GIDS15/16 /16 BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG CORDERIUS COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS15/16 /16 BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG CORDERIUS COLLEGE"

Transcriptie

1 SCHOOL GIDS15/16 /16 E T M I U R BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG CORDERIUS COLLEGE T EN L A T VOOR

2 INHOUD 1 VOORWOORD 4 2 ORGANISATIE 6 3 ONDERWIJS 11 4 COMMUNICATIE 15 5 LEERLINGENZORG 19 6 LESSENTABELLEN 24 7 OVERZICHT MENTOREN 26 8 BIJZONDERE ACTIVITEITEN 28 9 KOSTEN DE SCHOOL MEERWEGEN SCHOLENGROEP ADRESSEN MEDEWERKERS

3 1 VOORWOORD > HIERBIJ ONTVANGT U DE NIEUWE SCHOOLGIDS VOOR DE CURSUS , WAARIN ALGEMENE INFORMATIE EN ACTUELE GEGEVENS OVERZICHTELIJK BIJEEN GEBRACHT ZIJN IN ÉÉN UITGAVE. er een positief klimaat in de school heerst. De leerlingen mogen zichzelf zijn, worden serieus genomen en worden uitgedaagd om prestaties te leveren die verwacht mogen worden. Met de ouders onderhouden wij intensieve contacten. Tevens vragen wij hen ondersteuning in onze pedagogische opdracht Iedereen die onze uitgangspunten en visie respecteert, is van harte welkom. Deze schoolgids bevat veel zakelijke informatie. Dat is nodig omdat wij graag duidelijk zijn. Duidelijk over waar wij voor staan (visie en missie) en hoe wij onze doelstellingen realiseren. Daarnaast leest u ook tussen de regels door wat de kern van ons handelen is: de wisselwerking tussen docent, leerling en ouder. De leerling is voor ons geen verzamelbegrip: elke individuele naam mag worden ingevuld. Elke leerling mag zich gekend en gewaardeerd weten. Dat maakt onze opdracht moeilijk en inspirerend tegelijkertijd. In deze schoolgids vindt u getallen, afspraken en regelingen. Afspraken helpen ons een veilige omgeving te creëren waarin elke leerling tot zijn/haar recht komt. Een omgeving waarin wij, samen met thuis, de leerling een stap verder brengen in onze complexe maatschappij. Dat gebeurt niet kleurloos. In alles laten wij ons inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Op allerlei manieren in onze dagelijkse omgang met elkaar proberen wij invulling te geven aan die kleur. In hoofdstuk 2 leest u daar mee over. Het Corderius College is een school met een open en persoonlijk karakter en herkenbare, christelijke normen en waarden. Een school die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Wie de school binnenloopt, ziet boven de ingang drie kernwaarden staan: betrokken verantwoordelijk veilig Deze drie kernwaarden zijn geënt op de christelijke identiteit van de school. Deze kernwaarden gaan hand-in-hand met begrippen als ruimte voor talent, persoonlijk, christelijk, betrouwbaar, kwaliteit, brede en culturele vorming. Wij hebben dit vertaald naar dagelijks beleid; in het Strategisch beleidsplan van de school is dat nader uitgewerkt. Het Corderius College wordt door onze ouders op basis van die kernwaarden ook herkend. Onze ouders weten dat hun kinderen structuur wordt geboden, dat zij kwalitatief goede lessen krijgen, dat maatwerk in de begeleiding wordt geleverd en Een school wordt gemaakt door medewerkers, leerlingen en ouders, die elk met eigen verantwoordelijkheden respectvol met elkaar willen samenwerken. Hopelijk gaan wij op die manier een mooi schooljaar tegemoet. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht, via telefoon (033) of mail Van harte welkom en een goed schooljaar toegewenst. Namens de directie, Drs. E. Boerma, rector (augustus 2015) 4 5

4 2 ORGANISATIE Missie, visie en kracht In het strategisch beleidsplan zijn de visie en missie van het Corderius College beschreven. In hoofdlijnen wordt daarin het volgende aangegeven: Visie Wij geloven in het nut en de noodzaak van christelijke waarden, zoals die in de Bijbel zijn overgeleverd. Wij geloven dat elk mens uniek en waardevol is en een opdracht heeft te vervullen in de wereld. Wij geloven dat elk mens talenten heeft, die kan ontwikkelen en die kan laten bloeien en groeien. Geloof, hoop en liefde vormen de basis van onze pedagogische opdracht, o.a. verwoord in het programma PBS (Positive Behaviour Support). Missie Wij zien in de samenleving een groeiende behoefte aan gemeenschapszin. De school wil een plaats zijn voor jonge mensen om die te oefenen. Rolmodellen zijn heel belangrijk voor (jonge) mensen; de school wil een voorbeeldfunctie vervullen. Elke leerling leert ontdekken waar hij/zij goed in is en de school helpt in de ontwikkeling daarvan. Elke leerling mag zichzelf zijn, wordt gekend en heeft zijn/haar eigen plek binnen onze school. Elke leerling die de school verlaat, heeft een diploma dat past bij zijn/haar capaciteiten en talenten. Kracht Elke leerling die een mavo/havo/atheneum/ gymnasium-advies krijgt is welkom en krijgt een passende begeleiding en ondersteuning. Wij bieden maatwerk voor wie ondersteuning nodig heeft. Wij bieden uitdagende, extra programma s en vakken aan leerlingen die meer aankunnen. Wij bieden een lesprogramma waarin, naast de examenvakken, ook gericht aandacht wordt besteed aan levensbeschouwing, maatschappijvisie, cultuur, creativiteit en sportiviteit. De uitgangspunten van onze school Soms helpt het om onder woorden te brengen wat je van elkaar verwacht en op basis waarvan het onderwijs en de organisatie zijn ingericht. Op het voorblad van deze schoolgids staan drie kenmerkende woorden: betrokken verantwoordelijk veilig Zoals hiervoor al is gezegd: deze kernwaarden zijn de pijlers waarop het beleid en dagelijks handelen rust. Betrokken Het woord betrokken wil zeggen dat we verbinding zoeken, dat we elkaar uitdagen tot betere prestaties, dat we elkaar binnen de school motiveren. Elkaar kennen en gekend willen worden dat is de basis van betrokkenheid. Tevens willen wij betrokken zijn op wereld buiten de school: de maatschappelijke stages, het diaconale project in Roemenië en de projecten voor goede doelen zijn voorbeelden daarvan. In de les blijkt de betrokkenheid uit de didactische variatie waarbij leerlingen geboeid worden, niet alleen als groep of klas, maar ook individueel, op het eigen niveau. Verantwoordelijk Dit is een begrip dat aangeeft dat ieder zijn plek in de school verdient en ook moet waarmaken. Verantwoordelijkheid krijg je van een ander en geef je ook graag door. Zowel leerlingen, docenten, ondersteunende medewerkers en leden van de schoolleiding hebben dagelijks te maken met verantwoordelijkheid: voor de eigen resultaten, voor het lesprogramma en de kwaliteit van de lessen, voor de orde en netheid in de school en voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie als geheel. Als iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid neemt, dan ontstaat er een leefgemeenschap waarin het prettig leren en werken is. Concreet vertaalt zich dit in opbrengst gericht werken, in een goede oriëntatie op de vervolgstudie (LOB), in zelfdeterminatie en het stellen van duidelijke eisen en het geven van heldere opdrachten. Veilig Deze term wordt vaak vooral geassocieerd met poortjes, controles, cameratoezicht en scherpe maatregelen. Wij denken dat veiligheid veel meer is dan dat. Het is een omschrijving van een klimaat waarin je jezelf kunt zijn, zonder een ander in de weg te staan. Waarin je gekend wordt en anderen wilt kennen, waarin je respectvol omgaat met anderen en andermans spullen, waarin je elkaar durft, kunt en wilt aanspreken op datgene wat goed gaat en soms ook niet. De term veilig heeft ook te maken met een gezonde en schone school, waaraan dagelijks invulling wordt gegeven door de eigen, vaste medewerkers in de kantine en de schoonmaak. Op basis van deze drie kernwaarden hebben wij een aantal jaren geleden, samen met ouders en leerlingen, 7 uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de dagelijkse omgang kan worden geregeld, de zgn. CorderiusCode: CORDERIUS CODE: 1. We laten zien dat we een christelijke school zijn. 2. We geven onze mening en blijven beleefd. 3. We houden rekening met elkaar op allerlei terreinen. 4. We letten op elkaar en helpen elkaar als dat nodig is. 5. We gaan respectvol om met mensen en spullen. 6. We geven aandacht aan de wereld om ons heen. 7. We houden ons aan de schoolregels. 6 7

5 Ruimte voor talent Vanuit het uitgangspunt Ruimte voor talent werkt het Corderius College aan het onderwijskundig beleid. Wij vinden dat elke leerling beschikt over talent en dat talent moet ook benut worden. De talenten zijn binnen en buiten de lessen en gewone vakken te vinden. Activiteiten als kunsten vliegwerk, de kerstmusical, de sporttoernooien, uitwisselingen en projecten via onze buitenlandse contacten in het European School Network (ESN), Wie helpt wie?, deelname aan het ambitieprogramma U-talent van de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht (v/h JCU), de maatschappelijke stages, Chinese taal & cultuur als examenvak, Cambridge Engels, de exposities van teken-, schilder-, textielen beeldhouwwerk van onze leerlingen het zijn allemaal voorbeelden van talentontwikkeling buiten het directe lesprogramma om. Binnen het lesprogramma vallen natuurlijk de Masterclasses op, de speciale integratieklas B1i, het EEM-project, de overstap van mavo naar havo, de versnellers binnen de vakken en het talentloket. Elke leerling (en medewerker) beschikt over talent; daaraan ruimte geven is een gezamenlijke opdracht die het beleid van het Corderius College tekent. De gelijkenis van de talenten uit het Bijbelboek Mattheus (25: 14-30) is een belangrijke inspiratiebron om ruimte te geven aan het aanwezige talent. Kleinschalig en geborgen Het gebouw van het Corderius College is zo ingericht dat er kleinschaligheid ontstaat. In de nieuwe vleugel krijgen alle brugklassen hun lessen. Voor de brugklassers is daar ook een eigen aula en uitgiftebalie, een eigen pauzeplek buiten, een aparte kluisjesruimte en er is een eigen fietsenstalling. In de korte vleugel daarnaast (aan de kant van Ringweg Dorrestein) hebben de tweede en derde klassers overwegend al hun lessen. Zij hebben ook een eigen aula, kluisjesruimte en fietsenstalling. In de lange vleugel naast het schoolplein (aan de kant van de Ganskuijl) krijgen de leerlingen uit de bovenbouw (4 t/m 6) hun lessen. Ook zij hebben hun eigen aula, die paviljoen heet. Daar kunnen de leerlingen zelfstandig werken en hun pauzes doorbrengen. De ingang voor de bovenbouwers is aan de achterzijde van het gebouw (Den Wijnbergh) en daar bevindt zich ook hun fietsenstalling en kluisjesruimte. Door te kiezen voor deze opzet en indeling ontstaat er een zekere kleinschaligheid en voelen de leerlingen zich thuis in hun eigen deel van het gebouw. Dat draagt ertoe bij dat er nooit het gevoel van massaliteit ontstaat, ook al telt de school leerlingen. De structuur van het gebouw draagt in hoge mate bij aan het veilige en plezierige schoolklimaat. Conrector brugjaar Coördinator + Coördinator masterclass groep 8 ORGANISATIESCHEMA Conrector mavo Coördinator 2, 3, 4 Rector plv Rector Conrector havo Coördinator 2-3 Coördinator 4-5 Gebouw De Kolk Naast de nieuwbouw voor de brugklassers, heeft het Corderius College ook de beschikking gekregen over een drietal lokalen in het gebouwtje De Kolk. Dit gebouw bevindt zich naast het schoolgebouw. Het terrein van dat gebouw is één geheel geworden met dat van het Corderius College, zodat er nu een soort campus is ontstaan. Het geheel straalt rust en ruimte uit. Conrector vwo Coördinator 2-3 Coördinator masterclass 1-3 Coördinator 4, 5, 6 Conrector organisatie en beheer OOP (onderwijsondersteunend personeel) Conrector scholing en ontwikkeling 8 9

6 3 ONDERWIJS Organisatiestructuur De directie van het Corderius College bestaat uit een rector, een plaatsvervangend rector en 6 conrectoren. De conrectoren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun afdeling en dragen samen met de coördinatoren en de mentoren zorg voor een goede leerlingbegeleiding. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling. Zij zijn aanspreekpersoon voor leerlingen en ouders en coördineren de extra activiteiten die het eigen leerjaar betreffen. 4 conrectoren en hun coördinator(en) geven samen leiding aan hun afdelingsteam, waar het onderwijskundig beleid wordt ontwikkeld en vormgegeven; elke docent maakt deel uit van een van de teams. Het ondersteunend personeel vormt ook een team dat wordt geleid door de 5 e conrector. De 6 e conrector heeft als specifieke opdracht de scholing en ontwikkeling van de school en de medewerkers. Kijk voor het organogram op pagina 10. Zo doen wij het hier Bij de start van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een kleine brochure met praktische afspraken die het dagelijkse reilen en zeilen regelen. Die schoolafspraken maken formeel deel uit van deze Schoolgids en worden ook bekend verondersteld bij de ouders en verzorgers. > HET CORDERIUS COLLEGE MEENT DAT KINDEREN ZICH HET BEST KUNNEN ONTPLOOIEN OP EEN NIVEAU DAT BIJ HEN PAST. DAAROM BIEDT HET BRUGJAAR ONDERWIJS AAN OP VIER NIVEAUS: MAVO; MAVO/HAVO; HAVO/VWO EN VWO. De schooltypen in samenwerking met het MBO ontwikkeld Samen met de ouders stippelen de en is gericht op een doorlopende leerlijn docenten, mentoren, decanen en coördinatoren gaandeweg een leerroute uit die techniek. voor het kind bereikbaar is. De verschillende Doorstromen mavo schooltypen zijn mavo, havo en vwo Met het mavo-diploma kan een leerling doorstromen naar het middelbaar (atheneum en gymnasium). beroepsonderwijs (MBO). Welke opleiding Mavo dit wordt, hangt mede af van de interesse De theoretische leerweg VMBO heeft op en de vakken waarin examen is gedaan. het Corderius de oude, vertrouwde naam Daarnaast is het mogelijk om met het mavodiploma, onder bepaalde voorwaarden, over mavo gekregen. Vanaf het schooljaar start deze afdeling met het mavo Xtra te stappen naar het havo. Een succesvolle concept. Kenmerken hiervan zijn talentontwikkeling voor leerlingen die meer van het vakkenpakket. Daarom krijgen de overstap hangt ook af van de samenstelling aankunnen (havo en MHBO doorstroom) en leerlingen, samen met hun ouders, keuzebegeleiding. In het vierde leerjaar mavo kunnen een praktische leerlijn die niet alleen gericht is op een goede aansluiting op het MBO, de leerlingen kiezen voor een zogenaamde maar ook in het dagelijkse lesrooster voor profielklas havo. De leerstof biedt extra meer afwisseling zorgt. Zo kunnen bijvoorbeeld de vakken arts & design, lichamelijke eventueel vervolg in havo 4. uitdaging en de leerlingen wennen al aan een oefening (lo2) en hoogst waarschijnlijk ook design & innovation gekozen worden als examenvak. Ook kan in mavo 3 het vak techniek gekozen worden. Dit programma is 10 11

7 Havo Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Met een havo-diploma ben je uitstekend voorbereid op een vervolgopleiding op het HBO. Het onderwijs op de havo kenmerkt zich onder andere door lessen die gestructureerd zijn en zo veel mogelijk aansluiten bij de realistische buitenwereld. Het praktisch (korte termijn) nut van het geleerde komt regelmatig aan de orde. HERKOMST VAN DE LEERLINGEN Woonplaats % Leusden 34 Amersfoort 50 Woudenberg 7 Hoevelaken 7 Overig 2 Totaal 100 LEERROUTES CORDERIUS COLLEGE jaar 6 atheneum gymnasium jaar 5 havo atheneum gymnasium jaar 4 mavo havo atheneum masterclass gymnasium jaar 3 mavo havo atheneum masterclass gymnasium jaar 2 mavo mavo/havo2 havo havo/ath2 atheneum masterclass gymnasium jaar 1 mavo mavo/havo havo/vwo vwo masterclass Docenten hebben positieve verwachtingen van leerlingen, zijn belangstellend en zijn betrokken bij hun welbevinden. Zij streven ernaar om leerlingen door middel van een positieve benadering, binnen gestelde randvoorwaarden, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven. In havo 4 en havo 5 volgt iedereen vakken die horen bij een bepaald profiel. De keuze voor dit profiel wordt in klas 3 gemaakt. Er kan gekozen worden uit een grote diversiteit aantal vakken, waaronder kunstvakken beeldend en muziek, Spaans, filosofie en wiskunde D. Uiteraard worden leerlingen goed begeleid bij het maken van hun keuze voor het profiel en de vervolgopleiding. Na de havo Het merendeel van de gediplomeerde leerlingen gaat een vervolgopleiding doen aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO). Ook in het MBO (sprint) vinden zij een plek. Voor eerdere instroom in het MBO is een overgangsbewijs vereist van havo 3 naar havo 4. Een groeiend aantal leerlingen kiest ervoor om na de havo in te stromen in de vijfde klas van het atheneum. Voor deze overstap zijn duidelijke procedures en randvoorwaarden beschreven. Tussenklas havo - atheneum Na het eerste jaar maakt de leerling een keus uit één van de schooltypen. Omdat dan nog niet altijd duidelijk is welk type onderwijs het beste bij de leerling past, bestaat de mogelijkheid om na de tweede klas nog te veranderen van richting. In het tweede leerjaar is er nog één echte tussenklas, waarin de keuze tussen havo en atheneum nog een jaar uitgesteld wordt. Tussenklas mavo - havo Wat hierboven is beschreven voor de soms lastige keuze tussen twee afdelingen geldt ook voor mavo en havo. Gebleken is dat voor een relatief kleine groep zo n tussenklas in leerjaar 2 een grote meerwaarde heeft. Het lesprogramma is zodanig ingericht dat leerlingen kunnen overstappen naar zowel mavo 3 als havo 3. De aansluiting met havo 3 is gewaarborgd; de extra lesstof zal voor leerlingen die kiezen voor mavo 3 geen bezwaar vormen. Vwo Atheneum, gymnasium en de Masterclass (gymnasium +) bereiden leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs. Daarom vallen beide opleidingen onder de noemer vwo: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het leidt immers op voor de universiteit. De atheneumopleiding duurt zes jaar. Net als bij het ha vo kiest de leerling in het vierde jaar een profiel. De samenstelling van het vakkenpakket is ook voor atheneumleerlingen bepalend voor de verdere studiemogelijkheden. Daarom besteedt het Corderius College veel zorg aan keuzebegeleiding. Gymnasium Het gymnasium is de oudste vorm van voortgezet onderwijs. Ook dit is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en leidt op voor de universiteit. Op het gymnasium is extra aandacht voor de samenhang van verschillende vakken en de historische achtergrond daarvan. Dit schooltype biedt net iets meer, maar vraagt ook meer van de leerlingen. Als de kennismaking in de brugjaar goed is bevallen, volgen de leerlingen vanaf het tweede leerjaar de vakken Grieks en Latijn. Eén van deze twee vakken moet als eindexamenvak worden gekozen. Net als havo- en atheneumleerlingen maken ze een keuze uit één van de profielen. Bijna 40% van de vwo-leerlingen sluit de studie af met een gymnasium diploma. Masterclass De masterclass is een doorlopend programma voor leerlingen uit de klassen 1 t/m 3, die speciaal voor dit programma gekwalificeerd zijn. In klas 1, 2 en 3 zitten de masterclassleerlingen in een eigen klas. Door aanpassingen in de lesurentabel wordt er ruimte gemaakt voor een verdiepend en verbredend lesprogramma. Vervolg van de Masterclass in de bovenbouw Vanaf het vierde jaar wordt de aparte masterclass vervangen door een divers aanbod op maat van verbredende en verdiepende masterclasses, webclasses, modules en projecten in binnen- en buitenland. Hiermee komen we in alle leerjaren tegemoet aan die leerlingen die meer dan in één vak uitblinken en meer aankunnen dan het reguliere atheneum- of gymnasiumprogramma. Doorstromen vwo Meer dan 90% van alle vwo-gediplomeerden aan het Corderius College studeert verder aan het hoger beroepsonderwijs of de universiteit

8 4 COMMUNICATIE Digitale ontwikkelingen Het Corderius College is ervan overtuigd dat leer- en over veel apparaten waarvan de leerlingen (gratis) gebruik kunnen maken. studieboeken essentieel zijn in het leerproces. Lezen, herhalen, studeren, samenvatten het zijn vaardigheden die met behulp van boeken dagelijks geoefend moeten worden. Daarnaast is er een stormachtige ontwikkeling gaande op het gebied van digitaal lesmateriaal. Dat lesmateriaal en de digitale verwerkingen van leerstof biedt veel kansen en is adequaat en aanvullend op de meer traditionele leermiddelen. Voor de leerlingen in de leerjaren havo/vwo 1 t/m 4 en mavo 1 t/m 3 is een eigen device (notebook, laptop, tablet) noodzakelijk. De school heeft een passend aanbod voor ouders om een degelijk apparaat aan te schaffen, waarbij de school investeert in service en verzekering. Er is een speciale regeling voor ouders voor wie de financiën een bezwaar vormen om een dergelijk apparaat aan te schaffen. Het Corderius College zal die ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar verder inpassen in de vakdidactiek. Daarbij zal het noodzakelijk zijn dat leerlingen werken met digitale apparatuur. De school beschikt De tweede fase havo/vwo In de leerjaren 4, 5 en 6 is het vakkenpakket van alle havo- en vwo-leerlingen opgebouwd uit drie delen: Het gemeenschappelijk deel Het profi eldeel Het vrije deel Elke leerling volgt Samenhangend geheel van vakken Het Corderius College biedt als examenvak dezelfde, vormende die voorbereiden op een bepaalde o.a. de volgende keuzevakken: vakken. studie of vervolgopleiding. NLT (natuur, leven en technologie) De profielen zijn: Sp (Spaans) Cultuur en Maatschappij (CM) filosofie Economie en Maatschappij (EM) wiskunde D Natuur en Gezondheid (NG) muziek Natuur en Techniek (NT). bv (beeldende vorming) Om financiële redenen wordt het keuzevak pas aangeboden als er minstens 15 belangstellenden voor zijn. Communicatie Eén keer per twee weken verschijnt er een informatiebulletin, Fenestra genaamd. Dat bulletin wordt aan alle ouders en leerlingen per mail verzonden. Het blad wil als een venster zijn waardoor je bij de school naar binnen kunt kijken en op de hoogte blijft van wat er zoal gebeurt, zowel aan positieve als aan minder positieve of zorgwekkende zaken. Actuele onderwerpen komen aan bod, naast verslaglegging van activiteiten, het thema voor de dagopeningen en de kalender voor de eerstvolgende twee werkweken. Ook de ouderraad en de leerlingen gebruiken de Fenestra voor hun mededelingen. Daarnaast is er een inzichtelijke website met daarbinnen voor ouders en leerlingen een eigen portaal. Op de portalen worden meer vertrouwelijke zaken doorgegeven, zoals PTA s, PLT s en protocollen. Tevens is er het administratiesysteem Magister. Elke ouder en leerling beschikt ieder over een eigen en uniek wachtwoord. Daarmee is er toegang tot cijfers, roosters, roosterwijzigingen en huiswerk (leerjaren 1 t/m 3). Alle uitnodigingen voor spreek-, informatie- en voorlichtingsavonden worden ook digitaal verzonden, op de portalen geplaatst en in de Fenestra aangekondigd. De school hoopt op deze wijze op een goede, adequate, tijdige en eigentijdse wijze te communiceren. Magister De school kent een leerlingadministratiesysteem, Magister, waarop zowel de cijfers, het huiswerk (leerjaren 1 t/m 3) als het rooster zichtbaar zijn. Leerlingen, ouders en uiteraard docenten hebben daar toegang toe. Dit systeem kent ook een ELO, portfolio en een urenregistratie. Rapportages Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. De leerlingen (en dus ook hun ouders) ontvangen vier keer per jaar een rapportage over de resultaten. Deze resultaten zijn overigens altijd te zien in Magister. De rapportcijfers worden vastgesteld aan de hand van een voortschrijdend, gewogen gemiddelde

9 Op het rapport staat naast het laatste periodegemiddelde het totaal cijfer-tot-op-dat-moment vermeld. Op basis van de eindcijfers na de vierde periode beslist de school of de leerling bevorderd wordt. De afspraken daaromtrent worden jaarlijks vastgelegd in het document Kans van slagen. Dat document wordt aan alle ouders uiterlijk in oktober toegezonden. Leerlingen en ouders kunnen thuis op elk moment van de dag inloggen in Magister om te zien welke cijfers er tot op dat moment behaald zijn en hoe hun zoon/dochter er gemiddeld voor staat. Ook de absentenregistratie is via Magister in te zien. Magister is te bereiken via de openbare website van de school: Daarvoor zijn inloggegevens nodig die leerlingen en ouders van de school krijgen. Docentenspreekuur Naast besprekingen met de mentor zijn er begin december 2015 en eind maart 2016 algemene docentenspreekuren gepland. De vakdocenten bespreken de resultaten van hun leerling met de ouders. Omdat er maar tien minuten beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om op verzoek van een ouder of op uitnodiging van een docent een gesprek met elkaar te hebben. In principe gaan de leerlingen mee naar deze gesprekken,zodat er een goede basis ontstaat voor vervolgafspraken. Ouderavonden Eén tot twee keer per jaar zijn er algemene ouderavonden voor een bepaald leerjaar. Tijdens die avonden krijgen ouders voorlichting over het programma, over de keuze van een leerweg, een profiel of vervolgopleiding. Een goede samenwerking met ouders of verzorgers vindt het Corderius College onmisbaar. Decanaat/LOB In het voortgezet onderwijs moet op vele momenten een keuze worden gemaakt. Een schooldecaan begeleidt de leerlingen tijdens het oriëntatieproces op loopbaan, studie en beroep. Dit proces van LOB (Loopbaanoriëntatie en beroep) begint al tijdens het brugjaar, als de leerling een keuze moet maken voor een bepaald schooltype in leerjaar 2. De decaan schetst een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen. Daarvoor heeft het Corderius College een infotheek aangelegd met actuele gegevens over schooltypen, toelatingsprocedures, studiemogelijkheden, doorstroming, examens, beroepen, studietoelagen en maatschappelijke diensten. Elk schooltype heeft een eigen decaan. Om op het vakgebied op de hoogte te blijven maakt de decaan deel uit van een decanennetwerk. Soms is er behoefte aan een adviesgesprek over de keuze voor een profiel of vakkenpakket, een beroep of vervolgopleiding. Leerlingen en ouders kunnen daarvoor een afspraak met de decaan maken. De decanen zijn: dhr. R.M. ten Wolde (mavo) mw. C.M. Blommestein (havo) mw. drs. I. van der Worp (atheneum/gymnasium) Zo doen wij het hier Onder deze titel verschijnt er elk schooljaar een kleine brochure die de leerlingen krijgen uitgereikt. In die brochure staan de praktische afspraken die het dagelijkse reilen en zeilen vormgeven. Daarin is o.a. te vinden wat ouders moeten doen als zij hun kind ziek willen melden, of voor hen verlof willen aanvragen. Ook staan er nuttige zaken in over het stallen van fietsen, over te laat komen en melden, over het corveerooster. Het is een document om eens aandachtig door te lezen. Ouderplatforms De schoolleiding vindt de mening van de ouders/ verzorgers erg belangrijk en organiseert inspraak via ouderplatforms. Elke afdeling in de school heeft een eigen platform: brugklas, mavo, havo en vwo. Vanwege praktische redenen zijn de platforms voor havo en vwo samengevoegd en vervolgens verdeeld in een platform voor de onderbouw (leerjaar 2 en 3) en voor de bovenbouw (4,5 en 6). Samen met de conrector spreken vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers uit een afdeling over allerlei zaken die het onderwijs, de lessen en de algemene schoolorganisatie aangaan. Soms worden er ook sprekers van buiten uitgenodigd. Ouderraad De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouderplatforms die in elke afdeling van de school functioneren. De ouderraad bespreekt met de rector alles wat het onderwijs en het beleid op school aangaat. De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school., de zogenaamde deelmedezeggenschapsraad (DMR). Daarnaast vaardigt de ouderraad ook vertegenwoordiger af naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Meerwegen scholengroep. De ouderraad is per mail bereikbaar via Leerlingenplatforms De schoolleiding vindt de mening van de leerlingen eveneens erg belangrijk en organiseert inspraak via leerlingenplatforms, net als bij de ouders. Elke afdeling in de school heeft een eigen platform: brugklas, mavo, havo en vwo. Samen met de conrector spreken vertegenwoordigers namens de leerlingen uit een afdeling over allerlei zaken die het onderwijs, de lessen en de algemene schoolorganisatie aangaan. Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat op zijn beurt weer uit vertegenwoordigers van de leerlingenplatforms die in elke afdeling van de school functioneren. De leerlingenraad bespreekt met de plaatsvervangend rector alles wat het onderwijs op school aangaat. De leerlingenraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school. De leerlingenraad is per mail bereikbaar via 16 17

10 5 LEERLINGENZORG Klachtenregeling Op kunt u vinden welke stappen genomen kunnen worden wanneer u te maken heeft met problemen of klachten of in geval van een vermoeden van misstanden binnen de organisatie. Ook treft u daar de klachtenregeling aan. Bij wie kun je terecht? Soms zijn er vragen te stellen en dan is het handig te weten bij wie je terecht kunt. Vragen over absenties, inleveren van kaarten en roosterzaken Vragen over het vak, het huiswerk, een repetitie Vragen over de algemene prestaties en het algehele welbevinden van een kind/leerling Vragen of klachten over algemene schoolzaken, vragen/ klachten over het functioneren van een bepaalde docent, of verzoek tot verlof buiten de vakanties Indien er sprake is van een ernstig conflict, van een lastige situatie of iets heel persoonlijks Vragen over rekeningen en betalingen: Verzoeken tot gedeeltelijke kwijtschelding van kosten of bijzondere (financiële) situaties bij de medewerkers van de leerlingenbalie. Bij deze medewerkers worden de leerlingen ook ziek gemeld. bij de docent die lesgeeft in dat vak. bij de mentor. bij de coördinator van de afdeling. bij de conrector van de afdeling of de plaatsvervangend rector, drs. C. van den Brink. bij mw. E. Timmer - Holsappel, medewerkster financiële administratie. bij de rector drs. E. Boerma. > IN DE LEEFTIJD VAN 12 TOT 18 JAAR MAKEN KINDEREN EEN STORMACHTIGE ONTWIKKELING DOOR. HET CORDERIUS COLLEGE PROBEERT DE OMSTANDIGHEDEN ZO GUNSTIG MOGELIJK TE MAKEN. Ordelijke lessen, een prettige werksfeer, goed materiaal en voldoende uitdaging voor de leerlingen. Daarbij is. Leerlingen die geen steunlessen nodig hebben, steunlessen in de vakken waarbij extra hulp nodig horen ook waakzaamheid en alert ingrijpen als kinderen ongewenste richtingen dreigen op te gaan. voorbeeld Latijn). kunnen alvast kennismaken met andere vakken (bij- Mentor Taken van de mentor Elke leerling heeft een eigen mentor, want je kunt Het bewaken van de klassensfeer; signaleren van natuurlijk niet met vijftien verschillende docenten een problemen en informeren van ouders en coördinator intensieve band krijgen. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als een leerling een probleem heeft maar ten (tussen leerlingen onderling of tussen leerling over het plan van aanpak; bemiddelen in conflic- ook de ouders kunnen bij de mentor terecht met en docent); overleg voeren met ouders; voeren van hun vragen. motiverende of disciplinegesprekken met leerlingen; verzamelen van resultaten en bespreken met Mentoren volgen de leerlingen het hele jaar door. leerlingen; leerlingenbespreking met de coördinator Tijdens het mentoruur heeft een leerling contact met na elke cijferperiode; overleg voeren met leerlingen de mentor. Brugjaarmentoren komen aan het begin en ouders over keuze schooltype, profiel; adviseren over bevorderen en doubleren en deelnemen aan van het jaar thuis kennismaken. mentorenoverleg. Studiebegeleiding De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs vereist soms een andere manier van werken. nodig zijn tussen school en thuis. Dit kan telefonisch Gedurende het schooljaar kan er regelmatig overleg Daarom staat in het eerste half jaar het leren studeren met een docent, mentor, coördinator of decaan. Soms centraal. Twee uur per week krijgen leerlingen uit het is een persoonlijk gesprek beter. brugjaar studieles. Daarnaast volgen leerlingen extra rekenlessen. In de tweede helft volgen leerlingen 18 19

11 Mentorlessen Om de begeleiding van de leerlingen in een goede structuur te plaatsen zijn er wekelijkse mentorlessen opgenomen in het lesrooster. Tijdens die lesuren is de mentor in staat om zijn/haar leerlingen te spreken. In de onderbouw zijn dat vaak klassikale lessen; soms maakt een mentor individuele afspraken en vervalt het uur voor de overige leerlingen. De mentorlessen zijn daarom altijd aan het einde van de lesdag gepland. In de bovenbouw wordt het mentoruur vaak gebruikt voor de individuele gesprekken, maar ook daar worden klassikale mentoruren gebruikt, o.a. door de decanen. Via het roosterprogramma weten de leerlingen vooraf welke invulling gegeven wordt. Zorgteam Het zorgteam bestaat uit een aantal gespecialiseerde leerlingbegeleiders (o.a. remedial teacher, orthopedagogen en psycholoog) en wordt geleid door de zorgcoördinator. Indien er meer of andere begeleiding nodig is, kan een leerling aangemeld worden bij het zorgteam. Ouders en medewerkers van school kunnen aanmelden, maar leerlingen kunnen zich ook zelf aanmelden. Het zorgteam onderzoekt de hulpvraag en biedt passende begeleiding. Indien de begeleiding niet alleen door school kan worden gerealiseerd, wordt een beroep gedaan op externe partners. Het zorgteam werkt daarom regelmatig samen met ambulant begeleiders, de jeugdarts en jeugdverpleegkundigen van de GGD, SOVEE, jeugd-ggz, leerplichtambtenaren en wijkteams van verschillende gemeenten. Faalangst Het komt vaker voor dan gedacht wordt: faalangst. Een leerling komt niet goed uit de verf omdat hij of zij denkt bepaalde zaken niet te kunnen. Ook in tijden van extra spanning kan faalangst ontstaan. Daarom biedt de school begeleiding voor hen die dat nodig hebben. Veel kinderen kunnen daarna beter met dit probleem omgaan. Sociale Vaardigheidstraining Enkele keren per schooljaar geven twee trainers deze interne training. Het zijn ongeveer 10 bijeenkomsten onder schooltijd. Er komen diverse thema s aan de orde: gepest worden, vrienden maken, steviger in je schoenen staan, beter omgaan met emoties e.d. De mentor verzorgt, na overleg met ouders/verzorgers en de leerling, de aanmelding bij het zorgteam. De trainers doen een intakegesprek om te kijken of de training geschikt is voor deze leerling. Wie helpt wie? Leerlingen uit de onderbouw die, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, voor een bepaald vak achterstand in de leerstof hebben opgelopen, kunnen door een leerling uit de bovenbouw bijgewerkt worden. De coördinator van wie-helpt-wie overlegt met leerlingen waar, wanneer en door wie de gevraagde hulp het best gegeven kan worden. Remedial Teaching Tijdens de eerste schoolweken zal er een uitgebreide screening worden gedaan van alle brugjaarleerlingen waarna de leerlingen die geselecteerd worden voor RT ingedeeld worden in groepen. Sommige groepen komen direct aan de beurt, andere na een aantal weken. Ouders worden geïnformeerd als de begeleiding begint. Met vragen kunt u altijd terecht bij de RT-docenten. School-Video-Interactie-Begeleiding (SVIB) SVIB is een begeleidingsmethodiek voor docenten, leerlingen en situaties in de school. De beeldopnames worden gebruikt voor coachingdoeleinden. De collega s die de SVIB realiseren hebben een erkende opleiding gevolgd. Zij vormen een kwaliteitskring. SVIB-activiteiten zijn beschreven in een protocol, waarin tevens privacyafspraken zijn vastgelegd. Passend Onderwijs voor leerlingen Er worden ook leerlingen aangemeld die om verschillende redenen extra begeleiding nodig hebben om onze school succesvol te kunnen doorlopen. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke vormen van begeleiding wij aan leerlingen kunnen bieden. Op basis van de onderwijsondersteuningsbehoefte van een leerling bepaalt de school of zij de gevraagde begeleiding voor deze leerling kan bieden. Is dat het geval, dan is deze leerling principe toelaatbaar. Wanneer de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, wordt deze leerling niet toegelaten. De school zal de leerling dan begeleiden naar een passende onderwijsplek. Integratieklas B1i is een brugklas havo/vwo voor leerlingen met een gespecialiseerde pedagogische en/of didactische ondersteuningsvraag. Er is plaats voor maximaal 15 leerlingen. Na het brugklasjaar stromen de leerlingen door naar een reguliere tweede klas. Leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing in deze groep hebben veelal moeite met planning en organisatie, internaliserende problematiek en/of een autisme spectrumstoornis. Voor deze leerlingen is de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs vaak nog te groot. In de kleinere onderwijssetting van de integratieklas wordt extra aandacht besteed aan het creëren van een veilig klimaat, het opdoen van succeservaringen (op didactisch en sociaal gebied) en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Jongerenspreekuur GGD De jeugdverpleegkundige van de GGD heeft elke twee weken spreekuur in het Corderius College. Dit spreekuur is bedoeld voor alle leerlingen van de school die vragen hebben op het gebied van gezondheid

12 Externe vertrouwenspersonen Mevrouw J.W. Tuininga-Bottema Essex 15, 3831 EL Leusden T: (033) , De heer drs. M.P.J. Beeres Pastoorakker 10, 3871 MP Hoevelaken T: (033) , scholen uitgevoerd, toen deden er in de regio ca leerlingen mee aan het onderzoek. Voor het onderzoek worden alle leerlingen van klas 2 en 4 gevraagd om tijdens een lesuur op school een vragenlijst in te vullen via internet. Dit gebeurt anoniem. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, leefstijl en school. Schoolkracht In het najaar van 2015 voeren alle GGD en in Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS, een groot monitoronderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. GGD en hebben de wettelijke taak de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. Voor het eerst nemen nu alle 25 GGD en op hetzelfde moment dezelfde vragenlijst af bij leerlingen in klas 2 en 4. GGD regio Utrecht voert deze monitor één keer per vier jaar uit onder de naam Schoolkracht. Het Corderius College doet ook mee aan dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. De verzamelde gegevens worden gebruikt om jongeren, scholen en gemeenten te kunnen adviseren over gezondheid, leefstijl en (school)gezondheidsbeleid. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie over het onderzoek. Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Zonnehof 10, Postbus AS Amersfoort, T (033) Wijkteam Berg-, Leusder-, Vermeerkwartier Amersfoort (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en uur). Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school! Het onderzoek is in 2007 en 2011 ook op de 22 23

13 6 LESSENTABELLEN Bm/h Bh/v Bv Mc1 M2 MH2 H2 HA2 A2 Mc2 G2 M3 H3 A3 G3 Mc3 M4 H4 V4 H5 V5 V6 gd ,5 2 ne ,5 3 3, ,5 4 3,5 3 3,5 3 3 en ,5 2,5 3 2,5 2,5 la 0,5 1,5 1,5 2, , ,5 gr 2, , ,5 kcv 2 fi fa k ,5 3 3 du 2 3k , ,5 3 3 sp 4 3 3,5 3 3 gs ak , wi , wa wb ,5 wc wd na , , ,5 3 3 sk ,5 1, bi/vz , , ,5 3 3 anw 2 nlt ec 2 2 3, ,5 1, ,5 3 3 ecx 2 m&o ckv 1 0,5 1,5 1 1 kum mu kub te bv ,5 2 tn 2 1 1,5 1, tnx 2 ma d&i 3 Bm/h Bh/v Bv Mc1 M2 MH2 H2 HA2 A2 Mc2 G2 M3 H3 A3 G3 Mc3 M4 H4 V4 H5 V5 V6 mtu kvt lo lox 3 2 bvx 1 4 tb 0,25 0,25 0,25 rek 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 sb mc Totaal 32, 75 32, 25 32, 25 33, 5 34, 25 34, 25 33, 75 32, , ,5 34 B brugjaar Bm/h brugjaar mavo/havo Bh/v brugjaar havo/vwo Bv brugjaar vwo Mc1 brugjaar masterclass M2 mavo 2 MH2 H2 havo HA2 havo/atheneum 2 A2 atheneum 2 Mc2 Masterclass 2 G2 gymnasium 2 M3 mavo 3 H3 havo 3 G3 gymnasium 3 A3 atheneum 3 V3 vwo 3 (atheneum/ gymnasium) Mc3 masterclass 3 M4 mavo 4 H4 havo 4 V4 vwo 4 (atheneum/ gymnasium) H5 havo 5 V5 vwo 5 (atheneum/ gymnasium) V6 vwo 6 (atheneum/ gymnasium) mtu mentoruur tb taalbeheersing rek rekenonderwijs bi leerjaar 2 = bi/v2 * voor gymnasiasten in MC3 geldt andere lessentabel 24 25

14 7 OVERZICHT MENTOREN Brugjaren A2a Mw. E. Renes (Ren) A3b Dhr. C.W. Kisjes (Ksw) H4/5 Dhr. P. Schuurman (Smp) B1a (m) Mw. L. Lutters-Schuurman (Ltl) A2b Mw. E. Ocheng-Gruenbauer (Och) A3c Mw. drs. J. Hoebée-van Renswoude (Hbe) H4/5 Dhr. drs. R.P.J. Smith (Smt) B1b (m) Dhr. S.V. Elsinghorst (Els) G2a Mw. drs. E. Ponstein (Pon) MG3 Mw. Bloemsma (Blf) H4/5 Mw. drs. M. Thomas (Tho) B1c (mh) Mw. H.H.E. Jansen-Boels (Jnh) / Mc2a Mw. G. Huijzer (Hzr) H4/5 Dhr. D. Uenk (Unk) Dhr. ir. J.W. van de Wal (Wal) Mc2b Mw. ir. A.H. van Soelen (Soe) Leerjaar 4 VWO H4/5 Dhr. J.T. Terra (Ter) B1d (mh) Mw. C.E. Degen-Barreveld (Dea) / V4 Dhr. G.B. Kilian Med. (Kil) H4/5 Dhr. drs. J. Valk (Vlk) Mw. H.A.W. Roebersen-Bikker (Roe) Leerjaar 3/4 mavo V4 Mw. drs. J. van der Beek (Bkj) H4/5 Mw. C. Stolp (Stl) B1e (mh) Dhr. W.M. van Gorkum (Gor) M3/4 Dhr. H. Bijleveld (Bij) V4 Dhr. drs. J.P. Ouwens (Ouw) B1f (mh) Mw. M.E. van Hooidonk-Verbeek (Hom) M3/4 Mw. J. Biemond (Bmj) V4 Dhr. drs. J.W. Plat (Pla) Leerjaar 5/6 VWO B1g (hv) Dhr. C. Elsenaar (Esn) M3/4 Mw. A.M.E. Buurmans (Buu) V4 Mw. drs. C.J.M. van Oosten (Ost) V5/6 Mw. A. Jager (Jga) B1h (hv) Mw. F.M. Weusthof (Weu) M3/4 Dhr. S.W. Hormann (Hrm) V4 Dhr. drs. R. Winterberg (Wnt) V5/6 Mw. drs. A. Enklaar (Enk) B1i (hv) Mw. M.G. Gerats (Gem) M3/4 Dhr. R.J.G. van Kappel (Kpl) V4 Mw. R. Rademaker-Pang (Rmr) V5/6 Mw. drs. C.C. Vink (Vnc) B1j (hv) Mw. B. Koudijs (Kou) / Mw. Hopman (Hmn) M3/4 Dhr. W.J. Louwerse (Lou) V4 Dhr. J. Sietsma (Stj) V5/6 Mw. dr. D.J. Berendsen (Bdn) B1k (hv) Mw. N. Riksen (Rik) M3/4 Mw. M. Radstaak (Rad) V5/6 Dhr. drs. J. Wentel (Wtl) B1l (v) Dhr. W.A.H. de Zeeuw (Zee) M3/4 Dhr. G. Smink (Smk) Leerjaar 4/5 Havo V5/6 Dhr. drs. J. Bogaard (Boj) B1m (v) Mw. P. L. Buffing (Buf) M3/4 Mw. ing. M.A. van der Spek-Sybrandy (Spk) H4/5 Mw. P.M. Berns-van der Weiden (Bns) V5/6 Dhr. Ir. C.J. van der Maas (Mak) B1n (mc) Dhr. J. Burema (Bur) M3/4 Mw. M. Valstar (Vlm) H4/5 Mw. M.V. Bottse (Bte) V5/6 Dhr. dr. O. van Beekum (Bkm) B1p (mc) Dhr. J.J. Visscher (Vsj) M3/4 Dhr. M. Vermeulen (Vrm) / H4/5 Dhr. J. Buter (Btu) V5/6 Dhr. drs. E.P. Stals (Stb) Mw. A.E. Engberink (Egk) H4/5 Dhr. drs. R.A. Corbeij (Cor) V5/6 Mw. drs. G.J.N. de Haan-Koelewijn (Han) Leerjaar 2 M3/4 Dhr. C.H.H. Ottens (Ott) H4/5 Mw. drs. E. Cools-van Ginkel (Cos) V5/6 Mw. drs. I. van Hoegee (Hgi) M2a Dhr. R.M. ten Wolde (Wol) H4/5 Dhr. drs. C.A. Gijsbers (Gbs) V5/6 Mw. drs. C.J. Kleinendorst (Kle) M2b Mw. L.M.C. Roos (Rse) Leerjaar 3 H4/5 Mw. drs. I.A. Habets (Hab) V5/6 Mw. M. Hoksbergen (Hkb) MH2 Dhr. D.J. van den Berg (Bed) H3a Dhr. R. Wijnands (Wnd) H4/5 Dhr. ir. P.E. Habing (Hbg) V5/6 Dhr. R.H. Willemsen (Wlr) H2a Mw. P.C. van Essen van de Sar (Esp) H3b Mw. I.S. den Ouden-van de Munt (Oud) H4/5 Mw. S.A.M. Leker Ma (Lkr) V5/6 Dhr. W.D. Kloezeman (Klz) H2b Mw. J.J.H. Holland (Hld) H3c Dhr. M. Pieterse (Ptm) H4/5 Dhr. D.R. Muilwijk (Mui) H2c Dhr. E.J. Koster (Ksr) H3d Mw. A. Postma (Pma) H4/5 Mw. A. Rodriquez-Munoz (Rdg) HA2 Dhr. J. Zwaan (Zwn) A3a Dhr. dr. G. Hooijer (Hoy) H4/5 Dhr. J. Roos (Roo) 26 27

15 8 BIJZONDERE ACTIVITEITEN Ruimte voor talent Zoals eerder aangegeven wil het Corderius College ruimte geven aan het aanwezige talent van leerlingen, zowel in het kader van excellentie in bepaalde vakken als in bredere zin. Op de pagina s 23 t/m 33 worden daarvan verschillende voorbeelden gegeven, hoewel die niet uitputtend zijn. Elk creatief idee van leerlingen of een groepje leerlingen (werkstukken, projecten, acties) wordt enthousiast ontvangen en beoordeeld op (praktische) uitvoerbaarheid; dat geldt voor alle afdelingen in de school! Culturele agenda Het Corderius College heeft een eigen uitgebreide culturele agenda waarin voor alle leerjaren uiteenlopende culturele activiteiten zijn opgenomen. Zo komt literatuur aan bod tijdens de schrijversweek met jeugdboekenschrijvers die vertellen over hun werk. Film-, theater- en concertbezoek staan zo mogelijk in het teken van het onderwijsprogramma. Al deze activiteiten zijn vrij toegankelijk (o.a. met de Corderius Pas en de CJP). Cultureel Erfgoed Sinds vier jaar organiseert het Corderius College, in samenwerking met vele culturele instellingen in de stad Amersfoort, de projectweek Cultureel Erfgoed. In die week bezoeken de leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 tientallen waardevolle gebouwen tentoonstellingsruimtes en musea in Amersfoort en de directe omgeving. Daarmee wordt de band met het culturele erfgoed uit de eigen leefomgeving versterkt en krijgen leerlingen zicht op het vele waardevolle dat de stad en regio te bieden heeft. Kunst- en vliegwerk De leerlingen zelf worden ook uitgedaagd hun creatieve talenten te tonen. Tijdens de avond Kunsten Vliegwerk laten leerlingen van het Corderius College aan medeleerlingen en ouders zien wat zij zoal kunnen: muziek maken, dansen, cabaret, acrobatiek, poëzie, van alles komt aan bod. Goede doelen en sociale projecten Veel leerlingen en docenten zijn zich ervan bewust dat de wereld niet stopt bij de schoolmuren. De kernwaarden betrokken en verantwoordelijk hebben een praktische vertaling in het werken voor een goed doel en voor een sociaal project. Eens per twee jaar spant de school zich in om, in samenwerking met de stichting Edukans, een (scholen)project in Afrika of Azië te financieren. Doorgaans wordt er dan tussen de en euro bijgebracht. Vorig schooljaar was de actie buitengewoon succesvol omdat er toen euro is opgebracht door leerlingen en meewerkende bedrijven en ouders. Jaarlijks worden ook een sociale en diaconale projecten binnen Europa omarmd en gaan leerlingen en docenten letterlijk de handen uit de mouwen steken om anderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. In Noord- en Oost-Roemenië werken wij al enkele jaren aan diverse kleinschalige projecten ten behoeve van de lokale gemeenschap. In Boedapest strijkt elke zomer een groep leerlingen neer om daar sociaal vakantiewerk onder de allerarmste kinderen te verrichten. Voor deze activiteiten worden sponsoracties georganiseerd binnen en buiten de school. Maatschappelijke stage en burgerschap Sinds vele jaren zijn de leerlingen van het Corderius College actief op het gebied van maatschappelijke stage. Op die manier leren leerlingen zich belangeloos in te zetten voor medemensen die zorg nodig hebben. Ook al financiert de overheid de MaS niet meer als onderdeel van de schoolopleiding, het Corderius College gaat daarmee door. Al vanaf het brugjaar worden de leerlingen geactiveerd om (een vorm van) vrijwilligerswerk te verrichten. Naast gezamenlijke projecten kunnen leerlingen ook individueel daarmee aan het werk. In een digitaal portfolio houdt elke leerling bij wat hij/ zij zoal doet. In leerjaar 2 organiseert de school in samenwerking met de gemeente Amersfoort een grote schoonmaakactie in de buurt van de school. In leerjaar 3 wordt, in samenwerking met de zorginstellingen in o.a. Leusden en Amersfoort, een gerichte stage in de zorginstellingen georganiseerd. Omdat de leerling gedurende de gehele schoolloopbaan vormen van vrijwilligerswerk verricht, zal hij/zij zich meer bewust zijn van wat er zoal in de samenleving speelt. Bovendien wordt zo geleerd om je belangeloos in te zetten voor een ander en voor de samenleving, passend bij de identiteit en de kernwaarden van de school. Begaafdheidsprofielschool Als enige middelbare school in Amersfoort heeft het Corderius College het keurmerk begaafdheidsprofielschool gekregen, de eerste twee jaar als aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. We hebben nu al een ruim aanbod voor hoog- en meerbegaafde leerlingen, zoals de masterclass, certificaten voor Cambridge Engelse, een uitgebreid aanbod aan examenvakken (bijvoorbeeld: Filosofie, Chinees, 28 29

16 Spaans, Wiskunde D) en U-talent Academie. Door lid te worden van de vereniging en ons te specialiseren als begaafdheidsprofielschool kunnen we nog meer bieden aan hoogbegaafde leerlingen die willen excelleren en aan onderpresteerders. Belangrijk is om als mentoren en docenten dit type leerlingen te kunnen herkennen en meer maatwerk te leveren op het gebied van lesgeven en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Dat doen we al en we willen er nog beter in worden. Talentloket en Europa Het Corderius biedt je ook de kans om individueel je talent te ontwikkelen. Via een talentloket kun je meedoen aan modules op de Open Universiteit. Maar ook een webclass filosofie van de universiteit van Groningen of economie in Leiden is mogelijk. Daarnaast biedt ons European School Network (www.esnetwork.eu) mogelijkheden voor uitwisselingen of het doen van onderzoek op een partnerschool ergens in Europa. De makers van het beste profielwerkstuk (PWS) op bèta-gebied mogen meedoen aan de jaarlijkse Science Fair in Istanbul. U-talent Academie Het Corderius College neemt deel aan de U(trecht) talent Academie, onderdeel van de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht. De U-talent Academie is de opvolger van het JCU dat niet meer bestaat. Het programma richt zich op de excellente leerlingen in de NT- en NG profielen in de leerjaren 5 en 6 vwo en biedt extra uitdaging aan binnen de exacte vakken. Gedurende een aantal dagdelen per periode zullen de toegelaten leerlingen hun lessen en practica volgen op de universiteit van Utrecht en zullen daar extra worden uitgedaagd. Terug op school werken zij aan een verdiepingsprogramma en dragen zo ook bij aan een verdere versterking van de bètavakken en het bètaprogramma. Zo wordt het talent ook ingezet voor de schoolontwikkeling. Naast dit aanbod voor de excellente leerlingen uit de bovenbouw van het vwo, neemt de school ook deel aan het brede aanbod vanuit de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht, het zogenaamde Ambitie-programma. Activiteiten die hieruit voorkomen worden aangeboden voor klas 1, 2, 3 en 4 havo/vwo. Bètatalent Het Corderius College biedt de mogelijkheid om zowel binnen de lessen als buiten de lessen je bètatalent te ontplooien. Bij gedifferentieerde opdrachten, de projectweek van de 3e klassen havo en veel opdrachten bij de bètavakken vragen kan je ontdekken en laten zien waar je talenten liggen. Daarnaast kan je deelnemen aan diverse olympiades, waarbij leerlingen van het Corderius al diverse malen de nationale finale behaalden, en aan masterclasses. Deels worden deze door de school aangeboden, deels door universiteiten. Voor het profielwerkstuk en sectorwerkstuk bestaat de mogelijkheid om onderzoek te doen onder begeleiding van universiteiten en het bedrijfsleven. In de bovenbouw worden er verschillende modules aangeboden, zoals robotica, 3D printing en Raspberry Pi. Chinees en Cambridge Engels In de voorbije schooljaren is het Corderius begonnen met het vak Chinese taal en cultuur in vwo 2. In het nieuwe schooljaar zal Chinees als examenvak worden aangeboden en dus voor het eerst in vwo 4 verder gaan. Ook start er weer een nieuwe groep in vwo 2. Leerlingen die de interesse en het doorzettingsvermogen hebben om dit vak te volgen, kunnen daarvoor kiezen. Het vak wordt ingeroosterd tijdens andere lesuren, zodat af en toe wat lesstof moet worden ingehaald. De Cambrigde site heet cambridge.corderius.nl. Vanaf vwo 2 is het ook mogelijk om een kopklas Cambridge Engels te volgen. Aan het eind van de onderbouw kan hiervoor een internationaal certificaat worden gehaald. In de bovenbouw van het vwo wordt Cambridge Engels op individuele basis aangeboden. Kijk voor meer informatie op cambridge.corderius.nl Modules In de bovenbouw van de mavo, havo en het vwo bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om extra vakken in de vorm van modules te volgen. De leerlingen moet wel aantoonbaar in staat zijn om deze extra vakken te volgen, die soms samenvallen met de reguliere vakken in het rooster. Ruimte voor talent wordt ook op deze manier vormgegeven. Internationalisering Het Corderius College kent een breed scala aan activiteiten met een internationaal karakter. In de havo/ vwo-afdeling bestaat een uitgebreid uitwisselingsprogramma met scholen elders in de wereld. In de afgelopen jaren waren onze leerlingen te vinden in Finland, Turkije en Israël. Het doel is om leerlingen in contact te brengen met leeftijdsgenoten in de wereld, zodat over en weer (meer) begrip en kennis ontstaat over de verschillende leefwerelden. Bovendien krijgt het taalonderwijs een enorme stimulans. Leerlingen leren te communiceren gedurende twee weken in een andere taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Spaans. Het verblijf in een gastgezin geeft de mogelijkheid kennis te maken met het reguliere leven in andere landen en ook dat ervaren de meeste leerlingen als een enorme verrijking. Voor het schooljaar staan er, naast verschillende themareizen op het gebied van sport, cultuur en armoedebestrijding, uitwisselingsprogramma s op de rol met scholen in Istanbul en Tel Aviv. Valt de keuze van leerlingen op een stedenreis, dan kan de reis gaan naar Londen, Rome en Madrid. In de mavo worden stedenreizen georganiseerd naar Londen, Barcelona en Parijs. Ieder jaar wordt een zogenaamde diaconale reis georganiseerd. Tijdens deze reis zetten de leerlingen zich in voor hulp aan medemensen. Zo bieden onze leerlingen al heel wat jaren hulp aan een leefgemeenschap in Roemenië. In de zomervakantie gaat een 30 31

17 groep leerlingen gedurende twee weken sociaal opbouwwerk verrichten in Boedapest; dat gebeurt in nauw contact met leerlingen van een school in Boedapest. De reis naar het Franse Taizé geeft leerlingen die dat willen de mogelijkheid om op religieus terrein inspiratie op te doen. Het Corderius College is lid van het European School Network (ESN). Een groep van 25 scholen uit 10 Europese landen die met elkaar samenwerken met als doel leerlingen en docenten in Europa individueel en in groepsverband met elkaar in contact te brengen. Time Out Creativiteit en bezinning komen samen in de Time Out s die 4 of 5 keer per jaar worden gehouden. Dit zijn creatieve producties van bijna twintig minuten. Op de Time Out-dagen worden de lessen onderbroken om even iets heel anders te doen: stilstaan bij identiteitsgevoelige thema s als naastenliefde, talent, vergeving, rijkdom en armoede, Kerst, Pasen en Pinksteren, verwondering, pesten en verscheidenheid. Elke Time Out wordt gemaakt door een variërende groep van leerlingen en docenten. Iedereen is welkom om mee te denken over onderwerpkeuze, vormgeving, organisatie, ICT, geluid en licht, zingen, acteren, spreken, dansen en schrijven. Kerstmusical Beroemd zijn de Kerstmusicals die elk jaar worden opgevoerd. Een cast van zo n 20 docenten en 80 leerlingen brengen op eigentijds wijze Kerst onder de aandacht van de bezoekers. In 7 voorstellingen komen elk jaar (groot)ouders, leerlingen en medewerkers diep onder de indruk van het aanwezige talent in de school. Met zang, dans, muziek, toneel en ondersteund door licht, geluid, techniek en decorbouw zetten leerlingen een prachtige musical neer. Andere bijzondere activiteiten De sportdagen, het langlaufen met eindexamenleerlingen, het grote aantal excursies en de deelname aan binnen- en buitenlandse sporttoernooien zijn onlosmakelijk aan onze school verbonden. Ook de sportieve klassenstrijd tussen de brugjaren is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ruimte voor topsport Op het Corderius College zitten doorgaans 10 tot 15 leerlingen die in hun vrije tijd topsport bedrijven. De school biedt deze leerlingen ruimte om de verplichtingen die de topsport vereist (trainingen, binnenlandse en buitenlandse toernooien) te combineren met de schoolse zaken. In goed overleg is er altijd veel mogelijk. Tevens is met de Sportacademie, onderdeel van ROC ASA, een overeenkomst gesloten. Dat houdt o.a. in dat leerlingen gebruik kunnen maken van de professionele voorzieningen op sportcomplex De Bokkeduinen. Ook kan incidenteel gebruik worden gemaakt van de psychologische begeleiding die daar wordt gegeven. Om dit allemaal goed te leiden, kent het Corderius College een sportcoördinator, dhr. H. van Tongeren. Sporttoernooien Binnen de reguliere lesuren bestaan er 2 sportdagen welke per leerjaar anders zijn. De binnensportdagen vinden plaatsen in december en februari, de buitensportdagen in juni en juli. De onderbouw heeft in leerjaar 2 tijdens de binnensportdagen, naast de bekende zaalsporten, ook een keuzemogelijkheid voor schaatsen en zwemmen. In leerjaar 3 is deze extra keuzemogelijkheid schaatsen. De buitensportdagen kennen een opbouw van spelsportdagen in leerjaar 1 en 2 tot de traditionele veldsporten die vanaf leerjaar 3 en in de bovenbouw aangeboden worden. De examenklassen krijgen in plaats van sportdagen de mogelijkheid om te gaan langlaufen in Duitsland. Buitenschools doen wij jaarlijks mee aan het NK schoolsport (Mission Olympic) met sporten als onder andere atletiek, floorball en zwemmen. Tevens is er wekelijks een uur leerlingensport en kan men plaats nemen in de sportcommissie die helpt bij het organiseren van bovengenoemde sportdagen. SportTalent Binnen het Corderius College zijn er talentvolle leerlingen die met hun sport een steeds hoger niveau bereiken. Sinds 2012 is hiervoor extra aandacht en zijn er topsportfaciliteiten voor deze leerlingen met een uitgesproken sporttalent gerealiseerd. Wanneer je denkt voor extra faciliteiten in aanmerking te komen, kun je een intakegesprek aanvragen bij de topsportcoördinator. Meer informatie is te vinden op

18 9 KOSTEN Studieboeken Het Corderius College heeft de levering van boeken en werkmaterialen uitbesteed aan de firma Iddink uit Ede. Tijdens de laatste weken van de cursus en de eerste week van de zomervakantie bestellen ouders/leerlingen de boeken e.d. via de website van Iddink. Aan het eind van de vakantie krijgen de leerlingen de boeken thuisbezorgd. De studieboeken zijn gratis. De kosten voor de borg komen echter voor rekening van de ouders/verzorgers. Extra studieboeken (bijvoorbeeld voor de vakken die niet behoren tot de verplichte examenstof) komen voor rekening van de ouders/verzorgers. Voor veel vakken hebben wij gekozen voor werkboeken waarin niet geschreven mag worden; dat zorgt voor een forse kostenbesparing. Indien ouders willen dat hun kind wél in het werkboek schrijft, dan kunnen zij het werkboek via school aanschaffen. Excursies en sportdagen De kosten voor excursies en sportdagen in de verschillende leerjaren en de stedenreis of uitwisseling in mavo 3, havo 4 en vwo 4 worden aan het begin van het leerjaar, samen met de overige kosten, in rekening gebracht. Kluisjes Leerlingen uit alle leerjaren hebben de beschikking over een eigen kluisje. Corderius Pas Alle leerlingen krijgen aan het begin van de cursus de Corderius Pas uitgereikt. De pas dient in de eerste plaats om identificatie binnen de school mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij inschrijving in CUP (contacturenplanner), de mediatheek en bij het lenen van apparatuur. De culturele activiteiten, cabaret, toneel, dans en film maken een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsaanbod. Leerlingen worden in staat gesteld op vertoon van hun Corderius Pas culturele activiteiten bij te wonen. Ouderbijdrage Alle geldelijke bijdragen die de school aan ouders of verzorgers vraagt, vallen onder de term ouderbijdrage. De ouderbijdrage heeft het karakter van een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, tot het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Wel maakt de school directe, extra kosten i.v.m. het organiseren van diverse activiteiten die niet uit de overheidsbekostiging gefinancierd kunnen worden. In het overzicht op pagina 36 is nauwkeurig weergegeven welke kosten gemaakt worden voor welke extra activiteiten. Deze extra kosten worden jaarlijks in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordiger(s) van onze leerlingen. Daarnaast kent de school vanouds het begrip vrijwillige ouderbijdrage. Met de opbrengsten van die ouderbijdrage (70 euro per jaar) worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Daarbij valt te denken aan de leer- en hulpmiddelen op het gebied van ICT, bijzondere leerlingbegeleiding, kosten ten behoeve van de dagopeningen en de vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren, de startdagen en een collectieve ongevallenverzekering. Ook deze kosten worden niet door de overheid vergoed. De ouderraad en de medezeggenschapsraad van de school vinden al deze activiteiten van groot en wezenlijk belang en hebben ingestemd met de bedragen en de wijze van inning ervan. Modelovereenkomst Wettelijk is de school verplicht om aan elke ouder een modelovereenkomst voor te leggen, waarmee wordt verzocht de ouderbijdrage te voldoen en dat schriftelijk vast te leggen; de modelovereenkomst is te vinden op onze website. In deze overeenkomst staat aangegeven welke activiteiten plaatsvinden en waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. Ouders van nieuwe leerlingen wordt verzocht de overeenkomst te ondertekenen en terug te sturen. Ouders van leerlingen in de overige leerjaren ontvangen hierover een brief, gelijktijdig met de nota. Hieronder hebben wij in één overzicht alle kosten weergeven. Bekostiging extra onderwijs Voor bijzondere vormen van onderwijs (extra modules, wensvakken, deelname Open Universiteit, deelname Europese sporttoernooien, etc.) kunnen afzonderlijke bijdragen worden gevraagd; deelname zal nooit worden verplicht. Er is voor deze activiteiten geen alternatief programma voorhanden, omdat zij buiten het reguliere lesprogramma vallen. Ook de deelname aan de Masterclass en het JCU vallen buiten de regeling van de ouderbijdrage. Solidariteitsfonds Het Corderius College kent sinds vele jaren een zgn. solidariteitsfonds. Aan de ouders die dat kunnen opbrengen wordt een jaarlijkse bijdrage van 10 euro gevraagd. Uit het verkregen fonds worden gezinnen ondersteund die niet in staat zijn om de ouderbijdrage ten behoeve van reizen, excursies, sportdagen of extra onderwijsprogramma s te betalen. Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning uit deze voorziening dient contact opgenomen te worden met de rector van de school. Uit deze post worden ook eventuele bijzondere en niet te voorziene excursies en/ of activiteiten betaald - uiteraard ter goedkeuring vóóraf door de directie van de school. Wijze van betaling Alle bedragen per leerjaar worden in één factuur in de maand augustus, voorafgaande aan de nieuwe cursus, in rekening gebracht. Via de post en per mail wordt de nota toegezonden. Het bedrag kan éénmalig worden voldaan bij aanvang van het schooljaar, óf in 3 termijnen (met verplichte machtiging tot incasso). Ouders krijgen via een speciaal online betalingssysteem inzicht in de betalingen en voeren daarover de regie. Goede doelen rekening Elk jaar zijn er projecten in de school die een bepaald goed doel voor ogen hebben. Eens in de twee jaar is dat het Going Global project van Edukans, maar ook kleinschalige, diaconale projecten van leerlingen. Voor deze projecten heeft het Corderius College een aparte bankrekening geopend, zodat het voor de gever goed te zien is dat de bijdrage inderdaad naar het goede doel gaat. Voor de aftrekbaarheid van de giften is dat handig en voorwaardelijk. Het rekeningnummer luidt NL41 RABO Instemming ouders In de vergadering van de medezeggenschapsraad d.d. 24 juni 2015 heeft de oudergeleding ingestemd met de bovenstaande tekst en de onderstaande bedragen. Ook de ouderraad heeft positief geadviseerd in zijn vergadering van 19 mei

19 Kostenoverzicht cursus (ouderbijdragen, bedragen in euro s) Leerjaar Vrijwillige Corderius Pas/ Brugklaskamp Startdag Huur Excursie Stedenreis/ Tweedaagse Sport Examenvak Examenvak Examenvak Examendag Solidariteits ouderbijdrage Cultuurkaart kluisje Uitwisseling excursie activiteiten LO2 BV AK/GS/EC/FI fonds ,50 97,50 7, ,50 10 Mavo , , , , ,50 425/625 12, , ,50 PM Havo , , , , , , , ,50 425/625 12, , ,50 PM 25/ Vwo , , , , ,50 Ath. 70 Gymn , , ,50 425/625 12, , , , , ,50 PM 25/ ziektekostenverzekering en een (beperkte) uitkering, indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de ouders of verzorgers dit direct te melden aan de school. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die ten behoeve van de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van deze personen. Onder deze verzekering is onrechtmatig handelen van leerlingen niet gedekt. Wanneer de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, zullen de ouders daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In gymnasium 2 hebben de leerlingen een extra excursie naar Xanten. Voor specifieke onderdelen van de examensport (M4, H5, V6) wordt door de leerlingen in de loop van het schooljaar een bedrag betaald, afhankelijk van hun keuze (gratis tot max. 50). Leerlingen in mavo 3 en 4 met het examenvak LO2 of beeldende vorming hebben te maken met een verplichte deelname aan speciale workshops en excursies. In de examen klassen havo 5 en vwo 6 is er een excursie voor de vakken aardrijkskunde, geschiedeniseconomie en filosofie. Naast de bovenstaande kosten wordt eenmalig een borg in rekening gebracht voor de kluissleutel 10, de Corderius Pas 10 en de boeken ( 75 Iddink; 25 school). Er is recht op terugbetaling bij inlevering van het complete beoekpakket en overige zaken ten tijde van het verlaten van de school. Voor (vrijwillige) deelname aan de Masterclass en aan de U-talent Academie geldt een jaarlijkse bijdrage van 199. Voor deelname aan Cambridge Engels, Chinees en diverse modules worden alleen de extra kosten voor boeken en excursies in rekening gebracht. Sponsoring De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties, derhalve is hier geen beleid voor opgesteld. Stichting Leergeld Amersfoort Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Daarom geeft Stichting Leergeld Amersfoort hen praktische hulp om mee te doen. Stichting Leergeld is een particulier fonds met een Goede Doelenstatus. Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen met het kunnen meedoen. Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties en pas daarna door eventuele aanvullende financiële/materiële hulp met bijv. een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Voor meer informatie kunt u kijken op internet (www.leergeldamersfoort.nl) of bellen naar Deze stichting is o.a. actief in Amersfoort en in Soest/Baarn. Verzekeringen en aansprakelijkheid De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval, voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen Financieel verantwoordelijk Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school blijft de ouders/verzorgers altijd aanspreken op financiële zaken. De wet bepaalt immers dat ouders of verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar voor wat betreft de kosten van levensonderhoud en studie. Indien er vragen zijn over nota s en bijdragen, dan kan contact worden opgenomen met mw. E. Timmer- Holsappel, medewerkster financiële zaken. Zij is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag, zowel per telefoon als per mail. Indien ouders of verzorgers niet in staat zijn om hun (vrijwillige) schoolkosten te betalen, dan kan er een beroep worden gedaan op het Solidariteitsfonds van de school. Aanvragen worden gericht aan de rector

20 10 DE SCHOOL Mediatheek, Studiezalen Het Corderius College heeft een ruim gesorteerde mediatheek met Nederlandse romans en jeugdboeken, Engelse, Duitse en Franse literatuur en informatieve boeken over diverse onderwerpen. Leerlingen kunnen mèt hun Corderiuspas gratis boeken lenen; bij te laat inleveren wordt een boete in rekening gebracht. In de mediatheek zijn werkplekken met computers, waar leerlingen, in klassenverband of individueel, kunnen werken aan opdrachten, werkstukken en huiswerk. De mediatheek wordt beheerd door mw. G. Jonker- Timmerman, mw. M. Noortman-Heijnen, mw. Z. Shareghi Oskouee en mw. H.F. Zwart. De mediatheek is geopend van uur tot uur. Leerlingenbalie Voor allerhande administratieve zaken kunnen de leerlingen terecht bij de leerlingenbalie. Achter de leerlingenbalie zijn de heer D. Mol, de dames C.T.R. Tromp en P. van Zon te vinden. Lesrooster In het lesrooster worden lessen, lokalen en lestijdenvoor leerlingen en docenten vastgelegd voor het hele jaar. Ieder jaar maken examens, studiereizen en excursies ingrijpende wijzigingen noodzakelijk. Daarvan wordt dan zo tijdig mogelijk melding gemaakt in de Fenestra en op de publicatieborden in de school. Soms is een roosterwijziging niet te voorzien, bijvoorbeeld door plotselinge ziekte van een docent. Ook dan ontstaat een alternatief rooster. Vervalt door ziekte het eerste lesuur dan wordt via een telefoonketen de klas op de hoogte gebracht, zodat de leerlingen het eerste uur thuis kunnen blijven. De dagelijkse roosterwijzigingen worden vermeld op de website. Het weekrooster is te zien in de leerlingenagenda op het webportaal. Lesuitval beperken we natuurlijk tot een minimum, maar als lessen toch moeten uitvallen, verplaatsen we die, zo mogelijk, naar het eerste of het laatste uur. In de onderbouw streven we naar vervanging van de docent door een collega. Mocht het toch voorkomen dat een onderbouwklas door lesuitval een uur vrij is, dan worden leerlingen geacht zelfstandig te werken in de aula of op een andere werkplek die hen door de schoolleiding wordt gewezen. In beginsel moeten leerlingen tot en met het achtste lesuur voor de school beschikbaar zijn: voor een tijdelijke of blijvende roosterwijziging, voor inhaalwerk of extra werk op school of voor een (mentor) gesprek. Leerlingen kunnen voor uur dus geen bijbaantje nemen of bijvoorbeeld muziekles afspreken. Alle leerlingen in de bovenbouw moeten hun rooster wekelijks aanvullen tot het verplichte aantal contacturen (1000 klokuren per jaar) door zelfstandig te studeren op daarvoor aangewezen werkplekken. Het verplichte aantal wekelijkse contacturen is per afdeling en per leerling verschillend. Om aan het verplichte aantal contacturen te komen maken de leerlingen gebruik van het contacturenplanner systeem (CUP). In de praktijk komt het er op neer dat de tussenuren die in de bovenbouwroosters voorkomen door leerlingen gebruikt kunnen worden om aan de verplichte onderwijstijd te komen. Op de aangewezen werkplekken wordt gewerkt onder toezicht van bekwaam onderwijspersoneel. Klassenavonden Eén, soms twee keer per jaar, mag een onderbouwklas een klassenfeest organiseren. Het feest vindt (meestal) plaats in school en wordt mede georganiseerd en bijgewoond door de mentor. De ouders krijgen van de mentor schriftelijk bericht over datum, (eventuele) kosten en tijdsduur van een klassenavond. Het Corderius College beschikt over een website waarop, naast algemene schoolinformatie, ook actueel schoolnieuws is te vinden. Zo is er een agenda te bekijken waarin alle belangrijke data van het schooljaar staan. Ook wordt er veel verwezen naar andere, interessante websites. Voor leerlingen en ouders is er een besloten deel (het webportaal) waar ze na het invoeren van hun persoonlijke naam en wachtwoord de behaalde resultaten en andere nuttige dingen kunnen vinden. Het adres: Leerlingenstatuut Bij aanvang van het cursusjaar krijgen alle nieuwe leerlingen een exemplaar van het leerlingenstatuut. Samen met de leefregels van de school geeft dit een duidelijk beeld van de rechten en plichten van de leerlingen. Overtreding van de regels heeft gevolgen. Dit kan zijn verwijdering uit de les, maar ook schorsing, overplaatsing naar een andere vestiging of in het ergste geval definitieve verwijdering van school. De regeling Schorsing en verwijdering is opvraagbaar via Leerlingdossier Om elke leerling gericht te kunnen begeleiden en de nodige zorg te geven, worden gegevens van leerlingen verzameld. Algemene informatie staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc). Informatie die nodig is voor de begeleiding staat in het zorgdossier (testresultaten, afspraken uit leerlingbesprekingen e.d.). Dit dossier is alleen toegankelijk voor de leerlingbegeleiders. Beide dossiers worden alleen binnen de eigen vestiging gebruikt. Met het verzamelen van deze leerlinggegevens voldoen we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: Voor eventuele vragen over het leerlingen/ of zorgdossier kunt u altijd contact opnemen met de zorgcoördinator. Ouderraad Het Corderius College kent een actieve ouderraad die ongeveer eens per maand bij elkaar komt. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de schoolleiding en er is gelegenheid om mee te denken over het beleid van de school en om via korte lijnen te reageren op actualiteit

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

GIDS17/18 RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG CORDERIUS COLLEGE

GIDS17/18 RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG CORDERIUS COLLEGE SCHOOL GIDS17/18 BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG CORDERIUS COLLEGE RUIMTE VOOR TALENT INHOUD 1 VOORWOORD 4 2 UITGANGSPUNTEN 6 3 ORGANISATIE & GEBOUW 9 4 ONDERWIJS 11 5 COMMUNICATIE 16 6 LEERLINGENONDERSTEUNING

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2016-2017 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar hbo.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

Onderwijs en begeleiding B2 havo / vwo

Onderwijs en begeleiding B2 havo / vwo Onderwijs en begeleiding B2 havo / vwo 2017-2018 Inhoud Pagina INLEIDING... 1 1 ONDERWIJS... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Onderwijs in het tweede brugjaar... 1 1.3 Rapportage en overleg... 2 1.4 Afdelingskeuze

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

PEELLANDCOLLEGE. HAVO, op weg naar het HBO. VWO: Gymnasium en Atheneum op weg naar het WO, de universiteit

PEELLANDCOLLEGE. HAVO, op weg naar het HBO. VWO: Gymnasium en Atheneum op weg naar het WO, de universiteit WELKOM PEELLANDCOLLEGE HAVO, op weg naar het HBO VWO: Gymnasium en Atheneum op weg naar het WO, de universiteit Peellandcollege staat voor De basisvoorwaarden voor goed leren: aandacht voor iedere leerling

Nadere informatie

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO NAAR VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding op

Studiekeuzebegeleiding op Studiekeuzebegeleiding op 29 november 2016 Ouderavond 3 vwo 1. De Profielen 2. De Profielkeuze 1. Profielen Inhoud: A gemeenschappelijk deel 50% B verplichte profielvakken C profielkeuzevakken D vrije

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

OVERSTAP MAVO4-HAVO4. 28 november 2016

OVERSTAP MAVO4-HAVO4. 28 november 2016 OVERSTAP MAVO4-HAVO4 28 november 2016 29-11-2016 PROGRAMMA - Uitleg Zeeuwse Code - Profielen HAVO - Leerlingen aan het woord - Wesley en Nemo, havo 4 NG - Vragen? 29-11-2016 2 ZEEUWSE CODE Intake gesprek

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 27 januari 2017 16.00-21.00 uur Informatie over de brugklas voor ouders scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Open lessen 9, 10, 12 en 13 januari Deelname

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Programma 20.00 Opening dhr. Keun, afdelingsleider JC2 20.10 Info decaan MAVO, mevr. Bakker 20.30 20.35 21.00

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Voorlichtingsavond overstap HAVO naar Atheneum. 30 november 2016

Voorlichtingsavond overstap HAVO naar Atheneum. 30 november 2016 Voorlichtingsavond overstap HAVO naar Atheneum 30 november 2016 Dhr. R. Gaj (Fa) COÖRDINATOR HAVO 4/5 Dhr. F. Vervoort (Du) COÖRDINATOR ATHENEUM 5/6 Programma voor vanavond Welkom Dhr. F. Vervoort, coördinator

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van TL4 uit Assen (Salland) en Beilen voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden H3 H4 H5 HBO H3 (overgangsbewijs naar H4) MBO TL4 MBO TL4 H4 H5 HBO

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Kiezen is een kunst. En die kun je leren!

Kiezen is een kunst. En die kun je leren! Kiezen is een kunst want Ik weet het niet als nu eens maar stel je voor dat ik durf niet want wie weet gaat er wel je zult altijd zien dat voor je het weet is er weer ik wil het risico niet lopen dat jij

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van havo-3 uit Assen (Lariks) en Beilen voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden je zit nu in klas 3 de 1 e fase vanaf klas 4 zit je in de 2 e fase

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO En Profil 5 VWO 2017-2018 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO 2017-2018 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE KEUZEPROCEDURE...3 3 DE PRE-PROFIELEN...4 4 DE

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie, dit zijn waardevolle woorden voor het Laurens. De basisgedachte

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen brugjaar Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 5 Klas 1 B/K... 5 Klas 1 K/M... 6 Klas 1 M/H... 7 Overal

Nadere informatie

Het VWO op het Eckartcollege

Het VWO op het Eckartcollege VWO Het VWO op het Eckartcollege Welkom Welkom op het eckartcollege. Het Eckartcollege heeft een VWO afdeling, In deze folder staat een korte uitleg over de VWO-afdeling van het Eckartcollege. Visie Het

Nadere informatie