Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuur 2 Waar staat onze school voor 2 De organisatie van ons onderwijs 5 De zorg voor onze leerlingen 7 De effecten van het onderwijs 9 Kwaliteit als prioriteit 10 Betrokkenheid van ouders 10 Klachtenprocedure 11 Een woord vooraf Geachte ouder(s) / verzorger(s), Met trots presenteren wij u de eerste schoolgids / jaarkalender 2015/2016 van onze basisschool. Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze basisschool en geeft informatie over allerlei zaken betreffende de school en het onderwijs aan uw kind. We hebben ernaar gestreefd om zoveel mogelijk relevante zaken onder uw aandacht te brengen. Wij verwachten te zijn gekomen tot een compleet en prettig leesbaar geheel. Ter gelegenheid van deze eerste uitgave ontvangt u de schoolgids / jaarkalender dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook thuis. De schoolgids / jaarkalender is ook te vinden op de website van de school. In de kalender staan alle evenementen en activiteiten genoemd zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn vastgelegd. In de loop van het schooljaar kunnen natuurlijk nog zaken wijzigen. We informeren u hier dan over in onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Tevens zijn in de kalender de data aangegeven waarop de kinderen vrij zijn. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is samengesteld, kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde aspecten onvoldoende belicht zijn of niet duidelijk genoeg zijn. Wij stellen het op prijs om dit van u te vernemen. We hopen dat u deze schoolgids / jaarkalender met plezier zult gebruiken. Met vriendelijke groeten, Namens het team, Guido Spierts, locatiedirecteur Postbus AA Heeze Schoolstraat HK Heeze T

3 Bestuur Waar staat de school voor? Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs met 27 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Nadat we rond de zomer van 2015 een nieuw Koersplan voor heel Eenbes hebben vastgesteld, gaan directeuren, leerkrachten en medezeggenschapsraden aan de slag om dit uit te werken voor hun eigen school. Voor het komende jaar investeren we vooral in talentontwikkeling. Waar zijn onze kinderen goed in en hoe krijgen we dat zo goed mogelijk naar boven? Uiteraard zonder de basis uit het oog te verliezen: basiskennis blijft belangrijk in het onderwijs bij Eenbes. Die talentontwikkeling willen we ook terugzien bij onze leerkrachten. En de onderlinge uitwisseling van kwaliteiten en deskundigheid wordt vaker ingezet. Dat kunnen we juist omdat we een grotere organisatie zijn. Dit alles in het belang van de ontwikkeling van uw kind. Net als voorgaande jaren blijven we veel aandacht besteden aan vaardigheden bij kinderen, die nu en straks belangrijk zijn om kansrijk vervolgstappen te kunnen zetten, zoals samenwerken, communiceren, culturele vorming, techniek en mediawijsheid. Extra aandacht is er tevens voor passend onderwijs. Hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met kinderen die extra zorg vragen en daarbij samenwerken met externe partners? Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op leeropbrengsten. Goed onderwijs kenmerkt zich ook door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en kwaliteit van elke school. Zij geven samen met de leerlingen kleur aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit. Binnen onze organisatie geeft het bestuur daarvoor alle ruimte. Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop Postadres: Postbus AD Geldrop Tel.: Website: College van Bestuur Wim Klaassen Geschiedenis Onze school is genoemd naar Dirk Hezius. Hij heette eigenlijk Dirk Adriaansen. Omstreeks 1480 werd hij geboren op de buurtschap Strabrecht. Al vrij vroeg kwam hij in Leuven terecht op een priesteropleiding. Later werd hij de rechterhand van de Utrechtse priester Adriaansz. Boeyens. Deze werd in 1522 tot paus van Rome gekozen. Hij benoemde onze Dirk van Heeze (in het Latijn: Dirk Hezius) tot zijn geheimschrijver of secretaris. Echter, al in 1523 stierf de tot nu toe enige Nederlandse paus en Dirk Hezius hield het al gauw voor gezien in het enigszins vijandige Rome. Hij werd Kanunnik (geestelijk bestuurder) van het Lambertuskapittel in Luik. Hij stichtte een fonds waaruit de priesteropleiding bekostigd werd van jonge mannen uit Heeze en omgeving. Dirk Hezius stierf op 10 mei 1555 te Luik, waar hij ook begraven werd. Vanaf schooljaar wordt de Dirk Hezius een Brede School. Dit betekent dat de school intensief gaat samenwerken met (educatieve) partners in de omgeving. De Dirk Heziusschool zet in dit proces de eerste stap door intensief te gaan samenwerken met kinderdagverblijf Kumari. Missie en visie van de school Wij zijn een school die de ambitie heeft om een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Wij vinden het van belang, dat uw kind een fijne tijd heeft op school en dat het veel en met veel plezier leert. Naast kernvakken als taal en rekenen is er ook veel aandacht voor wereldverkenning, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goed pedagogisch klimaat is hiervoor een belangrijke voorwaarde. We hechten daarom veel waarde aan veiligheid, structuur en prettige omgang met elkaar. Wij zijn een school die door middel van actief leren hoge opbrengsten realiseert. Wij sluiten aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind en elke groep. Daarbij beschouwen we ouders en leerlingen als volwaardig partner in het ontwikkelingsproces en willen we voor iedereen toegankelijk zijn. In schooljaar hebben we als team, in samenspraak met ouders en leerlingen, opnieuw onze kernwaarden vastgesteld. Hieronder vindt u deze in willekeurige volgorde beschreven. Professioneel Bij ons op school staan welbevinden, resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen centraal. Onze leerkrachten zijn bekwaam en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling en functioneren. Wij hanteren consequent schoolregels en afspraken. Betrokken Wij betrekken leerlingen actief bij hun ontwikkeling. Ouders worden geïnformeerd over het actuele aanbod in de groep en worden gestimuleerd mee te denken als educatief partner van de school. Samen vernieuwend leren Eenbes basisscholen streven vanuit een betrokken en professionele houding naar innovatief en resultaatgericht onderwijs. Zij doen dit in nauwe samenwerking met ouders, kinderen en andere partners. 2

4 Vernieuwen van het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Uitbreiden van de ipad-pilot naar groep 1-2. Intensivering samenwerking met Kinderopvang Kumari en de drie Eenbesscholen in Heeze. Schooltijden, vrije dagen Schooltijden maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur donderdag uur uur vrijdag uur Ondernemend Wij stimuleren een actieve en onderzoekende houding bij onze leerlingen. Onze leerkrachten nemen deel aan netwerken die een positieve invloed hebben op de school. Wij zoeken actief de samenwerking met externe partners ter verbetering van ons onderwijs. Samen In gesprek met leerlingen, ouders en collega s wordt het onderwijs afgestemd op onderwijsbehoeften van de kinderen. We werken intensief samen met kinderopvang en voortgezet onderwijs om een doorgaande lijn te creëren. Ambitieus Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het onderwijsaanbod is actueel en uitdagend voor de leerlingen. We werken doelgericht aan goede leerresultaten. Doelstellingen uit ons schoolplan Evaluatie van het afgelopen schooljaar De visie van de school is vastgesteld. Deze dient als basis voor ons handelen en communiceren. In het kader van opbrengstgericht werken is er speciaal aandacht geweest voor woordenschat en begrijpend lezen. Het werken met groepsplannen is structureel ingevoerd voor rekenen, taal/lezen en spelling. De ipad-pilot is vanuit groep 3 t/m 5 verder uitgebreid naar de groepen 6 t/m 8. Er is een nieuw leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en een nieuwe taalmethode aangeschaft. Door middel van een ingrijpende renovatie is het schoolgebouw weer klaar voor de toekomst. De samenwerking met Kinderopvang Kumari en met de drie Eenbesscholen in Heeze is opgestart. Het komende schooljaar leggen we de focus op: De visie van de school wordt verder vertaald naar het onderwijsconcept. Vernieuwen van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het borgen van de groepsplannen en het uitbreiden met begrijpend lezen. Het borgen van onze leerresultaten en in dit kader het aanscherpen van onze schoolnormen. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur en uur welkom op de speelplaats. Voor die tijd is er geen toezicht. Alle kinderen mogen naar binnen als de zoemer gaat om 8.25 uur en uur. De ochtendpauze is van uur. Vakanties Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Tweede Paasdag 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 (valt in de meivakantie) Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaart 5 mei 2016 (valt in de meivakantie) Tweede Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vrije uren / aangepaste lestijden aanvang lessen groep uur (Eerste Communie); opvang vanaf 8.30 uur aanwezig. Vrije dagen / Studiedagen groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) Er wordt in het begin van het schooljaar nog één studiedag gepland. Dit wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Urenberekening Vak/Groep: Groepen 1-8 Beschikbare lesuren 1283,5 Vakanties en vrije uren 305 Gerealiseerde lesuren 940,5 Marge-uren 38,5 3

5 Lessenaanbod (lestijd in minuten per week: 1470 totaal = 24,5 lesuren) Vak/Groep: Lichamelijke oefening en spel 5,5 5,5 2,5 2, Nederlandse taal Rekenen en wiskunde Engelse taal Aardrijkskunde Geschiedenis , Natuur 0,5 0, ,25 Verkeer ,5 0,5 0, ,5 0.5 Tekenen Muziek Handvaardigheid Godsdienst Pauze Werken met Ontwikkelingsmateriaal 8 8 Totaal 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 *onder Nederlandse taal vallen alle activiteiten m.b.t. taal en lezen (begrijpend-, studerend- en technisch lezen) Gymrooster ochtend middag maandag groepen 1-2 en 3 groepen 4 en 8 dinsdag groepen 5 en 5-6 groep 7 donderdag groepen 3, 7 en 8 vrijdag groepen 4, 5 en 5-6 Het onderwijsaanbod Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen, schrijven) Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. In de ontwikkeling van kleuters wordt veel aandacht gegeven aan: taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressie-activiteiten. Nederlandse taal In groep 3 beginnen wij met systematisch lees- en taalonderwijs. Vroeger bestond taal vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos te schrijven, maar we besteden nu ook veel aandacht aan leren spreken, luisteren en hun eigen mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. In de groepen 3 t/m 5 leren de kinderen vooral technisch goed te lezen. In de groepen 6 t/m 8 ligt de nadruk vooral op begrijpend lezen. Wij stimuleren in alle leerjaren de kinderen boeken te lezen. Rekenen en wiskunde In het rekenonderwijs leren de kinderen de op- en aftelsommen, de tafels van vermenigvuldiging en deelsommen. Daarnaast leren ze allerlei toepassingen, zoals procenten, breuken, kommagetallen en meten. Verder leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegen komen. Ze leren ook tabellen en grafieken op te stellen en te interpreteren. Wereldoriëntatie In de groepen 3 en 4 worden diverse wereld oriënterende onderwerpen behandeld volgens een vast programma. Vanaf groep 5 werken we met diverse methoden (aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur). Naast het leren van bepaalde begrippen en vaardigheden wordt ook geleerd deze in een bepaalde situatie toe te passen. Met natuuronderwijs proberen we zoveel mogelijk zelf ontdekkend bezig te zijn. Minimaal 1x per maand wordt er een lesgegeven in Techniek in de groepen 3 t/m 8. Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Tijdens de vakken tekenen en handvaardigheid willen we de creativiteit bij de kinderen ontwikkelen en ze kennis laten maken met de verschillende technieken. In de muzieklessen is ons doel de kinderen plezier in zingen en muziek te laten krijgen. Zowel zelf doen als luisteren worden ontwikkeld. Regelmatig vindt er op school een musical plaats. Ook het Open podium door de leerlingen wordt gestimuleerd. De gymles vindt plaats in de gymzaal in de Spoorlaan voor de groepen 3 t/m 8, de kleuters gymmen in de speelzaal en/of in de gymzaal. Godsdienst We geven ook lessen die te maken hebben met catechese en levensbeschouwing. We gebruiken hiervoor de methode Hellig Hart. Op deze manier proberen we het persoonlijk geloof van de leerlingen te bevorderen vanuit hun eigen vragen en ervaringen. We schenken ook aandacht aan andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 4

6 De organisatie van ons onderwijs De indeling van de school De samenstelling van het team Dit schooljaar bezoeken ongeveer 205 leerlingen de school. Zij zijn verdeeld over 8 groepen. Dit betekent gemiddeld ruim 25 leerlingen per groep. De beide kleutergroepen vormen de onderbouw, de groepen 3 t/m 5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8 de bovenbouw. De groepsindeling voor is als volgt: De directeur heeft de zorg voor de dagelijkse leiding van de school. Hij heeft meestal geen eigen groep en draagt de eindverantwoordelijkheid. De adjunct-directrice staat de directeur bij in de dagelijkse leiding. Zij heeft tevens als groepsleerkracht de verantwoordelijkheid voor een groep. Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1-2A Sandra Schook Sandra Schook Tineke van Eerd Tineke van Eerd Tineke van Eerd 1-2B Lenie Rademakers Lenie Rademakers Carlijn van de Ven Carlijn van de Ven Carlijn van de Ven 3 Yvonne van Nispen Yvonne van Nispen Yvonne van Nispen Yvonne van Nispen Sandra Schook 4 Henny de Bruijn Lion Breuer Henny de Bruijn Henny de Bruijn Henny de Bruijn 5 Lion Breuer Eddie Arts Eddie Arts Eddie Arts Eddie Arts 5-6 Sandra Linssen Sandra Linssen Carla van Herten Carla van Herten Carla van Herten 7 Marcel Sijmons Marcel Sijmons Marcel Sijmons Marcel Sijmons Marcel Sijmons 8 Annemieke Schepens Annemieke Schepens Annemieke Schepens Annemieke Schepens Annemieke Schepens Tineke van Eerd vervangt nog enkele dinsdagen in groep 1-2A. Carla van Herten vervangt nog enkele dinsdagen in groep 5-6. Lion Breuer vervangt tweewekelijks op woensdag in groep 7. Sandra Linssen vervangt tweewekelijks op vrijdag in groep 8. De organisatiestructuur Locatiedirecteur: Adjunct-directrice: Intern begeleider: ICT-Ambassadeur: Interne Contactpersonen: Interne Cultuur Coördinatoren: BHV-ers Conciërge: Administratieve kracht: Onderwijsassistente: Schoonmaaksters: Guido Spierts Lion Breuer Elske Kemperman Henny de Bruijn Carla van Herten Sandra Linssen Carla van Herten Tineke van Eerd Marlies Jacobs Carlijn van de Ven Tineke van Eerd Elske Kemperman Yvonne van Nispen Marcel Sijmons Marlies Jacobs Joke Daemen Kristy de Ruyter Christien van der Heijden Angela van der Heijden De groepsleerkracht is de hele dag bezig in zijn/haar groep. Hij/zij is de eerst verantwoordelijke persoon als het gaat om het leer- en ontwikkelingsproces van het kind. De interne begeleider heeft binnen de school de leiding over de organisatie met betrekking tot de zorg voor het kind dat extra ondersteuningsbehoeften heeft. De ICT-er is de leerkracht, die speciaal belast is met de zorg voor het onderwijs met de computer en met het beheer van de apparatuur en de software. De conciërge heeft allerlei huishoudelijke en ondersteunende taken. De administratieve kracht ondersteunt de school bij het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. De onderwijsassistente ondersteunt een leerkracht bij werkzaamheden in de groep. De schoonmaaksters zorgen voor het schoonhouden van het gebouw. Fysieke Veiligheid Er is een ontruimingsplan opgesteld. Er wordt jaarlijks minimaal één ontruiming geoefend. Deze wordt geëvalueerd en het ontruimingsplan wordt waar nodig bijgesteld. Sociale veiligheid Pestprotocol Pesten is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken middels regels en afspraken vastgelegd in een pestprotocol. Door het protocol consequent te hanteren willen wij bereiken dat kinderen zich veilig voelen op school. Internet op school De kinderen kunnen op onze school gebruik maken van internet. Er zijn gebruikersafspraken gemaakt om te zorgen voor veilig internetverkeer. 5

7 Schorsing en verwijdering van leerlingen De directeur kan een leerling schorsen bij wijze van ordemaatregel. Het College van Bestuur en de ouder/verzorgers van de leerling worden hierover geïnformeerd. Definitieve verwijdering gebeurt door het College van Bestuur. Het schorsen of definitief verwijderen van leerlingen dient uiteraard op basis van voldoende gegronde redenen te geschieden. Hiervoor is een protocol opgesteld. Jeugdgezondheidszorg Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente, een psycholoog en een preventiemedewerker. Speelplaats In verband met de veiligheid van onze leerlingen mag men op onze speelplaats niet fietsen, steppen en skaten. Verzekeringen Voor alle kinderen, personeelsleden en begeleidende ouders heeft het bestuur een verzekering afgesloten. Het gaat hierbij om: een aansprakelijkheidsverzekering, een aanvullende ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering. We gaan er vanuit dat alle kinderen van huis uit verzekerd zijn voor ziektekosten. Praktische informatie Adreswijziging Indien uw adres, telefoonnummer en/of verandert, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. In geval van uitschrijving vragen wij u bijtijds het nieuwe schooladres aan ons door te geven. Iedere leerling die de school verlaat, krijgt een onderwijskundig rapport. Dit wordt aan de ontvangende school toegezonden. Hoofdluis Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als wij tijdens de controle hoofdluis constateren, nemen we contact met u op. Het is de bedoeling dat u uw kind dezelfde dag nog behandelt. Als u thuis hoofdluis constateert, brengt u de school daar dan meteen van op de hoogte. Andere ouders worden in zijn algemeenheid geïnformeerd middels een brief. Foto s Van alle evenementen worden foto s gemaakt. Regelmatig zetten we foto s op de website. Hiervoor wordt ieder jaar opnieuw om uw toestemming gevraagd. Verjaardagen Als uw kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren. Een kleine gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur. De verjaardagen van de leerkrachten wordt één keer per jaar gezamenlijk gevierd tijdens de Meesters- en juffendag. Tussenschoolse en Buitenschoolse Opvang Tijdens de middagpauze kan uw kind op school overblijven. Het overblijven wordt verzorgd door Kumari. U kunt kiezen uit een standaardtarief, flexibel tarief of extra flexibel tarief. Ook voor en na school kunnen de kinderen terecht bij Kumari. Wij werken hier intensief mee samen. Voor meer informatie: Verzuim- en ziekmelding leerling Als uw kind ziek is, belt u dan direct op de eerste dag van afwezigheid de school tussen uur of u meldt dit via het mededelingenbriefje op de website. Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave van redenen wordt contact met u opgenomen. Verlof aanvragen Als u verlof wilt aanvragen kan dit uitsluitend via de directie. Het gebruik van het Aanvraagformulier voor extra verlof is verplicht. Zo n formulier is verkrijgbaar bij de conciërge of de leerkracht van uw kind en via de website van de school. De directie en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heeze-Leende zijn gehouden aan de bepalingen in de leerplichtwet. Deze bepalingen worden dan ook strikt gehanteerd bij het beoordelen van verzoeken om extra verlof. Verlof of ziekte leerkracht Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalleerkracht overgenomen. Wanneer deze niet beschikbaar is, zoeken we intern een oplossing. Slechts in uitzonderingsgevallen sturen we een groep naar huis. U wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd. 6

8 De zorg voor onze leerlingen Per is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Hierdoor is basisschool Dirk Hezius in een nieuw samenwerkingsverband terecht gekomen, te weten SWV Helmond- Peelland. Het beleid van de overheid is erop gericht, dat kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zo veel mogelijk op de reguliere basisscholen blijven en dat in die scholen de zorgbreedte vergroot wordt. Tevens hebben schoolbesturen zorgplicht, d.w.z. dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor een passende school voor de leerlingen die bij het bestuur worden ingeschreven. Dit beleid blijft de komende jaren veel aandacht krijgen. Schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: De kwaliteit van de basisondersteuning voor alle kinderen: Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij zijn goed in staat om rekening te nhouden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om leerresultaten maar ook over het welbevinden van de leerlingen. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam. Dit bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. De deskundigheid m.b.t. extra ondersteuning waarover onze school beschikt. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maken wij gebruik van onze aanwezige expertise. De afgelopen jaren hebben wij als team onze deskundigheid vergroot op het gebied van rekenen, spelling en lezen (o.a. dyslexie). De komende jaren willen wij onze expertise gaan vergroten op het gebied van begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en meer-/hoogbegaafdheid. Wij kunnen ook terecht bij het expertisecentrum. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. In het kader van lokale samenwerking kunnen we ook terecht bij onze collega-scholen. De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen (bijv. voor specifieke lichamelijke verzorging) en is de komende jaren ook niet voornemens een voorziening in te richten. Als u meer informatie wilt, ligt het ondersteuningsprofiel ter inzage op school. Leerlingobservatie en -volgsystemen In groep 1 t/m 8: Cito Leerlingvolgsysteem Met behulp van schoolonafhankelijke toetsen worden enkele malen per jaar de prestaties op het gebied van taal, lezen, en rekenen gemeten. Daarna wordt er door de leerkrachten een groeps- en/of individueel plan opgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden hier ouders, de intern begeleider en/of een schoolbegeleider bij betrokken. In groep 1-2: Goudse Ruit en Schatkist Aan de hand van een gecombineerd observatie-instrument wordt de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd en geregistreerd. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en schoolbegeleider. In groep 1 t/m 8: ZIEN Aan de hand van dit observatie-instrument op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling worden de kinderen van groep 1 t/m 8 nauwkeurig geobserveerd en gevolgd. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en schoolbegeleider. In groep 8: Cito Eindtoets Door de Cito Eindtoets worden individuele leerprestaties van de kinderen op objectieve wijze in kaart gebracht. In incidentele situaties kan er individueel aanvullend onderzoek gedaan worden middels de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze gegevens gebruiken wij tevens om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en indien nodig actie te ondernemen. Cito toetsen Citotoetsen worden gedurende het schooljaar twee keer afgenomen; in januari en in juni. De resultaten van deze toetsen worden daarna door de intern begeleider op individueel en op groepsniveau met elke leerkracht besproken. Dit vindt plaats in groepsbesprekingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden individuele leerlingen en de groep als geheel extra ondersteuning nodig hebben. De acties die hieruit voortvloeien worden vastgelegd in een verslag. Daarnaast worden resultaten op schoolniveau besproken tijdens teamvergaderingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden de school als geheel extra ondersteuning nodig heeft. De acties die hieruit voortvloeien, worden vastgelegd in de zelfevaluaties tussenopbrengsten en eindopbrengsten. Zorg op onze school Elk kind dat extra onderwijsondersteuning nodig heeft, kan er op rekenen dat we de ondersteuning bieden die in ons vermogen ligt. In eerste instantie wordt er intern onderzoek verricht door de eigen groepsleerkracht en/of de interne begeleider. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en het observeren in de groep. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd eerst met de ouders over de onderwijsbehoefte gesproken. Indien nodig zal de intern begeleider samen met de groepsleerkracht een handelingsplan opstellen om te proberen de problemen op te lossen. 7

9 Mocht er na een bepaalde tijd nog geen verbetering optreden, dan wordt de leerling besproken in het zorgteam. In het zorgteam vindt overleg plaats over de ontwikkeling van kinderen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. Ouders worden hier in de regel vooraf van in kennis gesteld en achteraf geïnformeerd over hetgeen besproken is. Soms worden zij uitgenodigd om zelf aanwezig te zijn. Het zorgteam komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar en verder zo vaak als nodig is. Onderwijs- en opvoedvragen worden vanuit verschillende disciplines belicht. In het Zorgteam hebben zitting: de interne begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster (Stg. Maatschappelijk Werk Dommelregio), de sociaal verpleegkundige (GGD) en een deskundige van het Expertisecentrum van de Eenbes. Het zorgteam wordt indien nodig aangevuld met leerkrachten, ouders en/of directie. Als er na een bepaalde tijd nog geen verbetering optreedt, kan er een vervolgonderzoek nodig zijn. De school kan dan advies vragen bij een dienstverlenende instantie. Afhankelijk van de aard van de onderwijsbehoefte zijn dat o.a.: het Expertisecentrum van de Eenbes, GGZe (Bureau Jeugdzorg) en de GGD (schoolarts of schoolverpleegkundige). Uiteraard vereist een dergelijk onderzoek de toestemming van de ouders. De uitslag wordt met hen besproken. We gaan er vanuit dat ouders, in het belang van hun kind, volledige medewerking verlenen aan het uitvoeren van een onderzoek. De onderzoeksgegevens zijn immers noodzakelijk voor een goed handelingsplan. Met dit handelingsplan kunnen problemen op school en/of thuis worden aangepakt. Daarnaast kan er in sommige gevallen ook een beroep worden gedaan op een ambulant begeleider van het Expertisecentrum. Deze hulp bestaat uit het geven van extra begeleiding van de groepsleerkracht en andere betrokkenen binnen de school, met de bedoeling dat de groepsleerkracht het kind na enige tijd zelf verder kan helpen. Deze vorm van helpen heet Ambulante Begeleiding (AB). Voor kinderen bij wie een leerachterstand van minimaal 1 ½ jaar is ontstaan, bijv. door een lager leervermogen, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Op die manier wordt er via een individuele leerlijn naar een aangepast eindniveau toegewerkt. een belangrijke rol. Vòòr iedere stap wordt met hen overlegd en hen om toestemming gevraagd. De eventuele aanmelding op de school voor speciaal (basis) onderwijs gebeurt door de ouders, nadat het samenwerkingsverband Helmond-Peelland daarvoor een positief advies en een toelaatbaarheidsverklaring heeft gegeven. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de school. Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED. Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere stoornis.) Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de gemeente financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet. De Gemeenten binnen Zuid-Oost Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het onderwijs: 1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt ondersteuning volgens protocol en legt een leesdossier aan. 2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is er de mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij de toegang van de gemeente. 3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek. 4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals het leesdossier op volledigheid. 5. Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning voor diagnostisch onderzoek door middel van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt vastgesteld, wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling. 6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg. De volledige regeling kunt U nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO onder het kopje downloads Daar vindt U ook alle adressen van contactpersonen en instanties. De leerlingenraad In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per jaar over onderwerpen die worden ingebracht via de klas of via de ideeënbus. De leerlingenraad brengt adviezen uit naar het team en fungeert daarnaast als klankbord voor de school. Het is ook mogelijk dat een kind, na onderzoek, het advies speciaal (basis)onderwijs krijgt. De ouders spelen in de dan te volgen procedure 8

10 De effecten van het onderwijs Toetsen In groep 1-2 worden de kinderen vooral gevolgd d.m.v. observeren. Vanaf groep 3 worden er in de groepen methodetoetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die weergeven of leerlingen aan het einde van een hoofdstuk de leerstof voldoende beheersen. Daarnaast wordt in groep 1 t/m 8 het Cito Leerlingvolgsysteem (LVS) gebruikt. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen die enkele malen per jaar de prestaties op het gebied van taal, rekenen en lezen meten. De gegevens die de methodetoetsen en het Cito LVS opleveren zijn er op gericht om: -een zo duidelijk mogelijk beeld van iedere leerling en groep te krijgen -problemen bij leerlingen of groepen zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken Resultaten Cito Eindtoets groep Landelijk gemiddelde 534,7 534,4 534,8 Onze schoolscore 537,7 537,5 538,6 Uitstroomcijfers Aantal schoolverlaters Naar VMBO 3 = 12% 5 = 20% 5 = 16% Naar VMBO-T / HAVO 7 = 27% 6 = 24% 6 = 19% Naar HAVO / VWO 16 = 61% 14 = 56% 20 = 65% Verwijzing naar het Voortgezet onderwijs Het programma in verband met de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs start in september in groep 8. Ouders worden door de leerkracht van groep 8 geïnformeerd over de procedures. In november volgt er een gesprek waarin een voorlopig advies wordt gegeven. In februari vindt er een adviesgesprek plaats tussen de leerling, zijn/haar ouders en de leerkracht van groep 8. In april volgt dan nog de landelijke (Cito) Eindtoets Basisonderwijs. Om tot een goede schoolkeuze te komen beschikken de ouders over een schriftelijk advies van de basisschool, dat in een gesprek met hen wordt toegelicht. Het advies is opgebouwd uit gegevens van het Leerlingvolgsysteem; de rapporten; het advies van de leerkrachten van groep 7, groep 8, de intern begeleider en de directeur. De ouders melden vervolgens zelf hun kind aan op de school van hun keuze. Toelating nieuwe leerling Voor kinderen die 4 jaar worden en gaan instromen in een kleutergroep is er een standaard instroomprocedure. Hierover worden ouders na inschrijving van hun kind geïnformeerd. Meer informatie m.b.t. het aanmelden en inschrijven van leerlingen kunt u opvragen op school. Nieuwe leerlingen voor andere leerjaren kunnen na overleg met de directie ook altijd van tevoren komen kennismaken met hun nieuwe school en groep. De overgang van peuters naar de basisschool is een hele stap. De kinderdagverblijven Kumari, Nulvier/Joepie en Korein Kinderplein willen een bijdrage leveren aan een zo soepel mogelijk verlopende overgang door het meegeven van een gezamenlijk ontwikkeld overdrachtsformulier. Hierin wordt beschreven hoe een kind zich heeft ontwikkeld. Het is voor de leerkracht van de basisschool prettig om te weten wat een kind leuk vindt en waarin het nog wat extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders komen deze onderwerpen aan de orde. Hierbij kunnen, indien nodig, de intern begeleider en andere professionals aansluiten. Hoe beter de samenwerking is, hoe gemakkelijker een peuter de overstap naar de basisschool kan maken. Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen. In een uitzonderlijk geval, kan het voorkomen, dat we een grens stellen aan de grootte van de groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider en de leerkrachten, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden. 9

11 Kwaliteit als prioriteit Doorstroom leerlingen groep 1 t/m 8 Aan het eind van het schooljaar gingen op onze school alle leerlingen naar een hogere groep. Doorstroom naar het speciaal onderwijs In het schooljaar vertrok er 1 leerling naar het speciaal (basis)onderwijs. Rapportage Na elk trimester ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen alleen de laatste 2 trimesters een rapport. Aan het einde van het eerste en tweede trimester worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Aan het eind van het derde trimester is dit facultatief. Soms is het voor een kind beter om een jaar over te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Uiteindelijk neemt de school hier een bindend besluit in. Lesuitval Mocht het voorkomen dat vervanging van een afwezige leerkracht niet mogelijk is, dan gelden de volgende afspraken: Er wordt alleen in het uiterste geval overgegaan tot het thuis laten van kinderen. Dit gebeurt nooit op de eerste dag. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school voor opvang gezorgd. Deskundigheidsbevordering leerkrachten Jaarlijks volgen leerkrachten scholing om zich nieuwe werkwijzen en inzichten eigen te maken. Afhankelijk van de schoolontwikkeling kan dit zowel individuele als teamgerichte scholing zijn. De directie stelt jaarlijks een scholingsoverzicht op. Tevredenheidsonderzoek In het najaar van 2013 is een tevredenheidsonderzoek afgenomen. We waarderen de deelname van de ouders aan dit onderzoek zeer. Dit levert voor ons waardevolle informatie op voor de toekomst van onze school. Ook leerkrachten, directie en leerlingen in de bovenbouw vulden de enquête in om een zo compleet mogelijk beeld van onze kwaliteiten en ontwikkelpunten te krijgen. We zijn trots op de rapportcijfers: een 7,4 van de ouders, een 8,1 van de medewerkers en een 8,2 van de leerlingen. Betrokkenheid van ouders De Oudervereniging De oudervereniging stelt zich ten doel de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen, de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en activiteiten op school te (helpen) organiseren en stimuleren. De oudervereniging (OV) wordt vertegenwoordigd door het bestuur bestaande uit 15 leden. De OV onderhoudt contacten met het team en de Medezeggenschapsraad (MR). Bij elke vergadering is een afgevaardigde van beide geledingen aanwezig. Er is een vast OV-lid aanwezig bij elke MR-vergadering. De OV vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Binnen de OV bestaat een taakverdeling voor steeds terugkerende activiteiten. Daarnaast verleent de OV o.a. medewerking aan: Sinterklaas Kerstviering Carnaval Pasen acties voor goede doelen sportdag schoolreisje schoolkamp afscheid groep 8 coördinatie controle hoofdluis De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van 25 per kind per schooljaar om speciale activiteiten te bekostigen. De kosten van het schoolkamp in groep 6 en 7, van de musical in groep 8 en van het busvervoer voor het schoolreisje zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a. het personeelsformatieplan tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang Arbo-beleid vaststelling / wijziging van het Schoolplan vaststelling / wijziging van de Schoolgids wijziging schooltijden GMR-zaken samenwerking partners Brede School De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. De leden van de MR worden steeds voor 3 jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De directeur is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met één van de MRleden. De oudergeleding van de MR zijn Barry Loos (voorzitter), Helen van Mierlo (secretaris) en Saskia Suurs. De teamleden zijn: Eddie Arts, Tineke van Eerd en Marcel Sijmons. 10

12 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen van de Eenbes aangaan. De totale GMR bestaat uit 816 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden. Deze leden worden gekozen door hun achterban. Klankbordgroep ouders In schooljaar zijn er diverse klankbordgroepen betrokken geweest bij het vormgeven van onze nieuwe visie. Wij willen ouders structureel blijven betrekken bij de schoolontwikkeling. Klassenouders en hulpouders Elke groep heeft een klassenouder. Deze coördineert activiteiten voor een bepaalde groep en is aanspreekpunt voor ouders. De klassenouders zijn meestal ook lid van het bestuur van de oudervereniging (OV). Informatievoorziening aan de ouders Info-avond In de derde week van het schooljaar vinden er informatieavonden in alle groepen plaats. U maakt dan kennis met de leerkracht van uw kind en de gehanteerde lesmethodes en lesmiddelen. Informatiegesprek met rondleiding We vinden het belangrijk om ouders vanaf het begin goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in de praktijk uitziet. Voordat leerlingen worden ingeschreven, bestaat de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren met de directeur, gevolgd door een rondleiding. Oudergesprekken In november en maart worden voor de kleutergroepen oudergesprekken gevoerd rond de ontwikkeling van het kind. In de groepen groepen 3 t/m 8 wordt gesproken n.a.v. het rapport. Op het einde van het schooljaar is er geen ouderavond. Er vinden wel nog incidenteel gesprekken plaats op initiatief van ouders en/of leerkracht. Groepsouderavonden Groep 4 voorbereiding op de Eerste Communie Groep 8 voorbereiding op het Vormsel Nieuwsbrief Om de twee à drie weken verschijnt op vrijdag onze digitale nieuwsbrief. Deze staat ook op de website van de school. Website Naast informatie over onze school vindt u hier foto s van activiteiten en het meest recente nieuws. Facebook Komend schooljaar starten we met een eigen Facebook pagina. Met deze pagina willen we korte sfeerimpressies geven en aankondigingen doen. Klasbord Vanuit de groep van uw kind wordt u op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten door middel van klasbord. Dit wordt komend schooljaar ingevoerd. De start op school Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt afgesproken welke dagdelen uw kind komt wennen. Gedurende de eerste weken op school zal er regelmatig contact zijn tussen de leerkracht en de ouders om te zorgen voor een prettige overgang naar de school. 11

13 Klachtenprocedure Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. De klachtenregeling Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM is voor onze school vastgesteld. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Contactgegevens vindt u op In onze klachtenregeling is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en/of lichamelijk geweld en overige klachten. De klachtenregeling regelt hoe u klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen. Ook wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op school ligt de klachtenregeling ter inzage. U kunt deze ook vinden op De interne contactpersonen De contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon? luisteren naar de klacht; informatie geven over de klachtenprocedure; overleggen met de externe vertrouwenspersoon; eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; contact houden met de leerling/ouders. De interne contactpersoon van onze school is Carla van Herten tel: Sandra Linssen tel: De externe vertrouwenspersonen U kunt ook een van onze externe vertrouwenspersonen inschakelen. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon? zonodig bemiddelen; nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting Komm of bij aangifte bij de (zeden)politie; ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure; zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. De externe vertrouwenspersonen voor alle Eenbes scholen vindt u op Postbus AA Heeze Schoolstraat HK Heeze T

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn. SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit,

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie