OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG"

Transcriptie

1 G I D S V O O R H E T S C H O O L J A A R OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG

2 IS MIJN KIND HIER IN GOEDE HANDEN? 1 Hoe reilt en zeilt het openbaar basisonderwijs in de gemeente Muiden? Komt de aanpak op de openbare school in Muiden en Muiderberg overeen met wat mij voor ogen staat? Wat voor kwaliteit biedt de school? Wat voor extra s kunnen de kinderen verwachten? Kortom, is mijn kind in goede handen, wanneer ik het toevertrouw aan de openbare basisschool in Muiden/Muiderberg? D E V I N K E N B A A N E N P. C. H O O F T Op dit soort vragen wil deze gids een antwoord geven. Heldere informatie over hoe het toe gaat in het openbaar basisonderwijs in de gemeente Muiden. De gemeente Muiden heeft één openbare school met twee vestigingen: De Vinkenbaan in Muiderberg en P.C. Hooft in Muiden. E I G E N - A A R D I G H E D E N De twee vestigingen worden door één directie geleid, en werken vanuit dezelfde onderwijskundige principes. Maar ze kennen ook verschillen. Die wortelen in een eigen cultuur en tradities. Daarom besteedt deze gids naast de algemene informatie aandacht aan het specifieke van De Vinkenbaan en P.C. Hooft: onze eigenaardigheden. O P E N B A A R B A S I S O N D E R W I J S I N N E D E R L A N D Wie meer wil weten over het Nederlandse basisonderwijs in het algemeen kan terecht in de Onderwijsgids. Die wordt jaarlijks uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Alle mogelijkheden, rechten en plichten binnen het openbaar onderwijs zijn erin te vinden. De gemeente verstrekt deze Onderwijsgids aan alle ouders en verzorgers van leerlingen in het basisonderwijs. P E R S O O N L I J K C O N T A C T Papier is geduldig, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor deze informatiegids. We hebben ons best gedaan om in kort bestek alle nuttige informatie op een rij te zetten en om de sfeer van onze school weer te geven. Maar door zelf die sfeer eens te proeven en in een persoonlijk contact uw specifieke vragen te stellen, kunt u deze gids zelf nog meer kleur en inhoud geven. Voor zo n gesprek bent u van harte welkom. Remko van der Heijden Directeur openbaar onderwijs Muiden/Muiderberg 4 SCHOOLGIDS 2012/2013

3 1 Is mijn kind hier in goede handen? 3 2 Waar staan wij voor? Kenmerken en kwaliteiten van onze school 5 3 Hoe hebben wij het onderwijs georganiseerd en welke extra s bieden we? De organisatie van onze basisschool 9 4 Hoe hebben we een optimale zorg voor onze kinderen geregeld? Het volgen van vorderingen en ontwikkelingen, contact daarover met de ouders 24 5 Hoe blijven we als school bij de tijd? Stelselmatige verbeteringen, contacten met adviesdiensten en andere organisaties 35 6 Hoe blijven de leerkrachten zelf bij de les? Onderlinge taakverdeling, teamwork en nascholing 38 7 Welke plaats hebben de ouders op onze school? Over de MR, de Ouderraad, commissies en werkgroepen 40 8 Zo zijn onze manieren... Over schooltijden, vakanties, verlof, ziekteverzuim en verzuimpreventie 44 9 Namen en adressen 47 5 SCHOOLGIDS 2012/2013

4 Waar staan wij voor? 2.1 Onze uitgangspunten STICHTING BASISONDERWIJS GOOI EN VECHTSTREEK Staat voor de ontwikkeling van kinderen en het creëren van een meerwaarde door samenwerking binnen de scholen te stimuleren en te organiseren. De eigen identiteit van de scholen wordt hierbij gerespecteerd. Elke school kiest voor een onderwijsmodel dat past bij de kinderen, de ouders en de omgeving van de school. 2 Kenmerken en kwaliteiten van onze school De Stichting vormt het bevoegd gezag van de Vinkenbaan/P.C. Hooftschool. De Stichting is in augustus 2010 opgericht en voortgekomen uit een fusie van twee schoolbesturen: Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De besturenfusie komt voort uit de wens van de schoolbesturen om onder meer de spreiding van financiële risico s en een grotere bestuurlijke professionaliteit, beter vorm te geven. HET BESTUURSMODEL De Stichting werkt met een organisatie waarin het bestuur en de dagelijkse leiding van de Stichting door de raad van toezicht in handen zijn gelegd van de directeur/ bestuurder. Die vormt daarmee het bevoegd gezag (bestuur) van de Stichting en geeft leiding aan de totale stichting. De raad van toezicht heeft een controlerende functie op het bestuur van de Stichting. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, allemaal vrijwilligers, die op grond van hun kwaliteiten benoemd zijn. De leden worden benoemd op voordracht van de gemeenten waarin de scholen staan, de GMR en de Stichting Belangenbehartiging Montessori- en Jenaplanonderwijs. De directeur/bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning. De directeuren van de scholen vormen een directieoverleg en zijn, onder leiding van de directeur/bestuurder, nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het Stichtingsbeleid. Onze school heeft een directeur en een locatieleider die zijn belast met de algehele leiding van de school en die verantwoording afleggen aan de directeur/bestuurder van de Stichting. Binnen de bestuurlijke kaders werken directeur en locatieleider en schoolteam aan de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid zoals omschreven in deze schoolgids. De school heeft daarin een grote mate van autonomie. 2012/2013 SCHOOLGIDS 6

5 ONZE VISIE De Vinkenbaan/ PC Hooft is een betrokken openbare basisschool die werkt volgens de Dalton principes; samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Op onze school staat de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft verschillende mogelijkheden en capaciteiten. Wij willen er uit halen wat er in zit. Openbaar De Vinkenbaan/PC Hooft is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is en open staat voor iedereen en respect heeft voor ieders sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Daarmee wil de school een afspiegeling zijn van de samenleving. Openbaar onderwijs betekent ook dat we kinderen leren om rekening te houden met verschillen en respect op te brengen voor de overtuiging van de ander en voor te bereiden op een perspectiefrijke en verantwoorde deelname aan onze samenleving. Samenwerking Bij de Vinkenbaan/ PC Hooft staat het opdoen van de benodigde cognitieve kennis en vaardigheden, het samen leren, samenwerken, rekening houden met en zorg dragen voor elkaar hoog in het vaandel. Het ontwikkelen van een goede dosis zelfkennis is daarbij een belangrijk onderdeel. Wij bieden leerlingen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving door duidelijke regels binnen en buiten de groep aan te geven en te zorgen voor een ordelijk en veilig schoolklimaat. Juist door deze heldere structuur willen wij de kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid; hierdoor kunnen ze samen met anderen zelfstandig, onderzoekend en actief leren. Ook krijgen ze de kans om op alle vlakken uitdagingen aan te gaan en mogen ze kritisch zijn. Bovendien willen wij leerlingen optimale ruimte bieden, zodat ze creatief oplossingen bedenken en doorzettingsvermogen ontwikkelen om een taak te volbrengen. Met andere woorden: leerlingen kunnen bij de Vinkenbaan/ PC Hooft op zoek naar hun eigen talenten en mogelijkheden. Kinderen leren van en met elkaar. Zelfstandigheid Leerlingen kunnen hun opgedane kennis alleen goed toepassen wanneer zij daar zelfbewust mee leren omgaan. Dit betekent dat de kinderen zeker van zichzelf worden en zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van hun eigen handelen. In maatschappelijk perspectief betekent het ook dat de kinderen begrijpen welk effect hun gedrag kan hebben in de samenleving. Daarnaast leren kinderen keuzes 7 SCHOOLGIDS 2012/2013

6 te maken. Kortom: ze voelen zich betrokken bij de wereld, nemen daar actief aan deel en voelen zich mede verantwoordelijk voor wat er om hem heen gebeurt. Onder het principe zelfstandigheid verstaan we ook het zelfstandig werken van de leerlingen. Leerlingen willen vanuit zichzelf actief bezig zijn, het zelfstandig werken komt hier tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Tevens kunnen leerlingen door zelfstandig werken, werken op hun eigen niveau. De leerkracht kan hierdoor een gedifferentieerd en verrijkend programma aanbieden aan leerlingen die meer aan kunnen dan het basispakket, en heeft meer tijd om de leerlingen die extra hulp nodig hebben te helpen met hun werk. Verantwoordelijkheid Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders en leraren binnen onze school. We juichen eigen initiatieven van leerlingen, leraren en ouders toe en ondersteunen daarin waar mogelijk. Ouders voelen zich betrokken bij onze school en velen zetten zich actief in (contactouders, ouderraden, medezeggenschapsraad, hulp bij de vele activiteiten etc.). Door de persoonlijke benadering voelen leerlingen, leraren en ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd. We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Naast eigen gedrag gaat het hier ook om houding/gedrag naar andere mensen toe en houding/ gedrag ten opzichte van onze wereld, zoals het milieu en een leefbare, duurzame wereld. Volwassenen vervullen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. 2.2 Kernkwaliteiten van onze school VAN LEIDEN NAAR BEGELEIDEN In samenspraak met alle betrokkenen - leerlingen, team, bestuur en ouders - werken wij voortdurend aan de verbetering van het onderwijs in onze school. Dat proces vindt op verschillende niveaus plaats. Op schoolniveau werken we aan een eenduidig beleid voor het pedagogisch en didactisch handelen op De Vinkenbaan en de P.C. Hooft. We willen namelijk het accent steeds meer verleggen van leiden naar begeleiden. De leerlingen prikkelen en uitdagen tot initiatief, tot het zélf oplossingen leren vinden en ontdekken en actief met leren bezig te zijn. Zo n benadering stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen, het vergroot de betrokkenheid en leidt naar onze overtuiging ook tot beter leren. We werken aan een optimale organisatie en een gestructureerde en inspirerende leeromgeving opdat de kinderen ook daadwerkelijk op de beoogde manier effectief kunnen leren en functioneren. 2012/2013 SCHOOLGIDS 8

7 Conciërge D o k t e r, p o l i t i e - e n b r a n d w e e r m a n, d i r e c t e u r Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat ik als conciërge ben begonnen op De Vinkenbaan / P.C. Hooft. Hiervoor heb ik ruim 22 jaar als vrachtwagenchauffeur gewerkt bij een Horeca groothandel in Bussum en daarvoor ben ik enkele jaren in dienst geweest bij een supermarkt. Ook heb ik groenten en fruit gevent in Muiden en Muiderberg. Het werk als conciërge was voor mij onbekend, maar al gauw had ik mijn draai gevonden. Het werk is veelzijdig en iedere dag brengt afwisseling en loopt altijd weer anders dan je gepland hebt. Ook is het leuk om er voor de kinderen te zijn. Ouders hebben al aan me verteld, dat de kleuters mij zien als: de dokter, een politieman, brandweerman [wat ik ook ben] en als directeur, wat heel leuk is om te horen! Op woensdag ben ik aan het werk op de PC Hooft. Op beide scholen heerst een prettige sfeer om te werken, ik heb het dan ook erg naar mijn zin. Jochem Niewöhner Conciërge EEN VEILIG KLIMAAT Een ander voortdurend aandachtspunt is het scheppen en onderhouden van een veilig klimaat waarin iedereen - leerlingen, leerkrachten én ouders - zich prettig en gewaardeerd voelt. Duidelijkheid, regelmaat en rust zijn daarbij voor ons belangrijke factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van onze kinderen. Respect voor elkaar, voor elkaars mening en voor elkaars mogelijkheden en grenzen zijn daarbij voorwaarden. Dat is ook waar wij de kinderen op aanspreken. Wij zijn ook duidelijk over pesten. Dat tolereren we niet. Als we toch merken dat er sprake is van pesten, zal de leerkracht een aantal activiteiten starten: Er wordt een verhoogde waakzaamheid ingesteld en met de leerlingen wordt het onderwerp in de vorm van gesprekken, drama of taalactiviteiten behandeld. Zo nodig worden ook ouders en teamleden in gesprekken betrokken en beleggen we voor alle ouders een informatieavond. Het voorkomen van pestgedrag op school heeft onze voortdurende aandacht. Op onze school hanteren wij een veiligheidsplan waarin zowel fysieke als sociale veiligheid omschreven wordt. Ook streven wij veiligheid op digitaal gebied na. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het naleven van het protocol met afspraken over internetgebruik. KANJERTRAINING In alle groepen van onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Dit is een methode voor de ontwikkeling van sociale vaardigheid van kinderen. Kinderen worden zich bewust van hun gedrag en de effecten van dat gedrag op anderen. Er worden handvatten aangereikt om sociaal wenselijk gedrag aan te leren. EEN GEVARIEERDE SCHOOLBEVOLKING Ouders en kinderen van verschillende sociale- en culturele achtergronden zijn bij ons welkom. Wij houden op onze scholen met die verschillen ook zoveel mogelijk rekening. We gaan daar bewust én genuanceerd mee om. Zo denken wij na over kledingafspraken voor leerlingen en personeel en werken we in alle groepen aan lessen over cultureel en levensbeschouwelijk onderwijs. 9 SCHOOLGIDS 2012/2013

8 AANDACHT VOOR EXPRESSIE Expressievakken nemen een belangrijke plaats in op onze school. Jaarlijks komen er in de vorm van projecten verschillende kunst- en culturele activiteiten aan bod. Dat kan variëren van fotografie tot een boek maken, van toneel tot samen muziek maken. Dit gebeurt onder begeleiding van leerkrachten of professionele kunstenaars, acteurs of musici GESTRUCTUREERDE ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN Al onze leerlingen hebben recht op zorg en aandacht, afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden. De leerkracht speelt daarin een belangrijke rol, maar deelt die met ouders, collega s en intern begeleider. Onze school kent een gestructureerd zorgsysteem, dat een goede signalering waarborgt. Op die manier kunnen we vroegtijdig en effectief iets ondernemen als dat nodig blijkt. Naast de dagelijkse, algemene zorg voor onze kinderen kennen wij een apart zorgsysteem voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. EEN GROTE GROEP ACTIEVE OUDERS Projecten, feesten, sportactiviteiten, schoolkrant, schoolkamp en onderwijsondersteunende activiteiten nemen op onze school een belangrijke plaats in.ze vormen de krenten in de pap. We kunnen ze jaarlijks weer realiseren dankzij het enthousiasme en de inzet van een grote groep actieve ouders. 2012/2013 SCHOOLGIDS 10

9 Notities 11 SCHOOLGIDS 2012/2013

10 3 hoe hebben wij het onderwijs georganiseerd en welke extra s bieden wij? 3.1 De organisatie van onze basisschool MANIER VAN WERKEN Op onze school kenmerkt de manier van werken zich door het bieden van ruimte voor zelfstandig werken en ontdekkend leren, binnen duidelijke kaders. Er wordt zowel groepsinstructie als individuele instructie gegeven. Door de open inrichting hebben de leerlingen makkelijk toegang tot diverse bronnen van informatie en de benodigde materialen. IN DE KRING De kleutergroepen beginnen iedere schooldag met een kring. In die kring wordt voorgelezen en instructie gegeven en er worden afspraken gemaakt. Daarbij wordt er in de kring ook structureel ruimte gemaakt voor muziek, drama en spel. In de groepen 3 t/m 8 staat de kring niet dagelijks op het rooster. In deze groepen wordt de kring bijvoorbeeld gebruikt voor een Kanjertraining, voor het houden van boek- en nieuwsbesprekingen, spreekbeurten/presentaties en voor evaluatie. ZÉLF KIEZEN IN 1 EN 2 In de groepen 1 en 2 werken de kinderen individueel, met behulp van het Keuzebord. Kinderen kiezen met hun naamplaatje of met symbooltjes de activiteit waarmee ze bezig willen zijn. Dat bevordert zowel het maken van keuzes als het zelfstandig werken.naarmate de leerlingen ouder worden, wordt het aantal opdrachten dat ze uitvoeren groter. In de kleutergroepen wordt al met een weektaak gewerkt. Ook wordt er veel aandacht besteed aan beginnende geletterdheid. In alle kleutergroepen is een lettermuur aanwezig, waarop kinderen bij alle letters woorden en namen kunnen hangen. JE EIGEN WERK NAKIJKEN Bij bepaalde vakken zijn de leerlingen ook zelf verantwoordelijk voor de correctie van hun werk. De leerkracht blijft door middel van steekproeven op de hoogte van de kwaliteit van werk en correctie. De leervorderingen worden bijgehouden door het periodiek afnemen van toetsen. Wanneer een leerling op een bepaald vak- of vormingsgebied dreigt vast te lopen, wordt er actie ondernomen. De manier waarop dat gebeurt, wordt in hoofdstuk 4.3 uitgebreid beschreven. 2012/2013 SCHOOLGIDS 12

11 WERKEN BUITEN DE KLAS Voor alle groepen geldt dat er soms in groepjes zelfstandig buiten de klas gewerkt kan worden, op de gang of in andere ruimten. Daar is voor verschillende vormen van ontdekkend en samenwerkend leren meer ruimte beschikbaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld werken met groot constructiemateriaal en letterkwartetten. COMPUTERONDERWIJS Twee leerkrachten op onze school (de ICT-ers ) coördineren het computeronderwijs. Zij zorgen voor de planning, de apparatuur, de programma s en de instructie van hun collega-leerkrachten. In alle lokalen staat een aantal pc s voor gebruik in het lokaal. Daarnaast staan in de gangen en centrale ruimten computers voor algemeen gebruik. Onze computers zijn aangesloten op een netwerk. We maken gebruik van De klas.nu, een systeem voor netwerkbeheer van Heutink- ICT. Momenteel staat in elke groep een aantal pc s met onderwijsondersteunende programma s, gekoppeld aan de lesmethodes. ZELFSTANDIG LEREN WERKEN Zelfstandig werken houdt in dat de leerlingen gedurende een bepaalde tijd onafhankelijk van de leerkracht werken. De opdrachten bieden een gedifferentieerd aanbod. Vanaf groep 2 worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het werken aan taken. In de onder- en middenbouwgroepen zijn dit voornamelijk dag- en weektaken. In de bovenbouwgroepen wordt gewerkt met weektaken. Vakken in de weektaak zijn onder andere geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en (begrijpend) lezen. Vakken met een dagtaak zijn veelal rekenen, taal en spelling. Op het takenbord wordt per dag aangegeven welke taken moeten worden ingeleverd. De verschillende vakgebieden hebben een eigen kleur. Deze kleur vinden de kinderen ook terug op de aftekenkaarten in de inleverbakken. Door deze werkwijze kunnen zij zelf de volgorde van hun werkzaamheden bepalen en het geeft de leerkracht meer ruimte voor begeleiding en individuele instructie. De leerkracht geeft dergelijke instructie aan de zogenoemde instructietafel. Dat is een vaste plek waar leerlingen samen met de leerkracht werken als zij extra hulp nodig hebben. 13 SCHOOLGIDS 2012/2013

12 de werkplaatsen op de PCHooftschool Eén keer in de week, in de middag, staan de Werkplaatsen op het rooster. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zelfstandig kiezen uit verschillende werkvormen. De vakgebieden techniek, muziek, beeldende vorming, drama, koken, schaken, creatief schrijven en Engels worden dan aangeboden. Met behulp van vrijwilligers en ouders gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag. Dit varieert van bruggen bouwen of een fiets demonteren in het Techniekplein tot het schrijven van een boek in de Uitgeverij. E e n g o e d g e v u l d e m e d i a t h e e k v o o r v e e l l e e s p l e z i e r De mediatheek De mediatheek van de school is goed gevuld met lees- en informatieve boeken. Voor iedere leeftijd en smaak is er wat te vinden en de kinderen maken gretig gebruik van het aanbod. In de mediatheek staat ook een aantal pc s met (gecontroleerde) internettoegang, zodat de kinderen alles bij de hand hebben om aan werkstukken of spreekbeurten te werken. Om de week krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een prentenboek mee, voor het voorlezen thuis. De mediatheekcommissie, een groep van vijf ouders en één leerkracht, beheert de mediatheek. Zij zorgen ervoor dat alles op orde blijft en er nieuwe boeken worden aangeschaft, gekaft en in het computersysteem worden gezet. Jaarlijks hoogtepunt is natuurlijk de Kinderboekenweek, waarvoor de deze commissie ruim een week lang allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert. Denk daarbij aan illustreren van verhalen, het in elkaar zetten van een boekenspeurtocht, het bezoeken van de bibliotheek en het inrichten van Hallo Wereld (thema van de Kinderboekenweek in 2012). Jef Trimbos 2012/2013 SCHOOLGIDS 14

13 3.2 Groepsverdeling De verdeling van leerlingen en leerkrachten over de verschillende groepen is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober. Dat is de zogenaamde teldatum : de datum waarop het Ministerie van Onderwijs voor het gehele volgende jaar de financiële en personele middelen vaststelt. Voor het schooljaar 2012/2013 is de verdeling als volgt: D e o v e r b l i j f g r o e i t! TussenSchoolseOpvang De overblijf op de Vinkenbaan/ P.C. Hooft wordt groter en groter. In de afgelopen jaren zijn er veel dingen veranderd. Van een team bestaande uit overblijfouders zijn we overgegaan op leidsters die via de SKBNM werkzaam zijn en maken we daarbij ook altijd graag gebruik van de overblijfouders die nog wel in ons team werken. Inmiddels zijn alle dagen drukke dagen op de overblijf. De kleutergroep is een groep die gedurende het jaar nog veel groeit, waardoor wij dan ook meer leidsters op deze groep plaatsen. Dat zorgt ervoor dat er per leidster niet teveel kinderen zijn en de benodigde aandacht aan de kinderen kan worden geschonken. Na het eten zijn de kinderen bij droog weer altijd even buiten om lekker een frisse neus te halen. Daarna mogen de kinderen kiezen tussen binnen- of buitenspelen. Zowel binnen als buiten is er speelmateriaal beschikbaar voor de kinderen. Dit wordt minimaal één keer per jaar aangevuld, waarbij wordt gekeken naar de behoeftes van de kinderen en de verzoeken vanuit school en ouders. Wij proberen een vaste bezetting aan te houden op alle dagen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Om die reden zijn wij ook altijd op zoek naar ouders die het leuk vinden om af en toe ons te helpen bij de overblijf! Coördinator tussenschoolse opvang De Vinkenbaan Vestiging De Vinkenbaan Groep 1-2a : Marjan Bakker Groep 1-2b : Najat Agadour Nathalie Heppener Groep 3/4 : Marielle Jurrema Annette Schouten Groep 4/5 : Matty Warnies Nathalie Heppener Groep 6 : Femmie Ketelaar Marijke Herweijer Groep 7 : Ilse Smit Groep 8 : Marion Fledderus Marijke Herweijer Intern begeleider: Annette Schouten Bouwcoördinator onderbouw: Mariëlle Jurrema Bouwcoördinator bovenbouw: Ilse Smit Vakleerkracht gymnastiek: Karin Lampen Vakleerkracht Engels: Marijke Herwijer ICT-er: Marijke Herwijer Onderwijsassistent/Administratie: Marijke Groot Conciërge: Jochem Niewöhner Directeur: Remko van der Heijden Vestiging P.C. Hooft Groep 1/2 : Stella Roos Groep 3/4 : Heleen Van Putte Jildou van der Veer Groep 5/6 : Jildou van der Veer Yvonne Hulstede Groep 7/8 : Chiel van der Neut Nathalie Heppener Locatieleider: Jildou van der Veer Intern begeleider: Heleen Van Putte Vakleerkracht gymnastiek: Karin Lampen ICT-er: Chiel ven der Neut Directeur: Remko van der Heijden 15 SCHOOLGIDS 2012/2013

14 3.3 De activiteiten voor de kinderen in groep 1-2 SPELEN IS DE WERELD ONTDEKKEN Een kleuter die speelt, is hard bezig de wereld te ontdekken. Kinderen krijgen op de Vinkenbaan/P.C. Hooft volop de gelegenheid om te spelen en ontdekkend te leren. Een zorgvuldig ingerichte, uitdagende leeromgeving stimuleert daarbij. Door vrije en gerichte activiteiten werken we systematisch aan de ontwikkeling van de kleuters. De leerkrachten weten hoe ver een kind is en wat de volgende stap kan zijn. We gebruiken het Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor Kleuters (kortweg GOVK genoemd). Het GOVK beschrijft de ontwikkeling die kleuters doormaken. Deze ontwikkelingslijnen worden door ons beschouwd als kapstokken voor ons onderwijs. ER ZIJN 10 ONTWIKKELINGSGEBIEDEN TE ONDERSCHEIDEN: de taal-spraakontwikkeling de taal-denkontwikkeling auditieve waarneming (luisteren) de ruimtelijke oriëntatie rekenen muzikale ontwikkeling de sociale en emotionele ontwikkeling de fijne motorische ontwikkeling de grove motorische ontwikkeling werkhouding De leerkrachten observeren hoe de kinderen functioneren en geven opdrachten afgestemd op het ontwikkelingsniveau van elk kind. Alle gegevens van de kinderen worden bijgehouden. Aan de hand daarvan kunnen we de vorderingen over een langere periode bekijken. De jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de groep om elkaar te leren helpen. Elke leeftijd geeft een eigen positie in de groep en het is goed om die fases door te maken. 2012/2013 SCHOOLGIDS 16

15 WERKEN IN DE HOEKEN De dag begint meestal in de kring, daar worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals voorlezen, zingen, drama en spel. Na de kring wordt er gewerkt in de verschillende hoeken in en buiten de klas. In de kasten vinden we het ontwikkelingsmateriaal waar de kinderen mee kunnen werken, vrij en in de vorm van een opdracht. Er is een huishoek, een bouwhoek, allerlei constructiemateriaal, een zand/watertafel, een lees- en schrijfhoek en er zijn wisselende themahoeken. Na het spelen en het werken is het tijd voor een eet- en drinkpauze. Daarna wordt er bij goed weer buiten gespeeld of, bij slechter weer, bewegingsles gegeven in het speellokaal. 3.4 Vak- en vormingsgebieden NEDERLANDSE TAAL Taal is een instrument om te kunnen communiceren, om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. Elke dag zijn mensen met taal bezig. Daarbij gaat het niet alleen om spreken of schrijven, maar ook om zwijgen en luisteren. Taalactiviteiten zijn afwisselend ingedeeld. Het schrijven, ordenen, denken, luisteren. Het vragen stellen, vertellen, voorlezen, overtuigen. VOORBEREIDEND LEZEN Dit vindt plaats in de groepen 1 en 2. Hierbij wordt spelenderwijs de belangstelling gewekt of verder gestimuleerd voor de geschreven en gesproken taal. De begrippen en vaardigheden die van belang zijn voor het aanvankelijk lezen worden verder ontwikkeld. Onder andere door middel van het werken met de Klankkast worden allerlei activiteiten aangeboden waardoor de kinderen vertrouwd raken met klanken gekoppeld aan letters, begrippen, het herkennen van letters in een woord en woorden in een zin. Door te lezen met leesmaatjes (kinderen uit groep 7 en 8 gekoppeld aan kleuters) wordt het proces van leren lezen gestimuleerd. Verder wordt er gebruik gemaakt van de Lettermuur, themawoorden en het labelen van de inrichting van de klas (kast, bouwhoek, etc.). AANVANKELIJK LEZEN Aanvankelijk lezen kan, afhankelijk van de belangstelling van de leerling, al in groep 1 en 2 beginnen. De kinderen leren letters en woorden. Ze leren dat je kunt lezen wat je hoort en kunt uitspreken wat je leest. Hierbij wordt gebruik gemaakt 17 SCHOOLGIDS 2012/2013

16 van verschillend bronnenmateriaal van het GOVK, de map Van beginnende geletterdheid tot lezen van Lubas en de Activiteitenmap van de Leeslijn op de P.C. Hooft. Voordeel hiervan is dat de leerkracht steeds nieuw en actueel materiaal in het lesprogramma kan invoeren en kan inspelen op individuele behoeften van het kind. Ook kan er op deze manier beter thematisch gewerkt worden. Het methodische leesonderwijs begint in elk geval in groep 3. De kinderen die al letterkennis hebben opgedaan in groep 2, werken op hun niveau verder binnen de methode Leeslijn op de P.C. Hooft en Veilig leren lezen op de Vinkenbaan. VOORTGEZET LEZEN De techniek van het lezen verder ontwikkelen, letters kunnen koppelen tot woorden, de hele zin kunnen lezen. Zodra de kinderen het programma van het aanvankelijk leesonderwijs hebben doorlopen, lezen ze verder op hun eigen niveau. Dit gebeurt vanaf groep 3 onder andere door niveaulezen, individueel lezen en groepslezen. Technisch lezen gebeurt tot en met niveau AVI-9. Als kinderen alle AVI niveaus beheersen gaan zij bij het groepslezen verder met leesbeleving. Op de Vinkenbaan wordt er voor de groepen 4 en 5 gewerkt met de methode Estafette, als vervolg op Veilig leren lezen. BEGRIJPEND EN STUDEREND LEZEN Kinderen leren dat teksten betekenis hebben en dat je uit teksten informatie kunt halen. Daarom komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Goed gelezen gebruikt. In deze methode wordt aandacht besteed aan het begrijpen van een verhaal, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het stellen van vragen. SCHRIJVEN Wij werken op de Vinkenbaan met de methode Pennestreken en op de P.C. Hooft met de methode Handschrift. In de groepen 1-2 tot halverwege groep 3 ligt het accent op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Hierbij spelen tekenen, schilderen, handvaardigheid en dans- en bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Nadat alle lettervormen in groep 3, en de hoofdlettervormen in groep 4, zijn aangeleerd, wordt er vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen en onderhouden van een soepel en goed leesbaar handschrift. Z o z e l f s t a n d i g m o g e l i j k Zelfstandig werken en taakwerk Eén van onze doelen is, dat de kinderen die aan het eind van groep acht de Vinkenbaan verlaten zo zelfstandig mogelijk zijn. M.b.t. het werken houdt dit o.a. in, dat zij kunnen plannen, weten waar zij kennis en materialen vandaan kunnen halen, wat zij moeten doen indien zij een hulpvraag hebben, hun eigen verantwoordelijkheid t.o.v. het werk kunnen nemen (op tijd inleveren, de kwaliteit van het werk en de verzorging hiervan) en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Zij leren o.a. zelfstandig te werken tijdens takentijd (of taakwerktijd, welke naam ook gebruikt wordt). Uiteraard kunnen zij ook tijdens b.v. het rekenen een tijdje zelfstandig werken. In de groepen 1 en 2 leren de kinderen al een taak binnen een bepaalde tijd af te hebben. Dit kan een dag- of weektaak zijn. In de volgende twee groepen wordt een dagtaak ingevoerd. In groep 5 wordt overgegaan naar een weektaak. In de hoogste drie groepen zal de tijd, die aan taakwerk wordt besteed, steeds toenemen. Het streven is om in groep 8 de agenda s van de kinderen het takenbord te laten vervangen. Marion Fledderus Leerkracht groep 8, de Vinkenbaan 2012/2013 SCHOOLGIDS 18

17 V a n M u i d e n n a a r C u r a ç a o o p v r i j d a g m i d d a g Drama Voor mij is het geven van de dramalessen op de P.C. Hooft iedere week weer een feest! Ik put daarbij uit ervaring die ik heb opgedaan door zelf op het toneel te staan. Op vrijdagmiddag gaan de kinderen uit groep 5 t/m 8 met veel enthousiasme aan de slag. In de onderbouw komt drama spelenderwijs aan bod, bijvoorbeeld tijdens het spelen in de hoeken, in de kanjerlessen en bij thema activiteiten (bijvoorbeeld rond Sinterklaas en Kerst). SPELLING De Nederlandse spellingregels zijn complex. Met een reeks heldere spellingafspraken lerende kinderen zo correct mogelijk schrijven. Voor ons spellingsonderwijs maken wij gebruik van de taal/spellingmethode Taal in beeld. De verschillende spellingsregels worden structureel aangeleerd, herhaald en regelmatig getoetst. Door het steeds weer aandacht besteden aan het goed toepassen van spelling buiten de specifieke spellingslessen wordt het aangeleerde ook in praktijk gebracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het schrijven van verhalen en het maken van presentaties en werkstukken. Kinderen die een aantal jaar dramalessen hebben gevolgd zijn vrijer, kunnen zich beter uiten. Toneelspelen, is goed voor je taalontwikkeling, voor je creatieve vorming en voor je lichamelijke ontwikkeling. Je raakt vertrouwd met je eigen lichaam, je zit beter in je vel. Ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en voor het versterken van de sfeer in de groep is drama belangrijk. Kinderen kunnen uiting geven aan emoties en ingaan op bestaande situaties. Een kind dat gewoonlijk wat teruggetrokken is kan bij de dramalessen juist meer naar voren treden. Wat doe ik zoal op die vrijdagmiddag? Ik ga eigenlijk altijd uit van improvisatie activiteiten. Bijvoorbeeld het inspringspel. Kinderen staan in een grote kring. In het midden begint een klein groepje een situatie te spelen. Ik wijs om beurten een kind aan dat mee wil doen. Zo komen er steeds nieuwe spelers en er gaan ook weer spelers weg. Het spel kan een heel verrassende wending krijgen. Je kunt, bij wijze van spreken, op vrijdagmiddag vanuit Muiden via de markt in Amsterdam met de boot op Curaçao terechtkomen! ENGELS Met het geven van lessen Engels willen we een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van het leren van een vreemde taal. De gesproken taal staat hierbij voorop. In de groepen 7 en 8 wordt hiervoor de methode Hello World gebruikt. Op de locatie Vinkenbaan geven we Engels aan groep 1 tot en met groep 8. Wij vinden dit belangrijk omdat Engels een wereldtaal is. Jonge kinderen zijn taalgevoelig en leren gemakkelijk een tweede taal. Kinderen van OBS de Vinkenbaan krijgen zodoende een grote voorsprong. Dit zal het gemakkelijker maken om in het voortgezet onderwijs vreemde talen te volgen of om door te stromen naar een tweetalig vervolgonderwijs. Wij maken bij ons Engels onderwijs gebruik van een vakdocent. REKENEN EN WISKUNDE Bij rekenen en wiskunde gaat het niet alleen om kennis en vaardigheid, maar ook om inzicht. In de groepen 1-2 wordt veel aandacht besteed aan tellen, getalsymbolen (cijfers) gekoppeld aan hoeveelheden en ruimtelijk inzicht. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende inspiratiebronnen en activiteitenmappen behorende bij de methode Alles Telt. Het rekenonderwijs wordt in de groepen 1-2 vooral vormgegeven met het gebruik van bouw- en constructiemateriaal (blokken, lego) en met ontwikkelingsmateriaal (puzzels). Ook in de groepen 3-4 wordt hier nog volop gebruik van gemaakt om het rekenonderwijs te ondersteunen. De methode Alles Telt maakt gebruik van materialen en situaties die zoveel Yvonne Hulstede Leerkracht groep 5-6, P.C. Hooft 19 SCHOOLGIDS 2012/2013

18 mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De kinderen leren denken in schema s en modellen, en leren zelf verschillende oplossingen te ontdekken. Daarnaast staat het automatiseren dagelijks op het programma. Onder automatiseren verstaan we bijvoorbeeld het opzeggen van de telrij, het vlot aanleren van + en - sommen, het opzeggen van de tafels. WERELDORIËNTATIE Oog krijgen voor je omgeving en leren zien hoe de wereld is ingericht: dat is de kern van wereldoriëntatie. In de groepen 1-2 komen thema s aan de orde waarbinnen allerlei activiteiten plaatsvinden gericht op het omgaan met tijd, verkenning van de wereld en de natuur. Denk daarbij naast de jaargetijden, sint en kerst ook aan thema s als Naar de winkel, Vakantie, Water of thema s naar aanleiding van een bekend prentenboek. Op de Vinkenbaan worden de volgende methodes gebruikt: Geschiedenis: groep 5 t/m 8, Speurtocht Aardrijkskunde: Groep 5 t/m 8: Een wereld van verschil Natuuronderwijs: groep 3 t/m 8, Naut In de groepen 3 t/m 8 wordt op de P.C. Hooft voor Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs de methode TOP Ondernemers gebruikt. Door middel van thematisch onderwijs worden alle kerndoelen op het gebied van wereldoriëntatie in samenhang behandeld. In TOP Ondernemers worden vaardigheden aangeleerd die de leerling regelmatig blijft toepassen. Denk daarbij aan het begrijpend en studerend lezen. Maar ook aan meten en verwerken van informatie in tabellen, grafieken, in een tijdlijn en het maken van een verslag, een interview of een enquête. In de groepen 5 t/m 8 wordt bovendien gewerkt met TOP Canon (geschiedenis) en TOPO Wereld (topografie). Voor Techniekonderwijs maken wij op de P.C. Hooft gebruik van de Techniek Torens. Techniek Torens is een lesmethode voor groep 1 t/m 8. Deze methode behandelt alle kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs. Thema s als constructie, transport, elektrotechniek, chemie en duurzame energie komen aan bod. Doel van het werken met deze methode is kinderen vertrouwd te maken met 2012/2013 SCHOOLGIDS 20

19 exacte vakken. Op deze manier zijn zij beter voorbereid als ze naar het middelbaar onderwijs gaan. VERKEERSONDERWIJS Het verkeersonderwijs richt zich op de eigen veiligheid en die van anderen. We gaan daarvoor met de groepen 7 en 8 de straat op en het verkeer in. Op beide locaties wordt jaarlijks het landelijke verkeersexamen afgenomen, op de P.C. Hooft in groep 7 en 8, op de Vinkenbaan in groep 8. Op de Vinkenbaan wordt in groep 3 t/m 8 gewerkt met Klaar?Over! In groep 5 t/m 8 worden Op Groen en de Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland gebruikt. Op de P.C. Hooft wordt met de digitale methode Afgesproken gewerkt. MUZIEK Het accent ligt vooral op het samen zingen, spelen en bewegen op muziek. Er wordt regelmatig gewerkt met muziekinstrumenten. Aandacht is er voor maat en ritme en verschillende muzikale tegenstellingen. We gebruiken de methode Moet je doen voor muziek en dans in alle groepen. Ook maken we gebruik van het aanbod van de muziekprojecten van Globe en Pier K. Tijdens de werkplaatsen op de P.C. Hooft wordt muziek voor de groepen 3 t/m 8 aangeboden in de vorm van verschillende opdrachten en activiteiten op het gebied van zingen, spelen, luisteren, bewegen en vastleggen (zelf componeren en notatie) in het Muziektheater. BEELDENDE VORMING Met zoveel mogelijk verschillende materialen in contact komen, ermee mogen experimenteren, zelf erachter komen wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn en verschillende technieken aangereikt krijgen. Bij handvaardigheid en tekenen maken de leerlingen zowel figuratieve als nonfiguratieve werkstukken. Ze leren op effectieve wijze combineren van materiaal, techniek en beeldaspecten. Het actief leren kijken en het vormgeven van eigen ideeën speelt een belangrijke rol. We gebruiken Moet je doen als methode en als inspiratiebron voor handvaardigheid, tekenen, drama, dans en muziek. SOCIALE VORMING In alle groepen van onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling vormt een rode draad in onze school. De lessen voor de groepen 1-2 en de groepen 3-4 worden gegeven aan de hand van 21 SCHOOLGIDS 2012/2013

20 L e u k e n g e z e l l i g Oud-leerling een prentenboek. In alle groepen wordt aandacht besteed aan verschillende spel- en oefenvormen, opdrachten en rollenspelen. Daarnaast wordt er vanaf groep 5 gebruik gemaakt van werkboeken. Naast deze lessen wordt gedurende de dag regelmatig aandacht geschonken aan de afspraken en oefeningen die tijdens de kanjerlessen aan bod zijn gekomen. Alle leerkrachten zijn geschoold in het werken met de Kanjertraining. Ook de ouders kunnen betrokken worden bij de lessen in de Kanjertraining. Voor meer informatie kunt u terecht op CULTURELE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING Levensbeschouwelijke vorming vinden wij van belang. Hieraan wordt onder andere aandacht besteed in de vorm van thema s en projecten, bijvoorbeeld gekoppeld aan feesten. Wij willen bereiken dat de leerlingen met de lessen kennis en inzicht verwerven omtrent verschillende godsdiensten en niet-godsdienstige en maatschappelijke stromingen. De lessen zijn er tevens op gericht de leerlingen voor te bereiden op deelname aan onze multiculturele samenleving en hen een tolerante houding ten opzichte van andere culturen en levensbeschouwingen te laten ontwikkelen. Het is nu ruim 8 jaar geleden dat ik op de Vinkenbaan zat, maar ik kan me mijn basisschooltijd nog altijd goed herinneren. Ik weet nog goed hoe leuk en gezellig ik het altijd vond op school. Mijn moeder kon mij in mijn kleutertijd zelfs straffen met de woorden: Pas op, anders mag je morgen niet naar school. Helaas doet ze dat nu niet meer. Eigenlijk is er aan de Vinkenbaan niet veel veranderd in de tussentijd. Hoewel er natuurlijk nu met een stuk modernere methodes gewerkt wordt en er een heleboel nieuwe juffen zijn, gaan veel dingen in de klas ook nog op dezelfde manier als hoe ik ze deed. Mijn klas was altijd een hele gezellige groep kinderen, die op zijn tijd misschien wel een beetje druk kon zijn. Wat ik mij nog goed kan herinneren, is dat onze klas in groep zeven werd opgesplitst. Dat vond ik toen helemaal niet leuk, omdat onze klas als geheel juist zo gezellig was. In groep acht kwamen we dan gelukkig ook weer bij elkaar. Ik heb nog steeds een map met foto s van mijn kamp met groep 8. Daar straalt ook letterlijk vanaf DOCUMENTATIECENTRUM Ter ondersteuning van alle bovengenoemde vakgebieden beschikken wij over een documentatiecentrum waarin kinderen leren informatie op te zoeken en te verwerken voor werkstukken, presentaties, spreekbeurten, etc. Het documentatiecentrum is een onderdeel van onze eigen bibliotheek. BEWEGINGSONDERWIJS Op beide vestigingen hebben we de beschikking over een speellokaal. De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen de lessen bewegingsonderwijs door het geven van circuitlessen, het leren omgaan met klein gymnastiekmateriaal, vrij spel met groot klim- en klautermateriaal en het geven van spellessen. Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymnastiek in de Rijver/eigen gymzaal, onder leiding van hun eigen groepsleerkracht of van de vakleerkracht gymnastiek. We maken gebruik van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs, waarin spel en omgaan met materiaal cursorisch aan bod komen. We werken vanuit ons werkplan bewegingsonderwijs en spel, voor groep 1 t/m 8. hoeveel plezier we daar hadden. Blauwe lipjes op de zeepbaan, een hele klas aan het ontbijt, onze juf in pyjama (Juf Marion Fledderus!!) Ik heb echt alles bewaard! Wat ook heel leuk was aan dit kamp, was dat Juf Najat Agadour toen met ons mee was als stagiaire, terwijl zij nu een eigen kleutergroep heeft op de Vinkenbaan. Verder zijn er niet meer zo heel veel juffen over uit mijn tijd. Alleen juf Annette Schouten, Matty Warnies, Marielle Jurrema en Marion Fledderus zijn juffen die ik zelf gehad heb en die nu nog steeds op de Vinkenbaan werken. Zelf heb ik ook nog twee meesters gehad op de Vinkenbaan, maar nu zijn er alleen nog vrouwen over. (Het sterke geslacht) Ik hab de Vinkenbaan nu ook eens van een andere kant bekeken: dankzij mijn te gekke basisschooltijd, zit ik nu op de PABO en heb ik stage gelopen bij bij juf Mieke de Zutter. Ook vanaf deze kant geniet ik van de Vinkenbaan! Florianne Bonhoff 2012/2013 SCHOOLGIDS 22

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Groep specifieke informatie

Groep specifieke informatie Groep specifieke informatie KIJK! Volgsysteem voor de groepen 1-2-3 Observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen in al haar facetten, bij alles wat kinderen doen in de klas Input voor de

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Of klik hier voor een filmpje over Slim

Of klik hier voor een filmpje over Slim Klik op het kind dat je wilt volgen door de Beemte School! Ik ben Jurre en ik zit in groep 1/2 Ik ben Laura en ik zit in groep 3 Ik ben Maaike en ik zit in groep 5 Ik ben Roald en ik zit in groep 8 Of

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2 Informatieavond schooljaar 2015-2016 Cluster 1/2 Programma Even voorstellen Ik & Ko KIJK! het observatiesysteem Het rapport De ontwikkelingslijnen/hoe werken we in de kleuterklas? naar eigen klas Praktische

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2017-2018 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt. Huiswerk is geen

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie