TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEN HOLTER / NOORDAM advocaten"

Transcriptie

1 Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering van de in dit verslag toegevoegde punten is vetgedrukt, en de nieuw toegevoegde tekst is cursief gedrukt. / NOORAM FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 atum: 10 april 2015 Naam schuldenaar e heer Tonny Punt handelend onder de naam Zeevishandel Ton Punt Faillissementsnummer Voormalig adres Huidig adres Voorheen zaakdoende Geboortedatum 12/209 F amstraat 3e, 3319 BB ordrecht Vuurtorenplein 2, 2202 PW Noordwijk Van Eesterenplein 96, 3315 KT ordrecht 28 mei 1969 atum uitspraak Curator 4 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout Postbus 476, 3300 AL ordrecht Tel.: ; fax: atum beëdiging: 11 juni 2010 Rechter-Commissaris mr. A.M. van Kalmthout Verslagperiode 1 Verslagperiode 2 Verslagperiode 3 Verslagperiode 4 Verslagperiode 5 Bestede uren in verslagperiode 1 Bestede uren in verslagperiode 2 Bestede uren in verslagperiode 3 Bestede uren in verslagperiode 4 Bestede uren in verslagperiode 5 Bestede uren Totaal 4 september oktober oktober juni juni december december oktober oktober april uur en 57 minuten 21 uur en 39 minuten 14 uur en 57 minuten 30 uur en 12 minuten 9 uur en 54 minuten 112 uur en 39 minuten Faillissementsrekening Kas Bank!BAN/rekeningnummer: N L10KASA Saldo boedelrekening periode 1 EUR 0,00 1/19

2 Saldo boedelrekening periode 2 Saldo boedelrekening periode 3 EUR ,19 EUR ,74 / NOORAM Saldo boedelrekening periode 4 EUR ,34 Saldo boedelrekening periode 5: EUR ,72 Aard faillissement 0 Lopende eenmanszaak I vennootschap [8] Reeds gestaakte eenmanszaak I vennootschap 0 Geen schulden uit bedrijf 0 Beëindigde schuldsanering 0 Eerder insolvent geweest Nadere toelichting oorzaak faillissement: 1. Eén van de werknemers heeft een loonvordering ten aanzien van de maanden juni en juli 2012 alsmede het vakantiegeld dat in mei 2012 had moeten worden uitbetaald. e heer Punt is ondanks diverse aanmaningen, sommaties en betalingstoezeggingen in gebreke de betreffende vordering te voldoen. Ook herhaalde toezeggingen is de heer Punt niet nagekomen. Uit de verklaring van de Belastingdienst van 25 juli 2012 blijkt dat de fiscus evens een vordering heeft op de heer Punt. oor de aard van de vordering, te weten het niet betalen van loon, ligt het in de rede dat de heer Punt evenmin andere vorderingen zal voldoen. Zo zullen er evenmin afdrachten plaatsvinden aan het UWV enlof de fiscus. e heer Punt laat meerdere vorderingen onbetaald en verkeert in een toestand waarin zij heeft opgehouden te betalen. e Rechtbank ordrecht heeft op 4 september 2012 het faillissement van de heer T. Punt h.o.d.n. Zeevishandel Ton Punt uitgesproken. 2. Voorafgaand aan de faillietverklaring heeft de verhuurder aan de heer Punt de ontruiming van de winkel aangezegd. e avond voorafgaand aan de ontruiming is door de heer Punt de winkel voor zover mogelijk leeggeruimd. e spullen zijn elders opgeslagen. Tevens heeft de heer Punt zich voorafgaand aan zijn faillietverklaring laten uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie. In de GBA is opgenomen dat de heer Punt is vertrokken naar Maleisië. In werkelijkheid heeft de heer Punt Nederland nooit verlaten. Onderzoek van de beschikbare administratie heeft tot de conclusie geleid dat er veel geld aan de winkel is onttrokken. e heer Punt heeft desgevraagd 211 9

3 medegedeeld dat door werknemers van de onderneming zou zijn gestolen th nog meerdere vestigingen actief waren. Niet is gebleken dat er door de heer Punt aangifte is gedaan van ontvreemding van gelden. e heer Punt heeft dit ook niet weersproken. e curator kan op dit moment - zeker nu het tienduizenden Euro's betreft - dan ook niet anders concluderen dan dat de gelden zijn onttrokken door de heer Punt. e heer Punt blijft stellen dat er nauwelijks winst werd gegerd, terwijl de administratie uitwijst dat de ruime marge en goedlopende winkel(s) zorgden voor een goede winst. Niet aannemelijk is dat werknemers zo veel geld hebben ontvreemd en - in geval het juist is wat de heer Punt stelt - dat daaraan nooit consequenties zijn verbonden. 3. e heer Punt heeft zich inmiddels weer laten inschrijven in de GBA. AAM eel I - e failliet persoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden Alleenstaand Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gehuwd Voor geregistreerd partnerschap en huwelijk: in gemeenschap van goederen ander regime (huwelijkse voorwaarden) Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet? Indien, toelichting: Tot op heden heeft slechts één gesprek met de heer Punt plaatsgevonden ten kantore van de curator. Met de heer Punt zijn een aantal afspraken gemaakt over onder andere het inschrijven op een adres in Nederland - in verband met zijn uitschrijving naar Maleisië - en het in verband daarmee aanvragen van een 3/19

4 uitkering en het aanleveren van gegevens en bescheiden waaronder in iede/ de administratie. Aan de heer Punt zijn meerdere herinneringen gezonden om de gegevens aan te leveren. e heer Punt reageert niet op deze verzoeken. e Rechter-Commissaris is geïnformeerd e heer Punt is door de Rechter-Commissaris opgeroepen voor verhoor in verband met het niet aanleveren van stukken en het niet meer reageren op verzoeken van de curator. Ter zitting heeft de heer Punt toegezegd de nodige bescheiden op korte termijn aan te leveren. Inmiddels zijn de stukken ontvangen, hetgeen echter nog veel voeten in de aarde heeft gehad en onnodig veel tijd heeft gekost. TEN HOlTER AAM 2.2 Is gebleken van paulianeuze handelingen? [gj [gj Indien : ondernomen acties: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is e bedrijfsmiddelen zijn door de heer Punt voorafgaand aan de faillietverklaring bij de aanzegging van ontruiming uit het bedrijfspand gehaald en elders opgeslagen. e bedrijfsmiddelen zijn met uitzondering van de haringkarren niet meer door de curator aangetroffen dan wel te traceren geweest. Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen. e overige bedrijfsmiddelen zullen naar alle waarschijnlijkheid door de heer Punt zijn verkocht voor eigen gewin. 2.3 Zijn er lopende procedures/geschillen? [gj 4/1 9

5 Indien, stand van zaken: / NOORAM 2.4 Is er een afkoelingsperiode gelast? 1:8] 3. e schulden I passiva 3.1 Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent 1.313,00 Concurrent ,86 0, , ,36 0, , ,22 Totaal , , , Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent 2.813,00 Concurrent ,86 0, , ,54 0, , ,40 Totaal , , , Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent 4.226,00 Concurrent ,86 0, , ,50 0, , ,36 Totaal , , ,53 5/19

6 3.4 Schulden Privé Zakelijk Totaal / NOORAM Boedelschulden 0,00 Preferent ,00 Concurrent ,86 0,00 0, , , , ,82 Totaal , , , Schulden Privé Boedelschulden 0,00 Preferent ,00 Concurrent ,86 Zakelijk Totaal 0,00 0, , , , ,44 Totaal , , , Worden er vorderingen betwist? 18] 3.2 Zijn de schuldeisers aangeschreven? 18] 3.3 Bijzonderheden: Niet van toepassing 4. e bezittingen I activa 4.1 Bovenmatige inboedel? 18] Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen e heer Punt woont voornamelijk in bij anderen, en wisselt eerst sinds korte tijd niet steeds van woonadres. Van een bovenmatige inboedel is geen sprake e heer Punt heeft medegedeeld bij zijn ouders in te wonen. 6/19

7 4.2 Auto('s) I andere vervoermiddelen I caravan? [8J TEN HOlTER / NOORAM Indien, toelichting: e auto is voorafgaand aan het faillissement door de leasemaatschappij opgehaald in verband met wanbetaling. e heer Punt heeft de leasemaatschappij voordien verzocht om de auto nog enige tijd te mogen gebruiken om de problemen op te lossen en de vordering in te lossen. Bij het uitblijven van enig contact en betalingen heeft de leasemaatschappij de auto opgehaald. 4.3 Eigen woning? [8J Indien, waarde woning en hoogte hypotheek: e heer Punt is tezamen met zijn ex-echtgenote eigenaar van een woning aan de amstraat te ordrecht. e heer Punt is kort voorafgaand aan de faillietverklaring gescheiden van zijn voormalige partner. e heer Punt heeft de woning - evens voorafgaand aan het faillissement - verlaten. e koopsom van de woning in 2005 was EUR ,00. Uit het kadaster blijkt dat door ING Bank op de woning een hypotheek ad EUR ,00 is verstrekt e ex-partner van de heer Punt heeft de curator naar aanleiding van het bovenstaande bericht dat de hypotheekvordering bij ING Bank een bedrag ad EUR ,00 beloopt In de komende zes maanden zal getracht worden te komen tot een onderhandse verkoop van de woning e woning aan de amstraat te ordrecht is met toestemming van de Rechter Commissaris onderhands verkocht. e koopsom bedraagt EUR ,00 k.k., en ligt daarmee net boven de getaxeerde marktwaarde. Binnen de hypotheek was er sprake van een beleggersrekening, welke bij de verkoop in mindering is gebracht op de hypotheekschuld. Er resteert een gedeelde restschuld, waarvan het deel van de heer Punt EUR ,49 bedraagt. 4.4 Overige registergoederen? [8J 7/19

8 Indien, waarde en hoogte hypotheek: / NOORAM e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen Niet gebleken is dat het ingenomen standpunt onjuist is e woning aan de amstraat te ordrecht is met toestemming van de Rechter Commissaris onderhands verkocht. e koopsom bedraagt EUR ,00 k.k., en ligt daarmee net boven de getaxeerde marktwaarde. Binnen de hypotheek was er sprake van een beleggersrekening, welke bij de verkoop in mindering is gebracht op de hypotheekschuld. Er resteert een gedeelde restschuld, waarvan het deel van de heer Punt EUR ,49 bedraagt Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? Spaarloon rekeningen? Indien, specificatie: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen e curator is niet bekend geworden met spaarloonrekeningen Pensioenregelingen I levensverzekeringen? Is afkoop mogelijk?. Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen. 8/19

9 4.7 Te verwachten uitkering uit erfenis? / NOORAM Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen. 4.8 Overige activa? Indien, toelichting: e curator beschikt op dit moment over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt niet definitief is ingenomen. 4.9 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? Niet van toepassing 5. Het I de huidige inkomen(s) 5.1 Inkomsten: Loon Uitkering Geen inkomen Loon Uitkering Geen inkomen Loon Uitkering Geen inkomen 9/19

10 Toelichting: e curator heeft de heer Punt meerdere malen verzocht informatie te / NOORAM verstrekken ten aanzien van zijn dagelijkse werkzaamheden. Van Schmidt Zeevis heeft de curator vernomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet werd verlengd. e door de heer Punt nadien ontvangen gelden in het kader van de WW-uitkering zijn buiten het zicht van de curator gehouden en direct ontvangen op de bankrekening van de heer Punt. esgevraagd heeft de heer Punt een opgave aan de curator verstrekt van ontvangen gelden. oor de heer Punt dient in totaal een bedrag ad EUR 1.178,69 aan de boedel te worden overgemaakt in verband met te veel ontvangen WW-uitkering nu deze uitkering hoger was dan het door de Rechter-Commissaris vastgestelde vrij te laten bedrag. Inmiddels bereiken de curator steeds meer berichten dat de heer Punt weer aan het werk zou zijn en hiervoor een salaris ontvangt. e heer Punt ontkent desgevraagd dat hij werk heeft en heeft geen opgave aan de curator gedaan over een nieuwe baan e heer Punt heeft in de laatste verslagperiode een baan gevonden, waarover hij de curator niet heeft geïnformeerd. Het salaris is op verzoek van de curator door de werkgever aan de boedel betaald. Onder verrekening van het nog aan de boedel te betalen bedrag in verband met de niet afgedragen WW-uitkering is het door de Rechter-Commissaris vastgestelde vrij te laten bedrag aan de heer Punt overgemaakt. e schuld aan de boedel bedraagt op dit moment EUR 157,92. Inmiddels heeft de heer Punt laten weten niet meer bij voornoemde werkgever te werken. Om kostentechnische redenen wordt deze kwestie als afgehandeld beschouwd. 5.2 Overige inkomsten: [gl Indien overige inkomsten, toelichting: 10/19

11 6. Bedrag Levensonderhoud 6.1 Is door de Rechter-Commissaris op grond van artikel 21 of 100 Fw. Een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? / NOORAM 18] ] Indien, bed rag: e Rechter-Commissaris heeft op 30 november 2012 een beschikking afgegeven op grond van artikel 21 van de Faillissementswet. e Rechter-Commissaris heeft vastgesteld dat van de inkomsten die de heer Punt tijdens het faillissement geniet, de beslagvrije voet buiten de boedel valt. e beschikking geldt met ingang van de dag dat de heer Punt in staat van faillissement is verklaard, te weten 4 september Van Schmidt Zeevis heeft de curator vernomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet werd verlengd. e door de heer Punt nadien ontvangen gelden in het kader van de WW-uitkering zijn buiten het zicht van de curator gehouden en direct ontvangen op de bankrekening van de heer Punt. esgevraagd heeft de heer Punt een opgave aan de curator verstrekt van ontvangen gelden. oor de heer Punt dient in totaal een bedrag ad EUR 1.178,69 aan de boedel te worden overgemaakt in verband met te veel ontvangen WW-uitkering nu deze uitkering hoger was dan het door de Rechter Commissaris vastgestelde vrij te laten bedrag. Inmiddels bereiken de curator steeds meer berichten dat de heer Punt weer aan het werk zou zijn en hiervoor een salaris ontvangt. e heer Punt ontkent desgevraagd dat hij werk heeft en heeft geen opgave aan de curator gedaan over een nieuwe baan Zie punt Zo, is daartoe een voorstel bijgevoegd? ] 11/19

12 Indien, toelichting: Aan de heer Punt is gevraagd opgave te doen van zijn inkomsten en uitgaven op maandbasis. Tot op heden zijn deze gegevens (nog) niet bij de curator aangeleverd e curator heeft de nodige en onnodig veel tijd besteed aan het verkrijgen van alle benodigde informatie, zowel van de heer Punt als van zijn werkgever. / NOORAM 7. e vooruitzichten (voor crediteuren) 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? Toelichting: Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten Het faillissement van de heer Punt leent zich voor vereenvoudigde afwikkeling. 8. Plan van aanpak I te verrichten werkzaamheden 8.1 Registreren van de crediteuren, achterhalen en bestuderen van de administratie, onderzoeken van eventuele paulianeuze handelingen, verhoren van de heer Punt om de benodigde informatie te achterhalen en de nodige bescheiden te ontvangen. 8.2 Registreren van de crediteuren, bestuderen van. de administratie, afwikkeling van de woning. 8.3 Registreren van crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkeling van de woning. 8.4 Afwikkeling van de te veel ontvangen gelden van de WW-uitkering door de heer Punt, registreren van crediteuren. 8.5 Voorbereiding van de vereenvoudigde afwikkeling. 12/19

13 eel II - e onderneming van gefailleerde Naam onderneming Zeevishandel Ton Punt Activiteiten onderneming Klein- en groothandel in vis en aanverwante artikelen. Omzetgegevens 2007: EUR , : EUR , : EUR ,00 Persol gemiddeld aantal 2007: gemiddeld 3 werknemers 2008: gemiddeld 3,6 werknemers 2009: gemiddeld 4,5 werknemers / NOORAM 1. Inventarisatie 1.1. irectie en organisatie: e onderneming Zeevishandel Ton Punt werd gedreven voor rekening van de heer Tonny Punt- geboren op 28 mei 1969 te Papendrecht. e onderneming is een klein- en groothandel in vis en aanverwante artikelen Winst en verlies: Over 2009 is een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2008 is een verlies geleden ad EUR ,00. Over 2007 is een winst gegenereerd ad EUR 9.197, Balanstotaal: Het balanstotaal over 2009 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2008 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2007 bedraagt EUR , Lopende procedures: Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures Verzekeringen: e verzekeringen zijn- voor zover hiervan sprake was- beëindigd Huur: e huur van het bedrijfspand aan het Van Eesterenplein te ordrecht is reeds voorafgaand aan het faillissement beëindigd. Ontruiming van het pand heeft evens voorafgaand aan het faillissement plaatsgevonden Werkzaamheden: Inventarisatie, locatie bezoek, gesprek met de heer Punt, correspondentie met de verhuurder en de nieuwe huurder. 13/19

14 2. Persol 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: Zeevishandel Ton Punt had geen werknemers meer in dienst ten tijde van de faillietverklaring. e arbeidsovereenkomsten waren door tijdsverloop reeds geëindigd dan wel de werknemers waren reeds in dienst genomen bij de nieuwe huurder, die evens een viswinkel uitbaat Aantal in ar voor faillissement: Zeevishandel Ton Punt had in 2009 gemiddeld 4,5 werknemers in dienst. In 2008 waren er bij Zeevishandel Ton Punt gemiddeld 3,6 werknemers in dienst. Gemiddeld zijn er in werknemers in dienst geweest bij Zeevishandel Ton Punt atum ontslagaanzegging: e werknemers zijn - voor zover vereist - op 10 september 2012 ontslagen met inachtneming van de voor hen geldende contractuele of wettelijke opzegtermijn Werkzaamheden: Inventariseren van de gegevens van het persol en ontslag aanzeggen. Na het uitspreken van het faillissement is er contact geweest met het UWV om te bewerkstelligen dat alle informatie noodzakelijk voor het invullen van de formulieren voor het aanvragen van WW en achterstallig salaris kon worden verwerkt. / NOORAM 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: Niet van toepassing 3.2. VerkooRORbrengst: Niet van toepassing 3.3. Hoogte hy(2otheek: Niet van toepassing 3.4. Boedelbijdrage: Niet van toepassing 3.5. Werkzaamheden: Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschrijving: e heer Punt heeft medegedeeld bedrijfsmiddelen te hebben weggenomen uit het bedrijfspand aan de vooravond van de ontruiming. e bedrijfsmiddelen 14/19

15 zouden zijn opgeslagen. Gevraagde nadere informatie is tot op heden (noch ORAM ontvangen e bedrijfsmiddelen zijn door de heer Punt voorafgaand aan de faillietverklaring bij de aanzegging van ontruiming uit het bedrijfspand gehaald en elders opgeslagen. e bedrijfsmiddelen zijn met uitzondering van de haringkarren niet meer door de curator aangetroffen dan wel te traceren geweest. Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen. e overige bedrijfsmiddelen zullen naar alle waarschijnlijkheid door de heer Punt zijn verkocht voor eigen gewin Verkoopopbrengst: Nog niet bekend Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen Boedelbijdrage: Niet van toepassing 3.9. Bodemvoorrecht fiscus: Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. e vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen. Tot op heden beloopt deze vordering EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Tot op heden beloopt de vordering van de fiscus EUR , Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de heer Punt, locatiebezoek, correspondentie met de verhuurder nieuwe huurder Inventarisatie en onderzoek, overleg in verband met de haringkarren Correspondentie met de Belastingdienst, waaronder bezwaar. Voorraden/ onderhanden werk Beschrijving: Voor zover er nog voorraden aanwezig zouden zijn geweest, betreft het voornamelijk bederfelijke waar. e nieuwe huurder heeft medegedeeld nauwelijks iets te hebben aangetroffen bij het betrekken van het bedrijfspand. e aangetroffen voorraden zouden niet meer geschikt zijn geweest voor consumptie Verkoopopbrengst: Niet van toepassing 15/19

16 3.13. Boedelbijdrage: Niet van toepassing / NOORAM Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de heer Punt, locatiebezoek, correspondentie met de verhuurder nieuwe huurder. Andere activa Beschrijving: Niet van toepassing Verkoogogbrengst: Niet van toepassing Werkzaamheden: Niet van toepassing 4. ebiteuren 4.1. Omvang debiteuren: Een opgave van de debiteurenpositie van Zeevishandel Ton Punt is (nog) niet ontvangen. e verwachting is dat de meeste transacties contant werden afgerekend Er is geen aanleiding voor de curator om het ingenomen standpunt te wijzigen. Er is geen lijst van openstaande vorderingen in de administratie aangetroffen Ogbrengst: Nog niet bekend Niet van toepassing 4.3. Boedelbijdrage: Niet van toepassing 4.4. Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de heer Punt. 5. Bank I Zekerheden 5.1. Vordering van bank( en): e vordering van ING Bank bedraagt EUR ,37. Bij ABN AMRO was per saldo sprake van een gering debetsaldo. Conform verzoek is deze vordering niet opgenomen in de lijst van voorlopig erkende crediteuren Leasecontracten: e auto is voorafgaand aan het faillissement door de leasemaatschappij opgehaald in verband met wanbetaling. e heer Punt heeft de leasemaatschappij voordien verzocht om de auto nog enige tijd te mogen gebruiken om de 16/19

17 problemen op te lossen en de vordering in te lossen. Bij het uitblijven vank goram contact en betalingen heeft de leasemaatschappij de auto opgehaald Beschrijving zekerheden: ING Bank heeft een recht van hypotheek ten aanzien van de woning aan de amstraat te ordrecht Separatistenpositie: ING Bank heeft een recht van hypotheek ten aanzien van de woning aan de amstraat te ordrecht Boedelbijdragen: Nog niet bekend Eigendomsvoorbehoud: Niet van toepassing Reclamerechten: Niet van toepassing 5.8. Retentierechten: Niet van toepassing 5.9. Werkzaamheden: Inventarisatie, overleg met ING Bank, ABN AMRO en Rabobank. 6. oorstart I voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie I zekerheden: Niet van toepassing 6.2. Financiële verslaglegging: Niet van toepassing 6.3. Werkzaamheden: Niet van toepassing oorstart 6.4. Beschrijving: Niet van toepassing 6.5. Verantwoording: Niet van toepassing 6.6. Opbrengst: Niet van toepassing 6.7. Boedel bijdrage: Niet van toepassing 17/19

18 6.8. Werkzaamheden: Niet van toepassing / NOORAM 7. Rechtmatigheid 7.1. Is de boekhouding aan de curator overhandigd? [8: Zo, is aangifte gedaan ex artikel Sr.? [8: Paulianeus handelen: [8: [8:1 Zo, toelichting: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over zeer weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is e bedrijfsmiddelen zijn door de heer Punt voorafgaand aan de faillietverklaring bij de aanzegging van ontruiming uit het bedrijfspand gehaald en elders opgeslagen. e bedrijfsmiddelen zijn met uitzondering van de haringkarren niet meer door de curator aangetroffen dan wel te traceren geweest. Ten aanzien van de haringkarren is een afspraak gemaakt en de vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen. e overige bedrijfsmiddelen zullen naar alle waarschijnlijkheid door de heer Punt zijn verkocht voor eigen gewin Overig Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend. Nog niet bekend. 18/19

19 Nog niet bekend, maar in ieder geval niet voordat de afwikkeling van de heeft plaatsgevonden. Nog niet bekend, maar in ieder geval niet voordat de afwikkeling van de ten AAM onrechte ontvangen gelden van WW-uitkering heeft plaatsgevonden Binnen enkele maanden na verslagdatum. Plan van aanpak: Registreren van de crediteuren, achterhalen en bestuderen van de administratie, onderzoeken van eventuele paulianeuze handelingen, verhoren van de heer Punt om de benodigde informatie te achterhalen en de nodige bescheiden te ontvangen Registreren van de crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkeling van de woning. Registreren van crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkeling van de woning Afwikkeling van de te veel ontvangen gelden van de WW-uitkering door de heer Punt, registreren van crediteuren. Voorbereiding van de vereenvoudigde afwikkeling. Indiening volgend verslag: 30 april december juni april 2015 ordrecht, 10 april 2015 curator 19/1 9

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie