SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Zorgsector"

Transcriptie

1 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Zorgsector

2 De overheid ondersteunt de Nederlandse zorgsector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of het nu gaat om innovatie, R&D, een opleidings- of verbetertraject, of om energievraagstukken; er zit altijd wel een regeling bij waarvan u kunt profiteren. Thema HR & Scholing Omschrijving Personele subsidies (individueel en op projectbasis) Regelingen - Cofinanciering Sectorplannen - WVA Onderwijs - Praktijkleren Regionaal investeringsfonds MBO - Provinciale en gemeentelijke regelingen - ESF Duurzame inzetbaarheid ( ) - Premiekorting/vrijstelling/ mobiliteitsbonus voor werkgevers - Diverse UWV regelingen Diverse subsidiemogelijkheden Diversen - Health Innovation Fund II - CZ Fonds - Damsté-Terpstra Fonds - Derde communautair actieprogramma op het gebied van de gezondheid ( ) - Innovatiefonds Zorgverzekeraars - Innovatievoucher Life Sciences & Health Gelderland - Health Valley Netherlands - Kaderregeling VWS subsidies - Nationale Zorgvernieuwingsprijs - Ondersteuningsregeling veilig werken in de zorg - Regeling Subsidies AWBZ - Stichting Achmea Gezondheidszorg - Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen - Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg - Subsidieregeling Publieke Gezondheid - Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg - Subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen - ZonMW - Stagefonds Zorg - Topsector Life Sciences & Health

3 HR-subsidies 1. Cofinanciering Sectorplannen Het doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen is het stimuleren van sectorplannen van organisaties van werkgevers en werknemers, met daarin maatregelen om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en de gevolgen van de crisis te bestrijden. In aanmerking komen samenwerkingsverbanden die minimaal bestaan uit één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of samenwerkingsverbanden die bestaan uit één of meer werknemersorganisaties en één of meer bij een werkgeversorganisatie aangesloten arbeidsorganisaties. Cofinanciering kan worden verstrekt voor zowel plannen met uitvoering op sectorniveau als plannen met uitvoering op ondernemingsniveau. De zorgsector heeft een sectoraanvraag ingediend. Dit sectorplan is goedgekeurd door het ministerie SZW. Ook zijn er diverse regionale plannen ingediend. Per zorginstelling kan worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De belangrijkste onderdelen van het landelijke sectorplan voor de zorg zijn: Mobiliteitstrajecten om werknemers die hun baan kwijt zijn te begeleiden van werk naar werk. Er zijn verschillende soorten trajecten mogelijk met meer of minder ondersteuning: van complete begeleidingstrajecten tot een rugzakje voor een onderdeel uit de ondersteuning. Bijscholing die rekening houdt met de ontwikkelingen in de zorg, zoals grotere zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt en een grotere rol voor informele zorg. Dat vereist andere competenties dan voorheen. Ook zullen functies veranderen en nieuwe functies ontstaan, bijvoorbeeld brede ondersteunende functies in de WMO. Doorscholing naar een hoger functieniveau waarmee aan de zwaardere zorg voldaan kan worden. Behoud oudere werknemers, door hen in te zetten in begeleidende en coachende functies voor jonge werknemers. Investeren in jonge werknemers middels scholingstrajecten en extra stagebegeleiding. De subsidie ten behoeve van de meeste maatregelen bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag. Daarnaast geldt een uitzondering bij BBL-trajecten en bij het in dienst nemen van kwetsbare werknemers, de subsidie is dan 20% van het wettelijk minimumloon; Een voorschot en tussentijdse voorschotten zijn mogelijk. 2. WVA Onderwijs Met de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA Onderwijs) werden bedrijven en zorginstellingen gestimuleerd medewerkers een opleiding aan te bieden. Voor iedere medewerker die een werkleer (BBL) traject, HBO Duale leerweg, EVC traject of BOL nivo 1 en 2 stage heeft gevolgd kon maximaal 2.785,- aan loonbelasting in mindering worden gebracht. Er kan nog met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar voordeel worden verkregen. De regeling is per 1 januari 2014 afgeschaft en is opgevolgd door de Subsidieregeling Praktijkleren (zie 3.).

4 HR-subsidies (vervolg) 3. Subsidieregeling Praktijkleren Vanaf 1 januari 2014 is de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA Onderwijs) vervangen door de subsidieregeling Praktijkleren. Middels deze regeling wordt de zorginstelling gestimuleerd tot het begeleiden van leerlingen op praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Het gaat hierbij om deelnemers aan een MBO-opleiding, studenten die een technische HBO-opleiding volgen en promovendi. De maximale subsidie per begeleiding bedraagt 2.700,-. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal leerwerkplekken waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De aanvraag moet uiterlijk 15 september na ieder schooljaar worden ingediend. In vergelijking met de WVA Onderwijs zijn de administratieve vereisten voor de leerbedrijven toegenomen. 4. Regionaal investeringsfonds MBO Het doel van deze regeling is het beschikbaar stellen van geld aan samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen die ten doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Minimaal gaat het om bekostigde MBO-instellingen, zorginstellingen en bedrijven (overheden zijn optioneel). Indien voor het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt een doelmatigere organisatie van het opleidingenaanbod binnen de regio gewenst is, kan aanvullend subsidie worden aangevraagd. Er is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor de periode Er zijn meerdere aanvraagrondes. Financiering van het project is als volgt verdeeld: 1/3 rijksoverheidsbijdrage (min. 200k, max. 2 mln. euro), 2/3 bijdrage uit de regio, zijnde bedrijfsleven en eventueel regionale overheden. Bijdragen in natura zijn toegestaan. 5. Provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen Er zijn ook Provinciale en gemeentelijke regelingen waar zorginstellingen voor in aanmerking kunnen komen. De mogelijkheden kunnen voor iedere organisatie nader worden onderzocht.

5 6. ESF Duurzame inzetbaarheid ( ) Doel regeling: het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. De subsidie is bestemd voor het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dit kan door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken, van indiensttreding tot aan pensionering. De hoogte van de subsidie omvat 50% van de gemaakte kosten met min ,-, max subsidie aan adviesuren. Het tarief voor het inhuren van een adviseur is maximaal 100,- per uur (excl. btw). De looptijd van het project bedraagt max. 10 maanden. Vanaf 15 oktober 2014 kunnen aanvragen worden ingediend. Subsidiabele activiteiten: het maken van een bedrijfs- of organisatiescan; het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers; het bevorderen van gezond en veilig werken; het bevorderen van een leercultuur voor werknemers; het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg; het invoeren van arbeidstijdenmanagement. 7. Premiekorting/ mobiliteitsbonussen voor werkgevers Onder een aantal voorwaarden kunnen zorginstellingen een tijdelijke korting krijgen op de WIA/WAO- en WW-premie wanneer zij arbeidsgehandicapten, ouderen of jongeren in dienst nemen. Het voordeel kan oplopen tot maximaal ,- per kandidaat (drie jaar; fulltime). Het screenen van personeel op subsidiemogelijkheden kan van grote waarde zijn. 8. Diverse UWV regelingen Voor een werkgever zijn er diverse regelingen vanuit het UWV die benut kunnen worden om risico s te verlagen en kosten te reduceren. Wanneer bijvoorbeeld een medewerker met een arbeidshandicap in de ziektewet komt, is het mogelijk om bij het UWV doorbetaling van het loon aan te vragen waardoor de organisatie zelf niet meer het salaris hoeft uit te betalen in de periode dat de kandidaat ziek is. Dit is de No risk polis. Andere regelingen zijn: loondispensatie arbeidsgehandicapten, proefplaatsing arbeidsgehandicapten en langdurige werklozen en eigen risicodragerschap. Ook kan onderzocht worden of niet geclaimde bedragen als nog geclaimd kunnen worden.

6 DIVERSE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Health Innovation Fund II Het doel van het Health Innovation Fund II is het ondersteunen van jonge ondernemers met innovatieve projecten in de zorg. De maximale omvang van de investering is 1 miljoen t/m Budget Investeringsbudget: 8 miljoen CZ Fonds Het doel van het CZ Fonds is het steunen van initiatieven voor verbetering van de zorg. De hoogte van de bijdrage voor projecten wordt per geval bepaald. Aan de CZ Zorgprijs zijn de volgende bedragen verbonden: (1e prijs), (2e prijs) dan wel 5000 (3e prijs). Aan de CZ Verwenzorgprijs is per verwenzorgdag verbonden. Status onbepaald Vooraf Damsté-Terpstra Fonds Het doel van het Damsté-Terpstra Fonds is de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen. De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. Status onbepaald

7 Derde communautair actieprogramma op het gebied van de gezondheid ( ) Het doel van het Derde communautair actieprogramma op het gebied van de gezondheid is het beleid van de lidstaten aan te vullen en te ondersteunen en het meerwaarde te geven ter verbetering van de gezondheid van de burgers van de Unie en ter vermindering van de gezondheidsongelijkheid, door een goede gezondheid te bevorderen, innovatie op gezondheidsgebied aan te moedigen, gezondheidszorgstelsels duurzamer te maken en de burgers van de Unie tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te beschermen. De ondersteuning kan de vorm hebben van subsidies, overheidsopdrachten of andere vormen van steun die nodig zijn om de doelstellingen van het programma te realiseren. De subsidie bedraagt in principe maximaal 60% van de subsidiabele kosten voor een actie met betrekking tot een doelstelling van het programma of voor het functioneren van een niet-gouvernementele instantie. In gevallen van uitzonderlijk nut kan de bijdrage tot 80% van de subsidiabele kosten worden verhoogd. Status t/m Na publicatie oproep (duur van het programma) Innovatiefonds Zorgverzekeraars Het doel van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is het ondersteunen van initiatieven die de gezondheidszorg beter, eenvoudiger en slimmer maken, met het perspectief van de patiënt als uitgangspunt. De bijdrage wordt per geval bepaald. Vanaf het begin van het bestaan van het Fonds is besloten een klein percentage van het budget te besteden aan projecten in het buitenland. Het bestuur heeft besloten in het jaar te reserveren voor projecten in de Nederlandse Antillen ( ) en Suriname ( ). Niet subsidiabele kosten zijn: overheadkosten zoals personeelskosten en andere kosten die tot de normale exploitatie van een instelling horen. drukkosten van proefschriften; kosten die gefinancierd kunnen worden uit de reguliere geldstromen van de AWBZ of de Zorgverzekeringswet onbepaald Vooraf Jaarlijks 5 miljoen

8 Innovatievoucher Life Sciences & Health Gelderland - Health Valley Netherlands Doel van de Innovatievoucher Life Sciences & Health Gelderland is het ondersteunen van mkb-bedrijven in de zorg (gerelateerde) sector die willen innoveren. De hoogte van de innovatievoucher bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal per voucher. zorginstellingen moeten bereid zijn minimaal 50% van de totale kosten zelf te investeren. Medio onbepaald Vooraf Budget voor 2014: Kaderregeling VWS-subsidies Netherlands Het doel van de Kaderregeling VWS-subsidies is het stimuleren van gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en de sport. De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald. De kosten worden berekend op basis van een controleerbare, voor de subsidieontvanger gebruikelijke methode, die is gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en die door de subsidieontvanger stelselmatig worden toegepast. De afschrijving van materiële vaste activa wordt berekend op basis van historische aanschafprijzen. Toevoegingen aan voorzieningen en reserveringen zijn geen subsidiabele kosten, tenzij deze toevoegingen schriftelijk zijn goedgekeurd. Bij een projectsubsidie kunnen voorschotten worden verleend. Bij een instellingssubsidie worden in principe ambtshalve voorschotten verleend onbepaald Vooraf

9 Nationale Zorgvernieuwingsprijs Het doel van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs is het tweejaarlijks uitreiken van een geldprijs voor een vernieuwend idee voor betere zorg of om gezondheid een kans te bieden. De hoogte van de prijs bedraagt maximaal onbepaald Vooraf Budget Jaarlijks: Ondersteuningsregeling veilig werken in de zorg Het doel van de Ondersteuningsregeling veilig werken in de zorg is het stimuleren van externe ondersteuning van zorginstellingen bij de implementatie van integraal beleid tegen agressie. De subsidie bedraagt maximaal per aanvraag. De ondersteuning bestaat uit de financiering van externe kosten gemaakt door derden, niet de eigen kosten van de aanvragende zorginstelling t/m Vooraf Budget Periode : 2 miljoen per jaar Regeling subsidies AWBZ Het doel van de Regeling subsidies AWBZ is het ondersteunen van projecten en de algemene werking van zorg- en welzijnsinstellingen. De hoogte van de bijdrage verschilt per onderdeel onbepaald Vooraf

10 Stichting Achmea Gezondheidszorg De Stichting Achmea Gezondheidszorg ondersteunt baanbrekende en vernieuwende projecten in de zorgsector, die op termijn een aantoonbare bijdrage leveren aan de reductie van de zorgkosten van Achmea Zorg. De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald, maar indien de totale kosten van het project of meer bedragen moet het project voor minimaal 25% door een andere partij gefinancierd worden, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf onbepaald Vooraf Jaarlijks circa 4 miljoen Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen Het doel van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen is om een bijdrage te leveren aan een goed functionerende arbeidsmarkt en een hoge kwaliteit van arbeid in de zorg. De hoogte van de bijdrage voor de stimuleringpremies Het Nieuwe Werken en Versterken Arbeidsverhoudingen bedraagt maximaal onbepaald Vooraf/Achteraf Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg Doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is medisch specialistische zorginstellingen te stimuleren de benodigde investeringen in personeel te realiseren, zodat het personeel in staat is om ook in de toekomst de zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren t/m Vooraf Voor 2014: Voor 2015: Voor 2016: Voor 2017:

11 Subsidieregeling publieke gezondheid Het doel van de Subsidieregeling publieke gezondheid is het ondersteunen van projecten en de algemene werking van zorg- en welzijnsinstellingen op het gebied van de publieke gezondheid. De hoogte van de bijdrage wordt per activiteit of instelling bepaald onbepaald Vooraf Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg Het doel van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is het verstrekken van subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie tegen Hepatitis B voor leerlingen in het zorgonderwijs. De subsidie wordt per studiejaar verstrekt en bestaat uit het bedrag dat wordt berekend met de formule A B, waarbij wordt verstaan onder: A: het aantal door de onderwijsinstelling voor bekostiging aangemelde natuurlijke personen dat op 1 oktober van het tweede studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt ingeschreven stond voor een zorgopleiding en op 1 oktober van het derde studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt niet ingeschreven stond voor een opleiding; B: een normbedrag van t/m Vooraf Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen Het doel van de Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen is het stimuleren dat instellingen in de zorg opleidingen verzorgen tot functies waarvoor tekorten ontstaan of dreigen te ontstaan t/m Vooraf Studiejaar 2012/2013: ; Studiejaar 2013/2014:

12 ZonMw ZonMw fungeert als intermediair tussen maatschappij en wetenschap en stimuleert onderzoek en vernieuwingen in de gezondheidszorg en bevordert het gebruik daarvan in de praktijk. De hoogte van de bijdrage varieert per onderzoeksprogramma onbepaald Vooraf Stagefonds Zorg Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. Voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen. De juridische afbakening van zowel de instellingen als de opleidingen is opgenomen in de subsidieregeling.

13 Topsector Life Sciences & Health Ambitie: snelle groei met een stevige thuismarkt en betaalbare oplossingen in de zorg. De topsector Life Sciences and Health (LSH) wil in 2025 horen tot de wereldtop, met een bedrijfsleven dat tot de top 3 van snelste groeiers in Europa hoort en meer dan 10% van zijn omzet in R&D investeert. De Nederlandse thuismarkt fungeert als portaal naar snelle en effectieve toepassing van innovaties die ook hun weg vinden naar de internationale zorgmarkt. De sector draagt bij aan hoogwaardige en betaalbare zorg en daarmee aan een hogere levenskwaliteit en beheersing van de zorgkosten, waardoor de arbeidsproductiviteit en het BNP stijgen. Innovatiecontract: inzet op oplossingen voor de belangrijkste ziektebeelden. De sector werkt een tiental roadmaps uit voor R&D die nodig is voor belangrijke ziektegebieden en aandoeningen. 1. Molecular diagnostics; 2. Imaging & image guided therapies, bijvoorbeeld voor doelmatigere kankerbehandeling; 3. Home care & self management voor langere zelfstandigheid en vermindering van ziekenhuisbezoek; 4. Regenerative medicines, bijvoorbeeld gericht op hart- of botaandoeningen; 5. Pharmacotherapy; 6. One health, met bijzondere aandacht voor van dier naar mens overdraagbare ziekten; 7. Specialized nutrition, health & disease, gericht op preventie van ziekten en invloed van dieet; 8. Health Technology Assessment & quality of life; 9. Enabling technologies & infrastructure; 10. Solutions to neglected diseases en armoede gerelateerde ziekten. Sectorbrede regie voor de integrale agenda en één breed topconsortium. De sector werkt met een regiegroep waarin de hele sector (bedrijven, wetenschap, overheid, zorgverzekeraars, gezondheidsfondsen, brancheverenigingen, regionale initiatieven) is vertegenwoordigd. Deze regiegroep gaat, met hulp van taskforces, over de integrale agenda: de innovatiecontracten, financiering, human capital, internationale handel en wet- en regelgeving. Hierdoor is er een sterke gemeenschappelijke focus. De sector werkt toe naar één TKI waarin de verschillende onderdelen (waaronder geneesmiddelen, biomaterialen, diagnostiek/beeldvorming) van de sector samenkomen. Valorisatie De sector wordt overwegend gevormd door MKB-bedrijven. Maar liefst 400 bedrijven hebben hun steun voor de aanpak via intentieverklaringen onderstreept. Voor de valorisatie wordt ingezet op proeftuinen, maar wordt ook gezamenlijk gewerkt aan adequate wet- en regelgeving. Gezamenlijk met de regio s werken aan versterking in Europa Op internationaal niveau speelt de sector nu al een belangrijke rol in een Europees Innovatie Platform voor gezond ouder worden. De sector werkt samen met de regio s om in Brussel tot een gezamenlijke aanpak te komen en versnippering tegen te gaan. Daarom trekken de brancheverenigingen en regio s veelal gezamenlijk op, bijvoorbeeld op internationale beurzen als BIO Convention in de VS en BIO Spring Europe, die in 2012 voor het eerst naar Amsterdam kwam.

14 50 onderzoeksgroepen bundelen kracht in IMDI In het innovative medical device initiative (IMDI) worden door maar liefst 50 onderzoeksgroepen van de universitaire ziekenhuizen, technische universiteiten, bedrijven en gezondheidsinstituten de krachten gebundeld. Gezamenlijk werken zij aan het ontwikkelen van medische hulpmiddelen voor onder meer de thuiszorg en zelfmanagement, en aan medische imaging en nieuwe instrumenten voor minimaal invasieve handelingen. Human Capital Agenda Het aantal arbeidsplaatsen in de sector zal toenemen: er is sprake van een groeiende uitbreidingsvraag van 1,4% per jaar en een groeiende vervangingsvraag van 3,5% per jaar. De human capital agenda LSH richt zich zowel op de mensen die in zorginstellingen en kennisinstellingen nieuwe oplossingen ontwikkelen en aanbieden als op de mensen die werkzaam (zullen) zijn in de gezondheidszorg en de innovaties moeten gaan overnemen en slim toepassen. Daarbij is een verschuiving waarneembaar van het wo-domein, waar de life sciences goed is geworteld, naar de andere onderwijssectoren als het hbo en mbo. De human capital agenda LSH gaat uit van drie doelstellingen voor de nabije toekomst: Laat het onderwijs (van mbo t/m wo, initieel en leven lang leren) zich richten op de ontwikkeling van (nieuwe, aangepaste) opleidingen aansluitend op de ontwikkeling van gezondheidstechnologie en op een goede inbedding van vernieuwingen in de curricula en praktijklessen van overige opleidingen in de sector; Realiseer een sterke, collegiale samenwerking tussen goed geïntegreerde, moderne gezondheidszorgpraktijken, het relevante bedrijfsleven en de betrokken opleidingen (regionaal of landsdeelgewijs); Verbeter met het gecreëerde beeld van de dynamiek van de sector de aantrekkelijkheid van de sector c.q. opleidingen en loopbanen op de gezondheidstechnologische arbeidsmarkt. In de HCA LSH zijn tevens maatregelen geformuleerd om deze doelstellingen te realiseren, zoals meer vakmensen voor de klas, investeren in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (o.a. centra voor innovatief vakmanschap en centres of expertise), verankeren van sociale innovatie (Werken in innovatieve organisatiestructuren in onderwijs, bedrijven en zorginstellingen). Opvallend in deze LSH is het pleidooi voor het vergroten van het ontwikkelings- en ondernemend vermogen van het onderwijs en het multidisciplinair opleiden. Dit is nodig voor bedrijfsleven en kennisinstellingen om beter en meer oplossingen te kunnen ontwikkelen. De onderwijskant is goed vertegenwoordigd in de HCA voor LSH. Om de gestelde ambities te kunnen realiseren en een goede vraagarticulatie tot stand te brengen is het wel noodzakelijk dat de (regionale) ondernemers nog meer betrokken worden bij de implementatie van de HCA.

15 Een heldere kijk op subsidies Of het nu gaat om subsidies op het gebied van innovatie, R&D, HRM of duurzaamheid, voor veel organisaties is het subsidielandschap een onoverzichtelijk bos aan regels, voorwaarden en administratie. Een bos waar ze liever niet te diep in gaan. Finestri is wel thuis in subsidieland en kent alle doorkijkjes. Zo creëren we voor u windows of opportunity 20 Jaar ervaring met subsidieverwerving op het gebied van innovatie, duurzaamheid en HR, heeft ons geleerd dat subsidieadvies alleen niet voldoende is. Wij begeleiden u bij het hele subsidietraject, van kans tot maximale benutting. Maatwerk subsidiemanagement noemen we dat, en onze dienstverlening is gericht op het maximaliseren van de subsidieopbrengst tegen zo laag mogelijke klantinspanning. Dit betekent o.a.: Geen kansen missen Bewuste keuzes om subsidietrajecten in te zetten Focus op administratieve verantwoording Als partner van You Improve (expert op het gebied van continu verbeteren) zijn wij in staat uw bedrijf en uw processen snel te doorgronden en te begrijpen. Gecombineerd met onze ervaring op subsidiegebied, zien wij vaak kansen die anderen niet zien. Kansen waar u van profiteert. Bovendien werkt Finestri op nationaal en internationaal gebied samen met gerenommeerde partners en onderhouden we uitstekende relaties met subsidieverstrekkende instanties. Zo houden we onze kennis up to date en kunnen we u altijd en overal ten dienst zijn. Finestri heeft een heldere kijk op subsidies, en die helderheid bieden we u ook graag door middel van diverse tools en rekenmodellen. Ook als het over resultaat gaat zijn we graag helder. U wilt immers vooraf weten waar u aan toe bent. Vaak is onze vergoeding resultaatafhankelijk en dat doen we natuurlijk alleen omdat we weten dat we een zeer hoog slagingspercentage kennen. Ons doel is u ondersteunen bij het maximaal benutten van alle relevante subsidiekansen. Voor meer informatie over Finestri, onze dienstverlening of concrete subsidiekansen, kijkt u op of kunt u contact opnemen via , of

16 Sneller, beter, goedkoper en duurzamer worden; welke organisatie wil dat niet? Maar hoe wordt u dat en hoe zorgt u dat het niet bij een eenmalige verbetering blijft? Simpel, door alle lagen van uw organisatie kennis over continu verbetermethodes bij te brengen. You Improve heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het implementeren van continu verbetertrajecten bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers. Organisaties van klein tot groot en uit uiteenlopende branches maakten kennis met onze pragmatische manier van werken. In die twintig jaar hebben we een grote hoeveelheid kennis opgebouwd, die we graag overdragen aan anderen. Kennis over World Class Manufacturing, Lean, TPM, TQM, Six Sigma en Operational Excellence. Theoretische kennis, maar vooral praktische kennis. You Improve gelooft dat de kennis over verbetermethodes daar moet liggen waar hij het meeste waarde toevoegt; op de werkvloer! Daar vindt het grootste deel van het proces immers plaats. En daar lopen ook de mensen met de meeste ervaring en wellicht wel de beste ideeën. Onze ervaring leert dat ook op managementniveau en bij het middenkader behoefte bestaat aan aanvullende kennis. Hoe stem ik de verbeteractiviteiten op de vloer af met onze organisatiedoelen? Hoe ga ik om met toenemende autonomiteit van werknemers? Hoe houden we grip op het verbeterproces? Hoe meten we de effecten ervan? Vanzelfsprekend biedt You Improve ook voor deze organisatielagen trainingen, workshops en opleidingen op maat. You Improve verzorgt ook gecertificeerde en erkende inhouse trainingen en opleidingen. Voor actuele overzichten, speciale activiteiten en een overzicht van onze volledige dienstenpakket, kijkt u op You Improve Saal van Zwanenbergweg RM Tilburg Netherlands Tel.: +31 (0)

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse Metaal sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR 2014 2015 De overheid ondersteunt de Nederlandse Grafi-Media sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante.

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012

Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012 Subsidies en fiscale voordelen Bedrijven 2011-2012 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure met informatie over de diverse subsidies en fiscale mogelijkheden waar u als bedrijf gebruik van kunt maken.

Nadere informatie

Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012

Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012 Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012 12_0301 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Missie, visie en doelen... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Het Concept... 5 2.3 Inhoudelijke focus... 7 2.4 Missie

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Namens de sociale partners in de procesindustrie: In samenwerking verenigd in: Cofinanciering door: EN BEDRIJVEN IN DE PROCESINDUSTRIE Inhoud Sectorplan Procesindustrie... 1

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs

1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs 1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs Hoofdaanvrager: Arbeidsmarktplatform PO Opstellers en investeerders: Arbeidsmarktplatform PO Participatiefonds Vervangingsfonds

Nadere informatie