OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG"

Transcriptie

1 G I D S V O O R H E T S C H O O L J A A R OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG

2 IS MIJN KIND HIER IN GOEDE HANDEN? 1 Hoe reilt en zeilt het openbaar basisonderwijs in de gemeente Muiden? Komt de aanpak op de openbare school in Muiden en Muiderberg overeen met wat mij voor ogen staat? Wat voor kwaliteit biedt de school? Wat voor extra s kunnen de kinderen verwachten? Kortom, is mijn kind in goede handen, wanneer ik het toevertrouw aan de openbare basisschool in Muiden/Muiderberg? D E V I N K E N B A A N E N P. C. H O O F T Op dit soort vragen wil deze gids een antwoord geven. Heldere informatie over hoe het toe gaat in het openbaar basisonderwijs in de gemeente Muiden. De gemeente Muiden heeft één openbare school met twee vestigingen: De Vinkenbaan in Muiderberg en P.C. Hooft in Muiden. E I G E N - A A R D I G H E D E N De twee vestigingen worden door één directie geleid, en werken vanuit dezelfde onderwijskundige principes. Maar ze kennen ook verschillen. Die wortelen in een eigen cultuur en tradities. Daarom besteedt deze gids naast de algemene informatie aandacht aan het specifieke van De Vinkenbaan en P.C. Hooft: onze eigenaardigheden. O P E N B A A R B A S I S O N D E R W I J S I N N E D E R L A N D Wie meer wil weten over het Nederlandse basisonderwijs in het algemeen kan terecht in de Onderwijsgids. Die wordt jaarlijks uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Alle mogelijkheden, rechten en plichten binnen het openbaar onderwijs zijn erin te vinden. De gemeente verstrekt deze Onderwijsgids aan alle ouders en verzorgers van leerlingen in het basisonderwijs. P E R S O O N L I J K C O N T A C T Papier is geduldig, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor deze informatiegids. We hebben ons best gedaan om in kort bestek alle nuttige informatie op een rij te zetten en om de sfeer van onze school weer te geven. Maar door zelf die sfeer eens te proeven en in een persoonlijk contact uw specifieke vragen te stellen, kunt u deze gids zelf nog meer kleur en inhoud geven. Voor zo n gesprek bent u van harte welkom. Remko van der Heijden Directeur openbaar onderwijs Muiden/Muiderberg 4 SCHOOLGIDS 2012/2013

3 1 Is mijn kind hier in goede handen? 3 2 Waar staan wij voor? Kenmerken en kwaliteiten van onze school 5 3 Hoe hebben wij het onderwijs georganiseerd en welke extra s bieden we? De organisatie van onze basisschool 9 4 Hoe hebben we een optimale zorg voor onze kinderen geregeld? Het volgen van vorderingen en ontwikkelingen, contact daarover met de ouders 24 5 Hoe blijven we als school bij de tijd? Stelselmatige verbeteringen, contacten met adviesdiensten en andere organisaties 35 6 Hoe blijven de leerkrachten zelf bij de les? Onderlinge taakverdeling, teamwork en nascholing 38 7 Welke plaats hebben de ouders op onze school? Over de MR, de Ouderraad, commissies en werkgroepen 40 8 Zo zijn onze manieren... Over schooltijden, vakanties, verlof, ziekteverzuim en verzuimpreventie 44 9 Namen en adressen 47 5 SCHOOLGIDS 2012/2013

4 Waar staan wij voor? 2.1 Onze uitgangspunten STICHTING BASISONDERWIJS GOOI EN VECHTSTREEK Staat voor de ontwikkeling van kinderen en het creëren van een meerwaarde door samenwerking binnen de scholen te stimuleren en te organiseren. De eigen identiteit van de scholen wordt hierbij gerespecteerd. Elke school kiest voor een onderwijsmodel dat past bij de kinderen, de ouders en de omgeving van de school. 2 Kenmerken en kwaliteiten van onze school De Stichting vormt het bevoegd gezag van de Vinkenbaan/P.C. Hooftschool. De Stichting is in augustus 2010 opgericht en voortgekomen uit een fusie van twee schoolbesturen: Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De besturenfusie komt voort uit de wens van de schoolbesturen om onder meer de spreiding van financiële risico s en een grotere bestuurlijke professionaliteit, beter vorm te geven. HET BESTUURSMODEL De Stichting werkt met een organisatie waarin het bestuur en de dagelijkse leiding van de Stichting door de raad van toezicht in handen zijn gelegd van de directeur/ bestuurder. Die vormt daarmee het bevoegd gezag (bestuur) van de Stichting en geeft leiding aan de totale stichting. De raad van toezicht heeft een controlerende functie op het bestuur van de Stichting. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, allemaal vrijwilligers, die op grond van hun kwaliteiten benoemd zijn. De leden worden benoemd op voordracht van de gemeenten waarin de scholen staan, de GMR en de Stichting Belangenbehartiging Montessori- en Jenaplanonderwijs. De directeur/bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning. De directeuren van de scholen vormen een directieoverleg en zijn, onder leiding van de directeur/bestuurder, nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het Stichtingsbeleid. Onze school heeft een directeur en een locatieleider die zijn belast met de algehele leiding van de school en die verantwoording afleggen aan de directeur/bestuurder van de Stichting. Binnen de bestuurlijke kaders werken directeur en locatieleider en schoolteam aan de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid zoals omschreven in deze schoolgids. De school heeft daarin een grote mate van autonomie. 2012/2013 SCHOOLGIDS 6

5 ONZE VISIE De Vinkenbaan/ PC Hooft is een betrokken openbare basisschool die werkt volgens de Dalton principes; samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Op onze school staat de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft verschillende mogelijkheden en capaciteiten. Wij willen er uit halen wat er in zit. Openbaar De Vinkenbaan/PC Hooft is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is en open staat voor iedereen en respect heeft voor ieders sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Daarmee wil de school een afspiegeling zijn van de samenleving. Openbaar onderwijs betekent ook dat we kinderen leren om rekening te houden met verschillen en respect op te brengen voor de overtuiging van de ander en voor te bereiden op een perspectiefrijke en verantwoorde deelname aan onze samenleving. Samenwerking Bij de Vinkenbaan/ PC Hooft staat het opdoen van de benodigde cognitieve kennis en vaardigheden, het samen leren, samenwerken, rekening houden met en zorg dragen voor elkaar hoog in het vaandel. Het ontwikkelen van een goede dosis zelfkennis is daarbij een belangrijk onderdeel. Wij bieden leerlingen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving door duidelijke regels binnen en buiten de groep aan te geven en te zorgen voor een ordelijk en veilig schoolklimaat. Juist door deze heldere structuur willen wij de kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid; hierdoor kunnen ze samen met anderen zelfstandig, onderzoekend en actief leren. Ook krijgen ze de kans om op alle vlakken uitdagingen aan te gaan en mogen ze kritisch zijn. Bovendien willen wij leerlingen optimale ruimte bieden, zodat ze creatief oplossingen bedenken en doorzettingsvermogen ontwikkelen om een taak te volbrengen. Met andere woorden: leerlingen kunnen bij de Vinkenbaan/ PC Hooft op zoek naar hun eigen talenten en mogelijkheden. Kinderen leren van en met elkaar. Zelfstandigheid Leerlingen kunnen hun opgedane kennis alleen goed toepassen wanneer zij daar zelfbewust mee leren omgaan. Dit betekent dat de kinderen zeker van zichzelf worden en zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van hun eigen handelen. In maatschappelijk perspectief betekent het ook dat de kinderen begrijpen welk effect hun gedrag kan hebben in de samenleving. Daarnaast leren kinderen keuzes 7 SCHOOLGIDS 2012/2013

6 te maken. Kortom: ze voelen zich betrokken bij de wereld, nemen daar actief aan deel en voelen zich mede verantwoordelijk voor wat er om hem heen gebeurt. Onder het principe zelfstandigheid verstaan we ook het zelfstandig werken van de leerlingen. Leerlingen willen vanuit zichzelf actief bezig zijn, het zelfstandig werken komt hier tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Tevens kunnen leerlingen door zelfstandig werken, werken op hun eigen niveau. De leerkracht kan hierdoor een gedifferentieerd en verrijkend programma aanbieden aan leerlingen die meer aan kunnen dan het basispakket, en heeft meer tijd om de leerlingen die extra hulp nodig hebben te helpen met hun werk. Verantwoordelijkheid Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders en leraren binnen onze school. We juichen eigen initiatieven van leerlingen, leraren en ouders toe en ondersteunen daarin waar mogelijk. Ouders voelen zich betrokken bij onze school en velen zetten zich actief in (contactouders, ouderraden, medezeggenschapsraad, hulp bij de vele activiteiten etc.). Door de persoonlijke benadering voelen leerlingen, leraren en ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd. We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Naast eigen gedrag gaat het hier ook om houding/gedrag naar andere mensen toe en houding/ gedrag ten opzichte van onze wereld, zoals het milieu en een leefbare, duurzame wereld. Volwassenen vervullen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. 2.2 Kernkwaliteiten van onze school VAN LEIDEN NAAR BEGELEIDEN In samenspraak met alle betrokkenen - leerlingen, team, bestuur en ouders - werken wij voortdurend aan de verbetering van het onderwijs in onze school. Dat proces vindt op verschillende niveaus plaats. Op schoolniveau werken we aan een eenduidig beleid voor het pedagogisch en didactisch handelen op De Vinkenbaan en de P.C. Hooft. We willen namelijk het accent steeds meer verleggen van leiden naar begeleiden. De leerlingen prikkelen en uitdagen tot initiatief, tot het zélf oplossingen leren vinden en ontdekken en actief met leren bezig te zijn. Zo n benadering stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen, het vergroot de betrokkenheid en leidt naar onze overtuiging ook tot beter leren. We werken aan een optimale organisatie en een gestructureerde en inspirerende leeromgeving opdat de kinderen ook daadwerkelijk op de beoogde manier effectief kunnen leren en functioneren. 2012/2013 SCHOOLGIDS 8

7 Conciërge D o k t e r, p o l i t i e - e n b r a n d w e e r m a n, d i r e c t e u r Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat ik als conciërge ben begonnen op De Vinkenbaan / P.C. Hooft. Hiervoor heb ik ruim 22 jaar als vrachtwagenchauffeur gewerkt bij een Horeca groothandel in Bussum en daarvoor ben ik enkele jaren in dienst geweest bij een supermarkt. Ook heb ik groenten en fruit gevent in Muiden en Muiderberg. Het werk als conciërge was voor mij onbekend, maar al gauw had ik mijn draai gevonden. Het werk is veelzijdig en iedere dag brengt afwisseling en loopt altijd weer anders dan je gepland hebt. Ook is het leuk om er voor de kinderen te zijn. Ouders hebben al aan me verteld, dat de kleuters mij zien als: de dokter, een politieman, brandweerman [wat ik ook ben] en als directeur, wat heel leuk is om te horen! Op woensdag ben ik aan het werk op de PC Hooft. Op beide scholen heerst een prettige sfeer om te werken, ik heb het dan ook erg naar mijn zin. Jochem Niewöhner Conciërge EEN VEILIG KLIMAAT Een ander voortdurend aandachtspunt is het scheppen en onderhouden van een veilig klimaat waarin iedereen - leerlingen, leerkrachten én ouders - zich prettig en gewaardeerd voelt. Duidelijkheid, regelmaat en rust zijn daarbij voor ons belangrijke factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van onze kinderen. Respect voor elkaar, voor elkaars mening en voor elkaars mogelijkheden en grenzen zijn daarbij voorwaarden. Dat is ook waar wij de kinderen op aanspreken. Wij zijn ook duidelijk over pesten. Dat tolereren we niet. Als we toch merken dat er sprake is van pesten, zal de leerkracht een aantal activiteiten starten: Er wordt een verhoogde waakzaamheid ingesteld en met de leerlingen wordt het onderwerp in de vorm van gesprekken, drama of taalactiviteiten behandeld. Zo nodig worden ook ouders en teamleden in gesprekken betrokken en beleggen we voor alle ouders een informatieavond. Het voorkomen van pestgedrag op school heeft onze voortdurende aandacht. Op onze school hanteren wij een veiligheidsplan waarin zowel fysieke als sociale veiligheid omschreven wordt. Ook streven wij veiligheid op digitaal gebied na. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het naleven van het protocol met afspraken over internetgebruik. KANJERTRAINING In alle groepen van onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Dit is een methode voor de ontwikkeling van sociale vaardigheid van kinderen. Kinderen worden zich bewust van hun gedrag en de effecten van dat gedrag op anderen. Er worden handvatten aangereikt om sociaal wenselijk gedrag aan te leren. EEN GEVARIEERDE SCHOOLBEVOLKING Ouders en kinderen van verschillende sociale- en culturele achtergronden zijn bij ons welkom. Wij houden op onze scholen met die verschillen ook zoveel mogelijk rekening. We gaan daar bewust én genuanceerd mee om. Zo denken wij na over kledingafspraken voor leerlingen en personeel en werken we in alle groepen aan lessen over cultureel en levensbeschouwelijk onderwijs. 9 SCHOOLGIDS 2012/2013

8 AANDACHT VOOR EXPRESSIE Expressievakken nemen een belangrijke plaats in op onze school. Jaarlijks komen er in de vorm van projecten verschillende kunst- en culturele activiteiten aan bod. Dat kan variëren van fotografie tot een boek maken, van toneel tot samen muziek maken. Dit gebeurt onder begeleiding van leerkrachten of professionele kunstenaars, acteurs of musici GESTRUCTUREERDE ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN Al onze leerlingen hebben recht op zorg en aandacht, afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden. De leerkracht speelt daarin een belangrijke rol, maar deelt die met ouders, collega s en intern begeleider. Onze school kent een gestructureerd zorgsysteem, dat een goede signalering waarborgt. Op die manier kunnen we vroegtijdig en effectief iets ondernemen als dat nodig blijkt. Naast de dagelijkse, algemene zorg voor onze kinderen kennen wij een apart zorgsysteem voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. EEN GROTE GROEP ACTIEVE OUDERS Projecten, feesten, sportactiviteiten, schoolkrant, schoolkamp en onderwijsondersteunende activiteiten nemen op onze school een belangrijke plaats in.ze vormen de krenten in de pap. We kunnen ze jaarlijks weer realiseren dankzij het enthousiasme en de inzet van een grote groep actieve ouders. 2012/2013 SCHOOLGIDS 10

9 Notities 11 SCHOOLGIDS 2012/2013

10 3 hoe hebben wij het onderwijs georganiseerd en welke extra s bieden wij? 3.1 De organisatie van onze basisschool MANIER VAN WERKEN Op onze school kenmerkt de manier van werken zich door het bieden van ruimte voor zelfstandig werken en ontdekkend leren, binnen duidelijke kaders. Er wordt zowel groepsinstructie als individuele instructie gegeven. Door de open inrichting hebben de leerlingen makkelijk toegang tot diverse bronnen van informatie en de benodigde materialen. IN DE KRING De kleutergroepen beginnen iedere schooldag met een kring. In die kring wordt voorgelezen en instructie gegeven en er worden afspraken gemaakt. Daarbij wordt er in de kring ook structureel ruimte gemaakt voor muziek, drama en spel. In de groepen 3 t/m 8 staat de kring niet dagelijks op het rooster. In deze groepen wordt de kring bijvoorbeeld gebruikt voor een Kanjertraining, voor het houden van boek- en nieuwsbesprekingen, spreekbeurten/presentaties en voor evaluatie. ZÉLF KIEZEN IN 1 EN 2 In de groepen 1 en 2 werken de kinderen individueel, met behulp van het Keuzebord. Kinderen kiezen met hun naamplaatje of met symbooltjes de activiteit waarmee ze bezig willen zijn. Dat bevordert zowel het maken van keuzes als het zelfstandig werken.naarmate de leerlingen ouder worden, wordt het aantal opdrachten dat ze uitvoeren groter. In de kleutergroepen wordt al met een weektaak gewerkt. Ook wordt er veel aandacht besteed aan beginnende geletterdheid. In alle kleutergroepen is een lettermuur aanwezig, waarop kinderen bij alle letters woorden en namen kunnen hangen. JE EIGEN WERK NAKIJKEN Bij bepaalde vakken zijn de leerlingen ook zelf verantwoordelijk voor de correctie van hun werk. De leerkracht blijft door middel van steekproeven op de hoogte van de kwaliteit van werk en correctie. De leervorderingen worden bijgehouden door het periodiek afnemen van toetsen. Wanneer een leerling op een bepaald vak- of vormingsgebied dreigt vast te lopen, wordt er actie ondernomen. De manier waarop dat gebeurt, wordt in hoofdstuk 4.3 uitgebreid beschreven. 2012/2013 SCHOOLGIDS 12

11 WERKEN BUITEN DE KLAS Voor alle groepen geldt dat er soms in groepjes zelfstandig buiten de klas gewerkt kan worden, op de gang of in andere ruimten. Daar is voor verschillende vormen van ontdekkend en samenwerkend leren meer ruimte beschikbaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld werken met groot constructiemateriaal en letterkwartetten. COMPUTERONDERWIJS Twee leerkrachten op onze school (de ICT-ers ) coördineren het computeronderwijs. Zij zorgen voor de planning, de apparatuur, de programma s en de instructie van hun collega-leerkrachten. In alle lokalen staat een aantal pc s voor gebruik in het lokaal. Daarnaast staan in de gangen en centrale ruimten computers voor algemeen gebruik. Onze computers zijn aangesloten op een netwerk. We maken gebruik van De klas.nu, een systeem voor netwerkbeheer van Heutink- ICT. Momenteel staat in elke groep een aantal pc s met onderwijsondersteunende programma s, gekoppeld aan de lesmethodes. ZELFSTANDIG LEREN WERKEN Zelfstandig werken houdt in dat de leerlingen gedurende een bepaalde tijd onafhankelijk van de leerkracht werken. De opdrachten bieden een gedifferentieerd aanbod. Vanaf groep 2 worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het werken aan taken. In de onder- en middenbouwgroepen zijn dit voornamelijk dag- en weektaken. In de bovenbouwgroepen wordt gewerkt met weektaken. Vakken in de weektaak zijn onder andere geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en (begrijpend) lezen. Vakken met een dagtaak zijn veelal rekenen, taal en spelling. Op het takenbord wordt per dag aangegeven welke taken moeten worden ingeleverd. De verschillende vakgebieden hebben een eigen kleur. Deze kleur vinden de kinderen ook terug op de aftekenkaarten in de inleverbakken. Door deze werkwijze kunnen zij zelf de volgorde van hun werkzaamheden bepalen en het geeft de leerkracht meer ruimte voor begeleiding en individuele instructie. De leerkracht geeft dergelijke instructie aan de zogenoemde instructietafel. Dat is een vaste plek waar leerlingen samen met de leerkracht werken als zij extra hulp nodig hebben. 13 SCHOOLGIDS 2012/2013

12 de werkplaatsen op de PCHooftschool Eén keer in de week, in de middag, staan de Werkplaatsen op het rooster. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zelfstandig kiezen uit verschillende werkvormen. De vakgebieden techniek, muziek, beeldende vorming, drama, koken, schaken, creatief schrijven en Engels worden dan aangeboden. Met behulp van vrijwilligers en ouders gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag. Dit varieert van bruggen bouwen of een fiets demonteren in het Techniekplein tot het schrijven van een boek in de Uitgeverij. E e n g o e d g e v u l d e m e d i a t h e e k v o o r v e e l l e e s p l e z i e r De mediatheek De mediatheek van de school is goed gevuld met lees- en informatieve boeken. Voor iedere leeftijd en smaak is er wat te vinden en de kinderen maken gretig gebruik van het aanbod. In de mediatheek staat ook een aantal pc s met (gecontroleerde) internettoegang, zodat de kinderen alles bij de hand hebben om aan werkstukken of spreekbeurten te werken. Om de week krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een prentenboek mee, voor het voorlezen thuis. De mediatheekcommissie, een groep van vijf ouders en één leerkracht, beheert de mediatheek. Zij zorgen ervoor dat alles op orde blijft en er nieuwe boeken worden aangeschaft, gekaft en in het computersysteem worden gezet. Jaarlijks hoogtepunt is natuurlijk de Kinderboekenweek, waarvoor de deze commissie ruim een week lang allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert. Denk daarbij aan illustreren van verhalen, het in elkaar zetten van een boekenspeurtocht, het bezoeken van de bibliotheek en het inrichten van Hallo Wereld (thema van de Kinderboekenweek in 2012). Jef Trimbos 2012/2013 SCHOOLGIDS 14

13 3.2 Groepsverdeling De verdeling van leerlingen en leerkrachten over de verschillende groepen is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober. Dat is de zogenaamde teldatum : de datum waarop het Ministerie van Onderwijs voor het gehele volgende jaar de financiële en personele middelen vaststelt. Voor het schooljaar 2012/2013 is de verdeling als volgt: D e o v e r b l i j f g r o e i t! TussenSchoolseOpvang De overblijf op de Vinkenbaan/ P.C. Hooft wordt groter en groter. In de afgelopen jaren zijn er veel dingen veranderd. Van een team bestaande uit overblijfouders zijn we overgegaan op leidsters die via de SKBNM werkzaam zijn en maken we daarbij ook altijd graag gebruik van de overblijfouders die nog wel in ons team werken. Inmiddels zijn alle dagen drukke dagen op de overblijf. De kleutergroep is een groep die gedurende het jaar nog veel groeit, waardoor wij dan ook meer leidsters op deze groep plaatsen. Dat zorgt ervoor dat er per leidster niet teveel kinderen zijn en de benodigde aandacht aan de kinderen kan worden geschonken. Na het eten zijn de kinderen bij droog weer altijd even buiten om lekker een frisse neus te halen. Daarna mogen de kinderen kiezen tussen binnen- of buitenspelen. Zowel binnen als buiten is er speelmateriaal beschikbaar voor de kinderen. Dit wordt minimaal één keer per jaar aangevuld, waarbij wordt gekeken naar de behoeftes van de kinderen en de verzoeken vanuit school en ouders. Wij proberen een vaste bezetting aan te houden op alle dagen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Om die reden zijn wij ook altijd op zoek naar ouders die het leuk vinden om af en toe ons te helpen bij de overblijf! Coördinator tussenschoolse opvang De Vinkenbaan Vestiging De Vinkenbaan Groep 1-2a : Marjan Bakker Groep 1-2b : Najat Agadour Nathalie Heppener Groep 3/4 : Marielle Jurrema Annette Schouten Groep 4/5 : Matty Warnies Nathalie Heppener Groep 6 : Femmie Ketelaar Marijke Herweijer Groep 7 : Ilse Smit Groep 8 : Marion Fledderus Marijke Herweijer Intern begeleider: Annette Schouten Bouwcoördinator onderbouw: Mariëlle Jurrema Bouwcoördinator bovenbouw: Ilse Smit Vakleerkracht gymnastiek: Karin Lampen Vakleerkracht Engels: Marijke Herwijer ICT-er: Marijke Herwijer Onderwijsassistent/Administratie: Marijke Groot Conciërge: Jochem Niewöhner Directeur: Remko van der Heijden Vestiging P.C. Hooft Groep 1/2 : Stella Roos Groep 3/4 : Heleen Van Putte Jildou van der Veer Groep 5/6 : Jildou van der Veer Yvonne Hulstede Groep 7/8 : Chiel van der Neut Nathalie Heppener Locatieleider: Jildou van der Veer Intern begeleider: Heleen Van Putte Vakleerkracht gymnastiek: Karin Lampen ICT-er: Chiel ven der Neut Directeur: Remko van der Heijden 15 SCHOOLGIDS 2012/2013

14 3.3 De activiteiten voor de kinderen in groep 1-2 SPELEN IS DE WERELD ONTDEKKEN Een kleuter die speelt, is hard bezig de wereld te ontdekken. Kinderen krijgen op de Vinkenbaan/P.C. Hooft volop de gelegenheid om te spelen en ontdekkend te leren. Een zorgvuldig ingerichte, uitdagende leeromgeving stimuleert daarbij. Door vrije en gerichte activiteiten werken we systematisch aan de ontwikkeling van de kleuters. De leerkrachten weten hoe ver een kind is en wat de volgende stap kan zijn. We gebruiken het Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor Kleuters (kortweg GOVK genoemd). Het GOVK beschrijft de ontwikkeling die kleuters doormaken. Deze ontwikkelingslijnen worden door ons beschouwd als kapstokken voor ons onderwijs. ER ZIJN 10 ONTWIKKELINGSGEBIEDEN TE ONDERSCHEIDEN: de taal-spraakontwikkeling de taal-denkontwikkeling auditieve waarneming (luisteren) de ruimtelijke oriëntatie rekenen muzikale ontwikkeling de sociale en emotionele ontwikkeling de fijne motorische ontwikkeling de grove motorische ontwikkeling werkhouding De leerkrachten observeren hoe de kinderen functioneren en geven opdrachten afgestemd op het ontwikkelingsniveau van elk kind. Alle gegevens van de kinderen worden bijgehouden. Aan de hand daarvan kunnen we de vorderingen over een langere periode bekijken. De jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de groep om elkaar te leren helpen. Elke leeftijd geeft een eigen positie in de groep en het is goed om die fases door te maken. 2012/2013 SCHOOLGIDS 16

15 WERKEN IN DE HOEKEN De dag begint meestal in de kring, daar worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals voorlezen, zingen, drama en spel. Na de kring wordt er gewerkt in de verschillende hoeken in en buiten de klas. In de kasten vinden we het ontwikkelingsmateriaal waar de kinderen mee kunnen werken, vrij en in de vorm van een opdracht. Er is een huishoek, een bouwhoek, allerlei constructiemateriaal, een zand/watertafel, een lees- en schrijfhoek en er zijn wisselende themahoeken. Na het spelen en het werken is het tijd voor een eet- en drinkpauze. Daarna wordt er bij goed weer buiten gespeeld of, bij slechter weer, bewegingsles gegeven in het speellokaal. 3.4 Vak- en vormingsgebieden NEDERLANDSE TAAL Taal is een instrument om te kunnen communiceren, om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. Elke dag zijn mensen met taal bezig. Daarbij gaat het niet alleen om spreken of schrijven, maar ook om zwijgen en luisteren. Taalactiviteiten zijn afwisselend ingedeeld. Het schrijven, ordenen, denken, luisteren. Het vragen stellen, vertellen, voorlezen, overtuigen. VOORBEREIDEND LEZEN Dit vindt plaats in de groepen 1 en 2. Hierbij wordt spelenderwijs de belangstelling gewekt of verder gestimuleerd voor de geschreven en gesproken taal. De begrippen en vaardigheden die van belang zijn voor het aanvankelijk lezen worden verder ontwikkeld. Onder andere door middel van het werken met de Klankkast worden allerlei activiteiten aangeboden waardoor de kinderen vertrouwd raken met klanken gekoppeld aan letters, begrippen, het herkennen van letters in een woord en woorden in een zin. Door te lezen met leesmaatjes (kinderen uit groep 7 en 8 gekoppeld aan kleuters) wordt het proces van leren lezen gestimuleerd. Verder wordt er gebruik gemaakt van de Lettermuur, themawoorden en het labelen van de inrichting van de klas (kast, bouwhoek, etc.). AANVANKELIJK LEZEN Aanvankelijk lezen kan, afhankelijk van de belangstelling van de leerling, al in groep 1 en 2 beginnen. De kinderen leren letters en woorden. Ze leren dat je kunt lezen wat je hoort en kunt uitspreken wat je leest. Hierbij wordt gebruik gemaakt 17 SCHOOLGIDS 2012/2013

16 van verschillend bronnenmateriaal van het GOVK, de map Van beginnende geletterdheid tot lezen van Lubas en de Activiteitenmap van de Leeslijn op de P.C. Hooft. Voordeel hiervan is dat de leerkracht steeds nieuw en actueel materiaal in het lesprogramma kan invoeren en kan inspelen op individuele behoeften van het kind. Ook kan er op deze manier beter thematisch gewerkt worden. Het methodische leesonderwijs begint in elk geval in groep 3. De kinderen die al letterkennis hebben opgedaan in groep 2, werken op hun niveau verder binnen de methode Leeslijn op de P.C. Hooft en Veilig leren lezen op de Vinkenbaan. VOORTGEZET LEZEN De techniek van het lezen verder ontwikkelen, letters kunnen koppelen tot woorden, de hele zin kunnen lezen. Zodra de kinderen het programma van het aanvankelijk leesonderwijs hebben doorlopen, lezen ze verder op hun eigen niveau. Dit gebeurt vanaf groep 3 onder andere door niveaulezen, individueel lezen en groepslezen. Technisch lezen gebeurt tot en met niveau AVI-9. Als kinderen alle AVI niveaus beheersen gaan zij bij het groepslezen verder met leesbeleving. Op de Vinkenbaan wordt er voor de groepen 4 en 5 gewerkt met de methode Estafette, als vervolg op Veilig leren lezen. BEGRIJPEND EN STUDEREND LEZEN Kinderen leren dat teksten betekenis hebben en dat je uit teksten informatie kunt halen. Daarom komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Goed gelezen gebruikt. In deze methode wordt aandacht besteed aan het begrijpen van een verhaal, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het stellen van vragen. SCHRIJVEN Wij werken op de Vinkenbaan met de methode Pennestreken en op de P.C. Hooft met de methode Handschrift. In de groepen 1-2 tot halverwege groep 3 ligt het accent op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Hierbij spelen tekenen, schilderen, handvaardigheid en dans- en bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Nadat alle lettervormen in groep 3, en de hoofdlettervormen in groep 4, zijn aangeleerd, wordt er vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen en onderhouden van een soepel en goed leesbaar handschrift. Z o z e l f s t a n d i g m o g e l i j k Zelfstandig werken en taakwerk Eén van onze doelen is, dat de kinderen die aan het eind van groep acht de Vinkenbaan verlaten zo zelfstandig mogelijk zijn. M.b.t. het werken houdt dit o.a. in, dat zij kunnen plannen, weten waar zij kennis en materialen vandaan kunnen halen, wat zij moeten doen indien zij een hulpvraag hebben, hun eigen verantwoordelijkheid t.o.v. het werk kunnen nemen (op tijd inleveren, de kwaliteit van het werk en de verzorging hiervan) en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Zij leren o.a. zelfstandig te werken tijdens takentijd (of taakwerktijd, welke naam ook gebruikt wordt). Uiteraard kunnen zij ook tijdens b.v. het rekenen een tijdje zelfstandig werken. In de groepen 1 en 2 leren de kinderen al een taak binnen een bepaalde tijd af te hebben. Dit kan een dag- of weektaak zijn. In de volgende twee groepen wordt een dagtaak ingevoerd. In groep 5 wordt overgegaan naar een weektaak. In de hoogste drie groepen zal de tijd, die aan taakwerk wordt besteed, steeds toenemen. Het streven is om in groep 8 de agenda s van de kinderen het takenbord te laten vervangen. Marion Fledderus Leerkracht groep 8, de Vinkenbaan 2012/2013 SCHOOLGIDS 18

17 V a n M u i d e n n a a r C u r a ç a o o p v r i j d a g m i d d a g Drama Voor mij is het geven van de dramalessen op de P.C. Hooft iedere week weer een feest! Ik put daarbij uit ervaring die ik heb opgedaan door zelf op het toneel te staan. Op vrijdagmiddag gaan de kinderen uit groep 5 t/m 8 met veel enthousiasme aan de slag. In de onderbouw komt drama spelenderwijs aan bod, bijvoorbeeld tijdens het spelen in de hoeken, in de kanjerlessen en bij thema activiteiten (bijvoorbeeld rond Sinterklaas en Kerst). SPELLING De Nederlandse spellingregels zijn complex. Met een reeks heldere spellingafspraken lerende kinderen zo correct mogelijk schrijven. Voor ons spellingsonderwijs maken wij gebruik van de taal/spellingmethode Taal in beeld. De verschillende spellingsregels worden structureel aangeleerd, herhaald en regelmatig getoetst. Door het steeds weer aandacht besteden aan het goed toepassen van spelling buiten de specifieke spellingslessen wordt het aangeleerde ook in praktijk gebracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het schrijven van verhalen en het maken van presentaties en werkstukken. Kinderen die een aantal jaar dramalessen hebben gevolgd zijn vrijer, kunnen zich beter uiten. Toneelspelen, is goed voor je taalontwikkeling, voor je creatieve vorming en voor je lichamelijke ontwikkeling. Je raakt vertrouwd met je eigen lichaam, je zit beter in je vel. Ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en voor het versterken van de sfeer in de groep is drama belangrijk. Kinderen kunnen uiting geven aan emoties en ingaan op bestaande situaties. Een kind dat gewoonlijk wat teruggetrokken is kan bij de dramalessen juist meer naar voren treden. Wat doe ik zoal op die vrijdagmiddag? Ik ga eigenlijk altijd uit van improvisatie activiteiten. Bijvoorbeeld het inspringspel. Kinderen staan in een grote kring. In het midden begint een klein groepje een situatie te spelen. Ik wijs om beurten een kind aan dat mee wil doen. Zo komen er steeds nieuwe spelers en er gaan ook weer spelers weg. Het spel kan een heel verrassende wending krijgen. Je kunt, bij wijze van spreken, op vrijdagmiddag vanuit Muiden via de markt in Amsterdam met de boot op Curaçao terechtkomen! ENGELS Met het geven van lessen Engels willen we een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van het leren van een vreemde taal. De gesproken taal staat hierbij voorop. In de groepen 7 en 8 wordt hiervoor de methode Hello World gebruikt. Op de locatie Vinkenbaan geven we Engels aan groep 1 tot en met groep 8. Wij vinden dit belangrijk omdat Engels een wereldtaal is. Jonge kinderen zijn taalgevoelig en leren gemakkelijk een tweede taal. Kinderen van OBS de Vinkenbaan krijgen zodoende een grote voorsprong. Dit zal het gemakkelijker maken om in het voortgezet onderwijs vreemde talen te volgen of om door te stromen naar een tweetalig vervolgonderwijs. Wij maken bij ons Engels onderwijs gebruik van een vakdocent. REKENEN EN WISKUNDE Bij rekenen en wiskunde gaat het niet alleen om kennis en vaardigheid, maar ook om inzicht. In de groepen 1-2 wordt veel aandacht besteed aan tellen, getalsymbolen (cijfers) gekoppeld aan hoeveelheden en ruimtelijk inzicht. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende inspiratiebronnen en activiteitenmappen behorende bij de methode Alles Telt. Het rekenonderwijs wordt in de groepen 1-2 vooral vormgegeven met het gebruik van bouw- en constructiemateriaal (blokken, lego) en met ontwikkelingsmateriaal (puzzels). Ook in de groepen 3-4 wordt hier nog volop gebruik van gemaakt om het rekenonderwijs te ondersteunen. De methode Alles Telt maakt gebruik van materialen en situaties die zoveel Yvonne Hulstede Leerkracht groep 5-6, P.C. Hooft 19 SCHOOLGIDS 2012/2013

18 mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De kinderen leren denken in schema s en modellen, en leren zelf verschillende oplossingen te ontdekken. Daarnaast staat het automatiseren dagelijks op het programma. Onder automatiseren verstaan we bijvoorbeeld het opzeggen van de telrij, het vlot aanleren van + en - sommen, het opzeggen van de tafels. WERELDORIËNTATIE Oog krijgen voor je omgeving en leren zien hoe de wereld is ingericht: dat is de kern van wereldoriëntatie. In de groepen 1-2 komen thema s aan de orde waarbinnen allerlei activiteiten plaatsvinden gericht op het omgaan met tijd, verkenning van de wereld en de natuur. Denk daarbij naast de jaargetijden, sint en kerst ook aan thema s als Naar de winkel, Vakantie, Water of thema s naar aanleiding van een bekend prentenboek. Op de Vinkenbaan worden de volgende methodes gebruikt: Geschiedenis: groep 5 t/m 8, Speurtocht Aardrijkskunde: Groep 5 t/m 8: Een wereld van verschil Natuuronderwijs: groep 3 t/m 8, Naut In de groepen 3 t/m 8 wordt op de P.C. Hooft voor Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs de methode TOP Ondernemers gebruikt. Door middel van thematisch onderwijs worden alle kerndoelen op het gebied van wereldoriëntatie in samenhang behandeld. In TOP Ondernemers worden vaardigheden aangeleerd die de leerling regelmatig blijft toepassen. Denk daarbij aan het begrijpend en studerend lezen. Maar ook aan meten en verwerken van informatie in tabellen, grafieken, in een tijdlijn en het maken van een verslag, een interview of een enquête. In de groepen 5 t/m 8 wordt bovendien gewerkt met TOP Canon (geschiedenis) en TOPO Wereld (topografie). Voor Techniekonderwijs maken wij op de P.C. Hooft gebruik van de Techniek Torens. Techniek Torens is een lesmethode voor groep 1 t/m 8. Deze methode behandelt alle kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs. Thema s als constructie, transport, elektrotechniek, chemie en duurzame energie komen aan bod. Doel van het werken met deze methode is kinderen vertrouwd te maken met 2012/2013 SCHOOLGIDS 20

19 exacte vakken. Op deze manier zijn zij beter voorbereid als ze naar het middelbaar onderwijs gaan. VERKEERSONDERWIJS Het verkeersonderwijs richt zich op de eigen veiligheid en die van anderen. We gaan daarvoor met de groepen 7 en 8 de straat op en het verkeer in. Op beide locaties wordt jaarlijks het landelijke verkeersexamen afgenomen, op de P.C. Hooft in groep 7 en 8, op de Vinkenbaan in groep 8. Op de Vinkenbaan wordt in groep 3 t/m 8 gewerkt met Klaar?Over! In groep 5 t/m 8 worden Op Groen en de Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland gebruikt. Op de P.C. Hooft wordt met de digitale methode Afgesproken gewerkt. MUZIEK Het accent ligt vooral op het samen zingen, spelen en bewegen op muziek. Er wordt regelmatig gewerkt met muziekinstrumenten. Aandacht is er voor maat en ritme en verschillende muzikale tegenstellingen. We gebruiken de methode Moet je doen voor muziek en dans in alle groepen. Ook maken we gebruik van het aanbod van de muziekprojecten van Globe en Pier K. Tijdens de werkplaatsen op de P.C. Hooft wordt muziek voor de groepen 3 t/m 8 aangeboden in de vorm van verschillende opdrachten en activiteiten op het gebied van zingen, spelen, luisteren, bewegen en vastleggen (zelf componeren en notatie) in het Muziektheater. BEELDENDE VORMING Met zoveel mogelijk verschillende materialen in contact komen, ermee mogen experimenteren, zelf erachter komen wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn en verschillende technieken aangereikt krijgen. Bij handvaardigheid en tekenen maken de leerlingen zowel figuratieve als nonfiguratieve werkstukken. Ze leren op effectieve wijze combineren van materiaal, techniek en beeldaspecten. Het actief leren kijken en het vormgeven van eigen ideeën speelt een belangrijke rol. We gebruiken Moet je doen als methode en als inspiratiebron voor handvaardigheid, tekenen, drama, dans en muziek. SOCIALE VORMING In alle groepen van onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling vormt een rode draad in onze school. De lessen voor de groepen 1-2 en de groepen 3-4 worden gegeven aan de hand van 21 SCHOOLGIDS 2012/2013

20 L e u k e n g e z e l l i g Oud-leerling een prentenboek. In alle groepen wordt aandacht besteed aan verschillende spel- en oefenvormen, opdrachten en rollenspelen. Daarnaast wordt er vanaf groep 5 gebruik gemaakt van werkboeken. Naast deze lessen wordt gedurende de dag regelmatig aandacht geschonken aan de afspraken en oefeningen die tijdens de kanjerlessen aan bod zijn gekomen. Alle leerkrachten zijn geschoold in het werken met de Kanjertraining. Ook de ouders kunnen betrokken worden bij de lessen in de Kanjertraining. Voor meer informatie kunt u terecht op CULTURELE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING Levensbeschouwelijke vorming vinden wij van belang. Hieraan wordt onder andere aandacht besteed in de vorm van thema s en projecten, bijvoorbeeld gekoppeld aan feesten. Wij willen bereiken dat de leerlingen met de lessen kennis en inzicht verwerven omtrent verschillende godsdiensten en niet-godsdienstige en maatschappelijke stromingen. De lessen zijn er tevens op gericht de leerlingen voor te bereiden op deelname aan onze multiculturele samenleving en hen een tolerante houding ten opzichte van andere culturen en levensbeschouwingen te laten ontwikkelen. Het is nu ruim 8 jaar geleden dat ik op de Vinkenbaan zat, maar ik kan me mijn basisschooltijd nog altijd goed herinneren. Ik weet nog goed hoe leuk en gezellig ik het altijd vond op school. Mijn moeder kon mij in mijn kleutertijd zelfs straffen met de woorden: Pas op, anders mag je morgen niet naar school. Helaas doet ze dat nu niet meer. Eigenlijk is er aan de Vinkenbaan niet veel veranderd in de tussentijd. Hoewel er natuurlijk nu met een stuk modernere methodes gewerkt wordt en er een heleboel nieuwe juffen zijn, gaan veel dingen in de klas ook nog op dezelfde manier als hoe ik ze deed. Mijn klas was altijd een hele gezellige groep kinderen, die op zijn tijd misschien wel een beetje druk kon zijn. Wat ik mij nog goed kan herinneren, is dat onze klas in groep zeven werd opgesplitst. Dat vond ik toen helemaal niet leuk, omdat onze klas als geheel juist zo gezellig was. In groep acht kwamen we dan gelukkig ook weer bij elkaar. Ik heb nog steeds een map met foto s van mijn kamp met groep 8. Daar straalt ook letterlijk vanaf DOCUMENTATIECENTRUM Ter ondersteuning van alle bovengenoemde vakgebieden beschikken wij over een documentatiecentrum waarin kinderen leren informatie op te zoeken en te verwerken voor werkstukken, presentaties, spreekbeurten, etc. Het documentatiecentrum is een onderdeel van onze eigen bibliotheek. BEWEGINGSONDERWIJS Op beide vestigingen hebben we de beschikking over een speellokaal. De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen de lessen bewegingsonderwijs door het geven van circuitlessen, het leren omgaan met klein gymnastiekmateriaal, vrij spel met groot klim- en klautermateriaal en het geven van spellessen. Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymnastiek in de Rijver/eigen gymzaal, onder leiding van hun eigen groepsleerkracht of van de vakleerkracht gymnastiek. We maken gebruik van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs, waarin spel en omgaan met materiaal cursorisch aan bod komen. We werken vanuit ons werkplan bewegingsonderwijs en spel, voor groep 1 t/m 8. hoeveel plezier we daar hadden. Blauwe lipjes op de zeepbaan, een hele klas aan het ontbijt, onze juf in pyjama (Juf Marion Fledderus!!) Ik heb echt alles bewaard! Wat ook heel leuk was aan dit kamp, was dat Juf Najat Agadour toen met ons mee was als stagiaire, terwijl zij nu een eigen kleutergroep heeft op de Vinkenbaan. Verder zijn er niet meer zo heel veel juffen over uit mijn tijd. Alleen juf Annette Schouten, Matty Warnies, Marielle Jurrema en Marion Fledderus zijn juffen die ik zelf gehad heb en die nu nog steeds op de Vinkenbaan werken. Zelf heb ik ook nog twee meesters gehad op de Vinkenbaan, maar nu zijn er alleen nog vrouwen over. (Het sterke geslacht) Ik hab de Vinkenbaan nu ook eens van een andere kant bekeken: dankzij mijn te gekke basisschooltijd, zit ik nu op de PABO en heb ik stage gelopen bij bij juf Mieke de Zutter. Ook vanaf deze kant geniet ik van de Vinkenbaan! Florianne Bonhoff 2012/2013 SCHOOLGIDS 22

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl

Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 OBS MASTER CAMMINGA SPOORSTRJITTE 7 9033 WJ DEINUM Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl Schoolgids obs Master Camminga Deinum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010/2011 1

SCHOOLGIDS 2010/2011 1 SCHOOLGIDS 2010/2011 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie