Diploma Het traject leidt tot het Jenaplandiploma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diploma Het traject leidt tot het Jenaplandiploma."

Transcriptie

1 OPZET NASCHOLING JENAPLANDIPLOMA VOOR HET BASISONDERWIJS OP BASIS VAN SCHOLINGSPLAN 21 E EEUW versie: mei 2010 Doelgroep Stamgroepleiders die het Jenaplandiploma willen behalen. Doel: Het doel van de opleiding is stamgroepleiders beter te leren functioneren in het vormgeven van de basisprincipes en de kwaliteitscriteria, gericht op de aspecten: 1. Leiderschap (relatie met kinderen) 2. Inhoud 3. Didactiek 4. Organisatie Diploma Het traject leidt tot het Jenaplandiploma. KENMERKEN/UITGANGSPUNTEN NASCHOLING JENAPLANDIPLOMA 1. De cursus kan in een schoolgebonden of een schooloverstijgend traject gevolgd worden. Bij deze vormgeving wordt ernaar gestreefd dat de betreffende persoon in de eigen school voldoende ruimte krijgt voor de cursus (geheel of gedeeltelijk opgenomen in jaartaak). 2. Tijdens elke bijeenkomst worden gesprek, spel, werk, viering en blokperiode vorm gegeven. De persoonlijke leerroutes worden uitgewerkt binnen de blokperiode die deel uitmaakt van de bijeenkomst. 3. In deze scholingsfase gaat het erom opnieuw naar je werk te kijken - door de bril van de basisprincipes en de kwaliteitscriteria Jenaplan - vanuit de context van de dagelijkse praktijk. Binnen het aanbod moeten daarom eigen leervragen geformuleerd worden, die zowel betrekking hebben op de individuele beroepsontwikkeling als op de ontwikkeling van de praktijk op school. Hierbij wordt steeds gependeld tussen praktijk, concept en theorie en wordt dit steeds geactualiseerd. 4. Stage; de hoeveelheid is gerelateerd aan de eigen werksituatie. 5. Elke deelnemer stelt n.a.v. b.v. de startbekwaamheden Jenaplanonderwijs in het begin een persoonlijk ontwikkelingsplan op, die mede de basis gaat vormen van de nascholing. Dit wordt gekoppeld en afgestemd op het p.o.p. van de school. Dit onderdeel zal de meer gedifferentieerde kant van het nascholingstraject vormen, naast het centraal geformuleerde programma. 6. Er zal tijdens de cursus gebruik worden gemaakt van de kwaliteiten en de good-practice van de deelnemers. Dit kan vorm gegeven door middel van workshops. 7. De opleiding wordt afgesloten met: - Verslag (in welke vorm dan ook) over diagnose - verandering evaluatie perspectief in de eigen praktijk (actie-onderzoek-cyclus). Dit verslag van het actieonderzoek wordt beschikbaar gesteld aan de NJPV. - De cursist brengt het pendelen tussen praktijk concept theorie in beeld. - Presentatie: persoonlijke ontwikkeling en het actieonderzoek. - Eindgesprek

2 Kenmerken uitvoering traject nascholing 1. De uitvoering (bij groepen meer dan 10 personen) is in handen van twee docenten, die afwisselend de cursusgroep zullen begeleiden. 2. De totale studiebelasting (samenkomsten, leeswerk, stage, actieonderzoek, logboek en bijhouden portfolio, groep, verslag eindonderzoek (eigen vorm) en eindgesprek bedraagt in zijn totaliteit ongeveer 225 uur. Een tweedaagse conferentie en studiedagen kunnen daarvan deel uitmaken. 3. Elke studiebijeenkomst delen de deelnemers hun ontwikkeling met elkaar. 4. Studiegroepjes voor studie en intervisie, die samenkomen en -groepen vormen/ zijn onmisbare dragers van het werk ('tafelgroep-principe') -coöperatief leren. 5. De opleiding is goed afgesloten als men minimaal 80 % aanwezig is geweest en de opdrachten voldoende zijn gemaakt. Wanneer men meer afwezig is, worden alternatieven gezocht in gezamenlijk overleg. 6. Tijdens de twee jaar zijn er tussentijdse evaluaties (voortgangsgesprekken).na afronding van het traject ontvangt men na de evaluatie het diploma. Als er geen diploma wordt verstrekt kun je een bewijs van deelname krijgen. 7. Per deelnemer is een eindgesprek met de twee docenten n.a.v. de opdrachten, de eigen ontwikkeling, eindopdracht/actie-onderzoek. Bij groepen minder dan 10 personen wordt het eindgesprek door 1 docent gevoerd. 8. Elke deelnemer houdt een nascholingsportfolio bij. Een portfolio vormt het bindmiddel tussen de verschillende onderdelen. 9. De volgende boeken moeten cursisten aanschaffen: 1. Het Kleine Jenaplan (Peter Petersen) 2. Jenaplanonderwijs op weg naar de 21 e eeuw (Kees Both) 3. De Rozentuin; een beeld van een Jenaplanschool (Kees Both, Jaap Meijer, Henk Veneman). Daarnaast heeft elke cursist een cursistenabonnement Mensenkinderen. 10. Op de website komt voor nascholers en opleiders een speciaal menu (opleiding en nascholing Jenaplandiploma). 11. Halverwege en aan het eind van de opleiding wordt de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De uitkomsten van de evaluatie worden met de opdrachtgever doorgesproken. De evaluatieformulieren worden opgenomen in het NJPV-archief. Opvallende uitkomsten worden door de NJPV met de betrokken docenten besproken. 12. De diploma s worden verstrekt door het Jenaplanbureau. Kenmerken instituten, die de nascholing kunnen verzorgen: De opleiding voor het Diploma Jenaplanonderwijs is voorbehouden aan daartoe erkende opleidingen. Deze erkenning vindt plaats door de Nederlandse Jenaplanvereniging en geldt telkens voor twee jaar. Het diploma Jenaplanbasisonderwijs is door de Minister van Onderwijs erkend als aanvullend bewijs van bekwaamheid. Elke erkende opleiding geeft de opleiding vorm in overeenstemming met landelijk geformuleerde normen - het RAAMPLAN OPLEIDING JENAPLAN- BASISONDERWIJS. Dit raamplan kent twee onderdelen: een lijst van algemene criteria (A.) en een uitwerking van inhoudelijke onderdelen/ themavelden (B.).

3 Kenmerken uitvoerende docenten De opleiding kan slechts verzorgd worden door docenten die door de NJPV gecertificeerd zijn. De docenten krijgen een licentie die geldig blijft zolang zij voldoen aan de voorwaarden. De docenten hebben een goed inhoudelijk overzicht over het totaal van de cursus en beschikken over goede begeleidingsvaardigheden. Procedure aanmelding als docent: Voorwaarden docentschap De voorwaarden voor het NJPV docentschap zijn: 1.Het volgen van het eventueel kweekvijvertraject (bij geen ervaring) 2.Meelopen in scholingstrajecten voor het Jenaplandiploma en het voeren van tussentijdse gesprekken met een mentor 3.Het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (bij geen ervaring) 4.Het bijhouden van een portfolio over de eigen ontwikkeling (bij geen ervaring) 5.Ervaring en/of affiniteit hebben met het Jenaplanonderwijs 6.In het bezit zijn van het Jenaplandiploma 7.Vertrouwd te zijn met de basisliteratuur Jenaplan 8.Zich te conformeren aan het Scholingsplan 9.In dienst zijn of komen van een door de NJPV erkend scholingsinstituut 10.De verplichting om jaarlijks het scholingsprogramma van de NJPV te volgen (een tweedaagse en een losse scholingsdag) Kweekvijvertraject 1. Het ontwikkelen van een kweekvijverportfolio (bevat m.n. evaluatieformulieren, eigen reflecties, inspiraties als gelezen boeken, bezochte trainingen, nieuwe ideeën) Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelings plan Het lezen van de basisliteratuur: Van Didactiek naar onderwijspedagogiek, het Kleine Jenaplan, Historie en Actualiteit, Jenaplan op weg naar de 21 e eeuw, Rozentuin, Werken als proces, Invoeringsprogramma spel, Gesprekken in de kring, NJPV-SLO mappen voor WO + visienota WO, basistekst Jenaplan (i.s.m. inspectie incl. indicatoren basisprincipes) Kandidaten stellen een eigen literatuurlijst samen, waarin zij aangeven welke recente literatuur over onderwijsontwikkeling (b.v. over competentiegericht opleiden) zij gelezen hebben. In het portfolio opnemen van reflectieverslagen op de gelezen literatuur. Het lezen van het scholingsplan + raamplan. Reflectieverslag opnemen in portfolio Het stagelopen met de mentor bij scholingstrajecten, eventueel aangevuld met

4 trajecten van andere docenten. Reflectieverslagen opnemen in portfolio. Het zelfstandig uitvoeren van scholingsonderdelen onder supervisie van mentor. Het door cursisten laten evalueren van de door de kandidaat uitgevoerde scholingsaspecten. Kandidaat bepaalt zelf, wanneer voordrachtsgesprek kan plaatsvinden. Het gesprek vindt plaats op basis van het portfolio. Procedure inschrijving nascholingstraject De NJPV verwerkt aanvragen in een jaarlijks totaaloverzicht nascholing Jenaplandiploma. Dit overzicht wordt bijgehouden op de site Een docententeam heeft een voorlichtingsgesprek met de leiding van de school/ groep/regio, voordat met de deelnemers een intensieve intake wordt gevoerd. De intake zal een wezenlijk onderdeel vormen. Wanneer de intake een schoolteam betreft, dan zal duidelijk een link moeten worden gelegd met zaken als: rol schoolbestuur, plaats cursus binnen totaalprogramma school, relatie met taakbeleid. Er zal nl. ruim voldoende ruimte moeten zijn voor cursisten om deze intensieve cursus te kunnen volgen. Voordat een traject start ontvangt de NJPV de deelnemerslijst. Tevens krijgt de NJPV door welke twee docenten de opleidingsgroep gaan begeleiden en de datum waarop het traject van start gaat. Mutaties worden tijdig doorgegeven. Het docententeam stelt het definitieve uitvoeringsprogramma op, aangevuld met concrete werkvormen. De stagescholen worden besproken in de nascholersbijeenkomst. Good-practice voorbeelden worden gedeeld.het programma wordt ingediend bij de NJPV. Dit programma komt in het archief van de NJPV en zal mede een basis vormen voor het scholingstraject voor docenten. Inhoudelijk karakter van de nascholing. De nascholing staat in het teken van het inrichten van een leef- en werkgemeenschap. In deze gemeenschap vormt Wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. De cursist die de opleiding voor het jenaplandiploma heeft afgerond moet een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan dit proces. De basisprincipes en de kwaliteitscriteria vormen de leidraad voor de ontwikkeling van een jenaplanschool en dus ook voor deze. Hiervoor wordt het document Waarneembare kwaliteit gebruikt. (bijlage) Binnen de school zal de stamgroepleider moeten werken aan persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke ontwikkeling maakt een geïntegreerd onderdeel uit van de schoolontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling kan worden benoemd in termen van Leiderschap, Inhoud, Didactiek en Organisatie. Centraal staat steeds de vraag: Waarom doe ik wat ik doe, zoals ik het doe? Constant zal in het programma een relatie gelegd worden met het concept Jenaplan en het eigen conceptueel denken van de cursist. Leiderschap: Je geeft als groepsleider leiding aan een groep kinderen en dus moet je over leiderschapskwaliteiten beschikken: je bent hun voorbeeld, een opvoeder, je begrijpt kinderen, houdt van ze, stelt je leiding in dienst van hun ontwikkeling

5 Inhoud: Je geeft onderwijs aan kinderen, je leert ze wat, als het kan heel veel. Je moet dus heel wat in je mars hebben, een goede leraar is iemand met inhoud: kennis, vaardigheden, nieuwsgierigheid. Didactiek: Die inhoud moet je op de best mogelijke manieren overdragen; dat veronderstelt een groot arsenaal aan vaardigheden, vakmanschap, onderwijskundigheden. Organisatie: Het onderwijsproces (een les; het dagprogramma; het weekritme; de maand-, periode-, jaarplanning; het schoolbeleid; het schoolplan) moet in goede banen geleid worden. Dat veronderstelt organisatorische capaciteiten. De inhoud als aangrijpingspunt Deze vier soorten kwaliteiten moeten in samenhang ontwikkeld worden. Daarbij gaan we uit van het primaat van de inhoud, de kennis. Hoe meer je weet, des te beter leider, didacticus, organisator je kunt zijn. Als je veel weet en kunt, kun je beter lesgeven, want je hebt meer overzicht en dus kun je wat geleerd en overgedragen moet worden in betekenisvolle eenheden onderverdelen, de passende werkvormen kiezen en efficiënter en sneller organiseren. Meer kennis geeft meer betrokkenheid. Je vertelt bijvoorbeeld spannender over mensen, gebeurtenissen, verschijnselen, dingen die je leuk vindt en goed kent. En de betrokkenheid van de stamgroepleider roept betrokkenheid en enthousiasme bij kinderen op. Algemene en specifieke competenties Of je nu een voetbalteam coacht, een kerkbestuurder bent of muziekles geeft, om je doelen te bereiken en je opdracht uit te voeren, heb je een aantal dingen te doen die zijn te omschrijven als: leiderschap demonstreren. In het onderwijs gaat het om een heel bijzondere vorm van leiderschap. De stamgroepleider geeft leiding en laat zich daarbij leiden door de belangen van het kind. De competente stamgroepleider in een notendop Een echte stamgroepleider is een vakman/vakvrouw. Bovendien moet je behoorlijk allround zijn, in diverse rollen kunnen optreden, soms in meer dan een tegelijk: opvoeder, zingever, culturele gids, coach, technicus, vormgever, onderzoeker, verteller, rekenmeester. We willen de competenties van een goede stamgroepleider als volgt omschrijven: Leiding geven: houdingsaspecten Autoriteit in functie zijn; authentiek aanwezig zijn, warmte tonen, je eigen verhalen vertellen, vragen durven stellen, fouten durven maken en erkennen, medeverantwoordelijkheid vorm geven Een goede relatie aan kunnen gaan met kinderen. Een ervaringsgerichte dialoog kunnen voeren De betrokkenheid van kinderen te kunnen verhogen en de ervaringen te kunnen

6 verdiepen door: Samen te ontwerpen met de kinderen binnen een deels open curriculum De interesses van kinderen boven kunnen halen Operationele vragen kunnen stellen Uitdagende hoeken in kunnen richten Mee te spelen met de kinderen Kinderen aan elkaar te laten presenteren Respect voor verschillen tonen; betrekkelijkheid van testen en toetsen in kunnen zien niet vervallen in repareerkramp. Kinderwerk als authentiek tegemoet kunnen treden. Eigen rol kunnen relativeren wat betreft leerstofoverdracht; leren gaat over meer dan leerstof. Denken vanuit opvoedingsdoelen en leerervaringen i.p.v enkel vanuit leerstof. Wederkerigheid in taal gebruik tonen In staat zijn tot feedback naar kinderen in de vorm van ik-boodschappen Met de groep het groepsproces kunnen evalueren; je bent hoeder van de gemeenschapscultuur. Om zicht te krijgen op hoe je jezelf meeneemt met je kwaliteiten, valkuilen en dynamiek moet je open kunnen staan voor feedback, eigen handelen onder de loep willen nemen in verschillende vormen:. collegiale consultatie. video-interactie. cases laten bespreken in intervisievorm. aan kinderen kunnen vragen wat ze van jou vinden, of ze zich veilig voelen. Leiding geven: organisatie-aspecten Kunnen organiseren van leerervaringen wereldoriëntatie Activiteiten kunnen ontwerpen vanuit de onderscheiden intelligenties binnen de theorie van meervoudige intelligenties en de gedachten achter de 100 talen van kinderen (Reggio Emilia concept) Uitdagende hoeken kunnen inrichten Kunnen organiseren van verschillende ontmoetingsvormen Basisregels vakmanschap om kinderen te begeleiden De basisregels van het vakmanschap om kinderen te begeleiden die zich vrij bewegen, werken en zich vrij voelen werden geschreven door Dick Schermer op basis van een samenvatting van Petersens Onderwijspedagogiek. We willen ze gebruiken als kijkwijzer bij de ontwikkeling van stamgroepleiderschap. Het gaat om de volgende basisregels: 2. Overzicht houden(structurering) 1. Had ik steeds overzicht?

7 2. Had ik steeds een brede blik? 3. Hield ik overzicht tot ieder klaar was voor kring, blokperiode, cursus? 4. Was ik overal met oog en oor bij? 5. Had ik een plaats (ook tafel, bureau) met overzicht? 6. Als ik aan mijn tafel zit: stond er hooguit één kind bij me? 7. Stond ik op een voor ieder zichtbare plaats bij het geven van een signaal? 2. Consequent leiden (structuur, veiligheid, continuïteit) 1. Bleef ik steeds standvastig, beslist, consequent? 2. Wist ik steeds wat ik wilde? 3. Was ik steeds duidelijk? 4. Hield ik vast aan uitvoering van gegeven opdrachten? 5. Kwam ik pas in actie toen ieder bezig was? 3. Zelf groepslid zijn (gelijkwaardigheid) 1. Kwam ik zelf de groepsregels na? 2. Volgde ik zelf de werkafspraken op? 3. Was ik zelf punctueel? 4. Deed ik zelf steeds actief voor en mee als er iets moest gebeuren? 4. Gespreksleiding (ontmoeting) 1. Had ieder voldoende informatie? 2. Was ieder bereid om zich een eigen mening te vormen? 3. Bezat ieder de zakelijke instelling om verder te komen? 4. Liep het gesprek zoals ik het bij mijn voorbereiding doordacht of wilde? 5. Eventueel: liep het gesprek vast? 6. Heb ik het "vastlopen" vormend benut? 7. Had ik met minder woorden kunnen volstaan? 8. Liet ik voldoende ruimte voor momenten van stilte, om na te denken, te overwegen? 5. Gemeenschapszin (sociale vorming) 1. Waren opdrachten zoveel mogelijk samen met de groep opgesteld? 2. Zijn omgangsregels en werkafspraken zoveel mogelijk samen bedacht? 3. Konden kinderen zich dragers van het werk/gesprek voelen? 6. Aanmoedigen (zelfvertrouwen) 1. Heb ik gemerkt dat mijn manier van optreden de werkhouding van één of meer kinderen stimuleerde? 7. Storing (interventies/conflicthantering) 1. Onderbrak ik bij onrust meteen mijn hulp en deelname? 1. Liet ik steeds meteen weten waarom ik mijn hulp opschortte? 2. Was het een hoofdregel voor me dat ik steeds naar de kinderen toe ging? 3. Ging ik steeds zelf naar het kind/groepje dat stoorde, of stuurde ik er een ander kind naar toe? 4. Mengde ik mezelf in een discussie/geschil tussen kinderen?

8 5. Hield ik me te lang of te kort met een kind/groepje bezig? 6. Riep ik de kinderen, die niet goed meededen, steeds eerst en zacht op? 7. Waar had ik (meer) signalen/gebaren kunnen gebruiken? 8. Mezelf zijn (authenticiteit/echtheid) 1. Bleef ik in een goede stemming? 2. Bleef ik steeds rustig? 3. Was ik wie ik van binnen ben? 4. Gaf ik me steeds, zoals ik ben? 5. Bleef ik ongekunsteld? 6. Had ik steeds de moed mezelf te zijn? 9. Zelfkritiek (grenssituaties) 1. Liet ik kinderen ontglippen? 2. Liet ik kinderen aan hun lot over? 3. Heb ik kleinigheden over het hoofd gezien en daarmee uiterlijk verval in de hand gewerkt? 10. Verdieping (stilte) 1. Zorgde ik voor momenten van stilte, om in rust na te denken? De competenties zijn niet bedoeld als een ideaalbeeld waaraan ieder van meet af aan zou moeten voldoen. Het ontwikkelen van die competenties kan niet anders dan een groeimodel zijn: van beginnend naar excellent. Ieder kan zich spiegelen aan deze competenties om hiermee het gesprek over eigen ontwikkeling op gang te krijgen. De ontwikkelroute daarin is bij ieder weer anders. Elementen, die opgenomen moeten worden in de cursus: 1. Kwaliteiten in beeld (o.a. werken met kernkwaliteiten) 2. Werken met persoonlijkheidsdynamieken 3. Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en eigen Jenaplanconcept 4. Biografische factor 5. Geschiedenis van het Jenaplan en Basisprincipes Jenaplan en kwaliteitscriteria in relatie tot het concept van Petersen. 6. Kijken naar kinderen 1: kindbiografie en subjectief concept 7. Kwaliteitscriterium: School als leef-werkgemeenschap, 8. De stamgroepleider, lid van een team. Leiderschapskenmerken 9. Leiding geven aan een stamgroep (1) 10. Groeperingsvormen: stamgroep, tafelgroep e.d. 11. Pedagogische situaties en ritmisch weekplan 12. Ruimte: Inrichten van de schoolwoonkamer 13. Wereldoriëntatie 1: Structuur Wereldoriëntatie m.n. ervaringsgebieden 14. Kwaliteitscriterium: Zingeving en kritisch bewustzijn 15. Kwaliteitscriterium ontwikkelingsgericht werken 16. Kwaliteitscriterium ervaringsgericht werken 17. Voorbereiding eerste stagebezoek 18. Start actieonderzoek 19. Leiding geven aan een stamgroep (2) groepsmappen 20. Kijken naar kinderen 2: Kindbespreking: ervaringsreconstructie

9 21. Basisactiviteit 2: Werk en blokperiode 22. Basisactiviteit 1: Gesprek w.o. de ervaringsgerichte dialoog 23. Basisactiviteit 3: spel 24. Basisactiviteit 4: viering 25. Wereldoriëntatie 2: ontmoetingsvormen 26. Coöperatief leren 27. Kunstzinnige Vorming en Wereldoriëntatie/ de muzische vijfhoek 28. Taal binnen een Jenaplanschool 29. Levend rekenen in relatie tot cursorisch rekenen. 30. Het volgen van een kind binnen de Jenaplanschool (toetsing, groepsadministratie, rapportage) 31. Twee dagdelen: stage 32. Eindgesprek 33. Eindpresentatie

OPZET NASCHOLING JENAPLANDIPLOMA VOOR VO DOCENTEN JENAPLAN versie augustus 2008 Doelgroep Docenten VO die het Jenaplandiploma willen behalen.

OPZET NASCHOLING JENAPLANDIPLOMA VOOR VO DOCENTEN JENAPLAN versie augustus 2008 Doelgroep Docenten VO die het Jenaplandiploma willen behalen. OPZET NASCHOLING JENAPLANDIPLOMA VOOR VO DOCENTEN JENAPLAN versie augustus 2008 Doelgroep Docenten VO die het Jenaplandiploma willen behalen. Doel: Het doel van de opleiding is vo-docenten Jenaplan beter

Nadere informatie

Het dagelijks leven in de stamgroep: de omgang met elkaar (uit de Rozentuin)

Het dagelijks leven in de stamgroep: de omgang met elkaar (uit de Rozentuin) Het dagelijks leven in de stamgroep: de omgang met elkaar (uit de Rozentuin) Beelden Het is een kwartier voor schooltijd. De groepsleider is, zoals altijd, al in zijn lokaal aanwezig voor de laatste voorbereidingen

Nadere informatie

RAAMPLAN OPLEIDING JENAPLAN-BASISONDERWIJS

RAAMPLAN OPLEIDING JENAPLAN-BASISONDERWIJS RAAMPLAN OPLEIDING JENAPLAN-BASISONDERWIJS De opleiding voor het Diploma Jenaplanonderwijs is voorbehouden aan daartoe erkende opleidingen. Deze erkenning (licentie) vindt plaats door de Nederlandse Jenaplanvereniging

Nadere informatie

Studie en gesprek over de inhoud van de jenaplankernkwaliteiten.

Studie en gesprek over de inhoud van de jenaplankernkwaliteiten. In dit document treft u de handleiding aan voor het gebruik van het zelfevaluatie-instrument op basis van jenaplankernkwaliteiten. Het document is opgebouwd in verschillende fasen. Feedback graag naar:

Nadere informatie

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Jaap Meijer Inhoudsopgave 6.15.1 Samenvatting 6.15.2 Hoe te gebruiken 6.15.3 Achtergronden 6.15.4 Praktische uitwerkingen 6.15.4.1 Relatie met groepering 6.15.4.2 Relatie met ruimte

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Totaaloverzicht jenaplanoopleiding Versie: 24-3-2014

Totaaloverzicht jenaplanoopleiding Versie: 24-3-2014 Totaaloverzicht jenaplanoopleiding Versie: 24-3-2014 1.Inleiding De opleiding voor het Diploma Jenaplanonderwijs is voorbehouden aan daartoe erkende opleidingen, als het bureau Jenaplanspecialist. Het

Nadere informatie

1. Peter Petersen. De effectieve groepsleid(st)er. 1.1.Opvoeding is het leren zelf

1. Peter Petersen. De effectieve groepsleid(st)er. 1.1.Opvoeding is het leren zelf De effectieve groepsleid(st)er 1. Peter Petersen Voorwaarden om veel en breed te leren: uitgaan van positieve vermogens van kind; rijke en veelzijdige leerwereld creëren die vol zit met de meest verschillende

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

6.9.2.4 Een aantal kenmerken van cursus in het algemeen. 6.9.3.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.9.3.6 Voorbeeld van een pedagogische situatie

6.9.2.4 Een aantal kenmerken van cursus in het algemeen. 6.9.3.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.9.3.6 Voorbeeld van een pedagogische situatie Cursussen algemeen Gerrit Fronik Inhoudsopgave 6.9.1 Samenvatting 6.9.2 Achtergronden 6.9.2.1 Peter Petersen 6.9.2.2 Kees Both 6.9.2.3 Henk Hansma 6.9.2.4 Een aantal kenmerken van cursus in het algemeen

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.nl In het kleine dorp St.Agatha vindt u een school van de toekomst. Jenaplanschool Lindekring brengt de wereld dichterbij

Nadere informatie

Basisactiviteiten en het ritmisch weekplan

Basisactiviteiten en het ritmisch weekplan Basisactiviteiten en het ritmisch weekplan Jaap Meijer Inhoudsopgave 1. Samenvatting en kernwoorden 2. Aanpak 3. Achtergronden: samenvatting 3.1. De basisprincipes 3.2. De kwaliteitscriteria 4. Praktische

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

SCHOLINGSPLAN JENAPLAN 21 initiële opleiding

SCHOLINGSPLAN JENAPLAN 21 initiële opleiding SCHOLINGSPLAN JENAPLAN 21 initiële opleiding NEDERLANDSE JENAPLANVERENIGING Februari 2001 INHOUD 1. Plaatsbepaling 2. Raamplan Opleiding Jenaplan-Basisonderwijs A. Algemene Criteria B. Inhoudelijke onderdelen

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs 1 Inleiding In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de NJPV is geregeld: de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van

Nadere informatie

Dit laatste werd niet alleen geconstateerd bij het taalonderwijs maar ook bij de vakken voor wereldoriëntatie. Daar moest dus aan gewerkt worden.

Dit laatste werd niet alleen geconstateerd bij het taalonderwijs maar ook bij de vakken voor wereldoriëntatie. Daar moest dus aan gewerkt worden. Of zoals de inspectie telkens zei. De resultaten zijn prima, de gegevens in het leerlingvolgsysteem geven dit ook aan, maar de tussen- en einddoelen die je wilt halen in elk leerjaar zijn niet traceerbaar.!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Pedagogisch bekwaam P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Resultaat De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren. Ze zijn actief en betrokken

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR.

2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR. PR plan NJPV en Stichting Jenaplan. 1. Goede PR. een relatie met je doelgroep. PR is een middel en geen doel op zich. De boodschap is duidelijk de ontvanger bepaalt de kwaliteit van PR en niet de verzender.

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

Jenaplan voortgezet onderwijs

Jenaplan voortgezet onderwijs JenaXL Jenaplan voortgezet onderwijs JenaXL met Thomas a Kempis College Gelijkheid 3 8014 XC Zwolle Telefoon 088-850 85 60 E-mail info@jenaxl.nl www.jenaxl.nl Jenaplan voortgezet onderwijs Welkom bij JenaXL!

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Jaar 1 (2012-2013) Programma cursusdagen

Jaar 1 (2012-2013) Programma cursusdagen - Inhoud Startende leraar die begeleid wordt in de dagelijkse praktijk van het lesgeven, waardoor er een praktische professionalisering plaatsvindt. Als net afgestudeerde word je geconfronteerd met de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking Katholieke Pabo Zwolle Studeren met een functiebeperking Wil ik leraar basisonderwijs worden? 22-3-2016 2 Wat doet een leraar basisonderwijs? 1. Lessen voorbereiden 2. Lesgeven (groep 1 t/m 8) 3. Gemaakt

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding artikel Zone Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding Op de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGOspecialisatie te volgen. Het idee achter het

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Welk gebied heb je gekozen? Het gekozen thema voor horizon verbreden is Zuid-Afrika. Ik ben zelf 4 keer in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk en ga

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Speelruimte van betekenis

Speelruimte van betekenis Uitnodiging: Speelruimte van betekenis Conferentie voor opleiders levensbeschouwelijke, godsdienstige en morele vorming over de paradigmawisseling in hun vak Op 31 oktober en 1 november 2011 vindt de conferentie

Nadere informatie

Jenaplanschool De Feniks - Gent. Wat is jenaplan?

Jenaplanschool De Feniks - Gent. Wat is jenaplan? Jenaplanschool De Feniks - Gent Wat is jenaplan? Wat is jenaplan? Beetje geschiedenis Basisprincipes (20) Kenmerken JP Heterogene stamgroepen Schoolwoonkamer / gebruik ruimte Basisactiviteiten (4) Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

kernbegrippen Petersen Gerrit Fronik Peter van Hasselt Freek Velthausz Hubert Winters

kernbegrippen Petersen Gerrit Fronik Peter van Hasselt Freek Velthausz Hubert Winters opleidersdagen donderdag 6 maart 2008 kernbegrippen Petersen Gerrit Fronik Peter van Hasselt Freek Velthausz Hubert Winters Inleidende opmerkingen Wat is opvoeding? -Pedagogische filosofie Hoe voltrekt

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Kees Both NAAR EEN LEER-LEEFOMGEVING: EEN JENAPLANPERSPECTIEF

Kees Both NAAR EEN LEER-LEEFOMGEVING: EEN JENAPLANPERSPECTIEF Kees Both NAAR EEN LEER-LEEFOMGEVING: EEN JENAPLANPERSPECTIEF Binnen het Jenaplanconcept wordt veel aandacht besteed aan pedagogische structuren die bepalend zijn voor de leer- en leefomgeving in de school.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie