Samenstelling van Bestuur en Directie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling van Bestuur en Directie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3 Samenstelling van Bestuur en Directie Bestuur: Voorzitter- C.N. Rozenblad Secretaris M. Beck Penningmeester L. Kloof Lid R. Jaleti Lid H. Jintie Lid C. Cairo Lid E. Fraenk Directie: Algemeen Directeur E.D. van Eer Onderdirecteur Financieel Administratieve Zaken K. Somai Coördinatiecentrum: Zonnebloemstraat Postbus 4086 Telefoon: (597) Fax: (597) Website: Paramaribo Suriname Foto omslag: Ara

4 Banabeki

5 Inhoud 1. Profiel van de Stichting 4 2. Directieverslag Toegang tot en beschikbaarheid van zorg op basis van behoefte Gezondheidsbevordering door preventie en screening Onderhoud en verbetering van het functioneren van de organisatie Projecten Medische Zending in cijfers 9 3. Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroom overzicht Algemene Toelichting 17 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 17 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toelichting op de balans 18 Accountantsverklaring 24 Lijst van afkortingen 27 MZ jaarverslag

6 1. Profiel van de Stichting De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname is opgericht bij notariële akte op 22 mei De Stichting is opgericht om het medisch werk, in het bijzonder in het binnenland van Suriname dat voorheen opgedragen was aan: De Stichting Medische Zending der Evangelische Broeder gemeente in Suriname (Medizebs); De Pater Ahlbrinck Stichting (P.A.S.); De Stichting Medische Zending voor Suriname (M.Z.S.), van betrokkenen over te nemen en te concentreren. Als zodanig kan de Stichting aangemerkt worden als rechtsopvolger van de genoemde organisaties en is de Stichting niet stataal, maar wordt vanwege de rechtsopvolging gefinancierd door de overheid. De Stichting heeft tot doel het bevorderen en waarborgen van het lichamelijk-, geestelijk-, sociaal en emotioneel welzijn van de bevolking in het binnenland van Suriname volgens de primary health care principes, een en ander gedreven door het motief het evangelie uit te dragen in woord en daad. De Medische Zending maakt zich sterk voor het opzetten en instandhouden van een efficiënt, eigentijds en dynamisch gezondheidszorgsysteem in rurale gebieden door: Het opzetten en in stand houden van gezondheidscentra; Het opleiden, trainen en bijscholen van gezondheidswerkers; Het samenwerken en plegen van overleg met overheids- en particuliere instellingen en individuen in het belang van de Primary Health Care. Daarbij ondersteunt onze organisatie de bewoners van rurale gebieden bij de verbetering van hun gezondheid en hun maatschappelijke participatie door: uit te gaan van de gezondheidsbehoeften van de bewoners; gericht te zijn op optimale participatie in educatie en preventie; basering op de laatste stand van de wetenschap; kwaliteit van basis medische zorg en organisatie; het beschikbaar hebben van transport- en communicatiemiddelen en communicatiesystemen; arbeidscreatie, middels het scholen van de bewoners en hen in te zetten als gezondheidswerkers en ondersteunend personeel; met het continueren van de zorg, isolement van de bewoners tegen te gaan. Ter verbetering van de zorg investeert de organisatie in: Onderzoek en facilitering van onderzoeksprojecten; Opleiding; Productvernieuwing en productuitbreiding; Communicatiesystemen; Expertise; Netwerken. Wij streven ernaar een erkend toonaangevend expertisecentrum te blijven in Suriname en daardoor: Zekerheid te bieden aan de bewoners van de rurale gebieden; De overheid en ook het bedrijfsleven in rurale gebieden te verzekeren van professionele dienstverlening. 4 MZ jaarverslag 2011

7 De volgende kernwaarden gelden als uitgangspunt: Ownership; Behulpzaam, Verdraagzaam en Respectvol; Innovatief; Ondernemend; Excellent. De Medische Zending is de organisatie die eerstelijns gezondheidszorg volgens primary health care principes aanbiedt aan de bewoners van het binnenland van Suriname. Dankzij de gehanteerde principes kan gesteld worden dat toegewijde kwaliteitszorg op maat onze specialiteit blijft. Het geografische werkgebied beslaat 90% van de oppervlakte van Suriname, waarin ongeveer personen wonen, met de grootste concentraties langs de rivieren in de oostelijke helft van het land. De activiteiten die moeten leiden tot het product worden momenteel uitgevoerd op de 56 locaties in het binnenland, die worden aangestuurd en ondersteund vanuit het Jan van Mazijk coördinatiecentrum te Paramaribo. Het dienstenpakket dat de Medische Zending PHCS verstrekt, omvat: Algemeen spreekuur volgens gestandaardiseerde protocollen met medicamenten uit de essentiële geneesmiddelenlijst naar WHO standaarden; Huisbezoek; Spoedeisende hulp buiten normale bezoektijden van de polikliniek; Observatie op de polikliniek; Spreekuur voor ouders en verzorgers van kinderen tussen 0 en 5 jaar; Vaccinatie middels uitvoering van het Expanded Program on Immunisation (EPI); Prenatale consultatie van aanstaande moeders; Tandheelkundige dienstverlening en preventie; Fysiotherapeutische dienstverlening; Overleg met specialisten in de tweedelijn omtrent adviezen ter plekke in het binnenland of verwijzing naar het ziekenhuis (tweedelijn); Verloskunde van de ongecompliceerde baring; Spoedtransport naar de tweedelijn op medische indicatie; Voorlichting op de polikliniek en op locatie in het dorp. Bij dit dienstenpakket zijn de gezondheidsassistent, malaria microscopist en de polikliniekhulp de spil. Zij worden aangestuurd en gesuperviseerd door het streekpolikliniekhoofd (SPH) en de regiomanager. De laatstgenoemde is een arts die ervoor zorgt dat alle zaken die nodig zijn om de gezondheidszorg te kunnen bieden optimaal functioneren. Gezondheidsassistenten, malariamicroscopisten en polihulpen zijn overwegend medewerkers die zelf uit het binnenland afkomstig zijn en die door de Medische Zending zijn opgeleid. Van groot belang is ook het logistiek- en ondersteunend personeel dat onontbeerlijk is voor het zorgsysteem. De geografische plaatsing van polikliniek faciliteiten, personeel en logistiek materiaal, vindt plaats op basis van populatiegrootte, morbiditeit en bereikbaarheid van de verschillende dorpen in het binnenland. Hierbij wordt continu de kosten-batenanalyse gemaakt met efficiëntie hoog in het vaandel en wordt gestreefd naar uniforme kwaliteit tussen de verschillende regio s. MZ jaarverslag

8 Luiaard

9 2. Directie verslag De uitgangspunten van het beleidsplan , gebaseerd op de Primary Health Care-principe, zijn ook in het verslagjaar 2011 leidraad geweest voor planning en uitvoering van activiteiten. 2.1 Toegang tot en beschikbaarheid van zorg op basis van behoefte In het verslagjaar zijn de activiteiten, die de toegang tot en de beschikbaarheid van zorg voor de doelgroep moesten garanderen, met inzet van menskracht en financiën, naar redelijke tevredenheid van de directie uitgevoerd. Zo kreeg tijdens de bijscholing van 2011 het bieden van spoedeisende hulp de nodige aandacht middels training van gezondheidswerkers hierin. De aandacht voor malaria verslapte niet en er werden bijscholingscursussen gegeven aan de 21 malaria-microscopisten en aan de GZA s binnen de reguliere bijscholing. Het op voorraad houden van de technische hulpmiddelen voor de malariadiagnostiek en de beschikbaarheid van voldoende antimalariamiddelen op elke polikliniek, bleef ondanks de lage incidentie van malaria belangrijk. Het al dan niet voortzetten van de syndromale behandeling van SOA s in het binnenland is afhankelijk van een mogelijke verbetering van laboratorium faciliteiten ter plekke. In ieder geval werd voor verder HIV onderzoek van patiënten in bepaalde gevallen de CD4 1 bepaling, de viral load count en het PCR 2 -onderzoek, nu nog op project basis middels het zgn. Flying Lab, gedaan zonder dat betrokken patiënten naar Paramaribo hoefden af te reizen. Bij de opleiding tot GZA is in 2011 wederom het probleem van het grote percentage drop-outs in het eerst leerjaar gebleken. Een studie uitgevoerd in 2010 wees uit dat de belangrijkste reden hiervoor is dat aspiranten niet zo lang in het binnenland kunnen verblijven. Van mei tot en met augustus werden vrijwel alle GZA s bijgeschoold. Ook de bijscholing van polikliniekhulpen in april vond volgens planning plaats. De supervisie van de aspirant GZA s in het werkveld door de praktijkbegeleider vanuit de opleiding is vrijwel het hele jaar uitgevoerd. De supervisie van gezondheidswerkers vanuit de afdelingen medische/radio kamer, laboratorium, apotheek en PSO vond in dit jaar echter niet naar wens plaats. Niet alle posten zijn gesuperviseerd en bovendien is het resultaat van de supervisie niet zichtbaar gedocumenteerd. Wel zijn tijdens supervisiebezoeken door de medische/radio kamer klinische lessen verzorgd aan ruim 120 gezondheidswerkers in alle 5 regio s. Voor wat betreft het faciliteren van zorg in Paramaribo voor patiënten uit het binnenland kan gesteld worden dat alle patiënten, die zich aanmelden op het coördinatiecentrum, worden opgevangen en begeleid. Voor het in stand houden van faciliteiten voor algemene poli is onderhoud en nieuwbouw van essentieel belang. Onderhoud van poliklinieken en personeelswoningen werd in 2011 volgens het onderhoudsprotocol uitgevoerd, welk protocol in maart beschikbaar kwam. Nieuwbouw en renovatie werden uitgevoerd volgens de investeringsbegroting voor 2011 waarbij er 1 nieuwbouw polikliniek (Marshallkreek) werd opgeleverd, de uitbreiding van het gezondheidscentrum Brownsweg met een beddenhuis werd opgeleverd en 2 renovaties (poli Brownsweg/ poli Stoelmanseiland) werden uitgevoerd. Ook werden er 5 nieuwbouw GZA woningen en 7 gerenoveerde GZA woningen opgeleverd. De bestelling van medicamenten verliep in 2011 problematisch vanwege nieuwe regels van de farmaceutische inspectie betreffende import van geneesmiddelen. Hierdoor ontstonden er verschillende medicamenten tekorten die de dienstverlening gelukkig niet ernstig ontregelde. De Medische Zending is in 2011 gestart met de herregistratie van patiëntengegevens. De herregistratie verliep vrij vlot maar het invoeren van deze gegevens in een nieuwe database, de RGD-MZ-Your Medical Practise, welke in samenwerking met de RGD is aangeschaft, ondervond door verschillende oorzaken ernstige vertraging. Voor 2011 werden dan ook de populatiecijfers voor het binnenland, verkregen van het CBB, gebruikt (zie kerncijfes overzicht blz.11) en niet de uit eigen registratie verkregen populatie gegevens. Om een compleet geïntegreerd Primary Health Care pakket aan de doelgroep te bieden zijn er ook in 2011 specialistische missies naar de doelgroep in het binnenland uitgevoerd. Met name werden er dermatologische-, pediatrische- en oogheelkundige missies uitgevoerd. De uitgevoerde specialistische missies voor 2011 zijn t.o.v. de planning voor 87% uitgevoerd. 2.2 Gezondheidsbevordering door preventie en screening Gezondheidsbevordering door preventie en screening is, zoals het beleidsplan aangaf, ook een essentieel onderdeel van de activiteiten in het jaar geweest. Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van outreach activiteiten, (dienstverlening buiten de reguliere locaties van de Medische Zending), is dat de beschikbaarheid van transportmiddelen, instrumenten, medicatie en hulpmiddelen is gegarandeerd. Volgens planning werden er buitenboordmotoren ter vervanging van afgeschreven motoren aangeschaft en werd er volgens een schema onderhoud aan auto s, boten en buitenboordmotoren gepleegd. Ten behoeve van de preventie en bevordering van de gezondheidsstatus van moeders en kinderen werd de module Moeder en Kindzorg binnen de bijscholing voor GZA s verzorgd. Medische instrumenten en hulpmiddelen voor een optimale Moeder en Kindzorg, zoals weegschalen en thermometers werden aan de poliklinieken uit voorraad verstrekt. Vermeldenswaard is verder dat binnen het project Echoapparaten, gefinancierd door de Nederlandse ambassade, dit jaar de aan- 1 Bepaald eiwit dat een bepaalde witte bloedcel onderscheid van anderen 2 Biochemische techniek ter identificatie van DNA volgorde. MZ jaarverslag

10 schaf van 10 echoapparaten t.b.v. de hoofdposten in het binnenland plaats vond en dat de artsen getraind zijn in het gebruik hiervan t.b.v. eenvoudige obstetrische diagnostiek. Ook de vaccinatie kreeg in dit kader de nodige aandacht. In 2011 zijn de vaccinatie dekkingen voor BMR, Pentavalent 3 en Gele Koorts aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren (zie kerncijfes overzicht blz. 11). Baarmoederhalskanker- screening en prompte behandeling volgens de See and Treat methode is een dienstverlening die in het verzorgingsgebied van de Medische Zending de nodige aandacht kreeg, zij het nog op project-financieringsbasis. Dit zal echter regulier in het pakket worden opgenomen na Bij de baarmoederhalskankerscreening worden er eerst awarenessmeetings uitgevoerd op lokatie met de gemeenschap en worden gezondheidswerkers getraind in de screeningstechnieken. Het regelmatig houden van consultatiebureau op de poliklinieken, het doen van huisbezoeken aan pasgeborenen en de controle van de vaccinatiestatus van zwangeren met eventuele vaccinatie indien nodig, werd regulier uitgevoerd. De verstrekking van blikvoeding op indicatie voor kinderen van HIV positieve moeders is ook in 2011 geschied. Verder zijn er in het kader van de blikvoedingsvoorzienings-strategie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid via alle Medische Zending poliklinieken blikken Nutrilon babyvoeding verkocht tegen een gesubsidieerde prijs. In het kader van het bereiken van een optimale gezondheidsstatus van schoolkinderen werd in 2011 gestart met pilot medisch onderzoek onder schoolkinderen in de regio s Brokopondo en Boven Suriname met als doel dit te institutionaliseren binnen de reguliere dienstverlening van de Medische Zending. Een belangrijk doel binnen het uitgangspunt van actieve gemeenschapsparticipatie in gezondheidsbevordering is het stimuleren van de gemeenschappen in gezondheidsbevorderende activiteiten. Ondersteuning en begeleiding van MZ-medewerkers in het veld in het betrekken van de gemeenschap bij gezondheidsbevorderende activiteiten vond in 2011 nog incidenteel plaats door de afdeling gezondheidsbevordering. Bijscholing van MZ-medewerkers in attitudeomslag naar Primary Health Care benadering vond in de vorm van informatiesessies tijdens de bijscholing plaats. Ook is er een aanzet gegeven voor samenwerking door het onderhouden van een netwerk van stakeholders middels vergaderingen, die in 2011 vier keer plaats vonden. Een andere activiteit, gericht op het bieden van geïntegreerde Primary Health Care, is het afronden van het IMCI (Integrated Management of Childhood Illnesses) protocol voor de Medische Zending. Er zijn daarbij ook 98 GZA s getraind in gebruik van dit protocol tijdens de bijscholing van Verbetering van het data management en communicatie systeem van de Medische Zending is essentieel voor het geïntegreerde Primary Health Care model. Hiertoe is binnen het programma: Toward delivery of quality integrated PHC services in the hinterland of Suriname, welke in 2010 werd uitgevoerd, gezorgd voor de distributie en installatie van 12 laptops naar geïdentificeerde gezondheidscentra en poliklinieken. Training van personeel op de posten in pc-gebruik is eveneens geschied. Er werd door de IT-beheerder van de organisatie verder een VPN programma geïnstalleerd op de laptops t.b.v. het binnenland waardoor deze, waar mogelijk, middels internet rechtstreeks kunnen communiceren via het netwerk van de Medische Zending. Voor wat betreft specifieke gezondheidsbevordering door de Medische Zending lag in het verslagjaar de nadruk vooral op de tandheelkundige gezondheidsbevordering, gezondheidsbevordering m.b.t. malaria, S.O.A. s, HIV en TBC en verbetering van de algemene hygiëne. De module tandheelkundige preventie en behandeling is binnen de uitgevoerde bijscholing verzorgd. Ter verbetering van de tandheelkundige preventie zijn er via het project Zet Tanden in het Binnenland tandheelkundige gebruiks- en verbruiksmiddelen aangeschaft. Onder de gezondheidsbevordering m.b.t. malaria kunnen de herimpregnatieactiviteiten vanuit de afdeling gezondheidsbevordering genoemd worden. Vanuit deze afdeling zijn er ook malariavoorlichtingsactiviteiten uitgevoerd en wordt er regelmatig contact onderhouden met vrouwenorganisaties voor het monitoren van herimpregnatieactiviteiten. Op het gebied van SOA en HIV waren de activiteiten gericht op awareness trainingen van de gemeenschap. De Medische Zending is op het hoogste niveau betrokken bij het overleg binnen het Nationaal Tuberclose Programma (NTP) om vroege detectie van TBC door controle en surveillance en juiste diagnosestelling te bewerkstelligen. Er is een aanvang gemaakt met transport van sputum voor TBC-onderzoek naar Paramaribo. Ter verbetering van de algemene hygiëne werden er op bescheiden schaal awarenesstrainingen voor de gemeenschap m.b.t. water borne diseases en waste disposal uitgevoerd o.a. in Oost Suriname. 8 MZ jaarverslag 2011

11 2.3 Onderhoud en verbetering van het functioneren van de organisatie Om de Medische Zending steeds beter te laten functioneren wordt continue gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie. Zo is in 2011 een aanvang gemaakt met het uitbreiden van magazijnruimte welke aan het eind van het jaar conform planning reeds voor 75% af was. Voor de verwerking van medisch afval is er nog geen afdoende oplossing gevonden, maar in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname wordt er naar een oplossing gezocht. Ook aan de invulling van onderbezette functies kon door MZ niet volledig aan worden voldaan. Er is wel een introductie programma inclusief cultuuroriëntatie in 2011 geïmplementeerd. De discussie over de loopbaanontwikkeling van vooral de GZA s is bescheiden opgestart. De stafmedewerkers kregen een leiderschapstraining voor lijnmanagers die door Bendt Consultancy is verzorgd. 2.4 Projecten In 2011 zijn er een aantal donor-gefinancierde projecten door de Medische Zending uitgevoerd die hieronder genoemd worden. De omvang van de financiële bijdrage van de donoren is waar mogelijk in de jaarrekening opgenomen. Aanschaf Laboratoriumkoelkasten. Dit project, welke behelst de aanschaf van laboratorium koelkasten ten behoeve van de poliklinieken in het binnenland, is bedoeld voor een verantwoorde opslag van medicamenten en laboratorium artikelen. Het project is door verschillende donoren gefinancierd, te weten het Zeister Zendingsgenootschap in samenwerking met Wilde Ganzen, Agis Verzekeringen en VSH. Medisch schoolonderzoek op de WMB school aan de Afobakaweg, de school te Marshallkreek en de school Phedra, is door de Stichting Weeshuis der doopsgezinden in Nederland deels gefinancierd. Dit schoolonderzoek hield o.a. in het lichamelijk onderzoek en preventief ontwormen van schoolkinderen op de drie scholen die uitgekozen zijn voor het pilotonderzoek. Op basis van de resultaten van de screening wordt er verder voorlichting verzorgd door de afdeling gezondheidsbevordering. De UNFPA financierde het Decision Making Tool (DMT) programma wat in hield de training van gezondheidswerkers, aspirant-gza s en medewerkers van de opleiding in het gebruik van de Decision-Making Tool bij family-planning counseling binnen het Sexual en Reproductive Health (SRH) gebeuren van de Medische Zending. Dit project loopt door in Gedurende het jaar liep ook het See & Treat - Baarmoederhals screenings-programma bij vrouwen in de inheemse gebieden. Dit programma is gefinancierd door de UNFPA en loopt van 2010 tot Ook startte het project Uitbreiding Magazijn, wat inhoudt het uitbreiden van het magazijn op het coördinatiecentrum voor meer opslagruimte én het onderbrengen van de apotheek en andere kantoorruimten. Dit project werd uit eigen middelen en met steun van de Staatsolie Foundation gefinancierd. Het project aanschaf Echoapparaten welke gefinancierd is door de Nederlandse Ambassade, houdt in de aanschaf van echoapparaten ten behoeve van 10 hoofd posten in het binnenland. Dit ter verbetering van vooral de obstetrische dienstverlening aan vrouwen in het binnenland. De training van artsen en GZA s in het gebruik van deze echoapparaten vormt een onderdeel van dit project. Ook dit project loopt door in Het HIV Aids project was gericht op de uitbreiding van de dienstverlening van de Medische Zending aan patiënten die HIV geïnfecteerd zijn. Eveneens gefinancierd door de Nederlandse Ambassade, werden diverse onderzoeken gedaan en zijn de eerder genoemde Flying lab activiteiten uitgevoerd. Dit project start te in 2009 en loopt tot De opleiding GZA 2 de leerjaar, welke in oktober 2011 startte is door de Schumacher Kramer Foundation gefinancierd. In 2010 startte een baarmoederhals-screeningproject in Brokopondo e.o. welke doorliep tot 2011 en werd gefinancierd door de Alcoa Foundation. Verder zijn er kleinere donaties in het verslagjaar ontvangen, die eveneens van grote waarde waren voor de organisatie en haar doelgroep. De ondersteuning van donoren is onmisbaar voor het bereiken van gestelde doelen en de organisatie is daarom dankbaar voor genoten ondersteuning van deze donoren, ook in Medische Zending in cijfers In de tabel op blz. 11 is het kerncijfers overzicht per 31 december 2011 opgenomen. MZ jaarverslag

12 Zilverreiger

13 Kerncijfers overzicht per 31 december Populatie Aantal gezondheidscentra Totaal personeel GZA s Polikliniekhulpen Microscopisten Artsen Tandartsen Ondersteunend personeel Spoedtransporten Consult wegens ziekte Overige consulten Totaal aantal consulten Gemiddeld aantal consulten 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5 Gebitsverzorging totaal Gebitsverzorging tot en met 12 jaar Lab verrichtingen Verwijzing binnen MZ Ter observatie Verwijzingen naar de specialist Geboorten in het binnenland Geboorten in het ziekenhuis en elders Totaal geboorten Totaal overledenen Neonatale sterfte / NMR 8 / 9,6 9 / 6,6 8 / 5,6 15 / 9,1 6 / 3,5 Maternale sterfte/ MMR 2 /175 4/ / 0 2/ 121 3/ 176 Malaria gevallen geprikt op poli s in het binnenland + CC Diarree Luchtweginfecties SOA Nieuwe HIV geregistreerden Vaccinatie dekking BMR 92% 74% 79% 76% 75% Vaccinatie dekking DKTP3 + Pentavalent 3 totaal 89% 85% 71% 64% 70% Vaccinatie dekking Gele Koorts 91% 76% 78% 77% 75% 1 Vanwege de herregistratie die in 2011 aanving, zijn de populatieaantallen van het CBB gebruikt. MZ jaarverslag

14 De kosten van de gezondheidszorg in het binnenland nemen jaarlijks toe. Waren zij in 2007 nog ongeveer Srd 12 miljoen, thans bedragen zij bijna Srd 20 miljoen. Niet alleen de personeelskosten zijn gestegen, ook de kosten van medicamenten en transport naar het binnenland. De overheid, die deze ontwikkelingen volgt en de kwaliteit van de gezondheidszorg in het binnenland in stand wil houden, heeft tot ons genoegen ook haar subsidie aan de Medische Zending verhoogd. Tegenover de subsidie van Srd 20 miljoen stonden er uitgaven van bijkans Srd 20,6 miljoen, een overbesteding dus. Deze extra uitgaven werden gedekt door donaties en eigen opbrengsten. Overzicht begroting en exploitatiekosten Begroting 2011 Srd in % Realisatie in 2011 Srd in % Meer/ Minder Srd Personeelskosten 13,900, ,637, ,262,099 Medicamenten en medische verbruiksartikelen 1,400, ,358, ,461 Transportkosten 2,100, ,050, ,370 Onderhoud materiële vaste activa 500, ,243,796 6 (743,796) Huisvestingskosten ,595 2 (330,595) Algemene kosten 400, ,897 2 (43,897) Afschrijvingen 1,700, ,881,360 9 (181,360) 20,000, ,946, ,282 Financiële baten en lasten - - (86,232) (0) 86,232 Diverse baten en lasten ,045 4 (731,045) Totaal 20,000, ,591, (591,531) Dit jaar had de Stichting ondanks de verhoogde subsidie een iets lager exploitatiesaldo, n.l. Srd ,-. Het jaar daarvoor was dat Srd ,-. Dit batig saldo zal toegevoegd worden aan de reserves ter dekking van toekomstige exploitatietekorten. De materiële vaste activa (gebouwen, inventarissen, transportmiddelen, etc.) zijn ten opzichte van het vorig jaar toegenomen met ruim Srd 2 miljoen. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan nieuwbouw, renovaties en herwaardering van de bestaande gebouwen. In het lopend jaar zijn er 12 MZ jaarverslag 2011

15 in totaal 11 nieuwe gebouwen bijgekomen en 9 renovaties uitgevoerd. Tevens zijn de gebouwen van het coördinatiecentrum in Paramaribo geherwaardeerd. Ondanks deze toename van de materiële vaste activa zijn de totale activa van de Stichting afgenomen met bijkans Srd 1,4 miljoen. De Stichting heeft het voornemen om voor haar werknemers een pensioenfonds op te zetten. Hiervoor heeft zij in de loop der jaren de nodige reserveringen gepleegd. Deze reserveringen worden in afwachting van de instelling van een pensioenfonds beheerd door de Stichting. Daar zij geen deel uitmaken van de bedrijfsactiviteiten worden zij sedert 2010 apart beheerd en zijn zij slechts vermeld in de toelichting op de balans. Hierdoor, in belangrijke mate, zijn op de balans de voorzieningen met ruim Srd 4,2 miljoen in 2010 en met ruim Srd 1,9 miljoen in 2011 afgenomen. Dit heeft zijn effect gehad op de totale activa, die in beide jaren zijn afgenomen. Dit jaar is een deel van een uit voorgaande jaren stammende vordering van Srd ,- op het ministerie van Volksgezondheid, betreffende toegekende subsidie die niet ontvangen is, afgeschreven. Deze afschrijving bedraagt bijkans Srd en is opgenomen onder de diverse baten en lasten. Dankwoord Wederom moet aan het eind van dit verslag de inzet van onze medewerkers worden gememoreerd. Zonder hun aspiraties en niet aflatend streven naar behulpzaamheid waren deze resultaten niet bereikt. Mede hierdoor, maar meer nog de steun en inspiratie van God onze Vader mogen we op een vruchtbaar jaar terugzien. Onze dank gaat ook uit naar alle donateurs, organisaties en instanties, die vertrouwen stelden in onze organisatie en op die basis samenwerkingen aangingen met de Medische Zending PHCS. God zij met u. De directie MZ jaarverslag

16 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december SRD SRD Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 20,886,656 18,600, VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1,026,648 1,127,397 Vorderingen 2,038,756 2,319,789 Liquide middelen 3,517,751 6,801,265 6,583,155 10,248, Totaal activa 27,469,811 28,848,662 ======== ========= Passiva Eigen vermogen 18,394,934 17,063, Voorzieningen 1,075,193 2,996,854 Global Fund - 707,446 Kortlopende schulden 7,999,684 8,080,751 9,074,877 11,785, Totaal passiva 27,469,811 28,848,662 ======== ========= 14 MZ jaarverslag 2011

17 3.2 Staat van Baten en Lasten over SRD SRD Opbrengsten Subsidie Ministerie van Volksgezondheid 20,000,000 16,000,000 Malaria eliminatie programma - 511,500 Overige opbrengsten 632, ,356 20,632,649 17,079, Lasten Personeelskosten 12,637,901 10,850,002 Medische behandeling en verpleging 1,358,539 1,243,049 Transportkosten 2,050,630 1,652,612 Onderhoud materiële vaste activa 1,243,796 1,080,035 Huisvestingskosten 330, ,128 Algemene kosten 443, ,603 Afschrijvingen 1,881,360 1,643,568 19,946,718 17,308, ,931 (229,141) Financiële baten en lasten 86, ,290 Diverse baten en lasten (731,045) (45,666) Voordelig exploitatie saldo 41,118 57,483 ======== ========= MZ jaarverslag

18 3.3 Kasstroomoverzicht 2011 Boekjaar Boekjaar SRD SRD SRD SRD Kasstroom uit operationele activiteiten: Exploitatie saldo 41,118 57,483 Aanpassing voor: Afschrijvingen 1,884,619 1,652,550 Mutaties in het werkkapitaal: Vorderingen 281,033 (48,889) Voorraden 100,749 (157,119) Global Fund (707,446) 154,760 Projecten (195,706) 7,092 Kortlopende schulden 114,639 1,316,008 (406,731) 1,271,852 Kasstroom uit bedrijfsoperaties c.q. operationele activiteiten 1,519,006 2,981, Kasstroom uit investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa (3,611,253) (2,158,459) Desinvesteringen in materiële vaste activa 28,898 - (3,582,355) (2,158,459) Kasstroom uit financieringsactiviteiten: Schenkingen 701, ,000 Voorzieningen (1,921,661) (4,233,159) (1,220,165) (3,327,159) Afname/toename geldmiddelen (3,283,514) (2,503,733) Liquide middelen per 1 januari 6,801,265 9,304,998 Liquide middelen per 31 december 3,517,751 6,801,265 ========= ========== 16 MZ jaarverslag 2011

19 3.4 Algemene Toelichting Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa De grond is gewaardeerd tegen de actuele waarde. De gebouwen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde onder aftrek van de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages luiden als volgt: Gebouwen : 5% Inventarissen : 10 50% Installaties : 10 50% Instrumentarium : 10 50% Transportmiddelen : 25 30% Steigers : 25% Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen onder aftrek van een voorziening wegens incourantheid. Schulden op korte termijn De schulden op korte termijn zijn opgenomen tegen de nominale bedragen. Omrekening vreemde valuta Vorderingen, liquide middelen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten onder de post Financiële baten en lasten. De gehanteerde koers per 31 december is als volgt: SRD SRD USD 1 = Euro 1 = GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Onder baten wordt verstaan de van de Overheid ontvangen subsidies en van derden ontvangen donaties en bijdragen ten behoeve van de exploitatie alsmede interest en overige opbrengsten. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. MZ jaarverslag

20 3.5 Toelichting op de balans Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde in het verslagjaar was als volgt: SRD SRD Boekwaarde per 1 januari 18,600,211 18,094,302 Investeringen 3,611,253 2,158,459 Herwaardering 588,709 - Desinvesteringen (28,898) - 22,771,275 20,252,761 Af: afschrijvingen over 1,884,619 1,652,550 Boekwaarde per 31 december 20,886,656 18,600,211 ======== ======== De investeringen betreffen bijbouw en renovatie van diverse gebouwen, aanschaffing van diverse technische / medisch instrumentarium / installaties, transportmiddelen, etc. als volgt: SRD SRD Investeringen in gebouwen 2,463,659 1,455,487 Transportmiddelen 241,240 71,077 Inventarissen 399, ,540 Installaties 281,405 55,605 Instrumentarium 123,839 - Steigers - 1,750 Onderhanden werken 101,765 - Totaal 3,611,253 2,158,459 ======== ======== 18 MZ jaarverslag 2011

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MZ jaarverslag 2013 1

Jaarverslag 2013. MZ jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 MZ jaarverslag 2013 1 Vaccinatiecampagne 2 MZ jaarverslag 2013 Samenstelling van Bestuur en Directie Bestuur: Voorzitter C.N. Rozenblad Secretaris M. Beck Penningmeester

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18 VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING PLASTIC SOUP FOUNDATION ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 15 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd 9-07-2013

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 EN DE CONTROLEVERKLARING

STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 EN DE CONTROLEVERKLARING STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 EN DE CONTROLEVERKLARING STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 EN DE CONTROLEVERKLARING

STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 EN DE CONTROLEVERKLARING STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 EN DE CONTROLEVERKLARING STICHTING CENTRO PA DESAROYO DI ARUBA (CEDE ARUBA) RAPPORT INZAKE DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) Activa 3M2-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2014. Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel Rapport 2013

Financieel Rapport 2013 Financieel Rapport 2013 Stichting Breath Capelle aan den IJssel Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013... 2 Staat van baten en lasten over 2013... 3 Algemene toelichting... 4 Toelichting op de balans...

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2014 5 4 Staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 6 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2010

Rapport inzake jaarrekening 2010 ADMINISTRATIE Stichting Canzibe Steunfonds Apeldoorn Rapport inzake jaarrekening AOMINISTRATIE INHOUDSOPGA VE RAPPORT 1. Opdracht 2. Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Leven met Kanker. te Almelo Financiele verantwoording 2014

Stichting Leven met Kanker. te Almelo Financiele verantwoording 2014 Stichting Leven met Kanker te Almelo Financiele verantwoording 2014 Balans per 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Inventarissen 1.450 2.079 Vervoermiddelen

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* Dar as Salaam Dit rapport heeft 11 pagina s Enkelvoudig Jaarrekening 2015 Dar as salaam *KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68 Dar As Salaam

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen

Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen Vestiging Groesbeekseweg 14 6524 DB Tel. (024) 324 03 00 Fax (024) 322 72 45 E-mail: infonijmegen@maters.net www.maters.net Vestiging Arnhem Mr. B.M. Teldersstraat 11b 6842 CT Arnhem JAARREKENING 2013

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie