International Health Policy Survey 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Health Policy Survey 2010"

Transcriptie

1 International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in landen Dr. MJ Faber Dr. JS Burgers Dr. GE Voerman Prof. dr. RPTM Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare)

2 I. Voorwoord De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is op veel onderdelen goed tot uitstekend (). De kosten nemen echter toe. Tevens moet er bezuinigd worden vanwege de financiële crisis. De uitdaging is om vooral onnodige zorg uit te bannen, zodat kostenbesparing hand in hand gaat met een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Voor het beleid op het terrein van kwaliteit van zorg zijn internationaal vergelijkende studies uiterst waardevol, omdat ze de Nederlandse prestaties spiegelen aan die van andere landen die met dezelfde problemen kampen als Nederland. Mede daarom ondersteunt VWS sinds 00 de deelname van Nederland aan de International Health Policy (IHP) Survey, georganiseerd door de Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door IQ healthcare van het UMC St Radboud. Het vizier in het jaarlijks terugkerende onderzoek van de Commonwealth Fund betrof in 0 de ervaringen van burgers met de zorg. Steekproeven uit de nationale volwassen populatie van de deelnemende landen zijn ondervraagd over hun ervaringen met zorg, in relatie tot de volgende aspecten: tevredenheid, toegankelijkheid, arts-patiënt communicatie, chronische & preventieve zorg, zorgcoördinatie, veiligheid, betaalbaarheid en zorgverzekering. Op deze wijze geeft dit onderzoek inzicht in de sterke en zwakke punten van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. Met deelnemende landen omvat het onderzoek een diversiteit aan zorgstelsels. In 0 waren de Europese deelnemers Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Buiten Europa nemen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland deel. In vergelijking met 00 is Italië afgevallen, terwijl Zwitserland is toegevoegd. Dit rapport presenteert de resultaten vanuit het Nederlandse perspectief en waar mogelijk worden deze vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. De gegevens uit dit rapport mogen met bronvermelding worden gebruikt: Faber MJ, Burgers JS, Voerman GE & Grol RPTM, International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund, Onderzoek onder burgers in landen, IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen, 0. Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van het Commonwealth Fund, het ministerie van VWS en IQ healthcare. Nijmegen, november 0 i

3 II. Inhoudsopgave I. Voorwoord... i II. Inhoudsopgave... ii III. Kernboodschappen... iii. Achtergrond.... Opzet van het onderzoek in Nederland.... Uitvoering van het veldwerk.... Representativiteit van de steekproef en analyse.... Resultaten.... Demografische gegevens.... Gezondheidstoestand.... Zorgconsumptie.... Toegankelijkheid.... Arts-patiënt communicatie.... Chronische & preventieve zorg.... Zorgcoördinatie.... Veiligheid en medische fouten.... Financiële toegankelijkheid.... Ziektekostenverzekering.... Vertrouwen / Kwaliteitsoordeel.... Discussie.... Referenties... 0 ii

4 III. Kernboodschappen De jaarlijkse Commonwealth Fund International Health Policy (IHP) survey heeft tot doel inzicht te geven in het functioneren van nationale gezondheidszorgsystemen. Afwisselend worden de ervaringen van burgers en hulpverleners met de zorg in kaart gebracht, met een sterk accent op de eerstelijns gezondheidszorg. Door het internationale karakter van de survey en een uniforme methodologie, is het mogelijk om sterke en zwakke punten van de systemen aan te wijzen. De survey van 0 bracht ervaringen van burgers met de zorg in kaart. Daartoe zijn bijna burgers in landen ondervraagd middels telefonische interviews. Nederland onderscheidt zich in positieve zin op de toegankelijkheid van de zorg: voor huisartsenzorg geldt dit met name voor zorg buiten kantooruren, maar ook de medisch specialistische zorg is snel toegankelijk. Financiële belemmeringen worden weinig ervaren. De patiëntgerichte wijze van communicatie van de Nederlandse huisarts is goed in vergelijking met veel andere landen. Het preventiebeleid wordt binnen risicopopulaties goed uitgevoerd. Nederlandse respondenten ervaren weinig problemen met coördinatie van zorg en rapporteren weinig incidenten. Daarentegen behoeven primaire preventie, waaronder darmkankerscreening, leefstijlbegeleiding, onterechte SEH-bezoeken en medicatiebewaking vanuit de huisartsenpraktijk extra aandacht. Ook liggen er kansen voor verbetering in het bieden van ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk bij het coördineren van zorg. Trends over de afgelopen jaren laten zien dat de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk is verbeterd. Een negatieve trend is waarneembaar in de eigen bijdrage: het percentage Nederlandse gezinnen dat het afgelopen jaar niets heeft betaald voor medische behandelingen of diensten daalt sterk. De meest opvallende resultaten van de Commonwealth Fund IHP-0 survey, vanuit Nederlands perspectief zijn samengevat in het overzicht op de volgende pagina. iii

5 Kernbevindingen van de IHP Commonwealth Fund 0 survey, vanuit Nederlands perspectief. Dimensie Goede punten in Nederland Aandachtspunten in Nederland Stelsel Toegankelijkheid Tevredenheid over het stelsel in het algemeen; Tevredenheid over de medische zorg in de huisartsenpraktijk; Vertrouwen dat meest effectieve zorg geleverd wordt. Toegang tot huisartsenzorg: tijdens kantooruren gemiddeld; buiten kantooruren bovengemiddeld; Patiënten die op SEH behandeld zijn, maar thuishoren op HAP. Toegang tot medisch specialistische zorg. Arts-patiënt communicatie Patiëntgerichte communicatie van huisarts. Bespreken van leefstijlgerelateerde aspecten in de huisartsenpraktijk. Chronische & preventieve zorg Griepvaccinatie voor -plussers; Darmkanker screening; Zorgcoördinatie Versturen van herinneringen voor preventieve zorg; Preventieve screening binnen risicopopulaties. Vaste huisarts of vaste huisartsenpraktijk; Langdurige zorgrelatie tussen huisarts en patiënt; Efficiënte coördinatie van zorg; Primaire preventie. Bieden van ondersteuning door huisartsenpraktijk bij coördineren van zorg. Informatie uitwisseling tussen huisarts en SEH en het ziekenhuis over geleverde zorg. Veiligheid Weinig incidenten. Medicatiebewaking vanuit de huisartsenpraktijk. Financiële toegankelijkheid SEH = spoedeisende hulp; HAP = huisartsenpost. Kosten voor gezondheidszorg geen barrière.

6 . Achtergrond Sinds 00 participeert Nederland in de jaarlijkse International Health Policy Survey van het Commonwealth Fund (CMWF; New York, ). Daarvoor namen alleen Groot Brittannië, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, en de Verenigde Staten deel. In 0 is het onderzoek uitgevoerd in landen, door toevoeging van zes Europese landen. In Nederland wordt dit onderzoek verricht door IQ healthcare van het UMC St Radboud te Nijmegen. In 0 stond de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de burger (zorgconsument) centraal. De resultaten geven een beeld van de gezondheidszorg zoals die door de zorgconsument ervaren wordt. De opzet van de enquête maakt het mogelijk een internationale vergelijking te maken, welke inzicht geeft in hoe de gezondheidszorg zich in Nederland verhoudt tot de andere deelnemende landen. Tevens is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk: in 00 zijn eveneens zorgconsumenten ondervraagd en in 00 stonden patiënten met een chronische aandoening of slechte gezondheid centraal. Diverse vragen komen elk jaar terug, zodat gerefereerd kan worden aan eerdere resultaten en trends kunnen worden gesignaleerd.. Opzet van het onderzoek in Nederland Het CMWF stelt, in samenspraak met de uitvoerende organisaties in de deelnemende landen, een onderzoeksprotocol op, waaraan alle landen zich dienen te houden. Deze procedure geldt voor zowel de methodiek als voor de inhoud van de enquête. Voor wat betreft de inhoud van de enquête is het merendeel van de vragen identiek voor de deelnemende landen en is er beperkte ruimte voor landen-specifieke vragen. Dit jaar zijn in Nederland, in overleg met het ministerie van VWS, geen extra vragen toegevoegd.. Uitvoering van het veldwerk Voor het in kaart brengen van de ervaringen van zorgconsumenten ten aanzien van de kwaliteit van zorg zijn een steekproef van inwoners in Nederland telefonisch ondervraagd. Het veldwerk is uitgevoerd door IntoMart GfK (Hilversum) in de periode van maart t/m mei 0. Er is een random steekproef getrokken uit de CD-foongids met behulp van de random digital dialing methode onder personen van jaar en ouder. De steekproef is getrokken op provincieniveau. Om de representativiteit van de steekproef te bevorderen is er naast provincie rekening gehouden met op geslacht, leeftijd en opleiding (door middel van screeningsvragen). Interviews zijn alleen in het Nederlands uitgevoerd, waardoor personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, werden uitgesloten van deelname. Indien er geen gehoor was, werden de personen maximaal keer teruggebeld. Voor het verzamelen van.00 geslaagde interviews zijn. telefoonnummers gebeld. De gemiddelde gespreksduur bij een afgerond interview was minuten. In tabel is de nonresponse analyse in detail uitgewerkt. In de andere landen werd een vergelijkbare methodiek gehanteerd. Het responsepercentage varieerde tussen de landen van % in Noorwegen tot % in Zwitserland.

7 Tabel. Non-respons analyse van het onderzoek in Nederland (bron: IntoMart Gfk). Steekproef N % Totaal aantal nummers gebeld. Exclusie Geen bestaand nummer Taalbarrière Lijn werd verbroken Geen antwoord, in gesprek. Niet bereikt (niet thuis, antwoordapparaat) 0 Ziekte belemmert interview 0 Behoort niet tot doelgroep, quota vol. Start populatie voor bepalen respons percentage.0 0% Weigering..% Gesproken, interview niet afgemaakt 0 Voldoet niet aan inclusie criteria 0.% Mobiel nummer 0.% Afgerond interview.00 0.% * deze respondenten werden benaderd en een afspraak werd gemaakt voor het interview, maar de streefaantallen werden al bereikt voordat ze teruggebeld konden worden De Nederlandse gegevens zijn opgenomen in de database met resultaten van alle deelnemende landen. Het datamanagement van de gehele studie is uitgevoerd door Harris Interactive (New York, ).. Representativiteit van de steekproef en analyse De steekproef voor dit onderzoek is random getrokken uit de CD-foongids, waarin circa % van de bestaande telefoonnummers zijn opgenomen (bron: persoonlijke communicatie met IntoMart Gfk). Door selectieve non-response, wijkt de representativiteit van de steekproef enigszins af van de Gouden Standaard (Tabel, kolom ongewogen ). Om te corrigeren voor de afwijkingen is voor ieder land apart een wegingsfactor berekend (tabel, kolom gewogen ). Voor Nederland zijn de resultaten gewogen voor de volgende variabelen: leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Na weging is alleen een verschil overgebleven tussen de Gouden Standaard en de variabele opleidingsniveau. De resultaten in dit rapport worden derhalve steeds weergegeven als gewogen frequenties, uitgedrukt in percentages. Voor bepaalde vragen is een uitsplitsing gemaakt naar relevante subpopulaties of determinanten, zoals opleidingsniveau, leeftijd of (co)morbiditeit. De Gouden Standaard is voor de marktonderzoekbureaus ontwikkeld door de marktonderzoekassociatie (MOA) in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit is een ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven. In de branch van marktonderzoek wordt deze standaard gehanteerd waardoor er overal gebruik gemaakt wordt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.

8 Tabel. Representativiteit van de respondenten uit de Nederlandse steekproef ten opzichte van de Nederlandse bevolking (%). Geslacht Man Vrouw Leeftijd - jaar - jaar Regio Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Opleidingsniveau Lager onderwijs Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS) Middelbaar algemeen voorgezet onderwijs (MAVO, MULO) Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Hoger algemeen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO) Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats, propedeuse) Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal, master) * volgens de Gouden standaard Nederland* Commonwealth (n=0) Ongewogen 0 0 Gewogen 0

9 . Resultaten In de volgende paragrafen zijn de resultaten van de survey beschreven voor een -tal kwaliteitsthema s, uitgesplitst naar de deelnemende landen. Allereerst presenteren we in dit hoofdstuk de demografische kenmerken, de gezondheidstoestand en de zorgconsumptie van de deelnemers. Daarna volgt een beschrijving van de resultaten met de betrekking op: - Toegankelijkheid - Arts-patiënt communicatie - Chronische & preventieve zorg - Zorgcoördinatie - Veiligheid & medische fouten - Financiële toegankelijkheid Het hoofdstuk wordt afgesloten met resultaten die betrekking hebben tot: - Ziektekostenverzekering - Vertrouwen / kwaliteitsoordeel

10 . Demografische gegevens Door de weging van de data op demografische kenmerken is de samenstelling van de steekproefpopulaties tussen de landen grotendeels vergelijkbaar (Tabel ). Het opleidingsniveau tussen de landen is echter niet vergelijkbaar verdeeld. De Nederlandse en Noorse steekproeven bevatten relatief veel respondenten met een boven modaal inkomen. Het is opvallend dat de Nederlandse steekproef relatief veel respondenten bevat die in Nederland geboren zijn. Tabel. Demografische kenmerken. Leeftijd (%) - jaar - jaar - jaar 0- jaar + AUS (n=) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Geslacht (% man) 0 Opleidingsniveau (%) high school of minder some college college degree of meer Gezinssamenstelling Aantal volwassenen (%) of meer Aantal kinderen (%) 0 of meer (n=0) 0

11 Gezinsinkomen (%) Beneden modaal Modaal Boven modaal AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Geboren in het land waar men nu woont (% ja) Ouders zijn geboren in Nederland (%) Ja, beide ouders Ja, één van beide ouders Nee, geen van de ouders AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten; -- = vraag niet gesteld. (n=0)

12 . Gezondheidstoestand Er is een grote variatie in de door de zorgconsument ervaren gezondheidstoestand. Nederland scoort samen met Frankrijk en Duitsland laag: slechts 0% van de respondenten geeft aan dat zijn of haar gezondheid uitstekend of zeer goed is (Tabel ). Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk scoren aanzienlijk hoger: ruim % van de respondenten ervaart een uitstekende of zeer goede gezondheid. In het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland heeft -% van de steekproef of meer chronische aandoeningen, terwijl dit percentage oploopt tot 0% in de en Australië. De zelfgerapporteerde gezondheidstoestand hangt weinig samen met het hebben van een chronische aandoening. Tabel. Gezondheidstoestand. Gezondheidstoestand (%) Uitstekend - zeer goed Goed Redelijk - Slecht Heeft u ooit de volgende aandoening gehad (% ja): Reumatoïde artritis Astma/COPD Kanker Depressie Diabetes Hartfalen Hypertensie Verhoogd cholesterolgehalte AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) 0 (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) of meer chronische aandoeningen (uit de hierboven genoemde) (% ja) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. (n=0) 0

13 . Zorgconsumptie In Nederland ligt het bezoek aan de huisarts op een relatief laag niveau, net zoals in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (Tabel ). Canada, Zweden en de zijn koplopers als het gaat over SEH-bezoeken: -% van de respondenten is er het afgelopen jaar minimaal maal geweest. In Nederland ligt dit percentage op %. Het bezoek aan een medisch specialist is in Nederland iets boven gemiddeld (0% van de respondenten heeft de afgelopen jaar een specialist bezocht); in de is dit de helft lager (%). Medicatiegebruik laat weinig variatie tussen de landen zien. Het percentage respondenten dat medisch onderzoek heeft ondergaan varieert tussen de % en %, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk dat beduidend lager scoort (%). In Nederland wordt door patiënten nauwelijks gebruik gemaakt van contact met de huisarts over een medische vraag. Tevens wordt in Nederland nauwelijks gebruik gemaakt van telefonische hulplijnen voor medische- of gezondheidsadviezen. Tabel. Gebruik van de gezondheidszorg. Wanneer heeft u voor het laatst een huisarts of verpleegkundige bezocht in uw huisartsenpraktijk? (%) Minder dan jaar geleden tot jaar geleden Meer dan jaar geleden AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis? a (% ja) 0 Heeft u niet-spoedeisende chirurgie gehad? a (% ja) Hoe vaak hebt u zelf de SEH-afdeling bezocht? a (%) 0 keer keer > keer 0 Heeft u een medisch specialist bezocht? a (% ja) (n=0)

14 Hoeveel specialisten heeft u bezocht? b (%) 0 - > Hoeveel verschillende medicijnen op recept gebruikt u regelmatig of langdurig? (%) 0 - of meer AUS (n=) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Heeft u uw bloed laten onderzoeken, röntgenfoto s laten maken of een ander medisch onderzoek ondergaan?a (% ja) 0 0 Heeft u uw huisarts ge- d met een medische vraag?a (% ja) Heeft u een telefonische hulplijn gebeld voor medischeof gezondheidsadviezen?a (% ja) a afgelopen jaar; b afgelopen maanden AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten (n=0)

15 . Toegankelijkheid Over het algemeen is in Nederland de fysieke toegankelijkheid van de zorg gemiddeld tot goed. Er bestaan grote verschillen in toegankelijkheid van de huisartsenzorg (Tabel a): daar waar in Zwitserland bijna iedereen dezelfde of de volgende dag bij de huisarts terecht kan, geldt dat in Canada en Noorwegen voor slechts %. Nederland scoort op dit punt gemiddeld met %. De goede toegankelijkheid van de Zwitserse huisartsenzorg is ook zichtbaar in het gemak waarmee de praktijk telefonisch is te benaderen: 0% ervaart dit als gemakkelijk. In Nederland betreft het % van de respondenten. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In 00 en 00 antwoordden namelijk slechts % (00) en % (00) positief op deze vraag. Zorg buiten kantooruren is in Nederland goed toegankelijk: % van de respondenten vindt het gemakkelijk om op deze tijdstippen zorg te krijgen. Respondenten uit Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde positieve ervaringen. In 00 lag het percentage in Nederland op een vergelijkbaar niveau (0%). Ook de SEH-zorg functioneert goed in Nederland: ruim de helft van de bezoekers van een SEH werd binnen 0 minuten geholpen. Wel geeft % van de Nederlandse respondenten aan dat de aandoening waarvoor men op de SEH kwam, ook door de huisarts behandeld had kunnen worden. In Zwitserland, Duitsland en Amerika kan bijna iedereen (% of meer) binnen weken bij een medisch specialist terecht. Deze snelle toegankelijkheid duidt op een markt van de specialistische zorg, waarbinnen concurrentie heerst. Van de Nederlandse respondenten geeft % aan binnen weken terecht te kunnen. Dit komt in de buurt van de zogenoemde Treeknormen zoals die in 000 voor de niet-acute zorg zijn afgesproken: 0% moet binnen weken en maximaal weken terecht kunnen. Tabel a. Toegankelijkheid van huisartsenzorg, specialistische zorg, spoedzorg en zorg-buiten-kantooruren. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? (% ja) 0 Is het gemakkelijk om met de praktijk van uw huisarts tijdens de openingstijden telefonisch contact te hebben over een gezondheidsprobleem (% ja)? 0 Kunt u een afspraak met een huisarts maken per of op de website van de huisartsenpraktijk (% ja)? 0 (n=0)

16 Voor deelnemers die zorg buiten kantooruren nodig had: Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te krijgen (% ja)? Voor deelnemers die afgelopen jaar specialist hebben bezocht: Hoe lang moest u wachten op een afspraak met de medisch specialist nadat u was aangeraden een specialist te bezoeken? (%) < weken (inclusief geen wachtperiode) maand tot minder dan maanden maanden of langer Voor deelnemers die afgelopen jaar nietspoedeisende operatie hebben ondergaan: Hoe lang moest u wachten de ingreep nadat u was geadviseerd de operatie te ondergaan? (%) Geen wachtperiode minder dan maand maand tot minder dan maanden maanden tot minder dan maanden maanden of langer Hoe lang moest u, de laatste keer dat u de SEH-afdeling bezocht, wachten voordat u werd geholpen? (%) < 0 minuten 0 minuten tot minder dan uur tot minder dan uur uur of meer AUS (n=) (n=) (n=00) (n=) 0 (n=0) (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) (n=) (n=) 0 (n=0) 0 (n=0) (n=) (n=0) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=00) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=0) (n=0) (n=) (n=0) (n=) (n=) (n=) Had de aandoening waarvoor u de SEH bezocht, door uw huisarts behandeld kunnen worden als deze beschikbaar was geweest? (% ja) (n=) 0 (n=) (n=) (n=) 0 (n=) (n=) 0 (n=0) (n=) (n=) (n=0) (n=0) (n=) (n=) 0

17 Is het de afgelopen maanden voorgekomen dat u (% ja) een arts niet bezocht vanwege vervoersproblemen? zorgen had over een medisch probleem en het erg lang duurde voordat er een diagnose was? Is het de afgelopen jaar voorgekomen dat u het gevoel had dat uw tijd verspild werd omdat (% ja) het u veel tijd kostte om een afspraak met een specialist te maken of voor een medisch onderzoek? u lang moest wachten om de arts te zien voor een geplande afspraak? AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. 0 (n=0) Tabel b. Toegankelijkheid versus het hebben van geen of meer chronische aandoeningen in Nederland (CMWF survey 0 data). Aantal chronische aandoeningen* 0 (n=) (n) of meer (n=) Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? (% ja) Voor deelnemers die zorg buiten kantooruren nodig had: Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te krijgen (% ja)? 0 * uit de volgende lijst: diabetes, astma/copd, hypertensie, hartfalen, verhoogd cholesterol, artrose, depressie, kanker. Ten aanzien van de toegankelijk van de zorg in Nederland is een aanvullende uitsplitsing gemaakt naar het al dan niet hebben een chronische aandoening (Tabel b). Hieruit blijkt dat een snelle toegankelijkheid van de huisartsenzorg niet samenhangt met het hebben van een chronische aandoening. Er lijkt een trend aanwezig te zijn dat personen met of meer chronische aandoening vaker problemen ervaren met het krijgen van zorg buiten kantooruren dan personen met hooguit chronische aandoening.

18 Verpleegkundige betrokken bij zorg (% ja). Arts-patiënt communicatie Diverse aspecten rondom de communicatie tussen zorgverleners en de individuele patiënt zijn uitgevraagd (Tabel a). Het beeld in Nederland op dit punt is tweeledig: sommige aspecten verlopen goed, terwijl andere behoorlijk achter blijft bij de andere deelnemende landen. De huisarts communiceert over het algemeen patiëntgericht: ¾ van de respondenten geeft aan dat de huisarts op de hoogte is van de medische achtergrond, gelegenheid geeft om vragen te stellen, zaken begrijpelijk uitlegt en voldoende tijd. Op de totaal score van de uitgevraagde communicatie-items scoort Nederland gemiddeld (%). Verpleegkundigen zijn weinig betrokken bij de zorg, door bijvoorbeeld te praten over onderzoeksresultaten, een behandelplan of gezondheidsadviezen. De rol van verpleegkundigen hangt in Nederland sterk samen met het aantal chronische aandoeningen (zie figuur): naarmate het aantal aandoeningen toeneemt, is de verpleegkundige vaker betrokken bij de zorg Resultaten van onderzoeken worden maar in beperkte mate pro-actief aan de patiënt doorgegeven. Meestal wordt de patiënt gevraagd zelf terug te bellen voor de uitslagen terwijl in andere landen het initiatief meer bij de zorgverleners ligt. Nederland scoort het laagst van alle deelnemende landen op de vragen rondom het bespreken van leefstijlgerelateerde zaken, zoals voeding, bewegen en stress. Dat is opmerkelijk omdat leefstijladviezen in veel huisartsrichtlijnen een belangrijke plaats hebben. Opvallend is de goede prestatie van de Verenigde Staten op vrijwel alle aspecten van arts-patiënt communicatie. 0 0 of meer totaal Aantal chronische aandoeningen

19 Tabel a. Aspecten rondom de communicatie tussen zorgverleners en de individuele patiënt. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) (n=0) Hoe vaak is het volgende van toepassing (% altijd): Uw huisarts is op de hoogte van belangrijke informatie over uw medische achtergrond. geeft u voldoende gelegenheid om vragen te stellen over de aanbevolen behandeling. neemt voldoende tijd voor u. betrekt u in het nemen van beslissingen over zorg en behandeling, afgestemd op uw voorkeuren. legt zaken op een begrijpelijke manier uit % altijd op alle items Is er een verpleegkundige of ander medisch personeel regelmatig betrokken bij uw zorg, bijvoorbeeld om over onderzoeksresultaten, behandelplan of gezondheidsadviezen te praten? (% ja) Voor deelnemers die afgelopen jaar medische test hebben ondergaan: Toen u uw bloed had laten onderzoeken, een röntgenfoto had laten maken of ander onderzoek had ondergaan, hoe vaak nam iemand contact met uw op om de resultaten van het onderzoek door te geven? (% altijd-vaak) (n=) (n=) (n=) Heeft u bij ontslag schriftelijke informatie ontvangen over wat u na thuiskomst zou moeten doen en op welke symptomen u zou moeten letten? (% ja) Hebt u met uw huisarts of een andere zorgverlener in de praktijk, de afgelopen jaar gesproken over (% ja) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=)

20 een gezond dieet en gezonde voeding. lichaamsbeweging. zaken in uw leven waarover u u zorgen maakt of die stress opleveren. Toen u een telefonische hulpdienst belde, is het u toen gelukt om het advies of de informatie te krijgen die u nodig had? (% ja, helemaal) AUS (n=) (n=) (n=0) (n=) (n=) (n=) 0 (n=0) 0 (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. (n=) 0 (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) Tabel b. Hebt u met uw huisarts of een andere zorgverlener in de praktijk, de afgelopen jaar gesproken over leefstijlgerelateerde aspecten? (% ja, in Nederland) # respondenten Voeding Beweging Stress Artrose Diabetes 0 Astma/COPD 0 0 Depressie Hartfalen 0 Hypertensie 0 Verhoogd cholesterol Kanker Aantal chronische aandoeningen* 0 of meer * uit de volgende lijst: diabetes, astma/copd, hypertensie, hartfalen, verhoogd cholesterol, artrose, depressie, kanker. Het opvallende lage percentage respondenten dat aangeeft dat de huisarts of een andere zorgverlener uit de praktijk gesproken heeft over leefstijladviezen, is nader onderzocht. In tabel b is voor Nederland het bespreken van leefstijl in de huisartsenpraktijk gepresenteerd per chronische aandoening. Bij deze uitsplitsing blijkt dat er een grote variatie is tussen de aandoeningen. Van de respondenten met diabetes ontvangt ruim de helft voedingsadviezen (%), terwijl slechts op de patiënten met artrose of depressie een dergelijk advies ontvangt. De spreiding voor het percentage respondenten dat aangeeft beweegadvies te hebben ontvangen varieert van % (artrose) tot % (diabetes). De laagste score voor het ontvangen van een beweegadvies onder respondenten met artrose is opmerkelijk, omdat voor deze aandoening een beweegadvies sterk wordt aanbevolen. Het bespreken van stress in de huisartsenpraktijk wordt het vaakst gemeld door respondenten met een depressie (%). Overigens dient te worden opgemerkt dat in tabel b bij de percentages achter de individuele aandoeningen geen rekening gehouden is met multi-morbiditeit. Respondenten met bijvoorbeeld artrose en diabetes zijn in beide

21 categorieën meegenomen. Een positieve bevinding is, dat het percentage respondenten waarmee gesproken is over leefstijl toeneemt met het aantal aandoeningen dat de respondent heeft. Dit geldt met name voor voeding: het percentage loopt uiteen van % onder de respondenten zonder een chronische aandoening tot % onder de respondenten met of meer aandoeningen.

22 . Chronische & preventieve zorg Op het eerste gezicht scoort Nederland ten opzichte van de andere landen laag op aspecten die zijn uitgevraagd rondom chronische en preventieve zorg (Tabel a). Dit geldt voor het percentage respondenten waarbij de bloeddruk of cholesterol is gecontroleerd, een uitstrijkje is gemaakt of een darmkanker screening is uitgevoerd. Voor een juiste interpretatie zijn echter uitsplitsingen nodig naar relevante patiëntenpopulaties of leeftijdscategorieën. Dat is uitgewerkt voor de controle van bloeddruk en cholesterol (Tabel b) binnen patiëntenpopulaties met relevante chronische aandoeningen. Voor mammografie (Tabel c) en uitstrijkjes (Tabel c) zijn de percentages herberekend voor de doelgroepen van de Nationale bevolkingsonderzoeken. Het bespreken van deze resultaten is verderop terug te vinden in deze paragraaf. Op het gebied van darmkankerscreening scoort Nederland het laagst van alle landen, omdat hiervoor geen bevolkingsonderzoek bestaat. De discussie hierover is nog steeds gaande. Een positief beeld daarentegen wordt neergezet van het Nederlandse griepprikbeleid voor -plussers: % heeft het afgelopen jaar een griepprik gehad, het hoogste percentage van alle landen. Een percentage van % dat herinneringen ontvangt voor preventieve zorg is ten opzichte van de andere landen hoog en zal vaak via de huisartsenpraktijk georganiseerd zijn. Tabel a. Preventieve zorg voor patiënten met een chronische aandoening en voor de algemene bevolking. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Is uw bloeddruk het afgelopen jaar gecontroleerd door een arts of verpleegkundige (% ja) Voor patiënten met hartfalen en/of hypertensie & heeft bloeddrukcontrole gehad: Was uw bloeddruk, de laatste keer dat u het hebt laten meten, onder controle? (% ja) Voor diabetes patiënten: Hoe vaak is uw bloedsuiker spiegel binnen de normale waarden? (%) Altijd Vaak Soms Zelden of nooit Ik controleer m n bloedsuiker nooit Ik heb geen diabetes meer (n=) (n=) (n=) (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=0) 0 (n=) (n=) (n=) 0 0 (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=) (n=0)

International Health Policy Survey 2013. Commonwealth Fund

International Health Policy Survey 2013. Commonwealth Fund International Health Policy Survey 2013 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2014

International Health Policy Survey 2014 International Health Policy Survey 01 Commonwealth Fund Onderzoek onder 55-plussers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2009

International Health Policy Survey 2009 International Health Policy Survey 2009 Commonwealth Fund Onderzoek onder huisartsen in 11 landen Dr. M. Faber Dr. G. Voerman Prof. dr. R. Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg'

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Rapport Polisprofiel November 2015

Rapport Polisprofiel November 2015 Rapport Polisprofiel November 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Vragenlijst Polisprofiel... 4 1.1 Interpreteren van de resultaten... 4 1.2 Opzet... 4 2 Resultaten... 5 2.1 Profiel deelnemers... 5 2.2 Onderwerpen

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek bij 'Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie' (verschenen in Huisarts&Wetenschap, augustus

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave volledig rapport

Inhoudsopgave volledig rapport NIVEL/VUmc, 2005 72 pag. NIVEL bestelcode: W9.69 Prijs: 7,50 Verzendkosten: 2,50 ISBN: 90-6905-749-2 Deze samenvatting van onderstaand rapport is een uitgave van het NIVEL in 2005. De gegevens mogen met

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2009 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden.

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting en beschouwing Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (MW van der Linden, GP Westert, DH de Bakker, FG Schellevis. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau

Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau Den Haag, 28 maart 212 Jan-Willem Bruggink (Centraal Bureau voor de Statistiek) Seminar: De opleidingsgradiënt in de demografie Wat gaat er komen? Gezondheid,

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie