Opzet presentatie. Probleemgebieden in Dordrecht. Aanpak gemeente Dordrecht. Funderingsherstel ca ,- per pand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzet presentatie. Probleemgebieden in Dordrecht. Aanpak gemeente Dordrecht. Funderingsherstel ca ,- per pand"

Transcriptie

1 Ervaringen met beinvloeding grondwaterstanden in stedelijke gebieden door woning eigenaren Opzet presentatie Aanpak gemeente Dordrecht funderings problematiek Situatie land van Valk in Dordrecht Aanleiding en verloop bewoners initiatief Krommedijk Vervolg acties ander woonblok Krommedijk, Heijsterbachstraat en Almvoetstraat Resultaten onderzoek Maikel Votel TU Delft Stimuleren en ondersteunen bewoners initiatieven 1 2 Funderingsonderzoek gemeente Dordrecht: Selectie uit ruim woningen Probleemgebieden in Dordrecht Binnen aandachtsgebied funderingen ca panden Voor 1945 Particulier eigendom Houten palen Mogelijk droogstand Scheefstand en of scheurvorming Resteren er ruim 3000 Selectie is overigens niet waterdicht 3 4 Aanpak gemeente Dordrecht Funderingsonderzoeken van woningen met mogelijke grondwater problemen Funderingsherstel ca ,- per pand Opgraven en onderzoeken aantasting en resterende draagkracht funderingen Meting van de mate van verzakking, scheefstand, scheuren e.d. Indien nodig monitoring van grondwaterstanden en meting van de mate van verzakking gedurende drie jaar Begeleiding funderingsherstel Indien funderingsherstel noodzakelijk was werd er een herstelplan opgesteld en begeleiding met de opstart van het funderings herstelproject gegeven

2 Probleem in het Land van Valk: woningen op palen en woningen zonder funderingspalen die ca. 70 cm gezakt zijn Samenstelling ondergrond Voor de kleidam infiltratie: water 20 cm onder de putrand Na de kleidam drainage: water 122 cm onder de putrand 7 8 Het Land van Valk Grondwater infiltratie systeem in peilvak 4 aangelegd in 2000 bij het vervangen van de riolering Infiltratie pomp Infiltratiepomp en niveauregeling Werkenmondestraat Heijsterbachstraat Krommedijk 9 10 Grondwater toevoersysteem (infiltratie) voor woningen op palen Om het grondwater op peil te houden wordt water uit de sloot in het infiltratiesysteem gepompt. hoek Twintighoevenweg / Dubbeldamseweg-zuid Instelniveau infiltratiesysteem Infiltratie leiding Riool Grondwaterpeil

3 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,60 Datum meting -1,13-1,39-1,38-0,79-0,77-1,27-1,27-1,03-0,88-0,91-0,91-0,92-0,90 Peilbuis trottoir voor Krommedijk 233 Put Krommedijk 229 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,21 Datum meting -1,17-0,83-1,21-1,16-0,80-1,16-1,05-1,18-0,90-1,19-0,94-0,94-1,20-0,93-1,23-0,95-1,21 Peilbuis trottoir voor Krommedijk 203 Put Krommedijk 203 Rapport funderingsonderzoek en monitoring Krommedijk in 2007 Ongerustheid en bewonersinitiatief Kijk onder de Dijk Funderingen redelijk tot goed Handhavingstermijn 15 tot mogelijk meer dan 25 jaar Voorwaarde voor handhavingstermijn langer dan 25 jaar is dat er geen te lage grondwaterstanden optreden Januari 2008 Bewonersgroep Kijk onder de Dijk opgericht om te zoeken naar mogelijkheden om de risico s voor schade aan de funderingen te beperken. Gestart met onderzoek en monitoring van de grondwaterstanden. Te lage grondwaterstanden komen echter wel gedurende korte perioden voor Advies om de grondwaterstanden dicht bij de funderingen te blijven meten Droogstand Krommedijk en Heijsterbachstraat mei-sept 2009 Onderzoek effectiviteit drainage-/infiltratiesysteem Land van Valk te Dordrecht juni 2002 Enkel conclusies en aanbevelingen Wareco heeft in opdracht van de gemeente Dordrecht onderzoek verricht naar het effect van het aangelegde drainage-/infiltratiesysteem op de grondwaterstanden in het particulier terrein in het Land van Valk. Het doel van het onderzoek was het bepalen van van de effectiviteit van het in het rioolcunet gelegen drainage-/infiltratiesysteem op de grondwaterstand in het openbaar en particulier gebied Met behulp van dataloggers zijn gedurende de periode 12 juni 2001 tot 7 maart 2002 elk uur de grondwaterstanden gemeten. Conclusies Het ingestelde grondwater infiltratieniveau was te laag, deels trad nog droogstand van de funderingen op. Met het ingestelde verhoogde infiltratie niveau bleek het wel mogelijk te zijn voldoende waterdekking van het hoogste funderingshout te realiseren. Uitvoeren van vervolgmaatregelen Het handhaven van de huidige verhoogde pompniveaus, waardoor het infiltratiepeil gehandhaafd blijft op minimaal 107 cm NAP Het opstellen van een monitoringsplan en een onderhoudsschema voor het grondwatersysteem. Het regelmatig meten van grondwaterstanden in een beperkt aantal peilbuizen en drainage Het vaststellen van signaleringswaarden voor kritische grondwaterstanden, waarmee schade door droogstand, zetting of overlast tijdig kan worden voorkomen Vastleggen van onderhoudsfrequentie- en methoden voor het infiltratiesysteem Onderzoek functioneren infiltratiesysteem door bewoners in 2007 Na veel aandringen van de bewoners is er een experiment uitgevoerd met het verhogen van het infiltratiepeil Het door de gemeente ingestelde infiltratieniveau van het grondwater stond aanzienlijk lager dan het door Wareco geadviseerde niveau waardoor er droogstand van de funderingen optrad Waterniveau infiltratiesysteem en grondwaterpeil Krommedijk 233 Waterniveau infiltratiesysteem en grondwaterpeil Krommedijk 203 Er was geen bewaking/monitoring van kritische grondwaterstanden door de gemeente ingevoerd Er werd geen onderhoud verricht aan het grondwater infiltratie systeem Niveau in meters tov NAP ,3 1-1,33-1,33-1,33-1,36-1,35 Niveau in meters tov NAP Andere adviezen zoals het onderzoeken van nog enkele kritische grondwaterstanden en eventuele lekkages van de kleidammen zijn niet opgevolgd. 17 Infiltratiepeil 34 cm hoger Grondwater 11 cm hoger Infiltratiepeil 34 cm hoger Grondwater 5 cm hoger Effect maximale verhoging grondwater infiltratiepeil onvoldoende om droogstand te voorkomen 18 3

4 Grondwater infiltratie systeem Vooraf opnieuw onderzoek draagkracht en mate van aantasting funderingspalen Grondwater herstel pilot Krommedijk w aterkering Grondwater infiltratieleiding en waterkering achtertuinen Pompput voor regeling infiltratie w aterkering en toevoer leiding Grondwater infiltratieleiding gemeente Aanleg grondwater infiltratie Krommedijk Ervaringen bij aanleg De bedoeling was om een bak met stilstaand grondwater te creëren Hydraulische scheiding tussen achtertuin en fundering met EPDM folie in sleuf Grond samenstelling bij sleuf: Dunne laag zand/puin en verder klei Op sommige plekken grote brokken puin, trottoir banden, oude gestorte vloeren Gedempte sloot vol met oud vuil en puin Diepere ontgraving noodzakelijk Grondwaterstanden na start infiltratiesysteem juni 2010 tot februari 2012 Problemen Grondwaterstanden Peilbuis locatie nummer 7 juni zonder infiltratie 6 juli aug sept mei juni juli febr 2012 Bij twee woningen was het grondwaterpeil nog te laag 1 Trottoir voor Krommedijk 217-tussenpad Trottoir voor Krommedijk Voortuin Krommedijk Voorgevel Trottoir voor Krommedijk Naast voorgevel Krommedijk Naast achtergevel 237-tussenpad #WAARDE! #WAARDE! Brandgang achter Krommedijk Achtergevel Krommedijk a Achtergevel Krommedijk b Onderhuis tussenmuur Krommedijk #WAARDE! -123 #WAARDE! 12a Achtergevel Krommedijk b Voorgevel Krommedijk Brandgang achter Krommedijk Achtergevel Krommedijk #WAARDE! Achtergevel Achtertuin Krommedijk Pompput achtertuin Put voorgevel onderhuis Krommedijk #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! Brandgang achter Krommedijk Achtergevel/brandgang Krommedijk Achtergevel/achterdeur Krommedijk Achtergevel uitbouw Krommedijk Brandgang zijgevel midden Krommedijk Lekkage riool? Camera inspectie riool uitgevoerd, kleine lekkage op kruising Lekkage verholpen, echter geen verbetering Experiment met kleurstof in water: lekkage via huisaansluiting naar riolering Lekkage verholpen, vervolgens probleem met lekkage vloer onderhuis Voorlopige voorziening om grondwater lokaal te verlagen

5 NAP in m -1,05-1,10-1,15-1,25-1,30-1,35-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,70-1,75-1,80-1,85-1,90-1,95-2,00 Jan Febr Mrt April Mei Juni Juli A ug Sept Okt Nov Dec NAP in m -1,05-1,10-1,15-1,25-1,30-1,35-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,70-1,75-1,80-1,85-1,90-1,95-2,00 Wat het project ons gebracht heeft Vervolg project Krommedijk bij het naast gelegen woonblok Samenwerking en goede buur verhoudingen Vertrouwen dat de woningen nog een flinke tijd mee kunnen Twee woningen vlot verkocht na grondwaterherstel Gezamenlijke verbetering van de brandgang, stond vaak onder water bij regenval Vervolg projecten bij andere woonblokken in land van Valk Bij de metingen van de peilbuizen was naar voren gekomen dat ook het woonblok naast het onze te maken had met te lage grondwaterstanden. Aanvankelijk werd daar geen actie ondernomen tot een van de bewoners zijn huis wilde verkopen. Deze bewoner heeft toen het initiatief genomen om ook voor dit woonblok een gronwater infiltratie systeem aan te leggen. Dit systeem is aangesloten op onze infiltratie toevoerleiding. In het begin van het traject hadden we al voorzien in een extra aansluiting Nieuw project Land van Valk Bijzonderheden Heijsterbachstraat Heijsterbachstraat Blokkade grondwater door klei ophoping ter plaatse van het trottoir Zandlaag en kleilaag Almvoetstraat Onderzoek Maikel Votel Afstudeer opdracht TU Delft Datalogger T-Logg: Grondwaterstand 2012 Voorzijde Almsvoetstraat 32 Grondwaterstand Nr 32 Hoogste Paal nr 26 en 32 -/- 1,42 m NAP Streefpe

6 Onderzoek Maikel Votel Afstudeer opdracht TU Delft Krommedijk en Heijsterbachstraat systemen rood gekleurd, gemeentelijk systeem blauw gekleurd Aanvulling van grondwater: Effectieve oplossing? Grondwaterniveaus voor en na vervanging riolering en aanleg infiltratiesysteem Monitoring grondwater niveaus Krommedijk met data loggers 2 locaties, periode Resultaten monitoring grondwater niveau s en regenval Krommedijk juni-sept 2014 Monitoring grondwater niveaus Heijsterbachstraat met data loggers regenval grondwaterpeil brandgang infiltratieniveau in put Grondwaterpeil woningen Hoogste funderingshout

7 Resultaten monitoring grondwater niveau s en regenval Heijsterbachstraat juni-sept 2014 En wat gebeurt er als de pomp het niet meer doet? regenval niveau in het infiltratie systeem infiltratiebuis leeg grondwaterpeil bij woningen grondwaterpeil voor en achter de woning hoogste funderingshout hoogste funderingshout Droogstand fundering Voornaamste conclusies onderzoek MSc thesis Maikel Votel, 21 January 2015 Opmerkingen - Discussie Samenwerking gemeente bew oners, goede verstandhouding gewenst met vaste personen bij de gemeente die kennis van zaken hebben. Grondwater aanvulling is het meest effectief achter of onder de woningen Initiatiefgroep met bewonersdie de verschillende taken op zich kunnen nemen: trekker van het project; iemand met technische kennis/vaardigheden; iemand die de communicatie doet (nieuwsbrief, voorlichting e.d.), iemand voor de financiele zaken etc. Uitwisseling kennis en ervaringtussen bewoners initiatieven onderling. Gemeentelijke systemen onder het wegdek zijn niet altijd voldoende effectief Problemen met het in het gebied houden van het grondwater, afstroom via kleidammen De watertoevoer is substantieel (1m3/dag voor blok van 10 woningen), medewerking van gemeente noodzakelijk voor water aanvoer. Ondersteuning bewonersbij zoektocht naar informatie en mogelijkheden. In Dordrecht was dit Ad van Wensen, oprichter van het platform funderingen en hebben we een workshop voor het omgaan met waterpas metingen georganiseerd. Technische ondersteuning zonder hoge kosten bij bijvoorbeeld het opzetten van een grondwater monitoring systeem, het plaatsen en inmeten van peilbuizen, etc. Grondige oriëntatie, elke situatie is anders, simpel en goedkoop systeem in de kruipruimten van de Heijsterbachstraat, duurder systeem voor de Krommedijk. Van groot belang bij onze projecten was dat in het land van Valk de bovenlaag uit slecht doorlatendeklei bestond. Dit in tegenstelling tot veengrond welke goed doorlatend is. Meerdere peilbuizen dicht bij gevel, zelf plaatsen, materiaalkosten 10,- ipv 300,- Kosten kunnen behoorlijk verschillen Krommedijk 10 woningen ,- Heijsterbachstraat 11 woningen 4.000,- (veel zelf gedaan) Andere discussie punten

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt

Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt Datum bewonersbrief: 15 februari 2017 Contactpersoon: L. Jongmans Telefoonnummer: 14 0 75 Inhoud bewonersbrief: In februari 2015

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Paalrot door lekke drainerende riolen Tot 1960-1970 soms ook nog daarna zijn houten heipalen gebruikt in klei en veengebieden voor de fundering van woningen. Tot ongeveer 1910 als Amsterdamse en Rotterdamse

Nadere informatie

Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam.

Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam. Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam. C.J. SMIT & ZN bv Aannemingsbedrijf Funderingstechniek 23 januari 2017. C. J. Smit & Zonen b.v. AANNEMINGSBEDRIJF- FUNDERINGSTECHNIEK bezoekadres Oostbaan

Nadere informatie

Doel voor vanavond. Voorkomen voortschrijding paalrot

Doel voor vanavond. Voorkomen voortschrijding paalrot 1 Doel voor vanavond Voorkomen voortschrijding paalrot 2 LAGE GRONDWATERSTAND EN PAALROT PROCES EN OORZAKEN PAALROT VERLAGING POLDERPEIL ONTTREKKEN DIEP GRONDWATER ONDIEPE GRONDWATER EN RIOLERING 3 PROCES

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek)

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek) Welkom Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard Erwin Heeringa(Nederlek) Inleiding Inhoud Grootonderhoud Prinsessebuurt Ontstaan grondwaterproblematiek Maatschappelijk impact / juridisch Burgers Bestuurders

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief FUNDERINGEN

Nieuwsbrief FUNDERINGEN Nieuwsbrief 16 FUNDERINGEN JILI 2005 Grondwaterspecial Inleiding De gemeente Dordrecht wil de grondwaterstand verhogen in het aandachtsgebied funderingen. Dit is een ingewikkeld proces met veel mitsen

Nadere informatie

Informa5eavond goed gefundeerd!

Informa5eavond goed gefundeerd! Informa5eavond goed gefundeerd! 4 november 19.00 uur en 20.30 Oranjekerk Rozenlaan 20 Opdrachtgevers: Bewoners Ini5a5efgroep Kleiwegkwar5er Gemeente Ro=erdam Ministerie van Binnenlandse Zaken Kennis Centrum

Nadere informatie

Grondwateraanvulling voor funderingsbehoud

Grondwateraanvulling voor funderingsbehoud Grondwateraanvulling voor funderingsbehoud Een inspiratieboekje met voorbeelden uit de praktijk. Infiltratiepomp Voorwoord Deze brochure gaat over grondwateraanvulling om funderingsschade te voorkomen.

Nadere informatie

Notitie. Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar. Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling. Datum : 9 maart 2017

Notitie. Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar. Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling. Datum : 9 maart 2017 Notitie Stadsontwikkeling Ingenieursbureau Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling Datum : 9 maart 2017 Betreft : Binnentuinen Ageniesebuurt Bezoekadres: De

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

De klimaatbestendige (oude) stad

De klimaatbestendige (oude) stad De klimaatbestendige (oude) stad Peter den Nijs Wareco ingenieurs F3O KANS OP PAALROT Groot deel Nederland Grote verschillen bodemopbouw Grote verschillen in klimaateffect Grote spreiding in risico s 1

Nadere informatie

Eerste publicatie KCAF. Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek

Eerste publicatie KCAF. Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek 2009.11.10 Eerste publicatie 2012.03.19 KCAF Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek Inleiding In 2013 wordt het verbreed rioolplan verplicht. Gemeenten moeten dan in hun GRP (Gemeentelijk

Nadere informatie

Rioolaanleg en onderhoud in klei- en veengebieden

Rioolaanleg en onderhoud in klei- en veengebieden Rioolaanleg en onderhoud in klei- en veengebieden Dit is een tekening uit het boek Behandeling van afvalwater. Handleiding bij de colleges van Prof. Ir. A. C. J. Koot uit 1971 Gemeenteriolen liggen over

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Opening Joop van Wijnbergen, voorzitter en gastheer, opent de bijeenkomst namens de deelgemeente. Hij stelt de heer Henk Koedijk, de heer Turkay

Nadere informatie

Datum: 4 oktober, 2017,19:30 Locatie: Oranjekerk

Datum: 4 oktober, 2017,19:30 Locatie: Oranjekerk grondwater op peil! www.grondwateroppeil.nl info@grondwateroppeil.nl Verslag informatieavond Datum: 4 oktober, 2017,19:30 Locatie: Oranjekerk 1. Introductie Ruud van Workum Ruud van Workum, voormalig projectleider

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

OORZAKEN DALING GRONDWATERSTAND

OORZAKEN DALING GRONDWATERSTAND OORZAKEN DALING GRONDWATERSTAND Droge voeten én natte palen, geen eenvoudig te combineren doelen. Droge voeten symboliseert wateroverlast op straat, natte palen grondwateronderlast. Wateroverlast op straat

Nadere informatie

Grondwater en de fundering van uw huis

Grondwater en de fundering van uw huis Grondwater en de fundering van uw huis Vlak onder de grond is de bodem verzadigd met water: dit is het grondwater. Als uw huis houten funderingspalen heeft of géén funderingspalen, dan kan een lage grondwaterstand

Nadere informatie

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel Pieters Bouwtechniek Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft 015-2190300 Postbus 1047 2600 BA Delft info@pbt-delft.nl www.pietersbouwtechniek.nl Herontwikkeling Notitie fundering herstel Opdrachtgever: Architect:

Nadere informatie

Grondwater in stedelijk gebied

Grondwater in stedelijk gebied Grondwater in stedelijk gebied Kruisbestuiving met de afdeling riolering 29 mei 2013 Jacqueline Flink Waterbalans Grondwateraanvulling uit neerslag??? Grondwateraanvulling GBKA (~ BGT) goede info over

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Polderriool Vondelstraat

Polderriool Vondelstraat Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Polderriool Vondelstraat Situatie voor en na schoonmaken en toekomstige situatie Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900

Nadere informatie

Eerste uitgave Aanvulling Aanvulling KCAF diverse aanvullingen en praktijkvoorbeelden.

Eerste uitgave Aanvulling Aanvulling KCAF diverse aanvullingen en praktijkvoorbeelden. Studie grondwaterinfiltratie Hoe te voorkomen dat bij de houten fundering het grondwater te laag blijft staan? Maatregelen in openbaar gebied en/of bij de bouwkundige eenheid? Afkoppelen hemelwaterafvoer

Nadere informatie

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf Jelle Buma Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem - Wetgeving - Maatregelen Waterschade Binnenhof (1998) Oorzaak: te diep gebaggerd Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem

Nadere informatie

Grondwater Op Peil in Bloemenbuurt & Gravenbuurt. Bewonersavond 4 oktober 2017

Grondwater Op Peil in Bloemenbuurt & Gravenbuurt. Bewonersavond 4 oktober 2017 Grondwater Op Peil in Bloemenbuurt & Gravenbuurt Bewonersavond 4 oktober 2017 1 rlogse woonblokken binnen pilot-gebied 'goed gefun Resultaten van de pilot 60 blokken 48 onderzoeken > 80% Geen contactpersoon:

Nadere informatie

3. Presentatie Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam Van Wensen 4. Vragen en opmerkingen uit het publiek

3. Presentatie Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam Van Wensen 4. Vragen en opmerkingen uit het publiek Samenvattend verslag van de informatieavond funderingsproblematiek Hillegersberg (Straatweg, oude dorpskern), gehouden op woensdag 9 september 2009 vanaf 19.30 uur in Lommerrijk Aanwezig: Voorzitter: Verslag:

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2013 Stadserf 19 mei 2014 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af?

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af? Wat is grondwater? Grondwater is zoals het woord zelf al aangeeft het water dat zich in de grond bevindt. We zien het meestal niet totdat we het onverwacht tegenkomen of er zelfs overlast van ondervinden

Nadere informatie

Water en de Irenebuurt

Water en de Irenebuurt Water en de Irenebuurt 7 december 2015 Zuidas & Water Wensen en belangen buurt Inbreng vanuit twee werksessies met bewoners: Goede afwatering in de buurt voorkomt wateroverlast in tuinen en kelders Grondwaterstand

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten constructie huurwoningen Zeeheldenbuurt

Samenvatting onderzoeksresultaten constructie huurwoningen Zeeheldenbuurt Samenvatting onderzoeksresultaten constructie huurwoningen Zeeheldenbuurt Datum: 22 december 2017 Versie: A, aanvulling extra rapporten Door: Ellen Boerema Inhoudsopgave Inleiding... 2 Overzicht onderzoeken...

Nadere informatie

Informatieavond. Dommelen-Noord. Imagine the result

Informatieavond. Dommelen-Noord. Imagine the result Informatieavond Dommelen-Noord Imagine the result Agenda Opening door Wethouder Terugblik 1 ste informatieavond 9-10-2013 Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? De resultaten! Wat gaan we doen! Rondvraag

Nadere informatie

Effectiviteit drainage-/ infiltratiesysteem Land van Valk te Dordrecht. Definitief. Gemeente Dordrecht Stadswerken Postbus AH DORDRECHT

Effectiviteit drainage-/ infiltratiesysteem Land van Valk te Dordrecht. Definitief. Gemeente Dordrecht Stadswerken Postbus AH DORDRECHT _l Effectiviteit drainage-/ infiltratiesysteem Land van Valk te Dordrecht bodemsanering bodemonderzoek waterbeheer Definitief funderingsonderzoek funderlngsherstel Uitgebracht aan: Gemeente Dordrecht Stadswerken

Nadere informatie

PvE Stedelijk Water. Deel: Functionele Eisen Grondwater. Versie 1.1

PvE Stedelijk Water. Deel: Functionele Eisen Grondwater. Versie 1.1 PvE Stedelijk Water Deel: Functionele Eisen Grondwater Versie 1.1 Stadsbeheer / Stadsontwikkeling Water / Ingenieursbureau Datum : 8 mei 2018 Wijziging : Versie : 1.0 Status : Definitief Bezoekadres: De

Nadere informatie

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling.

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling. Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006 Dit was niet de bedoeling. 1 A. Inleiding Een vochtige kelder is niet zo aangenaam, zowel voor de bewoners als voor de daarin geplaatste materialen.

Nadere informatie

FUNDERINGEN. Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO

FUNDERINGEN. Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO FUNDERINGEN Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO FUNDERINGEN Korte historie Beleid Fundering en funderingsproblemen

Nadere informatie

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam II II II 2015/218861 II II II N gemeente Zaanstad Realisatie nformatie Infornr CD E Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER ONDERWERP

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst funderingsproblematiek

Informatiebijeenkomst funderingsproblematiek Urgente Aanpak Ferry van der Kwaak Deze avond algemeen doel van dit project oorzaken van funderingsproblemen bloksgewijs funderingsonderzoek en subsidie hoe nu verder? Algemeen In Rotterdam ongeveer 60.000

Nadere informatie

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares.

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares. Kennisdag Funderingen Congres Aanpak Funderingsproblematiek Techniek en funderingsherstel Frits van Tol TU-Delft Deltares November 24, 2013 1 Vermelding Sectie GeoEngineering onderdeel organisatie Overzicht

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen is beter dan genezen Door het toepassen van de in deze publicatie genoemde adviezen kan jaarlijks mogelijk meer dan een half miljard schade voorkomen worden. 2008.04.03 Eerste publicatie 2010.07.09

Nadere informatie

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting)

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting) Funderingsherstel en funderingsverbetering en de invloed daarvan op de omgeving in Amsterdam. januari 2017 ing. Frans Sas 1 Inleiding. In Amsterdam zijn er allerlei soorten herstel en verbeteringen aan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Argonautenstraat Amsterdam Beschrijving van een praktijkvoorbeeld van de uitwerking van een funderingsvraagstuk conform de VAF. In beknopte vorm

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten constructie huurwoningen Zeeheldenbuurt

Samenvatting onderzoeksresultaten constructie huurwoningen Zeeheldenbuurt Samenvatting onderzoeksresultaten constructie huurwoningen Zeeheldenbuurt Datum: 23 November 2017 Door: Ellen Boerema Inhoudsopgave Inleiding... 2 Overzicht onderzoeken... 2 Resultaten onderzoeken... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief20 F U N D E R I N G E N. Gemeente krijgt meer watertaken dan alleen afvoer van rioolwater

Nieuwsbrief20 F U N D E R I N G E N. Gemeente krijgt meer watertaken dan alleen afvoer van rioolwater Nieuwsbrief20 F U N D E R I N G E N M E I 2 0 0 7 Gemeente krijgt meer watertaken dan alleen afvoer van rioolwater De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsontwerp verankering en bekostiging gemeentelijke

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014-19 augustus 2014 Voorlopige uitkomsten monitoring pilot moeras Deze presentatie geeft een tussenstand aan

Nadere informatie

Stadsbreed Funderingsherstel. Eind evaluatie. Datum : 9 juli 2013 Redactie: Projectteam funderingsherstel

Stadsbreed Funderingsherstel. Eind evaluatie. Datum : 9 juli 2013 Redactie: Projectteam funderingsherstel Stadsbreed Funderingsherstel Eind evaluatie Datum : 9 juli 2013 Redactie: Projectteam funderingsherstel Inhoudsopgave: 1. Inleiding Blz. 4 2. Doelstellingen beleidsplan 2001 Blz. 5 3. Funderingsonderzoek

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Funderingen op staal. Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007

Funderingen op staal. Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007 Funderingen op staal Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007 1 Inleiding De term fundering op staal is misleidend, aangezien

Nadere informatie

Grondwater en grondwateroverlast

Grondwater en grondwateroverlast Grondwater en grondwateroverlast Wat is grondwater? Regenwater dat op de straat en het trottoir valt, stroomt vaak weg via de riolering en het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is het water wat u

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2012 Raadscommissie 8 juli 2013 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

REVIEW FUGRO EN WARECO

REVIEW FUGRO EN WARECO REVIEW FUGRO EN WARECO GRAVEN- EN BLOEMENBUURT OORZAKEN DROOGSTAND FUNDERINGSHOUT Inleiding In juni 2016 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg op verzoek van bewoners een verkenning uitgebracht

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Risicobeheersing ondergronds bouwen lessen van de NoordZuidlijn voor de Singelgracht. Dr. ir. Mandy Korff

Risicobeheersing ondergronds bouwen lessen van de NoordZuidlijn voor de Singelgracht. Dr. ir. Mandy Korff Risicobeheersing ondergronds bouwen lessen van de NoordZuidlijn voor de Singelgracht Dr. ir. Mandy Korff Introductie Risico s en risicobeheersing bij ondergronds bouwen Lessen van de NoordZuidlijn voor

Nadere informatie

Professionalisering en kwaliteitsborging van funderingsonderzoeken

Professionalisering en kwaliteitsborging van funderingsonderzoeken Professionalisering en kwaliteitsborging van funderingsonderzoeken Peter Nelemans KCAF congres Fugro GeoServices BV 21-11- 2013 Inhoud: Introductie F3O De F3O richtlijnen voor funderingsonderzoeken In

Nadere informatie

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 15 IJsselstein Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 190 De bewoners van woningen aan de Hoge Biezen in IJsselstein durfden in de zomer amper op vakantie te gaan.

Nadere informatie

FUNDERINGSONDERZOEK VAN SPEIJKSTRAAT AMSTERDAM

FUNDERINGSONDERZOEK VAN SPEIJKSTRAAT AMSTERDAM Allnamics Geotechnical Experts BV Waterpas 98 De Trompet 1585 info@allnamics.eu 2495 AT Den Haag 1967 DB Heemskerk www.allnamics.eu Tel. 088-2556264 Tel. 088-2556264 FUNDERINGSONDERZOEK VAN SPEIJKSTRAAT

Nadere informatie

Vogelbuurt, Korte Akkeren

Vogelbuurt, Korte Akkeren Vogelbuurt, Korte Akkeren Presentatie rioolvernieuwing 4 & 6 juli 2017 Openbare ruimte projectgebied Vogelbuurt & Westkade/Westerom Het riool binnen Korte Akkeren Vogelbuurt voldoet niet meer aan de gevraagde

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw straat

Nieuwe riolering in uw straat R Nieuwe riolering in uw straat Vervangen riolering Binnenkort wordt de riolering in uw straat vervangen. Wat doet de gemeente en waarvoor bent u verantwoordelijk? We hopen in ieder geval dat u zo min

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

De fundering onder uw woning

De fundering onder uw woning De fundering onder uw woning Deze publicatie geeft algemene informatie over de fundering onder de woning, informatie over grondwater, mogelijke funderingsproblemen etc. Uitgave 2 november 2006 Aanvulling

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening. Watersysteem Planvorming en Realisatie

Verslag. 1. Opening. Watersysteem Planvorming en Realisatie Aan de bewoner/eigenaar van de beganegrondwoning 1e Helmersstraat 85-205. Gerard Brandtstraat 1-5, Overtoom 146-298, 2e Constantijn Huygensstraat 44-62 en tijd bespreking 12 september 2011, 20.00 uur Plaats

Nadere informatie

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 111111111111111111 III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 Aan de bewoners van de Jan van Goyenkade 1 t/m 8, 78 en 7C, Paul Cézannestraat 31 en 33, Paulus Potterhof 18 t/m 21, Saenredamstraat 50 t/m 53 gemeente

Nadere informatie

GOUDA STEVIGE STAD AANPAK OVERLAST BODEMDALING BINNENSTAD

GOUDA STEVIGE STAD AANPAK OVERLAST BODEMDALING BINNENSTAD GOUDA STEVIGE STAD AANPAK OVERLAST BODEMDALING BINNENSTAD De bodem onder onze binnenstad daalt al eeuwen. Dat leidt tot overlast. In deze folder leest u meer over oorzaak, gevolgen en aanpak. STAD MET

Nadere informatie

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015)

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg

Nadere informatie

Grondwateroverlast. Den Haag

Grondwateroverlast. Den Haag terov Actieplan Grondwateroverlast Den Haag Anne Toeters Raadslid D66 Den Haag Dennis Groenewold Fractievertegenwoordiger D66 Den Haag maart 2018 Inleiding Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker lange

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving)

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) De gemeente Zaanstad start dit najaar met de werkzaamheden van het resterende deel van Zuiderham in de omgeving van de Neptunuslaan. Het riool en het

Nadere informatie

Dweilen voor de kraan open gaat

Dweilen voor de kraan open gaat Dweilen voor de kraan open gaat Wisse Beets (Wareco Ingenieurs), Elro Hagens (gemeente Bloemendaal), Marjon ten Hagen (Wareco Ingenieurs De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden

Nadere informatie

Droogte in de stad Geohydrologie, civiele techniek en bouwkunde verbonden

Droogte in de stad Geohydrologie, civiele techniek en bouwkunde verbonden Droogte in de stad Geohydrologie, civiele techniek en bouwkunde verbonden drs. ing. Maarten Kuiper Wareco ingenieurs ing. Arjen van Maanen Wat gaan we doen? Geohydrologische effecten van droogte (we meten,

Nadere informatie

De fundering onder uw woning

De fundering onder uw woning De fundering onder uw woning Deze publicatie geeft algemene informatie over de fundering onder de woning, informatie over grondwater, mogelijke funderingsproblemen etc. 2006.11.02 Eerste uitgave 2007.01.10

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

Aanleiding. Vragen en antwoorden

Aanleiding. Vragen en antwoorden Conceptnotitie grondwateronderlast en funderingsituatie Schilderskwartier d.d. 7 oktober 2015 opgesteld door: Welmoed Visser (visser.w @woerden.nl telefoonnummer 0348-428635) Aanleiding Op 1 december 2014

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier Verslag informatieavond (V2)

Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier   Verslag informatieavond (V2) Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier www.goedgefundeerd.nl info@goedgefundeerd.nl Verslag informatieavond (V2) Datum: 4 november, 2015, 19:00 en 20:30 Locatie: Oranjekerk Aanwezig: Filippus

Nadere informatie

Verzekering Polis nr. Naam inspecteur: Vochtmeting: Testen met water: Rookproef: Herstel :

Verzekering Polis nr. Naam inspecteur: Vochtmeting: Testen met water: Rookproef: Herstel : Factuur adres Object adres Naam: Vve Croesestraat 76 Naam : Adres: Croesestraat 76 straat : Postcode: 3522 AH Postcode: Plaats: Utrecht plaats Titel: heer Titel: Contactpersoon: Griffioen Contactpersoon:

Nadere informatie

F3O richtlijn. Bedreigingen (voor de toekomst) te lage grondwaterstand nee geotechnische draagkracht bacteriële aantasting grenen palen ja

F3O richtlijn. Bedreigingen (voor de toekomst) te lage grondwaterstand nee geotechnische draagkracht bacteriële aantasting grenen palen ja onderdeel overzicht resultaten funderingsonderzoek bouweenheid 025 beoordeling cfm F3O richtlijn Bureaustudie (bijlage 5) bouweenheid Schuttersweg 107-113 bouwkundig bouwjaar: 1909 originele bouwtekeningen:

Nadere informatie

Legenda: Maaiveld Grondwaterstand Handmeting grondwaterstand

Legenda: Maaiveld Grondwaterstand Handmeting grondwaterstand BIJLAGEN 2 Bijlage 3: Grondwatermeetreeksen Legenda: Maaiveld Grondwaterstand Handmeting grondwaterstand In enkele grafieken zijn annotaties gemaakt met een icoon en een kleurmarkering. In onderstaande

Nadere informatie

Bewonersavond Zeeheldenbuurt Waterproof 22 juni /07/2017 1

Bewonersavond Zeeheldenbuurt Waterproof 22 juni /07/2017 1 Bewonersavond Zeeheldenbuurt Waterproof 22 juni 2017 05/07/2017 1 Programma Plenair deel (19.30 tot ongeveer 20.30) 1. Welkom (Edgar de Bruijn) 2. Blik op Zeeheldenbuurt Waterproof (bewoner ZHB) 3. Interview

Nadere informatie

Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013

Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013 . Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013 Agenda: 1. Presentatie Ing. Ad van Wensen, Ir. Dick de Jong, Ir. Peter Ligthart 2. Aanbieding noodkreet Martine Coevert 3. vragen?

Nadere informatie

3.2 Visuele inspectie 6 3.2.1 Inpandige inspectie 6 3.2.2 Gevelinspectie 6

3.2 Visuele inspectie 6 3.2.1 Inpandige inspectie 6 3.2.2 Gevelinspectie 6 Inhoudsopgave 1. Projectomschrijving 3 2. Randvoorwaarden 4 3. Funderingsonderzoek 5 3.1 Archiefonderzoek 5 3.1.1 Bouw- of verbouwingstekeningen 5 3.1.2 Eerder uitgevoerde funderingsonderzoeken 5 3.1.3

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003

Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003 Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003 Datum PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN PAALFUNDERINGEN PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN PAALFUNDERINGEN PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN

Nadere informatie

Stappenplan. Wat te doen? bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen. In samenwerking met: 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03.

Stappenplan. Wat te doen? bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen. In samenwerking met: 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03. Stappenplan bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen Wat te doen? 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03.19 KCAF In samenwerking met: een werkverband van De Groene Werf en BVL Bouwadvies www.funderingsadvies.eu

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Rioolrenovatie en -aanleg de Raam e.o. Verslag Informatieavond presentatie 27 oktober 2016, om 19:30 uur, locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij aanwezig - Bewoners de Raam en omgeving - Projectteam van de

Nadere informatie

Hoorn. Afdeling Stadsbeheer. Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) T.a.v. de werkgroep Drainage Grote Beer 3 1622 ES Hoorn 09.

Hoorn. Afdeling Stadsbeheer. Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) T.a.v. de werkgroep Drainage Grote Beer 3 1622 ES Hoorn 09. Hoorn Afdeling Stadsbeheer Ivan 2 Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) T.a.v. de werkgroep Drainage Grote Beer 3 1622 ES Hoorn Bureau Ingenieursbureau Contactpersoon: J.B.P.P. van Kampen Telefoonnr.

Nadere informatie

Het Nieuwe Rijksmuseum

Het Nieuwe Rijksmuseum Peter den Nijs Wareco ingenieurs: adviesbureau voor de ondergrond Rotterdam, 17 januari 2011 In 1876 besluit om te bouwen Architect P.J.H. Cuypers Open 1885 Plannen renovatie begin jaren 90 Wareco sinds

Nadere informatie

F3O richtlijn. Bureaustudie (bijlage 5) bouweenheid Exercitiestraat bouwkundig bouwjaar: 1924

F3O richtlijn. Bureaustudie (bijlage 5) bouweenheid Exercitiestraat bouwkundig bouwjaar: 1924 onderdeel overzicht resultaten funderingsonderzoek bouweenheid 010 beoordeling cfm F3O richtlijn Bureaustudie (bijlage 5) bouweenheid Exercitiestraat 11-14 bouwkundig bouwjaar: 1924 originele bouwtekeningen:

Nadere informatie

Welkom bewoners Brugweg nrs fase 2 Herstel riolering. 27 juni

Welkom bewoners Brugweg nrs fase 2 Herstel riolering. 27 juni Welkom bewoners Brugweg nrs 1 117 fase 2 Herstel riolering 27 juni Even voorstellen Cees van Walsem projectleider gemeente Wendy Fahner adviseur riolering gemeente Hans Teunissen projectleider Kennis van

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin drainage voorkomt grondwateroverlast Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken

Nadere informatie

F3O richtlijn. Bedreigingen (voor de toekomst) te lage grondwaterstand nee geotechnische draagkracht bacteriële aantasting grenen palen nee

F3O richtlijn. Bedreigingen (voor de toekomst) te lage grondwaterstand nee geotechnische draagkracht bacteriële aantasting grenen palen nee onderdeel overzicht resultaten funderingsonderzoek bouweenheid 026 beoordeling cfm F3O richtlijn Bureaustudie (bijlage 5) bouweenheid Schuttersweg 101-105, Schuttersstraat 45 bouwkundig bouwjaar: 1924

Nadere informatie