TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEN HOLTER / NOORDAM advocaten"

Transcriptie

1 Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering van de in dit verslag toegevoegde punten is vetgedrukt, en de nieuw toegevoegde tekst is cursief gedrukt. / NOORAM FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 atum: 10 april 2015 Naam schuldenaar e heer Tonny Punt handelend onder de naam Zeevishandel Ton Punt Faillissementsnummer Voormalig adres Huidig adres Voorheen zaakdoende Geboortedatum 12/209 F amstraat 3e, 3319 BB ordrecht Vuurtorenplein 2, 2202 PW Noordwijk Van Eesterenplein 96, 3315 KT ordrecht 28 mei 1969 atum uitspraak Curator 4 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout Postbus 476, 3300 AL ordrecht Tel.: ; fax: atum beëdiging: 11 juni 2010 Rechter-Commissaris mr. A.M. van Kalmthout Verslagperiode 1 Verslagperiode 2 Verslagperiode 3 Verslagperiode 4 Verslagperiode 5 Bestede uren in verslagperiode 1 Bestede uren in verslagperiode 2 Bestede uren in verslagperiode 3 Bestede uren in verslagperiode 4 Bestede uren in verslagperiode 5 Bestede uren Totaal 4 september oktober oktober juni juni december december oktober oktober april uur en 57 minuten 21 uur en 39 minuten 14 uur en 57 minuten 30 uur en 12 minuten 9 uur en 54 minuten 112 uur en 39 minuten Faillissementsrekening Kas Bank!BAN/rekeningnummer: N L10KASA Saldo boedelrekening periode 1 EUR 0,00 1/19

2 Saldo boedelrekening periode 2 Saldo boedelrekening periode 3 EUR ,19 EUR ,74 / NOORAM Saldo boedelrekening periode 4 EUR ,34 Saldo boedelrekening periode 5: EUR ,72 Aard faillissement 0 Lopende eenmanszaak I vennootschap [8] Reeds gestaakte eenmanszaak I vennootschap 0 Geen schulden uit bedrijf 0 Beëindigde schuldsanering 0 Eerder insolvent geweest Nadere toelichting oorzaak faillissement: 1. Eén van de werknemers heeft een loonvordering ten aanzien van de maanden juni en juli 2012 alsmede het vakantiegeld dat in mei 2012 had moeten worden uitbetaald. e heer Punt is ondanks diverse aanmaningen, sommaties en betalingstoezeggingen in gebreke de betreffende vordering te voldoen. Ook herhaalde toezeggingen is de heer Punt niet nagekomen. Uit de verklaring van de Belastingdienst van 25 juli 2012 blijkt dat de fiscus evens een vordering heeft op de heer Punt. oor de aard van de vordering, te weten het niet betalen van loon, ligt het in de rede dat de heer Punt evenmin andere vorderingen zal voldoen. Zo zullen er evenmin afdrachten plaatsvinden aan het UWV enlof de fiscus. e heer Punt laat meerdere vorderingen onbetaald en verkeert in een toestand waarin zij heeft opgehouden te betalen. e Rechtbank ordrecht heeft op 4 september 2012 het faillissement van de heer T. Punt h.o.d.n. Zeevishandel Ton Punt uitgesproken. 2. Voorafgaand aan de faillietverklaring heeft de verhuurder aan de heer Punt de ontruiming van de winkel aangezegd. e avond voorafgaand aan de ontruiming is door de heer Punt de winkel voor zover mogelijk leeggeruimd. e spullen zijn elders opgeslagen. Tevens heeft de heer Punt zich voorafgaand aan zijn faillietverklaring laten uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie. In de GBA is opgenomen dat de heer Punt is vertrokken naar Maleisië. In werkelijkheid heeft de heer Punt Nederland nooit verlaten. Onderzoek van de beschikbare administratie heeft tot de conclusie geleid dat er veel geld aan de winkel is onttrokken. e heer Punt heeft desgevraagd 211 9

3 medegedeeld dat door werknemers van de onderneming zou zijn gestolen th nog meerdere vestigingen actief waren. Niet is gebleken dat er door de heer Punt aangifte is gedaan van ontvreemding van gelden. e heer Punt heeft dit ook niet weersproken. e curator kan op dit moment - zeker nu het tienduizenden Euro's betreft - dan ook niet anders concluderen dan dat de gelden zijn onttrokken door de heer Punt. e heer Punt blijft stellen dat er nauwelijks winst werd gegerd, terwijl de administratie uitwijst dat de ruime marge en goedlopende winkel(s) zorgden voor een goede winst. Niet aannemelijk is dat werknemers zo veel geld hebben ontvreemd en - in geval het juist is wat de heer Punt stelt - dat daaraan nooit consequenties zijn verbonden. 3. e heer Punt heeft zich inmiddels weer laten inschrijven in de GBA. AAM eel I - e failliet persoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden Alleenstaand Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gehuwd Voor geregistreerd partnerschap en huwelijk: in gemeenschap van goederen ander regime (huwelijkse voorwaarden) Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet? Indien, toelichting: Tot op heden heeft slechts één gesprek met de heer Punt plaatsgevonden ten kantore van de curator. Met de heer Punt zijn een aantal afspraken gemaakt over onder andere het inschrijven op een adres in Nederland - in verband met zijn uitschrijving naar Maleisië - en het in verband daarmee aanvragen van een 3/19

4 uitkering en het aanleveren van gegevens en bescheiden waaronder in iede/ de administratie. Aan de heer Punt zijn meerdere herinneringen gezonden om de gegevens aan te leveren. e heer Punt reageert niet op deze verzoeken. e Rechter-Commissaris is geïnformeerd e heer Punt is door de Rechter-Commissaris opgeroepen voor verhoor in verband met het niet aanleveren van stukken en het niet meer reageren op verzoeken van de curator. Ter zitting heeft de heer Punt toegezegd de nodige bescheiden op korte termijn aan te leveren. Inmiddels zijn de stukken ontvangen, hetgeen echter nog veel voeten in de aarde heeft gehad en onnodig veel tijd heeft gekost. TEN HOlTER AAM 2.2 Is gebleken van paulianeuze handelingen? [gj [gj Indien : ondernomen acties: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is e bedrijfsmiddelen zijn door de heer Punt voorafgaand aan de faillietverklaring bij de aanzegging van ontruiming uit het bedrijfspand gehaald en elders opgeslagen. e bedrijfsmiddelen zijn met uitzondering van de haringkarren niet meer door de curator aangetroffen dan wel te traceren geweest. Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen. e overige bedrijfsmiddelen zullen naar alle waarschijnlijkheid door de heer Punt zijn verkocht voor eigen gewin. 2.3 Zijn er lopende procedures/geschillen? [gj 4/1 9

5 Indien, stand van zaken: / NOORAM 2.4 Is er een afkoelingsperiode gelast? 1:8] 3. e schulden I passiva 3.1 Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent 1.313,00 Concurrent ,86 0, , ,36 0, , ,22 Totaal , , , Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent 2.813,00 Concurrent ,86 0, , ,54 0, , ,40 Totaal , , , Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent 4.226,00 Concurrent ,86 0, , ,50 0, , ,36 Totaal , , ,53 5/19

6 3.4 Schulden Privé Zakelijk Totaal / NOORAM Boedelschulden 0,00 Preferent ,00 Concurrent ,86 0,00 0, , , , ,82 Totaal , , , Schulden Privé Boedelschulden 0,00 Preferent ,00 Concurrent ,86 Zakelijk Totaal 0,00 0, , , , ,44 Totaal , , , Worden er vorderingen betwist? 18] 3.2 Zijn de schuldeisers aangeschreven? 18] 3.3 Bijzonderheden: Niet van toepassing 4. e bezittingen I activa 4.1 Bovenmatige inboedel? 18] Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen e heer Punt woont voornamelijk in bij anderen, en wisselt eerst sinds korte tijd niet steeds van woonadres. Van een bovenmatige inboedel is geen sprake e heer Punt heeft medegedeeld bij zijn ouders in te wonen. 6/19

7 4.2 Auto('s) I andere vervoermiddelen I caravan? [8J TEN HOlTER / NOORAM Indien, toelichting: e auto is voorafgaand aan het faillissement door de leasemaatschappij opgehaald in verband met wanbetaling. e heer Punt heeft de leasemaatschappij voordien verzocht om de auto nog enige tijd te mogen gebruiken om de problemen op te lossen en de vordering in te lossen. Bij het uitblijven van enig contact en betalingen heeft de leasemaatschappij de auto opgehaald. 4.3 Eigen woning? [8J Indien, waarde woning en hoogte hypotheek: e heer Punt is tezamen met zijn ex-echtgenote eigenaar van een woning aan de amstraat te ordrecht. e heer Punt is kort voorafgaand aan de faillietverklaring gescheiden van zijn voormalige partner. e heer Punt heeft de woning - evens voorafgaand aan het faillissement - verlaten. e koopsom van de woning in 2005 was EUR ,00. Uit het kadaster blijkt dat door ING Bank op de woning een hypotheek ad EUR ,00 is verstrekt e ex-partner van de heer Punt heeft de curator naar aanleiding van het bovenstaande bericht dat de hypotheekvordering bij ING Bank een bedrag ad EUR ,00 beloopt In de komende zes maanden zal getracht worden te komen tot een onderhandse verkoop van de woning e woning aan de amstraat te ordrecht is met toestemming van de Rechter Commissaris onderhands verkocht. e koopsom bedraagt EUR ,00 k.k., en ligt daarmee net boven de getaxeerde marktwaarde. Binnen de hypotheek was er sprake van een beleggersrekening, welke bij de verkoop in mindering is gebracht op de hypotheekschuld. Er resteert een gedeelde restschuld, waarvan het deel van de heer Punt EUR ,49 bedraagt. 4.4 Overige registergoederen? [8J 7/19

8 Indien, waarde en hoogte hypotheek: / NOORAM e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen Niet gebleken is dat het ingenomen standpunt onjuist is e woning aan de amstraat te ordrecht is met toestemming van de Rechter Commissaris onderhands verkocht. e koopsom bedraagt EUR ,00 k.k., en ligt daarmee net boven de getaxeerde marktwaarde. Binnen de hypotheek was er sprake van een beleggersrekening, welke bij de verkoop in mindering is gebracht op de hypotheekschuld. Er resteert een gedeelde restschuld, waarvan het deel van de heer Punt EUR ,49 bedraagt Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? Spaarloon rekeningen? Indien, specificatie: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen e curator is niet bekend geworden met spaarloonrekeningen Pensioenregelingen I levensverzekeringen? Is afkoop mogelijk?. Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen. 8/19

9 4.7 Te verwachten uitkering uit erfenis? / NOORAM Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen. 4.8 Overige activa? Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen. 4.9 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? Niet van toepassing 5. Het I de huidige inkomen(s) 5.1 Inkomsten: Loon Uitkering Geen inkomen Loon Uitkering Geen inkomen Loon Uitkering Geen inkomen 9/19

10 Toelichting: e curator heeft de heer Punt meerdere malen verzocht informatie te / NOORAM verstrekken ten aanzien van zijn dagelijkse werkzaamheden. Van Schmidt Zeevis heeft de curator vernomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet werd verlengd. e door de heer Punt nadien ontvangen gelden in het kader van de WW-uitkering zijn buiten het zicht van de curator gehouden en direct ontvangen op de bankrekening van de heer Punt. esgevraagd heeft de heer Punt een opgave aan de curator verstrekt van ontvangen gelden. oor de heer Punt dient in totaal een bedrag ad EUR 1.178,69 aan de boedel te worden overgemaakt in verband met te veel ontvangen WW-uitkering nu deze uitkering hoger was dan het door de Rechter-Commissaris vastgestelde vrij te laten bedrag. Inmiddels bereiken de curator steeds meer berichten dat de heer Punt weer aan het werk zou zijn en hiervoor een salaris ontvangt. e heer Punt ontkent desgevraagd dat hij werk heeft en heeft geen opgave aan de curator gedaan over een nieuwe baan e heer Punt heeft in de laatste verslagperiode een baan gevonden, waarover hij de curator niet heeft geïnformeerd. Het salaris is op verzoek van de curator door de werkgever aan de boedel betaald. Onder verrekening van het nog aan de boedel te betalen bedrag in verband met de niet afgedragen WW-uitkering is het door de Rechter-Commissaris vastgestelde vrij te laten bedrag aan de heer Punt overgemaakt. e schuld aan de boedel bedraagt op dit moment EUR 157,92. Inmiddels heeft de heer Punt laten weten niet meer bij voornoemde werkgever te werken. Om kostentechnische redenen wordt deze kwestie als afgehandeld beschouwd. 5.2 Overige inkomsten: [gl Indien overige inkomsten, toelichting: 10/19

11 6. Bedrag Levensonderhoud 6.1 Is door de Rechter-Commissaris op grond van artikel 21 of 100 Fw. Een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? / NOORAM 18] ] Indien, bed rag: e Rechter-Commissaris heeft op 30 november 2012 een beschikking afgegeven op grond van artikel 21 van de Faillissementswet. e Rechter-Commissaris heeft vastgesteld dat van de inkomsten die de heer Punt tijdens het faillissement geniet, de beslagvrije voet buiten de boedel valt. e beschikking geldt met ingang van de dag dat de heer Punt in staat van faillissement is verklaard, te weten 4 september Van Schmidt Zeevis heeft de curator vernomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet werd verlengd. e door de heer Punt nadien ontvangen gelden in het kader van de WW-uitkering zijn buiten het zicht van de curator gehouden en direct ontvangen op de bankrekening van de heer Punt. esgevraagd heeft de heer Punt een opgave aan de curator verstrekt van ontvangen gelden. oor de heer Punt dient in totaal een bedrag ad EUR 1.178,69 aan de boedel te worden overgemaakt in verband met te veel ontvangen WW-uitkering nu deze uitkering hoger was dan het door de Rechter Commissaris vastgestelde vrij te laten bedrag. Inmiddels bereiken de curator steeds meer berichten dat de heer Punt weer aan het werk zou zijn en hiervoor een salaris ontvangt. e heer Punt ontkent desgevraagd dat hij werk heeft en heeft geen opgave aan de curator gedaan over een nieuwe baan Zie punt Zo, is daartoe een voorstel bijgevoegd? ] 11/19

12 Indien, toelichting: Aan de heer Punt is gevraagd opgave te doen van zijn inkomsten en uitgaven op maandbasis. Tot op heden zijn deze gegevens (nog) niet bij de curator aangeleverd e curator heeft de nodige en onnodig veel tijd besteed aan het verkrijgen van alle benodigde informatie, zowel van de heer Punt als van zijn werkgever. / NOORAM 7. e vooruitzichten (voor crediteuren) 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? Toelichting: Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten Het faillissement van de heer Punt leent zich voor vereenvoudigde afwikkeling. 8. Plan van aanpak I te verrichten werkzaamheden 8.1 Registreren van de crediteuren, achterhalen en bestuderen van de administratie, onderzoeken van eventuele paulianeuze handelingen, verhoren van de heer Punt om de benodigde informatie te achterhalen en de nodige bescheiden te ontvangen. 8.2 Registreren van de crediteuren, bestuderen van. de administratie, afwikkeling van de woning. 8.3 Registreren van crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkeling van de woning. 8.4 Afwikkeling van de te veel ontvangen gelden van de WW-uitkering door de heer Punt, registreren van crediteuren. 8.5 Voorbereiding van de vereenvoudigde afwikkeling. 12/19

13 eel II - e onderneming van gefailleerde Naam onderneming Zeevishandel Ton Punt Activiteiten onderneming Klein- en groothandel in vis en aanverwante artikelen. Omzetgegevens 2007: EUR , : EUR , : EUR ,00 Persol gemiddeld aantal 2007: gemiddeld 3 werknemers 2008: gemiddeld 3,6 werknemers 2009: gemiddeld 4,5 werknemers / NOORAM 1. Inventarisatie 1.1. irectie en organisatie: e onderneming Zeevishandel Ton Punt werd gedreven voor rekening van de heer Tonny Punt- geboren op 28 mei 1969 te Papendrecht. e onderneming is een klein- en groothandel in vis en aanverwante artikelen Winst en verlies: Over 2009 is een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2008 is een verlies geleden ad EUR ,00. Over 2007 is een winst gegenereerd ad EUR 9.197, Balanstotaal: Het balanstotaal over 2009 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2008 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2007 bedraagt EUR , Lopende procedures: Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures Verzekeringen: e verzekeringen zijn- voor zover hiervan sprake was- beëindigd Huur: e huur van het bedrijfspand aan het Van Eesterenplein te ordrecht is reeds voorafgaand aan het faillissement beëindigd. Ontruiming van het pand heeft evens voorafgaand aan het faillissement plaatsgevonden Werkzaamheden: Inventarisatie, locatie bezoek, gesprek met de heer Punt, correspondentie met de verhuurder en de nieuwe huurder. 13/19

14 2. Persol 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: Zeevishandel Ton Punt had geen werknemers meer in dienst ten tijde van de faillietverklaring. e arbeidsovereenkomsten waren door tijdsverloop reeds geëindigd dan wel de werknemers waren reeds in dienst genomen bij de nieuwe huurder, die evens een viswinkel uitbaat Aantal in ar voor faillissement: Zeevishandel Ton Punt had in 2009 gemiddeld 4,5 werknemers in dienst. In 2008 waren er bij Zeevishandel Ton Punt gemiddeld 3,6 werknemers in dienst. Gemiddeld zijn er in werknemers in dienst geweest bij Zeevishandel Ton Punt atum ontslagaanzegging: e werknemers zijn - voor zover vereist - op 10 september 2012 ontslagen met inachtneming van de voor hen geldende contractuele of wettelijke opzegtermijn Werkzaamheden: Inventariseren van de gegevens van het persol en ontslag aanzeggen. Na het uitspreken van het faillissement is er contact geweest met het UWV om te bewerkstelligen dat alle informatie noodzakelijk voor het invullen van de formulieren voor het aanvragen van WW en achterstallig salaris kon worden verwerkt. / NOORAM 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: Niet van toepassing 3.2. VerkooRORbrengst: Niet van toepassing 3.3. Hoogte hy(2otheek: Niet van toepassing 3.4. Boedelbijdrage: Niet van toepassing 3.5. Werkzaamheden: Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschrijving: e heer Punt heeft medegedeeld bedrijfsmiddelen te hebben weggenomen uit het bedrijfspand aan de vooravond van de ontruiming. e bedrijfsmiddelen 14/19

15 zouden zijn opgeslagen. Gevraagde nadere informatie is tot op heden (noch ORAM ontvangen e bedrijfsmiddelen zijn door de heer Punt voorafgaand aan de faillietverklaring bij de aanzegging van ontruiming uit het bedrijfspand gehaald en elders opgeslagen. e bedrijfsmiddelen zijn met uitzondering van de haringkarren niet meer door de curator aangetroffen dan wel te traceren geweest. Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen. e overige bedrijfsmiddelen zullen naar alle waarschijnlijkheid door de heer Punt zijn verkocht voor eigen gewin Verkoopopbrengst: Nog niet bekend Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen Boedelbijdrage: Niet van toepassing 3.9. Bodemvoorrecht fiscus: Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. e vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen. Tot op heden beloopt deze vordering EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de heer Punt, locatiebezoek, correspondentie met de verhuurder nieuwe huurder Inventarisatie en onderzoek, overleg in verband met de haringkarren Correspondentie met de Belastingdienst, waaronder bezwaar. Voorraden/ onderhanden werk Beschrijving: Voor zover er nog voorraden aanwezig zouden zijn geweest, betreft het voornamelijk bederfelijke waar. e nieuwe huurder heeft medegedeeld nauwelijks iets te hebben aangetroffen bij het betrekken van het bedrijfspand. e aangetroffen voorraden zouden niet meer geschikt zijn geweest voor consumptie Verkoopopbrengst: Niet van toepassing 15/19

16 3.13. Boedelbijdrage: Niet van toepassing / NOORAM Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de heer Punt, locatiebezoek, correspondentie met de verhuurder nieuwe huurder. Andere activa Beschrijving: Niet van toepassing Verkoogogbrengst: Niet van toepassing Werkzaamheden: Niet van toepassing 4. ebiteuren 4.1. Omvang debiteuren: Een opgave van de debiteurenpositie van Zeevishandel Ton Punt is (nog) niet ontvangen. e verwachting is dat de meeste transacties contant werden afgerekend Er is geen aanleiding voor de curator om het ingenomen standpunt te wijzigen. Er is geen lijst van openstaande vorderingen in de administratie aangetroffen Ogbrengst: Nog niet bekend Niet van toepassing 4.3. Boedelbijdrage: Niet van toepassing 4.4. Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de heer Punt. 5. Bank I Zekerheden 5.1. Vordering van bank( en): e vordering van ING Bank bedraagt EUR ,37. Bij ABN AMRO was per saldo sprake van een gering debetsaldo. Conform verzoek is deze vordering niet opgenomen in de lijst van voorlopig erkende crediteuren Leasecontracten: e auto is voorafgaand aan het faillissement door de leasemaatschappij opgehaald in verband met wanbetaling. e heer Punt heeft de leasemaatschappij voordien verzocht om de auto nog enige tijd te mogen gebruiken om de 16/19

17 problemen op te lossen en de vordering in te lossen. Bij het uitblijven vank goram contact en betalingen heeft de leasemaatschappij de auto opgehaald Beschrijving zekerheden: ING Bank heeft een recht van hypotheek ten aanzien van de woning aan de amstraat te ordrecht Separatistenpositie: ING Bank heeft een recht van hypotheek ten aanzien van de woning aan de amstraat te ordrecht Boedelbijdragen: Nog niet bekend Eigendomsvoorbehoud: Niet van toepassing Reclamerechten: Niet van toepassing 5.8. Retentierechten: Niet van toepassing 5.9. Werkzaamheden: Inventarisatie, overleg met ING Bank, ABN AMRO en Rabobank. 6. oorstart I voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie I zekerheden: Niet van toepassing 6.2. Financiële verslaglegging: Niet van toepassing 6.3. Werkzaamheden: Niet van toepassing oorstart 6.4. Beschrijving: Niet van toepassing 6.5. Verantwoording: Niet van toepassing 6.6. Opbrengst: Niet van toepassing 6.7. Boedel bijdrage: Niet van toepassing 17/19

18 6.8. Werkzaamheden: Niet van toepassing / NOORAM 7. Rechtmatigheid 7.1. Is de boekhouding aan de curator overhandigd? [8: Zo, is aangifte gedaan ex artikel Sr.? [8: Paulianeus handelen: [8: [8:1 Zo, toelichting: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is e bedrijfsmiddelen zijn door de heer Punt voorafgaand aan de faillietverklaring bij de aanzegging van ontruiming uit het bedrijfspand gehaald en elders opgeslagen. e bedrijfsmiddelen zijn met uitzondering van de haringkarren niet meer door de curator aangetroffen dan wel te traceren geweest. Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen. e overige bedrijfsmiddelen zullen naar alle waarschijnlijkheid door de heer Punt zijn verkocht voor eigen gewin Overig Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend. Nog niet bekend. 18/19

19 Nog niet bekend, maar in ieder geval niet voordat de afwikkeling van de heeft plaatsgevonden. Nog niet bekend, maar in ieder geval niet voordat de afwikkeling van de ten AAM onrechte ontvangen gelden van WW-uitkering heeft plaatsgevonden Binnen enkele maanden na verslagdatum. Plan van aanpak: Registreren van de crediteuren, achterhalen en bestuderen van de administratie, onderzoeken van eventuele paulianeuze handelingen, verhoren van de heer Punt om de benodigde informatie te achterhalen en de nodige bescheiden te ontvangen Registreren van de crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkeling van de woning. Registreren van crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkeling van de woning Afwikkeling van de te veel ontvangen gelden van de WW-uitkering door de heer Punt, registreren van crediteuren. Voorbereiding van de vereenvoudigde afwikkeling. Indiening volgend verslag: 30 april december juni april 2015 ordrecht, 10 april 2015 curator 19/1 9

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 TEN HOlTER atum: 31 maartfl'jq.oram advocaten Naam schuldenaar Mevrouw Cernelia Zuidberg handelend onder de naam Café Bagatelle Faillissementsnummer Adres 12/230 F Burgemeester

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw. Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.09/15/388 dhr. Louard Adres: Waarderstraat 70 Woonplaats: 2729ME, Zoetermeer Geboortedatum: 10-03-1979 Datum faillissement: 07-07-2015

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Verslagdatum: 7 februari 2014 Nummer: 3 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer: F.09.13.703 Naam schuldenaar /schuldenaren: E.A. SEWDIN

Nadere informatie

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag Tevens eindverslag Algemene gegevens Verslagdatum: 1 november 2011 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) C c - Faillissementsversiag Etyeineznr 1.1.114), verslag

Nadere informatie

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw. De inhoud van het papieren verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 KA Zwijndrecht Tel: 078-79 99 920 Fax: 078-79

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 juni 2010 Nummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/185 F 09/186 F 09/187 F Naam schuldenaar /schuldenaren:

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 mei 215 Onderneming Adres Ocean

Nadere informatie

TENHOLTER / NOORDAM advocaten

TENHOLTER / NOORDAM advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 november 2014 TENHOLTER advocaten Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voorheen wonende Geboortedatum De heer Jan van Dalurn handelend onder de naam Dalurn

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2015 Onderneming Adres

Nadere informatie

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten TENHOlTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 atum: 1 februalt - AM advor.aten Naam schuldenaar Adres Woonplaats Geboortedatum e heer Jou ke Visser Beethovenlaan 282 Zwijndrecht 28 maart 1953 Vonnis Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 22-08-2014 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Adres: Marktstraat 19 Woonplaats: 1431 BD Aalsmeer Geboortedatum: 23-10-1953 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

TEN HOLTER /mooadaivi

TEN HOLTER /mooadaivi FAILLISSEM ENTSVERSLAG Nummer: 2 atum: 19 februari 2014 TEN HOLTER /mooaaivi Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Geboortedatum e heer Joost Jan Kraaijeveld 10/13/1014 F e Vang 8, 2954 PA Alblasserdam

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM lllyuc.oh 11

TEN HOLTER / NOORDAM lllyuc.oh 11 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 16 nuari 2014 lllyuc.oh 11 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Manuela Barbara Andrea Stouten e/v Van den Bos handelend onder

Nadere informatie

Advocatenkantoor Loeff

Advocatenkantoor Loeff Advocatenkantoor Loeff De inhoud van het papieren verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 K A Zwijndrecht Tel:

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1 Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Faillissementsnummer : 12/575 F Datum uitspraak : 11 december

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 24 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Verslagdatum: Volgnummer:

Verslagdatum: Volgnummer: Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/134 mevr. van der Klok Adres: De Vogelweide 28 Woonplaats: 9201TE, Drachten Geboortedatum: 15-05-1962 Datum faillissement:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 4 mei 2011 Nummer : 1 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummers : 11/65F, 11/67F en 11/68F Naam schuldenaar /schuldenaren

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 1514/310 F Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 15 juli 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 10 maart 2016 Nummer : 1 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer : C/16/16/68 F Naam schuldenaar /schuldenaren : De heer Maarten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011 200379 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011 Gegevens onderneming : M. Koubaa Faillissementsnummer : F11/163 Datum uitspraak : 16 augustus 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Proeflokaal t Konincksplein CV Faillissementsnummer : 15/14/241 F. In het faillissement van :. Faillissementsnummer : 15/14/242

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : het exploiteren van een schoonmaakbedrijf Omzetgegevens : 258.969 in 2012 Personeel gem. aantal : 7

Activiteiten onderneming : het exploiteren van een schoonmaakbedrijf Omzetgegevens : 258.969 in 2012 Personeel gem. aantal : 7 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 februari 2015 Nummer: vier Gegevens onderneming : Contract Mass B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/328 Datum uitspraak : 22 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. J. Smit Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs Search

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 4 januari 2016 Onderneming : Chaara

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/320 NL:TZ:0000014477:F001 11-07-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/151 NL:TZ:0000004450:F001 15-03-2016 mr. P. Beerens mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 augustus 2015 Onderneming Adres

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/122 NL:TZ:0000011595:F001 07-03-2017 mr. M.W. Huijzer mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Alpaen B.V. Nieuwland Parc

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. HH Kielman Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs

Nadere informatie

Gegevens onderneming : Interieurgroep Rob Viool B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 11/188 F Datum uitspraak : 29 maart 2011

Gegevens onderneming : Interieurgroep Rob Viool B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 11/188 F Datum uitspraak : 29 maart 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 28 april 2011 Gegevens onderneming : Interieurgroep Rob Viool B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 11/188 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FIERET VASTGOED B.V.

FIERET VASTGOED B.V. FIERET VASTGOED B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 maart 2016 Gegevens onderneming : Fieret Vastgoed B.V. Stephensonstraat 1 te 3817 JA Amersfoort KvK : 57585962 Faillissementsnummer : C/16/15/633

Nadere informatie

Eerste faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.

Eerste faillissementsverslag ex artikel 73a Fw. De inhoud van dit verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Saniet Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 KA Zwijndrecht Tel: 078-79 99 920 Fax: 078-79

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 25 juni 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/440 NL:TZ:0000015341:F001 12-09-2017 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming De commanditaire vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 5 maart 2012 Gegevens: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming: Bemiddeling bij de inkoop

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/15/788 NL:TZ:0000005862:F001 01-12-2015 mr. A-J van der Duijn Schouten mr. A.M. van Kalmthout Algemeen Gegevens onderneming R.W.J.

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake: Steengoed Beheer B.V. Rechter-commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator: Mr. B.J. van de Wijnckel Faill.nr.: F 02/15/146 Datum faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/125 NL:TZ:0000004614:F001 23-02-2016 Mr. M.H. de Vries mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming People Testing B.V. (tot

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 augustus 2015 Onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 24 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 24 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 24 januari 2014 Onderneming : dhr. J.H. Strijker h.o.d.n. HSB Harry Strijker Bestratingen Adresgegevens : Haartseweg nr. 2A te (7121 LB) Aalten Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 23 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 23 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 23 oktober 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F 12/72 Datum uitspraak : 27 maart 2012 Curator Rechter-commissaris : De KeukenNu B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 13 juni 2016 Nummer : 2 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer Naam schuldenaar /schuldenaren : C/16/16/68 F : De heer Maarten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2014 Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 12/416F Naam schuldenaar: Dilgaz Ismail Tevens handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/133 NL:TZ:0000011718:F001 14-03-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010

Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd) Verslagnummer: 3 Datum: 14 maart 2013 Gegevens natuurlijk persoon : Rudie de Groot, h.o.d.n. De Groot Dakkapellen Adres : huidig adres

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 24 december 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. HH Kielman Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: ~- Datum: 12-07-2016 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: N L: TZ:0000004450: F001 15-03-2016 m r. P. Beerens mr. Hanneke Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie