Forfaitaire betaling: een beter systeem voor patiënt en huisarts?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Forfaitaire betaling: een beter systeem voor patiënt en huisarts?"

Transcriptie

1 Forfaitaire betaling: een beter systeem voor patiënt en huisarts? Bruno Art 1, Jan De Maeseneer 2 1. Wat is forfaitaire betaling? a. Betalingssystemen in de huisartsgeneeskunde De eerstelijnsgeneeskunde kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Deze betalingssystemen worden van elkaar onderscheiden door de eenheid die wordt vergoed. In België wordt overwegend gebruik gemaakt van de betaling per prestatie, waarbij de arts per geleverde dienst wordt betaald. De gebruikte eenheid is hier de prestatie. Deze prestaties zijn op wisselende wijze gedetailleerd beschreven (rizivnomenclatuur). Dit systeem ( fee-for-service ) is eveneens in voege in Canada, Australië, Japan, Frankrijk en Duitsland. In België gebruikt men meestal out of the pocket payment, in andere landen (Canada, Duitsland) veeleer third party payment. In het systeem van de forfaitaire betaling wordt de patiënt als eenheid gebruikt. Niet hoeveel prestaties men doet, maar wel voor hoeveel en voor welke patiënten men de verzorging opneemt gedurende een bepaalde periode, bepaalt het bedrag dat men ontvangt. Het forfait per patiënt kan wisselen volgens een aantal sociale variabelen (bvb leeftijd, beroepscategoriëen en in België de code van rechthebbende wat neerkomt op een inkomenscategorie). Dit capitation systeem wordt in mindere of meerdere mate toegepast in o.a. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië, Indonesië en Finland. In België zijn het voornamelijk de wijkgezondheidscentra die deze abonnementsgeneeskunde in de praktijk brengen. Naast deze twee manieren van financiering die in België worden gebruikt, bestaan er nog een aantal andere (De Maeseneer 1999): integrated capitation waarbij een vast bedrag beheerd wordt door de eerste lijn en gebruikt wordt om ook tweedelijnszorg en technisch onderzoek te betalen (wordt ook fund-holding genoemd), of om naast huisartsen ook geneesmiddelen, kine, verpleegkunde ea te betalen (horizontale integrated capitation ); een salaris-systeem waarbij de arts per tijdseenheid wordt betaald (Zweden, Portugal, Griekenland en Oost-Europa). Vaak wordt een gemengd betalingssysteem toegepast, waarbij een deel van de vergoeding per geregistreerde patiënt gebeurt, een deel per prestatie, en ook nog andere eenheden gefinancierd kunnen worden zoals infrastructuur, EMD, preventieve opdrachten ( target payment ) en function payments die als extra beloning gebruikt kunnen worden voor bijkomende dienstverlening (vb vaccinaties in het VK, wachtdienst vergoedingen (ook 1 Huisarts, Universitair Centrum voor Eerstelijnsgezondheidszorg Nieuw Gent, Gent; praktijkassistent, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, UGent 2 Huisarts, Wijkgezondheidscentrum Botermarkt, Ledeberg (Gent); hoogleraar, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, UGent 1

2 in België)). Weighted capitation wordt gebruikt om hulpverleners te stimuleren zich te vestigen in onaantrekkelijke gebieden zoals verafgelegen rurale gebieden of achtergestelde stedelijke buurten. Het forfait per patiënt is in dit geval hoger als men in een dergelijke regio werkt. Dit bestaat oa in Nederland ( achterstandsindex toegekend volgens postcode) of het VK (Jarman underpriviliged area-score, Townsend poverty-index). Figuur 1 b. Forfaitaire betaling in België De forfaitaire betaling van huisartsen in België is wettelijk geregeld door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 (artikel 52 1 van de wet op de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en artikelen van het KB van 3/7/1996). Reeds in 1944 werd de mogelijkheid van betaling per patiënt door Van Acker gesuggereerd. De wet uit 1963 (wet Leburton, artikel 34 ter) maakt deze betalingswijze wettelijk mogelijk. Pas sinds het basisreglement van het RIZIV uit 1982 (laatst gewijzigd in 1998) werd forfaitaire betaling ook practisch mogelijk. De toepassing van deze wet en de practische bepalingen worden opgevolgd door de commissie forfait (officieel: commissie belast met het sluiten van de akkoorden betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen ). Deze commissie is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) enerzijds, en vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers ( medische huizen genoemd) aan de andere kant, onder voorzitterschap van een leidend ambtenaar van het Riziv, bijgestaan door Riziv personeel. Zij is binnen het RIZIV bevoegd om akkoorden af te sluiten i.v.m. de betaling in het forfaitair systeem. 2

3 figuur 2 Aantal medische huizen jaartal Tot aal Op 1/1/2005 worden ongeveer Belgen verzorgd op de eerste lijn onder dit stelsel. Aan Vlaamse kant werken 10 wijkgezondheidscentra, 4 multidisciplinaire groepspraktijken en 1 monodisciplinaire duopraktijk met dit betalingssysteem. (Figuren 2 en 3: cijfers LCM) Figuur 3 3

4 Evolutie van het aantal patiënten nationaal Tot aal Jaartal c. Berekeningswijze Het forfaitbedrag dat een zorgverstrekker (of groep) in België ontvangt per patiënt, wordt berekend aan de hand van de totale RIZIV-uitgaven voor consultaties en huisbezoeken in de eerste lijn voor bepaalde disciplines (huisartsen, thuisverpleging, kinesitherapie). Voor de huisartsgeneeskunde wordt (per categorie van rechthebbende) de som van alle consultaties en huisbezoeken die per jaar worden terugbetaald, gedeeld door het aantal Belgen dat beroep doet op huisartsgeneeskunde. Zo bekomt men een gemiddeld bedrag per persoon en per jaar dat als basis dient voor de verdere berekening. Niet alle Belgen doen een beroep op terugbetaling van kosten gemaakt bij een huisarts. Soms omdat ze structureel geen beroep doen op huisartsgeneeskunde (steeds specialistische zorg gebruiken) geen huisarts kunnen hebben (gevangenen, langdurig opgenomen in ziekenhuis), of niet in regel zijn, of vallen onder een andere regeling. Om deze redenen wordt de noemer in de formule met 10% verminderd. Volgens een voorstel dat nu ter discussie ligt moeten de huisartsen die binnen het systeem van forfaitaire betaling werken geaccrediteerd zijn. Met deze factor zal dan eveneens rekening gehouden worden bij de bepaling van de teller uit de formule. Deze formule ziet er als volgt uit B/ R-10% = Q waarbij B het budget is dat jaarlijks wordt terugbetaald, R het aantal rechthebbenden, en Q het forfaitbedrag. 4

5 Dit bedrag Q wordt vervolgens verhoogd met 20%. 10% Verhoging voor de praktijken die werken in achtergestelde gebieden (volgens vastgestelde sociodemografische criteria), een vorm van weighted capitation. Het is immers duidelijk en herhaaldelijk aangetoond (oa Majeed 2000, Pasteels 2004) dat bepaalde sociodemografische karakteristieken onafhankelijk verbonden zijn met een hoge behoefte aan medische zorgen. De tweede 10% geldt als bonus voor aangetoonde besparingen op de tweede lijn voor de ingeschreven populatie (minder technisch onderzoek, minder opnames). Dit laatste moet jaarlijks door de verzekeringsinstellingen onderzocht worden. Het forfaitbedrag varieert naargelang de categorie van terugbetaling van de rechthebbende. Een gewoon verzekerde doet minder een beroep op de huisarts, en kost dus minder aan het RIZIV dan een patiënt met WIGW-statuut, en dit geeft een lager maandelijks bedrag per patiënt. Op 1/1/2005 werden ongeveer volgende forfaitbedragen betaald voor huisartsgeneeskunde, per patiënt, per maand: Gewone rechthebbenden die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming niet genieten (code 100/100, 110/110) Gewone rechthebbenden die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wel genieten (code 101/101 en 111/111) Gepensioneerden, invaliden, weduwen en wezen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming niet genieten (bv code 120/120) Gepensioneerden, invaliden, weduwen en wezen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wel genieten (bv code 121/121) 5,87 12,08 14,67 30,54 Ook voor verpleegkundige en kinesitherapeuthische zorgen kan een zorgverstrekker een maandelijks forfait per patiënt ontvangen. Deze worden op een gelijkaardige manier als de bedragen uit de huisartsgeneeskunde berekend. De wet voorziet dat jaarlijks een eenmalige bijdrage aan de ingeschreven patiënten kan gevraagd worden, het remgeld, maar dit gebeurt nauwelijks. d. Implementatie van het forfait Het forfait wordt berekend aan de hand van de consultaties en huisbezoeken in de eerste lijn. Het forfait dekt in principe dan ook alleen deze kosten. Technische prestaties (ekg, uitstrijkje, hechtingen etc) worden apart per verrichting gefactureerd aan de verzekeringsinstellingen volgens het systeem van derde betaler. Administratieve taken, onthaal en administratief personeel, infrastructuur, en niet- RIZIV disciplines (sociaal werk, dieet, GVO-medewerkers) worden niet extra vergoed in het systeem van forfaitaire betaling. 2. Practische uitvoering 5

6 a. Wat betekent het systeem voor de hulpverlener? De zorgverstrekker(s) sluiten een overeenkomst af met de verzekeringsinstellingen om vanaf een bepaalde datum betaald te worden via het forfaitair systeem. Dit akkoord wordt getekend binnen de commissie forfait. Bij deze gelegenheid wordt ook het gebied vastgelegd waarbinnen de zorgverstrekker dit systeem moet toepassen (meestal een stad en aanpalende gemeenten). Dit gebied is meestal een stuk groter dan het werkgebied van een wijkgezondheidscentrum dat per definitie een of enkele wijken omvat. De zorgverstrekkers moeten zich als rechtspersoon organiseren (V.Z.W. of C.V.). Opvallendste verandering zal bij het overstappen vanuit het systeem van betaling per prestatie naar het forfait, het wegvallen zij van het schrijven van de getuigschriften voor verstrekte hulp tijdens de consultaties. Maar dit is slechts een uiterlijk detail. Algemeen kan men stellen dat het forfaitair betalingssysteem de verschillende opdrachten van de eerstelijnszorg integraler en meer geïntegreerd vergoedt. In dit betalingssysteem per ingeschreven patiënt is de hulpverlener immers gebonden door het contract dat hij/zij met de patiënt afsloot, maar dit geeft ook een mandaat om de patiënt(engroep) aan te spreken en actief te betrekken bij het herstel en behoud van de gezondheid. Dit is een opvallend voordeel bij het jaarlijks uitnodigen voor de griepvaccinatie, de driejaarlijkse uitstrijkjes, etc. Het zorgverlenen op de eerste lijn omvat niet enkel curatieve activiteiten, ook multidisciplinair overleg, preventieve campagnes behoren hiertoe. M.a.w. bij ziekte wordt gekozen voor de beste therapie, ingeval van afwezigheid van ziekte houdt de opdracht niet op. De zorgverstrekker wordt betaald om zijn patiënten gezond te houden en hij heeft belang bij de zelfredzaamheid van de patiënt. De huisarts is bijvoorbeeld financieel niet langer gebaat met een zwaar griepseizoen, maar wordt juist aangespoord om de patiënten voor te lichten over virale zelflimiterende aandoeningen, en de vaccinatiegraad bij de risicopatiënten zo hoog mogelijk te houden. Bijkomend (psychologisch) gevolg is dat er geen voor wat, hoort wat gevoel bestaat bij arts én patiënt. Dit laat gemakkelijker toe om rationeel om te gaan met voorschrijven van medicatie en werkongeschiktheid. De positie van de huisarts versterkt, de patiënt kan bijvoorbeeld bij het niet ingaan op een onterechte vraag om kalmeermiddelen niet zomaar beroep doen op een andere arts om dit voorschrift te bekomen (tenzij hij de rekening volledig zelf betaalt). Een veiligheidsvoordeel: de arts loopt niet meer rond met substantiële bedragen in zijn/haar portefeuille. Tenslotte wordt het laten uitvoeren van verschillende actes door verpleging financieel niet langer bestraft, waardoor subsidiariteit en taakdelegatie bevorderd wordt. In feite ontstaat in het forfaitaire systeem met inschrijving een meer horizontale huisarts-patiënt relatie waarbij gezamenlijk doelstellingen en strategieën op middellange termijn en langere termijn kunnen worden afgesproken. 6

7 b. Wat betekent dit voor de patiënt? De patiënt ondertekent een contract met een zorgverstrekker (meestal een multidisciplinaire groep). Dit contract wordt door beide partijen bewaard, en opgestuurd naar de verzekeringsinstelling (VI) waar de patiënt bij aangesloten is. Dit contract garandeert continue hulpverlening door de in het contract vermelde disciplines. Voor wat de huisartsgeneeskunde betreft kan de patiënt beroep doen op de huisarts(en) voor consultaties en huisbezoeken, en dit zonder dat er een bijkomende bijdrage wordt gevraagd. Eventuele technische prestaties worden via de regeling derde betaler verrekend. De patiënt dient te verblijven in het gebied waartoe de zorgverstrekkers zich verbinden. Prestaties die door andere huisartsen worden verstrekt en aangerekend in het kader van de georganiseerde week- of weekendwachtdienst, worden (zonder het remgeld) door de zorgverstrekker aan de patiënt terugbetaald (en niet door de VI). Terugbetaling van prestaties die door andere huisartsen worden aangerekend buiten deze wachtdienst, en binnen het gebied van de praktijk waarbij de patiënt is aangesloten, kan door de zorgverstrekker geweigerd worden. De patiënt die overweegt zich in te schrijven, kan opteren voor een kennismakingsperiode waarbij nog gedurende drie maanden per prestatie wordt betaald. Ook de hulpverlener kan hiervoor kiezen. In dit geval treedt het contract pas in werking drie maanden na de eerste van de maand volgend op de inschrijving. Indien de patiënt het contract wil verbreken ( zich uitschrijven ), ondertekent deze een nieuw document. Dit wordt opgestuurd naar de verzekeringsinstelling. Het contract wordt beëindigd op de eerste dag van het kwartaal volgend op de uitschrijving. Tot die dag wordt de patiënt geacht zich voor eerstelijnshulp te blijven richten tot de hulpverlener(s) bij wie hij/zij was ingeschreven. In de realiteit gaat het vaak om verhuis en kan het contract tijdig beëindigd worden. Soms is de patiënt ontevreden of is er een conflict. Indien met redenen omkleed, kan de beëindiging van het contract reeds bij het begin van de eerstvolgende maand ingaan. c. Wat betekent dit voor de overheid? Voor de overheid betekent dit systeem budgettaire duidelijkheid (de uitgaven per patiënt liggen vast) en financiële transparantie van de transacties. Er ontstaat een grotere congruentie tussen een aantal doelstellingen op bevolkingsniveau (hogere vaccinatiegraad, hogere zelfredzaamheid, ) en het financieringsmechanisme. De permanentie en de continuïteit van de zorgverlening worden gegarandeerd (Brown 1999). Is het forfaitaire systeem duurder of goedkoper voor de maatschappij? In België krijgt de forfaitair werkende praktijk het gemiddelde uit de prestatiegeneeskunde. 7

8 Een literatuur overzicht (Delnoij 1994) die de weinige vergelijkende studies tussen fee-for-service en capitation bekijkt, concludeert dat het per prestatie betalingssysteem een risico tot supplier-induced demand inhoudt. Zij bevestigt eveneens het gegeven dat in de per prestatie betaling, meer prestaties gebeuren. Berwick (Berwick 1996) stelt hierover dat de voorhanden zijnde empirische literatuur geen underuse of services toont in het capitation systeem, maar eerder een overuse in fee-for-service. Een recente studie (Starfield 2002) toont aan dat een eerstelijnsgezondheidszorg die werkt met ingeschreven patiënten, een voordeel biedt op het vlak van verschillende gezondheidsindicatoren. Nadelen van een forfaitaire betaling per patiënt zouden kunnen zijn dat minder tijd wordt besteedt per consultatie en meer wordt doorverwezen naar de tweede lijn (Brown 1999). Dit laatste blijkt in België alvast niet het geval te zijn, integendeel er worden blijkbaar besparingen gerealiseerd op het vlak van klinische biologie, medische beeldvorming en ziekenhuisopnames (RIZIV 1998). Wat de tijdsduur per consult betreft leert ons de studie van Kesteloot et al (Kesteloot 2003) dat dit gemiddeld even lang is als wat bekend is over de prestatiegeneeskunde. Tenslotte bestaat in het capitatiesysteem een reëel gevaar voor risicoselectie, waarbij hoogrisicopatiënten niet worden verzorgd (omdat er geen aangepaste betaling is voorzien) (Brown 1999). De Belgische wetgeving verbiedt dit uitdrukkelijk, en in de practische regelgeving wordt risicoselectie bemoeilijkt oa door het verplicht uitschrijven van alle bewoners van 1 adres indien zich 1 patiënt uitschrijft. d. Administratie Maandelijks wordt door de verzekeringsinstellingen (VI) het bedrag overgemaakt overeenkomstig het aantal leden van deze instellingen dat is ingeschreven bij de zorgverstrekker (ZV, in feite de praktijk). Een aantal vaste stappen worden elke maand afgewerkt (zie figuur 4). In het kort zijn dit de volgende in de maand april (= facturatie voor mei): A 1-10 april: nieuwe inschrijvingen (maart) worden verstuurd naar de verschillende lokale mutualiteiten. B april: de lijst met nieuwe inschrijvingen wordt na controle door de VI teruggestuurd naar de ZV. C april: de betalingslijsten voor de maand mei worden per cd verstuurd naar de landsbonden van de VI. Eventuele herfactureringen van voorgaande maanden staan hierop ook vermeld (als bv desbetreffende patiënt opnieuw in regel is bij de VI). Als de betalingslijsten op cd meer dan 5% fouten bevatten wordt de cd teruggestuurd met instructies tot aanpassing (fouten zijn spelling naam, geboortedatum, verzekeringsstatuut, adres). De papieren versie van de lijsten gaat naar de lokale mutualiteiten en wordt daar behandeld als de landsbond van de VI over een aanvaarde cd beschikt. D vanaf 10 mei: betaling door de VI (minus de fout gefactureerden). Eveneens betaling door de VI van de nieuwe inschrijvingen die ingaan 1 april (zowel 8

9 E april als mei worden nu betaald). Betalingsdatum varieert sterk (soms enkele maanden) tussen de verschillende VI mei: de papieren betalingslijsten met de door de VI aangebrachte correcties (bv wijziging code rechthebbende) worden verwerkt door de ZV om over correcte gegevens te beschikken voor de volgende facturatiedatum 20 mei. Indien een patiënt zich inschrijft op 7 april (en niet kiest voor de optie 3 maand per prestatie ), krijgt de zorgverstrekker het forfait vanaf 1 mei, tot aan de uitschrijving. Dit bedrag wordt voor het eerst gestort in juni (voor mei en juni), en vanaf dan maandelijks. Voor patiënten die niet in regel zijn bij de VI (bv onvolledige bijdragebons van werkgever of OCMW, onbetaalde lidgeldbijdragen, ) wordt ook geen forfait ontvangen. Als dit geregulariseerd wordt voor desbetreffende patiënt kan het forfait alsnog met terugwerkende kracht geïnd worden. figuur 4 Deze maandelijkse communicatie tussen ZV en VI vraagt heel wat administratie. Zonder apart administratief personeel is dit een bijna onmogelijke opdracht. Ook het zeer degelijk informeren van patiënten bij het eerste contract vraagt een belangrijke investering. Fout begrepen boodschappen kunnen financiële gevolgen hebben voor zowel patiënt als zorgverstrekker. Problemen stellen zich onder andere bij mensen die onvoldoende taalkennis hebben. Een goed uitgebouwd onthaal is dan ook een must. e. Categorieën waarvoor geen forfait bestaat. 9

10 Mensen die geen verzekering hebben voor kleine risico s kunnen niet via bovengenoemd systeem verzorgd worden door zorgverstrekkers die werken met het forfait per patiënt. Voor verschillende groepen zijn specifieke oplossingen voorzien (die niet verschillen van wat geldt in de betaling per prestatie). Voor vluchtelingen in procedure en illegalen worden de betaling per akte gefactureerd aan de ocmw s of opvangcentra, respectievelijk het ocmw van de stad waar de illegaal verblijft. Zelfstandigen zonder kleine risico s kunnen per prestatie betalen, of een maandelijks bedrag, gelijk aan wat voor andere verzekerden door de V.I. wordt betaald. 3. Discussie: sterktes en zwaktes Eerstelijnsgezondheidszorg dient gefinancierd te worden op een manier die toelaat dat zij haar wezenlijke funkties kan vervullen. Op het niveau van de individuele patiënt moet zij per definitie laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn. Als eerste stap in onze verregaand gespecialiseerde en hoogtechnologische gezondheidszorg kan ze als filter funktioneren. Ze dient eveneens geschikt te zijn om aan maatschappelijke noden te beantwoorden m.b.t. screening en preventie, curatie en revalidatie, transparantie en kosteneffectiviteit. Ze moet in staat zijn om evoluties van vergrijzing, transmurale protocols, en verspreiding van informatie mee te volgen. Een solidair en betaalbaar systeem moet gegarandeerd blijven. De financieringswijze moet tegemoet komen aan de noden van de hulpverleners: een billijk inkomen moet verzekerd zijn. Het financieringssysteem is geen doel op zich, maar dient gekozen te worden in het licht van bovenstaande overwegingen. Een van de sterktes van de betaling per ingeschreven patiënt is dat de relatie tussen patiënt en arts niet vrijblijvend is. Beide partijen hebben verantwoordelijkheden. De zorgverstrekker weet op elk moment voor welke mensen hij dient in te staan, en de patiënt kan als volwaardige partner betrokken worden bij de zorg voor zijn gezondheid. Het feit dat de relatie contractueel vastligt, betekent ook dat de arts en patiënt de mogelijkheid hebben om bij meningsverschillen (waarbij de patiënt uiteindelijk een andere arts kan verkiezen) deze ter gelegenheid van de eventuele uitschrijving kenbaar te maken. Ook naar de overheid en de maatschappij biedt dit systeem transparantie, doordat op elk moment duidelijk is hoeveel patiënten men verzorgt voor een bepaald bedrag. Dit laat eveneens toe om door de maatschappij belangrijk geachte interventies m.b.t. volksgezondheid toe te vertrouwen aan de eerste lijn (Brown 1999). Indien bij het behalen van bepaalde doelstellingen hiervoor extra wordt betaald, spreekt men van target payment (bestaat niet in België op dit moment). Uit de actuele cijfers blijkt dat het systeem van forfaitaire betaling verre van populair is bij zorgverstrekkers (zie hoger). Dit heeft wellicht veel te maken met de belangrijke zwakke punten. 10

11 Het forfait zoals het nu wordt berekend (zie hoger) geeft aan de zorgverstrekkers een budget waarmee ze naast de curatieve en preventieve patiëntenzorg ook de administratieve last moeten dekken. Zoals hoger beschreven komt daar heel wat bij kijken. Een ander zwak punt is dat een bedrag per patiënt erg weinig nuance toestaat voor verschillende curatieve verstrekkingen. Wanneer de betaling per prestatie geschiedt, kan hier uiteraard veel gedetailleerder mee omgesprongen worden (bv palliatief consult). Het Belgische systeem voorziet uitzonderingen voor technische prestaties en prestaties tijdens wachtdiensten. De (on)vrijheid van patiënt of zorgverstrekker is geen sterkte of zwaktepunt, omdat het een begrip is dat enerzijds te pas en te onpas misbruikt wordt, en anderzijds nauwelijks van toepassing is op de situatie in de huisartsgeneeskunde. Uiteraard is iedere Belg vrij om te kiezen door wie hij zich laat verzorgen, zoals hij vrij is om te kiezen waar hij zijn brood koopt. Hij kan kiezen om zich in te schrijven, een contract te tekenen (met de bijhorende regels), en om zich uit te schrijven, net zoals hij vrij is om elke dag van de week een andere huisarts te raadplegen, en al dan niet een GMD af te sluiten bij een huisarts. De keuzevrijheid in het forfaitair systeem wordt gedefinieerd op het niveau van het globale zorgpakket, in de betaling per prestatie op het niveau van elk individueel contact. Alleen gaat het in de huisartsensector niet om het kopen van een brood. Het gaat zelfs niet om het vullen van een tand, of het ondergaan van een coloscopie. Huisartsgeneeskunde onderscheidt zich van andere takken van de gezondheidsboom door zijn continue relatie tussen arts en patiënt (gezin) van geboorte tot de dood, dag en nacht, voor lichamelijke en psychosociale zorg, curatief en preventief. De partners in deze relatie zijn ook niet gebaat met een volledig vrije organisatie, waarbij regelmatig wisselen van huisarts als het ware wordt aangemoedigd. Het vrijheidsargument heeft niets te maken met de inhoud van het vak, de belangen van de patiënt of het financieringssysteem. In de betaling per prestatie zijn de patiënten redelijk trouw aan hun huisarts, en dat is iets beter in de forfaitaire geneeskunde, waar de onderlinge relatie een formeler karakter heeft. Een gemengd systeem van betaling waarbij een forfait per patiënt gekoppeld wordt aan financiële stimuli voor bepaalde interventies die de individuele of volksgezondheid ten goede komen of gericht zijn op specifieke patiëntengroepen, naast een budget dat ook voor omkadering (administratie en onthaal, gebouw, informatica) zorgt, zou kunnen onderzocht worden om de complexe realiteit van en verwachtingen naar de eerste lijn te financieren. Referenties Landsbond Christelijke Mutualiteiten; departement gezondheidszorg, diensten medische administratie en tarificatie,

12 B Starfield, L Shi. Policy relevant determinants of health: an international perspective. Health Policy. 2002;60: A Majeed, M Bardsley, D Morgan, C O Sullivan, A Bindman. Cross sectional study of primary care groups in London: association of measures of socioeconomic and health status with hospital admission rates. BMJ 2000;321: D Delnoij. Physician payment systems and cost control. NIVEL, Utrecht 1994 S Brown. Physiscian funding and health care systems- an international perspective. A summary of a conference hosted by the WHO, WONCA and RCGP at St John s college, Cambridge. The royal college of general practitioners, London, J De Maeseneer, K Bogaert, L De Prins, P Groenewegen. A literature review. in: S Brown (ed.) Physician funding and health care systems- an international perspective.royal college of general practitioners, London I Pasteels, S Willems. Het uitvoeren van een pilootstudie: koppeling van gegevens WIV gezondheidsenquete aan de overeenkomstige gegevens beschikbaar bij de verzekeringsinstellingen. Universiteit Gent, D Berwick. Payment by capitation and the quality of care. NEJM 1996;335: Met dank aan Lut Dhont voor het nalezen. 12

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

PREVENTIE BIJ SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN INZICHTEN EN STRUIKELBLOKKEN

PREVENTIE BIJ SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN INZICHTEN EN STRUIKELBLOKKEN PREVENTIE BIJ SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN INZICHTEN EN STRUIKELBLOKKEN Stijn Vandenberghe Huisarts Wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Mogelijkheid waarbij een derde (= de mutualiteit) de rekening van de zorgverstrekker betaalt: Patiënt betaalt contant enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt gegeven, maar naar mutualiteit

Nadere informatie

FORFAITAIRE BETALING INSCHRIJVING VAN DE RECHTHEBBENDE Abonnementsformulier

FORFAITAIRE BETALING INSCHRIJVING VAN DE RECHTHEBBENDE Abonnementsformulier FORFAITAIRE BETALING INSCHRIJVING VAN DE RECHTHEBBENDE Abonnementsformulier MEDISCH HUIS: Benaming: WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE WILLE Adres: KAPELSTRAAT 4 2830 WILLEBROEK Nr. R.I.Z.I.V.: 8.12502.67.101 Het

Nadere informatie

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg huisarts huisarts Heb je vragen over je gezondheid? Voel je je niet goed? Ga dan naar de huisarts. Dat kan een solopraktijk zijn, een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum.

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Tussen de partijen SEL Zorgregio Gent vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent vertegenwoordigd door dr. P. Verdonck, voorzitter en ...

Tussen de partijen SEL Zorgregio Gent vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent vertegenwoordigd door dr. P. Verdonck, voorzitter en ... Baudelokaai 8 9000 Gent Overeenkomst tussen de SEL Zorgregio Gent vzw als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging en partnerorganisaties,hulpverleners, gezondheidsbeoefenaars, deelnemers aan het overleg,

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Caroline Lekane, Attaché jurist Dorothée Nevens, Attaché jurist Inleiding Sociaal verzeker de

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 17 MEI 2012 Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen

Nadere informatie

Gezondheidszorg in België

Gezondheidszorg in België Gezondheidszorg in België Inhoud 4 Hoe gebruik ik deze map? 5 De vaste huisdokter 13 Het Globaal Medisch Dossier (GMD) 17 De regeling sociale derdebetaler 21 Het systeem van forfaitaire betaling 25 De

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ONS ENGAGEMENT VOOR BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG 1STEKLAS EERSTEKLAS ZORG VOOR IEDERS PORTEMONNEE We investeren 800 miljoen extra in solidaire zorg Hiermee betalen we extra zorg terug via

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

Hand-out 3.14 WZM. WZM: Handout 3.14 Caresolutions Brandekensweg Schelle-Tel.: 03/

Hand-out 3.14 WZM. WZM: Handout 3.14 Caresolutions Brandekensweg Schelle-Tel.: 03/ Hand-out 3.14 WZM 1 Inhoud 1. Bewonersdossier... 3 1.1 Toelatingen... 3 1.1.1 Bewoner heeft nog geen Katzscore... 3 1.1.2 Bewoner heeft een Katzscore... 3 1.1.3 Bewoner heeft een medisch bilan... 4 1.1.4

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers

Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Onderzoeksthema s Gezondheidstoestand van de

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn Prof. dr. Jan De Maeseneer

Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn Prof. dr. Jan De Maeseneer Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn Prof. dr. Jan De Maeseneer Gewoon Hoogleraar Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Universiteit

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE Meer info vindt u op www.pvtdelandhuizen.be e-mail: pvtdelandhuizen@emmaus.be Wat kost het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis? Met deze financiële informatiebrochure

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen Infobrochure huisartsen Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen -

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Het Lokaal Bestuur is aan zet in de Eerste Lijn Opinion on Definition primary care Definitie

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven

Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven Vermits ik tot de conventie ben toegetreden, houd ik mij aan de tarieven voorgesteld door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

Gezondheidszorg in België

Gezondheidszorg in België Gezondheidszorg in België Inhoud 4 Hoe gebruik ik deze map? 5 De vaste huisdokter 13 Het Globaal Medisch Dossier (GMD) 17 De regeling sociale derdebetaler 21 Het systeem van forfaitaire betaling 25 De

Nadere informatie

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus De tandzorgverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus 2 , met de glimlach naar de tandarts Gezonde en mooie tanden zijn je hele leven belangrijk. Daarom moet je je gebit van jongs af goed verzorgen

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden Vaak gestelde vragen en hun antwoorden 1 Deel I: Algemene vragen over het forfaitaire systeem... 4 Forfaitair systeem, wat is dat?... 4 Als de patiënten niets betalen, waar haalt een forfaitair centrum

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Het GMD? Niets dan voordelen!

Het GMD? Niets dan voordelen! Het GMD? Niets dan voordelen! HET GMD? NIETS DAN VOORDELEN! Opgestart in 1999, heeft het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 10 jaar al een hele weg afgelegd en neemt het een steeds grotere plaats in aan

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie HUISARTSEN KRING ANTWERPEN NOORD VZW Geneesherenkring Merksem - Schoten EDUCATIE EERSTE LIJN ZORGTRAJECT DIABETES Aanbevolen om de educatie zoveel mogelijk in eerste lijn te organiseren!! Wanneer bijkomende

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Al snel ontstond er een Vlaamse en Franse federatie VWGC Vereniging van Wijkgezondheidscentra. 200.000 patiënten ingeschreven in een WGC

Al snel ontstond er een Vlaamse en Franse federatie VWGC Vereniging van Wijkgezondheidscentra. 200.000 patiënten ingeschreven in een WGC Agenda Korte historiek wijkgezondheidscentra WGC Huidige werkwijze en financiering Waarom een andere financiering? Herberekening forfaits Nieuw Koninklijk Besluit Wat met het GMD (globaal medisch dossier)

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Voorstellingstekst: Ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijkgezondheidscentra

Voorstellingstekst: Ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijkgezondheidscentra Voorstellingstekst: Ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijkgezondheidscentra 1. Algemene inleiding: kenmerken van een wijkgezondheidscentrum en begripsomschrijving ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Interprofessionele vorming Omgeving Stationsbuurt

Interprofessionele vorming Omgeving Stationsbuurt Interprofessionele vorming Omgeving Stationsbuurt = Stationsbuurt Noord / Stationsbuurt Zuid / Nieuw Gent UZ / Watersportbaan - Ekkergem Donderdag 19 november 2015 SPEEDDATE PROFESSIONELE SPEEDDATE Apotheker

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Revalidatiecentrum: ambulante behandeling

Revalidatiecentrum: ambulante behandeling Revalidatiecentrum: ambulante behandeling Het AZ Sint Lucas beschikt over een groot ambulant revalidatiecentrum. Dit betekent dat u kan revalideren zonder dat u opgenomen bent in het ziekenhuis. U komt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL:

SAMENWERKINGSPROTOCOL: 1 SAMENWERKINGSPROTOCOL AZ VESALIUS THUISZORG Inleiding Om tot een goede samenwerking te komen tussen AZ Vesalius en thuiszorg, daar waar het gaat om een zwaar zorgbehoevende patiënt die in de thuiszorg

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen.

MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen. Bijlage 1 MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen. Het doel van deze overeenkomst is de praktische en dwingende werkregels, complementair aan de regelgeving, vast te

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Vragen plenaire sessie 6 december 2016: deel 1

Vragen plenaire sessie 6 december 2016: deel 1 Vragen plenaire sessie 6 december 2016: deel 1 1. Welke juridische structuur dienen pilootprojecten te hebben? Het verzekeringscomité zal een overeenkomst afsluiten met een rechtspersoon. Deze rechtspersoon

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

INLEIDING: ACTUELE TOPICS VOOR MEDISCHE RADEN. Dr. Luc De Clercq Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

INLEIDING: ACTUELE TOPICS VOOR MEDISCHE RADEN. Dr. Luc De Clercq Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant INLEIDING: ACTUELE TOPICS VOOR MEDISCHE RADEN Dr. Luc De Clercq Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant Wisselwerking (B)VAS Medische Raden Medische Raden Artsensyndicaat

Nadere informatie

B. Wie werkt op de medische dienst "het Heelal"

B. Wie werkt op de medische dienst het Heelal 1/6 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf:2009 Alle ouders ontvangen deze brochure. A. Inleiding U vindt in deze brochure - wie op de medische dienst werkt en wanneer U hen best kan bereiken - wat u kan

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 4) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Advance Care Planning in België

Advance Care Planning in België Scientific Institute of Public Health Advance Care Planning in België een studie via de Belgische Huisartsenpeilpraktijken Koen Meeussen -Zorg rond het Levenseinde - VUB Doelstelling Senti-Melc Methode

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op?

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Ann Van den Bruel Senior Clinical Research Fellow Department of Primary Care Health Sciences University of Oxford Declaration Alma Ata 1978 Gezondheid

Nadere informatie

Revalidatiecentrum: ambulante behandeling

Revalidatiecentrum: ambulante behandeling Revalidatiecentrum: ambulante behandeling Het AZ Sint Lucas Brugge beschikt over een groot ambulant revalidatiecentrum. Dit betekent dat u kan revalideren zonder dat u opgenomen bent in het ziekenhuis.

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie