Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur Algemene informatie Toestand per balansdatum Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten Risicobeheersing Verantwoording Governance Principes Verslag van de Raad van Commissarissen Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting algemeen Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Toelichting algemeen Toelichting op de enkelvoudige balans Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake het resultaat Bestemming van het resultaat Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 1. Verslag van de Raad van Bestuur 1.1 Algemene informatie Juridische structuur Eno Zorgverzekeraar N.V. te Deventer maakt deel uit van de groep Eno. Van deze groep maakt naast Eno Zorgverzekeraar N.V., Coöperatie Eno U.A., Eno Holding B.V., Eno Aanvullende Verzekeringen N.V., Salland Zorgkantoor B.V., Eno Zorg B.V., Pegasus Kennis B.V., Salland WMO+ B.V., Medipay B.V. en Stichting Regizorg Nederland deel uit. In Eno Zorgverzekeraar N.V. zijn de zorgverzekeringsactiviteiten ondergebracht. De activiteiten van het zorgkantoor zijn ondergebracht in Salland Zorgkantoor B.V. De activiteiten van de aanvullende verzekeringen worden uitgevoerd in Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Aan het hoofd van de groep staat de Coöperatie Eno U.A. De coöperatie heeft een dochtermaatschappij Eno Holding B.V. Deze vennootschap houdt alle aandelen van de werkmaatschappijen en is ook bestuurder van de werkmaatschappijen. Eind 2012 heeft de groep Eno 151 medewerkers (fte) in dienst die de activiteiten van de groep uitvoeren. De groep Eno wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van de Coöperatie Eno. Op de groep wordt toezicht gehouden door de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording aan de ledenraad van de Coöperatie Eno. Activiteiten en doelstelling en beleid De coöperatie heeft tot doelstelling om de belangen van haar leden te behartigen op het gebied van Zorgverzekeringen. Binnen de groep is Eno Zorgverzekeraar N.V. de zorgverzekeraar die valt onder de bepalingen van de Zorgverzekeringswet. Het grootste deel van deze activiteiten wordt uitgevoerd in de regio Salland. Daarnaast wikkelt Eno Zorgverzekeraar N.V. de verplichtingen af die nog volgen uit de voormalige Ziekenfondswet. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. voert de aanvullende verzekering uit, alleen voor verzekerden van Eno Zorgverzekeraar N.V. De aanvullende verzekering sluit aan op de verplichte verzekering van de Zorgverzekeringswet en omvat vergoedingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering. De belangrijkste vergoedingen binnen de aanvullende verzekering zijn: tandheelkundige hulp, fysiotherapie, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijze en buitenlanddekking. De activiteiten van Zorgkantoor Midden IJssel zijn opgenomen in Salland Zorgkantoor B.V. Zij is de uitvoerder van de algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De activiteiten worden uitgevoerd voor de regio Salland. Eno Zorg B.V. voert een tweetal activiteiten uit. In de rol van intermediair worden ziektekosten en reisverzekeringen verkocht. Voor de ziektekosten verzekeringen treedt De Goudse verzekeringen op als risicodrager, voor reisverzekeringen Allianz Global Assistance (voorheen Mondial Assistance). Medio 2012 is de intermediair over gegaan van De Friesland zorgverzekeraar naar Allianz Global Assistance. 3

4 Pegasus Kennis B.V. is de consultancy tak van Eno. In deze vennootschap worden consultancy activiteiten uitgevoerd op het gebied van implementatie van samenwerkingen tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Salland WMO+ B.V. voert activiteiten uit voor gemeenten. Zij verzorgt de uitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor diverse gemeenten. In Medipay B.V. en Stichting Regizorg worden geen activiteiten meer gevoerd. 1.2 Toestand per balansdatum Uit de balans blijkt dat Coöperatie Eno ultimo het boekjaar een financieel gezonde organisatie is. Coöperatie Eno heeft ultimo 2012 een eigen vermogen van 59,0 miljoen (2011: 53,3 miljoen). In 2012 is een positief resultaat behaald van 5,7 miljoen (2011: 7,6 miljoen). 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten Gezond resultaat De grote uitdagingen op economisch vlak waar onze maatschappij nu al een aantal jaren mee te maken heeft, zijn nog niet verdwenen. Europese begrotingsregels, waar ook Nederland zich aan gecommitteerd heeft, dwingen de overheid tot nieuwe en veelbesproken ingrepen. Eno beweegt zich daarin nog steeds vooruit, maar kiest voor gepaste ontwikkelstappen. Het voorzichtige financieel beleid is in 2012 gehandhaafd en het productaanbod is voor klanten een stuk overzichtelijker geworden. Via de premie hebben onze klanten geprofiteerd van besparingen op zorginkoop. Het financieel en maatschappelijk rendement van Eno is opnieuw gezond te noemen. Tempoversnelling De rol van zorgverzekeraars is door de nieuwe regering verder bekrachtigd. Dat schept toenemende verplichtingen, waar via een toezichtstelsel over gewaakt wordt. We zien dat het tempo daarbij omhoog gaat. Steeds sneller worden nu concrete resultaten verwacht op het menselijk en betaalbaar houden van de zorg. Contractonderhandelingen met ziekenhuizen, apothekers, GGZ-aanbieders en andere zorgaanbieders verscherpen. Er is ruimte gekomen voor maatschappelijke discussie over gepaste zorg en nieuwe type afspraken met zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de vorm van belonen voor gezondheidswinst. Eind 2012 heeft Eno de eerste aanzet gedaan om haar controles op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorgverlening te intensiveren. Begin 2013 is een verbeterplan aan de NZa aangeleverd. In dit plan is nader uitgewerkt hoe Eno de materiële controles verscherpt gaat uitvoeren. Periodiek rapporteert Eno de voortgang aan de NZa. Driehoeksverhouding Nieuwe overheidsmaatregelen en verhoogde aandacht voor zorgverzekeraars in de media maken klanten meer betrokken bij hun zorgverzekering. Door het verhoogde verplicht eigen risico en nieuwe eigen bijdragen betalen klanten meer en sneller zichtbaar voor zorg. Het resultaat is een steeds inniger interactie tussen klant, zorgaanbieder en zorgverzekeraar, waarin afwegingen over en toezicht op gepaste zorg, tijdige contractafspraken en inzicht in gemaakte zorgkosten een grote rol spelen. Eno vult vanuit een groot 4

5 verantwoordelijkheidsbesef haar rol in door onder andere het contracteerproces verder te versnellen en verhoogde aandacht voor toezicht op kwaliteit in te richten. Eno beweegt vooruit Het tempo van Eno beweegt met deze ontwikkelingen navenant mee, voorzien van een voorwaartse blik. In de Raad van Bestuursamenstelling zijn wijzigingen doorgevoerd en een nieuw managementteam bouwt gestructureerd en in gepaste versnelling verder aan de toekomst. De Raad van Bestuur en het MT hebben de koers nog verfijnder afgesteld op het bieden van diensten en producten voor specifieke doelgroepen (multi-label aanpak), door bestaande producten en processen te optimaliseren en een flexibele basis te leggen voor nieuw aanbod. De Raad van Commissarissen en de Ledenraad hebben deze strategie bekrachtigd. Resultaten in 2012 In het afgelopen boekjaar heeft Eno een aantal grote projecten succesvol afgerond en een start gemaakt met de verdere professionalisering van de organisatie. Een greep uit de resultaten: Vernieuwd productaanbod; Nieuwe offertemodule is veelvuldig gebruikt; Nieuwe Raad van Bestuursamenstelling en installatie van managementteam; Multi-labelstrategie verder uitgewerkt en vastgesteld door RvC en Ledenraad; Kostenbesparingen op zorginkoop teruggesluisd naar de verzekerden; Nieuwe collectiviteiten en zakelijke samenwerkingen; Succesvolle overgang naar een nieuw administratief systeem voor Zorgkantoor Midden IJssel; Actuele scholing (o.a. WfT en Permanente Educatie) voor medewerkers; Verruimde openingstijden voor klanten; Procesverbeteringen in operatie en IT. Evenals vorige jaren blijven de onzekerheden met betrekking tot de bepaling van de financiële resultaten. Deze onzekerheden zijn onder paragraaf 1.4 Risicobeheersing en in de toelichting op de jaarrekening nader uiteengezet. In de jaarrekening is op een prudente wijze een inschatting gemaakt van de risico s. De overige financiële beleggingen zijn in 2012 toegenomen van 87 miljoen naar 126 miljoen. De belangrijkste oorzaak is dat Eno in 2012 een groot deel van haar liquiditeiten is gaan beleggen in staatsobligaties met een triple A rating. Hiermee is tegen een laagrisicoprofiel een verdere spreiding van de beleggingen aangebracht. Het rendement op deze staatsobligaties was in 2012 gering. In 2012 was het rendement op de beleggingsportefeuille 2,5 miljoen. De technische voorziening bedraagt per 31 december miljoen (31 december miljoen). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van declaraties GGZ en ziekenhuiszorg vanwege landelijke problematiek naar aanleiding van de overgang per 1 januari 2012 van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging op basis van gedeclareerde DOT s. Coöperatie Eno U.A. heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van 5,7 miljoen (2011 7,6 miljoen). Ten opzichte van 2011 is het resultaat met 1,9 miljoen gedaald. De resultaatsdaling wordt onder meer 5

6 veroorzaakt door de toegenomen beheerskosten maar ook door het vormen van een premietekortvoorziening en het verhogen van de prudentievoorziening. Daartegenover staat een de daling van de zorgkosten. Deze effecten hebben geleid tot een technisch resultaat van 2,8 miljoen positief. Door een positief niettechnisch resultaat van 2,8 miljoen bedraagt het resultaat 5,6 miljoen positief. Het label Holland Zorg heeft een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van Eno. Het label Energiek heeft een geringe bijdrage geleverd aan het resultaat van Eno. Het label Salland heeft een licht positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van Eno. De goede zorginkoop en een verbeterde werking van het risicovereveningsmodel heeft hiertoe geleid. De samenstelling van het resultaat van de Coöperatie Eno is: Naam Aandeel in het resultaat (bedragen x 1.000) Eno Holding B.V. -39 Eno Zorgverzekeraar N.V Eno Aanvullende Verzekeringen N.V Salland Zorgkantoor B.V. 63 Eno Zorg B.V. 22 Pegasus Kennis B.V. 1 Salland WMO+ B.V. -34 Medipay B.V. - Multizorg VRZ B.V. 21 Trajectzorg Nederland B.V. -13 Stichting RegiZorg Nederland - Totaal Risicobeheersing Algemeen Het beheersen van bedrijfsprocessen ziet de Raad van Bestuur als een kritische succesfactor voor het bieden van zekerheid gericht op continuïteit op lange termijn van zowel Eno verzekerden als medewerkers. De Raad van Bestuur aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de opzet en werking van de Eno risicobeheer- en controlesystemen. Hieronder worden de belangrijkste risicocategorieën omschreven en wordt aangegeven hoe deze risico s worden bewaakt. Strategische risico s De huidige governance structuur (de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het managementteam) waarborgt dat de strategische risico s worden bewaakt. Jaarlijks worden de strategische risico s gedefinieerd en geanalyseerd. Waar nodig worden beheersmaatregelen benoemd, welke worden bewaakt. De compliance officer rapporteert twee keer per jaar aan de Raad van Commissarissen omtrent de voortgang van de risicomanagement vraagstukken. 6

7 Tactische risico s De Raad van Bestuur en het managementteam zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie van tactische risico s. Per aandachtsgebied is een inventarisatie gemaakt, waarna beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Omtrent voortgang en bewaking wordt per kwartaal gerapporteerd aan het Audit & Risk Committee en de Raad van Bestuur. Operationele risico s Binnen het In Control programma zijn alle kritische processen in kaart gebracht. Op processtapniveau is aangegeven welke risico s een rol kunnen spelen. De key risks zijn voorzien van beheersmaatregelen en hierop vindt dossiervorming plaats. De Interne Audit Dienst bewaakt de beheersmaatregelen. De handmatige controles zullen zoveel mogelijk worden vervangen door systeemcontroles, waardoor de controlecyclus efficiënter zal verlopen. Politiek risico Eno opereert in een branche waar politiek invloeden zichtbaar aanwezig zijn. Eno mitigeert dit risico door continu de politieke besluitvorming en de daarmee samenhangende wijzigingen in wet- en regelgeving nauwgezet te volgen en haar beleid en organisatie daarop tijdig aan te passen. Tevens wordt dit risico gemitigeerd door in ZN en VRZ verband de politieke besluitvorming pro actief te volgen. Marktrisico Het marktrisico betreft de gevoeligheid voor veranderingen in de rente. Eno loopt gezien de omvang van de obligatieportefeuille een beperkt risico. Dit risico wordt beheerst door de duration in de portefeuille te matchen met de duration van de verplichtingen. Kredietrisico Om het kredietrisico op de uitstaande liquide middelen zo veel mogelijk te beperken heeft Eno haar liquide middelen in 2012 zoveel mogelijk gespreid over de verschillende bancaire instellingen. Solvency II De nieuwe Solvency II wetgeving stelt hoge eisen aan de interne beheersomgeving van Eno. Binnen Eno is het Solvency II project voortvarend van start gegaan. Het traject met betrekking tot de kwantitatieve eisen (Pillar 1), alsmede de kwantitatieve eisen (Pillar 2) zijn grotendeels afgerond. Voor deze twee trajecten is deelgenomen aan de zgn. parallel run en de Own Risk Solvency Assessment (ORSA). Met betrekking tot de rapportage (Pillar 3) is beleid vastgesteld welke in 2013 verder wordt geïmplementeerd. Binnen Eno heeft de Interne Audit Dienst zijn beslag gekregen. Ook zijn de sleutelfuncties vanuit actuariaat, risk en compliance ingevuld en actief. Alhoewel de deadline voor implementatie van Solvency II waarschijnlijk tot 1 januari 2016 wordt doorgeschoven, kiest Eno voor een proactieve aanpak en zullen de resterende aspecten in 2013 worden aangepakt. Dit betekent dat de risicomanagementcyclus en de ORSA triggers actief blijven. 7

8 Recapitulatie van onzekerheden Met betrekking tot de jaarrekening 2012 kunnen de belangrijkste risico s en onzekerheden als volgt worden samengevat: de Hoge Kosten Compensatie 2009 t/m 2012 zijn nog niet definitief afgerekend; er vindt nog macronacalculatie plaats van de kosten over 2009 t/m 2011 en flankerend beleid 2012; de bijdrage van het CVZ over de jaren 2005, 2009 t/m 2012 wordt nog gedeeltelijk nagecalculeerd; naar verwachting wordt in het vierde kwartaal 2013 de definitieve onder- en overfinanciering ziekenhuizen 2010 afgerekend. De afrekening van de onder- en overfinanciering 2009 heeft nog niet definitief plaatsgevonden. Mogelijk volgen naar aanleiding van ingediende bezwaren nog correcties. Als gevolg hiervan is de schadelast over 2009 tot en met 2012 onzeker; de inschatting van de schadelast ziektekosten 2011 en 2012 wordt bemoeilijkt doordat belangrijke spiegelinformatie omtrent DBC s respectievelijk DOT s ontbreekt; de definitieve verhouding tussen de vaste en variabele kosten van ziekenhuiszorg moet over de jaren 2011 en 2012 nog bepaald worden; het budget eigen risico 2012 is nog niet definitief vastgesteld; de inschatting van de kosten GGZ 2011 en 2012 wordt bemoeilijkt vanwege het ontbreken van belangrijke spiegelinformatie; Al deze onzekerheden zijn op basis van een best estimate schatting opgenomen in de jaarrekening. Daarnaast is voor al deze risico s een prudentievoorziening gevormd van 7,8 miljoen (2011: 5,0 miljoen). De Raad van Bestuur acht deze voorziening toereikend voor een eventueel negatief scenario. De risico s met betrekking tot de invoering van de basisverzekering en de werking van het risicovereveningssysteem worden uitvoerig toegelicht in de toelichting op de jaarrekening. Verzekeringsrisico Eno is primair een zorgverzekeraar en richt zich voornamelijk op eigen zorggerelateerde producten als zorgverzekeringen. Het verzekeringsrisico voor Eno wordt beperkt doordat de inkomsten uit het landelijke budget op basis van risicoverevening, verevening, nacalculatie-effecten en effect bandbreedteregeling toegekend worden aan de zorgverzekeraars. Het resterende risico wordt beperkt door maatregelen op het gebied van schadelastbeheersing en aanpassing van de premie. Beleggingsrisico Eno heeft een beleggingsstatuut waarbinnen de Raad van Bestuur het mandaat heeft om te handelen. Risicovolle c.q. speculatieve beleggingen worden vermeden. Er werd in 2012 belegd in onroerend goed, aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het onroerend goed betreft het eigen pand. Er is in 2012 besloten om een aanzienlijk deel van het te beleggen vermogen te beleggen in staatsobligaties van landen met een triple A-rating. De beleggingsadvies-commissie adviseert Eno over het te voeren beleggingsbeleid. 8

9 Informatie en communicatie De communicatie van financiële en managementinformatie vindt plaats volgens vaste richtlijnen. Eno zet hiervoor mondelinge en schriftelijke communicatiemiddelen in. Maandelijks vinden business reviews plaats van de Raad van Bestuur met de managers. Dit houdt een maandelijks bilateraal overleg in en een rapportage per kwartaal. Informatiebeveiliging Beveiliging van geautomatiseerde systemen en diensten vraagt bijzondere aandacht. In 2012 is daar verdere aandacht aan gegeven doordat de kantoor ICT systemen zijn vernieuwd naar de meest moderne platformen. Het ICT beheer is in 2011 uitbesteed aan hosting partner Vancis. Deze hosting partner is gecertificeerd naar de Code voor Informatiebeveiliging. In 2012 is gestart met een gezamenlijk traject tussen Eno en Vancis, om specifieke eisen vanuit privacy, continuïteit en veranderingsmanagement nog verder vorm te geven. 1.5 Verantwoording Governance Principes Coöperatie Eno onderschrijft de regulering zoals opgenomen in de Governance Code van het verbond van Verzekeraars zoals die geldt voor Eno Zorgverzekeraar N.V. en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Hierin zijn gedragsregels opgenomen over de volgende onderwerpen. 1. Raad van Commissarissen a. Samenstelling en deskundigheid b. Taak en werkwijze 2. Raad van Bestuur a. Samenstelling en deskundigheid b. Taak en werkwijze 3. Risicomanagement 4. Audit 5. Beloningsbeleid Onderstaand wordt per onderdeel toegelicht in hoeverre de groep Eno voldoet aan de code en welke punten zij een eigen invulling geeft aan de code. 1. Raad van commissarissen a. Samenstelling en deskundigheid Eno voldoet volledig aan dit onderdeel van de code. In 2012 is gestart met het permanente educatie programma voor de leden van de raad van commissarissen. In 2012 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij aandacht is gegeven aan de deskundigheid van de commissarissen met betrekking tot de impact van Solvency II. Ook hebben de commissarissen individueel gewerkt aan de verdieping van hun deskundigheid. 9

10 b. Taak en werkwijze Eno voldoet op dit onderdeel aan de code. In 2012 is het onderdeel risicomanagement besproken in de vergaderingen van het Audit & Risk Committee. In de 1 e helft van 2012 is een separate risicocommissie ingesteld welke onderdeel wordt van het Audit & Risk Committee. 2. Raad van Bestuur a. Samenstelling en deskundigheid Eno voldoet volledig aan dit onderdeel van de code. In 2012 is gestart met het permanente educatie programma voor de Raad van Bestuur. In 2012 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij aandacht is gegeven aan de deskundigheid van de Raad van Bestuur met betrekking tot de impact van Solvency II. Ook hebben de Raad van Bestuurleden individueel gewerkt aan de verdieping van hun deskundigheid. b. Taak en werkwijze Eno voldoet op dit onderdeel volledig. 3. Risicomanagement Eno voldoet eind 2012 volledig aan de code. Per 1 september 2012 is een risicocommissie actief binnen de Raad van Commissarissen en de risicobereidheid is eind 2012 definitief vastgesteld. 4. Audit Eno voldoet aan de code. Met ingang van 2012 is de interne audit dienst gestart met haar werkzaamheden. 5. Beloningsbeleid Op dit onderdeel voldoet Eno volledig aan de code. 1.6 De verwachte gang van zaken De ontwikkelingen in de zorg en het toezichtkader van de overheid hebben als risico dat de klant vergeten wordt. Dat mag niet gebeuren, de focus van Eno blijft gericht op het belang van de leden. In grote lijnen richt de projectmatige aanpassing van Eno zich op de volgende activiteiten: Klanten en services: de inhoud van alle producten wordt de komende jaren gemoderniseerd zoals door de aanpassing van de polis, het opnemen van de AWBZ onderdelen, een duidelijker positionering van de premie en meer regionaal gericht maatwerk. Een moderne mijn omgeving zal dit gaan ondersteunen. Operationeel: de komende jaren zullen de modernisering van de administratieve werkprocessen en de ICT ondersteuning daarvan veel aandacht krijgen. In 2012 zijn we daarmee begonnen en zullen in 2013 hiermee verder gaan. Alle onderdelen van Eno dragen bij aan de continuïteit van het bedrijf. Het vraagt een ondernemende en professionele werkhouding. Een scherp bewustzijn van de toenemende risico s en uitdagingen en grote aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering zijn daarbij onontbeerlijk voor het toekomstig succes. De continuïteit van het bedrijf is alleen mogelijk met een duurzaam rendement om binnen de wettelijke kaders een stabiele basis te blijven bieden aan de leden. De financiële basis was en is altijd goed geweest bij Eno. En dat blijft ook zo. De door Eno ontwikkelde plannen voldoen aan de wettelijke eisen waarmee Eno voor haar klanten ook een betrouwbaar bedrijf is. 10

11 Begin 2013 is een tienjarige huurovereenkomst aangegaan ten behoeve van het kantoorpand Munsterstraat 7. De huur bedraagt ,- per jaar en heeft een opzegtermijn van 1 jaar. De indexering van de huurprijs zal voor het eerst per 1 mei 2016 plaatsvinden. De directie verwacht dat in 2013 opnieuw materiële investeringen noodzakelijk zijn om ambities van de organisatie te realiseren. Deze investeringen worden grotendeels in ICT gedaan. Er zullen zich naar verwachting geen wijzigingen voordoen in de financiering en de personeelsbezetting van Eno. De Raad van Bestuur is positief gestemd voor het jaar Door alle onzekerheden is het moeilijk om een goede inschatting te geven van het te verwachten resultaat De Raad van Bestuur verwacht echter op basis van de huidige inschatting van de risico s dat er een positief resultaat wordt behaald voor Deventer, 23 mei 2013 De Raad van Bestuur F. Blankers Algemeen directeur drs. E.L. Hooiveld RA Financieel Directeur 11

12 2. Verslag van de Raad van Commissarissen Over de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft meerdere taken: - de rol van toezichthouder vervullen inzake het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de onderliggende bedrijven - een klankbord zijn voor het Bestuur - de werkgeversrol voor het Bestuur Om zijn taak goed te kunnen vervullen is de Raad van Commissarissen met zes personen breed samengesteld. In het jaar 2012 hebben zich geen personele wisselingen voorgedaan. De heren Schepers en Berkemeijer zijn beiden per 1 januari 2012 voor een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar benoemd. De zes commissarissen hebben gezamenlijk specialistische kennis van verzekeringen, zorg, financiën, politiek en het besturen van organisaties. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De opinievorming komt tot stand op basis van onafhankelijkheid en een kritische houding. Om aan hun toezichthoudende taak verdieping te geven zijn binnen de Raad van Commissarissen twee commissies samengesteld: - het Audit & Risk Committee richt zich op de activiteiten, verslaglegging en beheersing van de financiële en operationele risico s, die uit de bedrijfsvoering voortvloeien. De externe accountant en compliance officer zijn directe gesprekspartners voor het Audit & Risk Committee, maar ook voor de Raad van Commissarissen als geheel. - de Remuneratiecommissie houdt zich bezig met de functionerings - en beoordelingsgesprekken en het daarmee gepaard gaande beloningsbeleid van het Bestuur. Gezien het toenemende belang van risicobeheersing is in 2012 besloten om het Audit & Risk Committee de formele status van Audit & Risk Committee te geven. Informeel fungeerde het Audit & Risk Committee feitelijk ook al als Risk Committee. De Raad van Commissarissen werkt volgens de governance principes, zoals die door brancheorganisatie zijn vastgelegd voor zorgverzekeraars en onderschrijft de principes en de wenselijkheid van transparantie in bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoordelijkheid daarover aan belanghebbenden. Mede in dat kader evalueert de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren. In lijn met de governance principes heeft de Raad van Commissarissen deze zelfevaluatie onder externe begeleiding uitgevoerd. De totale honorering voor de Raad van Commissarissen over 2012 is ,-- geweest, exclusief 4.188,-- onkostenvergoedingen. Het aanwezigheidspercentage van de commissarissen bij de plenaire vergaderingen bedroeg in %. Daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad van Commissarissen twee bijeenkomsten van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de bestuurder bijgewoond. Onderwerpen 2012 In en over 2012 zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Zonder een volledig en uitputtende opsomming te doen, zijn de thema s duidelijk aan te geven. Het thema bestuur en organisatie is in 2012 het belangrijkste thema geweest. De samenstelling van het Bestuur is gewijzigd door het vertrek per 1 augustus 2012 van de heer J.W. de Jong, voorzitter van het Bestuur. Verder is het Bestuur teruggebracht van drie naar twee leden. De heer de Jong is vanaf 1 juli 2005 eindverantwoordelijk geweest als respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van het Bestuur. Wij danken hem voor zijn grote inzet en betrokkenheid. In mei 2012 is als tijdelijk opvolger in de functie van voorzitter van het Bestuur aangesteld de heer F. Blankers. Na een interim periode is de heer F. Blankers in februari 2013 aangesteld als voorzitter van het Bestuur. 12

13 Het thema beleid betreft onderwerpen zoals het meerjarenbeleid, het jaarplan, het commercieel beleid, het zorginkoopbeleid en ICT en uiteraard de realisatie van de doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Een zwaartepunt ligt echter bij de ontwikkeling en vaststelling van de strategie van Eno en de risico s, verbonden aan haar activiteiten. In november heeft de Raad van Commissarissen zijn goedkeuring gegeven aan een vernieuwde strategie. In december heeft vervolgens de Ledenraad de strategienota vastgesteld. Het thema financieel beleid verdient een aparte vermelding met onderwerpen als het jaarverslag (inclusief jaarrekening) en financiële resultaten, de Beleggingsadviescommissie en het vermogensbeheer. Een volgende thema is toezicht met onderwerpen als de contacten en samenwerking met De Nederlandse Bank en de externe accountant. Een vijfde thema is Solvency II. De invoering hiervan raakt de organisatie in al haar geledingen. In vervolg op de aparte bijeenkomsten onder externe begeleiding in 2011 heeft de Raad van Commissarissen de ontwikkelingen terzake van dit onderwerp nauwgezet gevolgd. Om hier nog verder vorm aan te geven is het Audit & Risk Committee in de tweede helft 2012 omgevormd tot het Audit & Risk Committee. Verder is de Raad van Commissarissen ook nadrukkelijk met het eigen functioneren bezig geweest. Dit betreft onder meer de zelfevaluatie onder begeleiding van een extern bureau. Zoals aangegeven heeft de Raad van Commissarissen twee commissies, namelijk het Audit & Risk Committee en de Remuneratiecommissie. Deze laatste commissie heeft de reguliere functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur gevoerd. Verder is een nieuw beloningsbeleid voor het Bestuur en het management aan de orde geweest. Deze wordt afgestemd op de sectorale beloningscode, die overigens nog wel door het Ministerie van VWS moet worden goedgekeurd. De besproken onderwerpen zijn vervolgens in de voltallige Raad van Commissarissen besproken en geaccordeerd. Het Audit & Risk Committee heeft vooral de verdieping aangebracht in de onderwerpen die meer financieel, compliance en risk georiënteerd zijn. Met name is aandacht besteed aan de interne risicobeheersing- en controlesystemen. Ook over deze onderwerpen heeft verslaglegging aan de voltallige Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Onderwerpen die bij het Audit & Risk Committee op de agenda hebben gestaan zijn onder meer: jaarrekening 2011, accountantsverslag 2011, managementletter KPMG, Audit Serviceplan KPMG, de kwartaalrapportages met financiële en andere ken- en stuurgetallen, prudentiebeleid, begroting 2013, beleggingen en vermogensbeheer, Beleggingsadviescommissie en ALM studie, Solvency II, de kwartaalrapportages compliance, risk & fraude, interne audit dienst, interne audits en de contacten en samenwerking met De Nederlandse Bank. Tot slot De Raad van Commissarissen merkt verder op, dat in 2012 niet alleen de omgeving waarin Eno werkzaam is zeer sterk in beweging is, maar ook de interne organisatie de nodige turbulentie heeft doorgemaakt. Dat heeft van alle medewerkers veel inzet, flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist. Dat de medewerkers ook in deze lastige tijden toch met veel passie en grote loyaliteit hun bijdrage aan de ontwikkeling van Eno hebben geleverd verdient daarom een groot compliment. Jans Schepers, Voorzitter Raad van Commissarissen 13

14 3.Jaarrekening 3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa (x 1.000) 31 december december 2011 Beleggingen Terreinen en gebouwen (1) Beleggingen in deelnemingen (2) Overige financiële beleggingen (3) Vorderingen Vorderingen uit directe verzekering (4) College voor zorgverzekeringen (5) Overige vorderingen (6) Overige activa Materiële vaste activa (7) Liquide middelen (8)

15 Passiva (x 1.000) 31 december december 2011 Groepsvermogen Geconsolideerd vermogen (9) Onverdeeld resultaat Technische voorzieningen (10) Voorzieningen Overige (11) Schulden Schulden uit directe verzekering (12) College voor zorgverzekeringen (13) Overige schulden (14)

16 3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 (x 1.000) Technische rekening Verdiende premies eigen rekening en bijdragen (15) Overige omzet (16) Schaden eigen rekening Betaalde schaden (17) Wijziging technische voorziening schade (18) Overige lasten (19) Bedrijfskosten (20) Resultaat technische rekening Niet technische rekening Opbrengsten uit beleggingen (21) Rentebaten en -lasten Resultaat niet technische rekening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

17 3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012 (x 1.000) Verloop liquide middelen Stand per 1 januari Stand per 31 december Mutatie liquide middelen Deze mutatie is als volgt te verklaren: Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie technische voorziening Mutatie voorzieningen overig Mutatie in werkkapitaal Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen en waardeveranderingen beleggingen Mutatie deelneming rechtstreeks in eigen vermogen Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie liquide middelen

18 3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting algemeen Algemeen Activiteiten De activiteiten van de Coöperatie Eno U.A., statutair gevestigd te Deventer, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het activiteiten op het gebied van zorgverzekeringen en verzuimbegeleiding. Groepsverhoudingen Coöperatie Eno te Deventer staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Geconsolideerde maatschappijen: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal Eno Holding B.V. Deventer 100% Eno Zorgverzekeraar N.V. Deventer 100% Eno Aanvullende verzekeringen Deventer 100% N.V. Salland Zorgkantoor B.V. Deventer 100% Eno Zorg B.V. Deventer 100% Pegasus Kennis B.V. Deventer 100% Salland WMO+ B.V. Deventer 100% Medipay B.V. Deventer 100% Stichting RegiZorg Nederland Deventer De Coöperatie is bestuurder van de Stichting Niet meegeconsolideerde belangen: Multizorg VRZ B.V. Houten 19,99% Trajectzorg Nederland B.V. Deventer 33,33% Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Eno zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Coöperatie Eno. 18

19 Toepassing van artikel 402 boek 2 BW De financiële gegevens van Coöperatie Eno zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Voor Eno Holding B.V. wordt geen jaarrekening opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling zoals opgenomen in artikel 408 boek 2 BW. De vergelijkende cijfers zijn waarnodig voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Invoering basisverzekeringen, budgettering en risicoverevening Eno Zorgverzekeraar N.V. is een zorgverzekeraar die valt onder de bepalingen van de Zorgverzekeringswet. Onzekerheden in de zorgbranche Basisverzekering Het huidige private zorgverzekeringsstelsel bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de basisverzekering, een verplichte verzekering voor alle ingezetenen in Nederland en alle niet-ingezetenen die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan loonbelasting onderworpen zijn. De invulling van de dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. De zorgverzekeraar is verplicht alle onder de kring der verzekerden vallende personen, ongeacht leeftijd en gezondheidsrisico s, te accepteren. Tevens moet de nominale premie die de verzekeraar bij de verzekerde in rekening brengt voor alle verzekerden gelijk zijn. Het tweede deel van het systeem betreft de (vrijwillige) aanvullende verzekering. De dekking van deze verzekering is niet gebonden aan overheidsbepalingen. Voorts heeft de verzekeraar de mogelijkheid van premiedifferentiatie voor deze verzekering. Onzekerheden ten aanzien van kosten ziekenhuiszorg en GGZ-zorg Het huidige financieringsstelsel voor de ziekenhuis- en GGZ-zorg leidt tot een aantal onzekerheden voor de zorgverzekeraars. Deze worden hierna geschetst. Daarbij zij opgemerkt dat deze paragraaf zich beperkt tot het in 2012 vigerende systeem. A. Het systeem van DOT en registratie-/declaratieregels vanaf 2012 In 2012 zijn de tot dan bestaande circa DBC s vervangen door circa DBC-zorgproducten. Tevens is het aandeel vrij onderhandelbare DBC s (b-dbc s) in de kosten ziekenhuiszorg toegenomen van 30 naar 70%. 19

20 Tegelijkertijd is de budgetfinanciering van ziekenhuizen vervangen door prestatiebekostiging. Deze drie majeure veranderingen in de bekostiging van ziekenhuizen hebben in 2012 tot een aantal onzekerheden voor de ziekenhuizen geleid. Dat kan deels ook de zorgverzekeraars raken. Zorgverzekeraars hebben hun afspraken met ziekenhuizen op basis van het schadejaar echter veelal gefixeerd door middel van aanneemsommen en plafondcontracten en hebben daarmee hun risico's in belangrijke mate ingeperkt. Het nieuwe DBC-declaratieproces van de ziekenhuizen is traag op gang gekomen. Om de ziekenhuizen tegemoet te komen in de financiering heeft bevoorschotting plaatsgevonden, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële omvang van de reeds geleverde zorg. De informatie, verkregen ten behoeve van de bevoorschotting, kan mede worden gebruikt voor de bepaling van de technische voorzieningen per jaarultimo. Een complicerende factor is dat het schadejaar van een verzekeraar parallel loopt aan het openingsmoment van de DBC, terwijl het budgetjaar van een ziekenhuis gelijk loopt met het kalenderjaar. Zorgverzekeraars moeten voor de nog niet-gedeclareerde zorgkosten, die wel ten laste komen van 2012, een raming maken. Vanwege de aanpassingen in 2012 in het stelsel, is het in eerste aanleg gecompliceerder om deze raming te maken. Daarentegen beperkt het type inkoopcontracten deze onzekerheden. B. Bepaling verhouding vast/variabel De verhouding tussen de vaste component ziekenhuiskosten (die 100% nagecalculeerd wordt) en de variabele component (die niet nagecalculeerd wordt) is van essentieel belang voor de zorgverzekeraars. Met ingang van 2012 geldt per segmentonderdeel een van te voren vastgesteld vast/variabel-percentage voor het gereguleerde segment van de ziekenhuiszorg. Deze zijn niet-ziekenhuisspecifiek en daarmee kan de zorgverzekeraar de omvang van de vaste en variabele kosten zelf vaststellen per ontvangen declaratie. Daarmee is de zorgverzekeraar op dit onderdeel niet langer afhankelijk van informatie van CVZ of NZa. Tegelijkertijd is er nog wel onzekerheid over de verhouding vast/variabel voor de nog te ontvangen declaraties. C. Over/onderfinanciering GGZ In 2012 is bij de ziekenhuiszorg alleen nog sprake van over/ onderfinanciering voor het (kleine) deel dat niet is overgegaan op prestatiebekostiging. Voor de GGZ-instellingen geldt nog wel een budgetfinanciering. Over/ onderfinanciering van een GGZ-instelling is het verschil tussen het budget van een GGZ-instelling en de door GGZ-instelling via gedeclareerde DBC s gerealiseerde opbrengst. Zodra een GGZ-instelling een hogere opbrengst heeft dan het budget is sprake van een opbrengstoverschot (overfinanciering) en vice versa. Dit verschil moet door GGZ-instelling met de zorgverzekeraars worden verrekend. Voor 2011 zijn de opbrengstverschillen 2011 op instellingsniveau door de NZa vastgesteld. Het verschil wordt op basis van schadelastgegevens 2011 van de zorgverzekeraars in 2013 verrekend met de individuele zorgverzekeraars. Voor de GGZ is het verzekeringstechnische risico beperkt als gevolg van de bandbreedteregeling (zie hierna). D. Onzekerheden door de werking van het risicovereveningssysteem De werking van het risicovereveningssysteem brengt met zich mee dat het circa drie jaren duurt voordat tot een definitieve afrekening met de individuele zorgverzekeraars overgegaan kan worden. Dat betekent een cumulatie van onzekerheden in die periode. Het College voor zorgverkeringen (CVZ) heeft de resultaten van de 20

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de Directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen... 16 Geconsolideerde

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA

Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA voor goede zorg zorg je samen Inhoudsopgave Inhoud Verslag Raad van Commissarissen 2013 3 Bestuursverslag 2013 15 1 Verslag Raad van Bestuur 16 1.1 Inleiding 16 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8

Nadere informatie

JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c- www.companvoinfo

JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c- www.companvoinfo 242499710001 JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR c- www.companvoinfo INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Aanbieding door de directie 2 Verslag Raad van Toezicht 3 Jaarverslag Directie 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Coöperatie VGZ UA

Jaarverslag 2012 Coöperatie VGZ UA Jaarverslag 2012 Coöperatie VGZ UA Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen 2012 3 Bestuursverslag 2012 1. Verslag Raad van Bestuur 11 2. Kerncijfers 15 3. Strategie, cultuur en remuneratie 16 3.1

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V.

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V. Jaarverslag Energiefonds Overijssel I B.V. Periode 7 november 2012 t/m 31 december 2013 De missie van Energiefonds Overijssel In 2020 is 20% nieuwe energie in Overijssel beschikbaar. Dat is de ambitie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Fondsen 2012. Datum 19 december 2013 Status Definitief

Financieel Jaarverslag Fondsen 2012. Datum 19 december 2013 Status Definitief Financieel Jaarverslag Fondsen 2012 Datum 19 december 2013 Status Definitief Colofon Volgnummer 2013084152 Contactpersoon Afdeling Uitgebracht aan Erwin M. Pijper +31 (0)20 797 86 65 Fondsen & Concerncontrol

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid Groep

Zorg en Zekerheid Groep 1 Jaarbericht 2012 Zorg en Zekerheid Groep 2 Colofon Uitgave OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Divisie Control Coördinatie Control P&C Tekst en redactie Raad van Bestuur en de afdeling Comminicatie

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Amsterdam, 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave jaarverslag Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2014 2 Continuïteitsparagraaf 16 Verslag

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie