Examentrainer. Loonbelasting. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examentrainer. Loonbelasting. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 1"

Transcriptie

1 Examentrainer Loonbelasting Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 1

2 Opgave 1 Examen juni Marathon BV is aannemer van technische installaties. Er zijn alleen maandloners in dienst. Bij Marathon is een aantal servicemonteurs in loondienst. Zij moeten één weekend per maand beschikbaar zijn om storingen bij klanten te verhelpen. Een storing komt niet vaak voor, maar op grond van de cao hebben zij voor hun beschikbaarheid recht op een vergoeding van 45 per weekend. a Is hier sprake van een belaste of van een vrijgestelde vergoeding? b Neem aan dat de vergoeding belast is. Is dan de tabel voor bijzondere beloningen van toepassing? 2 Dit jaar heeft een werknemer van Marathon BV een bedrag van renteloos geleend voor de aanschaf van huishoudelijke apparatuur, af te lossen uiterlijk op 31 oktober. In de loop van oktober 2005 blijkt dat de werknemer grote financiële problemen heeft en dat hij zijn schuld niet kan aflossen. Daarom scheldt de Marathon BV op 31 oktober de schuld kwijt. Bij de loonafrekeningen dit jaar is tot en met oktober geen rekening gehouden met deze lening. a Welke invloed hebben deze gegevens op de inhouding van de loonbelasting? Noem bij heffing ook de tabel die van toepassing is. Marathon BV heeft een nieuwe chefmonteur in dienst genomen, die in de vestigingsplaats van Marathon BV een eigen woning heeft gekocht. Omdat hij voldoet aan de vereisten van art. 8.4 van de Uitv.reg. loonbelasting 2011, is Marathon BV bereid om hem de vrijgestelde vergoedingen te betalen, die hiervoor mogelijk zijn. De verhuizer heeft voor het overbrengen van de inboedel in rekening gebracht. De chefmonteur geniet een jaarloon van Hierbij is geen rekening gehouden met: vakantiegeld 2.304; pensioenpremie voor rekening werknemer 672; saldo van de werknemersverzekeringen bijtelling. b Maak een gespecificeerde berekening van de vrijgestelde vergoedingen. De eigen woning van de chefmonteur is gekocht voor een prijs van plus aankoopkosten. Marathon BV vergoedt de aankoopkosten aan de chefmonteur. c Hoe vindt de heffing van de loonbelasting plaats over deze ? 3 De Belastingdienst stelt een waarneming ter plaatse in bij een restaurant. Eén van de werknemers weigert aan de ambtenaar zijn legitimatiebewijs te tonen. a Kent de Wet LB een dergelijke legitimatieplicht? Zo ja, in welk artikel? De ambtenaar vraagt, na deze weigering, aan de eigenaar van het restaurant om inzage in de loonadministratie. Dan blijkt dat in deze administratie een kopie van het legitimatiebewijs van de bewuste werknemer ontbreekt. b Kent de Wet LB de verplichting om een kopie van het legitimatiebewijs in de loonadministratie op te nemen? Zo ja, in welk artikel (met letter)? c Wat is voor het restaurant het fiscale gevolg van de weigering door de werknemer? 2 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

3 d Wat is voor het restaurant het fiscale gevolg van het ontbreken van een kopie? Uitwerking 1 1a Er is sprake van een belaste vergoeding. De regels van de loonbelasting gaan voor die van de cao. Het bedrag valt onder het ruime loonbegrip en er is geen vrijstellingsbepaling. b Neen. Er is geen sprake van een tantième, gratificatie of andere beloning die slechts eens per jaar wordt toegekend noch van overwerkloon (art. 26 Wet LB). 2 a Volgens art lid 1 Uitv.reg. LB is in november het rentevoordeel belast voor een bedrag van: 2,5% (art. 59 Uitv.reg. LB 2001) van = 50 gedurende 10 maanden is 10/12 50 = 41. De tabel voor bijzondere beloningen is van toepassing, want het rentevoordeel wordt eens per jaar belast. De kwijtschelding van de lening van heeft geen gevolgen voor de loonbelasting. Omdat de werknemer de schuld niet kan betalen, heeft hij geen te belasten voordeel en dus geen loon. b De chefmonteur is verhuisd in het kader van de dienstbetrekking, dus geldt de volgende regeling: Art. 31a lid 2 onderdeel f Wet LB geeft aan dat de vergoeding van de kosten van de verhuizer van vrijgesteld is. c Er is sprake van loon met een bestemmingskarakter, dat wordt belast met eindheffing, dus niet wordt ingehouden van de werknemer maar voor rekening komt van de werkgever. 3a Ja, in art. 30. b Ja, in art. 28 onderdeel e. c De weigering van de werknemer heeft geen gevolgen voor de loonheffing. In de fiscale wetgeving is hiervoor geen sanctie opgenomen. d Art. 26b verklaart dan dat het anoniementarief van 52% van toepassing is. Opgave 2 Examen december Karel Vrijman is medewerker bij de Stichting Tafeltje Dekje, die tegen kostprijs warm eten bezorgt bij bejaarden en hulpbehoevenden. Karel vervoert de maaltijden met zijn auto, de kostprijs per gereden km is 0,25. Voor zijn werkzaamheden ontvangt hij geen beloning. Wel ontvangt hij een vergoeding voor het gebruik van de auto van 0,25 per km. Dit jaar heeft hij ontvangen voor gereden km. a Is er in dit geval sprake van loon waarop loonbelasting moet worden ingehouden? Zo ja, bereken dan dit loon. Zo nee, motiveer dan uw antwoord. In de centrale keuken doet Alda Wevers huishoudelijke werkzaamheden op twee dagen per week van 8 tot 16 uur. Zij ontvangt hiervoor een normale beloning van 10 per uur. b Moet de stichting op deze beloning loonbelasting inhouden? Motiveer uw antwoord. Als coördinator van de bezorgers en gesprekspartner voor de klanten treedt Ans Regelaer op. Zij is gepensioneerd managementassistente. Ze onderhoudt het contact met leveranciers en klanten en regelt het vervoer en de routes van de medewerkers. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 3

4 Voor haar werkzaamheden en kosten ontvangt zij dit jaar een vergoeding van 50 per maand. c Moet op dit bedrag loonbelasting worden ingehouden door de stichting? Motiveer uw antwoord. 2 Dirk Weldam is al vele jaren bedrijfsleider bij een warenhuis. Hij woonde in een gehuurde woning op 8 km afstand van het warenhuis. Dit jaar koopt hij een woning op 1 km van zijn werk. De kosten van de verhuizing van zijn inboedel bedroegen 700. De eigenaar van het warenhuis heeft deze kosten aan Weldam vergoed zonder inhouding van loonbelasting. De werkgever heeft twee redenen om geen loonbelasting in te houden: 1. Er is sprake van een vrijgestelde verhuiskostenvergoeding. 2. Er is sprake van een afkoopsom van de toekomstige reiskosten van Weldam. a Is de eerste reden om geen loonbelasting in te houden acceptabel? b Is de tweede reden acceptabel? c Indien de werkgever de vergoeding wel zou hebben belast, welk tarief was dan van toepassing geweest? Motiveer uw antwoord. 3 Cas Cijferer is in loondienst bij een accountantskantoor. Hij is veel op pad om bij klanten boekhoudkundige werkzaamheden te verrichten. Hij heeft hiervoor de beschikking over een personenauto van zijn werkgever. Zijn werkgever vergoedt alle kosten. Cijferer ontvangt in de maand december een vergoeding van 40 voor parkeerkaartjes, die hij betaalde bij bezoeken aan klanten. a Geef aan of sprake is van een onbelaste vergoeding. Noem ook het wetsartikel (met lid en letter) dat van toepassing is. De werkgever eist dat Cijferer thuis de auto in zijn garage stalt. Voor het gebruik van deze garage betaalt de werkgever aan Cijferer een vergoeding van 30 per maand. b Geef aan of sprake is van een onbelaste vergoeding. Noem ook het wetsartikel (met lid en letter) dat van toepassing is. Uitwerking 2 1a Er dient loonbelasting te worden ingehouden, omdat Karel een vergoeding krijgt die hoger is dan 0,19 per kilometer (art. 31a lid 2 onderdeel a Wet LB). Derhalve 600 te belasten. b Ja. De stichting is geen natuurlijk persoon, zodat de uitzondering van art. 5 Wet op de loonbelasting niet van toepassing is. c Nee. De vrijwilligersregeling is van toepassing. Zij ontvangt op jaarbasis 600. Dat is minder dan Dus hoeft geen loonbelasting te worden ingehouden. 2a Er is hier geen sprake van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. De bedrijfsleider woont op een redelijke afstand van zijn werk en voldoet niet aan de criteria van art. 8.4 Uitv.reg. loonbelasting. b Voor de reiskosten die Weldam in de toekomst niet meer maakt hoeft hij geen vergoeding te hebben, dus ook geen afkoopsom. Er is dus sprake van loon. c Het tarief van de tabel bijzondere beloningen (art. 26 Wet LB) omdat er sprake is van een beloning die eenmaal wordt toegekend. 4 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

5 3a Het betreft parkeren bij de plaats van werkzaamheden. Dan is er sprake van een vrije verstrekking. Een vergoeding wordt in samenhang met de kilometervergoeding beoordeeld. O.g.v. art. 31a lid 2 onderdeel a Wet LB mag de totale vergoeding niet meer bedragen dan 0,19 per km. b Hier was onder de tot 2011 geldende regeling geen sprake van een onbelaste vergoeding, volgens art. 15b lid 1 onderdeel r Wet LB (oud). Onder de werkkostenregeling kan de vergoeding onbelast zijn als de garage niet meer voor andere doeleinden beschikbaar is. Opgave 3 Examen juni 2007 Jan Heins is benoemd tot algemeen directeur van beursbedrijf Grow NV. De vennootschap kent hem een aandelenoptierecht toe. Hij kan van de vennootschap 1000 aandelen Grow NV kopen tegen de nominale waarde van 100 per aandeel. De beurskoers is op dat moment 150 per aandeel. Het optierecht heeft een looptijd van 5 jaar. Twee jaar later maakt Jan Heins gebruik van zijn optierecht. Hij betaalt voor de 1000 aandelen Grow NV. Onmiddellijk verkoopt hij 400 aandelen op de beurs tegen een koers van 210 per aandeel. Een jaar later verkoopt hij de resterende 600 aandelen op de beurs tegen een koers van 250 per aandeel. 1 Beschrijf en bereken de gevolgen voor de loonbelasting van bovenstaande gegevens. U mag ervan uitgaan dat de op het examen toegestane wettekst loonbelasting in alle jaren van toepassing was. Will Leenders is directeur en enig aandeelhouder van Interven BV. Hij ontvangt van de bv een jaarloon van Will vindt dit bedrag voldoende, omdat hij daarnaast jaarlijks een royaal dividend krijgt. De andere directeuren van Interven BV hebben een jaarsalaris van Voor Will Leenders zou circa salaris normaal zijn, gelet op de omvang van de activiteiten van Interven BV. 2 Over welk bedrag aan jaarloon vindt bij Will Leenders loonheffing plaats? Motiveer uw antwoord en betrek alle drie genoemde bedragen in uw overwegingen. In opgave 2.9 (Inkomstenbelasting niet-winst) is sprake van Karel Kers, die werkzaam is voor de examencommissie SPD. Wij nemen nu aan dat hij met de stichting is overeengekomen dat voor hem loonbelasting zal worden ingehouden alsof sprake is van een dienstbetrekking. 3 Op grond van welke wetsbepaling (met letter) van de Wet op de loonbelasting is dit mogelijk? 4 Onder welke benaming is deze regeling bekend en van welk soort dienstbetrekking is in dit geval sprake? De stichting heeft dit jaar uitgekeerd: lidmaatschap examencommissie correctiewerkzaamheden reiskostenvergoeding 4 37,50 = 150 vacatiegeld 480 Karel Kers had de volgende kosten: Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 5

6 lunchkosten en consumpties onderweg 100 autokosten km 0,30 = Maak een gespecificeerde berekening van het loon voor de loonbelasting. Indien u bedragen niet in aanmerking neemt, moet u dat motiveren. 6 Argus BV heeft dit jaar tien werknemers in dienst. Elke werknemer ontvangt een kerstpakket ter waarde van 35. Verder zijn er dit jaar geen geschenken verstrekt. Bereken de loonbelasting, die Argus BV moet afdragen voor de verstrekking van deze kerstpakketten. Uitwerking 3 1 Art. 10a lid 1 Wet LB belast niet de waarde van een aandelenoptierecht op het moment van toekennen, maar hetgeen door de werknemer ter zake de uitoefening van dat recht wordt genoten. Dus niet enig bedrag in jaar 0, maar ( ) = in jaar 2. De latere verkoopwinst van 600 ( ) = is onbelast. 2 Will Leenders valt onder de regeling van art. 12a Wet LB, immers hij verricht arbeid en heeft een aanmerkelijk belang in de vennootschap. Dan dient zijn jaarloon ten minste het gebruikelijk jaarloon te zijn, als genoemd in de eerste zin van die bepaling, Echter volgens de tweede volzin van art. 12a dient het loon ten minste 70% te zijn van het in deze functie gebruikelijk salaris ( ), dus Immers het mag niet meer dan in belangrijke mate (= 30%) afwijken daarvan. Maar hier zijn andere werknemers in dienst met een salaris van Dan geldt de passage uit de tweede volzin van art. 12a met dien verstande dat. Dit houdt in dat ten minste hun salaris van als grondslag moet dienen. 3 Art. 4 onderdeel f Wet LB. 4 Benaming: opting-in-regeling. Soort dienstbetrekking: fictieve dienstbetrekking. 5 Lidmaatschap examencommissie: Correctiewerkzaamheden: Reiskostenvergoeding is een vrije vergoeding als de vervoerbewijzen worden overgelegd Vacatiegeld: 480 De door Karel Kers gemaakte autokosten (min de reiskostenvergoeding) en de kosten van lunches en consumpties komen niet voor aftrek in aanmerking: er is geen sprake van vrijgesteld loon: niet vergoede kosten door de werkgever zijn niet aftrekbaar. Loon Verstrekt zijn 10 pakketten voor de werknemers: = 350. Het tarief is 20% (art. 31 lid 2 onderdeel c 2º Wet LB). Verschuldigde loonbelasting: 20% van 350 = 70 (deze is voor rekening van Argus BV). Onder de werkkostenregeling kan de verstrekking geheel in de vrije ruimte vallen. 6 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

7 Opgave 4 Examen december 2007 Jack Romein is begin dit jaar in dienst getreden als vertegenwoordiger bij Leenders BV. De werkgever heeft aan Jack een leaseauto beschikbaar gesteld, met een cataloguswaarde van Leenders BV keurt goed dat er ook privé in de auto wordt gereden. 1 Leidt de beschikbaar gestelde auto tot een bijtelling in de loonbelasting? Zo ja, over welk bedrag, en op grond van welke bepaling? Jack gebruikt de auto alleen voor zakelijke ritten. Hij noteert alle ritten en kilometerstanden dagelijks in zijn agenda. Uit deze administratie blijkt dat Jack niet privé heeft gereden. 2 Bestaat de mogelijkheid voor Jack Romein en Leenders BV om de bijtelling te verminderen tot nihil? Zo ja, wie moet hiervoor wat doen? Op grond van welke bepaling(en)? De onder 2 bedoelde mogelijkheid is benut. Enkele maanden later merkt de werkgever dat Jack met de leaseauto op vakantie is geweest in Oostenrijk. De buitenlandse benzinebonnen heeft Jack namelijk bij zijn werkgever gedeclareerd. Jack meent dat de werkgever zich geen zorgen hoeft te maken, de Belastingdienst heeft het veel te druk om dit te controleren. Leenders BV vreest echter een forse naheffing bij de werkgever. 3 Stel dat de Belastingdienst later constateert dat Jack circa km privé heeft gereden en dat de werkgever dat wist, gelet op de gedeclareerde benzinebonnen. Is de vrees van Leenders BV dan terecht? Motiveer uw antwoord en geef aan op grond van welke bepaling. 4 Wat moet de werkgever nu doen? 5 Naast de leaseauto geniet Jack nog enkele voordelen. Leiden onderstaande gegevens tot inhouding van loonbelasting? Motiveer uw antwoord en geef zo mogelijk aan op grond van welke bepaling. a Een renteloze lening van ter financiering van de aankoop van een caravan. b Een vaste kostenvergoeding van 300 per maand voor uitgaven onderweg, te specificeren in: maaltijden ( 200), koffie en thee ( 50) en kleine uitgaven ( 50). Deze bedragen komen ongeveer overeen met de werkelijke uitgaven. 6 Hoe kan de Belastingdienst de juistheid van de vaste kostenvergoeding beoordelen en is de werkgever verplicht hieraan mee te werken? Motiveer uw antwoord. Uitwerking 4 1 Vanaf 2006 wordt een privé gebruikte auto belast in de loonheffing. Zie art. 13bis Wet LB. Volgens lid 1 bedraagt het loon 25% van = per jaar. 2 Ja. Art. 13bis lid 1 Wet LB: tenzij blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden wordt gebruikt. Volgens art. 13bis lid 12 moet de Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 7

8 werknemer dan een verklaring geen eigen gebruik bij de werkgever indienen. Volgens art. 13bis lid 13 kan hij de inspecteur om een dergelijke verklaring verzoeken. 3 Volgens art. 13bis lid 12 is de werkgever met een verklaring geen privégebruik gevrijwaard voor naheffing, tenzij deze weet dat die verklaring niet juist is. Daarvan is hier sprake. Dan vindt naheffing plaats bij de werkgever, zie art. 13bis lid 16 tweede volzin Wet LB. 4 Alsnog loonheffing inhouden op het in vraag 1 genoemde voordeel. 5 Volgens art Uitv.reg. LB is dan belast 2,5% per jaar. Vaste vergoedingen behoren niet tot het loon, zie art. 47 Uitv.reg. LB (oud), voor zover naar aard en omvang per kostencategorie gespecificeerd. Vanaf 2011 kunnen dit soort vergoedingen tot maximaal de vrije ruimte van 1,4% van de totale loonsom vrij worden vergoed (art. 31a Wet LB). 6 De Belastingdienst kan vragen om een steekproefsgewijs onderzoek van de werkelijk gemaakte kosten, dus het laten bewaren van alle bonnetjes gedurende bijvoorbeeld drie maanden. Volgens art. 47 Uitv.reg. LB is meewerken aan een dergelijk onderzoek voorwaarde om te mogen werken met vaste kostenvergoedingen. Onder de werkkostenregeling vinden dit soort onderzoeken niet meer plaats. Tip: De auto van de zaak blijft een geliefd onderdeel voor de IB en LB. Bereidt u voor. Opgave 5 Examen juni 2008 Stukadoorsbedrijf De Wit heeft een project aangenomen van 200 Vinex-woningen. De Wit heeft stukadoors aangetrokken om de werkzaamheden uit te voeren. Er werken aan het project: Zes personen waarmee een maandloon is afgesproken conform de cao, plus 20 per maand gereedschapsvergoeding en 0,19 per kilometer voor de reiskosten. Zij zijn verplicht de aanwijzingen van De Wit op te volgen. Twee personen werken als zelfstandig ondernemer voor De Wit. Beiden beschikken over een geldige verklaring zelfstandig stukadoor, zoals bedoeld in art Wet IB. 1 Zijn de eerstgenoemde zes personen in dienstbetrekking bij De Wit? Motiveer uw antwoord. 2 Zijn de daarna genoemde twee personen in dienstbetrekking bij De Wit? Motiveer uw antwoord. 3 De Wit heeft bij indiensttreding van werknemers een aantal wettelijke verplichtingen. a Geef aan waar deze verplichtingen te vinden zijn in de Wet op de loonbelasting. b Geef aan wat de fiscale gevolgen zijn voor De Wit als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan. Vermeld ook op grond van welk wetsartikel. Er moet vaststaan wie de werknemers zijn. Enkele gegevens moeten vastliggen, zoals naam, adres en woonplaats. 8 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

9 c De Belastingdienst wil weten wanneer iedere werknemer is begonnen met zijn werkzaamheden. Hoe heet deze melding aan de Belastingdienst? 4 De gereedschapsvergoeding van 20 per maand is conform de cao voor afwerkbedrijven. De Wit stelt al het nodige gereedschap gratis beschikbaar aan de werknemers. Is onder deze omstandigheden sprake van een onbelaste vergoeding? Motiveer uw antwoord. 5 De vergoeding van 0,19 per kilometer voor de reiskosten wordt door De Wit uitbetaald ongeacht de wijze waarop het vervoer plaatsvindt: per auto, openbaar vervoer, of op de fiets. Ook komt het vaak voor dat werknemers samen reizen van woonplaats naar bouwlocatie. Is onder deze omstandigheden sprake van een geheel onbelaste vergoeding? Motiveer uw antwoord. 6 De zes werknemers ontvangen van De Wit een kerstpakket ter waarde van 70. Is hierover loonbelasting verschuldigd? Zo ja, hoeveel en bij wie? 7 Ook beide zelfstandige stukadoors ontvangen een kerstpakket ter waarde van 70. Is hierover loonbelasting verschuldigd? Zo ja, hoeveel en bij wie? Uitwerking 5 1 Ja. Zij zijn verplicht persoonlijk aanwijzingen op te volgen, er is dus een gezagsverhouding. (Verder is geen uitzonderingsbepaling op hen van toepassing.) 2 Nee. Zelfs als sprake is van een zekere gezagsverhouding, dan nog gaat art. 6a Wet LB voor. Zij beschikken over een geldige VAR-verklaring zelfstandig stukadoor. 3a Het onbekendentarief van art. 26b Wet LB is dan van toepassing. b Het onbekendentarief van art. 26b Wet LB is dan van toepassing. Een boete van ten hoogste 1.230, art. 28c Wet LB. c De eerstedagsmelding. 4 Nee. Ook al is een vergoeding in de cao overeengekomen, indien en voor zover een vergoeding bovenmatig is vormt deze loon. Omdat al het benodigde gereedschap gratis ter beschikking wordt gesteld, is de gehele vergoeding belast. 5 Art. 31a lid 2a Wet LB staat een vrije vergoeding toe van 0,19 per kilometer, zolang dat vervoer maar niet per taxi, luchtvaartuig, schip of vervoermiddel, beschikbaar gesteld door de werkgever, plaatsvindt. Dus per fiets, te voet, met openbaar vervoer of poolen mag allemaal onbelast vergoed worden. 6 Ja. Art. 31 lid 1 onderdeel g Wet LB staat wanneer niet gekozen wordt voor de werkkostenregeling eindheffing op deze kerstpakketten toe tot 70. Tarief 20% enkelvoudige eindheffing, dus te betalen door de werkgever. (De werkgever mag ook verzoeken om geen eindheffing toe te passen. Dan wordt reguliere loonbelasting ingehouden op het loon. Dit zal vrijwel altijd onvoordeliger zijn.) Vanaf 2011 kan het kerstpakket binnen de vrije ruimte van 1,4% van de totale loonsom onbelast worden verstrekt. 7 Nee. Zij zijn niet in dienstbetrekking. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 9

10 Opgave 6 Examen december 2009 Vision BV heeft 50 werknemers het gehele kalenderjaar in dienst. Er spelen de volgende situaties en vragen: Alle werknemers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de spaarloonregeling of de levensloopregeling. Beide regelingen voldoen aan de fiscale wettelijke regels. Dertig werknemers maken gebruik van de spaarloonregeling en vijf werknemers (alle 5 ongeveer 30 jaar oud) van de levensloopregeling. 1 Het spaarloon wordt overgeboekt naar een geblokkeerde rekening van de werknemer bij de bank. Beantwoord de volgende vragen: a Wat is het jaarlijkse bedrag dat maximaal mag worden gespaard op grond van de spaarloonregeling? b Welk inhoudingspercentage voor de loonbelasting is van toepassing op het spaarloon? c Voor wiens rekening, werkgever of werknemer, komt deze loonbelasting? Geef aan op grond van welk wetsartikel, met lid en letter. d Wordt loonbelasting ingehouden over de jaarlijkse rente die de bank uitkeert over het geblokkeerde spaarloon? e Veel werknemers nemen het spaarloon op na afloop van de wettelijk vastgelegde spaarperiode. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de loonbelasting? Motiveer uw antwoord. 2 Met betrekking tot de levensloopregeling zijn er de volgende vragen: a Wat is het jaarlijkse bedrag dat een werknemer op grond van de levensloopregeling mag opbouwen? b Is de totale inleg onbeperkt? c In welk artikel, lid en letter is dit geregeld? d Voor wiens rekening, werkgever of werknemer, komt in het jaar van inleg voor de levensloopregeling de loonbelasting over het loon, en op grond van welk wetsartikel, met lid en letter? Drie werknemers van Vision BV hebben een auto van de zaak. Met de auto s wordt volgens de werknemers uitsluitend zakelijk gereden. Zij wensen daarom geen loonheffing vanwege privégebruik. Gezien de berichtgeving in de krant dat de fiscus wegcontroles uitoefent, wil Vision BV dit goed geregeld hebben. 3 Welke acties moet de werknemer ondernemen om aan de werkgever te laten blijken dat met de auto uitsluitend zakelijk wordt gereden? 4 Stel dat een werknemer in werkelijkheid toch veel privékilometers rijdt zonder dat de werkgever dat weet. Bij wie heft de fiscus dan loonbelasting na? Geef aan op grond van welk wetsartikel, met lid en letter. 5 Eén werknemer mag van Vision BV gratis een afgeschreven laserprinter meenemen voor zijn studerende zoon. De waarde van de printer is 200. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de loonbelasting voor de werknemer? Uitwerking 6 1a Maximale bedrag per jaar was 613 (zie art. 31 lid 1 onderdeel f Wet LB). Per 1 januari 2012 is deze regeling vervallen. 10 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

11 b De heffing was 25%. c De werkgever, zie art. 31 lid 2 onderdeel e Wet LB. Er is sprake van eindheffing. d De rente wordt niet uit dienstbetrekking genoten, is geen loon daarom geen loonbelasting. e Na afloop van de blokkeringsperiode was het geld vrij opneembaar. Geen heffing. Nu de regeling is afgeschaft, kan het gehele saldo onbelast worden opgenomen. 2a De opbouw is jaarlijks maximaal 12% van het loon van het jaar. Deze regeling is m.i.v. 1 januari 2012 afgeschaft. b Het maximum was 210% van het jaarloon. Volgens de wettekst een periode van 2,1 jaar. c In art. 19g lid 1b Wet LB (oud). d In het jaar van inleg is het gespaarde bedrag voor levensloop geen loon, zie art. 11 lid 1 onderdeel j sub 5 Wet LB (oud). 3 De werknemer moet een kilometeradministratie bijhouden waaruit blijkt dat per jaar minder dan 500 km privé is gereden. De werknemer moet een verklaring geen privégebruik auto aanvragen bij de belastingdienst en deze vervolgens aan zijn werkgever afgeven. 4 De werknemer, zie art. 13 bis lid 16 Wet LB. 5 Het betreft loon in natura, belast volgens de waarde economisch verkeer van 200, zie art. 13 Wet LB. Opgave 7 Examen juni 2009 Stichting Leercentrum te Amersfoort levert lesmaterialen aan mbo-scholen. Dit lesmateriaal wordt op projectbasis gemaakt door docenten van mbo-scholen, onder leiding van een projectleider van de Stichting Leercentrum. Marie Maas is projectleider bij de Stichting. Ze werkt gemiddeld twee dagen per week thuis, één dag per week is ze bij de Stichting in Amersfoort, twee dagen is ze op pad om met docenten te spreken. De Stichting en Marie hebben afspraken vastgelegd over de twee dagen per week thuiswerken. 1 Is Marie in dienstbetrekking bij de Stichting? Motiveer uw antwoord en noem het betreffende wetsartikel. Na vijf jaar is het meubilair in de werkkamer van Marie toe aan vervanging. Ze besteedt hieraan 2.500, die de Stichting haar geheel vergoedt. 2 Tot welk bedrag kan deze vergoeding onbelast plaatsvinden? Geef daarbij ook aan op grond van welk artikel van de Wet op de loonbelasting, met eventueel lid en letter. De Stichting betaalt aan Marie een vaste maandelijkse vergoeding van 30 voor kantoorartikelen en 20 voor persoonlijke verzorging. 3 Onder welke voorwaarden kan een inhoudingsplichtige onbelast een vaste maandelijkse kostenvergoeding geven aan zijn personeel? 4 Kunnen de vaste onkostenvergoedingen aan Marie onbelast plaatsvinden? Geef aan op grond van welke artikelen, met eventueel lid en letter. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 11

12 Op 1 november krijgt Marie de beschikking over een auto van de zaak. Het betreft een milieuvriendelijke auto met een officiële CO 2 -uitstoot van minder dan 95 gram per kilometer. Naast de zakelijke ritten rijdt Marie in november en december totaal 600 kilometers privé. De werkgever houdt maandelijks 50 in voor privégebruik. De cataloguswaarde van de auto is Welk bedrag is ter zake in 2012 belast voor de loonbelasting? Naast haar werkzaamheden voor de Stichting Leercentrum werkt Marie ook voor Design BV. Ze bezit alle aandelen van deze bv en ze is ook het enige personeelslid. Design BV ontwerpt lesmateriaal. In 2012 is Marie gemiddeld drie avonden per week actief voor de bv. De opbrengsten, na aftrek van kosten, bedragen in Er wordt geen salaris afgesproken of uitbetaald. 6 Staat de Wet op de loonbelasting toe dat in deze situatie geen loon wordt uitbetaald en dus geen loonbelasting wordt ingehouden? Als het niet is toegestaan, geef dan aan op grond van welk wetsartikel. 7 Welk minimumbedrag noemt de Wet op de loonbelasting hierbij? 8 Kan hiervan in de beschreven situatie worden afgeweken? Motiveer uw antwoord. Uitwerking 7 1 Ja, zie art. 2 lid 1 Wet LB. Ze voldoet aan de eisen van de gezagsverhouding, persoonlijke arbeid en loon. 2 Onder de tot invoering van de werkkosten geldende regeling gold o.g.v. art. 11 lid 1 onderdeel q Wet LB een vrijstelling: bedrag tot maximaal Onder de werkkostenregeling kunnen alleen o.g.v. arbovoorschriften geldende voorzieningen vrij worden verstrekt. Overigens kan de vergoeding wel ondergebracht worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. 3 Van te voren moeten de vaste elementen en de hoogte van de onkostenvergoeding bepaald zijn. Art. 47 Uitv.reg. LB Onder de werkkostenregeling zijn deze eisen vervallen. 4 De vergoeding voor kantoorartikelen waren onbelast, art. 15a lid 1 onderdeel d Wet LB (oud). Onder de werkkostenregeling kunnen deze vergoedingen in de vrije ruimte van 1,4% worden meegenomen. De vergoeding voor persoonlijke verzorging is belast. 5 Het privégebruik bedraagt 2/12 14% = 420, minus de eigen bijdrage van 2 50, dus 320. Art. 13bis lid 1 en lid 9. 6 Art. 12a, een gebruikelijk loon is vereist. 7 Een bedrag van Ja, in de beschreven situatie, met parttime werkzaamheden voor een kleine onderneming, zal een lager bedrag gebruikelijk zijn. 12 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

13 Tip: De vrijstellingen van art. 11, 15a en 15b (oud) komen vaak in examens aan de orde. Let ook op de uitwerking in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting. Vanaf 2011 kan ook de werkkostenregeling worden toegepast en zijn binnen de vrije ruimte van 1,4% van de totale loonsom vergoedingen en verstrekkingen vrij. Opgave 8 Examen december 2009 Jos Klaassen trad op 1 januari 2011 in loondienst als vestigingsleider bij bouwmarkt Balk te Nijmegen. Hij geniet bij Balk een jaarloon van In 2012 verhuist Jos Klaassen van een huurhuis in Deventer naar een koopwoning in Nijmegen. De verhuiskosten bedragen voor het overbrengen van de inboedel door een transportbedrijf en voor overige uitgaven. 1 Wanneer is sprake van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking, op grond waarvan Balk aan Jos Klaassen een belastingvrije tegemoetkoming in de verhuiskosten mag geven? 2 Hoeveel bedraagt deze belastingvrije vergoeding dan voor de verhuizing van Jos Klaassen? Het personeel van Balk geniet bij aanschaf van producten van de werkgever een korting op de winkelprijs. Klaassen heeft in 2011 geen gebruikgemaakt van deze faciliteit. Voor de verbouwing van de nieuwe woning betrekt Klaassen in 2012 voor winkelprijs aan materialen bij zijn werkgever. 3 Welk percentage korting mag een werkgever belastingvrij aan zijn personeel verlenen als het gaat om de aanschaf van branche-eigen producten? 4 Wat is het totale bedrag dat Balk in 2012 belastingvrij aan personeelskorting aan Jos Klaassen mag verlenen? Het marketingadviesbureau Mark BV heeft dit jaar de volgende vragen: Per 1 december 2011 is werknemer Piet Weg in dienst getreden. Om in dienst te kunnen treden bij Mark BV heeft Piet Weg aan zijn vorige werkgever betaald om het concurrentiebeding af te kopen. Mark BV heeft met Piet afgesproken dat zij deze afkoopsom volledig aan Piet Weg zal vergoeden. 5 Welke gevolgen heeft deze vergoeding voor de loonbelasting van Piet Weg? Werknemer Anna Snel is per 1 mei 2012 in dienst getreden en wil zo snel mogelijk gebruikmaken van de spaarloonregeling van Mark BV. 6 Vanaf welke datum kan Anna Snel deelnemen aan de spaarloonregeling van Mark BV? Geef ook aan op grond van welk wetsartikel, eventueel met lid en letter. Werknemer Henk Oer is een fervent motorrijder. Mark BV heeft hem een motor ter beschikking gesteld met een cataloguswaarde van In 2012 maakt Henk met de motor zakelijke kilometers en privékilometers. De werkelijke kilometerprijs van de motor bedraagt 0,10. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 13

14 7 Wat zijn de gevolgen van het privégebruik motor van Henk Oer in 2012 voor de loonbelasting? Motiveer uw antwoord. Werknemer Henk Oer maakt ook voor het woon-werkverkeer gebruik van de motor. 8 Wat zijn de gevolgen van het gebruik van de motor voor het woon-werkverkeer voor de loonbelasting? Motiveer uw antwoord. Uitwerking 8 1 De verhuizing moet plaatsvinden binnen twee jaar en vanuit een woning die op meer dan 25 kilometer van de werkplaats verwijderd ligt naar een woning die minimaal 60% dichterbij ligt. Art. 8.4 Uitv.reg. LB. 2 De vergoeding bedraagt voor de verhuiskosten, vermeerderd met (art. 31a lid 2 onderdeel f Wet LB). 3 Het percentage bedraagt 20% van de waarde in het economische verkeer. 4 Het maximum bedraagt 500 voor 2012, maar mag worden vermeerderd met de niet genoten bedragen uit de twee voorgaande jaren, in casu De totale belastingvrije korting is dan (zie ook art. 41 Uitv.reg. LB oud). Vanaf 2011 vallen deze verstrekkingen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. 5 De vergoeding wordt uit dienstbetrekking bij Mark BV genoten en is belast voor de loonbelasting. Dus 1 punt voor belast en 1 voor juiste motivering. 6 Anna kan gedurende het lopende kalenderjaar niet deelnemen aan spaarloonregeling. Deelname kon m.i.v. 1 januari van het volgende jaar, art. 31 lid 1 onderdeel e Wet LB. Kan nu helemaal niet meer, want de regeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. 7 Voordeel privégebruik motor is loon in natura en is belast voor de waarde economisch verkeer (art. 10 lid 1 en 13 lid 1 Wet LB), dus ,10 = Onbelast. Dit is een vrije verstrekking er is sprake van vervoer vanwege de werkgever). Opgave 9 Examen maart 2010 Han Heinzen werkt als uitvoerder bij aannemer Hardhout. De werkgever heeft hem een personenauto ter beschikking gesteld voor de uitoefening van zijn werkzaamheden. Deze auto, een diesel met een forse CO 2 -uitstoot, heeft een oorspronkelijke cataloguswaarde van en een huidige cataloguswaarde van Welk gevolg verbindt de Wet op de loonbelasting aan het bovenstaande voor Heinzen? 2 Hoe kan Han Heinzen dit gevolg voorkómen? Han Heinzen voldoet aan de formele verplichtingen, er wordt geen loonbelasting ingehouden. Dan ontvangt hij bericht van de belastingdienst dat zijn auto is 14 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

15 gefotografeerd aan de Duitse grens met ski s op het dak. Han Heinzen was toen samen met zijn werkgever Hardhout op weg naar hun vakantie adres in Oostenrijk. 3 Wat zijn de fiscale gevolgen hiervan en aan wie worden deze in rekening gebracht? Motiveer uw antwoord. Han Heinzen krijgt de opdracht van zijn werkgever om met de auto van de zaak materiaal naar een bouwplaats te brengen. Onderweg wordt hij betrapt op een snelheidsovertreding. De werk gever ontvangt van het Centraal Justitieel Incassobureau een afschrift van de beschikking waarbij de werkgever een boete van 120 wordt opgelegd. De werkgever betaalt deze boete en Heinzen hoort er verder niets meer van. 4 Heeft het bovenstaande gevolgen voor de heffing van loonbelasting van Heinzen? Motiveer uw antwoord. Jan Franssen is lid van een examencommissie voor een landelijk opleidingsinstituut. Hij ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van 5000 per jaar. Volgens Franssen is er geen sprake van een dienstbetrekking tussen hem en het instituut, maar van resultaat uit overige werkzaamheden. Toch wil hij graag zeker weten dat er geen loonbelasting op zijn vergoeding hoeft te worden ingehouden. 2 5 Welke mogelijkheid biedt de Wet op de loonbelasting om zekerheid te verkrijgen over het niet hoeven inhouden van loonbelasting op de vergoeding die Franssen ontvangt? 6 Stel dat er inderdaad geen sprake is van een dienstbetrekking, maar dat Franssen en het opleidingsinstituut de werkzaamheden toch onder de loonbelasting willen laten vallen. Welke mogelijkheid biedt de Wet op de loonbelasting hiertoe? Chris Klaassen moet voor zijn werk veel op reis. Omdat Klaassen s avonds niet altijd op tijd thuis kan zijn, vergoedt zijn werkgever hem de maaltijden die hij onderweg gebruikt. In 2011 betreft het 50 maaltijden met een gemiddelde prijs van Is deze vergoeding van de maaltijden door de werkgever geheel of gedeeltelijk belast voor de loonbelasting? Motiveer uw antwoord. 8 Als waardering voor zijn inzet ontvangt Chris Klaassen een dinerbon van 100 van zijn werkgever. Vormt de waarde van de dinerbon geheel of gedeeltelijk loon voor hem? Motiveer uw antwoord. Ralf Gerritzen ontvangt van zijn werkgever een vergoeding voor de kosten van de opleiding tot loonadministrateur. De vergoeding is als volgt samengesteld: Cursusgelden Reiskosten (2000 km à 0,28) 560 Inrichting studeerkamer thuis 140 Totaal Geef per onderdeel gemotiveerd aan of en zo ja, in hoeverre op de vergoeding loonbelasting moet worden ingehouden. Uitwerking 9 1 Er wordt 25% van als loon in aanmerking genomen (art. 13 bis, leden 1 en 8) Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 15

16 2 Uit een sluitende kilometeradministratie dient te blijken dat de auto minder dan 500 km/jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt (lid 4). Overlegging van een verklaring-geenprivé-gebruik brengt met zich dat geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden (lid 12). 3 Op verzoek moet aangetoond worden dat er minder dan 500km/jaar in privé mee wordt gereden (lid 15). Dat betekent dat er eigenlijk altijd een kilometeradministratie moet worden bijgehouden. 4 Hier is sprake van loon en er dient loonbelasting te worden ingehouden, art. 31 lid 4 onderdeel c. Het boetebedrag moet worden gebruteerd. (Kleine snelheidsovertredingen hoeven onder omstandigheden niet aan de werknemer worden toegerekend waardoor geen sprake is van loon, maar een bon van 120 betreft geen kleine snelheidsovertreding.) 5 Art. 6a Wet LB, VAR-verklaring aanvragen (of artikel of term noemen). 6 Art. 4 letter f, kiezen voor (loon uit) dienstbetrekking (Opting-in-regeling). 7 De vergoeding kan belastingvrij plaatsvinden, mits het zakelijk karakter van meer dan bijkomstige aard is. 8 De dinerbon vormt loon in natura, en dient belast te worden conform de regels van art De vergoeding van het cursusgeld is onbelast als de cursus wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen, art. 31a lid 2 onderdeel d. De reiskostenvergoeding is onbelast tot 0,19 per km; belast is 2000 (28 19) = 180. De vergoeding voor de inrichting van de kamer is belast, uitzondering 1 van dat onderdeel. Opgave 10 Examen juni 2010 Karel Van der Zande bezit alle aandelen in Kleigat BV. Begin 2011 komt hij met Kleigat BV overeen dat hij geen beloning zal ontvangen voor zijn werkzaamheden voor de vennootschap. In 2010 ontving Van der Zande een beloning van Dit bedrag kan als normaal beschouwd worden. De overige werknemers van Kleigat BV genieten een salaris dat varieert van tot Op grond van welke bepalingen is hier sprake van een dienstbetrekking? 2 Moet Kleigat BV bij Van der Zande voor de heffing van loonbelasting in 2011 op grond van het bovenstaande loon in aanmerking nemen, en zo ja, hoeveel? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende wetsartikel, eventueel met lid en letter. Ella van der Veen werkt als ober bij restaurant De Parel. Volgens de geldende CAO bedraagt haar dagloon 100. Omdat ze ook fooien ontvangt, door haar werkgever geschat op 10 per dag, betaalt deze haar 90 per dag aan loon. In werkelijkheid ontvangt ze 15 per dag aan fooien. 16 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

17 3 Over welk bedrag dient de werkgever loonbelasting in te houden? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende artikel, eventueel met lid en letter. Ella van der Veen werkt steeds van tot uur, daarom mag ze op werkdagen gratis een warme maaltijd in de keuken van het restaurant gebruiken. De gemiddelde waarde van deze maaltijden bedraagt 10, maar thuis zou ze niet meer dan 5 uitgeven voor een warme maaltijd. 4 Hoe geschiedt in het algemeen de wettelijke waardering van loon in natura? 5 Welk bedrag moet vanwege de gratis maaltijden tot het loon van Ella van der Veen worden gerekend? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende artikel, eventueel met lid en letter. De werkgever vindt dat het personeel geen last mag ondervinden van eventuele belastingheffing over de gratis maaltijden en wenst deze voor eigen rekening te nemen. 6 Biedt de wet deze mogelijkheid en hoe vindt dan de heffing plaats? Ella van der Veen is gescheiden en weigert haar nieuwe adresgegevens aan haar werkgever door te geven omdat één van haar collega s een goede kennis is van haar voormalige echtgenoot. 7 Heeft de weigering om de adresgegevens door te geven gevolgen voor de inhouding van loonbelasting, en zo ja, welke? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende wetsartikel, eventueel met lid en letter. Uitwerking 10 1 Art. 4 letter d Wet LB en art. 2h Uitv.besl. LB is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. 2 Ja, minimaal Met de aanpassing: minimaal 70% van wat gebruikelijk is. Maar in dit geval wordt Van der Zande geacht te hebben genoten. Dit alles op grond van art. 12a Wet LB. 3 Art. 12 Wet LB verwijst naar art. 3.6 Uitv.reg. 2011, waar in lid 2 vermeld wordt dat over een bedrag van 100 loonbelasting moet worden ingehouden. 4 Art. 13 Wet LB geeft aan dat niet in geld genoten loon in aanmerking wordt genomen naar de waarde die daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend. (Wanneer voor de verwerving van het loon het ge- of verbruik daarvan met zich mee brengt mag worden uitgegaan van maximaal de besparing. Voor bepaalde beloningen gelden forfaitaire waarderingsnormen.) 5 Hier is geen sprake van maaltijden met een zakelijk karakter van meer dan bijkomstige aard. Dan geldt de forfaitaire regeling van art. 3.8 onderdeel a Uitv.reg. LB en dient er 2,95 per maaltijd tot het loon worden gerekend. 6 Art. 31 lid 1 letter f van de Wet LB geeft als mogelijkheid de eindheffing toe te passen op vergoedingen en verstrekkingen tot een bedrag door de minister vast te stellen. Art. 31 lid 2 onder a 5 van de Wet LB geeft aan dat dan het tabeltarief van toepassing is. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 17

18 7 Op grond van art. 26b dient er belasting te worden ingehouden naar een tarief van 52%. Opgave 11 Examen oktober 2010 Manager Rick Rapide krijgt in februari 2011 van zijn werkgever Plenty NV een recht op verwerving van 2000 aandelen Plenty NV van 100 nominaal, tegen een koers van 100%. De beurswaarde van een aandeel Plenty NV is op dat moment 150. In juli 2012 oefent Rick Rapide zijn optierecht uit: Hij betaalt en ontvangt de 2000 aandelen. De beurskoers is dan 180 per aandeel Plenty NV. In december 2009 verkoopt Rick alle aandelen op de beurs voor 190 per aandeel. 1 Is in februari 2012 enig bedrag belast met Loonbelasting vanwege de verstrekking van het optierecht? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende wetsartikel, eventueel met lid en letter. 2 Is in juli 2013 enig bedrag belast met Loonbelasting vanwege de uitoefening van het optierecht? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende wetsartikel, eventueel met lid en letter. 3 Is in december 2013 enig bedrag belast met Loonbelasting vanwege vervreemding van de aandelen? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende wetsartikel, eventueel met lid en letter. Elvira Quite heeft in 2012 de beschikking over een leaseauto van haar werkgever, waarin ze ook privé rijdt. Het betreft een energiezuinige auto met een erkende CO2- uitstoot van 90 gram per kilometer. De cataloguswaarde van de auto is Elvira betaalt aan haar werkgever een maandelijkse bijdrage van 140 voor privégebruik. 4 Welk maandelijks bedrag is belast met Loonbelasting wegens privégebruik van deze auto? Op 1 september 2012 treedt Ruben Rijs in dienst als intern accountant bij de ANG Bank. De volgende zaken worden afgesproken: Ruben zal veelvuldig de diverse kantoren van de ANG Bank bezoeken. Deze zijn goed per openbaar vervoer te bereiken. Ruben krijgt daarom van zijn werkgever een OV-Jaarkaart. Deze kaart stelt de werkgever hem gratis ter beschikking. Ruben mag de kaart ook privé gebruiken. 5 Is inzake deze OV-Jaarkaart dan enig bedrag belast voor de Loonbelasting? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende artikel, eventueel met lid en letter. Om van huis naar het station te kunnen reizen, schaft Ruben een nieuwe fiets aan van 700. Ruben zal de fiets vrijwel dagelijks gebruiken. De werkgever vergoedt deze Is inzake deze vergoeding van 700 enig bedrag belast voor de Loonbelasting? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende artikel, eventueel met lid en letter. Voor consumpties onderweg zal Ruben een vaste vergoeding ontvangen van 50 per maand. Dit bedrag vormt een redelijke schatting van de werkelijke uitgaven. De bank 18 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

19 heeft een afspraak met de Belastingdienst dat bij vaste vergoedingen in de eerste twee maanden alle bonnetjes worden bewaard ter onderbouwing van de schatting. 7 Is inzake deze vergoeding van 50 per maand enig bedrag belast voor de Loonbelasting? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende artikel, eventueel met lid en letter. 8 Moet Ruben nu de eerste twee maanden alle bonnetjes bewaren? Motiveer uw antwoord en noem ook het betreffende artikel, eventueel met lid en letter. Ook krijgt Ruben de beschikking over een portable computer en een mobiele telefoon van de zaak. Beide zullen nagenoeg geheel zakelijk worden gebruikt. 9 Is inzake deze portable computer en mobiele telefoon enig bedrag belast voor de Loonbelasting? Zo ja, welk bedrag? Motiveer uw antwoord en noem ook de betreffende artikelen, eventueel met lid en letter. Uitwerking 11 1 Art. 10a lid 1 Wet LB: niet de waarde van het recht hoort tot het loon. Dus onbelast. 2 Art. 10a lid 1 Wet LB:...doch hetgeen door de werknemer ter zake van de uitoefening of vervreemding van dat recht wordt genoten. Dit bedrag wordt verminderd met de door de werkgever ontvangen vergoeding (lid 2). Dus belast 2000 ( ) = De waardemutaties ná de uitoefening van het optierecht zijn onbelast. NB De wet spreekt over vervreemding van het recht, niet over vervreemding van de aandelen. 4 Art. 13bis lid 2 onderdeel a: een = 14% bijtelling. Dit is per maand 14% /12 = 140. De eigen bijdrage van 140 komt hierop in mindering (lid 9), dus per saldo een bijtelling van nihil. 5 Art. 26 lid 2 Uitv.reg. LB 2001: deze verstrekking is vrij. Het is aannemelijk dat de kaart mede dient ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Dit geldt ook onder de vanaf 2011 geldende werkkostenregeling. 6 Bij keuze oude regeling: art. 37 Uitv.reg. LB. Een vergoeding van 700 is onbelast, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van lid 4. Dat laatste is het geval, gelet op de beschrijving. Onder de werkkostenregeling kan de vergoeding onder de vrije ruimte worden gebracht. 7 Bij oude regeling: art. 15a lid 1 onderdeel a van de Wet LB (oud). De vergoeding is vrij. Onder de werkkostenregeling kan de vergoeding onder de vrije ruimte worden gebracht. 8 Bij oude regeling: art. 47 Uitv.reg. LB. Ja, op verzoek van de inspecteur moet men meewerken aan een steekproef. Zo niet, dan is de vergoeding belast (art. 15d Wet LB oud). Onder de werkkostenregeling kan de vergoeding onder de vrije ruimte worden gebracht. 9 Bij de oude regeling: telefoon (art. 15b lid 1 onderdeel f oud) is vrij, mits zakelijk; de computer (art. 15b lid 1 onderdeel s oud) idem, mits geheel of nagenoeg geheel zakelijk. Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen 19

20 Verstrekken staat gelijk met vergoeden (art. 17 Wet LB). Onder de werkkostenregeling kan de vergoeding onder de vrije ruimte worden gebracht. Opgave 12 Examen maart 2011 Jan Ratel is docent geschiedenis aan een middelbare school in Groningen. De school stelt hem een laptop ter beschikking voor de uitoefening van zijn werkzaamheden. De laptop ter waarde van blijft eigendom van de school en wordt na drie jaar vervangen. 1 In welke omstandigheid hoeft inzake de verstrekte laptop niets tot het loon van Jan Ratel te worden gerekend? Motiveer uw antwoord en geef aan op grond van welk artikel, met eventueel lid en letter. 2 Stel dat de verstrekking van de laptop wel tot het loon behoort, welk bedrag dient er dan jaarlijks te worden aangegeven? Motiveer uw antwoord en geef aan op grond van welk artikel, met eventueel lid en letter. In verband met het teruglopend aantal leerlingen volgt Jan Ratel een avondopleiding om ook de lesbevoegdheid voor het vak geografie te verwerven. De school vergoedt hem de volgende bedragen: a de cursusgelden: 5.000; b het aanpassen van de logeerkamer tot een (tijdelijke) werkkamer: 500; c autokosten: 0,25 per afgelegde kilometer. In dit bedrag is begrepen de vergoeding van de parkeerkosten; d maaltijden en consumpties: 15 per cursusavond. 3 Geef per onderdeel aan of, en zo ja in hoeverre, de vergoeding belast is voor de loonbelasting. Motiveer uw antwoord en geef aan op grond van welk artikel, met eventueel lid en letter. Jan Ratel reageert met succes op een vacature bij de Universiteit van Maastricht. Het betreft een lectoraat met promotieonderzoek. Drie maal per week overnacht hij in een hotel in Maastricht, omdat dagelijks op en neer reizen te bezwaarlijk is. De universiteit vergoedt de hotelkosten voor een periode van vier jaar. 4 In hoeverre is deze vergoeding belast voor de loonbelasting? Geef aan op grond van welk artikel, met eventueel lid en letter. 5 Stel dat (een deel van) de vergoeding belast is, hoe vindt de belastingheffing dan plaats? Geef aan op grond van welk artikel, met eventueel lid en letter. Aan zijn vorige werkgever betaalt Jan Ratel 80% van de cursusgeld terug, conform de afspraken die van te voren werden gemaakt. 6 Kan Ratel dit bedrag op enigerlei wijze op zijn loon in mindering brengen? Motiveer uw antwoord. Jan Ratel verzorgt voor een opleidingsinstituut regelmatig avondcursussen. Hij wenst dat de arbeidsrelatie tussen hem en het instituut aangemerkt wordt als een dienstbetrekking. 20 Examentrainer SPD 2012 LB Noordhoff Uitgevers Groningen

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit page 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit page 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 Belangrijke informatie 12.30 UUR 14.30 UUR Deze examenopgave bestaat uit page 6 pagina s, inclusief het

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 2

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 2 Loonheffing les 2 programma Belaste vergoedingen en verstrekkingen Waardering vergoedingen en verstrekkingen 1 van 2 Vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen algemeen vergoedingen en verstrekkingen waarvoor

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden ======================================================================

Citeertitel: Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden ====================================================================== Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 30 december 2003 ter uitvoering van artikel 22 van de Landsverordening loonbelasting (AB 1999 no. GT 63) en artikel 58, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1 Ontwerp binnenwerk

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1 Loonheffing les 1 programma Wie is belastingplichtig? Wie is inhoudingspichtig? Wanneer is sprake van een dienstbetrekking? Fictieve uitbreidingen begrip dienstbetrekking Invloed woonplaats op belastingplicht

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag

Midden- en kleinbedrijf  Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 225 2594 AL Den Haag Midden- en kleinbedrijf www.belastingdienst.nl Team Kennisgroep CAO

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Tarieven en bedragen 2014

Tarieven en bedragen 2014 Tarieven en bedragen 2014 Tot slot enkele relevante tarieven die gelden voor het jaar 2014. Belastingpercentages loonbelasting/premies volksverzekeringen Schijf Loon jaarbasis Tot AOW-leeftijd 1 tot en

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

> Postbus 222 2130 AE Hoofddorp Telefax

> Postbus 222 2130 AE Hoofddorp Telefax Holland-Midden Kantoor Hoofddorp Telefoon (0800) 0543 > Postbus 222 2130 AE Hoofddorp Telefax Actiz organisatie van zorgondernemers Tav het bestuur Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Kennisgroep -Adoptie Doorkiesnummer

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Oost-Brabant Kantoor Eindhoven

Oost-Brabant Kantoor Eindhoven Oost-Brabant Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90057 5600 PK EINDHOVEN Telefoon 0800-0543 Telefax Doorkiesnummer Datum 13 april 2007 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling cao-bepalingen op fiscale aspecten

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie