Proeve van Bekwaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid"

Transcriptie

1 Proeve van Bekwaamheid MBO-verpleegkundige niveau 4 KD Kerntaak 1: bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het verpleegplan Kerntaak 3: uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Naam: Groep: BPV instelling: ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Afdeling Gezondheidszorg 1 ROC Van Amsterdam MBO College Hilversum februari 2013

2 Voorwoord De opleiding tot Mbo-verpleegkundige wordt afgesloten met een eindbeoordeling tijdens je BPV. Deze beoordeling bestaat uit een proeven van bekwaamheid (PvB),bestaande uit praktijkopdrachten en schriftelijke opdrachten. De proeve wordt uitgevoerd op de werkplek, aan opdrachten wordt tijdens de BPV-periode in het vierde leerjaar gewerkt. Tijdens de uitvoering van de proeve en opdrachten moet de deelnemer aantonen dat zij de geleerde competenties beheerst op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, maar natuurlijk kan zij boven dit niveau uitstijgen. Dit laat de deelnemer zien door kennis,-vaardigheids- en houdingsaspecten en door haar creativiteit te gebruiken bij het uitwerken van de proeve van bekwaamheid. Welke kerntaken, werkprocessen en competenties er worden beoordeeld met welke opdracht staan beschreven verder in dit document. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de gemaakte producten en de ingevulde beoordelingsformulieren! In het volgende overzicht wordt duidelijk gemaakt welke opdrachten er zijn, door wie de deelnemer beoordeeld wordt en waarop beoordeeld wordt. Deze proeve sluit aan bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het onderwijs beschreven in het kwalificatiedossier Eind ROC Van Amsterdam MBO College Hilversum februari 2013

3 Inhoudsopgave 1. De proeven en opdrachten blz Organisatie rondom de proeve van bekwaamheid blz Instructie kandidaat blz Instructie beoordelaar blz Instructie verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum blz Werken met beoordelingsmodellen: inventarisatie blz beoordelingsmodel 1 blz. 20 beoordelingsmodel 2 blz beoordelingsmodel 3 blz. 23 beoordelingsmodel 4 blz. 24 beoordelingsmodel afrondingsgesprek blz. 25 beslismodel blz. 26 toetsmatrijs blz. 27 Bijlage 1 Overzicht van het kwalificatiedossier blz. 28 Bijlage 2 Dilemma s palliatief-terminale zorg blz. 29 3

4 1 De proeven en opdrachten Deze proeve van bekwaamheid is bedoeld voor kandidaten van de opleiding MBO-verpleegkunde, niveau 4. Kerntaak 1 t/m 3 en de bijbehorende werkprocessen ( zie bijlage 1) worden er mee geëxamineerd. De proeve heeft een looptijd van maximaal één werkweek. Gedurende deze periode draait de deelnemer drie diensten van ieder acht uur, waarvan minimaal twee dagdiensten en maximaal één avonddienst. Nachtdiensten mogen geen onderdeel vormen van de proeve. De proeve van bekwaamheid vindt plaats op een door de deelnemer zelf te bepalen moment binnen het afronden van de opleiding. De proeve wordt uitgevoerd in de praktijksituatie waar de deelnemer al tijdens haar stage werkzaam is. De proeve wordt pas afgenomen als zij voldoende is ingewerkt op de betreffende afdeling. ROCvA Gooi-en Vechtstreek borgt dat alle examenplaatsen van voldoende complexiteit en niveau zijn om te fungeren als examenplaats (zie Beoordelingsmodel 0). Tijdens het uitvoeren van de onderstaande verschillende onderdelen moet de deelnemer laten zien dat zij zelfstandig kan functioneren als startende Mbo-verpleegkundige. 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan (Kerntaak 1, alle werkproces 1.1) De deelnemer gaat een verpleeg/leefplan op- of bijstellen aan de hand van de informatie van de zorgvrager of van diens naaste(n). De deelnemer dient minimaal drie verpleegkundige diagnoses binnen één zorgvrager te stellen. Zij kiest zelf de zorgvrager die hiervoor geschikt is en stemt dit af met de beoordelaar. Om de benodigde informatie te verkrijgen, voert de deelnemer een gesprek met de zorgvrager en/of diens naaste(n). Zij maakt hiervoor gebruik van de anamneseprocedure(s) van de exameninstelling. Nadat de deelnemer de benodigde gegevens heeft verzameld, stelt zij het verpleegplan van de zorgvrager op of bij. Dit opgestelde of bijgestelde verpleeg/leefplan legt zij voor aan de beoordelaar. Na goedkeuring van de beoordelaar overlegt zij het desbetreffende verpleeg/leefplan met de zorgvrager. Hierbij geeft zij aan hoe het verpleegplan is opgebouwd en wat er wanneer met de patiënt gaat gebeuren. 2. Verpleegtechnisch handelen (Kerntaak 1, werkproces 1.1,1.2, 1.4, 1.5 en 1.8; Kerntaak 2, werkproces 2.1 t/m 2.4; Kerntaak 3, werkproces 3.1 t/m 3.3) Op basis van het op- of bijgestelde verpleeg/leefplan en de verpleeg/leefplannen van de overige zorgvragers gaat de deelnemer verpleegkundige interventies en verpleegtechnische handelingen verrichten (werkproces 1.4). De deelnemer zorgt ervoor dat zij gebruik maakt van de juiste hulpmiddelen en dat zij de verpleegkundige interventies communiceert met de zorgvragers. (werkproces 1.4). De verpleegtechnische handelingen voert zij conform instellingsprocedures uit (werkproces 1.4). Ook werkt zij met minimaal twee andere disciplines samen (werkproces 3.2; werkproces 3.3). De deelnemer ondersteunt de zorgvragers bij hun persoonlijke (basis)zorg, zoals die is vastgesteld in de verpleeg/leefplannen (werkproces 1.2). Zij toont aandacht en begrip voor haar zorgvragers en maakt gebruik van de juiste hulpmiddelen (werkproces 1.2). Zij blijft de zorgvragers die zij onder haar hoede heeft continu observeren en reageert adequaat op hun problemen of vragen (werkproces 1.2). De deelnemer besteedt tijdens de zorg aandacht aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënten (werkproces 2.1). 4

5 Tijdens het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en/of (basis)zorg, observeert de deelnemer gericht het welzijn van de zorgvragers (werkproces 1.5; werkprocessen 2.2 en 2.3). Hierbij houdt zij niet alleen rekening met hun lichamelijke gezondheid, maar ook met hun psychische en sociale toestand. Zij steunt de zorgvragers bij eventuele emotionele of gedragsproblemen en geeft zo nodig sociaal-maatschappelijke begeleiding ( werkprocessen 2.2, 2.3 en 2.4; werkproces 3.2, 3.3). De deelnemer houdt het verpleeg/leefplan van de zorgvragers in de gaten en overlegt over de toestand van de zorgvragers met haar collega s (werkprocessen 1.5, 2.4 en 3.1). Uitgevoerde interventies rapporteert de deelnemer in de zorgdossiers van de zorgvragers. (werkprocessen 1.5 en 3.2, 3.3). Het kan voorkomen dat de deelnemer handelend moet optreden in onvoorziene situaties. Hierbij handelt zij adequaat volgens de procedures die gangbaar zijn binnen de betreffende organisatie. (werkproces 1.8). Als er op de afdeling een zorgvrager sterft, biedt de deelnemer hem en zijn naaste(n) palliatiefterminale zorg (werkproces 1.3). Als deze situatie niet voorkomt, maakt de deelnemer een extra opdracht. ( zie bijlage) 3. Geven van voorlichting (Kerntaak 1, werkproces 1.6) De deelnemer geeft minimaal vier zorgvragers en/of diens naasten mondeling voorlichting over een voor de zorgvrager relevant thema; dit kan zowel individueel als in een groep. Zo kan de deelnemer de zorgvrager voorbereiden op een behandeling, informeren over toegediende medicatie, etc. Tijdens de voorlichting gebruikt de deelnemer passende materialen om haar verhaal te ondersteunen. 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering (kerntaak 3, werkproces 3.1, 3.2 en 3.4) Tijdens haar studie of stage dient de deelnemer aan deskundigheidsbevordering te doen. Hiervan moet zij een bewijs verzamelen, welke zij tijdens het afrondingsgesprek(onderdeel 6) aan het einde van de proeve moet kunnen overleggen en toelichten. De deelnemer toont met dit bewijs aan dat zij tijdens haar studie een activiteit heeft ondernomen om haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek aan een conferentie (werkproces 3.1). Ook dient zij het geleerde te kunnen plaatsen in het perspectief van haar eigen beroepsontwikkeling. 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg (kerntaak 1, werkproces 1.8, kerntaak 2, werkproces 2.5, kerntaak 3, werkproces 3.2 en 3.4) De deelnemer moet zich tijdens haar opleiding inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden de integrale opdrachten uit lesperiode 15 gebruikt. Dit zijn Veilige zorg en Eindverantwoordelijke. Bij het afrondingsgesprek kunnen delen uit beide opdrachten ter sprake komen. 6. Evalueren van de zorgverlening (Kerntaak 1, werkproces 1.3; kt 3, werkproces 3.1 en 3.2) De deelnemer sluit de proeve af met een afrondingsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum (bij voorkeur ) binnen twee weken na afloop van de proeve. Hierbij is bij voorkeur één (van de) beoordelaar(s) aanwezig. Tijdens dit gesprek toont de deelnemer zelfreflectie en gaat zij in op het verloop van de proeve volgens de STAR methode (werkproces 3.2). Ook worden het verzamelde bewijs voor deskundigheidsbevordering (onderdeel 4) en de verbeteringen met betrekking kwaliteit van zorg (onderdeel 5) besproken. Tot slot wordt de kandidaat een aantal dilemma s voorgelegd met betrekking tot het bieden van palliatiefterminale zorg, indien de deelnemer niet te maken heeft gehad met terminale zorg (Bijlage ). De deelnemer moet voldoende kunnen omgaan met kwesties als euthanasie etc. Ze dient bij deze dilemma s een keuze te maken en deze te kunnen beargumenteren (werkproces 1.3). 5

6 2. Organisatie rondom de proeve van bekwaamheid De proeve van bekwaamheid bestaat uit zes onderdelen: 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan 2. Verpleegtechnisch handelen 3. Geven van voorlichting 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg 6. Evalueren van de zorgverlening Tijdens het uitvoeren van de verschillende onderdelen moet de deelnemer laten zien dat zij zelfstandig kan functioneren als startende Mbo-verpleegkundige. De proeve heeft een looptijd van maximaal 1 werkweek. Gedurende deze periode draait de deelnemer 3 diensten van ieder 8 uur, waaronder minimaal 2 dagdiensten een maximaal 1 avonddienst. Nachtdiensten mogen geen onderdeel vormen van de proeve. Voorbereiding Voor een goed verloop van de proeve zijn de volgende aspecten van belang: de kandidaat ontvangt de opdracht voor de proeve minimaal 3 maanden voordat de proeve wordt afgenomen; ROCvA MBO College Hilversum zorgt ervoor dat er met de instelling waar het examen plaatsvindt afspraken zijn gemaakt over de examinering en dat Beoordelingsmodel 0 wordt ingevuld; de beoordelaar en de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum worden minimaal 1 week voordat de kandidaat begint aan de proeve op de hoogte gesteld, zodat zij in overleg de afrondingsgesprekken kunnen plannen. de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum wordt minimaal 2 weken voorafgaand aan het moment waarop het afrondingsgesprek plaatsvindt, op de hoogte gesteld. minimaal 6 maanden vooraf aan de proeve moet de deelnemer worden verteld dat zij een bewijs dient te verzamelen voor haar afrondingsgesprek. Ook moet zij te horen krijgen dat zij dit bewijs ook vóór die tijd verzameld mag hebben. de deelnemer moet bij de start van de stage te horen krijgen dat zij in haar proeve verbeteringen moet aandragen met betrekking tot professionalisering van beroep en dat zij een concreet plan van aanpak moet schrijven voor de implementatie ervan. De beoordeling Tijdens de proeve wordt de deelnemer beoordeeld door diverse betrokkenen vanuit de praktijk en zo mogelijk een docent van school. Voor elk onderdeel zijn een of meerdere beoordelingsprotocollen opgenomen in het beoordelingsmodel.( een voor elke beoordelaar). Wanneer er bij de proeve sprake is van meerdere beoordelaars, beoordelen deze onafhankelijk van elkaar. 6

7 Een door de deelnemer gemaakt ( schriftelijk) onderdeel van de proeve dat beoordeeld moet worden, legt zij voor aan de betreffende beoordelaar. Deze beoordeelt aan de hand van het betreffende beoordelingsprotocol of het voldoende van omvang en inhoud is en vult het beoordelingsprotocol in. Als de beoordeling voldoende is, kan de deelnemer verder. Als de betreffende beoordelaar niet akkoord is, geeft zij aan waarom ze niet tevreden is en wat er moet veranderen. De deelnemer krijgt maximaal één maal de kans om een onderdeel aan te passen. Als de beoordelaar na aanpassing nog niet tevreden is, neemt zij contact op met het ROCvA MBO College Hilversum; deze bepaalt de verdere voortgang van de proeve. Tot slot De BPV-begeleider kan de proeve stopzetten, indien de deelnemer onverantwoord handelt. In dat geval neemt de BPV-instelling contact op met de eindverantwoordelijk van het ROCvA MBO College Hilversum. Deze bepaalt de voortgang van de proeve. 7

8 3. Instructie kandidaat Je gaat beginnen aan een proeve van bekwaamheid. Dit is een examen. Tijdens dit examen word je beoordeeld op alle werkzaamheden die je als startende Mbo-verpleegkundige in de praktijk moet kunnen uitvoeren. Tijdens de proeve ga je minstens één verpleeg/leefplan op- of bijstellen. Je gaat ook zorg verlenen aan patiënten. Bij de uitvoering word je beoordeeld op het bijbehorende verpleeg/leefplan en op de manier waarop je de zorg verleent en evalueert. Dit doet je beoordelaar. Dit is iemand van je stagebedrijf die daarvoor is aangewezen door je opleiding. De proeve vindt plaats binnen één werkweek. Je gaat in deze periode drie diensten van acht uur draaien, waaronder minimaal twee dagdiensten een maximaal één avonddienst. Nachtdiensten mogen geen onderdeel vormen van de proeve. De proeve vindt plaats op een door jou zelf te bepalen moment binnen dezelfde organisatie als waar je al stage loopt. Wat moet je gaan doen? Tijdens de proeve ga je de volgende onderdelen uitvoeren: 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan 2. Verpleegtechnisch handelen 3. Geven van voorlichting 4. Bewijzen verzamelen van deskundigheidsbevordering 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg 6. Evalueren van de zorgverlening Hieronder staat beschreven wat er van je wordt verwacht binnen de verschillende onderdelen. Je hoeft je niet te houden aan de volgorde van de onderdelen. Bedenk met welk onderdeel je het beste kunt beginnen. En houdt rekening met eventuele voorbereidingstijd. Zorg ervoor dat je alles binnen de periode van de proeve uitvoert. 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan Je gaat een verpleeg/leefplan op- of bijstellen aan de hand van de informatie van een zorgvrager of diens naaste(n). Je moet minimaal drie verpleegkundige diagnoses stellen binnen één patiënt. Je kiest zelf de zorgvrager die hiervoor het meest geschikt is en stemt dit af met je beoordelaar. Als de situatie het toelaat, mag je in overleg met je beoordelaar ook meerdere verpleeg/leefplannen op- of bijstellen. Bij het op- of bijstellen van het verpleeg/leefplan ga je als volgt te werk: om de benodigde informatie te verkrijgen, voer je een gesprek met de zorgvrager en/of zijn (aanwezige) naaste(n). Je probeert tijdens dit gesprek zoveel mogelijk over de zorgvrager te weten te komen; bij het gesprek gebruik je het standaard anamneseformulier van de instelling waar je je proeve doet; op basis van de informatie die je hebt gekregen, stel je het verpleeg/leefplan op of bij. Ook bepaal je welke verpleegkundige interventies je gaat uitvoeren. Vervolgens werk je je plan uit en leg je het voor aan je beoordelaar; Wanneer je verpleeg/leefplan is goedgekeurd, bespreek je het met de zorgvrager en/of de direct betrokkene(n) en legt uit wat er met de zorgvrager gaat gebeuren. Hierbij geef je ook aan hoe het verpleegplan is opgebouwd. Als het verpleegplan niet wordt goedgekeurd,krijg je éénmaal de kans om het plan te verbeteren. 8

9 2. Verpleegtechnisch handelen Op basis van het bijgestelde verpleeg/leefplan ga je verpleegkundige interventies en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Hierbij moet je als volgt te werk gaan: je verzorgt meerdere zorgvragers, ook zorgvragers van wie je het verpleeg/leefplan niet hebt bijgesteld; je handelt volgens de regels en procedures zoals ze die gebruiken op je exameninstelling; je maakt tijdens de uitvoering gebruik van de juiste materialen en hulpmiddelen; je werkt met minimaal twee andere disciplines samen, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut; je legt tijdens je bezigheden steeds aan de zorgvrager uit wat je aan het doen bent. Daarnaast ondersteun je de zorgvragers bij hun persoonlijke (basis)zorg zoals die is vastgesteld in hun verpleegplannen. Hierbij ga je als volgt te werk: je toont aandacht en begrip voor de zorgvragers; je maakt gebruik van de juiste hulpmiddelen; je blijft de zorgvragers voortdurend observeren tijdens je bezigheden. Als ze vragen hebben of met een probleem zitten, probeer je hen zo goed mogelijk daarmee te helpen; je stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvragers, door ze te motiveren zoveel mogelijk handelingen zelf uit te voeren; je let zowel op de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de zorgvragers. Bij psychische problemen geef je ze zo nodig sociaal-maatschappelijke begeleiding; je houdt het verpleegplan in de gaten en je overlegt met je collega s hoe het met de zorgvragers gaat; je noteert de verpleegkundige interventies die je hebt uitgevoerd in het zorgdossier van de zorgvragers. Het kan gebeuren dat je terecht komt in een onvoorziene situatie. Bijvoorbeeld: er is brandalarm op jouw afdeling, er valt een patiënt uit bed of je krijgt te maken met agressie. Als je met zo n situatie te maken krijgt, dan handel je volgens de procedures die gangbaar zijn binnen de organisatie waar je je proeve uitvoert. Als er op de afdeling een zorgvrager sterft, bied je hem en zijn naaste(n) palliatiefterminale zorg. Indien deze situatie zich niet voordoet, maak jij een extra opdracht. 3. Geven van voorlichting Voor dit onderdeel geef je aan minstens vier verschillende zorgvragers (en/of diens naasten) samen of individueel een mondelinge voorlichting over een thema dat aansluit bij de situatie van de zorgvragers. Zo kun je denken aan de voorlichting die je geeft als je iemand voorbereidt op een behandeling of de instructie die je geeft voor de inname van medicijnen. Je doet dit mondeling, maar je mag het voorbereiden op papier. Tijdens de voorlichting gebruik je alle materialen en middelen die je nodig hebt om je verhaal duidelijk te maken. 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering Tijdens je studie of stage moet je aan deskundigheidsbevordering doen. Dat wil zeggen dat je een activiteit onderneemt om je eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek aan een conferentie. Hiervan moet je een bewijs verzamelen, dat je tijdens het afrondingsgesprek aan het einde van de proeve moet kunnen laten zien aan je beoordelaars. Ook moet je dit bewijs kunnen toelichten. Zorg ervoor dat je dit bewijs vóór het afrondingsgesprek hebt verzameld. Je mag dit al tijdens je studie doen. 9

10 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg De deelnemer moet zich tijdens haar opleiding inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden de integrale opdrachten uit lesperiode 15 gebruikt. Dit zijn Veilige zorg en Eindverantwoordelijke. Bij het afrondingsgesprek kunnen delen uit beide opdrachten ter sprake komen. 6. Evalueren van de zorgverlening Je sluit de proeve af met een afrondingsgesprek dat plaatsvindt binnen 2 weken na je proeve. Dit gesprek voer je zo mogelijk met de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum en je beoordelaar die je tijdens de proeve heeft beoordeeld. Tijdens het afrondingsgesprek bespreken jullie hoe de proeve gegaan is en wat jij ervan vond. Je geeft aan welke onderdelen er goed gingen en welke onderdelen je een volgende keer anders zou doen. Je laat zien dat je kunt verantwoorden waarom je voor een bepaalde handeling of aanpak hebt gekozen. Het is dus belangrijk dat je dit gesprek goed voorbereidt. Ook worden de verzamelde bewijzen voor deskundigheidsbevordering (onderdeel 4) en het voorbereide plan van aanpak met betrekking tot kwaliteit van zorg(onderdeel 5) besproken. Tot slot kan het zijn dat je moet reageren op enkele vragen over het bieden van palliatiefterminale zorg. Dit is alleen het geval als je tijdens de drie diensten geen palliatiefterminale zorg hebt hoeven bieden. In je antwoord op de vragen moet je laten zien dat je voldoende kunt omgaan met stervende patiënten en hun naasten. Zo snel mogelijk na het afrondingsgesprek hoor je of je bent geslaagd. Onderstaande informatie geldt voor de hele proeve Hoe word je beoordeeld? De uitvoering van de verschillende onderdelen in de proeve wordt beoordeeld door één of meer van je beoordelaars en de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum. De beoordeling is hierbij voldoende of onvoldoende. Begeleiding De vragen die je hebt over de proeve, stel je zoveel mogelijk vooraf als je de proeve op ROCvA MBO College Hilversum krijgt uitgereikt. Tijdens de proeve mag je professioneel overleggen, maar laat zoveel mogelijk zien dat je zelfstandig je werk kunt uitvoeren. Verlenging van de proeve Bij de beoordeling bestaat de kans dat zich een spoedsituatie voordoet, waardoor de beoordelaar niet goed kan beoordelen omdat hij hulp biedt aan een zorgvrager of collega. De proeve zal dan zo nodig en zo snel mogelijk verlengd worden, zodat je alsnog beoordeeld kan worden Uitslag van je proeve De uitslag van je proeve geeft de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum je zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 10 werkdagen na je afrondingsgesprek. 10

11 4. Instructie beoordelaar De deelnemer gaat beginnen aan een proeve van bekwaamheid. Met deze proeve van bekwaamheid worden kerntaak 1 t/m 3 ( zie bijlage 1) en bijbehorende werkprocessen geëxamineerd. De proeve vindt plaats op een moment in de opleiding dat door de deelnemer wordt bepaald. De proeve heeft een looptijd van maximaal één werkweek, waarin de kandidaat drie diensten van ieder acht uur draait. Minimaal twee daarvan zijn dagdiensten en maximaal één ervan is een avonddienst. Nachtdiensten mogen geen onderdeel vormen van de proeve. U als (leidinggevende) collega bent tijdens de proeve de beoordelaar van de kandidaat. U kunt de beoordeling alleen uitvoeren, of samen met maximaal één andere beoordelaar. Er mag niet meer dan één kandidaat tegelijk beoordeeld worden. U als beoordelaar bent tenminste drie maanden vooraf aan de proeve op de hoogte gebracht van de afname van de proeve door de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum, zodat u samen het afrondingsgesprek kunt inplannen. Minimale eisen beoordelaar De beoordelaar moet minstens hetzelfde opleidingsniveau als de deelnemer hebben en genoeg ervaring hebben om de deelnemer te beoordelen. Om de objectiviteit van de beoordeling te borgen, mag de beoordelaar niet de docent zijn die de stage heeft begeleid. Verder moet de beoordelaar voldoende beschikbaar zijn voor het beoordelen van de deelnemer. Als de beoordelaar tijdelijk niet in de buurt van de deelnemer kan zijn, omdat hij zijn eigen zorgtaken heeft, dan dient hij te controleren in verpleegdossiers/statussen wat de deelnemer zou moeten doen en/of gedaan heeft. Dit kan hij ook doen door de deelnemer uiteen te laten zetten wat zij gedaan heeft en haar tevens te laten beargumenteren hoe en waarom zij dit op een bepaalde wijze heeft uitgevoerd. Uitvoering beoordeling Tijdens de proeve gaat de deelnemer een verpleegplan op-of bijstellen en vervolgens ook uitvoeren. Bij de uitvoering wordt de deelnemer beoordeeld op het op-of bijgestelde verpleegplan en op de uitvoering hiervan. Tijdens de proeve gaat de deelnemer de volgende onderdelen uitvoeren: 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan 2. Verpleegtechnisch handelen 3. Geven van voorlichting 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg 6. Evalueren van de zorgverlening De deelnemer hoeft zich niet te houden aan de volgorde van de onderdelen. Wat er binnen de verschillende onderdelen van u wordt verwacht, staat hieronder beschreven. 11

12 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan De deelnemer gaat een verpleegplan op- of bijstellen aan de hand van de informatie van de zorgvrager of diens naaste(n). De deelnemer dient minimaal drie diagnoses binnen één zorgvrager te stellen. Zij kiest zelf de zorgvrager die hiervoor geschikt is en stemt dit met u af. Om de benodigde informatie te verkrijgen, voert de deelnemer een gesprek met de zorgvrager en/of diens naaste(n). Zij maakt hiervoor gebruik van de anamneseprocedure(s) van de exameninstelling. Nadat de deelnemer alle benodigde gegevens heeft verzameld, stelt zij het verpleeg/leefplan van de zorgvrager bij. U beoordeelt vervolgens of het verpleeg/leefplan volgens de richtlijnen en normen van de afdeling is bijgesteld. Ook moet het verpleeg/leefplan eenduidig en voldoende begrijpelijk zijn. Na uw goedkeuring bespreekt de deelnemer het bijgestelde verpleeg/leefplan met de zorgvrager. Hierbij geeft zij aan hoe het verpleeg/leefplan is opgebouwd en wat er wanneer met de zorgvrager gaat gebeuren. Daarna gaat zij het verpleeg/leefplan uitvoeren. 2. Verpleegtechnisch handelen Op basis van het bijgestelde verpleeg/leefplan gaat de deelnemer verpleegkundige interventies en verpleegtechnische handelingen verrichten. De deelnemer zorgt ervoor dat zij gebruik maakt van de juiste hulpmiddelen en dat zij de verpleegkundige interventies communiceert met de zorgvrager. De verpleegtechnische handelingen volgt zij conform instellingsprocedures uit. Ook werkt zij met minimaal twee andere disciplines samen. De deelnemer ondersteunt de zorgvrager bij zijn persoonlijke (basis)zorg, zoals die is vastgesteld in het verpleeg/leefplan. Zij toont aandacht en begrip voor de zorgvrager en maakt gebruik van de juiste hulpmiddelen. Zij blijft de zorgvrager die zij onder haar hoede heeft continu observeren en reageert adequaat op zijn problemen of vragen. De deelnemer besteedt tijdens de zorg aandacht aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Tijdens het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en/of (basis)zorg, observeert de deelnemer gericht het welzijn van de zorgvrager.. Hierbij houdt zij niet alleen rekening met zijn lichamelijke gezondheid, maar ook met zijn psychische en sociale toestand. Zij steunt de zorgvrager bij eventuele emotionele of gedragsproblemen en geeft zo nodig sociaal-maatschappelijke begeleiding. De deelnemer houdt het verpleeg/leefplan van haar zorgvrager in de gaten en overlegt over de toestand van de zorgvrager met haar collega s. Uitgevoerde interventies rapporteert de deelnemer in het zorgdossier van de zorgvrager. U als beoordelaar mag tijdens de proeve alleen ingrijpen als de deelnemer een cruciale fout maakt, die de zorgvrager in gevaar brengt. In een normale situatie dient de beoordelaar niet in te grijpen. Als zich een onvoorziene situatie voordoet waarin de deelnemer handelend moet optreden, moet zij adequaat handelen volgens de procedures die gangbaar zijn binnen de betreffende organisatie. Als er op de afdeling een zorgvrager sterft, biedt de kandidaat hem en zijn naaste(n) palliatiefterminale zorg 3. Geven van voorlichting De deelnemer geeft minimaal vier zorgvragers(en/of diens naasten) mondeling voorlichting over een voor de zorgvragers relevant thema. Zo kan de deelnemer de zorgvragers voorbereiden op een behandeling, informeren over toegediende medicatie, etc. De voorlichting kan afhankelijk van de situatie zowel in individueel als in groepsverband plaatsvinden. Tijdens de voorlichting gebruikt de deelnemer passende materialen om haar verhaal te ondersteunen. 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering Tijdens haar studie of stage moet de deelnemer aan deskundigheidsbevordering doen. Dat wil zeggen dat ze een activiteit onderneemt om haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek aan een conferentie. Hiervan moet zij een bewijs verzamelen, die ze tijdens het afrondingsgesprek aan het einde van de proeve moet kunnen laten zien aan de beoordelaars. Ook moet ze dit bewijs kunnen toelichten. Ze moet dit bewijs vóór het gesprek hebben verzameld. Dit mag ze al tijdens haar studie doen. 12

13 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg De deelnemer moet zich tijdens haar opleiding inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden de integrale opdrachten uit lesperiode 15 gebruikt. Dit zijn Veilige zorg en Eindverantwoordelijke. Bij het afrondingsgesprek kunnen delen uit beide opdrachten ter sprake komen. 6. Evalueren van de zorgverlening De deelnemer sluit de proeve af met een afrondingsgesprek. Dit gesprek voert zij met de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum; als beoordelaar bent u zo mogelijk ook aanwezig. Het afrondingsgesprek vindt indien mogelijk op de laatste dag doch uiterlijk binnen twee weken na de proeve plaats. U mag de deelnemer geen uitslag geven als het afrondingsgesprek nog niet heeft plaatsgevonden. Tijdens het afrondingsgesprek toont de deelnemer zelfreflectie en gaat zij in op het verloop van de proeve. Ook moet de deelnemer een drietal zaken voorbereiden: - Ten eerste dient de deelnemer tijdens dit gesprek een bewijs van deskundigheidsbevordering te overleggen. De deelnemer toont hiermee aan dat zij tijdens haar studie een activiteit heeft ondernomen om haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek een conferentie. Ook dient zij het geleerde te kunnen plaatsen in het perspectief van haar eigen beroepsontwikkeling. - Ten tweede wordt er tijdens het afrondingsgesprek aandacht besteed aan de professionalisering van beroep. Hiertoe moet de deelnemer drie punten noemen waarop de afdeling verbetering kan boeken. Van deze punten geeft de deelnemer aan waarom zij deze heeft gekozen. Eén ervan dient ze uit te werken tot een concreet plan van aanpak. Hierbij moet ze kunnen motiveren waarom zij dit verbeterpunt heeft gekozen en hoe ze de verbeteringen zou doorvoeren. - Tot slot legt de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum en de beoordelaar van de BPV de deelnemer een aantal dilemma s voor met betrekking tot het bieden van palliatief-terminale zorg (bijlage 2). Zo dient de deelnemer voldoende te kunnen omgaan met kwesties als euthanasie etc. Ze dient bij deze dilemma s een keuze te maken en deze te kunnen beargumenteren. Dit onderdeel wordt uitsluitend geëxamineerd wanneer zich tijdens de proeve geen sterfgeval heeft voorgedaan. Hoe beoordeelt u? U gaat de verschillende onderdelen tijdens de proeve beoordelen. U gebruikt hierbij de bijgevoegde beoordelingsmodellen. Voor onderdeel 4 geldt dat u samen met de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum beoordeelt. Als u gezamenlijk niet tot een oordeel kunt komen, dan heeft de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum het beslissende oordeel. De uitslag van de beoordeling dient zo snel mogelijk door de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum te worden gegeven, maar maximaal binnen 10 werkdagen. Begeleiding Tijdens de proeve mag de deelnemer professioneel met u of met collega s overleggen. Het is hierbij echter wel belangrijk dat de deelnemer laat zien te kunnen functioneren als zelfstandige verpleegkundige. Mocht de deelnemer een probleem hebben, probeer dan altijd eerst zelf de deelnemer een oplossing te laten aandragen. 13

14 5. Instructie verantwoordelijke van ROCVA MBO College Hilversum De deelnemer gaat beginnen aan een proeve van bekwaamheid. Met deze proeve van bekwaamheid worden kerntaak 1 t/m 3 en de bijbehorende werkprocessen ( zie bijlage 1) geëxamineerd. De proeve heeft een looptijd van maximaal één werkweek. Gedurende deze periode draait de deelnemer drie diensten van ieder acht uur, waarvan minimaal twee dagdiensten en maximaal één avonddienst. Nachtdiensten mogen geen onderdeel vormen van de proeve. De proeve van bekwaamheid vindt plaats op een door de deelnemer zelf te bepalen moment binnen het afronden van de opleiding. De proeve wordt uitgevoerd in de praktijksituatie waar de deelnemer al tijdens haar stage werkzaam is. De proeve wordt pas afgenomen als zij voldoende is ingewerkt op de betreffende afdeling. U als verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum voert in onderdeel 4 van deze proeve het afrondingsgesprek met de deelnemer. U beoordeelt de deelnemer samen met de beoordelaar(s). Er mag niet meer dan één deelnemer tegelijk beoordeeld worden. U als verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum moet de beoordelaar minimaal twee weken vooraf aan de proeve op de hoogte stellen van de afname van de proeve. Zo kunt u samen met de beoordelaar het afrondingsgesprek plannen. Tijdens de proeve gaat de deelnemer een verpleeg/leefplan op- of bijstellen en vervolgens ook uitvoeren. Bij de uitvoering wordt de deelnemer beoordeeld op het op- of bijgestelde verpleeg/leefplan en op de uitvoering hiervan. Tijdens de proeve gaat de deelnemer de volgende onderdelen uitvoeren: 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan 2. Verpleegtechnisch handelen 3. Geven van voorlichting 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg 6. Evalueren van de zorgverlening De deelnemer hoeft zich niet te houden aan de volgorde van de onderdelen. Onderdeel 1, 2 en 3 worden beoordeeld door de beoordelaar in de praktijk. U beoordeelt onderdeel 4, 5 en 6. Hieronder staat beschreven wat de verschillende onderdelen inhouden. 1. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan De deelnemer gaat een verpleeg/leefplan bijstellen aan de hand van de informatie van de zorgvrager of diens naaste(n). De deelnemer dient minimaal drie verpleegkundige diagnoses binnen één zorgvrager te stellen. Zij kiest zelf de zorgvrager die hiervoor geschikt is en stemt dit met u af. Om de benodigde informatie te verkrijgen, voert de deelnemer een gesprek met de zorgvrager en/of diens naaste(n). Zij maakt hiervoor gebruik van de anamnese procedure(s) van de exameninstelling. Nadat de deelnemer alle benodigde gegevens heeft verzameld, stelt zij het verpleeg/leefplan van de zorgvrager bij. Dit bijgestelde verpleeg/leefplan overlegt zij met de zorgvrager. Hierbij geeft zij aan hoe het verpleeg/leefplan is opgebouwd en wat er wanneer met de zorgvrager gaat gebeuren. Het verpleeg/leefplan voor de zorgvrager wordt ook voorgelegd aan de beoordelaar. Na goedkeuring van de beoordelaar gaat de deelnemer het verpleeg/leefplan uitvoeren. 14

15 2. Verpleegtechniscb handelen Op basis van het bijgestelde verpleeg/leefplan gaat de deelnemer verpleegkundige interventies en verpleegtechnische handelingen verrichten. De kandidaat zorgt ervoor dat zij gebruik maakt van de juiste hulpmiddelen en dat zij de verpleegkundige interventies communiceert met de zorgvrager. De verpleegtechnische handelingen volgt zij conform instellingsprocedures uit. Ook werkt zij met minimaal twee andere disciplines samen. De deelnemer ondersteunt de zorgvrager bij zijn persoonlijke (basis)zorg, zoals die is vastgesteld in het verpleeg/leefplan. Zij toont aandacht en begrip voor de zorgvrager en maakt gebruik van de juiste hulpmiddelen. Zij blijft de zorgvrager die zij onder haar hoede heeft continu observeren en reageert adequaat op zijn problemen of vragen. De deelnemer besteedt tijdens de zorg aandacht aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Tijdens het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en/of (basis)zorg, observeert de deelnemer gericht het welzijn van de zorgvrager. Hierbij houdt zij niet alleen rekening met zijn lichamelijke gezondheid, maar ook met zijn psychische en sociale toestand. Zij steunt de zorgvrager bij eventuele emotionele of gedragsproblemen en geeft zo nodig sociaal-maatschappelijke begeleiding. De deelnemer houdt het verpleeg/leefplan van haar zorgvrager in de gaten en overlegt over de toestand van de zorgvrager met haar collega s. Uitgevoerde interventies rapporteert de deelnemer in het zorgdossier van de zorgvrager. Als zich de situatie voordoet dat de deelnemer handelend moet optreden in onvoorziene situaties, moet zij adequaat handelen volgens de procedures die gangbaar zijn binnen de betreffende organisatie. Als er op de afdeling een zorgvrager sterft, biedt de deelnemer hem en zijn naaste(n) palliatiefterminale zorg 3. Geven van voorlichting De deelnemer geeft minimaal vier zorgvragers (en/of diens naasten) mondeling voorlichting over een voor de zorgvragers relevant thema. Zo kan de deelnemer de zorgvragers voorbereiden op een behandeling, informeren over toegediende medicatie, etc. De voorlichting kan afhankelijk van de situatie zowel in individueel als in groepsverband plaatsvinden. Tijdens de voorlichting gebruikt de deelnemer passende materialen om haar verhaal te ondersteunen. 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering Tijdens haar studie of stage moet de deelnemer aan deskundigheidsbevordering doen. Dat wil zeggen dat ze een activiteit onderneemt om haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek aan een conferentie. Hiervan moet zij een bewijs verzamelen, die ze tijdens het afrondingsgesprek aan het einde van de proeve moet kunnen laten zien aan de beoordelaars. Ook moet ze dit bewijs kunnen toelichten. Ze moet dit bewijs vóór het afrondingsgesprek hebben verzameld. Dit mag ze al tijdens haar studie doen. 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot kwaliteit van zorg De deelnemer moet zich tijdens haar opleiding inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden de integrale opdrachten uit lesperiode 15 gebruikt. Dit zijn Veilige zorg en Eindverantwoordelijke. Bij het afrondingsgesprek kunnen delen uit beide opdrachten ter sprake komen. 15

16 6. Evalueren van de zorgverlening De deelnemer sluit de proeve af met een afrondingsgesprek. Dit gesprek voert zij met u en zo mogelijk is/zijn de beoordelaar(s) ook aanwezig. Het afrondingsgesprek vindt uiterlijk binnen veertien dagen maar bij voorkeur nog op de laatste dag na de proeve plaats. De deelnemer mag pas na het afrondingsgesprek de uitslag van de proeve ontvangen. Tijdens het afrondingsgesprek toont de deelnemer zelfreflectie en gaat zij in op het verloop van de proeve. Ook moet de deelnemer een drietal zaken voorbereiden: - Ten eerste dient de deelnemer tijdens dit gesprek een bewijs van deskundigheidsbevordering te overleggen. De deelnemer toont hiermee aan dat zij tijdens haar studie een activiteit heeft ondernomen om haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek een conferentie. Ook dient zij het geleerde te kunnen plaatsen in het perspectief van haar eigen beroepsontwikkeling. - Ten tweede wordt er tijdens het gesprek aandacht besteed aan de professionalisering van beroep. Hiertoe moet de deelnemer drie punten noemen waarop de afdeling verbetering kan boeken. Van deze punten geeft de deelnemer aan waarom zij deze heeft gekozen. Eén ervan dient ze uit te werken tot een concreet plan van aanpak. Hierbij moet ze kunnen motiveren waarom zij dit verbeterpunt heeft gekozen en hoe ze de verbeteringen zou doorvoeren. - Tot slot legt u de deelnemer een aantal dilemma s voor met betrekking tot het bieden van palliatiefterminale zorg ( zie bijgevoegde bijlage). Zo dient de deelnemer voldoende te kunnen omgaan met kwesties als euthanasie etc. Ze dient bij deze dilemma s een keuze te maken en deze te kunnen beargumenteren. Dit onderdeel wordt uitsluitend geëxamineerd wanneer zich tijdens de proeve geen sterfgeval heeft voorgedaan. Hoe beoordeelt u? Onderdeel 4, 5 en 6 beoordeelt u in het afrondingsgesprek. Dit doet u door beoordelingsmodel 4 in te vullen. (Zie ook verdere uitwerking beoordelingsmodellen). Als u met de beoordelaar(s) niet tot een oordeel kan komen, dan heeft u als verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum het beslissende oordeel. U dient de uitslag van de beoordeling zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 10 werkdagen, aan de deelnemer mede te delen. Begeleiding Tijdens de proeve mag de deelnemer professioneel met de beoordelaar of met collega s overleggen. Het is hierbij echter wel belangrijk dat de deelnemer laat zien te kunnen functioneren als zelfstandige verpleegkundige. Mocht de deelnemer een probleem hebben, probeer dan altijd eerst zelf de deelnemer een oplossing te laten aandragen. 16

17 6. Instructie voor het werken met de beoordelingsmodellen Tijdens de proeve van bekwaamheid gaat u de deelnemer beoordelen op zijn functioneren. Het is hierbij belangrijk dat u zich realiseert dat de deelnemer bezig is met een examen. In dit examen staat alleen het beoordelen van de deelnemer centraal, niet meer het leeraspect. De deelnemer krijgt een voldoende voor een aspect, als hij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat het totale proces niet wordt verstoord en dat het proces wat betreft uitvoering en resultaat is zoals verwacht mag worden van een startende verpleegkundige. De deelnemer krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van dat aspect niet acceptabel is in de beroepspraktijk en/of het proces verstoort. 17

18 Inventarisatie exameninstelling U bent BPV-opleider en gaat inventariseren of onderstaande BPV-instelling kan dienen voor de beschreven proeve van bekwaamheid. Naam verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hvs Naam exameninstelling Afdeling binnen exameninstelling Naam beoordelaar Datum Beoordeling Akkoord Niet akkoord De exameninstelling heeft tijd beschikbaar om de deelnemer te instrueren en te beoordelen. De exameninstelling is bereid de deelnemer te instrueren en te beoordelen (en hier tijd voor vrij te maken). De exameninstelling heeft voldoende kennis om de deelnemer goed te beoordelen. Binnen de exameninstelling zijn alle werkzaamheden (en competenties) uitvoerbaar. Er is een beoordelaar binnen de exameninstelling aanwezig. De beoordelaar heeft ervaring met het beoordelen van deelnemers. De beoordelaar is in staat zich een objectief beeld te vormen van een deelnemer. De beoordelaar is op de hoogte van de inhoud van de proeve van bekwaamheid. De beoordelaar is in staat en bereid om een beoordelaartraining te volgen alvorens te functioneren als beoordelaar binnen de proeve. De beoordelaar heeft een beeld bij de te beoordelen beoordelingspunten. De gekozen zorgvragers vormen een afspiegeling van de dagelijkse beroepspraktijk Beslissing Indien alle beoordelingen akkoord zijn, kan binnen deze exameninstelling de proeve worden afgenomen. Voor akkoord: Datum en handtekening 18

19 Opmerkingen: 19

20 Beoordelingsmodel 1: Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan U gaat beoordelen hoe de deelnemer het verpleeg/leefplan heeft op- of bijgesteld. U bent bij dit onderdeel mogelijk een van de twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar een beoordeling geven. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam deelnemer Naam beoordelaar Datum De deelnemer krijgt een voldoende voor een aspect, als zij het aspect heeft zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar. De deelnemer krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Opstellen of bijstellen van een verpleeg/leefplan nr Werkproces V O De deelnemer luistert goed naar de zorgvrager De deelnemer maakt op passende wijze gebruik van de anamneseprocedure(s) De deelnemer achterhaalt op de juiste wijze de benodigde informatie om het verpleegplan op- of bij te stellen De deelnemer stelt op de juiste wijze het verpleeg/leefplan op of bij De kandidaat bespreekt op passende wijze het verpleegplan met de zorgvrager De deelnemer past haar taalgebruik op de juiste manier aan de zorgvrager aan. Opmerkingen: Datum & Akkoord beoordelaar: 20

21 Beoordelingsmodel 2: Verpleegtechnisch handelen U gaat beoordelen hoe de deelnemer de verpleeg/leefplannen uitvoert en hoe de deelnemer zorg biedt. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam deelnemer Naam beoordelaar Datum De deelnemer krijgt een voldoende voor een aspect, als zij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar. De deelnemer krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Verpleegtechnisch handelen nr Werkproces V O De deelnemer kan op de juiste manier werken volgens protocollen De deelnemer werkt hygiënisch De deelnemer kan op de juiste wijze afwijken van de protocollen als de situatie daarom vraagt ; 2.1; 2.2; 2.3 De deelnemer sluit aan bij de behoefte van de zorgvrager De deelnemer is communicatief vaardig ; 1.4 De deelnemer gebruikt de juiste hulpmiddelen De kandidaat werkt op de juiste manier samen met collega s De kandidaat gaat zorgvuldig om met meningsverschillen : De deelnemer pleegt op de juiste manier overleg 1.5; 2.4; ; 2.2 De deelnemer kan op een gepaste manier grenzen aangeven ; 2.2 De deelnemer toont op de juiste manier zelfbeheersing De deelnemer kan haar werk structureren en ordenen in logische volgorde ; 1.3; 2.2; De deelnemer blijft de zorgvrager voortdurend observeren ; 1.3; 2.2; De deelnemer handelt op de juiste wijze als de situatie daar om vraagt De deelnemer gaat zorgvuldig met materialen om De deelnemer ruimt op de juiste manier op 21

22 De deelnemer geeft een duidelijke en eenduidige overdracht (mondeling/schriftelijk) ; 1.4: T De deelnemer handelt kostenbewust ; 1.4 De deelnemer handelt milieubewust ; 1.4 De deelnemer handelt ergonomisch bewust De deelnemer overlegt adequaat met andere disciplines De deelnemer verleent adequaat palliatiefterminale zorg als de situatie zich voordoet De deelnemer handelt volgens instellingsprocedures De deelnemer houdt zich aan de verpleeg/leefplannen De deelnemer stimuleert op de juiste manier de zelfredzaamheid van de zorgvrager ; 2.3; ; ; 2.3; ; ; 2.3; ; ; 2.3; ; ; 2.4; De deelnemer houdt rekening met de psychische toestand van de zorgvrager De deelnemer houdt rekening met de sociale toestand van de zorgvrager De deelnemer steunt de zorgvrager met eventuele emotionele of gedragsproblemen De deelnemer geeft indien nodig sociaalmaatschappelijke begeleiding De deelnemer rapporteert op de juiste manier in zorgdossiers van zorgvragers wat zij gedaan heeft De deelnemer handelt adequaat in crisissituaties De deelnemer handelt volgens de procedures van de organisatie in crisissituaties Opmerkingen: Datum & Akkoord beoordelaar: 22

23 Beoordelingsmodel 3: Geven van voorlichting U gaat beoordelen hoe de deelnemer een zorgvrager/aantal zorgvragers advies geeft, instrueert en voorlichting geeft. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam kandidaat Naam beoordelaar Datum De deelnemer krijgt een voldoende voor een aspect, als zij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar. De deelnemer krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Geven van voorlichting nr Werkproces V O ; 1.7 De deelnemer stemt haar taalgebruik op de juiste manier af op de zorgvrager De deelnemer geeft de juiste hoeveelheid informatie ; 1.7 De deelnemer controleert op gepaste wijze of de zorgvrager of diens naaste de informatie begrepen heeft De deelnemer stimuleert en motiveert de zorgvrager op gepaste wijze , 1.7 De deelnemer geeft informatie die inhoudelijk klopt De deelnemer controleert op de juiste wijze of de zorgvrager haar advies opvolgt, ook op een later tijdstip , 1.7 De deelnemer gebruikt tijdens de voorlichting passende materialen om het verhaal te ondersteunen Opmerkingen Datum & Akkoord beoordelaar: 23

24 Beoordelingsmodel 4: Afronden van de zorgverlening (Kerntaak 1, werkproces 1.3; kerntaak 3, werkproces 3.1, 3.2 en 3.5 ) U gaat de onderdelen 4, 5 en 6 beoordelen. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam kandidaat Naam verantwoordelijke ROCvA MBO College Hilversum Datum De deelnemer krijgt een voldoende voor een aspect, als zij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar. De deelnemer krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Afronden van de zorgverlening nr Werkproces Afronding algemeen De deelnemerkan reflecteren op haar eigen functioneren De deelnemer kan adequaat haar handelen motiveren Dilemma s palliatiefterminale zorg De deelnemer kan omgaan met haar eigen emotie De deelnemer kan grenzen aangeven De deelnemer toont dat zij weet hoe palliatiefterminale zorg moet worden verleend 51. Bewijs deskundigheidsbevordering De deelnemer komt met passende bewijzen De deelnemer geeft een passende argumentatie bij bewijzen De deelnemer kan de bewijzen op juiste wijze plaatsen in het perspectief van de eigen beroepsontwikkeling 55. Verbeteringen kwaliteitszorg , 3.2 De deelnemer geeft toelichting op de uitvoering van de opdrachten Veilige zorg en Eindverantwoordelijke , 3.2 en 3.4 De deelnemer kan toelichten wat het leerrendement is van beide opdrachten. (zie punt 56) Opmerkingen: Datum & Akkoord beoordelaar: 24

25 Beoordelingsmodel 5: afrondingsgesprek U bent de eindverantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum en gaat het eindgesprek voeren. U gebruikt hiervoor het onderstaande model. Naam deelnemer Naam beoordelaar De deelnemer krijgt een voldoende voor een aspect, als zij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar. De deelnemer krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Afrondingsgesprek De deelnemer kan reflecteren op de uitgevoerde werkzaamheden volgens de STAR methode De deelnemer kan legt verbanden tussen de verschillende uitgevoerde werkzaamheden/ proeven De deelnemer kan verantwoorden waarom bepaalde handelingen ( op deze wijze) al dan niet zijn uitgevoerd. De deelnemer geeft aan welke competenties zij nog ( verder) wilt ontwikkelen De deelnemer stelt zich actief op in het gesprek De deelnemer komt met passende bewijzen Lezen B2 Interactie De deelnemer heeft tijdens het doen van de proeve blijk gegeven de tekst van de proeve te begrijpen De deelnemer levert een bijdrage aan het gesprek en legt standpunten helder uit Opmerkingen: Datum & Akkoord:.. 25

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Examen 3, deel 1. Begeleiden bij het sociaal functioneren Handleiding werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie