FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014"

Transcriptie

1 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014 Gegevens onderneming: : de stichting Stichting voor Islamitisch Onderwijs Ibn Ghaldoun, gevestigd te (3085 DT) Rotterdam aan de Schere 47 Insolventienummer : C/10/13/1033 F Rechtbank : Rotterdam Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : mr. J.G. Princen Rechter-commissaris : mr. C. van Steenderen-Koornneef Op verzoek : eigen aangifte Activiteiten onderneming : onderwijs Omzetgegevens : Uit de staat van baten en lasten blijkt dat er in 2012 sprake was van EUR aan baten. De totale lasten bedroegen in 2012 EUR Personeel gemiddeld aantal : 79 Verslagperiode : 6 november 2013 tot en met 30 januari 2014 Vorige verslagen : Eerste verslag d.d. 5 november 2013 Bestede uren in verslagperiode : 72,7 uur Bestede uren totaal : 278,4 uur Aantal bijlagen : 1. Crediteurenlijst 2. Tussentijds financieel verslag In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Stichting voor Islamitisch Onderwijs Ibn Ghaldoun, hierna te noemen: Curanda, is opgericht op 15 oktober Sinds 1 februari 2012 is de heer A. Tonca enig bestuurder. De Raad van Toezicht van Curanda bestaat uit vijf toezichthouders. 1

2 De activiteiten van Curanda bestonden uit het verzorgen van islamitisch voortgezet onderwijs aan circa 630 leerlingen. Dat deed zij vanaf augustus 2012 op twee locaties (voor die tijd op vier locaties), te weten de Schere 47 te Rotterdam en de Putsebocht 21 te Rotterdam. Per datum faillissement werd er nog onderwijs gegeven aan genoemde leerlingen. Op vrijdag 11 oktober 2013 hebben de leerlingen voor het laatst hun reguliere lessen gevolgd. Daarna zijn zij twee weken vrij geweest in verband met het Offerfeest en aansluitend de herfstvakantie. Medio juni 2013 is er examenfraude bij Curanda geconstateerd, welke examenfraude veel aandacht in de landelijke media heeft gehad. Begin juli 2013 heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek verricht bij Curanda naar aanleiding van deze examenfraude. Op 9 augustus 2013 heeft de Onderwijsinspectie haar rapport vastgesteld, hierna te noemen: het Inspectierapport. Een en ander is op 25 september 2013 aanleiding geweest voor de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hierna te noemen: OCW, om de bekostiging van Curanda, die benodigd is om aan haar lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, per 1 november 2013 in te trekken. Na genoemd onderzoek hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen Curanda, de gemeente Rotterdam, OCW, en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en Omgeving, hierna te noemen: CVO, omtrent de toekomst van (de leerlingen van) Curanda. Die besprekingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat een nieuwe stichting onder de paraplu van CVO de leerlingen van Curanda zou gaan overnemen. Daartoe is inmiddels een nieuwe stichting opgericht, de Stichting voor Islamitisch Voortgezet onderwijs in Rotterdam e.o. (IVOR). Geïnteresseerde leerlingen konden zich begin oktober 2013 inschrijven op deze nieuwe school. Voor zover de curator bekend hebben 601 leerlingen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op 4 november 2013 zijn deze leerlingen gestart op de nieuwe school, De Opperd geheten. 2

3 Geplaatst en gestort kapitaal 1.2 Winst en verlies Exploitatieresultaat 2010: EUR negatief Exploitatieresultaat 2011: EUR negatief Exploitatieresultaat 2012: EUR Exploitatieresultaat ultimo september 2013: EUR Het exploitatieresultaat ultimo september 2013 is gebaseerd op interne stukken van Curanda. 1.3 Balanstotaal Balanstotaal ultimo 2010: EUR Balanstotaal ultimo 2011: EUR Balanstotaal ultimo 2012: EUR Balanstotaal per datum faillissement: (Nog) onbekend 1.4 Eigen vermogen Eigen vermogen ultimo 2010: EUR negatief Eigen vermogen ultimo 2011: EUR negatief Eigen vermogen ultimo 2012: EUR negatief Eigen vermogen per datum faillissement: (Nog) onbekend 1.5 Lopende procedures Per datum faillissement was Curanda als gedaagde partij betrokken bij een tweetal lopende procedures. Een procedure betreft een kennelijk onredelijke ontslagprocedure tegen een voormalig werknemer. De andere procedure is een incassoprocedure. De curator heeft in beide procedures betrokken partijen geïnformeerd omtrent het faillissement. Één van de twee procedures is inmiddels doorgehaald. In de andere procedure heeft de curator de wederpartij bericht de procedure niet te zullen voortzetten. 3

4 1.6 Verzekeringen De lopende verzekeringen worden geïnventariseerd. Curanda beschikte over een zogenaamd Dominopakket bij CBO Risicobeheer. Dit pakket is per faillissementsdatum beëindigd. 1.7 Huur De schoolgebouwen van Curanda zijn eigendom van de gemeente Rotterdam en zijn op grond van artikel 76b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs om niet aan Curanda ter beschikking gesteld. Curanda dient jaarlijks de onderhoudskosten ter zake van deze gebouwen te voldoen. Uit het Inspectierapport blijkt dat voor het jaar 2010 door de gemeente Rotterdam EUR voor onderhoud in rekening is gebracht en dat voor 2011 en 2012 nog niet duidelijk is hoeveel de gemeente Rotterdam voor onderhoud in rekening zal brengen. 1.8 Oorzaak faillissement Curanda stond reeds sinds 2008 onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie in verband met diverse in het verleden geconstateerde (financiële) malversaties. Sinds april 2012 stond Curanda ook onder hoog financieel toezicht van de Onderwijsinspectie. Concrete aanleiding voor het faillissement is voormelde examenfraude bij Curanda medio juni In het naar aanleiding van deze examenfraude verschenen Inspectierapport wordt kort gezegd - geconcludeerd dat de Onderwijsinspectie onvoldoende vertrouwen heeft dat binnen een termijn van twee jaren duurzaam kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven aan de leerlingen van Curanda, omdat binnen die termijn door een veelheid aan problemen uit het verleden niet kan worden voldaan aan de daartoe noodzakelijke wettelijke en financiële randvoorwaarden. 4

5 Op basis van het Inspectierapport heeft de staatssecretaris van OCW op 25 september 2013 besloten de bekostiging van Curanda, die noodzakelijk is om aan haar lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, in te trekken per 1 november Daarmee was een faillissement onvermijdelijk geworden. Op 26 september 2013 heeft de Raad van Toezicht van Curanda ingestemd met het besluit van het college van bestuur om het faillissement van Curanda aan te vragen. Verzet Op 15 oktober 2013 heeft de stichting Stichting ouders van de Islamitische Ibn Ghaldoun school, hierna te noemen: Stichting ouders, verzet aangetekend tegen het faillissementsvonnis van 8 oktober 2013 omdat zij zich daarin niet konden vinden. De Stichting ouders heeft financiering/garantstelling aangeboden voor afbetaling van de schulden van Curanda. Daarnaast heeft zij betoogd dat het faillissement van Curanda het vooropgezette doel had om de arbeidsrechtelijke bescherming van haar werknemers te omzeilen. De curator heeft voorafgaand aan de mondelijke zitting van 21 oktober 2013 bij de Rechtbank Rotterdam geconcludeerd dat het faillissement van Curanda gezien de wettelijke criteria terecht is uitgesproken en dienovereenkomstig de Rechtbank Rotterdam geïnformeerd. Het verzet is ter openbare terechtzitting van 21 oktober 2013 behandeld. Bij vonnis van 23 oktober 2013 is het verzet ongegrond verklaard en het faillissementsvonnis van 8 oktober 2013 bekrachtigd, nu kort gezegd de Stichting Ouders desgevraagd ter zitting heeft verklaard nog niet over financiële middelen te beschikken voor de financiering/zekerheidsstelling en voorts dat omzeiling van de arbeidsrechtelijke bescherming voor het personeel middels het uitspreken van het faillissement van Curanda niet aannemelijk is gemaakt. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 79 medewerkers waren in dienst van Curanda. 5

6 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement In 2012 zijn ongeveer eenzelfde aantal medewerkers bij de school betrokken geweest. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en na een bespreking met de Stichting ouders is de medewerkers op 11 oktober 2013 door de curator per datum faillissement ontslag aangezegd. De curator is in contact getreden met het UWV en deze heeft op 18 oktober 2013 een bijeenkomst georganiseerd op de locatie Schere 47 te Rotterdam. De medewerkers zijn daar in de gelegenheid gesteld formulieren in te vullen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering en voor betaling van achterstallig salaris en vakantiegeld. Ook konden zij zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Het personeel diende op die bijeenkomst tevens eventuele sleutels, laptops en mobiele telefoons van Curanda bij de curator in te leveren. Het personeel heeft de mogelijkheid gehad om te solliciteren bij de nieuwe islamitische school van Stichting IVOR. Het was de verwachting van CVO dat circa de helft van het personeel van Curanda in dienst zou kunnen treden. Het is de curator op dit moment nog niet bekend hoeveel personeelsleden daadwerkelijk thans werkzaam zijn bij Stichting IVOR. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit tafels, stoelen, schoolborden, lesboeken, lesmaterialen, printers en een bestelbus. 3.3 Verkoopopbrengst De op de voornoemde twee locaties aanwezige bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. 6

7 Op 4 oktober 2013 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Curanda en de gemeente Rotterdam waarin kort gezegd is bepaald dat Ibn Ghaldoun om niet haar volledige inventaris en lesmateriaal de gemeente Rotterdam overdraagt. De curator heeft deze vaststellingsovereenkomst paulianeus geacht en op 8 oktober 2013 ex artikel 42 Fw buitengerechtelijk vernietigd. De gemeente Rotterdam heeft de pauliana betwist. De curator is vervolgens in overleg getreden met de gemeente Rotterdam en CVO omtrent de verkoop van voornoemde bedrijfsmiddelen aan deze partijen. De gemeente Rotterdam heeft interesse getoond in de kort gezegd op de schoollocaties aanwezige tafels en stoelen. CVO heeft interesse getoond in de schoolboeken. Over de vergoeding ter zake van de bedrijfsmiddelen konden partijen het initieel niet eens worden. Op 22 oktober 2013 heeft een kort geding bij de Rechtbank Rotterdam plaatsgevonden waarin de curator kort gezegd betaling van een reële vergoeding voor de inventaris en lesboeken van de gemeente Rotterdam en CVO heeft gevorderd. Ondanks feit dat die vordering is afgewezen en de curator in de proceskosten is veroordeeld voor in totaal EUR 9.878,--, hebben partijen daags na de kort geding zitting in goed minnelijk overleg een regeling bereikt. De gemeente Rotterdam neemt de tafels en stoelen van de curator over voor een bedrag van EUR ,--, zijnde de getaxeerde waarde bij gelijkblijvend gebruik op gelijke locatie. CVO neemt de schoolboeken van de curator over voor een bedrag van EUR ,--. Ter zake van deze schoolboeken bestaat volgens de administratie van Curanda een borgverplichting jegens de ouders van de leerlingen van EUR ,--. CVO heeft deze verplichting tot terugbetaling van de borg van EUR 100,-- bij inleveren van de boeken aan het einde van het schooljaar volledig overgenomen. De bedragen van EUR ,-- en EUR ,-- zijn nog niet ontvangen. OCW is tevens partij bij genoemde minnelijke regeling. Curanda ontving maandelijks een bekostiging van OCW om aan haar lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De curator heeft aanspraak bij OCW gemaakt op de bekostiging voor de 7

8 maand oktober 2013, nu de staatssecretaris van OCW de bekostiging per 1 november 2013 heeft beëindigd en Curanda in oktober 2013 onderwijs is blijven verzorgen aan haar leerlingen. Die bekostiging bedraagt EUR Onderdeel van voornoemde minnelijke regeling vormt betaling van OCW van genoemd bedrag, alsmede een boedelbijdrage van EUR ,-- ter zake van alle benodigde medewerking van de curator voor de overgang van de leerlingen van Curanda naar de nieuwe school. Dit totaalbedrag van EUR van OCW is inmiddels ontvangen. Partijen hebben elkaar finale kwijting over en weer verleend, inhoudende dat de curator geen aanspraak zal maken op eventuele openstaande vorderingen op OCW en gemeente Rotterdam, en dat deze partijen, als grootste schuldeisers in onderhavig faillissement, op hun beurt hun vorderingen op Curanda prijsgeven, behoudens voor zover de boedel na uitdeling en betaling van de overige schuldeisers nog baten heeft. Onder deze voorwaarde, feitelijk een achterstelling, dienen OCW en de gemeente Rotterdam hun vordering in het faillissement van Curanda in. Deze regeling leidt er hopelijk toe dat het UWV voor het doorbetalen van loon over oktober 2013 en de opzegtermijn volledig terugbetaald kan worden en de concurrente crediteuren ook nog een gedeeltelijke betaling zullen kunnen ontvangen. Alle bedragen uit hoofde van voornoemde minnelijke regeling zijn inmiddels op de boedelrekening ontvangen. 3.4 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op het feit dat er een vordering van de fiscus valt te verwachten uit hoofde van verschuldigde loonbelasting, heeft de fiscus op grond van 22 lid 3 IW 1990 juncto artikel 21 lid 2 IW 1990 een voorrecht op de opbrengst van de verkochte bodemzaken. De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw het voorrecht van de fiscus op de opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zodoende de opbrengst daarvan reserveren. Voorraden/onderhanden werk 3.5 Beschrijving voorraad 8

9 3.6 Beschrijving onderhanden werk 3.7 Overige activa Een partij heeft interesse getoond in de immateriële activa van Curanda, waarbij deze partij concreet heeft verzocht om een aanzienlijk aantal documenten die kort gezegd noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteiten van een middelbare school. De curator laat deze stukken thans inventariseren door medewerkers van Curanda. De afgelopen verslagperiode heeft de curator samen met een medewerker van Curanda geïnventariseerd welke stukken ter verkoop konden worden aangeboden aan genoemde derde partij. Uiteindelijk zijn de immateriële activa van Curanda met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van EUR Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. 4. Eigendomsvoorbehoud 4.1 Eigendomsvoorbehoud In onderzoek. Er heeft zich geen crediteur met een eigendomsvoorbehoud gemeld. 4.2 Reclamerechten 5. Debiteuren 5.1 Omvang debiteuren Volgens de ingediende stukken bij de faillissementsaanvraag zou er sprake zijn van (beperkte) vorderingen op OCW, de gemeente Rotterdam, de fiscus en de boekleverancier Osinga de Jong. Aan OCW en gemeente Rotterdam is finale kwijting 9

10 verleend (verwezen wordt naar 3.3. van dit verslag). De vorderingen op de fiscus en Osinga de Jong zullen worden onderzocht. 6. Bank/zekerheden 6.1 Vordering van de bank Curanda werd gefinancierd door OCW via het zogenaamde schatkistbankieren. Daarnaast hield zij een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Per datum faillissement bestond er een creditsaldo op deze bankrekening van EUR 5.951,56. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. De afgelopen verslagperiode zijn er nog diverse betalingen binnengekomen op genoemde bankrekening 6.2 Lease Volgens de bestuurder van Curanda zou zij een aantal kopieerapparaten leasen. Een en ander is in onderzoek. 6.3 Beschrijving zekerheden 7. Doorstart/voortzetten 7.1 Exploitatie De exploitatie van de school is beëindigd. 7.2 Doorstart Verwezen wordt naar 1.1 van dit verslag. De curator heeft met de gemeente Rotterdam overleg gevoerd over mogelijk door de gemeente Rotterdam of Stichting IVOR voort te zetten overeenkomsten. De komende verslagperiode zal de curator indien en voor zover nodig zijn medewerking verlenen aan de overdracht van de activiteiten van Curanda aan Stichting IVOR. Daartoe is een boedelbijdrage van OCW van EUR ,-- ontvangen. 10

11 8. Administratie 8.1 Toestand administratie De administratie van de onderneming werd gevoerd door Triple AAA Consult B.V. De jaarrekening werd verzorgd door Van Ree Accountants B.V. De financiële administratie en leerlingenadministratie werden digitaal opgeslagen. De curator heeft voor de veiligstelling hiervan een ICT-bedrijf ingeschakeld. Voorts heeft de curator de hulp van een registeraccountant ingeschakeld bij de beoordeling van de financiële administratie. De hiermee gemoeide kosten kwalificeren als boedelkosten. De eerste indruk is dat Curanda haar administratie goed op orde heeft. 8.2 Goedkeuring verklaring accountant De jaarrekening 2012 gaat vergezeld van een accountantsverklaring van Van der Ree Accountants B.V. 9. Pauliana/verrekening 9.1 Verdachte transacties Wordt als te doen gebruikelijk onderzocht. 9.2 Maatregelen Nog niet van toepassing. 10. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht Naar het voorlopige oordeel van de curator heeft Curanda voldaan aan de boekhoudplicht die voor haar geldt. 11

12 10.2 Depot jaarrekeningen 10.3 Stortingsverplichting aandelen 10.4 Onbehoorlijk bestuur Wordt als te doen gebruikelijk - onderzocht. 11. Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen 11.1 Vorderingen van de fiscus De fiscus heeft tot op heden geen vordering ingediend. Volgens de bestuurder van Curanda zou er geen achterstand bestaan bij de fiscus Vorderingen van het UWV Het UWV heeft tot op heden geen preferente vordering ingediend. De curator verwacht dat deze vordering circa EUR ,-- zal bedragen, ervan uitgaande dat de helft van het personeel van Curanda per 1 november 2013 in dienst treedt bij de nieuwe school Overige preferente crediteuren Vooralsnog geen. Er hebben zich 2 overige preferente crediteuren gemeld met vorderingen van in totaal EUR 6.308, Crediteuren 12.1 Aantal concurrente crediteuren Volgens de door Curanda ingediende stukken bij de faillissementsaanvraag bedraagt het aantal concurrente crediteuren 28. Tot op heden hebben 11 crediteuren hun vordering ingediend. 12

13 Tot op heden hebben 29 crediteuren hun vordering ingediend Bedrag concurrente crediteuren Volgens de door Curanda ingediende stukken bij de faillissementsaanvraag bedraagt het totaal van de vordering van de concurrente crediteuren een bedrag van EUR ,02. Tot op heden is er een totaalbedrag van EUR ,34 ingediend. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een bedrag van EUR ,48 is ingediend door OCW onder de onder punt 3.3 van dit verslag vermelde voorwaarde. Tot op heden is een totaalbedrag van EUR ,33 ingediend. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een bedrag van EUR ,48 is ingediend door OCW en een bedrag van EUR ,38 is ingediend door de gemeente Rotterdam onder de onder punt 3.3 van dit verslag vermelde voorwaarde Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet bekend Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Nog niet bekend. 13. Rechtbank 13.1 Toestemming afkoelingsperiode 13.2 Toestemming voortzetting bedrijf 13.3 Toestemming ontslag Op 8 oktober 2013 is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om het in dienst zijnde personeel te mogen ontslaan. 13

14 13.4 Toestemming opzegging huur 13.5 Toestemming activatransacties Op 24 oktober 2013 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris voor de verkoop van de inventaris en schoolboeken aan de gemeente Rotterdam en CVO voor respectievelijk EUR en EUR Op 5 december 2013 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris voor de verkoop van de immateriële activa voor EUR Toestemming procederen Op 17 oktober 2013 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris voor het kort geding tegen de gemeente Rotterdam en CVO Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen: a. inventarisatie van de crediteuren; b. medewerking overdracht activiteiten Curanda naar nieuwe school; c. onderzoek debiteuren; d. eventuele bestuurdersaansprakelijkheid; 14. Garantstellingregeling Garantstelling: Nee 15. Overig De boedel beschikt op dit moment over EUR ,33. 14

15 Indiening volgend verslag: 30 april 2014 Rotterdam, 31 januari 2014 mr. J.G. Princen curator 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tellus B.V., tevens handelende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Activiteiten Neco Holding B.V. : Beheermaatschappij van vennootschappen en Ondernemingen

Activiteiten Neco Holding B.V. : Beheermaatschappij van vennootschappen en Ondernemingen Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juli 2015 Gegevens ondernemingen : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Neco Holding B.V., Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015 Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) De curatoren communiceren langs twee wegen met houders

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 11 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Solution Benelux B.V. statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te (2840 AA) Moordrecht aan

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie