Napraten met leden van de CTC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Napraten met leden van de CTC"

Transcriptie

1 Napraten met leden van de Vragenuurtje met de M. A. Rios Medina en L. F. Guillén Reinoso antwoorden Lobby van het Hotel in La Havana 2004, update 28 juli 2006 Welke is de rol van de vakbond in het socialisme? kapitalistische landen. In principe dezelfde als onder het kapitalisme. Alleen zijn de condities waaronder we kunnen werken veel gemakkelijker dan in de meeste kapitalistische landen. De overheid voert hier geen repressieve politiek tegen de syndicaten en hun vertegenwoordigers, zoals helaas zoveel het geval is, in de ons omringende landen. De tegenstelling tussen de belangen van enerzijds de werkers en anderzijds die van de (overheid)werkgever zijn veel minder antagonistisch dan in de meeste Is er syndicale vrijheid? Ja. Zoals ik daar straks zei, men kan alleen syndicaal afgevaardigde worden als men is voorgedragen door de werknemers van het bedrijf. Iemand wordt voorgedragen op grond van zijn individuele mérites en niet omdat hij of zij lid zouden zijn van de Partij of van een bepaalde religieuze beweging. Er zijn communistische afgevaardigden, rooms-katholieke, baptistische, atheïstische. Er zijn ook afgevaardigden die nauwelijks een politieke overtuiging hebben maar die zich wel op één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt in de fabriek of op de plantage. Nogmaals, er is geen enkele inmenging van bovenaf. Maar, zijn er dan geen vrije vakbonden die ondergronds werken? Als er bij u in Europa of nog elders dissidente afgevaardigden komen spreken, raad ik u aan hen het volgende te vragen. U vraagt hen waar ze syndicaal afgevaardigde zijn, in welke fabriek of welke bedrijfseenheid ze zijn verkozen. U tracht ook te weten te komen wie hen als kandidaat heeft voorgedragen en u vraagt ook de namen van de andere verkozenen op zijn bedrijf. U zult zien, hij zal niet kunnen antwoorden en als hij antwoordt dan kunnen wij controleren of de namen die hij opgeeft wel bestaan. Ik ben er zeker van, we zullen hen probleemloos kunnen betrappen op leugens.

2 Mensen uit België, die in gelijkaardige programma's Cuba eerder bezochten, hebben verleden jaar kunnen vaststellen dat de zogenaamde christelijke centrale te herleiden is tot 6 families in Havana. U hebt zelf kunnen vaststellen dat ze geen enkele inplanting hebben. Tijdens uw bezoek hebt u verschillende personen, zowel priesters als arbeiders, ondervraagd over de werking van de christelijke centrale. U hebt niemand gevonden die ooit iets van hen had gehoord of die iets kon vertellen over hun werking. Ze krijgen geld uit de VS. Zij zijn helaas wel als enige centrale voor Cuba erkend op het Wereldverbond van de Arbeid (dit is de christelijke koepel op wereld vlak). Is de geen spreekbuis van de Partij (PCC)? Neen. De handelt volledig autonoom en kan ook volledig zelfstandig handelen omdat de zelfbedruipend is. Wij zorgen voor onze eigen financiering. Wij krijgen geen geld van de Partij. Wij krijgen van niemand geld. Dat kan zeker niet gezegd worden van de dissidenten ( hij lacht ). We hebben onze eigen statuten en die verschillen van die van de Partij. Wij hebben trouwens ook een andere taak te vervullen. Maar jullie erkennen wel de voorhoederol van de Partij Zeker ( Si! ). Wij erkennen de voorhoederol van de Partij omdat zij het precies mogelijk heeft gemaakt dat de Cubaanse arbeiders over zoveel rechten en sociale verworvenheden beschikken. Dat is de reden ook van onze vlotte samenwerking met de Partij. Het feit dat een centrale samenwerkt met of gelieerd is aan een politieke partij is toch niet uniek voor Cuba. Ook elders is dat zo en meestal is die afhankelijkheid nog veel groter dan hier omdat deze centrales voor hun werkmiddelen financieel afhankelijk zijn van de moeder -partij. Kunt u enkele voorbeelden geven van die sociale verworvenheden? Enkele voorbeelden: - In Cuba is het onderwijs en de geneeskunde gratis. - De Cubaanse arbeiders hebben recht op één maand verlof. Dat bestaat zelfs nog niet in de VS. - Vrouwelijke werknemers gaan op 55 jaar met pensioen, als ze tenminste 25 jaar dienst kunnen voorleggen. Mannen gaan op 60 jaar met pensioen. - De Cubaanse werkweek duurt 44 uur.

3 - Vrouwen krijgen 3 maanden zwangerschapsverlof, met behoud van loon, voor de geboorte; na de bevalling kunnen ze nog één jaar thuis blijven om voor de pasgeborene te zorgen; gedurende de eerste 18 weken behouden ze het volledig loon en daarna 60% ervan. Tijdens de zwangerschap krijgen ze per maand één dag dienstvrijstelling om op consultatie te gaan bij de huisarts. - Ouders van mindervalide kinderen mogen thuis blijven, met behoud van wedde, om hun kind te verzorgen en bij te staan. - 85% van de Cubanen is eigenaar van zijn woning en de maandelijkse afbetaling bedraagt nooit meer dan 10% van het inkomen. Wij weten dat dergelijke voordelen zelfs in vele rijke landen nog niet bestaan, laat staan op het Latijns-Amerikaanse continent of in Azië of Afrika. We krijgen meer en meer te maken met de problemen van de omgekeerde bevolkingspiramide. Een gezin heeft gemiddeld nog maar 1,6 kinderen. Gezien de hoge levensverwachting zullen we vanaf 2020 geconfronteerd worden met een snelle vergrijzing van de bevolking. Gezien de gratis verzorging zal dit extra kosten met zich meebrengen. Het toerisme: gevaar voor Cuba? Er kan niet ontkend worden dat het toerisme voor een splitsing en toenemende ongelijkheid gezorgd heeft in de Cubaanse maatschappij. Toch was de invoering van het toerisme een noodzaak na de val van de muur. Het wegvallen van de bevoorrechte handelsrelaties met Comeconlanden en de verscherpte boycot, plaatsten Cuba voor torenhoge problemen. Om de levensstandaard te verhogen en de leefomstandigheden te verbeteren, heeft men de nodige deviezen en dus het toerisme nodig. De leiders zijn zich bewust van de moeilijkheden die dit kan veroorzaken (het verhogen van individualistische tendensen enerzijds en frustraties anderzijds) en ze bestrijden die ook. De aantrekkelijke tewerkstelling in de toeristische sector leidt ertoe dat heel wat talentrijke mensen hun job verlaten. Men hoopt de vlucht naar deze sector te kunnen indijken door een aparte opleiding in toerisme te voorzien, en zo enkel mensen, die de opleiding volgden, in deze sector tewerk te stellen. Het is hoe dan ook duidelijk dat de kloof tussen de peso cubano en de CUC (convertibele peso) zo veel en zo vlug mogelijk moet gedicht worden. Organiseren jullie ook stakingen? Staken is een recht. Na de revolutie hebben wij een pact ondertekend met de regering om conflicten in eerste instantie via overleg op te lossen. Er bestaat een uitgebreid net van overlegorganen. Een probleem kan zich gemakkelijk manifesteren en er bestaat voor de meeste conflicten een welbepaalde overlegprocedure.

4 Het overleg en de manier waarop men hier een consensus bereikt verschilt van het overleg binnen een kapitalistisch systeem. In het kapitalistische systeem onderhandelen de syndicaten met een groep, een klasse die tegengestelde belangen heeft aan de werknemers. In Cuba onderhandelen wij met de directie en met vertegenwoordigers van de administratie. Deze mensen hebben uit zichzelf niet noodzakelijk andere belangen dan de werknemers. Accenten of methodes of prioriteiten kunnen verschillen maar daarom dient precies overleg. Dat kan uitgepraat worden. Dat is de reden waarom er hier meer sociale zekerheid is dan elders op het continent en waarom die zekerheden, ook in crisismomenten, niet direct worden uitgehold. Daarom grijpen wij niet onmiddellijk naar het stakingswapen. De loonverschillen nemen toe in Cuba, lezen wij in onze westerse pers. Cuba is niet langer een egalitair paradijs Dat is juist. We mogen een aantal maatregelen echter niet los zien van de specifieke economische context waarin Cuba gesukkeld was in het begin van de jaren 90. Cuba erft in 1989 een perifere economie. In de Comeconperiode wordt het economisch patroon dat we hebben geërfd uit het koloniale tijdperk nog versterkt. De Cubaanse economie spitst zich toe op suiker, nikkel, citrusvruchten, tabak en koffie. Binnen de Comeconcontext was dit een rationele en economisch verantwoorde optie. Specialisatie biedt nu eenmaal voordelen. Cuba werd beschouwd als een landelijke regio die een aantal producten kan aanbieden die bijzonder geapprecieerd waren op die Comeconmarkt. De wet van het comparatieve voordeel noemen economisten dat. Cuba was een exporteconomie. Slechts 40% van onze landbouw was bestemd voor nationale consumptie. De keerzijde was dat wij veel moesten invoeren. Een groot deel van het nationaal inkomen werd besteed aan de invoer van olie, machines, auto s, veevoeder maar ook aan voedselproducten. Omdat de handel in de Comecon niet gebeurde in harde valuta maar in vooraf vastgestelde ruilverhoudingen ( bv. een hoeveelheid suiker tegen een bepaalde hoeveelheid olie ) beschikten wij in 1989 nauwelijks over vreemde deviezen. Als we dat nu achteraf bekijken hebben we in de Comeconperiode kunnen profiteren van zeer interessante en rechtvaardige ruilverhoudingen. De prijzen van de meeste landbouwproducten, denk maar aan koffie, zijn in de jaren 90 op de internationale vrije markt geïmplodeerd. Bovendien werden we nu plots geconfronteerd met de internationale boycot. We waren verplicht om zeer kort op de bal te spelen. Wij hadden echter zeer weinig keuze. Onze marges waarbinnen we konden handelen, waren zeer klein. We moe(s)ten onze afhankelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld verminderen. Een heroriëntatie van de economie op importsubstitutie vergt grote investeringen. Daarvoor ontbreekt het ons aan deviezen. We moesten zo rap mogelijk deviezen zien binnen te krijgen. Vandaar de versnelde uitbouw van het toerisme. Het is ook onontbeerlijk om de productiviteit op te krikken. Eén van de middelen om de productie en de daarmee samenhangende efficiëntie op te voeren is het tijdelijk invoeren van stimuli. Arbeiders die meer presteren krijgen ook een beter loon. De salarissen zijn mobieler, minder vast geworden. Vroeger

5 bestonden er 9 loonschalen, nu zijn het er ondertussen18. Bij het uitbetalen van het loon houden we veel meer dan vroeger rekening met wat de individuele werknemer effectief gepresteerd heeft. Wie bv. 100 sigaren rolt krijgt een vast loon, wie er meer kan produceren krijgt daarbovenop een bonus. De manier waarop premies worden verdeeld, gebeurt in gemeenschappelijk overleg tussen de directie en de werknemers. Meteen komen we bij het probleem van het dubbel geldcircuit Dit werd ingevoerd om Cuba monetair soeverein te maken. Het is duidelijk dat er bij de bevolking veel ongeduld bestaat om deze kloof te dichten. Nochtans is het moeilijk te voorspellen hoe en wanneer dit zal gebeuren. Dit hangt niet enkel af van interne factoren want er zijn ook zaken waarop Cuba in een geglobaliseerde wereld geen vat heeft. Bovendien speelt de bokkade Cuba veel parten en heeft het land geen toegang tot kredieten. Hoe zit het met de werkloosheid? De huidige werkloosheidsgraad bedraagt 2,3%. In het begin van de jaren 90 was dit 11%. Deze was zo groot omdat de productie in de periode 89 tot 93 met ongeveer 40% was gezakt. Eigenlijk lag het werkloosheidspercentage nog hoger omdat vele productie eenheden en administraties te kampen hadden met overtewerkstelling of verdoken werkloosheid. Verschillende ministeries zijn ondertussen afgeslankt en vele administraties zijn nu zelfbedruipend geworden. Anderzijds zijn er veel sectoren, bijvoorbeeld de landbouw en de sectoren die daaraan gelieerd zijn, die kampen met personeelsgebrek. We hebben daarstraks uitgelegd dat we onze economie moeten heroriënteren. De problemen die we kennen op de arbeidsmarkt zijn voor een groot deel het rechtstreekse gevolg daarvan. We moeten een deel van het beschikbare arbeidspotentieel kunnen draineren naar die nieuwe sectoren zoals biotechnologie, farmacie, landbouw. Dit betekent in vele gevallen niet alleen een omschakeling naar een nieuwe sector maar dit kan ook betekenen werk in een andere regio. Het personeel krijgt een gratis omscholing met behoud van loon als ze vrijwillig willen overstappen naar een nieuwe branche.we proberen zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de syndicaal afgevaardigde als bemiddelaar tussen de verschillende partijen. Er is één grens waar we moeten rekening mee houden. Niemand is verplicht om een job te aanvaarden waar hij minder zou verdienen dan 80% van het loon van zijn vorige job. Hoe zit het met zwangerschapsverlof? Tijdens de eerste 7 maanden van hun zwangerschap blijven vrouwen

6 gewoon werken. Bij moeilijkheden kunnen wel op niveau van het bedrijf, maatregelen genomen worden.na de bevalling kunnen vrouwen 1 volledig jaar thuis blijven, waarvan ze 18 weken het volledig loon behouden en daarna 60% ervan. Vinden ze daarna geen crèche, dan mogen ze nog 3 maanden zonder loon bij hun baby thuis blijven. Vaders krijgen bij een moeilijke bevalling en problemen met de baby en/of moeder, dezelfde voordelen als de moeder. Tenslotte worden er ook maatregelen genomen om een aangepaste voeding te kunnen geven aan de vrouw tijdens de zwangerschap. En hoe zit het met de vrouwenemancipatie? Vrouwen verdienen hetzelfde als hun mannelijke collega s. We hebben al gewezen op de faciliteiten waarvan zwangere vrouwen kunnen genieten. Er zijn daarbovenop een aantal maatregelen genomen om werk en gezinsleven op een evenwichtige wijze te combineren. Meer en meer streven wij ernaar om kindercrèches te organiseren op de werkplaats zelf, of daar in elk geval zo kort mogelijk bij, zodat de werknemer zijn kind kan meebrengen naar het werk. De regering mag dan wel een aantal positieve maatregelen genomen hebben, toch is er nog altijd geen volledige gelijkwaardigheid. Er zijn slechts 6 vrouwen op een totaal van 19 ministers; slechts 36% van de parlementaire zitjes wordt ingenomen door vrouwen. Kan men in Cuba deeltijds werken? Eigenlijk voorziet de wet daar niet in. Maar toch kan dit indien er zich familiaal problemen voordoen (bijvoorbeeld zorg voor vader of moeder, psychologische problemen,.). Dit dient dan wel op het niveau van het bedrijf te gebeuren. De administratie van de onderneming en het syndicaat evalueren de situatie en nemen dan samen een beslissing. Mannen en vrouwen kunnen ook verlof zonder wedde nemen zonder hun rechten te verliezen. Bovendien blijven ze dan lid van de fabriek. Er kan hiervoor een interim worden aangenomen. Tevens werd naar aanleiding van de batalla de ideas een maatregel genomen om werknemers met kinderen, die psychische problemen hebben, verlof met loonbehoud toe te staan. Die maatregel wordt genomen in overleg tussen de administratie, het syndicaat en de sociale werkers. De rantsoenering: is dit geen verlies voor de verkoper? De producten die in de libreta (het rantsoenboekje) staan, worden in de

7 wijkwinkel of bodega dit zijn door de overheid gesubsidieerde staatswinkels - verkocht tegen een erg voordelige prijs. Indien men van een gerantsoeneerd product meer wil kopen dan het voorziene rantsoen, moet men die in andere winkels kopen, maar tegen een hogere prijs. M.a.w. als de bodegas voorzien zijn, mag "het overschot" in gewone winkels worden verkocht volgens het principe van de vrije markt; de kosten van de rantsoenering vallen dus niet ten laste van verkopers. Hoe zit het met de werknemersrechten in de vrijhandelszones en jointventures en voor de loonwerkers? De Cubaanse wet moet worden toegepast in alle bedrijven in Cuba, ook wat betreft lonen, arbeid- en tewerkstellingsvoorwaarden. Dus ook in bedrijven in vrijhandelszones en in joint-ventures. Dit in tegenstelling tot de meeste derdewereldlanden. Mocht het bedrijf Cuba verlaten, dan zoekt de Cubaanse staat werk voor de werknemers die er tewerkgesteld waren. Het loon wordt enkel in de lokale munt (peso) betaald. Eventuele supplementen kunnen in CUC of dollars betaald worden. Het spreekt voor zich dat ook kapitalistische bedrijven een vakbondsdelegatie moeten toelaten. Het salaris in de landbouw staat in verhouding tot de productie. Wat na Fidel? Fidel wordt op 13 augustus 2006 tachtig jaar. Men beseft dat elk mensenleven eindig is. Ongetwijfeld zal zijn overlijden een grote leegte achterlaten en er zullen ook veranderingen zijn. Maar de opvolging is verzekerd: er zijn jonge kaderleden opgeleid. Het grootste gevaar bestaat erin dat de Verenigde Staten het overlijden van Fidel zullen aangrijpen om "hun" democratisering door te voeren, wat een militaire interventie impliceert. Toch ziet men de toekomst vol vertrouwen tegemoet, temeer daar de Partij klaar is om de continuïteit te verzekeren in de geest van José Martí. Op het einde van deze interessante vragenronde komt Pedro Ross, de nationale secretaris van de, ons groeten en raadt ons aan om bij de vele bezoeken, die ons nog te wachten staan, zoveel mogelijk vragen te stellen, zodat we tijdens ons 3 weken durend verblijf een duidelijk beeld zouden kunnen krijgen van het reilen en zeilen van de Cubaanse samenleving.

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Naar een Verenigde Staten van Europa

Naar een Verenigde Staten van Europa Essay over de toekomst van de Europese Unie Naar een Verenigde Staten van Europa door: Philippe Baert Retoricastudent Latijn-Moderne Talen De Euro staat op de helling De Europese Unie staat op springen

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

Cuba,een wereld van verschil

Cuba,een wereld van verschil Cuba,een wereld van verschil Uitgave Initiatief Cuba Socialista, 2009 Over weinig landen lopen de meningen zo uiteen als over Cuba. Voor de ene is het een dictatuur waaruit een meerderheid van bewoners

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Wet op de aanvullende pensioenen

Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. Voorwoord

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Overgeld.nl. Gelijke behandelingen deelname pensioen.

Overgeld.nl. Gelijke behandelingen deelname pensioen. Overgeld.nl Gelijke behandelingen deelname pensioen. Het zal u verbazen (of misschien ook niet) hoeveel (ex-)werknemers er zijn, die door hun werkgever onterecht zijn uitgesloten (geweest) van deelname

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Mensen op 1 Een eerlijke koers voor Europa

Mensen op 1 Een eerlijke koers voor Europa Mensen op 1 Een eerlijke koers voor Europa Programma sp.a voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 Inhoudstafel Een eerlijke koers voor Europa.. 3 De uitdagingen. 4 De voorstellen. 6 1. De uitbouw

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin!

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin! Je pensioen regel je samen Juist nu Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb Wat een onzin! Januari 2012 2 Je regelt je pensioen beter samen Inhoud 2 'Het doel is een zo goed en eerlijk mogelijk

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie