a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1"

Transcriptie

1 Sector : II Nr. : 22 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 24 januari 2002, nr. 13/22.02; gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende SPAARLOONREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werkgever: de gemeente Ferwerderadiel; werknemer: een ieder die tot de werkgever in dienstbetrekking staat en daaruit loon ontvangt of geacht wordt te ontvangen en deelneemt aan deze regeling; spaarinstelling: de instelling die na ontvangst van het spaarloon zonder verdere administratieve verplichtingen voor de werkgever: a. spaartegoeden van de deelnemer administreert; b. verzoeken om deblokkering beoordeelt op grond van de voor spaarloonregelingen geldende wettelijke bepalingen; c. de belastbare opnames van spaartegoeden ten behoeve van belastinginhouding overschrijft naar de werkgever, voor zover niet op andere wijze tot belastingafdracht wordt overgegaan; spaarloon: elk bedrag dat overeenkomstig de bepalingen van deze spaarregeling op het brutoloon wordt ingehouden;

2 - 2 - spaarloonrekening: renterekening: rekening die bij de spaarinstelling op naam van de werknemer wordt aangehouden en waarop het spaarloon wordt gestort. Het tegoed op deze rekening is 48 maanden voor opname geblokkeerd. De werknemer ontvangt rente over het tegoed die jaarlijks op de renterekening wordt bijgeschreven; rekening die bij de spaarinstelling op naam van de werknemer wordt aangehouden. De werknemer kan vrij over het saldo beschikken. Artikel 2 Doel De regeling heeft ten doel te sparen te stimuleren en daardoor de vorming van duurzaam bezit dan wel een aanvullende oudedagsvoorziening te bevorderen. Artikel 3 Deelname 1. Deelname staat open voor iedere werknemer die tot de werkgever in dienstbetrekking staat. 2. De werkgever is verplicht de werknemers te identificeren op basis van de Wet op de identificatieplicht. Hiertoe dient de werkgever een geldig origineel legitimatiebewijs van de werknemer te hebben gezien en een kopie hiervan te hebben bewaard. De werkgever stelt de bedrijfsspaarregeling slechts beschikbaar aan werknemers die dienovereenkomstig zijn geïdentificeerd. De werkgever is verplicht de spaarinstelling de volgende informatie te verschaffen van de werknemer: de naam, het adres en woonplaats. Daarnaast is de werkgever verplicht op eerste verzoek de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document waarmee geïdentificeerd is te verschaffen alsmede een kopie van dit document. 3. Toetreding als werknemer kan geschieden door het inleveren van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bij de werkgever, waarmee de werkgever wordt gemachtigd om een bedrag in te houden van het loon of salaris en de aldus ingehouden spaargelden overeenkomstig artikel 4 over te maken aan de verzekeraar dan wel spaarinstelling. 4. Het staat de werkgever en werknemer vrij te bepalen wanneer de deelname ingaat. 5. Deelname aan de spaarregeling eindigt: a. door opzegging door of namens de werknemer, uitsluitend per 1 januari of 1 juli van enig jaar, mits deze opzegging tenminste één maand voordien schriftelijk ter kennis van de werkgever is gebracht; b. door en bij het eindigen van de dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer.

3 - 3 - Artikel 4 Spaarloon 1. Spaarloon is ieder bedrag dat overeenkomstig de bepalingen van deze spaarregeling op het bruto loon wordt ingehouden. 2. Bij arbeidsongeschiktheid wordt het, eventueel aangepaste, spaarloon ingehouden op de uitkeringen krachtens de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor zover deze geschieden via de werkgever. 3. Het spaarloon bedraagt maximaal 788,00 per jaar. 4. Het spaarloon wordt door de werkgever, rechtstreeks en zonder inhoudingen overgemaakt naar: - de spaarinstelling als storting op een spaarloonrekening ten name van de werknemer, een en ander zoals omschreven in artikel 6; - de werknemer, indien op deugdelijke wijze is gebleken van premiebetaling voor een levensverzekering zoals omschreven in artikel 5. Artikel 5 Verzekering 1. De in dit reglement bedoelde verzekeringen moeten voldoen aan de definitie die de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 daarvoor geeft. 2. Met betrekking tot lijfrenteverzekering geldt dat: - deze voorziet in een lijfrente als bedoeld in artikel 3.124, onderdeel b en artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, c en d van de Wet inkomstenbelasting 2001; - deze is aangegaan met een verzekeraar als bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001; - deze onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de werknemer of dat van zijn/haar partner; - deze alleen mag rusten op het leven van de werknemer; - de termijnen van de lijfrente, behoudens in geval van overlijden, niet eerder in kunnen gaan dan in het vijfde jaar nadat een betreffende premie voor het eerst is voldaan. 3. Met betrekking tot kapitaalverzekering geldt dat: - deze is gesloten door de werknemer of zijn/haar partner en is aangegaan met een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993; - deze is gesloten op het leven van de werknemer of dat van zijn/haar partner, dan wel dat van zijn kinderen waarvoor de werknemer of zijn/haar partner, op 1 januari van het jaar waarin de premie is voldaan, recht had op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet dan wel de kinderen die op genoemde datum zelf recht hadden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering; - deze onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de werknemer dan wel dat van zijn/haar partner;

4 deze een looptijd heeft van tenminste 48 maanden; - deze tenminste voorziet in een kapitaal, uit te keren bij in leven zijn van de verzekerde. 4. Onder partner wordt verstaan degene met wie de ongehuwde werknemer gedurende zes maanden een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd in de zin van artikel 1.2, eerste lid van de Wet inkomstenbelasting Artikel 6 Spaarloonrekening 1. Het tegoed op de spaarloonrekening mag uitsluitend bestaan uit spaarloon. 2. De werknemer kan over het tegoed beschikken met inachtneming van het in de artikelen 7 en 8 gestelde. 3. De werkgever zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele consequenties, die uit het beheer van spaarloon door de spaarinstelling gevoerd zouden kunnen voortvloeien. 4. Het is de werknemer niet geoorloofd op zijn spaarloonrekening uitstaande bedragen geheel of gedeeltelijk over te dragen, te verpanden, dan wel op enigerlei andere wijze te bezwaren. 5. De spaarinstelling vergoedt over het tegoed van de spaarloonrekening rente. Deze rente is variabel en wordt door de spaarinstelling vastgesteld. De rente wordt elk jaar in januari bijgeschreven op de renterekening van de werknemer. 6. Als een bedrag 48 maanden lang onafgebroken op de spaarloonrekening heeft gestaan, wordt dit bedrag naar de renterekening van de werknemer overgeboekt. 7. Indien een bedrag van de spaarloonrekening wordt opgenomen, gebeurt dit ten laste van het spaarloon dat het laatst is bijgeschreven. Als dit niet toereikend is, dan het voorlaatste en zo vervolgens. Artikel 7 Opname 1. Een werknemer mag vrij beschikken: a. over een bedrag op de spaarloonrekening nadat dit sedert de storting 48 maanden ononderbroken op de rekening heeft gestaan; b. over een bedrag, indien de dienstbetrekking wordt beëindigd en de spaartermijn van 48 maanden nog niet is verlopen, dat overeenkomt met het saldo dat de werknemer heeft opgebouwd tijdens de maanden dat gespaard is. Het bedrag zal door de spaarinstelling aan de werkgever worden gestort die verplicht hierover de sociale premies en belastingen inhoudt. Het restant zal door de werkgever naar de werknemer worden overgeboekt;

5 - 5 - c. over een bedrag op de spaarloonrekening indien de opgenomen gelden worden besteed ten behoeve van één of meer van de bestedingsdoeleinden, genoemd in artikel Het bepaalde in lid 1 sub a en b van dit artikel is na overlijden van de werknemer van overeenkomstige toepassing op de erfgenamen van de werknemer. 3. In de gevallen waarin op grond van het in lid 1 sub b en c van dit artikel bepaalde over het spaarloon wordt beschikt, dient ten genoegen van de spaarinstelling bewijs te worden geleverd van de van belang zijnde feiten. 4. De werknemer heeft, met inachtneming van de op dit punt bij de instelling gebruikelijke voorwaarden (zoals genoemd in het Reglement renterekening), de vrije beschikking over de opgebouwde rente over zijn spaarloon. 5. Spaarloon waarover door een werknemer of zijn erfgenamen in strijd met de spaarloonregeling wordt beschikt, waaronder begrepen beschikking als gevolg van verhaalsuitoefening door derden, faillissement dan wel wettelijke schuldsanering, wordt aangemerkt als loon, niet zijnde spaarloon. Het betreffende bedrag wordt ten laste van de spaarloonrekening teruggeboekt naar de werkgever. Artikel 8 Deblokkering 1. De doeleinden bedoeld in artikel 7 lid 1 sub c zijn: a. uitgaven ter verwerving van een eigen woning door de werknemer of zijn partner in de zin van artikel 1.2 Wet inkomstenbelasting Als eigen woning wordt aangemerkt, een woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid van de Wet inkomstenbelasting De opname moet worden gedaan binnen zes maanden na het passeren van de leveringsakte; b. betalingen van premies, verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levensverzekering, mits voldaan aan het bepaalde in artikel 5; c. betalingen van vrijwillige eigen bijdrage ingevolge een pensioenregeling. Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling als bedoeld in artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964; d. opnamen ten behoeve van activiteiten die de werknemer is gestart, uit welke de werknemer vermoedelijk, als ondernemer in de zin van artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001, winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zal gaan genieten. De opnamen moeten worden gedaan binnen zes maanden nadat de werknemer deze ondernemersactiviteiten is gestart. De aanwezigheid van ondernemersactiviteiten moet blijken uit een voor bezwaar vatbare beschikking die door de belastinginspecteur kan worden afgegeven; e. opnamen ter compensatie van loon dat niet is genoten door de werknemer als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof, mits de dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 ten tijde van het verlof, ongewijzigd blijft voortbestaan. Ten

6 - 6 - hoogste 50% van het bedrag waarmee het door de werknemer genoten loon is verminderd als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof kan worden aangemerkt als compensatie voor onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof. Voor een beroep op deze bepaling is een werkgeversverklaring vereist; f. opnamen ter besteding aan: 1. het volgen van een opleiding of studie door de werknemer, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, met uitzondering van de in artikel 8c lid 1 sub a van de gewijzigde Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen genoemde kosten; 2. cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, gevolgd door de werknemer ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Voor een beroep op deze bepaling is een werkgeversverklaring vereist; g. het omzetten van het saldo op de spaarloonrekening voor de aankoop van participaties in door de spaarinstelling toegelaten fondsen. De participaties zullen, in ieder geval gedurende de wettelijke blokkeringstermijn, worden gehouden door de spaarinstelling. 2. Indien een bedrag van de Spaarloonrekening wordt opgenomen in verband met de in dit artikel genoemde uitgaven geschiedt dit ten laste van het spaarloon dat het laatst is bijgeschreven. Is dit niet toereikend, dan van het voorlaatste en zo vervolgens. 3. Voor het beschikbaar komen van spaargelden is overlegging van de nodige bewijsstukken vereist. 4. Indien deblokkering plaatsvindt ten behoeve van een spaarvorm die door de spaarinstelling wordt gevoerd, ligt de verantwoordelijkheid voor het aantonen van de geldigheid van de deblokkering bij de spaarinstelling. Artikel 9 Gegevensverstrekking Door toetreding tot de spaarregeling of verzekering wordt de werknemer geacht er mee in te stemmen dat aan de werkgever vertrouwelijke gegevens over zijn spaarloonrekening of verzekering worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn ter vergelijking met de administratie, welke de werkgever op grond van de wettelijke bepalingen voert, of die nodig zijn om na te gaan of aan de in artikel 5 en 6 gestelde voorwaarden is of wordt voldaan. De werkgever is ten aanzien van deze gegevens ten opzichte van derden tot geheimhouding verplicht.

7 - 7 - Artikel 10 Administratie 1. De werkgever administreert voor iedere werknemer per kalenderjaar waarin deze aan de spaarloonregeling heeft deelgenomen, welk bedrag aan spaarloon naar de spaarloonrekening is overgemaakt. 2. De spaarinstelling zal voor elke werknemer een spaarloonrekening en een renterekening openen. Artikel 11 Geschillenregeling Ontstaat er enig geschil tussen werkgever en de werknemer met betrekking tot de toepassing van deze regeling, dan beslist de werkgever binnen de grenzen van redelijkheid en met inachtneming van de wettelijke bepalingen die voor een regeling als de onderhavige gelden. Artikel 12 Slotbepaling Het bepaalde in de vorige artikelen moet worden toegepast met inachtneming van hetgeen is geregeld in artikel 31a en artikel 32 van de Wet op de loonbelasting en artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen. Artikel 13 Citeerartikel Deze regeling kan worden aangehaald als Spaarloonregeling. Artikel 14 Inwerkingtreding Deze regeling wordt van kracht per 1 januari ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 14 februari 2002.

8 - 8 -,voorzitter.,secretaris.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V.

Nadere informatie

Spaarloonrekening aanvragen

Spaarloonrekening aanvragen Spaarloonrekening aanvragen 1. Gegevens aanvrager 1a Voorletters 1b Achternaam 1c Man Vrouw 1d Huisnummer (met toevoeging) 1e Straat 1f Postcode 1g Plaats 1h Telefoon 1i Geboortedatum 1j Geboorteplaats

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenreglement BPR vanaf 1950

Pensioenreglement BPR vanaf 1950 Pensioenreglement BPR vanaf 1950 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT BESCHIKBARE PREMIE REGELING geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of werknemer geworden op of

Nadere informatie

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00 Levensverzekering Allianz Design Levensloop L3713.00 1. Omschrijving Allianz Design Levensloop is een rekening waarop u kunt beleggen in de levensloopmodelportefeuille of waarbij u zelfstandig kunt beleggen

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkingsen het Glazeniersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkingsen het Glazeniersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkingsen het Glazeniersbedrijf Pensioenreglement 2000 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar gevolmachtigd agent; Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Versie: 29 april 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap

Nadere informatie

Reglement Perlas Banksparen

Reglement Perlas Banksparen Reglement Perlas Banksparen Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Belastingen: iedere belasting, heffing of revisierente die wordt opgelegd door de Belastingdienst ten gevolge

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK 2 INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 ARTIKEL 2 DEELNEMERS 5 ARTIKEL 3 INFORMATIEVERSTREKKING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL

PENSIOENREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL PENSIOENREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL 2013 versie 7 Inhoud HOOFDSTUK I ALGEMEEN... 5 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 5 Artikel 2 Deelneming... 9 Artikel 3 Uitbetaling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2

HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2 Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven UITVOERINGSREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven en de werkgever. Ingevolge artikel 23 van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Pensioenreglement 2015 Pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres:

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1a II Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 Versie 1 januari 2014 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+)

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE REGELING OP PER 1 JANUARI 2003 Januari 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Pensioenreglement 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie