VV&C Position Paper Passende Provisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VV&C Position Paper Passende Provisie"

Transcriptie

1 VV&C Position Papr Passnd Provisi 1

2 1. Inliding Bij d invoring van MiFID zijn rgls gstld ovr passnd provisi. Dz zijn door d AFM op 16 juli 2009 nadr uitgwrkt in d Lidraad passnd provisis Blggingsondrnmingn. In d lidraad is n stroomdiagram opgnomn (bijlag 1) dat dint als richtsnor bij ht bantwoordn van d vraag of r sprak is van passnd provisi. Bij brif van 15 maart 2011 aan d Twd Kamr hft d ministr van Financiën ht Actiplan Financiël Sctor bknd gmaakt. Daarin wordn tin vrbtrpuntn aangkondigd. Ondr punt 10 staat: Ndrland zt in op n provisivrbod voor blggingsondrnmingn op Europs nivau. In d aankomnd ondrhandlingn ovr d hrzining van d MIFID-richtlijn (Markts in Financial Instrumnts Dirctiv) zt Ndrland in op ht vrbidn van provisis bij blggingsdinstn als advis n vrmognsbhr. Om t waarborgn dat blggingsondrnmingn (o.a. bankn n vrmognsbhrdrs) volldig in ht blang van d cliënt handln, dinn zij alln dirct door d cliënt t wordn btaald voor hun dinstn. Momntl kunnn provisis (ook wl distributivrgodingn) van aanbidrs van financiël instrumntn r voor zorgn dat d blggingsondrnming in haar rol als intrmdiair zich in haar dinstvrlning laat lidn door andr blangn dan ht cliëntblang. Mocht n vrbod op Europs nivau (op kort trmijn) nit haalbaar blijkn, dan zal ik alsnog nationaal stappn ondrnmn om dz provisis t vrbidn. D financiël crisis hft ht vrtrouwn van cliëntn aan ht wankln gbracht. Omdat d vrmognsbhrdr uit d aard van zijn wrkzaamhdn hl dicht bij d cliënt staat (n omgkrd) hft dz crisis invlod ghad op ht brop vrmognsbhrdr. D VV&C is van mning dat ht blang van d cliënt altijd voorop dint t staan. Vrtrouwn n tvrdnhid van d cliënt hft immrs dirct wrslag op d dinstvrlning aan d cliënt n d duurzaamhid van d cliëntrlati. D VV&C ondrschrijft ht vrbod op lk vorm van nit mt d cliënt ovrngkomn provisi n ondrstunt d transiti waarbij d vrmognsadvisur/bhrdr uitsluitnd n volldig door d blggnd cliënt wordt btaald. Ht blang van d consumnt dint t alln tijd voorop t staan. D ldn van d VV&C don daarom n oprop aan d politik, d wtgvr n d tozichthoudrs om n glijk splvld t crërn. In d ktn van blggingsadvis n vrmognsbhr zijn vrschillnd functis t dfiniërn n kostnplaatsn vast t stlln. Ht mrndl van d klantn blgt via d grootbankn waar all functis n kostn op n vaak winig transparant wijz wordn doorbrknd. D ldn van d VV&C willn bnadrukkn dat in n god functionrnd blggingsmarkt r optimal moglijkhdn motn zijn voor onafhanklijk advis. Vrij ondrnmrs di voor hun klantn d idal advisktn kunnn n willn assmblrn. Dat is juist d mrwaard van d zlfstandig vrmognsbhrdr. Om ht functionrn van n glijk splvld t illustrrn gvn wij hirondr d moglijk btaalstromn, ht rlvant bgrippnkadr n omschrijvn wij ht blang van wt -n rglgving om n glijk splvld t garandrn. 2

3 Uitgangspuntn daarbij zijn: Ht blang van d cliënt staat cntraal. Dat komt d kwalitit van d dinstvrlning n ht brop vrmognsbhr tn god n is onzs inzins bpalnd voor d continuïtit in d rlati mt d cliënt. D cliënt wordt volldig kuzvrijhid gbodn in bloningsvormn voor d aan hm vrlnd dinstvrlning. D TER (Total Expns Ratio van blggingsfondsn) mot volldig transparant wordn. Omdat d distributivrgoding gaat vrvalln, dint d TER navnant lagr t wordn. En vrbod op ht btaln van vrgodingn zal chtr naar onz mning in Ndrland nit lidn tot n vrlaging van d (buitnlands) fondskostn. Ht zal n grot vrschraling in ht intrnational aanbod van fondsn twgbrngn. Bankn zulln rdr gnigd zijn huisfondsn aan t bidn. Om di rdn motn all advisurs n bhrdrs wttlijk vrplicht wordn all vrgodingn aan d consumnt door t gvn. Ht zal daarbij in n gwnst lvl playing fild rg onglijk uitpakkn wannr (groot)bankn di vrgodingn íntrn vrrknn, of in hun bhrtarif vrwrkn. All vrgodingn uit productn dinn volldig doorbtaald t wordn aan d blggr. All kostn, di wordn gmaakt om d portfuill van n cliënt t bhrn, zijn volldig transparant n wordn rchtstrks n inzichtlijk in rkning gbracht bij d cliënt. Dit gldt voor all ondrnmingn di nig vorm van vrmognsbhr, vrmognsadvis dan wl xcution only dinstn aanbidn. Tussn all sctorn in d markt mot n lvl playing fild zijn, mt nam tn aanzin van kostntransparanti. Wttlijk rglingn mogn gn rchtsonglijkhid latn ontstaan. Fiscal voordln wordn uit financiël productn n dinstn ghaald of r wordt tnminst n glijk splvld gcrërd. Ht mag voor n blggr nit uitmakn of dz bij n bank, vrzkraar of blggingsondrnming blgt. D inconsistnti van BTW-blast dinstn, aftrkbar adviskostn n banksparn mt alln ign fondsn mot wordn grparrd. 3

4 2. Achtrgrond a. Btrokkn partijn D bij dz problmatik btrokkn partijn zijn: - D cliënt: d nit-profssionl indblggr, d particulir of rchtsprsoon, di gkozn hft om (n dl van) zijn vrmogn t blggn. - D zlfstandig vrmognsbhrdr: n blggingsondrnming mt n vrgunning x art. 2:96 ondr a, c n/of d van d Wft. D vrmognsbhrdr kan ht vrmogn van n cliënt bhrn (discrtionair vrmognsbhr) of d cliënt van advis voorzin, waarna hij in opdracht van d cliënt n ordr tot uitvoring van n transacti doorgft aan n commissionair. - D commissionair: n blggingsondrnming di is toglatn tot n burs of n grglmntrd platform, waar aan- n vrkooptransactis kunnn wordn uitgvord. - D dpotbank: n bank waar n cliënt van n vrmognsbhrdr n rkning hft, waar ffctn n gld wordn bwaard. Vlal is d dpotbank ook d commissionair. - D blggingsinstlling: bhrdr van n blggingsfonds. Ht blggingsfonds kan rchtstrks, dan wl via n vrmognsbhrdr, n blggingsondrnming ondr nationaal rgim of n bank wordn aangbodn aan d cliënt. - D bank: n krditinstlling di zowl vrmognsbhrdr, commissionair, dpotbank als blggingsinstlling kan zijn n dz dinstn aanbidt aan cliëntn. b. Soortn btaalstromn In d rlati cliënt vrmognsbhrdr/bank dpotbank/commissionair zijn d volgnd moglijk btaalstromn moglijk: 1. Bhrf: d cliënt btaalt n prcntag van ht vrmogn ondr bhr aan d vrmognsbhrdr. In dz vrgoding kunnn afsprakn gmaakt wordn ovr urndclaratis, prformancmtingn, stortingn n onttrkkingn, tc. 2. Advisf: bij n advisrlati btaalt d cliënt aan d vrmognsbhrdr n vrgoding (% gadvisrd vrmogn of uurtarif). 3. Transactikostn: total kostn di gmaakt wordn voor d uitvoring van n transacti op n burs, bij n fondslvrancir of n transfr-agnt. D dpotbank/ commissionair of ffctngiro brngt dz kostn (vntul namns d blggingsondrnming) rchtstrks in rkning aan d cliënt. 4. Total kostn blggingsfondsn: blangrijk ondrdl van dz kostn is d TER (Total Expns Ratio). Onduidlijk voor d cliënt is ho dz TER wordt brknd, wlk kostn daarondr valln n wlk kostn nog mr door n blggingsfonds in rkning wordn gbracht. In ht prospctus van n toglatn blggingsfonds staan dz kostn wliswaar omschrvn, maar ht totaal ffct van dz kostn staat nit vrmld. 5. Distributivrgodingn uit blggingsfondsn: bdragn di btaald wordn door blggingsinstllingn (blggingsfondsn) aan d wdrvrkopr. Dat kan zijn n bank, vrmognsbhrdr, blggingsondrnming ondr nationaal rgim of n financiël dinstvrlnr mt n vrijstlling krachtns ht nationaal rgim. 6. Bwaarloon: Bwaarloon wordt door d dpotbank rchtstrks n transparant in rkning gbracht bij d cliënt. 7. Vrgoding voor coupon-/dividnd uitkringn n lossingn: door d cliënt t btaln kostn voor d inning van coupon/dividnd uitkringn n lossingn n uitkring van rnt op ffctn. Dz kostn wordn door d commissionair, d dpotbank of ffctngiro bij d cliënt rchtstrks in rkning gbracht. 4

5 8. Kostn bmiddling uitvoring ffctntransacti: Kostn di door d bwaarbank/commissionair in rkning wordn gbracht voor d bmiddling n uitvoring van ffctnordrs. Hirondr valln voor d buitnlands ffctnordrs ook d kostn van buitnlands claring n kostn corrspondnt, waarbij ht in rkning gbracht bdrag nit glijk hoft t zijn aan d kostprijs. 9. Kostn tozicht: d wttlijk opglgd kostn aan blggingsondrnmingn; stds mr vrmognsbhrdrs rknn (n dl van) d kostn van tozicht rchtstrks n gspcificrd door aan d cliënt. 10. Emissif: vrgoding btaald door d mittnt aan d commissionair/bank n dls doorbtaald aan vrmognsbhrdr n/of cliënt. c. Provisis Provisis zijn vrgodingn di d financiël ondrnming btaalt of ontvangt. Er zijn vir soortn provisis di n financiël ondrnming kan ontvangn n di nit rchtstrks door d cliënt wordn btaald: - Distributivrgoding: provisi di d (dpot)bank/vrmognsbhrdr krijgt van blggingsfondsn. - Rtourprovisi: provisi di d vrmognsbhrdr krijgt van d dpotbank/commissionair uit hoofd van transactis. - Emissif: bij d missi of plaatsing van n product btaalt d mittnt aan d commissionair, di vrvolgns n dl van dit bdrag kan doorgvn aan d vrmognsbhrdr. - Aanbrngprovisi: provisi di d blggingsondrnming btaalt aan aanbrngrs van cliëntn (tussnprsonn/cliëntnrmisirs). 5

6 3. Ovrwgingn tn aanzin van provisis n ovrig financiël stromn 3.1 Bstands- of distributivrgodingn Tn aanzin van distributivrgodingn mrkt d VV&C ht volgnd op: D ministr stlt voor om ht aannmn van distributivrgoding t vrbidn. En juridisch juistr wijz om dz provisi uit t bannn zou zijn om ht don van d uitkring t vrbidn. Ht blijft vrmd dat ht moglijk vrbod op uitkring van distributivrgodingn zich richt op d ontvangnd partijn, waarondr vrmognsbhrdrs, n nit op d uitkrnd instlling, ht blggingsfonds c.q. d blggingsinstlling. Standpunt D vraag of n door n blggingsfonds uitgkrd distributivrgoding d kwalitit van d dinst aan d consumnt tn god komt, kan nit positif wordn bantwoord (ovrigns ht tgndl ook nit). Vanuit ht princip dat ht blang van d cliënt cntraal staat n omdat d vraag, of d distributivrgoding dat blang dint, nit onwrlgbaar positif kan wordn bantwoord, ondrstunt d VV&C ht id dat distributivrgodingn in princip motn wordn afgschaft. Daarbij gldt wl ht volgnd uitgangspunt: Aangzin d distributivrgodingn nu als kostn wordn opgnomn in d TER (Total Expns Ratio = Total Kostn) van n blggingsfonds, ligt ht voor d hand dat d TER omlaag gaat. Omdat, buitn d producnt, nimand volldig inzicht hft in d samnstlling van d TER (n dat gldt al hlmaal voor fund-of-funds) achtn wij n volldig spcificati van d TER n uitgangspunt. In ht jaarvrslag van n blggingsfonds wordt wl n opsomming ggvn van d kostn, maar ho di zijn samngstld is nit inzichtlijk. Zo wordn bijvoorbld in n jaarvrslag van n blggingsfonds d uitgkrd distributivrgodingn nit apart bnomd, trwijl volgns bijlag 1 zowl d van drdn ontvangn als aan drdn btaald vrgodingn naar d (ind)klant inzichtlijk gmaakt horn t wordn. Onduidlijk voor d cliënt is ho d TER wordt brknd, noch of dz all kostn van ht bzittn of vrhandln van ht blggingsfonds wrgft, noch ho dz in rkning wordt gbracht bij d cliënt. Dit is onlangs ook door d AFM gconstatrd (bijlag 2). Als gsprokn wordt ovr Total Kostn, dan motn ook d Total Kostn transparant zijn. Kanttkningn Bij implmntati van n nzijdig afschaffing in Ndrland dot zich n aantal problmn voor. Ht rst problm btrft ht fit dat ht ovrgrot dl van d voor Ndrlands consumntn bschikbar blggingsfondsn van nit-ndrlands origin zijn. Dz fondsn zulln naar vrwachting nit brid zijn voor Ndrlands particulir blggrs n apart sharclass in t vorn waarin d distributivrgodingn uit d TER zijn vrdwnn n d samnstlling van d TER ook volldig transparant is voor d cliënt Tn twd: wannr in Ndrland activ bankn n zlfstandig vrmognsbhrdrs gn distributivrgodingn mr mogn ontvangn btknt dit dat dz 6

7 bankn/vrmognsbhrdrs hun tarivn zulln motn vrhogn om hun gmis in inkomstn t compnsrn mt n hogr bhrf. Ovr d (vrhoogd) bhrvrgoding dint nog ns (19%) BTW grknd t wordn. En ongwnst nvnffct in ht nadl van d cliënt. D particulir blggr krijgt hir gn nkl voordl voor trug, zkr als d TER van d blggingsfondsn (volgns onz vrwachtingn) nit omlaag gaat. (N.B. Blggingsfondsn zijn BTW vrijgstld.) En oplossing is dat, in ht blang van d particulir consumnt, all distributivrgodingn di door bankn/vrmognsbhrdrs van blggingsfondsn wordn ontvangn, wttlijk, voor d voll 100% door d dpotbankn/bwaardrbdrijvn transparant n dirct wordn uitgkrd aan d individul blggr. Hirm vrdwijnt d moglijk prvrs prikkl uit ht systm zondr dat hirbij d Ndrlands consumnt t makn krijgt mt n vrhoging van zijn total kostn van blggn. Rstrt ht problm van d xtra t btaln BTW ovr d bhrvrgoding. 3.2 Rtourprovisi D rtourprovisi is t vrglijkn mt d bloning van n dtailhandlaar di af fabrik laat lvrn. D dtailhandlaar sprkt mt d consumnt n totaalprijs af. In di totaal prijs zit naast d prijs van d fabrik ook d vrgoding voor d dtaillist. D fabrik facturrt aan d klant dz ovrngkomn totaalprijs n vrgodt vrvolgns d provisi door naar d dtailhandlaar. D transactikostn (= d totaal prijs) wordt door d commissionair/ordr-uitvornd bank (= d fabrik) dirct n volldig bij d klant in rkning gbracht. Hirna wordt door d commissionair/ordr-uitvornd bank n dl doorbtaald aan d vrmognsbhrdr (= d dtailhandlaar). In d huidig situati wordn d transactikostn door d dpotbank rchtstrks bij d cliënt in rkning gbracht, waarna d dpotbank n dl van d ontvangn gldn doorbtaalt aan d vrmognsbhrdr. D ministr is van mning dat hir n prvrs prikkl vanuit kan gaan, aangzin d vrmognsbhrdr r blang bij hft om zovl moglijk transactis t don n zo n zo hoog moglijk rtourprovisi t ontvangn n omdat d cliënt nit kan zin dat lk transacti kan rsultrn in opbrngst voor d vrmognsbhrdr. Daar zijn divrs kanttkningn bij t makn: - D voorondrstlling van d Ministr gaat ons inzins uit van n nit grchtvaardigd wantrouwn. Dat wordt gstaafd door ht zr gring aantal klachtn di door cliëntn wordn ingdind tgn zlfstandig vrmognsbhrdrs. Voor n zlfstandig vrmognsbhrdr is d unik rlati mt zijn cliënt immrs zijn cor businss. - D tozichthoudrs boordln d dskundighid, btrouwbaarhid n intgritit van n lidinggvnd, htgn wantrouwn ook nit rchtvaardigt. - Sinds 2002 bstaat r n vrbod op churning, waar ook op wordt togzin. - D vrmognsbhrdr is gn productvrkopr, maar zt in op n langdurig rlati mt n cliënt. - In ht kadr van MiFID is ht nu al zo, dat bij blggingsondrnmingn all btaald n ontvangn provisi transparant is voor d cliënt. - DSI hft Intgritit als n van d blangrijkst critria. Idr tw jaar wordt d intgritit gtotst d.m.v. d PIT. Ca. 95% van d vrmognsbhrdrs is aangslotn bij DSI. 7

8 Standpunt Gzin d brif van d ministr n ht daarin guit voornmn om af t dwingn dat vrmognsbhrdrs alln dirct door d cliënt wordn btaald voor hun dinstn, stlt d VV&C ht volgnd voor: All transacti grlatrd kostn kunnn door d vrmognsbhrdr in rkning wordn gbracht bij d cliënt. Vrvolgns wordn d uitvorings- n afwikklingskostn door d vrmognsbhrdr btaald aan d dpotbank/commissionair. (zi bijlag 3). Dit bdrag kan lagr liggn dan ht bdrag wat aan d cliënt in rkning is gbracht. Essntil is ht fit dat d cliënt volldig inzicht hft in d transactitarivn di d vrmognsbhrdr ontvangt. Ook hir is volldig transparanti vanzlfsprknd. Daarm wordt voldaan aan d is dat d vrmognsbhrdr uitsluitnd door d cliënt wordt btaald. 3.3 Emissi-/ Plaatsingskostn D mittnt btaalt d commissionair/bank n bdrag voor d plaatsing van d missi. D commissionair kan (n dl van) di vrgoding doorgvn aan d inschrijvr, d vrmognsbhrdr. Dzlfd vrglijking als bij rtourprovisi tussn fabrik n dtaillist kan ook hir wordn gtrokkn: bij missis/plaatsingn zit in ht total door d blggr t btaln bdrag ook d vrgoding van dgn di r voor zorgt dat d missi/plaatsing door n blggr wordt gkocht. Hirbij is nvoudig t bargumntrn dat d blggr nit of nauwlijks kans had om in d missi/plaatsing dl t nmn wannr d vrmognsbhrdr/bank hm daar nit van in knnis had gstld of (in gval van vrij hand bhr) nit had aangkocht. Vanzlfsprknd hft d vrmognsbhrdr/bank ondrzocht of d ffctn van dz missi/plaatsing gschikt zijn voor d cliënt alvorns dz hirvan op d hoogt t brngn dan wl voor cliënt aan t kopn. Ht blang van d klant staat immrs voorop. Standpunt D ldn van d VV&C zijn van mning dat ook hir transparanti d krn is. Vrgodingn van d mittnt wordn volldig n transparant doorbtaald aan d cliënt. D bank/vrmognsbhrdr kan vrvolgns d cliënt n bdrag in rkning brngn voor d wrkzaamhdn di zijn vrricht om d plaatsing t ralisrn. 3.4 Aanbrngprovisi Ook d vrgoding di d vrmognsbhrdr btaalt aan d aanbrngr van n cliënt valt ondr d MiFID rgls. D Lidraad passnd provisis btrft immrs vrgodingn di d blggingsondrnming ontvangt of vrschaft. Ook mt dz vrgoding dint prudnt t wordn omggaan. Dat d aanbrngr n vrgoding ontvangt voor glvrd dinstn (ht door n drd aanbrngn van n cliënt schlt d blggingsondrnming marktingkostn n tijd), is t ondrbouwn. Uitgangspunt Ht bdrag dat btaald wordt voor d kostn di n aanbrngr maakt, mot in vrhouding staan tot d door d aanbrngr glvrd dinst. En d cliënt dint t wtn wlk vrgoding d aanbrngr ontvangt van d blggingsondrnming. Hirbij dint ook t gldn, dat voor via n aanbrngr gworvn cliëntn, tarifstructurn wordn ghantrd, di nit substantil afwijkn dan voor dirct gworvn cliëntn c.q. d vnstrtarivn. 8

9 3.5 Kostn van tozicht In ht vrldn is door d VV&C al ns gplit voor ht wttlijk vrplicht vrmldn op d cliëntnnota van d kostn van tozicht. D wttlijk opglgd tozichtkostn, in lk gval ht variabl dl daarvan, wordn door stds mr vrmognsbhrdrs rchtstrks n transparant gfacturrd aan d blggr. Zo wordt ook transparant voor d cliënt dat tozicht gld kost. Blggrs di via n gassmblrd ktn blggn, dinn om dzlfd rdn gn opnstapling van tozichtkostn t krijgn. En blggr di via n bank, vrzkraar, nationaal rgim advisur, of rchtstrks bij n blggingsinstlling of bij n blggingsondrnming blgt, dint glijk bhandld t wordn. 3.6 Fiscalitit Ht fiscal kostnvoordl van sommig dinstn n productn dint t wordn afgschaft of tnminst volldig ondrworpn t wordn aan n glijk splvld. Ht mag voor n blggr nit uitmakn of dz bij n bank, vrzkraar of blggingsondrnming blgt. D onrlijkhid van BTW, d aftrkbar n BTW vrijgstld adviskostn n ht banksparn mt alln ign fondsn mot wordn grparrd. 3.7 Ovrig kostn D VV&C is van mning dat wttlijk mot wordn grgld dat all kostn transparant zijn n rchtstrks in rkning wordn gbracht bij d indblggr. Nt zoals d cliënt gaat bgrijpn dat hypothkadvis nit gratis kan zijn, mot hij ook wtn dat kostn in rkning wordn gbracht di, tot op hdn, bij ht aangaan van d ovrnkomst nit hldr zijn. Ht aanbidn van d dinst vrmognsbhr voor 0,3% van ht bhrd vrmogn pr jaar, zoals sommig financiël ondrnmingn don, is gn rël tarif. In bijlag 4 is n voorbld opgnomn van d, door ons achtrhaald, kostn di n cliënt btaalt voor ht bhr van n portfuill bij n grootbank. D total kostnstroom van n cliënt in bld t brngn blijkt voor buitnstaandrs nagnog onmoglijk. Wllicht is n indicati dat srius vrmognsbhr n aantal urn intak n cliënt contact pr jaar vrist, alsmd analys, rsarch n ht volgn van d marktn. Dan is r nog ht portfuill bhr, complianc, rapportags n transactibwaking. Vrglijk dan d vrmognsbhrdr mt n gmiddld rvarn dinstvrlnr als advocaat, accountant n nm dan n rël uurvrgodingtarif plus ovrhad, dan zal duidlijk zijn dat bij gmiddld vrmogns van n mr md door all bwaking, r nit kostndkknd gwrkt kan wordn voor dit soort tarivn. Onduidlijk is ho divrs kostn, zoals bijvoorbld valutakostn, wordn vrdld ovr d vrschillnd afdlingn binnn n financil conglomraat. Dat gldt zowl voor bancair instllingn als voor grot (buitnlands) blggingsinstllingn. Tnslott Omdat wij ht ambacht vrmognsbhr willn vrstrkn, mrkn wij nog ht volgnd op: D rvaring lrt dat d dinst xcution only in contractn trcht komt om aanspraklijkhid van d aanbidr t ontlopn. D tots of xcution only wl passnd is voor d blggr wordt bwust achtrwg glatn. Hirdoor constatrn w dat blggrs mt gn of nauwlijks knnis n/of rvaring gaan blggn in risicovoll marktn n productn. D VV&C acht ht noodzaklijk dat vooraf gtotst wordt of xcution only wl wordt aangbodn aan blggrs, di ovr voldond 9

10 knnis bschikkn. En lvl playing fild is ook noodzaklijk tn aanzin van dskundighid n intgritit van dignn di dirct contact hbbn mt d cliënt ovr blggingn. Ht bglidn van n cliënt in d kuz van blggingsfondsn, blggingsproductn of ovrig ffctn mag uitsluitnd wordn gdaan door advisurs di voldond knnis van zakn hbbn. Ht is onjuist dat voor ht kizn van n bpaald blggingsfonds of product (bijv. in combinati mt n hypothk) mindr knnis vrist zou zijn, dan voor vrmognsbhr door n vrmognsbhrdr. Wij plitn tn aanzin van d ffctnsctor voor nduidighid in opliding, xamns n n cntral rgistrati van prsonn, di dirct klantcontact hbbn. Aangzin ht DSI n d VBA (bropsvrniging van blggingsprofssionals) ruim knnis n rvaring hbbn in d ffctnsctor ligt ht voor d hand om dz institutn daarvoor aan t wijzn. D VV&C kist voor d cliënt n stunt drhalv ht voorstl van d ministr om als blggingsondrnming gn andr btalingn mr t ontvangn dan van d cliënt. D VV&C gaat r daarbij vanuit dat r n lvl playing fild wordt gcrërd mt andr aanbidrs van vrmognsbhr: bankn n blggingsfondsn. D kostnstromn bij (groot)bankn zijn nu nit transparant. Vl bankn bidn op dit momnt vrmognsbhr aan tgn nit dkknd kostn ofwl n irrël prijs voor d dinst vrmognsbhr. Om ht product vrmognsbhr kostndkknd t makn motn bankn daarm nit alln aan d voorkant (d cliënt), maar ook aan d achtrkant vrdinn. Bankn kunnn intrn allrli kostn vrrknn n don dat dan ook op n voor d cliënt vlal nit transparant wijz. Er is voor hn n spin-off in transactikostn, (ign) blggingsfondsn, bwaarloon, productplaatsingn, missivrgodingn n funding voordln. Hirdoor blijvn bankn in staat om voor n groot dl nit transparant kostnstromn intrn t vrrknn n in hun traditionl positi t blijvn, di van middl-man: aan d voor- n achtrkant van d dinstvrlning vrdinn. Ht uitgangspunt van d VV&C is drhalv dat all kostn voor ht uitvorn van vrmognsbhr door all aanbidrs volstrkt transparant wordn gmaakt voor n rchtstrks n inzichtlijk in rkning wordn gbracht bij dgn di bdind wordt: d cliënt. ***** 10

11 Bijlag 1 11

12 Bijlag 2 Asst Managmnt: towards a program for Trating Customr Fairly Spch by Thodor Kocklkorn, board mmbr of th AFM, at th DUFAS mting at Wassnaar, 1st of Jun Trating customrs fairly is th cntral thm sinc th crdit crisis svrly hit th trust customrs placd in financial srvics firms. Espcially banks ar still in th cross hairs of socity. As a rsult thy hav mbarkd on a journy for th trust of thir clints. Thy ar valuating thir products and distribution mthods. Th yard stick is whthr thy work for th intrst of thir customr. This yourny is not asy for banks nor will socity lt thm stray away from it. 2. Asst Managrs hav not bn put cntral stag, yt on stag thy ar. Thr is plnty of talk about th now lost confidnc thir customrs onc placd in thir prformanc. Thr is considrabl buzz about th fs and kick backs that straddl th gap btwn gross and nt prformanc. Incrasingly, th rtail public is waking up to th drum bat that many institutional clints alrady march on: Costs not only mattr, thy ought to b top priority nxt to prformanc. At this point it slowly sinks in that both costs and prformanc ar no indicators asily rad off a mtr. A prfct prformanc pictur? 3. Zooming in first on prformanc, a hazy pictur coms in sight. From th prspctiv of th customr it is difficult to masur prformanc and it is vn mor difficult to prdict prformanc. This lavs th customr in th hands of two financial institutions h or sh has to trust: first, th distributor and/or advisor who h trusts to only slct thos managrs that rally add valu, and, scond, th managr who h or sh consquntly trusts to protct and/or grow his or hr mony. 4. Typically, thr to fiv yars of prformanc information is providd to customrs many funds do not vn hav a track rcord that is significantly longr. This is not nough of a priod to bas conclusions on for individual funds. Luck and skill of a fund managr can hardly b sparatd with any prcision and confidnc using such short priods. Somtims a bnchmark is not vn providd, and whr it is, it is not always clar it is th right on. For instanc is a simpl markt wightd rfrnc to b usd or a smart rfrnc rflcting prsistnt bhaviour of stocks (such as momntum)? Is th prformanc of a fund wightd for th possibl additional risk it took compard to th bnchmark? Oftn it is not and invstors nd up comparing appls and orangs whn looking at thir fund s past prformanc and th publishd bnchmark. 5. To rally add valu is not asy. It rquirs skill and not only that, it rquirs sufficintly low costs to prvnt th gains bing atn away. Acadmic litrur dos suggst that skill xists and vry tim w rad about th sag of Omaha w ar rmindd of just that. W ar also rmindd of that qustion: whr is th Bufft I can trust my mony to? 6. Th problm is that thr is no widly availabl rliabl indicator. Of cours, institutional clints can with ffort do thir analysis and du dillignc, but th rtail invstor has to rly on crudr instrumnts. On problm is that prsistnt skill is scarc. Th scond problm is that skill, onc th word dos gt out, is slf dfating: th mor mony flows into th fund, th lss likly 12

13 outprformanc will rsult (and mor likly mony gts parkd waiting for suprior invstmnt opportunitis). And th third problm, unfortunatly, is cost. Th outprformanc is wipd out mor oftn than it holds its grounds. 7. Th issus just mntiond tnd not to gt noticd during bull markts: as long as th invstmnt accounts ris vrybody is happy. It is during th bar markts that popl notic. For xampl, it was during th prvious bar markts that US rtail invstors ralizd on of th biggst sourcs of undrprformanc was costs. Th ETF industry is anothr xampl, it startd growing fast during th dotcom crash and has acclratd furthr during th crdit crisis. In th Nthrlands incrasingly th prss is writing about fund prformanc. In March this yar Ht Financil Dagblad rportd that ovr half of rtail funds ar not outprforming thir own choosn bnchmark. Evry bar markt raiss th bar for managrs. 8. In Europ it took th crdit crisis to rally put th activ vrsus passiv dbat on th agnda. Incrasingly, institutional invstors ar choosing a conscinc mix btwn passiv and activ stratgis and no longr rly on activ managrs only. This is drivn both by rsarch into prformanc as wll as opportunitis to significantly rduc managmnt cost. If I m going to gt bta rturns from you, why should I pay alpha fs? is a frquntly hard rhtoric. 9. In th currnt markt structur, rtail invstors too should think hard about thir invstmnt philosophy. Sinc distributors sm not to do a grat job spotting th scanty skillful managr that will rpat thir artistry yar aftr yar, invstors ar wis to rflct whthr th cor of thir portfolio is not in bttr hands of a sound and low cost passiv fund. Actually, som rsarch suggsts that th thoughtful nrgis of invstors is bttr dirctd to thir asst allocation as a function of thir goals, position and risk apptit, rathr than clubbing thir had ovr which fashionabl stratgy to follow. Mor prcisly, 80% of prformanc coms from a wll choosn asst allocation, th rmaining 20% flows from fund prformanc. 10. From th point of viw of th fund industry, I think th abov maks clar how important quality control is. Fund houss should dirct considrabl nrgy to nsur nw to b introducd funds hav a high liklihood of outprformanc. It is probably wis to r-valuat th prformanc of thir currnt fund portfolio in th light of th mor critical ys of customrs and stakholdrs. Both actions nd to b basd on rigorous analysis. Hlpful could b th suggstion of Ross Millr to stimat R2 and th introduction of activ xpns ratio and th activ alpha. Along a similar lin of thinking th notion of activ shar and tracking rror as introducd by Jron Crmrs and Antti Ptajisto could b instrumntal as wll. Both idas try to stablish rlativly asy to dtrmin indicators of th liklihood of outprformanc. Plas, som nhancd transparncy 11. Although it will b vry difficult for invstors to idntify th prsistntly outprforming fund, I bliv invstors would nvrthlss wlcom som, wll, nhancd transparncy. Currntly, thy hav to rly on a TER that is not a TER, thy hav no opn and standardizd way of valuating past prformanc and thy hav no practical indicators for futur prformanc. 12. Th TER is a littl bit a misnomr, as it is handicappd by not including trading costs among som othr things. It could b nhancd by adding a proxy basd on th turnovr rat of th funds. Espcially in th past fw yars th trading cost hav bn significant. For xampl a fund with a TER of around 1,2% actually had total xpnss of 2,9%. With mor xampls such as ths, it is no wondr fw funds outprformd th indx in Thr ar also th thorny tax and dividnds 13

14 issus. Taxs and dividnds ar tratd rathr diffrntly dpnding on th fund and its tax location. Th diffrncs can b matrial but can only b dtrmind diving into a lngthy prospctus and doing quit som dduction. Stock lnding practics can also b rlvant both to risk and costs, yt how a fund is daling with ths issus bcoms only clar aftr parsing som prospctus lgals. 13. Turning to th transparncy of prformanc, I acknowldg that th discussion on prformanc is rathr tchnical, yt this dos not hlp th rtail invstor. Fortunatly, institutions as Morningstar do provid guidanc. Morningstar usd to hav a mthod that did not prdict particularly wll, but has sinc 2002 mployd an improvd mthodology that has dmonstratd som prdictiv powr. Nvrthlss, th stars ar indicativ and, as it turns out, no bttr indicators that th Total Expns Ratio s. Rcntly, rsarch by Morningstar thmslvs shows TER dos th job similarly or vn bttr than thir stars 58% of th tim. This raiss again a qustion about prformanc: if both stars and TER ar indicators of outprformanc, why do w s so many thr or two star funds and why ar thr so many funds with rlativly high costs? Cost: a significant challng 14. This brings us at costs, indd a cntral thm whn dciding which funds to us. It is instructiv to compar th US and Europan markts. For startrs, on stumbls ovr th mountain of Europan funds, 33 thousand in 2009, having strolld past th 7600 funds in th US. This has not bn always th cas: in 1993 thr wr somwhat ovr 5000 funds in Europ. What s mor, th avrag fund siz in Europ has not rally movd in tn yars: in 2008 it was Euro 15,7 million, smallr than th avrag in Compar this again with th US whr th avrag fund outsizs its Europan cousins with a factor of hundrd. 15. Ths numbr and siz diffrncs do hav an impact on costs. Th avrag US fund fs ar significantly lowr than thir Europan cousins. Typically fs in th US ar wll blow 1%, whras in Europ thy tnd to b 1,5% or highr. Th diffrnc in trms of rducd walth accumulatd ovr thirty yars is significant: wll ovr 10%. 16. Disclosur standards in th US, according to Morningstar, ar highr. Th whol pictur paints th US as a mor matur markt that is bttr in tun with th intrsts of its customrs. In th US it is govrnmnt that is trailing som of its Europan countrparts. For instanc, th Nthrlands is doing bttr on rgulatory and tax issus. 17. What is spaking for th US is th prsnc of institutions as Vanguard and popl as John Bogl, who has bn prssing th mssag of low cost alrady for many yars. Thr is no quivalnt in Europ. Of cours, th scal of th US funds also xplains som of thir cost advantags. According to industry xprts, th mushrooming numbr of funds in Europ is fulld by th prcption that a flow of nw products is ncssary to lur invstors. In thir viw, fund houss hav mor bcom markting machins rathr than fiduciary institutions filding th trust of thir bnficiaris. Evry possibl invstmnt trnds gt translatd into nw funds. 18. Anothr fatur of th Amrican markt is th intns comptition for invstor dollars, whr invstors as mntiond arlir hav a kn y on costs. Th prvalnt opn architctur nabls this to som xtnd. In many Europan countris, opn architctur is not or hardly availabl, although th Nthrlands is a happir xampl. Nvrthlss, also in th Nthrlands distribitors hold th powr in th valu chain. Thy hav ownrship of th customr rlation. So far fund managrs hav not found building thir own distribution prsnc attractiv nough. Th rsult is that many rtail fund managrs ar not rally in touch with thir clints. Wors, from 14

15 thir prspctiv, thy ar in th hands of distributors stting th chargs for thir distribution srvics. 19. Espcially th lattr is an important contributing factor to highr costs in Europ. Easily, of th 1,5% managmnt f, 80 basis points ar payd out as `rtrocssions to th distributor, whthr th distributor prforms an xcution only, advic or invstmnt managmnt srvic. Of cours, th rsulting highr managmnt f maks it much hardr for th fund managr to outprform th bnchmark. 20. Th systm of rtrocssions, and in that sns th distribution structur, of th Europan markts is undr scrutiny. In th prss on critical articl aftr th othr is publishd. Th UK has dcidd on a ban of sorts in thir Rtail Distribution Rviw. In th Nthrlands, mr. D Jagr, ministr of Financ, has indicatd h intnds on way or th othr to ban rtrocssions in th Nthrlands as wll. It is xpctd that th Europan Commission will also propos a ban on rtrocssions, at last in combination with advic or invstmnt managmnt srvics. It would b commndabl if th Commission would includ xcution only as wll. 21. Som obsrvrs in th Nthrlands worry about th implications of a ban. Thy think distributors may rvrs thir opn architctur and would focus on hom mad products and wors on hom mad structurd products, by som sn as xpnsiv and ndlssly complx. Givn th growth opprtunitis in th Nthrlands in asst accumulation, this would sm to b ithr an opn invitation for th forign fund managrs to at last stablish thir own distribution platforms or for nw ntrants to do this for thm. Also, distributors sducd to snap back to thir old closd shop businss modl, would not only fac scrutiny of socity but also of th rgulator. Th old stat dos not particularly fit th notion of Trating customrs fairly now so widly profssd in th industry. 22. Scrapping th systm of rtrocssions will provid th industry, spcially th distribution sid, also with an opportunity to rthink thir pricing stratgy. Th currnt distribution pric sms strangly out of tun with both costs as wll as valu. It lumps togthr complt divrs srvics as xcution only and advic into on pric proposition, whr both costs and valu diffr significantly btwn both srvics. Appropriat pricing may rval that th currnt valu of what is calld advic in th mass markts is rathr limitd. It could spark a rnwd intrst of th big distributors to crat nw distribution concpts rlying to a highr dgr on slf assistd advic softwar. Such concpts would b abl to offr th mass markt mor valu without th nd to significantly incras cost. Trating Customrs Fairly program 23. Lt m summariz in conclusion. It is tim th industry taks charg, and pushs ahad itslf. It could do this by kick starting a Trating customr fairly program for th asst managmnt industry. Such a program could includ: o Systmatically r-valuat th currnt portfolio of funds against th critria of addd valu (past and futur likly outprformanc), cost, safty and undrstandability o Establishing standardizd prformanc information that is simpl and rliabl (and basd on appropriat bnchmarks) o Eliminating risk lmnts within funds that ar not vidntly clar to customrs and/or ar not appropriat givn customr xpctations o Establishing nhancd transparncy guidlins to mak sur th TER rally is an TER o Claning up th byzantin structur of funds in th markt today, as a first stp to improv fficincy 15

16 o Scrapping th rtrocssions, as a scond stp to rduc th amount of cost in th chain 24. Of cours, such a program will rquir tim, nduranc and rsourcs. It is possibl that to rmain sufficintly profitabl aggrssiv cost cutting is rquird. Yt, it sms it is mattr of tim bfor this program is forcd upon th industry. I hop th industry will tak th initiativ and not wait for Europan or national law making. Th AFM would support such an initiativ. I would lik alrady now to wish you succss with this ndavour. 16

17 Schmatisch ovrzicht van rtourprovisis Bijlag 3 Oud Niuw t r a n s a c t i k o s t n r tour pro vi si Dpotbank Vrmogns bhrdr cliënt b h r f Dpotbank Vrmogns bhrdr cliënt Trans acti kostn Vrmo gnsb hr dr Trans acti kostn Cliënt Voor vrmognsbhrdrs di in d huidig situati gn rtourprovisis ontvangn (n dz daarm volldig buitn hun vrdinmodl latn), kan in d niuw situati ht schma r als volgt uitzin: b h r f Dpotbank Vrmogns bhrdr cliënt T r a n s a c t i k o s t n 17

18 Dpot nr xxxxxxxxx Analys Vrmognsondrdl aantal kors waard total waard % kostn jaarlijks kostn Aandln 1 ABN-Amro multi man global asst opp b 64, , ,75% Obligatis 2 ABN-Amro abs. Rturn adv. Fund 54, , ,30% Liquidititn 3 Effctnrkning xxxxxxxxxxx Kostn blggingsfondsn zijn xclusif: a) transactikostn b) intrstkostn c) bwaarloon d) op- n afslag bij aan- n vrkoop tov NAV

19 xxxxxxxxx Dpot nr. xxxxxxxxxx Analys Sctor Fondsn Mandaat Vrmognsondrdl aantal kors waard total waard % kostn jaarlijks kostn Aandln 1 ABN-Amro consumr goods fund a 344, , ,75% ABN-Amro durabl & luxry goods fund a 649, , ,80% ABN-Amro nrgy fund b 1983, , ,80% ABN-Amro financial fund b 2203, , ,80% ABN-Amro global m markt q. Fund 626, , ,25% ABN-Amro halth car fund 2185, , ,80% ABN-Amro industrial fund a 966, , ,80% ABN-Amro information tchnology fund a 3279, , ,80% ABN-Amro matrials fund a 350, , ,80% ABN-Amro tlcommunication srv fd a 652, , ,80% ABN-Amro utilitis fund b 159, , ,80% Obligatis 12 ABN-Amro abs. rturn bond f v 300 a 391, , ,20% ABN-Amro urop convrtibl bond fund 495, , ,10% ABN-Amro uro crdit bond fund 1446, , ,10% ABN-Amro ur inflation-linkd bond fund 1190, , ,10% ABN-Amro uro obligati fonds 2309, , ,10% ABN-Amro global mrging markts bonds 185, , ,50% ABN-Amro stabl uro bond fund b 218, , ,95% Ovrig 19 ABN-Amro global multi statgi fund 966, , ,54% Liquidititn 20 Vrmognsbhrrkning xxxxxxx Kostn blggingsfondsn zijn xclusif: a) transactikostn b) intrstkostn c) bwaarloon d) op- n afslag bij aan- n vrkoop tov NAV

20 KOSTENOVERZICHT Korsn pr Aantal/ Fondsnaam Vrdling Kors Invstring in EUR kostn Klant Jaarlijks TER Kostn Klant Nominaal Vastrntnd Waardn 515 BNP Euro Inflation linkd Fonds 2,7% 102, ,00% 527 0,49% Dlta Lloyd Crdit Fund 18,7% 11, ,32% ,45% JPMorgan Blobal Convrtibl Bond 5,3% 10, ,65% ,71% Robco Flx-o-rnt 2,6% 103, ,85% 417 0,35% Schrodr Euro Corporat Bond 15,7% 15, ,07% ,45% UBS Emrging Economy Bond Fund 6,1% 1.206, ,84% ,72% 849 Subtotaal Vastrntnd waardn 51,2% ,29% Opbrngstn Dpotbank Ontvangn Bstandsvrgoding Dpotbank Zaklijk Waardn BGF Latin Amrica Fund 6,6% 75, ,10% ,05% BGF World Enrgy Fund 1,4% 18, ,07% 552 1,05% BGF World Mining Fund 0,5% 60, ,09% 182 1,05% BNP Paribas Obam 1,7% 51, ,11% 370 0,65% BNP World Utility 0,9% 71, ,76% 306 0,98% Dlta EUR Dlnmingn 1,2% 26, ,36% 313 0,63% Fidlity Emrging Markts Fund 1,0% 16, ,97% 389 0,83% Fidlity Global Consumr Fund 4,1% 23, ,98% ,83% Fidlity Global Halthcar Fund 2,9% 16, ,96% ,83% Fidlity Global Industrial Fund 2,2% 36, ,95% 806 0,83% Fidlity Global Tchnology Fund 3,7% 6, ,96% ,83% Fidlity South Easth Asia Fund 7,8% 5, ,96% ,83% JPMorgan Global Financials 5,3% 45, ,90% ,86% JPMorgan Global Rsourcs 4,4% 21, ,90% ,86% Schrodr AS C F Acc 3,2% 120, ,02% ,75% Schrodr Em Eur Acc 0,6% 22, ,11% 242 0,90% RBS 90 Saf not Agri ,5% 95,10% ,00% 300 Subtotaal Zaklijk waardn 48,8% ,84% Kostn Vrmognsbhr uro pr jaar + 0,3% x BTW Totaal Portfuill ,95% ,02% Kostn blggingsfondsn zijn xclusif: a) transactikostn bij aan- n vrkoop van ht fonds zlf c) bwaarloon b) intrstkostn d) op- n afslag bij aan- n vrkoop tov NAV

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg 5 2021 HZ Hrlm tlfoon: Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie