Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V."

Transcriptie

1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V. (hierna: LPD te noemen). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u aan LPD verstrekt, in het kader van het Werkzekerplan. Werkzekerplan Als u wordt geconfronteerd met het wegvallen van zaamheden om wat voor reden dan ook dan zal dit onherroepelijk gevolgen hebben voor uw ambtenaren (hierna steeds: of nemers). In dat geval kan LPD u van dienst zijn. Door samening met LPD wordt het voor u mogelijk om ambtenaren die anders zouden worden ontslagen of uitkeringsgerechtigd zouden zijn, in staat te stellen om arbeid te verrichten, en mogelijk zelfs in dienst te laten treden van een nieuwe gever. Hiermee geeft u invulling aan de plicht voor uw ambtenaren en wordt ook een reductie gerealiseerd van de lasten die de loonkosten en/of uitkeringslasten van deze ambtenaren met zich brengen. Tussen Inlener en LPD bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een nemer ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. LPD heeft de benodigde expertise en capaciteit om de herplaatsingskandidaten te (re)alloceren in externe functies. Hierbij wordt voorzover mogelijk rekening gehouden met de wens van de Herplaatsingskandidaat en het (opleidings)niveau. Tijdens deze doorgaans langetermijn samening treden ambtenaren in dienst van LPD. LPD zal zich inspannen om deze ambtenaren te bemiddelen naar een nieuwe functie, bij een nieuwe gever. Aan deze gever zal door LPD de Herplaatsingskandidaat (ex-ambtenaar) in eerste instantie door middel van payrolling ter beschikking worden gesteld. Payrolling Bij payrolling zijn drie partijen betrokken: Inlener, de nemer en LPD. Nadat de ex-ambtenaar (of nemer) bij LPD in dienst is getreden, bestaat tussen de nemer en LPD een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst: de payroll-overeenkomst, waarbij de nemer door LPD ter beschikking wordt gesteld van een Inlener om onder leiding en toezicht van deze Inlener zaamheden te gaan verrichten. In het kader van het Werkzekerplan blijft er ook bij terbeschikkingstelling aan Inlener een intensief contact tussen LPD en nemer. Dit is ondermeer het specifieke kenmerk van het Werkzekerplan. De Herplaatsingskandidaat is dus formeel in dienst van LPD. Het verschil tussen payrolling enerzijds en (uitzending en) detachering zoals dat door de meeste uitzendbureaus in Nederland wordt gedaan anderzijds is dat in het geval van payrolling de werving en selectie van de nemer door Inlener wordt gedaan. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de nemer zijn geregeld in de CAO voor Werknemers van Payroll Ondernemingen. Tussen de Herplaatsingskandidaat en Inlener bestaat geen arbeidsovereenkomst. De nemer is echter wel feitelijk zaam bij Inlener. Leiding over en toezicht op de zaamheden liggen bij die Inlener.

2 Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en Personeelsdiensten B.V. (hierna: LPD te noemen), voorzover één en ander betrekking heeft op het overnemen van arbeidskrachten (nemers en ambtenaren), teneinde deze te bemiddelen naar een nieuwe gever, al dan niet door (tijdelijke) terbeschikkingstelling in dienst van LPD 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden. Artikel 2: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Werknemers van Payroll Ondernemingen, gesloten tussen de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds. b. Herplaatsingskandidaat: de (voormalig) nemer of ambtenaar die door LPD in opdracht van Opdrachtgever in de zin van sub e van dit artikel zal worden bemiddeld naar een nieuwe Inlener; c. Inlener: onderneming waaraan de Herplaatsingskandidaat uiteindelijk ter beschikking zal worden gesteld, uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met LPD; d. opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en LPD, die er toe strekt dat LPD een payroll-overeenkomst aangaat met een Herplaatsingskandidaat die door LPD ter beschikking wordt gesteld van een Inlener om onder leiding en toezicht van Inlener zaamheden te verrichten; e. Opdrachtgever: de voormalig gever van de Herplaatsingskandidaat, die met LPD een overeenkomst van opdracht aangaat in het kader van het Werkzekerplan; f. payrollen: het door LPD ter beschikking stellen van een nemer aan een Inlener krachtens een payroll-overeenkomst als bedoeld onder h.; g. LPD: de besloten vennootschap Loon en Personeelsdiensten B.V.; h. payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de nemer door de gever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de gever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de gever verstrekte in beginsel langdurige - opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de Herplaatsingskandidaat door een derde, niet door de gever. De gever vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als gever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende gever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie; i. terbeschikkingstelling: de testelling van de Herplaatsingskandidaat bij Inlener om onder leiding en toezicht van Inlener zaamheden te verrichten; j. gever: zie LPD; k. Werkzekerplan: zie opdracht; Artikel 3: Aanmelden Herplaatsingskandidaat en procedure 1. opdrachtgever meldt de door hem geselecteerde Herplaatsingskandidaat aan bij LPD voor een sollicitatietraject. LPD stuurt met inachtneming van lid 5 van dit artikel - vervolgens een bevestiging van het sollicitatietraject naar Opdrachtgever stuurt deze bevestiging ondertekend retour, tezamen met een ingevuld intakeformulier voor aanmelding van de Herplaatsingskandidaat. Dit intakeformulier wordt aan Opdrachtgever door LPD verstrekt. Vervolgens wordt de desbetreffende Herplaatsingskandidaat uitgenodigd om het sollicitatietraject te doorlopen. 2. opdrachtgever dient het originele identiteitsbewijs van de Herplaatsingskandidaat vuldig te controleren op echtheid en geldigheid. Tevens dient de identiteit van de Herplaatsingskandidaat gecontroleerd te worden (in verband met eventuele persoonsverwisseling). Vervolgens neemt Opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs (in het geval van een identiteitskaart dient de voor- en achterzijde gekopieerd te worden) en de testellingsvergunning (indien van toepassing) in zijn eigen administratie op en stuurt hij een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs en van de testellingsvergunning (indien van toepassing) samen met het intakeformulier naar LPD. 3. Naar aanleiding van de gesprekken tussen LPD en de Herplaatsingskandidaat in het kader van het sollicitatietraject, stelt LPD een rapportage op. Hierin wordt aangegeven of LPD de medeer in dienst wil nemen en zo ja onder welke voorwaarden. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de door LPD gestelde voorwaarden van indienstneming, wordt een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en LPD opgesteld, na ondertekening waarvan de Herplaatsingskandidaat in dienst treedt van LPD. 4. indien LPD in uitzonderlijke gevallen op verzoek van Opdrachtgever met een Herplaatsingskandidaat (eventueel) met terugende kracht (d.w.z., de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de Herplaatsingskandidaat) een arbeidsovereenkomst aangaat, zal Opdrachtgever alle door LPD geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet uitsluitend door de Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de Herplaatsingskandidaat aan LPD vergoeden. 5. LPD behoudt zich het recht voor een intakeformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen sollicitatietraject met de Herplaatsingskandidaat aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het intakeformulier ontstaat voor LPD nog geen verplichting tot het doorlopen van een sollicitatietraject, dan wel het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de Herplaatsingskandidaat en LPD. 6. opdrachtgever t ervoor dat LPD voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de Herplaatsingskandidaat bij Verstrekt Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie

3 over het arbeidsverleden van de Herplaatsingskandidaat, dan zal Opdrachtgever alle door LPD geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan LPD vergoeden. 7. opdrachtgever stemt ermee in dat LPD, en incidenteel ook de certificeringinstelling van LPD, voornoemde procedure steekproefsgewijze op locatie van Opdrachtgever controleert. 8. LPD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd. Indien een dergelijke boete niettemin aan LPD zou worden opgelegd, wordt deze door Opdrachtgever aan LPD vergoed. Artikel 4: Persoonsgegevens van de Herplaatsingskandidaat 1. opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Herplaatsingskandidaat, die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens veren. 2. opdrachtgever zal de Herplaatsingskandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden vert. Artikel 5: Opschortingsrecht 1. opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 2. indien LPD (tijdelijk) de Herplaatsingskandidaat niet te kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan LPD het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, vier weken, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren. Artikel 6: Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 1. De Herplaatsingskandidaat die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Opdrachtgever is eveneens gehouden het opdrachtgeverstarief te voldoen over de periode van arbeidsongeschiktheid van de Herplaatsingskandidaat. 2. is de Herplaatsingskandidaat langere tijd ziek, dan draagt LPD voor de begeleiding van de Herplaatsingskandidaat tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor reïntegratie. LPD kan contact opnemen met Opdrachtgever om de mogelijkheden van reïntegratie binnen de organisatie van Opdrachtgever te onderzoeken. Opdrachtgever zal LPD de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van LPD reïntegratie van de Herplaatsingskandidaat in aangepast dan wel ander passend bij Opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal Opdrachtgever volledige medeing aan de reïntegratie verlenen. De kosten van de reïntegratie komen voor rekening van Artikel 7: Functie en beloning 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Herplaatsingskandidaat uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever en het (voormalige) salaris of de hoogte van het uitkeringsrecht. 2. De beloning van de Herplaatsingskandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit laat onverlet de mogelijkheid om aan de Herplaatsingskandidaat in het kader van het Werkzekerplan een zekere minimale beloning aan te bieden. 3. indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de elijk door de Herplaatsingskandidaat voorheen uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan LPD onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling en salaris aanreiken. De beloning van de Herplaatsingskandidaat zal dan tevens door Opdrachtgever opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Herplaatsingskandidaat op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert LPD de beloning van de Herplaatsingskandidaat én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadelijke functie aan LPD verschuldigd. Artikel 8: Arbeidsconflicten Als er problemen ontstaan tussen Inlener en de Herplaatsingskandidaat, stelt LPD Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte. Opdrachtgever en LPD kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen LPD als gever kan de Herplaatsingskandidaat ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal LPD uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiertoe gerechtigd is. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende helder en bewijsbaar zijn, dit ter beoordeling van LPD. Indien de Herplaatsingskandidaat zodanig handelt of nalaat, dat van LPD of Inlener redelijkerwijs niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de Herplaatsingskandidaat en LPD daardoor kan worden beëindigd, kan LPD Inlener toestemming geven de opdracht voortijdig te beëindigen. Een eventuele (beëindigings)vergoeding en de kosten samenhangend met de beëindiging van het dienstverband (waaronder, doch niet uitsluitend de kosten van rechtsbijstand van LPD en vast recht) komen voor rekening van Artikel 9: Aansprakelijkheid opdrachtgever Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van LPD (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient LPD zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat LPD eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel zo nodig aanvullend ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Artikel 10: Opdrachtgeverstarief 1. opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief verschuldigd zodra de Herplaatsingskandidaat in dienst treedt van LPD.

4 2. Het Opdrachtgeverstarief is gebaseerd op de uitgangspunten dat Opdrachtgever (a) verantwoordelijk blijft voor de uitkering of loondoorbetaling die hij aan de Herplaatsingskandidaat verschuldigd zou zijn geweest en (b) mede profiteert van het feit dat de (alsdan) nemer inkomsten genereert door zaam te zijn ten behoeve van een derde. Deze inkomsten worden verdeeld onder de nemer, Opdrachtgever en LPD overeenkomstig het in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel bepaalde. 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het Opdrachtgeverstarief wordt als volgt berekend: a. het volledige bruto basissalaris (inclusief emolumenten) dat door LPD aan de nemer wordt toegekend, gebaseerd op de hoogte van de gezamenlijke WW en BWW-uitkering waar hij aanspraak op zou kunnen maken na beëindiging van de aanstelling door Opdrachtgever; b. vermeerderd met de geverslasten die LPD hierover ver- schuldigd is; c. vermeerderd met een vergoeding voor kosten van LPD voor ad- ministratie en begeleiding van de nemer ad 495,- per maand voor de eerste zes maanden van de overeenkomst en 295,- per maand voor de resterende looptijd van de overeenkomst (exclusief BTW); en indien de nemer aan een derde ter beschikking wordt gesteld door LPD d. verminderd met een percentage van het feitelijke bruto sala- ris (inclusief emolumenten) dat aan de nemer toekomt uit hoofde van zijn zaamheden voor de derde, gebaseerd op de rechtens geldende beloning van de vergelijkbare vaste medeer in dienst van de derde. 4. LPD zal aan het begin van iedere periode van zes maanden, voor de komende zes maanden de in lid 3 onder a, b en c van dit artikel opgenomen elementen van het Opdrachtgeverstarief factureren aan 5. LPD zal na afloop van iedere periode van zes maanden de vergoeding vaststellen die aan Opdrachtgever over de voorgaande zes maanden toekomt, uit hoofde van het in lid 3 onder d van dit artikel opgenomen element van het Opdrachtgeverstarief. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan 60% van het in lid 3 onder a van dit artikel bedoelde basissalaris, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken bij overeenkomst tussen LPD en De vergoeding zal binnen 21 dagen na afloop van de desbetreffende zesde maand aan Opdrachtgever worden voldaan. 6. Met de nemer zal door LPD worden overeengekomen dat indien en voorzolang hij aan een derde ter beschikking wordt gesteld door LPD, hij recht heeft op een persoonlijke toeslag. Zijn feitelijke bruto salaris vermeerderd met deze persoonlijke toeslag bedraagt nooit meer dan 10/7 e van het in lid 3 onder a van dit artikel bedoelde basissalaris, tenzij de nemer op grond van de CAO recht heeft op een hoger loon dan het basisloon dat de nemer had bij de 7. Eventuele kosten voor loopbaanbegeleiding, coaching of opleiding van de nemer zullen separaat aan Opdrachtgever worden gefactureerd. 8. over het de kosten van LPD wordt BTW in rekening gebracht. Het basisloon inclusief geverslasten is vrij van BTW. LPD heeft hierover afspraken gemaakt met de Belastingdienst. 9. LPD is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen: als gevolg van wijziging van de CAO, de bij Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift; als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving; 10. iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door LPD zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning en/ of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is LPD gerechtigd ook achteraf met terugende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. LPD kan tevens hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door LPD zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen. Artikel 11: Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om LPD te machtigen om de door Opdrachtgever aan LPD verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Zolang Opdrachtgever van de diensten van LPD gebruik maakt, is Opdrachtgever niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd weer in te trekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LPD. 2. De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen ongeveer 7 kalenderdagen na verzenddatum van de betreffende facturen geïncasseerd worden. Opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo op zijn bank- of girorekening te dragen om uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken. 3. indien LPD en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat niet door middel van automatische incasso hoeft te worden betaald, is Opdrachtgever gehouden elke factuur van LPD te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. 4. indien de automatische incasso niet is gelukt of indien een factuur niet binnen de in lid 3 genoemde termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 5% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van LPD zijnde doordruk of kopie van de door LPD aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 5. uitsluitend betalingen aan LPD en bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan een Herplaatsingskandidaat, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover LPD en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

5 6. indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan LPD te melden. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 7. opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. 8. indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van LPD, aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van LPD een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens LPD. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van 9. indien Opdrachtgever het in lid 8 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door LPD gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is LPD dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij Opdrachtgever in te roepen. 10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die LPD maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van 250 per vordering), tenzij LPD aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht. Artikel 12: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 1. LPD is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voorzover de LPD deze verplichting niet nakomt, is LPD, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij LPD en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van LPD. 3. Aansprakelijkheid van LPD voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Artikel 13: Geheimhouding 1. LPD en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij en alsdan voorzover verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 2. LPD zal op verzoek van Opdrachtgever de Herplaatsingskandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de zaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Herplaatsingskandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Indien LPD een geheimhoudingsbeding is overeengekomen met de Herplaatsingskandidaat, is LPD niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Herplaatsingskandidaat. 3. Het staat Opdrachtgever vrij om de Herplaatsingskandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert LPD over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan LPD. LPD is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Herplaatsingskandidaat. Artikel 14: Geschillen 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de zaak behoort tot de competentie van de kantonrechter. 2. op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbieding, opdrachten en overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Artikel 15: Slotbepaling Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 2. iedere eventuele aansprakelijkheid van LPD is beperkt tot het door LPD aan Opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door LPD maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AB Brabant

Algemene voorwaarden. AB Brabant Versie 01-2015 Algemene voorwaarden AB Brabant Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17207238 Van toepassing op: AB Brabant Groep BV te Best en de aan haar gelieerde bedrijven: AB Brabant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door Payroll-Online U.A., zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 13 december 2012,

Nadere informatie

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel.

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel. Toelichting op de algemene voorwaarden 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Forza Personeelsdiensten B.V.. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Toepasselijkheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Toelichting Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave 5617 [040] BC Torenallee Eindhoven 8200398 info@mettom.nl www.mettom.nl Inleiding op de Algemene Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Payrolling Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van: 1. Flex-Worx Holding b.v. 2. Flex-Worx! c.s Uitzendbureau b.v. 3. Greenflex Personeelsdiensten b.v. Hierna kort te noemen Flex-Worx! c.s. Een en ander al dan niet voor het ter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 6 Deel A: Inleiding 6 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6 Deel B: Payrolling 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - -

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - - Algemene voorwaarden Uitgereikt aan Datum - - Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Pagina 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN III KORTE TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 7 1. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 7 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie