S c h o o l g i d s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o o l g i d s 2 0 1 5 2 0 1 6"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2 Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor de leerling De docenten De ouders Resultaten en kwaliteit van het onderwijs Schooltijden en studiebelasting Overige namen en adressen 21 Bijlage 22

3 3 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders? Deze schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen te informeren, en laat zien wat de school voor een leerling kan betekenen. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen biedt. Ouders en leerlingen kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Wanneer er sprake is van ouders in dit document worden ouders of verzorgers bedoeld. Wat staat er in deze schoolgids? Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in: - hoe de school het onderwijs vorm geeft. - wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. - welke resultaten de school bereikt. Verzoek aan ouders om te reageren Indien ouders of leerlingen vragen of wensen hebben naar aanleiding van deze schoolgids, of suggesties voor verbetering hebben, kunnen ze contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw drs. J.J.M. Franken.

4 4 1. De school 1.1. Naam en adres Stichting IBID Postadres: Postbus ED Amsterdam Nederland Bezoekadres: Bureau Herengracht IV Herengracht BS Amsterdam Nederland T: E: W: Directie en docenten De directeur van de school is mevrouw drs. J.J.M. Franken. Alle lesgevende activiteiten zullen in worden uitgevoerd door twaalf docenten, inclusief de directeur Schoolgrootte We begonnen in het eerste officiële schooljaar ( ) met acht leerlingen. Het leerlingenaantal is gestaag toegenomen. Een overzicht van de leerlingaantallen in de afgelopen drie jaren: ; 57 leerlingen ; 68 leerlingen ; 82 leerlingen Eind juni 2015 zijn er 85 leerlingen aangemeld voor schooljaar , dat aantal zal naar verwachting nog groeien.

5 5 2. Waar de school voor staat IBID biedt drie programma s voor begeleiding van leerlingen die IB Nederlands doen. Sinds de opstart in 2000 geeft IBID begeleiding bij het IB Dutch A Literature 1 SSST 2 programma. Naast dat examenprogramma biedt IBID, sinds 2010, het één- of tweejarige pre-ibdp 3 programma aan. Ook is er een intensief programma voor afwijkende situaties. Het IBID-onderwijsaanbod is vergelijkbaar met de laatste drie of vier leerjaren van het voortgezet onderwijs (VWO), maar dan voor IB, met veel aandacht voor analyses, reflectie en beschouwing, waarbij eveneens aandacht is voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden Het Dutch A Literature SSST-programma Het Dutch A Literature SSST -programma is een onderdeel van het tweejarige IB diploma years programma. Het einddoel is om de leerlingen voor te bereiden op het examen dat ze in het tweede IBDP-jaar moeten afleggen. Een IBDP-diploma biedt in principe de garantie voor toelating tot een Nederlandse universiteit, het is vaak een voordeel als Nederlands als A-taal in het pakket is opgenomen (een leerling krijgt een bilingual diploma als Nederlands op A-niveau tot één van de zes vakken behoort, en voor sommige studies is Nederlands vereist). De lessen zijn voor Nederlandstalige leerlingen, woonachtig in het buitenland, die daar een school bezoeken met een geaccrediteerd IBdiploma programma en die graag Nederlands als eerste taal in hun curriculum willen opnemen. Als er geen docent is op de school, of een docent kan niet voldoen aan de eisen van het internal assessment, dan kan een leerling geregistreerd worden voor het volgen van het Dutch A Literature SSST-programma. Dit mag alleen indien er minder dan zes kandidaten op school zijn voor Dutch A Literature, en de optie is alleen mogelijk op Standard Level (SL). 1 Nederlands als moedertaal, met de focus op literatuur 2 school supported self-taught 3 International Baccalaureate Diploma Program

6 Het pre-ibdp programma Sinds het schooljaar biedt IBID het pre-ibdp programma aan. De leerling volgt een één- of tweejarig traject dat vergelijkbaar is met de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs, maar dan meer gericht op de principes van het IB-onderwijs. Het pre-ibdp programma versterkt en onderhoudt enerzijds de aangeleerde (taal)vaardigheden, anderzijds bereidt het de leerling voor op het veeleisende IBDP Dutch A programma. Leerlingen worden langzaam aan bekend gemaakt met de beoordelingscriteria die kenmerkend zijn voor het IB-onderwijs, we sluiten zo veel mogelijk aan op het IBMYP (IB Middle Years Program) Het intensieve programma Indien een leerling door omstandigheden in het eerste IB-jaar op school geen Dutch A Literature heeft kunnen doen, is het mogelijk via IBID een éénjarig intensief inhaalprogramma te volgen. Uiteraard wordt eerst bekeken of dit een haalbare optie is qua niveau en omstandigheden. Een inhaal leerling volgt een aangepast en zeer geconcentreerd programma waarin de lesstof van twee jaren in één jaar wordt gepast. Het is mogelijk hier al aan het einde van het eerste IB-jaar mee te beginnen (na afloop van de IB-examens in mei). Daarnaast biedt IBID ook de mogelijkheid tot het volgen van een versneld Dutch A SSST-programma voor sterke leerlingen die al in het eerste IBDPjaar dit vak willen afronden (anticipated exam). In enkele gevallen kunnen wij ook leerlingen begeleiden bij een IBDPprogramma Nederlands dat eigenlijk via les op de internationale school zou moeten worden aangeboden. Het gaat dan altijd om uitzonderlijke situaties waarin na goed overleg tussen alle partijen (leerling-ouders-school-ibid) toch gekozen wordt door begeleiding op afstand via één van onze ervaren IBdocenten. Met ingang van het schooljaar bieden we ook een intensief éénjarig pre-ibdp programma aan voor leerlingen die het niveau van Grade 8 / VO2 niet hebben afgerond maar die graag het jaar erop Dutch A in hun vakkenpakket voor het IB Diploma Programma zouden willen opnemen.

7 7 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Het Dutch A Literature SSST programma IBID biedt een uitgebalanceerd programma om de leerling voor te bereiden op het examen Dutch A Literature SSST. Volgens de richtlijnen van het IBO wordt een lijst samengesteld van tien literaire werken. Stap voor stap wordt de leerling begeleid in het programma: de leerling krijgt aanvullend lesmateriaal via links en bijlagen de leerling krijgt advies bij het lezen van de literaire werken en het maken van opdrachten daarover de leerling leert literaire analyses te maken en een Written Assignment te schrijven er is intensieve training voor het mondelinge examen en de voorbereiding op de mei-examens Al bij de aanmelding legt IBID contact met de IB-coördinator en/of de SSSTcoördinator van de school. Dit contact wordt nauw onderhouden. Deze samenwerking maakt het mogelijk proefwerken voor Nederlands op school te doen, de leerling van alle kanten met raad en daad terzijde te staan, overleg te plegen over de leerling en rapportcijfers te geven. Ook zorgen wij ervoor dat de school over de benodigde informatie beschikt om de leerling op de juiste manier bij het IBO als self-taught leerling te registreren. De begeleiding is intensief, we proberen zo veel mogelijk op maat te werken, binnen de structuur van het lesprogramma. Het contact zal voornamelijk via en Skype verlopen, het verzenden van bijlagen en links is een essentieel onderdeel van de lessen. Gemiddeld zal er elke twee weken contact zijn, maar dit kan variëren al naar gelang de opdracht waaraan gewerkt wordt. De elektronische leeromgeving dient optimaal ingericht te zijn; de leerling draagt zorg voor een goede bereikbaarheid via en Skype, IBID biedt les-op-afstand met een docent die vrijwel even makkelijk bereikbaar is als een docent op school Voorbereiding op het Dutch A Literature SSST-examen Het Dutch A Literature examen voor self-taught leerlingen bestaat uit vier extern te beoordelen examenonderdelen. De leerlingen schrijven ten eerste een Written Assignment (WA). De IBIDdocent heeft hier als verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de leerling een geschikt onderwerp en een relevante onderzoeksvraag kiest, daarnaast begeleidt de docent het schrijfproces en zorgt, in samenwerking met de school, dat het WA op de juiste wijze en tijd wordt ingeleverd bij het IBO.

8 8 Het tweede onderdeel, het mondelinge examen, wordt afgenomen in het examenjaar. IBID bereidt de leerling hier grondig op voor en de IB-school van de leerling faciliteert het examenproces. Via Skype worden er oefenexamens gedaan. De opdrachten voor het examen worden door het IBO naar school verstuurd, de leerlingen spreken hun examen in op audiobestanden die door de school aan het IBO worden gezonden. Tijdens de eind examens in mei worden de resterende twee examenonderdelen gedaan, Paper 1 (guided literary analysis) en Paper 2 (essay). Hierop worden de leerlingen gedurende de twee jaar begeleiding stap voor stap voorbereid. Paper 1 is het enige examenonderdeel dat niet verbonden is met de literatuurlijst. Oefening en ervaring komen uit de verschillende opdrachten die docenten geven plus uit het maken van oude examens. Het essay (paper 2) is gebaseerd op drie boeken van de lijst, die uitgebreid worden behandeld. Ook voor het essay zal worden geoefend op basis van IBexamens van voorgaande jaren Het pre-ibdp programma Het lesprogramma is gebaseerd op de volgende vaardigheden: 1. Taalvaardigheid; herhaling van relevante grammatica en spelling, uitbreiding van woordenschat en register, werken aan interpunctie, correcte zinsbouw enz. 2. Schrijfvaardigheid (zowel creatief als zakelijk); er wordt geanticipeerd op het niveau van schrijven dat van een IBDP-leerling wordt verwacht, een niveau dat aanmerkelijk hoger ligt dan waar binnen het Nederlandse curriculum op wordt voorbereid 3. Leesvaardigheid; het lezen en verwerken van zakelijke teksten. Deze vaardigheid zal met name in het éénjarige intensieve programma en het tweejarige pre-ibdp programma aan de orde komen 4. Literatuuranalyse; het aanleren van vaardigheden voor literaire analyse in combinatie met het lezen van verhalen en romans. De leerling volgt de lessen Nederlands in principe als een extra-curriculaire cursus en zal er dus buiten school om tijd voor moeten reserveren. Sommige internationale scholen hebben ons pre-ibdp programma als self-taught vak erkend, een taalvak dus dat meetelt in het curriculum van de school. Het lesprogramma is erop gericht de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuze van het vak Dutch A (Literature) in het IBDPprogramma. Er wordt individueel gewerkt, de docent en de leerling bepalen aan het begin van het schooljaar met elkaar hoe het lesprogramma week voor week ingeroosterd gaat worden. Er wordt gewerkt met vaste modules die in totaal

9 9 36 weken beslaan, er blijven dan vier weken over die in overleg kunnen worden ingevuld (inhalen, extra opdrachten, revisie). Per week moet een leerling rekenen op drie uur werk Het intensieve programma In dit programma wordt op maat gewerkt, met gebruikmaking van de IBIDlesprogramma s. Afspraken en verwachtingen worden van tevoren vastgelegd met de leerling, de ouders en de IB-school van de leerling.

10 10 4. De zorg voor de leerling 4.1. De intakeprocedure Leerlingen melden zich aan middels het aanmeldingsformulier op de website. Voor de Dutch A Literature SSST-leerlingen wordt, in overleg met de IB-school en de ouders, bekeken of de keuze voor Dutch A Literature SSST haalbaar is. De samenwerking met de school is zeer belangrijk, de school draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid naar het IBO toe en speelt een cruciale rol in het afnemen van examens, proefwerken en het faciliteren van studietijd. Bovendien is overleg met de school belangrijk in verband met de pakketkeuze. Voor de pre-ibdp leerlingen is van belang dat ze het niveau 2-3 HAVO/VWO hebben afgerond en gemotiveerd zijn om in het IB Diploma Programma Dutch A te kiezen in hun vakkenpakket. Leerlingen die het éénjarige programma willen volgen moeten eventueel een test afleggen om te bepalen of ze het reguliere- of het intensieve programma zullen volgen Het volgen van de ontwikkeling van de leerling Via toetsen, beoordelingen volgens de IB assessment criteria en observaties worden de vorderingen en ontwikkeling van de Dutch A Literature SSST-leerling bijgehouden. De pre-ibdp leerlingen krijgen steeds uitgebreide feedback van de docent op hun werk. Vanzelfsprekend wordt al het door de leerlingen ingeleverde werk ook door een docent nagekeken en besproken. Een leerling mag respons verwachten binnen enkele dagen nadat het werk is ingeleverd De verslaggeving Dutch A Literature SSST: Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het werk van de leerling, de voortgang en resultaten, besprekingen met de school en gesprekken met ouders. Omdat we te maken hebben met een self-taught subject hoeven de leerlingen in principe op hun schoolrapporten geen cijfer te krijgen voor het vak Nederlands, ook een voor het IBO bestemde predicted grade is niet noodzakelijk. Toch streven we ernaar dat er cijfers voor Nederlands worden gegeven, de voortgang wordt immers gedurende de twee jaren bijgehouden volgens de IB-criteria en deze zijn zeker indicatief voor het te verwachten eindcijfer. Op het IB-diploma komt uiteraard ook het behaalde cijfer voor Dutch A Literature SSST te staan, alsook dat het een bilingual diploma is (mits Nederlands als één van de zes verplichte vakken is geregistreerd). IBID verstuurt aan het einde van

11 11 het eerste schooljaar een uitgebreide Engelstalige schriftelijke rapportage, bestemd voor de ouders/verzorgers en de contactpersoon op school. Pre-IBDP: Dit programma is in principe extra-curriculair en staat dus los van de lessen die de leerling volgt op een internationale school. Indien gewenst kunnen er soms assessments worden gedaan die corresponderen met het curriculum van de school. Er wordt een tussenrapport geschreven in februari, en in mei/juni zal de IBID-docent een uitgebreide rapportage schrijven die gericht is op de voortgang van het pre-ibdp programma (voor leerlingen die het eerste jaar van het tweejarige programma hebben afgerond) of, voor de overige leerlingen, op de keuze van Nederlands als moedertaal in het IBDPpakket. Intensief programma: De verslaggeving is afhankelijk van het gevolgde programma De wijze waarop contact onderhouden wordt met ouders IBID vindt het waardevol om met de ouders contact te hebben over de lessen van de leerling en is graag op de hoogte van bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het volgen van de lessen en het inleveren van de opdrachten. Hoewel we uitgaan van de zelfstandigheid van de leerling, kunnen ouders ook met vragen en opmerkingen terecht bij de docent, die in sommige gevallen zal doorverwijzen naar de directeur. s van een IBID-docent naar de leerling gaan in cc. naar één van de ouders om kwijtraken/niet ontvangen van mail tot een minimum te beperken. We laten het aan de leerling en zijn/haar ouders over of de mail van de leerling aan de IBID-docent ook met een cc. naar één van de ouders wordt verstuurd Ziekte of nalatigheid van de leerling Als een leerling niet reageert op een van de IBID-docent dan geldt het volgende stappenplan: 1. Binnen enkele dagen na het verstrijken van de deadline stuurt de docent een waarschuwing naar de leerling, met de ouders in cc 2. Na nog een week geen respons wordt er een bericht gestuurd aan de directeur van IBID (mits zij niet zelf de docent is). Zij neemt dan contact op met de leerling, de ouders én de school.

12 12 Bij langdurige ziekte van een leerling overlegt de directeur van IBID met de verantwoordelijke persoon van de school over het te volgen beleid. Een zieke IBID-docent zal altijd vervangen worden door een IBID-collega.

13 13 5. De docenten 5.1. W ie? Josephine Franken (Amsterdam) heeft IBID in 2000 opgericht, ze is directeur en docent SSST. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van alle werkzaamheden bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E: Annelies de Reus (Richterswil) werkt bij IBID sinds Ze geeft les aan SSST- en pre-ibdp studenten, tevens is ze coördinator van het pre-ibdp programma, zij stuurt daarin docenten aan en begeleidt de doorontwikkeling van de lesprogramma s. Meer informatie vindt u op de website. E: Luc Peeters (Osaka) werkt sinds 2009 bij IBID als docent SSST. Meer informatie vindt u op de website. E: Hanneke Klep (Aberdeen) is docente bij IBID sinds Zij gaf les aan de eerste lichting pre-ibdp studenten, daarnaast heeft ze ook steeds leerlingen begeleid bij hun SSST-programma. Meer informatie vindt u op de website. E:

14 14 Ionica Lub (Perth, niet op de foto) geeft vanaf 2011 les bij IBID, het zwaartepunt ligt bij begeleiding van pre-ibdp studenten. Meer informatie vindt u op de website. E: Inge Jansen (Singapore) geeft ook vanaf 2011 les bij IBID, ze begeleidt leerlingen bij zowel SSST als pre-ibdp. Meer informatie vindt u op de website. E: Ilse van Rompaey (Frankfurt) is deel van het IBID-team geworden in Ook zij is ervaren met het begeleiden van zowel pre-ibdp studenten als SSST, met nadruk op SSST. Ilse is medeverantwoordelijk voor het beheer van het IBID-lesmateriaal. Meer informatie vindt u op de website. E: Pieter van der Vorm (Wenen) werd in 2013 SSST-docent bij IBID. Pieter is met ingang van schooljaar , in samenwerking met de directeur, ook coördinator van het lesprogramma voor SSST. Meer informatie vindt u op de website. E: Jan-Willem Bok (Madrid) begon in 2014 met het lesgeven aan SSST- studenten bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E: Suzanne van der Schot (Dubai) geeft ook sinds 2014 les aan SSST- studenten bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E: Sjolanda Huls (Zumikon) begint het schooljaar bij IBID als docent pre-ibdp en SSST. Meer informatie vindt u op de website. E: Betty Barèl (Rijswijk) is met ingang van het schooljaar pre-ibdp docent bij IBID. Meer informatie vindt u op de website. E:

15 Wijze van vervanging bij ziekte of scholing De cursus zal altijd doorgang vinden. Bij onverhoopt langdurig uitvallen van één van de IBID-docenten zullen de lessen worden overgenomen door een andere IBID-docent. Ons lesmateriaal en de dossiers van onze leerlingen zijn intern altijd overdraagbaar Scholing van docenten De ontwikkelingen binnen het IB-onderwijs worden op de voet gevolgd en er wordt voortdurend aandacht geschonken aan vergroting van deskundigheid. Hiertoe worden alle relevante IBO-cursussen gevolgd. Ook volgen alle docenten de laatste ontwikkelingen binnen het IB via het OCC 4, waar zij als IB-docent toegang toe hebben. Daarnaast zijn er regelmatig IBIDdocentenworkshops waarin met elkaar het lesmateriaal en de lesmethodes geëvalueerd, bijgewerkt en/of gemaakt worden. 4 Online Curriculum Centre

16 16 6. De ouders 6.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders IBID probeert een goede samenwerking te creëren door de ouders zo veel mogelijk relevante informatie te geven. Indien voor ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, kan altijd schriftelijk of mondeling om nadere toelichting gevraagd worden. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van docenten en overige leerlingen zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het schoolplan, referenties, enzovoorts. IBID vindt het belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar zijn een uitgangspunt voor goede communicatie. Het is bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen hebben ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school IBID vindt het belangrijk goede contacten met de ouders van de leerlingen te onderhouden. Het is van groot belang dat ouders eventuele wijzigingen in hun contactgegevens doorgeven. Ook stellen we het op prijs de mogelijkheid te hebben ouders indien nodig via telefoon of Skype te kunnen contacteren Klachtenprocedure Ouders kunnen zich altijd tot de school wenden met klachten. Goede afspraken over de dan te volgen gedragslijn helpen om duidelijkheid te scheppen en voorkomen dat kwesties tot een conflict escaleren. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Er is een getrapte aanspreekbaarheid: Niveau 1 De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de docent. Niveau 2 Vinden de ouders en/of de docent geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie worden betrokken, maar dan slechts met instemming van alle partijen. Niveau 3 Als ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur, dat in overleg met de directeur de kwestie tot een oplossing zal proberen te brengen. Mocht de bovengeschetste procedure niet tot een bevredigende oplossing

17 17 van de klacht leiden, dan kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Klachtencommissie van de VBS (Vereniging van Bijzondere Scholen). De VBS neemt alleen klachten in behandeling, die eerst intern binnen de school volgens procedure zijn afgehandeld, zij neemt geen klachten over arbeidsvoorwaardelijke zaken in behandeling. Contactgegevens: Landelijke Klachtencommissie VBS Postbus CN Den Haag Tel: W: Voor klachten die betrekking hebben op zaken als seksuele intimidatie kunnen ouders of leerlingen zich wenden tot een speciaal hiervoor aangestelde Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie, telefoonnummer Schoolgeld/ouderbijdragen lesgeld SSST per schooljaar 2950,00 lesgeld éénjarig intensief SSST-programma 4200,00 lesgeld pre-ibdp per schooljaar 2250,00 lesgeld éénjarig intensief pre-ibdp programma 2950,00

18 18 7. Resultaten en kwaliteit van het onderwijs 7.1. Leerresultaten van IBDP-leerlingen Het IB geeft cijfers op de schaal van 7 7 = excellent performance 6 = very good performance 5 = good performance 4 = satisfactory performance 3 = mediocre performance 2 = poor performance 1 = very poor performance In onderstaande tabellen staan de resultaten van de afgelopen twee schooljaren. De variabele getallen geven het aantal leerlingen aan dat een bepaald cijfer behaald heeft na het volgen van het éénjarige intensieve programma of het reguliere tweejarige IBID-programma. Schooljaar intensief programma 2-jaars programma Schooljaar intensief programma 2 2-jaars programma Het gemiddelde eindcijfer van de IBID-leerlingen komt daarmee voor de May 2014 exams op ruim 4.8, hetzelfde geldt voor de May 2015 exams. Wereldwijd waren de gemiddelde resultaten voor Dutch A Literature SL in , in Deze resultaten bevestigen wederom dat IBID-leerlingen hoger scoren dan andere IB Dutch A Literature SL leerlingen. Examenuitslagen worden jaarlijks vrijgegeven rond 6 juli. Op het moment van verschijnen van deze schoolgids zijn de resultaten van de May Exams

19 nog niet bekend, ze worden vermeld in het jaarverslag en de nieuwsbrief die IBID begin schooljaar zal publiceren. IBID probeert structureel zicht te krijgen op de prestaties van haar leerlingen in het universitair en voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen kiezen voor terugkeer naar Nederland/België. Wel is er een tendens om dan voor internationaal universitair onderwijs te kiezen. We werken dit uit in de jaarverslagen/nieuwsbrieven die te vinden zijn op onze website Kwaliteit van het onderwijzend personeel Van alle teamleden wordt verwacht dat ze het relevante opleidingsniveau hebben en dat ze nauw betrokken zijn bij IB-onderwijs. Er vinden regelmatig functioneringsgesprekken plaats met bestuur en/of directie. Zie verder wat beschreven wordt onder 5.3, Scholing van docenten Kwaliteit van het onderwijs Inmiddels heeft IBID driemaal de vierjaarlijkse cyclus doorlopen van periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO), uitgevoerd door de inspectie van het onderwijs. We waren al trots op de eerste twee rapporten, die een erkenning waren voor onze innovatieve en professionele werkwijze. Het recente derde rapport is een kroon op ons werk. Natuurlijk zijn we erg tevreden met de resultaten van onze leerlingen, en met de positieve feedback op ons werk (referenties te vinden op onze website, bij doorklikken op één van de referenties op de homepage). Bijzonder gelukkig zijn we daarnaast ook met de expliciete vermelding in het inspectierapport van kwaliteitsaspect 4: het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen, beoordeeld met de maximale score. Normaliter worden organisaties voor afstandsonderwijs niet beoordeeld op het aspect schoolklimaat, maar de inspectie vond dit aspect dermate positief aanwezig bij IBID dat het vermeld werd in het rapport. Het rapport is te lezen op onze website via PKO-rapport-2015.pdf

20 20 8. Schooltijden en studiebelasting Onze begeleiding is afgestemd op algemene tijden van scholen op het noordelijk halfrond, met een korte kerstvakantie en een lange zomervakantie. Er wordt indien mogelijk rekening gehouden met - afwijkende schoolvakanties van de leerlingen, mits dit op tijd aangegeven wordt. De Dutch A Literature SSST-lessen zijn per schooljaar verdeeld over 10 maanden, de pre-ibdp lessen beslaan in totaal 40 weken (36 met voorgeschreven programma, 4 weken voor inhalen, revisie of extra opdrachten). IBID onderbreekt haar onderwijswerkzaamheden in principe van begin juli tot half augustus en tijdens de kerstvakantie. De resterende vrije dagen worden in overleg tussen docent en leerling ingeroosterd. De studiebelasting voor SSST-leerlingen is gelijk aan die van elk ander IBvak op Standard Level. Een IB-school hoort aan een op school gegeven Standard Level-vak per cursus van twee jaar in totaal 150 klokuren (is meestal drie lesuur per week) te besteden. Daarbij komt dan natuurlijk nog het huiswerk van de leerling. Leerlingen die het pre-ibdp programma volgen moeten rekenen op gemiddeld 3 uur werk per week. Het intensief programma vergt uiteraard een grotere inzet, het zal zeker anderhalf maal zoveel tijd kosten als de reguliere programma s.

21 21 9. Overige namen en adressen 9.1. Schoolbestuur Voorzitter: Mevr. C.E.B. (Lidy) Grisel-Hoondert (BBA) Penningmeester: De heer M. (Marcel) Thoen Secretaris: Mevr. Drs. C. (Caro) Ritsma Contactpersoon bestuur: Mevrouw Lidy Grisel E: 9.2. Vertrouwenspersoon Ouders of leerlingen kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie van het VBS of tot een Vertrouwensinspecteur, zie 6.3 voor nadere informatie Externe personen Stichting NOB Parkweg 20a 2271 AJ Voorburg T: , F: Inspectie van het onderwijs Afdeling Buitenland Postbus AB Tilburg T: (vragen van ouders over onderwijs in het buitenland) T: (speciale lijn voor besturen en scholen) E: W:

22 22 Bijlage Hieronder volgt de tekst van artikel 24a en 24c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), augustus Artikel 24a. Schoolgids 1. De schoolgids bevat voor ouders, voogden, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over: a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, waaronder, in ieder geval met betrekking tot het schooljaar voorafgaande aan het schooljaar waarin de schoolgids wordt vastgesteld en onderscheiden naar soort onderwijs, voor elk leerjaar i. het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs, ii. het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt, b. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven c. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren waarbij wordt aangegeven of sprake is van vakoverstijgende programmaonderdelen en de inzet van het personeel daarbij, d. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 27, tweede lid, waarbij een ontwerp van een overeenkomst voor een dergelijke bijdrage, die voldoet aan de eisen die in, artikel 27, tweede lid, zijn geformuleerd, in de schoolgids wordt opgenomen, e. de rechten en plichten van de ouders, de voogden, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 24b, waarbij wat betreft de leerlingen kan worden volstaan met vermelding van de rechten en plichten opgenomen in het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g,

23 23 f. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 24, eerste lid, omschreven bijdragen, en g. het beleid met betrekking tot de veiligheid. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop a. de resultaten worden beschreven die met het onderwijs worden bereikt, en b. de context wordt vermeld waarin de onder a bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst. 3. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders, voogden, verzorgers dan wel de meerderjarige en handelingsbekwame leerling bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids. 4. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend. Artikel 24c. Vaststelling schoolplan en schoolgids 1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast. 2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgend schooljaar. 3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Schoolgids Stichting INIO 2014-2015

Schoolgids Stichting INIO 2014-2015 Schoolgids Stichting INIO 2014-2015 HOME-pagina van www.inio.nl Schoolgids INIO 2014-2015 Inhoud Inleiding 1 Locatie en contactgegevens 2 Type onderwijs 3 Ontstaansgeschiedenis 4 Missie 5 Visie op taalonderwijs

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie