Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg"

Transcriptie

1 Toegangsnr: 1153 Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg Historie: Opgericht op 11 januari Dit waterschap had als belangrijkste taak de zorg voor de Donge-rivier en de waterlopen die het water op de Donge afvoeren, voor zover binnen zijn gebied gelegen. Ook wel aangeduid als het Boven-Dongegebied. Het waterschap werd opgeheven op 1 februari 1965 en ging op in Het waterschap De Donge ('s-gravenmoer). N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

2 Nummer Toegang: 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Donge (Tilburg-Gilze), (1919) (1980) Regionaal Archief Tilburg

3

4 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN STUKKEN VAN ALGEMENE AARD notulen ingekomen en uitgaande stukken STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN bestuursinrichting bestuur hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak personeel algemeen secretaris - penningmeester personeelsdossiers raadsadviseurs bezoldiging sociale voorzieningen de zaak Switsar archief en registratuur financiën algemeen rekening courant - geldleningen belastingen - omslag vaststelling heffing legger en kohieren verantwoording van het financieel beheer algemeen dag- en kasboeken begroting rekening bijlagen tot de rekening uitvoering van de taak algemeen ruilverkavelingen toezicht algemeen keur schouw ontheffingen - vergunningen beheer en onderhoud waterstaatwerken algemeen waterstand duikers wegen waterleidingen algemeen onderhoud verzoeken en klachten Donge waterkwaliteit relatie tot andere instellingen...23

5

6 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 5 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. notulen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. NOTULEN 1-3 Notulen van de vergaderingen van het (voorlopig) dagelijks bestuur deel, 1 omslag en 1 band maart 1942-september Brieven betreffende bestuursvergaderingen Agenda s voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden delen mei Stukken betreffende de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden ingekomen en uitgaande stukken 1.2. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN 11 Register van ingekomen en uitgaande stukken deel

7 6 Inventaris van het archief van het waterschap de STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. bestuursinrichting 2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. BESTUURSINRICHTING 12 Stukken betreffende de oprichting van het waterschap Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement in verband met de onderverdeling in zes heffingsklassen Stukken betreffende de voorgenomen aanvulling van het bijzonder reglement in verband met de collectieve aanleg van een weg Stukken betreffende de wijziging van het oprichtingsbesluit in verband met het niet innen van aanslagen lager dan 25 cent Besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van het oprichtingsbesluit. Met concept katernen 17 Briefwisseling inzake toezending van reglementen stukken 18 Stukken betreffende grenswijzigingen Briefwisseling inzake het vervaardigen van een hoogtekaart van het waterschap Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende de begrenzing van de in die gemeente gelegen waterschappen stukken 21 Stukken betreffende de samenvoeging van de waterschappen De Donge, De Beneden Donge en Gecombineerde Aanwassen Kadastrale kaart van Alphen en Riel. z.d. 1 stuk 2.2. bestuur 2.2. BESTUUR

8 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 7 23 Stukken betreffende de bezoldiging van leden van het dagelijks bestuur Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het bestuur Roosters van aftreden van leden van het bestuur Overige stukken betreffende de leden van het bestuur hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak personeel algemeen 2.3. HULPMIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TAAK PERSONEEL ALGEMEEN 27 Brief van de D.U.W. betreffende verhoging van het uurloon voor het verrichten van werkzaamheden aan een project van deze dienst stuk 28 Stukken betreffende eventuele personeelstekorten bij waterschappen Stukken betreffende de rechtsverhouding met aannemer Konings. 1949, 1959, Akte van cessie en andere stukken betreffende een premieschuld in verband met door aannemer Konings uitgevoerd werk Stukken betreffende de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten. 1958, Brief aan de Raad van Arbeid betreffende restitutie in verband met het onterecht plakken van rentezegels. Afschrift secretaris - penningmeester SECRETARIS - PENNINGMEESTER 33 Stukken betreffende de zekerheidstelling van de secretaris-penningmeester. 1927, Briefwisseling tussen secretaris Krugers en de penningmeester pak

9 8 Inventaris van het archief van het waterschap de Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van-aan de penningmeester pak 36 Besluit van stemgerechtigde ingelanden betreffende de salariëring van de secretaris en de penningmeester stuk 37 Stukken betreffende het salaris van de secretaris-penningmeester Briefwisseling tussen secretaris De Jong en de heer Kleijn stukken personeelsdossiers PERSONEELSDOSSIERS Persoonsdossiers omslagen N.B. Zie ook de archieven van de waterschappen De Donge te s-gravenmoer en De Dongestroom. Openbaar in P. Buddemeyer. 40 A. J. Faes. 41 A. Konings. 42 J. W. Konings. 43 J. F. L. Krugers. 44 A. A. Leyten. 45 M. van Loon. - Tabbers, H. N.B. Zie inventarisnummer Steenis raadsadviseurs RAADSADVISEURS 47 Briefwisseling tussen de secretaris en de raadsadviseur Vonk de Both bezoldiging BEZOLDIGING 47a Besluiten en andere stukken inzake de bezoldiging van het personeel a Verzamelloonstaten , , omslagen , a N.B. Openbaar in 2012

10 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Loonboeken , delen en 1 pak N.B. Openbaar in sociale voorzieningen SOCIALE VOORZIENINGEN 53 Stukken betreffende kindertoelagen Stukken betreffende vaststelling van de pensioengrondslagen pak de zaak Switsar DE ZAAK SWITSAR 55 Stukken betreffende de benoeming en het functioneren van penningmeester J. L. Switsar Stukken betreffende een borgverzekering ten behoeve van de secretarispenningmeester in verband met de zaak Switsar. Met bijbehorende briefwisseling pak 57 Stukken betreffende de zaak Switsar pak 58 Rapport met bijlagen door accountantskantoor J. de Groot inzake het onderzoek in de administratie naar aanleiding van de zaak Switsar pak 59 Rapporten over de zaak Switsar door accountantskantoor Pochat te Tilburg pak 60 Brief van E. Pochat aan het bestuur inzake de toestand der administratie stuk 61 Brief van J. L. Switsar aan E. Pochat inzake de overdracht van administratieve bescheiden stuk archief en registratuur ARCHIEF EN REGISTRATUUR

11 10 Inventaris van het archief van het waterschap de Stukken betreffende de verzending van dienststukken, alsmede opgave van het verzonden aantal Inventaris van dossiers bandje 64 Registratuurplan ten behoeve van het archief van het waterschap (code U.V.W.). z.d. 1 stuk financiën algemeen FINANCIËN ALGEMEEN 65 Stukken betreffende de geldsanering Brief van Pochat aan Vonk de Both inzake de geldcirculatie stuk 67 Verzoek om een geldelijke bijdrage ten behoeve van het Comité overbrenging stoffelijk overschot Z.D.H. Prins Willem V rekening courant - geldleningen REKENING COURANT - GELDLENINGEN 68 Besluiten van het (voorlopig) bestuur tot het aangaan van geldleningen Stukken betreffende geldleningen ten behoeve van de rekening courant , Stukken betreffende het aangaan van een geldlening, groot fl , Stukken betreffende een rekening courant-overeenkomst Besluit van de algemene vergadering om schuldbrieven te verkopen stuk

12 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de belastingen - omslag vaststelling BELASTINGEN - OMSLAG vaststelling 73 Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de waterschapslasten. 1938, Besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot verhoging van de omslag stukken heffing heffing Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. z.d., Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 76 Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 77 Kopieën van kwitantieboeken aangaande inning van achterstallige waterschapslasten. 3 delen 78 Stukken betreffende een klacht van de Boswachterij Dorst over te hoge en ten onrechte aangeslagen percelen N.B. Met situatietekening Briefwisseling inzake de hoogte van de aanslagen en de invordering van de gelden omslagen

13 12 Inventaris van het archief van het waterschap de legger en kohieren legger en kohieren 94 Stukken betreffende het vervaardigen van kaarten en het bijwerken der kadastrale leggers Kohieren van de omslag , , omslagen , , Brieven inzake de reconstructie en het bijwerken van de kadastrale leggers pak 98 Stukken betreffende de kosteloze raadpleging van kadastrale bescheiden verantwoording van het financieel beheer algemeen VERANTWOORDING VAN HET FINANCIEEL BEHEER algemeen 99 Processen-verbaal van kasopneming stukken 100 Stukken betreffende de controle van de administratie door het verificatiebureau van de VNG , Stukken betreffende de controle der administratie vanwege Gedeputeerde Staten Stukken betreffende schadeverzekeringen Proces-verbaal van overdracht van de kas en boeken door E. Pochat aan A. de Jong stuk 104 Verzoek van het dagelijks bestuur aan Gedeputeerde Staten om af te mogen wijken van de comptabiliteitsvoorschriften. Met afwijzende beschikking stukken dag- en kasboeken dag- en kasboeken Dag- en kasboeken van de penningmeester.

14 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de pakken , , , , , Grootboeken van ontvangsten en uitgaven pakken , , , , , , begroting begroting 111 Brief aan de heer Krugers betreffende het opstellen van de begroting stuk Begrotingen van inkomsten en uitgaven pakken , , , , , , rekening rekening Rekeningen van inkomsten en uitgaven pakken N.B ontbreekt , , , , bijlagen tot de rekening bijlagen tot de rekening Bijlagen tot de rekening pakken ,

15 14 Inventaris van het archief van het waterschap de uitvoering van de taak algemeen UITVOERING VAN DE TAAK ALGEMEEN 136 Tekst van een rede over de vestigingsmogelijkheden op het Noordbrabantse platteland stuk ruilverkavelingen RUILVERKAVELINGEN 137 Brief van Gedeputeerde Staten betreffende een aanvraag tot ruilverkaveling van gronden in Gilze c.a., Alphen en Tilburg. Met bijlagen stukken 138 Stukken betreffende de ruilverkaveling Steenoven (onder Oosterhout) toezicht algemeen TOEZICHT ALGEMEEN 139 Correspondentie aangaande ingekomen verzoeken om vergunning tot het stromen van huiden Briefwisseling met de gemeente Dongen betreffende verwijdering van een blokpaal van het electrisch net Brief van de gemeente Gilze en Rijen inzake een hinderwetvergunning voor de firma A. J. Hoevenaars - Van den Noort te Gilze stuk 142 Stukken betreffende een rioleringsplan voor de gemeente Gilze en Rijen Kaarten betreffende uitbreidingsplan De Wildert te Dongen. z.d. 2 stukken

16 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de keur KEUR 144 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de keur Bezwaarschriften inzake de keur stukken 146 Briefwisseling met derden inzake de keur Stukken betreffende een bezwaarschrift omtrent de keur, ingediend bij de kroon schouw SCHOUW 148 Stukken betreffende het voeren van de schouw pak 149 Stukken betreffende schouwsloten. z.d ontheffingen - vergunningen ONTHEFFINGEN - VERGUNNINGEN Stukken betreffende verleende ontheffingen voor het hebben van werken en het verrichten van werkzaamheden aan en-of nabij waterleidingen omslagen 150 Alphen en Riel - Gilze en Rijen. 151 GEB Tilburg - Tilburg. 152 PNEM - PTT s-gravenhage. 153 PTT district Breda - Tilburgse Waterleidingmij. 154 NV Nederlandse Spoorwegen - Jeugdraad t Zand Tilburg. 155 Zuiveringschap De Donge, Gasunie (Rotterdam-Rijn pijpleiding), Staatsmijnen Limburg, Stichting Beheer Landbouwgronden, Nassausche Domeinraad, Piusoord Tilburg, Overdonk Dongen, Huize Padua Boekel. 155a Routemappen Rotterdam-Rijn pijpleiding, St.-Elisabethgesticht Dongen. 157 A - Van Beek. 158 Bink - Corput. 159 Domen - Van Gorp. 160 In t Groen - Leemans. 161 Lemans - Pessers, B. 162 Pessers, J. - Simons.

17 16 Inventaris van het archief van het waterschap de Smolders - Vermeulen. 164 Vermetten - de Zwart. 165 Ontheffingen van het bepaalde in de ontgrondingsverordening Noord- Brabant pak beheer en onderhoud waterstaatwerken algemeen BEHEER EN ONDERHOUD WATERSTAATWERKEN ALGEMEEN 166 Ontwerp-adres aan het ministerie van Waterstaat, met bijlage en adhesiebetuiging van het waterschap betreffende rivierovergangen tussen het zuiden en het noorden des lands stukken 167 Brief en rapport van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Langstraat (Noord-Brabant) over de waterstaatkundige toestand van het gebied. 1932, stukken 168 Circulaire met bijlage van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen over de bestrijding van de bisamrat stukken 169 Briefwisseling met de Dienst Landbouwherstel over geleden oorlogsschade aan landbouwgronden stukken 170 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende het onderhoud van sloten en duikers. 1962, stukken waterstand WATERSTAND 171 Stukken betreffende maatregelen ter verbetering van de afwatering in het stroomgebied van de Donge. 1919, Stukken betreffende klachten van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij over onder meer het verlagen van de waterstand in de Donge Brieven over de waterafvoer in De Plakken te Loon op Zand stukken

18 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Brief van A. Leenaars en anderen betreffende wateroverlast in Het Hanbergsbroek, met brief van de gemeente Gilze stukken 175 Brieven aangaande een klacht van P. Domen te Dongen over de afwatering van gronden ten noorden van de Vaartdijk stukken 176 Brief van C. A. Mutsaerts en anderen met verzoek om de afwatering van de gronden langs de Gilzerbaan te verbeteren stuk 177 Brief van A. van Dongen en anderen te Dongen betreffende de slechte afwatering van de gronden ten zuidwesten van het Wilhelminakanaal. Met afschrift stukken 178 Besluit van het bestuur inzake vaststelling van de peilen met betrekking tot de af- en ontwatering stuk 179 Minuten van uitgegane brieven inzake de slechte afwatering van de gronden ten zuiden van het Wilhelminakanaal stukken 180 Stukken betreffende een bijeenkomst met de ingelanden van Gilzer-heide in verband met de afwatering van dit gebied duikers DUIKERS 181 Brieven van C. A. Reijns te Alphen betreffende wateroverlast door te hoog liggende duikers nabij het Ooievaarsnest stukken wegen WEGEN 182 Brief van de voorzitter van het waterschap aan Heidemij over een aan te leggen weg. Afschrift stuk 183 Brief van de gemeente Gilze en Rijen met de mededeling dat zij niet zal meewerken aan verbetering van wegen in Het Broek te Tilburg stuk 184 Stukken betreffende de reconstructie van de provinciale weg Oosterhout-Vijf

19 18 Inventaris van het archief van het waterschap de 1153 Eiken-Rijksweg 63 door de provinciale waterstaat in Noord-Brabant Verzoek van het waterschap aan de gemeente Gilze en Rijen om verbetering van de aansluiting van een zijweg op de Broekdijk. Afschrift stukken 186 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende werkzaamheden aan wegen. Met tekening waterleidingen algemeen WATERLEIDINGEN algemeen 187 Brief met bijlage van Heidemij over de legger der waterleidingen Stukken betreffende het opmaken van de legger der waterleidingen , Legger der waterleidingen. 1936, band N.B. In gebruik bij de technische dienst van waterschap De Dongestroom. 189 Kaarten van de waterleidingen. z.d onderhoud onderhoud 190 Brief met bijlage van de gemeente Dongen over het verbeteren van de bermsloot langs het Wilhelminakanaal stukken 191 Briefwisseling met de gemeente Tilburg over het onderhoud van waterlopen Brief van de penningmeester aan de voorzitter betreffende de kosten van onderhoudswerkzaamheden door Heidemij stuk 193 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van werken, uitgevoerd door Heidemij aan waterleidingen pak 194 Briefwisseling met de gemeente Baarle-Nassau over het onderhoud van

20 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de 19 waterlopen. 1927, stukken 195 Briefwisseling inzake de treksloot onder Tilburg Stukken betreffende het verbeteren van de Kleine Ley en de Groote Ley Stukken betreffende verbetering van de Blaaksloot onder Tilburg Stukken betreffende verbetering van de treksloten ten noorden van het Wilhelminakanaal in het kader van een werkverschaffingsproject pak 199 Stukken betreffende verbetering van de treksloot langs de zuidzijde van het Wilhelminakanaal bij de Langendijk Stukken betreffende verrichte werkzaamheden aan de bermsloot ten noorden van het Wilhelminakanaal. 1936, 1946, Briefwisseling inzake het uitgraven van een sloot door gronden van A. W. de Rooy te Tilburg Brief van Heidemij over het later voltooien van het gewone onderhoud stuk 203 Stukken betreffende het verbeteren en uitgraven van waterlopen in het kader van een werkverschaffingsproject Brief van Heidemij over de uitvoering van onderhoudswerken stuk 205 Stukken betreffende het verleggen van de Groote Ley Brief aan Rijkswaterstaat betreffende overname in onderhoud van treksloot nummer 22. Afschrift stuk verzoeken en klachten verzoeken en klachten

21 20 Inventaris van het archief van het waterschap de Briefwisseling over de slechte toestand van de Donge, mede naar aanleiding van verzoekschriften van W. Vekemans en Joh. Ypelaar Briefwisseling naar aanleiding van een klacht van J. Smulders te Tilburg. Met tekening Brief van de voorzitter aan de penningmeester over een vervuilde sloot langs de Kanaaldijk stuk 210 Brief van Schellekens en anderen met verzoek om verbetering van de waterloop De Brakel te Alphen en Riel stuk 211 Brief van De Werd en anderen over een verstopping van een waterloop te Goirle stuk 212 Briefwisseling naar aanleiding van klachten over en werken aan de Landscheiding. 1931, Briefwisseling met J. van Dongen naar aanleiding van klachten over het onderhoud van waterlopen stukken 214 Briefwisseling inzake verbetering van de bermsloot bij het Wilhelminakanaal , Verzoek van C. J. van de Noort te Dongen om een waterloop op de keur te plaatsen stuk 216 Verzoek aan de gemeente Kaatsheuvel om uitgegraven grond langs waterloop nummer 226 op te ruimen stuk 217 Verzoekschrift van J. van de Abbeelen en anderen om Het Kleine Leike in Het Laag te Goirle uit te diepen en te verbreden stuk Donge Donge 218 Stukken betreffende de aankoop van het recht van waterstuwing en plannen tot demping van de oude Dongearm.

22 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Briefwisseling met de gemeente Alphen en Riel over het onderhoud van waterlopen. 1924, 1943, Brief van de secretaris aan de voorzitter betreffende het schoonmaken van de Donge stukken 221 Brieven over de conditie van een bermsloot op de Donge stukken 222 Brieven betreffende de toestand van de weilanden langs de Donge stukken 223 Briefwisseling met de gemeente Tilburg betreffende de normalisering van de Donge vanaf de Jacobshoek stukken 224 Briefwisseling over door het waterschap te betalen gelden in verband met door J. van Loon te Dongen afgestane grond ter verbreding van de Donge Brieven van de NV Looiextract-industrie en Heidemij over het onttrekken van water uit een bermsloot langs de Donge stukken 226 Briefwisseling met Rijkswaterstaat betreffende een beschrijving van de Donge stukken 227 Brief van J. van de Beeken over de waterafvoer van de Donge stuk 228 Briefwisseling met G. Notten over een eventuele vergoeding voor het storten van puin op een terrein van J. Trimbach en Ermes te Dongen in verband met verbetering van de Donge stukken 229 Briefwisseling met A. Hanselaar te Tilburg betreffende het afsluiten van een weg ter voorkoming van vuilstort in de Donge stukken 230 Briefwisseling betreffende een klacht van A. Reijns over het deponeren van vrijgekomen grond op percelen gelegen langs de Donge stukken

23 22 Inventaris van het archief van het waterschap de waterkwaliteit WATERKWALITEIT 231 Brief van P. J. van Gorp en anderen betreffende overlast door vervuild water van fabrieken in Rijen stuk 232 Brief van de voorzitter aan de secretaris betreffende de slechte watertoestand van de treksloot in De Witsie onder Tilburg stuk 233 Stukken betreffende een studiecommissie tot onderzoek der maatregelen die genomen dienen te worden tot zuivering van het Dongewater Stukken betreffende de vervuiling van de Donge en voorgenomen zuivering van het water. Met kaarten en tabellen bandjes 235 Brief van de gemeente Tilburg betreffende rioolwater afgevoerd naar drainagevelden in De Witsie stuk 236 Stukken betreffende de afvoer van rioolwater door de gemeente Gilze en Rijen. Met situatietekening Briefwisseling inzake vermeende vervuiling van de Dorpswaterloop te Alphen stukken 238 Stukken betreffende de lozing van afvalwater en het rioleringsplan van de gemeente Alphen en Riel Brieven inzake de waterafvoer van een militair complex te Loon op Zand stukken 240 Stukken betreffende de lozing van afvalwater door NV Van Tuyn s Limonadefabrieken en Distilleerderijen (Exota) te Dongen. 1957, Briefwisseling over een lozingsvergunning voor Frans van Assum Overlederfabriek NV te Dongen stukken 242 Stukken betreffende de afvoerleiding vanaf de reinigingsvelden van de gemeente Tilburg tot aan de Donge.

24 1153 Inventaris van het archief van het waterschap de Stukken betreffende de lozing van rioolwater op de Donge door de gemeente Dongen relatie tot andere instellingen 2.5. RELATIE TOT ANDERE INSTELLINGEN 244 Stukken betreffende de oprichting van Zuiveringschap De Donge , 1959

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1177 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Aan de dijk van de polder bevindt zich het gehucht Sandoel. Het waterschap werd

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1172 Gelegen onder: Raamsdonk, s-gravenmoer en Waspik Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar in het archief bevinden zich notulen van het polderbestuur vanaf 1721. Bij de gemeente bevinden

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950) WULVEN y INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN 1653-1949(1950) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen over de periode 1878-1934,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1152 Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, s-gravenmoer, Sprang-Capelle, Waspik, Loon op Zand, Oosterhout, Raamsdonk, Teteringen en Tilburg

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER... INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr. 75...2 ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...2 KAARTEN EN TEKENINGEN...3 KEUREN EN

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624)1864-1969 door Willy Brinkman Paul Dolfsma Johan Joor Rian Krijnen René Theunissen fentaris VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BUITENDIJKS,

Nadere informatie

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) ,

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) , I \*. O *v lp INVENTARIS van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) 1651-1862, ZvCVJ V CLD, (1798) 1861-1974, ZEGVELDERDRQEK, (1861) 1862-1974, en DE GEMEENE BOEZEM VAN ZEGVELD,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

INLEIDING WATERSCHAP DE DONGESTROOM

INLEIDING WATERSCHAP DE DONGESTROOM Toegangnr.: 1141 INLEIDING WATERSCHAP DE DONGESTROOM Waterschap de Dongestroom werd opgericht in 1976 en omvat het gebied van het Oude Maasje en het stroomgebied van de rivier de Donge. Het waterschap

Nadere informatie

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders,

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1884-1946. INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken en series van algemene aard 2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen 2.1 Inrichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1914-1964 (1967) 2,4 In G.C. Groenleer - Veenendaal 1998 - A. ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1914-1948 (1949) STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Nummer en magazijnnr. 061/ ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief:

Nummer en magazijnnr. 061/ ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief: Nummer en magazijnnr. 061/ Naam archief: ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief: 1859-1973 Openbaarheid: onbeperkt Toegang: inventaris (studenten UvA,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag. Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca.

C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag. Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca. C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca. 1950) INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 GESCHIEDENIS VAN HET WATERSCHAP...

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft,

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, 1676-1923 Archief Delft 68 Commissarissen Bank van Lening 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief van de Overamstelse Polder

Archief van de Overamstelse Polder Archief van de Overamstelse Polder Algemene kenmerken Toegangsnummer: 505 Periode: 1634-1969 Archiefvormer Overamstelsche Polder Inventaris ALGEMEEN.............................................................

Nadere informatie

1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958.

1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958. 1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958. INLEIDING INVENTARIS 1 Algemeen 2 Notulen 3 Bestuur 4 Personeel 5 Administratie 6 Financiën 6.1 Begroting, rekening en bijlagen 6.2 Overige stukken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis 1577-1856 Archief Delft 153 Hof van Delftse Sluis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas (1952)

Inventaris van het archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas (1952) Inventaris van het archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas 1931-1950 (1952) P. Mols Doxis, 2003 Den Haag 1 INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 359 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1932-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1181 Gelegen onder: Raamsdonk, Sprang-Capelle, Waspik, Waalwijk en Loon op Zand Historie: Opgericht op 12 januari 1928. Oorspronkelijk een overkoepelend waterschap met als taak het verbeteren

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

Nummer en magazijnnr: 153/ ARCHIEF VAN DE STICHTING DRINKWATER LEIDING DE ELF GEMEENTEN Periode aanwezig archief:

Nummer en magazijnnr: 153/ ARCHIEF VAN DE STICHTING DRINKWATER LEIDING DE ELF GEMEENTEN Periode aanwezig archief: Nummer en magazijnnr: 153/ Naam archief: ARCHIEF VAN DE STICHTING DRINKWATER LEIDING DE ELF GEMEENTEN Periode aanwezig archief: 1931-1989 Openbaarheid: beperkt (20 jaar en ouder) Toegang: plaatsingslijst

Nadere informatie

INVENTARIS. van het archief. van het waterschap HAANWIJK. door P. F. DUINKER

INVENTARIS. van het archief. van het waterschap HAANWIJK. door P. F. DUINKER / INVENTARIS van het archief van het waterschap HAANWIJK door P. F. DUINKER PROVINCIALE INSPECTIE VAN DE GEMEENTE- EN WATERSCHAPSARCHIEVEN IN ZUID-HOLLAND "s-gravenhage 19 6 6 10 I 1! H 0 U D Blz. Stukken

Nadere informatie

Waterschap Vleutense Wetering

Waterschap Vleutense Wetering Waterschap Vleutense Wetering Bestuur van de Binnenlandse lasten van Vleuten Vleuterweide -1863 Vleuten -, Hoge Weide 1950 Vleuten Harmelerwaard 1958 Vleutense Wetering de Haar - Themaat - 1 1861 Haarrijn

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 884 Inventaris van het archief van de Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV,

Nummer Toegang: 884 Inventaris van het archief van de Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV, Nummer Toegang: 884 Inventaris van het archief van de Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV, 2000-2005 Archief Delft 884 Stichting Parkeervoorzieningen Delft en 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Archief van de Gemeenteontvanger,

Archief van de Gemeenteontvanger, Archief van de Gemeenteontvanger, 1818- Inleiding De Gemeenteontvanger De (Gemeente)ontvanger maakt gedurende de periode 1818-1978 deel uit van de gemeentelijke organisatie. Hij is belast met de invordering

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Rijkswaterstaat voert tussen vrijdag 9 september en maandag 19 september werkzaamheden uit aan de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Hooipolder. In verband met de werkzaamheden

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg,

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg, T00276 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg, 1964-2007 K.Th.H. Wildenbeest November, 2006 Aanvullingen door: E. Hinders, Juli 2014 Inleiding Op 7 maart

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808]

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Archief Delft 243 St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde 3 I N

Nadere informatie

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft Nummer Toegang: 849 Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, 1969-2007 Archief Delft 849 Delftse Komedie 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam: Bouwcommissie

Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam: Bouwcommissie Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam: Bouwcommissie Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.BC Periode: 1656-1949 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; bouwcommissie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6 Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oost/Abtspolder INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a.... 5 Grondeigendom... 6 Algemeen 171 Notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

Archief van de Gemeentelijke Inrichting voor Uniformkleding

Archief van de Gemeentelijke Inrichting voor Uniformkleding Archief van de Gemeentelijke Inrichting voor Uniformkleding Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5247 Periode: 1895-1970 Archiefvormer Gemeentelijke Inrichting voor Uniformkleding Inleiding Tot 1894 werd

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode).

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). BE-A0513_101694_100312_DUT Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN... INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/29...3 ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...4 GEMAAL...5 KEUR EN BIJZONDER REGLEMENT...5 ONTPOLDERING...5

Nadere informatie

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977)

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977) Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) 1904-1976 (1977) Archief Delft 357 Delftsche Vrouwen Studenten Vereniging 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964.

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. INHOUDSOPGAVE 1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken... 3 1.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen,

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen, Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van, 1908-1991 Archief Delft 791 Wagenmakerij, later Carrosseriebedrijf Van 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004 77 Voorlopige inventaris van het archief van Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afdeling Schiedam. Na 1946 Partij van de Arbeid (PvdA) 1900-1994 (2002) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw,

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, 1898-2000. Archief Delft 315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Inventaris van het archief van de Commissie tot Onderzoek nopens het Beheer en de Organisatie van de Electriciteitsmaatschappij "Voorne en Putten", (1920) 1927-1928

Nadere informatie