International Health Policy Survey 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Health Policy Survey 2009"

Transcriptie

1 International Health Policy Survey 2009 Commonwealth Fund Onderzoek onder huisartsen in 11 landen Dr. M. Faber Dr. G. Voerman Prof. dr. R. Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare)

2

3 I. Voorwoord Direct na het uitspreken van de troonrede op Prinsjesdag 2009 maakte het ministerie van VWS bekend dat verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg belangrijker zijn dan ooit. Ondanks de benodigde bezuinigingen mogen kwaliteit en doelmatigheid van de zorg daar niet onder lijden. Voor het maken van beleid op het terrein van kwaliteit van zorg zijn internationaal vergelijkende studies waardevol, omdat ze de Nederlandse prestaties spiegelen aan die van andere landen met andere beleidskaders, wetgeving en stelselinrichting. Mede daarom ondersteunt VWS sinds 2006 de deelname van Nederland aan de International Health Policy (IHP) Survey, georganiseerd door de Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door IQ healthcare van het UMC St Radboud. Het vizier in het jaarlijks terugkerende onderzoek van de Commonwealth Fund lag in 2009 op de ervaringen van huisartsen met de zorg. Deze beroepsgroep is ondervraagd over hun ervaringen met zorg, in relatie tot de volgende aspecten: tevredenheid, toegankelijkheid, coördinatie, ICTgebruik, praktijkorganisatie, financiën en veiligheid. Op deze wijze levert dit onderzoek inzicht in de sterke en minder sterke punten van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. Met de uitbreiding van 8 naar 11 deelnemende landen omvat het onderzoek dit jaar een enorme diversiteit aan zorgstelsels, met een substantiële groep Europese landen. Nieuwkomers in 2009 waren drie Europese landen, te weten Zweden, Noorwegen en Italië, terwijl Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland in 2008 al tot de deelnemende landen behoorden. Buiten Europa nemen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland deel. Dit rapport presenteert de resultaten vanuit het Nederlandse perspectief en waar mogelijk wordt vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. De gegevens uit dit rapport mogen met bronvermelding worden gebruikt: Faber M, Voerman G en Grol R, International Health Policy Survey 2009 Commonwealth Fund, Onderzoek onder huisartsen in 11 landen, IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen, Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van het Commonwealth Fund, het ministerie van VWS en IQ healthcare. Nijmegen, 4 november 2009 i

4 ii

5 II. Inhoudsopgave I. Voorwoord... i II. Inhoudsopgave... iii III. Kernboodschappen... iv 1. Achtergrond Onderzoeksopzet Het IHP-survey instrument Het veldwerk Analyse Resultaten Het veldwerk: proces, respons en representativiteit Praktijkprofiel en demografische gegevens Tevredenheid en kwaliteitsoordeel over het systeem Tevredenheid over het beroep van huisarts Toegankelijkheid Kwaliteitsbeleid Zelfmanagement ondersteuning Teams en netwerken Transmurale informatie uitwisseling ICT-functionaliteit Veiligheid Gespecialiseerde zorg Additionele beloning Discussie Referenties iii

6 III. Kernboodschappen De jaarlijks terugkerende Commonwealth Fund IHP survey heeft tot doel inzicht te geven in het functioneren van gezondheidszorgsystemen. Door het internationale karakter van de survey en een uniforme methodologie, is het mogelijk om sterke en zwakkere punten van systemen aan te wijzen. De survey van 2009 bracht ervaringen van huisartsen in beeld ten aanzien van de mogelijkheden om kwalitatief goede, veilige, efficiënte en patiëntgerichte zorg te verlenen. Daartoe zijn ruim huisartsen in 11 landen ondervraagt middel telefonische interviews of papieren c.q. online vragenlijsten. De meest opvallende bevindingen vanuit het Nederlandse perspectief worden op de volgende pagina puntsgewijs samengevat. Hieruit concluderen we dat Nederland zich in positieve zin onderscheidt op het vlak van de tevredenheid over het stelsel, de toegankelijkheid, de praktijkorganisatie, inclusief diverse ICTtoepassingen en de aparte financiële regelingen voor extra zorgdiensten. Daarentegen blijft het beleid en prestaties binnen de huisartsenpraktijk achter ten aanzien van het proactief ondersteunen van de (chronisch zieke) patiënt, de informatievoorziening en het gebruik van benchmark gegevens. Een belangrijk aandachtspunt is het nagenoeg ontbreken van een goed functionerend risicomanagement systeem in de Nederlandse huisartsenpraktijk. iv

7 Samenvatting van de meest opvallende aspecten van de Commonwealth Fund IHP-2009 survey, vanuit Nederlands perspectief Dimensie Goede punten in Nederland Verbeterpunten in Nederland Stelsel Tevredenheid over het stelsel in het algemeen; Tevredenheid over het eigen beroep. Toegankelijkheid Toegang tot huisartsenzorg; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Praktijkorganisatie De rol van de praktijkverpleegkundige in het verlenen van reguliere zorg in de huisartsenpraktijk; Brede toepassing van palliatieve zorg, kleine chirurgie en spirometrie in de huisartsenpraktijk. ICT Gebruik van het elektronisch patiëntendossier; Benutting van de functionaliteiten van het elektronisch patiëntendossier (behalve voor het aanvragen van diagnostiek); Elektronisch verzenden van recepten naar de apotheek; Gebruik van voor informatieuitwisseling na ontslag uit ziekenhuis. Gebruik van de computer ter ondersteuning van preventie, monitoring en kwaliteitsbewaking; Elektronisch aanvragen van testen. Kwaliteit Informatie Veiligheid Gebruik van richtlijnen voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Gebruik van benchmark rapportages; Het (evidence-based) behandelen van GGZ-gerelateerde aandoeningen in de huisartsenpraktijk; Proactieve monitoring; bijvoorbeeld door de praktijkverpleegkundige. Het routinematig verschaffen van een schriftelijk overzicht met medicatie aan de patiënt; Het verschaffen van schriftelijke informatie aan patiënten over medicatie en/of zelfmanagementinstructies; Informatie-uitwisseling na een bezoek aan het ziekenhuis. Het registreren van incidenten en risicomanagement. v

8 1. Achtergrond De International Health Policy (IHP) Survey 2009 is de 12 de in de serie van jaarlijks terugkerende surveys. De Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk vormen de kerngroep van 5 landen binnen dit onderzoek. Daarnaast participeerden in 2009 Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. Voor derde maal in de geschiedenis van de IHP survey zijn huisartsen ondervraagd. Voor Nederland, dat sinds 2006 participeert, is het de 2 de keer dat informatie wordt verkregen van huisartsen, waardoor een vergelijking met resultaten uit 2006 mogelijk is. Sinds 2006 is IQ healthcare de coördinerende organisatie voor de Nederlandse deelname, in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS. Aangezien in 2009 de huisartsen geraadpleegd zijn, is tevens het NHG in een vroeg stadium bij het onderzoek betrokken. 2. Onderzoeksopzet 2.1 Het IHP-survey instrument De IHP Survey is tot stand gekomen op initiatief van de Commonwealth Fund, gebruikmakend van raadplegingen bij de coördinerende organisaties en Ministeries van Volksgezondheid in de deelnemende landen. Eind januari 2009 was het instrument beschikbaar voor deelnemende landen. In Nederland is daarop het vertaalproces opgestart. De vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands is door twee onderzoekers van IQ healthcare onafhankelijk van elkaar uitgevoerd en daarna op elkaar afgestemd om tot 1 Nederlandse vertaling te komen. Deze vertaalde vragenlijst is vervolgens door een native speaker, werkzaam voor het Universitair Talencentrum Nijmegen, terugvertaald. Op basis van deze terugvertaling zijn nog kleine tekstuele aanpassingen aangebracht in de Nederlandse versie. In overleg met het ministerie van VWS en het NHG zijn 3 vragen aan de vragenlijst toegevoegd, die alleen in Nederland zijn gesteld. Het betrof hier vragen die betrekking hadden op werktevredenheid, het aanbieden van speciale zorgservices in de huisartsenpraktijk en ervaren (on)veiligheid. De Nederlandse versie van de vragenlijst was eind februari 2009 gereed. In Nederland werd de vragenlijst na het vertaalproces, omgezet in TeleForm, waarmee de ingevulde vragenlijsten geautomatiseerd kunnen worden ingevoerd in een database. 2.2 Het veldwerk Dit jaar waren huisartsen de doelgroep. Omdat huisartsen in veel landen (bijvoorbeeld in Australië, Nieuw Zeeland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) zowel volwassenen als kinderen behandelen, zijn in de landen waar huisartsen alleen volwassenen behandelen (in Verenigde Staten en Duitsland) ook kinderartsen geïncludeerd. In Nederland is een representatieve steekproef van 1250 individuele huisartsen getrokken door het NIVEL. Bij de steekproeftrekking is gestratificeerd op leeftijd en geslacht van de huisarts. 1

9 Het veldwerk is in de deelnemende landen op verschillende manieren verricht. In de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Duitsland, Nederland en Noorwegen is het veldwerk met behulp van papieren vragenlijsten uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk is vooral gebruik gemaakt van telefonische interviews, aangevuld met papieren vragenlijsten en online versies van de vragenlijst. In Frankrijk zijn alleen telefonische interviews afgenomen, terwijl in Italië alle vragenlijsten online zijn ingevuld. In Zweden hadden deelnemers de mogelijkheid te kiezen voor een papieren of een online vragenlijst. 2.3 Analyse Dit rapport presenteert alleen descriptive resultaten. De data zijn gewogen voor potentieel verstorende variabelen die gerelateerd zijn aan demografische of praktijk kenmerken. In Nederland zijn de data gewogen voor leeftijd en geslacht van de huisarts. 2

10 3. Resultaten 3.1 Het veldwerk: proces, respons en representativiteit Huisartsen kregen een vragenlijst toegestuurd, met een aanbiedingbrief, ondertekend door prof. dr. Richard Grol, directeur van IQ healthcare en door dr. Arno Timmerman, bestuursvoorzitter van het NHG. De mailing werd begin maart 2009 verstuurd. Na drie weken werd een eerste reminder verstuurd in de vorm van een briefkaart. Een tweede reminder is twee weken later verstuurd, waarbij een nieuw exemplaar van de vragenlijst werd meegestuurd. Een derde, en laatste, reminder is weer twee weken later verstuurd, wederom in de vorm van een briefkaart. De periode van dataverzameling werd half mei 2009, 10 weken na de eerste mailing, afgesloten. Het initiële responspercentage was 29%. Dit nam toe tot 35% na het versturen van de eerste reminder, tot 45% na een tweede reminder en liep op tot precies 50% aan het einde van de dataverzamelingsperiode. In onderstaande tabel worden de responspercentages in de overige deelnemende landen gepresenteerd. Responspercentages in deelnemende landen Land Aantal aangeschreven artsen Aantal valide ingevulde vragenlijsten Responspercentage Frankrijk % Verenigd Koninkrijk % Canada % Verenigde Staten % Zweden % Duitsland % Nederland % Nieuw Zeeland % Australië % Noorwegen % Italië % In alle 11 deelnemend landen samen, vulden 10,020 huisartsen de vragenlijst in (overall gemiddelde respons was 32%). Het veldwerk vond plaats tussen 17 februari en 17 juli

11 Er was slechts beperkte informatie beschikbaar voor een non-respons analyse. In Nederland kwamen slechts 19 vragenlijsten terug vanwege ofwel een onjuiste adressering ofwel omdat de aangeschrevene niet tot de doelgroep behoorde. Non-respons analyse Totaal n % Oorspronkelijke steekproef 1250 Onbezorgbaar (onjuiste adressering, behoort niet tot de doelgroep) 19 Valide steekproef % Ingevulde vragenlijst % De Nederlandse respondenten in dit onderzoek waren, behalve op geslacht, representatief voor de nationale huisartsen populatie voor een aantal belangrijke achtergrond kenmerken. De descriptieve gegevens voor leeftijd, geslacht, praktijklocatie, die een maat zijn voor de representativiteit van de steekproef respondenten, zijn gepresenteerd in de onderstaande tabel. In de rest van dit rapport zijn de resultaten gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Karakteristieken van de Nederlandse huisartsen: IHP respondenten en nationale populatie van huisartsen (op 1 januari 2008) IHP respondenten (N=614) Nationale populatie (N=8783) Geslacht Man (%) 352 (57) 5543 (63) Vrouw (%) 262 (43) 3240 (37) Leeftijd < 35 (%) 42 (7) 641 (7) (%) 288 (47) 3904 (44) (%) 284 (46) 4192 (48) 65+ (%) 0 (0) 46 (0.5) Praktijk locatie Stad 106 (17) 1581 (18) Voorstedelijk 158 (26) 2459 (28) Kleinere plaats 225 (41) 3601 (41) Platteland 94 (15) 1054 (12) 4

12 3.2 Praktijkprofiel en demografische gegevens Onder de Nederlandse respondenten is 63% man en 45% is 50 jaar of ouder. Het grootste deel van de praktijken is gevestigd in een kleinere plaats of op het platteland (56%). Van de deelnemende huisartsen werkt 44% in een praktijk waar meer dan 2.0 fte huisartsen werkzaam zijn, aangevuld met ondersteunend personeel. In 64% van de praktijken is 1.0 tot 4.0 fte ondersteunend personeel in de praktijk werkzaam. Gemiddeld zien de huisartsen 123 patiënten per week, bij een gemiddelde werkweek van 44 uur (variërend van 9 tot 80 uur, sterk afhankelijk van de deeltijdfactor). In de internationale vergelijking valt op dat de vergrijzing van de huisartsenpopulatie vooral Italië treft, waar 87% van de huisartsen ouder is dan 50 jaar, en in iets mindere mate Zweden (62% is ouder dan 50 jaar). De praktijkgrootte laat een 2-deling zien: in 7 van de 11 landen werken in de meeste praktijken meer dan 2 volledige fte s artsen. Frankrijk kent de kleinste praktijken, waar slechts in 28% van de praktijken meer dan 2.0 fte artsen in dienst zijn en 88% van de Franse huisartsenpraktijken heeft geen ondersteunend personeel. Ondanks de opkomst van groepspraktijken, zijn de huisartspraktijken in Nederland nog steeds relatief klein (44% van de praktijken heeft meer dan 2.0 fte artsen). Vooral in Zweden is veel ondersteunend personeel werkzaam: gemiddeld 19.3 fte ondersteunend personeel tegenover gemiddeld 5.8 fte huisartsen. De survey gaf geen inzicht in het type ondersteunend personeel. Ook op een ander organisatiepunt wijkt de huisartsenzorg in Zweden af. Het aantal patiënten dat wekelijks door de huisarts gezien wordt, is extreem laag in Zweden: 53. Dit staat in scherp contrast met Duitsland, waar een huisarts gemiddeld 242 patiënten per week ziet. Nederland scoort gemiddeld, met 123 patiënten per week. De efficiëntie van de praktijkvoering komt in twee items aan de orde. Het percentage van de werktijd dat aan direct contact met patiënten besteed wordt, varieert van 66% (Zweden) tot 86% (Australië), zonder extreme uitschieters. Een tweede maat voor efficiëntie, namelijk het percentage van de directe patiëntencontacten dat ook telefonisch of per afgehandeld kon worden, laat alleen in Italië een hoog percentage zien (42% van de huisartsen vindt dat 20% van de directe contacten ook op een indirecte wijze hadden kunnen plaatsvinden). Slechts een enkele huisarts in Australië, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Noorwegen en Zweden is van mening dat 20% van de directe patiënt contacten ook indirect hadden kunnen zijn. 5

13 Praktijk- en artskenmerken AUS N=1016 CAN N=1401 FR N=502 GER N=715 IT N=844 NL N=614 NZ N=500 NO N=774 SW N=1450 UK N=1062 Geslacht (% man) Leeftijd (% per categorie) <35 jaar jaar jaar Praktijk locatie (% per categorie) Grote stad Middelgrote plaats Kleine plaats / dorp Platteland Praktijk grootte (% 2.0 fte artsen) Ondersteunend personeel in de praktijk werkzaam (praktijkassistenten /ondersteuners, therapeuten en doktersassistenten): geen 1.0 fte > 1.0 fte, maar < 4.0 fte 4.0 fte, maar < 10.0 fte 10.0 fte Ratio fte ondersteunend personeel / fte huisarts (gem ± SD) 0.7 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.3 Aantal patiënten dat wekelijks gezien wordt door arts (gem ± SD) 128 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 58 Aantal werkuren per week (% > 40 uur per week) Percentage van werktijd dat aan direct patiënten contact besteed wordt (gem ± SD) 86 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 20 Percentage van directe patiënten contact dat ook telefonisch of per afgehandeld kon worden 0% 1-9% % % % of meer AUS = Australië; CAN = Canada; FR = Frankrijk; GER = Duitsland; IT = Italië; NL = Nederland; NZ = Nieuw Zeeland; NO = Noorwegen; SW = Zweden; UK = Verenigd Koninkrijk; US = Verenigde Staten; -- = antwoordcategorie bestaat niet US N=

14 3.3 Tevredenheid en kwaliteitsoordeel over het systeem De Nederlandse huisartsen springen er in deze internationale vergelijking uit vanwege hun positieve oordeel over het gezondheidszorgsysteem. Maar liefst 60% acht hooguit kleine aanpassingen noodzakelijk voor verdere verbetering. In duidelijk contrast met het oordeel van de Nederlandse huisartsen staan met name de Duitse en Amerikaanse huisartsen, die ronduit negatief zijn over het systeem. Een vergelijkbaar beeld is terug te zien in het oordeel over de ontwikkeling in het kwaliteitsniveau van de afgelopen jaren. Slechts 1% van de Duitse huisartsen oordeelt dat de kwaliteit is verbeterd, terwijl dit in Nederland op 36% ligt en in het Verenigd Koninkrijk zelfs op 51%. Samengevat kan geconcludeerd worden dat Nederland, samen met Nieuw Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, het hoogst scoort op het gebied van tevredenheid en kwaliteitsoordeel en Duitsland het laagst. Visie op het gezondheidszorgsysteem en de kwaliteit van de geleverde zorg Welke van de volgende beweringen komen het dichtst in de buurt van uw visie op de gezondheidszorg in Nederland? (%) In grote lijnen werkt het gezondheidszorgsysteem redelijk goed en er zijn slechts kleine aanpassingen nodig om het nog beter te laten werken. Er zijn goede dingen in ons gezondheidszorgsysteem, maar essentiële veranderingen zijn nodig om het beter te laten werken. Er is zoveel mis met ons gezondheidszorgsysteem dat we het helemaal opnieuw zouden moeten inrichten. Vindt u dat de kwaliteit van de medische zorg die uw patiënten ontvangen in het gezondheidszorgsysteem over het algemeen in vergelijking met 3 jaar geleden is verbeterd gelijk is gebleven is verslechterd AUS N=1016 CAN N=1401 FR N=502 GER N=715 IT N=844 NL N=614 NZ N=500 NO N=774 SW N=1450 UK N= AUS = Australië; CAN = Canada; FR = Frankrijk; GER = Duitsland; IT = Italië; NL = Nederland; NZ = Nieuw Zeeland; NO = Noorwegen; SW = Zweden; UK = Verenigd Koninkrijk; US = Verenigde Staten US N=

15 De vergelijking met cijfers afkomstig uit de IHP-surveys uit 2006 (huisartsen), 2007 (burgers) en 2008 (patiënten) laat consistent zien dat de tevredenheid over het gezondheidszorgsysteem in Nederland op een hoog niveau ligt, dat huisartsen iets positiever zijn dan burgers cq patiënten en dat het aantal tevreden huisartsen is toegenomen tussen 2006 en 2009 van 52% naar 60%. De enquête werd in 2006 onder huisartsen overigens in het voorjaar afgenomen toen de onrust rondom de invoering van het nieuwe zorgstelsel op 1 januari 2006 nog aanwezig was. Dit verklaart mogelijk een deel van het verschil dat zichtbaar is tussen 2006 en Visie op het gezondheidszorgsysteem in Nederland, (huisarts) N= (burger) N= (patiënt) N=928 Welke van de volgende beweringen komen het dichtst in de buurt van uw visie op de gezondheidszorg in Nederland? (%) In grote lijnen werkt het gezondheidszorgsysteem redelijk goed en er zijn slechts kleine aanpassingen nodig om het nog beter te laten werken Er zijn goede dingen in ons gezondheidszorgsysteem, maar essentiële veranderingen zijn nodig om het beter te laten werken Er is zoveel mis met ons gezondheidszorgsysteem dat we het helemaal opnieuw zouden moeten inrichten (huisarts) N=614 8

16 3.4 Tevredenheid over het beroep van huisarts De tevredenheid over het gezondheidszorgsysteem vertaalt zich deels ook in de tevredenheid over het medische beroep an sich. Nederland scoort met een aantal andere landen, te weten Nieuw Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, uitstekend. In deze landen is meer dan 80% van de huisartsen tevreden over hun beroep. Vooral Duitse huisartsen zijn ontevreden; zij ervaren de grootste problemen met administratieve zaken (54% vindt dit een groot probleem) en rapportage van klinische informatie cq voldoen aan wettelijke eisen (67% ervaart dit als een groot probleem). Nederlandse huisartsen ervaren met name problemen in de tijd die besteed moet worden aan administratie in verband met zorgverzekeringen of declaraties. Een ruime meerderheid ervaart dit als een groot probleem. Mogelijk is dit een gevolg van het nieuwe zorgstelsel, waarin patiënten zijn ingeschreven op naam en declaraties op basis van verrichtingen plaatsvinden. Een tweede opvallend punt is de problemen die Nederlandse huisartsen ervaren met de tijd die nodig is voor het rapporteren van klinische informatie of voor het voldoen aan wettelijke eisen. Nederland scoort opvallend laag op dit punt: 19% ervaart het als een groot probleem. Dit lage percentage zal samenhangen met de bevinding dat rapportage in Nederland relatief weinig plaatsvindt (zie paragraaf 3.6) en dus moet dit lage percentage met enige nuancering geïnterpreteerd worden. Mede gezien het feit dat er op dit vlak in de toekomst in toenemende mate verantwoording en transparantie geëist wordt, is dit een punt van aandacht bij de verdere uitrol van maatregelen op dit terrein. De huisartsen in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 2004 geconfronteerd met de introductie van het Quality & Outcomes Framework (QoF), welke in 2006 op brede schaal is ingevoerd (1;2). Negatieve effecten van dit reguleringssysteem, in de zin dat problemen ervaren worden met tijdsbesteding voor administratie en gegevensverzameling, komen in dit onderzoek niet naar voren. Op geen van de punten scoren de huisartsen in het Verenigd Koninkrijk extreem laag. De tevredenheid over het beroep van huisarts is uitstekend in het Verenigd Koninkrijk. Slechts 5% van de respondenten in Nederland geeft aan dat een huisartsentekort een groot probleem is. Een tekort aan huisartsen is in Canada (69% vindt het een groot probleem) en Zweden (51% groot probleem) daarentegen wel aan de orde. Met het oog op de toekomst, is er in met name Zweden een grote uitstroom van huisartsen te verwachten vanwege pensionering. 9

17 In de meeste landen, waaronder Nederland, ligt het percentage huisartsen dat niet van plan binnen nu en 5 jaar de praktijk te verlaten tussen de 64 en 75%. Op de vraag of men het afgelopen jaar serieus heeft overwogen te stoppen met het klinische werk, de patiëntenzorg en/of het werken in de praktijk, antwoordde 7% van de Nederlandse huisartsen dit regelmatig te hebben overwogen en 3% vaak. Vergelijkende cijfers zijn niet beschikbaar omdat deze vraag alleen in Nederland is voorgelegd. Tevredenheid over het beroep van huisarts AUS N=1016 CAN N=1401 FR N=502 GER N=715 IT N=844 NL N=614 NZ N=500 NO N=774 SW N=1450 UK N=1062 US N=1442 Bent u, in het algemeen, tevreden met het uitoefenen van uw medische beroep? (% ja) Ervaart u de volgende zaken als een groot probleem? (% ja) Tekort aan huisartsen in de praktijk waar u werkt Hoeveelheid tijd die u of uw medewerkers besteden aan administratie in verband met zorgverzekeringen of declaraties Hoeveelheid tijd die u of uw medewerkers besteden aan het rapporteren van klinische informatie of het voldoen aan wettelijke eisen Hoeveelheid tijd die u of uw medewerkers besteden aan het regelen van noodzakelijke medicatie of behandelingen voor patiënten als een gevolg van beperkte dekking Hoeveelheid tijd die u besteedt aan het coördineren van de zorg voor uw patiënten Hebt u het afgelopen jaar serieus overwogen om (gedeeltelijk of helemaal) te stoppen met het klinische werk, de patiëntenzorg en/of uw werk in de praktijk? (%) Ja, vaak Ja, regelmatig Ja, soms Nee, nooit Bent u van plan om uw praktijk binnen nu en 5 jaar te verlaten? (%) Ja, vanwege pensioen Ja, vanwege andere reden Nee Twijfel AUS = Australië; CAN = Canada; FR = Frankrijk; GER = Duitsland; IT = Italië; NL = Nederland; NZ = Nieuw Zeeland; NO = Noorwegen; SW = Zweden; UK = Verenigd Koninkrijk; US = Verenigde Staten; --- = vraag is niet gesteld

18 3.5 Toegankelijkheid Nederland scoort, samen met Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, het beste op de toegankelijkheidsaspecten. In Nederland is alleen de wachtlijst voor een behandeling relatief lang: 31% van de huisartsen denkt dat patiënten vaak lange wachtlijsten voor een behandeling ervaren. Canada, Italië en Nieuw Zeeland kampen met problemen met wachtlijsten voor specialistische zorg, diagnostiek en behandeling. In een aantal andere landen ervaren patiënten problemen met de toegankelijkheid voor een enkel aspect, bijvoorbeeld in Duitsland en Zweden waar ongeveer 2/3 e van de huisartsen aangeeft dat patiënten vaak geconfronteerd worden met lange wachtlijsten om een specialist te zien. Een snelle toegankelijkheid van de huisartsenzorg is beschikbaar in Frankrijk en Italië, waar 80% van de patiënten een afspraak op dezelfde of de volgende dag kan krijgen, als de patiënt dit wil. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk ligt dit percentage op 62% en 64% respectievelijk. Dit is iets lager dan 3 jaar geleden. In het IHP onderzoek uit 2006 gaf 73% van de huisartsen in beide landen aan dat hun patiënten dezelfde of de volgende dag een afspraak konden krijgen. Met name Noorwegen en Zweden, landen met een collectieve financiering van de gezondheidszorg, scoren positief op de financiële toegankelijkheid. De financiële toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg laat in 2009 een beeld zien dat afwijkt van voorgaande jaren. Daar waar in Nederland altijd slechts een klein percentage problemen kende met de betaalbaarheid van de zorg (zie tabel op de volgende pagina), geeft dit jaar 33% van de huisartsen aan dat in hun beleving patiënten vaak problemen ervaren met het bekostigen van geneesmiddelen of andere niet-vergoede uitgaven. Ondanks kleine verschillen in de vraagstelling, lijkt de betaalbaarheid van de zorg de afgelopen jaren in Nederland te zijn afgenomen. Opvallend is dat huisartsen vaker denken dat patiënten problemen ervaren met het betalen van de zorg, dan dat patiënten daadwerkelijk af moeten zien van het gebruik van de gezondheidszorg. Het gebruik van als communicatiemiddel met de patiënt vindt in Nederland en Zweden frequenter plaats dan in de andere landen. Ongeveer 1/3 van de huisartsen in beide landen communiceert via met zijn patiënten. Enigszins opvallend is dat in de IHP enquête uit 2008, onder patiënten, Nederland geen hoge percentages liet zien op de vraag of men via met zijn huisarts kon communiceren (dit was toen 20%, net zoals in veel andere landen). 11

19 Toegankelijkheid van de zorg Hoe vaak denkt u dat uw patiënten het volgende ervaren? (% vaak) Problemen met het bekostigen van geneesmiddelen of andere nietvergoede uitgaven Problemen met het verkrijgen van gespecialiseerde diagnostiek AUS N=1016 CAN N=1401 FR N=502 GER N=715 IT N=844 NL N=614 NZ N=500 NO N=774 SW N=1450 UK N= (bijvoorbeeld CT-scan, mammografie, MRI) Lange wachtlijsten om een medisch specialist te zien Lange wachtlijsten om een behandeling te krijgen na de diagnose Welk percentage van uw patiënten dat op dezelfde of de volgende dag een afspraak wil maken, krijgt dat ook daadwerkelijk? >80% % % <40% Heeft uw praktijk een regeling waar patiënten een arts of verpleegkundige kunnen zien wanneer de praktijk gesloten is, zonder naar de SEH van het ziekenhuis te gaan, bijvoorbeeld op een waarneempost of huisartsenpost? (% ja) Hoe vaak communiceert uw praktijk met patiënten via voor klinische of administratieve doeleinden? (%) vaak soms AUS = Australië; CAN = Canada; FR = Frankrijk; GER = Duitsland; IT = Italië; NL = Nederland; NZ = Nieuw Zeeland; NO = Noorwegen; SW = Zweden; UK = Verenigd Koninkrijk; US = Verenigde Staten; --- = vraag is niet gesteld. US N=1442 Vergelijkende cijfers over de betaalbaarheid van de zorg in Nederland, Vraag formulering 2006 (huisarts) N=1067 Hoe vaak ervaren patiënten problemen met het betalen van zorg (% vaak) 12 Hoe vaak ervaren patiënten problemen met bekostigen van geneesmiddelen of andere niet-vergoede uitgaven (% vaak) (huisarts) N=614 Is het de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u vanwege de kosten geen gebruik hebt gemaakt van de gezondheidszorg? (% ja) (burger) N= (patiënt) N=928 12

20 Op de toegankelijkheid van de zorg buiten kantooruren scoort Nederland hoog: 97% van de praktijken heeft een regeling waar patiënten een arts of verpleegkundige kunnen zien wanneer de praktijk gesloten is, zonder naar de SEH te gaan. Dit percentage is hoger dan in alle andere deelnemende landen. Met de invoering van de huisartsenposten in Nederland is een nagenoeg dekkend systeem gecreëerd voor zorg buiten kantooruren. De organisatie van de zorg buiten kantooruren is daarmee op een zeer hoog niveau gekomen, hoewel dit vanuit het perspectief van de patiënt nog wel kan verbeteren (zie tabel hieronder). Burgers leken in 2007 de associatie tussen de huisartsenpost en huisartsenzorg buiten kantooruren niet de leggen, omdat slechts 39% antwoordde dat de praktijk een regeling had. In 2008 vond 70% van de patiënten dat het gemakkelijk was om zorg buiten kantooruren te krijgen. Toegankelijkheid van de zorg buiten kantooruren in Nederland, Vraag formulering 2006 (huisarts) N=1067 Kan de patiënt een arts of verpleegkundige zien als de praktijk gesloten is? (% ja) Heeft de praktijk van uw huisarts een regeling waar patiënten indien nodig, een arts of verpleegkundige kunnen spreken wanneer de praktijk gesloten is?(% ja) Was het de laatste keer dat u buiten kantooruren zorg nodig had, gemakkelijk om deze zorg te krijgen zonder naar de SEHafdeling van het ziekenhuis te gaan? (% ja) 2009 (huisarts) N= (burger) N= (patiënt) N=

Zorg in Nederland scoort best goed

Zorg in Nederland scoort best goed Veilige medicatie en telefonische bereikbaarheid zijn verbeterpunten Zorg in Nederland scoort best goed dr. Marjan Faber, senior onderzoeker dr. Jako Burgers, senior onderzoeker dr. Gerlienke Voerman,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2010

International Health Policy Survey 2010 International Health Policy Survey 0 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in landen Dr. MJ Faber Dr. JS Burgers Dr. GE Voerman Prof. dr. RPTM Grol UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2012

International Health Policy Survey 2012 International Health Policy Survey 2012 Commonwealth Fund Onderzoek onder huisartsen in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert UMC St Radboud Scientific Institute for Quality of

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey Onderzoek onder consumenten en patiënten in 7 landen

2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey Onderzoek onder consumenten en patiënten in 7 landen RICHARD GROL MARJAN FABER 2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey Onderzoek onder consumenten en patiënten in 7 landen Nijmegen, 8 oktober 2007 Centre for Quality of Care Research (WOK)

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk Factsheet Databank Communicatie

De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk. J. Noordman, R. Verheij, P. Verhaak.

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Validering van de Nederlandse vertaling van de CAHPS 3.0 Adult Commercial Questionnaire

Validering van de Nederlandse vertaling van de CAHPS 3.0 Adult Commercial Questionnaire Validering van de Nederlandse vertaling van de CAHPS 3.0 Adult Commercial Questionnaire Technisch achtergronddocument behorende bij Wat vinden Nederlanders van de gezondheidszorg en de zorgverzekering?

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage

Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, december 2011 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2013. Commonwealth Fund

International Health Policy Survey 2013. Commonwealth Fund International Health Policy Survey 2013 Commonwealth Fund Onderzoek onder burgers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 5 Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen?

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? L. Wigersma (KNMG) A. Brabers, M. Reitsma en J. de Jong ( NIVEL) Kijken artsen en zorggebr vijf jaar na de herziening van het zorgstelsel anders aan

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

Inleiding en vraagstellingen

Inleiding en vraagstellingen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (MW van der Linden, GP Westert, DH de Bakker, FG Schellevis. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Rughernia

Werkinstructies voor de CQI Rughernia Werkinstructie voor 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond rughernia te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, oktober 2012 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2014

International Health Policy Survey 2014 International Health Policy Survey 01 Commonwealth Fund Onderzoek onder 55-plussers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Zowel beleidsmakers en zorgverleners als het algemene publiek zijn zich meer en meer bewust van de essentiële rol van kwaliteitsmeting en - verbetering in het verlenen van

Nadere informatie