Forfaitaire betaling: een beter systeem voor patiënt en huisarts?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Forfaitaire betaling: een beter systeem voor patiënt en huisarts?"

Transcriptie

1 Forfaitaire betaling: een beter systeem voor patiënt en huisarts? Bruno Art 1, Jan De Maeseneer 2 1. Wat is forfaitaire betaling? a. Betalingssystemen in de huisartsgeneeskunde De eerstelijnsgeneeskunde kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Deze betalingssystemen worden van elkaar onderscheiden door de eenheid die wordt vergoed. In België wordt overwegend gebruik gemaakt van de betaling per prestatie, waarbij de arts per geleverde dienst wordt betaald. De gebruikte eenheid is hier de prestatie. Deze prestaties zijn op wisselende wijze gedetailleerd beschreven (rizivnomenclatuur). Dit systeem ( fee-for-service ) is eveneens in voege in Canada, Australië, Japan, Frankrijk en Duitsland. In België gebruikt men meestal out of the pocket payment, in andere landen (Canada, Duitsland) veeleer third party payment. In het systeem van de forfaitaire betaling wordt de patiënt als eenheid gebruikt. Niet hoeveel prestaties men doet, maar wel voor hoeveel en voor welke patiënten men de verzorging opneemt gedurende een bepaalde periode, bepaalt het bedrag dat men ontvangt. Het forfait per patiënt kan wisselen volgens een aantal sociale variabelen (bvb leeftijd, beroepscategoriëen en in België de code van rechthebbende wat neerkomt op een inkomenscategorie). Dit capitation systeem wordt in mindere of meerdere mate toegepast in o.a. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië, Indonesië en Finland. In België zijn het voornamelijk de wijkgezondheidscentra die deze abonnementsgeneeskunde in de praktijk brengen. Naast deze twee manieren van financiering die in België worden gebruikt, bestaan er nog een aantal andere (De Maeseneer 1999): integrated capitation waarbij een vast bedrag beheerd wordt door de eerste lijn en gebruikt wordt om ook tweedelijnszorg en technisch onderzoek te betalen (wordt ook fund-holding genoemd), of om naast huisartsen ook geneesmiddelen, kine, verpleegkunde ea te betalen (horizontale integrated capitation ); een salaris-systeem waarbij de arts per tijdseenheid wordt betaald (Zweden, Portugal, Griekenland en Oost-Europa). Vaak wordt een gemengd betalingssysteem toegepast, waarbij een deel van de vergoeding per geregistreerde patiënt gebeurt, een deel per prestatie, en ook nog andere eenheden gefinancierd kunnen worden zoals infrastructuur, EMD, preventieve opdrachten ( target payment ) en function payments die als extra beloning gebruikt kunnen worden voor bijkomende dienstverlening (vb vaccinaties in het VK, wachtdienst vergoedingen (ook 1 Huisarts, Universitair Centrum voor Eerstelijnsgezondheidszorg Nieuw Gent, Gent; praktijkassistent, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, UGent 2 Huisarts, Wijkgezondheidscentrum Botermarkt, Ledeberg (Gent); hoogleraar, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, UGent 1

2 in België)). Weighted capitation wordt gebruikt om hulpverleners te stimuleren zich te vestigen in onaantrekkelijke gebieden zoals verafgelegen rurale gebieden of achtergestelde stedelijke buurten. Het forfait per patiënt is in dit geval hoger als men in een dergelijke regio werkt. Dit bestaat oa in Nederland ( achterstandsindex toegekend volgens postcode) of het VK (Jarman underpriviliged area-score, Townsend poverty-index). Figuur 1 b. Forfaitaire betaling in België De forfaitaire betaling van huisartsen in België is wettelijk geregeld door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 (artikel 52 1 van de wet op de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en artikelen van het KB van 3/7/1996). Reeds in 1944 werd de mogelijkheid van betaling per patiënt door Van Acker gesuggereerd. De wet uit 1963 (wet Leburton, artikel 34 ter) maakt deze betalingswijze wettelijk mogelijk. Pas sinds het basisreglement van het RIZIV uit 1982 (laatst gewijzigd in 1998) werd forfaitaire betaling ook practisch mogelijk. De toepassing van deze wet en de practische bepalingen worden opgevolgd door de commissie forfait (officieel: commissie belast met het sluiten van de akkoorden betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen ). Deze commissie is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) enerzijds, en vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers ( medische huizen genoemd) aan de andere kant, onder voorzitterschap van een leidend ambtenaar van het Riziv, bijgestaan door Riziv personeel. Zij is binnen het RIZIV bevoegd om akkoorden af te sluiten i.v.m. de betaling in het forfaitair systeem. 2

3 figuur 2 Aantal medische huizen jaartal Tot aal Op 1/1/2005 worden ongeveer Belgen verzorgd op de eerste lijn onder dit stelsel. Aan Vlaamse kant werken 10 wijkgezondheidscentra, 4 multidisciplinaire groepspraktijken en 1 monodisciplinaire duopraktijk met dit betalingssysteem. (Figuren 2 en 3: cijfers LCM) Figuur 3 3

4 Evolutie van het aantal patiënten nationaal Tot aal Jaartal c. Berekeningswijze Het forfaitbedrag dat een zorgverstrekker (of groep) in België ontvangt per patiënt, wordt berekend aan de hand van de totale RIZIV-uitgaven voor consultaties en huisbezoeken in de eerste lijn voor bepaalde disciplines (huisartsen, thuisverpleging, kinesitherapie). Voor de huisartsgeneeskunde wordt (per categorie van rechthebbende) de som van alle consultaties en huisbezoeken die per jaar worden terugbetaald, gedeeld door het aantal Belgen dat beroep doet op huisartsgeneeskunde. Zo bekomt men een gemiddeld bedrag per persoon en per jaar dat als basis dient voor de verdere berekening. Niet alle Belgen doen een beroep op terugbetaling van kosten gemaakt bij een huisarts. Soms omdat ze structureel geen beroep doen op huisartsgeneeskunde (steeds specialistische zorg gebruiken) geen huisarts kunnen hebben (gevangenen, langdurig opgenomen in ziekenhuis), of niet in regel zijn, of vallen onder een andere regeling. Om deze redenen wordt de noemer in de formule met 10% verminderd. Volgens een voorstel dat nu ter discussie ligt moeten de huisartsen die binnen het systeem van forfaitaire betaling werken geaccrediteerd zijn. Met deze factor zal dan eveneens rekening gehouden worden bij de bepaling van de teller uit de formule. Deze formule ziet er als volgt uit B/ R-10% = Q waarbij B het budget is dat jaarlijks wordt terugbetaald, R het aantal rechthebbenden, en Q het forfaitbedrag. 4

5 Dit bedrag Q wordt vervolgens verhoogd met 20%. 10% Verhoging voor de praktijken die werken in achtergestelde gebieden (volgens vastgestelde sociodemografische criteria), een vorm van weighted capitation. Het is immers duidelijk en herhaaldelijk aangetoond (oa Majeed 2000, Pasteels 2004) dat bepaalde sociodemografische karakteristieken onafhankelijk verbonden zijn met een hoge behoefte aan medische zorgen. De tweede 10% geldt als bonus voor aangetoonde besparingen op de tweede lijn voor de ingeschreven populatie (minder technisch onderzoek, minder opnames). Dit laatste moet jaarlijks door de verzekeringsinstellingen onderzocht worden. Het forfaitbedrag varieert naargelang de categorie van terugbetaling van de rechthebbende. Een gewoon verzekerde doet minder een beroep op de huisarts, en kost dus minder aan het RIZIV dan een patiënt met WIGW-statuut, en dit geeft een lager maandelijks bedrag per patiënt. Op 1/1/2005 werden ongeveer volgende forfaitbedragen betaald voor huisartsgeneeskunde, per patiënt, per maand: Gewone rechthebbenden die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming niet genieten (code 100/100, 110/110) Gewone rechthebbenden die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wel genieten (code 101/101 en 111/111) Gepensioneerden, invaliden, weduwen en wezen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming niet genieten (bv code 120/120) Gepensioneerden, invaliden, weduwen en wezen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wel genieten (bv code 121/121) 5,87 12,08 14,67 30,54 Ook voor verpleegkundige en kinesitherapeuthische zorgen kan een zorgverstrekker een maandelijks forfait per patiënt ontvangen. Deze worden op een gelijkaardige manier als de bedragen uit de huisartsgeneeskunde berekend. De wet voorziet dat jaarlijks een eenmalige bijdrage aan de ingeschreven patiënten kan gevraagd worden, het remgeld, maar dit gebeurt nauwelijks. d. Implementatie van het forfait Het forfait wordt berekend aan de hand van de consultaties en huisbezoeken in de eerste lijn. Het forfait dekt in principe dan ook alleen deze kosten. Technische prestaties (ekg, uitstrijkje, hechtingen etc) worden apart per verrichting gefactureerd aan de verzekeringsinstellingen volgens het systeem van derde betaler. Administratieve taken, onthaal en administratief personeel, infrastructuur, en niet- RIZIV disciplines (sociaal werk, dieet, GVO-medewerkers) worden niet extra vergoed in het systeem van forfaitaire betaling. 2. Practische uitvoering 5

6 a. Wat betekent het systeem voor de hulpverlener? De zorgverstrekker(s) sluiten een overeenkomst af met de verzekeringsinstellingen om vanaf een bepaalde datum betaald te worden via het forfaitair systeem. Dit akkoord wordt getekend binnen de commissie forfait. Bij deze gelegenheid wordt ook het gebied vastgelegd waarbinnen de zorgverstrekker dit systeem moet toepassen (meestal een stad en aanpalende gemeenten). Dit gebied is meestal een stuk groter dan het werkgebied van een wijkgezondheidscentrum dat per definitie een of enkele wijken omvat. De zorgverstrekkers moeten zich als rechtspersoon organiseren (V.Z.W. of C.V.). Opvallendste verandering zal bij het overstappen vanuit het systeem van betaling per prestatie naar het forfait, het wegvallen zij van het schrijven van de getuigschriften voor verstrekte hulp tijdens de consultaties. Maar dit is slechts een uiterlijk detail. Algemeen kan men stellen dat het forfaitair betalingssysteem de verschillende opdrachten van de eerstelijnszorg integraler en meer geïntegreerd vergoedt. In dit betalingssysteem per ingeschreven patiënt is de hulpverlener immers gebonden door het contract dat hij/zij met de patiënt afsloot, maar dit geeft ook een mandaat om de patiënt(engroep) aan te spreken en actief te betrekken bij het herstel en behoud van de gezondheid. Dit is een opvallend voordeel bij het jaarlijks uitnodigen voor de griepvaccinatie, de driejaarlijkse uitstrijkjes, etc. Het zorgverlenen op de eerste lijn omvat niet enkel curatieve activiteiten, ook multidisciplinair overleg, preventieve campagnes behoren hiertoe. M.a.w. bij ziekte wordt gekozen voor de beste therapie, ingeval van afwezigheid van ziekte houdt de opdracht niet op. De zorgverstrekker wordt betaald om zijn patiënten gezond te houden en hij heeft belang bij de zelfredzaamheid van de patiënt. De huisarts is bijvoorbeeld financieel niet langer gebaat met een zwaar griepseizoen, maar wordt juist aangespoord om de patiënten voor te lichten over virale zelflimiterende aandoeningen, en de vaccinatiegraad bij de risicopatiënten zo hoog mogelijk te houden. Bijkomend (psychologisch) gevolg is dat er geen voor wat, hoort wat gevoel bestaat bij arts én patiënt. Dit laat gemakkelijker toe om rationeel om te gaan met voorschrijven van medicatie en werkongeschiktheid. De positie van de huisarts versterkt, de patiënt kan bijvoorbeeld bij het niet ingaan op een onterechte vraag om kalmeermiddelen niet zomaar beroep doen op een andere arts om dit voorschrift te bekomen (tenzij hij de rekening volledig zelf betaalt). Een veiligheidsvoordeel: de arts loopt niet meer rond met substantiële bedragen in zijn/haar portefeuille. Tenslotte wordt het laten uitvoeren van verschillende actes door verpleging financieel niet langer bestraft, waardoor subsidiariteit en taakdelegatie bevorderd wordt. In feite ontstaat in het forfaitaire systeem met inschrijving een meer horizontale huisarts-patiënt relatie waarbij gezamenlijk doelstellingen en strategieën op middellange termijn en langere termijn kunnen worden afgesproken. 6

7 b. Wat betekent dit voor de patiënt? De patiënt ondertekent een contract met een zorgverstrekker (meestal een multidisciplinaire groep). Dit contract wordt door beide partijen bewaard, en opgestuurd naar de verzekeringsinstelling (VI) waar de patiënt bij aangesloten is. Dit contract garandeert continue hulpverlening door de in het contract vermelde disciplines. Voor wat de huisartsgeneeskunde betreft kan de patiënt beroep doen op de huisarts(en) voor consultaties en huisbezoeken, en dit zonder dat er een bijkomende bijdrage wordt gevraagd. Eventuele technische prestaties worden via de regeling derde betaler verrekend. De patiënt dient te verblijven in het gebied waartoe de zorgverstrekkers zich verbinden. Prestaties die door andere huisartsen worden verstrekt en aangerekend in het kader van de georganiseerde week- of weekendwachtdienst, worden (zonder het remgeld) door de zorgverstrekker aan de patiënt terugbetaald (en niet door de VI). Terugbetaling van prestaties die door andere huisartsen worden aangerekend buiten deze wachtdienst, en binnen het gebied van de praktijk waarbij de patiënt is aangesloten, kan door de zorgverstrekker geweigerd worden. De patiënt die overweegt zich in te schrijven, kan opteren voor een kennismakingsperiode waarbij nog gedurende drie maanden per prestatie wordt betaald. Ook de hulpverlener kan hiervoor kiezen. In dit geval treedt het contract pas in werking drie maanden na de eerste van de maand volgend op de inschrijving. Indien de patiënt het contract wil verbreken ( zich uitschrijven ), ondertekent deze een nieuw document. Dit wordt opgestuurd naar de verzekeringsinstelling. Het contract wordt beëindigd op de eerste dag van het kwartaal volgend op de uitschrijving. Tot die dag wordt de patiënt geacht zich voor eerstelijnshulp te blijven richten tot de hulpverlener(s) bij wie hij/zij was ingeschreven. In de realiteit gaat het vaak om verhuis en kan het contract tijdig beëindigd worden. Soms is de patiënt ontevreden of is er een conflict. Indien met redenen omkleed, kan de beëindiging van het contract reeds bij het begin van de eerstvolgende maand ingaan. c. Wat betekent dit voor de overheid? Voor de overheid betekent dit systeem budgettaire duidelijkheid (de uitgaven per patiënt liggen vast) en financiële transparantie van de transacties. Er ontstaat een grotere congruentie tussen een aantal doelstellingen op bevolkingsniveau (hogere vaccinatiegraad, hogere zelfredzaamheid, ) en het financieringsmechanisme. De permanentie en de continuïteit van de zorgverlening worden gegarandeerd (Brown 1999). Is het forfaitaire systeem duurder of goedkoper voor de maatschappij? In België krijgt de forfaitair werkende praktijk het gemiddelde uit de prestatiegeneeskunde. 7

8 Een literatuur overzicht (Delnoij 1994) die de weinige vergelijkende studies tussen fee-for-service en capitation bekijkt, concludeert dat het per prestatie betalingssysteem een risico tot supplier-induced demand inhoudt. Zij bevestigt eveneens het gegeven dat in de per prestatie betaling, meer prestaties gebeuren. Berwick (Berwick 1996) stelt hierover dat de voorhanden zijnde empirische literatuur geen underuse of services toont in het capitation systeem, maar eerder een overuse in fee-for-service. Een recente studie (Starfield 2002) toont aan dat een eerstelijnsgezondheidszorg die werkt met ingeschreven patiënten, een voordeel biedt op het vlak van verschillende gezondheidsindicatoren. Nadelen van een forfaitaire betaling per patiënt zouden kunnen zijn dat minder tijd wordt besteedt per consultatie en meer wordt doorverwezen naar de tweede lijn (Brown 1999). Dit laatste blijkt in België alvast niet het geval te zijn, integendeel er worden blijkbaar besparingen gerealiseerd op het vlak van klinische biologie, medische beeldvorming en ziekenhuisopnames (RIZIV 1998). Wat de tijdsduur per consult betreft leert ons de studie van Kesteloot et al (Kesteloot 2003) dat dit gemiddeld even lang is als wat bekend is over de prestatiegeneeskunde. Tenslotte bestaat in het capitatiesysteem een reëel gevaar voor risicoselectie, waarbij hoogrisicopatiënten niet worden verzorgd (omdat er geen aangepaste betaling is voorzien) (Brown 1999). De Belgische wetgeving verbiedt dit uitdrukkelijk, en in de practische regelgeving wordt risicoselectie bemoeilijkt oa door het verplicht uitschrijven van alle bewoners van 1 adres indien zich 1 patiënt uitschrijft. d. Administratie Maandelijks wordt door de verzekeringsinstellingen (VI) het bedrag overgemaakt overeenkomstig het aantal leden van deze instellingen dat is ingeschreven bij de zorgverstrekker (ZV, in feite de praktijk). Een aantal vaste stappen worden elke maand afgewerkt (zie figuur 4). In het kort zijn dit de volgende in de maand april (= facturatie voor mei): A 1-10 april: nieuwe inschrijvingen (maart) worden verstuurd naar de verschillende lokale mutualiteiten. B april: de lijst met nieuwe inschrijvingen wordt na controle door de VI teruggestuurd naar de ZV. C april: de betalingslijsten voor de maand mei worden per cd verstuurd naar de landsbonden van de VI. Eventuele herfactureringen van voorgaande maanden staan hierop ook vermeld (als bv desbetreffende patiënt opnieuw in regel is bij de VI). Als de betalingslijsten op cd meer dan 5% fouten bevatten wordt de cd teruggestuurd met instructies tot aanpassing (fouten zijn spelling naam, geboortedatum, verzekeringsstatuut, adres). De papieren versie van de lijsten gaat naar de lokale mutualiteiten en wordt daar behandeld als de landsbond van de VI over een aanvaarde cd beschikt. D vanaf 10 mei: betaling door de VI (minus de fout gefactureerden). Eveneens betaling door de VI van de nieuwe inschrijvingen die ingaan 1 april (zowel 8

9 E april als mei worden nu betaald). Betalingsdatum varieert sterk (soms enkele maanden) tussen de verschillende VI mei: de papieren betalingslijsten met de door de VI aangebrachte correcties (bv wijziging code rechthebbende) worden verwerkt door de ZV om over correcte gegevens te beschikken voor de volgende facturatiedatum 20 mei. Indien een patiënt zich inschrijft op 7 april (en niet kiest voor de optie 3 maand per prestatie ), krijgt de zorgverstrekker het forfait vanaf 1 mei, tot aan de uitschrijving. Dit bedrag wordt voor het eerst gestort in juni (voor mei en juni), en vanaf dan maandelijks. Voor patiënten die niet in regel zijn bij de VI (bv onvolledige bijdragebons van werkgever of OCMW, onbetaalde lidgeldbijdragen, ) wordt ook geen forfait ontvangen. Als dit geregulariseerd wordt voor desbetreffende patiënt kan het forfait alsnog met terugwerkende kracht geïnd worden. figuur 4 Deze maandelijkse communicatie tussen ZV en VI vraagt heel wat administratie. Zonder apart administratief personeel is dit een bijna onmogelijke opdracht. Ook het zeer degelijk informeren van patiënten bij het eerste contract vraagt een belangrijke investering. Fout begrepen boodschappen kunnen financiële gevolgen hebben voor zowel patiënt als zorgverstrekker. Problemen stellen zich onder andere bij mensen die onvoldoende taalkennis hebben. Een goed uitgebouwd onthaal is dan ook een must. e. Categorieën waarvoor geen forfait bestaat. 9

10 Mensen die geen verzekering hebben voor kleine risico s kunnen niet via bovengenoemd systeem verzorgd worden door zorgverstrekkers die werken met het forfait per patiënt. Voor verschillende groepen zijn specifieke oplossingen voorzien (die niet verschillen van wat geldt in de betaling per prestatie). Voor vluchtelingen in procedure en illegalen worden de betaling per akte gefactureerd aan de ocmw s of opvangcentra, respectievelijk het ocmw van de stad waar de illegaal verblijft. Zelfstandigen zonder kleine risico s kunnen per prestatie betalen, of een maandelijks bedrag, gelijk aan wat voor andere verzekerden door de V.I. wordt betaald. 3. Discussie: sterktes en zwaktes Eerstelijnsgezondheidszorg dient gefinancierd te worden op een manier die toelaat dat zij haar wezenlijke funkties kan vervullen. Op het niveau van de individuele patiënt moet zij per definitie laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn. Als eerste stap in onze verregaand gespecialiseerde en hoogtechnologische gezondheidszorg kan ze als filter funktioneren. Ze dient eveneens geschikt te zijn om aan maatschappelijke noden te beantwoorden m.b.t. screening en preventie, curatie en revalidatie, transparantie en kosteneffectiviteit. Ze moet in staat zijn om evoluties van vergrijzing, transmurale protocols, en verspreiding van informatie mee te volgen. Een solidair en betaalbaar systeem moet gegarandeerd blijven. De financieringswijze moet tegemoet komen aan de noden van de hulpverleners: een billijk inkomen moet verzekerd zijn. Het financieringssysteem is geen doel op zich, maar dient gekozen te worden in het licht van bovenstaande overwegingen. Een van de sterktes van de betaling per ingeschreven patiënt is dat de relatie tussen patiënt en arts niet vrijblijvend is. Beide partijen hebben verantwoordelijkheden. De zorgverstrekker weet op elk moment voor welke mensen hij dient in te staan, en de patiënt kan als volwaardige partner betrokken worden bij de zorg voor zijn gezondheid. Het feit dat de relatie contractueel vastligt, betekent ook dat de arts en patiënt de mogelijkheid hebben om bij meningsverschillen (waarbij de patiënt uiteindelijk een andere arts kan verkiezen) deze ter gelegenheid van de eventuele uitschrijving kenbaar te maken. Ook naar de overheid en de maatschappij biedt dit systeem transparantie, doordat op elk moment duidelijk is hoeveel patiënten men verzorgt voor een bepaald bedrag. Dit laat eveneens toe om door de maatschappij belangrijk geachte interventies m.b.t. volksgezondheid toe te vertrouwen aan de eerste lijn (Brown 1999). Indien bij het behalen van bepaalde doelstellingen hiervoor extra wordt betaald, spreekt men van target payment (bestaat niet in België op dit moment). Uit de actuele cijfers blijkt dat het systeem van forfaitaire betaling verre van populair is bij zorgverstrekkers (zie hoger). Dit heeft wellicht veel te maken met de belangrijke zwakke punten. 10

11 Het forfait zoals het nu wordt berekend (zie hoger) geeft aan de zorgverstrekkers een budget waarmee ze naast de curatieve en preventieve patiëntenzorg ook de administratieve last moeten dekken. Zoals hoger beschreven komt daar heel wat bij kijken. Een ander zwak punt is dat een bedrag per patiënt erg weinig nuance toestaat voor verschillende curatieve verstrekkingen. Wanneer de betaling per prestatie geschiedt, kan hier uiteraard veel gedetailleerder mee omgesprongen worden (bv palliatief consult). Het Belgische systeem voorziet uitzonderingen voor technische prestaties en prestaties tijdens wachtdiensten. De (on)vrijheid van patiënt of zorgverstrekker is geen sterkte of zwaktepunt, omdat het een begrip is dat enerzijds te pas en te onpas misbruikt wordt, en anderzijds nauwelijks van toepassing is op de situatie in de huisartsgeneeskunde. Uiteraard is iedere Belg vrij om te kiezen door wie hij zich laat verzorgen, zoals hij vrij is om te kiezen waar hij zijn brood koopt. Hij kan kiezen om zich in te schrijven, een contract te tekenen (met de bijhorende regels), en om zich uit te schrijven, net zoals hij vrij is om elke dag van de week een andere huisarts te raadplegen, en al dan niet een GMD af te sluiten bij een huisarts. De keuzevrijheid in het forfaitair systeem wordt gedefinieerd op het niveau van het globale zorgpakket, in de betaling per prestatie op het niveau van elk individueel contact. Alleen gaat het in de huisartsensector niet om het kopen van een brood. Het gaat zelfs niet om het vullen van een tand, of het ondergaan van een coloscopie. Huisartsgeneeskunde onderscheidt zich van andere takken van de gezondheidsboom door zijn continue relatie tussen arts en patiënt (gezin) van geboorte tot de dood, dag en nacht, voor lichamelijke en psychosociale zorg, curatief en preventief. De partners in deze relatie zijn ook niet gebaat met een volledig vrije organisatie, waarbij regelmatig wisselen van huisarts als het ware wordt aangemoedigd. Het vrijheidsargument heeft niets te maken met de inhoud van het vak, de belangen van de patiënt of het financieringssysteem. In de betaling per prestatie zijn de patiënten redelijk trouw aan hun huisarts, en dat is iets beter in de forfaitaire geneeskunde, waar de onderlinge relatie een formeler karakter heeft. Een gemengd systeem van betaling waarbij een forfait per patiënt gekoppeld wordt aan financiële stimuli voor bepaalde interventies die de individuele of volksgezondheid ten goede komen of gericht zijn op specifieke patiëntengroepen, naast een budget dat ook voor omkadering (administratie en onthaal, gebouw, informatica) zorgt, zou kunnen onderzocht worden om de complexe realiteit van en verwachtingen naar de eerste lijn te financieren. Referenties Landsbond Christelijke Mutualiteiten; departement gezondheidszorg, diensten medische administratie en tarificatie,

12 B Starfield, L Shi. Policy relevant determinants of health: an international perspective. Health Policy. 2002;60: A Majeed, M Bardsley, D Morgan, C O Sullivan, A Bindman. Cross sectional study of primary care groups in London: association of measures of socioeconomic and health status with hospital admission rates. BMJ 2000;321: D Delnoij. Physician payment systems and cost control. NIVEL, Utrecht 1994 S Brown. Physiscian funding and health care systems- an international perspective. A summary of a conference hosted by the WHO, WONCA and RCGP at St John s college, Cambridge. The royal college of general practitioners, London, J De Maeseneer, K Bogaert, L De Prins, P Groenewegen. A literature review. in: S Brown (ed.) Physician funding and health care systems- an international perspective.royal college of general practitioners, London I Pasteels, S Willems. Het uitvoeren van een pilootstudie: koppeling van gegevens WIV gezondheidsenquete aan de overeenkomstige gegevens beschikbaar bij de verzekeringsinstellingen. Universiteit Gent, D Berwick. Payment by capitation and the quality of care. NEJM 1996;335: Met dank aan Lut Dhont voor het nalezen. 12

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg huisarts huisarts Heb je vragen over je gezondheid? Voel je je niet goed? Ga dan naar de huisarts. Dat kan een solopraktijk zijn, een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum.

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ONS ENGAGEMENT VOOR BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG 1STEKLAS EERSTEKLAS ZORG VOOR IEDERS PORTEMONNEE We investeren 800 miljoen extra in solidaire zorg Hiermee betalen we extra zorg terug via

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Gezondheidszorg in België

Gezondheidszorg in België Gezondheidszorg in België Inhoud 4 Hoe gebruik ik deze map? 5 De vaste huisdokter 13 Het Globaal Medisch Dossier (GMD) 17 De regeling sociale derdebetaler 21 Het systeem van forfaitaire betaling 25 De

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Voorstellingstekst: Ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijkgezondheidscentra

Voorstellingstekst: Ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijkgezondheidscentra Voorstellingstekst: Ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijkgezondheidscentra 1. Algemene inleiding: kenmerken van een wijkgezondheidscentrum en begripsomschrijving ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Nadere informatie

Al snel ontstond er een Vlaamse en Franse federatie VWGC Vereniging van Wijkgezondheidscentra. 200.000 patiënten ingeschreven in een WGC

Al snel ontstond er een Vlaamse en Franse federatie VWGC Vereniging van Wijkgezondheidscentra. 200.000 patiënten ingeschreven in een WGC Agenda Korte historiek wijkgezondheidscentra WGC Huidige werkwijze en financiering Waarom een andere financiering? Herberekening forfaits Nieuw Koninklijk Besluit Wat met het GMD (globaal medisch dossier)

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

B. Wie werkt op de medische dienst "het Heelal"

B. Wie werkt op de medische dienst het Heelal 1/6 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf:2009 Alle ouders ontvangen deze brochure. A. Inleiding U vindt in deze brochure - wie op de medische dienst werkt en wanneer U hen best kan bereiken - wat u kan

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

ICHOvzw Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel)

ICHOvzw Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) ICHOvzw Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) Een analyse van het overschakelen naar het forfaitaire betalingssysteem

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 4) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie Infobrochure Kinesitherapie Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

Betaling medische kosten van OCMW-klanten

Betaling medische kosten van OCMW-klanten Betaling medische kosten van OCMW-klanten Dit document geeft een overzicht van de werkwijze van de medische waarborg en de visie van OCMW Antwerpen over de betaling van medische kosten voor haar klanten.

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

EQUITY IN DE GEZONDHEIDSZORG

EQUITY IN DE GEZONDHEIDSZORG EQUITY IN DE GEZONDHEIDSZORG What s in a name? Jens Detollenaere Research group Equity in Health Care Department of Family Medicine and Primary Health Care De levensverwachting van de Belgen neemt toe

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62.

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 1. Inspuitingen : 421993 Inspuiting Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 2. Prenatale zorgen a) prenatale

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Concentratie van de gezondheidsuitgaven: bewijs met behulp van gegevens van het IMA

Concentratie van de gezondheidsuitgaven: bewijs met behulp van gegevens van het IMA Gezondheidsongelijkheden Concentratie van de gezondheidsuitgaven: bewijs met behulp van gegevens van het IMA Hervé Avalosse (R&D-LCM), Joeri Guillaume (NVSM) Intermutualistisch Agentschap Samenvatting

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Het management contract

Het management contract Het management contract Check-list voor het onderhandelen over een management contract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

Advance Care Planning in België

Advance Care Planning in België Scientific Institute of Public Health Advance Care Planning in België een studie via de Belgische Huisartsenpeilpraktijken Koen Meeussen -Zorg rond het Levenseinde - VUB Doelstelling Senti-Melc Methode

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

AANPAK VAN OVERGEWICHT ENQUÊTE BIJ HUISARTSEN

AANPAK VAN OVERGEWICHT ENQUÊTE BIJ HUISARTSEN AANPAK VAN OVERGEWICHT ENQUÊTE BIJ HUISARTSEN De vzw Eetexpert.be, een kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, werkt reeds meerdere jaren in opdracht van de Vlaamse regering aan diverse projecten

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Dienst voor geneeskundige verzorging OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN, DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN EN DE CENTRA VOOR DAGVERZORGING

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal 2 3 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

Wat na cochleaire implantatie?

Wat na cochleaire implantatie? hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Wat na cochleaire implantatie? UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde Wat na cochleaire implantatie: praktisch Revalidatie Medische revalidatie Na

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie