Samenstelling van Bestuur en Directie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling van Bestuur en Directie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3 Samenstelling van Bestuur en Directie Bestuur: Voorzitter- C.N. Rozenblad Secretaris M. Beck Penningmeester L. Kloof Lid R. Jaleti Lid H. Jintie Lid C. Cairo Lid E. Fraenk Directie: Algemeen Directeur E.D. van Eer Onderdirecteur Financieel Administratieve Zaken K. Somai Coördinatiecentrum: Zonnebloemstraat Postbus 4086 Telefoon: (597) Fax: (597) Website: Paramaribo Suriname Foto omslag: Ara

4 Banabeki

5 Inhoud 1. Profiel van de Stichting 4 2. Directieverslag Toegang tot en beschikbaarheid van zorg op basis van behoefte Gezondheidsbevordering door preventie en screening Onderhoud en verbetering van het functioneren van de organisatie Projecten Medische Zending in cijfers 9 3. Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroom overzicht Algemene Toelichting 17 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 17 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toelichting op de balans 18 Accountantsverklaring 24 Lijst van afkortingen 27 MZ jaarverslag

6 1. Profiel van de Stichting De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname is opgericht bij notariële akte op 22 mei De Stichting is opgericht om het medisch werk, in het bijzonder in het binnenland van Suriname dat voorheen opgedragen was aan: De Stichting Medische Zending der Evangelische Broeder gemeente in Suriname (Medizebs); De Pater Ahlbrinck Stichting (P.A.S.); De Stichting Medische Zending voor Suriname (M.Z.S.), van betrokkenen over te nemen en te concentreren. Als zodanig kan de Stichting aangemerkt worden als rechtsopvolger van de genoemde organisaties en is de Stichting niet stataal, maar wordt vanwege de rechtsopvolging gefinancierd door de overheid. De Stichting heeft tot doel het bevorderen en waarborgen van het lichamelijk-, geestelijk-, sociaal en emotioneel welzijn van de bevolking in het binnenland van Suriname volgens de primary health care principes, een en ander gedreven door het motief het evangelie uit te dragen in woord en daad. De Medische Zending maakt zich sterk voor het opzetten en instandhouden van een efficiënt, eigentijds en dynamisch gezondheidszorgsysteem in rurale gebieden door: Het opzetten en in stand houden van gezondheidscentra; Het opleiden, trainen en bijscholen van gezondheidswerkers; Het samenwerken en plegen van overleg met overheids- en particuliere instellingen en individuen in het belang van de Primary Health Care. Daarbij ondersteunt onze organisatie de bewoners van rurale gebieden bij de verbetering van hun gezondheid en hun maatschappelijke participatie door: uit te gaan van de gezondheidsbehoeften van de bewoners; gericht te zijn op optimale participatie in educatie en preventie; basering op de laatste stand van de wetenschap; kwaliteit van basis medische zorg en organisatie; het beschikbaar hebben van transport- en communicatiemiddelen en communicatiesystemen; arbeidscreatie, middels het scholen van de bewoners en hen in te zetten als gezondheidswerkers en ondersteunend personeel; met het continueren van de zorg, isolement van de bewoners tegen te gaan. Ter verbetering van de zorg investeert de organisatie in: Onderzoek en facilitering van onderzoeksprojecten; Opleiding; Productvernieuwing en productuitbreiding; Communicatiesystemen; Expertise; Netwerken. Wij streven ernaar een erkend toonaangevend expertisecentrum te blijven in Suriname en daardoor: Zekerheid te bieden aan de bewoners van de rurale gebieden; De overheid en ook het bedrijfsleven in rurale gebieden te verzekeren van professionele dienstverlening. 4 MZ jaarverslag 2011

7 De volgende kernwaarden gelden als uitgangspunt: Ownership; Behulpzaam, Verdraagzaam en Respectvol; Innovatief; Ondernemend; Excellent. De Medische Zending is de organisatie die eerstelijns gezondheidszorg volgens primary health care principes aanbiedt aan de bewoners van het binnenland van Suriname. Dankzij de gehanteerde principes kan gesteld worden dat toegewijde kwaliteitszorg op maat onze specialiteit blijft. Het geografische werkgebied beslaat 90% van de oppervlakte van Suriname, waarin ongeveer personen wonen, met de grootste concentraties langs de rivieren in de oostelijke helft van het land. De activiteiten die moeten leiden tot het product worden momenteel uitgevoerd op de 56 locaties in het binnenland, die worden aangestuurd en ondersteund vanuit het Jan van Mazijk coördinatiecentrum te Paramaribo. Het dienstenpakket dat de Medische Zending PHCS verstrekt, omvat: Algemeen spreekuur volgens gestandaardiseerde protocollen met medicamenten uit de essentiële geneesmiddelenlijst naar WHO standaarden; Huisbezoek; Spoedeisende hulp buiten normale bezoektijden van de polikliniek; Observatie op de polikliniek; Spreekuur voor ouders en verzorgers van kinderen tussen 0 en 5 jaar; Vaccinatie middels uitvoering van het Expanded Program on Immunisation (EPI); Prenatale consultatie van aanstaande moeders; Tandheelkundige dienstverlening en preventie; Fysiotherapeutische dienstverlening; Overleg met specialisten in de tweedelijn omtrent adviezen ter plekke in het binnenland of verwijzing naar het ziekenhuis (tweedelijn); Verloskunde van de ongecompliceerde baring; Spoedtransport naar de tweedelijn op medische indicatie; Voorlichting op de polikliniek en op locatie in het dorp. Bij dit dienstenpakket zijn de gezondheidsassistent, malaria microscopist en de polikliniekhulp de spil. Zij worden aangestuurd en gesuperviseerd door het streekpolikliniekhoofd (SPH) en de regiomanager. De laatstgenoemde is een arts die ervoor zorgt dat alle zaken die nodig zijn om de gezondheidszorg te kunnen bieden optimaal functioneren. Gezondheidsassistenten, malariamicroscopisten en polihulpen zijn overwegend medewerkers die zelf uit het binnenland afkomstig zijn en die door de Medische Zending zijn opgeleid. Van groot belang is ook het logistiek- en ondersteunend personeel dat onontbeerlijk is voor het zorgsysteem. De geografische plaatsing van polikliniek faciliteiten, personeel en logistiek materiaal, vindt plaats op basis van populatiegrootte, morbiditeit en bereikbaarheid van de verschillende dorpen in het binnenland. Hierbij wordt continu de kosten-batenanalyse gemaakt met efficiëntie hoog in het vaandel en wordt gestreefd naar uniforme kwaliteit tussen de verschillende regio s. MZ jaarverslag

8 Luiaard

9 2. Directie verslag De uitgangspunten van het beleidsplan , gebaseerd op de Primary Health Care-principe, zijn ook in het verslagjaar 2011 leidraad geweest voor planning en uitvoering van activiteiten. 2.1 Toegang tot en beschikbaarheid van zorg op basis van behoefte In het verslagjaar zijn de activiteiten, die de toegang tot en de beschikbaarheid van zorg voor de doelgroep moesten garanderen, met inzet van menskracht en financiën, naar redelijke tevredenheid van de directie uitgevoerd. Zo kreeg tijdens de bijscholing van 2011 het bieden van spoedeisende hulp de nodige aandacht middels training van gezondheidswerkers hierin. De aandacht voor malaria verslapte niet en er werden bijscholingscursussen gegeven aan de 21 malaria-microscopisten en aan de GZA s binnen de reguliere bijscholing. Het op voorraad houden van de technische hulpmiddelen voor de malariadiagnostiek en de beschikbaarheid van voldoende antimalariamiddelen op elke polikliniek, bleef ondanks de lage incidentie van malaria belangrijk. Het al dan niet voortzetten van de syndromale behandeling van SOA s in het binnenland is afhankelijk van een mogelijke verbetering van laboratorium faciliteiten ter plekke. In ieder geval werd voor verder HIV onderzoek van patiënten in bepaalde gevallen de CD4 1 bepaling, de viral load count en het PCR 2 -onderzoek, nu nog op project basis middels het zgn. Flying Lab, gedaan zonder dat betrokken patiënten naar Paramaribo hoefden af te reizen. Bij de opleiding tot GZA is in 2011 wederom het probleem van het grote percentage drop-outs in het eerst leerjaar gebleken. Een studie uitgevoerd in 2010 wees uit dat de belangrijkste reden hiervoor is dat aspiranten niet zo lang in het binnenland kunnen verblijven. Van mei tot en met augustus werden vrijwel alle GZA s bijgeschoold. Ook de bijscholing van polikliniekhulpen in april vond volgens planning plaats. De supervisie van de aspirant GZA s in het werkveld door de praktijkbegeleider vanuit de opleiding is vrijwel het hele jaar uitgevoerd. De supervisie van gezondheidswerkers vanuit de afdelingen medische/radio kamer, laboratorium, apotheek en PSO vond in dit jaar echter niet naar wens plaats. Niet alle posten zijn gesuperviseerd en bovendien is het resultaat van de supervisie niet zichtbaar gedocumenteerd. Wel zijn tijdens supervisiebezoeken door de medische/radio kamer klinische lessen verzorgd aan ruim 120 gezondheidswerkers in alle 5 regio s. Voor wat betreft het faciliteren van zorg in Paramaribo voor patiënten uit het binnenland kan gesteld worden dat alle patiënten, die zich aanmelden op het coördinatiecentrum, worden opgevangen en begeleid. Voor het in stand houden van faciliteiten voor algemene poli is onderhoud en nieuwbouw van essentieel belang. Onderhoud van poliklinieken en personeelswoningen werd in 2011 volgens het onderhoudsprotocol uitgevoerd, welk protocol in maart beschikbaar kwam. Nieuwbouw en renovatie werden uitgevoerd volgens de investeringsbegroting voor 2011 waarbij er 1 nieuwbouw polikliniek (Marshallkreek) werd opgeleverd, de uitbreiding van het gezondheidscentrum Brownsweg met een beddenhuis werd opgeleverd en 2 renovaties (poli Brownsweg/ poli Stoelmanseiland) werden uitgevoerd. Ook werden er 5 nieuwbouw GZA woningen en 7 gerenoveerde GZA woningen opgeleverd. De bestelling van medicamenten verliep in 2011 problematisch vanwege nieuwe regels van de farmaceutische inspectie betreffende import van geneesmiddelen. Hierdoor ontstonden er verschillende medicamenten tekorten die de dienstverlening gelukkig niet ernstig ontregelde. De Medische Zending is in 2011 gestart met de herregistratie van patiëntengegevens. De herregistratie verliep vrij vlot maar het invoeren van deze gegevens in een nieuwe database, de RGD-MZ-Your Medical Practise, welke in samenwerking met de RGD is aangeschaft, ondervond door verschillende oorzaken ernstige vertraging. Voor 2011 werden dan ook de populatiecijfers voor het binnenland, verkregen van het CBB, gebruikt (zie kerncijfes overzicht blz.11) en niet de uit eigen registratie verkregen populatie gegevens. Om een compleet geïntegreerd Primary Health Care pakket aan de doelgroep te bieden zijn er ook in 2011 specialistische missies naar de doelgroep in het binnenland uitgevoerd. Met name werden er dermatologische-, pediatrische- en oogheelkundige missies uitgevoerd. De uitgevoerde specialistische missies voor 2011 zijn t.o.v. de planning voor 87% uitgevoerd. 2.2 Gezondheidsbevordering door preventie en screening Gezondheidsbevordering door preventie en screening is, zoals het beleidsplan aangaf, ook een essentieel onderdeel van de activiteiten in het jaar geweest. Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van outreach activiteiten, (dienstverlening buiten de reguliere locaties van de Medische Zending), is dat de beschikbaarheid van transportmiddelen, instrumenten, medicatie en hulpmiddelen is gegarandeerd. Volgens planning werden er buitenboordmotoren ter vervanging van afgeschreven motoren aangeschaft en werd er volgens een schema onderhoud aan auto s, boten en buitenboordmotoren gepleegd. Ten behoeve van de preventie en bevordering van de gezondheidsstatus van moeders en kinderen werd de module Moeder en Kindzorg binnen de bijscholing voor GZA s verzorgd. Medische instrumenten en hulpmiddelen voor een optimale Moeder en Kindzorg, zoals weegschalen en thermometers werden aan de poliklinieken uit voorraad verstrekt. Vermeldenswaard is verder dat binnen het project Echoapparaten, gefinancierd door de Nederlandse ambassade, dit jaar de aan- 1 Bepaald eiwit dat een bepaalde witte bloedcel onderscheid van anderen 2 Biochemische techniek ter identificatie van DNA volgorde. MZ jaarverslag

10 schaf van 10 echoapparaten t.b.v. de hoofdposten in het binnenland plaats vond en dat de artsen getraind zijn in het gebruik hiervan t.b.v. eenvoudige obstetrische diagnostiek. Ook de vaccinatie kreeg in dit kader de nodige aandacht. In 2011 zijn de vaccinatie dekkingen voor BMR, Pentavalent 3 en Gele Koorts aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren (zie kerncijfes overzicht blz. 11). Baarmoederhalskanker- screening en prompte behandeling volgens de See and Treat methode is een dienstverlening die in het verzorgingsgebied van de Medische Zending de nodige aandacht kreeg, zij het nog op project-financieringsbasis. Dit zal echter regulier in het pakket worden opgenomen na Bij de baarmoederhalskankerscreening worden er eerst awarenessmeetings uitgevoerd op lokatie met de gemeenschap en worden gezondheidswerkers getraind in de screeningstechnieken. Het regelmatig houden van consultatiebureau op de poliklinieken, het doen van huisbezoeken aan pasgeborenen en de controle van de vaccinatiestatus van zwangeren met eventuele vaccinatie indien nodig, werd regulier uitgevoerd. De verstrekking van blikvoeding op indicatie voor kinderen van HIV positieve moeders is ook in 2011 geschied. Verder zijn er in het kader van de blikvoedingsvoorzienings-strategie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid via alle Medische Zending poliklinieken blikken Nutrilon babyvoeding verkocht tegen een gesubsidieerde prijs. In het kader van het bereiken van een optimale gezondheidsstatus van schoolkinderen werd in 2011 gestart met pilot medisch onderzoek onder schoolkinderen in de regio s Brokopondo en Boven Suriname met als doel dit te institutionaliseren binnen de reguliere dienstverlening van de Medische Zending. Een belangrijk doel binnen het uitgangspunt van actieve gemeenschapsparticipatie in gezondheidsbevordering is het stimuleren van de gemeenschappen in gezondheidsbevorderende activiteiten. Ondersteuning en begeleiding van MZ-medewerkers in het veld in het betrekken van de gemeenschap bij gezondheidsbevorderende activiteiten vond in 2011 nog incidenteel plaats door de afdeling gezondheidsbevordering. Bijscholing van MZ-medewerkers in attitudeomslag naar Primary Health Care benadering vond in de vorm van informatiesessies tijdens de bijscholing plaats. Ook is er een aanzet gegeven voor samenwerking door het onderhouden van een netwerk van stakeholders middels vergaderingen, die in 2011 vier keer plaats vonden. Een andere activiteit, gericht op het bieden van geïntegreerde Primary Health Care, is het afronden van het IMCI (Integrated Management of Childhood Illnesses) protocol voor de Medische Zending. Er zijn daarbij ook 98 GZA s getraind in gebruik van dit protocol tijdens de bijscholing van Verbetering van het data management en communicatie systeem van de Medische Zending is essentieel voor het geïntegreerde Primary Health Care model. Hiertoe is binnen het programma: Toward delivery of quality integrated PHC services in the hinterland of Suriname, welke in 2010 werd uitgevoerd, gezorgd voor de distributie en installatie van 12 laptops naar geïdentificeerde gezondheidscentra en poliklinieken. Training van personeel op de posten in pc-gebruik is eveneens geschied. Er werd door de IT-beheerder van de organisatie verder een VPN programma geïnstalleerd op de laptops t.b.v. het binnenland waardoor deze, waar mogelijk, middels internet rechtstreeks kunnen communiceren via het netwerk van de Medische Zending. Voor wat betreft specifieke gezondheidsbevordering door de Medische Zending lag in het verslagjaar de nadruk vooral op de tandheelkundige gezondheidsbevordering, gezondheidsbevordering m.b.t. malaria, S.O.A. s, HIV en TBC en verbetering van de algemene hygiëne. De module tandheelkundige preventie en behandeling is binnen de uitgevoerde bijscholing verzorgd. Ter verbetering van de tandheelkundige preventie zijn er via het project Zet Tanden in het Binnenland tandheelkundige gebruiks- en verbruiksmiddelen aangeschaft. Onder de gezondheidsbevordering m.b.t. malaria kunnen de herimpregnatieactiviteiten vanuit de afdeling gezondheidsbevordering genoemd worden. Vanuit deze afdeling zijn er ook malariavoorlichtingsactiviteiten uitgevoerd en wordt er regelmatig contact onderhouden met vrouwenorganisaties voor het monitoren van herimpregnatieactiviteiten. Op het gebied van SOA en HIV waren de activiteiten gericht op awareness trainingen van de gemeenschap. De Medische Zending is op het hoogste niveau betrokken bij het overleg binnen het Nationaal Tuberclose Programma (NTP) om vroege detectie van TBC door controle en surveillance en juiste diagnosestelling te bewerkstelligen. Er is een aanvang gemaakt met transport van sputum voor TBC-onderzoek naar Paramaribo. Ter verbetering van de algemene hygiëne werden er op bescheiden schaal awarenesstrainingen voor de gemeenschap m.b.t. water borne diseases en waste disposal uitgevoerd o.a. in Oost Suriname. 8 MZ jaarverslag 2011

11 2.3 Onderhoud en verbetering van het functioneren van de organisatie Om de Medische Zending steeds beter te laten functioneren wordt continue gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie. Zo is in 2011 een aanvang gemaakt met het uitbreiden van magazijnruimte welke aan het eind van het jaar conform planning reeds voor 75% af was. Voor de verwerking van medisch afval is er nog geen afdoende oplossing gevonden, maar in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname wordt er naar een oplossing gezocht. Ook aan de invulling van onderbezette functies kon door MZ niet volledig aan worden voldaan. Er is wel een introductie programma inclusief cultuuroriëntatie in 2011 geïmplementeerd. De discussie over de loopbaanontwikkeling van vooral de GZA s is bescheiden opgestart. De stafmedewerkers kregen een leiderschapstraining voor lijnmanagers die door Bendt Consultancy is verzorgd. 2.4 Projecten In 2011 zijn er een aantal donor-gefinancierde projecten door de Medische Zending uitgevoerd die hieronder genoemd worden. De omvang van de financiële bijdrage van de donoren is waar mogelijk in de jaarrekening opgenomen. Aanschaf Laboratoriumkoelkasten. Dit project, welke behelst de aanschaf van laboratorium koelkasten ten behoeve van de poliklinieken in het binnenland, is bedoeld voor een verantwoorde opslag van medicamenten en laboratorium artikelen. Het project is door verschillende donoren gefinancierd, te weten het Zeister Zendingsgenootschap in samenwerking met Wilde Ganzen, Agis Verzekeringen en VSH. Medisch schoolonderzoek op de WMB school aan de Afobakaweg, de school te Marshallkreek en de school Phedra, is door de Stichting Weeshuis der doopsgezinden in Nederland deels gefinancierd. Dit schoolonderzoek hield o.a. in het lichamelijk onderzoek en preventief ontwormen van schoolkinderen op de drie scholen die uitgekozen zijn voor het pilotonderzoek. Op basis van de resultaten van de screening wordt er verder voorlichting verzorgd door de afdeling gezondheidsbevordering. De UNFPA financierde het Decision Making Tool (DMT) programma wat in hield de training van gezondheidswerkers, aspirant-gza s en medewerkers van de opleiding in het gebruik van de Decision-Making Tool bij family-planning counseling binnen het Sexual en Reproductive Health (SRH) gebeuren van de Medische Zending. Dit project loopt door in Gedurende het jaar liep ook het See & Treat - Baarmoederhals screenings-programma bij vrouwen in de inheemse gebieden. Dit programma is gefinancierd door de UNFPA en loopt van 2010 tot Ook startte het project Uitbreiding Magazijn, wat inhoudt het uitbreiden van het magazijn op het coördinatiecentrum voor meer opslagruimte én het onderbrengen van de apotheek en andere kantoorruimten. Dit project werd uit eigen middelen en met steun van de Staatsolie Foundation gefinancierd. Het project aanschaf Echoapparaten welke gefinancierd is door de Nederlandse Ambassade, houdt in de aanschaf van echoapparaten ten behoeve van 10 hoofd posten in het binnenland. Dit ter verbetering van vooral de obstetrische dienstverlening aan vrouwen in het binnenland. De training van artsen en GZA s in het gebruik van deze echoapparaten vormt een onderdeel van dit project. Ook dit project loopt door in Het HIV Aids project was gericht op de uitbreiding van de dienstverlening van de Medische Zending aan patiënten die HIV geïnfecteerd zijn. Eveneens gefinancierd door de Nederlandse Ambassade, werden diverse onderzoeken gedaan en zijn de eerder genoemde Flying lab activiteiten uitgevoerd. Dit project start te in 2009 en loopt tot De opleiding GZA 2 de leerjaar, welke in oktober 2011 startte is door de Schumacher Kramer Foundation gefinancierd. In 2010 startte een baarmoederhals-screeningproject in Brokopondo e.o. welke doorliep tot 2011 en werd gefinancierd door de Alcoa Foundation. Verder zijn er kleinere donaties in het verslagjaar ontvangen, die eveneens van grote waarde waren voor de organisatie en haar doelgroep. De ondersteuning van donoren is onmisbaar voor het bereiken van gestelde doelen en de organisatie is daarom dankbaar voor genoten ondersteuning van deze donoren, ook in Medische Zending in cijfers In de tabel op blz. 11 is het kerncijfers overzicht per 31 december 2011 opgenomen. MZ jaarverslag

12 Zilverreiger

13 Kerncijfers overzicht per 31 december Populatie Aantal gezondheidscentra Totaal personeel GZA s Polikliniekhulpen Microscopisten Artsen Tandartsen Ondersteunend personeel Spoedtransporten Consult wegens ziekte Overige consulten Totaal aantal consulten Gemiddeld aantal consulten 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5 Gebitsverzorging totaal Gebitsverzorging tot en met 12 jaar Lab verrichtingen Verwijzing binnen MZ Ter observatie Verwijzingen naar de specialist Geboorten in het binnenland Geboorten in het ziekenhuis en elders Totaal geboorten Totaal overledenen Neonatale sterfte / NMR 8 / 9,6 9 / 6,6 8 / 5,6 15 / 9,1 6 / 3,5 Maternale sterfte/ MMR 2 /175 4/ / 0 2/ 121 3/ 176 Malaria gevallen geprikt op poli s in het binnenland + CC Diarree Luchtweginfecties SOA Nieuwe HIV geregistreerden Vaccinatie dekking BMR 92% 74% 79% 76% 75% Vaccinatie dekking DKTP3 + Pentavalent 3 totaal 89% 85% 71% 64% 70% Vaccinatie dekking Gele Koorts 91% 76% 78% 77% 75% 1 Vanwege de herregistratie die in 2011 aanving, zijn de populatieaantallen van het CBB gebruikt. MZ jaarverslag

14 De kosten van de gezondheidszorg in het binnenland nemen jaarlijks toe. Waren zij in 2007 nog ongeveer Srd 12 miljoen, thans bedragen zij bijna Srd 20 miljoen. Niet alleen de personeelskosten zijn gestegen, ook de kosten van medicamenten en transport naar het binnenland. De overheid, die deze ontwikkelingen volgt en de kwaliteit van de gezondheidszorg in het binnenland in stand wil houden, heeft tot ons genoegen ook haar subsidie aan de Medische Zending verhoogd. Tegenover de subsidie van Srd 20 miljoen stonden er uitgaven van bijkans Srd 20,6 miljoen, een overbesteding dus. Deze extra uitgaven werden gedekt door donaties en eigen opbrengsten. Overzicht begroting en exploitatiekosten Begroting 2011 Srd in % Realisatie in 2011 Srd in % Meer/ Minder Srd Personeelskosten 13,900, ,637, ,262,099 Medicamenten en medische verbruiksartikelen 1,400, ,358, ,461 Transportkosten 2,100, ,050, ,370 Onderhoud materiële vaste activa 500, ,243,796 6 (743,796) Huisvestingskosten ,595 2 (330,595) Algemene kosten 400, ,897 2 (43,897) Afschrijvingen 1,700, ,881,360 9 (181,360) 20,000, ,946, ,282 Financiële baten en lasten - - (86,232) (0) 86,232 Diverse baten en lasten ,045 4 (731,045) Totaal 20,000, ,591, (591,531) Dit jaar had de Stichting ondanks de verhoogde subsidie een iets lager exploitatiesaldo, n.l. Srd ,-. Het jaar daarvoor was dat Srd ,-. Dit batig saldo zal toegevoegd worden aan de reserves ter dekking van toekomstige exploitatietekorten. De materiële vaste activa (gebouwen, inventarissen, transportmiddelen, etc.) zijn ten opzichte van het vorig jaar toegenomen met ruim Srd 2 miljoen. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan nieuwbouw, renovaties en herwaardering van de bestaande gebouwen. In het lopend jaar zijn er 12 MZ jaarverslag 2011

15 in totaal 11 nieuwe gebouwen bijgekomen en 9 renovaties uitgevoerd. Tevens zijn de gebouwen van het coördinatiecentrum in Paramaribo geherwaardeerd. Ondanks deze toename van de materiële vaste activa zijn de totale activa van de Stichting afgenomen met bijkans Srd 1,4 miljoen. De Stichting heeft het voornemen om voor haar werknemers een pensioenfonds op te zetten. Hiervoor heeft zij in de loop der jaren de nodige reserveringen gepleegd. Deze reserveringen worden in afwachting van de instelling van een pensioenfonds beheerd door de Stichting. Daar zij geen deel uitmaken van de bedrijfsactiviteiten worden zij sedert 2010 apart beheerd en zijn zij slechts vermeld in de toelichting op de balans. Hierdoor, in belangrijke mate, zijn op de balans de voorzieningen met ruim Srd 4,2 miljoen in 2010 en met ruim Srd 1,9 miljoen in 2011 afgenomen. Dit heeft zijn effect gehad op de totale activa, die in beide jaren zijn afgenomen. Dit jaar is een deel van een uit voorgaande jaren stammende vordering van Srd ,- op het ministerie van Volksgezondheid, betreffende toegekende subsidie die niet ontvangen is, afgeschreven. Deze afschrijving bedraagt bijkans Srd en is opgenomen onder de diverse baten en lasten. Dankwoord Wederom moet aan het eind van dit verslag de inzet van onze medewerkers worden gememoreerd. Zonder hun aspiraties en niet aflatend streven naar behulpzaamheid waren deze resultaten niet bereikt. Mede hierdoor, maar meer nog de steun en inspiratie van God onze Vader mogen we op een vruchtbaar jaar terugzien. Onze dank gaat ook uit naar alle donateurs, organisaties en instanties, die vertrouwen stelden in onze organisatie en op die basis samenwerkingen aangingen met de Medische Zending PHCS. God zij met u. De directie MZ jaarverslag

16 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december SRD SRD Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 20,886,656 18,600, VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1,026,648 1,127,397 Vorderingen 2,038,756 2,319,789 Liquide middelen 3,517,751 6,801,265 6,583,155 10,248, Totaal activa 27,469,811 28,848,662 ======== ========= Passiva Eigen vermogen 18,394,934 17,063, Voorzieningen 1,075,193 2,996,854 Global Fund - 707,446 Kortlopende schulden 7,999,684 8,080,751 9,074,877 11,785, Totaal passiva 27,469,811 28,848,662 ======== ========= 14 MZ jaarverslag 2011

17 3.2 Staat van Baten en Lasten over SRD SRD Opbrengsten Subsidie Ministerie van Volksgezondheid 20,000,000 16,000,000 Malaria eliminatie programma - 511,500 Overige opbrengsten 632, ,356 20,632,649 17,079, Lasten Personeelskosten 12,637,901 10,850,002 Medische behandeling en verpleging 1,358,539 1,243,049 Transportkosten 2,050,630 1,652,612 Onderhoud materiële vaste activa 1,243,796 1,080,035 Huisvestingskosten 330, ,128 Algemene kosten 443, ,603 Afschrijvingen 1,881,360 1,643,568 19,946,718 17,308, ,931 (229,141) Financiële baten en lasten 86, ,290 Diverse baten en lasten (731,045) (45,666) Voordelig exploitatie saldo 41,118 57,483 ======== ========= MZ jaarverslag

18 3.3 Kasstroomoverzicht 2011 Boekjaar Boekjaar SRD SRD SRD SRD Kasstroom uit operationele activiteiten: Exploitatie saldo 41,118 57,483 Aanpassing voor: Afschrijvingen 1,884,619 1,652,550 Mutaties in het werkkapitaal: Vorderingen 281,033 (48,889) Voorraden 100,749 (157,119) Global Fund (707,446) 154,760 Projecten (195,706) 7,092 Kortlopende schulden 114,639 1,316,008 (406,731) 1,271,852 Kasstroom uit bedrijfsoperaties c.q. operationele activiteiten 1,519,006 2,981, Kasstroom uit investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa (3,611,253) (2,158,459) Desinvesteringen in materiële vaste activa 28,898 - (3,582,355) (2,158,459) Kasstroom uit financieringsactiviteiten: Schenkingen 701, ,000 Voorzieningen (1,921,661) (4,233,159) (1,220,165) (3,327,159) Afname/toename geldmiddelen (3,283,514) (2,503,733) Liquide middelen per 1 januari 6,801,265 9,304,998 Liquide middelen per 31 december 3,517,751 6,801,265 ========= ========== 16 MZ jaarverslag 2011

19 3.4 Algemene Toelichting Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa De grond is gewaardeerd tegen de actuele waarde. De gebouwen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde onder aftrek van de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages luiden als volgt: Gebouwen : 5% Inventarissen : 10 50% Installaties : 10 50% Instrumentarium : 10 50% Transportmiddelen : 25 30% Steigers : 25% Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen onder aftrek van een voorziening wegens incourantheid. Schulden op korte termijn De schulden op korte termijn zijn opgenomen tegen de nominale bedragen. Omrekening vreemde valuta Vorderingen, liquide middelen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten onder de post Financiële baten en lasten. De gehanteerde koers per 31 december is als volgt: SRD SRD USD 1 = Euro 1 = GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Onder baten wordt verstaan de van de Overheid ontvangen subsidies en van derden ontvangen donaties en bijdragen ten behoeve van de exploitatie alsmede interest en overige opbrengsten. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. MZ jaarverslag

20 3.5 Toelichting op de balans Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde in het verslagjaar was als volgt: SRD SRD Boekwaarde per 1 januari 18,600,211 18,094,302 Investeringen 3,611,253 2,158,459 Herwaardering 588,709 - Desinvesteringen (28,898) - 22,771,275 20,252,761 Af: afschrijvingen over 1,884,619 1,652,550 Boekwaarde per 31 december 20,886,656 18,600,211 ======== ======== De investeringen betreffen bijbouw en renovatie van diverse gebouwen, aanschaffing van diverse technische / medisch instrumentarium / installaties, transportmiddelen, etc. als volgt: SRD SRD Investeringen in gebouwen 2,463,659 1,455,487 Transportmiddelen 241,240 71,077 Inventarissen 399, ,540 Installaties 281,405 55,605 Instrumentarium 123,839 - Steigers - 1,750 Onderhanden werken 101,765 - Totaal 3,611,253 2,158,459 ======== ======== 18 MZ jaarverslag 2011

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen.

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. 1 2 3 Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. Opening Finabank IBC op 22 maart 2007 Op de eerste

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

INHOUD. Blz. Raad van Commissarissen en Directie 5. Enkele belangrijke gegevens 6. Pre-advies van de Raad van Commissarissen 7

INHOUD. Blz. Raad van Commissarissen en Directie 5. Enkele belangrijke gegevens 6. Pre-advies van de Raad van Commissarissen 7 VERSLAG VAN HET VIJF EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 MISSION STATEMENT The Torarica Group of Hotels offers a home away from home by consistently striving to create a unique and personalized

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Jaarrekening Jaarrekening Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Samenstelling bestuur 1 2. Algemeen 1 3. Organisatie 4 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Trombosedienst voor het Gooi Hilversum

JAARVERSLAG 2013. Stichting Trombosedienst voor het Gooi Hilversum Stichting Trombosedienst voor het Gooi Hilversum Jaarverslag 2013 1 Inhoud Blad 1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi 3 2. Jaarverslag 2013 4 2.1. - Directieverslag 2.2. - Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie