INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS IvOO - VSO Diplomastroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom"

Transcriptie

1 INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat EB Meerssen Post : Postbus VB Maastricht Tel : Bestuurskantoor MosaLira Pastoor Habetsstraat 40a Tel : KM Maastricht 1

2 2

3 INHOUD Voorwoord... 5 Belangrijke adresgegevens / namen / data / overige info Het Schoolbestuur Profilering IvOO De organisatie van het onderwijs Algemene inleiding Coördinatie schoolverlaters VSO DS Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel Toelating en plaatsing De Leerlingenzorg Het Leerlingvolgsysteem Zorgniveaus Leerlingenzorg Personeel Teamsamenstelling Vervangingsbeleid Nascholingsbeleid Samenwerking ouders, leerlingen, school Algemeen De medezeggenschapsraad De leerlingenraad De ouderraad De nieuwsbrief De ouderbijdrage Communicatie met ouders Tevredenheidsonderzoek De veilige school Algemeen De Gedragscode van MosaLira De Klachtenregeling De contactpersoon Medicijnverstrekking en medisch handelen Schorsing en verwijdering Jaarverantwoording Algemeen Inspectietoezicht Uitstroom van leerlingen Uitstroom leerlingen VSO DS Verdere opbrengsten Opbrengsten VSO DS

4 10. Overige zaken Schoolverzekering en eigen verantwoordelijkheid Sponsoring, donaties en verhuur Foto s en video-opnames Vervoer Vervoer VSO DS Vrijwilligers Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Pauze VSO DS Vakantierooster Activiteiten VSO DS Verzoek om verlof Zieke leerlingen en ziekmelden Bijlage 1: Verklaring gebruikte afkortingen

5 Maastricht, juni 2014 Beste ouders / verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids. We hebben ernaar gestreefd deze gids voor u gemakkelijk leesbaar te maken en goed bruikbaar als naslagwerk. Voor de overzichtelijkheid hebben we, op advies van de M.R. onze schoolgids gesplitst in een exemplaar voor de Arbeid/Dagbestedingstroom en een voor de Diplomastroom. De JRK/SO afdeling had en heeft een eigen schoolgids. Deze gids zal jaarlijks worden aangepast aan de actuele situatie. Elk schooljaar ontvangt u dan ook een nieuw exemplaar. Deze schoolgids wordt verstrekt aan alle ouders, voogden en verzorgers van onze leerlingen. We hopen dat u deze gids goed bewaart. U vindt hierin namelijk informatie, die u niet mag missen. De schoolgids en andere actuele informatie vindt u ook op onze website We staan aan de vooravond van een heel belangrijk schooljaar waarin Passend Onderwijs gestalte moet gaan krijgen. Dit zal veel veranderingen voor ons teweegbrengen vanaf 1 augustus Veel zaken zijn bij het ter perse gaan van deze gids echter nog niet duidelijk. We zullen proberen u gedurende het schooljaar steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen voor u en uw zoon / dochter / pupil. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich uiteraard altijd tot de schoolleiding wenden. Jean Winkens Algemeen directeur Dominique Boer Locatiedirecteur IvOO Diplomastroom 5

6 Belangrijke adresgegevens / namen / data / overige info MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Pastoor Habetsstraat 40a 6217 KM Maastricht Tel: Website: IvOO Postbus VB Maastricht Tel Website: Algemeen directeur: Jean Winkens VSO Diplomastroom Proost de Beaufortstraat EB Meerssen Locatiedirecteur: Mw. Dominique Boer Schooltijden uur (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) uur (woensdag) Ziekmelding: Tussen 8 uur en 8.30 uur. Noemt u daarbij duidelijk de naam van uw kind en de naam van de mentor of de klas. Op die manier kan de receptioniste de ziekmelding aan de juiste leerkracht doorgeven. Contact met de mentor: Prima, vóór of ná schooltijd. Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Paasmaandag Meivakantie Hemelvaart Pinkstermaandag Zomervakantie Studiedagen Maandag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag t/m t/m t/m t/m t/m t/m augustus 27 oktober 24 november 25 november 07 april 08 april 26 mei 27 mei 16 juli 17 juli Laatste schooldag; schooljaar = woensdag 15 juli 2015 Eerste schooldag; schooljaar = dinsdag 26 augustus

7 Het schoolbestuur MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (REC 3), kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (REC 4). Op onze scholen werken circa 800 personeelsleden voor circa 5400 leerlingen. Missie MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Hoofddoelstelling MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. MosaLira denkt dat haar hoofddoelstelling het meest effectief gerealiseerd kan worden door te werken aan de hieronder genoemde drie strategische doelstellingen. Visie Tevens heeft MosaLira in het strategisch programma 2015 voor elke strategische doelstelling haar visie geformuleerd wat in 2015 bereikt moet zijn: 1. Beter benutten van haar breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg 2. Versterken van de professionele cultuur 3. Versterken van het persoonlijk meesterschap Identiteit MosaLira is een waarden gestuurde stichting. De sturende waarden van de stichting en haar scholen geven richting aan het denken, voelen en handelen van alle betrokkenen, aan de wijze van besturen, aan de inhouden en de vormen van leren, onderwijs en opvoeding en aan de relatie met de ouders en andere opvoedingspartners en de samenleving. Het College van Bestuur van MosaLira heeft een commissie Onderwijs en Identiteit in het leven geroepen die gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot levensbeschouwelijke zaken en die de levensbeschouwelijke oriëntatie van het onderwijs op alle scholen van MosaLira stimuleert, versterkt, begeleidt en ondersteunt. De commissie voert haar taak uit vanuit de aanname dat de levensbeschouwelijke oriëntatie van de stichting en haar scholen de basis en de toetssteen vormt voor een waarden gestuurde ontwikkeling. Het onderwijs binnen alle scholen van MosaLira wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de gezamenlijkheid en de verscheidenheid van die waarden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen bijzondere, pedagogisch bijzondere of openbare scholen. Alle scholen van MosaLira formuleren de voor hen sturende waarden en beschrijven die in hun schoolondernemingsplannen en schoolgidsen. Ze geven daarbij aan op welke wijze zij zich verhouden tot hun levensbeschouwelijke grondslag, het wat en hoe van hun onderwijs en opvoeding, het wat en hoe van hun levensbeschouwelijke educatie en hoe zij de relatie vormgeven met ouders, andere opvoedingspartners, kerkgenootschappen en de samenleving. Dit geheel geeft een eigen kleur aan elke school, het bepaalt wie de school wil zijn, het geeft haar een eigen gezicht, het bepaalt haar identiteit. Voor onze school zijn de volgende waarden sturend in haar pedagogische en educatieve omgang met kinderen en ouders en in de omgang met de samenleving: 1. Iedereen heeft respect voor elkaar. 2. Je mag anders zijn. 3. Veiligheid is een zorg en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bestuur De stichting kent 2 organen: - Het College van Bestuur - De Raad van Toezicht Het College van Bestuur Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter : Dhr. T. van Mulken Lid : Dhr. D. Huntjens 7

8 De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd in het bestuursstatuut. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Dhr. F. Groutars Lid Mevr. M. Heijltjes Lid Dhr. H. Manders Lid Dhr. R. Wedler Lid Mevr. M. Depondt Lid Mevr. A. Boeijen Directeurenberaad De directeuren van de scholen ressorterend onder de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie. De volgende scholen ressorteren onder het bevoegd gezag van MosaLira: Bs. St. Aloysius Bs. Amby Bs. Anne Frank Bs. de Vlinderboom UWC Primary Bs. John F. Kennedy Bs. De Lètterdoes Bs. Het Mozaïek Bs. De Maasköpkes Bs. Manjefiek Bs. Montessori Binnenstad Bs. St. Oda Bs. Petrus en Paulus Bs. St. Pieter Bs. de Schans Bs. Scharn Bs. t Spoor Bs. Wyck SBO SBO De Opstap SBO de Sprong ZMLK Jan Baptist SO en VSO Don Bosco SO en VSO diplomastroom IvOO JRK, SO, VSO Diplomastroom, VSO Arbeid Dagbestedingstroom. Adresgegevens MosaLira MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Pastoor Habetsstraat 40a 6217 KM Maastricht Tel.: website: 2. Profilering IvOO Het IvOO maakt deel uit van MosaLira, Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie. Het IvOO, VSO diplomastroom is op dit moment een school voor kinderen /jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Het is nog onduidelijk of in het kader van passend onderwijs het IvOO zich ook zal gaan richten op leerlingen met een andere onderwijsbelemmering, maar met een gelijkwaardige onderwijsbehoefte. Wat heeft uw kind nodig (aan ondersteuning) om in het regulier onderwijs goed te kunnen functioneren? Dit was de kernvraag die wij aan leerlingen en ouders hebben gesteld in de Week van Passend Onderwijs. Een samenvatting van hetgeen er door bovengenoemde ervaringsdeskundigen werd ingebracht tijdens klassengesprekken en een drietal gespreksgroepen tijdens een ouderavond. Leerkracht(gedrag): Proactieve docent/mentor. Een goede coach. Eén contactpersoon/vertrouwenspersoon voor de gehele schoolperiode. Open staand voor ouders. Niet in eigen waarheid blijven zitten. Leraar die begrip heeft voor het kind. Weet wat er met hem/haar aan de hand is. Individuele gesprekken voeren en samen met kind zoeken naar oplossingen. Goede uitleg geven in de klas. Duidelijke structuur en regels. Goed geschoolde leerkrachten in verschillende problematieken. Extra begeleiding: Hulp bij invullen agenda. Een maatje/buddy op school. Een andere leerling die het kind helpt en begeleidt bij problemen. 8

9 Begeleiding zonder hem/haar in een uitzonderingspositie te plaatsen. Voorzieningen - praktische werkwijze: Mogelijkheid om even een time out te nemen. Een rustige prikkelarme omgeving. Voor sommige leerlingen vervoer van huis naar school en training in zelfstandig reizen. Structuur: zoveel mogelijk voorbereiden op veranderingen. Ruimtelijke omgeving: Kleine en rustige klas. Duidelijk schema met lesuren en lokalen, routeplanner gebouw, iemand die met je meeloopt. Niet te grote school. Een veilige omgeving voor de leerling. Algemeen: Een cultuur waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elkaar. Voorbeeldgedrag leraar. Goede aansluiting naar vervolgonderwijs of werk. Leren van elkaar. Het IvOO, VSO Diplomastroom biedt onderwijs dat en begeleiding die de leerlingen zo goed mogelijk in staat stelt om door te stromen naar vervolgonderwijs en zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 Algemene informatie Deze afdeling van het IvOO is gehuisvest aan de Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen. De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen 12 en 20 jaar. Alle leerlingen die onze school bezoeken ervaren zodanige belemmeringen dat zij in het regulier onderwijs voor korte of langere tijd niet in staat zijn optimaal te functioneren. Middels een programma dat gericht is op didactiek en op sociaal emotioneel welzijn, begeleiden wij onze leerlingen naar een regulier VMBO-TL diploma of afronding van het Havo onderbouw-programma, gericht op doorstromen naar vervolgonderwijs. We maken gebruik van methodes zoals die ook in het regulier middelbaar onderwijs gebruikt worden. Verder is ons onderwijsaanbod gebaseerd op structurering van tijd, plaats, activiteit en ruimte. Een veilig klimaat is bovendien belangrijk voor de leerlingen. Dit wordt gerealiseerd door duidelijke regels en afspraken en consequent handelen en ruim aandacht voor het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen. Groepsgrootte Wij werken met kleine groepen. De groepsgrootte per klas kan verschillen en wordt vastgesteld op grond van individuele kindproblematiek en de te verwachten groepsdynamiek. Ook kunnen soms pragmatische redenen of onverwachte situaties leiden tot het vergroten of verkleinen van een klas (bijv. het plotselinge vertrek of de tussentijdse aanmelding van een leerling). Opbouw afdeling De afdeling bestaat dit schooljaar uit 11 klassen: 2 brugklassen (gemengd VMBO-TL en Havo niveau); 1 tweede klas (gemengd VMBO-TL en Havo niveau); 3 derde klassen: 2 Havo en 1 VMBO TL klassen; 3 vierde klassen: 2 Havo en 1 VMBO TL klassen; 2 vijfde klassen: 2 VMBO TL klassen De onderbouw van VMBO TL en Havo wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat de didactische leerstof in een lager tempo wordt aangeboden. Hierdoor is meer ruimte en tijd om te werken aan sociale- en maatschappelijke vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren. Inzet leraarondersteuners Omdat naast de didactiek ook het sociaal emotioneel welzijn van onze leerlingen erg belangrijk is en omdat onze leerlingen op dit gebied meer ondersteuning nodig hebben, werken er op onze afdeling leraarondersteuners. Per leerjaar zijn de leraarondersteuners samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Zij ondersteunen in de klas, maar voeren ook gesprekken met leerlingen wanneer ze het even moeilijk hebben, observeren in de klas enz. Stage Tweemaal per jaar wordt van leerlingen verwacht dat zij een maatschappelijke stage lopen. Het is in principe een verantwoordelijkheid van leerling en ouders om dit te regelen. Uiteraard wordt de maatschappelijke stage wel in de klas uitgelegd, besproken en voorbereid. Ouders worden via een nieuwsbrief vooraf nader geïnformeerd. Huiswerk Binnen de diplomastroom wordt van leerlingen verwacht dat ze huiswerk maken. Per leerjaar is er een opbouw in hoeveelheid huiswerk en de verdeling ervan in de week. Soms wordt er in de les tijd vrijgemaakt voor het maken van huiswerk. Leerwerk en het maken van werkstukken en verslagen gebeuren thuis. De tijd die er thuis besteed wordt aan huiswerk verschilt per leerling. Tijdens rapportbesprekingen is het maken van huiswerk vaak even onderwerp van gesprek om ervoor te waken dat een leerling niet teveel of juist te weinig doet. 9

10 Wij helpen onze leerlingen bij het leren leren, gebruik van agenda, leren vragen te stellen, het gebruik van week- en toetsplanners. Hier proberen we ouders nauw bij te betrekken. Schoolregels Net zoals op elke school hebben ook wij een aantal schoolregels. Deze worden aan het begin van het schooljaar met leerlingen besproken en meegegeven. Incidenteel gebeurt het dat regels gedurende een jaar worden bijgesteld. Wanneer dat gebeurt worden leerlingen en ouders hierover ingelicht. We verwachten dat iedereen op school de schoolregels naleeft. Bij het (herhaaldelijk) overtreden van de regels worden er sancties opgelegd. We streven er naar zoveel mogelijk eenduidig te handelen in de wijze en het moment waarop we sanctioneren. Desondanks kan het echter voorkomen dat we afwijken hiervan, wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de onderwijsbehoefte van een individuele leerling. Sociaal emotionele ontwikkeling Naast didactiek besteden we ook aandacht aan sociaal emotionele- en maatschappelijke vaardigheden, en aan vaardigheden die de leerling in staat zal stellen in de toekomst ook vervolgonderwijs met succes af te ronden. Hiervoor gebruiken wij de leerlijnen, ontwikkeld door het CED, te weten: toekomstoriëntatie, leren leren, sociaal gedrag, zelfbeeld en omgaan met media. Uitsluitend sociaal gedrag staat beschreven in pedagogische groepsplannen. De andere leerlijnen zijn verwerkt en terug te vinden binnen de vakken. Aan het begin van het schooljaar informeren we ouders hierover tijdens een ouderavond. naar het regulier middelbaar onderwijs is afhankelijk van de vorderingen op didactisch en sociaal emotioneel gebied en van de mogelijkheden die het regulier onderwijs heeft om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van de specifieke leerling. Het besluit om een leerling te laten overstappen naar een andere vorm van onderwijs (tussentijds of bij aanvang van een nieuw schooljaar), wordt in de regel niet meer genomen in de laatste zes weken voor het einde van het schooljaar. Het vraagt immers enige tijd om de overdracht goed te regelen en de leerlingen voor te bereiden op de overstap. 3.3 Ontwikkelingsperspectief (OPP) en uitstroomprofiel In het kader van de wet op kwaliteitsverbetering beschrijven we het ontwikkelingsperspectief en het daar aan gerelateerde uitstroomprofiel voor elke leerling. Bij de start van de leerling op onze school wordt een OPP opgesteld dat binnen zes weken door de leerkracht (eventueel samen met een vertegenwoordiging van het zorgteam) met de ouders / verzorgers besproken wordt (Wettelijk verplichting). Ook wordt met ouders vastgelegd wat het te verwachten uitstroomprofiel is. Dit kan eenmaal gewijzigd worden. 3.2 Coördinatie schoolverlaters VSO Diplomastroom Bij het afronden van de onderbouw Havo of na het behalen van een VMBO-TL diploma stromen leerlingen van de VSO diplomastroom uit naar vervolgonderwijs. Wanneer een leerling uitstroomt wordt ruim vóór die tijd in overleg met leerling, ouders en eventueel externe partners besproken wat de meest passende vorm van vervolgonderwijs voor betreffende leerling is. Er worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen; dit is altijd maatwerk! De ouders, intern begeleider en mentor voeren hierin samen de regie. Ook zal een decaan betrokken worden. De decaan is goed op de hoogte van de schakelmogelijkheden en heeft bovendien veel contact met het regulier onderwijs. Ook tussentijds bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om uit te stromen naar het regulier middelbaar onderwijs. De keuze hiervoor wordt altijd in overleg met ouders en leerling gemaakt. Of een leerling in staat is tussentijds uit te stromen 10

11 Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks aangepast en besproken met ouders. Naast algemene informatie staat hierin beschreven of de leerling de lijn volgt die leidt naar het verwachte uitstroomprofiel of dat er aanpassingen gedaan moeten worden om de leerling weer op die lijn te krijgen: Uitstroom profiel VMBO-TL Bovenbouw Havo regulier MBO niveau 3 / 4 Werk / Dagbesteding / REA Uitstroomprofiel Havo Bovenbouw Havo regulier BB Havo VSO MBO niveau 3 / 4 Bovenbouw Havo VSO 4. Toelating en plaatsing Om te kunnen beoordelen of een kind geplaatst kan worden in het speciaal onderwijs, hebben wij relevante informatie over hem of haar nodig. Een groot deel van deze informatie kunnen ouders / verzorgers opvragen bij de huidige school van het kind, en bij de jeugdzorginstantie waar het kind verblijft (of onder behandeling is). Voorheen had een leerling een REC 4 indicatie nodig om toegelaten te worden tot het speciaal onderwijs. Leerlingen met een REC 4 indicatie behouden hun indicatie tot augustus 2016, mits ze op 11 juli 2014 zijn ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs en tot augustus 2016 op deze school ingeschreven blijven. Voor leerlingen met een REC 4 indicatie die na augustus 2014 van school veranderen en voor leerlingen zonder REC 4 indicatie, veranderen de regels per augustus Vanaf die datum heeft een leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig om toegelaten te kunnen worden tot onze school. het schema in de bijlage laat u zien welke stappen hiervoor gezet dienen te worden. Op dit moment zijn er nog geen concrete functionarissen c.q telefoonnummers van mensen die ouders hierbij behulpzaam kunnen zijn. We zullen deze informatie op op onze website plaatsen, zodra ons samenwerkingsverband hier duidelijkheid over geeft. 5. De Leerlingenzorg 5.1 Het leerlingvolgsysteem Wij werken met de 1-zorgroute. Zoals eerder aangeven is leerlingvolgsysteem eigenlijk niet de juiste term. Het is een cyclische werkwijze waarin we de zorg aan en de (te verwachten) ontwikkelingen van het kind meten, bespreken en beschrijven. De school heeft de laatste jaren aan veranderingen gewerkt die het systeem van leerlingenzorg sterker dienstbaar moeten maken aan het realiseren en bepalen van opbrengsten. De opbrengsten bepalen we aan de hand van methodegebonden toetsen, aan de hand van de landelijk genormeerde Cito toetsen en aan de hand van screening van de groei op de CED leerlijnen. Verbetertrajecten hebben onder andere geleid tot de implementatie van CED leerlijnen en het gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. 5.2 Zorgniveaus Iedere leerling van onze school krijgt de zorg die hij / zij nodig heeft. Wanneer er problemen zijn, wordt hier extra aandacht aan besteed. De leerkracht bespreekt samen met de intern begeleider het probleem. Vervolgens kan er eventueel een toets worden afgenomen en observaties in de groep worden gedaan. Dit noemen wij zorgniveau 1. Soms is het van belang de commissie van begeleiding van de school in te schakelen als uitgebreidere bespreking en/of onderzoek noodzakelijk is. Bespreking vindt in dat geval plaats in het zorgteam (orthopedagoog, intern begeleider en locatiedirecteur). Wanneer uitgebreider overleg of onderzoek wenselijk is, wordt altijd eerst met de ouders over de problemen gesproken. Dit noemen wij zorgniveau 2. Daar waar dit nodig is, wordt met uw toestemming de hulp van buitenaf geraadpleegd. Dit noemen wij zorgniveau 3. Onze school heeft een eigen schoolarts. Mochten we in het belang van een leerling verstandig achten de schoolarts te consulteren of in te schakelen, zullen we ouders altijd vooraf toestemming vragen. De maatstaven voor terugplaatsing naar het reguliere onderwijs of verwijzing naar een andere vorm van speciaal onderwijs zijn deels rechtstreeks af te leiden uit de criteria voor toelating en begeleiding van onze school. Boven alles geldt dat u als ouder(s) een belangrijke rol speelt bij dergelijke momenten. Voor iedere stap wordt met u overleg gepleegd en om toestemming gevraagd. Binnen onze school wordt de logopedie verzorgd door een logopediste. Binnen de VSO DS kan de logopediste gevraagd worden voor logopedische screening. 5.3 Leerlingenzorg Het werken en handelen van het personeel is aangepast aan de mogelijkheden van leerlingen met autisme. Er wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van leerlingen met autisme, zonder de eisen van het voortgezet (diploma) 11

12 onderwijs geweld aan te doen. Wel kunnen er tijdelijke aanpassingen hulpmiddelen / compensatie of zelfs dispensatie nodig zijn om een leerling tot rust te laten komen of minder / anders te belasten. De mentor speelt, samen met de leraarondersteuner een belangrijke rol in de zorg rondom de leerling. Zij zijn beide aanspreekpunt voor leerling en ouders bij vragen en problemen. Ook volgen en sturen zij in grote mate de (sociaal emotionele) ontwikkeling van de leerling. Zij worden hierbij gesteund en geadviseerd door het zorgteam dat bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider en de locatiedirecteur. Naast de structurele overlegmomenten tussen zorgteam, mentor en docententeam (leerjaaroverleg, leerlingbesprekingen, voortgangsbesprekingen) wordt er met grote regelmaat tijd en ruimte gemaakt voor tussentijds overleg over leerlingen. De samenwerking met ouders en derden (zoals hulpverlening en jeugdzorg) is intensief. Communicatie met deze partijen is nodig om veiligheid en duidelijkheid te creëren voor de leerlingen en in aanpak op een lijn te zitten. IvOO diplomastroom heeft een didactisch aanbod en biedt begeleiding gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling, maar biedt geen behandeling. Wanneer een leerling behandeling nodig heeft, moet deze extern opgestart worden. Als blijkt dat een leerling niet adequaat kan functioneren binnen de schoolsituatie en IvOO Diplomastroom geen passend onderwijsaanbod heeft, wordt samen met ouders (en indien nodig hulpverlening) gezocht naar een passende onderwijsplek. Voor een leerling die (tijdelijk) niet in staat is onderwijs te volgen, wordt in overleg met ouders en hulpverlening gezocht naar een passend behandelaanbod. Doel is daarbij om de leerling zo snel mogelijk terug binnen het onderwijs te plaatsen. Visie op mogelijkheden / beperkingen Om te komen tot zelfinzicht bij de leerlingen en een open houding ten aanzien van begeleiding is het van belang dat leerlingen op de hoogte zijn van hun mogelijkheden en beperkingen. Hierdoor weten zij de reden waarom zij op deze school zitten en wordt een dialoog mogelijk met hun leerkracht over sterke en ontwikkelkanten, en hun toekomstperspectief. Zo zullen we ook met l eerlingen het ontwikkelingsperspectief bespreken. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder / verzorger op de hoogte bent van onze visie en dat u deze als ouder / verzorger kunt onderschrijven. Individuele gesprekken met leerlingen Om kinderen / jongeren met autisme te kunnen helpen is het belangrijk om hen zo goed mogelijk te begrijpen. Iedere leerling heeft zijn eigen gevoelens, gedachten, verwachtingen, denk- en belevingspatroon. Een algemene autisme-aanpak in iedere klas is niet voldoende. Daarom vinden er regelmatig individuele gesprekken met leerlingen plaats waarin gesproken wordt over wat hem / haar bezig houdt. Het doel van individuele gesprekken is dat het vertrouwen in de leerkracht groeit en dat de leerling zich meer durft te uiten over zijn gevoelens, angsten, twijfels, wensen en vragen. Andersom krijgt de leerkracht informatie van en over de leerling wat hem in staat stelt de leerlingen beter te begeleiden. 6. Personeel 6.1 Teamsamenstelling Het team is samengesteld uit diverse disciplines, te weten: leerkrachten, leraarondersteuners, vakleerkrachten, gedragsdeskundigen, intern begeleiders (IB ers), administratief medewerker, conciërge, locatiedirecteur en algemeen directeur. 6.2 Vervangingsbeleid Op de diplomastroom werken we met de vervangerspool van MosaLira. Hierdoor zijn we in staat bij ziekte van collega s vervangers de dagelijkse routine te laten overnemen. Per situatie wordt zorgvuldig bekeken of er een vervanger wordt ingezet of dat de afwezigheid wordt opgevangen door vaste collega s. 6.3 Nascholingsbeleid Het onderwijs is voortdurend in beweging. Medewerkers zullen met regelmaat deelnemen aan nascholing. Deze nascholing zorgt ervoor dat zij op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen. Te denken valt daarbij aan cursussen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen (autisme), de ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem, een cursus voor de interne begeleiding / ambulante begeleiding of een cursus naar aanleiding van specifieke vragen vanuit het team andere specialisaties. 7. Samenwerking ouders, leerlingen en school 7.1 Algemeen Tijdens het aanmeldingsgesprek wordt het belang van ouderbetrokkenheid bij de school en bij de schoolgang van het kind al sterk benadrukt. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ouders / verzorgers (een groeiend) vertrouwen krijgen in de mogelijkheden van ons onderwijs- en 12

13 begeleidingsaanbod. We luisteren goed naar hen. Zij zijn immers dé ervaringsdeskundigen met betrekking tot hun zoon / dochter! Problemen rondom het kind worden in een vroeg stadium met de ouders besproken om zodoende samen tot een passende aanpak te komen. Bij de schoolstart komen ouders / verzorgers, samen met de leerkracht, gedragsdeskundige en intern begeleider het Ontwikkelingsperspectief (OPP) bespreken, verder aanvullen en ondertekenen. Er wordt onder andere vastgelegd welke de verwachtingen van leerling en ouders zijn voor wat de betreft de opbrengsten binnen onze school. Aan het begin van het schooljaar vindt een kennismakingsouderavond plaats waarin algemene informatie wordt gegeven met betrekking tot onze school maar ook specifieke informatie met betrekking tot de groep waarin het kind is geplaatst. Bij nieuwe leerlingen uit de onderbouw van de VSO DS zal de groepsleerkracht op huisbezoek komen om de relatie met de ouders zo optimaal mogelijk te maken. 7.2 De medezeggenschapsraad Sinds een groot aantal jaren is er aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 van personeel. De Medezeggenschapsraad voert op geregelde tijden overleg met de algemeen directeur van de school. Hiertoe hebben zij een vergaderrooster met vaste agendapunten opgesteld. De sfeer in deze overleggen is positief kritisch te noemen. MR en directie proberen vanuit ieders verantwoordelijkheid de belangen van uw kind en het personeel te dienen. Als u vragen heeft over (een bepaald onderdeel van) het beleid van onze school, kunt u bij de MR terecht. Al uw vragen en problemen worden serieus bekeken. De medezeggenschap is geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Op de website van de school vindt u informatie over en van de MR terug, evenals hun nieuwsbrieven. 7.3 De leerlingenraad VSO Diplomastroom beschikt over een leerlingenraad. Op deze manier kunnen leerlingen hun wensen en ideeën kenbaar maken. Als school willen we serieus naar deze wensen en ideeën luisteren en deze, daar waar mogelijk, uitvoeren. 7.4 De ouderraad Onze school heeft een eigen ouderraad. Zij vergaderen enkele malen per jaar en hebben zich tot doel gesteld de school te ondersteunen bij activiteiten en mee te denken over praktische schoolse zaken. Als school zijn wij blij met de oprichting van de ouderraad en de bijdrage die zij willen leveren. 7.5 De nieuwsbrief Een aantal keren per jaar ontvangt u van ons een nieuwsbrief. We proberen u op deze manier op de hoogte te houden van belangrijke actuele zaken. Deze nieuwsbrief kunt u achteraf altijd terugvinden op onze website. 7.6 De ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met de (oudergeleding van de) MR. Deze bijdrage is bestemd voor extra activiteiten en zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. De ouderbijdrage wordt bij ons op school voor een groot deel gebruikt voor het schoolreisje. Het overige geld wordt per klas gebruikt voor een activiteit met kerst en een eindejaarsactiviteit. Dit wordt over het algemeen in overleg met de leerlingen gepland en georganiseerd. Voor het schooljaar is dit bedrag vastgesteld op 3 50,-. U kunt dit bedrag contant betalen bij de leerkracht van uw zoon / dochter / pupil, of het bedrag overmaken op rekeningnummer NL70 INGB ten name van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, onder vermelding van ouderbijdrage, 00SH 02, de naam, de afdeling en de groep van uw zoon / dochter / pupil. Hoe vrijwillig is deze bijdrage? U bent niet wettelijk verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Mocht u de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen, dan kan de school uw zoon / dochter / pupil uitsluiten van de activiteiten waarvoor niet betaald is. De school is wel verplicht om uw kind / pupil deel te laten nemen aan het reguliere onderwijsprogramma. 13

14 7.7 Communicatie met ouders De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mailcontact is er vooral voor praktische zaken, afspraken of algemene informatie. Voor overleg over uw zoon of dochter, of het bespreken van problemen of voorvallen, geven we de voorkeur aan telefonisch of persoonlijk contact. Informatieverstrekking aan opvoedende en niet opvoedende ouder Ouders hebben recht op informatieverschaffing, ongeacht of ze met het ouderlijk gezag zijn belast. De school houdt actief contact met en geeft informatie aan de ouder die met het ouderlijk gezag is belast en bij wie het kind woont. Ouders hebben over en weer informatieplicht en dienen elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind. Voldoet een ouder niet aan zijn verplichting, kan de andere ouder de school vragen om informatie over het kind. De school zal, binnen de wettelijke grenzen, aan dit verzoek voldoen. Wanneer de niet opvoedende ouder en/of ouder zonder ouderlijk gezag prijs stelt op algemene of specifieke informatie over zijn kind of algemene schoolinformatie (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven) wordt dus een actieve houding, van hem/ haar verwacht. De school geeft deze informatie niet uit eigen beweging. Een eventueel besluit om niet te voldoen aan het verzoek om informatieverstrekking van een ouder zonder ouderlijk gezag, wordt door school uitsluitend genomen na overleg met derden (zoals een arts, Bureau Jeugdzorg, Jeugdbescherming). Betreffende ouder kan in dat geval de rechter verzoeken de gevraagde informatie alsnog te verschaffen. 7.8 Tevredenheidsonderzoek In het voorjaar van 2013 werd het MosaLira tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit voor leerlingen, ouders en personeel. De respons vanuit de deelnemers was voor het IvOO heel hoog te noemen. Hier waren we heel blij mee. Het algemene rapportcijfer voor de afdeling VSO DS was ruim voldoende tot goed. Met de teams bespraken we de resultaten van de onderzoeken. In het schooljaarplan van hebben we onze concrete acties verwerkt. In de loop van volgend schooljaar houden wij u via de nieuwsbrieven op de hoogte van onze verbeteracties. In de schoolgids van berichten wij u over de behaalde resultaten. 8. De veilige school 8.1 Algemeen Op onze school streven we naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en volwassenen. Naast fysieke veiligheid - heel belangrijk - gaat het ook om sociale veiligheid. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. Door kinderen te leren dat respect hebben voor elkaar ook betekent, dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen respecteert zoals ze zijn, willen we bereiken dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Tegen pesten treden we onmiddellijk op. Onze school heeft omgangsregels voor zowel kinderen als volwassenen die afgeleid zijn van de gedragscode van MosaLira. Onze school onderschrijft het convenant veilige school, dat in oktober 2009 door MosaLira is ondertekend. MosaLira heeft ervoor gekozen om een veiligheidsplan op bestuursniveau te formuleren en dit plan vervolgens, waar nodig geacht door de directeur van de school, te laten specificeren voor de individuele scholen in schoolveiligheidsplannen. Incidentregistratie Om zicht te hebben op het aantal en de ernst van incidenten, die zich op school voordoen, registeren wij alle incidenten die zich voordoen. We registreren hierbij niet alleen zeer ernstige incidenten, maar alle incidenten die een veilig schoolklimaat in de weg staan. Deze incidentregistratie wordt jaarlijks geëvalueerd zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden. Over ernstige incidenten worden ouders altijd ingelicht. Ook worden ouders uitgenodigd voor een gesprek wanneer hun kind met grote regelmaat betrokken is bij incidenten op school. In het kader van de veiligheid houden wij ons als school het recht voor om, wanneer wij daar aanleiding toe zien, leerlingen te vragen de inhoud van hun broek en / of jaszakken, tassen of laatje te tonen. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van de 14

15 leerling en twee personeelsleden. Eventueel in beslag genomen verboden goederen worden te allen tijde overgedragen aan de politie. Wanneer een leerling gevraagd is om de inhoud van zakken en / of tassen te tonen worden ouders hierover ingelicht. 8.2 De Gedragscode van MosaLira MosaLira en onze school werken aan een veilige school: een school waar het voor iedereen prettig werken en leren is. Goede relaties tussen allen die in de school werken en afspraken over hoe je met elkaar omgaat, zijn daarbij heel belangrijk. Een school kan niet zonder afspraken. Voor kinderen kennen wij schoolregels en voor volwassenen is er een Gedragscode opgesteld. Het naleven van de afspraken in deze Gedragscode zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leden van de scholengemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. Voorop staat dat iedereen op school gelijkwaardig is en dat er geen enkel onderscheid gemaakt wordt in de manier waarop we elkaar benaderen. Met elkaar bedoelen we de relaties tussen leerlingen onderling, leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. Onder volwassenen verstaan wij ouders, personeel, stagiaires en vrijwilligers op school. Het doel van de Gedragscode van MosaLira is dat: duidelijk is wat we van elkaar in school verwachten; duidelijk is welk gedrag kan en welk gedrag niet kan; we elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de afspraken; het personeel van de school aan de ouders of verzorgers kan uitleggen hoe het omgaat met de leerlingen; vóór er een problematische situatie ontstaat, duidelijk is hoe de regels zijn; overtreding van de regels getoetst kan worden aan de Gedragscode; bij overtreding de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Voor personeel gelden de afspraken in de CAO PO onder het hoofdstuk ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen. Op de scholen van MosaLira houdt men zich aan de volgende Gouden Regels : 1. Wij werken aan een goed en veilig leer- en werkklimaat. 2. Wij delen de taken en verantwoordelijkheden met alle betrokkenen op onze school. 3. Wij werken in een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid een leidraad is. We lossen problemen op door erover te praten. 4. Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is. 5. Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander. 6. Wij zijn ons bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie tussen leerling en volwassene en tussen leerlingen en volwassenen onderling. 7. Wij houden ons aan de Gedragscode, het mediaprotocol en privacyprotocol en spreken elkaar hierop aan wanneer dat niet wordt gedaan. 8. Wij vertonen professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse activiteiten. De Gedragscode met bijlagen ligt ter inzage op school of is in te zien via de website van MosaLira. (www.mosalira.nl) 8.3 De klachtenregeling Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze nieuwe wetgeving, omdat klachten door team en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot belang. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en ander schematisch weergegeven. Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs zie: onderwijs.nl/index.php/klachten of Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school. Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: Een exemplaar van deze lachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school. 15

16 De klachtenregeling van MosaLira: het stappenplan Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht gericht is. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de schoolleiding de klager op de interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke klachtroutes. De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe (bemiddelende) vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon*, een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: a. de (niet-) ontvankelijkheid van de klacht; b. de (on-) gegrondheid van de klacht; c. het nemen van maatregelen; d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis genomen. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan: a. de klager b. de aangeklaagde c. klachtencommissie d. directie school e. onderwijsinspectie (*Deze vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend vertrouwenspersoon waarnaar verwezen wordt in stap 3.) Adres klachtencommissie Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Ambtelijk secretaris dhr. Mr. H.N. Nentjes Postbus EH DEN HAAG Tel Fax De contactpersoon Contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over, horen van en zien onveilige situaties. De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is bij de school aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts. Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. Voor de procedure, zie het stappenplan in de klachtenregeling van MosaLira. De contactpersonen van onze school zijn: Sonja Ummels Frank Gubbels 8.5 Medicijnverstrekking en medisch handelen Het komt regelmatig voor, dat een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school, waarbij de leerkracht direct bepaalt wat er moet gebeuren; vaak kan het verholpen worden met eenvoudige middelen. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven 16

17 medicijnen te laten toedienen of een medische handeling te laten verrichten. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden en kan ervoor kiezen wel of geen medewerking aan het toedienen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen te verlenen. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Een en ander staat beschreven in het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen van MosaLira, dat ter inzage ligt op school. 8.6 Schorsing en verwijdering De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, nadat de school en eventueel de ouders / verzorgers hierover zijn gehoord. Indien een leerling om welke reden dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient wel alles in het werk te stellen een andere school bereid te vinden deze leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt, is het bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te verwijderen. De regeling Toelating, schorsing en verwijdering ligt ter inzage op school. Na een time out en schorsing start een leerling weer op school nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen leerling, ouders en school. Om succesvol te kunnen hervatten na een zwaar incident is samenwerking tussen kind, ouder en school noodzakelijk. 9. Jaarverantwoording 9.1 Algemeen In dit hoofdstuk willen we een verantwoording weergeven over het afgelopen schooljaar. Hierdoor krijgt u een beeld van de diverse activiteiten en de bereikte resultaten. 9.2 Inspectietoezicht Eind 2012 heeft de Inspectie een gesprek gevoerd met het college van bestuur en de directeur van het IvOO. Na dit gesprek heeft de Inspectie aangegeven dat het huidige reguliere toezichtkader 17

18 gehandhaafd blijft: dat wil zeggen dat de Inspectie jaarlijks een gesprek zal voeren met het college van bestuur; onze school één keer in de vier jaar zal bezoeken en eventueel steekproeven, c.q. thematische onderzoeken zal uitvoeren. 9.3 Uitstroom van leerlingen Uitstroom leerlingen VSO Diplomastroom Soort Aantal Percentage Regulier voortgezet onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs 12 30% 5 12% MBO 12 30% VAVO 5 12% Buitenland / verhuizing Alternatief (school) traject 2 5% REA college 2 6% Nog niet bekend* 2 5% *bij het ter perse gaan van deze schoolgids In totaal is het uitstroompercentage naar het regulier onderwijs 72%. 9.4 Verdere opbrengsten Opbrengsten VSO Diplomastroom Gedurende schooljaar is er conform de voornemens in het schooljaarplan gewerkt aan concrete doelen die geleid hebben tot kwaliteitsverbetering / opbrengsten. Hieronder leest u in willekeurige volgorde een aantal van de behaalde resultaten. Alle leerlingen hebben een OPP (Ontwikkelings- PersPectief). Dit jaar zijn alle OPP s voor het eerst met ouders besproken. Op grond van een vragenlijst die we ouders hebben gestuurd na de gesprekken, kunnen we vaststellen dat voor de meeste ouders het OPP duidelijk is na het gesprek met de mentor. De meeste ouders gaven tevens aan het gesprek als prettig en informatief ervaren te hebben. Een werkgroep heeft nagedacht over de wijze waarop we komend jaar de OPP s gaan bespreken met leerlingen. Een van de resultaten van de werkgroep is het ontwerp van een ontwikkelingskaart. Dit is een document dat is gebaseerd op de inhoud van het OPP, en wat de mentor in staat stelt op eenvoudige wijze met de leerling in gesprek te gaan over het OPP. De contacten met de schoolarts zijn geïntensiveerd. De schoolarts maakt nu twee maal per jaar deel uit van een overleg van de Commissie van Begeleiding en wordt bovendien geconsulteerd wanneer er vragen/zorgen zijn op het gebied van somatische of psycho-somatische klachten. We hebben contactpersonen binnen school aangesteld die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan een aantal (studie)bijeenkomsten die hun (beter) in staat stelt hun taak uit te voeren. De ouderraad heeft samen met een redactie bestaande uit leerlingen drie schoolkranten gemaakt. Onder begeleiding van twee ouders hebben de leerlingen zo zelfstandig mogelijk interviews afgenomen, stukjes geschreven en nagedacht over de inhoud van de schoolkrant. De werkgroep seksualiteit heeft de huidige methode voor seksuele voorlichting (voor leerjaar 2) herschreven en heeft een keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor leerjaar 3. Komend jaar zal de nieuwe methode als pilot getest worden in leerjaar 3 en 4. Een werkgroep heeft per vak geïnventariseerd en vastgelegd welke lesstof aanwezig is voor remediering en verdieping. Er is een stappenplan ontwikkeld dat gevolgd wordt wanneer een leerling de overstap wil of gaat maken naar het regulier onderwijs. Dit stappenplan is het afgelopen jaar reeds een aantal maal gebruikt. Er is een stappenplan ontwikkeld dat gevolgd wordt wanneer een op maat traject gemaakt moet worden. Een traject op maat wordt gemaakt wanneer een leerling het aanbod van school (tijdelijk) niet kan volgen, maar de diplomastroom wel de best passende onderwijsvorm is. 18

19 (School)veiligheid heeft verschillende keren op de agenda gestaan van (team)vergaderingen. BHV ers zijn opnieuw geschoold, er zijn twee medewerkers geschoold tot ploegleider en er zijn ontruimingsoefeningen geweest. Toekomstoriëntatie, beroepskeuzeoriëntatie zijn een structureel onderdeel van ons lesprogramma. Twee decanen hebben zich actief bezig gehouden met schakelleerlingen en hebben hun contacten met het regulier onderwijs geïntensiveerd. De dyslexiepas is schoolbreed geïntroduceerd. De organisatie van themabijeenkomsten over passend onderwijs voor oudersen leerlingen met het overzicht van wensen. Het ontwikkelen en deelnemen aan de maatschappelijke stage. De vorig schooljaar geïntroduceerde intercollegiale observaties van docenten hebben dit schooljaar een vervolg gekregen. Aan de hand van gerichte observatielijsten observeren docenten elkaar, geven ze elkaar feedback en leren ze van elkaar. De leraarondersteuners hebben een overzicht gemaakt van de doorlopende lijn binnen de school. We streven naar een doorlopende lijn in leerstof, mate van zelfstandigheid die we verwachten, ondersteuning die geboden wordt enz. Door dit vast te leggen wordt deze doorlopende lijn geborgd. Het voltallig team heeft een vijfdaagse bijscholing oplossingsgericht werken gevolgd. De essentie van deze manier van werken is dat we minder probleemgericht zijn, maar meer denken in termen van oplossingen. De vijfdaagse training werpt op kleine schaal al zijn vruchten af: in gesprekken oefenen docenten met de andere, oplossingsgerichte werkwijze en ervaren we de positieve effecten ervan. Uiteraard vraagt het meer tijd om deze aangepaste werkwijze volledig te integreren. Volgend jaar krijgt deze training dan ook een vervolg. In het kader van het tevredenheidonderzoek dat plaatsvond in 2013 zijn de volgende acties ondernomen: - We hebben de regels teruggebracht tot een beperkt aantal gedragsregels die met het team en leerlingen besproken zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar. De regels zijn een aantal keer per jaar herhaald en opnieuw besproken. - Bij gesprekken met ouders en besluiten over leerlingen worden docenten zoveel als mogelijk betrokken. - Er is 0,2 Fte extra orthopedagoog ingezet voor observatie van docenten. Afhankelijk van de vraag cq behoefte van de individuele docenten zijn er observaties, nabesprekingen en leermomenten geweest. - Het nieuwe taakformulier voor leerkrachten is succesvol geïntroduceerd en heeft helderheid gebracht in het taakbeleid. Het formulier wordt ook dit schooljaar weer gebruikt. - De vijfdaagse training door Autisme Centraal heeft plaatsgevonden. - Er zijn 12 nieuwe leerlingcomputers aangeschaft en in gebruik genomen. - De nieuwe website is in de lucht en wordt bijgehouden en geactualiseerd door een aandachtsfunctionaris van onze school. - Er is zonwerende folie op de ramen aangebracht. - Er zijn leskoffers aangeschaft en ingezet in de NaSk lessen om theorie op praktische wijze inzichtelijk te maken. Ook zijn we gestart met het project schooltuintjes om de leerlingen de mogelijkheid te geven ook praktisch bezig te zijn. 10. Overige zaken 10.1 Schoolverzekering en eigen verantwoordelijkheid Als school hebben wij een (beperkte) ongevallenverzekering afgesloten. Wij gaan ervan uit dat u een WA-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) voor uw zoon / dochter heeft afgesloten. Als uw zoon / dochter stage gaat lopen, is deze verzekering verplicht, de stagebegeleidster zal u ernaar vragen. De school is niet verzekerd voor vernieling of vermissing aan persoonlijke eigendommen van leerlingen. We vragen leerlingen dan ook nadrukkelijk geen kostbaarheden mee naar school te nemen en persoonlijke spullen als telefoon en portemonnee bij zich te dragen en niet onbeheerd achter te laten Sponsoring, donaties en verhuur Op dit moment maken we geen gebruik van sponsoring en donaties. In het schooljaar zullen we wel de aula van de VSO Diplomastroom in de avonduren een aantal keren verhuren aan de gemeente Meerssen. Deze gebruikt de aula als raadszaal gedurende de periode dat zij hun eigen raadszaal verbouwen. De baten hiervan gebruiken we om ons gebouw verder te verfraaien. Beleid Ons sponsorbeleid is na te lezen op onze schoolsite: Foto s en video-opnames Omdat leerlingen en vaak ook de ouders veel plezier beleven aan opnames die op school of bij door de school georganiseerde activiteiten worden gemaakt, vragen wij de ouders of zij akkoord gaan met het maken van deze opnames. De opnames zullen nimmer de persoonlijke waardigheid schaden. Wij zullen discreet met deze opnames omgaan, die alleen bedoeld zijn om het plezier van 19

20 onze leerlingen te vergroten, ouders op de hoogte te brengen van onze activiteiten en eventueel als voorlichtingsmateriaal. Ook op onze eigen website zullen foto s te zien zijn. Als u niet akkoord gaat met de hierboven genoemde opnames, wordt u verzocht om dit schriftelijk in de eerste schoolweek aan de schoolleiding kenbaar te maken. Dan zullen we hiermee rekening houden. Ten behoeve van de ontwikkeling van onderwijs en leerkrachten kan er sprake zijn van de video interactie begeleiding. Ook hiervoor kunnen er video-opnames tijdens lessen gemaakt worden. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik Vervoer Vervoer VSO DS Omdat een aantal leerlingen die onze school bezoeken niet zelfstandig kunnen reizen, verzorgt de gemeente (waar uw zoon / dochter woont) voor vervoer van uw kind naar school en terug. Het schoolvervoer is op de eerste plaats een zaak tussen ouders en gemeente. De gemeente besteedt het vervoer weer uit aan een bepaald vervoersbedrijf. Als er problemen zijn, kunt u het beste eerst contact opnemen met de chauffeur of de leidinggevende van het vervoersbedrijf. Indien nodig kunt u ook een beroep doen op school. Wij zijn altijd bereid om samen met u in gesprek te gaan met chauffeurs of leidinggevenden van de vervoersbedrijven om problemen zo snel als mogelijk op te lossen. Komt u niet tot een oplossing, neem dan contact op met de ambtenaar in uw gemeente, die verantwoordelijk is voor het schoolvervoer. Ook als er speciale aanpassingen of maatregelen noodzakelijk zijn (bijv. bij epilepsie) moet u dit aan de gemeente en de vervoerder kenbaar maken. De leerlingen moeten altijd op het thuisadres afgezet worden. Indien u dit (incidenteel) wilt veranderen dan moet u dit tijdig vooraf regelen met de taxionderneming of het vervoersbedrijf in uw gemeente. In principe kunnen zij dit weigeren en dient u ervoor te zorgen dat er iemand thuis is om uw zoon / dochter op te vangen. Wij bevorderen het zelfstandig reizen van onze leerlingen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. U kunt te allen tijde zelf aangeven indien u wenst dat uw zoon / dochter zelfstandig gaat reizen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de gemeentes zullen omgaan met de toekenning van de vervoersaanvragen Vrijwilligers Daar waar wij bepaalde taken in het belang van school en kind niet kunnen uitvoeren, is het mogelijk een beroep te doen op vrijwilligers. Voor deze mensen is een kleine vergoeding beschikbaar. 11. Regeling schoolen vakantietijden 11.1 Schooltijden Conform de wettelijke richtlijnen houden we binnen het VSO 1000 lesuren per jaar aan. VSO DS 8.40u u maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Middagpauze 1 + 2: 12.30u u 3 + 4: 12.15u u 8.40u u woensdag Totale lestijd per week: 27 uur en 20 minuten Pauze VSO DS De leerlingen mogen voor de pauzes drinken en eten meenemen; op school stimuleren we gezond eet- en drinkgedrag, maar we realiseren ons dat dit door onze leerlingen niet altijd even belangrijk gevonden wordt. We beschikken over een automaat waarin zowel gezonde als minder gezonde etens- en snoepwaren zitten. Leerlingen mogen hieruit zelf een keuze maken. Of, hoeveel en wat leerlingen in hun pauzes eten, achten wij gezien de leeftijd en zelfstandigheid van leerlingen een verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders. Tijdens de middagpauze wordt eerst in de klassen gegeten, daarna gaan de leerlingen naar buiten. Tevens hebben we de beschikking over een pauze lokaal waarin leerlingen maximaal een kwartier van de pauze mogen verblijven. Bij slecht weer blijft men in de eigen klas. 20

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2015-2016 uitgebreide versie IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382, 6202 VB Maastricht

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2016-2017 beknopte versie IvOO - VSO Diplomstroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382, 6202 VB Maastricht Tel.

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2013-2014. Afdeling VSO AD-stroom Severenstraat 18 6225 AR Maastricht

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2013-2014. Afdeling VSO AD-stroom Severenstraat 18 6225 AR Maastricht INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2013-2014 Afdeling VSO AD-stroom Severenstraat 18 6225 AR Maastricht Afdeling VSO Diplomastroom Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Tel: 043

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Arbeid Dagbestedingstroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Arbeid Dagbestedingstroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Arbeid Dagbestedingstroom Bezoek : Severenstraat 18 6225 AR Maastricht Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2013-2014 Afdeling SO Locaties: De Sprong groepen JRK 1, 2 SO 1a, 2abc Fr. Van de Laarplein 3 6217 NH Maastricht De Opstap groepen SO 3abcd Mariënwaard

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2017 2018 IvOO - VSO Arbeid Dagbesteding Bezoek : Severenstraat 18, 6225 AR Maastricht Post : Postbus 4382, 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77 30

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht A. Uitgangspunten 1. Respect voor verschillen en de noodzaak van overeenstemming Over goed en kwaad en over de waarde

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Voorwoord. Hartelijk welkom op onze school! Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voorwoord. Hartelijk welkom op onze school! Beste ouder(s) / verzorger(s), Kalender 2014-2015 Voorwoord Hartelijk welkom op onze school! Beste ouder(s) / verzorger(s), Hierbij ontvangt U de kalender van schooljaar 2014 2015. In deze kalender kunt U gemakkelijk zien wanneer speciale

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Februari 2017

Leerlingenstatuut Februari 2017 Leerlingenstatuut Februari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 2 Artikel 1: Toepassing 2 Artikel 2: Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2: Regels binnen de school 3 Artikel 3: Toelating 3 Artikel 4: Regels

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN Inhoud Aandachtspunten Inleiding De regeling van het Hogeland College Bijlage 1: tekst schoolgids Bijlage 2: tekst leerlingenstatuut Een paar belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Klachtenregeling MosaLira

Klachtenregeling MosaLira Klachtenregeling MosaLira Directeurenberaad Unaniem positief advies 4 december 2013 College van Bestuur Vastgesteld 2 april 2014 GMR Instemming (art. 21d) (* Wijziging alleen voorgelegd aan 17 maart 2015

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Beleid tav gescheiden ouders

Beleid tav gescheiden ouders Beleid tav gescheiden ouders School en informatie Scholen kunnen in een lastige situatie terecht komen als ouders van kinderen verwikkeld zijn in een scheiding. Denk daarbij aan ruzies op het schoolplein.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD Anti-Pestprotocol Pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie