1. Verslag van de Directie. 1.1 Algemene informatie Toestand per balansdatum Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Verslag van de Directie. 1.1 Algemene informatie 3. 1.2 Toestand per balansdatum 4. 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten 4"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag van de Directie Pagina 1.1 Algemene informatie Toestand per balansdatum Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten Risicobeheersing Verwachtingen 6 2. Jaarrekening 2.1 Geconsolideerde Balans voor resultaatbestemming per 31 december Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over het jaar Geconsolideerd Kasstroomoverzicht Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige Balans voor resultaatbestemming per 31 december Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens 3.1 Statutaire bepalingen inzake het resultaat Bestemming van het resultaat Accountantsverklaring 32 Pagina 2

2 1. Verslag van de Directie 1.1 Algemene informatie Juridische structuur Coöperatie Salland is de moedermaatschappij in de groep van Salland verzekeringen. Van deze groep maakt naast Coöperatie Salland U.A., Salland Zorgverzekeraar N.V., Salland Holding B.V., Salland Aanvullende Verzekeringen N.V., Salland Zorgkantoor B.V., Salland Zorg B.V., Pegasus Kennis B.V., Medipay B.V., WMO+ B.V. en Stichting Regizorg Nederland deel uit. Salland Holding B.V. heeft een 50% dochteronderneming RegiZorg B.V. In RegiZorg B.V. wordt de samenwerking tussen Salland verzekeringen en de gemeente Deventer vormgegeven. Kern van deze samenwerking is dat met ketenzorg passende zorgarrangementen worden gerealiseerd voor de inwoners van de stad Deventer. De groep Salland verzekeringen heeft 178 medewerkers in dienst die de activiteiten van de groep uitvoeren Activiteiten en doelstelling en beleid De Coöperatie heeft tot doelstelling om de belangen van haar leden te behartigen op het gebied van Zorgverzekeringen. In de groep van Salland verzekeringen is Salland Zorgverzekeraar N.V. uitvoerder van de zorgverzekeringswet. Het grootste deel van deze activiteiten wordt uitgevoerd in de regio Salland. Daarnaast is Salland Zorgverzekeraar N.V. nog uitvoerder van het ziekenfonds. Dit laatste betreft het afwikkelen van de verplichtingen die volgen uit de voormalige ziekenfondswet. Salland Aanvullende Verzekeringen N.V. voert de aanvullende verzekering alleen uit voor cliënten die verzekerd zijn bij Salland Zorgverzekeraar N.V.. De aanvullende verzekering sluit aan op de verplichte verzekering van de zorgverzekeringswet en omvat de verstrekkingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering. De belangrijkste verstrekkingen binnen de aanvullende verzekering zijn: tandheelkundige hulp, fysiotherapie, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijze en buitenlanddekking. Salland Zorgkantoor B.V. is de uitvoerder van de algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ. De activiteiten worden uitgevoerd in de regio Salland. Salland Zorg B.V. voert een drietal activiteiten uit. In de rol van intermediair worden ziektekosten en reisverzekeringen verkocht. Voor de ziektekosten verzekeringen treedt De Goudse verzekeringen op als risicodrager, voor reisverzekeringen De Friesland zorgverzekeraar. Tenslotte levert Salland Zorg B.V. sinds 2002 de dienst Verzuimdiensten. Pegasus Kennis B.V. is de consultancy tak van Salland verzekeringen. In deze vennootschap worden consultancy activiteiten uitgevoerd op het gebied van implementatie van samenwerkingen tussen gemeenten en zorgverzekeraars. WMO+ B.V. voert activiteiten uit voor gemeenten. Zij verzorgt de uitvoering van Wet Maatschappelijke ondersteuning voor diverse gemeenten. Medipay B.V. is een vennootschap waar in 2009 nog geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Pagina 3

3 1.2 Toestand per balansdatum Uit de balans blijkt dat Coöperatie Salland ultimo het boekjaar een financieel gezonde organisatie is. Coöperatie Salland heeft ultimo 2009 een eigen vermogen van 41,5 miljoen ( ,8 miljoen). 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten Het jaar 2009 stond in het teken van grote onzekerheden. Deze onzekerheden zijn hieronder en in de toelichting op de jaarrekening nader uiteengezet. In de jaarrekening is op prudente wijze een inschatting gemaakt van de risico s. De Coöperatie Salland heeft het jaar 2009 afgesloten met een resultaat van 5,7 miljoen (2008 4,0 miljoen) Ten opzichte van 2008 is het resultaat met 1,7 miljoen gestegen. De resultaatsstijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat het resultaat van de dochtermaatschappij Salland Zorgverzekeraar N.V. en Salland Aanvullende verzekeringen N.V is gestegen. De samenstelling van het resultaat van de Coöperatie Salland is: Naam Aandeel in het resultaat (bedragen in 1.000) Salland Holding B.V. -30 Salland Zorgverzekeraar N.V Salland Aanvullende verzekeringen N.V Salland Zorgkantoor B.V. 199 Salland Zorg B.V Pegasus Kennis B.V. -66 WMO+ B.V. 16 Medipay B.V. 0 Stichting RegiZorg Nederland -37 Totaal Risicobeheersing Algemeen Het beheersen van bedrijfsprocessen ziet de directie van de Coöperatie Salland als een kritische succesfactor voor het bieden van zekerheid gericht op continuïteit op lange termijn van zowel Salland verzekerden als medewerkers. De directie aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de opzet en werking van de Salland risicobeheers- en controlesystemen. Hieronder worden de belangrijkste risicocategorieën omschreven en wordt aangegeven hoe deze risico s worden bewaakt. Pagina 4

4 Strategische risico s Binnen Salland Verzekeringen wordt er samengewerkt tussen de Raad van Commissarissen, het bestuur en het managementteam om de strategische risico s te bewaken. Jaarlijks worden risico s gedefinieerd en geanalyseerd. Waar nodig worden beheersmaatregelen benoemd, welke worden bewaakt. De compliance officer rapporteert twee keer per jaar aan de Raad van Commissarissen omtrent de voortgang Tactische risico s Het managementteam is verantwoordelijk voor de inventarisatie van tactische risico s. Per aandachtsgebied is een inventarisatie gemaakt, waarna beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Omtrent voortgang en bewaking wordt gerapporteerd aan de bestuursvoorzitter. Operationele risico s Binnen het Salland In Control programma zijn alle kritische processen in kaart gebracht. Op processtapniveau is aangegeven welke risico s een rol kunnen spelen. De key risks zijn voorzien van beheersmaatregelen en er vindt dossiervorming plaats. De afdeling Interne Controle, welke een transformatie zal ondergaan naar een Interne Audit Dienst, bewaakt de beheersmaatregelen. De handmatige controles zullen worden vervangen door systeemcontroles, waardoor de controlecyclus efficiënt zal verlopen. Kredietrisico Om het kredietrisico op de uitstaande liquide middelen zo veel mogelijk te beperken heeft Salland haar liquide middel in 2009 zoveel mogelijk gespreid over de verschillende bancaire instellingen. Solvency II De nieuwe Solvency II wetgeving stelt hoge eisen aan de interne beheersomgeving van Salland Verzekeringen. Door middel van het Salland in Control programma is een grote stap genomen. Echter zal het risicomanagement nog meer geborgd moeten zijn binnen alle activiteiten. De deadline voor implementatie van Solvency II staat momenteel op 31 oktober Dit zal een behoorlijke weerslag hebben op de organisatie en projectenkalender. Daarnaast brengt Solvency II de zogenaamde Own Risk Solvency Assessment (ORSA) met zich mee. Dit betekent dat op zeer regelmatige basis inzicht moet worden gegeven in de risico s welke de organisatie loopt. De implementatie van ORSA zal een grote impact hebben op de projectenkalender en organisatie, met name omdat de implementatie-eisen pas in een later stadium worden vastgesteld Recapitulatie van onzekerheden Met betrekking tot de jaarrekening 2009 kunnen de belangrijkste risico s en onzekerheden als volgt worden samengevat: De Hoge Kosten Compensatie 2007, 2008 en 2009 is nog niet definitief afgerekend; Er vindt nog macronacalculatie plaats van de kosten 2007, 2008 en 2009; De bijdrage van het CVZ over de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 wordt nog gedeeltelijk nagecalculeerd; Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal 2010 de definitieve onder- en overfinanciering ziekenhuizen 2008 afgerekend. De afrekening van de onder- en overfinanciering 2005, 2006 en 2007 heeft definitief plaats gevonden. Hier komen echter mogelijk naar aanleiding van ingediende bezwaren nog correcties op. Als gevolg hiervan is de schadelast over 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 onzeker; Pagina 5

5 De inschatting van de schadelast ziektekosten 2008 en 2009 wordt ernstig bemoeilijkt doordat belangrijke spiegelinformatie omtrent DBC s ontbreekt; De definitieve verhouding tussen de vaste en variabele kosten van ziekenhuiszorg moet over de jaren 2008 en 2009 nog bepaald worden. Het budget CVZ No-claim 2007 is nog niet definitief vastgesteld. Salland heeft de Noclaim 2007 neutraal in het resultaat verwerkt; Het budget eigen risico 2008 en 2009 is nog niet definitief vastgesteld. Salland heeft een voorziening getroffen van 2,0 miljoen op het budget eigen risico 2009; De inschatting van de kosten GGZ 2008 en 2009 wordt bemoeilijkt vanwege het ontbreken van belangrijke spiegelinformatie. Het effect van bovenstaande risico s wordt in een negatief scenario geraamd op maximaal 3,8 miljoen negatief en in een positief scenario op 7,2 tot 8,2 miljoen. Daarnaast staat een prudentievoorziening van 2 miljoen. De risico s met betrekking tot de invoering van de basisverzekering en de werking van het risicovereveningssysteem worden uitvoerig toegelicht in de toelichting op de jaarrekening Verzekeringsrisico Salland verzekeringen is primair een zorgverzekeraar en richt zich voornamelijk op eigen zorggerelateerde producten als zorgverzekeringen. Het verzekeringsrisico voor Salland zorgverzekeringen wordt beperkt doordat de inkomsten uit het landelijke budget op basis van risicoverevening, verevening, nacalculatie-effecten en effecten bandbreedte regeling., toegekend worden aan de zorgverzekeraars. Het resterende risico wordt beperkt door maatregelen op het gebied van schadelastbeheersing en aanpassing premie Beleggingsrisico Salland verzekeringen heeft een beleggingsstatuut waarbinnen de directie het mandaat heeft om te handelen. Er werd in 2009 belegd in onroerend goed, obligaties en liquiditeiten. Daarnaast werd zeer beperkt in aandelen belegd. Het onroerend goed betreft het eigen pand. Salland voldoet aan richtlijnen van de DNB op het gebied van beleggingen Informatie en communicatie De communicatie van financiële en managementinformatie vindt plaats volgens vaste richtlijnen. Maandelijks vinden business reviews plaats van de directie met de managers. Salland verzekeringen zet hiervoor mondelinge en schriftelijke communicatiemiddelen in Informatiebeveiliging Beveiliging van geautomatiseerde systemen en diensten vraagt bijzondere aandacht. In 2009 is daar verdere aandacht aan gegeven door de procedures omtrent change-management aan te passen. 1.5 De verwachte gang van zaken De directie is positief gestemd voor het jaar Het aantal verzekerden is begin dit jaar toegenomen tot De verwachting is dat deze groei een positieve bijdrage levert aan het resultaat. In 2010 wordt een verdere groei van verzekerden verwacht in het nieuwe label Energiek dat eind 2009 is gelanceerd. Pagina 6

6 Begin 2010 heeft Salland verzekeringen haar bedrijfsplan voor de komende 3 jaar gepresenteerd. Doelstelling van Salland is verder te groeien in verzekerdenaantal door samen met haar partners kwalitatieve hoogwaardige zorgverzekeringsproducten aan te bieden aan haar verzekerden. In 2010 bestaat de coöperatie Salland 150 jaar. Bij dit jubileum zal uitgebreid worden stil gestaan. Op 15 maart 2010 is er een congres gehouden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan. In de loop van 2010 zal een boek met daarin een overzicht van 150 jaar historie van Salland verzekeringen verschijnen. De directie verwacht dat in 2010 opnieuw investeringen noodzakelijk zijn om ambities van de organisatie te realiseren. Deze investeringen worden grotendeels in ICT gedaan. Er zullen zich naar verwachting geen wijzigingen voordoen in de financiering en de personeelsbezetting van Salland verzekeringen. Door alle onzekerheden is het moeilijk om een goede inschatting te geven van het te verwachten resultaat De directie verwacht echter op basis van de huidige inschatting van de risico s dat er een positief resultaat wordt behaald voor Deventer, 12 mei 2010 De Directie J.W. de Jong Algemeen directeur Pagina 7

7 2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS VOOR RESULTAATSBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2009 (x. 1000) ACTIVA 12/31/ /31/2008 Immateriële activa Immateriële vaste activa Beleggingen Terreinen en gebouwen 3,770 4,180 Effecten 2,697 13,561 Leningen u/g Deelnemingen Andere financiële beleggingen 27,500 20,000 34,198 37,973 Vorderingen Met CVZ te verrekenen 20,624 30,601 Debiteuren 5,411 3,944 Overige vorderingen 17,414 18,665 43,449 53,210 Overige activa Materiële vaste activa 1,003 1,293 Liquide middelen 78,651 37,473 79,654 38, , ,985 PASSIVA 12/31/ /31/2008 Eigen vermogen Geconsolideerd vermogen 35,841 31,808 Onverdeeld resultaat 5,654 4,033 41,495 35,841 Technische voorzieningen 101,874 80,361 Voorzieningen 859 1,198 Schulden Overige schulden 13,103 12,585 13,103 12, , ,985 Pagina 8

8 2.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2009 (x 1.000) W&V Baten Premie 110, ,356 Bijdrage CVZ boekjaar 142, ,877 Bijdrage CVZ voorgaande jaren 5,065 6,325 Provisie Omzet verzuimdiensten Omzet WMO-activiteiten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten 259, ,772 Lasten Bruto schaden 197, ,953 Wijziging technische voorziening 21,513 27,138 Vergoedingen AWBZ 20,227 16,944 Inkoopwaarde omzet Kosten van beheer 15,774 14,174 Som der bedrijfslasten 255, ,519 Resultaat technische rekening 3,434 1,253 Resultaat deelneming Beleggings- en interestopbrengsten Rentebaten en -lasten 1,575 2,229 Resultaat niet technische rekening 2,220 2,780 Totaal resultaat 5,654 4,033 Pagina 9

9 2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2009 (x ) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat 5,654 4,033 Mutatie technische voorzieningen 21,513 27,138 Mutatie overige voorzieningen -/ /- 81 Mutatie kortlopende schulden 530 -/- 5,983 Mutatie vorderingen en overlopende activa -/ /- 5,469 27,142 19,638 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -/ /- 795 Herrubricering materiële vaste activa - - Desinvesteringen - 50 Afschrijvingen materiële vaste activa /- 227 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie rekening-courant CvZ 9,977 24,061 Mutatie belegging 3,775 -/- 15,631 13,752 8,430 Mutatie liquide middelen 41,178 27,841 Pagina 10

10 ACTIVA Immateriële vaste activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cummulatieve afschrijvingen 10 3 Boekwaarde per 1 januari 36 9 investeringen 7 34 afschrijvingen 13 7 Stand per 31 december aanschafwaarden afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De immateriële vaste activa heeft betrekking op software. Materiële vaste activa Machines Kantoor Bedrijfs- Jaartotaal Jaartotaal en inventaris wagens installaties en automatisering Afschrijvingspercentage 5%-10% 7%-25% 25% Stand per 1 januari aanschafwaarde - 2, ,020 2,341 cummulatieve afschrijvingen - 1, ,727 1,248 Boekwaarde per 1 januari - 1, ,293 1,093 Desinvesteringen op aanschafwaarden afschrijvingen t/m Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 december - aanschafwaarde - 2, ,214 3,020 afschrijvingen 2, ,211 1,727 Boekwaarde per 31 december ,003 1,293 Pagina 20

11 Beleggingen Terreinen en gebouwen Effecten leningen u/g andere financiële beleggingen Deelneming Jaartotaal 2009 Jaartotaal 2008 Stand per 1 januari aanschafwaarde 4, ,508 6,685 herwaardering -/ / afschrijvingen t/m 1 januari ,153 Boekwaarde / saldo per 1 januari ,180 13, , ,973 22,342 herrubricering machines en installaties aanschafwaarden afschrijvingen t/m 1 januari Investeringen ,500-32,500 20,227 Herwaardering gebouwen -/ / /- 511 Herwaardering effecten /- 1,058 Aan-/verkopen -/- 11,169 -/- 11,169 Resultaat deelneming Aflossingen / onttrokken bedragen ,000-25,005 3,003 Afschrijvingen Stand per aanschafwaarde 4, ,508 6,685 herwaardering -/ / /- 328 afschrijvingen t/m ,177 Boekwaarde per 31 december ,770 2, , ,198 37,973 De beleggingen in effecten betreffen participaties in aandelen- en obligatiefondsen (ultimo 2009 respectievelijk 0,5mln en 2,2mln.) De andere financiële beleggingen betreft een vijftal deposito's met een rentepercentages van 2,50%, twee maal 3,60%, 4,25% en een variabel percentage tussen de 0,9% en 4%. De deelnemingen betreffen Multizorg VRZ B.V. en Regizorg B.V. Pagina 21

12 Vorderingen en overige activa Met het CVZ te verrekenen Met de Algemene Kas te verrekenen in het kader van de uitvoering ZFW en ZVW budget verstrekkingen 118, ,207 effect HKV boekjaar -/ /- 1,000 effect nacalculatie boekjaar -/ /- 176 effect macro-nacalculatie en bandbreedte regeling 1,449 1,697 budget beheerskosten rechtstreeks te verrekenen baten en lasten -/- 66 -/- 52 fonds Wanbetalers 1,310 1,422 ontvangen voorschotten en deelbetalingen -/- 96,914 -/- 87,819 Verrekening lopend jaar 23,767 23,119 te verrekenen t.g.v. afrekenen 2005 t/m ,326 9,421 Verrekening voorgaande jaren 2,326 9,421 Totaal met CVZ te verrekenen ZFW en ZVW 26,093 32,540 Met het Algemeen Fonds te verrekenen in het kader van de uitvoering AWBZ Budget beheerskosten 2,830 2,319 Rechtstreeks met het AFBZ te verrekenen baten en lasten 60 -/- 20 Kosten subsidieregelingen 14,670 14,723 Subtotaal baten en lasten AWBZ 17,560 17,022 Ontvangen voorschotten (exclusief subsidies) 2,594 2,125 Ontvangen voorschotten subsidies 20,435 16,903 Te verrekenen met AFBZ t.g.v. afrekeningen 2005 (inclusief rente) - -/- 66 Te verrekenen met AFBZ t.g.v. afrekeningen 2007 (inclusief rente) - -/- 1 Subtotaal voorschotten en verrekeningen AWBZ 23,029 18,961 Totaal met CVZ te verrekenen AWBZ -/- 5,469 -/- 1,939 Totaal met CVZ te verrekenen 20,624 30,601 De vordering heeft een looptijd korter dan 1 jaar. Overige vorderingen 12/31/ /31/2008 Nog op te leggen eigen risico 431 2,071 Voorschot Ziekenhuizen 1,140 6,441 Voorschot GGZ 8,323 7,597 Voorschot overige Zorgaanbierders Overfinanciering 2,774 1,088 Overige vorderingen 4, ,414 18,665 De voorschotten hebben een looptijd langer dan 1 jaar. De overige vorderingen korter dan 1 jaar. Onder de overige vorderingen is een bedrag van 3,1 mln aan vooruitbetaalde PGB verantwoord. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Coöperatie Salland U.A. Pagina 22

13 PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening. Technische voorziening Mutaties Saldo per 1 januari 80,361 53,223 dotatie 117,800 80,398 onttrekking 96,287 53,260 Saldo per 31 december 101,874 80, Samenstelling - schatting van de nog te ontvangen declaraties 99,518 77,488 - schade afwikkelingskosten 2,356 2, ,874 80,361 Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Totaal Uitloop resultaat van nog te ontvangen declaraties Schadejaar /- 5,494 1,357 -/ /- 4,093 Schadejaar / /- 1,529 -/- 3, /- 5,985 Schadejaar ,336 -/- 4, ,472 Schadejaar /- 10, /- 10,522 -/- 2,169 -/- 5,036 -/- 4, /- 11,128 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2009 is als volgt: Saldo per Toevoeging Onttrekking Saldo per 1 januari december Vut voorziening 1, Overige voorzieningen Voorziening deelneming Jaartotaal , Van de overige voorziening heeft 1 miljoen een looptijd korter dan een jaar Schulden 12/31/ /31/2008 Overige schulden Schulden inzake belastingen en sociale premies Vooruit ontvangen premies 6,933 6,841 Overige schulden 5,677 5,307 13,103 12,585 De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Pagina 23

14 TECHNISCHE REKENING Premie basisverzekering 87,424 82,556 Premie aanvullende verzekeringen 22,989 21,800 Af: No-claim bijdrage - - Totaal bruto premies 110, ,356 Budget verstrekkingen 118, ,207 Budget voorgaande jaren 5,065 6,325 Effect hoge-kosten-compensatie -/ /- 1,000 Effect algemene verevening - - Nacalculatievergoedingen -/ ,197 Macro nacalculatie en bandbreedte regeling 1, Budget beheerskosten 18- en awbz 3,853 3,318 Overige renteopbrengsten - 21 Vergoeding AFBZ rechtstreeks te verrekenen kosten en baten - 41 Subsidies AWBZ 20,227 16,903 Totaal bijdrage CVZ 147, ,202 Provisie reisverzekering Provisie ziektekosten verzekering Totaal Provisie Omzet verzuimdiensten Omzet WMO activiteiten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten en vergoedingen derden Som der bedrijfsopbrengsten 259, ,772 Bruto schaden 197, ,953 Wijziging voorziening 21,513 27,138 Totaal bruto schaden 219, ,091 Vergoedingen AWBZ Vrijgevestigde psychiaters / zenuwartsen - -/- 7 Vrijgevestigde psychotherapeuten - 48 Kosten subsidie regelingen 20,227 16,903 20,227 16,944 Inkoopwaarde omzet Pagina 24

15 Personeelskosten 9,552 8,798 Huisvestingskosten Automatiseringskosten 1, Afschrijving bedrijfsmiddelen Overige Kosten 4,009 3,683 Totaal kosten van beheer 15,774 14,174 Som der bedrijfslasten 255, ,519 Resultaat technische rekening 3,434 1,253 Resultaat deelnemingen Opbrengst uit beleggingen Rentebaten en -lasten 1,575 2,229 Resultaat niet - technische rekening 2,220 2,780 Totaal Resultaat 5,654 4,033 Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt 178 (2008: 166) De pensioenlast in 2009 bedraagt (2008: ) De vutlast in 2009 bedraagt 0 (2008: ) De sociale lasten in 2009 bedragen (2008: ) De vergoeding van de commissarissen bedraagt in (2008: ) De beloning van de bestuurder is niet vermeld, vanwege de vrijstelling volgens artikel 483 lid 1 BW2. Specificatie cf artikel 382a BW 2 Honorarium accountant 2009 KPMG Overig Overig Totaal Accountants NV KPMG-netwerk PWC-netwerk Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten Totaal Pagina 25

16 Honorarium accountant 2008 KPMG Overig Overig Totaal Accountants NV KPMG-netwerk PWC-netwerk Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten Totaal Deventer, 12 mei 2010 De Directie Pagina 26

17 2.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2009 Algemeen Activiteiten De activiteiten van de Coöperatie Salland, statutair gevestigd te Deventer, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het activiteiten op het gebied van zorgverzekeringen en verzuimbegeleiding. Groepsverhoudingen Coöperatie Salland te Deventer staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Geconsolideerde maatschappijen: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal Salland Holding BV Deventer 100% Salland Zorgverzekeraar NV Deventer 100% Salland Aanvullende Deventer 100% verzekeringen NV Salland Zorgkantoor BV Deventer 100% Salland Zorg BV Deventer 100% Pegasus Kennis B.V. Deventer 100% WMO+ B.V. Deventer 100% Medipay B.V. Deventer 100% Stichting RegiZorg Nederland Deventer De Coöperatie is bestuurder van de Stichting Niet meegeconsolideerd belang: RegiZorg B.V. Deventer 50% Multizorg VRZ B.V. Houten 16,66% Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van de Coöperatie Salland zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Coöperatie Salland. De financiële gegevens van Coöperatie Salland zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Voor Salland Holding B.V. wordt geen jaarrekening opgesteld. Hierbij wordt gebruikt van de vrijstelling zoals opgenomen in artikel 408 BW 2. Pagina 11

18 Algemene grondslagen voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. Invoering basisverzekeringen budgettering en risicoverevening Met ingang van 1 januari 2006 is de basisverzekering ingevoerd. Salland Zorgverzekeraar N.V. is uitvoerder van de zorgverzekeringswet. Daarnaast wikkelt Salland Zorgverzekeraar N.V. de verplichtingen die voortkomen uit het voormalige ziekenfonds af. Basisverzekering Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw privaat zorgverzekeringsstelsel van kracht. Dit private stelsel bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de basisverzekering, een verplichte verzekering voor alle ingezetenen in Nederland en alle niet-ingezetenen die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting onderworpen zijn. De invulling van de dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. De zorgverzekeraar is verplicht alle onder de kring der verzekerden vallende personen, ongeacht leeftijd en gezondheidsrisico s, te accepteren. Tevens moet de nominale premie, die de verzekeraar bij de verzekerde in rekening brengt, voor alle verzekerden gelijk zijn. Het tweede deel van het systeem betreft de (vrijwillige) aanvullende verzekering. De dekking van deze verzekering is niet gebonden aan overheidsbepalingen. Voorts heeft de verzekeraar de mogelijkheid van premiedifferentiatie voor deze verzekering. De werking van het risicovereveningsmodel. De combinatie van acceptatieverplichting en verbod op premiedifferentiatie is verzekeringstechnisch alleen mogelijk door een systeem van verrekening buiten de verzekerde om. Dit is het zogeheten risicovereveningsmodel, dat in twee delen is geknipt. Ex-ante krijgt een zorgverzekeraar per verzekerde, gebaseerd op een aantal vereveningscriteria, een bijdrage uit het vereveningsfonds. Op deze bijdrage wordt een zogeheten rekenpremie in mindering gebracht. Deze rekenpremie, is de basis voor de vaststelling van de nominale premie van de zorgverzekeraar. Door de ex-ante-bijdrage ontvangt de zorgverzekeraar een bijdrage per verzekerde die overeenkomt met de vooraf verwachte zorgconsumptie van die verzekerde. Het risicovereveningssysteem 2009 heeft betrekking op de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en de kosten van specialistische hulp, de kosten B-DBC s, de vaste kosten van ziekenhuisverpleging, de kosten van overige prestaties en de kosten van geneeskundige GGZ. Het ex-ante risicovereveningssysteem in 2009 bestaat uit twee risicovereveningsmodellen, één voor de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en de kosten van specialistische hulp, B-DBC s en de kosten van overige prestaties en één model voor de geneeskundige GGZ. a. Vereveningsmodel variabele kosten ziekenhuiszorg, B-DBC s en overige prestaties Het vereveningsmodel voor de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, B- DBC s en voor de kosten van overige prestaties kent zes vereveningscriteria: 1. leeftijd / geslacht; 2. farmaceutische kostengroepen; 3. diagnose kostengroepen; 4. aard van het inkomen; 5. sociaal-economische status (SES); en 6. een regiocriterium. b. Vereveningsmodel geneeskundige geestelijke gezondheidszorg Per 1 januari 2008 is de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om zorg te dragen voor een soepele overgang, is 2008 en 2009 bestempeld als overgangsjaren. In deze overgangsjaren worden de zorgverzekeraars Pagina 12

19 volledig nagecalculeerd voor de kosten van geneeskundige GGZ. Hiermee rekeninghoudend is voor de geneeskundige GGZ een eenvoudig risicovereveningsmodel 2009 vormgegeven. Dit ex-ante model is nodig ten behoeve van de bevoorschotting van verzekeraars en om ervaring op te bouwen. Het vereveningsmodel geneeskundige GGZ kent eveneens zes vereveningscriteria: 1. leeftijd / geslacht; 2. aard van het inkomen; 3. sociaal-economische status (SES); 4. een GGZ-regiocriterium; 5. farmaceutische kostengroep psychische aandoeningen; en 6. éénpersoonsadres. Bij de operationalisering van de criteria is zoveel mogelijk aangesloten bij bovengenoemd vereveningsmodel variabele kosten ziekenhuiszorg en overige prestaties. Het GGZ-regiocriterium is in aard en opzet gelijk aan het regiocriterium voor bovengenoemd model, maar houdt rekening met GGZ-specifieke factoren. Het geheel nieuwe criterium eenpersoonsadres komt tegemoet aan onderzoeksresultaten dat personen uit eenpersoonshuishoudens een groter beroep blijken te doen op de geneeskundige GGZ dan personen uit meerpersoonshuishoudens. De meerwaarde van dit criterium ligt vooral in de verklaringskracht van het model voor de grootstedelijke gebieden. Normering verplicht eigen risico Met bovengenoemde vereveningsmodellen bepaalt het CVZ de normatieve kosten 2009 per verzekeraar. De vereveningsbijdrage 2009 per verzekeraar is vervolgens bepaald door de normatieve kosten te verminderen met de eigen inkomsten van een verzekeraar uit de nominale rekenpremie. In 2009 is bij de bepaling van de vereveningsbijdrage ook rekening gehouden met de financieringsverschuiving als gevolg van de invoering van een verplicht eigen risico van 155. Dit betekent namelijk dat de kosten onder de 155 niet meer ten laste van de verzekeraars komen (exclusief huisarts, verloskunde, kraamzorg en de tot en met 21 jaar uitgebreide jeugdtandheelkunde, maar inclusief kosten geneeskundige geestelijke gezondheidszorg). Voor verzekeraars met veel ouderen/ ongezonde verschuiven daardoor meer kosten naar hun verzekerden dan voor verzekeraars met een jonge/gezonde portefeuille. Om hiervoor te corrigeren is een normatief model ontwikkeld ter verevening van de kosten onder de 155. De eigen betalingen in verband met invoering van het verplicht eigen risico van 155 voor verzekerden van 18 jaar en ouder, die géén FKG hebben, worden genormeerd op basis van het aantal verzekerden naar leeftijd en geslacht, aard van het inkomen en regio. Hoewel hierdoor op verzekeraarniveau de verwachte schaden grotendeels gedekt worden door de verwachte opbrengsten, wijken de werkelijke schaden uiteraard af van de verwachte. Daarom wordt de bijdrage uit het vereveningsfonds achteraf deels aangepast aan de werkelijke schaden. Dit is het ex-post deel, bestaande uit een aantal stappen. Ex-post compensatiemechanismen De precieze vormgeving en de mate van inzet van de ex-post compensatiemechanismen ligt vooraf vast. Zorgverzekeraars kunnen dus bij de premiecalculaties ook rekening houden met de consequenties van de ex-post compensatiemechanismen. Deze bestaat uit de volgende 5 componenten (de vermelde percentages en bedragen hebben betrekking op het jaar 2009): 1. Macro nacalculatie deelbijdragen De macro nacalculatie compenseert afwijkingen tussen macro-kostenramingen van VWS en macrokosten realisaties. Deze nacalculatie geschiedt per deelbudget (vaste ziekenhuiskosten, kosten van b-dbc s, (overige) variabele ziekenhuiskosten, overige prestaties en geneeskundige GGZ). Alle zorgverzekeraars samen lopen daardoor in het betreffende jaar geen risico op de totale kostenontwikkeling. Als de macro kosten hoger uitvallen (bijvoorbeeld door een hogere zorgconsumptie of prijsstijgingen), wordt een hogere vereveningsbijdrage toegekend, als de macro Pagina 13

20 kosten lager uitvallen (bijvoorbeeld door een scherper inkoop- of preferentiebeleid) gaat de totale vereveningsbijdrage omlaag. Een gevolg van de macro nacalculatie is dat niet alleen de kosten van de zorgverzekeraar zelf maar ook van alle andere zorgverzekeraars relevant zijn voor de uiteindelijke hoogte van de macro deelbijdragen. 2. Hogekostencompensatie op 3 deelbudgetten Op de kosten van overige prestaties, de variabele kosten ziekenhuisverpleging en de kosten van b-dbc s wordt hogekostencompensatie (HKC) toegepast, waarbij hoge kosten, boven een drempelbedrag van , bij individuele verzekerden ten laste van een (fictieve) pool kunnen worden gebracht. Boven de drempelwaarde worden de kosten voor 90 procent onderling verrekend. 3. Nacalculatie variabele ziekenhuiskosten en specialistische hulp De verschillen tussen de werkelijke en verwachte variabele ziekenhuiskosten na vorengenoemde stappen, worden voor 40% nagecalculeerd. Dat wil zeggen ten gunste dan wel ten laste van het vereveningsfonds gebracht. 4. Bandbreedteregeling variabele kosten ziekenhuisverpleging en specialistische hulp Indien een verzekeraar na toepassing van alle compensatiemechanismen meer dan 22,50 hogere of lagere variabele kosten ziekenhuisverpleging en kosten bdbc s heeft dan het landelijk gemiddelde, wordt het meerdere voor 90% nagecalculeerd met het vereveningsfonds. 5. Integrale nacalculatie vaste kosten ziekenhuisverpleging en kosten geneeskundige GGZ De vaste kosten van ziekenhuisverpleging en de kosten van de geneeskundige GGZ ten slotte worden voor 100 procent nagecalculeerd. De bijdrage die Salland verzekeringen voor 2009 uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangt is hoogst onzeker. De volgende onzekerheden worden onderkend: 1. Het macro budget wordt nagecalculeerd op basis van de werkelijke kostenontwikkeling 2009; 2. De budgetparameters Farmacie Kosten Groep (FKG) en DiagnoseKostenGroep (DKG) worden bepaald op de werkelijke kosten 2008; 3. De Hoge kostencompensatie over 2009 kan pas in de loop van 2011 worden bepaald; 4. De bepaling van het budget 2009 is gebaseerd op niet betrouwbare gegevens. Salland verzekeringen heeft een herberekening gemaakt om een zo goed mogelijke schatting te maken van het budget 2009 Onzekerheden in het risicovereveningssysteem Hoewel het systeem van risicoverevening de verzekeringstechnische risico s van zorgverzekeraars sterk reduceert, resteren een aantal onzekerheden. Deze worden hierna geschetst. 1. Onzekerheden door de introductie van het systeem van dbc s Sinds 1 januari 2005 is de afrekening van de kosten van ziekenhuizen gebaseerd op dbc s. Deze afrekenmethode beslaat een gehele periode van medische behandeling en bevat alle afzonderlijke deelbehandelingen. De afrekening tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar vindt plaats aan het einde van de behandelperiode. De introductie van deze dbc s heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de tarifering van de ziekenhuiskosten. Bij de dbc s wordt gebruik gemaakt van uniforme gemiddelde tarieven voor een ziektebeeld (all-inclusive), die onafhankelijk zijn van de mate waarin de verzekerde ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van alle in het dbc-tarief gecalculeerde diensten. Met de invoering van de dbc-systematiek is een extra onzekerheid ontstaan als gevolg van een verwachte verschuiving van kosten tussen leeftijdscategorieën (van oud naar jong), die, afhankelijk van de verzekerdenpopulatie van de verzekeraar, gevolgen heeft voor de totale ziekenhuiskosten. In de afgelopen jaren is langzamerhand beter zicht verkregen op deze effecten. Doordat echter het dbc-systeem voortdurend wordt aangepast en er door de lange doorlooptijd van dbc s veel tijd verstrijkt tot inzicht in de effecten van deze aanpassingen verkregen is, is er nog geen sprake van een stabiele reeks van schadegegevens. Dat wordt mede veroorzaakt doordat ook in 2009 is gebleken dat nog veel declaraties van dbc s, die in de jaren 2007 en 2008 zijn geopend, worden ontvangen. Ook is Pagina 14

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2011

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2011 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Directie... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie