HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 HealthValley where health & innovation meet Jaarverslag 2013

2 1 Health Valley: verbinden 3 2 Wat gebeurde er in 2013? 6 3 De organisatie 14 4 Financiën 16

3 health valley 1 Voorwoord Voor u ligt het Health Valley jaarverslag Een verslag waarin u naleest wat de hoofdlijnen zijn geweest in 2013, waarin u nog eens herinnerd wordt aan een aantal belangrijke bijeenkomsten, een verslag waarin u de Health Valley kengetallen terug vindt. Belangrijker echter is de Health Valley spirit die u tussen de regels door aantreft: een spirit die getuigt van ambitie op het gebied van zorginnovatie. Naast, of eigenlijk overkoepelend aan de drie speerpunten van ehealth, Personalized Medicine en Medical Devices, is er nu ook veel aandacht voor de toepassing daarvan in zorgketens. Een aanpak die veel partijen verenigt en die vorm krijgt in zogenaamde Health Deals. Ikzelf heb tijdens het Health Valley event van 2013 het stokje overgenomen van Jos Werner: ik ben er trots op voorzitter te zijn van een stichting die een reeds belangrijke rol heeft in de regionale gezondheidszorg en waarvan u in de toekomst nog meer mag verwachten. De heer dr. R.G.M. Penning de Vries voorzitter

4 2 jaarverslag 2013

5 health valley 3 1 Health Valley: verbinden De zorg zal de komende jaren fundamenteel veranderen. Toenemende zorgvraag, dreigende personeelstekorten en beschikbare middelen dwingen tot innovatieve oplossingen voor de toekomst. Health Valley verbindt kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemers om tot deze innovatieve oplossingen te komen. Kansrijke omgeving voor innovatie Health Valley ziet het als haar taak om kansrijke omgevingen in Oost Nederland te creëren voor zorginnovatie in brede zin en specifiek ter ondersteuning van integrale zorgoplossingen. Een kansrijke omgeving kenmerkt zich door een goed beeld van de toekomstige vraag en eisen die dit stelt aan ontwikkelaars. Een omgeving waarin we in vroegtijdig stadium de goede ontwikkelingen identificeren, richten en voorzien van voldoende ondersteuning. In 2013 werden belangrijke stappen gezet die bijdrage aan het creëren van die kansrijke omgeving. Hoe zorgt Health Valley voor een kansrijke omgeving? Health Valley faciliteert de noodzakelijke verbinding tussen zorgaanbieders, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en brengt zo vraag en aanbod bij elkaar. Niet alleen door technologische oplossingen naar de zorg te brengen maar ook door zorgvragen op te halen binnen de gezondheidszorg en die te koppelen aan ontwikkelaars. Het gaat hierbij niet alleen om techno logische oplossingen, ook anders organiseren en finan ciering zijn belangrijke variabelen voor succesvolle zorginnovatie. Met haar kennis van het veld vervult Health Valley zowel een belangrijke rol bij het verbinden alsook bij het adviseren omtrent financiering of het ver beteren van processen. Afhankelijk van het onderwerp worden hier relevante stakeholders bij betrokken zoals verzekeraars, gemeenten of patiëntenorganisaties. De ondersteuning die Health Valley biedt is maatwerk en kan bestaan uit bijvoorbeeld kennis uit wisse ling, business development, matchmaking, geven van inzicht in financieringsmogelijkheden, het zoeken van een geschikte partner voor projectmanagement of het bieden van een podium.

6 4 jaarverslag Missie In 2013 werd de missie van Health Valley nog verder aangescherpt: Het verbinden van zorg, kennis en ondernemerschap om kansrijke omgevingen te creëren in Oost-Nederland die de innovatiekracht versterken, zodat er bestendige bedrijvigheid gecreëerd wordt en een bijdrage geleverd wordt aan een hoogwaardige en duurzame gezond heids zorg. Health Valley wil dé partij zijn die richting geeft aan zorginnovatie.

7 health valley Strategische thema s In 2013 is er in samenwerking met Oost NV gewerkt aan de uitwerking van de strategische thema s van Health Valley te weten Care & Cure Robotics en Medical Devices, Moleculaire Diagnostiek en Translational Medicine en ehealth. Per thema werd een roadmap opge steld die de basis zal vormen voor de verdere verdieping van het thema. 1.3 Health Deals In 2013 hebben de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant de handen ineen geslagen om zich hard te maken voor zogenaamde Health Deals. Door innovaties aan te jagen stimuleren de provincies economische ontwikkeling en groei van werkgelegen heid. Naar analogie van de rol van de nationale overheid in de zogenaamde Green Deal op het gebied van duurzame economie, helpen de provincies met het sluiten van Health Deals. Een Health Deal is gericht op het doorbreken van barrières bij het realiseren van een zorg innovatie. De barrières kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn het wetten en regels die voor vertraging zorgen en is er lobby nodig om een onderwerp politiek op de agenda te zetten. Een andere keer hebben partijen moeite om stakeholders te verbinden. Ook lukt het soms niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen. In de Health Deal maken de provincies met een coalitie van zorgaanbieders al dan niet met een of meer spelers buiten de zorg keten, afspraken over het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van de innovatie. Ook de nationale overheid heeft hier een belangrijke rol. Zo kunnen er voor een specifieke zorgketen meerdere Health Deals gesloten worden die elk een knelpunt op het gebied van bijvoor beeld financiering, organisatie of wet en regelgeving wegnemen. Binnen het bestuur zijn in 2013 de drie thema gebieden waarop de Health Deal zich gaat richten vastgesteld. Dat zijn achtereenvolgens palliatieve zorg, gehandi capten zorg en revalidatie. Binnen deze thema gebieden zijn door bestuursleden van Health Valley oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders van relevante zorginstellingen om commitment voor deze manier van aanpak te verkrijgen. In het laatste kwartaal van 2013 heeft een veldraadpleging plaatsgevonden onder coördinatoren van palliatieve zorg in Oost- en Zuid- Nederland. Dit heeft geleid tot het definiëren van een centrale probleemstelling, namelijk de communicatie tussen patiënt en zorgverlener welke in de vorm van beeldbellen en het persoonlijk gezondheidsdossier ondersteund kan worden. Dit zal in 2014 verder uitgewerkt worden.

8 6 jaarverslag Wat gebeurde er in 2013? 2.1 Evenementen Focusgebiedbijeenkomsten Om de thema s inhoudelijk te verdiepen en nieuwe verbindingen te leggen werd er per focusgebied in 2013 een bijeenkomst georganiseerd. Medical Devices & Business Op 13 november 2013 is er een bijeenkomst georganiseerd rond het thema Medical Devices & Business bij de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tijdens deze bijeen komst was er niet alleen aandacht voor de laatste trends binnen Medical Devices maar werd er ook gekeken naar de richtlijnen vanuit de NEN. Deze interactieve bijeen komst trok veel ondernemers binnen het vakgebied die ook tijdens de netwerkmomenten veel ervaringen hebben gedeeld. Er waren ca. 60 deelnemers. Moleculaire diagnostiek en translational medicine Op 30 mei 2013 is in nauwe samenwerking met Science meets Business een bijeenkomst From Molecule to Business georganiseerd in het Sanadome te Nijmegen. Deze bijeenkomst trok meer dan 70 deelnemers uit deze branche. Hoe vertaal je de ideeën die je hebt naar een succesvol bedrijf binnen de life sciences? Welke vraagstukken kom je tegen als je bedrijf groeiende is? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst From molecule to business. Een aantal ervaringsdeskundigen die de kunst van ondernemen binnen de life sciences verstaan, beantwoorden deze vragen vanuit het eigen perspectief. ehealth & Business Op 22 oktober vond de bijeenkomst ehealth & Business in het Sanadome plaats. Deze bijeenkomst trok meer dan 150 deelnemers. Het programma was gevuld met tal van gerenommeerde sprekers die deelnemers actief betrokken bij de inhoud van hen presentatie. Bovendien kregen deelnemers de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken met een van onze ehealth doktoren voor een dag zoals Robert Houtenbos of Daan Dohmen. Zij gaven de deelnemers een passend persoonlijk advies.

9 health valley Health Valley Event 2013 Het thema van 2013 was Where health & innovation work, het belang van goede implementatie bij innovatie. Een gevari eerd programma met diverse parallelle sessies, netwerkmogelijkheden en work shops waar het thema als een rode draad doorheen liep. Het evenement trok zo n 900 bezoekers.

10 8 jaarverslag Andere evenementen uitgelicht TedX Nijmegen Op 8 april vond TedX Nijmegen plaats in Stadsschouwburg de Vereeniging. Health Valley was hierbij aanwezig om de dag te verslaan in de vorm van een magazine dat aan het einde van de dag werd uitgereikt aan alle bezoe kers. De magazines waren bijzonder populair en nu nog een waardevol naslagwerk voor iedereen die aanwezig was of juist niet kon zijn op dit bijzondere evenement. HV Café gaming in de gezondheidszorg Op 13 juni 2013 vond het HV Café Gaming in de gezondheidszorg plaats. Dit café trok bijna 100 deelnemers. Dit thema sluit erg goed aan bij de huidige trend bin nen de gezondheidszorg om games in te zetten om bijvoor beeld therapietrouw te bevorderen. HV Café Business Angels Op 20 juni 2013 vond het HV Café Business Angels plaats in nauwe samenwerking met Meesters van de toekomst, het business angel netwerk van Oost NV. Na een kort plenair programma en een interessante uiteenzetting van de selectiecriteria van een business angel, kregen de aanwezige deelnemers in subgroepen de kans om te pitchen voor een business angel. De feed back die ze ontvingen was vaak heel waardevol en direct praktisch bruikbaar. HV afslag Achterhoek Dinsdag 19 november vond de bijeenkomst HV afslag Achterhoek plaats in de Cultuurfabriek in Ulft. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door studenten van een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) een achttal zorgvragen opgehaald bij Sensire, zorginstelling. Het ging hier om zeer praktische problemen waar de zorg in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Van het gebruik van een rolstoel bij hoge stoepranden tot het ontwikkelen van een valhulp voor kwetsbare ouderen. De zorgvragen zijn door de studenten op originele wijze in een korte film gepresenteerd aan de deelnemers van de bijeenkomst. Ondernemers vanuit de zaal kregen vervolgens de kans op een van de zorgvragen in te haken en hier parallel over door te praten met de zorg. Aan het einde van de bijeenkomst werden de ideeën gepresenteerd die uit de parallelle sessies naar voren kwamen. Deze ideeën zijn de daaropvolgende maanden verder uitgewerkt.

11 health valley Projecten RedMedtech Ventures In juli 2013 is officieel het project RedMedtech Ventures gestart. RedMedtech Ventures ondersteunt life science & health startups in de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant en heeft een looptijd van vier jaar. In die tijd beoogt het consortium drie strategische doelen te realiseren: 1. Het creëren van bewustzijn bij medewerkers van kennis- en zorginstellingen over de noodzaak van vernieuwing in de gezondheidszorg en de eventuele marktkansen die er liggen. 2. Het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak van het screen & scout proces, deze verweven in de regu liere activiteiten van de consortiumpartners en daarbij zoveel mogelijk gebruiken wat er al is. 3. Het opzetten van het RedMedtech Discovery Fund. Uit dit fonds worden de kansrijke startups financieel ondersteund. Het project wordt uitgevoerd door tien consortium part ners. Binnen het consortium dat het project uitvoert is Health Valley één van de kernpartners en onder andere verantwoordelijk voor het projectbestuur en de finan ciën. Daarnaast is Health Valley betrokken in het scouten & screenen van startups, het organiseren van de commu nicatieactiviteiten en de voorbereidingen met betrek king tot het opzetten van Stichting RedMedtech Discovery Fund. In 2013 is het consortium gevormd en zijn de eerste stappen gezet om de Stichting RedMedtech Discovery Fund en de administratieve organisatie in te richten. Er is een website gelanceerd met bondige informatie over het fonds: De eerste bedrijven hebben aangegeven gebruik te willen maken van het fonds. IN2LifeSciences De acht leidende Life Sciences regio s in Noord West Europa uit 5 landen werken in IN2LifeSciences samen om het midden- en kleinbedrijf uit de verschillende regio s te ondersteunen met middelen en expertise om innovatie in deze bedrijfstak verder te ondersteunen. In het afgelo pen jaar zijn meerdere meet & greet incentives, insight incentives en collaboration incentives verstrekt in de vorm van vouchers om ondernemers kennis te laten maken met partijen over de grens. Telemedicine & Personalized Care Het project Telemedicine & Personalized Care heeft tot doel negen grensoverschrijdende innovaties in het grens gebied tussen Nederland en Duitsland naar de markt te brengen. In 2013 zetten de afzonderlijke deelprojecten belangrijke stappen om hun product rijp te maken voor de markt. De innovaties worden verder uitgewerkt, eerste prototypes worden getest en er worden con cur rentie analyses uitgevoerd. Kortom, de projecten zetten de volgende stappen richting de markt. In 2015 wordt het project afgerond.

12 10 jaarverslag Voucherregeling en matchmaking De innovatievoucher regeling is door de provincie Gelderland als instrument ingezet om startende onder nemers te ondersteunen. Door Health Valley wordt de regeling uitgevoerd voor bedrijven die in de Health sector actief zijn. Met de regeling kan externe exper tise ingekocht worden om bijvoor beeld een marktanalyse uit te voeren, laboratorium ruimte in te huren, of een subsidieadvies aan te vragen. 50% van de kosten met een maximum van ,- kan met de voucher gefinan cierd worden. In 2013 hebben 15 bedrijven een voucher toege wezen gekregen. Daarvan worden er 9 ingezet voor de ontwikkeling van een medical device en de overige voor de ontwikkeling van een nieuw genees middel of diagnos tisch instrument. Matchmaking Meer dan 150 contacten zijn er gelegd met vertegen woordigers van bedrijven, zorginstellingen en kennis instituten. Een groot deel daarvan is doorverwezen binnen het netwerk waarmee tot uitwisseling van kennis en ervaring gekomen hetgeen in een flink aantal geval len heeft geleid tot concrete resultaten.

13 health valley 11 DATUM EVENEMENT LOCATIE AANTAL deelnemers HV Afslag Twente Grolsch Veste, Twente HV Afslag Achterhoek Dru Fabriek, Ulft Medical Devices & Business Hogeschool Windesheim Zwolle HV Café: Internationalisering Wijnfort, Lent ehealth & Business Sanadome, Nijmegen Lifeteczone TU Eindhoven Dev camp Games for health Pink Roccade, Apeldoorn Leden BBQ Wijnfort, Lent Bezoek Russische delegatie Oost NV, Arnhem HV Café: Business Angels Kook & BBQ, Velp HV Café: Games for Health Villa Sonsbeek, Arnhem Road map sessie HV en partners Villa Sonsbeek, Arnhem Road map meeting zorgsectoren Wijnfort, Lent From Molecule to Business Sanadome, Nijmegen Health Valley Event De Vereeniging, Nijmegen 900

14 12 jaarverslag Het netwerk Het netwerk bestond eind 2013 uit 152 leden. Daarnaast hebben 44 organisaties een sponsorbijdrage betaald. Startende bedrijven betalen de eerste twee jaar geen bijdrage. Ijkdatum is inschrijving Kamer van Koophandel. Chris Rosmalen, CEO NBCL B.V Als startende onderneming in de diagnostiek ligt de focus voor NBCL op het ontwikkelen en vermark ten van nieuwe innovatieve producten. Het onder zoeken van de technische haalbaar heid van zulke producten in een vroege fase is erg belangrijk, maar ligt niet altijd binnen de moge lijk heden. Health Valley heeft ons deze mogelijkheid wel gegeven en we hebben samen met een vooraanstaande kennis instelling een belangrijke haal baar heidsstudie kunnen uitvoeren.

15 health valley 13 dr. Martijn Vastenburg, managing director ConnectedCare Voor start-ups is de zorgmarkt een uitdaging. Met een sterk idee alleen haal je het niet. Contact-to-contract kost veel tijd, en de processen en regel geving zijn complex. Health Valley is voor ons een waarde volle partner gebleken bij de weg naar de markt, door de kennis en expertise, en zeker ook door de nieuwe contacten. ConnectedCare is een innovatief bedrijf dat de samen werking binnen zorgnet werken op een hoger plan wil brengen onder het motto: auto nomie waar mogelijk, ondersteuning wanneer nodig.

16 14 jaarverslag De organisatie 3.1 DB en AB leden Samenstelling Dagelijks Bestuur: De heer dr. R.G.M. Penning de Vries (voorzitter) De heer prof.dr. M. Samsom (Radboudumc) De heer dr.ir. M. Kuit (MIRA/Universiteit Twente) De heer drs. R.E.C.S. Hoogma (Siza) De heer dr.ir. D.A.J. Dohmen (Focus Cura) De heer T. Föllings (Oost NV) Samenstelling Algemeen Bestuur: De heer dr. R.G.M. Penning de Vries (voorzitter) De heer prof.dr. M. Samsom (Radboudumc) De heer drs. R.E.C.S. Hoogma (Siza) De heer dr.ir. D.A.J. Dohmen (Focus Cura) De heer drs. J.A. de Vries (Urogyn) Mevrouw drs. K. van Willigen (Oost NV) De heer drs. C. Garos (Philips Health Care) De heer dr. N.J. Stam (MSD) De heer prof.dr. C.C.A.M. Gielen (Radboud Universiteit) De heer prof.dr. R. Bino (Wageningen UR) De heer D.C.S. Herfst MPM (ZZG zorggroep) De heer ir. H.T.J. Janssen (Indes) De heer mr. C.T. Smit (NXP) De heer mr. V. van der Chijs (Universiteit Twente) De heer ing. A.J. Karnebeek (Syntens) De heer drs. J.W. Boomkamp (Saxion) De heer C.P. Boele (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) De heer R.P.A. Migo (Kamer van Koophandel) In 2013 werd het voorzitterschap overgedragen door de heer drs. F.J.M. Werner aan de heer dr. R.G.M. Penning de Vries. Dit vond plaats tijdens het Health Valley Event.

17 health valley Team HV In 2013 werd het team van Health Valley verder uitgebreid met een Manager Zorginnovatie (1,0 FTE) en een communicatiemedewerker (0,6 FTE) gericht op online communicatie. Manager Zorginnovatie De werkzaamheden zijn gericht op het ondersteunen van start ups in de medisch technologische sector, het ondersteunen van nationale en internationale programma s, en het uitvoeren van de innovatie voucherregeling. Medewerker communicatie online De online media vragen steeds meer aandacht. De mede werker communicatie heeft zich in 2013 gericht op het compleet vernieuwen van de website. Ook zijn de eerste stappen gezet om social media strategisch in te zetten. Directeur De heer drs. J.P.E. Jonker zal begin 2014 een andere functie bij Oost NV gaan vervullen. Hij zal worden opgevolgd door mw. drs. C.A.H.A. Doomernik MMO. Totaal komt het team van Health Valley nu op 5,5 FTE (stand eind 2013).

18 16 jaarverslag Financiën Kerncijfers Health Valley Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende activa Kortlopende schulden Belastingen en premies 0 0 Belastingen en premies Nog te ontvangen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Debiteuren Reservering Overige vorderingen RedMedtech Discovery Fund Liquide middelen Crediteuren Overige schulden Totaal activa Totaal passiva

19 health valley 17 Kerncijfers Health Valley Kasstroomresultaat Ontvangsten uitgaven SEB seb HV Event sponsors en entree Loonkosten Lidmaatschappen HV event Prov. Gelderland SEB Overige kosten derden Overige subsidies overige projecten Gem. Nijmegen (HIVES) HIVES Telemedicine 0 Telemedicine Spec. projecten Spec. projecten RedMedtech Ventures projectsubsidie RedMedtech Ventures projectkosten RedMedtech Ventures fondssubsidie (reservering) Prov. Gld. Vouchers Prov. Gld. Vouchers 0 Co-creatie zorginnovatie Co-creatie zorginnovatie IN2LifeSciences 0 IN2LifeSciences Overige inkomsten overige uitgaven Afrekening EFRO/SEB Verschil doorbel. kosten Rente en overig Overig Totaal kasstroomresultaat Ontvangsten -/- uitgaven /- Reservering RMTV fondssubsidie /- Reservering SEB en overige projecten Renteresultaat (toevoegen eigen vermogen per ult. 2013) Alle bedragen zijn in euro s vermeld.

20 Health Valley wordt mede mogelijk gemaakt door: Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van zichzelf waardevol

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van zichzelf waardevol 2 Jaargang 2 2014 Nummer Mercator NovioTech Science Meets Business Nijmegen Rector magnificus prof. Theo Engelen: Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van zichzelf waardevol Opening nieuwe locatie

Nadere informatie

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013 TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE een tussenbalans 2011 2013 4 Dit is een evaluatie van de topsector creatieve industrie 2011-2013 In opdracht van het topteam creatieve industrie Gemaakt door Design Innovation

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg

Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Thema 1. Kennisallianties en kennisvalorisatie pagina 7 Thema 2. Arbeidsmarkt en scholing

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere

Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV 2 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Welkom De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) identificeren en erkennen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren. Opschaling 1 Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling opschaling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling 2 Opschaling Mensen, geld en de vernieuwing

Nadere informatie

Kijk op. Kansen voor West 2012. Operationeel Programma Kansen voor West. Bevorderen van bottom-up regionale innovatie in West Nederland

Kijk op. Kansen voor West 2012. Operationeel Programma Kansen voor West. Bevorderen van bottom-up regionale innovatie in West Nederland Kijk op Kansen voor West 2012 Operationeel Programma Kansen voor West Bevorderen van bottom-up regionale innovatie in West Nederland Colofon Operationeel Programma Landsdeel West Kansen voor West Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Where health leads innovation

Where health leads innovation 1 Jaargang 3 2015 Nummer Mercator NovioTech Science Meets Business Nijmegen Health Valley Event 2015: Where health leads innovation Aia scriptie awards: Banen voor RU-informatica toptalent Prof. dr. Stan

Nadere informatie

Bouwen aan groei Jaarverslag 2014

Bouwen aan groei Jaarverslag 2014 Bouwen aan groei Jaarverslag 2014 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. 1 BOM jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Voorwoord bestuur 2 2.0 Kerncijfers 4 3.0 Verslag Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl

Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Vereniging Hersenletsel.nl. Samenhang, daadkracht en richting; dat waren de woorden die wij als leidraad

Nadere informatie