VV&C Position Paper Passende Provisie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VV&C Position Paper Passende Provisie"

Transcriptie

1 VV&C Position Papr Passnd Provisi 1

2 1. Inliding Bij d invoring van MiFID zijn rgls gstld ovr passnd provisi. Dz zijn door d AFM op 16 juli 2009 nadr uitgwrkt in d Lidraad passnd provisis Blggingsondrnmingn. In d lidraad is n stroomdiagram opgnomn (bijlag 1) dat dint als richtsnor bij ht bantwoordn van d vraag of r sprak is van passnd provisi. Bij brif van 15 maart 2011 aan d Twd Kamr hft d ministr van Financiën ht Actiplan Financiël Sctor bknd gmaakt. Daarin wordn tin vrbtrpuntn aangkondigd. Ondr punt 10 staat: Ndrland zt in op n provisivrbod voor blggingsondrnmingn op Europs nivau. In d aankomnd ondrhandlingn ovr d hrzining van d MIFID-richtlijn (Markts in Financial Instrumnts Dirctiv) zt Ndrland in op ht vrbidn van provisis bij blggingsdinstn als advis n vrmognsbhr. Om t waarborgn dat blggingsondrnmingn (o.a. bankn n vrmognsbhrdrs) volldig in ht blang van d cliënt handln, dinn zij alln dirct door d cliënt t wordn btaald voor hun dinstn. Momntl kunnn provisis (ook wl distributivrgodingn) van aanbidrs van financiël instrumntn r voor zorgn dat d blggingsondrnming in haar rol als intrmdiair zich in haar dinstvrlning laat lidn door andr blangn dan ht cliëntblang. Mocht n vrbod op Europs nivau (op kort trmijn) nit haalbaar blijkn, dan zal ik alsnog nationaal stappn ondrnmn om dz provisis t vrbidn. D financiël crisis hft ht vrtrouwn van cliëntn aan ht wankln gbracht. Omdat d vrmognsbhrdr uit d aard van zijn wrkzaamhdn hl dicht bij d cliënt staat (n omgkrd) hft dz crisis invlod ghad op ht brop vrmognsbhrdr. D VV&C is van mning dat ht blang van d cliënt altijd voorop dint t staan. Vrtrouwn n tvrdnhid van d cliënt hft immrs dirct wrslag op d dinstvrlning aan d cliënt n d duurzaamhid van d cliëntrlati. D VV&C ondrschrijft ht vrbod op lk vorm van nit mt d cliënt ovrngkomn provisi n ondrstunt d transiti waarbij d vrmognsadvisur/bhrdr uitsluitnd n volldig door d blggnd cliënt wordt btaald. Ht blang van d consumnt dint t alln tijd voorop t staan. D ldn van d VV&C don daarom n oprop aan d politik, d wtgvr n d tozichthoudrs om n glijk splvld t crërn. In d ktn van blggingsadvis n vrmognsbhr zijn vrschillnd functis t dfiniërn n kostnplaatsn vast t stlln. Ht mrndl van d klantn blgt via d grootbankn waar all functis n kostn op n vaak winig transparant wijz wordn doorbrknd. D ldn van d VV&C willn bnadrukkn dat in n god functionrnd blggingsmarkt r optimal moglijkhdn motn zijn voor onafhanklijk advis. Vrij ondrnmrs di voor hun klantn d idal advisktn kunnn n willn assmblrn. Dat is juist d mrwaard van d zlfstandig vrmognsbhrdr. Om ht functionrn van n glijk splvld t illustrrn gvn wij hirondr d moglijk btaalstromn, ht rlvant bgrippnkadr n omschrijvn wij ht blang van wt -n rglgving om n glijk splvld t garandrn. 2

3 Uitgangspuntn daarbij zijn: Ht blang van d cliënt staat cntraal. Dat komt d kwalitit van d dinstvrlning n ht brop vrmognsbhr tn god n is onzs inzins bpalnd voor d continuïtit in d rlati mt d cliënt. D cliënt wordt volldig kuzvrijhid gbodn in bloningsvormn voor d aan hm vrlnd dinstvrlning. D TER (Total Expns Ratio van blggingsfondsn) mot volldig transparant wordn. Omdat d distributivrgoding gaat vrvalln, dint d TER navnant lagr t wordn. En vrbod op ht btaln van vrgodingn zal chtr naar onz mning in Ndrland nit lidn tot n vrlaging van d (buitnlands) fondskostn. Ht zal n grot vrschraling in ht intrnational aanbod van fondsn twgbrngn. Bankn zulln rdr gnigd zijn huisfondsn aan t bidn. Om di rdn motn all advisurs n bhrdrs wttlijk vrplicht wordn all vrgodingn aan d consumnt door t gvn. Ht zal daarbij in n gwnst lvl playing fild rg onglijk uitpakkn wannr (groot)bankn di vrgodingn íntrn vrrknn, of in hun bhrtarif vrwrkn. All vrgodingn uit productn dinn volldig doorbtaald t wordn aan d blggr. All kostn, di wordn gmaakt om d portfuill van n cliënt t bhrn, zijn volldig transparant n wordn rchtstrks n inzichtlijk in rkning gbracht bij d cliënt. Dit gldt voor all ondrnmingn di nig vorm van vrmognsbhr, vrmognsadvis dan wl xcution only dinstn aanbidn. Tussn all sctorn in d markt mot n lvl playing fild zijn, mt nam tn aanzin van kostntransparanti. Wttlijk rglingn mogn gn rchtsonglijkhid latn ontstaan. Fiscal voordln wordn uit financiël productn n dinstn ghaald of r wordt tnminst n glijk splvld gcrërd. Ht mag voor n blggr nit uitmakn of dz bij n bank, vrzkraar of blggingsondrnming blgt. D inconsistnti van BTW-blast dinstn, aftrkbar adviskostn n banksparn mt alln ign fondsn mot wordn grparrd. 3

4 2. Achtrgrond a. Btrokkn partijn D bij dz problmatik btrokkn partijn zijn: - D cliënt: d nit-profssionl indblggr, d particulir of rchtsprsoon, di gkozn hft om (n dl van) zijn vrmogn t blggn. - D zlfstandig vrmognsbhrdr: n blggingsondrnming mt n vrgunning x art. 2:96 ondr a, c n/of d van d Wft. D vrmognsbhrdr kan ht vrmogn van n cliënt bhrn (discrtionair vrmognsbhr) of d cliënt van advis voorzin, waarna hij in opdracht van d cliënt n ordr tot uitvoring van n transacti doorgft aan n commissionair. - D commissionair: n blggingsondrnming di is toglatn tot n burs of n grglmntrd platform, waar aan- n vrkooptransactis kunnn wordn uitgvord. - D dpotbank: n bank waar n cliënt van n vrmognsbhrdr n rkning hft, waar ffctn n gld wordn bwaard. Vlal is d dpotbank ook d commissionair. - D blggingsinstlling: bhrdr van n blggingsfonds. Ht blggingsfonds kan rchtstrks, dan wl via n vrmognsbhrdr, n blggingsondrnming ondr nationaal rgim of n bank wordn aangbodn aan d cliënt. - D bank: n krditinstlling di zowl vrmognsbhrdr, commissionair, dpotbank als blggingsinstlling kan zijn n dz dinstn aanbidt aan cliëntn. b. Soortn btaalstromn In d rlati cliënt vrmognsbhrdr/bank dpotbank/commissionair zijn d volgnd moglijk btaalstromn moglijk: 1. Bhrf: d cliënt btaalt n prcntag van ht vrmogn ondr bhr aan d vrmognsbhrdr. In dz vrgoding kunnn afsprakn gmaakt wordn ovr urndclaratis, prformancmtingn, stortingn n onttrkkingn, tc. 2. Advisf: bij n advisrlati btaalt d cliënt aan d vrmognsbhrdr n vrgoding (% gadvisrd vrmogn of uurtarif). 3. Transactikostn: total kostn di gmaakt wordn voor d uitvoring van n transacti op n burs, bij n fondslvrancir of n transfr-agnt. D dpotbank/ commissionair of ffctngiro brngt dz kostn (vntul namns d blggingsondrnming) rchtstrks in rkning aan d cliënt. 4. Total kostn blggingsfondsn: blangrijk ondrdl van dz kostn is d TER (Total Expns Ratio). Onduidlijk voor d cliënt is ho dz TER wordt brknd, wlk kostn daarondr valln n wlk kostn nog mr door n blggingsfonds in rkning wordn gbracht. In ht prospctus van n toglatn blggingsfonds staan dz kostn wliswaar omschrvn, maar ht totaal ffct van dz kostn staat nit vrmld. 5. Distributivrgodingn uit blggingsfondsn: bdragn di btaald wordn door blggingsinstllingn (blggingsfondsn) aan d wdrvrkopr. Dat kan zijn n bank, vrmognsbhrdr, blggingsondrnming ondr nationaal rgim of n financiël dinstvrlnr mt n vrijstlling krachtns ht nationaal rgim. 6. Bwaarloon: Bwaarloon wordt door d dpotbank rchtstrks n transparant in rkning gbracht bij d cliënt. 7. Vrgoding voor coupon-/dividnd uitkringn n lossingn: door d cliënt t btaln kostn voor d inning van coupon/dividnd uitkringn n lossingn n uitkring van rnt op ffctn. Dz kostn wordn door d commissionair, d dpotbank of ffctngiro bij d cliënt rchtstrks in rkning gbracht. 4

5 8. Kostn bmiddling uitvoring ffctntransacti: Kostn di door d bwaarbank/commissionair in rkning wordn gbracht voor d bmiddling n uitvoring van ffctnordrs. Hirondr valln voor d buitnlands ffctnordrs ook d kostn van buitnlands claring n kostn corrspondnt, waarbij ht in rkning gbracht bdrag nit glijk hoft t zijn aan d kostprijs. 9. Kostn tozicht: d wttlijk opglgd kostn aan blggingsondrnmingn; stds mr vrmognsbhrdrs rknn (n dl van) d kostn van tozicht rchtstrks n gspcificrd door aan d cliënt. 10. Emissif: vrgoding btaald door d mittnt aan d commissionair/bank n dls doorbtaald aan vrmognsbhrdr n/of cliënt. c. Provisis Provisis zijn vrgodingn di d financiël ondrnming btaalt of ontvangt. Er zijn vir soortn provisis di n financiël ondrnming kan ontvangn n di nit rchtstrks door d cliënt wordn btaald: - Distributivrgoding: provisi di d (dpot)bank/vrmognsbhrdr krijgt van blggingsfondsn. - Rtourprovisi: provisi di d vrmognsbhrdr krijgt van d dpotbank/commissionair uit hoofd van transactis. - Emissif: bij d missi of plaatsing van n product btaalt d mittnt aan d commissionair, di vrvolgns n dl van dit bdrag kan doorgvn aan d vrmognsbhrdr. - Aanbrngprovisi: provisi di d blggingsondrnming btaalt aan aanbrngrs van cliëntn (tussnprsonn/cliëntnrmisirs). 5

6 3. Ovrwgingn tn aanzin van provisis n ovrig financiël stromn 3.1 Bstands- of distributivrgodingn Tn aanzin van distributivrgodingn mrkt d VV&C ht volgnd op: D ministr stlt voor om ht aannmn van distributivrgoding t vrbidn. En juridisch juistr wijz om dz provisi uit t bannn zou zijn om ht don van d uitkring t vrbidn. Ht blijft vrmd dat ht moglijk vrbod op uitkring van distributivrgodingn zich richt op d ontvangnd partijn, waarondr vrmognsbhrdrs, n nit op d uitkrnd instlling, ht blggingsfonds c.q. d blggingsinstlling. Standpunt D vraag of n door n blggingsfonds uitgkrd distributivrgoding d kwalitit van d dinst aan d consumnt tn god komt, kan nit positif wordn bantwoord (ovrigns ht tgndl ook nit). Vanuit ht princip dat ht blang van d cliënt cntraal staat n omdat d vraag, of d distributivrgoding dat blang dint, nit onwrlgbaar positif kan wordn bantwoord, ondrstunt d VV&C ht id dat distributivrgodingn in princip motn wordn afgschaft. Daarbij gldt wl ht volgnd uitgangspunt: Aangzin d distributivrgodingn nu als kostn wordn opgnomn in d TER (Total Expns Ratio = Total Kostn) van n blggingsfonds, ligt ht voor d hand dat d TER omlaag gaat. Omdat, buitn d producnt, nimand volldig inzicht hft in d samnstlling van d TER (n dat gldt al hlmaal voor fund-of-funds) achtn wij n volldig spcificati van d TER n uitgangspunt. In ht jaarvrslag van n blggingsfonds wordt wl n opsomming ggvn van d kostn, maar ho di zijn samngstld is nit inzichtlijk. Zo wordn bijvoorbld in n jaarvrslag van n blggingsfonds d uitgkrd distributivrgodingn nit apart bnomd, trwijl volgns bijlag 1 zowl d van drdn ontvangn als aan drdn btaald vrgodingn naar d (ind)klant inzichtlijk gmaakt horn t wordn. Onduidlijk voor d cliënt is ho d TER wordt brknd, noch of dz all kostn van ht bzittn of vrhandln van ht blggingsfonds wrgft, noch ho dz in rkning wordt gbracht bij d cliënt. Dit is onlangs ook door d AFM gconstatrd (bijlag 2). Als gsprokn wordt ovr Total Kostn, dan motn ook d Total Kostn transparant zijn. Kanttkningn Bij implmntati van n nzijdig afschaffing in Ndrland dot zich n aantal problmn voor. Ht rst problm btrft ht fit dat ht ovrgrot dl van d voor Ndrlands consumntn bschikbar blggingsfondsn van nit-ndrlands origin zijn. Dz fondsn zulln naar vrwachting nit brid zijn voor Ndrlands particulir blggrs n apart sharclass in t vorn waarin d distributivrgodingn uit d TER zijn vrdwnn n d samnstlling van d TER ook volldig transparant is voor d cliënt Tn twd: wannr in Ndrland activ bankn n zlfstandig vrmognsbhrdrs gn distributivrgodingn mr mogn ontvangn btknt dit dat dz 6

7 bankn/vrmognsbhrdrs hun tarivn zulln motn vrhogn om hun gmis in inkomstn t compnsrn mt n hogr bhrf. Ovr d (vrhoogd) bhrvrgoding dint nog ns (19%) BTW grknd t wordn. En ongwnst nvnffct in ht nadl van d cliënt. D particulir blggr krijgt hir gn nkl voordl voor trug, zkr als d TER van d blggingsfondsn (volgns onz vrwachtingn) nit omlaag gaat. (N.B. Blggingsfondsn zijn BTW vrijgstld.) En oplossing is dat, in ht blang van d particulir consumnt, all distributivrgodingn di door bankn/vrmognsbhrdrs van blggingsfondsn wordn ontvangn, wttlijk, voor d voll 100% door d dpotbankn/bwaardrbdrijvn transparant n dirct wordn uitgkrd aan d individul blggr. Hirm vrdwijnt d moglijk prvrs prikkl uit ht systm zondr dat hirbij d Ndrlands consumnt t makn krijgt mt n vrhoging van zijn total kostn van blggn. Rstrt ht problm van d xtra t btaln BTW ovr d bhrvrgoding. 3.2 Rtourprovisi D rtourprovisi is t vrglijkn mt d bloning van n dtailhandlaar di af fabrik laat lvrn. D dtailhandlaar sprkt mt d consumnt n totaalprijs af. In di totaal prijs zit naast d prijs van d fabrik ook d vrgoding voor d dtaillist. D fabrik facturrt aan d klant dz ovrngkomn totaalprijs n vrgodt vrvolgns d provisi door naar d dtailhandlaar. D transactikostn (= d totaal prijs) wordt door d commissionair/ordr-uitvornd bank (= d fabrik) dirct n volldig bij d klant in rkning gbracht. Hirna wordt door d commissionair/ordr-uitvornd bank n dl doorbtaald aan d vrmognsbhrdr (= d dtailhandlaar). In d huidig situati wordn d transactikostn door d dpotbank rchtstrks bij d cliënt in rkning gbracht, waarna d dpotbank n dl van d ontvangn gldn doorbtaalt aan d vrmognsbhrdr. D ministr is van mning dat hir n prvrs prikkl vanuit kan gaan, aangzin d vrmognsbhrdr r blang bij hft om zovl moglijk transactis t don n zo n zo hoog moglijk rtourprovisi t ontvangn n omdat d cliënt nit kan zin dat lk transacti kan rsultrn in opbrngst voor d vrmognsbhrdr. Daar zijn divrs kanttkningn bij t makn: - D voorondrstlling van d Ministr gaat ons inzins uit van n nit grchtvaardigd wantrouwn. Dat wordt gstaafd door ht zr gring aantal klachtn di door cliëntn wordn ingdind tgn zlfstandig vrmognsbhrdrs. Voor n zlfstandig vrmognsbhrdr is d unik rlati mt zijn cliënt immrs zijn cor businss. - D tozichthoudrs boordln d dskundighid, btrouwbaarhid n intgritit van n lidinggvnd, htgn wantrouwn ook nit rchtvaardigt. - Sinds 2002 bstaat r n vrbod op churning, waar ook op wordt togzin. - D vrmognsbhrdr is gn productvrkopr, maar zt in op n langdurig rlati mt n cliënt. - In ht kadr van MiFID is ht nu al zo, dat bij blggingsondrnmingn all btaald n ontvangn provisi transparant is voor d cliënt. - DSI hft Intgritit als n van d blangrijkst critria. Idr tw jaar wordt d intgritit gtotst d.m.v. d PIT. Ca. 95% van d vrmognsbhrdrs is aangslotn bij DSI. 7

8 Standpunt Gzin d brif van d ministr n ht daarin guit voornmn om af t dwingn dat vrmognsbhrdrs alln dirct door d cliënt wordn btaald voor hun dinstn, stlt d VV&C ht volgnd voor: All transacti grlatrd kostn kunnn door d vrmognsbhrdr in rkning wordn gbracht bij d cliënt. Vrvolgns wordn d uitvorings- n afwikklingskostn door d vrmognsbhrdr btaald aan d dpotbank/commissionair. (zi bijlag 3). Dit bdrag kan lagr liggn dan ht bdrag wat aan d cliënt in rkning is gbracht. Essntil is ht fit dat d cliënt volldig inzicht hft in d transactitarivn di d vrmognsbhrdr ontvangt. Ook hir is volldig transparanti vanzlfsprknd. Daarm wordt voldaan aan d is dat d vrmognsbhrdr uitsluitnd door d cliënt wordt btaald. 3.3 Emissi-/ Plaatsingskostn D mittnt btaalt d commissionair/bank n bdrag voor d plaatsing van d missi. D commissionair kan (n dl van) di vrgoding doorgvn aan d inschrijvr, d vrmognsbhrdr. Dzlfd vrglijking als bij rtourprovisi tussn fabrik n dtaillist kan ook hir wordn gtrokkn: bij missis/plaatsingn zit in ht total door d blggr t btaln bdrag ook d vrgoding van dgn di r voor zorgt dat d missi/plaatsing door n blggr wordt gkocht. Hirbij is nvoudig t bargumntrn dat d blggr nit of nauwlijks kans had om in d missi/plaatsing dl t nmn wannr d vrmognsbhrdr/bank hm daar nit van in knnis had gstld of (in gval van vrij hand bhr) nit had aangkocht. Vanzlfsprknd hft d vrmognsbhrdr/bank ondrzocht of d ffctn van dz missi/plaatsing gschikt zijn voor d cliënt alvorns dz hirvan op d hoogt t brngn dan wl voor cliënt aan t kopn. Ht blang van d klant staat immrs voorop. Standpunt D ldn van d VV&C zijn van mning dat ook hir transparanti d krn is. Vrgodingn van d mittnt wordn volldig n transparant doorbtaald aan d cliënt. D bank/vrmognsbhrdr kan vrvolgns d cliënt n bdrag in rkning brngn voor d wrkzaamhdn di zijn vrricht om d plaatsing t ralisrn. 3.4 Aanbrngprovisi Ook d vrgoding di d vrmognsbhrdr btaalt aan d aanbrngr van n cliënt valt ondr d MiFID rgls. D Lidraad passnd provisis btrft immrs vrgodingn di d blggingsondrnming ontvangt of vrschaft. Ook mt dz vrgoding dint prudnt t wordn omggaan. Dat d aanbrngr n vrgoding ontvangt voor glvrd dinstn (ht door n drd aanbrngn van n cliënt schlt d blggingsondrnming marktingkostn n tijd), is t ondrbouwn. Uitgangspunt Ht bdrag dat btaald wordt voor d kostn di n aanbrngr maakt, mot in vrhouding staan tot d door d aanbrngr glvrd dinst. En d cliënt dint t wtn wlk vrgoding d aanbrngr ontvangt van d blggingsondrnming. Hirbij dint ook t gldn, dat voor via n aanbrngr gworvn cliëntn, tarifstructurn wordn ghantrd, di nit substantil afwijkn dan voor dirct gworvn cliëntn c.q. d vnstrtarivn. 8

9 3.5 Kostn van tozicht In ht vrldn is door d VV&C al ns gplit voor ht wttlijk vrplicht vrmldn op d cliëntnnota van d kostn van tozicht. D wttlijk opglgd tozichtkostn, in lk gval ht variabl dl daarvan, wordn door stds mr vrmognsbhrdrs rchtstrks n transparant gfacturrd aan d blggr. Zo wordt ook transparant voor d cliënt dat tozicht gld kost. Blggrs di via n gassmblrd ktn blggn, dinn om dzlfd rdn gn opnstapling van tozichtkostn t krijgn. En blggr di via n bank, vrzkraar, nationaal rgim advisur, of rchtstrks bij n blggingsinstlling of bij n blggingsondrnming blgt, dint glijk bhandld t wordn. 3.6 Fiscalitit Ht fiscal kostnvoordl van sommig dinstn n productn dint t wordn afgschaft of tnminst volldig ondrworpn t wordn aan n glijk splvld. Ht mag voor n blggr nit uitmakn of dz bij n bank, vrzkraar of blggingsondrnming blgt. D onrlijkhid van BTW, d aftrkbar n BTW vrijgstld adviskostn n ht banksparn mt alln ign fondsn mot wordn grparrd. 3.7 Ovrig kostn D VV&C is van mning dat wttlijk mot wordn grgld dat all kostn transparant zijn n rchtstrks in rkning wordn gbracht bij d indblggr. Nt zoals d cliënt gaat bgrijpn dat hypothkadvis nit gratis kan zijn, mot hij ook wtn dat kostn in rkning wordn gbracht di, tot op hdn, bij ht aangaan van d ovrnkomst nit hldr zijn. Ht aanbidn van d dinst vrmognsbhr voor 0,3% van ht bhrd vrmogn pr jaar, zoals sommig financiël ondrnmingn don, is gn rël tarif. In bijlag 4 is n voorbld opgnomn van d, door ons achtrhaald, kostn di n cliënt btaalt voor ht bhr van n portfuill bij n grootbank. D total kostnstroom van n cliënt in bld t brngn blijkt voor buitnstaandrs nagnog onmoglijk. Wllicht is n indicati dat srius vrmognsbhr n aantal urn intak n cliënt contact pr jaar vrist, alsmd analys, rsarch n ht volgn van d marktn. Dan is r nog ht portfuill bhr, complianc, rapportags n transactibwaking. Vrglijk dan d vrmognsbhrdr mt n gmiddld rvarn dinstvrlnr als advocaat, accountant n nm dan n rël uurvrgodingtarif plus ovrhad, dan zal duidlijk zijn dat bij gmiddld vrmogns van n mr md door all bwaking, r nit kostndkknd gwrkt kan wordn voor dit soort tarivn. Onduidlijk is ho divrs kostn, zoals bijvoorbld valutakostn, wordn vrdld ovr d vrschillnd afdlingn binnn n financil conglomraat. Dat gldt zowl voor bancair instllingn als voor grot (buitnlands) blggingsinstllingn. Tnslott Omdat wij ht ambacht vrmognsbhr willn vrstrkn, mrkn wij nog ht volgnd op: D rvaring lrt dat d dinst xcution only in contractn trcht komt om aanspraklijkhid van d aanbidr t ontlopn. D tots of xcution only wl passnd is voor d blggr wordt bwust achtrwg glatn. Hirdoor constatrn w dat blggrs mt gn of nauwlijks knnis n/of rvaring gaan blggn in risicovoll marktn n productn. D VV&C acht ht noodzaklijk dat vooraf gtotst wordt of xcution only wl wordt aangbodn aan blggrs, di ovr voldond 9

10 knnis bschikkn. En lvl playing fild is ook noodzaklijk tn aanzin van dskundighid n intgritit van dignn di dirct contact hbbn mt d cliënt ovr blggingn. Ht bglidn van n cliënt in d kuz van blggingsfondsn, blggingsproductn of ovrig ffctn mag uitsluitnd wordn gdaan door advisurs di voldond knnis van zakn hbbn. Ht is onjuist dat voor ht kizn van n bpaald blggingsfonds of product (bijv. in combinati mt n hypothk) mindr knnis vrist zou zijn, dan voor vrmognsbhr door n vrmognsbhrdr. Wij plitn tn aanzin van d ffctnsctor voor nduidighid in opliding, xamns n n cntral rgistrati van prsonn, di dirct klantcontact hbbn. Aangzin ht DSI n d VBA (bropsvrniging van blggingsprofssionals) ruim knnis n rvaring hbbn in d ffctnsctor ligt ht voor d hand om dz institutn daarvoor aan t wijzn. D VV&C kist voor d cliënt n stunt drhalv ht voorstl van d ministr om als blggingsondrnming gn andr btalingn mr t ontvangn dan van d cliënt. D VV&C gaat r daarbij vanuit dat r n lvl playing fild wordt gcrërd mt andr aanbidrs van vrmognsbhr: bankn n blggingsfondsn. D kostnstromn bij (groot)bankn zijn nu nit transparant. Vl bankn bidn op dit momnt vrmognsbhr aan tgn nit dkknd kostn ofwl n irrël prijs voor d dinst vrmognsbhr. Om ht product vrmognsbhr kostndkknd t makn motn bankn daarm nit alln aan d voorkant (d cliënt), maar ook aan d achtrkant vrdinn. Bankn kunnn intrn allrli kostn vrrknn n don dat dan ook op n voor d cliënt vlal nit transparant wijz. Er is voor hn n spin-off in transactikostn, (ign) blggingsfondsn, bwaarloon, productplaatsingn, missivrgodingn n funding voordln. Hirdoor blijvn bankn in staat om voor n groot dl nit transparant kostnstromn intrn t vrrknn n in hun traditionl positi t blijvn, di van middl-man: aan d voor- n achtrkant van d dinstvrlning vrdinn. Ht uitgangspunt van d VV&C is drhalv dat all kostn voor ht uitvorn van vrmognsbhr door all aanbidrs volstrkt transparant wordn gmaakt voor n rchtstrks n inzichtlijk in rkning wordn gbracht bij dgn di bdind wordt: d cliënt. ***** 10

11 Bijlag 1 11

12 Bijlag 2 Asst Managmnt: towards a program for Trating Customr Fairly Spch by Thodor Kocklkorn, board mmbr of th AFM, at th DUFAS mting at Wassnaar, 1st of Jun Trating customrs fairly is th cntral thm sinc th crdit crisis svrly hit th trust customrs placd in financial srvics firms. Espcially banks ar still in th cross hairs of socity. As a rsult thy hav mbarkd on a journy for th trust of thir clints. Thy ar valuating thir products and distribution mthods. Th yard stick is whthr thy work for th intrst of thir customr. This yourny is not asy for banks nor will socity lt thm stray away from it. 2. Asst Managrs hav not bn put cntral stag, yt on stag thy ar. Thr is plnty of talk about th now lost confidnc thir customrs onc placd in thir prformanc. Thr is considrabl buzz about th fs and kick backs that straddl th gap btwn gross and nt prformanc. Incrasingly, th rtail public is waking up to th drum bat that many institutional clints alrady march on: Costs not only mattr, thy ought to b top priority nxt to prformanc. At this point it slowly sinks in that both costs and prformanc ar no indicators asily rad off a mtr. A prfct prformanc pictur? 3. Zooming in first on prformanc, a hazy pictur coms in sight. From th prspctiv of th customr it is difficult to masur prformanc and it is vn mor difficult to prdict prformanc. This lavs th customr in th hands of two financial institutions h or sh has to trust: first, th distributor and/or advisor who h trusts to only slct thos managrs that rally add valu, and, scond, th managr who h or sh consquntly trusts to protct and/or grow his or hr mony. 4. Typically, thr to fiv yars of prformanc information is providd to customrs many funds do not vn hav a track rcord that is significantly longr. This is not nough of a priod to bas conclusions on for individual funds. Luck and skill of a fund managr can hardly b sparatd with any prcision and confidnc using such short priods. Somtims a bnchmark is not vn providd, and whr it is, it is not always clar it is th right on. For instanc is a simpl markt wightd rfrnc to b usd or a smart rfrnc rflcting prsistnt bhaviour of stocks (such as momntum)? Is th prformanc of a fund wightd for th possibl additional risk it took compard to th bnchmark? Oftn it is not and invstors nd up comparing appls and orangs whn looking at thir fund s past prformanc and th publishd bnchmark. 5. To rally add valu is not asy. It rquirs skill and not only that, it rquirs sufficintly low costs to prvnt th gains bing atn away. Acadmic litrur dos suggst that skill xists and vry tim w rad about th sag of Omaha w ar rmindd of just that. W ar also rmindd of that qustion: whr is th Bufft I can trust my mony to? 6. Th problm is that thr is no widly availabl rliabl indicator. Of cours, institutional clints can with ffort do thir analysis and du dillignc, but th rtail invstor has to rly on crudr instrumnts. On problm is that prsistnt skill is scarc. Th scond problm is that skill, onc th word dos gt out, is slf dfating: th mor mony flows into th fund, th lss likly 12

13 outprformanc will rsult (and mor likly mony gts parkd waiting for suprior invstmnt opportunitis). And th third problm, unfortunatly, is cost. Th outprformanc is wipd out mor oftn than it holds its grounds. 7. Th issus just mntiond tnd not to gt noticd during bull markts: as long as th invstmnt accounts ris vrybody is happy. It is during th bar markts that popl notic. For xampl, it was during th prvious bar markts that US rtail invstors ralizd on of th biggst sourcs of undrprformanc was costs. Th ETF industry is anothr xampl, it startd growing fast during th dotcom crash and has acclratd furthr during th crdit crisis. In th Nthrlands incrasingly th prss is writing about fund prformanc. In March this yar Ht Financil Dagblad rportd that ovr half of rtail funds ar not outprforming thir own choosn bnchmark. Evry bar markt raiss th bar for managrs. 8. In Europ it took th crdit crisis to rally put th activ vrsus passiv dbat on th agnda. Incrasingly, institutional invstors ar choosing a conscinc mix btwn passiv and activ stratgis and no longr rly on activ managrs only. This is drivn both by rsarch into prformanc as wll as opportunitis to significantly rduc managmnt cost. If I m going to gt bta rturns from you, why should I pay alpha fs? is a frquntly hard rhtoric. 9. In th currnt markt structur, rtail invstors too should think hard about thir invstmnt philosophy. Sinc distributors sm not to do a grat job spotting th scanty skillful managr that will rpat thir artistry yar aftr yar, invstors ar wis to rflct whthr th cor of thir portfolio is not in bttr hands of a sound and low cost passiv fund. Actually, som rsarch suggsts that th thoughtful nrgis of invstors is bttr dirctd to thir asst allocation as a function of thir goals, position and risk apptit, rathr than clubbing thir had ovr which fashionabl stratgy to follow. Mor prcisly, 80% of prformanc coms from a wll choosn asst allocation, th rmaining 20% flows from fund prformanc. 10. From th point of viw of th fund industry, I think th abov maks clar how important quality control is. Fund houss should dirct considrabl nrgy to nsur nw to b introducd funds hav a high liklihood of outprformanc. It is probably wis to r-valuat th prformanc of thir currnt fund portfolio in th light of th mor critical ys of customrs and stakholdrs. Both actions nd to b basd on rigorous analysis. Hlpful could b th suggstion of Ross Millr to stimat R2 and th introduction of activ xpns ratio and th activ alpha. Along a similar lin of thinking th notion of activ shar and tracking rror as introducd by Jron Crmrs and Antti Ptajisto could b instrumntal as wll. Both idas try to stablish rlativly asy to dtrmin indicators of th liklihood of outprformanc. Plas, som nhancd transparncy 11. Although it will b vry difficult for invstors to idntify th prsistntly outprforming fund, I bliv invstors would nvrthlss wlcom som, wll, nhancd transparncy. Currntly, thy hav to rly on a TER that is not a TER, thy hav no opn and standardizd way of valuating past prformanc and thy hav no practical indicators for futur prformanc. 12. Th TER is a littl bit a misnomr, as it is handicappd by not including trading costs among som othr things. It could b nhancd by adding a proxy basd on th turnovr rat of th funds. Espcially in th past fw yars th trading cost hav bn significant. For xampl a fund with a TER of around 1,2% actually had total xpnss of 2,9%. With mor xampls such as ths, it is no wondr fw funds outprformd th indx in Thr ar also th thorny tax and dividnds 13

14 issus. Taxs and dividnds ar tratd rathr diffrntly dpnding on th fund and its tax location. Th diffrncs can b matrial but can only b dtrmind diving into a lngthy prospctus and doing quit som dduction. Stock lnding practics can also b rlvant both to risk and costs, yt how a fund is daling with ths issus bcoms only clar aftr parsing som prospctus lgals. 13. Turning to th transparncy of prformanc, I acknowldg that th discussion on prformanc is rathr tchnical, yt this dos not hlp th rtail invstor. Fortunatly, institutions as Morningstar do provid guidanc. Morningstar usd to hav a mthod that did not prdict particularly wll, but has sinc 2002 mployd an improvd mthodology that has dmonstratd som prdictiv powr. Nvrthlss, th stars ar indicativ and, as it turns out, no bttr indicators that th Total Expns Ratio s. Rcntly, rsarch by Morningstar thmslvs shows TER dos th job similarly or vn bttr than thir stars 58% of th tim. This raiss again a qustion about prformanc: if both stars and TER ar indicators of outprformanc, why do w s so many thr or two star funds and why ar thr so many funds with rlativly high costs? Cost: a significant challng 14. This brings us at costs, indd a cntral thm whn dciding which funds to us. It is instructiv to compar th US and Europan markts. For startrs, on stumbls ovr th mountain of Europan funds, 33 thousand in 2009, having strolld past th 7600 funds in th US. This has not bn always th cas: in 1993 thr wr somwhat ovr 5000 funds in Europ. What s mor, th avrag fund siz in Europ has not rally movd in tn yars: in 2008 it was Euro 15,7 million, smallr than th avrag in Compar this again with th US whr th avrag fund outsizs its Europan cousins with a factor of hundrd. 15. Ths numbr and siz diffrncs do hav an impact on costs. Th avrag US fund fs ar significantly lowr than thir Europan cousins. Typically fs in th US ar wll blow 1%, whras in Europ thy tnd to b 1,5% or highr. Th diffrnc in trms of rducd walth accumulatd ovr thirty yars is significant: wll ovr 10%. 16. Disclosur standards in th US, according to Morningstar, ar highr. Th whol pictur paints th US as a mor matur markt that is bttr in tun with th intrsts of its customrs. In th US it is govrnmnt that is trailing som of its Europan countrparts. For instanc, th Nthrlands is doing bttr on rgulatory and tax issus. 17. What is spaking for th US is th prsnc of institutions as Vanguard and popl as John Bogl, who has bn prssing th mssag of low cost alrady for many yars. Thr is no quivalnt in Europ. Of cours, th scal of th US funds also xplains som of thir cost advantags. According to industry xprts, th mushrooming numbr of funds in Europ is fulld by th prcption that a flow of nw products is ncssary to lur invstors. In thir viw, fund houss hav mor bcom markting machins rathr than fiduciary institutions filding th trust of thir bnficiaris. Evry possibl invstmnt trnds gt translatd into nw funds. 18. Anothr fatur of th Amrican markt is th intns comptition for invstor dollars, whr invstors as mntiond arlir hav a kn y on costs. Th prvalnt opn architctur nabls this to som xtnd. In many Europan countris, opn architctur is not or hardly availabl, although th Nthrlands is a happir xampl. Nvrthlss, also in th Nthrlands distribitors hold th powr in th valu chain. Thy hav ownrship of th customr rlation. So far fund managrs hav not found building thir own distribution prsnc attractiv nough. Th rsult is that many rtail fund managrs ar not rally in touch with thir clints. Wors, from 14

15 thir prspctiv, thy ar in th hands of distributors stting th chargs for thir distribution srvics. 19. Espcially th lattr is an important contributing factor to highr costs in Europ. Easily, of th 1,5% managmnt f, 80 basis points ar payd out as `rtrocssions to th distributor, whthr th distributor prforms an xcution only, advic or invstmnt managmnt srvic. Of cours, th rsulting highr managmnt f maks it much hardr for th fund managr to outprform th bnchmark. 20. Th systm of rtrocssions, and in that sns th distribution structur, of th Europan markts is undr scrutiny. In th prss on critical articl aftr th othr is publishd. Th UK has dcidd on a ban of sorts in thir Rtail Distribution Rviw. In th Nthrlands, mr. D Jagr, ministr of Financ, has indicatd h intnds on way or th othr to ban rtrocssions in th Nthrlands as wll. It is xpctd that th Europan Commission will also propos a ban on rtrocssions, at last in combination with advic or invstmnt managmnt srvics. It would b commndabl if th Commission would includ xcution only as wll. 21. Som obsrvrs in th Nthrlands worry about th implications of a ban. Thy think distributors may rvrs thir opn architctur and would focus on hom mad products and wors on hom mad structurd products, by som sn as xpnsiv and ndlssly complx. Givn th growth opprtunitis in th Nthrlands in asst accumulation, this would sm to b ithr an opn invitation for th forign fund managrs to at last stablish thir own distribution platforms or for nw ntrants to do this for thm. Also, distributors sducd to snap back to thir old closd shop businss modl, would not only fac scrutiny of socity but also of th rgulator. Th old stat dos not particularly fit th notion of Trating customrs fairly now so widly profssd in th industry. 22. Scrapping th systm of rtrocssions will provid th industry, spcially th distribution sid, also with an opportunity to rthink thir pricing stratgy. Th currnt distribution pric sms strangly out of tun with both costs as wll as valu. It lumps togthr complt divrs srvics as xcution only and advic into on pric proposition, whr both costs and valu diffr significantly btwn both srvics. Appropriat pricing may rval that th currnt valu of what is calld advic in th mass markts is rathr limitd. It could spark a rnwd intrst of th big distributors to crat nw distribution concpts rlying to a highr dgr on slf assistd advic softwar. Such concpts would b abl to offr th mass markt mor valu without th nd to significantly incras cost. Trating Customrs Fairly program 23. Lt m summariz in conclusion. It is tim th industry taks charg, and pushs ahad itslf. It could do this by kick starting a Trating customr fairly program for th asst managmnt industry. Such a program could includ: o Systmatically r-valuat th currnt portfolio of funds against th critria of addd valu (past and futur likly outprformanc), cost, safty and undrstandability o Establishing standardizd prformanc information that is simpl and rliabl (and basd on appropriat bnchmarks) o Eliminating risk lmnts within funds that ar not vidntly clar to customrs and/or ar not appropriat givn customr xpctations o Establishing nhancd transparncy guidlins to mak sur th TER rally is an TER o Claning up th byzantin structur of funds in th markt today, as a first stp to improv fficincy 15

16 o Scrapping th rtrocssions, as a scond stp to rduc th amount of cost in th chain 24. Of cours, such a program will rquir tim, nduranc and rsourcs. It is possibl that to rmain sufficintly profitabl aggrssiv cost cutting is rquird. Yt, it sms it is mattr of tim bfor this program is forcd upon th industry. I hop th industry will tak th initiativ and not wait for Europan or national law making. Th AFM would support such an initiativ. I would lik alrady now to wish you succss with this ndavour. 16

17 Schmatisch ovrzicht van rtourprovisis Bijlag 3 Oud Niuw t r a n s a c t i k o s t n r tour pro vi si Dpotbank Vrmogns bhrdr cliënt b h r f Dpotbank Vrmogns bhrdr cliënt Trans acti kostn Vrmo gnsb hr dr Trans acti kostn Cliënt Voor vrmognsbhrdrs di in d huidig situati gn rtourprovisis ontvangn (n dz daarm volldig buitn hun vrdinmodl latn), kan in d niuw situati ht schma r als volgt uitzin: b h r f Dpotbank Vrmogns bhrdr cliënt T r a n s a c t i k o s t n 17

18 Dpot nr xxxxxxxxx Analys Vrmognsondrdl aantal kors waard total waard % kostn jaarlijks kostn Aandln 1 ABN-Amro multi man global asst opp b 64, , ,75% Obligatis 2 ABN-Amro abs. Rturn adv. Fund 54, , ,30% Liquidititn 3 Effctnrkning xxxxxxxxxxx Kostn blggingsfondsn zijn xclusif: a) transactikostn b) intrstkostn c) bwaarloon d) op- n afslag bij aan- n vrkoop tov NAV

19 xxxxxxxxx Dpot nr. xxxxxxxxxx Analys Sctor Fondsn Mandaat Vrmognsondrdl aantal kors waard total waard % kostn jaarlijks kostn Aandln 1 ABN-Amro consumr goods fund a 344, , ,75% ABN-Amro durabl & luxry goods fund a 649, , ,80% ABN-Amro nrgy fund b 1983, , ,80% ABN-Amro financial fund b 2203, , ,80% ABN-Amro global m markt q. Fund 626, , ,25% ABN-Amro halth car fund 2185, , ,80% ABN-Amro industrial fund a 966, , ,80% ABN-Amro information tchnology fund a 3279, , ,80% ABN-Amro matrials fund a 350, , ,80% ABN-Amro tlcommunication srv fd a 652, , ,80% ABN-Amro utilitis fund b 159, , ,80% Obligatis 12 ABN-Amro abs. rturn bond f v 300 a 391, , ,20% ABN-Amro urop convrtibl bond fund 495, , ,10% ABN-Amro uro crdit bond fund 1446, , ,10% ABN-Amro ur inflation-linkd bond fund 1190, , ,10% ABN-Amro uro obligati fonds 2309, , ,10% ABN-Amro global mrging markts bonds 185, , ,50% ABN-Amro stabl uro bond fund b 218, , ,95% Ovrig 19 ABN-Amro global multi statgi fund 966, , ,54% Liquidititn 20 Vrmognsbhrrkning xxxxxxx Kostn blggingsfondsn zijn xclusif: a) transactikostn b) intrstkostn c) bwaarloon d) op- n afslag bij aan- n vrkoop tov NAV

20 KOSTENOVERZICHT Korsn pr Aantal/ Fondsnaam Vrdling Kors Invstring in EUR kostn Klant Jaarlijks TER Kostn Klant Nominaal Vastrntnd Waardn 515 BNP Euro Inflation linkd Fonds 2,7% 102, ,00% 527 0,49% Dlta Lloyd Crdit Fund 18,7% 11, ,32% ,45% JPMorgan Blobal Convrtibl Bond 5,3% 10, ,65% ,71% Robco Flx-o-rnt 2,6% 103, ,85% 417 0,35% Schrodr Euro Corporat Bond 15,7% 15, ,07% ,45% UBS Emrging Economy Bond Fund 6,1% 1.206, ,84% ,72% 849 Subtotaal Vastrntnd waardn 51,2% ,29% Opbrngstn Dpotbank Ontvangn Bstandsvrgoding Dpotbank Zaklijk Waardn BGF Latin Amrica Fund 6,6% 75, ,10% ,05% BGF World Enrgy Fund 1,4% 18, ,07% 552 1,05% BGF World Mining Fund 0,5% 60, ,09% 182 1,05% BNP Paribas Obam 1,7% 51, ,11% 370 0,65% BNP World Utility 0,9% 71, ,76% 306 0,98% Dlta EUR Dlnmingn 1,2% 26, ,36% 313 0,63% Fidlity Emrging Markts Fund 1,0% 16, ,97% 389 0,83% Fidlity Global Consumr Fund 4,1% 23, ,98% ,83% Fidlity Global Halthcar Fund 2,9% 16, ,96% ,83% Fidlity Global Industrial Fund 2,2% 36, ,95% 806 0,83% Fidlity Global Tchnology Fund 3,7% 6, ,96% ,83% Fidlity South Easth Asia Fund 7,8% 5, ,96% ,83% JPMorgan Global Financials 5,3% 45, ,90% ,86% JPMorgan Global Rsourcs 4,4% 21, ,90% ,86% Schrodr AS C F Acc 3,2% 120, ,02% ,75% Schrodr Em Eur Acc 0,6% 22, ,11% 242 0,90% RBS 90 Saf not Agri ,5% 95,10% ,00% 300 Subtotaal Zaklijk waardn 48,8% ,84% Kostn Vrmognsbhr uro pr jaar + 0,3% x BTW Totaal Portfuill ,95% ,02% Kostn blggingsfondsn zijn xclusif: a) transactikostn bij aan- n vrkoop van ht fonds zlf c) bwaarloon b) intrstkostn d) op- n afslag bij aan- n vrkoop tov NAV

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

I OPERATIONALISERING VAN VASTGOEDDERIVATEN: EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1

I OPERATIONALISERING VAN VASTGOEDDERIVATEN: EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1 I OPERATIONALISERING VAN VASTGOEDDERIVATEN: EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1 - En vrknr~ing van d kanscn n bdrigingn ondr: aanbidrs, afnml:~,$nancirs n adviszlrs - M.E. Vrmuln MBA MRICS Croslaan 143a 3521 DB

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie