1. PRACTICE RECOMMENDATIONS 1. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. PRACTICE RECOMMENDATIONS 1. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK"

Transcriptie

1 Richtlijn Breastfeeding best practice guidelines for nurses Publicatiejaar 2003 Organisatie Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) Auteur(s) Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) Instellingen City of Ottawa Public Health & Long Term Care Branch, Simcoe County District waarvan de Health Unit, Private Practice, City of Ottawa Community Services, Oxford County auteurs Board of Health, Grey Bruce Health Unit, Saint Elizabeth Health Care, Registered afkomstig zijn Nurses Association of Ontario, Mount Sinai Hospital, St. Joseph s Health Centre, University of Guelph Thema Doelen Populatie Vindplaats Borstvoeding 1) Het verbeteren van resultaten van borstvoeding voor moeders en kinderen; 2) het bijstaan van zorgverleners om de beste beschikbare wetenschappelijke evidentie toe te passen bij het maken van klinische beslissingen; en 3) het promoten van een verantwoord gebruik van hulpmiddelen binnen de gezondheidszorg Moeders die borstvoeding geven 1. PRACTICE RECOMMENDATIONS 1. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK Recommendation 1 - Nurses in all practice settings, endorse the Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) which was jointly launched in 1992 by the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children s Fund (UNICEF), and the Baby-Friendly Initiative in Community Health Services (Breastfeeding Committee for Canada). The BFHI directs health care facilities to meet the Ten Steps to Successful Breastfeeding. (II-3) Recommendation Nurses have a role in advocating for breastfeeding friendly environments by: o Advocating for supportive facilities and systems such as day-care facilities, mother and baby areas for breastfeeding, public breastfeeding areas, 24-hour help for families having difficulties in breastfeeding; and o Promoting community action in breastfeeding. (III) Aanbeveling 1 - Verpleegkundigen onderschrijven in alle praktijksettings het Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), dat in 1992 gelanceerd werd door de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO), de United Nations Children s Fund (UNICEF) en de Baby-Friendly Initiative in Community Health Services (Breastfeeding Committee for Canada). De BFHI richt zich op gezondheidszorgfaciliteiten om tegemoet te komen aan de 10 stappen voor succesvolle borstvoeding. (II-3) 1 Aanbeveling Verpleegkundigen hebben de rol om te pleiten voor borstvoedingsvriendelijke omgevingen door: o Te pleiten voor ondersteunende faciliteiten en systemen zoals dagzorgfaciliteiten, moeder en baby - omgevingen voor borstvoeding, openbare omgevingen voor borstvoeding, 24u-hulp voor families die moeilijkheden hebben met borstvoeding; en o Het promoten van acties van de gemeente m.b.t. borstvoeding. (III) 1 De getallen tussen haakjes verwijzen naar de bewijskracht van de onderliggende wetenschappelijke evidentie. Voor meer informatie kan u zich richten naar de originele richtlijn. 1

2 Recommendation 2 - Nurses and healthcare practice settings endorse the WHO recommendation for exclusive breastfeeding for the first six months, with introduction of complementary foods and continued breastfeeding up to two years and beyond thereafter. (I) Aanbeveling 2 - Verpleegkundigen en zorgsettings onderschrijven de WHO aanbeveling voor het geven van louter borstvoeding gedurende de eerste zes maanden, met daarna de introductie van complementaire voeding en verdere borstvoeding tot twee jaar en langer. (I) Recommendation 3 - Nurses should perform a comprehensive breastfeeding assessment of mother/baby/family, both prenatally and postnatally, to facilitate intervention and the development of a breastfeeding plan. (II-3) Recommendation Key components of the prenatal assessment should include: (III) o Personal and demographic variables that may influence breastfeeding rates; o Intent to breastfeed; o Access to support for breastfeeding, including significant others and peers; o Attitude about breastfeeding among health care providers, significant others and peers; and o Physical factors, including breasts and nipples, that may affect a woman s ability to breastfeed. Recommendation Key components of the postnatal assessment should include: (III except where noted) o Interpartum practices and interventions including medications; o Level of maternal physical discomfort; o Observation of positioning, latching and sucking; o Signs of milk transfer; o Parental ability to identify infant feeding cues; o Mother-infant interaction and maternal response to feeding cues; Aanbeveling 3 - Verpleegkundigen moeten, zowel prenataal als postnataal, een uitgebreide beoordeling van borstvoeding uitvoeren bij de moeder/baby/familie om de interventie en de ontwikkeling van een borstvoedingsplan te vergemakkelijken. (II-3) Aanbeveling Kernaspecten van de prenatale beoordeling moeten het volgende omvatten: (III) o Persoonlijke en demografische variabelen die de mate van borstvoeding kunnen beïnvloeden; o Voornemen om borstvoeding te geven; o Toegang tot steun bij het geven van borstvoeding, inclusief belangrijke naasten en kennissen; o Attitude van zorgverleners, belangrijke naasten en kennissen t.o.v. borstvoeding; en o Fysieke factoren, inclusief borsten en tepels, die de mogelijkheid van de vrouw om borstvoeding te geven, kunnen beïnvloeden. Aanbeveling Kernaspecten van de postnatale beoordeling moeten het volgende omvatten: (III behalve waar vermeld) o Praktijken en interventies tijdens de bevalling, inclusief medicatie; o De mate van fysiek ongemak door de zwangerschap; o Observatie van de houding, de aanlegtechniek en het zuigen; o Tekens van melktransfer; o De vaardigheid als ouder om tekens van honger bij de baby te herkennen; o De interactie tussen moeder en kind en de reactie van de moeder op tekens van 2

3 o Maternal perception of infant satisfaction/satiety cues; o Woman s ability to identify significant others who are available and supportive of her decision to breastfeed; o Delivery experience; o Infant physical assessment; and o Maternal breastfeeding self-efficacy (I). honger; o De waarneming van de moeder dat het kind voldaan/verzadigd is; o De vaardigheid van de moeder om significante naasten te identificeren die beschikbaar zijn en achter de beslissing staan om borstvoeding te geven; o Ervaring met bevallingen; o Fysieke beoordeling van de zuigeling; en o De self-efficacy 2 van de moeder m.b.t. het geven van borstvoeding (I). Recommendation 4 - Nurses should provide informational support to couples during the childbearing age, as well as to expectant mothers/couples/families and assist them in making informed decisions regarding breastfeeding. Education should include, as a minimum, the following: o Benefits of breastfeeding (I); o Lifestyle issues (III); o Milk production (I); o Breastfeeding positions (I); o Latching/milk transfer (I); o Prevention and management of problems (III); o Medical interventions (III); o When to seek help (III); o Where to get additional information and resources (III); o Benefits of skin to skin contact (III); and o Recognizing feeding cues (III). Recommendation Women s partners should be encouraged to attend breastfeeding education classes. (I) Aanbeveling 4 - Verpleegkundigen moeten informatieve steun geven aan koppels tijdens de vruchtbare leeftijd, evenals aan moeders/koppels/families die een kind verwachten. Daarnaast zouden ze hen ook moeten bijstaan voor het maken van geïnformeerde beslissingen omtrent borstvoeding. De opleiding zou ten minste het volgende moeten omvatten: o Voordelen van borstvoeding (I); o Leefstijlproblemen (III); o Melkproductie (I); o Positioneringen om borstvoeding te geven (I); o Aanlegtechniek / melkverplaatsing (I); o Preventie en behandeling van problemen (III); o Medische interventies (III); o Wanneer er hulp gezocht moet worden (III); o Waar bijkomende informatie en hulpmiddelen bekomen kunnen worden (III); o Voordelen van huid-op-huid contact (III); en o Herkennen van tekens van honger (III). Aanbeveling De partners van de vrouwen zouden aangemoedigd moeten worden om een opleiding omtrent borstvoeding bij te wonen. (I) Recommendation 5 - Nurses should perform a comprehensive breastfeeding assessment of mother/baby prior to hospital discharge. (III) Aanbeveling 5 - Verpleegkundigen zouden, vóór ontslag uit het ziekenhuis, een uitgebreide beoordeling van de moeder en de baby moeten uitvoeren m.b.t. 2 De mate waarin de moeder zelf denkt in staat te zijn om borstvoeding te geven. 3

4 borstvoeding. (III) Recommendation If mother and baby are discharged within 48 hours of birth, there must be a face-to-face follow up assessment conducted within 48 hours of discharge by a qualified health care professional, such as a Public Health Nurse or Community Nurse specializing in maternal/newborn care. (III) Recommendation Discharge of low-risk mothers and infants after 48 hours may be followed by a telephone call within 48 hours of discharge, rather than a home visit. (I) Aanbeveling Als de moeder en de baby binnen de 48 uur na de geboorte ontslagen worden uit het ziekenhuis, moet er binnen de 48 uur na het ontslag een rechtstreekse beoordeling uitgevoerd worden door een deskundige zorgverlener, zoals een wijkverpleegkundige of een thuisverpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor moeders en pasgeborenen. (III) Aanbeveling Moeders en kinderen die weinig risico lopen en ontslagen worden binnen de 48 uur na de geboorte, kunnen, binnen de 48 uur na het ontslag, opgevolgd worden via een telefoongesprek i.p.v. een huisbezoek. (I) Recommendation 6 - Nurses should provide information, emotional and physical support to breastfeeding mothers with an attitude that conveys support for breastfeeding. (II-3) Aanbeveling 6 - Verpleegkundigen zouden informatieve, emotionele en lichamelijke steun moeten verlenen aan moeders die borstvoeding geven, met een attitude die steun overbrengt bij het geven van borstvoeding. (II-3) Recommendation 7 - Nurses should support local peer support breastfeeding programs, ensuring that women are provided with peer support resources. (I) Aanbeveling 7 - Verpleegkundigen zouden lokale borstvoedingsprogramma s met peer support moeten ondersteunen, zodat vrouwen zeker steun door peer support ontvangen. (I) Recommendation 8 - Nurses should initiate skin to skin contact between mother and infant immediately after birth as part of ongoing, routine care. (II-2) Aanbeveling 8 - Verpleegkundigen zouden, onmiddellijk na de geboorte, huid-op-huidcontact tussen moeder en baby moeten starten als onderdeel van continue, routinematige zorg. (II-2) 2. EDUCATION RECOMMENDATIONS 2. AANBEVELINGEN VOOR OPLEIDING Recommendation 9 - Organizations must ensure that nurses providing breastfeeding support receive education appropriate to their role in breastfeeding in order to develop the knowledge, skill and attitudes to implement Aanbeveling 9 - Zorginstellingen zouden moeten garanderen dat verpleegkundigen die steun verlenen bij het geven van borstvoeding, een verplichte opleiding over borstvoeding volgen om de kennis, de vaardigheden en de houding te ontwikkelen om 4

5 breastfeeding policy and to support breastfeeding mothers. (III) hen in staat te stellen een beleid omtrent borstvoeding te implementeren en moeders die borstvoeding geven te steunen. (III) 3. ORGANIZATION & POLICY RECOMMENDATIONS 3. AANBEVELINGEN VOOR ORGANISATIE & BELEID Recommendation 10 - Practice settings/organizations should work towards Baby Friendly Initiative designation as part of a comprehensive plan towards improving breastfeeding outcomes. (I) Aanbeveling 10 - Praktijksettings/organisaties zouden moeten werken met het oog op het behalen van accreditatie van de Baby-Friendly TM Hospital Initiative als onderdeel van een uitgebreid plan voor de verbetering van de resultaten van het geven van borstvoeding. (I) Recommendation 11 - Practice settings should evaluate the effectiveness of their breastfeeding support on rates of initiation, duration and exclusivity of breastfeeding. (III) Aanbeveling 11 - Praktijksettings zouden de effectiviteit van hun ondersteuning bij borstvoeding moeten evalueren op het gebied van de start, de duur en het geven van louter borstvoeding. (III) Recommendation 12 - Organizations should establish and support peer support programs. (I) Aanbeveling 12 - Organisaties zouden peer support programma s moeten uitwerken en ondersteunen. (I) Recommendation 13 - Nursing best practice guidelines can be successfully implemented only when there are adequate planning, resources, organizational and administrative support, and appropriate facilitation. Organizations may develop a plan for implementation that includes: o An assessment of organizational readiness and barriers to education. o Involvement of all members (whether in a direct or indirect supportive function) who will contribute to the implementation process. o Dedication of a qualified individual to provide the support needed for the education and implementation process. Aanbeveling 13 - Richtlijnen voor de beste verpleegkundige praktijkvoering kunnen enkel succesvol geïmplementeerd worden als er een adequate planning, hulpmiddelen, organisatorische en administratieve ondersteuning en geschikte voorzieningen zijn. Organisaties kunnen ervoor kiezen een implementatieplan te ontwikkelen dat het volgende omvat: o Een beoordeling van de organisatorische bereidwilligheid en hindernissen bij de opleiding. o Betrokkenheid van alle leden (in een directe of indirecte ondersteunende functie) die zullen bijdragen aan het implementatieproces. o Toewijding van een deskundig persoon om de nodige steun te verlenen bij het opleidings- en implementatieproces. 5

6 o Ongoing opportunities for discussion and education to reinforce the importance of best practices. o Opportunities for reflection on personal and organizational experience in implementing guidelines. In this regard, RNAO (through a panel of nurses, researchers and administrators) has developed the Toolkit: Implementation of clinical practice guidelines based on available evidence, theoretical perspectives and consensus. The Toolkit is recommended for guiding the implementation of Breastfeeding Best Practice Guideline for Nurses. (III) o Voortdurende mogelijkheid tot overleg en opleiding om het belang van beste praktijkvoering te beklemtonen. o Mogelijkheid tot reflectie over persoonlijke en organisatorische ervaring met het implementeren van richtlijnen. Wat dit betreft, heeft RNAO (met behulp van een groep verpleegkundigen, onderzoekers en uitvinders) het Instrument ontwikkeld: Implementatie van klinische praktijkrichtlijnen gebaseerd op beschikbare evidentie, theoretische perspectieven en consensus. Het Instrument is aanbevolen om de implementatie van de RNAO richtlijn Richtlijnen voor beste verpleegkundige praktijkvoering m.b.t. borstvoeding te sturen. (III) 6

Inventarisatie centrale zorgverlener

Inventarisatie centrale zorgverlener Inventarisatie centrale zorgverlener Welke ervaringen zijn er met de centrale zorgverlener? Een verkennend literatuuronderzoek Februari 2011. In opdracht van de Hartstichting. Dr. Ir. Helene Voogdt-Pruis

Nadere informatie

Innovatie oncologische nazorg

Innovatie oncologische nazorg Innovatie oncologische nazorg Een programmatische aanpak voor cancer survivorship care in Nederland Stand van zaken & plan van aanpak 2010-2011 Nazorg behoeft een programmatische aanpak Het aantal mensen

Nadere informatie

Inventarisatie buitenland. Eindrapportage. 3 maart 2015. Chrisje Couwenbergh Dung Ngo. In opdracht van

Inventarisatie buitenland. Eindrapportage. 3 maart 2015. Chrisje Couwenbergh Dung Ngo. In opdracht van Inventarisatie buitenland Eindrapportage 3 maart 2015 Chrisje Couwenbergh Dung Ngo In opdracht van Inhoud Samenvatting... 3 1. De opdracht... 5 2. Keuze voor de landen en beschrijving zorgstelsels... 6

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: www.mcnv.nl - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2013-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2014

Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: mcnv.org - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2014-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Verpleegkundigen en verzorgenden in internationaal perspectief

Verpleegkundigen en verzorgenden in internationaal perspectief Verpleegkundigen en verzorgenden in internationaal perspectief Een literatuurstudie naar rollen en posities van beroepsbeoefenaren in de verpleging en verzorging P. Mistiaen M. Kroezen M. Triemstra A.L.

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Progressing towards Quality Education for All

Progressing towards Quality Education for All Progressing towards Quality Education for All version March 2014, by Els Salembier Summary Content Summary 1 Introduction 2 Why focus on quality 3 Motivation 4 Logical frame 5 Focus point: audit travel

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1 Statistics Seminar 2 Suriname Statistiek seminar 2: Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg Date: Augustus 6 th, 2010 Time:

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden. Dit advies heeft tot

Nadere informatie

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau Dissemination of DOiT Femke van Nassau Inspired by Theo Paulussen Not everybody likes to cook. Those who like to cook, do not always use a recipe book. When using a recipe book, most people don t stick

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Health and Health Services, Impairment and Disability, Nutrition, Social Security and Welfare Services 1

Health and Health Services, Impairment and Disability, Nutrition, Social Security and Welfare Services 1 Statistics Seminar 2 Suriname StatistiCS seminar 2: Health and Health services, Impairment and Disability, Nutrition / Social Security and Welfare Services Date: August 6 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours

Nadere informatie

De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg

De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg Naam : Renée Mulder Studentnummer : 1921304 Telefoonnummer : 06-45753888 E-mailadres Master programma : renee.a.mulder@gmail.com : Management,

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Gezondheidsraad Sociaal werk op solide basis

Gezondheidsraad Sociaal werk op solide basis Gezondheidsraad Sociaal werk op solide basis Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding

Nadere informatie

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging http://www.diabetes-vdv.be/ richtlijnen EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT)

Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging http://www.diabetes-vdv.be/ richtlijnen EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT) Richtlijn Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association Publicatiejaar 2008 Organisatie American Diabetes Association Auteurs John

Nadere informatie

Volwassen personen met een voedingstekort of risico op malnutritie. Exclusie:

Volwassen personen met een voedingstekort of risico op malnutritie. Exclusie: Guideline Nutrition support for adults. Oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition Publicatiejaar 2006 Organisatie National Collaborating Centre for acute care Auteurs Stroud

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

Thema: Gezond vanaf dag 1

Thema: Gezond vanaf dag 1 Thema: Gezond vanaf dag 1 Nr. Insert your footer-text and/or logo s here. Thema: Gezond vanaf dag 1 86 Handhygiëne in kinderdagverblijven: Omgevingsdeterminanten Tizza P. Zomer 1,2, V. Erasmus 1, J.H.

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie