Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuur 2 Waar staat onze school voor 2 De organisatie van ons onderwijs 5 De zorg voor onze leerlingen 7 De effecten van het onderwijs 9 Kwaliteit als prioriteit 10 Betrokkenheid van ouders 10 Klachtenprocedure 11 Een woord vooraf Geachte ouder(s) / verzorger(s), Met trots presenteren wij u de eerste schoolgids / jaarkalender 2015/2016 van onze basisschool. Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze basisschool en geeft informatie over allerlei zaken betreffende de school en het onderwijs aan uw kind. We hebben ernaar gestreefd om zoveel mogelijk relevante zaken onder uw aandacht te brengen. Wij verwachten te zijn gekomen tot een compleet en prettig leesbaar geheel. Ter gelegenheid van deze eerste uitgave ontvangt u de schoolgids / jaarkalender dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook thuis. De schoolgids / jaarkalender is ook te vinden op de website van de school. In de kalender staan alle evenementen en activiteiten genoemd zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn vastgelegd. In de loop van het schooljaar kunnen natuurlijk nog zaken wijzigen. We informeren u hier dan over in onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Tevens zijn in de kalender de data aangegeven waarop de kinderen vrij zijn. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is samengesteld, kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde aspecten onvoldoende belicht zijn of niet duidelijk genoeg zijn. Wij stellen het op prijs om dit van u te vernemen. We hopen dat u deze schoolgids / jaarkalender met plezier zult gebruiken. Met vriendelijke groeten, Namens het team, Guido Spierts, locatiedirecteur Postbus AA Heeze Schoolstraat HK Heeze T

3 Bestuur Waar staat de school voor? Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs met 27 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Nadat we rond de zomer van 2015 een nieuw Koersplan voor heel Eenbes hebben vastgesteld, gaan directeuren, leerkrachten en medezeggenschapsraden aan de slag om dit uit te werken voor hun eigen school. Voor het komende jaar investeren we vooral in talentontwikkeling. Waar zijn onze kinderen goed in en hoe krijgen we dat zo goed mogelijk naar boven? Uiteraard zonder de basis uit het oog te verliezen: basiskennis blijft belangrijk in het onderwijs bij Eenbes. Die talentontwikkeling willen we ook terugzien bij onze leerkrachten. En de onderlinge uitwisseling van kwaliteiten en deskundigheid wordt vaker ingezet. Dat kunnen we juist omdat we een grotere organisatie zijn. Dit alles in het belang van de ontwikkeling van uw kind. Net als voorgaande jaren blijven we veel aandacht besteden aan vaardigheden bij kinderen, die nu en straks belangrijk zijn om kansrijk vervolgstappen te kunnen zetten, zoals samenwerken, communiceren, culturele vorming, techniek en mediawijsheid. Extra aandacht is er tevens voor passend onderwijs. Hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met kinderen die extra zorg vragen en daarbij samenwerken met externe partners? Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op leeropbrengsten. Goed onderwijs kenmerkt zich ook door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en kwaliteit van elke school. Zij geven samen met de leerlingen kleur aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit. Binnen onze organisatie geeft het bestuur daarvoor alle ruimte. Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop Postadres: Postbus AD Geldrop Tel.: Website: College van Bestuur Wim Klaassen Geschiedenis Onze school is genoemd naar Dirk Hezius. Hij heette eigenlijk Dirk Adriaansen. Omstreeks 1480 werd hij geboren op de buurtschap Strabrecht. Al vrij vroeg kwam hij in Leuven terecht op een priesteropleiding. Later werd hij de rechterhand van de Utrechtse priester Adriaansz. Boeyens. Deze werd in 1522 tot paus van Rome gekozen. Hij benoemde onze Dirk van Heeze (in het Latijn: Dirk Hezius) tot zijn geheimschrijver of secretaris. Echter, al in 1523 stierf de tot nu toe enige Nederlandse paus en Dirk Hezius hield het al gauw voor gezien in het enigszins vijandige Rome. Hij werd Kanunnik (geestelijk bestuurder) van het Lambertuskapittel in Luik. Hij stichtte een fonds waaruit de priesteropleiding bekostigd werd van jonge mannen uit Heeze en omgeving. Dirk Hezius stierf op 10 mei 1555 te Luik, waar hij ook begraven werd. Vanaf schooljaar wordt de Dirk Hezius een Brede School. Dit betekent dat de school intensief gaat samenwerken met (educatieve) partners in de omgeving. De Dirk Heziusschool zet in dit proces de eerste stap door intensief te gaan samenwerken met kinderdagverblijf Kumari. Missie en visie van de school Wij zijn een school die de ambitie heeft om een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Wij vinden het van belang, dat uw kind een fijne tijd heeft op school en dat het veel en met veel plezier leert. Naast kernvakken als taal en rekenen is er ook veel aandacht voor wereldverkenning, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goed pedagogisch klimaat is hiervoor een belangrijke voorwaarde. We hechten daarom veel waarde aan veiligheid, structuur en prettige omgang met elkaar. Wij zijn een school die door middel van actief leren hoge opbrengsten realiseert. Wij sluiten aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind en elke groep. Daarbij beschouwen we ouders en leerlingen als volwaardig partner in het ontwikkelingsproces en willen we voor iedereen toegankelijk zijn. In schooljaar hebben we als team, in samenspraak met ouders en leerlingen, opnieuw onze kernwaarden vastgesteld. Hieronder vindt u deze in willekeurige volgorde beschreven. Professioneel Bij ons op school staan welbevinden, resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen centraal. Onze leerkrachten zijn bekwaam en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling en functioneren. Wij hanteren consequent schoolregels en afspraken. Betrokken Wij betrekken leerlingen actief bij hun ontwikkeling. Ouders worden geïnformeerd over het actuele aanbod in de groep en worden gestimuleerd mee te denken als educatief partner van de school. Samen vernieuwend leren Eenbes basisscholen streven vanuit een betrokken en professionele houding naar innovatief en resultaatgericht onderwijs. Zij doen dit in nauwe samenwerking met ouders, kinderen en andere partners. 2

4 Vernieuwen van het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Uitbreiden van de ipad-pilot naar groep 1-2. Intensivering samenwerking met Kinderopvang Kumari en de drie Eenbesscholen in Heeze. Schooltijden, vrije dagen Schooltijden maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur donderdag uur uur vrijdag uur Ondernemend Wij stimuleren een actieve en onderzoekende houding bij onze leerlingen. Onze leerkrachten nemen deel aan netwerken die een positieve invloed hebben op de school. Wij zoeken actief de samenwerking met externe partners ter verbetering van ons onderwijs. Samen In gesprek met leerlingen, ouders en collega s wordt het onderwijs afgestemd op onderwijsbehoeften van de kinderen. We werken intensief samen met kinderopvang en voortgezet onderwijs om een doorgaande lijn te creëren. Ambitieus Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het onderwijsaanbod is actueel en uitdagend voor de leerlingen. We werken doelgericht aan goede leerresultaten. Doelstellingen uit ons schoolplan Evaluatie van het afgelopen schooljaar De visie van de school is vastgesteld. Deze dient als basis voor ons handelen en communiceren. In het kader van opbrengstgericht werken is er speciaal aandacht geweest voor woordenschat en begrijpend lezen. Het werken met groepsplannen is structureel ingevoerd voor rekenen, taal/lezen en spelling. De ipad-pilot is vanuit groep 3 t/m 5 verder uitgebreid naar de groepen 6 t/m 8. Er is een nieuw leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en een nieuwe taalmethode aangeschaft. Door middel van een ingrijpende renovatie is het schoolgebouw weer klaar voor de toekomst. De samenwerking met Kinderopvang Kumari en met de drie Eenbesscholen in Heeze is opgestart. Het komende schooljaar leggen we de focus op: De visie van de school wordt verder vertaald naar het onderwijsconcept. Vernieuwen van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het borgen van de groepsplannen en het uitbreiden met begrijpend lezen. Het borgen van onze leerresultaten en in dit kader het aanscherpen van onze schoolnormen. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur en uur welkom op de speelplaats. Voor die tijd is er geen toezicht. Alle kinderen mogen naar binnen als de zoemer gaat om 8.25 uur en uur. De ochtendpauze is van uur. Vakanties Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Tweede Paasdag 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 (valt in de meivakantie) Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaart 5 mei 2016 (valt in de meivakantie) Tweede Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vrije uren / aangepaste lestijden aanvang lessen groep uur (Eerste Communie); opvang vanaf 8.30 uur aanwezig. Vrije dagen / Studiedagen groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) groepen 1 t/m 8 (hele dag) Er wordt in het begin van het schooljaar nog één studiedag gepland. Dit wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Urenberekening Vak/Groep: Groepen 1-8 Beschikbare lesuren 1283,5 Vakanties en vrije uren 305 Gerealiseerde lesuren 940,5 Marge-uren 38,5 3

5 Lessenaanbod (lestijd in minuten per week: 1470 totaal = 24,5 lesuren) Vak/Groep: Lichamelijke oefening en spel 5,5 5,5 2,5 2, Nederlandse taal Rekenen en wiskunde Engelse taal Aardrijkskunde Geschiedenis , Natuur 0,5 0, ,25 Verkeer ,5 0,5 0, ,5 0.5 Tekenen Muziek Handvaardigheid Godsdienst Pauze Werken met Ontwikkelingsmateriaal 8 8 Totaal 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 *onder Nederlandse taal vallen alle activiteiten m.b.t. taal en lezen (begrijpend-, studerend- en technisch lezen) Gymrooster ochtend middag maandag groepen 1-2 en 3 groepen 4 en 8 dinsdag groepen 5 en 5-6 groep 7 donderdag groepen 3, 7 en 8 vrijdag groepen 4, 5 en 5-6 Het onderwijsaanbod Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen, schrijven) Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. In de ontwikkeling van kleuters wordt veel aandacht gegeven aan: taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressie-activiteiten. Nederlandse taal In groep 3 beginnen wij met systematisch lees- en taalonderwijs. Vroeger bestond taal vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos te schrijven, maar we besteden nu ook veel aandacht aan leren spreken, luisteren en hun eigen mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. In de groepen 3 t/m 5 leren de kinderen vooral technisch goed te lezen. In de groepen 6 t/m 8 ligt de nadruk vooral op begrijpend lezen. Wij stimuleren in alle leerjaren de kinderen boeken te lezen. Rekenen en wiskunde In het rekenonderwijs leren de kinderen de op- en aftelsommen, de tafels van vermenigvuldiging en deelsommen. Daarnaast leren ze allerlei toepassingen, zoals procenten, breuken, kommagetallen en meten. Verder leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegen komen. Ze leren ook tabellen en grafieken op te stellen en te interpreteren. Wereldoriëntatie In de groepen 3 en 4 worden diverse wereld oriënterende onderwerpen behandeld volgens een vast programma. Vanaf groep 5 werken we met diverse methoden (aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur). Naast het leren van bepaalde begrippen en vaardigheden wordt ook geleerd deze in een bepaalde situatie toe te passen. Met natuuronderwijs proberen we zoveel mogelijk zelf ontdekkend bezig te zijn. Minimaal 1x per maand wordt er een lesgegeven in Techniek in de groepen 3 t/m 8. Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Tijdens de vakken tekenen en handvaardigheid willen we de creativiteit bij de kinderen ontwikkelen en ze kennis laten maken met de verschillende technieken. In de muzieklessen is ons doel de kinderen plezier in zingen en muziek te laten krijgen. Zowel zelf doen als luisteren worden ontwikkeld. Regelmatig vindt er op school een musical plaats. Ook het Open podium door de leerlingen wordt gestimuleerd. De gymles vindt plaats in de gymzaal in de Spoorlaan voor de groepen 3 t/m 8, de kleuters gymmen in de speelzaal en/of in de gymzaal. Godsdienst We geven ook lessen die te maken hebben met catechese en levensbeschouwing. We gebruiken hiervoor de methode Hellig Hart. Op deze manier proberen we het persoonlijk geloof van de leerlingen te bevorderen vanuit hun eigen vragen en ervaringen. We schenken ook aandacht aan andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 4

6 De organisatie van ons onderwijs De indeling van de school De samenstelling van het team Dit schooljaar bezoeken ongeveer 205 leerlingen de school. Zij zijn verdeeld over 8 groepen. Dit betekent gemiddeld ruim 25 leerlingen per groep. De beide kleutergroepen vormen de onderbouw, de groepen 3 t/m 5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8 de bovenbouw. De groepsindeling voor is als volgt: De directeur heeft de zorg voor de dagelijkse leiding van de school. Hij heeft meestal geen eigen groep en draagt de eindverantwoordelijkheid. De adjunct-directrice staat de directeur bij in de dagelijkse leiding. Zij heeft tevens als groepsleerkracht de verantwoordelijkheid voor een groep. Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1-2A Sandra Schook Sandra Schook Tineke van Eerd Tineke van Eerd Tineke van Eerd 1-2B Lenie Rademakers Lenie Rademakers Carlijn van de Ven Carlijn van de Ven Carlijn van de Ven 3 Yvonne van Nispen Yvonne van Nispen Yvonne van Nispen Yvonne van Nispen Sandra Schook 4 Henny de Bruijn Lion Breuer Henny de Bruijn Henny de Bruijn Henny de Bruijn 5 Lion Breuer Eddie Arts Eddie Arts Eddie Arts Eddie Arts 5-6 Sandra Linssen Sandra Linssen Carla van Herten Carla van Herten Carla van Herten 7 Marcel Sijmons Marcel Sijmons Marcel Sijmons Marcel Sijmons Marcel Sijmons 8 Annemieke Schepens Annemieke Schepens Annemieke Schepens Annemieke Schepens Annemieke Schepens Tineke van Eerd vervangt nog enkele dinsdagen in groep 1-2A. Carla van Herten vervangt nog enkele dinsdagen in groep 5-6. Lion Breuer vervangt tweewekelijks op woensdag in groep 7. Sandra Linssen vervangt tweewekelijks op vrijdag in groep 8. De organisatiestructuur Locatiedirecteur: Adjunct-directrice: Intern begeleider: ICT-Ambassadeur: Interne Contactpersonen: Interne Cultuur Coördinatoren: BHV-ers Conciërge: Administratieve kracht: Onderwijsassistente: Schoonmaaksters: Guido Spierts Lion Breuer Elske Kemperman Henny de Bruijn Carla van Herten Sandra Linssen Carla van Herten Tineke van Eerd Marlies Jacobs Carlijn van de Ven Tineke van Eerd Elske Kemperman Yvonne van Nispen Marcel Sijmons Marlies Jacobs Joke Daemen Kristy de Ruyter Christien van der Heijden Angela van der Heijden De groepsleerkracht is de hele dag bezig in zijn/haar groep. Hij/zij is de eerst verantwoordelijke persoon als het gaat om het leer- en ontwikkelingsproces van het kind. De interne begeleider heeft binnen de school de leiding over de organisatie met betrekking tot de zorg voor het kind dat extra ondersteuningsbehoeften heeft. De ICT-er is de leerkracht, die speciaal belast is met de zorg voor het onderwijs met de computer en met het beheer van de apparatuur en de software. De conciërge heeft allerlei huishoudelijke en ondersteunende taken. De administratieve kracht ondersteunt de school bij het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. De onderwijsassistente ondersteunt een leerkracht bij werkzaamheden in de groep. De schoonmaaksters zorgen voor het schoonhouden van het gebouw. Fysieke Veiligheid Er is een ontruimingsplan opgesteld. Er wordt jaarlijks minimaal één ontruiming geoefend. Deze wordt geëvalueerd en het ontruimingsplan wordt waar nodig bijgesteld. Sociale veiligheid Pestprotocol Pesten is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken middels regels en afspraken vastgelegd in een pestprotocol. Door het protocol consequent te hanteren willen wij bereiken dat kinderen zich veilig voelen op school. Internet op school De kinderen kunnen op onze school gebruik maken van internet. Er zijn gebruikersafspraken gemaakt om te zorgen voor veilig internetverkeer. 5

7 Schorsing en verwijdering van leerlingen De directeur kan een leerling schorsen bij wijze van ordemaatregel. Het College van Bestuur en de ouder/verzorgers van de leerling worden hierover geïnformeerd. Definitieve verwijdering gebeurt door het College van Bestuur. Het schorsen of definitief verwijderen van leerlingen dient uiteraard op basis van voldoende gegronde redenen te geschieden. Hiervoor is een protocol opgesteld. Jeugdgezondheidszorg Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente, een psycholoog en een preventiemedewerker. Speelplaats In verband met de veiligheid van onze leerlingen mag men op onze speelplaats niet fietsen, steppen en skaten. Verzekeringen Voor alle kinderen, personeelsleden en begeleidende ouders heeft het bestuur een verzekering afgesloten. Het gaat hierbij om: een aansprakelijkheidsverzekering, een aanvullende ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering. We gaan er vanuit dat alle kinderen van huis uit verzekerd zijn voor ziektekosten. Praktische informatie Adreswijziging Indien uw adres, telefoonnummer en/of verandert, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. In geval van uitschrijving vragen wij u bijtijds het nieuwe schooladres aan ons door te geven. Iedere leerling die de school verlaat, krijgt een onderwijskundig rapport. Dit wordt aan de ontvangende school toegezonden. Hoofdluis Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als wij tijdens de controle hoofdluis constateren, nemen we contact met u op. Het is de bedoeling dat u uw kind dezelfde dag nog behandelt. Als u thuis hoofdluis constateert, brengt u de school daar dan meteen van op de hoogte. Andere ouders worden in zijn algemeenheid geïnformeerd middels een brief. Foto s Van alle evenementen worden foto s gemaakt. Regelmatig zetten we foto s op de website. Hiervoor wordt ieder jaar opnieuw om uw toestemming gevraagd. Verjaardagen Als uw kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren. Een kleine gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur. De verjaardagen van de leerkrachten wordt één keer per jaar gezamenlijk gevierd tijdens de Meesters- en juffendag. Tussenschoolse en Buitenschoolse Opvang Tijdens de middagpauze kan uw kind op school overblijven. Het overblijven wordt verzorgd door Kumari. U kunt kiezen uit een standaardtarief, flexibel tarief of extra flexibel tarief. Ook voor en na school kunnen de kinderen terecht bij Kumari. Wij werken hier intensief mee samen. Voor meer informatie: Verzuim- en ziekmelding leerling Als uw kind ziek is, belt u dan direct op de eerste dag van afwezigheid de school tussen uur of u meldt dit via het mededelingenbriefje op de website. Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave van redenen wordt contact met u opgenomen. Verlof aanvragen Als u verlof wilt aanvragen kan dit uitsluitend via de directie. Het gebruik van het Aanvraagformulier voor extra verlof is verplicht. Zo n formulier is verkrijgbaar bij de conciërge of de leerkracht van uw kind en via de website van de school. De directie en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heeze-Leende zijn gehouden aan de bepalingen in de leerplichtwet. Deze bepalingen worden dan ook strikt gehanteerd bij het beoordelen van verzoeken om extra verlof. Verlof of ziekte leerkracht Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalleerkracht overgenomen. Wanneer deze niet beschikbaar is, zoeken we intern een oplossing. Slechts in uitzonderingsgevallen sturen we een groep naar huis. U wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd. 6

8 De zorg voor onze leerlingen Per is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Hierdoor is basisschool Dirk Hezius in een nieuw samenwerkingsverband terecht gekomen, te weten SWV Helmond- Peelland. Het beleid van de overheid is erop gericht, dat kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zo veel mogelijk op de reguliere basisscholen blijven en dat in die scholen de zorgbreedte vergroot wordt. Tevens hebben schoolbesturen zorgplicht, d.w.z. dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor een passende school voor de leerlingen die bij het bestuur worden ingeschreven. Dit beleid blijft de komende jaren veel aandacht krijgen. Schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: De kwaliteit van de basisondersteuning voor alle kinderen: Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij zijn goed in staat om rekening te nhouden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om leerresultaten maar ook over het welbevinden van de leerlingen. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam. Dit bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. De deskundigheid m.b.t. extra ondersteuning waarover onze school beschikt. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maken wij gebruik van onze aanwezige expertise. De afgelopen jaren hebben wij als team onze deskundigheid vergroot op het gebied van rekenen, spelling en lezen (o.a. dyslexie). De komende jaren willen wij onze expertise gaan vergroten op het gebied van begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en meer-/hoogbegaafdheid. Wij kunnen ook terecht bij het expertisecentrum. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. In het kader van lokale samenwerking kunnen we ook terecht bij onze collega-scholen. De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen (bijv. voor specifieke lichamelijke verzorging) en is de komende jaren ook niet voornemens een voorziening in te richten. Als u meer informatie wilt, ligt het ondersteuningsprofiel ter inzage op school. Leerlingobservatie en -volgsystemen In groep 1 t/m 8: Cito Leerlingvolgsysteem Met behulp van schoolonafhankelijke toetsen worden enkele malen per jaar de prestaties op het gebied van taal, lezen, en rekenen gemeten. Daarna wordt er door de leerkrachten een groeps- en/of individueel plan opgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden hier ouders, de intern begeleider en/of een schoolbegeleider bij betrokken. In groep 1-2: Goudse Ruit en Schatkist Aan de hand van een gecombineerd observatie-instrument wordt de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd en geregistreerd. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en schoolbegeleider. In groep 1 t/m 8: ZIEN Aan de hand van dit observatie-instrument op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling worden de kinderen van groep 1 t/m 8 nauwkeurig geobserveerd en gevolgd. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en schoolbegeleider. In groep 8: Cito Eindtoets Door de Cito Eindtoets worden individuele leerprestaties van de kinderen op objectieve wijze in kaart gebracht. In incidentele situaties kan er individueel aanvullend onderzoek gedaan worden middels de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze gegevens gebruiken wij tevens om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en indien nodig actie te ondernemen. Cito toetsen Citotoetsen worden gedurende het schooljaar twee keer afgenomen; in januari en in juni. De resultaten van deze toetsen worden daarna door de intern begeleider op individueel en op groepsniveau met elke leerkracht besproken. Dit vindt plaats in groepsbesprekingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden individuele leerlingen en de groep als geheel extra ondersteuning nodig hebben. De acties die hieruit voortvloeien worden vastgelegd in een verslag. Daarnaast worden resultaten op schoolniveau besproken tijdens teamvergaderingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden de school als geheel extra ondersteuning nodig heeft. De acties die hieruit voortvloeien, worden vastgelegd in de zelfevaluaties tussenopbrengsten en eindopbrengsten. Zorg op onze school Elk kind dat extra onderwijsondersteuning nodig heeft, kan er op rekenen dat we de ondersteuning bieden die in ons vermogen ligt. In eerste instantie wordt er intern onderzoek verricht door de eigen groepsleerkracht en/of de interne begeleider. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en het observeren in de groep. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd eerst met de ouders over de onderwijsbehoefte gesproken. Indien nodig zal de intern begeleider samen met de groepsleerkracht een handelingsplan opstellen om te proberen de problemen op te lossen. 7

9 Mocht er na een bepaalde tijd nog geen verbetering optreden, dan wordt de leerling besproken in het zorgteam. In het zorgteam vindt overleg plaats over de ontwikkeling van kinderen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. Ouders worden hier in de regel vooraf van in kennis gesteld en achteraf geïnformeerd over hetgeen besproken is. Soms worden zij uitgenodigd om zelf aanwezig te zijn. Het zorgteam komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar en verder zo vaak als nodig is. Onderwijs- en opvoedvragen worden vanuit verschillende disciplines belicht. In het Zorgteam hebben zitting: de interne begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster (Stg. Maatschappelijk Werk Dommelregio), de sociaal verpleegkundige (GGD) en een deskundige van het Expertisecentrum van de Eenbes. Het zorgteam wordt indien nodig aangevuld met leerkrachten, ouders en/of directie. Als er na een bepaalde tijd nog geen verbetering optreedt, kan er een vervolgonderzoek nodig zijn. De school kan dan advies vragen bij een dienstverlenende instantie. Afhankelijk van de aard van de onderwijsbehoefte zijn dat o.a.: het Expertisecentrum van de Eenbes, GGZe (Bureau Jeugdzorg) en de GGD (schoolarts of schoolverpleegkundige). Uiteraard vereist een dergelijk onderzoek de toestemming van de ouders. De uitslag wordt met hen besproken. We gaan er vanuit dat ouders, in het belang van hun kind, volledige medewerking verlenen aan het uitvoeren van een onderzoek. De onderzoeksgegevens zijn immers noodzakelijk voor een goed handelingsplan. Met dit handelingsplan kunnen problemen op school en/of thuis worden aangepakt. Daarnaast kan er in sommige gevallen ook een beroep worden gedaan op een ambulant begeleider van het Expertisecentrum. Deze hulp bestaat uit het geven van extra begeleiding van de groepsleerkracht en andere betrokkenen binnen de school, met de bedoeling dat de groepsleerkracht het kind na enige tijd zelf verder kan helpen. Deze vorm van helpen heet Ambulante Begeleiding (AB). Voor kinderen bij wie een leerachterstand van minimaal 1 ½ jaar is ontstaan, bijv. door een lager leervermogen, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Op die manier wordt er via een individuele leerlijn naar een aangepast eindniveau toegewerkt. een belangrijke rol. Vòòr iedere stap wordt met hen overlegd en hen om toestemming gevraagd. De eventuele aanmelding op de school voor speciaal (basis) onderwijs gebeurt door de ouders, nadat het samenwerkingsverband Helmond-Peelland daarvoor een positief advies en een toelaatbaarheidsverklaring heeft gegeven. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de school. Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED. Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere stoornis.) Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de gemeente financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet. De Gemeenten binnen Zuid-Oost Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het onderwijs: 1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt ondersteuning volgens protocol en legt een leesdossier aan. 2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is er de mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij de toegang van de gemeente. 3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek. 4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals het leesdossier op volledigheid. 5. Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning voor diagnostisch onderzoek door middel van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt vastgesteld, wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling. 6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg. De volledige regeling kunt U nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO onder het kopje downloads Daar vindt U ook alle adressen van contactpersonen en instanties. De leerlingenraad In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per jaar over onderwerpen die worden ingebracht via de klas of via de ideeënbus. De leerlingenraad brengt adviezen uit naar het team en fungeert daarnaast als klankbord voor de school. Het is ook mogelijk dat een kind, na onderzoek, het advies speciaal (basis)onderwijs krijgt. De ouders spelen in de dan te volgen procedure 8

10 De effecten van het onderwijs Toetsen In groep 1-2 worden de kinderen vooral gevolgd d.m.v. observeren. Vanaf groep 3 worden er in de groepen methodetoetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die weergeven of leerlingen aan het einde van een hoofdstuk de leerstof voldoende beheersen. Daarnaast wordt in groep 1 t/m 8 het Cito Leerlingvolgsysteem (LVS) gebruikt. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen die enkele malen per jaar de prestaties op het gebied van taal, rekenen en lezen meten. De gegevens die de methodetoetsen en het Cito LVS opleveren zijn er op gericht om: -een zo duidelijk mogelijk beeld van iedere leerling en groep te krijgen -problemen bij leerlingen of groepen zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken Resultaten Cito Eindtoets groep Landelijk gemiddelde 534,7 534,4 534,8 Onze schoolscore 537,7 537,5 538,6 Uitstroomcijfers Aantal schoolverlaters Naar VMBO 3 = 12% 5 = 20% 5 = 16% Naar VMBO-T / HAVO 7 = 27% 6 = 24% 6 = 19% Naar HAVO / VWO 16 = 61% 14 = 56% 20 = 65% Verwijzing naar het Voortgezet onderwijs Het programma in verband met de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs start in september in groep 8. Ouders worden door de leerkracht van groep 8 geïnformeerd over de procedures. In november volgt er een gesprek waarin een voorlopig advies wordt gegeven. In februari vindt er een adviesgesprek plaats tussen de leerling, zijn/haar ouders en de leerkracht van groep 8. In april volgt dan nog de landelijke (Cito) Eindtoets Basisonderwijs. Om tot een goede schoolkeuze te komen beschikken de ouders over een schriftelijk advies van de basisschool, dat in een gesprek met hen wordt toegelicht. Het advies is opgebouwd uit gegevens van het Leerlingvolgsysteem; de rapporten; het advies van de leerkrachten van groep 7, groep 8, de intern begeleider en de directeur. De ouders melden vervolgens zelf hun kind aan op de school van hun keuze. Toelating nieuwe leerling Voor kinderen die 4 jaar worden en gaan instromen in een kleutergroep is er een standaard instroomprocedure. Hierover worden ouders na inschrijving van hun kind geïnformeerd. Meer informatie m.b.t. het aanmelden en inschrijven van leerlingen kunt u opvragen op school. Nieuwe leerlingen voor andere leerjaren kunnen na overleg met de directie ook altijd van tevoren komen kennismaken met hun nieuwe school en groep. De overgang van peuters naar de basisschool is een hele stap. De kinderdagverblijven Kumari, Nulvier/Joepie en Korein Kinderplein willen een bijdrage leveren aan een zo soepel mogelijk verlopende overgang door het meegeven van een gezamenlijk ontwikkeld overdrachtsformulier. Hierin wordt beschreven hoe een kind zich heeft ontwikkeld. Het is voor de leerkracht van de basisschool prettig om te weten wat een kind leuk vindt en waarin het nog wat extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders komen deze onderwerpen aan de orde. Hierbij kunnen, indien nodig, de intern begeleider en andere professionals aansluiten. Hoe beter de samenwerking is, hoe gemakkelijker een peuter de overstap naar de basisschool kan maken. Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen. In een uitzonderlijk geval, kan het voorkomen, dat we een grens stellen aan de grootte van de groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider en de leerkrachten, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden. 9

11 Kwaliteit als prioriteit Doorstroom leerlingen groep 1 t/m 8 Aan het eind van het schooljaar gingen op onze school alle leerlingen naar een hogere groep. Doorstroom naar het speciaal onderwijs In het schooljaar vertrok er 1 leerling naar het speciaal (basis)onderwijs. Rapportage Na elk trimester ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen alleen de laatste 2 trimesters een rapport. Aan het einde van het eerste en tweede trimester worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Aan het eind van het derde trimester is dit facultatief. Soms is het voor een kind beter om een jaar over te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Uiteindelijk neemt de school hier een bindend besluit in. Lesuitval Mocht het voorkomen dat vervanging van een afwezige leerkracht niet mogelijk is, dan gelden de volgende afspraken: Er wordt alleen in het uiterste geval overgegaan tot het thuis laten van kinderen. Dit gebeurt nooit op de eerste dag. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school voor opvang gezorgd. Deskundigheidsbevordering leerkrachten Jaarlijks volgen leerkrachten scholing om zich nieuwe werkwijzen en inzichten eigen te maken. Afhankelijk van de schoolontwikkeling kan dit zowel individuele als teamgerichte scholing zijn. De directie stelt jaarlijks een scholingsoverzicht op. Tevredenheidsonderzoek In het najaar van 2013 is een tevredenheidsonderzoek afgenomen. We waarderen de deelname van de ouders aan dit onderzoek zeer. Dit levert voor ons waardevolle informatie op voor de toekomst van onze school. Ook leerkrachten, directie en leerlingen in de bovenbouw vulden de enquête in om een zo compleet mogelijk beeld van onze kwaliteiten en ontwikkelpunten te krijgen. We zijn trots op de rapportcijfers: een 7,4 van de ouders, een 8,1 van de medewerkers en een 8,2 van de leerlingen. Betrokkenheid van ouders De Oudervereniging De oudervereniging stelt zich ten doel de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen, de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en activiteiten op school te (helpen) organiseren en stimuleren. De oudervereniging (OV) wordt vertegenwoordigd door het bestuur bestaande uit 15 leden. De OV onderhoudt contacten met het team en de Medezeggenschapsraad (MR). Bij elke vergadering is een afgevaardigde van beide geledingen aanwezig. Er is een vast OV-lid aanwezig bij elke MR-vergadering. De OV vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Binnen de OV bestaat een taakverdeling voor steeds terugkerende activiteiten. Daarnaast verleent de OV o.a. medewerking aan: Sinterklaas Kerstviering Carnaval Pasen acties voor goede doelen sportdag schoolreisje schoolkamp afscheid groep 8 coördinatie controle hoofdluis De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van 25 per kind per schooljaar om speciale activiteiten te bekostigen. De kosten van het schoolkamp in groep 6 en 7, van de musical in groep 8 en van het busvervoer voor het schoolreisje zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a. het personeelsformatieplan tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang Arbo-beleid vaststelling / wijziging van het Schoolplan vaststelling / wijziging van de Schoolgids wijziging schooltijden GMR-zaken samenwerking partners Brede School De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. De leden van de MR worden steeds voor 3 jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De directeur is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met één van de MRleden. De oudergeleding van de MR zijn Barry Loos (voorzitter), Helen van Mierlo (secretaris) en Saskia Suurs. De teamleden zijn: Eddie Arts, Tineke van Eerd en Marcel Sijmons. 10

12 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen van de Eenbes aangaan. De totale GMR bestaat uit 816 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden. Deze leden worden gekozen door hun achterban. Klankbordgroep ouders In schooljaar zijn er diverse klankbordgroepen betrokken geweest bij het vormgeven van onze nieuwe visie. Wij willen ouders structureel blijven betrekken bij de schoolontwikkeling. Klassenouders en hulpouders Elke groep heeft een klassenouder. Deze coördineert activiteiten voor een bepaalde groep en is aanspreekpunt voor ouders. De klassenouders zijn meestal ook lid van het bestuur van de oudervereniging (OV). Informatievoorziening aan de ouders Info-avond In de derde week van het schooljaar vinden er informatieavonden in alle groepen plaats. U maakt dan kennis met de leerkracht van uw kind en de gehanteerde lesmethodes en lesmiddelen. Informatiegesprek met rondleiding We vinden het belangrijk om ouders vanaf het begin goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in de praktijk uitziet. Voordat leerlingen worden ingeschreven, bestaat de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren met de directeur, gevolgd door een rondleiding. Oudergesprekken In november en maart worden voor de kleutergroepen oudergesprekken gevoerd rond de ontwikkeling van het kind. In de groepen groepen 3 t/m 8 wordt gesproken n.a.v. het rapport. Op het einde van het schooljaar is er geen ouderavond. Er vinden wel nog incidenteel gesprekken plaats op initiatief van ouders en/of leerkracht. Groepsouderavonden Groep 4 voorbereiding op de Eerste Communie Groep 8 voorbereiding op het Vormsel Nieuwsbrief Om de twee à drie weken verschijnt op vrijdag onze digitale nieuwsbrief. Deze staat ook op de website van de school. Website Naast informatie over onze school vindt u hier foto s van activiteiten en het meest recente nieuws. Facebook Komend schooljaar starten we met een eigen Facebook pagina. Met deze pagina willen we korte sfeerimpressies geven en aankondigingen doen. Klasbord Vanuit de groep van uw kind wordt u op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten door middel van klasbord. Dit wordt komend schooljaar ingevoerd. De start op school Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt afgesproken welke dagdelen uw kind komt wennen. Gedurende de eerste weken op school zal er regelmatig contact zijn tussen de leerkracht en de ouders om te zorgen voor een prettige overgang naar de school. 11

13 Klachtenprocedure Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. De klachtenregeling Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM is voor onze school vastgesteld. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Contactgegevens vindt u op In onze klachtenregeling is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en/of lichamelijk geweld en overige klachten. De klachtenregeling regelt hoe u klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen. Ook wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op school ligt de klachtenregeling ter inzage. U kunt deze ook vinden op De interne contactpersonen De contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon? luisteren naar de klacht; informatie geven over de klachtenprocedure; overleggen met de externe vertrouwenspersoon; eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; contact houden met de leerling/ouders. De interne contactpersoon van onze school is Carla van Herten tel: Sandra Linssen tel: De externe vertrouwenspersonen U kunt ook een van onze externe vertrouwenspersonen inschakelen. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon? zonodig bemiddelen; nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting Komm of bij aangifte bij de (zeden)politie; ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure; zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. De externe vertrouwenspersonen voor alle Eenbes scholen vindt u op Postbus AA Heeze Schoolstraat HK Heeze T

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Waar staat de school voor? 2 2. De organisatie van ons onderwijs 4 3. De zorg voor onze leerlingen 5 4. Kwaliteit 8 5. Onze resultaten 9 6. Ouders en school 9 7. Klachtenprocedure

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015 Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015 Jaarverslag MR Dirk Hezius 2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Rechten en plichten 3. Algemeen 4. Activiteiten 2015 5. Agenda MR voor 2016 Jaarverslag MR Dirk Hezius

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2017-2018 Inhoud 1. Waar staat de school voor? 2 2. De organisatie van ons onderwijs 4 3. De zorg voor onze leerlingen 5 4. Kwaliteit 8 5. Onze resultaten 8 6. Ouders en school 9 7. Klachtenprocedure

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2017-2018 Augustus 2017 1 2 3 4 5 6 31 7 8 9 10 11 12 13 32 33 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie 21 22 23 24 25 26 27 34 Brabantse dag Vrij 28 Eerste schooldag Luizencontrole 29 30 31 35

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2017-2018 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 3 Foto s... 3 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind.

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind. Jaarkalender 2016-2017 Samen een mooie toekomst voor elk kind. September 2016 35 Eerste schooldag 5 6 7 Zomervakantie Luizencontrole 1 2 3 4 Zomervakantie 8 9 10 11 36 12 13 14 15 16 17 18 37 38 Informatie-avond

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie