Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V."

Transcriptie

1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V. (hierna: LPD te noemen). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u aan LPD verstrekt, in het kader van het Werkzekerplan. Werkzekerplan Als u wordt geconfronteerd met het wegvallen van zaamheden om wat voor reden dan ook dan zal dit onherroepelijk gevolgen hebben voor uw ambtenaren (hierna steeds: of nemers). In dat geval kan LPD u van dienst zijn. Door samening met LPD wordt het voor u mogelijk om ambtenaren die anders zouden worden ontslagen of uitkeringsgerechtigd zouden zijn, in staat te stellen om arbeid te verrichten, en mogelijk zelfs in dienst te laten treden van een nieuwe gever. Hiermee geeft u invulling aan de plicht voor uw ambtenaren en wordt ook een reductie gerealiseerd van de lasten die de loonkosten en/of uitkeringslasten van deze ambtenaren met zich brengen. Tussen Inlener en LPD bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een nemer ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. LPD heeft de benodigde expertise en capaciteit om de herplaatsingskandidaten te (re)alloceren in externe functies. Hierbij wordt voorzover mogelijk rekening gehouden met de wens van de Herplaatsingskandidaat en het (opleidings)niveau. Tijdens deze doorgaans langetermijn samening treden ambtenaren in dienst van LPD. LPD zal zich inspannen om deze ambtenaren te bemiddelen naar een nieuwe functie, bij een nieuwe gever. Aan deze gever zal door LPD de Herplaatsingskandidaat (ex-ambtenaar) in eerste instantie door middel van payrolling ter beschikking worden gesteld. Payrolling Bij payrolling zijn drie partijen betrokken: Inlener, de nemer en LPD. Nadat de ex-ambtenaar (of nemer) bij LPD in dienst is getreden, bestaat tussen de nemer en LPD een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst: de payroll-overeenkomst, waarbij de nemer door LPD ter beschikking wordt gesteld van een Inlener om onder leiding en toezicht van deze Inlener zaamheden te gaan verrichten. In het kader van het Werkzekerplan blijft er ook bij terbeschikkingstelling aan Inlener een intensief contact tussen LPD en nemer. Dit is ondermeer het specifieke kenmerk van het Werkzekerplan. De Herplaatsingskandidaat is dus formeel in dienst van LPD. Het verschil tussen payrolling enerzijds en (uitzending en) detachering zoals dat door de meeste uitzendbureaus in Nederland wordt gedaan anderzijds is dat in het geval van payrolling de werving en selectie van de nemer door Inlener wordt gedaan. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de nemer zijn geregeld in de CAO voor Werknemers van Payroll Ondernemingen. Tussen de Herplaatsingskandidaat en Inlener bestaat geen arbeidsovereenkomst. De nemer is echter wel feitelijk zaam bij Inlener. Leiding over en toezicht op de zaamheden liggen bij die Inlener.

2 Algemene Voorwaarden Werkzekerplan van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en Personeelsdiensten B.V. (hierna: LPD te noemen), voorzover één en ander betrekking heeft op het overnemen van arbeidskrachten (nemers en ambtenaren), teneinde deze te bemiddelen naar een nieuwe gever, al dan niet door (tijdelijke) terbeschikkingstelling in dienst van LPD 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden. Artikel 2: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Werknemers van Payroll Ondernemingen, gesloten tussen de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds. b. Herplaatsingskandidaat: de (voormalig) nemer of ambtenaar die door LPD in opdracht van Opdrachtgever in de zin van sub e van dit artikel zal worden bemiddeld naar een nieuwe Inlener; c. Inlener: onderneming waaraan de Herplaatsingskandidaat uiteindelijk ter beschikking zal worden gesteld, uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met LPD; d. opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en LPD, die er toe strekt dat LPD een payroll-overeenkomst aangaat met een Herplaatsingskandidaat die door LPD ter beschikking wordt gesteld van een Inlener om onder leiding en toezicht van Inlener zaamheden te verrichten; e. Opdrachtgever: de voormalig gever van de Herplaatsingskandidaat, die met LPD een overeenkomst van opdracht aangaat in het kader van het Werkzekerplan; f. payrollen: het door LPD ter beschikking stellen van een nemer aan een Inlener krachtens een payroll-overeenkomst als bedoeld onder h.; g. LPD: de besloten vennootschap Loon en Personeelsdiensten B.V.; h. payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de nemer door de gever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de gever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de gever verstrekte in beginsel langdurige - opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de Herplaatsingskandidaat door een derde, niet door de gever. De gever vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als gever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende gever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie; i. terbeschikkingstelling: de testelling van de Herplaatsingskandidaat bij Inlener om onder leiding en toezicht van Inlener zaamheden te verrichten; j. gever: zie LPD; k. Werkzekerplan: zie opdracht; Artikel 3: Aanmelden Herplaatsingskandidaat en procedure 1. opdrachtgever meldt de door hem geselecteerde Herplaatsingskandidaat aan bij LPD voor een sollicitatietraject. LPD stuurt met inachtneming van lid 5 van dit artikel - vervolgens een bevestiging van het sollicitatietraject naar Opdrachtgever stuurt deze bevestiging ondertekend retour, tezamen met een ingevuld intakeformulier voor aanmelding van de Herplaatsingskandidaat. Dit intakeformulier wordt aan Opdrachtgever door LPD verstrekt. Vervolgens wordt de desbetreffende Herplaatsingskandidaat uitgenodigd om het sollicitatietraject te doorlopen. 2. opdrachtgever dient het originele identiteitsbewijs van de Herplaatsingskandidaat vuldig te controleren op echtheid en geldigheid. Tevens dient de identiteit van de Herplaatsingskandidaat gecontroleerd te worden (in verband met eventuele persoonsverwisseling). Vervolgens neemt Opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs (in het geval van een identiteitskaart dient de voor- en achterzijde gekopieerd te worden) en de testellingsvergunning (indien van toepassing) in zijn eigen administratie op en stuurt hij een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs en van de testellingsvergunning (indien van toepassing) samen met het intakeformulier naar LPD. 3. Naar aanleiding van de gesprekken tussen LPD en de Herplaatsingskandidaat in het kader van het sollicitatietraject, stelt LPD een rapportage op. Hierin wordt aangegeven of LPD de medeer in dienst wil nemen en zo ja onder welke voorwaarden. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de door LPD gestelde voorwaarden van indienstneming, wordt een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en LPD opgesteld, na ondertekening waarvan de Herplaatsingskandidaat in dienst treedt van LPD. 4. indien LPD in uitzonderlijke gevallen op verzoek van Opdrachtgever met een Herplaatsingskandidaat (eventueel) met terugende kracht (d.w.z., de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de Herplaatsingskandidaat) een arbeidsovereenkomst aangaat, zal Opdrachtgever alle door LPD geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet uitsluitend door de Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de Herplaatsingskandidaat aan LPD vergoeden. 5. LPD behoudt zich het recht voor een intakeformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen sollicitatietraject met de Herplaatsingskandidaat aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het intakeformulier ontstaat voor LPD nog geen verplichting tot het doorlopen van een sollicitatietraject, dan wel het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de Herplaatsingskandidaat en LPD. 6. opdrachtgever t ervoor dat LPD voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de Herplaatsingskandidaat bij Verstrekt Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie

3 over het arbeidsverleden van de Herplaatsingskandidaat, dan zal Opdrachtgever alle door LPD geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan LPD vergoeden. 7. opdrachtgever stemt ermee in dat LPD, en incidenteel ook de certificeringinstelling van LPD, voornoemde procedure steekproefsgewijze op locatie van Opdrachtgever controleert. 8. LPD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd. Indien een dergelijke boete niettemin aan LPD zou worden opgelegd, wordt deze door Opdrachtgever aan LPD vergoed. Artikel 4: Persoonsgegevens van de Herplaatsingskandidaat 1. opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Herplaatsingskandidaat, die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens veren. 2. opdrachtgever zal de Herplaatsingskandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden vert. Artikel 5: Opschortingsrecht 1. opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 2. indien LPD (tijdelijk) de Herplaatsingskandidaat niet te kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan LPD het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, vier weken, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren. Artikel 6: Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 1. De Herplaatsingskandidaat die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Opdrachtgever is eveneens gehouden het opdrachtgeverstarief te voldoen over de periode van arbeidsongeschiktheid van de Herplaatsingskandidaat. 2. is de Herplaatsingskandidaat langere tijd ziek, dan draagt LPD voor de begeleiding van de Herplaatsingskandidaat tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor reïntegratie. LPD kan contact opnemen met Opdrachtgever om de mogelijkheden van reïntegratie binnen de organisatie van Opdrachtgever te onderzoeken. Opdrachtgever zal LPD de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van LPD reïntegratie van de Herplaatsingskandidaat in aangepast dan wel ander passend bij Opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal Opdrachtgever volledige medeing aan de reïntegratie verlenen. De kosten van de reïntegratie komen voor rekening van Artikel 7: Functie en beloning 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Herplaatsingskandidaat uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever en het (voormalige) salaris of de hoogte van het uitkeringsrecht. 2. De beloning van de Herplaatsingskandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit laat onverlet de mogelijkheid om aan de Herplaatsingskandidaat in het kader van het Werkzekerplan een zekere minimale beloning aan te bieden. 3. indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de elijk door de Herplaatsingskandidaat voorheen uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan LPD onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling en salaris aanreiken. De beloning van de Herplaatsingskandidaat zal dan tevens door Opdrachtgever opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Herplaatsingskandidaat op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert LPD de beloning van de Herplaatsingskandidaat én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadelijke functie aan LPD verschuldigd. Artikel 8: Arbeidsconflicten Als er problemen ontstaan tussen Inlener en de Herplaatsingskandidaat, stelt LPD Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte. Opdrachtgever en LPD kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen LPD als gever kan de Herplaatsingskandidaat ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal LPD uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiertoe gerechtigd is. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende helder en bewijsbaar zijn, dit ter beoordeling van LPD. Indien de Herplaatsingskandidaat zodanig handelt of nalaat, dat van LPD of Inlener redelijkerwijs niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de Herplaatsingskandidaat en LPD daardoor kan worden beëindigd, kan LPD Inlener toestemming geven de opdracht voortijdig te beëindigen. Een eventuele (beëindigings)vergoeding en de kosten samenhangend met de beëindiging van het dienstverband (waaronder, doch niet uitsluitend de kosten van rechtsbijstand van LPD en vast recht) komen voor rekening van Artikel 9: Aansprakelijkheid opdrachtgever Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van LPD (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient LPD zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat LPD eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel zo nodig aanvullend ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Artikel 10: Opdrachtgeverstarief 1. opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief verschuldigd zodra de Herplaatsingskandidaat in dienst treedt van LPD.

4 2. Het Opdrachtgeverstarief is gebaseerd op de uitgangspunten dat Opdrachtgever (a) verantwoordelijk blijft voor de uitkering of loondoorbetaling die hij aan de Herplaatsingskandidaat verschuldigd zou zijn geweest en (b) mede profiteert van het feit dat de (alsdan) nemer inkomsten genereert door zaam te zijn ten behoeve van een derde. Deze inkomsten worden verdeeld onder de nemer, Opdrachtgever en LPD overeenkomstig het in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel bepaalde. 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het Opdrachtgeverstarief wordt als volgt berekend: a. het volledige bruto basissalaris (inclusief emolumenten) dat door LPD aan de nemer wordt toegekend, gebaseerd op de hoogte van de gezamenlijke WW en BWW-uitkering waar hij aanspraak op zou kunnen maken na beëindiging van de aanstelling door Opdrachtgever; b. vermeerderd met de geverslasten die LPD hierover ver- schuldigd is; c. vermeerderd met een vergoeding voor kosten van LPD voor ad- ministratie en begeleiding van de nemer ad 495,- per maand voor de eerste zes maanden van de overeenkomst en 295,- per maand voor de resterende looptijd van de overeenkomst (exclusief BTW); en indien de nemer aan een derde ter beschikking wordt gesteld door LPD d. verminderd met een percentage van het feitelijke bruto sala- ris (inclusief emolumenten) dat aan de nemer toekomt uit hoofde van zijn zaamheden voor de derde, gebaseerd op de rechtens geldende beloning van de vergelijkbare vaste medeer in dienst van de derde. 4. LPD zal aan het begin van iedere periode van zes maanden, voor de komende zes maanden de in lid 3 onder a, b en c van dit artikel opgenomen elementen van het Opdrachtgeverstarief factureren aan 5. LPD zal na afloop van iedere periode van zes maanden de vergoeding vaststellen die aan Opdrachtgever over de voorgaande zes maanden toekomt, uit hoofde van het in lid 3 onder d van dit artikel opgenomen element van het Opdrachtgeverstarief. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan 60% van het in lid 3 onder a van dit artikel bedoelde basissalaris, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken bij overeenkomst tussen LPD en De vergoeding zal binnen 21 dagen na afloop van de desbetreffende zesde maand aan Opdrachtgever worden voldaan. 6. Met de nemer zal door LPD worden overeengekomen dat indien en voorzolang hij aan een derde ter beschikking wordt gesteld door LPD, hij recht heeft op een persoonlijke toeslag. Zijn feitelijke bruto salaris vermeerderd met deze persoonlijke toeslag bedraagt nooit meer dan 10/7 e van het in lid 3 onder a van dit artikel bedoelde basissalaris, tenzij de nemer op grond van de CAO recht heeft op een hoger loon dan het basisloon dat de nemer had bij de 7. Eventuele kosten voor loopbaanbegeleiding, coaching of opleiding van de nemer zullen separaat aan Opdrachtgever worden gefactureerd. 8. over het de kosten van LPD wordt BTW in rekening gebracht. Het basisloon inclusief geverslasten is vrij van BTW. LPD heeft hierover afspraken gemaakt met de Belastingdienst. 9. LPD is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen: als gevolg van wijziging van de CAO, de bij Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift; als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving; 10. iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door LPD zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning en/ of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is LPD gerechtigd ook achteraf met terugende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. LPD kan tevens hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door LPD zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen. Artikel 11: Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om LPD te machtigen om de door Opdrachtgever aan LPD verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Zolang Opdrachtgever van de diensten van LPD gebruik maakt, is Opdrachtgever niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd weer in te trekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LPD. 2. De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen ongeveer 7 kalenderdagen na verzenddatum van de betreffende facturen geïncasseerd worden. Opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo op zijn bank- of girorekening te dragen om uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken. 3. indien LPD en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat niet door middel van automatische incasso hoeft te worden betaald, is Opdrachtgever gehouden elke factuur van LPD te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. 4. indien de automatische incasso niet is gelukt of indien een factuur niet binnen de in lid 3 genoemde termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 5% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van LPD zijnde doordruk of kopie van de door LPD aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 5. uitsluitend betalingen aan LPD en bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan een Herplaatsingskandidaat, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover LPD en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

5 6. indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan LPD te melden. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 7. opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. 8. indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van LPD, aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van LPD een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens LPD. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van 9. indien Opdrachtgever het in lid 8 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door LPD gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is LPD dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij Opdrachtgever in te roepen. 10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die LPD maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van 250 per vordering), tenzij LPD aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht. Artikel 12: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 1. LPD is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voorzover de LPD deze verplichting niet nakomt, is LPD, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij LPD en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van LPD. 3. Aansprakelijkheid van LPD voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Artikel 13: Geheimhouding 1. LPD en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij en alsdan voorzover verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 2. LPD zal op verzoek van Opdrachtgever de Herplaatsingskandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de zaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Herplaatsingskandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Indien LPD een geheimhoudingsbeding is overeengekomen met de Herplaatsingskandidaat, is LPD niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Herplaatsingskandidaat. 3. Het staat Opdrachtgever vrij om de Herplaatsingskandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert LPD over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan LPD. LPD is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Herplaatsingskandidaat. Artikel 14: Geschillen 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de zaak behoort tot de competentie van de kantonrechter. 2. op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbieding, opdrachten en overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Artikel 15: Slotbepaling Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 2. iedere eventuele aansprakelijkheid van LPD is beperkt tot het door LPD aan Opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door LPD maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Werkingssfeer Definities Offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het ter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziezzo B.V. 1

Algemene Voorwaarden Ziezzo B.V. 1 Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen van dan wel door Ziezzo B.V., verder te noemen Ziezzo, aangaande het verrichten van diensten en/of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Artikel 1 : Werkingssfeer Artikel 2 : Definities Artikel 3 : De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 : Opschortingrecht Artikel 5 : Arbeidsduur en werktijden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN 1.1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van. Deze voorwaarden hebben betrekking op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant 1 Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Versie juli 2015 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bedrijfsverzorging. Detachering. Uitzenden. Payroll

Algemene voorwaarden. Bedrijfsverzorging. Detachering. Uitzenden. Payroll Bedrijfsverzorging Detachering Uitzenden Payroll Algemene voorwaarden Geldig vanaf 1 april 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086851. Algemene Voorwaarden AB Zuid-Holland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en selectie Yacht

Algemene Voorwaarden Werving en selectie Yacht Algemene Voorwaarden Werving en selectie Yacht Versie 1 mei 2015 Inhoudsopgave 2 / 7 Algemene voorwaarden werving en selectie Yacht Group Nederland bv Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl Algemene voorwaarden Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri www.abvakwerk.nl < 1 > Algemene Voorwaarden AB Vakwerk Voor het ter beschikking stellen van medewerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en selectie XS2engineering. Versie 22 oktober 2015

Algemene Voorwaarden Werving en selectie XS2engineering. Versie 22 oktober 2015 Algemene Voorwaarden Werving en selectie XS2engineering Versie 22 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden werving en selectie XS2engineering bv Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid...

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 365 Payroll & Salarisadministratie B.V.

Algemene Voorwaarden 365 Payroll & Salarisadministratie B.V. Algemene Voorwaarden 365 Payroll & Salarisadministratie B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DE FRIESE JONGENS B.V. Gevestigd te Leeuwarden aan de François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC, hierna te noemen Friese Jongens. Artikel 1. Definities 1.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2015 Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 5428286

Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2015 Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 5428286 Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2015 Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 5428286 1 Algemene Voorwaarden Mind Change B.V., versie 2015 Artikel 1: Werkingssfeer 3 Artikel 2: Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OSG Personeel

Algemene Voorwaarden OSG Personeel Algemene Voorwaarden OSG Personeel Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Gedeponeerd bij voorwaarden.net Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AB Brabant

Algemene voorwaarden. AB Brabant Versie 01-2015 Algemene voorwaarden AB Brabant Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17207238 Van toepassing op: AB Brabant Groep BV te Best en de aan haar gelieerde bedrijven: AB Brabant

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Inleiding bij en toelichting op de Algemene Leveringsvoorwaarden 5 1. Algemeen 5 2. Payrolling 5 3. De duur van de opdracht 6 4. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd 22-03-2006 onder nummer 30180071 bij Handelsregister Kamer van Koophandel Utrecht. Voor het laatst aangepast op 30

Nadere informatie

VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie juli 2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie juli 2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden Flexpoint Easymatch BV Versie 2013.1-1 - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Opzet van de overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Job4ever BV, voor zover een en ander betrekking

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1. Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden Jans B.V. Werkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de algemene voorwaarden van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pay for People

Algemene Voorwaarden Pay for People Algemene Voorwaarden Pay for People Considerans Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Pay for People en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1: Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1

Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1 Algemene FlexVisie Voorwaarden Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Duur Uitoefening van de opdracht FlexVisie B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van Tempo-Team Payroll Services Algemeen Payroll Duur van de opdracht Uitoefening van leiding

Nadere informatie