[FISCAAL] Special [INHOUD] Werkkostenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[FISCAAL] Special [INHOUD] Werkkostenregeling"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling [FISCAAL] Special Het heeft allemaal zo lang geduurd dat we vaak gedacht hebben dat het er niet meer van zou komen. Want de definitieve invoering van de werkkostenregeling (beter bekend als de WKR) werd steeds weer uitgesteld, waarbij de oude regeling steeds weer werd verlengd. En van uitstel, zo weten we allemaal, komt afstel. Maar op 3 juli liet staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het er dan per 1 januari 2015 echt van zou gaan komen. Wel moesten op Prinsjesdag nog een paar losse eindjes worden ingestopt, maar dan kon het feest beginnen. En nu is het dan zover. Maar weet dat we nog een paar drukke maanden voor de boeg hebben! Nieuw? Een nieuwe WKR? Welnee, helemaal niet! De WKR is al ingevoerd per 1 januari 2011 en dus maar liefst al (bijna) vier jaar oud. Wel hadden werkgevers de mogelijkheid om jaarlijks te kiezen voor toepassing van de oude regeling, dat wil zeggen voor de wetgeving zoals die op 31 december 2010 van toepassing was ten aanzien van (belastingvrije) vergoedingen en verstrek- kingen. Toepassing van de WKR was al lang de regel, en een beroep op de oude regeling was dus de uitzondering. Waarbij overigens (veel) meer mensen de keuze maakten voor de oude dan voor de nieuwe regeling. Maar dat is nu dus voorbij. Het huidige keuzeregime wordt niet opnieuw verlengd, zodat met ingang van 1 januari 2015 de WKR voor alle werkgevers en inhoudingsplichtigen gaat gelden! [INHOUD] Fiscaal Nu dan toch over! 2 Waar draait het om? 2 Wat valt in de vrije ruimte? 3 Maximale eindheffing 6 Prinsjesdag 6 Juridisch & administratief Aanpassen arbeidsovereenkomst 8 Administratie 8 Zakenlunch [Fiscaal] [1]

2 Special Tweede Kamer [FISCAAL] Nu dan toch over! Uit een tussentijdse evaluatie is duidelijk geworden dat de meeste werkgevers (en dat geldt al helemaal voor de meeste kleinere ondernemers) in deze moeilijke economische tijden wel wat anders aan hun hoofd hadden dan zich in een vroegtijdig stadium voor te bereiden op de nieuwe WKR. Bovendien moesten veel werkgevers eerst nog maar eens zien dat het er van zou gaan komen. Men heeft zich dus onvoldoende in de WKR verdiept. Dat betekent dat er werk aan de winkel is en het inmiddels de hoogste tijd is om te beginnen met het opstellen van een eerste inventarisatie. Immers, als u niet precies weet wat er op dit moment aan uw werknemers wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld is het voor u onmogelijk om een verantwoorde inschatting te maken van de gevolgen van de nieuwe regeling en het op een verstandige manier inspelen hierop. Zo n inventarisatie kost de nodige tijd, en de fatale datum van 1 januari 2015 nadert sneller dan u denkt. Wees ook bedacht op de gevolgen van het niet tijdig WKR-proof zijn! De beruchte eindheffing van 80% (zie hierna) hakt er in de meeste gevallen stevig in! Waarom? De WKR is tot stand gekomen onder het bewind van de toenmalige minister van Financiën Jan Kees de Jager. De voornaamste reden voor een nieuwe werkkostenregeling was de wens om een sterke vereenvoudiging aan te brengen in het tot dan toe bestaande oerwoud aan regels rondom vergoedingen en verstrekkingen. Dat waren er namelijk maar liefst 29, waarbij een heleboel van [2] [Fiscaal] die regels de werkgever verplichtten om (vaak ook nog per regeling) gedetailleerd te administreren en te controleren. Met de WKR vervallen (de meeste van) die verplichtingen, waarmee de administratieve lasten en kosten voor de werkgever kunnen dalen. Verder is het natuurlijk niet uitgesloten dat er voor de overheid met de invoering van de WKR ook nog wat budgettaire winst te behalen valt. Waar draait het om? In de WKR is het uitgangspunt dat de werkgever over alle vergoedingen (in geld) of verstrekkingen (in natura) die aan de werknemer worden gegeven en die als loon worden aangemerkt, op de gewone manier loonheffingen gaat inhouden. Vervolgens mag echter een vrijstelling worden toegepast van maximaal 1,2% (in was dit percentage nog 1,5%) van de totale fiscale loonsom. Bij de bepaling van deze vrije ruimte tellen eindheffingsbestanddelen echter niet mee bij de berekening van de totale fiscale loonsom. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën zou zijn gebleken dat de meeste ondernemers uitkomen met deze vrije ruimte. Voorbeeld Bakker Jan de Vries heeft vijf werknemers in dienst. Zijn totale fiscale loonsom bedraagt Hij kan nu aan zijn gezamenlijke werknemers een onbelaste kostenvergoeding geven van 1,2% van , oftewel Hoe hij dit bedrag onder zijn werknemers verdeelt, is afhankelijk van contractuele en cao-afspraken. Zijn die er niet dan beslist de werkgever of, en zo ja, hoe hij de kostenvergoedingen verdeelt. Let wel; er bestaat voor de werkgever geen algemene wettelijke verplichting om een kostenvergoeding te geven. Natura Meestal zal een kostenvergoeding worden gegeven in geld. Maar het komt ook met grote regelmaat voor dat er geen geld wordt gegeven, maar dat de uitkering wordt gedaan in natura. Voor de berekening van het voordeel dient in dat geval te worden uitgegaan van de factuurwaarde inclusief btw. Voor de werknemer zal immers bijna altijd de prijs inclusief btw relevant zijn. Een probleem hierbij vormen echter de vastleggingen in de financiële administratie: (btw-belastingplichtige!) werkgevers in de profitsector administreren

3 [FISCAAL] Special hun kosten namelijk exclusief btw. In het kader van het beperken van de administratieve lasten hebben deze werkgevers dan ook verzocht om de doorboeking naar de vrije ruimte exclusief btw te laten plaatsvinden. Dit zou echter weer niet goed uitpakken voor de non-profitsector, waar meestal geboekt wordt inclusief btw. Voor deze werkgevers vormt de btw immers een niet-aftrekbare kostenpost. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten dat dit btw-probleem opgelost kan worden, zonder dat daarvoor een wetswijziging nodig is. Bij het berekenen van het bedrag dat in de vrije ruimte moet worden ingeboekt, kan de werk gever met de inspecteur afspreken dat hij de gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking neemt. Op deze manier wordt het probleem op een praktische manier opgelost. Wat valt in de vrije ruimte? Vergoedingen of verstrekkingen die niet op een of andere manier onbelast kunnen worden gegeven, kan men in de vrije ruimte van de WKR laten vallen. Op zich hoeven bedragen in de vrije ruimte niet onderbouwd te worden, maar u kunt hierbij denken aan de volgende posten: Verhuiskosten voor het deel dat niet onder de gerichte vrijstelling valt; Kerstpakketten en andere kleine geschenken; Parkeer-, veer- en tolgelden (geldt niet voor de auto van de zaak); Bedrijfsfitness (niet op werkplek); Schade door diefstal, wanneer de werknemer tijdens werktijd bestolen is; Schade door overstromingen, aardbevingen en andere calamiteiten die niet door de verzekering gedekt worden; Contributie van personeelsverenigingen; Fiets, elektrische fiets, scooter en vergelijkbare vervoermiddelen; Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders; Internet en vergelijkbare communicatiemiddelen thuis; Personeelsfeesten, -reizen en soortgelijke personeelsactiviteiten (niet op de werkplek); Persoonlijke verzorging; Reiskostenvergoedingen voor reizen met eigen vervoer van meer dan 0,19 euro per kilometer; Representatiekosten en relatiegeschenken (aan medewerkers) voor interne relaties; Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten; Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen (behalve werkkleding met een logo dat groter is dan 70 vierkante centimeter); Zakelijke (vaste) kostenvergoedingen; Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (geldt vooralsnog niet voor hypothecaire leningen). Belast loon De WKR is alleen maar van toepassing op vergoedingen of verstrekkingen die deel uitmaken van het belaste loon. Hoewel de fiscus ons wel eens anders wil laten denken is daarvan niet altijd sprake. Zo is er geen sprake van belast loon bij voordelen die worden verstrekt buiten het kader van de dienstbetrekking. U kunt daarbij denken aan zaken die de werkgever geeft uit wellevendheid, sympathie of op grond van de persoonlijke relatie, en in ieder geval niet (althans niet voornamelijk) uit hoofde van het werkgeverschap. Denk aan de bekende fruitmand voor de zieke werknemer of de rouwkrans in geval van overlijden van de werknemer of diens partner. Van loon is geen sprake als de werkgever een kleine persoonlijke attentie van maximaal 25 (inclusief btw) geeft in situaties waarin ook anderen dat zouden doen. De attentie mag niet bestaan uit een waardebon of de bekende enveloppe met inhoud. [Fiscaal] [3] Rekenen

4 Special Eigen vervoer [FISCAAL] Meer, meer, meer! De werkgever kan dus maximaal een bedrag ter grootte van 1,2% van de totale fiscale loonsom onder de werking van de WKR onbelast uitkeren. U kunt echter nog (veel!) hoger uitkomen. Zie die 1,2% dan maar als de taart, die naar eigen inzicht nog kan worden opleukt met kersen, chocolaatjes en slagroom! Intermediaire vergoedingen Niet onder de beperkingen van de nieuwe WKR vallen de intermediaire vergoedingen. In dat geval betaalt een werknemer namens de werkgever. Met andere woorden: een bedrag(je) voor zakelijke uitgaven wordt door de werknemer voorgeschoten, waarna de werkgever dit aan hem of haar vergoedt. Op deze vergoeding is de WKR dan niet van toepassing. Er is namelijk geen sprake van loon. Een bekend voorbeeld dat vaak wordt gegeven is de secretaresse die op verzoek van haar werkgever wat kantoorbenodigdheden koopt en het aankoopbedrag later declareert. Gerichte vrijstellingen De grootste kers die de WKR voor u in de aanbieding heeft, vormen de gerichte vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn anders dan de veel meer algemene vrijstelling van 1,2% specifiek gericht op een bepaald doel. Vandaar ook de naam gerichte vrijstelling. Een gerichte vrijstelling (daaronder begrepen een verstrekking of terbeschikkingstelling) heeft geen invloed op je zou ook kunnen zeggen: komt niet in mindering op de forfaitaire ruimte van 1,2%. In de gerichte vrijstellingen komen veel van de al onder de werking van de oude regeling bestaande belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen weer terug. Voorwaarde is wel dat die vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling is aangewezen als eindheffingsbestanddeel, wat betekent dat een en ander moet vallen onder de werkkostenregeling. Als dat niet zo is, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze vrijstellingen. [4] [Fiscaal] Welke gerichte vrijstellingen zijn er? We kennen een groot aantal gerichte vrijstellingen; Vervoer, zoals abonnementen en losse kaartjes voor openbaar vervoer; Een kilometervergoeding voor eigen vervoer van maximaal 0,19; Werkgerelateerde tijdelijke verblijfkosten (maaltijden, overnachtingen en overige kosten gemaakt tijdens een zakelijke reis); Cursussen, congressen, seminars en andere kennisverwervingsactiviteiten die van belang zijn voor het werk van de werknemer; Studie-, opleidingskosten en outplacement; Vakliteratuur; Contributie vakvereniging/beroepsregister; Procedures voor de erkenning van verworven competenties (EVC-procedures); Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen; Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking (de vrijstelling geldt onder voorwaarden voor de kosten van het overbrengen van de inboedel plus 7.750); Extraterritoriale kosten; Personeelskorting voor branche-eigen producten; Gereedschappen, computers (tablets) en mobiele communicatiemiddelen. Nihilwaardering Naast de al genoemde forfaitaire ruimte en de gerichte vrijstellingen kunt u nog op een andere manier uw werknemers onbelast een voordeel(tje) doen toekomen. Het betreft dan zaken die weliswaar tot het fiscale loon behoren, maar die door de Belastingdienst vooralsnog op nihil worden gewaardeerd. De nihilwaardering in de WKR betreft overigens een geheel andere regeling dan die onder de oude regeling. Voor voorzieningen die mede op de werkplek gebruikt of verbruikt worden kent de WKR bepaalde nihilwaarderingen. In de praktijk blijkt het namelijk buitengewoon lastig om voor deze voorzieningen een waardering te bepalen en het gebruik of verbruik vast te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waarde van consumpties op de werkplek of van de fitness in het bedrijfspand.

5 [FISCAAL] Special Vrijgestelde aanspraken De loonbelasting belast niet alleen betalingen. Ook het recht om (op termijn en/of onder voorwaarden) een betaling te ontvangen is belast. We spreken in zo n geval van een aanspraak. Normaal behoren aanspraken tot het belaste loon en mag er niet gewacht worden tot een aanspraak daadwerkelijk te gelde kan worden gemaakt. Voor een aantal aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen geldt echter een omkeerregeling. In de meeste gevallen is dan niet de aanspraak zelf, maar de uitkering belast. Denk bijvoorbeeld aan pensioenregelingen. Daarmee is toepassing van de uitzondering op de hoofdregel (aanspraken zijn onmiddellijk belast) feitelijk tot een uitzondering geworden. Vrijgestelde aanspraken en WKR De fiscale behandeling van aanspraken blijft onder het regime van de WKR zoals zij was. Nog steeds mag in sommige (bijzondere) gevallen onbelast een uitkering of verstrekking plaatsvinden. Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk de diensttijdvrijstelling, op grond waarvan het de werkgever wettelijk is toegestaan om onbelast een eenmalige diensttijduitkering bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum te doen van maximaal één maandsalaris. Noch deze aanspraak, noch deze uitkering zijn belast. Ook in de relatie tussen bv en dga mag deze vrijstelling worden toegepast. Anders dan veelal gedacht wordt bestaat er voor de werknemer echter geen wettelijk recht op zo n uitkering, en is de werkgever dan ook niet verplicht om deze uitkering te betalen. Dat is vanzelfsprekend anders als er contractuele of cao-afspraken bestaan. Zelf (geen) kosten aftrekken In het verre verleden was het zo dat onkosten die een werknemer moest maken bij of voor de vervulling van zijn of haar werkzaamheden, maar die door de werkgever om welke reden dan ook niet werden vergoed, voor deze werknemer in de inkomstenbelasting aftrekbaar waren. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is deze regel doorbroken, en bestaat er in de IB geen ruimte voor kostenaftrek. Dat wordt met de nieuwe WKR niet anders. Het is dus een (al dan niet onbelaste) kostenvergoeding van de werkgever, of niets. Eigen bijdrage Aan de werking van de WKR kan worden ontkomen indien de werknemer voor verstrekkingen die hij krijgt van de werkgever een eigen bijdrage betaalt van minimaal de (factuur)waarde van de verstrekking. Dit is vaak het geval bij maaltijden die (in de kantine van) de werkgever worden verstrekt. Wanneer de werknemer voor de lunch in de bedrijfskantine een eigen bijdrage van 3,50 betaalt, terwijl de werkgever voor de lunch op grond van de WKR voor een verstrekte maaltijd een bedrag van 3,15 (bedrag voor ) per dag als loon in aanmerking moet nemen is geen sprake van belast loon. Het is echter niet zo dat als een eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan de wettelijke waardering er sprake kan zijn van een negatief bedrag. De eigen bijdrage hoeft niet individueel op werknemersniveau dus te worden vastgesteld. Het totaal van de eigen bijdragen mag in mindering worden gebracht op het in aanmerking te nemen bedrag. Eindheffing Stel: u hebt de forfaitaire ruimte volledig benut. U hebt ook alle andere kersen op de taart volledig benut. Maar toch moet u constateren dat er meer aan kostenvergoedingen is uitbetaald dan het maximaal toegestane belastingvrije bedrag. In dat geval zal er door u als werkgever met de fiscus afgerekend moeten worden. U betaalt in dat geval een (niet op de werknemer verhaalbare) eindheffing van 80% over het bedrag waarmee de ruimte wordt overschreden. Let wel: enkel het bedrag waarmee de wettelijke grens wordt overschreden valt onder deze eindheffing. Het is dus niet zo dat bij wijze van sanctie u over het volledige bedrag van de gedane uitkeringen en verstrekkingen deze eindheffing verschuldigd bent. [Fiscaal] [5] Fitness in het bedrijfspand

6 Special Maximale eindheffing [FISCAAL] Maximale eindheffing De hiervoor bedoelde eindheffingsmogelijkheid geldt niet tot in het oneindige. Er zit een maximumbedrag aan, dat 200 per maand per werknemer bedraagt. Komt u hoger uit dan zal op de gebruikelijke wijze met de fiscus afgerekend moeten worden. U kunt vanzelfsprekend ook met betrokkenen in overleg treden. Over het bedrag waarop u deze eindheffing toepast, hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw te betalen. De werkgever mag er ook voor kiezen om op de normale manier te laten heffen. De belaste vergoedingen en verstrekkingen zijn dan belast loon voor alle loonheffingen. Bonussen in de vrije ruimte Een bijzonder en creatief gebruik van de WKR betreft het onbelast uitkeren van vergoedingen en verstrekkingen. Loon in de vorm van een bonus of eindejaarsuitkering is geen vergoeding en past daarom in principe niet in de vrije ruimte van de WKR. De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de werkgever in sommige gevallen bonussen aan de werknemers wél in de vrije ruimte kan onderbrengen. Voorwaarde daarbij is dat de onderneming bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is. Ook mag de bonus niet met terugwerkende kracht in de vrije ruimte gestopt worden. Een bonus die fiscaal via de vrije ruimte loopt, is zowel voor werknemer als werkgever voordelig. Maar ook als eindheffing verschuldigd is, kan sprake zijn van een voordeel. Bij toepassing van eindheffing zijn immers geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Vaste contante vergoeding en WKR Veel werkgevers (en dat geldt ook voor veel werknemers!) hebben geen zin in alle gedoe met bonnetjes en declaraties. Men had en heeft daarom een sterke voorkeur voor een vaste onkostenvergoeding per maand. Kan dat nog onder het regime van de WKR? Op zich hoeft dat geen problemen op te leveren. De vraag is wel: ten laste van welke ruimte binnen de WKR moet deze vaste vergoeding gebracht worden? [6] [Fiscaal] Het is binnen de werkkostenregeling toegestaan om uw werknemer een vaste kostenvergoeding toe te kennen voor de gerichte vrijstellingen en ook voor intermediaire kosten. Daarnaast mag u ook voor andere kosten een vergoeding geven. U dient er echter rekening mee te houden dat dit deel van de kostenvergoeding ten koste gaat van de algemene ( vrije ) ruimte. Aan het verstrekken van een vaste kostenvergoeding zijn wel enkele voorwaarden verbonden: het bedrag van de vrijstellingen en kostenvergoedingen moet u aannemelijk kunnen maken; de vrijstelling en de kostenpost moeten door de werkgever worden omschreven en er moet een schatting gegeven worden van het bedrag dat hiermee gemoeid is; de opbouw van de vaste kostenvergoeding moet worden vastgelegd en worden onderverdeeld in bedragen voor vrijstellingen en andere kostenposten. Dit gebeurt door deze bedragen schriftelijk vast te leggen en deze schriftelijke vastlegging als bijlage bij de arbeidsovereenkomst te voegen. Zoals dat ook onder het oude regime het geval was, kan het bedrag van de vaste vergoeding aannemelijk worden gemaakt door (een aantal van) de werknemers gedurende een bepaalde periode (veelal een maand) hun kosten te laten bijhouden. Gebruikelijkheidstoets Om te voorkomen dat bijvoorbeeld een dga zijn toptarief gaat verlagen door dit in te ruilen voor eindheffingsbestanddelen, kennen we in de WKR de gebruikelijkheidstoets. Die heeft tot gevolg dat de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. In het Handboek loonheffingen is het gebruikelijkheidscriterium inmiddels verduidelijkt. De Belastingdienst beschouwt in ieder geval vergoedingen of verstrekkingen van maximaal per persoon per jaar niet als ongebruikelijk. Prinsjesdag In de praktijk bleven de nodige aarzelingen bestaan over de WKR. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd nog enkele aanpassingen in de WKR door te voeren.

7 [FISCAAL] Special Op Prinsjesdag heeft hij deze toezegging gestand gedaan. Het gaat om een vijftal punten waardoor volgens de staatssecretaris de eerdere bezwaren tegen de WKR grotendeels worden weggenomen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk wordt verbeterd. Nadeel is echter wel dat de vrije ruimte van 1,5% wordt verlaagd naar 1,2% om deze maatregelen budgettair neutraal in te kunnen voeren. Waar gaat het om? Invoering noodzakelijkheidscriterium Door de introductie van een noodzakelijkheidscriterium in de WKR wordt bereikt dat vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de dienstbetrekking niet als (belastbaar) loon worden aangemerkt. Hierdoor kan voor dergelijke vergoedingen en verstrekkingen (mits aan deze voorwaarde wordt voldaan) een beroep op deze gerichte vrijstelling worden voldaan. Nadeel van een noodzakelijkheidscriterium is natuurlijk de rompslomp. Per werknemer (of groep van werknemers) zal nagegaan moeten worden of zij voldoen aan dit criterium. Daarom zal het noodzakelijkheidscriterium vooralsnog beperkt gebruikt gaan worden, namelijk enkel voor (het ter beschikking stellen van) gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Het feit dat in een noodzakelijke verstrekking mogelijk ook een privévoordeel kan schuilen is fiscaal niet relevant. Let er op dat voor bestuurders en commissarissen andere regels gelden: zij zullen desgevraagd moeten bewijzen dat er voor hen zakelijke redenen waren om hen een gadget (zoals een tablet) uit het genoemde rijtje ter beschikking te stellen. Jaarlijkse afrekensystematiek De huidige afrekensystematiek zal worden vereenvoudigd door te bepalen dat de inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. Dat is voor de uitvoeringspraktijk een belangrijk winstpunt. Concernregeling In de loonheffingen kennen we geen fiscale eenheid. Fiscale verplichtingen dienen per afzonder- lijke inhoudingsplichtige nagekomen te worden. Daar komt nu voor de WKR een tegemoetkoming in. Als sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en), hoeft niet langer per inhoudingsplichtige beoordeeld te worden of de forfaitaire ruimte wordt overschreden. Er komt een concernregeling waarbij de voor de WKR wezenlijke vrije ruimte bepaald wordt door de totale loonsom van de betrokken vennootschappen. Er hoeft dus niet langer nagegaan te worden wie waar op de loonlijst staat. Personeelskorting De maatregel is net zo omstreden als ze populair is: de fiscaalvriendelijke korting voor branche-eigen producten. In de praktijk: de jeugdige vakkenvuller in de supermarkt, met wiens personeelskaart zijn moeder met korting boodschappen kan komen doen. De tot nu toe bestaande regeling voor personeelskortingen wordt onder het overgangsrecht vervangen door een gerichte vrijstelling van maximaal 20% en tot een maximum bedrag van 500 per kalenderjaar. Dat zal vooral goed uitpakken voor werkgevers met veel deeltijders en daardoor een relatief lage loonsom. Inderdaad: een in de detailhandel veel voorkomende situatie! Wegnemen van onderscheid Voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor een nihilwaardering geldt, wordt het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen weggenomen. [Overig nieuws] [7] Prinsjesdag Rob van Esch / Shutterstock.com

8 Special [JURIDISCH & ADMINISTRATIEF] Ga vooral tijdig in overleg met personeelsvertegenwoordiging, OR of vakbond! Meer dan fiscaal! De WKR lijkt op het eerste gezicht vooral een fiscaal relevante regeling. Maar bij nader inzien zijn er ook tal van juridische en administratieve aspecten aan verbonden. Die worden in de fiscale waan van de dag nog wel eens vergeten. Ten onrechte! Aanpassen arbeidsovereenkomst Invoering van de WKR gaat aanleiding geven tot het aanpassen van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Maar hoe? Daar is in het verleden met name bij de invoering van de bekende Oortwetgeving veel over geprocedeerd. De uitkomst daarvan was dat de rechter een beetje in het midden is gaan zitten. De werkgever mag niet onder verwijzing naar de nieuwe fiscale wetgeving de bestaande arbeidsvoorwaarden eenzijdig aanpassen. Het argument Het mag niet meer van de fiscus gaat dus niet op. Daar staat tegenover dat de werknemer niet kan eisen dat voortaan belaste vergoedingen door de werkgever worden gebruteerd, zodat hij of zij er per saldo netto niet op achteruitgaat. Een wijziging van het fiscale stelsel komt niet eenzijdig voor rekening van de werkgever of -nemer. Ze moeten er, aldus de rechter, samen op een redelijke manier uitkomen. En dat kost tijd, die men in veel gevallen maar mondjesmaat heeft. Administratie De WKR is (ook) bedoeld als een administratieve lastenverlichting. De enorme hoeveelheid regelingen op dit gebied wordt aanzienlijk teruggebracht. De WKR kan echter ook tot gevolg hebben dat uw loonadministratie en financiële administratie moet worden aangepast. U zult onderscheid moeten kunnen maken tussen de diverse vergoedingen en waarderingen die de WKR kent en u moet de werkkosten inclusief btw in aanmerking kunnen nemen. Kortom: uw financiële administratie en uw salarisadministratie zullen bestand moeten zijn tegen de eisen die de WKR stelt. Meer dan fiscaal! Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Administratie [8] [Overig nieuws]

Aan de slag met de werkkostenregeling!

Aan de slag met de werkkostenregeling! Aan de slag met de werkkostenregeling! Het heeft allemaal zo lang geduurd dat we vaak gedacht hebben dat het er niet meer van zou komen. Want de definitieve invoering van de werkkostenregeling (beter bekend

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 3 juli 2014 Betreft Verder met de werkkostenregeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 3 juli 2014 Betreft Verder met de werkkostenregeling > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Algemene fiscale politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Mr Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Woensdag 21 mei 2014 Arnhem WKR kader Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt het.?

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03474/i.01092 Datum: 11 november 2014 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015.

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015. AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 104767 Sector: Middelen Team : Bestuur, Communicatie & Organisatie Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015. Besluit: 1. de werkkostenregeling per

Nadere informatie