Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg"

Transcriptie

1 Toegangsnr: 1153 Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg Historie: Opgericht op 11 januari Dit waterschap had als belangrijkste taak de zorg voor de Donge-rivier en de waterlopen die het water op de Donge afvoeren, voor zover binnen zijn gebied gelegen. Ook wel aangeduid als het Boven-Dongegebied. Het waterschap werd opgeheven op 1 februari 1965 en ging op in Het waterschap De Donge ('s-gravenmoer). N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

2 Nummer Toegang: 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Donge (Tilburg-Gilze), (1919) (1980) Regionaal Archief Tilburg

3

4 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN STUKKEN VAN ALGEMENE AARD notulen ingekomen en uitgaande stukken STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN bestuursinrichting bestuur hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak personeel algemeen secretaris - penningmeester personeelsdossiers raadsadviseurs bezoldiging sociale voorzieningen de zaak Switsar archief en registratuur financiën algemeen rekening courant - geldleningen belastingen - omslag vaststelling heffing legger en kohieren verantwoording van het financieel beheer algemeen dag- en kasboeken begroting rekening bijlagen tot de rekening uitvoering van de taak algemeen ruilverkavelingen toezicht algemeen keur schouw ontheffingen - vergunningen beheer en onderhoud waterstaatwerken algemeen waterstand duikers wegen waterleidingen algemeen onderhoud verzoeken en klachten Donge waterkwaliteit relatie tot andere instellingen...23

5

6 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 5 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. notulen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. NOTULEN 1-3 Notulen van de vergaderingen van het (voorlopig) dagelijks bestuur deel, 1 omslag en 1 band maart 1942-september Brieven betreffende bestuursvergaderingen Agenda s voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden delen mei Stukken betreffende de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden ingekomen en uitgaande stukken 1.2. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN 11 Register van ingekomen en uitgaande stukken deel

7 6 Inventaris van het archief van het waterschap de STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. bestuursinrichting 2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. BESTUURSINRICHTING 12 Stukken betreffende de oprichting van het waterschap Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement in verband met de onderverdeling in zes heffingsklassen Stukken betreffende de voorgenomen aanvulling van het bijzonder reglement in verband met de collectieve aanleg van een weg Stukken betreffende de wijziging van het oprichtingsbesluit in verband met het niet innen van aanslagen lager dan 25 cent Besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van het oprichtingsbesluit. Met concept katernen 17 Briefwisseling inzake toezending van reglementen stukken 18 Stukken betreffende grenswijzigingen Briefwisseling inzake het vervaardigen van een hoogtekaart van het waterschap Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende de begrenzing van de in die gemeente gelegen waterschappen stukken 21 Stukken betreffende de samenvoeging van de waterschappen De Donge, De Beneden Donge en Gecombineerde Aanwassen Kadastrale kaart van Alphen en Riel. z.d. 1 stuk 2.2. bestuur 2.2. BESTUUR

8 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 7 23 Stukken betreffende de bezoldiging van leden van het dagelijks bestuur Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het bestuur Roosters van aftreden van leden van het bestuur Overige stukken betreffende de leden van het bestuur hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak personeel algemeen 2.3. HULPMIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TAAK PERSONEEL ALGEMEEN 27 Brief van de D.U.W. betreffende verhoging van het uurloon voor het verrichten van werkzaamheden aan een project van deze dienst stuk 28 Stukken betreffende eventuele personeelstekorten bij waterschappen Stukken betreffende de rechtsverhouding met aannemer Konings. 1949, 1959, Akte van cessie en andere stukken betreffende een premieschuld in verband met door aannemer Konings uitgevoerd werk Stukken betreffende de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten. 1958, Brief aan de Raad van Arbeid betreffende restitutie in verband met het onterecht plakken van rentezegels. Afschrift secretaris - penningmeester SECRETARIS - PENNINGMEESTER 33 Stukken betreffende de zekerheidstelling van de secretaris-penningmeester. 1927, Briefwisseling tussen secretaris Krugers en de penningmeester pak

9 8 Inventaris van het archief van het waterschap de Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van-aan de penningmeester pak 36 Besluit van stemgerechtigde ingelanden betreffende de salariëring van de secretaris en de penningmeester stuk 37 Stukken betreffende het salaris van de secretaris-penningmeester Briefwisseling tussen secretaris De Jong en de heer Kleijn stukken personeelsdossiers PERSONEELSDOSSIERS Persoonsdossiers omslagen N.B. Zie ook de archieven van de waterschappen De Donge te s-gravenmoer en De Dongestroom. Openbaar in P. Buddemeyer. 40 A. J. Faes. 41 A. Konings. 42 J. W. Konings. 43 J. F. L. Krugers. 44 A. A. Leyten. 45 M. van Loon. - Tabbers, H. N.B. Zie inventarisnummer Steenis raadsadviseurs RAADSADVISEURS 47 Briefwisseling tussen de secretaris en de raadsadviseur Vonk de Both bezoldiging BEZOLDIGING 47a Besluiten en andere stukken inzake de bezoldiging van het personeel a Verzamelloonstaten , , omslagen , a N.B. Openbaar in 2012

10 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Loonboeken , delen en 1 pak N.B. Openbaar in sociale voorzieningen SOCIALE VOORZIENINGEN 53 Stukken betreffende kindertoelagen Stukken betreffende vaststelling van de pensioengrondslagen pak de zaak Switsar DE ZAAK SWITSAR 55 Stukken betreffende de benoeming en het functioneren van penningmeester J. L. Switsar Stukken betreffende een borgverzekering ten behoeve van de secretarispenningmeester in verband met de zaak Switsar. Met bijbehorende briefwisseling pak 57 Stukken betreffende de zaak Switsar pak 58 Rapport met bijlagen door accountantskantoor J. de Groot inzake het onderzoek in de administratie naar aanleiding van de zaak Switsar pak 59 Rapporten over de zaak Switsar door accountantskantoor Pochat te Tilburg pak 60 Brief van E. Pochat aan het bestuur inzake de toestand der administratie stuk 61 Brief van J. L. Switsar aan E. Pochat inzake de overdracht van administratieve bescheiden stuk archief en registratuur ARCHIEF EN REGISTRATUUR

11 10 Inventaris van het archief van het waterschap de Stukken betreffende de verzending van dienststukken, alsmede opgave van het verzonden aantal Inventaris van dossiers bandje 64 Registratuurplan ten behoeve van het archief van het waterschap (code U.V.W.). z.d. 1 stuk financiën algemeen FINANCIËN ALGEMEEN 65 Stukken betreffende de geldsanering Brief van Pochat aan Vonk de Both inzake de geldcirculatie stuk 67 Verzoek om een geldelijke bijdrage ten behoeve van het Comité overbrenging stoffelijk overschot Z.D.H. Prins Willem V rekening courant - geldleningen REKENING COURANT - GELDLENINGEN 68 Besluiten van het (voorlopig) bestuur tot het aangaan van geldleningen Stukken betreffende geldleningen ten behoeve van de rekening courant , Stukken betreffende het aangaan van een geldlening, groot fl , Stukken betreffende een rekening courant-overeenkomst Besluit van de algemene vergadering om schuldbrieven te verkopen stuk

12 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de belastingen - omslag vaststelling BELASTINGEN - OMSLAG vaststelling 73 Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de waterschapslasten. 1938, Besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot verhoging van de omslag stukken heffing heffing Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. z.d., Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 76 Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 77 Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 3 delen 78 Stukken betreffende een klacht van de Boswachterij Dorst over te hoge en ten onrechte aangeslagen percelen N.B. Met situatietekening Briefwisseling inzake de hoogte van de aanslagen en de invordering van de gelden omslagen

13 12 Inventaris van het archief van het waterschap de legger en kohieren legger en kohieren 94 Stukken betreffende het vervaardigen van kaarten en het bijwerken der kadastrale leggers Kohieren van de omslag , , omslagen , , Brieven inzake de reconstructie en het bijwerken van de kadastrale leggers pak 98 Stukken betreffende de kosteloze raadpleging van kadastrale bescheiden verantwoording van het financieel beheer algemeen VERANTWOORDING VAN HET FINANCIEEL BEHEER algemeen 99 Processen-verbaal van kasopneming stukken 100 Stukken betreffende de controle van de administratie door het verificatiebureau van de VNG , Stukken betreffende de controle der administratie vanwege Gedeputeerde Staten Stukken betreffende schadeverzekeringen Proces-verbaal van overdracht van de kas en boeken door E. Pochat aan A. de Jong stuk 104 Verzoek van het dagelijks bestuur aan Gedeputeerde Staten om af te mogen wijken van de comptabiliteitsvoorschriften. Met afwijzende beschikking stukken dag- en kasboeken dag- en kasboeken Dag- en kasboeken van de penningmeester.

14 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de pakken , , , , , Grootboeken van ontvangsten en uitgaven pakken , , , , , , begroting begroting 111 Brief aan de heer Krugers betreffende het opstellen van de begroting stuk Begrotingen van inkomsten en uitgaven pakken , , , , , , rekening rekening Rekeningen van inkomsten en uitgaven pakken N.B ontbreekt , , , , bijlagen tot de rekening bijlagen tot de rekening Bijlagen tot de rekening pakken ,

15 14 Inventaris van het archief van het waterschap de uitvoering van de taak algemeen UITVOERING VAN DE TAAK ALGEMEEN 136 Tekst van een rede over de vestigingsmogelijkheden op het Noordbrabantse platteland stuk ruilverkavelingen RUILVERKAVELINGEN 137 Brief van Gedeputeerde Staten betreffende een aanvraag tot ruilverkaveling van gronden in Gilze c.a., Alphen en Tilburg. Met bijlagen stukken 138 Stukken betreffende de ruilverkaveling Steenoven (onder Oosterhout) toezicht algemeen TOEZICHT ALGEMEEN 139 Correspondentie aangaande ingekomen verzoeken om vergunning tot het stromen van huiden Briefwisseling met de gemeente Dongen betreffende verwijdering van een blokpaal van het electrisch net Brief van de gemeente Gilze en Rijen inzake een hinderwetvergunning voor de firma A. J. Hoevenaars - Van den Noort te Gilze stuk 142 Stukken betreffende een rioleringsplan voor de gemeente Gilze en Rijen Kaarten betreffende uitbreidingsplan De Wildert te Dongen. z.d. 2 stukken

16 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de keur KEUR 144 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de keur Bezwaarschriften inzake de keur stukken 146 Briefwisseling met derden inzake de keur Stukken betreffende een bezwaarschrift omtrent de keur, ingediend bij de kroon schouw SCHOUW 148 Stukken betreffende het voeren van de schouw pak 149 Stukken betreffende schouwsloten. z.d ontheffingen - vergunningen ONTHEFFINGEN - VERGUNNINGEN Stukken betreffende verleende ontheffingen voor het hebben van werken en het verrichten van werkzaamheden aan en-of nabij waterleidingen omslagen 150 Alphen en Riel - Gilze en Rijen. 151 GEB Tilburg - Tilburg. 152 PNEM - PTT s-gravenhage. 153 PTT district Breda - Tilburgse Waterleidingmij. 154 NV Nederlandse Spoorwegen - Jeugdraad t Zand Tilburg. 155 Zuiveringschap De Donge, Gasunie (Rotterdam-Rijn pijpleiding), Staatsmijnen Limburg, Stichting Beheer Landbouwgronden, Nassausche Domeinraad, Piusoord Tilburg, Overdonk Dongen, Huize Padua Boekel. 155a Routemappen Rotterdam-Rijn pijpleiding, St.-Elisabethgesticht Dongen. 157 A - Van Beek. 158 Bink - Corput. 159 Domen - Van Gorp. 160 In t Groen - Leemans. 161 Lemans - Pessers, B. 162 Pessers, J. - Simons.

17 16 Inventaris van het archief van het waterschap de Smolders - Vermeulen. 164 Vermetten - de Zwart. 165 Ontheffingen van het bepaalde in de ontgrondingsverordening Noord- Brabant pak beheer en onderhoud waterstaatwerken algemeen BEHEER EN ONDERHOUD WATERSTAATWERKEN ALGEMEEN 166 Ontwerp-adres aan het ministerie van Waterstaat, met bijlage en adhesiebetuiging van het waterschap betreffende rivierovergangen tussen het zuiden en het noorden des lands stukken 167 Brief en rapport van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Langstraat (Noord-Brabant) over de waterstaatkundige toestand van het gebied. 1932, stukken 168 Circulaire met bijlage van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen over de bestrijding van de bisamrat stukken 169 Briefwisseling met de Dienst Landbouwherstel over geleden oorlogsschade aan landbouwgronden stukken 170 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende het onderhoud van sloten en duikers. 1962, stukken waterstand WATERSTAND 171 Stukken betreffende maatregelen ter verbetering van de afwatering in het stroomgebied van de Donge. 1919, Stukken betreffende klachten van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij over onder meer het verlagen van de waterstand in de Donge Brieven over de waterafvoer in De Plakken te Loon op Zand stukken

18 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Brief van A. Leenaars en anderen betreffende wateroverlast in Het Hanbergsbroek, met brief van de gemeente Gilze stukken 175 Brieven aangaande een klacht van P. Domen te Dongen over de afwatering van gronden ten noorden van de Vaartdijk stukken 176 Brief van C. A. Mutsaerts en anderen met verzoek om de afwatering van de gronden langs de Gilzerbaan te verbeteren stuk 177 Brief van A. van Dongen en anderen te Dongen betreffende de slechte afwatering van de gronden ten zuidwesten van het Wilhelminakanaal. Met afschrift stukken 178 Besluit van het bestuur inzake vaststelling van de peilen met betrekking tot de af- en ontwatering stuk 179 Minuten van uitgegane brieven inzake de slechte afwatering van de gronden ten zuiden van het Wilhelminakanaal stukken 180 Stukken betreffende een bijeenkomst met de ingelanden van Gilzer-heide in verband met de afwatering van dit gebied duikers DUIKERS 181 Brieven van C. A. Reijns te Alphen betreffende wateroverlast door te hoog liggende duikers nabij het Ooievaarsnest stukken wegen WEGEN 182 Brief van de voorzitter van het waterschap aan Heidemij over een aan te leggen weg. Afschrift stuk 183 Brief van de gemeente Gilze en Rijen met de mededeling dat zij niet zal meewerken aan verbetering van wegen in Het Broek te Tilburg stuk 184 Stukken betreffende de reconstructie van de provinciale weg Oosterhout-Vijf

19 18 Inventaris van het archief van het waterschap de 1153 Eiken-Rijksweg 63 door de provinciale waterstaat in Noord-Brabant Verzoek van het waterschap aan de gemeente Gilze en Rijen om verbetering van de aansluiting van een zijweg op de Broekdijk. Afschrift stukken 186 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende werkzaamheden aan wegen. Met tekening waterleidingen algemeen WATERLEIDINGEN algemeen 187 Brief met bijlage van Heidemij over de legger der waterleidingen Stukken betreffende het opmaken van de legger der waterleidingen , Legger der waterleidingen. 1936, band N.B. In gebruik bij de technische dienst van waterschap De Dongestroom. 189 Kaarten van de waterleidingen. z.d onderhoud onderhoud 190 Brief met bijlage van de gemeente Dongen over het verbeteren van de bermsloot langs het Wilhelminakanaal stukken 191 Briefwisseling met de gemeente Tilburg over het onderhoud van waterlopen Brief van de penningmeester aan de voorzitter betreffende de kosten van onderhoudswerkzaamheden door Heidemij stuk 193 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van werken, uitgevoerd door Heidemij aan waterleidingen pak 194 Briefwisseling met de gemeente Baarle-Nassau over het onderhoud van

20 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 19 waterlopen. 1927, stukken 195 Briefwisseling inzake de treksloot onder Tilburg Stukken betreffende het verbeteren van de Kleine Ley en de Groote Ley Stukken betreffende verbetering van de Blaaksloot onder Tilburg Stukken betreffende verbetering van de treksloten ten noorden van het Wilhelminakanaal in het kader van een werkverschaffingsproject pak 199 Stukken betreffende verbetering van de treksloot langs de zuidzijde van het Wilhelminakanaal bij de Langendijk Stukken betreffende verrichte werkzaamheden aan de bermsloot ten noorden van het Wilhelminakanaal. 1936, 1946, Briefwisseling inzake het uitgraven van een sloot door gronden van A. W. de Rooy te Tilburg Brief van Heidemij over het later voltooien van het gewone onderhoud stuk 203 Stukken betreffende het verbeteren en uitgraven van waterlopen in het kader van een werkverschaffingsproject Brief van Heidemij over de uitvoering van onderhoudswerken stuk 205 Stukken betreffende het verleggen van de Groote Ley Brief aan Rijkswaterstaat betreffende overname in onderhoud van treksloot nummer 22. Afschrift stuk verzoeken en klachten verzoeken en klachten

21 20 Inventaris van het archief van het waterschap de Briefwisseling over de slechte toestand van de Donge, mede naar aanleiding van verzoekschriften van W. Vekemans en Joh. Ypelaar Briefwisseling naar aanleiding van een klacht van J. Smulders te Tilburg. Met tekening Brief van de voorzitter aan de penningmeester over een vervuilde sloot langs de Kanaaldijk stuk 210 Brief van Schellekens en anderen met verzoek om verbetering van de waterloop De Brakel te Alphen en Riel stuk 211 Brief van De Werd en anderen over een verstopping van een waterloop te Goirle stuk 212 Briefwisseling naar aanleiding van klachten over en werken aan de Landscheiding. 1931, Briefwisseling met J. van Dongen naar aanleiding van klachten over het onderhoud van waterlopen stukken 214 Briefwisseling inzake verbetering van de bermsloot bij het Wilhelminakanaal , Verzoek van C. J. van de Noort te Dongen om een waterloop op de keur te plaatsen stuk 216 Verzoek aan de gemeente Kaatsheuvel om uitgegraven grond langs waterloop nummer 226 op te ruimen stuk 217 Verzoekschrift van J. van de Abbeelen en anderen om Het Kleine Leike in Het Laag te Goirle uit te diepen en te verbreden stuk Donge Donge 218 Stukken betreffende de aankoop van het recht van waterstuwing en plannen tot demping van de oude Dongearm.

22 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Briefwisseling met de gemeente Alphen en Riel over het onderhoud van waterlopen. 1924, 1943, Brief van de secretaris aan de voorzitter betreffende het schoonmaken van de Donge stukken 221 Brieven over de conditie van een bermsloot op de Donge stukken 222 Brieven betreffende de toestand van de weilanden langs de Donge stukken 223 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende de normalisering van de Donge vanaf de Jacobshoek stukken 224 Briefwisseling over door het waterschap te betalen gelden in verband met door J. van Loon te Dongen afgestane grond ter verbreding van de Donge Brieven van de NV Looiextract-industrie en Heidemij over het onttrekken van water uit een bermsloot langs de Donge stukken 226 Briefwisseling met Rijkswaterstaat betreffende een beschrijving van de Donge stukken 227 Brief van J. van de Beeken over de waterafvoer van de Donge stuk 228 Briefwisseling met G. Notten over een eventuele vergoeding voor het storten van puin op een terrein van J. Trimbach en Ermes te Dongen in verband met verbetering van de Donge stukken 229 Briefwisseling met A. Hanselaar te Tilburg betreffende het afsluiten van een weg ter voorkoming van vuilstort in de Donge stukken 230 Briefwisseling betreffende een klacht van A. Reijns over het deponeren van vrijgekomen grond op percelen gelegen langs de Donge stukken

23 22 Inventaris van het archief van het waterschap de waterkwaliteit WATERKWALITEIT 231 Brief van P. J. van Gorp en anderen betreffende overlast door vervuild water van fabrieken in Rijen stuk 232 Brief van de voorzitter aan de secretaris betreffende de slechte watertoestand van de treksloot in De Witsie onder Tilburg stuk 233 Stukken betreffende een studiecommissie tot onderzoek der maatregelen die genomen dienen te worden tot zuivering van het Dongewater Stukken betreffende de vervuiling van de Donge en voorgenomen zuivering van het water. Met kaarten en tabellen bandjes 235 Brief van de gemeente Tilburg betreffende rioolwater afgevoerd naar drainagevelden in De Witsie stuk 236 Stukken betreffende de afvoer van rioolwater door de gemeente Gilze en Rijen. Met situatietekening Briefwisseling inzake vermeende vervuiling van de Dorpswaterloop te Alphen stukken 238 Stukken betreffende de lozing van afvalwater en het rioleringsplan van de gemeente Alphen en Riel Brieven inzake de waterafvoer van een militair complex te Loon op Zand stukken 240 Stukken betreffende de lozing van afvalwater door NV Van Tuyn s Limonadefabrieken en Distilleerderijen (Exota) te Dongen. 1957, Briefwisseling over een lozingsvergunning voor Frans van Assum Overlederfabriek NV te Dongen stukken 242 Stukken betreffende de afvoerleiding vanaf de reinigingsvelden van de gemeente Tilburg tot aan de Donge.

24 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Stukken betreffende de lozing van rioolwater op de Donge door de gemeente Dongen relatie tot andere instellingen 2.5. RELATIE TOT ANDERE INSTELLINGEN 244 Stukken betreffende de oprichting van Zuiveringschap De Donge , 1959

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...5 2. Inventaris...10 2.1. Stukken van algemene aard...10 2.1.1. Vergaderstukken...10 2.1.1.1. Verenigde Vergadering...10

Nadere informatie

archief & geschiedenis Verzamelinventaris

archief & geschiedenis Verzamelinventaris archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Nummer archiefinventaris: 2.15.23.02 Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 696 7 februari 2014 Beveiliging, Particuliere Fondsen cao 2014/2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Elsbroek Hillegom INHOUDSOPGAVE

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Elsbroek Hillegom INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLKSTUINVERENIGING ELSBROEK HILLEGOM...2 ART. 1. DOELSTELLING VAN DE VERENIGING...2 ART. 2. LEDEN...2 ART.3. HUURPERIODE EN CONTRIBUTIE...2 ART.4. TOEWIJZING VAN

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 358-361

TOEGANGSNUMMERS 358-361 TOEGANGSNUMMERS 358-361 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems INVENTARIS van de archieven van de parochie CONCEPT H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems 1 2 INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Samengesteld door Helga S. Danner

Samengesteld door Helga S. Danner 60 Inventaris van de archieven van de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift de Bijbel Kiosk Vereniging de Vereniging tot voortzetting van de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie