Vergadering raadscommissie NOTULEN. Agendapunten RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering raadscommissie NOTULEN. Agendapunten RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT"

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT Plaats Raadzaal Datum 13/05/2014 Voorzit(s)ter Marie-Claire Loozen Aanvangsuur 13:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Julien DEKEYSER, Marie-Claire LOOZEN, Manu CLAES, Marc WIJNANTS, Steven ELPERS, Ann SCHEVENELS, Sarah SNEYERS, Ines DE CONINCK, Hilde KASPERS, Sonia VAN LAERE, Erik RENNEN, Diederik DUNON, Mireille BUYSE, Stef BOOGAERTS, Jan LAEREMANS, Linda VAN DEN EEDE, Martine JANSSENS, Jo STULENS, Ingrid CLAES, Lieve VANLINTHOUT, Katrien PUTZEYS (secretaris), Katrien COREMANS en Els VAN LOON (techn. raadgever dienst RO) Walter ZELDERLOO, Kris POELAERT, Elke ZELDERLOO, Erik TORBEYNS, Marc FLORQUIN, Jo DE CLERCQ Agendapunten 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering Het verslag van de vergadering van 11 maart 2014 wordt goedgekeurd. 2 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Oud-Heverlee - voorlopige vaststelling Els Van Loon geeft een globale toelichting bij de 7 agendapunten. Jan Laeremans stelt dat er in het kader van dit project veel plannen zijn opgemaakt, waar door de provincie al veel werk en tijd is in geïnvesteerd. Hij vraagt hoe binnen het project is omgegaan met de mensen zelf die in de betrokken gebieden wonen. Hebben zij al mogelijkheden tot inspraak gehad, of begint dit nu pas, bij het openbaar onderzoek? Hij vraagt hoe deze mensen betrokken zijn bij het proces, en vraagt zich af hoe zij zullen omgaan met de verschillende behandeling van de verschillende gebieden die onderzocht zijn. Els Van Loon antwoordt dat het belangrijk is te beseffen dat het om een grote problematiek in de provincie gaat, zowel naar aantal weekendverblijven toe, als het aandeel aan permanente bewoning van deze weekendverblijven. Het is dus niet mogelijk om alle betrokken burgers persoonlijk bij het proces te betrekken. Er is wel gewerkt met een zo uniform mogelijke afweging van de gebieden doorheen het proces, zodat iedereen in de provincie op dezelfde manier behandeld is. Daarenboven worden er, bij de start van het openbaar onderzoek, in elk van de gemeenten informatievergaderingen georganiseerd. Daarop worden het hele proces, het afwegingskader en de specifieke plannen voor de gemeenten in detail toegelicht. Bovendien wordt er, na de algemene toelichting, een loket opgezet om in te gaan op de individuele vragen van de bewoners. Op die manier kan aan hen de specifieke informatie op maat gegeven worden, die voor hun perceel of constructie van toepassing is. Deze aanpak is noodzakelijk, omdat er telkens rekening moet gehouden worden met de specifieke randvoorwaarden (al of niet bebouwd perceel, al of niet (gedeeltelijk) vergunde constructie, al of niet permanent bewoond, omzetting naar welke bestemming, enzoverder). Jan Laeremans vraagt zich af of er naderhand nog iemand is die bijvoorbeeld mensen helpt om een bezwaarschrift in te dienen, die zorgt voor juridische bijstand ingeval er fouten zouden gebeurd zijn.

2 Els Van Loon verduidelijkt dat er bij de informatievergaderingen telkens mensen van de lokale wooninfopunten aanwezig zijn. Deze zijn ook achteraf ter beschikking van de bewoners om hen bij te staan. Dit kan zijn om een eventueel bezwaarschrift in te dienen, maar ook nog na de goedkeuring van de plannen om hen te helpen bij de voorbereidingen voor het bekomen van de juiste vergunningen of om de nodige aanpassings- of verbeteringswerken aan de constructies uit te voeren. Gedeputeerde Julien Dekeyser vult hierbij aan dat er al veel geleerd is op dit vlak uit het pilootproject dat in 2007 werd uitgevoerd. Ines De Coninck wijst er op dat de vergadering van de commissie enkel kon starten dankzij de aanwezigheid van de oppositie, aangezien er onvoldoende leden van de meerderheid tijdig aanwezig waren. Daarnaast verwijst Ines De Coninck naar de toelichting in verband met het draaiboek. Zij stelt dat uit het verslag van de plenaire vergadering blijkt dat er vanuit verschillende instanties over heel wat punten opmerkingen waren, bijvoorbeeld over afvalwater, maar dat deze punten doorverwezen worden naar het draaiboek. Vandaag zijn deze draaiboeken nog niet uitgewerkt. Welke garantie is er dat deze probleempunten effectief zullen opgelost en aangepakt zullen worden? Els Van Loon legt uit dat het ruimtelijk uitvoeringsplan de basis vormt voor het verlenen van vergunningen. De elementen die opgenomen zijn in het draaiboek gaan vaak over niet-ruimtelijke aspecten en maken bijgevolg geen deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeenten zullen dit draaiboek ondertekenen, hetgeen een engagement betekent om de hierin opgelijste acties ook effectief uit te voeren. Ines De Coninck vraagt hoe de provincie hier zelf tegenover zal staan als bepaalde maatregelen moeten uitgevoerd worden? Wat bijvoorbeeld als gemeenten via de vergunningen deze acties als last gaat opleggen? Els Van Loon stelt dat dit op verschillende manieren wordt afgedwongen. De groenbuffers bijvoorbeeld zijn wel ingetekend op het grafisch plan, en dit is dus een voorschrift waaraan voldaan moet worden. Dit wordt afgetoetst in het kader van de vergunningverlening. Andere elementen, zoals de afvalwaterproblematiek worden via het draaiboek opgenomen omdat dit geen ruimtelijk element is. Dit wordt vooraf afgesproken met de gemeenten en zij moeten hier dus een engagement opnemen om de zorgen dat die afspraken worden nagekomen. Uitzondering hierop is het deelplan Kaaskorf in Tielt-Winge, waarbij er wel maatregelen inzake afvalwater opgenomen zijn in het ruimtelijk uitvoeringsplan. In dit geval is dit echter een gevolg vanuit het ongunstig advies op de voortoets passende beoordeling. Om hieraan tegemoet te komen zijn er wel expliciete bepalingen hieromtrent in het plan opgenomen. Sonia Van Laere vraagt of de draaiboeken zullen ondertekend worden voordat de ruimtelijk uitvoeringsplannen op de provincieraad zullen komen, en of de draaiboeken kunnen ingekeken worden vooraleer de plannen goedgekeurd moeten worden. Els Van Loon antwoordt dat de draaiboeken nu opgemaakt worden. Dit kan nog niet afgerond worden voor de voorlopige vaststelling, omdat er mogelijks nog elementen voortvloeiend uit het openbaar onderzoek moeten meegenomen worden hierin. De draaiboeken zouden wel moeten ondertekend worden voor de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Sonia Van Laere stelt dat de provincieraad nu dus de plannen voorlopig moet goedkeuren zonder zicht te hebben op de draaiboeken. Zij vraagt zich af wat er zal gebeuren als de draaiboeken niet in orde komen voor de definitieve goedkeuring. Daarnaast vraagt zij of alle eigenaars en andere betrokkenen ook de draaiboeken moeten goedkeuren voor de definitieve vaststelling van de plannen. Els Van Loon verduidelijkt dat er nu reeds gesprekken gevoerd worden met de belangrijkste eigenaars van grote gebieden. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn actief betrokken bij de opmaak van de draaiboeken, voor heel wat plannen is er bovendien al een principieel akkoord rond de realisatie van concrete huisvestingsprojecten. De plannen zijn allemaal ook vooraf besproken met de betrokken gemeenten, en deze hebben te kennen gegeven hiermee akkoord te gaan. Er wordt in eerste instantie getracht om met de betrokken eigenaars tot een onderling akkoord te komen wat

3 betreft de uitvoering van de plannen en de daaraan gekoppelde maatregelen. Er wordt echter ook een onteigeningsplan opgemaakt voor alle gebieden waar nieuwe woonprojecten moeten komen, als laatste middel om zeker te kunnen garanderen dat de effectieve realisatie op het terrein kan gebeuren. Sonia Van Laere verwijst naar het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij de draaiboeken niet door eigenaars werden ondertekend op voorhand. Zij stelt dat er kort na de goedkeuring van het plan een eigenaar van een groot gebied de bewoners in de kou heeft gezet. Ze vraagt hoe dergelijke zaken zullen voorkomen worden bij de nieuwe procedure. Els Van Loon antwoordt hierop dat de draaiboeken door de gemeenten zullen ondertekend worden voor de definitieve vaststelling van de plannen. Zij zullen dus mee de uitvoering helpen realiseren. Daarnaast is er deze keer een onteigeningsplan toegevoegd voor elke van de gebieden waar een nieuwe woonontwikkeling dient voorzien te worden. Sonia Van Laere verwijst vervolgens naar de toelichting, waarin uitgelegd werd dat de provincie voor het plan in Oud-Heverlee de taak van de gemeente overneemt om te zorgen voor sociale woningen. Zij vraagt hoe ver de provincie hierin zal gaan. Zal de provincie die woningen ook zelf gaan financieren? Els Van Loon legt uit dat de provincie enkel de rol van de gemeente overneemt om de bestemming van de betreffende zones te wijzigen, in functie van de realisatie van het sociaal objectief. Nu reeds lopen de gesprekken met de sociale huisvestingsmaatschappijen om projecten te realiseren. Zij zullen deze projecten dus ook gaan financieren. Martine Janssens vraagt wat er gebeurt met de mensen die wonen in de gebieden die herbestemd worden naar natuurgebied. Els Van Loon legt uit dat deze mensen in feite in overtreding zijn door in deze zones te wonen. De Vlaamse codex heeft voor deze materie bepaald dat er voor al deze gebieden een planologische oplossing moet komen. Sommige gebieden worden inderdaad niet herbestemd tot zones waar gewoond mag worden. De Vlaamse codex heeft voor die gevallen voorzien in een termijn voor een tijdelijk woonrecht. Deze termijn dient om te kunnen zorgen voor een alternatieve huisvesting voor de bewoners. Het woonrecht geeft met andere woorden de nodige tijd om de woonprojecten te kunnen realiseren. Katrien Coremans vult hierbij aan dat het tijdelijk woonrecht is ingeschreven tot Dit woonrecht vervalt echter wanneer de bewoners een aanbod wordt gedaan voor een alternatieve huisvesting, en zij dit aanbod weigeren. Lieve Vanlinthout komt terug op het vorig punt in de discussie en stelt dat het inderdaad zo is dat een eigenaar nog geen draaiboek kan tekenen zolang de plannen nog niet definitief zijn goedgekeurd. Sonia Van Laere geeft aan dat in het eerste deel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan een campinguitbater een herbestemming naar wonen kreeg en momenteel de huidige bewoners onder druk zet. Om dit te voorkomen dient de eigenaar op voorhand een engagement aangaan door het draaiboek te ondertekenen. Els Van Loon antwoordt hierop dat er precies om de eigenaars onder druk te zetten onteigeningsplannen worden opgemaakt. Sonia Van Laere stelt dat er vooral moeilijkheden zijn met bewoners van bijvoorbeeld chalets, zonder dat zij hier eigenaar van zijn. Om daar in de toekomst te kunnen blijven wonen, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Maar om die te kunnen krijgen, moeten de constructies aan bepaalde minimum voorwaarden te voldoen om voor woning in aanmerking te komen.op zich is dat goed, omdat op die manier ook naar kwaliteitsvolle woningen gestreefd wordt. Soms zijn hiervoor echter aanpassingen nodig aan de constructies. Vaak krijgen deze bewoners slechts een huurcontract van 1 jaar. Als zij investeringen doen, en de eigenaar wil nadien het huurcontract niet verlengen, zijn deze mensen hun investering kwijt. Zij vraagt daarom om in het draaiboek op te nemen dat de bewoners van de chalets een recht van opstal krijgen.

4 Ines De Coninck verwijst naar de aanpak om in Oud-Heverlee een deel van de behoefte aan sociale woningen op te vangen in dit plan. De specifieke voorschriften voor die zones bieden meer mogelijkheden dan volgens het gewestplan. Zij vraagt welke garantie er is dat deze zones effectief zullen gebruikt worden voor de realisatie van sociale woningen. Els Van Loon antwoordt dat er nu reeds overleg wordt gepleegd met de eigenaar van het terrein en met de sociale huisvestingsmaatschappij zodat de sociale woningen inderdaad zullen gerealiseerd worden. Een bijkomende maatregel die hiervoor is ingeschreven in de plannen is dat de gronden niet kunnen verkaveld worden en elk apart verkocht worden. Ines De Coninck vraagt hoe kan tegengehouden worden dat de eigenaar hier gewoon zelf een groepswoningbouwproject ontwikkelt en dit nadien particulier verkoopt. Els Van Loon antwoordt dat ook voor deze zones een onteigeningsplan opgemaakt wordt. Indien er zou blijken dat de realisatie van de sociale woningen in het gedrang komt, kan dit dus als instrument ingezet worden. Ines De Coninck vraagt wie hiervoor dan de nodige budgetten dient te voorzien. Els Van Loon verduidelijkt dat aan de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij een onteigeningsbevoegdheid gegeven wordt voor de nieuwe huisvestingsprojecten. Bij akkoord van de sociale huisvestingsmaatschappij zal dezehet de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn die dit de nodige budgetten moeten voorzien. Sonia Van Laere informeert of er, naast het gebied in de Pastoor Tillemansstraat, nog ergens anders sociale woningen voorzien worden. Els Van Loon antwoordt dat dit ook het geval is voor het deelplan Ophemstraat. Sonia Van Laere vraagt wie daar dan het initiatief moet opnemen. Els Van Loon antwoordt dat dit een gelijkaardige situatie betreft en dat dus ook hier de sociale huisvestingsmaatschappij het initiatief krijgt. Marie-Claire Loozen concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn en dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Oud-Heverlee - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 3 Provinciaal rruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tielt-Winge voorlopige vaststelling Manu Claes vraagt of het klopt dat terreinen die nu niet bebouwd zijn, ook later niet meer bebouwd zullen kunnen worden. Els Van Loon antwoordt dat de grotere aaneengesloten gebieden, gelegen binnen de verkaveling, die volgens de verkaveling niet bebouwbaar waren, ook in de toekomst niet bebouwbaar blijven. Terreinen die wel bebouwbaar waren volgens de verkaveling, blijven ook in de toekomst bebouwbaar. Manu Claes informeert naar de specifieke situatie van perceel 107 binnen de cluster Kaaskorf, en vraagt of dit perceel bebouwbaar zal zijn, na de goedkeuring van de plannen. Els Van Loon antwoordt dat dit wordt nagekeken. Aanvulling van de dienst ruimtelijke ordening: Perceel 107 ligt volgens het gewestplan gedeeltelijk in het gebied voor verblijfsrecreatie. Omdat het perceel niet begrepen is binnen de vigerende

5 verkavelingen en niet aansluit op een voldoende uitgeruste weg, is het perceel vandaag niet bebouwbaar. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan mag enkel woongebied bestemmen in functie van de herhuisvestingsbehoefte die voortvloeit uit de ontwikkelingsperspectieven van de clusters die niet herbestemd worden naar kleinschalig wonen. Omdat de herhuisvestingsbehoefte binnen de gemeente gering is, worden alleen de percelen binnen de bestaande verkavelingen en de bebouwde percelen die hier rechtstreeks bij aansluiten meegenomen. Daarnaast worden de clusters van onbebouwde percelen, gelegen binnen de verkaveling maar die volgens de verkavelingsvoorschriften niet bebouwbaar zijn, opgenomen als groenzone. Sonia Van Laere vraagt welke aanpassingen gedaan werden aan de plannen ten gevolge van de opmerkingen van het Agentschap Natuur en Bos. Els Van Loon antwoordt dat het Agentschap 2 adviezen heeft uitgebracht in het kader van de voortoets passende beoordeling. Deze diende opgemaakt te worden omdat de cluster Kaaskorf grenst aan Europees vogelrichtlijn- en habitatgebied. Het eerste advies werd met hen besproken, en ten gevolge van dit advies werd het behoud van het groene karakter in het plan ingeschreven door een overdruk te voorzien. De grootste aanpassing die werd doorgevoerd ten gevolge van het tweede, ongunstige advies heeft te maken met de afvalwaterproblematiek. Het zuidelijk gedeelte van de cluster kan vrij eenvoudig aangesloten worden op het rioleringsnetwerk via het gebied ten zuiden van de cluster. Het noordelijk gedeelte van de cluster en Kaaskorf 1 wateren momenteel af richting een beek in het natuurgebied. Omwille van de belangrijke effecten hiervan, werd in de plannen ingeschreven dat het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone moet gekoppeld worden aan een oplossing voor de afvalwaterproblematiek. Er wordt niet opgelegd op welke manier dit moet opgelost worden, het kan dus zowel individueel (kleinschalig waterzuiveringsinstallatie) zijn, als een collectieve oplossing. De gemeente heeft aangegeven dat zij hiertoe het initatief wil nemen. Dit werd telefonisch teruggekoppeld met het Agentschap, en zij gaven aan dat zij onder deze voorwaarden akkoord konden gaan. Dit werd doorgegeven aan de dienst MER en op deze basis werd de beslissing tot ontheffing van de planmer plicht genomen. Sonia Van Laere wijst er op dat er recent binnen de cluster Kaaskorf nog veel huizen zijn bijgebouwd. Zij vraagt of dit gebeurd is met of zonder bouwvergunning. Els Van Loon antwoordt dat deze gebouwd zijn met vergunning, volgens de verkavelingsvoorschriften, maar dan wel als weekendverblijf. Sonia Van Laere informeert of deze constructies ook moeten voldoen aan bepaalde beperkingen in verband met oppervlakte of volume. Els Van Loon antwoordt dat deze beperkingen in de verkavelingsvoorschriften staan. Deze voorschriften komen ongeveer overeen met de voorschriften die in de provinciale plannen zijn opgenomen. Sonia Van Laere stelt dat de gebouwde constructies veel groter zijn dan deze normen en vraagt hoe dit mogelijk is. Els Van Loon antwoordt dat het mogelijk is dat sommige constructies in overtreding zijn met de afgeleverde vergunning. Dit moet aangepakt worden via handhaving. Sonia Van Laere vraagt wie hier op moet toezien. Gedeputeerde Julien Dekeyser antwoordt dat het de gemeente of de Vlaamse administratie voor bouwmisdrijven is die de handhaving moet doen. Ines De Coninck stelt dat het onduidelijk is welke voorschriften moeten gevolgd worden, als zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan als de verkaveling zullen bestaan. Els Van Loon verduidelijkt dat het ruimtelijk uitvoeringsplan de verkavelingen opheft. Bestaande constructies die op basis van de verkaveling vergund werden, kunnen gewoon behouden blijven en kunnen een functiewijziging naar wonen bekomen. Nieuwe constructies zullen echter moeten beantwoorden aan de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

6 Marie-Claire Loozen concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn en dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tielt-Winge - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 4 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tremelo - voorlopige vaststelling Martine Janssens stelt dat in de toelichting verwezen werd naar het feit dat voor iedere cluster hetzelfde afwegingskader gebruikt werd, maar de behandeling voor de individuele bewoners is helemaal niet gelijk. Sommige mensen mogen blijven wonen waar ze nu wonen, anderen zullen moeten verhuizen. Hoe kan dit uitgelegd worden? Katrien Putzeys antwoordt hierop dat deze vraag eigenlijk gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit stelt dat gelijke situaties op een gelijke manier moeten behandeld worden. Dit is hier duidelijk het geval, want alle clusters werden op basis van hetzelfde afwegingskader behandeld om tot de conclusie te komen wat er met het gebied moet gebeuren. Het gelijkheidsbeginsel vereist niet dat de uitkomst van een gelijke behandeling ook voor iedereen een gelijk resultaat oplevert. Dit verschillend resultaat moet uiteraard wel gemotiveerd worden, dit is de motiveringsplicht waaraan een overheid moet voldoen. In elk van de plannen is daarom een uitgebreide motivatie opgenomen waarom tot de conclusie gekomen is om al of niet een bepaalde herbestemming door te voeren. Martine Janssens verwijst naar een vroegere versie van de documenten, uit 2013, waarin stond dat er geen herhuisvestingsbehoefte zou zijn. In de uiteindelijke plannen wordt nu aangegeven dat dit wel het geval is. Hoe is deze omslag te verklaren? Els Van Loon legt uit dat dit samenhangt met de volledige aanpak in de gemeente. Op basis van het afwegingskader, werden verschillende mogelijke scenario s besproken met de gemeente. Concreet ging het om de afweging over het wel of niet herbestemmen van de kleinere clusters van weekendverblijven binnen de gemeente. De beslissing hierover heeft bijgevolg een invloed op de totale herhuisvestingsbehoefte binnen de gemeente. Martine Janssens vraagt waarom de keuze hieromtrent sinds de zomer van 2013 gewijzigd is. Els Van Loon antwoordt dat dit voortvloeit uit de gesprekken met de sociale huisvestingsmaatschappij. Wanneer de kleinere clusters zouden herbestemd worden, is het veel moeilijker om in elk van die clusters sociale huisvestingsprojecten op te starten. Het is makkelijker haalbaar om ineens één groter project te kunnen realiseren. Aangezien we voor alle te herhuisvesten bewoners graag op zo kort mogelijke termijn een alternatieve huisvesting willen kunnen aanbieden, is er voor gekozen om toch een herbestemming in functie van de herhuisvesting te doen op de camping De Moor. Marie-Claire Loozen concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn en dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Tremelo - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 5 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar voorlopige vaststelling Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden.

7 residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 6 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot - voorlopige vaststelling Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 7 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Begijnendijk - voorlopige vaststelling Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Begijnendijk - voorlopige vaststelling kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 8 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen voorlopige vaststelling onteigeningsplannen Er zijn geen vragen of bemerkingen. Marie-Claire Loozen concludeert dat het voorstel met een gunstig advies aan de provincieraad kan voorgelegd worden. residentiële woonwagenterreinen voorlopige vaststelling onteigeningsplannen kan met gunstig advies aan de provincieraad worden voorgelegd. 9 Rondvraag Sonia Van Laere merkt op dat er voor deze commissie heel veel documenten te raadplegen waren, en dat dit veel is om op 5 dagen tijd te kunnen doornemen. Zij wijst er op dat de plannen al in februari op de vergadering van de procoro besproken zijn en vraagt waarom de documenten niet vroeger ter beschikking worden gesteld. Katrien Putzeys antwoordt hierop dat het in februari bij de procoro ging om de documenten van de plenaire vergadering. Nadien zijn er nog aanpassingen aangebracht in de documenten, ten gevolge van de uitgebrachte adviezen en de bespreking hiervan. De aangepaste documenten zijn pas eind april door de deputatie goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen de raadsleden dus ook inzagerecht vragen in de documenten. Bovendien werd er deze keer extra over gewaakt dat alle documenten ter beschikking waren van zodra de uitnodiging voor de raadscommissie verstuurd werd. Hiermee werd

8 bijgevolg voldaan aan de interne afspraken om de documenten tijdig te versturen. Meer kan er vanwege de administratie niet gevraagd worden. Marie-Claire Loozen sluit zich hierbij aan en bedankt Els Van Loon en de overige medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening voor het vele en harde werk dat in dit belangrijke project is geïnvesteerd. Marie-Claire Loozen geeft nog de data van de vergaderingen in het najaar mee aan alle leden. Het gaat om : 2 september, na de vergadering van het bureau (omstreeks 16 uur) 23 september om 13 uur 7 oktober om 9.30 uur 4 november, na de vergadering van het bureau (omstreeks 16 uur) 2 december, na de vergadering van het bureau (omstreeks 16 uur) Linda Van den Eede merkt op dat de vergaderingen van het bureau voortaan slechts tot 15 uur zullen duren en vraagt om de vergaderingen van de raadscommissie hierop te laten aansluiten. Marie-Claire Loozen antwoordt hierop dat deze data vooraf reeds afgesproken werden tussen de betrokkenen en dat er dus vastgehouden wordt aan deze uurregeling. Gedeputeerde Julien Dekeyser verontschuldigt zich nu reeds voor de vergadering van 2 september. Katrien Putzeys antwoordt dat er om die reden geen dossiers vanuit ruimtelijke ordening zullen geagendeerd worden voor die datum. Datum volgende vergadering Einduur van de vergadering 17 juni 2014 om 16 uur 14:40 uur De secretaris, De voorzitter, Katrien Putzeys Marie-Claire Loozen

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit Plaats Provincieraadszaal Datum 19/02/2013 Voorzit(s)ter MARIE-CLAIRE LOOZEN Aanvangsuur 13.35 uur Aanwezig

Nadere informatie

ROTSELAAR informatievergadering 10 juni 2014

ROTSELAAR informatievergadering 10 juni 2014 ROTSELAAR informatievergadering 10 juni 2014 Info-avond bevolking Deel 1: Algemene toelichting Deel 2: Specifieke toelichting gemeente Rotselaar deel Werchter Deel 3: Mogelijkheid tot vraagstelling aan

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Patricia Willems Tel - fax 016/26.75.34 016/26.75.60 e-mail patricia.willems@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120424 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

ROTSELAAR informatievergadering 23 juni 2014

ROTSELAAR informatievergadering 23 juni 2014 ROTSELAAR informatievergadering 23 juni 2014 Info-avond bevolking Deel 1: Algemene toelichting Deel 2: Specifieke toelichting deelrup s Rotselaar en Wezemaal Deel 3: Mogelijkheid tot vraagstelling aan

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Ruimtelijke Planning Verslag Datum vergadering: 12/09/2016 Betreft: Verslag plenaire vergadering voorontwerp PRUP s Nonnenbossen-Bos, Vijverbos, Nonnenbossen- Woonclusters (Zonnebeke) Bijlagen: adviezen

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN Plaats Raadzaal Datum 17/05/2016 Voorzit(s)ter Tom Troch Aanvangsuur 12:10 uur Aanwezig Verontschuldigd Ann SCHEVENELS, Tom

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 09/06/2015 Voorzit(s)ter Ann Schevenels Aanvangsuur 09:30 uur Aanwezig Ann SCHEVENELS,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17.

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17. directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.60 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-RO-20111206_verslag vergadering

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 28 mei 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur: 13.00

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 september 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND WELKOM OP DE INFOAVOND PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats: Raadszaal Provinciehuis Datum: 24 februari 2015 Voorzitter: JAAK PIJPEN Aanvangsuur: 10u30 Aanwezig: JAAK PIJPEN, EDDY POFFE,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

+ het goede voornemen dat de verslagen en uitnodigingen in de toekomst sneller worden bezorgd

+ het goede voornemen dat de verslagen en uitnodigingen in de toekomst sneller worden bezorgd VERSLAG GECORO 12 januari 2015, Theo Humbletzaal, administratief centrum Aanwezigheidslijst: Aanwezigen: Voorzitter: Hilde Van Laer Schepen R.O.: Dirk Claes Effectieven: Fons Van Aerschot, Simonne Vandewaerde,

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.85 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120605 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig:

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig: Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester André Vanhex, schepen ruimtelijke ordening Barbara Ceuleers, dienst communicatie

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaar telt 6 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Clusters

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN Plaats Raadzaal Datum 09/05/2017 Voorzit(s)ter Tom Troch Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig Verontschuldigd Ann SCHEVENELS, Tom

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 1 reconversie verblijfsrecreatie

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise en Londerzeel

Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise en Londerzeel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise en Londerzeel (herneming van de goedkeuringsprocedure) Bijlage IV:

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0212 van 20 december 2011 in de zaak 2010/0705/A/2/0711 In zake:... verzoekende partij tegen: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro VR 2017 3103 DOC.0316/12 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Oosterzele ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro : Register met

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00948 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 14 september 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 21 januari 2014 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W2 Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4

Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W2 Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4 STAD LEUVEN Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W2 Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4 ONTWERP Deel 4: Het register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade Gezien en voorlopig

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats gemeentehuis Lubbeek Datum 12/05/2015 Voorzit(s)ter Ann Schevenels Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig Ann SCHEVENELS, voorzitter

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen Bijlage IIIc: register met de percelen waarop een bestemmingswijziging

Nadere informatie

GGR-L3 BENEDENSTAD III HERTOGENSITE

GGR-L3 BENEDENSTAD III HERTOGENSITE STAD LEUVEN GEBIEDSGERICHT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GGR-L3 BENEDENSTAD III HERTOGENSITE Deel 4: register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE WEEKENDVERBLIJVEN Goedgekeurd door de Deputatie in zitting van 24 april 2008 Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning Koning Leopold III - laan 41 8200 Brugge

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Historisch Gegroeid Bedrijf

Historisch Gegroeid Bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch Gegroeid Bedrijf Verhelst te Knokke-Heist : Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN Plaats raadzaal Datum 06/01/2015 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Hageland Natuur-, bos- en landbouwgebieden Heverleebos en Meerdaalwoud bijlage IV: Register

Nadere informatie

GEBIEDEN VOOR OPEN RUIMTE MET GEÏNTEGREERDE BEBOUWING FASE 1

GEBIEDEN VOOR OPEN RUIMTE MET GEÏNTEGREERDE BEBOUWING FASE 1 THEMATISCH RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEBIEDEN VOOR OPEN RUIMTE MET GEÏNTEGREERDE BEBOUWING FASE 1 Register van percelen waarop de regeling van planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikerschade

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften verloop stedenbouwkundige voorschriften datum verloop 27/02/2014 beslissing opmaak 01/04/2014 plenaire vergadering 03/07/2014 voorlopige vaststelling 25/08/2014-24/10/2014 openbaar onderzoek 26/02/2015

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Leiestreek landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

DEEL IV: (GRAFISCH) REGISTER

DEEL IV: (GRAFISCH) REGISTER DEEL IV: (GRAFISCH) REGISTER van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn INHOUD Inleiding 1 Toelichting bij het register 2 1 Planschade...

Nadere informatie

Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-L2 Benedenstad II Janseniushof

Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-L2 Benedenstad II Janseniushof STAD LEUVEN Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-L2 Benedenstad II Janseniushof Deel 4: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

DEEL IV: (GRAFISCH) REGISTER

DEEL IV: (GRAFISCH) REGISTER DEEL IV: (GRAFISCH) REGISTER van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn INHOUD Inleiding 1 Toelichting bij het register 2 1 Planschade...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

Publicatie : 2000-09-09

Publicatie : 2000-09-09 einde Publicatie : 2000-09-09 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Gewestplan Leuven. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Uittreksel uit het plannenregister

Uittreksel uit het plannenregister Uittreksel uit het plannenregister Informatie betreffende plannen en verordeningen die van toepassing zijn op een perceel, zoals opgenomen in het plannenregister van de stad Genk op datum van : 23/08/2013

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes bijlage IV: register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0305 van 30 juli 2012 in de zaak 2010/0146/A/1/0166 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Het planologisch attest

Het planologisch attest Het planologisch attest Een brochure van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) Stel: Uw bedrijf is deels of volledig zonevreemd

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN

JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN RAADSCOMMISSIE DOMEINEN JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN Plaats Raadzaal Datum 8/10/2013 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig Effectieven: Vanlinthout Lieve,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT. Vergadering van 24 februari 2015

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT. Vergadering van 24 februari 2015 PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Vergadering van 24 februari 2015 Voorzitterschap van de heer Chris Taes De vergadering wordt om 14.10 uur geopend Verontschuldigingen De heer Erik Torbeyns, mevrouw Fatima

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 6 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Hof Van Eeden - 't Heultje Westerlo

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI : Register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie