1. Verslag van de Directie. 1.1 Algemene informatie Toestand per balansdatum Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Verslag van de Directie. 1.1 Algemene informatie 3. 1.2 Toestand per balansdatum 4. 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten 4"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag van de Directie Pagina 1.1 Algemene informatie Toestand per balansdatum Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten Risicobeheersing Verwachtingen 6 2. Jaarrekening 2.1 Geconsolideerde Balans voor resultaatbestemming per 31 december Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over het jaar Geconsolideerd Kasstroomoverzicht Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige Balans voor resultaatbestemming per 31 december Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens 3.1 Statutaire bepalingen inzake het resultaat Bestemming van het resultaat Accountantsverklaring 32 Pagina 2

2 1. Verslag van de Directie 1.1 Algemene informatie Juridische structuur Coöperatie Salland is de moedermaatschappij in de groep van Salland verzekeringen. Van deze groep maakt naast Coöperatie Salland U.A., Salland Zorgverzekeraar N.V., Salland Holding B.V., Salland Aanvullende Verzekeringen N.V., Salland Zorgkantoor B.V., Salland Zorg B.V., Pegasus Kennis B.V., Medipay B.V., WMO+ B.V. en Stichting Regizorg Nederland deel uit. Salland Holding B.V. heeft een 50% dochteronderneming RegiZorg B.V. In RegiZorg B.V. wordt de samenwerking tussen Salland verzekeringen en de gemeente Deventer vormgegeven. Kern van deze samenwerking is dat met ketenzorg passende zorgarrangementen worden gerealiseerd voor de inwoners van de stad Deventer. De groep Salland verzekeringen heeft 178 medewerkers in dienst die de activiteiten van de groep uitvoeren Activiteiten en doelstelling en beleid De Coöperatie heeft tot doelstelling om de belangen van haar leden te behartigen op het gebied van Zorgverzekeringen. In de groep van Salland verzekeringen is Salland Zorgverzekeraar N.V. uitvoerder van de zorgverzekeringswet. Het grootste deel van deze activiteiten wordt uitgevoerd in de regio Salland. Daarnaast is Salland Zorgverzekeraar N.V. nog uitvoerder van het ziekenfonds. Dit laatste betreft het afwikkelen van de verplichtingen die volgen uit de voormalige ziekenfondswet. Salland Aanvullende Verzekeringen N.V. voert de aanvullende verzekering alleen uit voor cliënten die verzekerd zijn bij Salland Zorgverzekeraar N.V.. De aanvullende verzekering sluit aan op de verplichte verzekering van de zorgverzekeringswet en omvat de verstrekkingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering. De belangrijkste verstrekkingen binnen de aanvullende verzekering zijn: tandheelkundige hulp, fysiotherapie, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijze en buitenlanddekking. Salland Zorgkantoor B.V. is de uitvoerder van de algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ. De activiteiten worden uitgevoerd in de regio Salland. Salland Zorg B.V. voert een drietal activiteiten uit. In de rol van intermediair worden ziektekosten en reisverzekeringen verkocht. Voor de ziektekosten verzekeringen treedt De Goudse verzekeringen op als risicodrager, voor reisverzekeringen De Friesland zorgverzekeraar. Tenslotte levert Salland Zorg B.V. sinds 2002 de dienst Verzuimdiensten. Pegasus Kennis B.V. is de consultancy tak van Salland verzekeringen. In deze vennootschap worden consultancy activiteiten uitgevoerd op het gebied van implementatie van samenwerkingen tussen gemeenten en zorgverzekeraars. WMO+ B.V. voert activiteiten uit voor gemeenten. Zij verzorgt de uitvoering van Wet Maatschappelijke ondersteuning voor diverse gemeenten. Medipay B.V. is een vennootschap waar in 2009 nog geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Pagina 3

3 1.2 Toestand per balansdatum Uit de balans blijkt dat Coöperatie Salland ultimo het boekjaar een financieel gezonde organisatie is. Coöperatie Salland heeft ultimo 2009 een eigen vermogen van 41,5 miljoen ( ,8 miljoen). 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten Het jaar 2009 stond in het teken van grote onzekerheden. Deze onzekerheden zijn hieronder en in de toelichting op de jaarrekening nader uiteengezet. In de jaarrekening is op prudente wijze een inschatting gemaakt van de risico s. De Coöperatie Salland heeft het jaar 2009 afgesloten met een resultaat van 5,7 miljoen (2008 4,0 miljoen) Ten opzichte van 2008 is het resultaat met 1,7 miljoen gestegen. De resultaatsstijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat het resultaat van de dochtermaatschappij Salland Zorgverzekeraar N.V. en Salland Aanvullende verzekeringen N.V is gestegen. De samenstelling van het resultaat van de Coöperatie Salland is: Naam Aandeel in het resultaat (bedragen in 1.000) Salland Holding B.V. -30 Salland Zorgverzekeraar N.V Salland Aanvullende verzekeringen N.V Salland Zorgkantoor B.V. 199 Salland Zorg B.V Pegasus Kennis B.V. -66 WMO+ B.V. 16 Medipay B.V. 0 Stichting RegiZorg Nederland -37 Totaal Risicobeheersing Algemeen Het beheersen van bedrijfsprocessen ziet de directie van de Coöperatie Salland als een kritische succesfactor voor het bieden van zekerheid gericht op continuïteit op lange termijn van zowel Salland verzekerden als medewerkers. De directie aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de opzet en werking van de Salland risicobeheers- en controlesystemen. Hieronder worden de belangrijkste risicocategorieën omschreven en wordt aangegeven hoe deze risico s worden bewaakt. Pagina 4

4 Strategische risico s Binnen Salland Verzekeringen wordt er samengewerkt tussen de Raad van Commissarissen, het bestuur en het managementteam om de strategische risico s te bewaken. Jaarlijks worden risico s gedefinieerd en geanalyseerd. Waar nodig worden beheersmaatregelen benoemd, welke worden bewaakt. De compliance officer rapporteert twee keer per jaar aan de Raad van Commissarissen omtrent de voortgang Tactische risico s Het managementteam is verantwoordelijk voor de inventarisatie van tactische risico s. Per aandachtsgebied is een inventarisatie gemaakt, waarna beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Omtrent voortgang en bewaking wordt gerapporteerd aan de bestuursvoorzitter. Operationele risico s Binnen het Salland In Control programma zijn alle kritische processen in kaart gebracht. Op processtapniveau is aangegeven welke risico s een rol kunnen spelen. De key risks zijn voorzien van beheersmaatregelen en er vindt dossiervorming plaats. De afdeling Interne Controle, welke een transformatie zal ondergaan naar een Interne Audit Dienst, bewaakt de beheersmaatregelen. De handmatige controles zullen worden vervangen door systeemcontroles, waardoor de controlecyclus efficiënt zal verlopen. Kredietrisico Om het kredietrisico op de uitstaande liquide middelen zo veel mogelijk te beperken heeft Salland haar liquide middel in 2009 zoveel mogelijk gespreid over de verschillende bancaire instellingen. Solvency II De nieuwe Solvency II wetgeving stelt hoge eisen aan de interne beheersomgeving van Salland Verzekeringen. Door middel van het Salland in Control programma is een grote stap genomen. Echter zal het risicomanagement nog meer geborgd moeten zijn binnen alle activiteiten. De deadline voor implementatie van Solvency II staat momenteel op 31 oktober Dit zal een behoorlijke weerslag hebben op de organisatie en projectenkalender. Daarnaast brengt Solvency II de zogenaamde Own Risk Solvency Assessment (ORSA) met zich mee. Dit betekent dat op zeer regelmatige basis inzicht moet worden gegeven in de risico s welke de organisatie loopt. De implementatie van ORSA zal een grote impact hebben op de projectenkalender en organisatie, met name omdat de implementatie-eisen pas in een later stadium worden vastgesteld Recapitulatie van onzekerheden Met betrekking tot de jaarrekening 2009 kunnen de belangrijkste risico s en onzekerheden als volgt worden samengevat: De Hoge Kosten Compensatie 2007, 2008 en 2009 is nog niet definitief afgerekend; Er vindt nog macronacalculatie plaats van de kosten 2007, 2008 en 2009; De bijdrage van het CVZ over de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 wordt nog gedeeltelijk nagecalculeerd; Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal 2010 de definitieve onder- en overfinanciering ziekenhuizen 2008 afgerekend. De afrekening van de onder- en overfinanciering 2005, 2006 en 2007 heeft definitief plaats gevonden. Hier komen echter mogelijk naar aanleiding van ingediende bezwaren nog correcties op. Als gevolg hiervan is de schadelast over 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 onzeker; Pagina 5

5 De inschatting van de schadelast ziektekosten 2008 en 2009 wordt ernstig bemoeilijkt doordat belangrijke spiegelinformatie omtrent DBC s ontbreekt; De definitieve verhouding tussen de vaste en variabele kosten van ziekenhuiszorg moet over de jaren 2008 en 2009 nog bepaald worden. Het budget CVZ No-claim 2007 is nog niet definitief vastgesteld. Salland heeft de Noclaim 2007 neutraal in het resultaat verwerkt; Het budget eigen risico 2008 en 2009 is nog niet definitief vastgesteld. Salland heeft een voorziening getroffen van 2,0 miljoen op het budget eigen risico 2009; De inschatting van de kosten GGZ 2008 en 2009 wordt bemoeilijkt vanwege het ontbreken van belangrijke spiegelinformatie. Het effect van bovenstaande risico s wordt in een negatief scenario geraamd op maximaal 3,8 miljoen negatief en in een positief scenario op 7,2 tot 8,2 miljoen. Daarnaast staat een prudentievoorziening van 2 miljoen. De risico s met betrekking tot de invoering van de basisverzekering en de werking van het risicovereveningssysteem worden uitvoerig toegelicht in de toelichting op de jaarrekening Verzekeringsrisico Salland verzekeringen is primair een zorgverzekeraar en richt zich voornamelijk op eigen zorggerelateerde producten als zorgverzekeringen. Het verzekeringsrisico voor Salland zorgverzekeringen wordt beperkt doordat de inkomsten uit het landelijke budget op basis van risicoverevening, verevening, nacalculatie-effecten en effecten bandbreedte regeling., toegekend worden aan de zorgverzekeraars. Het resterende risico wordt beperkt door maatregelen op het gebied van schadelastbeheersing en aanpassing premie Beleggingsrisico Salland verzekeringen heeft een beleggingsstatuut waarbinnen de directie het mandaat heeft om te handelen. Er werd in 2009 belegd in onroerend goed, obligaties en liquiditeiten. Daarnaast werd zeer beperkt in aandelen belegd. Het onroerend goed betreft het eigen pand. Salland voldoet aan richtlijnen van de DNB op het gebied van beleggingen Informatie en communicatie De communicatie van financiële en managementinformatie vindt plaats volgens vaste richtlijnen. Maandelijks vinden business reviews plaats van de directie met de managers. Salland verzekeringen zet hiervoor mondelinge en schriftelijke communicatiemiddelen in Informatiebeveiliging Beveiliging van geautomatiseerde systemen en diensten vraagt bijzondere aandacht. In 2009 is daar verdere aandacht aan gegeven door de procedures omtrent change-management aan te passen. 1.5 De verwachte gang van zaken De directie is positief gestemd voor het jaar Het aantal verzekerden is begin dit jaar toegenomen tot De verwachting is dat deze groei een positieve bijdrage levert aan het resultaat. In 2010 wordt een verdere groei van verzekerden verwacht in het nieuwe label Energiek dat eind 2009 is gelanceerd. Pagina 6

6 Begin 2010 heeft Salland verzekeringen haar bedrijfsplan voor de komende 3 jaar gepresenteerd. Doelstelling van Salland is verder te groeien in verzekerdenaantal door samen met haar partners kwalitatieve hoogwaardige zorgverzekeringsproducten aan te bieden aan haar verzekerden. In 2010 bestaat de coöperatie Salland 150 jaar. Bij dit jubileum zal uitgebreid worden stil gestaan. Op 15 maart 2010 is er een congres gehouden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan. In de loop van 2010 zal een boek met daarin een overzicht van 150 jaar historie van Salland verzekeringen verschijnen. De directie verwacht dat in 2010 opnieuw investeringen noodzakelijk zijn om ambities van de organisatie te realiseren. Deze investeringen worden grotendeels in ICT gedaan. Er zullen zich naar verwachting geen wijzigingen voordoen in de financiering en de personeelsbezetting van Salland verzekeringen. Door alle onzekerheden is het moeilijk om een goede inschatting te geven van het te verwachten resultaat De directie verwacht echter op basis van de huidige inschatting van de risico s dat er een positief resultaat wordt behaald voor Deventer, 12 mei 2010 De Directie J.W. de Jong Algemeen directeur Pagina 7

7 2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS VOOR RESULTAATSBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2009 (x. 1000) ACTIVA 12/31/ /31/2008 Immateriële activa Immateriële vaste activa Beleggingen Terreinen en gebouwen 3,770 4,180 Effecten 2,697 13,561 Leningen u/g Deelnemingen Andere financiële beleggingen 27,500 20,000 34,198 37,973 Vorderingen Met CVZ te verrekenen 20,624 30,601 Debiteuren 5,411 3,944 Overige vorderingen 17,414 18,665 43,449 53,210 Overige activa Materiële vaste activa 1,003 1,293 Liquide middelen 78,651 37,473 79,654 38, , ,985 PASSIVA 12/31/ /31/2008 Eigen vermogen Geconsolideerd vermogen 35,841 31,808 Onverdeeld resultaat 5,654 4,033 41,495 35,841 Technische voorzieningen 101,874 80,361 Voorzieningen 859 1,198 Schulden Overige schulden 13,103 12,585 13,103 12, , ,985 Pagina 8

8 2.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2009 (x 1.000) W&V Baten Premie 110, ,356 Bijdrage CVZ boekjaar 142, ,877 Bijdrage CVZ voorgaande jaren 5,065 6,325 Provisie Omzet verzuimdiensten Omzet WMO-activiteiten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten 259, ,772 Lasten Bruto schaden 197, ,953 Wijziging technische voorziening 21,513 27,138 Vergoedingen AWBZ 20,227 16,944 Inkoopwaarde omzet Kosten van beheer 15,774 14,174 Som der bedrijfslasten 255, ,519 Resultaat technische rekening 3,434 1,253 Resultaat deelneming Beleggings- en interestopbrengsten Rentebaten en -lasten 1,575 2,229 Resultaat niet technische rekening 2,220 2,780 Totaal resultaat 5,654 4,033 Pagina 9

9 2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2009 (x ) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat 5,654 4,033 Mutatie technische voorzieningen 21,513 27,138 Mutatie overige voorzieningen -/ /- 81 Mutatie kortlopende schulden 530 -/- 5,983 Mutatie vorderingen en overlopende activa -/ /- 5,469 27,142 19,638 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -/ /- 795 Herrubricering materiële vaste activa - - Desinvesteringen - 50 Afschrijvingen materiële vaste activa /- 227 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie rekening-courant CvZ 9,977 24,061 Mutatie belegging 3,775 -/- 15,631 13,752 8,430 Mutatie liquide middelen 41,178 27,841 Pagina 10

10 ACTIVA Immateriële vaste activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cummulatieve afschrijvingen 10 3 Boekwaarde per 1 januari 36 9 investeringen 7 34 afschrijvingen 13 7 Stand per 31 december aanschafwaarden afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De immateriële vaste activa heeft betrekking op software. Materiële vaste activa Machines Kantoor Bedrijfs- Jaartotaal Jaartotaal en inventaris wagens installaties en automatisering Afschrijvingspercentage 5%-10% 7%-25% 25% Stand per 1 januari aanschafwaarde - 2, ,020 2,341 cummulatieve afschrijvingen - 1, ,727 1,248 Boekwaarde per 1 januari - 1, ,293 1,093 Desinvesteringen op aanschafwaarden afschrijvingen t/m Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 december - aanschafwaarde - 2, ,214 3,020 afschrijvingen 2, ,211 1,727 Boekwaarde per 31 december ,003 1,293 Pagina 20

11 Beleggingen Terreinen en gebouwen Effecten leningen u/g andere financiële beleggingen Deelneming Jaartotaal 2009 Jaartotaal 2008 Stand per 1 januari aanschafwaarde 4, ,508 6,685 herwaardering -/ / afschrijvingen t/m 1 januari ,153 Boekwaarde / saldo per 1 januari ,180 13, , ,973 22,342 herrubricering machines en installaties aanschafwaarden afschrijvingen t/m 1 januari Investeringen ,500-32,500 20,227 Herwaardering gebouwen -/ / /- 511 Herwaardering effecten /- 1,058 Aan-/verkopen -/- 11,169 -/- 11,169 Resultaat deelneming Aflossingen / onttrokken bedragen ,000-25,005 3,003 Afschrijvingen Stand per aanschafwaarde 4, ,508 6,685 herwaardering -/ / /- 328 afschrijvingen t/m ,177 Boekwaarde per 31 december ,770 2, , ,198 37,973 De beleggingen in effecten betreffen participaties in aandelen- en obligatiefondsen (ultimo 2009 respectievelijk 0,5mln en 2,2mln.) De andere financiële beleggingen betreft een vijftal deposito's met een rentepercentages van 2,50%, twee maal 3,60%, 4,25% en een variabel percentage tussen de 0,9% en 4%. De deelnemingen betreffen Multizorg VRZ B.V. en Regizorg B.V. Pagina 21

12 Vorderingen en overige activa Met het CVZ te verrekenen Met de Algemene Kas te verrekenen in het kader van de uitvoering ZFW en ZVW budget verstrekkingen 118, ,207 effect HKV boekjaar -/ /- 1,000 effect nacalculatie boekjaar -/ /- 176 effect macro-nacalculatie en bandbreedte regeling 1,449 1,697 budget beheerskosten rechtstreeks te verrekenen baten en lasten -/- 66 -/- 52 fonds Wanbetalers 1,310 1,422 ontvangen voorschotten en deelbetalingen -/- 96,914 -/- 87,819 Verrekening lopend jaar 23,767 23,119 te verrekenen t.g.v. afrekenen 2005 t/m ,326 9,421 Verrekening voorgaande jaren 2,326 9,421 Totaal met CVZ te verrekenen ZFW en ZVW 26,093 32,540 Met het Algemeen Fonds te verrekenen in het kader van de uitvoering AWBZ Budget beheerskosten 2,830 2,319 Rechtstreeks met het AFBZ te verrekenen baten en lasten 60 -/- 20 Kosten subsidieregelingen 14,670 14,723 Subtotaal baten en lasten AWBZ 17,560 17,022 Ontvangen voorschotten (exclusief subsidies) 2,594 2,125 Ontvangen voorschotten subsidies 20,435 16,903 Te verrekenen met AFBZ t.g.v. afrekeningen 2005 (inclusief rente) - -/- 66 Te verrekenen met AFBZ t.g.v. afrekeningen 2007 (inclusief rente) - -/- 1 Subtotaal voorschotten en verrekeningen AWBZ 23,029 18,961 Totaal met CVZ te verrekenen AWBZ -/- 5,469 -/- 1,939 Totaal met CVZ te verrekenen 20,624 30,601 De vordering heeft een looptijd korter dan 1 jaar. Overige vorderingen 12/31/ /31/2008 Nog op te leggen eigen risico 431 2,071 Voorschot Ziekenhuizen 1,140 6,441 Voorschot GGZ 8,323 7,597 Voorschot overige Zorgaanbierders Overfinanciering 2,774 1,088 Overige vorderingen 4, ,414 18,665 De voorschotten hebben een looptijd langer dan 1 jaar. De overige vorderingen korter dan 1 jaar. Onder de overige vorderingen is een bedrag van 3,1 mln aan vooruitbetaalde PGB verantwoord. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Coöperatie Salland U.A. Pagina 22

13 PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening. Technische voorziening Mutaties Saldo per 1 januari 80,361 53,223 dotatie 117,800 80,398 onttrekking 96,287 53,260 Saldo per 31 december 101,874 80, Samenstelling - schatting van de nog te ontvangen declaraties 99,518 77,488 - schade afwikkelingskosten 2,356 2, ,874 80,361 Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Totaal Uitloop resultaat van nog te ontvangen declaraties Schadejaar /- 5,494 1,357 -/ /- 4,093 Schadejaar / /- 1,529 -/- 3, /- 5,985 Schadejaar ,336 -/- 4, ,472 Schadejaar /- 10, /- 10,522 -/- 2,169 -/- 5,036 -/- 4, /- 11,128 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2009 is als volgt: Saldo per Toevoeging Onttrekking Saldo per 1 januari december Vut voorziening 1, Overige voorzieningen Voorziening deelneming Jaartotaal , Van de overige voorziening heeft 1 miljoen een looptijd korter dan een jaar Schulden 12/31/ /31/2008 Overige schulden Schulden inzake belastingen en sociale premies Vooruit ontvangen premies 6,933 6,841 Overige schulden 5,677 5,307 13,103 12,585 De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Pagina 23

14 TECHNISCHE REKENING Premie basisverzekering 87,424 82,556 Premie aanvullende verzekeringen 22,989 21,800 Af: No-claim bijdrage - - Totaal bruto premies 110, ,356 Budget verstrekkingen 118, ,207 Budget voorgaande jaren 5,065 6,325 Effect hoge-kosten-compensatie -/ /- 1,000 Effect algemene verevening - - Nacalculatievergoedingen -/ ,197 Macro nacalculatie en bandbreedte regeling 1, Budget beheerskosten 18- en awbz 3,853 3,318 Overige renteopbrengsten - 21 Vergoeding AFBZ rechtstreeks te verrekenen kosten en baten - 41 Subsidies AWBZ 20,227 16,903 Totaal bijdrage CVZ 147, ,202 Provisie reisverzekering Provisie ziektekosten verzekering Totaal Provisie Omzet verzuimdiensten Omzet WMO activiteiten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten en vergoedingen derden Som der bedrijfsopbrengsten 259, ,772 Bruto schaden 197, ,953 Wijziging voorziening 21,513 27,138 Totaal bruto schaden 219, ,091 Vergoedingen AWBZ Vrijgevestigde psychiaters / zenuwartsen - -/- 7 Vrijgevestigde psychotherapeuten - 48 Kosten subsidie regelingen 20,227 16,903 20,227 16,944 Inkoopwaarde omzet Pagina 24

15 Personeelskosten 9,552 8,798 Huisvestingskosten Automatiseringskosten 1, Afschrijving bedrijfsmiddelen Overige Kosten 4,009 3,683 Totaal kosten van beheer 15,774 14,174 Som der bedrijfslasten 255, ,519 Resultaat technische rekening 3,434 1,253 Resultaat deelnemingen Opbrengst uit beleggingen Rentebaten en -lasten 1,575 2,229 Resultaat niet - technische rekening 2,220 2,780 Totaal Resultaat 5,654 4,033 Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt 178 (2008: 166) De pensioenlast in 2009 bedraagt (2008: ) De vutlast in 2009 bedraagt 0 (2008: ) De sociale lasten in 2009 bedragen (2008: ) De vergoeding van de commissarissen bedraagt in (2008: ) De beloning van de bestuurder is niet vermeld, vanwege de vrijstelling volgens artikel 483 lid 1 BW2. Specificatie cf artikel 382a BW 2 Honorarium accountant 2009 KPMG Overig Overig Totaal Accountants NV KPMG-netwerk PWC-netwerk Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten Totaal Pagina 25

16 Honorarium accountant 2008 KPMG Overig Overig Totaal Accountants NV KPMG-netwerk PWC-netwerk Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten Totaal Deventer, 12 mei 2010 De Directie Pagina 26

17 2.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2009 Algemeen Activiteiten De activiteiten van de Coöperatie Salland, statutair gevestigd te Deventer, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het activiteiten op het gebied van zorgverzekeringen en verzuimbegeleiding. Groepsverhoudingen Coöperatie Salland te Deventer staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Geconsolideerde maatschappijen: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal Salland Holding BV Deventer 100% Salland Zorgverzekeraar NV Deventer 100% Salland Aanvullende Deventer 100% verzekeringen NV Salland Zorgkantoor BV Deventer 100% Salland Zorg BV Deventer 100% Pegasus Kennis B.V. Deventer 100% WMO+ B.V. Deventer 100% Medipay B.V. Deventer 100% Stichting RegiZorg Nederland Deventer De Coöperatie is bestuurder van de Stichting Niet meegeconsolideerd belang: RegiZorg B.V. Deventer 50% Multizorg VRZ B.V. Houten 16,66% Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van de Coöperatie Salland zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Coöperatie Salland. De financiële gegevens van Coöperatie Salland zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Voor Salland Holding B.V. wordt geen jaarrekening opgesteld. Hierbij wordt gebruikt van de vrijstelling zoals opgenomen in artikel 408 BW 2. Pagina 11

18 Algemene grondslagen voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. Invoering basisverzekeringen budgettering en risicoverevening Met ingang van 1 januari 2006 is de basisverzekering ingevoerd. Salland Zorgverzekeraar N.V. is uitvoerder van de zorgverzekeringswet. Daarnaast wikkelt Salland Zorgverzekeraar N.V. de verplichtingen die voortkomen uit het voormalige ziekenfonds af. Basisverzekering Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw privaat zorgverzekeringsstelsel van kracht. Dit private stelsel bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de basisverzekering, een verplichte verzekering voor alle ingezetenen in Nederland en alle niet-ingezetenen die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting onderworpen zijn. De invulling van de dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. De zorgverzekeraar is verplicht alle onder de kring der verzekerden vallende personen, ongeacht leeftijd en gezondheidsrisico s, te accepteren. Tevens moet de nominale premie, die de verzekeraar bij de verzekerde in rekening brengt, voor alle verzekerden gelijk zijn. Het tweede deel van het systeem betreft de (vrijwillige) aanvullende verzekering. De dekking van deze verzekering is niet gebonden aan overheidsbepalingen. Voorts heeft de verzekeraar de mogelijkheid van premiedifferentiatie voor deze verzekering. De werking van het risicovereveningsmodel. De combinatie van acceptatieverplichting en verbod op premiedifferentiatie is verzekeringstechnisch alleen mogelijk door een systeem van verrekening buiten de verzekerde om. Dit is het zogeheten risicovereveningsmodel, dat in twee delen is geknipt. Ex-ante krijgt een zorgverzekeraar per verzekerde, gebaseerd op een aantal vereveningscriteria, een bijdrage uit het vereveningsfonds. Op deze bijdrage wordt een zogeheten rekenpremie in mindering gebracht. Deze rekenpremie, is de basis voor de vaststelling van de nominale premie van de zorgverzekeraar. Door de ex-ante-bijdrage ontvangt de zorgverzekeraar een bijdrage per verzekerde die overeenkomt met de vooraf verwachte zorgconsumptie van die verzekerde. Het risicovereveningssysteem 2009 heeft betrekking op de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en de kosten van specialistische hulp, de kosten B-DBC s, de vaste kosten van ziekenhuisverpleging, de kosten van overige prestaties en de kosten van geneeskundige GGZ. Het ex-ante risicovereveningssysteem in 2009 bestaat uit twee risicovereveningsmodellen, één voor de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en de kosten van specialistische hulp, B-DBC s en de kosten van overige prestaties en één model voor de geneeskundige GGZ. a. Vereveningsmodel variabele kosten ziekenhuiszorg, B-DBC s en overige prestaties Het vereveningsmodel voor de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, B- DBC s en voor de kosten van overige prestaties kent zes vereveningscriteria: 1. leeftijd / geslacht; 2. farmaceutische kostengroepen; 3. diagnose kostengroepen; 4. aard van het inkomen; 5. sociaal-economische status (SES); en 6. een regiocriterium. b. Vereveningsmodel geneeskundige geestelijke gezondheidszorg Per 1 januari 2008 is de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om zorg te dragen voor een soepele overgang, is 2008 en 2009 bestempeld als overgangsjaren. In deze overgangsjaren worden de zorgverzekeraars Pagina 12

19 volledig nagecalculeerd voor de kosten van geneeskundige GGZ. Hiermee rekeninghoudend is voor de geneeskundige GGZ een eenvoudig risicovereveningsmodel 2009 vormgegeven. Dit ex-ante model is nodig ten behoeve van de bevoorschotting van verzekeraars en om ervaring op te bouwen. Het vereveningsmodel geneeskundige GGZ kent eveneens zes vereveningscriteria: 1. leeftijd / geslacht; 2. aard van het inkomen; 3. sociaal-economische status (SES); 4. een GGZ-regiocriterium; 5. farmaceutische kostengroep psychische aandoeningen; en 6. éénpersoonsadres. Bij de operationalisering van de criteria is zoveel mogelijk aangesloten bij bovengenoemd vereveningsmodel variabele kosten ziekenhuiszorg en overige prestaties. Het GGZ-regiocriterium is in aard en opzet gelijk aan het regiocriterium voor bovengenoemd model, maar houdt rekening met GGZ-specifieke factoren. Het geheel nieuwe criterium eenpersoonsadres komt tegemoet aan onderzoeksresultaten dat personen uit eenpersoonshuishoudens een groter beroep blijken te doen op de geneeskundige GGZ dan personen uit meerpersoonshuishoudens. De meerwaarde van dit criterium ligt vooral in de verklaringskracht van het model voor de grootstedelijke gebieden. Normering verplicht eigen risico Met bovengenoemde vereveningsmodellen bepaalt het CVZ de normatieve kosten 2009 per verzekeraar. De vereveningsbijdrage 2009 per verzekeraar is vervolgens bepaald door de normatieve kosten te verminderen met de eigen inkomsten van een verzekeraar uit de nominale rekenpremie. In 2009 is bij de bepaling van de vereveningsbijdrage ook rekening gehouden met de financieringsverschuiving als gevolg van de invoering van een verplicht eigen risico van 155. Dit betekent namelijk dat de kosten onder de 155 niet meer ten laste van de verzekeraars komen (exclusief huisarts, verloskunde, kraamzorg en de tot en met 21 jaar uitgebreide jeugdtandheelkunde, maar inclusief kosten geneeskundige geestelijke gezondheidszorg). Voor verzekeraars met veel ouderen/ ongezonde verschuiven daardoor meer kosten naar hun verzekerden dan voor verzekeraars met een jonge/gezonde portefeuille. Om hiervoor te corrigeren is een normatief model ontwikkeld ter verevening van de kosten onder de 155. De eigen betalingen in verband met invoering van het verplicht eigen risico van 155 voor verzekerden van 18 jaar en ouder, die géén FKG hebben, worden genormeerd op basis van het aantal verzekerden naar leeftijd en geslacht, aard van het inkomen en regio. Hoewel hierdoor op verzekeraarniveau de verwachte schaden grotendeels gedekt worden door de verwachte opbrengsten, wijken de werkelijke schaden uiteraard af van de verwachte. Daarom wordt de bijdrage uit het vereveningsfonds achteraf deels aangepast aan de werkelijke schaden. Dit is het ex-post deel, bestaande uit een aantal stappen. Ex-post compensatiemechanismen De precieze vormgeving en de mate van inzet van de ex-post compensatiemechanismen ligt vooraf vast. Zorgverzekeraars kunnen dus bij de premiecalculaties ook rekening houden met de consequenties van de ex-post compensatiemechanismen. Deze bestaat uit de volgende 5 componenten (de vermelde percentages en bedragen hebben betrekking op het jaar 2009): 1. Macro nacalculatie deelbijdragen De macro nacalculatie compenseert afwijkingen tussen macro-kostenramingen van VWS en macrokosten realisaties. Deze nacalculatie geschiedt per deelbudget (vaste ziekenhuiskosten, kosten van b-dbc s, (overige) variabele ziekenhuiskosten, overige prestaties en geneeskundige GGZ). Alle zorgverzekeraars samen lopen daardoor in het betreffende jaar geen risico op de totale kostenontwikkeling. Als de macro kosten hoger uitvallen (bijvoorbeeld door een hogere zorgconsumptie of prijsstijgingen), wordt een hogere vereveningsbijdrage toegekend, als de macro Pagina 13

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c- www.companvoinfo

JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c- www.companvoinfo 242499710001 JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR c- www.companvoinfo INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Aanbieding door de directie 2 Verslag Raad van Toezicht 3 Jaarverslag Directie 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Fondsen 2012. Datum 19 december 2013 Status Definitief

Financieel Jaarverslag Fondsen 2012. Datum 19 december 2013 Status Definitief Financieel Jaarverslag Fondsen 2012 Datum 19 december 2013 Status Definitief Colofon Volgnummer 2013084152 Contactpersoon Afdeling Uitgebracht aan Erwin M. Pijper +31 (0)20 797 86 65 Fondsen & Concerncontrol

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de Directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen... 16 Geconsolideerde

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis

Jaarrekening 2013. Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Jaarrekening 213 Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis p i V C INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 213 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 213 1 5.1.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V.

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V. Jaarverslag Energiefonds Overijssel I B.V. Periode 7 november 2012 t/m 31 december 2013 De missie van Energiefonds Overijssel In 2020 is 20% nieuwe energie in Overijssel beschikbaar. Dat is de ambitie

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie