S c h o o l g i d s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o o l g i d s 2 0 1 5 2 0 1 6"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2 Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor de leerling De docenten De ouders Resultaten en kwaliteit van het onderwijs Schooltijden en studiebelasting Overige namen en adressen 21 Bijlage 22

3 3 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders? Deze schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen te informeren, en laat zien wat de school voor een leerling kan betekenen. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen biedt. Ouders en leerlingen kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Wanneer er sprake is van ouders in dit document worden ouders of verzorgers bedoeld. Wat staat er in deze schoolgids? Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in: - hoe de school het onderwijs vorm geeft. - wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. - welke resultaten de school bereikt. Verzoek aan ouders om te reageren Indien ouders of leerlingen vragen of wensen hebben naar aanleiding van deze schoolgids, of suggesties voor verbetering hebben, kunnen ze contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw drs. J.J.M. Franken.

4 4 1. De school 1.1. Naam en adres Stichting IBID Postadres: Postbus ED Amsterdam Nederland Bezoekadres: Bureau Herengracht IV Herengracht BS Amsterdam Nederland T: E: W: Directie en docenten De directeur van de school is mevrouw drs. J.J.M. Franken. Alle lesgevende activiteiten zullen in worden uitgevoerd door twaalf docenten, inclusief de directeur Schoolgrootte We begonnen in het eerste officiële schooljaar ( ) met acht leerlingen. Het leerlingenaantal is gestaag toegenomen. Een overzicht van de leerlingaantallen in de afgelopen drie jaren: ; 57 leerlingen ; 68 leerlingen ; 82 leerlingen Eind juni 2015 zijn er 85 leerlingen aangemeld voor schooljaar , dat aantal zal naar verwachting nog groeien.

5 5 2. Waar de school voor staat IBID biedt drie programma s voor begeleiding van leerlingen die IB Nederlands doen. Sinds de opstart in 2000 geeft IBID begeleiding bij het IB Dutch A Literature 1 SSST 2 programma. Naast dat examenprogramma biedt IBID, sinds 2010, het één- of tweejarige pre-ibdp 3 programma aan. Ook is er een intensief programma voor afwijkende situaties. Het IBID-onderwijsaanbod is vergelijkbaar met de laatste drie of vier leerjaren van het voortgezet onderwijs (VWO), maar dan voor IB, met veel aandacht voor analyses, reflectie en beschouwing, waarbij eveneens aandacht is voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden Het Dutch A Literature SSST-programma Het Dutch A Literature SSST -programma is een onderdeel van het tweejarige IB diploma years programma. Het einddoel is om de leerlingen voor te bereiden op het examen dat ze in het tweede IBDP-jaar moeten afleggen. Een IBDP-diploma biedt in principe de garantie voor toelating tot een Nederlandse universiteit, het is vaak een voordeel als Nederlands als A-taal in het pakket is opgenomen (een leerling krijgt een bilingual diploma als Nederlands op A-niveau tot één van de zes vakken behoort, en voor sommige studies is Nederlands vereist). De lessen zijn voor Nederlandstalige leerlingen, woonachtig in het buitenland, die daar een school bezoeken met een geaccrediteerd IBdiploma programma en die graag Nederlands als eerste taal in hun curriculum willen opnemen. Als er geen docent is op de school, of een docent kan niet voldoen aan de eisen van het internal assessment, dan kan een leerling geregistreerd worden voor het volgen van het Dutch A Literature SSST-programma. Dit mag alleen indien er minder dan zes kandidaten op school zijn voor Dutch A Literature, en de optie is alleen mogelijk op Standard Level (SL). 1 Nederlands als moedertaal, met de focus op literatuur 2 school supported self-taught 3 International Baccalaureate Diploma Program

6 Het pre-ibdp programma Sinds het schooljaar biedt IBID het pre-ibdp programma aan. De leerling volgt een één- of tweejarig traject dat vergelijkbaar is met de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs, maar dan meer gericht op de principes van het IB-onderwijs. Het pre-ibdp programma versterkt en onderhoudt enerzijds de aangeleerde (taal)vaardigheden, anderzijds bereidt het de leerling voor op het veeleisende IBDP Dutch A programma. Leerlingen worden langzaam aan bekend gemaakt met de beoordelingscriteria die kenmerkend zijn voor het IB-onderwijs, we sluiten zo veel mogelijk aan op het IBMYP (IB Middle Years Program) Het intensieve programma Indien een leerling door omstandigheden in het eerste IB-jaar op school geen Dutch A Literature heeft kunnen doen, is het mogelijk via IBID een éénjarig intensief inhaalprogramma te volgen. Uiteraard wordt eerst bekeken of dit een haalbare optie is qua niveau en omstandigheden. Een inhaal leerling volgt een aangepast en zeer geconcentreerd programma waarin de lesstof van twee jaren in één jaar wordt gepast. Het is mogelijk hier al aan het einde van het eerste IB-jaar mee te beginnen (na afloop van de IB-examens in mei). Daarnaast biedt IBID ook de mogelijkheid tot het volgen van een versneld Dutch A SSST-programma voor sterke leerlingen die al in het eerste IBDPjaar dit vak willen afronden (anticipated exam). In enkele gevallen kunnen wij ook leerlingen begeleiden bij een IBDPprogramma Nederlands dat eigenlijk via les op de internationale school zou moeten worden aangeboden. Het gaat dan altijd om uitzonderlijke situaties waarin na goed overleg tussen alle partijen (leerling-ouders-school-ibid) toch gekozen wordt door begeleiding op afstand via één van onze ervaren IBdocenten. Met ingang van het schooljaar bieden we ook een intensief éénjarig pre-ibdp programma aan voor leerlingen die het niveau van Grade 8 / VO2 niet hebben afgerond maar die graag het jaar erop Dutch A in hun vakkenpakket voor het IB Diploma Programma zouden willen opnemen.

7 7 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Het Dutch A Literature SSST programma IBID biedt een uitgebalanceerd programma om de leerling voor te bereiden op het examen Dutch A Literature SSST. Volgens de richtlijnen van het IBO wordt een lijst samengesteld van tien literaire werken. Stap voor stap wordt de leerling begeleid in het programma: de leerling krijgt aanvullend lesmateriaal via links en bijlagen de leerling krijgt advies bij het lezen van de literaire werken en het maken van opdrachten daarover de leerling leert literaire analyses te maken en een Written Assignment te schrijven er is intensieve training voor het mondelinge examen en de voorbereiding op de mei-examens Al bij de aanmelding legt IBID contact met de IB-coördinator en/of de SSSTcoördinator van de school. Dit contact wordt nauw onderhouden. Deze samenwerking maakt het mogelijk proefwerken voor Nederlands op school te doen, de leerling van alle kanten met raad en daad terzijde te staan, overleg te plegen over de leerling en rapportcijfers te geven. Ook zorgen wij ervoor dat de school over de benodigde informatie beschikt om de leerling op de juiste manier bij het IBO als self-taught leerling te registreren. De begeleiding is intensief, we proberen zo veel mogelijk op maat te werken, binnen de structuur van het lesprogramma. Het contact zal voornamelijk via en Skype verlopen, het verzenden van bijlagen en links is een essentieel onderdeel van de lessen. Gemiddeld zal er elke twee weken contact zijn, maar dit kan variëren al naar gelang de opdracht waaraan gewerkt wordt. De elektronische leeromgeving dient optimaal ingericht te zijn; de leerling draagt zorg voor een goede bereikbaarheid via en Skype, IBID biedt les-op-afstand met een docent die vrijwel even makkelijk bereikbaar is als een docent op school Voorbereiding op het Dutch A Literature SSST-examen Het Dutch A Literature examen voor self-taught leerlingen bestaat uit vier extern te beoordelen examenonderdelen. De leerlingen schrijven ten eerste een Written Assignment (WA). De IBIDdocent heeft hier als verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de leerling een geschikt onderwerp en een relevante onderzoeksvraag kiest, daarnaast begeleidt de docent het schrijfproces en zorgt, in samenwerking met de school, dat het WA op de juiste wijze en tijd wordt ingeleverd bij het IBO.

8 8 Het tweede onderdeel, het mondelinge examen, wordt afgenomen in het examenjaar. IBID bereidt de leerling hier grondig op voor en de IB-school van de leerling faciliteert het examenproces. Via Skype worden er oefenexamens gedaan. De opdrachten voor het examen worden door het IBO naar school verstuurd, de leerlingen spreken hun examen in op audiobestanden die door de school aan het IBO worden gezonden. Tijdens de eind examens in mei worden de resterende twee examenonderdelen gedaan, Paper 1 (guided literary analysis) en Paper 2 (essay). Hierop worden de leerlingen gedurende de twee jaar begeleiding stap voor stap voorbereid. Paper 1 is het enige examenonderdeel dat niet verbonden is met de literatuurlijst. Oefening en ervaring komen uit de verschillende opdrachten die docenten geven plus uit het maken van oude examens. Het essay (paper 2) is gebaseerd op drie boeken van de lijst, die uitgebreid worden behandeld. Ook voor het essay zal worden geoefend op basis van IBexamens van voorgaande jaren Het pre-ibdp programma Het lesprogramma is gebaseerd op de volgende vaardigheden: 1. Taalvaardigheid; herhaling van relevante grammatica en spelling, uitbreiding van woordenschat en register, werken aan interpunctie, correcte zinsbouw enz. 2. Schrijfvaardigheid (zowel creatief als zakelijk); er wordt geanticipeerd op het niveau van schrijven dat van een IBDP-leerling wordt verwacht, een niveau dat aanmerkelijk hoger ligt dan waar binnen het Nederlandse curriculum op wordt voorbereid 3. Leesvaardigheid; het lezen en verwerken van zakelijke teksten. Deze vaardigheid zal met name in het éénjarige intensieve programma en het tweejarige pre-ibdp programma aan de orde komen 4. Literatuuranalyse; het aanleren van vaardigheden voor literaire analyse in combinatie met het lezen van verhalen en romans. De leerling volgt de lessen Nederlands in principe als een extra-curriculaire cursus en zal er dus buiten school om tijd voor moeten reserveren. Sommige internationale scholen hebben ons pre-ibdp programma als self-taught vak erkend, een taalvak dus dat meetelt in het curriculum van de school. Het lesprogramma is erop gericht de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuze van het vak Dutch A (Literature) in het IBDPprogramma. Er wordt individueel gewerkt, de docent en de leerling bepalen aan het begin van het schooljaar met elkaar hoe het lesprogramma week voor week ingeroosterd gaat worden. Er wordt gewerkt met vaste modules die in totaal

9 9 36 weken beslaan, er blijven dan vier weken over die in overleg kunnen worden ingevuld (inhalen, extra opdrachten, revisie). Per week moet een leerling rekenen op drie uur werk Het intensieve programma In dit programma wordt op maat gewerkt, met gebruikmaking van de IBIDlesprogramma s. Afspraken en verwachtingen worden van tevoren vastgelegd met de leerling, de ouders en de IB-school van de leerling.

10 10 4. De zorg voor de leerling 4.1. De intakeprocedure Leerlingen melden zich aan middels het aanmeldingsformulier op de website. Voor de Dutch A Literature SSST-leerlingen wordt, in overleg met de IB-school en de ouders, bekeken of de keuze voor Dutch A Literature SSST haalbaar is. De samenwerking met de school is zeer belangrijk, de school draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid naar het IBO toe en speelt een cruciale rol in het afnemen van examens, proefwerken en het faciliteren van studietijd. Bovendien is overleg met de school belangrijk in verband met de pakketkeuze. Voor de pre-ibdp leerlingen is van belang dat ze het niveau 2-3 HAVO/VWO hebben afgerond en gemotiveerd zijn om in het IB Diploma Programma Dutch A te kiezen in hun vakkenpakket. Leerlingen die het éénjarige programma willen volgen moeten eventueel een test afleggen om te bepalen of ze het reguliere- of het intensieve programma zullen volgen Het volgen van de ontwikkeling van de leerling Via toetsen, beoordelingen volgens de IB assessment criteria en observaties worden de vorderingen en ontwikkeling van de Dutch A Literature SSST-leerling bijgehouden. De pre-ibdp leerlingen krijgen steeds uitgebreide feedback van de docent op hun werk. Vanzelfsprekend wordt al het door de leerlingen ingeleverde werk ook door een docent nagekeken en besproken. Een leerling mag respons verwachten binnen enkele dagen nadat het werk is ingeleverd De verslaggeving Dutch A Literature SSST: Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het werk van de leerling, de voortgang en resultaten, besprekingen met de school en gesprekken met ouders. Omdat we te maken hebben met een self-taught subject hoeven de leerlingen in principe op hun schoolrapporten geen cijfer te krijgen voor het vak Nederlands, ook een voor het IBO bestemde predicted grade is niet noodzakelijk. Toch streven we ernaar dat er cijfers voor Nederlands worden gegeven, de voortgang wordt immers gedurende de twee jaren bijgehouden volgens de IB-criteria en deze zijn zeker indicatief voor het te verwachten eindcijfer. Op het IB-diploma komt uiteraard ook het behaalde cijfer voor Dutch A Literature SSST te staan, alsook dat het een bilingual diploma is (mits Nederlands als één van de zes verplichte vakken is geregistreerd). IBID verstuurt aan het einde van

11 11 het eerste schooljaar een uitgebreide Engelstalige schriftelijke rapportage, bestemd voor de ouders/verzorgers en de contactpersoon op school. Pre-IBDP: Dit programma is in principe extra-curriculair en staat dus los van de lessen die de leerling volgt op een internationale school. Indien gewenst kunnen er soms assessments worden gedaan die corresponderen met het curriculum van de school. Er wordt een tussenrapport geschreven in februari, en in mei/juni zal de IBID-docent een uitgebreide rapportage schrijven die gericht is op de voortgang van het pre-ibdp programma (voor leerlingen die het eerste jaar van het tweejarige programma hebben afgerond) of, voor de overige leerlingen, op de keuze van Nederlands als moedertaal in het IBDPpakket. Intensief programma: De verslaggeving is afhankelijk van het gevolgde programma De wijze waarop contact onderhouden wordt met ouders IBID vindt het waardevol om met de ouders contact te hebben over de lessen van de leerling en is graag op de hoogte van bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het volgen van de lessen en het inleveren van de opdrachten. Hoewel we uitgaan van de zelfstandigheid van de leerling, kunnen ouders ook met vragen en opmerkingen terecht bij de docent, die in sommige gevallen zal doorverwijzen naar de directeur. s van een IBID-docent naar de leerling gaan in cc. naar één van de ouders om kwijtraken/niet ontvangen van mail tot een minimum te beperken. We laten het aan de leerling en zijn/haar ouders over of de mail van de leerling aan de IBID-docent ook met een cc. naar één van de ouders wordt verstuurd Ziekte of nalatigheid van de leerling Als een leerling niet reageert op een van de IBID-docent dan geldt het volgende stappenplan: 1. Binnen enkele dagen na het verstrijken van de deadline stuurt de docent een waarschuwing naar de leerling, met de ouders in cc 2. Na nog een week geen respons wordt er een bericht gestuurd aan de directeur van IBID (mits zij niet zelf de docent is). Zij neemt dan contact op met de leerling, de ouders én de school.

12 12 Bij langdurige ziekte van een leerling overlegt de directeur van IBID met de verantwoordelijke persoon van de school over het te volgen beleid. Een zieke IBID-docent zal altijd vervangen worden door een IBID-collega.

13 13 5. De docenten 5.1. W ie? Josephine Franken (Amsterdam) heeft IBID in 2000 opgericht, ze is directeur en docent SSST. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van alle werkzaamheden bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E: Annelies de Reus (Richterswil) werkt bij IBID sinds Ze geeft les aan SSST- en pre-ibdp studenten, tevens is ze coördinator van het pre-ibdp programma, zij stuurt daarin docenten aan en begeleidt de doorontwikkeling van de lesprogramma s. Meer informatie vindt u op de website. E: Luc Peeters (Osaka) werkt sinds 2009 bij IBID als docent SSST. Meer informatie vindt u op de website. E: Hanneke Klep (Aberdeen) is docente bij IBID sinds Zij gaf les aan de eerste lichting pre-ibdp studenten, daarnaast heeft ze ook steeds leerlingen begeleid bij hun SSST-programma. Meer informatie vindt u op de website. E:

14 14 Ionica Lub (Perth, niet op de foto) geeft vanaf 2011 les bij IBID, het zwaartepunt ligt bij begeleiding van pre-ibdp studenten. Meer informatie vindt u op de website. E: Inge Jansen (Singapore) geeft ook vanaf 2011 les bij IBID, ze begeleidt leerlingen bij zowel SSST als pre-ibdp. Meer informatie vindt u op de website. E: Ilse van Rompaey (Frankfurt) is deel van het IBID-team geworden in Ook zij is ervaren met het begeleiden van zowel pre-ibdp studenten als SSST, met nadruk op SSST. Ilse is medeverantwoordelijk voor het beheer van het IBID-lesmateriaal. Meer informatie vindt u op de website. E: Pieter van der Vorm (Wenen) werd in 2013 SSST-docent bij IBID. Pieter is met ingang van schooljaar , in samenwerking met de directeur, ook coördinator van het lesprogramma voor SSST. Meer informatie vindt u op de website. E: Jan-Willem Bok (Madrid) begon in 2014 met het lesgeven aan SSST- studenten bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E: Suzanne van der Schot (Dubai) geeft ook sinds 2014 les aan SSST- studenten bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E: Sjolanda Huls (Zumikon) begint het schooljaar bij IBID als docent pre-ibdp en SSST. Meer informatie vindt u op de website. E: Betty Barèl (Rijswijk) is met ingang van het schooljaar pre-ibdp docent bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E:

15 Wijze van vervanging bij ziekte of scholing De cursus zal altijd doorgang vinden. Bij onverhoopt langdurig uitvallen van één van de IBID-docenten zullen de lessen worden overgenomen door een andere IBID-docent. Ons lesmateriaal en de dossiers van onze leerlingen zijn intern altijd overdraagbaar Scholing van docenten De ontwikkelingen binnen het IB-onderwijs worden op de voet gevolgd en er wordt voortdurend aandacht geschonken aan vergroting van deskundigheid. Hiertoe worden alle relevante IBO-cursussen gevolgd. Ook volgen alle docenten de laatste ontwikkelingen binnen het IB via het OCC 4, waar zij als IB-docent toegang toe hebben. Daarnaast zijn er regelmatig IBIDdocentenworkshops waarin met elkaar het lesmateriaal en de lesmethodes geëvalueerd, bijgewerkt en/of gemaakt worden. 4 Online Curriculum Centre

16 16 6. De ouders 6.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders IBID probeert een goede samenwerking te creëren door de ouders zo veel mogelijk relevante informatie te geven. Indien voor ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, kan altijd schriftelijk of mondeling om nadere toelichting gevraagd worden. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van docenten en overige leerlingen zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het schoolplan, referenties, enzovoorts. IBID vindt het belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar zijn een uitgangspunt voor goede communicatie. Het is bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen hebben ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school IBID vindt het belangrijk goede contacten met de ouders van de leerlingen te onderhouden. Het is van groot belang dat ouders eventuele wijzigingen in hun contactgegevens doorgeven. Ook stellen we het op prijs de mogelijkheid te hebben ouders indien nodig via telefoon of Skype te kunnen contacteren Klachtenprocedure Ouders kunnen zich altijd tot de school wenden met klachten. Goede afspraken over de dan te volgen gedragslijn helpen om duidelijkheid te scheppen en voorkomen dat kwesties tot een conflict escaleren. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Er is een getrapte aanspreekbaarheid: Niveau 1 De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de docent. Niveau 2 Vinden de ouders en/of de docent geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie worden betrokken, maar dan slechts met instemming van alle partijen. Niveau 3 Als ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur, dat in overleg met de directeur de kwestie tot een oplossing zal proberen te brengen. Mocht de bovengeschetste procedure niet tot een bevredigende oplossing

17 17 van de klacht leiden, dan kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Klachtencommissie van de VBS (Vereniging van Bijzondere Scholen). De VBS neemt alleen klachten in behandeling, die eerst intern binnen de school volgens procedure zijn afgehandeld, zij neemt geen klachten over arbeidsvoorwaardelijke zaken in behandeling. Contactgegevens: Landelijke Klachtencommissie VBS Postbus CN Den Haag Tel: W: Voor klachten die betrekking hebben op zaken als seksuele intimidatie kunnen ouders of leerlingen zich wenden tot een speciaal hiervoor aangestelde Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie, telefoonnummer Schoolgeld/ouderbijdragen lesgeld SSST per schooljaar 2950,00 lesgeld éénjarig intensief SSST-programma 4200,00 lesgeld pre-ibdp per schooljaar 2250,00 lesgeld éénjarig intensief pre-ibdp programma 2950,00

18 18 7. Resultaten en kwaliteit van het onderwijs 7.1. Leerresultaten van IBDP-leerlingen Het IB geeft cijfers op de schaal van 7 7 = excellent performance 6 = very good performance 5 = good performance 4 = satisfactory performance 3 = mediocre performance 2 = poor performance 1 = very poor performance In onderstaande tabellen staan de resultaten van de afgelopen twee schooljaren. De variabele getallen geven het aantal leerlingen aan dat een bepaald cijfer behaald heeft na het volgen van het éénjarige intensieve programma of het reguliere tweejarige IBID-programma. Schooljaar intensief programma 2-jaars programma Schooljaar intensief programma 2 2-jaars programma Het gemiddelde eindcijfer van de IBID-leerlingen komt daarmee voor de May 2014 exams op ruim 4.8, hetzelfde geldt voor de May 2015 exams. Wereldwijd waren de gemiddelde resultaten voor Dutch A Literature SL in , in Deze resultaten bevestigen wederom dat IBID-leerlingen hoger scoren dan andere IB Dutch A Literature SL leerlingen. Examenuitslagen worden jaarlijks vrijgegeven rond 6 juli. Op het moment van verschijnen van deze schoolgids zijn de resultaten van de May Exams

19 nog niet bekend, ze worden vermeld in het jaarverslag en de nieuwsbrief die IBID begin schooljaar zal publiceren. IBID probeert structureel zicht te krijgen op de prestaties van haar leerlingen in het universitair en voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen kiezen voor terugkeer naar Nederland/België. Wel is er een tendens om dan voor internationaal universitair onderwijs te kiezen. We werken dit uit in de jaarverslagen/nieuwsbrieven die te vinden zijn op onze website Kwaliteit van het onderwijzend personeel Van alle teamleden wordt verwacht dat ze het relevante opleidingsniveau hebben en dat ze nauw betrokken zijn bij IB-onderwijs. Er vinden regelmatig functioneringsgesprekken plaats met bestuur en/of directie. Zie verder wat beschreven wordt onder 5.3, Scholing van docenten Kwaliteit van het onderwijs Inmiddels heeft IBID driemaal de vierjaarlijkse cyclus doorlopen van periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO), uitgevoerd door de inspectie van het onderwijs. We waren al trots op de eerste twee rapporten, die een erkenning waren voor onze innovatieve en professionele werkwijze. Het recente derde rapport is een kroon op ons werk. Natuurlijk zijn we erg tevreden met de resultaten van onze leerlingen, en met de positieve feedback op ons werk (referenties te vinden op onze website, bij doorklikken op één van de referenties op de homepage). Bijzonder gelukkig zijn we daarnaast ook met de expliciete vermelding in het inspectierapport van kwaliteitsaspect 4: het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen, beoordeeld met de maximale score. Normaliter worden organisaties voor afstandsonderwijs niet beoordeeld op het aspect schoolklimaat, maar de inspectie vond dit aspect dermate positief aanwezig bij IBID dat het vermeld werd in het rapport. Het rapport is te lezen op onze website via PKO-rapport-2015.pdf

20 20 8. Schooltijden en studiebelasting Onze begeleiding is afgestemd op algemene tijden van scholen op het noordelijk halfrond, met een korte kerstvakantie en een lange zomervakantie. Er wordt indien mogelijk rekening gehouden met - afwijkende schoolvakanties van de leerlingen, mits dit op tijd aangegeven wordt. De Dutch A Literature SSST-lessen zijn per schooljaar verdeeld over 10 maanden, de pre-ibdp lessen beslaan in totaal 40 weken (36 met voorgeschreven programma, 4 weken voor inhalen, revisie of extra opdrachten). IBID onderbreekt haar onderwijswerkzaamheden in principe van begin juli tot half augustus en tijdens de kerstvakantie. De resterende vrije dagen worden in overleg tussen docent en leerling ingeroosterd. De studiebelasting voor SSST-leerlingen is gelijk aan die van elk ander IBvak op Standard Level. Een IB-school hoort aan een op school gegeven Standard Level-vak per cursus van twee jaar in totaal 150 klokuren (is meestal drie lesuur per week) te besteden. Daarbij komt dan natuurlijk nog het huiswerk van de leerling. Leerlingen die het pre-ibdp programma volgen moeten rekenen op gemiddeld 3 uur werk per week. Het intensief programma vergt uiteraard een grotere inzet, het zal zeker anderhalf maal zoveel tijd kosten als de reguliere programma s.

21 21 9. Overige namen en adressen 9.1. Schoolbestuur Voorzitter: Mevr. C.E.B. (Lidy) Grisel-Hoondert (BBA) Penningmeester: De heer M. (Marcel) Thoen Secretaris: Mevr. Drs. C. (Caro) Ritsma Contactpersoon bestuur: Mevrouw Lidy Grisel E: 9.2. Vertrouwenspersoon Ouders of leerlingen kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie van het VBS of tot een Vertrouwensinspecteur, zie 6.3 voor nadere informatie Externe personen Stichting NOB Parkweg 20a 2271 AJ Voorburg T: , F: Inspectie van het onderwijs Afdeling Buitenland Postbus AB Tilburg T: (vragen van ouders over onderwijs in het buitenland) T: (speciale lijn voor besturen en scholen) E: W:

22 22 Bijlage Hieronder volgt de tekst van artikel 24a en 24c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), augustus Artikel 24a. Schoolgids 1. De schoolgids bevat voor ouders, voogden, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over: a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, waaronder, in ieder geval met betrekking tot het schooljaar voorafgaande aan het schooljaar waarin de schoolgids wordt vastgesteld en onderscheiden naar soort onderwijs, voor elk leerjaar i. het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs, ii. het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt, b. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven c. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren waarbij wordt aangegeven of sprake is van vakoverstijgende programmaonderdelen en de inzet van het personeel daarbij, d. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 27, tweede lid, waarbij een ontwerp van een overeenkomst voor een dergelijke bijdrage, die voldoet aan de eisen die in, artikel 27, tweede lid, zijn geformuleerd, in de schoolgids wordt opgenomen, e. de rechten en plichten van de ouders, de voogden, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 24b, waarbij wat betreft de leerlingen kan worden volstaan met vermelding van de rechten en plichten opgenomen in het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g,

23 23 f. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 24, eerste lid, omschreven bijdragen, en g. het beleid met betrekking tot de veiligheid. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop a. de resultaten worden beschreven die met het onderwijs worden bereikt, en b. de context wordt vermeld waarin de onder a bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst. 3. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders, voogden, verzorgers dan wel de meerderjarige en handelingsbekwame leerling bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids. 4. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend. Artikel 24c. Vaststelling schoolplan en schoolgids 1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast. 2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgend schooljaar. 3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.

S c h o o l g i d s 2 0 1 4 2 0 1 5

S c h o o l g i d s 2 0 1 4 2 0 1 5 Schoolgids 2014 2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 4 3. De organisatie van het onderwijs 5 4. De zorg voor de leerling 7 5. De docenten 8 6. De ouders 11

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting IBID 2008-2009

Jaarverslag Stichting IBID 2008-2009 jaarverslag08 09 Jaarverslag Stichting IBID 2008-2009 IBID-leerlingen In het schooljaar 2008-2009 hebben dertig leerlingen de Dutch A1 SL-lessen bij IBID gevolgd. Twintig leerlingen zijn het eindexamenjaar

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging Nederlandse School de Taaltoekel Addis Abeba, Ethiopië Voorwoord De Taaltoekel heeft haar informatie voorziening verdeeld over drie onderdelen: de schoolgids, de schoolsite

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR BARCELONA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR BARCELONA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR BARCELONA School : ntc-vo Stichting Nederlandse taal en cultuur Barcelona Plaats : BARCELONA - SPANJE BRIN-nummer : 28TR

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 30DV Onderzoek uitgevoerd op : 7 december 2010 Documentnummer : 3047730

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015! PlanvanAanpaksluitingAloysiusCollegeDenHaag 29september2015 Leeswijzer VooruligthetplanvanaanpakvanhetbestuurvanhetAloysiusCollegevoordesluitingvan deschool. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal

Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal Klachtenregeling Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal Deze regeling is zowel bedoeld voor klachten van algemene aard als klachten op het terrein van seksuele intimidatie,

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN

INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN Versie oktober 2015 Staatsexamens: kwaliteit hoog in het vaandel Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is voor de staatsexamens voortgezet onderwijs (VO) op zoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Trajectum College vmbo-k Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TJ-0 Arrangementsnummer: 172777 HB: 3232045 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014/2015

Bevorderingsnormen 2014/2015 Bevorderingsnormen 2014/2015 Onder voorbehoud van goedkeuring door de MR 1 Amersfoort, januari 2015 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van Schiphol Group die geen mbo-diploma hebben.

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË School : NTC De Taaltoekel, Addis Abeba, Ethiopië Plaats : ADDIS ABEBA - ETHIOPIË BRIN-nummer : 28ER Onderzoeksnummer : 118428

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014. Algemene voorwaarden In de Algemene Voorwaarden lees je alles over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de levering, betaling en garantie bij Success Society. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS LA MORALEJA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS LA MORALEJA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS LA MORALEJA, SPANJE School : NTC primair onderwijs La Moraleja, Spanje Plaats : ALCOBENDAS - SPANJE BRIN-nummer : 28GH Onderzoeksnummer : 120243

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Definitieve rapportage

Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Dordrecht Afdelingen mavo, havo en vwo Definitieve rapportage Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 30CC-0 HB-nummer: 3521329 Onderzoek

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Openbare basisschool Merwedeschool Plaats : Hardinxveld-Giessendam BRIN-nummer : 10UA Onderzoeksnummer : 120280 Datum schoolbezoek : 11 oktober

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 Handleiding website Inhoud 1. Schema...2 2. Situering...3 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 3.1 Homepage de registratie...4 3.2 Registreren...5 3.3 Aanmelden = de

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie