De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Installatiebedrijf P. Schots BV t.h.o.d.n. Praktikar en Schotstotaallnstallatiebedrijf Ajna B.V. Eikenbos 5, 5531 MZ Bladel Ajna BV F.11/528 en F.11/527 2 augustus 2011 mr. J.A. van der Meer mr. P.J. Neijt volgens KvK: exploitatie van een loodgietersbedrijf, een erkend gas- en waterfittersbedrijf, een centrale verwarmingsinstallatiebedrijf en elektrotechnisch bureau; productie en levering van bolderkarren 2009: (concept): : (tim 30/6/2011) ,43 Installatiebedrijf P. Schots BV 0,00 Ajna B.V. 15 augustus 2012 tim 5 maart ,4 uur Installatiebedrijf P. Schots BV 0,0 uur Ajna B.V. 289,9 uur Installatiebedrijf P. Schots BV 2,7 uur Ajna B.V. Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. In de onderstaande rapportage worden enkel de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten vermeld.

2 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Ajna BV, welke vennootschap op haar beurt wordt bestuurd door de heer L.P. Klok. Hij is tevens enig aandeelhouder van Ajna BV. 1.2 Winst en verlies In 2009 werd een winst behaald van ,00 In 2010 werd een verlies gemaakt van f- In 2011 (t/rn 30 juni 2011) werd volgens de conceptcijfers f- een verlies gemaakt van 1.3 Balanstotaal 2009: : thans nog onbekend, stukken dienen nog aangeleverd te worden. 2011: thans nog onbekend, stukken dienen nog aangeleverd te worden. Bestuurder zal toegang worden verleend tot de digitale administratie zoals veiliggesteld door de curator om betreffende gegevens aan te kunnen leveren. 1.4 Lopende procedures Voor de rechtbank 's-hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven is een procedure aanhangig inhoudende een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst, nadat de verweerder in die zaak failliet had gedagvaard voor doorbetaling van loon, stellende dat er een arbeidsovereenkomst tussen hem en failliet zou zijn, die niet is beëindigd. Indien en voor zover die werknemer een loonvordering in het faillissement indient, onderzoekt de curator of het noodzakelijk is dat deze procedure wordt voortgezet. 1.5 Verzekeringen Bij het bedrijf zijn de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. De worden beëindigd cq. zijn geroyeerd in verband met het faillissement. 1.6 Huur Het pand aan Eikenbos 5 te Bladel is in eigendom van de aandeelhouder, die het pand aan failliet verhuurt. De huurovereenkomst wordt - na toestemming van de rechtercommissaris - beëindigd Oorzaak faillissement De bestuurder van het failliet heeft de volgende omstandigheden als oorzaak van het faillissement aangewezen.

3 Failliet is in 2010 een onderaannemingsovereenkomst voor een groot project aangegaan. De marge die op dit project was bepaald, was zeer gering. Tijdens het uitvoeren van het project bleek het uiteindelijk een verlieslijdende opdracht te zijn. Naar aanleiding van de resultaten in de eerste helft, heeft de bestuurder in juni 2011 de boekhouder opdracht gegeven om na te gaan of er een gezonde voortzetting van het bedrijf in de tweede helft van 2011 mogelijk was. Volgens de bestuurder is de omzetverwachting voor het tweede gedeelte van 2011 erg klein. Er was voor ongeveer ,- aan offertes uitgebracht, waarvan thans nog niet duidelijk is of die projecten ook aan failliet worden gegund. Op basis van de cijfers en prognoses bevestigde de boekhouder dat het resultaat voor de tweede helft van het jaar er niet gunstig uitziet. Op basis van deze gegevens vond de bestuurder het niet verantwoord om door te gaan en hij heeft aangegeven dat hij om die reden tot de conclusie is gekomen dat het eigen faillissement van de vennootschap verzocht diende te worden. Daarop heeft de rechtbank 's-hertogenbosch het faillissement van Installatiebedrijf P. Schots BV uitgesproken. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Curator is bezig met een onderzoek in de veiliggestelde (digitale) administratie. Door een probleem met de digitale opslag van de data is daarin vertraging opgelopen. De problemen zijn inmiddels opgelost. Conclusies zullen in komende verslagperiode met de Rechter - Commissaris worden gedeeld. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor îeitt. : Datum ontslagaanzegging : 9 augustus Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er is een inventaris aanwezig voor diverse kantoorruimtes. Daarnaast is er een groot aantal gereedschappen en autobusjes in de boedel aangetroffen. Er is een boedelbeschrijving opgemaakt door HNVI, welke boedelbeschrijving aan dit verslag wordt gehecht.

4 3.6 Verkoopopbrengst De verkoop vindt plaats via een openbare internetveiling. 3.7 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Zie punt 3.5. Ten aanzien van schroeven, koppelstukken, buizen en dergelijke is voorraad aangetroffen Verkoopopbrengst Zie punt Boedelbijdrage Nog niet bekend Andere activa Beschrijving Goodwill 3.13 Verkoopopbrengst De goodwill is verkocht aan derden. Partijen hebben in overleg met de rechtercommissaris bepaald dat de inhoud van die overeenkomsten vooralsnog niet bekend wordt gemaakt. Er is een geschilontstaan tussen de koper en de curator over de betaling van de goodwill. Daarover is door de curator een procedure aanhangig gemaakt bij de kantonrechter. De vorderingen van de curator zijn bij vonnis van 28 februari 2013 door de kantonrechter toegewezen, zodat de koper een bedrag ad 5.703, 70 aan de boedel dient te voldoen. De koper is verzocht om aan het vonnis te voldoen. 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren ,16 waarvan ongeveer als dubieus wordt gekwalificeerd.

5 De curator is doende met de incasso van de vorderingen. Hier ondervindt de curator de nodige weerstand in verband met onjuiste facturering, niet correcte oplevering en ontbreken garantie. De curator heeft de lijst in overleg met de bestuurder geschoond. Er dienen nadere stukken verzameld te worden uit de (digitale) administratie als veiliggesteld door de curator. Hiervoor is de hulp en medewerking van de bestuurder onontbeerlijk. Het openstaand bedrag bedraagt ,95. Vrijwel alle debiteuren betwisten (inhoudelijk) de vordering. Om gezondheidsredenen van de bestuurder is het tot op heden niet mogelijk geweest om de noodzakelijke gegevens te verzamelen. Uit de veiliggestelde digitale administratie heeft de curator enkele facturen kunnen achterhalen. Voor alle debiteuren geldt echter dat er geen opdrachtbevestigingen zijn gemaakt en dat de afspraken ook niet anderszins schriftelijk vastliggen. Met behulp van de bestuurder van failliet is in afgelopen verslagperiode nog een bedrag van ,31 geïncasseerd. In totaal komt het geïncasseerde bedrag daarmee op ,95. Voorts is er een rekening-courantvordering op de bestuurder ten bedrage van 832,99. De curator heeft de bestuurder verzocht om tot betaling van deze vordering over te gaan. Met de bestuurder is een betalingsregeling getroffen. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend Tot op heden heeft de curator een bedrag ad ,66 geïncasseerd , Boedelbijdrage Nog niet bekend Niet van toepassing. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Kempen West: , Leasecontracten Niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden

6 Specictisten Rabobank stelt pandrechten op inventaris, voorraden en debiteuren te hebben. De zekerheidsstukken dient de bank nog te overleggen, zodat kan worden geverifieerd of het pandrecht rechtsgeldig is gevestigd. De zekerheden zijn niet rechtens juist gevestigd zodat er geen pandrechten zijn gevestigd. 5.4 Separatistenpositie De bank heeft de curator verzocht om de zaken namens pandhouder te verkopen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de rechtsgeldigheid van het pandrecht. 5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend met enig reclamerecht. 5.8 Retentierechten De curator is niet bekend met enig reclamerecht. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. Zie 1.7

7 De curator heeft geen redenen om aan te nemen dat er sprake is van een schending de administratieplicht op grond van artikel 2: 10 BW van 7.2 Depot jaarrekeningen jaar vaststelling depot Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Niet van toepassing, gelet op het feit dat een verplichting tot volstorting van aandelen zou zijn verjaard (Hoge Raad 17 oktober 2003, NJ 2004/282 De Rijk q.q./de Roy). 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderzoek bestuur. tot heden heeft niet geleid tot indicaties dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk 7.6 Paulianeus handelen Onderzoek handelen. tot heden heeft niet geleid tot indicaties dat er sprake zou zijn van paulianeus Na onderzoek in de administratie heeft de curator geconstateerd dat er één dag vóór datum faillissement een bedrag van ,- naar de verhuurder is overgemaakt. De curator heeft de betaling vernietigd en de verhuurder verzocht om tot terugbetaling van deze huursom over te gaan. Met de verhuurder is een betalingsregeling getroffen. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Curator, UWV, huur 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Nog niet bekend 0, Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend 6.871, Andere pref. crediteuren : werknemers+mn services 8.5 Aantal concurrente crediteuren : crediteuren hebben hun vordering ingediend.

8 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: 581,326, , , Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Zie punt Aard procedure : voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst 9.3 Stand procedure : staat voor comparitie van partijen 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak Het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden bestaande uit (o.m.) Incasso debiteuren Overige reguliere faillissementswerkzaamheden Indiening volgend verslag : augustus 2013 Best, 7 maart 2013 J.A. van der Meer, curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

1.5 Verzekeringen: De lopende t.n.v. failliet staande verzekeringen zijn geïnventariseerd en zo nodig opgezegd.

1.5 Verzekeringen: De lopende t.n.v. failliet staande verzekeringen zijn geïnventariseerd en zo nodig opgezegd. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 25 juni 2013 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie