Geen leerling zonder diploma van school: educatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen leerling zonder diploma van school: educatie"

Transcriptie

1 Geen leerling zonder diploma van school: educatie In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid is als doelstelling voor de besteding van de middelen uit de Web geformuleerd; de sociale achterstanden bij burgers te verkleinen. Vooral waar deze achterstand tot uitdrukking komt in de deelname aan het arbeidsproces en daarmee het zelfstandig verwerven van een inkomen waardoor mogelijkheden tot participatie aan het maatschappelijk leven worden vergroot. Het doel is de inwoners van Helmond zo optimaal mogelijk maatschappelijk te laten participeren. Daarbij zijn de mogelijkheden van het individu vertrekpunt. Educatie beoogt burgers goed toe te rusten en op te leiden voor een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Educatie leidt tot het verminderen van achterstanden bij kansarme burgers. Het welbevinden van de inwoners en het maatschappelijk perspectief van de stad Helmond worden hierdoor vergroot. Negatieve verschijnselen zoals het geven van overlast en leegloop kunnen door de inzet van educatiemiddelen worden verminderd c.q. worden uitgebannen. Omvang van de problematiek Een groot deel van de Helmonders richt zich ongekwalificeerd tot de arbeidsmarkt en vindt als gevolg daarvan geen aansluiting met deze markt. Het werkloosheidscijfer van Helmond is structureel hoger dan hetzelfde cijfer voor het gehele land. Van de groep werklozen die Helmond telt beschikt meer dan 75% niet over een startkwalificatie (in termen van mbo, havo en vwo niveau). In absolute aantallen betekent dit bijna 3600 personen van jaar. Analyse Sterkte Helmond is centrumstad voor de Peelregio Helmond kent een aantrekkelijk woon- en werkmilieu Helmond ligt in een economisch sterke regio Er is vraag naar goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Zwakte Het zwaartepunt van de economische kracht ligt bij de maakindustrie met relatief veel laag geschoolden Er ontbreekt Hoger Beroepsonderwijs dat aansluit bij de technische cultuur en traditie van de stad Er is een grote concentratie van sociaal zwakkeren in bepaalde wijken en buurten Allochtonen zijn onvoldoende geïntegreerd Er is een aanzienlijke groep functioneel analfabeten (circa personen) Het aantal arbeidsplaatsen is te gering in relatie tot de aanwezige beroepsbevolking Kansen Ontwikkeling van duaal leren (leren in de praktijk) Bereidheid tot ketendenken bij (onderwijs)instellingen en bedrijfsleven Benutting van potentieel van talenten bij burgers Er zijn relatief veel jongeren als gevolg van stadsuitbreidingen (arbeidspotentieel voor de toekomst)

2 Bedreigingen Grotere vraag naar hoger opgeleiden als gevolg van verschuivingen van maakindustie naar kennisindustrie Grote groep maatschappelijk zwakken, moeilijk bemiddelbare werklozen c.q. kwetsbaren op de arbeidsmarkt Risico van overdracht van lage sociaal economische status van generatie op generatie geldgebrek Financiën De gemeente heeft alleen beschikking over WEB gelden. Deze bedragen circa ,- per jaar in Afstemming met relevante partners. Zowel de Raamovereenkomst als de Productovereenkomst met het ROC ter Aa lopen einde 2006 af. Het ligt in de bedoeling de nieuwe Raamovereenkomst in lijn te laten lopen met de cyclus BDU-SIV, zodat deze afspraken zal bevatten voor de jaren 2007, 2008 en In de Productovereenkomst voor 2007 zal vooral nadruk worden gelegd op de relatie tussen Volwasseneneducatie en Arbeidsmarktbeleid Met het ROC ter Aa heeft een eerste schriftelijk overleg over de operationele doelen plaats gehad. In werkgroepverband zal hieraan nog de nodige verfijning worden aangebracht. Deelnemers per educatieve activiteit Breed Maatschappelijk Functioneren 21 VAVO 300 Sociale Redzaamheid (+Pro) 450 Nederlands als tweede Taal voor niet inburgeringsplichtingen 135 Totaal (2007 tot en met 2009) 906

3 Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van gemeente Helmond De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Gemeente Helmond aangeleverde aanpassingen. BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID Stedelijke nulsituatie peildatum 1 Doelstelling en Indicator oktober 2005 Geen leerling zonder diploma van school - Aantal ingekochte trajecten òf - Aantal gestarte deelnemers òf - Aantal succesvol afgeronde trajecten òf -. (stadsspecifieke indicator) Stedelijk resultaat 31 december 2009 Bron Rijk / gemeente 0 Gemeente: (bron/registratiesysteem) Gemeente: Helmond Jaarverslagen ROC 0 Gemeente Gemeente

4 Geen leerling zonder diploma van school: Voorschoolse educatie Analyse: Sterkte: zo vroeg mogelijk aanpakken van latere onderwijsachterstanden ouderbetrokkenheid (o.a. middels component opvoedingsondersteuning) doorgaande lijn 0 tot 6 jaar (consultatiebureau peuterspeelzaal primair onderwijs) koppeling met het inburgeringsbeleid Zwakte: kosten beperkte groep peuterspeelzalen maakt op dit moment nog gebruik van professionele VVE-faciliteiten Kansen: Nieuwe organisatiestructuur peuterspeelzaalwerk (bestuurlijke aanhaking bij het basisonderwijs of via kinderopvang) natuurlijke bevordering van de doorgaande lijn VVE loopt sinds 2000 in Helmond er is een netwerk, een organisatie en kennis aanwezig Mogelijk (deels) gratis worden van kinderopvang Bedreigingen: niet volledig geprofessionaliseerd peuterspeelzaalwerk in Helmond stagnerende besluitvorming rondom professionalisering en positionering peuterspeelzaalwerk. Doelgroep Bij het bepalen van de doelgroepkinderen is uitgegaan van de oude gewichtenregeling. Dit betekent dat alle peuters met een gewicht dat hoger is dan 1, 0 (1,25/1,4/1,7 of 1,9) tot de doelgroep behoren Kengetallen 2006: aantal VVE-peuterspeelzalen: 8 aantal peuters dat deelneemt aan vve-traject: 288 Afstemming met relevante partners Partners zijn basisonderwijs, Stichting Welzijn Helmond, Helmondse Overkoepeling Peuterspeelzalen en de kinderopvangaanbieders. Met het onderwijsveld voeren we regelmatig overleg over allerlei zaken die op onze Lokale Educatieve Agenda staan. VVE/peuterspeelzaalwerk is een van die onderwerpen. Met de overige partners hebben we regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg over dit onderwerp. Ook zijn zij betrokken bij en hebben ze meegewerkt aan een notitie over VVE/peuterspeelzaalwerk. Ook bij verdere stappen worden zij actief betrokken. Financiën Gemeente BDU SIV Ouderbijdragen p.m. Totale kosten

5 Geen leerling zonder diploma van school: Schakelklassen Analyse: Sterkte: zo adequaat mogelijk reageren op onderwijsachterstanden die vooral een talige oorsprong hebben samenwerkingsafspraken tussen de Helmondse scholen voor primair onderwijs. Zwakte: kosten praktische problemen, zoals vervoer van kinderen naar de centrale opvang onduidelijke regeling onderwijs aan asielzoekerskinderen Kansen: Schakelklassen bestaan sinds 1998 in Helmond -> er is een netwerk, een organisatie en kennis aanwezig het leerlingenaantal loopt terug door het strengere asielbeleid, er wordt een nieuwe leerlingenstroom met een specifieke taalachterstand toelaten Bedreigingen: verandering in wetgeving van GOA naar OAB gebrek aan specifiek opgeleid personeel Kengetallen in schooljaar : Een schakelgroep (taalwerkplaats) en de neveninstroomgroep. In totaal gaat het om 30 leerlingen. Afstemming met relevante partners. Partner is het basisonderwijs. De schakelklas is een item op de lokale educatie agenda. In het schooljaar : vindt een onderzoek plaats naar de omvang van de geschetste problematiek in Helmond en wordt tegelijkertijd in overleg met het onderwijs de behoefte aan schakelklassen bepaald.. wordt de centrale opvang neveninstromers op basisschool de Vuurvogel gecontinueerd en gemonitord zodat de ervaringen meegenomen kunnen worden in het onderzoek onder het voorgaande punt. Ook zullen de stedelijke afspraken rondom de centrale opvang in het basisonderwijs worden gecontinueerd. wordt de vorig jaar gestarte pilot, eveneens op de Vuurvogel, de zogenaamde taalwerkplaats, gecontinueerd. Ook hiervoor geldt dat de opgedane ervaringen meegenomen worden in het onderzoek. Financiën Vooralsnog wordt uitgegaan van een bijdrage uit de BDU SIV van De totale kosten en het deel dat scholen financieren zijn nog niet bekend.

6 Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van gemeente Helmond De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Gemeente Helmond aangeleverde aanpassingen. BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID Doelstelling en Indicator Stedelijke nulsituatie 2006 Stedelijk resultaat 31 december 2009 Bron Rijk / gemeente Geen leerling zonder diploma van school: Doelstelling: het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden Indicatoren 1 : 3. Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie 4. Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166a van de Wet op het primair onderwijs pilot wordt gecontinueerd 10 kinderen in schooljaar : 30 kinderen verdeeld over 3 groepjes. Bij midterm review worden afspraken gemaakt over resterende GSBIIIperiode. 3. Gemeente: Leerlingadministratie gemeente (LLA4ALL) 4. Gemeente: Het leerlingvolgsysteem dat de school hanteert, het CITO- LVS. 1 De nummering sluit aan op de Prestatielijst (GSB-prestatieconvenant d.d. 11 maart 2005)

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Monitor Laaggeletterdheid G52

Monitor Laaggeletterdheid G52 Monitor Laaggeletterdheid G52 Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten CINOP, s Hertogenbosch Anna Geertsma met medewerking van Maarten Ooms, Ieteke Bos en Jan Jongeneelen

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen.

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. Inleiding Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. In de verschillende artikels wordt ingegaan op

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006. B&W-besluit: B & W-nota Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006 Portefeuille dhr.r.p.grondel Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/331

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier 2014 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 13 Vestigingsklimaat 45 Leefbaarheid 83 Bestuur 109 3.0 Inzicht financiële status

Nadere informatie

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen Brancherapport Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen BRANCHERAPPORT KINDEROPVANG 2014 november 2014 1 COLOFON Het Brancherapport Kinderopvang 2014 is een uitgave van Brancheorganisatie Kinderopvang

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 344 Leven Lang Leren Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie