International Health Policy Survey 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Health Policy Survey 2010"

Transcriptie

1 International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in landen Dr. MJ Faber Dr. JS Burgers Dr. GE Voerman Prof. dr. RPTM Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare)

2 I. Voorwoord De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is op veel onderdelen goed tot uitstekend (). De kosten nemen echter toe. Tevens moet er bezuinigd worden vanwege de financiële crisis. De uitdaging is om vooral onnodige zorg uit te bannen, zodat kostenbesparing hand in hand gaat met een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Voor het beleid op het terrein van kwaliteit van zorg zijn internationaal vergelijkende studies uiterst waardevol, omdat ze de Nederlandse prestaties spiegelen aan die van andere landen die met dezelfde problemen kampen als Nederland. Mede daarom ondersteunt VWS sinds 00 de deelname van Nederland aan de International Health Policy (IHP) Survey, georganiseerd door de Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door IQ healthcare van het UMC St Radboud. Het vizier in het jaarlijks terugkerende onderzoek van de Commonwealth Fund betrof in 0 de ervaringen van burgers met de zorg. Steekproeven uit de nationale volwassen populatie van de deelnemende landen zijn ondervraagd over hun ervaringen met zorg, in relatie tot de volgende aspecten: tevredenheid, toegankelijkheid, arts-patiënt communicatie, chronische & preventieve zorg, zorgcoördinatie, veiligheid, betaalbaarheid en zorgverzekering. Op deze wijze geeft dit onderzoek inzicht in de sterke en zwakke punten van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. Met deelnemende landen omvat het onderzoek een diversiteit aan zorgstelsels. In 0 waren de Europese deelnemers Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Buiten Europa nemen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland deel. In vergelijking met 00 is Italië afgevallen, terwijl Zwitserland is toegevoegd. Dit rapport presenteert de resultaten vanuit het Nederlandse perspectief en waar mogelijk worden deze vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. De gegevens uit dit rapport mogen met bronvermelding worden gebruikt: Faber MJ, Burgers JS, Voerman GE & Grol RPTM, International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund, Onderzoek onder burgers in landen, IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen, 0. Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van het Commonwealth Fund, het ministerie van VWS en IQ healthcare. Nijmegen, november 0 i

3 II. Inhoudsopgave I. Voorwoord... i II. Inhoudsopgave... ii III. Kernboodschappen... iii. Achtergrond.... Opzet van het onderzoek in Nederland.... Uitvoering van het veldwerk.... Representativiteit van de steekproef en analyse.... Resultaten.... Demografische gegevens.... Gezondheidstoestand.... Zorgconsumptie.... Toegankelijkheid.... Arts-patiënt communicatie.... Chronische & preventieve zorg.... Zorgcoördinatie.... Veiligheid en medische fouten.... Financiële toegankelijkheid.... Ziektekostenverzekering.... Vertrouwen / Kwaliteitsoordeel.... Discussie.... Referenties... 0 ii

4 III. Kernboodschappen De jaarlijkse Commonwealth Fund International Health Policy (IHP) survey heeft tot doel inzicht te geven in het functioneren van nationale gezondheidszorgsystemen. Afwisselend worden de ervaringen van burgers en hulpverleners met de zorg in kaart gebracht, met een sterk accent op de eerstelijns gezondheidszorg. Door het internationale karakter van de survey en een uniforme methodologie, is het mogelijk om sterke en zwakke punten van de systemen aan te wijzen. De survey van 0 bracht ervaringen van burgers met de zorg in kaart. Daartoe zijn bijna burgers in landen ondervraagd middels telefonische interviews. Nederland onderscheidt zich in positieve zin op de toegankelijkheid van de zorg: voor huisartsenzorg geldt dit met name voor zorg buiten kantooruren, maar ook de medisch specialistische zorg is snel toegankelijk. Financiële belemmeringen worden weinig ervaren. De patiëntgerichte wijze van communicatie van de Nederlandse huisarts is goed in vergelijking met veel andere landen. Het preventiebeleid wordt binnen risicopopulaties goed uitgevoerd. Nederlandse respondenten ervaren weinig problemen met coördinatie van zorg en rapporteren weinig incidenten. Daarentegen behoeven primaire preventie, waaronder darmkankerscreening, leefstijlbegeleiding, onterechte SEH-bezoeken en medicatiebewaking vanuit de huisartsenpraktijk extra aandacht. Ook liggen er kansen voor verbetering in het bieden van ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk bij het coördineren van zorg. Trends over de afgelopen jaren laten zien dat de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk is verbeterd. Een negatieve trend is waarneembaar in de eigen bijdrage: het percentage Nederlandse gezinnen dat het afgelopen jaar niets heeft betaald voor medische behandelingen of diensten daalt sterk. De meest opvallende resultaten van de Commonwealth Fund IHP-0 survey, vanuit Nederlands perspectief zijn samengevat in het overzicht op de volgende pagina. iii

5 Kernbevindingen van de IHP Commonwealth Fund 0 survey, vanuit Nederlands perspectief. Dimensie Goede punten in Nederland Aandachtspunten in Nederland Stelsel Toegankelijkheid Tevredenheid over het stelsel in het algemeen; Tevredenheid over de medische zorg in de huisartsenpraktijk; Vertrouwen dat meest effectieve zorg geleverd wordt. Toegang tot huisartsenzorg: tijdens kantooruren gemiddeld; buiten kantooruren bovengemiddeld; Patiënten die op SEH behandeld zijn, maar thuishoren op HAP. Toegang tot medisch specialistische zorg. Arts-patiënt communicatie Patiëntgerichte communicatie van huisarts. Bespreken van leefstijlgerelateerde aspecten in de huisartsenpraktijk. Chronische & preventieve zorg Griepvaccinatie voor -plussers; Darmkanker screening; Zorgcoördinatie Versturen van herinneringen voor preventieve zorg; Preventieve screening binnen risicopopulaties. Vaste huisarts of vaste huisartsenpraktijk; Langdurige zorgrelatie tussen huisarts en patiënt; Efficiënte coördinatie van zorg; Primaire preventie. Bieden van ondersteuning door huisartsenpraktijk bij coördineren van zorg. Informatie uitwisseling tussen huisarts en SEH en het ziekenhuis over geleverde zorg. Veiligheid Weinig incidenten. Medicatiebewaking vanuit de huisartsenpraktijk. Financiële toegankelijkheid SEH = spoedeisende hulp; HAP = huisartsenpost. Kosten voor gezondheidszorg geen barrière.

6 . Achtergrond Sinds 00 participeert Nederland in de jaarlijkse International Health Policy Survey van het Commonwealth Fund (CMWF; New York, ). Daarvoor namen alleen Groot Brittannië, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, en de Verenigde Staten deel. In 0 is het onderzoek uitgevoerd in landen, door toevoeging van zes Europese landen. In Nederland wordt dit onderzoek verricht door IQ healthcare van het UMC St Radboud te Nijmegen. In 0 stond de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de burger (zorgconsument) centraal. De resultaten geven een beeld van de gezondheidszorg zoals die door de zorgconsument ervaren wordt. De opzet van de enquête maakt het mogelijk een internationale vergelijking te maken, welke inzicht geeft in hoe de gezondheidszorg zich in Nederland verhoudt tot de andere deelnemende landen. Tevens is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk: in 00 zijn eveneens zorgconsumenten ondervraagd en in 00 stonden patiënten met een chronische aandoening of slechte gezondheid centraal. Diverse vragen komen elk jaar terug, zodat gerefereerd kan worden aan eerdere resultaten en trends kunnen worden gesignaleerd.. Opzet van het onderzoek in Nederland Het CMWF stelt, in samenspraak met de uitvoerende organisaties in de deelnemende landen, een onderzoeksprotocol op, waaraan alle landen zich dienen te houden. Deze procedure geldt voor zowel de methodiek als voor de inhoud van de enquête. Voor wat betreft de inhoud van de enquête is het merendeel van de vragen identiek voor de deelnemende landen en is er beperkte ruimte voor landen-specifieke vragen. Dit jaar zijn in Nederland, in overleg met het ministerie van VWS, geen extra vragen toegevoegd.. Uitvoering van het veldwerk Voor het in kaart brengen van de ervaringen van zorgconsumenten ten aanzien van de kwaliteit van zorg zijn een steekproef van inwoners in Nederland telefonisch ondervraagd. Het veldwerk is uitgevoerd door IntoMart GfK (Hilversum) in de periode van maart t/m mei 0. Er is een random steekproef getrokken uit de CD-foongids met behulp van de random digital dialing methode onder personen van jaar en ouder. De steekproef is getrokken op provincieniveau. Om de representativiteit van de steekproef te bevorderen is er naast provincie rekening gehouden met op geslacht, leeftijd en opleiding (door middel van screeningsvragen). Interviews zijn alleen in het Nederlands uitgevoerd, waardoor personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, werden uitgesloten van deelname. Indien er geen gehoor was, werden de personen maximaal keer teruggebeld. Voor het verzamelen van.00 geslaagde interviews zijn. telefoonnummers gebeld. De gemiddelde gespreksduur bij een afgerond interview was minuten. In tabel is de nonresponse analyse in detail uitgewerkt. In de andere landen werd een vergelijkbare methodiek gehanteerd. Het responsepercentage varieerde tussen de landen van % in Noorwegen tot % in Zwitserland.

7 Tabel. Non-respons analyse van het onderzoek in Nederland (bron: IntoMart Gfk). Steekproef N % Totaal aantal nummers gebeld. Exclusie Geen bestaand nummer Taalbarrière Lijn werd verbroken Geen antwoord, in gesprek. Niet bereikt (niet thuis, antwoordapparaat) 0 Ziekte belemmert interview 0 Behoort niet tot doelgroep, quota vol. Start populatie voor bepalen respons percentage.0 0% Weigering..% Gesproken, interview niet afgemaakt 0 Voldoet niet aan inclusie criteria 0.% Mobiel nummer 0.% Afgerond interview.00 0.% * deze respondenten werden benaderd en een afspraak werd gemaakt voor het interview, maar de streefaantallen werden al bereikt voordat ze teruggebeld konden worden De Nederlandse gegevens zijn opgenomen in de database met resultaten van alle deelnemende landen. Het datamanagement van de gehele studie is uitgevoerd door Harris Interactive (New York, ).. Representativiteit van de steekproef en analyse De steekproef voor dit onderzoek is random getrokken uit de CD-foongids, waarin circa % van de bestaande telefoonnummers zijn opgenomen (bron: persoonlijke communicatie met IntoMart Gfk). Door selectieve non-response, wijkt de representativiteit van de steekproef enigszins af van de Gouden Standaard (Tabel, kolom ongewogen ). Om te corrigeren voor de afwijkingen is voor ieder land apart een wegingsfactor berekend (tabel, kolom gewogen ). Voor Nederland zijn de resultaten gewogen voor de volgende variabelen: leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Na weging is alleen een verschil overgebleven tussen de Gouden Standaard en de variabele opleidingsniveau. De resultaten in dit rapport worden derhalve steeds weergegeven als gewogen frequenties, uitgedrukt in percentages. Voor bepaalde vragen is een uitsplitsing gemaakt naar relevante subpopulaties of determinanten, zoals opleidingsniveau, leeftijd of (co)morbiditeit. De Gouden Standaard is voor de marktonderzoekbureaus ontwikkeld door de marktonderzoekassociatie (MOA) in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit is een ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven. In de branch van marktonderzoek wordt deze standaard gehanteerd waardoor er overal gebruik gemaakt wordt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.

8 Tabel. Representativiteit van de respondenten uit de Nederlandse steekproef ten opzichte van de Nederlandse bevolking (%). Geslacht Man Vrouw Leeftijd - jaar - jaar Regio Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Opleidingsniveau Lager onderwijs Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS) Middelbaar algemeen voorgezet onderwijs (MAVO, MULO) Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Hoger algemeen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO) Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats, propedeuse) Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal, master) * volgens de Gouden standaard Nederland* Commonwealth (n=0) Ongewogen 0 0 Gewogen 0

9 . Resultaten In de volgende paragrafen zijn de resultaten van de survey beschreven voor een -tal kwaliteitsthema s, uitgesplitst naar de deelnemende landen. Allereerst presenteren we in dit hoofdstuk de demografische kenmerken, de gezondheidstoestand en de zorgconsumptie van de deelnemers. Daarna volgt een beschrijving van de resultaten met de betrekking op: - Toegankelijkheid - Arts-patiënt communicatie - Chronische & preventieve zorg - Zorgcoördinatie - Veiligheid & medische fouten - Financiële toegankelijkheid Het hoofdstuk wordt afgesloten met resultaten die betrekking hebben tot: - Ziektekostenverzekering - Vertrouwen / kwaliteitsoordeel

10 . Demografische gegevens Door de weging van de data op demografische kenmerken is de samenstelling van de steekproefpopulaties tussen de landen grotendeels vergelijkbaar (Tabel ). Het opleidingsniveau tussen de landen is echter niet vergelijkbaar verdeeld. De Nederlandse en Noorse steekproeven bevatten relatief veel respondenten met een boven modaal inkomen. Het is opvallend dat de Nederlandse steekproef relatief veel respondenten bevat die in Nederland geboren zijn. Tabel. Demografische kenmerken. Leeftijd (%) - jaar - jaar - jaar 0- jaar + AUS (n=) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Geslacht (% man) 0 Opleidingsniveau (%) high school of minder some college college degree of meer Gezinssamenstelling Aantal volwassenen (%) of meer Aantal kinderen (%) 0 of meer (n=0) 0

11 Gezinsinkomen (%) Beneden modaal Modaal Boven modaal AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Geboren in het land waar men nu woont (% ja) Ouders zijn geboren in Nederland (%) Ja, beide ouders Ja, één van beide ouders Nee, geen van de ouders AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten; -- = vraag niet gesteld. (n=0)

12 . Gezondheidstoestand Er is een grote variatie in de door de zorgconsument ervaren gezondheidstoestand. Nederland scoort samen met Frankrijk en Duitsland laag: slechts 0% van de respondenten geeft aan dat zijn of haar gezondheid uitstekend of zeer goed is (Tabel ). Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk scoren aanzienlijk hoger: ruim % van de respondenten ervaart een uitstekende of zeer goede gezondheid. In het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland heeft -% van de steekproef of meer chronische aandoeningen, terwijl dit percentage oploopt tot 0% in de en Australië. De zelfgerapporteerde gezondheidstoestand hangt weinig samen met het hebben van een chronische aandoening. Tabel. Gezondheidstoestand. Gezondheidstoestand (%) Uitstekend - zeer goed Goed Redelijk - Slecht Heeft u ooit de volgende aandoening gehad (% ja): Reumatoïde artritis Astma/COPD Kanker Depressie Diabetes Hartfalen Hypertensie Verhoogd cholesterolgehalte AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) 0 (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) of meer chronische aandoeningen (uit de hierboven genoemde) (% ja) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. (n=0) 0

13 . Zorgconsumptie In Nederland ligt het bezoek aan de huisarts op een relatief laag niveau, net zoals in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (Tabel ). Canada, Zweden en de zijn koplopers als het gaat over SEH-bezoeken: -% van de respondenten is er het afgelopen jaar minimaal maal geweest. In Nederland ligt dit percentage op %. Het bezoek aan een medisch specialist is in Nederland iets boven gemiddeld (0% van de respondenten heeft de afgelopen jaar een specialist bezocht); in de is dit de helft lager (%). Medicatiegebruik laat weinig variatie tussen de landen zien. Het percentage respondenten dat medisch onderzoek heeft ondergaan varieert tussen de % en %, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk dat beduidend lager scoort (%). In Nederland wordt door patiënten nauwelijks gebruik gemaakt van contact met de huisarts over een medische vraag. Tevens wordt in Nederland nauwelijks gebruik gemaakt van telefonische hulplijnen voor medische- of gezondheidsadviezen. Tabel. Gebruik van de gezondheidszorg. Wanneer heeft u voor het laatst een huisarts of verpleegkundige bezocht in uw huisartsenpraktijk? (%) Minder dan jaar geleden tot jaar geleden Meer dan jaar geleden AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis? a (% ja) 0 Heeft u niet-spoedeisende chirurgie gehad? a (% ja) Hoe vaak hebt u zelf de SEH-afdeling bezocht? a (%) 0 keer keer > keer 0 Heeft u een medisch specialist bezocht? a (% ja) (n=0)

14 Hoeveel specialisten heeft u bezocht? b (%) 0 - > Hoeveel verschillende medicijnen op recept gebruikt u regelmatig of langdurig? (%) 0 - of meer AUS (n=) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Heeft u uw bloed laten onderzoeken, röntgenfoto s laten maken of een ander medisch onderzoek ondergaan?a (% ja) 0 0 Heeft u uw huisarts ge- d met een medische vraag?a (% ja) Heeft u een telefonische hulplijn gebeld voor medischeof gezondheidsadviezen?a (% ja) a afgelopen jaar; b afgelopen maanden AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten (n=0)

15 . Toegankelijkheid Over het algemeen is in Nederland de fysieke toegankelijkheid van de zorg gemiddeld tot goed. Er bestaan grote verschillen in toegankelijkheid van de huisartsenzorg (Tabel a): daar waar in Zwitserland bijna iedereen dezelfde of de volgende dag bij de huisarts terecht kan, geldt dat in Canada en Noorwegen voor slechts %. Nederland scoort op dit punt gemiddeld met %. De goede toegankelijkheid van de Zwitserse huisartsenzorg is ook zichtbaar in het gemak waarmee de praktijk telefonisch is te benaderen: 0% ervaart dit als gemakkelijk. In Nederland betreft het % van de respondenten. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In 00 en 00 antwoordden namelijk slechts % (00) en % (00) positief op deze vraag. Zorg buiten kantooruren is in Nederland goed toegankelijk: % van de respondenten vindt het gemakkelijk om op deze tijdstippen zorg te krijgen. Respondenten uit Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde positieve ervaringen. In 00 lag het percentage in Nederland op een vergelijkbaar niveau (0%). Ook de SEH-zorg functioneert goed in Nederland: ruim de helft van de bezoekers van een SEH werd binnen 0 minuten geholpen. Wel geeft % van de Nederlandse respondenten aan dat de aandoening waarvoor men op de SEH kwam, ook door de huisarts behandeld had kunnen worden. In Zwitserland, Duitsland en Amerika kan bijna iedereen (% of meer) binnen weken bij een medisch specialist terecht. Deze snelle toegankelijkheid duidt op een markt van de specialistische zorg, waarbinnen concurrentie heerst. Van de Nederlandse respondenten geeft % aan binnen weken terecht te kunnen. Dit komt in de buurt van de zogenoemde Treeknormen zoals die in 000 voor de niet-acute zorg zijn afgesproken: 0% moet binnen weken en maximaal weken terecht kunnen. Tabel a. Toegankelijkheid van huisartsenzorg, specialistische zorg, spoedzorg en zorg-buiten-kantooruren. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? (% ja) 0 Is het gemakkelijk om met de praktijk van uw huisarts tijdens de openingstijden telefonisch contact te hebben over een gezondheidsprobleem (% ja)? 0 Kunt u een afspraak met een huisarts maken per of op de website van de huisartsenpraktijk (% ja)? 0 (n=0)

16 Voor deelnemers die zorg buiten kantooruren nodig had: Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te krijgen (% ja)? Voor deelnemers die afgelopen jaar specialist hebben bezocht: Hoe lang moest u wachten op een afspraak met de medisch specialist nadat u was aangeraden een specialist te bezoeken? (%) < weken (inclusief geen wachtperiode) maand tot minder dan maanden maanden of langer Voor deelnemers die afgelopen jaar nietspoedeisende operatie hebben ondergaan: Hoe lang moest u wachten de ingreep nadat u was geadviseerd de operatie te ondergaan? (%) Geen wachtperiode minder dan maand maand tot minder dan maanden maanden tot minder dan maanden maanden of langer Hoe lang moest u, de laatste keer dat u de SEH-afdeling bezocht, wachten voordat u werd geholpen? (%) < 0 minuten 0 minuten tot minder dan uur tot minder dan uur uur of meer AUS (n=) (n=) (n=00) (n=) 0 (n=0) (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) (n=) (n=) 0 (n=0) 0 (n=0) (n=) (n=0) 0 (n=0) (n=) (n=0) (n=00) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=0) (n=0) (n=) (n=0) (n=) (n=) (n=) Had de aandoening waarvoor u de SEH bezocht, door uw huisarts behandeld kunnen worden als deze beschikbaar was geweest? (% ja) (n=) 0 (n=) (n=) (n=) 0 (n=) (n=) 0 (n=0) (n=) (n=) (n=0) (n=0) (n=) (n=) 0

17 Is het de afgelopen maanden voorgekomen dat u (% ja) een arts niet bezocht vanwege vervoersproblemen? zorgen had over een medisch probleem en het erg lang duurde voordat er een diagnose was? Is het de afgelopen jaar voorgekomen dat u het gevoel had dat uw tijd verspild werd omdat (% ja) het u veel tijd kostte om een afspraak met een specialist te maken of voor een medisch onderzoek? u lang moest wachten om de arts te zien voor een geplande afspraak? AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. 0 (n=0) Tabel b. Toegankelijkheid versus het hebben van geen of meer chronische aandoeningen in Nederland (CMWF survey 0 data). Aantal chronische aandoeningen* 0 (n=) (n) of meer (n=) Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? (% ja) Voor deelnemers die zorg buiten kantooruren nodig had: Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te krijgen (% ja)? 0 * uit de volgende lijst: diabetes, astma/copd, hypertensie, hartfalen, verhoogd cholesterol, artrose, depressie, kanker. Ten aanzien van de toegankelijk van de zorg in Nederland is een aanvullende uitsplitsing gemaakt naar het al dan niet hebben een chronische aandoening (Tabel b). Hieruit blijkt dat een snelle toegankelijkheid van de huisartsenzorg niet samenhangt met het hebben van een chronische aandoening. Er lijkt een trend aanwezig te zijn dat personen met of meer chronische aandoening vaker problemen ervaren met het krijgen van zorg buiten kantooruren dan personen met hooguit chronische aandoening.

18 Verpleegkundige betrokken bij zorg (% ja). Arts-patiënt communicatie Diverse aspecten rondom de communicatie tussen zorgverleners en de individuele patiënt zijn uitgevraagd (Tabel a). Het beeld in Nederland op dit punt is tweeledig: sommige aspecten verlopen goed, terwijl andere behoorlijk achter blijft bij de andere deelnemende landen. De huisarts communiceert over het algemeen patiëntgericht: ¾ van de respondenten geeft aan dat de huisarts op de hoogte is van de medische achtergrond, gelegenheid geeft om vragen te stellen, zaken begrijpelijk uitlegt en voldoende tijd. Op de totaal score van de uitgevraagde communicatie-items scoort Nederland gemiddeld (%). Verpleegkundigen zijn weinig betrokken bij de zorg, door bijvoorbeeld te praten over onderzoeksresultaten, een behandelplan of gezondheidsadviezen. De rol van verpleegkundigen hangt in Nederland sterk samen met het aantal chronische aandoeningen (zie figuur): naarmate het aantal aandoeningen toeneemt, is de verpleegkundige vaker betrokken bij de zorg Resultaten van onderzoeken worden maar in beperkte mate pro-actief aan de patiënt doorgegeven. Meestal wordt de patiënt gevraagd zelf terug te bellen voor de uitslagen terwijl in andere landen het initiatief meer bij de zorgverleners ligt. Nederland scoort het laagst van alle deelnemende landen op de vragen rondom het bespreken van leefstijlgerelateerde zaken, zoals voeding, bewegen en stress. Dat is opmerkelijk omdat leefstijladviezen in veel huisartsrichtlijnen een belangrijke plaats hebben. Opvallend is de goede prestatie van de Verenigde Staten op vrijwel alle aspecten van arts-patiënt communicatie. 0 0 of meer totaal Aantal chronische aandoeningen

19 Tabel a. Aspecten rondom de communicatie tussen zorgverleners en de individuele patiënt. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) (n=0) Hoe vaak is het volgende van toepassing (% altijd): Uw huisarts is op de hoogte van belangrijke informatie over uw medische achtergrond. geeft u voldoende gelegenheid om vragen te stellen over de aanbevolen behandeling. neemt voldoende tijd voor u. betrekt u in het nemen van beslissingen over zorg en behandeling, afgestemd op uw voorkeuren. legt zaken op een begrijpelijke manier uit % altijd op alle items Is er een verpleegkundige of ander medisch personeel regelmatig betrokken bij uw zorg, bijvoorbeeld om over onderzoeksresultaten, behandelplan of gezondheidsadviezen te praten? (% ja) Voor deelnemers die afgelopen jaar medische test hebben ondergaan: Toen u uw bloed had laten onderzoeken, een röntgenfoto had laten maken of ander onderzoek had ondergaan, hoe vaak nam iemand contact met uw op om de resultaten van het onderzoek door te geven? (% altijd-vaak) (n=) (n=) (n=) Heeft u bij ontslag schriftelijke informatie ontvangen over wat u na thuiskomst zou moeten doen en op welke symptomen u zou moeten letten? (% ja) Hebt u met uw huisarts of een andere zorgverlener in de praktijk, de afgelopen jaar gesproken over (% ja) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=)

20 een gezond dieet en gezonde voeding. lichaamsbeweging. zaken in uw leven waarover u u zorgen maakt of die stress opleveren. Toen u een telefonische hulpdienst belde, is het u toen gelukt om het advies of de informatie te krijgen die u nodig had? (% ja, helemaal) AUS (n=) (n=) (n=0) (n=) (n=) (n=) 0 (n=0) 0 (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) AUS = Australië; = Canada; = Frankrijk; = Duitsland; = Nederland; = Nieuw-Zeeland; = Noorwegen; = Zweden; = Zwitserland; = Verenigd Koninkrijk; = Verenigde Staten. (n=) 0 (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) Tabel b. Hebt u met uw huisarts of een andere zorgverlener in de praktijk, de afgelopen jaar gesproken over leefstijlgerelateerde aspecten? (% ja, in Nederland) # respondenten Voeding Beweging Stress Artrose Diabetes 0 Astma/COPD 0 0 Depressie Hartfalen 0 Hypertensie 0 Verhoogd cholesterol Kanker Aantal chronische aandoeningen* 0 of meer * uit de volgende lijst: diabetes, astma/copd, hypertensie, hartfalen, verhoogd cholesterol, artrose, depressie, kanker. Het opvallende lage percentage respondenten dat aangeeft dat de huisarts of een andere zorgverlener uit de praktijk gesproken heeft over leefstijladviezen, is nader onderzocht. In tabel b is voor Nederland het bespreken van leefstijl in de huisartsenpraktijk gepresenteerd per chronische aandoening. Bij deze uitsplitsing blijkt dat er een grote variatie is tussen de aandoeningen. Van de respondenten met diabetes ontvangt ruim de helft voedingsadviezen (%), terwijl slechts op de patiënten met artrose of depressie een dergelijk advies ontvangt. De spreiding voor het percentage respondenten dat aangeeft beweegadvies te hebben ontvangen varieert van % (artrose) tot % (diabetes). De laagste score voor het ontvangen van een beweegadvies onder respondenten met artrose is opmerkelijk, omdat voor deze aandoening een beweegadvies sterk wordt aanbevolen. Het bespreken van stress in de huisartsenpraktijk wordt het vaakst gemeld door respondenten met een depressie (%). Overigens dient te worden opgemerkt dat in tabel b bij de percentages achter de individuele aandoeningen geen rekening gehouden is met multi-morbiditeit. Respondenten met bijvoorbeeld artrose en diabetes zijn in beide

21 categorieën meegenomen. Een positieve bevinding is, dat het percentage respondenten waarmee gesproken is over leefstijl toeneemt met het aantal aandoeningen dat de respondent heeft. Dit geldt met name voor voeding: het percentage loopt uiteen van % onder de respondenten zonder een chronische aandoening tot % onder de respondenten met of meer aandoeningen.

22 . Chronische & preventieve zorg Op het eerste gezicht scoort Nederland ten opzichte van de andere landen laag op aspecten die zijn uitgevraagd rondom chronische en preventieve zorg (Tabel a). Dit geldt voor het percentage respondenten waarbij de bloeddruk of cholesterol is gecontroleerd, een uitstrijkje is gemaakt of een darmkanker screening is uitgevoerd. Voor een juiste interpretatie zijn echter uitsplitsingen nodig naar relevante patiëntenpopulaties of leeftijdscategorieën. Dat is uitgewerkt voor de controle van bloeddruk en cholesterol (Tabel b) binnen patiëntenpopulaties met relevante chronische aandoeningen. Voor mammografie (Tabel c) en uitstrijkjes (Tabel c) zijn de percentages herberekend voor de doelgroepen van de Nationale bevolkingsonderzoeken. Het bespreken van deze resultaten is verderop terug te vinden in deze paragraaf. Op het gebied van darmkankerscreening scoort Nederland het laagst van alle landen, omdat hiervoor geen bevolkingsonderzoek bestaat. De discussie hierover is nog steeds gaande. Een positief beeld daarentegen wordt neergezet van het Nederlandse griepprikbeleid voor -plussers: % heeft het afgelopen jaar een griepprik gehad, het hoogste percentage van alle landen. Een percentage van % dat herinneringen ontvangt voor preventieve zorg is ten opzichte van de andere landen hoog en zal vaak via de huisartsenpraktijk georganiseerd zijn. Tabel a. Preventieve zorg voor patiënten met een chronische aandoening en voor de algemene bevolking. AUS (n=) (n=0) (n=) (n=0) (n=0) (n=00) (n=) (n=0) (n=0) (n=) Is uw bloeddruk het afgelopen jaar gecontroleerd door een arts of verpleegkundige (% ja) Voor patiënten met hartfalen en/of hypertensie & heeft bloeddrukcontrole gehad: Was uw bloeddruk, de laatste keer dat u het hebt laten meten, onder controle? (% ja) Voor diabetes patiënten: Hoe vaak is uw bloedsuiker spiegel binnen de normale waarden? (%) Altijd Vaak Soms Zelden of nooit Ik controleer m n bloedsuiker nooit Ik heb geen diabetes meer (n=) (n=) (n=) (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=0) 0 (n=) (n=) (n=) 0 0 (n=) 0 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=0) (n=) (n=0)

Zorg in Nederland scoort best goed

Zorg in Nederland scoort best goed Veilige medicatie en telefonische bereikbaarheid zijn verbeterpunten Zorg in Nederland scoort best goed dr. Marjan Faber, senior onderzoeker dr. Jako Burgers, senior onderzoeker dr. Gerlienke Voerman,

Nadere informatie

2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey Onderzoek onder consumenten en patiënten in 7 landen

2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey Onderzoek onder consumenten en patiënten in 7 landen RICHARD GROL MARJAN FABER 2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey Onderzoek onder consumenten en patiënten in 7 landen Nijmegen, 8 oktober 2007 Centre for Quality of Care Research (WOK)

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2013. Commonwealth Fund

International Health Policy Survey 2013. Commonwealth Fund International Health Policy Survey 2013 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2014

International Health Policy Survey 2014 International Health Policy Survey 01 Commonwealth Fund Onderzoek onder 55-plussers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2009

International Health Policy Survey 2009 International Health Policy Survey 2009 Commonwealth Fund Onderzoek onder huisartsen in 11 landen Dr. M. Faber Dr. G. Voerman Prof. dr. R. Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Rapport meldactie Eerste uitgifte NPCF 2014 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Nije Veste Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil:

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil: Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg'

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

Rapport Polisprofiel November 2015

Rapport Polisprofiel November 2015 Rapport Polisprofiel November 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Vragenlijst Polisprofiel... 4 1.1 Interpreteren van de resultaten... 4 1.2 Opzet... 4 2 Resultaten... 5 2.1 Profiel deelnemers... 5 2.2 Onderwerpen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen?

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? L. Wigersma (KNMG) A. Brabers, M. Reitsma en J. de Jong ( NIVEL) Kijken artsen en zorggebr vijf jaar na de herziening van het zorgstelsel anders aan

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie