Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg"

Transcriptie

1 Toegangsnr: 1153 Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg Historie: Opgericht op 11 januari Dit waterschap had als belangrijkste taak de zorg voor de Donge-rivier en de waterlopen die het water op de Donge afvoeren, voor zover binnen zijn gebied gelegen. Ook wel aangeduid als het Boven-Dongegebied. Het waterschap werd opgeheven op 1 februari 1965 en ging op in Het waterschap De Donge ('s-gravenmoer). N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

2 Nummer Toegang: 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Donge (Tilburg-Gilze), (1919) (1980) Regionaal Archief Tilburg

3

4 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN STUKKEN VAN ALGEMENE AARD notulen ingekomen en uitgaande stukken STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN bestuursinrichting bestuur hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak personeel algemeen secretaris - penningmeester personeelsdossiers raadsadviseurs bezoldiging sociale voorzieningen de zaak Switsar archief en registratuur financiën algemeen rekening courant - geldleningen belastingen - omslag vaststelling heffing legger en kohieren verantwoording van het financieel beheer algemeen dag- en kasboeken begroting rekening bijlagen tot de rekening uitvoering van de taak algemeen ruilverkavelingen toezicht algemeen keur schouw ontheffingen - vergunningen beheer en onderhoud waterstaatwerken algemeen waterstand duikers wegen waterleidingen algemeen onderhoud verzoeken en klachten Donge waterkwaliteit relatie tot andere instellingen...23

5

6 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 5 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. notulen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. NOTULEN 1-3 Notulen van de vergaderingen van het (voorlopig) dagelijks bestuur deel, 1 omslag en 1 band maart 1942-september Brieven betreffende bestuursvergaderingen Agenda s voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden delen mei Stukken betreffende de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden ingekomen en uitgaande stukken 1.2. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN 11 Register van ingekomen en uitgaande stukken deel

7 6 Inventaris van het archief van het waterschap de STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. bestuursinrichting 2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. BESTUURSINRICHTING 12 Stukken betreffende de oprichting van het waterschap Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement in verband met de onderverdeling in zes heffingsklassen Stukken betreffende de voorgenomen aanvulling van het bijzonder reglement in verband met de collectieve aanleg van een weg Stukken betreffende de wijziging van het oprichtingsbesluit in verband met het niet innen van aanslagen lager dan 25 cent Besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van het oprichtingsbesluit. Met concept katernen 17 Briefwisseling inzake toezending van reglementen stukken 18 Stukken betreffende grenswijzigingen Briefwisseling inzake het vervaardigen van een hoogtekaart van het waterschap Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende de begrenzing van de in die gemeente gelegen waterschappen stukken 21 Stukken betreffende de samenvoeging van de waterschappen De Donge, De Beneden Donge en Gecombineerde Aanwassen Kadastrale kaart van Alphen en Riel. z.d. 1 stuk 2.2. bestuur 2.2. BESTUUR

8 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 7 23 Stukken betreffende de bezoldiging van leden van het dagelijks bestuur Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het bestuur Roosters van aftreden van leden van het bestuur Overige stukken betreffende de leden van het bestuur hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak personeel algemeen 2.3. HULPMIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TAAK PERSONEEL ALGEMEEN 27 Brief van de D.U.W. betreffende verhoging van het uurloon voor het verrichten van werkzaamheden aan een project van deze dienst stuk 28 Stukken betreffende eventuele personeelstekorten bij waterschappen Stukken betreffende de rechtsverhouding met aannemer Konings. 1949, 1959, Akte van cessie en andere stukken betreffende een premieschuld in verband met door aannemer Konings uitgevoerd werk Stukken betreffende de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten. 1958, Brief aan de Raad van Arbeid betreffende restitutie in verband met het onterecht plakken van rentezegels. Afschrift secretaris - penningmeester SECRETARIS - PENNINGMEESTER 33 Stukken betreffende de zekerheidstelling van de secretaris-penningmeester. 1927, Briefwisseling tussen secretaris Krugers en de penningmeester pak

9 8 Inventaris van het archief van het waterschap de Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van-aan de penningmeester pak 36 Besluit van stemgerechtigde ingelanden betreffende de salariëring van de secretaris en de penningmeester stuk 37 Stukken betreffende het salaris van de secretaris-penningmeester Briefwisseling tussen secretaris De Jong en de heer Kleijn stukken personeelsdossiers PERSONEELSDOSSIERS Persoonsdossiers omslagen N.B. Zie ook de archieven van de waterschappen De Donge te s-gravenmoer en De Dongestroom. Openbaar in P. Buddemeyer. 40 A. J. Faes. 41 A. Konings. 42 J. W. Konings. 43 J. F. L. Krugers. 44 A. A. Leyten. 45 M. van Loon. - Tabbers, H. N.B. Zie inventarisnummer Steenis raadsadviseurs RAADSADVISEURS 47 Briefwisseling tussen de secretaris en de raadsadviseur Vonk de Both bezoldiging BEZOLDIGING 47a Besluiten en andere stukken inzake de bezoldiging van het personeel a Verzamelloonstaten , , omslagen , a N.B. Openbaar in 2012

10 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Loonboeken , delen en 1 pak N.B. Openbaar in sociale voorzieningen SOCIALE VOORZIENINGEN 53 Stukken betreffende kindertoelagen Stukken betreffende vaststelling van de pensioengrondslagen pak de zaak Switsar DE ZAAK SWITSAR 55 Stukken betreffende de benoeming en het functioneren van penningmeester J. L. Switsar Stukken betreffende een borgverzekering ten behoeve van de secretarispenningmeester in verband met de zaak Switsar. Met bijbehorende briefwisseling pak 57 Stukken betreffende de zaak Switsar pak 58 Rapport met bijlagen door accountantskantoor J. de Groot inzake het onderzoek in de administratie naar aanleiding van de zaak Switsar pak 59 Rapporten over de zaak Switsar door accountantskantoor Pochat te Tilburg pak 60 Brief van E. Pochat aan het bestuur inzake de toestand der administratie stuk 61 Brief van J. L. Switsar aan E. Pochat inzake de overdracht van administratieve bescheiden stuk archief en registratuur ARCHIEF EN REGISTRATUUR

11 10 Inventaris van het archief van het waterschap de Stukken betreffende de verzending van dienststukken, alsmede opgave van het verzonden aantal Inventaris van dossiers bandje 64 Registratuurplan ten behoeve van het archief van het waterschap (code U.V.W.). z.d. 1 stuk financiën algemeen FINANCIËN ALGEMEEN 65 Stukken betreffende de geldsanering Brief van Pochat aan Vonk de Both inzake de geldcirculatie stuk 67 Verzoek om een geldelijke bijdrage ten behoeve van het Comité overbrenging stoffelijk overschot Z.D.H. Prins Willem V rekening courant - geldleningen REKENING COURANT - GELDLENINGEN 68 Besluiten van het (voorlopig) bestuur tot het aangaan van geldleningen Stukken betreffende geldleningen ten behoeve van de rekening courant , Stukken betreffende het aangaan van een geldlening, groot fl , Stukken betreffende een rekening courant-overeenkomst Besluit van de algemene vergadering om schuldbrieven te verkopen stuk

12 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de belastingen - omslag vaststelling BELASTINGEN - OMSLAG vaststelling 73 Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de waterschapslasten. 1938, Besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot verhoging van de omslag stukken heffing heffing Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. z.d., Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 76 Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 77 Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 3 delen 78 Stukken betreffende een klacht van de Boswachterij Dorst over te hoge en ten onrechte aangeslagen percelen N.B. Met situatietekening Briefwisseling inzake de hoogte van de aanslagen en de invordering van de gelden omslagen

13 12 Inventaris van het archief van het waterschap de legger en kohieren legger en kohieren 94 Stukken betreffende het vervaardigen van kaarten en het bijwerken der kadastrale leggers Kohieren van de omslag , , omslagen , , Brieven inzake de reconstructie en het bijwerken van de kadastrale leggers pak 98 Stukken betreffende de kosteloze raadpleging van kadastrale bescheiden verantwoording van het financieel beheer algemeen VERANTWOORDING VAN HET FINANCIEEL BEHEER algemeen 99 Processen-verbaal van kasopneming stukken 100 Stukken betreffende de controle van de administratie door het verificatiebureau van de VNG , Stukken betreffende de controle der administratie vanwege Gedeputeerde Staten Stukken betreffende schadeverzekeringen Proces-verbaal van overdracht van de kas en boeken door E. Pochat aan A. de Jong stuk 104 Verzoek van het dagelijks bestuur aan Gedeputeerde Staten om af te mogen wijken van de comptabiliteitsvoorschriften. Met afwijzende beschikking stukken dag- en kasboeken dag- en kasboeken Dag- en kasboeken van de penningmeester.

14 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de pakken , , , , , Grootboeken van ontvangsten en uitgaven pakken , , , , , , begroting begroting 111 Brief aan de heer Krugers betreffende het opstellen van de begroting stuk Begrotingen van inkomsten en uitgaven pakken , , , , , , rekening rekening Rekeningen van inkomsten en uitgaven pakken N.B ontbreekt , , , , bijlagen tot de rekening bijlagen tot de rekening Bijlagen tot de rekening pakken ,

15 14 Inventaris van het archief van het waterschap de uitvoering van de taak algemeen UITVOERING VAN DE TAAK ALGEMEEN 136 Tekst van een rede over de vestigingsmogelijkheden op het Noordbrabantse platteland stuk ruilverkavelingen RUILVERKAVELINGEN 137 Brief van Gedeputeerde Staten betreffende een aanvraag tot ruilverkaveling van gronden in Gilze c.a., Alphen en Tilburg. Met bijlagen stukken 138 Stukken betreffende de ruilverkaveling Steenoven (onder Oosterhout) toezicht algemeen TOEZICHT ALGEMEEN 139 Correspondentie aangaande ingekomen verzoeken om vergunning tot het stromen van huiden Briefwisseling met de gemeente Dongen betreffende verwijdering van een blokpaal van het electrisch net Brief van de gemeente Gilze en Rijen inzake een hinderwetvergunning voor de firma A. J. Hoevenaars - Van den Noort te Gilze stuk 142 Stukken betreffende een rioleringsplan voor de gemeente Gilze en Rijen Kaarten betreffende uitbreidingsplan De Wildert te Dongen. z.d. 2 stukken

16 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de keur KEUR 144 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de keur Bezwaarschriften inzake de keur stukken 146 Briefwisseling met derden inzake de keur Stukken betreffende een bezwaarschrift omtrent de keur, ingediend bij de kroon schouw SCHOUW 148 Stukken betreffende het voeren van de schouw pak 149 Stukken betreffende schouwsloten. z.d ontheffingen - vergunningen ONTHEFFINGEN - VERGUNNINGEN Stukken betreffende verleende ontheffingen voor het hebben van werken en het verrichten van werkzaamheden aan en-of nabij waterleidingen omslagen 150 Alphen en Riel - Gilze en Rijen. 151 GEB Tilburg - Tilburg. 152 PNEM - PTT s-gravenhage. 153 PTT district Breda - Tilburgse Waterleidingmij. 154 NV Nederlandse Spoorwegen - Jeugdraad t Zand Tilburg. 155 Zuiveringschap De Donge, Gasunie (Rotterdam-Rijn pijpleiding), Staatsmijnen Limburg, Stichting Beheer Landbouwgronden, Nassausche Domeinraad, Piusoord Tilburg, Overdonk Dongen, Huize Padua Boekel. 155a Routemappen Rotterdam-Rijn pijpleiding, St.-Elisabethgesticht Dongen. 157 A - Van Beek. 158 Bink - Corput. 159 Domen - Van Gorp. 160 In t Groen - Leemans. 161 Lemans - Pessers, B. 162 Pessers, J. - Simons.

17 16 Inventaris van het archief van het waterschap de Smolders - Vermeulen. 164 Vermetten - de Zwart. 165 Ontheffingen van het bepaalde in de ontgrondingsverordening Noord- Brabant pak beheer en onderhoud waterstaatwerken algemeen BEHEER EN ONDERHOUD WATERSTAATWERKEN ALGEMEEN 166 Ontwerp-adres aan het ministerie van Waterstaat, met bijlage en adhesiebetuiging van het waterschap betreffende rivierovergangen tussen het zuiden en het noorden des lands stukken 167 Brief en rapport van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Langstraat (Noord-Brabant) over de waterstaatkundige toestand van het gebied. 1932, stukken 168 Circulaire met bijlage van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen over de bestrijding van de bisamrat stukken 169 Briefwisseling met de Dienst Landbouwherstel over geleden oorlogsschade aan landbouwgronden stukken 170 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende het onderhoud van sloten en duikers. 1962, stukken waterstand WATERSTAND 171 Stukken betreffende maatregelen ter verbetering van de afwatering in het stroomgebied van de Donge. 1919, Stukken betreffende klachten van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij over onder meer het verlagen van de waterstand in de Donge Brieven over de waterafvoer in De Plakken te Loon op Zand stukken

18 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Brief van A. Leenaars en anderen betreffende wateroverlast in Het Hanbergsbroek, met brief van de gemeente Gilze stukken 175 Brieven aangaande een klacht van P. Domen te Dongen over de afwatering van gronden ten noorden van de Vaartdijk stukken 176 Brief van C. A. Mutsaerts en anderen met verzoek om de afwatering van de gronden langs de Gilzerbaan te verbeteren stuk 177 Brief van A. van Dongen en anderen te Dongen betreffende de slechte afwatering van de gronden ten zuidwesten van het Wilhelminakanaal. Met afschrift stukken 178 Besluit van het bestuur inzake vaststelling van de peilen met betrekking tot de af- en ontwatering stuk 179 Minuten van uitgegane brieven inzake de slechte afwatering van de gronden ten zuiden van het Wilhelminakanaal stukken 180 Stukken betreffende een bijeenkomst met de ingelanden van Gilzer-heide in verband met de afwatering van dit gebied duikers DUIKERS 181 Brieven van C. A. Reijns te Alphen betreffende wateroverlast door te hoog liggende duikers nabij het Ooievaarsnest stukken wegen WEGEN 182 Brief van de voorzitter van het waterschap aan Heidemij over een aan te leggen weg. Afschrift stuk 183 Brief van de gemeente Gilze en Rijen met de mededeling dat zij niet zal meewerken aan verbetering van wegen in Het Broek te Tilburg stuk 184 Stukken betreffende de reconstructie van de provinciale weg Oosterhout-Vijf

19 18 Inventaris van het archief van het waterschap de 1153 Eiken-Rijksweg 63 door de provinciale waterstaat in Noord-Brabant Verzoek van het waterschap aan de gemeente Gilze en Rijen om verbetering van de aansluiting van een zijweg op de Broekdijk. Afschrift stukken 186 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende werkzaamheden aan wegen. Met tekening waterleidingen algemeen WATERLEIDINGEN algemeen 187 Brief met bijlage van Heidemij over de legger der waterleidingen Stukken betreffende het opmaken van de legger der waterleidingen , Legger der waterleidingen. 1936, band N.B. In gebruik bij de technische dienst van waterschap De Dongestroom. 189 Kaarten van de waterleidingen. z.d onderhoud onderhoud 190 Brief met bijlage van de gemeente Dongen over het verbeteren van de bermsloot langs het Wilhelminakanaal stukken 191 Briefwisseling met de gemeente Tilburg over het onderhoud van waterlopen Brief van de penningmeester aan de voorzitter betreffende de kosten van onderhoudswerkzaamheden door Heidemij stuk 193 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van werken, uitgevoerd door Heidemij aan waterleidingen pak 194 Briefwisseling met de gemeente Baarle-Nassau over het onderhoud van

20 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 19 waterlopen. 1927, stukken 195 Briefwisseling inzake de treksloot onder Tilburg Stukken betreffende het verbeteren van de Kleine Ley en de Groote Ley Stukken betreffende verbetering van de Blaaksloot onder Tilburg Stukken betreffende verbetering van de treksloten ten noorden van het Wilhelminakanaal in het kader van een werkverschaffingsproject pak 199 Stukken betreffende verbetering van de treksloot langs de zuidzijde van het Wilhelminakanaal bij de Langendijk Stukken betreffende verrichte werkzaamheden aan de bermsloot ten noorden van het Wilhelminakanaal. 1936, 1946, Briefwisseling inzake het uitgraven van een sloot door gronden van A. W. de Rooy te Tilburg Brief van Heidemij over het later voltooien van het gewone onderhoud stuk 203 Stukken betreffende het verbeteren en uitgraven van waterlopen in het kader van een werkverschaffingsproject Brief van Heidemij over de uitvoering van onderhoudswerken stuk 205 Stukken betreffende het verleggen van de Groote Ley Brief aan Rijkswaterstaat betreffende overname in onderhoud van treksloot nummer 22. Afschrift stuk verzoeken en klachten verzoeken en klachten

21 20 Inventaris van het archief van het waterschap de Briefwisseling over de slechte toestand van de Donge, mede naar aanleiding van verzoekschriften van W. Vekemans en Joh. Ypelaar Briefwisseling naar aanleiding van een klacht van J. Smulders te Tilburg. Met tekening Brief van de voorzitter aan de penningmeester over een vervuilde sloot langs de Kanaaldijk stuk 210 Brief van Schellekens en anderen met verzoek om verbetering van de waterloop De Brakel te Alphen en Riel stuk 211 Brief van De Werd en anderen over een verstopping van een waterloop te Goirle stuk 212 Briefwisseling naar aanleiding van klachten over en werken aan de Landscheiding. 1931, Briefwisseling met J. van Dongen naar aanleiding van klachten over het onderhoud van waterlopen stukken 214 Briefwisseling inzake verbetering van de bermsloot bij het Wilhelminakanaal , Verzoek van C. J. van de Noort te Dongen om een waterloop op de keur te plaatsen stuk 216 Verzoek aan de gemeente Kaatsheuvel om uitgegraven grond langs waterloop nummer 226 op te ruimen stuk 217 Verzoekschrift van J. van de Abbeelen en anderen om Het Kleine Leike in Het Laag te Goirle uit te diepen en te verbreden stuk Donge Donge 218 Stukken betreffende de aankoop van het recht van waterstuwing en plannen tot demping van de oude Dongearm.

22 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Briefwisseling met de gemeente Alphen en Riel over het onderhoud van waterlopen. 1924, 1943, Brief van de secretaris aan de voorzitter betreffende het schoonmaken van de Donge stukken 221 Brieven over de conditie van een bermsloot op de Donge stukken 222 Brieven betreffende de toestand van de weilanden langs de Donge stukken 223 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende de normalisering van de Donge vanaf de Jacobshoek stukken 224 Briefwisseling over door het waterschap te betalen gelden in verband met door J. van Loon te Dongen afgestane grond ter verbreding van de Donge Brieven van de NV Looiextract-industrie en Heidemij over het onttrekken van water uit een bermsloot langs de Donge stukken 226 Briefwisseling met Rijkswaterstaat betreffende een beschrijving van de Donge stukken 227 Brief van J. van de Beeken over de waterafvoer van de Donge stuk 228 Briefwisseling met G. Notten over een eventuele vergoeding voor het storten van puin op een terrein van J. Trimbach en Ermes te Dongen in verband met verbetering van de Donge stukken 229 Briefwisseling met A. Hanselaar te Tilburg betreffende het afsluiten van een weg ter voorkoming van vuilstort in de Donge stukken 230 Briefwisseling betreffende een klacht van A. Reijns over het deponeren van vrijgekomen grond op percelen gelegen langs de Donge stukken

23 22 Inventaris van het archief van het waterschap de waterkwaliteit WATERKWALITEIT 231 Brief van P. J. van Gorp en anderen betreffende overlast door vervuild water van fabrieken in Rijen stuk 232 Brief van de voorzitter aan de secretaris betreffende de slechte watertoestand van de treksloot in De Witsie onder Tilburg stuk 233 Stukken betreffende een studiecommissie tot onderzoek der maatregelen die genomen dienen te worden tot zuivering van het Dongewater Stukken betreffende de vervuiling van de Donge en voorgenomen zuivering van het water. Met kaarten en tabellen bandjes 235 Brief van de gemeente Tilburg betreffende rioolwater afgevoerd naar drainagevelden in De Witsie stuk 236 Stukken betreffende de afvoer van rioolwater door de gemeente Gilze en Rijen. Met situatietekening Briefwisseling inzake vermeende vervuiling van de Dorpswaterloop te Alphen stukken 238 Stukken betreffende de lozing van afvalwater en het rioleringsplan van de gemeente Alphen en Riel Brieven inzake de waterafvoer van een militair complex te Loon op Zand stukken 240 Stukken betreffende de lozing van afvalwater door NV Van Tuyn s Limonadefabrieken en Distilleerderijen (Exota) te Dongen. 1957, Briefwisseling over een lozingsvergunning voor Frans van Assum Overlederfabriek NV te Dongen stukken 242 Stukken betreffende de afvoerleiding vanaf de reinigingsvelden van de gemeente Tilburg tot aan de Donge.

24 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Stukken betreffende de lozing van rioolwater op de Donge door de gemeente Dongen relatie tot andere instellingen 2.5. RELATIE TOT ANDERE INSTELLINGEN 244 Stukken betreffende de oprichting van Zuiveringschap De Donge , 1959

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1152 Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, s-gravenmoer, Sprang-Capelle, Waspik, Loon op Zand, Oosterhout, Raamsdonk, Teteringen en Tilburg

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

INLEIDING WATERSCHAP DE DONGESTROOM

INLEIDING WATERSCHAP DE DONGESTROOM Toegangnr.: 1141 INLEIDING WATERSCHAP DE DONGESTROOM Waterschap de Dongestroom werd opgericht in 1976 en omvat het gebied van het Oude Maasje en het stroomgebied van de rivier de Donge. Het waterschap

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag. Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca.

C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag. Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca. C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca. 1950) INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 GESCHIEDENIS VAN HET WATERSCHAP...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958.

1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958. 1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958. INLEIDING INVENTARIS 1 Algemeen 2 Notulen 3 Bestuur 4 Personeel 5 Administratie 6 Financiën 6.1 Begroting, rekening en bijlagen 6.2 Overige stukken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Rijkswaterstaat voert tussen vrijdag 9 september en maandag 19 september werkzaamheden uit aan de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Hooipolder. In verband met de werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Inventaris van het archief van de Commissie tot Onderzoek nopens het Beheer en de Organisatie van de Electriciteitsmaatschappij "Voorne en Putten", (1920) 1927-1928

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Voorlopige inventaris van het archief van de Boekhouder-Generaal te Batavia, 1700-1801

Voorlopige inventaris van het archief van de Boekhouder-Generaal te Batavia, 1700-1801 Nummer Toegang: 1.04.18.02 Voorlopige inventaris van het archief van de Boekhouder-Generaal te Batavia, 1700-1801 N.N. Nationaal Archief (c) z.d. 1.04.18.02 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021

Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Kaarten deel 1: kaart 1 t/m 6 Kaart 1: Kaart 2: Kaart 3: Kaart 4: Kaart 5: Kaart 6: Risicogebieden Overstromingsrisico s Waterkeringen in beheer bij waterschap

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 T00131 Inventaris van het archief van de Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 K. Wildenbeest INHOUDSOPGAVE Inleiding A. Doel van de inventarisatie 1 B. Geschiedenis van het bedrijf, 1906-1993 2 C.

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Artikel 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.01 Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Auteur: KPN Research ITS Nationaal

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 Nummer Toegang: 2.01.27.04 Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. 2.01.27.04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.14 Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Arnoud Glaudemans;

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging "Kinderzorg" en voorgangers, 1922-1976

Inventaris van het archief van de Vereniging Kinderzorg en voorgangers, 1922-1976 Nummer archiefinventaris: 3.18.69 Inventaris van het archief van de Vereniging "Kinderzorg" en voorgangers, 1922-1976 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Partij Onderwerp Portefeuillehouder

Partij Onderwerp Portefeuillehouder gemeente Eindhoven Openbare Besluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 12 oktober 1998, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1. 1 Vragen-halfuur ex artikel 37 van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Woensdag 21 november, nr. 72 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 5 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Nummer archiefinventaris: 3.12.18 Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Het hoofd van het biireau verontreinigingsheffing rijkswateren te 's-gravenhage;

Het hoofd van het biireau verontreinigingsheffing rijkswateren te 's-gravenhage; Reglement houdende beschri.jvlng van de werking van de registratie Bestand heffingplichtigen verontreinigingsheffing ri.iksva teren. Het hoofd van het biireau verontreinigingsheffing rijkswateren te 's-gravenhage;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

Inventaris archief. Noord-Kethel polder 1708-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert. (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers

Inventaris archief. Noord-Kethel polder 1708-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert. (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Inventaris archief Noord-Kethel polder 1708-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder 1507-1970(1976); Kerkpolder

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Nummer archiefinventaris: 3.06.19 Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Auteur: J. de Jong Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie