Juridisch-administratieve dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridisch-administratieve dienstverlening"

Transcriptie

1 Kwalificatiedossier mbo Juridisch-administratieve dienstverlening Profielen Juridisch administratief dienstverlener Medewerker Human Resource Management (HRM) Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Economie en administratie Crebonummer(s)

2 Penvoerder: ECABO Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ECABO. Vastgesteld door: Het Bestuur van ECABO. Op: 2 van 26

3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 4 Overzicht van het kwalificatiedossier... 5 Basis Typering van de beroepen Beroepsgerichte basis... 7 B1-K1: Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening... 7 B1-K1-W1: Verstrekt (juridische) informatie en advies... 9 B1-K1-W2: Verwijst indien nodig intern en/of extern door B1-K2: Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden B1-K2-W1: Beheert het (digitale) dossier B1-K2-W2: Typeert en interpreteert (juridische/financiële/fiscale) gegevens t.b.v. verdere procedures Generieke basis Profielen P1: Juridisch administratief dienstverlener P1-K1: Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten P1-K1-W1: Verzamelt en registreert gegevens t.b.v. vervolgprocedures P1-K1-W2: Stelt juridische, financiële en/of fiscale documenten op P2: Medewerker Human Resource Management (HRM) P2-K1: Verricht de personeelsadministratie en ondersteunt bij diverse HRM processen P2-K1-W1: Verricht (administratieve) ondersteuning bij HRM processen P2-K1-W2: Genereert in opdracht managementinformatie P2-K1-W3: Verricht (administratieve) ondersteuning t.b.v. de salarisadministratie Keuzedelen van 26

4 Leeswijzer De kwalificatie-eisen voor het middelbaar beroepsonderwijs bestaan uit drie delen: basis, profiel en een keuzedeel. Deze eisen geven samen weer wat de mbo-gediplomeerde moet kunnen als hij of zij op de arbeidsmarkt start of verder studeert. Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-opleidingen en bestaat uit twee delen: 1. De basis (B), die gevormd wordt door: a. De beroepsgerichte basis. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier (met eventueel aanvullende eisen per profiel). b. De generieke kwalificatie-eisen. De generieke kwalificatie-eisen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de kwalificatieeisen ten aanzien van: Nederlandse taal; rekenen; loopbaan en burgerschap; en voor zover niveau 4 betreft: Engels. 2. De profielen (P). Dit zijn de kerntaken (K) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen. Het kwalificatiedossier bevat een verwijzing naar het derde deel van de kwalificatie-eisen: de keuzedelen. Dit zijn kwalificatie-eisen die de arbeidsmarktrelevantie vergroten of de doorstroom naar een vervolgstudie vergemakkelijken. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij dit kwalificatiedossier is ook te vinden op Deze informatieis geen onderdeel van de kwalificatie-eisen. Taal en rekenen De generieke eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van beroepsspecifieke taal- en rekeneisen is dit aangegeven in de kolom vakkennis en vaardigheden. Daarnaast kan in de kolom gedrag een extra verduidelijking aangegeven zijn van hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden ingezet in een werkproces. 4 van 26

5 Overzicht van het kwalificatiedossier Naam profiel Mbo-niveau NLQF- EQF-niveau Typering van de opleiding Studielast P1 Juridisch administratief dienstverlener 4 4 middenkaderopleiding P2 Medewerker Human Resource Management (HRM) 4 4 middenkaderopleiding Basis De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen: B1-K1 Verzorgt klantcontact bij juridischadministratieve dienstverlening B1-K1-W1 B1-K1-W2 Verstrekt (juridische) informatie en advies Verwijst indien nodig intern en/of extern door B1-K2 Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden B1-K2-W1 B1-K2-W2 Beheert het (digitale) dossier Typeert en interpreteert (juridische/financiële/fiscale) gegevens t.b.v. verdere procedures Profielen De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen: P1 Juridisch administratief dienstverlener P1-K1 Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten P1-K1-W1 P1-K1-W2 Verzamelt en registreert gegevens t.b.v. vervolgprocedures Stelt juridische, financiële en/of fiscale documenten op P2 Medewerker Human Resource Management (HRM) P2-K1 Verricht de personeelsadministratie en ondersteunt bij diverse HRM processen P2-K1-W1 P2-K1-W2 Verricht (administratieve) ondersteuning bij HRM processen Genereert in opdracht managementinformatie P2-K1-W3 Verricht (administratieve) ondersteuning t.b.v. de salarisadministratie 5 van 26

6 Basis 1. Typering van de beroepengroep Typerende beroepshouding De medewerker is administratief en juridisch vaardig en stelt zich klantgericht doch zakelijk op. Hij moet in staat zijn om zijn eigen werk te organiseren. Het is verder belangrijk dat de medewerker organisatiesensitief is; dat hij begrijpt in welke context zijn organisatie opereert. Bij een overheidsorganisatie moet de medewerker beschikken over politieke sensitiviteit, bij een commerciële organisatie moet de medewerker begrijpen dat er winst en omzet moet worden gemaakt om te kunnen voortbestaan. Hij moet inzicht hebben in bedrijfsprocessen en procesmatig kunnen denken en handelen, aangezien dat in toenemende mate van belang is in organisaties. Het werken bij (juridische) organisaties / afdelingen impliceert dat de medewerker zich moet houden aan neutraliteit en absolute geheimhoudingsplicht. Hij is zich te allen tijde bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie waarmee hij omgaat. Hij moet integer zijn. De medewerker is verder onderzoekend van aard, pro-actief en communicatief vaardig. Hij is assertief genoeg om de klant op mogelijkheden en onmogelijkheden te wijzen. De medewerker moet een kritische houding hebben, procedureel kunnen denken, de samenhang tussen activiteiten bewaken, efficiënt werken, logisch kunnen nadenken, gevoel voor cijfers hebben en nauwkeurig en geconcentreerd kunnen werken. Tevens dient de medewerker, als (dossier)werkzaamheden zich tegelijkertijd aandienen, zijn concentratie en nauwkeurigheid te behouden, prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren en ordelijk te zijn. Veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar steeds sneller op; de medewerker maakt zich snel nieuwe kennis eigen en beschikt over een flexibele houding. Context Voor het profiel Juridisch administratief dienstverlener geldt dat de medewerker werkzaam is in organisaties op het gebied van: - openbaar bestuur: bijv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen,rechterlijke instanties, kadaster, Openbaar minsterie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen. - sociale zekerheid: bijv. afdelingen werk, inkomen en zorg van gemeenten, UWV, UWV Werkbedrijf, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers. - zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijv. ter ondersteuning van het notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/om, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorperaties. Voor het profiel Medewerker human resource management (HRM) geldt dat de medewerker werkzaam is bij elke willekeurige organisatie met een afdeling HRM, ook wel afdeling Personeel en organisatie, Human Resources of Personeelszaken genoemd. Ook komt het voor dat de medewerker op een afdeling werkt waar de HRM taken naast andere (algemenere) taken worden uitgevoerd (meestal bij kleinere organisaties). Voor beide profielen is de groei van shared service centra binnen de genoemde branches relevant. Resultaat van de beroepengroep De medewerker heeft (juridisch) administratieve ondersteuning verleend bij de afhandeling van (juridische) vragen, verzoeken en/of opdrachten. Deze kunnen afkomstig zijn van (interne en externe) klanten, dan wel de eigen organisatie. De vraag, het verzoek, de opdracht is naar tevredenheid van de klant en/of de uitvoerende organisatie behandeld. De affhandeling heeft doelmatig en efficiënt, conform geldende wet- en regelgeving en/of organisatiespecifieke procedures en regels plaatsgevonden. 6 van 26

7 2. Beroepsgerichte basis B1-K1: Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening Complexiteit De medewerker informeert (interne) klanten over inhoudelijke onderwerpen en/of procedures. Hiervoor heeft hij face-to-face, telefonisch en schriftelijk klantcontact. Door toenemende digitalisering is het contact via internet, en social media toegenomen. De medewerker is goed op de hoogte van de geldende wetten en procedures om de vragen te kunnen beantwoorden. Eigen oordeelsvorming en gedragsbepaling zijn van groot belang. De medewerker hoeft hiervoor niet alle wet- en regelgeving uit zijn hoofd te leren, maar moet weten waar hij zaken kan opzoeken en wanneer er wets- en/of procedurewijzigingen zijn. De medewerker heeft een brede basiskennis van diverse deelgebieden nodig, omdat hij breed inzetbaar dient te zijn. Daarnaast moet de medewerker beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Hij krijgt soms te maken met complexe klantsituaties en moet kunnen omgaan met (dreigende) conflicten met en agressie van (interne) klanten. De medewerker moet verder goed op de hoogte zijn van de grenzen van zijn bevoegdheden; wanneer mag hij de klant informeren en wanneer schakelt hij de (senior) collega, leidinggevende, (HBO) specialist of adviseur in? Naast het intern doorverwijzen van klanten naar een collega of andere afdeling, kan het ook zijn dat de medewerker moet doorverwijzen naar een andere organisatie. De medewerker moet bij het uitvoeren van deze taak een goede balans weten te vinden tussen de besteding van tijd en het leveren van kwaliteit. Een complicerende factor is dat de medewerker in veel gevallen voortdurend kan worden aangesproken door (interne) klanten, terwijl hij ook zijn werkzaamheden moet afronden. Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Ten behoeve van het verzorgen van klantcontact verricht de medewerker werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van zijn leidinggevende en/of senior collega. Hij vervult een schakelrol tussen de (interne) klant enerzijds en (het belang van) de organisatie anderzijds. Hij werkt intensief samen met de leidinggevende en collega's. De medewerker werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. In veel gevallen behoort het informeren over standaardprocedures en het beantwoorden van standaardvragen tot zijn bevoegdheden. Zodra de te verstrekken informatie buiten de bevoegdheid en/of expertisegebied van de medewerker ligt, verwijst hij door naar de hiervoor bevoegde / hierin gespecialiseerde collega, afdeling en/of andere organisatie. Bij het doorverwijzen is het de verantwoordelijkheid van de medewerker om de (interne) klant informatie te verstrekken over de overdracht aan een collega / de werkwijze van de andere organisatie. Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Vakkennis en Vaardigheden Kennis inleiding recht Heeft kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden Heeft kennis van indeling recht / rechtsregels Heeft kennis van vormen van rechtspraak Heeft kennis van wetboeken / wettenbundels Heeft kennis van de positionering, bevoegdheden en beleidsterreinen van overheden en overheidsinstanties Heeft kennis van rechtsbijstand Heeft kennis van privacyregelgeving / persoonsregistratie Heeft kennis van internetgebruik en privacy Heeft kennis van de werking van beroepsgeheimen Heeft kennis van het begrip aansprakelijkheid Heeft kennis van mediation Kennis arbeidsrecht Heeft kennis van arbeidsovereenkomsten Heeft kennis van wet- en regelgeving rechtspositie werknemers Heeft kennis van de werking van collectieve arbeidsovereenkomsten Heeft kennis van de werking van ondernemingsraad en medezeggenschap Heeft kennis van het ontslagrecht Kennis belastingrecht Heeft kennis van belastingrecht (waaronder belangrijkste begrippen loon- en inkomstenbelasting en toeslagen) Kennis arbeidsmarkt, re-integratie en scholing Heeft kennis van actuele arbeidsmarktontwikkelingen - regionaal en landelijk Heeft kennis van trajecten op het gebied van arbeidsmarkt, re-integratie en scholing 7 van 26

8 B1-K1: Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening Kennis organisatiekunde Heeft kennis van het begrip arbeidsinhoud Heeft kennis van arbeidsverhoudingen Heeft kennis van organisatieschema's, hiërarchie en het functiegebouw Kennis sociale zekerheid en sociale kaart Heeft kennis van sociale zekerheidswet- en regelgeving Heeft kennis van sociale kaart (taken en bevoegdheden van instellingen op het gebied van inkomen, werk, zorg en financiële bijstand) Heeft globale kennis van psycho-sociale problematiek van doelgroepen Kennis bestuursrecht Heeft kennis van algemeen en bijzonder bestuursrecht Heeft kennis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur Heeft kennis van algemene wetgeving bestuursrecht Heeft kennis van wetgeving integriteit overheidsbestuur Heeft kennis van legitimiteit van overheidshandelen Heeft kennis van wetgeving omtrent openbaarheid van bestuur Heeft kennis van wetgeving omtrent omgevingsrecht Heeft kennis van bestuursrecht (beschikking, handhaving, bezwaar en beroep, algemene rechtsbeginselen) Heeft kennis van bestuurlijke handhavingsinstrumenten Heeft kennis van gedragscode overheidspersoneel Heeft kennis van wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens Heeft kennis van politieke besluitvormingsprocessen Kennis privaatrecht: vermogensrecht Heeft kennis van goederenrecht Heeft kennis van verbintenissenrecht Heeft kennis van relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek Kennis personen- en familierecht Heeft kennis van personen- en familierecht Heeft kennis van huwelijksgoederenrecht Heeft kennis van relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek Computervaardigheden Kan ict-middelen gebruiken Kan zakelijk gebruik maken van social media, internet en intranet Communicatieve vaardigheden Past gesprekstechnieken toe Past jargon / vaktaal toe Kan omgaan met (dreigende) conflicten / agressie Overige vaardigheden Kan methodisch handelen Kan omgaan met brondocumenten/naslagwerken Kan organisatiesensitief handelen Kan psycho-sociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen Kan rechtsbronnen hanteren (valide informatie opzoeken) Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Heeft kennis van (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden (waaronder cao- en personele regelingen) Heeft kennis van wetten en regels rondom werkvergunningen en gelijke behandeling Heeft kennis van procedures rondom verlofaanvragen, beoordelingscriteria, mutatieformulieren, etc. Kan het e-hrm / personeelsinformatiesysteem gebruiken (waaronder Employee Self Service en Management Self Service) Kan de bedrijfsregels en -procedures m.b.t. HRM toelichten aan werknemers 8 van 26

9 B1-K1-W1 Verstrekt (juridische) informatie en advies Omschrijving De medewerker verstrekt informatie en advies op basis van een concrete klantvraag of op eigen initiatief. Hij verstrekt informatie over zijn eigen rol en bevoegdheid en zo nodig verstrekt hij informatie over de organisatie waarvoor hij werkt. De medewerker analyseert de vraag van de (interne) klant, verzamelt relevante gegevens, past zo nodig wet- en regelgeving toe. Daarna verstrekt hij informatie en inhoudelijk of (veelal) procedureel advies in concrete klantsituaties. Ter verheldering van de klantvraag vraagt hij om specifieke informatie van de klant zodat hij voldoende informatie heeft om de klant volledig te kunnen informeren. Ook informeert hij klanten over de stand van zaken van het klantdossier en het verloop van (juridische) procedures. Tevens geeft hij toelichting op (juridische) documenten, specificaties en/of berekeningen. Hij wijst de klant, indien nodig, op mogelijke verplichtingen. Vervolgens controleert hij of de informatie juist is overgekomen en duidelijk is. Hij legt het gesprek vast en rapporteert zo nodig. Daarnaast geeft de medewerker inhoud aan zijn signaalfunctie door (klant-, markt-) informatie die van belang is voor de eigen organisatie door te spelen naar zijn leidinggevende ter optimalisering van de dienstverlening. Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: Bij de toelichting op juridische documenten gaat het bij de juridisch administratief dienstverlener bijvoorbeeld om rapportages, vergunningen, beschikkingen, aangiften en toeslagen (in de context van het openbaar bestuur en de sociale zekerheid) en koop- en huurovereenkomsten, eigendomsakten, dwangbevel, akte van levering etc. (in de context van de zakelijke dienstverlening). Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: De medewerker HRM informeert (nieuwe) werknemers over hun rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, bedrijfs- en cao-regelingen, loonstroken, vergoedingen- en declaratiebeleid,(personeels)informatiesystemen, E-HRM en verlof. Tevens informeert hij werknemers over procedures rondom in- door- en uitstroom, functioneringsronden, beoordelingsronden en opleidingen. De medewerker HRM verzorgt daarnaast de informatieverstrekking op het gebied van HRM via intranet en/of de interne nieuwsbrief. Resultaat De (interne) klant is op maat en correct geïnformeerd. Klantgegevens zijn volledig en correct geregistreerd. De leidinggevende is correct en volledig geïnformeerd over klantinformatie die van belang is voor de optimalisatie van de dienstverlening van de eigen organisatie. Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: De informatie m.b.t. HRM die op intranet en/of in de interne nieuwsbrief wordt gepubliceerd, is juist en actueel. Gedrag De medewerker deelt uit eigen beweging zijn kennis en inzichten met de klant. Daarnaast geeft hij inhoud aan zijn signaalfunctie door (klant)informatie die van belang is voor de dienstverlening van de eigen organisatie tijdig door te spelen naar zijn leidinggevende. De medewerker gaat discreet met gevoelige klantgegevens om, handelt onbevooroordeeld en accepteert de verschillen tussen klanten met een verschillende (culturele) achtergrond. Hij richt zich in de communicatie op de vraag en informatiebehoefte van de klant en formuleert, zowel mondeling als schriftelijk, helder en ondubbelzinnig in correct Nederlands. De medewerker registreert alle relevante gegevens, verstrekte informatie en/of afspraken nauwkeurig en volledig. Hij toont abstractievermogen door de concrete klantvraag te vertalen naar algemene juridische/financiële/fiscale regels. In de beantwoording van de informatievraag brengt de medewerker structuur aan in de klantgegevens, onderscheidt hij hoofd- en bijzaken, trekt logische conclusies en stelt de informatievraag vast. De medewerker blijft door het bestuderen van aangereikt materiaal goed op de hoogte van nieuwe/veranderde wet- en regelgeving/ontwikkelingen in het vakgebied en past deze waar nodig toe. 9 van 26

10 B1-K1-W1 Verstrekt (juridische) informatie en advies Hij werkt volgens organisatiespecifieke regels en procedures bij het verstrekken van informatie en de verslaglegging daarvan. (Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Leren, Instructies en procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan) Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: De medewerker HRM zorgt er voor dat werknemers goed geïnformeerd zijn met betrekking tot personeelsaangelegenheden en relevante wet- en regelgeving en wijst anderen actief op informatie die voor hen van belang zou kunnen zijn. Dit doet hij zowel pro-actief als wanneer de vraag zich bij een werknemer voordoet. (Beslissen en activiteiten initiëren) B1-K1-W2 Verwijst indien nodig intern en/of extern door Omschrijving De medewerker bepaalt op basis van informatie van de klant of de eigen organisatie / afdeling aangewezen is om de klantvraag te behandelen, of dat mogelijk doorverwezen moet worden naar een andere afdeling / organisatie. Het kan zowel gaan om interne of externe klanten. Indien de klant moet worden doorverwezen, verstrekt de medewerker algemene informatie over de doelstelling, de werkwijze en de (juridische) procedures van organisaties in het werkveld van de betreffende (juridische) dienstverlening. Resultaat De beslissing om door te verwijzen is correct genomen. De (interne) klant is op maat en correct doorverwezen. Gedrag De medewerker deelt uit eigen beweging kennis en inzichten met de (interne) klant. Hij toont abstractievermogen door de concrete klantsituatie te vertalen naar algemene juridische/financiële/fiscale regels en vice versa. Hij vraagt door en verzamelt uitgebreid gegevens om de klantvraag helder te krijgen. (Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Onderzoeken) 10 van 26

11 B1-K2: Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden Complexiteit Het beroep wordt gekenmerkt door standaardopdrachten die volgens vastgestelde procedures afgewikkeld moeten worden. De medewerker is veelal belast met de uitwerking van een deel van de procedure, hij moet echter wel gedegen inzicht en kennis hebben in de gehele procedure t.b.v. een correct dossierbeheer. Hij moet snel kunnen schakelen tussen verschillende dossierwerkzaamheden. Hij bewaakt de termijnen van verschillende dossiers en moet ook daarom het zicht op de totale procedure behouden. Hij is in staat zijn prioriteiten in zijn eigen werk te stellen en dient ook (mee) te werken aan procesbewaking.de medewerker moet een balans vinden in de toegestane tijdsinvestering per taak en het leveren van kwaliteit. Hij maakt bij zijn werkzaamheden een afweging tussen de wensen en mogelijkheden van de (interne en/of externe) klant, de belangen van de eigen organisatie en het gestelde in wet- en regelgeving: De medewerker kan zich daarmee in voorkomende gevallen in een dubbelrol bevinden. De medewerker verricht zijn werkzaamheden niet consecutief maar simultaan. Het risico van het niet simultaan (kunnen) werken is dat een taak die voorrang heeft blijft liggen, waardoor (wettelijke en organisatie-) termijnen worden overschreden en/of de voortgang van een proces wordt verstoord. Het handhaven van wettelijke termijnen ligt gevoelig. Overschrijding kan verstrekkende gevolgen hebben voor de (interne en/of externe) klant en/of de organisatie.de medewerker heeft brede basiskennis van diverse relevante rechtsgebieden nodig voor het beheren van (juridische) dossiers en voor het typeren, interpreteren en ordenen van (juridische) gegevens ter voorbereiding van het opstellen van verschillende soorten documenten. Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Ten behoeve van het verrichten van (juridische) dossierwerkzaamheden ondersteunt de medewerker de leidinggevende bij de dagelijkse werkzaamheden en vervult hij een schakelrol tussen de klant en de leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en (financieel) administratieve dossier-/gegevensbehandeling en maakt (digitale) dossiers toegankelijk voor de leidinggevende en de (interne en/of externe) klant. Hij werkt intensief samen met de leidinggevende en collega's. De medewerker werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling, is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor het beheer van (personeels- )dossiers. Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Vakkennis en Vaardigheden Kennis inleiding recht Heeft kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden Heeft kennis van indeling recht / rechtsregels Heeft kennis van vormen van rechtspraak Heeft kennis van wetboeken / wettenbundels Heeft kennis van de positionering, bevoegdheden en beleidsterreinen van overheden en overheidsinstanties Heeft kennis van rechtsbijstand Heeft kennis van privacyregelgeving / persoonsregistratie Heeft kennis van internetgebruik en privacy Heeft kennis van de werking van beroepsgeheimen Heeft kennis van mediation Kennis arbeidsrecht Heeft kennis van arbeidsovereenkomsten Heeft kennis van wet- en regelgeving rechtspositie werknemers Heeft kennis van de werking van collectieve arbeidsovereenkomsten Heeft kennis van de werking van ondernemingsraad en medezeggenschap Heeft kennis van het ontslagrecht Kennis belastingrecht Heeft kennis van belastingrecht (waaronder belangrijkste begrippen loon- en inkomstenbelasting en toeslagen) Kennis arbeidsmarkt, re-integratie en scholing Heeft kennis van actuele arbeidsmarktontwikkelingen - regionaal en landelijk Heeft kennis van trajecten op het gebied van arbeidsmarkt, re-integratie en scholing Kennis sociale zekerheid en sociale kaart Heeft kennis van sociale zekerheidswet- en regelgeving 11 van 26

12 B1-K2: Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden Heeft kennis van sociale kaart (taken en bevoegdheden van instellingen op het gebied van inkomen, werk, zorg en financiële bijstand) Kennis personen- en familierecht Heeft kennis van personen- en familierecht Heeft kennis van huwelijksgoederenrecht Heeft kennis van relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek Kennis privaatrecht: vermogensrecht Heeft kennis van goederenrecht Heeft kennis van verbintenissenrecht Heeft kennis van relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek Kennis bestuursrecht Heeft kennis van algemeen en bijzonder bestuursrecht Heeft kennis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur Heeft kennis van algemene wetgeving bestuursrecht Heeft kennis van wetgeving integriteit overheidsbestuur Heeft kennis van legitimiteit van overheidshandelen Heeft kennis van wetgeving omtrent openbaarheid van bestuur Heeft kennis van wetgeving omtrent omgevingsrecht Heeft kennis van bestuursrecht (beschikking, handhaving, bezwaar en beroep, algemene rechtsbeginselen) Heeft kennis van bestuurlijke handhavingsinstrumenten Heeft kennis van gedragscode overheidspersoneel Termijn- en procedurebewaking Kan (wettelijke) termijnen bewaken Kan methodisch handelen Kan omgaan met brondocumenten/naslagwerken Kan rapporteren Gegevenstypering en -interpretatie Kan financiële documenten (bewijsstukken inkomen en vermogen/loonstroken) typeren en interpreteren Kan documenten personen- en familierecht (identiteitsbewijs, paspoort, verblijfsvergunning, samenlevingscontract, huwelijksovereenkomst, uittreksel bevolkingsregister, documenten rond huwelijkse voorwaarden en algehele gemeenschap van goederen) typeren en interpreteren Kan arbeidscontracten en andere soorten overeenkomsten typeren en interpreteren Kan collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) typeren en interpreteren Kan rechtsbronnen hanteren (valide informatie opzoeken) Dossierbeheer Beheerst dossier- en informatiemanagement Kan archiveren Kan ict-middelen gebruiken Plant en regelt de eigen werkzaamheden 12 van 26

13 B1-K2: Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: Heeft kennis van belastingen lagere overheden (waaronder kwijtscheldingsregelingen, rechtsmiddelen, specificatie aanslagbiljet) Heeft kennis van wetten / regelingen m.b.t. Rijksbelastingen, diverse fiscale wetten Kan documenten bestuursrecht (rapportage, beschikking, bezwaarschrift, beroepschrift) typeren en interpreteren Kan documenten erfrecht (testament, codicil, legaat) typeren en interpreteren Kan documenten goederen- en verbintenissenrecht (huurovereenkomst, koopovereenkomst) typeren en interpreteren Kan akte van levering, eigendomsakte, hypotheekakte, splitsingsakte, erfpachtovereenkomst typeren en interpreteren Kan uittreksels Kamer van Koophandel typeren en interpreteren Kan vonnissen typeren en interpreteren Kan bevolkingsregister, boedelregister, functieregister, curateleregister, register Kamer van Koophandel, huwelijksgoederenregister beheren Past financieel-juridische procedures toe bij deurwaarderspraktijk, Belastingdienst, incasso, inkomensbeheer, bewindvoering en schuldhulpverlening Heeft kennis van bewindvoering Heeft kennis van beschermingsbewind Heeft kennis van elementaire begrippen schuldhulpverlening (minnelijk/wettelijk traject) Heeft kennis van wetgeving omtrent schuldsanering Kan eigen werkzaamheden organiseren en prioriteren Heeft kennis van erfrecht Heeft kennis van budgetbegeleiding en budgetbeheer Heeft kennis van inkomensbeheer Heeft kennis van executie- en beslagrecht tot deurwaarderspraktijk Heeft kennis van faillissementsrecht Heeft kennis van rechtsbijstand Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Kan het e-hrm / personeelsinformatiesysteem gebruiken (waaronder Employee Self Service en Management Self Service) 13 van 26

14 B1-K2-W1 Beheert het (digitale) dossier Omschrijving De medewerker beheert het (digitale) (personeels-)dossier. Hij zorgt voor volledig en nauwkeurig geregistreerde gegevens in het dossier. Ook zorgt hij er voor dat de dossiers transparant en toegankelijk zijn. Hij maakt een dossier aan, vraagt (in opdracht) mondeling en schriftelijk gegevens op, codeert en voert documenten/gegevens in en archiveert deze, voert gegevens in het geautomatiseerde systeem in, onderhoudt contact met internen en derden en verzorgt de standaardcorrespondentie. Ter voorbereiding op klantgesprekken completeert hij dossiers. De medewerker bewaakt in het kader van (personeels-)dossierbeheer (wettelijke) termijnen, dan wel voorgeschreven werkprocedures van de organisatie, per dossier en houdt overzicht op het verloop van de (juridische) procedure. Hij rapporteert uit eigen initiatief over deadlines uit dossiers of systemen aan de leidinggevende. Hij verricht alle werkzaamheden in nauw overleg met zijn leidinggevende. Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: In het notariaat valt ook het verzorgen van de kadastrale boekhouding onder dossiergerelateerde werkzaamheden van de jurisch administratief dienstverlener. In de deurwaarderspraktijk verricht hij, als onderdeel van dossierbeheer, kashandelingen en stelt betalingsherinneringen op voor klanten van het kantoor. Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: In voorkomende gevallen verricht de juridisch administratief dienstverlener als onderdeel van dossierbeheer alle dagelijkse organisatorische, financiële en/of juridische werkzaamheden ten behoeve van de financiële belangen van klanten, zoals beheren rekeningen courant, het ondersteunen bij belastingaangiften, het betalen van vaste lasten etc. Hij overlegt hierbij regelmatig met (interne en externe) betrokkenen. Resultaat Een volledig en actueel (digitaal) dossier. Documenten zijn correct en volledig ingeboekt. De correspondentie is inhoudelijk en taalkundig correct. Benodigde acties zijn correct binnen de (wettelijke) termijnen uitgevoerd. Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: De kadastrale boekhouding is correct verzorgd. Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: Kashandelingen zijn correct verricht. Betalingsherinneringen zijn tijdig uitgevoerd. De dagelijkse organisatorische, financiële en/of juridische werkzaamheden zijn conform interne en externe procedures accuraat uitgevoerd. Overleg met interne en externe betrokkenen is regelmatig gevoerd. Gedrag De medewerker voert de werkzaamheden uit conform (wettelijke) voorgeschreven procedures, dan wel voorgeschreven werkprocedures van de organisatie. Hij behandelt klantgegevens zodanig dat hij rekening houdt met de privacy van de klant. De medewerker schrijft bij correspondentie in correct Nederlands. De medewerker schat de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in, houdt de tijd in de gaten en bewaakt activiteiten en voortgang in het werk. Hij bewaakt de voortgang ten aanzien van (wettelijke) deadlines en gestelde doelen. De benodigde acties worden ondernomen binnen de (wettelijk) gestelde termijnen of de richtlijnen van de organisatie. 14 van 26

15 B1-K2-W1 Beheert het (digitale) dossier De medewerker brengt zijn activiteiten van tevoren in kaart en plant en regelt de eigen activiteiten. Hij bepaalt (al dan niet zelfstandig) welke werkzaamheden prioriteit hebben. (Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen) Voor Juridisch administratief dienstverlener geldt aanvullend: De juridisch administratief dienstverlener schakelt anderen tijdig in bij problemen, raadpleegt anderen (intern en extern) indien nodig. Hij overlegt bij de uitvoering van de dagelijkse ondersteunende werkzaamheden regelmatig met alle betrokkenen. Hij informeert (hen) regelmatig over de voortgang van de activiteiten. Voor Medewerker Human Resource Management (HRM) geldt aanvullend: De juridisch administratief dienstverlener weet wat de financiële consequenties zijn van de uitvoering van zijn werk en handelt daar consequent naar. (Samenwerken en overleggen, Bedrijfsmatig handelen) B1-K2-W2 Typeert en interpreteert (juridische/financiële/fiscale) gegevens t.b.v. verdere procedures Omschrijving Als onderdeel van een procedure typeert, interpreteert en ordent de medewerker (juridische) gegevens, hij beoordeelt ze op relevantie en (eventuele) rechtsgevolgen en brengt een logische ordening aan. Hij past wet- en regelgeving toe op de verzamelde gegevens, wint zo nodig advies van derden in, vraagt aanvullende gegevens op, verricht onderzoek en legt zijn bevindingen (eventueel) vast in een rapportage. Resultaat Dossiergegevens zijn gecontroleerd en/of beoordeeld op relevantie en (eventuele) rechtsgevolgen. Dossiergegevens zijn logisch geordend. Rapportages zijn conform wet- en regelgeving en hebben een logische structuur en een voor belanghebbenden makkelijk te volgen opbouw. Gedrag De medewerker zorgt ervoor dat rapportages conform wet- en regelgeving, of interne richtlijnen zijn. De rapportages zijn logisch gestructureerd en hebben een voor belanghebbenden makkelijk te volgen opbouw. De medewerker vraagt gegevens op en controleert deze op relevantie, typeert documenten op hun betekenis voor het dossier, analyseert de gegevens grondig, trekt conclusies en legt verbanden ten behoeve van het verdere verloop van de procedure. De medewerker gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen en zoekt naar relevante en voldoende informatie om de gegevens te kunnen beoordelen. Hij zorgt ervoor, door het bestuderen van aangereikt materiaal, goed op de hoogte te blijven van nieuwe/veranderde wet- en regelgeving en past deze waar nodig toe. (Formuleren en rapporteren, Analyseren, Onderzoeken, Leren) 15 van 26

16 3. Generieke basis De generieke kwalificatie-eisen voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn tevens te vinden op Nederlandse taal Voor elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier gelden generieke kwalificatie-eisen voor de Nederlandse taal, overeenkomstig het desbetreffende referentieniveau, zoals opgenomen in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen: a. voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F; b. voor kwalificaties op niveau 4: 3F. Rekenen Voor elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier gelden generieke kwalificatie-eisen voor rekenen, overeenkomstig het desbetreffende referentieniveau, zoals opgenomen in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen: a. voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F; b. voor kwalificaties op niveau 4: 3F. Loopbaan en burgerschap Voor elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier gelden generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap, zoals opgenomen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Engels (alleen voor niveau 4) Voor elke kwalificatie op niveau 4 in dit kwalificatiedossier gelden generieke kwalificatie-eisen voor Engels overeenkomstig de volgende referentieniveaus, zoals opgenomen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB: a. lezen en luisteren: B1; b. schrijven, spreken en gesprekken voeren: A2. 16 van 26

17 Profielen P1 Juridisch administratief dienstverlener Mbo-Niveau 4 Typering van het beroep De juridisch administratief dienstverlener verricht ondersteunende, juridisch-administratieve en in voorkomende gevallen ook financiële (standaard)werkzaamheden in de werkvelden zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur en sociale zekerheid. In de zakelijke dienstverlening is het uitvoeren van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van specifieke klantvragen, dan wel in opdracht van de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Binnen zijn bevoegdheden voert de juridisch-administratief dienstverlener de werkzaamheden zelfstandig, dan wel in teamverband uit. In het openbaar bestuur en met name in de sociale zekerheid is de beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor meer complexe zaken in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan hoger opgeleide medewerkers. Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en de sociale zekerheid voortdurend aan veranderingen onderhevig. Continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden is noodzakelijk. Kritische beroepssituatie(s): Ondersteunt bij de behandeling van (financieel) juridische aanvragen en opdrachten. Ten behoeve van de behandeling van (financieel) juridische aanvragen en opdrachten van klanten en van de eigen organisatie binnen de branches zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur en de sociale zekerheid, verricht de juridisch administratief dienstverlener ondersteunende organisatorische en (financieel) juridische werkzaamheden. De werkzaamheden voert hij zelfstandig en/of in teamverband uit in de frontoffice, d.i. het verzorgen van klantcontact, waarbij juridische informatie en advies verstrekt wordt, en in de backoffice, waarin gewerkt wordt aan klantdossiers. De juridisch administratief dienstverlener is breed inzetbaar en beschikt over een uitgebreid pakket aan (financieel) juridische (basis)kennis en vaardigheden. Met het oog op het over het algemeen hoge afbreukrisico van de werkzaamheden (voor klant en organisatie) geeft de medewerker blijk van verantwoordelijkheidsgevoel, werkt conform geldende (standaard)procedures en binnen afgesproken bevoegdheden. Hij stelt zich altijd klantgericht én zakelijk op. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branchevereisten Nee P1-K1 Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten Complexiteit De juridisch administratief dienstverlener verricht zowel routinematige als specifieke juridisch-administratieve en financiële werkzaamheden bij het behandelen van (financieel) juridische aanvragen en opdrachten. Meestal is hij belast met een deel van een totale procedure. Dat vraagt inzicht in het totale proces. De juridisch administratief dienstverlener heeft bij het het verzamelen en registreren van gegegevens en bij het opstellen van documenten niet alleen met de (financieel juridische) standaarddocumenten en procedures van de eigen organisatie te maken, maar ook met documenten en procedures van andere organisaties. Bij het opstellen van documenten gaat het over het algemeen om standaarddocumenten waarin gegevens worden vastgelegd op basis van wet- en regelgeving en van kracht zijnd beleid. Het behandelen van aanvragen en opdrachten betreft activiteiten waarbij inzet van brede specifieke (financieel) juridische kennis noodzakelijk is bij dossieronderzoek (verzamelen en registreren van gegevens) en het opstellen van documenten. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid De juridisch administratief dienstverlener is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket. De bandbreedte van de werkzaamheden en het afbreukrisico is afhankelijk van de grootte van de organisatie en van de inhoud van de werkprocessen. De medewerker voert een kleiner of groter deel van de administratief-juridische taken zelfstandig uit. Hij ondersteunt de leidinggevende en/of de afdeling en heeft in het algemeen geen regierol bij het inwinnen van informatie en het opstellen van documenten. Vakkennis en Vaardigheden 17 van 26

18 P1-K1 Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten Brede kennis personen-, familie- en erfrecht Heeft kennis van erfrecht Heeft kennis van fiscale aspecten van schenkingen en erfenissen Heeft kennis van personen- en familierecht Heeft kennis van huwelijksgoederenrecht Heeft kennis van relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek Brede kennis bestuursrecht en bestuursprocesrecht Heeft kennis van algemeen en bijzonder bestuursrecht Heeft kennis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur Heeft kennis van algemene wetgeving bestuursrecht Heeft kennis van wetgeving integriteit overheidsbestuur Heeft kennis van legitimiteit van overheidshandelen Heeft kennis van wetgeving omtrent openbaarheid van bestuur Heeft kennis van wetgeving omtrent omgevingsrecht Heeft kennis van bestuursrecht (beschikking, handhaving, bezwaar en beroep, algemene rechtsbeginselen) Heeft kennis van wetgeving notarisambt (vereisten opstellen akte) Heeft kennis van bestuurlijke handhavingsinstrumenten Heeft kennis van gedragscode overheidspersoneel Heeft kennis van wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens Heeft kennis van politieke besluitvormingsprocessen Brede kennis privaatrecht: vermogensrecht Heeft kennis van goederenrecht Heeft kennis van verbintenissenrecht Heeft kennis van aanvullende relevante wetgeving (wetgeving koop onroerende zaken, wetgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) Heeft kennis van relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek Brede kennis burgerlijk procesrecht Heeft kennis van burgerlijk procesrecht: procedure, dagvaarding, verzoekschrift, kort geding, arbitrage, rechtsmiddelen, rollen, termijnen, bewijsmiddelen, executie van vonnis, executie- en beslagrecht Brede kennis overig recht Heeft kennis van arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, beëindiging arbeidsovereenkomst, bescherming rechtspositie) Heeft kennis van rechterlijke organisatie (indeling) Heeft kennis van strafrecht en strafprocesrecht Heeft kennis van burenrecht Heeft kennis van fiscaal recht in relatie tot notariaat (fiscale gevolgen schenking, successierecht, inkomsten- en omzetbelasting, belasting van rechtsverkeer, assurantiewet) Heeft kennis van fiscale aftrekposten bij notariële kosten Heeft kennis van goederenrecht (eigendom, bezit, houderschap, verkrijging, (on)roerende zaken, registergoederen, rechten op goederen zoals pand, hypotheek, erfpacht appartemensrecht, opstal, vruchtgebruik etc.) Opstelling documenten Kan een bezwaarschrift opstellen Kan een dagvaarding, verzoekschrift, toelichtingsbrief sommatie, vordering, exploot, beslag, advertentie openbare verkoop (voorbereiden), bevestiging betalingsregeling (deurwaarderspraktijk) opstellen Kan standaardbrieven invullen / aanpassen Kan hypotheekakte, koopcontract, verzekeringspolis, offerte, opdracht tot dienstverlening, inspectierapport, taxatierapport, nota (makelaardij) opstellen Kan koopakte, akte van levering, hypotheekakte, testament, huwelijkse voorwaarden, akte van oprichting, splitsingsakte, verklaring erfrecht, nota's / offertes (notariaat) opstellen Kan processtukken zoals dagvaarding, verzoekschrift opstellen Kan een besluit (vergunning, herziening, beëindiging, intrekking) opstellen Kan een verklaring opstellen Inwinning informatie Beheerst dossier- en informatiemanagement Kan archiveren Kan ict-middelen gebruiken Kan rapporteren Past gesprekstechnieken toe 18 van 26

19 P1-K1 Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten Kan gegevens analyseren P1-K1-W1 Verzamelt en registreert gegevens t.b.v. vervolgprocedures Omschrijving De juridisch administratief dienstverlener verzamelt gegevens van klanten in het kader van het behandelen van (financieel) juridische aanvragen en opdrachten (publiek- en privaatrechterlijk). Hij vraagt, zo mogelijk aan de hand van gestructureerde vragenlijsten, relevante gegevens (waaronder bewijsstukken) van de klant op en controleert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens. Indien nodig vraagt de juridisch administratief dienstverlener aanvullende dan wel ontbrekende gegevens op. Hij registreert dit ten behoeve van vervolgprocedures. Resultaat De verkregen gegevens van de klant zijn correct geïnventariseerd, geverifieerd en geregistreerd. De verzamelde gegevens zijn compleet ten behoeve van de vervolgprocedures. De klant weet in voorkomende gevallen welke gegevens nog ontbreken. Gedrag De juridisch administratief dienstverlener handelt in lijn met geldende ethische maatstaven, normen en waarden. Hij gaat discreet met klantgegevens om. De juridisch administratief dienstverlener richt zich in de communicatie op zijn eigen informatiebehoefte, formuleert helder en ondubbelzinnig om de klant te informeren welke gegevens en bewijsstukken van hem verlangd worden. De juridisch administratief dienstverlener zorgt voor volledige en nauwkeurige rapportages en documentaties. Hij verwerkt en registreert alle benodigde gegevens accuraat. De juridisch administratief dienstverlener toont abstractievermogen door de concrete klantsituatie te vertalen naar algemene juridische, financiële en/of fiscale regels om vast te kunnen stellen welke gegevens en bewijsstukken hij van de klant nodig heeft. De juridisch administratief dienstverlener toetst gegevens op juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid. Hij stelt kritische vragen ten aanzien van de verkregen gegevens en constateert eventueel welke informatie nog ontbreekt. De juridisch administratief dienstverlener werkt met (indien beschikbaar) hiervoor vastgestelde aanvraagformulieren of vragenlijsten bij het inwinnen van gegevens. (Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen, Analyseren) P1-K1-W2 Stelt juridische, financiële en/of fiscale documenten op Omschrijving Als onderdeel van een procedure stelt de juridisch administratief dienstverlener standaarddocumenten op of ondersteunt hij de leidinggevende daarbij. Hij maakt daarbij gebruik van dossiers en modellen. Hij stelt een juridisch, financieel en/of fiscaal standaarddocument of conceptdocument op, actualiseert standaarddocumenten op basis van nieuwe/gewijzigde wet- en regelgeving en/of voert mutaties in de (financieel) juridische standaarddocumenten uit. Resultaat Opgestelde of geactualiseerde (financiel) juridische standaarddocumenten of conceptdocumenten voldoen aan wet- en regelgeving. Opgestelde of geactualiseerde documenten zijn inhoudelijk en taalkundig correct, zijn logisch gestructureerd en hebben een voor belanghebbenden gemakkelijk te volgen opbouw. 19 van 26

20 P1-K1-W2 Stelt juridische, financiële en/of fiscale documenten op Gedrag De juridisch administratief dienstverlener raadpleegt anderen indien nodig en legt opgestelde (concept)documenten, afhankelijk van gemaakte afspraken, eerst voor aan relevante anderen voordat het document wordt verzonden. De juridisch administratief dienstverlener zorgt ervoor dat de de (financieel) juridische (concept)documenten conform wet- en regelgeving zijn, logisch gestructureerd zijn en een voor belanghebbenden gemakkelijk te volgen opbouw hebben. Bij het opstellen van de documenten toont de juridisch administratief dienstverlener abstractievermogen door de concrete klantgegevens en bewijsstukken te vertalen naar algemene juridische, financiële en/of fiscale regels en vice versa. De juridisch administratieve dienstverlener voert de werkzaamheden uit conform voorgeschreven (wettelijke en interne) procedures. (Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen) 20 van 26

Juridisch-administratieve beroepen Crebonr.

Juridisch-administratieve beroepen Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Juridisch-administratieve beroepen Crebonr. Kwalificaties Juridisch-administratief dienstverlener Medewerker human resource management (HRM) Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH

VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH 2008 / 2009 VERSUS 2010-2011 * Vanaf schooljaar 2009-2010 is er sprake van drie kwalificatiedossiers voor de sector Juridisch: - Juridisch medewerker (met uitstromen

Nadere informatie

Administratieve en Juridische Dienstverlening

Administratieve en Juridische Dienstverlening School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministrateur/Junior Assistent-accountant Financieel Administratief Medewerker Medewerker (Financiële) Administratie Medewerker Human

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl Betreft OPLEIDING MBO4 FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER OPLEIDING naar de kwalificaties van MBO4 JURIDISCH ADMINISTRATIEF DIENSTVERLENER TOEGEKEND OPLEIDINGSDOMEIN ECONOMIE EN ADMINISTRATIE CREBONUMMER

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Administratief medewerker Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Economie en administratie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Mediaredactie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediaredactiemedewerker. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediaredactie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediaredactiemedewerker. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediaredactiemedewerker Kwalificatiedossier mbo Mediaredactie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: GOC, Savantis

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 94890 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 94890 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009.

Nadere informatie

Mediamanagement Crebonr.

Mediamanagement Crebonr. Kwalificaties Mediamanager Kwalificatiedossier mbo Mediamanagement Crebonr. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Vastgesteld door de minister van [OCW/EZ] op

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Kwalificatiedossier mbo Secretariële beroepen Kwalificaties Secretaresse Managementassistent/directiesecretaresse Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Economie en administratie Crebonr. 79090

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 2015 (Regulier sep) Plan van toetsing en afsluiting Formatief (= Voortgang)

PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 2015 (Regulier sep) Plan van toetsing en afsluiting Formatief (= Voortgang) PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 205 (Regulier ) -Leerjaar Juridisch Alle Richtingen -Leerjaar 5.03..0. 5.03..02. Engels. Opdrachten/huiswerk voldoende A2-B. 2 Lezen en schrijven

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Travel, Leisure & Hospitality

Travel, Leisure & Hospitality Concept Versie dossier december 2013 Kwalificatiedossier mbo Travel, Leisure & Hospitality Profielen Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality Leidinggevende

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Hoefsmederij Crebonr.

Hoefsmederij Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Hoefsmederij Crebonr. Kwalificaties Hoefsmid Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Vastgesteld door de minister van [OCW/EZ] op 01-07-2014 Penvoerder: Aequor Ontwikkeld

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. Bibliotheken

Kwalificatiedossier mbo. Bibliotheken Kwalificaties Bibliotheekmedewerker Kwalificatiedossier mbo Bibliotheken Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Economie en administratie Crebonr. 79090 Op dit moment is een wijziging van de WEB

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepen

Financieel administratieve beroepen Kwalificatiedossier mbo Financieel administratieve beroepen Kwalificaties Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Financiële dienstverlening Crebonr.

Financiële dienstverlening Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Financiële dienstverlening Crebonr. Kwalificaties Adviseur Bancaire Diensten Adviseur Schadeverzekeringen Adviseur Inkomensverzekeringen Adviseur Vermogen Geldig vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Senior medewerker

Kwalificatiedossier. Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Senior medewerker Kwalificatiedossier Naar Betrouwbare Persoonsgegevens Senior medewerker DATUM: 7 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding kwalificatie Senior medewerker... 1 1.1 De beroepsgroep... 1 1.2 Overzicht kwalificaties

Nadere informatie

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening Kwalificatiedossier mbo Financiële dienstverlening Kwalificaties Adviseur Bancaire Diensten Adviseur Schadeverzekeringen Adviseur Inkomensverzekeringen Adviseur Vermogen Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 ICT-beheerder Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

Juridisch secretaresse

Juridisch secretaresse Juridisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie Basis Uitvoeren metingen Rapporteren resultaten Wet- en regelgeving Ondersteunen zorgsystemen AVO Profiel Milieu-onderzoeker 4 Uitvoeren aanvullend onderzoek Milieu-inspecteur

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Juridisch Branche: Juridisch Beroepengroep: Juridisch medewerker Versie 2008-2009 Juridisch medewerker 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Paard. Kwalificatiedossier mbo. Profielen Allround medewerker paard Bedrijfsleider paard Instructeur paardensport. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Paard. Kwalificatiedossier mbo. Profielen Allround medewerker paard Bedrijfsleider paard Instructeur paardensport. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Profielen Allround medewerker paard Bedrijfsleider paard Instructeur paardensport Kwalificatiedossier mbo Paard Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Crebonummer(s) Penvoerder: Aequor Ontwikkeld

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen Profielen Juridisch-administratief dienstverlener (JAD) (niveau 4) Medewerker Human Resource Management (HRM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen Crebonr.

Marketing, communicatie en evenementen Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Marketing, communicatie en evenementen Crebonr. Kwalificaties Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Uitstroom: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: 2010-2011 Niveau: 4 Crebonummer:

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: juridisch Branche: sociale zekerheid Beroepengroep: medewerker sociale zekerheid Versie 2009-2010 Medewerker sociale zekerheid 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Secretariële beroepen Uitstroom: Secretaresse Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93233 Niveau: 3 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep Secretariële beroepen

Nadere informatie

AV-productie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker fotografie Allround medewerker AV-productie Fotograaf AV-specialist

AV-productie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker fotografie Allround medewerker AV-productie Fotograaf AV-specialist Kwalificatiedossier mbo AV-productie Kwalificaties Medewerker fotografie Allround medewerker AV-productie Fotograaf AV-specialist Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT support. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT support. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Medewerker beheer ICT Profiel van kwalificatiedossier: ICT support Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie