Welke talenten heeft uw organisatie nodig om succesvol te zijn? Hoe managet u deze talenten concreet? Waar staat u met competentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke talenten heeft uw organisatie nodig om succesvol te zijn? Hoe managet u deze talenten concreet? Waar staat u met competentie"

Transcriptie

1

2 2 Woord vooraf Welke talenten heeft uw organisatie nodig om succesvol te zijn? Hoe managet u deze talenten concreet? Waar staat u met competentiemanagement? Hoeveel procent van uw tijd spendeert u aan het managen van uw cashflow? En hoeveel tijd besteedt u aan uw talent flow? Belangrijke vragen, want het talent waarover de onderneming beschikt en toegang toe heeft, speelt een sleutelrol om een crisis het hoofd te bieden. Zonder talent kan er geen sprake zijn van innovatie, kennis en creativiteit. En in dat talent huist ook een bijkomende kans. Want geen enkele onderneming beschikt over dezelfde pool van compe tenties. De kennis, vaardigheden en attitudes van de medewerkers maken dat elk bedrijf uniek is samengesteld. Wie aandacht besteedt aan het managen van de competenties van zijn mede werkers zal gemakkelijker een crisis het hoofd bieden en sneller opveren na een crisis. Want het doel van competentie- en talentmanagement is het com petitiever maken van de organisatie en het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Talent ontwikkeling maakt u als werk gever ook aantrekkelijker. Over een lange termijn kan het belang van talent- en competentiemanagement niet genoeg worden onderlijnd. In een tijd van crisis lijkt de boodschap vreemd, maar straks heerst er krapte op de arbeidsmarkt. De babyboomers gaan binnenkort met pensioen en de groep

3 3 nieuwkomers op de arbeidsmarkt neemt af. Tegen 2020 bedraagt het verschil tussen vertrekkers en nieuw komers Bovendien is meer dan 70 procent van de mensen die in 2020 aan het werk zullen zijn, nu reeds afgestudeerd, terwijl de kennis van vandaag tegen dan verouderd zal zijn. Talent wordt dus schaarser, en de competenties die verwacht worden, zullen hoger zijn. Het juiste talent aantrekken zal steeds moeilijker worden. Er bestaat veel kans dat u het niet zal vinden en het zelf zal moeten ontwikkelen. In 2008 richtte Voka met behulp van SD Worx een Kennisnetwerk Competentie management op. Een eerdere Voka studie van het Voka-kenniscentrum over de actieve talentenmarkt (maart 2008) onderzocht hoe een moderne arbeids markt moet functioneren, wees op de noodzaak van een ander arbeids marktbeleid en richtte zich voor namelijk tot de overheid en de sociale partners. Deze nieuwe Vokastudie is opgesteld door vier academische experten, in nauwe samenwerking met het Voka-kenniscentrum en de bedrijfs wereld. Deze nieuwe studie onderstreept het belang van talent- en competentie management voor het welslagen van de bedrijfs strategie en helpt de bedrijfsleider en HR-manager bij de (verdere) invoering ervan. Ter aanvulling van deze Vokastudie volgen in de loop van 2010 een reeks praktische Vokawijzers. Met deze studies en de volgende Voka wijzers speelt Voka in op de Competentie agenda 2010 van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners, die de ondernemingen uitdaagt om een strategisch competentiebeleid uit te werken. Voka geeft hiermee ook mee gestalte aan het bedrijfsluik binnen ViA, Vlaanderen in Actie, en de concrete doelstellingen binnen het Pact Wij wensen de lezer veel inspiratie en succes bij de verdere implementatie van competentiemanagement in de eigen onderneming. Peter Leyman Gedelegeerd bestuurder Luc De Bruyckere Voorzitter

4 4 De auteurs over de inhoud van deze studie Ook bij crisis is een volgehouden competentiemanagement belangrijk. Een recent onderzoek van SD Worx inzake de HR-trends voor 2010 (uit augustus 2009), laat zien dat veel bedrijven dat ook zo inschatten. Driekwart van de ondervraagde bedrijven beschouwt talentmanagement nu als meer prioritair. Uit een wereldwijd onderzoek van Economist Intelligence Unit in opdracht van StepStone bij enkele honderden topmanagers (eind 2009) blijkt dat bedrijven het steeds moeilijker vinden om talent aan te werven en te behouden. Zeven op tien respondenten gaven aan dat compe tentie management in die omstandig heden belangrijker wordt. Tot wiens takenpakket competententie management dan behoort, daarover bestaat er geen eensgezindheid. Volgens de analyse van StepStone is het HR dat in tijden van verwarring een leidende rol op moet nemen, dichtbij de CEO. Na jaren van kritiek ten aanzien van de rol van HR niet strategisch genoeg, levert geen strategische bijdrage, begrijpt de business niet biedt het huidige economische klimaat HR goede kansen om zijn toegevoegde waarde aan te tonen. Deze studie wil de HR-directeur aan zetten om de handschoen op te nemen. Anderzijds laat ze de CEO toe om de bijdrage van een strategisch compe tentieen talentmanagement aan de bedrijfsprestaties in te schatten. In wat volgt bekijken we daarom zowel de wereld van de CEO en de HR-directeur vanuit hun eigen perspectief. We leggen de relaties tussen beide werelden. Deze relaties worden duidelijk voorgesteld aan de hand van een schema, dat ook als leeswijzer bij deze studie fungeert. In het schema worden de verschillende relaties (met pijltjes) weergegeven. Deze relaties zijn niet alomvattend noch absoluut. Er kunnen er nog andere worden gelegd. Het schema beperkt zich tot de relaties die expliciet in deze studie aan bod komen. Het schema wordt vervolgens in elk hoofdstuk hernomen, waarbij telkens de relaties zijn ingekleurd die dan besproken worden. Het uiteindelijke doel van competentie- en talentmanagement is het competitiever maken van de organisatie en het verbeteren van de bedrijfsresultaten. De CEO zal in deze studie kennis kunnen nemen van het belang van competentiemanagement voor het welslagen van de bedrijfsstrategie: hoe kan resultaatgedreven HR daarbij helpen? Wat kan talentmanagement bijdragen tot de realisatie van de strategische objectieven? Maar vooreerst, wat is een strategie en wat is een zinvolle bedrijfsstrategie? HR van zijn kant moet dit alles perfect kunnen vatten om via competentie- en talentmanagement te kunnen bijdragen aan het HR-gedreven resultaat.

5 5 Een goede bedrijfsstrategie biedt antwoorden op volgende vragen: Wie zijn onze klanten? Welke producten en/of diensten bieden wij hen aan? Wat is onze waardepropositie naar hen toe? Hoe gaan we dit realiseren? Wat is ons bedrijfsmodel? Een goede kijk op het bedrijfsmodel geeft ook een betere kijk op de kerncompetenties die vanuit de organisatie moeten ontwikkeld worden. Kerncompetenties zijn de competenties die de onderneming helpen om een uniek concurrentievoordeel uit te bouwen, te behouden en te exploiteren. Kerncompetenties liggen dus aan de grondslag van het succes van het bedrijf en verklaren mee waarom het succesvol is. Succesvolle bedrijven onderscheiden zich met een reeks acties en activiteiten binnen de onderdelen van de organisatie. Een deel daarvan heeft betrekking op het doorvertalen van de strategische objectieven doorheen de ganse organisatie. Daarnaast zijn er operationele, ondersteunende en controlerende activiteiten. Een laatste reeks activiteiten heeft betrekking op het creëren van het juiste organisatiegedrag. Mensen moeten de gepaste verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen en moeten in staat zijn om hun verantwoordelijkheden te benutten. Het spreekt voor zich dat talentmanagement hierin een centrale rol speelt. HRM-initiatieven moeten met andere woorden kunnen bijdragen tot meer competente werknemers ( kunnen ) die gemotiveerd zijn ( willen ) om die competenties te gebruiken, en die actief zijn in een werksysteem dat hen toelaat ( mogen ) hun talent en motivatie aan te wenden voor de realisatie van doelen die voor de organisatie van belang zijn. De focus van deze Vokastudie ligt duidelijk bij competentieontwikkeling. Het uitgangspunt is dat investeren in de ontwikkeling van medewerkers of het versterken van competenties waarover medewerkers beschikken, een hoek steen van een degelijk talent management beleid uitmaakt. Talent- of competentieontwikkeling betekent niet alleen opleiden of promo veren. Het gaat ook over processen zo inrichten, dat bestaande mogelijkheden zich kunnen realiseren. Dat is sociale innovatie. Deze Vokastudie toont hoe u de werkplek zo kan inrichten dat talent tot ontwikkeling komt. U leest ook welke rol beloning kan spelen als motor voor competentieontwikkeling. Prof. Dr. Kurt Verweire, Vlerick Leuven Gent Management School Prof. Dr. Geert Van Hootegem, KU Leuven Prof. Dr. Koen Dewettinck, Vlerick Leuven Gent Management School Prof. Dr. Luc Sels, KU Leuven De auteurs

6 6 Hoe wordt onze strategie gerealiseerd bij middel van competentiemanagement (HR driven result)? Hoe kan competentiemanagement bijdragen aan realisatie van onze strategie en bedrijfsprestaties (result driven HR)? HR CEO kerncompetenties individuele competenties selectie en recrutering zinvolle strategie bedrijfsmodel motivatie opleiding en ontwikkeling (arbeids) organisatie regelmogelijkheden (empowerment) beloning taakeisen (jobdesign) BEDRIJFSPRESTATIES

7 7 Over het tot stand komen van deze studie Het belang van competentiemanage ment is vertaald in de politieke agenda. De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners keurden op 14 mei 2007 de Competentieagenda 2010 goed, waarmee ze een antwoord formuleerden op de sociaal-economische uitdagingen voor Vlaanderen. Een van de prioriteiten van de Competentieagenda 2010 is het stimuleren van competentiebeleid, in al zijn facetten, in de bedrijven. De Competentieagenda 2010 daagt ondernemingen uit om een kwaliteitsvol en strategisch competentiebeleid uit te werken dat verankerd is in de globale strategie en bedrijfsvoering van de onderneming. Daarop lanceerde Voka begin 2008 samen met de andere SERV partners de actie 101 goede voorbeelden Competentiebeleid. In maart 2009 werd de oproep afgerond en op 3 april 2009 stelden de Vlaamse sociale partners de in totaal 105 inspirerende voorbeelden voor tijdens een publieksmoment Competentiebeleid, ook in tijden van crisis een noodzaak, in Leuven. Begin 2008 leverde het kenniscentrum van Voka een eerste studie af over de actieve talentenmarkt. Daarnaast heeft Voka Vlaams Econo misch Verbond met de hulp van SD Worx in 2008 een eigen Kennisnetwerk Competentiemanagement opgericht. In een eerste fase bogen zich in dit kennisnetwerk vier werkgroepen met CEO s en HR-directeurs, onder leiding van een academisch expert, over een aspect van competentiemanagement. Kwamen zo aan bod, de aspecten strategie, o.l.v. prof. K. Verweire (Vlerick Leuven Gent Management School), organisatie, o.l.v. prof. G. Van Hootegem (KU Leuven), talent (HR) o.l.v. prof. K. Dewettinck (Vlerick Leuven Gent Management School) en beloning o.l.v. prof. L. Sels (KU Leuven). In een tweede fase (2009) werden de ideeën en bevindingen van deze vier werkgroepen in één document geïnte greerd dat dan voor feedback is voorgelegd aan bedrijfsleiders en personeels directeurs. Zo konden academische inzichten en bedrijfspraktijk zich verenigen in voorliggende Vokastudie. Een aantal praktische Vokawijzers met do s en don ts zullen het plaatje in 2010 vervol ledigen. De Vlaamse regering wil van Vlaanderen tegen 2020 een Europese top 5-regio maken. Daarom lanceerde ze het project ViA, Vlaanderen in Actie. Om de uitvoering van nodige doorbraken te verzekeren, lanceert ViA het Pact Dit Pact bevat doelstellingen met concrete streefcijfers. Voka heeft het Pact mee ondertekend en wil met deze Vokastudie en een aantal praktische Vokawijzers het bedrijfsluik van de Competentieagenda gestalte geven en bijdragen tot het behalen van de doelstellingen.

8 8 Ook de Voka Kamers van Koophandel ondernemen verschillende concrete initiatieven. Zo liep bijvoorbeeld bij drie Voka Kamers (West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen en Kempen) het ESF-project Lerend netwerk competentie management. Samen met 30 organisaties en bedrijven uit de drie regio s is een toolbox ontwikkeld voor een beter competentiemanagement. De Voka Kamers van Halle-Vilvoorde, Leuven en Limburg werken dan weer samen rond het project Talent management: een sleutel tot duurzame groei. Hierin brengen zij verschillende HR-verantwoordelijken samen om verdere stappen te zetten in Talent management en deze af te toetsen met andere ervaringsexperten. Voor KMO s gebeurt dit onder begeleiding van SD Worx, voor grote bedrijven onder begeleiding van Randstad. Bij Voka Kamer Antwerpen-Waasland ligt de focus met de bedrijvennetwerken op competentieontwikkeling van profielen die moeilijk te vinden zijn. Daarom ligt het accent op open netwerken. Opleidingsorganisaties zijn daar een essentiële partner bij de ontwikkeling van de gevraagde competentieprofielen. Beide partners bedrijven en opleidingsorganisaties engageren zich verregaand. Op deze wijze werden diverse technische competentieprofielen ontwikkeld en/of verder op punt gesteld. Gianni Duvillier, Hakima El Meziane en Sonja Teughels, Onderzoekscoördinatoren Vokastudie Competentiemanagement Eric Vermeylen, Directeur Voka-kenniscentrum

9 9 Inhoud Woord vooraf 2 De auteurs over de inhoud van deze studie 4 Over het tot stand komen van deze studie 7 Inleiding Een grote strategische uitdaging: de context De bron van concurrentieel voordeel Oorlog om talent in tijden van structurele krapte Talent- of competentiemanagement Competenties 15 Hoofdstuk 1 Strategisch competentiemanagement Identificatie van competenties op organisatieniveau en de link met 17 competentiemanagement 2. Wat is strategie? Naar een zinvolle bedrijfsstrategie Van kerncompetenties naar individuele competenties: 26 het strategisch perspectief 5. Motivatie en empowerment bekeken vanuit strategisch perspectief 29 Hoofdstuk 2 Anders organiseren 37 = beter competenties ontwikkelen 1. Talent ontwikkelen is de organisatie durven bevragen Het bureaucratisch model: complexiteit troef Het flexibel model: talent aan zet Competenties anders organiseren Aan de slag met de zeven kenmerken van een functie 50 Hoofdstuk 3 Instroom en doorstroom Instroom Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers Good practices in competentieontwikkeling Leren tot leven brengen 64 Hoofdstuk 4 Beloning als motor van competentieontwikkeling What s in a name? Waarom zouden we? Competentiebeloning is een alternatief, geen best practice Keuzes die u kunt/moet maken Belonen van competenties, enkele misverstanden opgehelderd 94 Epiloog 103

10 10

11 11 Inleiding Een grote strategische uitdaging: de context De economische crisis levert grote financiële uitdagingen op. Cash management primeert. Net in deze moeilijke tijden kunnen bedrijven veel goodwill en loyauteit opbouwen bij hun medewerkers, door hen aan boord te houden en jobtraining verder te zetten. Dit bewust doen, is rekening houden met de langere termijn. 1. De bron van concurrentieel voordeel De ontwikkeling van de medewerkers en van de organisatie gaan samen. In succesvolle bedrijven vormt talentontwikkeling dan ook een van de belangrijkste aandachtspunten van het topmanagement. Joyce, Nohria, en Roberson (2003) onderzochten waarom sommige bedrijven gedurende een lange tijd beter presteerden dan hun concurrenten. Zij wilden vooral weten welk van de talrijke management concepten en technieken winnaars van verliezers onderscheidden. Winnaars waren die bedrijven die gedurende een periode van tien jaar beduidend betere financiële prestaties neerzetten, zowel naar aandeelhouderswaarde als naar andere financiële maatstaven (zoals omzetgroei en rendabili teit). De auteurs kwamen tot de conclusie dat winnaars gekenmerkt worden door acht essentiële managementpraktijken die bij de verliezers in veel mindere mate aanwezig zijn. Deze acht managementpraktijken worden opgelijst in Tabel 1. Uit deze tabel blijkt dat winnaars ook significant meer talent behouden en ontwikkelen dan verliezers. Voorts slagen winnaars erin om ook meer getalenteerde mensen aan te trekken. Tabel 1: Essentiële managementpraktijken Formuleer en volg een klare, duidelijke en gefocuste bedrijfsstrategie Ontwikkel een cultuur die succesvolle afdelingen of individuen identificeert en beloont Behoud en ontwikkel talent en trek getalenteerde mensen aan Zorg voor een krachtdadige implementatie op de werkvloer Bouw een platte organisatiestructuur uit die toelaat om snel en flexibel te handelen Kies een topmanagement dat oog heeft voor de performantie in alle geledingen van het bedrijf Innoveer strategisch: verander de spelregels in uw sector op een proactieve wijze Bron: Joyce, Nohria & Roberson (2003) Groei door gebruik te maken van fusies, overnames en allianties

12 12 De studie van Joyce, Nohria & Roberson toont aan dat talentmanagement niet louter een HR-aangelegenheid is, maar vanuit strategisch oogpunt aandacht verdient. Ook andere managementwerken zoals Good to Great van Jim Collins duiden op het belang van het menselijk kapitaal in een succesvolle organisatie. Voorts zijn talrijke bedrijfscases voorhanden die aantonen dat de implementatie van de strategie pas succesvol is wanneer ook de mensen worden betrokken in het strategieproces, en als strategie wordt doorvertaald naar de werkvloer. Goede medewerkers zijn onontbeerlijk om de strategische doelstellingen van de bedrijven te realiseren. En dat is ook wat vele topmanagers onderschrijven: talentmanagement en het managen van competenties zijn cruciaal voor het succes van een organisatie! Uiteindelijk zijn de mensen vaak de bron van het concurrentiële voordeel van een bedrijf. Het valt dan ook op dat er vanuit de strategische literatuur weinig concrete aanbe velingen worden gedaan om talentmanagement concreet vorm te geven. Veel rapporten rond competentiemanagement geschreven door de grote strategische consultants komen tot de conclusie dat competentie- en talentmanagement in de toekomst een van de grootste strategische prioriteiten wordt. Tezelfdertijd voegen ze er aan toe dat talentmanagement tevens een van de minst ontwikkelde aspecten in het HR-beleid is (Strack et al., 2008). Managers beschikken vandaag de dag nog niet over de juiste ingesteldheid om talenten te ontwikkelen. Talentmanagement wordt immers nog vaak gezien als een tactisch probleem op korte termijn en niet als een integrale component van de langetermijnbedrijfsstrategie. Nog heel wat obstakels staan een effectief competentie- en talentmanagement in de weg. Bedrijfsleiders erkennen dat zij er niet genoeg aandacht aan besteden. Veel managers zien talent nog vaak als een kost, eerder dan als een investering, en benaderen talentmanagement op een reactieve manier. Ze werven aan op het moment dat ze mensen nodig hebben, en werken aan talentontwikkeling op het moment dat het nodige talent ontbreekt. Grafiek 1 beschrijft welke uitdagingen managers ondervinden bij het implementeren van talentmanagement. McKinsey deed navraag bij 98 business- en HR-managers uit grote bedrijven. Het cijfer bij elke stelling geeft weer hoeveel procent van de managers het betreffende item citeerden als obstakel voor een goed talentmanagement.

13 obstakels voor 13 een goed talentmanagement Grafiek 1: Obstakels voor een goed talentmanagement topmanagement spendeert te weinig tijd aan talentmanagement 59 organisatie is te veel opgedeeld in silo's 48 lijnmanagement is niet voldoende gemotiveerd om talentmanagement te ondersteunen 45 lijnmanagement is niet bereid om medewerkers strikt te beoordelen 40 topmanagement is te weinig betrokken bij het vorm geven van talentstrategieën 39 talentmanagement is onvoldoende gealigneerd met de bedrijfsstrategie 37 lijnmanagement is niet in staat om slechte performantie aan te pakken 37 Bron: Guthridge et al. (2008) Toch zijn sommige bedrijven wel in staat geweest om talentmanagement succesvol te implementeren. General Electric is zowat het meest sprekende voorbeeld van een groep die zijn succes voornamelijk heeft te danken aan een weldoordacht en consistent geïmplementeerd talentmanagement. Maar bedrijven als deze vormen meer de uitzondering dan de regel. En er zijn heel wat artikelen die aantonen dat het ontwikkelen en behouden van zowel toptalent als van het middenkader, die cruciaal zijn voor het doorvertalen van de strategie, uiterst moeilijk is. De inspanningen vanuit de HR-hoek om strategisch HR te definiëren en in te vullen, hebben dus nog niet genoeg overtuigd.

14 14 2. Oorlog om talent in tijden van structurele krapte Talent- en competentiemanagement dringen zich daarnaast onherroepelijk op vanuit de externe omgeving, met name de arbeidsmarkt. Voka heeft al herhaaldelijk gewezen op de structurele krapte die daar zal ontstaan ten gevolge van demografische ontwikkelingen. Het juiste talent aantrekken zal daardoor steeds moeilijker worden. Er bestaat veel kans dat u het niet zal vinden, en het dus zelf zal moeten ontwik kelen. Bij aanwerving komen de leercompetenties om de hoek kijken, zijnde de mogelijkheden van een individu om nieuwe functionele competenties te ontwikkelen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen twee deelcomponenten, namelijk het leervermogen, dat nauw gerelateerd is aan de algemene cognitieve capaciteiten van het individu, en de leerbereidheid, de motivatie om te leren. Deze elementen kunnen meegenomen worden bij het selecteren van medewerkers maar kunnen ook verder gestimuleerd worden, door het ontwikkelen van een bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangemoedigd om de status quo in vraag te stellen en ervaring en kennis te delen. Zoals u verder zult lezen, spelen ook arbeidsorganisatie en beloning een mogelijke rol bij het ontwikkelen van competenties. Talentontwikkeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor werknemers die meer en meer inzien dat blijvende inzetbaarheid onontbeerlijk wordt op de arbeidsmarkt van morgen. In die zin vormt het een troef om talent aan te trekken en daarnaast ook een middel om talent te boeien. 3. Talent- of competentiemanagement? De term talentmanagement dekt vele ladingen. Er zijn vermoedelijk bijna evenveel definities in omloop als er organisaties zijn die rond dit thema werken. Dit overstatement illustreert dat er nogal wat onduidelijkheid heerst omtrent de precieze betekenis van talentmanagement. Sommige bedrijven associëren talentmanagement met HR-inspanningen naar medewerkers die veel groeipotentieel bezitten, of de hiërarchische ladder binnen de organisatie (voor zover die nog bestaat) al stevig zijn opgeklommen. Anderen zien talentmanagement als een overkoepelende activiteit die het managen van de prestaties van alle medewerkers, op de korte én lange termijn omvat. Weer anderen zien vooral een koppeling tussen talentmanagement en het loopbaanbeleid binnen de organisatie. En een laatste groep van organisaties weet het eigenlijk zelf niet zo goed. Uit een recent internationaal onderzoek van Economist Intelligence Unit (2006) in opdracht van StepStone, blijkt dat 63 procent van de bedrijven geen eenduidige definitie van talentmanagement hanteert.

15 15 Ook het begrip competentiemanagement kent een veelheid aan definities in de literatuur. Toch kan er één duidelijke vraag worden geïdentificeerd die aan de grondslag ligt van competentiemanagement in elke organisatie, namelijk: hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat op het juiste moment en op de juiste plaats de juiste competenties aanwezig zijn in de organisatie om de vooropgestelde organisatiedoelen te bereiken? De bedoeling van deze Vokastudie is niet om deze semantische discussie rond talentmanagement en competentiemanagement voor eens en voor altijd op te lossen. We hanteren beide begrippen door elkaar. Hoewel talentmanagement meer dan competentiemanagement in is, houden we toch ook vast aan dit laatste begrip gezien de link met de politieke Competentieagenda. 4. Competenties Ook de term competenties is wat men noemt een fuzzy concept en verdient verduidelijking. Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden, persoonlijkheidstrekken, attitudes, motieven, waarden, sociale rol, zelfbeeld en ervaringen die een persoon tot zijn of haar bezit heeft en die via een beïnvloeding van het gedrag zorgen voor een effectieve en/of superieure prestatie in de huidige job (Boyatzis 1982; De Prins & Melis 2005; Van Beirendonck 2004). In onderhavige studie maken we het onderscheid tussen kerncompetenties (op organisatieniveau) en individuele competenties (op het niveau van de mede werker). De kerncompetenties vormen daarbij de strategische variant van de competenties en worden door Hamel en Prahalad (1990) gedefinieerd als de unieke en onderscheidende kenmerken van de onderneming. Zij zorgen ervoor dat de organisatie zich kan onderscheiden van de concurrentie en hierdoor een uniek competitief voordeel kan verschaffen aan de klant. Individuele competenties focussen daarentegen op de competenties van managers en werknemers binnen de organisatie en hoe deze competenties maximaal kunnen worden ontwikkeld en ingezet om de doelstellingen van de organisatie te bereiken (Hoekstra & van Sluijs 1999; Van Beirendonck 2004). Met deze studie gaan we in op beide. Binnen deze visie wordt er dus vanuit een managementperspectief gekeken naar competenties. We zullen daarbij kijken naar een competentiegebaseerde instroom en doorstroom, maar we leggen specifiek de nadruk op het ontwikkelen van competenties.

16 16 Hoe wordt onze strategie gerealiseerd bij middel van competentiemanagement (HR driven result)? Hoe kan competentiemanagement bijdragen aan realisatie van onze strategie en bedrijfsprestaties (result driven HR)? HR CEO kerncompetenties individuele competenties selectie en recrutering zinvolle strategie bedrijfsmodel motivatie opleiding en ontwikkeling (arbeids) organisatie regelmogelijkheden (empowerment) beloning taakeisen (jobdesign) BEDRIJFSPRESTATIES

17 17 Hoofdstuk 1 Strategisch competentiemanagement Prof. Dr. Kurt Verweire, Vlerick Leuven Gent Management School Alleen als het management in staat is om competentiemanagement te linken aan het managen van de kerncompetenties en aan de uitbouw van een concurrentievoordeel voor de organisatie, zal competentiemanagement echt als strategisch omschreven kunnen worden. Dat is vandaag echter, jammer genoeg, nauwelijks het geval. 1. Identificatie van competenties op organisatieniveau en de link met competentiemanagement Het uiteindelijke doel van talent- of competentiemanagement is het meer competitief maken van de organisatie en het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Competentie management kan dus niet los gezien worden van het ontwikkelen en exploiteren van de kerncompetenties van de organisatie. Op de een of andere manier wordt competentiemanagement in de realiteit niet gelinkt aan het concurrentiële voordeel en de strategie van de organisatie. Talloze managementgoeroes hebben zich het hoofd gebroken over hoe competentiemanagement en humanresourcesmanagement meer algemeen zijn strategische rollen kan en moet vervullen. HR-managers krijgen op dat vlak de wind van voren. Maar misschien ligt het probleem niet zozeer bij het HR-management, dan wel bij het topmanagement zelf? Goed competentiemanagement veronderstelt dat managers in alle geledingen van de organisatie een goed beeld hebben van de kerncompetenties van de organisatie en de bronnen van concurrentievoordeel. Helaas is dit in het merendeel van de bedrijven niet het geval. Veel middenkaders kennen de kerncompetenties niet; zij kennen zelfs de strategie van het bedrijf niet. Het probleem ligt hier niet bij het middenkader, maar bij het topmanagement. Veel topmanagers zijn niet in staat om een zinvolle strategie a strategy that makes sense te definiëren en te operationaliseren. (Al moeten we hieraan toevoegen dat academici en consultants die werkzaam zijn in strategisch management niet echt behulpzaam geweest zijn bij het identificeren van wat een goede strategie nu precies inhoudt.) Voorts beschikken bedrijven vaak niet over een organisatie die in staat is om strategisch te denken en te handelen. Mensen willen strategische acties implemen teren, maar worden vaak intern tegengewerkt. Sla er boeken over politiek en macht in de organisatie maar op na, en u zult beseffen dat veel

18 18 problemen met strategie-implementatie vaak minder met de concurrentie dan wel met de interne organisatie te maken hebben. Vandaar dat het in het kader van beter competentie management ook aangewezen is om stil te staan bij wat het topmanagement kan doen om de medewerkers enthousiast en gemotiveerd te maken over wat ze doen en waarom ze dit doen. OEFENING > Stel uzelf de vraag: - Kennen mijn medewerkers de kerncompetenties van de organisatie? - Weten mijn medewerkers waar deze organisatie het verschil maakt? - Weten ze wat de bronnen van het succes zijn? 2. Wat is strategie? Heeft uw bedrijf een zinvolle strategie die werkt? En hoeveel van uw medewerkers kunnen deze strategie communiceren? Dit zijn geen academische, retorische vragen: u kan voor uzelf de volgende oefening doen: OEFENING > Haal de vijf kernconcepten uit uw strategie en noteer die op een blad papier. Hebt u ze neergeschreven? Als een paar van de volgende woorden opduiken in uw lijstje: groei, innovatie, klantgerichtheid, efficiëntie, stakeholders, dan zijn de volgende paragrafen het aandachtige lezen waard. Veel ondernemingen hebben een bedrijfsstrategie, maar er zijn slechts weinig bedrijven die een zinvolle strategie hebben. Onlangs vond ik nog volgende beschrijving m.b.t. strategie: Strategy is often like desert rain. Before the raindrops hit the desert floor, they evaporate, creating little or no effect below. Strategie is inderdaad een van de meest gecontesteerde begrippen in management. Iedereen vindt strategie belangrijk, maar niemand weet precies wat strategie inhoudt. Strategie wordt op zoveel manieren gebruikt, in zoveel verschillende betekenissen, dat het concept vaak betekenisloos is geworden. Dit is een stelling die Michael Porter (2006), de strategiegoeroe bij uitstek, onlangs nog poneerde en die wij volledig onderschrijven. Als bedrijven de vraag gesteld wordt wat hun strategie is, zijn de antwoorden uiteenlopend. Sommigen stellen dat hun strategie erin bestaat om aandeelhouderswaarde te creëren. Anderen beklemtonen dat zij vooral kwaliteit en innovatie willen nastreven. En nog anderen geloven dat hun strategie is gestoeld op groei door middel van fusies en overnames. Aandeelhouderswaarde, kwaliteit en innovatie, en groei door middel van fusies en overnames hebben allemaal wel met strategie te maken, maar zijn geen strategie op zich.

19 19 De onduidelijkheid rond het concept strategie ontstaat doordat het vaak wordt verward met enkele andere aan strategie gerelateerde termen zoals missie, visie, waarden, doelstellingen en objectieven. Een missie is een vertaling van wat een onderneming doet (de corebusiness) en waarom een onderneming dit doet (het doel, de raison d être ). Een missie moet zinvol zijn voor de medewerkers en moet hen trots maken dat ze voor die onderneming werken. Goede missies zijn authentiek. Een visie is een beeld van waar de onderneming naartoe wil gaan. Idealiter omvat dit beeld meer dan een aantal financiële objectieven. Goede visies zijn inspirerend en vaak ook specifiek genoeg, zodat een duidelijke richting wordt aangegeven waarnaar de onderneming wil evolueren. Waarden geven de basisfilosofie van de organisatie weer; het zijn die karakteristieken die doorheen de ganse organisatie worden gedragen en die de onderneming in staat stellen om het doel te helpen realiseren. Veel organisaties maken de fout om van missie, visie, en waarden direct over te gaan naar doelstellingen en objectieven. Doelstellingen worden vaak geformuleerd op een langere termijn; objectieven zijn eerder financieel van aard en gefocust op de korte termijn. Het creëren van groei van de omzet en van de winst (zowel op korte als op lange termijn) zijn typische voorbeelden van doelstellingen en objectieven. Het nastreven van aandeelhouderswaarde is een ander mooi voorbeeld van een doelstelling. Maar dit zijn duidelijk geen substituten voor strategie. Zoals Figuur 1 illustreert, specificeert strategie hoe de visie moet gerealiseerd worden. Grote bedrijven hebben een groepsstrategie (in het Engels wordt dit corporate strategy genoemd) die bepaalt in welke markten de onderneming actief wenst te zijn en wat de strategische logica van de groep is. Apple is geëvolueerd van een computerbedrijf tot een groep die actief is in computers, consumentenelektronica en online-diensten. De logica van de groep bestaat erin dat zij in elk van die markten concurreert met innovatieve producten die niet alleen superieur zijn op het vlak van design, maar ook qua gebruiksgemak tot de besten behoren. Voor elk van die businessunits moet de onderneming ook een bedrijfsstrategie uitwerken die aangeeft hoe zij gaan concurreren in elk van die markten. Bedrijfsstrategieën worden daarom ook vaak concurrentiestrategieën genoemd. In succesvolle bedrijven is competentiemanagement vaak een onderdeel van de bedrijfsstrategie. Maar sommige grote groepen zoals 3M, General Electric en Siemens hebben competentie- of talentmanagement ook op groepsniveau gebracht. In hun managementdevelopment-afdeling worden de grote talenten van de groep gevolgd bij hun managementopdrachten in de verschillende bedrijfs eenheden. Na een paar jaar kijkt men dan welke nieuwe managementuitdagingen die talenten verder moeten aanscherpen.

20 20 In het boek Execution: The discipline of getting things done van Bossidy en Charan (2002) staat heel goed beschreven hoe General Electric en Honeywell niet alleen hun managementontwikkeling maar ook hun groepsstrategie hebben uitgewerkt. In de volgende paragrafen staan we minder stil bij de groepsstrategie, maar werken we het concept bedrijfsstrategie verder uit. Figuur 1: Definities van enkele strategische concepten missie: beschrijft wat de onderneming doet en wat haar reden van bestaan is visie: is een mentaal beeld van wat de onderneming in de toekomst wil zijn waarden: zijn de cruciale karakteristieken die in de organisatie worden gedeeld en die nodig zijn om de missie te realiseren strategie: geeft aan hoe de visie moet worden bereikt doelstellingen: zijn afgeleid van de strategie en worden typisch geformuleerd voor de volgende 3 5 jaar objectieven: zijn geformuleerd voor de korte termijn en helpen de doelstellingen te bereiken. Objectieven zijn realistisch, meetbaar, en specifiek en leiden tot concrete acties

Best Practices in Competentieontwikkeling: een barometer voor bedrijven Rapportering eerste bevragingsgolf van de tweede steekproef 2008-2009

Best Practices in Competentieontwikkeling: een barometer voor bedrijven Rapportering eerste bevragingsgolf van de tweede steekproef 2008-2009 Best Practices in Competentieontwikkeling: een barometer voor bedrijven Rapportering eerste bevragingsgolf van de tweede steekproef 2008-2009 Sara De Hauw Prof. Dr. Ans De Vos 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING...8

Nadere informatie

Duurzaam HRM Business of fata morgana?

Duurzaam HRM Business of fata morgana? Business of fata morgana? Mogen we gewagen van duurzaam HRM? Tijdens de crisis bleek HRM vaak juist niet duurzaam. Onder financiële druk gingen tal van uitstekende én nuttige initiatieven al gauw voor

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Een initiatief van:

Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Een initiatief van: Een initiatief van: Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

Het belang van relaties bij talentontwikkeling

Het belang van relaties bij talentontwikkeling Academiejaar 2010-2011 EERSTE ZITTIJD Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Het belang van relaties bij talentontwikkeling Eva Chaubet Afstudeerscriptie voorgelegd

Nadere informatie

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Geïntegreerd onderzoeksrapport. Januari 2012. Ine Willemse Sara De Hauw Prof.dr. Ans De Vos Competence Centre People & Organisation

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

1 Human Resource Management in een publieke context

1 Human Resource Management in een publieke context 1 Human Resource Management in een publieke context Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte 1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over? Weer een boek over HRM?, is een logische vraag die waarschijnlijk

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management Opleiding Bestuurskunde Faculteit der Sociale Wetenschappen

Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management Opleiding Bestuurskunde Faculteit der Sociale Wetenschappen Electronic Human Resource Management: Een vergelijking tussen de private en publieke sector Rotterdam, 17 januari 2006 Scriptant: P. Poldervaart (285225) Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

Adviseren aan organisaties

Adviseren aan organisaties Handreiking Adviseren aan organisaties Jacqueline Gerritsen, Kwaliteitsbureau NVAB Jos Manders, Kwaliteitsbureau NVAB Felicia Vizi, NSPOH Mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De bedrijfsarts als adviseur

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.20 m a a r t - a p r i l - m e i 2008 20 A f g i f t e k a n t o o r

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie