International Health Policy Survey 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Health Policy Survey 2010"

Transcriptie

1 International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in landen Dr. MJ Faber Dr. JS Burgers Dr. GE Voerman Prof. dr. RPTM Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare)

2 I. Voorwoord De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is op veel onderdelen goed tot uitstekend (). De kosten nemen echter toe. Tevens moet er bezuinigd worden vanwege de financiële crisis. De uitdaging is om vooral onnodige zorg uit te bannen, zodat kostenbesparing hand in hand gaat met een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Voor het beleid op het terrein van kwaliteit van zorg zijn internationaal vergelijkende studies uiterst waardevol, omdat ze de Nederlandse prestaties spiegelen aan die van andere landen die met dezelfde problemen kampen als Nederland. Mede daarom ondersteunt VWS sinds 00 de deelname van Nederland aan de International Health Policy (IHP) Survey, georganiseerd door de Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door IQ healthcare van het UMC St Radboud. Het vizier in het jaarlijks terugkerende onderzoek van de Commonwealth Fund betrof in 0 de ervaringen van burgers met de zorg. Steekproeven uit de nationale volwassen populatie van de deelnemende landen zijn ondervraagd over hun ervaringen met zorg, in relatie tot de volgende aspecten: tevredenheid, toegankelijkheid, arts-patiënt communicatie, chronische & preventieve zorg, zorgcoördinatie, veiligheid, betaalbaarheid en zorgverzekering. Op deze wijze geeft dit onderzoek inzicht in de sterke en zwakke punten van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. Met deelnemende landen omvat het onderzoek een diversiteit aan zorgstelsels. In 0 waren de Europese deelnemers Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Buiten Europa nemen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland deel. In vergelijking met 00 is Italië afgevallen, terwijl Zwitserland is toegevoegd. Dit rapport presenteert de resultaten vanuit het Nederlandse perspectief en waar mogelijk worden deze vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. De gegevens uit dit rapport mogen met bronvermelding worden gebruikt: Faber MJ, Burgers JS, Voerman GE & Grol RPTM, International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund, Onderzoek onder burgers in landen, IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen, 0. Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van het Commonwealth Fund, het ministerie van VWS en IQ healthcare. Nijmegen, november 0 i

3 II. Inhoudsopgave I. Voorwoord... i II. Inhoudsopgave... ii III. Kernboodschappen... iii. Achtergrond.... Opzet van het onderzoek in Nederland.... Uitvoering van het veldwerk.... Representativiteit van de steekproef en analyse.... Resultaten.... Demografische gegevens.... Gezondheidstoestand.... Zorgconsumptie.... Toegankelijkheid.... Arts-patiënt communicatie.... Chronische & preventieve zorg.... Zorgcoördinatie.... Veiligheid en medische fouten.... Financiële toegankelijkheid.... Ziektekostenverzekering.... Vertrouwen / Kwaliteitsoordeel.... Discussie.... Referenties... 0 ii

4 III. Kernboodschappen De jaarlijkse Commonwealth Fund International Health Policy (IHP) survey heeft tot doel inzicht te geven in het functioneren van nationale gezondheidszorgsystemen. Afwisselend worden de ervaringen van burgers en hulpverleners met de zorg in kaart gebracht, met een sterk accent op de eerstelijns gezondheidszorg. Door het internationale karakter van de survey en een uniforme methodologie, is het mogelijk om sterke en zwakke punten van de systemen aan te wijzen. De survey van 0 bracht ervaringen van burgers met de zorg in kaart. Daartoe zijn bijna burgers in landen ondervraagd middels telefonische interviews. Nederland onderscheidt zich in positieve zin op de toegankelijkheid van de zorg: voor huisartsenzorg geldt dit met name voor zorg buiten kantooruren, maar ook de medisch specialistische zorg is snel toegankelijk. Financiële belemmeringen worden weinig ervaren. De patiëntgerichte wijze van communicatie van de Nederlandse huisarts is goed in vergelijking met veel andere landen. Het preventiebeleid wordt binnen risicopopulaties goed uitgevoerd. Nederlandse respondenten ervaren weinig problemen met coördinatie van zorg en rapporteren weinig incidenten. Daarentegen behoeven primaire preventie, waaronder darmkankerscreening, leefstijlbegeleiding, onterechte SEH-bezoeken en medicatiebewaking vanuit de huisartsenpraktijk extra aandacht. Ook liggen er kansen voor verbetering in het bieden van ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk bij het coördineren van zorg. Trends over de afgelopen jaren laten zien dat de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk is verbeterd. Een negatieve trend is waarneembaar in de eigen bijdrage: het percentage Nederlandse gezinnen dat het afgelopen jaar niets heeft betaald voor medische behandelingen of diensten daalt sterk. De meest opvallende resultaten van de Commonwealth Fund IHP-0 survey, vanuit Nederlands perspectief zijn samengevat in het overzicht op de volgende pagina. iii

5 Kernbevindingen van de IHP Commonwealth Fund 0 survey, vanuit Nederlands perspectief. Dimensie Goede punten in Nederland Aandachtspunten in Nederland Stelsel Toegankelijkheid Tevredenheid over het stelsel in het algemeen; Tevredenheid over de medische zorg in de huisartsenpraktijk; Vertrouwen dat meest effectieve zorg geleverd wordt. Toegang tot huisartsenzorg: tijdens kantooruren gemiddeld; buiten kantooruren bovengemiddeld; Patiënten die op SEH behandeld zijn, maar thuishoren op HAP. Toegang tot medisch specialistische zorg. Arts-patiënt communicatie Patiëntgerichte communicatie van huisarts. Bespreken van leefstijlgerelateerde aspecten in de huisartsenpraktijk. Chronische & preventieve zorg Griepvaccinatie voor -plussers; Darmkanker screening; Zorgcoördinatie Versturen van herinneringen voor preventieve zorg; Preventieve screening binnen risicopopulaties. Vaste huisarts of vaste huisartsenpraktijk; Langdurige zorgrelatie tussen huisarts en patiënt; Efficiënte coördinatie van zorg; Primaire preventie. Bieden van ondersteuning door huisartsenpraktijk bij coördineren van zorg. Informatie uitwisseling tussen huisarts en SEH en het ziekenhuis over geleverde zorg. Veiligheid Weinig incidenten. Medicatiebewaking vanuit de huisartsenpraktijk. Financiële toegankelijkheid SEH = spoedeisende hulp; HAP = huisartsenpost. Kosten voor gezondheidszorg geen barrière.

6 . Achtergrond Sinds 00 participeert Nederland in de jaarlijkse International Health Policy Survey van het Commonwealth Fund (CMWF; New York, ). Daarvoor namen alleen Groot Brittannië, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, en de Verenigde Staten deel. In 0 is het onderzoek uitgevoerd in landen, door toevoeging van zes Europese landen. In Nederland wordt dit onderzoek verricht door IQ healthcare van het UMC St Radboud te Nijmegen. In 0 stond de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de burger (zorgconsument) centraal. De resultaten geven een beeld van de gezondheidszorg zoals die door de zorgconsument ervaren wordt. De opzet van de enquête maakt het mogelijk een internationale vergelijking te maken, welke inzicht geeft in hoe de gezondheidszorg zich in Nederland verhoudt tot de andere deelnemende landen. Tevens is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk: in 00 zijn eveneens zorgconsumenten ondervraagd en in 00 stonden patiënten met een chronische aandoening of slechte gezondheid centraal. Diverse vragen komen elk jaar terug, zodat gerefereerd kan worden aan eerdere resultaten en trends kunnen worden gesignaleerd.. Opzet van het onderzoek in Nederland Het CMWF stelt, in samenspraak met de uitvoerende organisaties in de deelnemende landen, een onderzoeksprotocol op, waaraan alle landen zich dienen te houden. Deze procedure geldt voor zowel de methodiek als voor de inhoud van de enquête. Voor wat betreft de inhoud van de enquête is het merendeel van de vragen identiek voor de deelnemende landen en is er beperkte ruimte voor landen-specifieke vragen. Dit jaar zijn in Nederland, in overleg met het ministerie van VWS, geen extra vragen toegevoegd.. Uitvoering van het veldwerk Voor het in kaart brengen van de ervaringen van zorgconsumenten ten aanzien van de kwaliteit van zorg zijn een steekproef van inwoners in Nederland telefonisch ondervraagd. Het veldwerk is uitgevoerd door IntoMart GfK (Hilversum) in de periode van maart t/m mei 0. Er is een random steekproef getrokken uit de CD-foongids met behulp van de random digital dialing methode onder personen van jaar en ouder. De steekproef is getrokken op provincieniveau. Om de representativiteit van de steekproef te bevorderen is er naast provincie rekening gehouden met op geslacht, leeftijd en opleiding (door middel van screeningsvragen). Interviews zijn alleen in het Nederlands uitgevoerd, waardoor personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, werden uitgesloten van deelname. Indien er geen gehoor was, werden de personen maximaal keer teruggebeld. Voor het verzamelen van.00 geslaagde interviews zijn. telefoonnummers gebeld. De gemiddelde gespreksduur bij een afgerond interview was minuten. In tabel is de nonresponse analyse in detail uitgewerkt. In de andere landen werd een vergelijkbare methodiek gehanteerd. Het responsepercentage varieerde tussen de landen van % in Noorwegen tot % in Zwitserland.

7 Tabel. Non-respons analyse van het onderzoek in Nederland (bron: IntoMart Gfk). Steekproef N % Totaal aantal nummers gebeld. Exclusie Geen bestaand nummer Taalbarrière Lijn werd verbroken Geen antwoord, in gesprek. Niet bereikt (niet thuis, antwoordapparaat) 0 Ziekte belemmert interview 0 Behoort niet tot doelgroep, quota vol. Start populatie voor bepalen respons percentage.0 0% Weigering..% Gesproken, interview niet afgemaakt 0 Voldoet niet aan inclusie criteria 0.% Mobiel nummer 0.% Afgerond interview.00 0.% * deze respondenten werden benaderd en een afspraak werd gemaakt voor het interview, maar de streefaantallen werden al bereikt voordat ze teruggebeld konden worden De Nederlandse gegevens zijn opgenomen in de database met resultaten van alle deelnemende landen. Het datamanagement van de gehele studie is uitgevoerd door Harris Interactive (New York, ).. Representativiteit van de steekproef en analyse De steekproef voor dit onderzoek is random getrokken uit de CD-foongids, waarin circa % van de bestaande telefoonnummers zijn opgenomen (bron: persoonlijke communicatie met IntoMart Gfk). Door selectieve non-response, wijkt de representativiteit van de steekproef enigszins af van de Gouden Standaard (Tabel, kolom ongewogen ). Om te corrigeren voor de afwijkingen is voor ieder land apart een wegingsfactor berekend (tabel, kolom gewogen ). Voor Nederland zijn de resultaten gewogen voor de volgende variabelen: leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Na weging is alleen een verschil overgebleven tussen de Gouden Standaard en de variabele opleidingsniveau. De resultaten in dit rapport worden derhalve steeds weergegeven als gewogen frequenties, uitgedrukt in percentages. Voor bepaalde vragen is een uitsplitsing gemaakt naar relevante subpopulaties of determinanten, zoals opleidingsniveau, leeftijd of (co)morbiditeit. De Gouden Standaard is voor de marktonderzoekbureaus ontwikkeld door de marktonderzoekassociatie (MOA) in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit is een ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven. In de branch van marktonderzoek wordt deze standaard gehanteerd waardoor er overal gebruik gemaakt wordt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.

8 Tabel. Representativiteit van de respondenten uit de Nederlandse steekproef ten opzichte van de Nederlandse bevolking (%). Geslacht Man Vrouw Leeftijd - jaar - jaar Regio Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Opleidingsniveau Lager onderwijs Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS) Middelbaar algemeen voorgezet onderwijs (MAVO, MULO) Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Hoger algemeen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO) Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats, propedeuse) Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal, master) * volgens de Gouden standaard Nederland* Commonwealth (n=0) Ongewogen 0 0 Gewogen 0

9 . Resultaten In de volgende paragrafen zijn de resultaten van de survey beschreven voor een -tal kwaliteitsthema s, uitgesplitst naar de deelnemende landen. Allereerst presenteren we in dit hoofdstuk de demografische kenmerken, de gezondheidstoestand en de zorgconsumptie van de deelnemers. Daarna volgt een beschrijving van de resultaten met de betrekking op: - Toegankelijkheid - Arts-patiënt communicatie - Chronische & preventieve zorg - Zorgcoördinatie - Veiligheid & medische fouten - Financiële toegankelijkheid Het hoofdstuk wordt afgesloten met resultaten die betrekking hebben tot: - Ziektekostenverzekering - Vertrouwen / kwaliteitsoordeel

10 . Demografische gegevens Door de weging van de data op demografische kenmerken is de samenstelling van de steekproefpopulaties tussen de landen grotendeels vergelijkbaar (Tabel ). Het opleidingsniveau tussen de landen is echter niet vergelijkbaar verdeeld. De Nederlandse en Noorse steekproeven bevatten relatief veel respondenten met een boven modaal inkomen. Het is opvallend dat de Nederlandse steekproef relatief veel respondenten bevat die in Nederland geboren zijn. Tabel. Demografische kenmerken. Leeftijd (%) - jaar - jaar - jaar 0- jaar + AUS (n=) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Geslacht (% man) 0 Opleidingsniveau (%) high school of minder some college college degree of meer Gezinssamenstelling Aantal volwassenen (%) of meer Aantal kinderen (%) 0 of meer (n=0) 0

11 Gezinsinkomen (%) Beneden modaal Modaal Boven modaal AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Geboren in het land waar men nu woont (% ja) Ouders zijn geboren in Nederland (%) Ja, beide ouders Ja, één van beide ouders Nee, geen van de ouders AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten; -- = vraag niet gesteld. (n=0)

12 . Gezondheidstoestand Er is een grote variatie in de door de zorgconsument ervaren gezondheidstoestand. Nederland scoort samen met Frankrijk en Duitsland laag: slechts 0% van de respondenten geeft aan dat zijn of haar gezondheid uitstekend of zeer goed is (Tabel ). Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk scoren aanzienlijk hoger: ruim % van de respondenten ervaart een uitstekende of zeer goede gezondheid. In het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland heeft -% van de steekproef of meer chronische aandoeningen, terwijl dit percentage oploopt tot 0% in de en Australië. De zelfgerapporteerde gezondheidstoestand hangt weinig samen met het hebben van een chronische aandoening. Tabel. Gezondheidstoestand. Gezondheidstoestand (%) Uitstekend - zeer goed Goed Redelijk - Slecht Heeft u ooit de volgende aandoening gehad (% ja): Reumatoïde artritis Astma/COPD Kanker Depressie Diabetes Hartfalen Hypertensie Verhoogd cholesterolgehalte AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) 0 (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) of meer chronische aandoeningen (uit de hierboven genoemde) (% ja) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. (n=0) 0

13 . Zorgconsumptie In Nederland ligt het bezoek aan de huisarts op een relatief laag niveau, net zoals in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (Tabel ). Canada, Zweden en de zijn koplopers als het gaat over SEH-bezoeken: -% van de respondenten is er het afgelopen jaar minimaal maal geweest. In Nederland ligt dit percentage op %. Het bezoek aan een medisch specialist is in Nederland iets boven gemiddeld (0% van de respondenten heeft de afgelopen jaar een specialist bezocht); in de is dit de helft lager (%). Medicatiegebruik laat weinig variatie tussen de landen zien. Het percentage respondenten dat medisch onderzoek heeft ondergaan varieert tussen de % en %, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk dat beduidend lager scoort (%). In Nederland wordt door patiënten nauwelijks gebruik gemaakt van contact met de huisarts over een medische vraag. Tevens wordt in Nederland nauwelijks gebruik gemaakt van telefonische hulplijnen voor medische- of gezondheidsadviezen. Tabel. Gebruik van de gezondheidszorg. Wanneer heeft u voor het laatst een huisarts of verpleegkundige bezocht in uw huisartsenpraktijk? (%) Minder dan jaar geleden tot jaar geleden Meer dan jaar geleden AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis? a (% ja) 0 Heeft u niet-spoedeisende chirurgie gehad? a (% ja) Hoe vaak hebt u zelf de SEH-afdeling bezocht? a (%) 0 keer keer > keer 0 Heeft u een medisch specialist bezocht? a (% ja) (n=0)

14 Hoeveel specialisten heeft u bezocht? b (%) 0 - > Hoeveel verschillende medicijnen op recept gebruikt u regelmatig of langdurig? (%) 0 - of meer AUS (n=) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Heeft u uw bloed laten onderzoeken, röntgenfoto s laten maken of een ander medisch onderzoek ondergaan?a (% ja) 0 0 Heeft u uw huisarts ge- d met een medische vraag?a (% ja) Heeft u een telefonische hulplijn gebeld voor medischeof gezondheidsadviezen?a (% ja) a afgelopen jaar; b afgelopen maanden AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten (n=0)

15 . Toegankelijkheid Over het algemeen is in Nederland de fysieke toegankelijkheid van de zorg gemiddeld tot goed. Er bestaan grote verschillen in toegankelijkheid van de huisartsenzorg (Tabel a): daar waar in Zwitserland bijna iedereen dezelfde of de volgende dag bij de huisarts terecht kan, geldt dat in Canada en Noorwegen voor slechts %. Nederland scoort op dit punt gemiddeld met %. De goede toegankelijkheid van de Zwitserse huisartsenzorg is ook zichtbaar in het gemak waarmee de praktijk telefonisch is te benaderen: 0% ervaart dit als gemakkelijk. In Nederland betreft het % van de respondenten. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In 00 en 00 antwoordden namelijk slechts % (00) en % (00) positief op deze vraag. Zorg buiten kantooruren is in Nederland goed toegankelijk: % van de respondenten vindt het gemakkelijk om op deze tijdstippen zorg te krijgen. Respondenten uit Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde positieve ervaringen. In 00 lag het percentage in Nederland op een vergelijkbaar niveau (0%). Ook de SEH-zorg functioneert goed in Nederland: ruim de helft van de bezoekers van een SEH werd binnen 0 minuten geholpen. Wel geeft % van de Nederlandse respondenten aan dat de aandoening waarvoor men op de SEH kwam, ook door de huisarts behandeld had kunnen worden. In Zwitserland, Duitsland en Amerika kan bijna iedereen (% of meer) binnen weken bij een medisch specialist terecht. Deze snelle toegankelijkheid duidt op een markt van de specialistische zorg, waarbinnen concurrentie heerst. Van de Nederlandse respondenten geeft % aan binnen weken terecht te kunnen. Dit komt in de buurt van de zogenoemde Treeknormen zoals die in 000 voor de niet-acute zorg zijn afgesproken: 0% moet binnen weken en maximaal weken terecht kunnen. Tabel a. Toegankelijkheid van huisartsenzorg, specialistische zorg, spoedzorg en zorg-buiten-kantooruren. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? (% ja) 0 Is het gemakkelijk om met de praktijk van uw huisarts tijdens de openingstijden telefonisch contact te hebben over een gezondheidsprobleem (% ja)? 0 Kunt u een afspraak met een huisarts maken per of op de website van de huisartsenpraktijk (% ja)? 0 (n=0)

16 Voor deelnemers die zorg buiten kantooruren nodig had: Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te krijgen (% ja)? Voor deelnemers die afgelopen jaar specialist hebben bezocht: Hoe lang moest u wachten op een afspraak met de medisch specialist nadat u was aangeraden een specialist te bezoeken? (%) < weken (inclusief geen wachtperiode) maand tot minder dan maanden maanden of langer Voor deelnemers die afgelopen jaar nietspoedeisende operatie hebben ondergaan: Hoe lang moest u wachten de ingreep nadat u was geadviseerd de operatie te ondergaan? (%) Geen wachtperiode minder dan maand maand tot minder dan maanden maanden tot minder dan maanden maanden of langer Hoe lang moest u, de laatste keer dat u de SEH-afdeling bezocht, wachten voordat u werd geholpen? (%) < 0 minuten 0 minuten tot minder dan uur tot minder dan uur uur of meer AUS (n=) (n=) (n=00) (n=) 0 (n=0) (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) (n=) (n=) 0 (n=0) 0 (n=0) (n=) (n=0) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=00) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=0) (n=0) (n=) (n=0) (n=) (n=) (n=) Had de aandoening waarvoor u de SEH bezocht, door uw huisarts behandeld kunnen worden als deze beschikbaar was geweest? (% ja) (n=) 0 (n=) (n=) (n=) 0 (n=) (n=) 0 (n=0) (n=) (n=) (n=0) (n=0) (n=) (n=) 0

17 Is het de afgelopen maanden voorgekomen dat u (% ja) een arts niet bezocht vanwege vervoersproblemen? zorgen had over een medisch probleem en het erg lang duurde voordat er een diagnose was? Is het de afgelopen jaar voorgekomen dat u het gevoel had dat uw tijd verspild werd omdat (% ja) het u veel tijd kostte om een afspraak met een specialist te maken of voor een medisch onderzoek? u lang moest wachten om de arts te zien voor een geplande afspraak? AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. 0 (n=0) Tabel b. Toegankelijkheid versus het hebben van geen of meer chronische aandoeningen in Nederland (CMWF survey 0 data). Aantal chronische aandoeningen* 0 (n=) (n) of meer (n=) Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? (% ja) Voor deelnemers die zorg buiten kantooruren nodig had: Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te krijgen (% ja)? 0 * uit de volgende lijst: diabetes, astma/copd, hypertensie, hartfalen, verhoogd cholesterol, artrose, depressie, kanker. Ten aanzien van de toegankelijk van de zorg in Nederland is een aanvullende uitsplitsing gemaakt naar het al dan niet hebben een chronische aandoening (Tabel b). Hieruit blijkt dat een snelle toegankelijkheid van de huisartsenzorg niet samenhangt met het hebben van een chronische aandoening. Er lijkt een trend aanwezig te zijn dat personen met of meer chronische aandoening vaker problemen ervaren met het krijgen van zorg buiten kantooruren dan personen met hooguit chronische aandoening.

18 Verpleegkundige betrokken bij zorg (% ja). Arts-patiënt communicatie Diverse aspecten rondom de communicatie tussen zorgverleners en de individuele patiënt zijn uitgevraagd (Tabel a). Het beeld in Nederland op dit punt is tweeledig: sommige aspecten verlopen goed, terwijl andere behoorlijk achter blijft bij de andere deelnemende landen. De huisarts communiceert over het algemeen patiëntgericht: ¾ van de respondenten geeft aan dat de huisarts op de hoogte is van de medische achtergrond, gelegenheid geeft om vragen te stellen, zaken begrijpelijk uitlegt en voldoende tijd. Op de totaal score van de uitgevraagde communicatie-items scoort Nederland gemiddeld (%). Verpleegkundigen zijn weinig betrokken bij de zorg, door bijvoorbeeld te praten over onderzoeksresultaten, een behandelplan of gezondheidsadviezen. De rol van verpleegkundigen hangt in Nederland sterk samen met het aantal chronische aandoeningen (zie figuur): naarmate het aantal aandoeningen toeneemt, is de verpleegkundige vaker betrokken bij de zorg Resultaten van onderzoeken worden maar in beperkte mate pro-actief aan de patiënt doorgegeven. Meestal wordt de patiënt gevraagd zelf terug te bellen voor de uitslagen terwijl in andere landen het initiatief meer bij de zorgverleners ligt. Nederland scoort het laagst van alle deelnemende landen op de vragen rondom het bespreken van leefstijlgerelateerde zaken, zoals voeding, bewegen en stress. Dat is opmerkelijk omdat leefstijladviezen in veel huisartsrichtlijnen een belangrijke plaats hebben. Opvallend is de goede prestatie van de Verenigde Staten op vrijwel alle aspecten van arts-patiënt communicatie. 0 0 of meer totaal Aantal chronische aandoeningen

19 Tabel a. Aspecten rondom de communicatie tussen zorgverleners en de individuele patiënt. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) (n=0) Hoe vaak is het volgende van toepassing (% altijd): Uw huisarts is op de hoogte van belangrijke informatie over uw medische achtergrond. geeft u voldoende gelegenheid om vragen te stellen over de aanbevolen behandeling. neemt voldoende tijd voor u. betrekt u in het nemen van beslissingen over zorg en behandeling, afgestemd op uw voorkeuren. legt zaken op een begrijpelijke manier uit % altijd op alle items Is er een verpleegkundige of ander medisch personeel regelmatig betrokken bij uw zorg, bijvoorbeeld om over onderzoeksresultaten, behandelplan of gezondheidsadviezen te praten? (% ja) Voor deelnemers die afgelopen jaar medische test hebben ondergaan: Toen u uw bloed had laten onderzoeken, een röntgenfoto had laten maken of ander onderzoek had ondergaan, hoe vaak nam iemand contact met uw op om de resultaten van het onderzoek door te geven? (% altijd-vaak) (n=) (n=) (n=) Heeft u bij ontslag schriftelijke informatie ontvangen over wat u na thuiskomst zou moeten doen en op welke symptomen u zou moeten letten? (% ja) Hebt u met uw huisarts of een andere zorgverlener in de praktijk, de afgelopen jaar gesproken over (% ja) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=)

20 een gezond dieet en gezonde voeding. lichaamsbeweging. zaken in uw leven waarover u u zorgen maakt of die stress opleveren. Toen u een telefonische hulpdienst belde, is het u toen gelukt om het advies of de informatie te krijgen die u nodig had? (% ja, helemaal) AUS (n=) (n=) (n=0) (n=) (n=) (n=) 0 (n=0) 0 (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. (n=) 0 (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) Tabel b. Hebt u met uw huisarts of een andere zorgverlener in de praktijk, de afgelopen jaar gesproken over leefstijlgerelateerde aspecten? (% ja, in Nederland) # respondenten Voeding Beweging Stress Artrose Diabetes 0 Astma/COPD 0 0 Depressie Hartfalen 0 Hypertensie 0 Verhoogd cholesterol Kanker Aantal chronische aandoeningen* 0 of meer * uit de volgende lijst: diabetes, astma/copd, hypertensie, hartfalen, verhoogd cholesterol, artrose, depressie, kanker. Het opvallende lage percentage respondenten dat aangeeft dat de huisarts of een andere zorgverlener uit de praktijk gesproken heeft over leefstijladviezen, is nader onderzocht. In tabel b is voor Nederland het bespreken van leefstijl in de huisartsenpraktijk gepresenteerd per chronische aandoening. Bij deze uitsplitsing blijkt dat er een grote variatie is tussen de aandoeningen. Van de respondenten met diabetes ontvangt ruim de helft voedingsadviezen (%), terwijl slechts op de patiënten met artrose of depressie een dergelijk advies ontvangt. De spreiding voor het percentage respondenten dat aangeeft beweegadvies te hebben ontvangen varieert van % (artrose) tot % (diabetes). De laagste score voor het ontvangen van een beweegadvies onder respondenten met artrose is opmerkelijk, omdat voor deze aandoening een beweegadvies sterk wordt aanbevolen. Het bespreken van stress in de huisartsenpraktijk wordt het vaakst gemeld door respondenten met een depressie (%). Overigens dient te worden opgemerkt dat in tabel b bij de percentages achter de individuele aandoeningen geen rekening gehouden is met multi-morbiditeit. Respondenten met bijvoorbeeld artrose en diabetes zijn in beide

21 categorieën meegenomen. Een positieve bevinding is, dat het percentage respondenten waarmee gesproken is over leefstijl toeneemt met het aantal aandoeningen dat de respondent heeft. Dit geldt met name voor voeding: het percentage loopt uiteen van % onder de respondenten zonder een chronische aandoening tot % onder de respondenten met of meer aandoeningen.

22 . Chronische & preventieve zorg Op het eerste gezicht scoort Nederland ten opzichte van de andere landen laag op aspecten die zijn uitgevraagd rondom chronische en preventieve zorg (Tabel a). Dit geldt voor het percentage respondenten waarbij de bloeddruk of cholesterol is gecontroleerd, een uitstrijkje is gemaakt of een darmkanker screening is uitgevoerd. Voor een juiste interpretatie zijn echter uitsplitsingen nodig naar relevante patiëntenpopulaties of leeftijdscategorieën. Dat is uitgewerkt voor de controle van bloeddruk en cholesterol (Tabel b) binnen patiëntenpopulaties met relevante chronische aandoeningen. Voor mammografie (Tabel c) en uitstrijkjes (Tabel c) zijn de percentages herberekend voor de doelgroepen van de Nationale bevolkingsonderzoeken. Het bespreken van deze resultaten is verderop terug te vinden in deze paragraaf. Op het gebied van darmkankerscreening scoort Nederland het laagst van alle landen, omdat hiervoor geen bevolkingsonderzoek bestaat. De discussie hierover is nog steeds gaande. Een positief beeld daarentegen wordt neergezet van het Nederlandse griepprikbeleid voor -plussers: % heeft het afgelopen jaar een griepprik gehad, het hoogste percentage van alle landen. Een percentage van % dat herinneringen ontvangt voor preventieve zorg is ten opzichte van de andere landen hoog en zal vaak via de huisartsenpraktijk georganiseerd zijn. Tabel a. Preventieve zorg voor patiënten met een chronische aandoening en voor de algemene bevolking. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Is uw bloeddruk het afgelopen jaar gecontroleerd door een arts of verpleegkundige (% ja) Voor patiënten met hartfalen en/of hypertensie & heeft bloeddrukcontrole gehad: Was uw bloeddruk, de laatste keer dat u het hebt laten meten, onder controle? (% ja) Voor diabetes patiënten: Hoe vaak is uw bloedsuiker spiegel binnen de normale waarden? (%) Altijd Vaak Soms Zelden of nooit Ik controleer m n bloedsuiker nooit Ik heb geen diabetes meer (n=) (n=) (n=) (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=0) 0 (n=) (n=) (n=) 0 0 (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=) (n=0)

International Health Policy Survey 2014

International Health Policy Survey 2014 International Health Policy Survey 01 Commonwealth Fund Onderzoek onder 55-plussers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl O.C. Damman M. Hendriks D.M.J. Delnoij P. Spreeuwenberg ISBN-10: 90-6905-823-5 ISBN-13: 978-90-6905-823-8

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 3 Colofon Auteurs: Johan Krijgsman José Peeters

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland 26 maart 2009 Inhoud 1. De collectief aanvullende ziektekostenverzekering in Arnhem

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

HJL: Het Juiste Loket

HJL: Het Juiste Loket HJL: Het Juiste Loket Resultaten van een enquête onder klanten van het Juridisch Loket gehouden in mei 2007 Lia Combrink-Kuiters met medewerking van Jeroen Groeneveld september 2007 2 Voorwoord Op 13 september

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

CQ-index Hartfalen: meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met chronisch hartfalen

CQ-index Hartfalen: meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met chronisch hartfalen CQ-index Hartfalen: meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met chronisch hartfalen Teddy Oosterhuis Mattanja Triemstra Jany Rademakers ISBN 978-9-6-08-6 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud K. Slotman Juli 2013 Colofon Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. In gesprek met ouderen van

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Meldactie service zorgverzekeraars Maart 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider juni 2011

Meldactie service zorgverzekeraars Maart 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider juni 2011 Meldactie service zorgverzekeraars Maart 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider juni 2011 Rapport meldactie service zorgverzekeraars NPCF 2011-297/DSB/01.01.01/TL/hm 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie