Vergadering raadscommissie NOTULEN. Agendapunten RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering raadscommissie NOTULEN. Agendapunten RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT"

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT Plaats Raadzaal Datum 13/05/2014 Voorzit(s)ter Marie-Claire Loozen Aanvangsuur 13:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Julien DEKEYSER, Marie-Claire LOOZEN, Manu CLAES, Marc WIJNANTS, Steven ELPERS, Ann SCHEVENELS, Sarah SNEYERS, Ines DE CONINCK, Hilde KASPERS, Sonia VAN LAERE, Erik RENNEN, Diederik DUNON, Mireille BUYSE, Stef BOOGAERTS, Jan LAEREMANS, Linda VAN DEN EEDE, Martine JANSSENS, Jo STULENS, Ingrid CLAES, Lieve VANLINTHOUT, Katrien PUTZEYS (secretaris), Katrien COREMANS en Els VAN LOON (techn. raadgever dienst RO) Walter ZELDERLOO, Kris POELAERT, Elke ZELDERLOO, Erik TORBEYNS, Marc FLORQUIN, Jo DE CLERCQ Agendapunten 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering Het verslag van de vergadering van 11 maart 2014 wordt goedgekeurd. 2 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Oud-Heverlee - voorlopige vaststelling Els Van Loon geeft een globale toelichting bij de 7 agendapunten. Jan Laeremans stelt dat er in het kader van dit project veel plannen zijn opgemaakt, waar door de provincie al veel werk en tijd is in geïnvesteerd. Hij vraagt hoe binnen het project is omgegaan met de mensen zelf die in de betrokken gebieden wonen. Hebben zij al mogelijkheden tot inspraak gehad, of begint dit nu pas, bij het openbaar onderzoek? Hij vraagt hoe deze mensen betrokken zijn bij het proces, en vraagt zich af hoe zij zullen omgaan met de verschillende behandeling van de verschillende gebieden die onderzocht zijn. Els Van Loon antwoordt dat het belangrijk is te beseffen dat het om een grote problematiek in de provincie gaat, zowel naar aantal weekendverblijven toe, als het aandeel aan permanente bewoning van deze weekendverblijven. Het is dus niet mogelijk om alle betrokken burgers persoonlijk bij het proces te betrekken. Er is wel gewerkt met een zo uniform mogelijke afweging van de gebieden doorheen het proces, zodat iedereen in de provincie op dezelfde manier behandeld is. Daarenboven worden er, bij de start van het openbaar onderzoek, in elk van de gemeenten informatievergaderingen georganiseerd. Daarop worden het hele proces, het afwegingskader en de specifieke plannen voor de gemeenten in detail toegelicht. Bovendien wordt er, na de algemene toelichting, een loket opgezet om in te gaan op de individuele vragen van de bewoners. Op die manier kan aan hen de specifieke informatie op maat gegeven worden, die voor hun perceel of constructie van toepassing is. Deze aanpak is noodzakelijk, omdat er telkens rekening moet gehouden worden met de specifieke randvoorwaarden (al of niet bebouwd perceel, al of niet (gedeeltelijk) vergunde constructie, al of niet permanent bewoond, omzetting naar welke bestemming, enzoverder). Jan Laeremans vraagt zich af of er naderhand nog iemand is die bijvoorbeeld mensen helpt om een bezwaarschrift in te dienen, die zorgt voor juridische bijstand ingeval er fouten zouden gebeurd zijn.

2 Els Van Loon verduidelijkt dat er bij de informatievergaderingen telkens mensen van de lokale wooninfopunten aanwezig zijn. Deze zijn ook achteraf ter beschikking van de bewoners om hen bij te staan. Dit kan zijn om een eventueel bezwaarschrift in te dienen, maar ook nog na de goedkeuring van de plannen om hen te helpen bij de voorbereidingen voor het bekomen van de juiste vergunningen of om de nodige aanpassings- of verbeteringswerken aan de constructies uit te voeren. Gedeputeerde Julien Dekeyser vult hierbij aan dat er al veel geleerd is op dit vlak uit het pilootproject dat in 2007 werd uitgevoerd. Ines De Coninck wijst er op dat de vergadering van de commissie enkel kon starten dankzij de aanwezigheid van de oppositie, aangezien er onvoldoende leden van de meerderheid tijdig aanwezig waren. Daarnaast verwijst Ines De Coninck naar de toelichting in verband met het draaiboek. Zij stelt dat uit het verslag van de plenaire vergadering blijkt dat er vanuit verschillende instanties over heel wat punten opmerkingen waren, bijvoorbeeld over afvalwater, maar dat deze punten doorverwezen worden naar het draaiboek. Vandaag zijn deze draaiboeken nog niet uitgewerkt. Welke garantie is er dat deze probleempunten effectief zullen opgelost en aangepakt zullen worden? Els Van Loon legt uit dat het ruimtelijk uitvoeringsplan de basis vormt voor het verlenen van vergunningen. De elementen die opgenomen zijn in het draaiboek gaan vaak over niet-ruimtelijke aspecten en maken bijgevolg geen deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeenten zullen dit draaiboek ondertekenen, hetgeen een engagement betekent om de hierin opgelijste acties ook effectief uit te voeren. Ines De Coninck vraagt hoe de provincie hier zelf tegenover zal staan als bepaalde maatregelen moeten uitgevoerd worden? Wat bijvoorbeeld als gemeenten via de vergunningen deze acties als last gaat opleggen? Els Van Loon stelt dat dit op verschillende manieren wordt afgedwongen. De groenbuffers bijvoorbeeld zijn wel ingetekend op het grafisch plan, en dit is dus een voorschrift waaraan voldaan moet worden. Dit wordt afgetoetst in het kader van de vergunningverlening. Andere elementen, zoals de afvalwaterproblematiek worden via het draaiboek opgenomen omdat dit geen ruimtelijk element is. Dit wordt vooraf afgesproken met de gemeenten en zij moeten hier dus een engagement opnemen om de zorgen dat die afspraken worden nagekomen. Uitzondering hierop is het deelplan Kaaskorf in Tielt-Winge, waarbij er wel maatregelen inzake afvalwater opgenomen zijn in het ruimtelijk uitvoeringsplan. In dit geval is dit echter een gevolg vanuit het ongunstig advies op de voortoets passende beoordeling. Om hieraan tegemoet te komen zijn er wel expliciete bepalingen hieromtrent in het plan opgenomen. Sonia Van Laere vraagt of de draaiboeken zullen ondertekend worden voordat de ruimtelijk uitvoeringsplannen op de provincieraad zullen komen, en of de draaiboeken kunnen ingekeken worden vooraleer de plannen goedgekeurd moeten worden. Els Van Loon antwoordt dat de draaiboeken nu opgemaakt worden. Dit kan nog niet afgerond worden voor de voorlopige vaststelling, omdat er mogelijks nog elementen voortvloeiend uit het openbaar onderzoek moeten meegenomen worden hierin. De draaiboeken zouden wel moeten ondertekend worden voor de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Sonia Van Laere stelt dat de provincieraad nu dus de plannen voorlopig moet goedkeuren zonder zicht te hebben op de draaiboeken. Zij vraagt zich af wat er zal gebeuren als de draaiboeken niet in orde komen voor de definitieve goedkeuring. Daarnaast vraagt zij of alle eigenaars en andere betrokkenen ook de draaiboeken moeten goedkeuren voor de definitieve vaststelling van de plannen. Els Van Loon verduidelijkt dat er nu reeds gesprekken gevoerd worden met de belangrijkste eigenaars van grote gebieden. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn actief betrokken bij de opmaak van de draaiboeken, voor heel wat plannen is er bovendien al een principieel akkoord rond de realisatie van concrete huisvestingsprojecten. De plannen zijn allemaal ook vooraf besproken met de betrokken gemeenten, en deze hebben te kennen gegeven hiermee akkoord te gaan. Er wordt in eerste instantie getracht om met de betrokken eigenaars tot een onderling akkoord te komen wat

3 betreft de uitvoering van de plannen en de daaraan gekoppelde maatregelen. Er wordt echter ook een onteigeningsplan opgemaakt voor alle gebieden waar nieuwe woonprojecten moeten komen, als laatste middel om zeker te kunnen garanderen dat de effectieve realisatie op het terrein kan gebeuren. Sonia Van Laere verwijst naar het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij de draaiboeken niet door eigenaars werden ondertekend op voorhand. Zij stelt dat er kort na de goedkeuring van het plan een eigenaar van een groot gebied de bewoners in de kou heeft gezet. Ze vraagt hoe dergelijke zaken zullen voorkomen worden bij de nieuwe procedure. Els Van Loon antwoordt hierop dat de draaiboeken door de gemeenten zullen ondertekend worden voor de definitieve vaststelling van de plannen. Zij zullen dus mee de uitvoering helpen realiseren. Daarnaast is er deze keer een onteigeningsplan toegevoegd voor elke van de gebieden waar een nieuwe woonontwikkeling dient voorzien te worden. Sonia Van Laere verwijst vervolgens naar de toelichting, waarin uitgelegd werd dat de provincie voor het plan in Oud-Heverlee de taak van de gemeente overneemt om te zorgen voor sociale woningen. Zij vraagt hoe ver de provincie hierin zal gaan. Zal de provincie die woningen ook zelf gaan financieren? Els Van Loon legt uit dat de provincie enkel de rol van de gemeente overneemt om de bestemming van de betreffende zones te wijzigen, in functie van de realisatie van het sociaal objectief. Nu reeds lopen de gesprekken met de sociale huisvestingsmaatschappijen om projecten te realiseren. Zij zullen deze projecten dus ook gaan financieren. Martine Janssens vraagt wat er gebeurt met de mensen die wonen in de gebieden die herbestemd worden naar natuurgebied. Els Van Loon legt uit dat deze mensen in feite in overtreding zijn door in deze zones te wonen. De Vlaamse codex heeft voor deze materie bepaald dat er voor al deze gebieden een planologische oplossing moet komen. Sommige gebieden worden inderdaad niet herbestemd tot zones waar gewoond mag worden. De Vlaamse codex heeft voor die gevallen voorzien in een termijn voor een tijdelijk woonrecht. Deze termijn dient om te kunnen zorgen voor een alternatieve huisvesting voor de bewoners. Het woonrecht geeft met andere woorden de nodige tijd om de woonprojecten te kunnen realiseren. Katrien Coremans vult hierbij aan dat het tijdelijk woonrecht is ingeschreven tot Dit woonrecht vervalt echter wanneer de bewoners een aanbod wordt gedaan voor een alternatieve huisvesting, en zij dit aanbod weigeren. Lieve Vanlinthout komt terug op het vorig punt in de discussie en stelt dat het inderdaad zo is dat een eigenaar nog geen draaiboek kan tekenen zolang de plannen nog niet definitief zijn goedgekeurd. Sonia Van Laere geeft aan dat in het eerste deel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan een campinguitbater een herbestemming naar wonen kreeg en momenteel de huidige bewoners onder druk zet. Om dit te voorkomen dient de eigenaar op voorhand een engagement aangaan door het draaiboek te ondertekenen. Els Van Loon antwoordt hierop dat er precies om de eigenaars onder druk te zetten onteigeningsplannen worden opgemaakt. Sonia Van Laere stelt dat er vooral moeilijkheden zijn met bewoners van bijvoorbeeld chalets, zonder dat zij hier eigenaar van zijn. Om daar in de toekomst te kunnen blijven wonen, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Maar om die te kunnen krijgen, moeten de constructies aan bepaalde minimum voorwaarden te voldoen om voor woning in aanmerking te komen.op zich is dat goed, omdat op die manier ook naar kwaliteitsvolle woningen gestreefd wordt. Soms zijn hiervoor echter aanpassingen nodig aan de constructies. Vaak krijgen deze bewoners slechts een huurcontract van 1 jaar. Als zij investeringen doen, en de eigenaar wil nadien het huurcontract niet verlengen, zijn deze mensen hun investering kwijt. Zij vraagt daarom om in het draaiboek op te nemen dat de bewoners van de chalets een recht van opstal krijgen.

4 Ines De Coninck verwijst naar de aanpak om in Oud-Heverlee een deel van de behoefte aan sociale woningen op te vangen in dit plan. De specifieke voorschriften voor die zones bieden meer mogelijkheden dan volgens het gewestplan. Zij vraagt welke garantie er is dat deze zones effectief zullen gebruikt worden voor de realisatie van sociale woningen. Els Van Loon antwoordt dat er nu reeds overleg wordt gepleegd met de eigenaar van het terrein en met de sociale huisvestingsmaatschappij zodat de sociale woningen inderdaad zullen gerealiseerd worden. Een bijkomende maatregel die hiervoor is ingeschreven in de plannen is dat de gronden niet kunnen verkaveld worden en elk apart verkocht worden. Ines De Coninck vraagt hoe kan tegengehouden worden dat de eigenaar hier gewoon zelf een groepswoningbouwproject ontwikkelt en dit nadien particulier verkoopt. Els Van Loon antwoordt dat ook voor deze zones een onteigeningsplan opgemaakt wordt. Indien er zou blijken dat de realisatie van de sociale woningen in het gedrang komt, kan dit dus als instrument ingezet worden. Ines De Coninck vraagt wie hiervoor dan de nodige budgetten dient te voorzien. Els Van Loon verduidelijkt dat aan de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij een onteigeningsbevoegdheid gegeven wordt voor de nieuwe huisvestingsprojecten. Bij akkoord van de sociale huisvestingsmaatschappij zal dezehet de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn die dit de nodige budgetten moeten voorzien. Sonia Van Laere informeert of er, naast het gebied in de Pastoor Tillemansstraat, nog ergens anders sociale woningen voorzien worden. Els Van Loon antwoordt dat dit ook het geval is voor het deelplan Ophemstraat. Sonia Van Laere vraagt wie daar dan het initiatief moet opnemen. Els Van Loon antwoordt dat dit een gelijkaardige situatie betreft en dat dus ook hier de sociale huisvestingsmaatschappij het initiatief krijgt. Marie-Claire Loozen concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn en dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Oud-Heverlee - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 3 Provinciaal rruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tielt-Winge voorlopige vaststelling Manu Claes vraagt of het klopt dat terreinen die nu niet bebouwd zijn, ook later niet meer bebouwd zullen kunnen worden. Els Van Loon antwoordt dat de grotere aaneengesloten gebieden, gelegen binnen de verkaveling, die volgens de verkaveling niet bebouwbaar waren, ook in de toekomst niet bebouwbaar blijven. Terreinen die wel bebouwbaar waren volgens de verkaveling, blijven ook in de toekomst bebouwbaar. Manu Claes informeert naar de specifieke situatie van perceel 107 binnen de cluster Kaaskorf, en vraagt of dit perceel bebouwbaar zal zijn, na de goedkeuring van de plannen. Els Van Loon antwoordt dat dit wordt nagekeken. Aanvulling van de dienst ruimtelijke ordening: Perceel 107 ligt volgens het gewestplan gedeeltelijk in het gebied voor verblijfsrecreatie. Omdat het perceel niet begrepen is binnen de vigerende

5 verkavelingen en niet aansluit op een voldoende uitgeruste weg, is het perceel vandaag niet bebouwbaar. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan mag enkel woongebied bestemmen in functie van de herhuisvestingsbehoefte die voortvloeit uit de ontwikkelingsperspectieven van de clusters die niet herbestemd worden naar kleinschalig wonen. Omdat de herhuisvestingsbehoefte binnen de gemeente gering is, worden alleen de percelen binnen de bestaande verkavelingen en de bebouwde percelen die hier rechtstreeks bij aansluiten meegenomen. Daarnaast worden de clusters van onbebouwde percelen, gelegen binnen de verkaveling maar die volgens de verkavelingsvoorschriften niet bebouwbaar zijn, opgenomen als groenzone. Sonia Van Laere vraagt welke aanpassingen gedaan werden aan de plannen ten gevolge van de opmerkingen van het Agentschap Natuur en Bos. Els Van Loon antwoordt dat het Agentschap 2 adviezen heeft uitgebracht in het kader van de voortoets passende beoordeling. Deze diende opgemaakt te worden omdat de cluster Kaaskorf grenst aan Europees vogelrichtlijn- en habitatgebied. Het eerste advies werd met hen besproken, en ten gevolge van dit advies werd het behoud van het groene karakter in het plan ingeschreven door een overdruk te voorzien. De grootste aanpassing die werd doorgevoerd ten gevolge van het tweede, ongunstige advies heeft te maken met de afvalwaterproblematiek. Het zuidelijk gedeelte van de cluster kan vrij eenvoudig aangesloten worden op het rioleringsnetwerk via het gebied ten zuiden van de cluster. Het noordelijk gedeelte van de cluster en Kaaskorf 1 wateren momenteel af richting een beek in het natuurgebied. Omwille van de belangrijke effecten hiervan, werd in de plannen ingeschreven dat het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone moet gekoppeld worden aan een oplossing voor de afvalwaterproblematiek. Er wordt niet opgelegd op welke manier dit moet opgelost worden, het kan dus zowel individueel (kleinschalig waterzuiveringsinstallatie) zijn, als een collectieve oplossing. De gemeente heeft aangegeven dat zij hiertoe het initatief wil nemen. Dit werd telefonisch teruggekoppeld met het Agentschap, en zij gaven aan dat zij onder deze voorwaarden akkoord konden gaan. Dit werd doorgegeven aan de dienst MER en op deze basis werd de beslissing tot ontheffing van de planmer plicht genomen. Sonia Van Laere wijst er op dat er recent binnen de cluster Kaaskorf nog veel huizen zijn bijgebouwd. Zij vraagt of dit gebeurd is met of zonder bouwvergunning. Els Van Loon antwoordt dat deze gebouwd zijn met vergunning, volgens de verkavelingsvoorschriften, maar dan wel als weekendverblijf. Sonia Van Laere informeert of deze constructies ook moeten voldoen aan bepaalde beperkingen in verband met oppervlakte of volume. Els Van Loon antwoordt dat deze beperkingen in de verkavelingsvoorschriften staan. Deze voorschriften komen ongeveer overeen met de voorschriften die in de provinciale plannen zijn opgenomen. Sonia Van Laere stelt dat de gebouwde constructies veel groter zijn dan deze normen en vraagt hoe dit mogelijk is. Els Van Loon antwoordt dat het mogelijk is dat sommige constructies in overtreding zijn met de afgeleverde vergunning. Dit moet aangepakt worden via handhaving. Sonia Van Laere vraagt wie hier op moet toezien. Gedeputeerde Julien Dekeyser antwoordt dat het de gemeente of de Vlaamse administratie voor bouwmisdrijven is die de handhaving moet doen. Ines De Coninck stelt dat het onduidelijk is welke voorschriften moeten gevolgd worden, als zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan als de verkaveling zullen bestaan. Els Van Loon verduidelijkt dat het ruimtelijk uitvoeringsplan de verkavelingen opheft. Bestaande constructies die op basis van de verkaveling vergund werden, kunnen gewoon behouden blijven en kunnen een functiewijziging naar wonen bekomen. Nieuwe constructies zullen echter moeten beantwoorden aan de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

6 Marie-Claire Loozen concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn en dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tielt-Winge - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 4 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tremelo - voorlopige vaststelling Martine Janssens stelt dat in de toelichting verwezen werd naar het feit dat voor iedere cluster hetzelfde afwegingskader gebruikt werd, maar de behandeling voor de individuele bewoners is helemaal niet gelijk. Sommige mensen mogen blijven wonen waar ze nu wonen, anderen zullen moeten verhuizen. Hoe kan dit uitgelegd worden? Katrien Putzeys antwoordt hierop dat deze vraag eigenlijk gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit stelt dat gelijke situaties op een gelijke manier moeten behandeld worden. Dit is hier duidelijk het geval, want alle clusters werden op basis van hetzelfde afwegingskader behandeld om tot de conclusie te komen wat er met het gebied moet gebeuren. Het gelijkheidsbeginsel vereist niet dat de uitkomst van een gelijke behandeling ook voor iedereen een gelijk resultaat oplevert. Dit verschillend resultaat moet uiteraard wel gemotiveerd worden, dit is de motiveringsplicht waaraan een overheid moet voldoen. In elk van de plannen is daarom een uitgebreide motivatie opgenomen waarom tot de conclusie gekomen is om al of niet een bepaalde herbestemming door te voeren. Martine Janssens verwijst naar een vroegere versie van de documenten, uit 2013, waarin stond dat er geen herhuisvestingsbehoefte zou zijn. In de uiteindelijke plannen wordt nu aangegeven dat dit wel het geval is. Hoe is deze omslag te verklaren? Els Van Loon legt uit dat dit samenhangt met de volledige aanpak in de gemeente. Op basis van het afwegingskader, werden verschillende mogelijke scenario s besproken met de gemeente. Concreet ging het om de afweging over het wel of niet herbestemmen van de kleinere clusters van weekendverblijven binnen de gemeente. De beslissing hierover heeft bijgevolg een invloed op de totale herhuisvestingsbehoefte binnen de gemeente. Martine Janssens vraagt waarom de keuze hieromtrent sinds de zomer van 2013 gewijzigd is. Els Van Loon antwoordt dat dit voortvloeit uit de gesprekken met de sociale huisvestingsmaatschappij. Wanneer de kleinere clusters zouden herbestemd worden, is het veel moeilijker om in elk van die clusters sociale huisvestingsprojecten op te starten. Het is makkelijker haalbaar om ineens één groter project te kunnen realiseren. Aangezien we voor alle te herhuisvesten bewoners graag op zo kort mogelijke termijn een alternatieve huisvesting willen kunnen aanbieden, is er voor gekozen om toch een herbestemming in functie van de herhuisvesting te doen op de camping De Moor. Marie-Claire Loozen concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn en dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tremelo - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 5 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar voorlopige vaststelling Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden.

7 residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 6 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot - voorlopige vaststelling Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 7 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Begijnendijk - voorlopige vaststelling Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Begijnendijk - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 8 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen voorlopige vaststelling onteigeningsplannen Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen voorlopige vaststelling onteigeningsplannen kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 9 Rondvraag Sonia Van Laere merkt op dat er voor deze commissie heel veel documenten te raadplegen waren, en dat dit veel is om op 5 dagen tijd te kunnen doornemen. Zij wijst er op dat de plannen al in februari op de vergadering van de procoro besproken zijn en vraagt waarom de documenten niet vroeger ter beschikking worden gesteld. Katrien Putzeys antwoordt hierop dat het in februari bij de procoro ging om de documenten van de plenaire vergadering. Nadien zijn er nog aanpassingen aangebracht in de documenten, ten gevolge van de uitgebrachte adviezen en de bespreking hiervan. De aangepaste documenten zijn pas eind april door de deputatie goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen de raadsleden dus ook inzagerecht vragen in de documenten. Bovendien werd er deze keer extra over gewaakt dat alle documenten ter beschikking waren van zodra de uitnodiging voor de raadscommissie verstuurd werd. Hiermee werd

8 bijgevolg voldaan aan de interne afspraken om de documenten tijdig te versturen. Meer kan er vanwege de administratie niet gevraagd worden. Marie-Claire Loozen sluit zich hierbij aan en bedankt Els Van Loon en de overige medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening voor het vele en harde werk dat in dit belangrijke project is geïnvesteerd. Marie-Claire Loozen geeft nog de data van de vergaderingen in het najaar mee aan alle leden. Het gaat om : 2 september, na de vergadering van het bureau (omstreeks 16 uur) 23 september om 13 uur 7 oktober om 9.30 uur 4 november, na de vergadering van het bureau (omstreeks 16 uur) 2 december, na de vergadering van het bureau (omstreeks 16 uur) Linda Van den Eede merkt op dat de vergaderingen van het bureau voortaan slechts tot 15 uur zullen duren en vraagt om de vergaderingen van de raadscommissie hierop te laten aansluiten. Marie-Claire Loozen antwoordt hierop dat deze data vooraf reeds afgesproken werden tussen de betrokkenen en dat er dus vastgehouden wordt aan deze uurregeling. Gedeputeerde Julien Dekeyser verontschuldigt zich nu reeds voor de vergadering van 2 september. Katrien Putzeys antwoordt dat er om die reden geen dossiers vanuit ruimtelijke ordening zullen geagendeerd worden voor die datum. Datum volgende vergadering Einduur van de vergadering 17 juni 2014 om 16 uur 14:40 uur De secretaris, De voorzitter, Katrien Putzeys Marie-Claire Loozen

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 28 mei 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur: 13.00

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 1 reconversie verblijfsrecreatie

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaar telt 6 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Clusters

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN Plaats raadzaal Datum 06/01/2015 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes bijlage IV: register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE "ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID" Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Voorzitter: Hilde Van Overstraeten Aanvangsuur: 13.10 uur Aanwezig: Effectieve leden:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Publicatie : 2000-09-09

Publicatie : 2000-09-09 einde Publicatie : 2000-09-09 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Gewestplan Leuven. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, raadzaal provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 juni 2014 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 6 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Hof Van Eeden - 't Heultje Westerlo

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Gronden die de bestemming natuurgebied hebben, worden aangekocht in functie van natuurbehoud en herstel.

Gronden die de bestemming natuurgebied hebben, worden aangekocht in functie van natuurbehoud en herstel. HET RECHT VAN VOORKOOP In het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen werd op basis van artikels 2.4.1 en 2.4.2 van de

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 11 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be ruimtelijkeordening@hulshout.be

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 11 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be ruimtelijkeordening@hulshout.be Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 11 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be ruimtelijkeordening@hulshout.be VERSLAG Notulen van de GECORO Hulshout d.d. 15.10.2013 (2 de samenkomst)

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium Gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en

Nadere informatie

Agendapunten JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN

Agendapunten JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN RAADSCOMMISSIE DOMEINEN JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN Plaats Provinciedomein Huizingen Datum 10/06/14 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14 uur Aanwezig Effectieven: Vanlinthout

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

AANWEZIGHEDEN. Volgende personen waren aanwezig en hebben deelgenomen aan de besluitvorming zoals hierna vermeld in dit verslag :

AANWEZIGHEDEN. Volgende personen waren aanwezig en hebben deelgenomen aan de besluitvorming zoals hierna vermeld in dit verslag : ADVIES VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO) dd. 24.02.2015 AANWEZIGHEDEN Volgende personen waren aanwezig en hebben deelgenomen aan de besluitvorming zoals hierna vermeld in

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER STAD MAASEIK. B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER STAD MAASEIK. B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER STAD MAASEIK A. Ligging van het Terrein Kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie B, nummer 22F20 Adres Neeroeterenstraat 19, 3680 Opoeteren B. Detailopgave van

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Plaats kasteel Huizingen Datum 31/03/2015 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 22/02/2011 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 18:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) UITTREKSEL UIT HET ENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) A. LIGGING VAN HET TERREIN Perceel: Aalter, Afdeling 2, Sectie C, Perceelnummer 1037M Ligging: Stwg op Deinze,

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar cel ruimtelijke planning Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 e-mail ruimtelijkeplanning@vl-brabant.be Ons kenmerk

Nadere informatie

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets Advies Onroerenderfgoedtoets 20 januari 2010 Adviesvraag: ontwerpbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit betreffende

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 11 juni 2013 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Plaats provinciehuis Datum 31/03/2015 Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Gedeputeerde Effectieve leden Marc Florquin

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 33796 MONITEUR BELGE 09.09.1999 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken

Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken Procedures en inspraak 28 april 2014 Horta Projectverloop (cf. BAM) Voorwaarden om de Oosterweelverbinding te kunnen bouwen : plan-mer - GRUP - project-mer

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten:

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten: ** Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone 1. Beslispunten: 1. De ontvangen 'opmerkingen' in behandeling te nemen. 2. De antwoordnota vast te stellen. 3. De Verordening groenblauwe

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED stad brugge dienst ruimtelijke ordening MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED Voorwoord door schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting Mercedes Van Volcem Steeds meer boerderijen

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie