HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 HealthValley where health & innovation meet Jaarverslag 2013

2 1 Health Valley: verbinden 3 2 Wat gebeurde er in 2013? 6 3 De organisatie 14 4 Financiën 16

3 health valley 1 Voorwoord Voor u ligt het Health Valley jaarverslag Een verslag waarin u naleest wat de hoofdlijnen zijn geweest in 2013, waarin u nog eens herinnerd wordt aan een aantal belangrijke bijeenkomsten, een verslag waarin u de Health Valley kengetallen terug vindt. Belangrijker echter is de Health Valley spirit die u tussen de regels door aantreft: een spirit die getuigt van ambitie op het gebied van zorginnovatie. Naast, of eigenlijk overkoepelend aan de drie speerpunten van ehealth, Personalized Medicine en Medical Devices, is er nu ook veel aandacht voor de toepassing daarvan in zorgketens. Een aanpak die veel partijen verenigt en die vorm krijgt in zogenaamde Health Deals. Ikzelf heb tijdens het Health Valley event van 2013 het stokje overgenomen van Jos Werner: ik ben er trots op voorzitter te zijn van een stichting die een reeds belangrijke rol heeft in de regionale gezondheidszorg en waarvan u in de toekomst nog meer mag verwachten. De heer dr. R.G.M. Penning de Vries voorzitter

4 2 jaarverslag 2013

5 health valley 3 1 Health Valley: verbinden De zorg zal de komende jaren fundamenteel veranderen. Toenemende zorgvraag, dreigende personeelstekorten en beschikbare middelen dwingen tot innovatieve oplossingen voor de toekomst. Health Valley verbindt kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemers om tot deze innovatieve oplossingen te komen. Kansrijke omgeving voor innovatie Health Valley ziet het als haar taak om kansrijke omgevingen in Oost Nederland te creëren voor zorginnovatie in brede zin en specifiek ter ondersteuning van integrale zorgoplossingen. Een kansrijke omgeving kenmerkt zich door een goed beeld van de toekomstige vraag en eisen die dit stelt aan ontwikkelaars. Een omgeving waarin we in vroegtijdig stadium de goede ontwikkelingen identificeren, richten en voorzien van voldoende ondersteuning. In 2013 werden belangrijke stappen gezet die bijdrage aan het creëren van die kansrijke omgeving. Hoe zorgt Health Valley voor een kansrijke omgeving? Health Valley faciliteert de noodzakelijke verbinding tussen zorgaanbieders, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en brengt zo vraag en aanbod bij elkaar. Niet alleen door technologische oplossingen naar de zorg te brengen maar ook door zorgvragen op te halen binnen de gezondheidszorg en die te koppelen aan ontwikkelaars. Het gaat hierbij niet alleen om techno logische oplossingen, ook anders organiseren en finan ciering zijn belangrijke variabelen voor succesvolle zorginnovatie. Met haar kennis van het veld vervult Health Valley zowel een belangrijke rol bij het verbinden alsook bij het adviseren omtrent financiering of het ver beteren van processen. Afhankelijk van het onderwerp worden hier relevante stakeholders bij betrokken zoals verzekeraars, gemeenten of patiëntenorganisaties. De ondersteuning die Health Valley biedt is maatwerk en kan bestaan uit bijvoorbeeld kennis uit wisse ling, business development, matchmaking, geven van inzicht in financieringsmogelijkheden, het zoeken van een geschikte partner voor projectmanagement of het bieden van een podium.

6 4 jaarverslag Missie In 2013 werd de missie van Health Valley nog verder aangescherpt: Het verbinden van zorg, kennis en ondernemerschap om kansrijke omgevingen te creëren in Oost-Nederland die de innovatiekracht versterken, zodat er bestendige bedrijvigheid gecreëerd wordt en een bijdrage geleverd wordt aan een hoogwaardige en duurzame gezond heids zorg. Health Valley wil dé partij zijn die richting geeft aan zorginnovatie.

7 health valley Strategische thema s In 2013 is er in samenwerking met Oost NV gewerkt aan de uitwerking van de strategische thema s van Health Valley te weten Care & Cure Robotics en Medical Devices, Moleculaire Diagnostiek en Translational Medicine en ehealth. Per thema werd een roadmap opge steld die de basis zal vormen voor de verdere verdieping van het thema. 1.3 Health Deals In 2013 hebben de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant de handen ineen geslagen om zich hard te maken voor zogenaamde Health Deals. Door innovaties aan te jagen stimuleren de provincies economische ontwikkeling en groei van werkgelegen heid. Naar analogie van de rol van de nationale overheid in de zogenaamde Green Deal op het gebied van duurzame economie, helpen de provincies met het sluiten van Health Deals. Een Health Deal is gericht op het doorbreken van barrières bij het realiseren van een zorg innovatie. De barrières kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn het wetten en regels die voor vertraging zorgen en is er lobby nodig om een onderwerp politiek op de agenda te zetten. Een andere keer hebben partijen moeite om stakeholders te verbinden. Ook lukt het soms niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen. In de Health Deal maken de provincies met een coalitie van zorgaanbieders al dan niet met een of meer spelers buiten de zorg keten, afspraken over het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van de innovatie. Ook de nationale overheid heeft hier een belangrijke rol. Zo kunnen er voor een specifieke zorgketen meerdere Health Deals gesloten worden die elk een knelpunt op het gebied van bijvoor beeld financiering, organisatie of wet en regelgeving wegnemen. Binnen het bestuur zijn in 2013 de drie thema gebieden waarop de Health Deal zich gaat richten vastgesteld. Dat zijn achtereenvolgens palliatieve zorg, gehandi capten zorg en revalidatie. Binnen deze thema gebieden zijn door bestuursleden van Health Valley oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders van relevante zorginstellingen om commitment voor deze manier van aanpak te verkrijgen. In het laatste kwartaal van 2013 heeft een veldraadpleging plaatsgevonden onder coördinatoren van palliatieve zorg in Oost- en Zuid- Nederland. Dit heeft geleid tot het definiëren van een centrale probleemstelling, namelijk de communicatie tussen patiënt en zorgverlener welke in de vorm van beeldbellen en het persoonlijk gezondheidsdossier ondersteund kan worden. Dit zal in 2014 verder uitgewerkt worden.

8 6 jaarverslag Wat gebeurde er in 2013? 2.1 Evenementen Focusgebiedbijeenkomsten Om de thema s inhoudelijk te verdiepen en nieuwe verbindingen te leggen werd er per focusgebied in 2013 een bijeenkomst georganiseerd. Medical Devices & Business Op 13 november 2013 is er een bijeenkomst georganiseerd rond het thema Medical Devices & Business bij de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tijdens deze bijeen komst was er niet alleen aandacht voor de laatste trends binnen Medical Devices maar werd er ook gekeken naar de richtlijnen vanuit de NEN. Deze interactieve bijeen komst trok veel ondernemers binnen het vakgebied die ook tijdens de netwerkmomenten veel ervaringen hebben gedeeld. Er waren ca. 60 deelnemers. Moleculaire diagnostiek en translational medicine Op 30 mei 2013 is in nauwe samenwerking met Science meets Business een bijeenkomst From Molecule to Business georganiseerd in het Sanadome te Nijmegen. Deze bijeenkomst trok meer dan 70 deelnemers uit deze branche. Hoe vertaal je de ideeën die je hebt naar een succesvol bedrijf binnen de life sciences? Welke vraagstukken kom je tegen als je bedrijf groeiende is? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst From molecule to business. Een aantal ervaringsdeskundigen die de kunst van ondernemen binnen de life sciences verstaan, beantwoorden deze vragen vanuit het eigen perspectief. ehealth & Business Op 22 oktober vond de bijeenkomst ehealth & Business in het Sanadome plaats. Deze bijeenkomst trok meer dan 150 deelnemers. Het programma was gevuld met tal van gerenommeerde sprekers die deelnemers actief betrokken bij de inhoud van hen presentatie. Bovendien kregen deelnemers de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken met een van onze ehealth doktoren voor een dag zoals Robert Houtenbos of Daan Dohmen. Zij gaven de deelnemers een passend persoonlijk advies.

9 health valley Health Valley Event 2013 Het thema van 2013 was Where health & innovation work, het belang van goede implementatie bij innovatie. Een gevari eerd programma met diverse parallelle sessies, netwerkmogelijkheden en work shops waar het thema als een rode draad doorheen liep. Het evenement trok zo n 900 bezoekers.

10 8 jaarverslag Andere evenementen uitgelicht TedX Nijmegen Op 8 april vond TedX Nijmegen plaats in Stadsschouwburg de Vereeniging. Health Valley was hierbij aanwezig om de dag te verslaan in de vorm van een magazine dat aan het einde van de dag werd uitgereikt aan alle bezoe kers. De magazines waren bijzonder populair en nu nog een waardevol naslagwerk voor iedereen die aanwezig was of juist niet kon zijn op dit bijzondere evenement. HV Café gaming in de gezondheidszorg Op 13 juni 2013 vond het HV Café Gaming in de gezondheidszorg plaats. Dit café trok bijna 100 deelnemers. Dit thema sluit erg goed aan bij de huidige trend bin nen de gezondheidszorg om games in te zetten om bijvoor beeld therapietrouw te bevorderen. HV Café Business Angels Op 20 juni 2013 vond het HV Café Business Angels plaats in nauwe samenwerking met Meesters van de toekomst, het business angel netwerk van Oost NV. Na een kort plenair programma en een interessante uiteenzetting van de selectiecriteria van een business angel, kregen de aanwezige deelnemers in subgroepen de kans om te pitchen voor een business angel. De feed back die ze ontvingen was vaak heel waardevol en direct praktisch bruikbaar. HV afslag Achterhoek Dinsdag 19 november vond de bijeenkomst HV afslag Achterhoek plaats in de Cultuurfabriek in Ulft. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door studenten van een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) een achttal zorgvragen opgehaald bij Sensire, zorginstelling. Het ging hier om zeer praktische problemen waar de zorg in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Van het gebruik van een rolstoel bij hoge stoepranden tot het ontwikkelen van een valhulp voor kwetsbare ouderen. De zorgvragen zijn door de studenten op originele wijze in een korte film gepresenteerd aan de deelnemers van de bijeenkomst. Ondernemers vanuit de zaal kregen vervolgens de kans op een van de zorgvragen in te haken en hier parallel over door te praten met de zorg. Aan het einde van de bijeenkomst werden de ideeën gepresenteerd die uit de parallelle sessies naar voren kwamen. Deze ideeën zijn de daaropvolgende maanden verder uitgewerkt.

11 health valley Projecten RedMedtech Ventures In juli 2013 is officieel het project RedMedtech Ventures gestart. RedMedtech Ventures ondersteunt life science & health startups in de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant en heeft een looptijd van vier jaar. In die tijd beoogt het consortium drie strategische doelen te realiseren: 1. Het creëren van bewustzijn bij medewerkers van kennis- en zorginstellingen over de noodzaak van vernieuwing in de gezondheidszorg en de eventuele marktkansen die er liggen. 2. Het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak van het screen & scout proces, deze verweven in de regu liere activiteiten van de consortiumpartners en daarbij zoveel mogelijk gebruiken wat er al is. 3. Het opzetten van het RedMedtech Discovery Fund. Uit dit fonds worden de kansrijke startups financieel ondersteund. Het project wordt uitgevoerd door tien consortium part ners. Binnen het consortium dat het project uitvoert is Health Valley één van de kernpartners en onder andere verantwoordelijk voor het projectbestuur en de finan ciën. Daarnaast is Health Valley betrokken in het scouten & screenen van startups, het organiseren van de commu nicatieactiviteiten en de voorbereidingen met betrek king tot het opzetten van Stichting RedMedtech Discovery Fund. In 2013 is het consortium gevormd en zijn de eerste stappen gezet om de Stichting RedMedtech Discovery Fund en de administratieve organisatie in te richten. Er is een website gelanceerd met bondige informatie over het fonds: De eerste bedrijven hebben aangegeven gebruik te willen maken van het fonds. IN2LifeSciences De acht leidende Life Sciences regio s in Noord West Europa uit 5 landen werken in IN2LifeSciences samen om het midden- en kleinbedrijf uit de verschillende regio s te ondersteunen met middelen en expertise om innovatie in deze bedrijfstak verder te ondersteunen. In het afgelo pen jaar zijn meerdere meet & greet incentives, insight incentives en collaboration incentives verstrekt in de vorm van vouchers om ondernemers kennis te laten maken met partijen over de grens. Telemedicine & Personalized Care Het project Telemedicine & Personalized Care heeft tot doel negen grensoverschrijdende innovaties in het grens gebied tussen Nederland en Duitsland naar de markt te brengen. In 2013 zetten de afzonderlijke deelprojecten belangrijke stappen om hun product rijp te maken voor de markt. De innovaties worden verder uitgewerkt, eerste prototypes worden getest en er worden con cur rentie analyses uitgevoerd. Kortom, de projecten zetten de volgende stappen richting de markt. In 2015 wordt het project afgerond.

12 10 jaarverslag Voucherregeling en matchmaking De innovatievoucher regeling is door de provincie Gelderland als instrument ingezet om startende onder nemers te ondersteunen. Door Health Valley wordt de regeling uitgevoerd voor bedrijven die in de Health sector actief zijn. Met de regeling kan externe exper tise ingekocht worden om bijvoor beeld een marktanalyse uit te voeren, laboratorium ruimte in te huren, of een subsidieadvies aan te vragen. 50% van de kosten met een maximum van ,- kan met de voucher gefinan cierd worden. In 2013 hebben 15 bedrijven een voucher toege wezen gekregen. Daarvan worden er 9 ingezet voor de ontwikkeling van een medical device en de overige voor de ontwikkeling van een nieuw genees middel of diagnos tisch instrument. Matchmaking Meer dan 150 contacten zijn er gelegd met vertegen woordigers van bedrijven, zorginstellingen en kennis instituten. Een groot deel daarvan is doorverwezen binnen het netwerk waarmee tot uitwisseling van kennis en ervaring gekomen hetgeen in een flink aantal geval len heeft geleid tot concrete resultaten.

13 health valley 11 DATUM EVENEMENT LOCATIE AANTAL deelnemers HV Afslag Twente Grolsch Veste, Twente HV Afslag Achterhoek Dru Fabriek, Ulft Medical Devices & Business Hogeschool Windesheim Zwolle HV Café: Internationalisering Wijnfort, Lent ehealth & Business Sanadome, Nijmegen Lifeteczone TU Eindhoven Dev camp Games for health Pink Roccade, Apeldoorn Leden BBQ Wijnfort, Lent Bezoek Russische delegatie Oost NV, Arnhem HV Café: Business Angels Kook & BBQ, Velp HV Café: Games for Health Villa Sonsbeek, Arnhem Road map sessie HV en partners Villa Sonsbeek, Arnhem Road map meeting zorgsectoren Wijnfort, Lent From Molecule to Business Sanadome, Nijmegen Health Valley Event De Vereeniging, Nijmegen 900

14 12 jaarverslag Het netwerk Het netwerk bestond eind 2013 uit 152 leden. Daarnaast hebben 44 organisaties een sponsorbijdrage betaald. Startende bedrijven betalen de eerste twee jaar geen bijdrage. Ijkdatum is inschrijving Kamer van Koophandel. Chris Rosmalen, CEO NBCL B.V Als startende onderneming in de diagnostiek ligt de focus voor NBCL op het ontwikkelen en vermark ten van nieuwe innovatieve producten. Het onder zoeken van de technische haalbaar heid van zulke producten in een vroege fase is erg belangrijk, maar ligt niet altijd binnen de moge lijk heden. Health Valley heeft ons deze mogelijkheid wel gegeven en we hebben samen met een vooraanstaande kennis instelling een belangrijke haal baar heidsstudie kunnen uitvoeren.

15 health valley 13 dr. Martijn Vastenburg, managing director ConnectedCare Voor start-ups is de zorgmarkt een uitdaging. Met een sterk idee alleen haal je het niet. Contact-to-contract kost veel tijd, en de processen en regel geving zijn complex. Health Valley is voor ons een waarde volle partner gebleken bij de weg naar de markt, door de kennis en expertise, en zeker ook door de nieuwe contacten. ConnectedCare is een innovatief bedrijf dat de samen werking binnen zorgnet werken op een hoger plan wil brengen onder het motto: auto nomie waar mogelijk, ondersteuning wanneer nodig.

16 14 jaarverslag De organisatie 3.1 DB en AB leden Samenstelling Dagelijks Bestuur: De heer dr. R.G.M. Penning de Vries (voorzitter) De heer prof.dr. M. Samsom (Radboudumc) De heer dr.ir. M. Kuit (MIRA/Universiteit Twente) De heer drs. R.E.C.S. Hoogma (Siza) De heer dr.ir. D.A.J. Dohmen (Focus Cura) De heer T. Föllings (Oost NV) Samenstelling Algemeen Bestuur: De heer dr. R.G.M. Penning de Vries (voorzitter) De heer prof.dr. M. Samsom (Radboudumc) De heer drs. R.E.C.S. Hoogma (Siza) De heer dr.ir. D.A.J. Dohmen (Focus Cura) De heer drs. J.A. de Vries (Urogyn) Mevrouw drs. K. van Willigen (Oost NV) De heer drs. C. Garos (Philips Health Care) De heer dr. N.J. Stam (MSD) De heer prof.dr. C.C.A.M. Gielen (Radboud Universiteit) De heer prof.dr. R. Bino (Wageningen UR) De heer D.C.S. Herfst MPM (ZZG zorggroep) De heer ir. H.T.J. Janssen (Indes) De heer mr. C.T. Smit (NXP) De heer mr. V. van der Chijs (Universiteit Twente) De heer ing. A.J. Karnebeek (Syntens) De heer drs. J.W. Boomkamp (Saxion) De heer C.P. Boele (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) De heer R.P.A. Migo (Kamer van Koophandel) In 2013 werd het voorzitterschap overgedragen door de heer drs. F.J.M. Werner aan de heer dr. R.G.M. Penning de Vries. Dit vond plaats tijdens het Health Valley Event.

17 health valley Team HV In 2013 werd het team van Health Valley verder uitgebreid met een Manager Zorginnovatie (1,0 FTE) en een communicatiemedewerker (0,6 FTE) gericht op online communicatie. Manager Zorginnovatie De werkzaamheden zijn gericht op het ondersteunen van start ups in de medisch technologische sector, het ondersteunen van nationale en internationale programma s, en het uitvoeren van de innovatie voucherregeling. Medewerker communicatie online De online media vragen steeds meer aandacht. De mede werker communicatie heeft zich in 2013 gericht op het compleet vernieuwen van de website. Ook zijn de eerste stappen gezet om social media strategisch in te zetten. Directeur De heer drs. J.P.E. Jonker zal begin 2014 een andere functie bij Oost NV gaan vervullen. Hij zal worden opgevolgd door mw. drs. C.A.H.A. Doomernik MMO. Totaal komt het team van Health Valley nu op 5,5 FTE (stand eind 2013).

18 16 jaarverslag Financiën Kerncijfers Health Valley Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende activa Kortlopende schulden Belastingen en premies 0 0 Belastingen en premies Nog te ontvangen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Debiteuren Reservering Overige vorderingen RedMedtech Discovery Fund Liquide middelen Crediteuren Overige schulden Totaal activa Totaal passiva

19 health valley 17 Kerncijfers Health Valley Kasstroomresultaat Ontvangsten uitgaven SEB seb HV Event sponsors en entree Loonkosten Lidmaatschappen HV event Prov. Gelderland SEB Overige kosten derden Overige subsidies overige projecten Gem. Nijmegen (HIVES) HIVES Telemedicine 0 Telemedicine Spec. projecten Spec. projecten RedMedtech Ventures projectsubsidie RedMedtech Ventures projectkosten RedMedtech Ventures fondssubsidie (reservering) Prov. Gld. Vouchers Prov. Gld. Vouchers 0 Co-creatie zorginnovatie Co-creatie zorginnovatie IN2LifeSciences 0 IN2LifeSciences Overige inkomsten overige uitgaven Afrekening EFRO/SEB Verschil doorbel. kosten Rente en overig Overig Totaal kasstroomresultaat Ontvangsten -/- uitgaven /- Reservering RMTV fondssubsidie /- Reservering SEB en overige projecten Renteresultaat (toevoegen eigen vermogen per ult. 2013) Alle bedragen zijn in euro s vermeld.

20 Health Valley wordt mede mogelijk gemaakt door: Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet >

HealthValley. where health & innovation meet > HealthValley where health & innovation meet > Health Valley 3 Where health & innovation meet 5 actieve verbindingen 7 regio health valley 9 focus op drie thema s Personalized medicine Robotics & medical

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag 2014 >

HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag 2014 > HealthValley where health & innovation meet Jaarverslag 2014 > > jaarverslag 2014 health valley 1 1 Strategie 6 2 Hoogtepunten 12 3 De organisatie 22 4 De regio Health Valley 26 5 Financiën 30 > 2 jaarverslag

Nadere informatie

PROVÏNCS.LE STATQM VAN OVEKIJSSEL. Met vriendelijke groet,

PROVÏNCS.LE STATQM VAN OVEKIJSSEL. Met vriendelijke groet, Rienties, H (Henry) Van: Chris Doomernik [c.doomernik@health-valley.nl] Verzonden: vrijdag 27 maart 2015 17:13 Aan: griffie@gelderland.nl; Statengriffie; statengriffie@brabant.nl CC: Bart Moorsei Van;

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle'

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik symposium kenniscentrum Technologie 'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik presentatie dr. Marijn Molema, lectoraat Area Development, Windesheim: Clusterpolitiek in

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Ontmoeten, verbinden en versnellen

Ontmoeten, verbinden en versnellen 2012-2014 Ontmoeten, verbinden en versnellen Govert Flinckstraat 1 8021 ET Zwolle Postbus 630 8000 AP Zwolle T 038 45 53 855 F 038 45 37 424 kennispoort@kvk.nl www.kennispoortregiozwolle.nl 2012-2014 Ontmoeten,

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regio Zwolle

Nieuwsbrief Regio Zwolle Nieuwsbrief Regio Zwolle December 2011, Special Dag van de Economie 4 november 2011 Dag van de Economie succesvol Samenwerken is ook samen investeren! Er is een noodzaak grensoverschrijdend samen te werken

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Inhoudsopgave VERSLAG VAN HET BESTUUR... 1 BALANS PER 31 DECEMBER... 6 WINST- EN VERLIESREKENING OVER... 7 TOELICHTING OP DE BALANS...

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Verslag van het bestuur 3 Winst- en verliesrekening over 7 Toelichting op de balans 8 1. Algemeen 8 2. Vorderingen 9 2.1. Vorderingen

Nadere informatie

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Blad - 1 SSF-2013. INHOUDSOPGAVE Blad. Algemene gegevens 2. Bestuursverslag 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Blad - 1 SSF-2013. INHOUDSOPGAVE Blad. Algemene gegevens 2. Bestuursverslag 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Blad - 1 INHOUDSOPGAVE Blad Algemene gegevens 2 Bestuursverslag 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Exploitatierekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER BUILDING ENERGY U BENT UITGENODIGD VOOR DE DUTCH GREEN BUILDING WEEK Energie is de belangrijkste grondstof voor succes, daarom gaan wij er zorgvuldig mee om. We realiseren en faciliteren gebouwen die in

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent 2012 Den Haag 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave jaarverslag 2012 1. Bestuursverslag blz. 3 a. Aanleiding voor de Stichting blz. 3 b. Doelstelling

Nadere informatie

Design for what? Your customers (future) success!

Design for what? Your customers (future) success! 5 JAAR INSPIRATIE Design for what? Your customers (future) success! KENNISDELING NETWERKEN 5 JAAR Innoversum Innovatiecongres - achtergrond Het Innoversum Innovatiecongres is een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

ZORG & TECHNOLOGIE PERSPECTIEF VAN EEN ZORGVERZEKERAAR

ZORG & TECHNOLOGIE PERSPECTIEF VAN EEN ZORGVERZEKERAAR ZORG & TECHNOLOGIE PERSPECTIEF VAN EEN ZORGVERZEKERAAR Ben van Miltenburg MBA Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar Symposium Laat Technologie de Zorg Helpen KIVI NIRIA 17-6-2011 DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR

Nadere informatie

Innovaties versnellen in duurzame energie. Christiaan Holland

Innovaties versnellen in duurzame energie. Christiaan Holland Innovaties versnellen in duurzame energie Christiaan Holland INNOTEP, Nijmegen 26 september 2014 Mijn bijdrage in 4 onderdelen: I. Mijn achtergrond II. III. IV. Inkijkje: valorisatie bij de HAN Kijkje

Nadere informatie

Blad - 1 SSF-2014. INHOUDSOPGAVE Blad. Algemene gegevens 2. Bestuursverslag 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

Blad - 1 SSF-2014. INHOUDSOPGAVE Blad. Algemene gegevens 2. Bestuursverslag 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Blad - 1 INHOUDSOPGAVE Blad Algemene gegevens 2 Bestuursverslag 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de ingebruikname van de Da Vinci-operatierobot in de Isala klinieken op 6 juli 2011, 17.15 uur. Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Nadere informatie

p/a Oberonweg 264, 3208 PG SPIJKENISSE. Spijkenisse, 23 december 2013

p/a Oberonweg 264, 3208 PG SPIJKENISSE. Spijkenisse, 23 december 2013 , p/a Oberonweg 264, 3208 PG SPIJKENISSE., 23 december 2013 HV Onze ref: Uw ref: Geachte bestuur, Hiermee brengen wij rapport uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

B-134 Green Deal Versnelling Innovatie MKB-bedrijven elektrische mobiliteit

B-134 Green Deal Versnelling Innovatie MKB-bedrijven elektrische mobiliteit B-134 Green Deal Versnelling Innovatie MKB-bedrijven elektrische mobiliteit Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 1 WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 2 Ontwikkelingen in het Zorgsysteem 3 Ruimte voor ondernemerschap in de Zorg 4 Wicked problems in de Zorg 5 Conclusie en positionering

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten;

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten; DATUM 13 februari CODE 2013/1 PAGINA 1/6 AUTEUR drs. T. Windmulder REGISTRATIENUMMER 13000647 ONDERWERP Innovatie in gemeenten AGENDAPUNT 7e Voorstel regioraad Samenvatting Twente zet de komende jaren

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 Stichting Art gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VALORISATIE in het HBO/bij de HAN. Christiaan Holland

VALORISATIE in het HBO/bij de HAN. Christiaan Holland VALORISATIE in het HBO/bij de HAN Christiaan Holland TTP vereniging 16 december 2013 Mijn bijdrage in 5 onderdelen: I. Mijn achtergrond II. III. IV. Visie en inleidende beschietingen Valorisatie in het

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2013... 4 Activiteiten... 6 Financiële positie...

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2014 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2014 2

Nadere informatie

SEED Capital-Regeling: sector Informatietechnologie

SEED Capital-Regeling: sector Informatietechnologie SEED Capital-Regeling: sector Informatietechnologie Inhoud Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor startende mkb-ondernemers

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Samenvatting jaarrekening 2012 Utrecht, 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans per 31 december 2012 3 3. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Vastgesteld door het bestuur op: 22 mei 2014 Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland Postbus 296 8250 AG Dronten Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie