Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012"

Transcriptie

1 Aan de leden van de raadscommissie Sociaal RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergaderingen van de commissie Sociaal op woensdag 18 januari 2012 om uur in de Burgerzaal van het stadhuis en op donderdag 19 januari om uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Let op: extra Commissievergadering op 19 januari!! (Agenda Z.O.Z.) Agenda: Portefeuillehouder 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Stukken ter informatie Onderaan deze agenda is aangegeven welke stukken ter informatie in de leeskamer ter inzage liggen. 4. Verslag vergadering 7 en 8 december 2011 en bijbehorende actielijst Let op: Tekstuele opmerkingen over het verslag uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar 5. Mededelingen van het college 6. Actualiteiten en vragen van de commissie Vragen graag uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 melden bij de 7. Berflo Es kansen scheppen: voortgang december 2011 (en vervolg in 2012) (11G202091) Bron De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om kennis te nemen van de voortgangsrapportage én in te stemmen met de resterende uitwerkingsvoorstellen en voor de uitvoering hiervan tot en met 2012 een bedrag van beschikbaar te stellen. 8. Vaststelling programma Thuis in de buurt (11G200224) De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om het programma Thuis in de buurt en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 9. Begroting 2012 Stg. Scholengroep Primato (11G202040)) De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om de begroting 2012 goed te keuren en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen. 10. Begroting 2012 Stg. OSG Hengelo (11G202039) Oude Alink Lievers Lievers De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om de begroting 2012 goed te keuren en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen. Bezoekadres Behandeld door Burg. Jansensplein 1 Mevr A. Haarhuis adres Tel

2 Bladnummer: Kenmerk: Datum: Rondvraag Voor u zijn de volgende stukken / brieven van het College ter informatie gelegd: a. Centrummonitor Hengelo 2011 (11G201967) b. Startnotitie Kunst- en Cultuurvisie (11G202079) c. Herstructurering Twentekanaal Zuid (11G201827) d. Subsidieaanvraag cultuurellips (11G202008) Agenda Donderdag 19 januari (om uur in de Burgerzaal van het stadhuis) Portefeuillehouder 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Transitie Jeugdzorg De commissie word in de gelegenheid gesteld de Beleidsbrief Jeugdzorg geen kind buiten spel te bepreken, o.a. met aanwezige partners uit het veld. 4. Rondvraag Oude Alink Voor alle agendapunten geldt dat, volgens afspraak, de technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en beschikbaar gesteld. De voorzitter van de commissie, Namens deze, Anke Haarhuis Commissiegriffier

3 Concept Notulen van de commissievergadering Sociaal gemeente Hengelo 7 december 2011 Voorzitter Mevrouw E.Y. Prent Griffier Mevrouw A.M.G. Haarhuis- Oude Luttikhuis commissiegriffier Aanwezig De heer E. Alkema (ChristenUnie), de heer H. van Doren (SP), De heer W. Dragt (CDA), de heer R.J Fens (VVD), de heer F. van Grouw (SP), mevrouw M. Luttikholt (PvdA), mevrouw M.J.H.M. Muller (CDA), De heer A. Oflazoglu (Pro Hengelo), de heer J.J.H. Rikkerink (VVD), de heer R. Theunissen (GroenLinks), mevrouw G.A.M. Uitslag (D66), mevrouw K. Veneberg (D66), de heer J.H. Vis (CDA), de heer B.G. van Wakeren (Pro Hengelo), de heer W.A. Winter (PvdA), mevrouw D. Zenginoglu (BurgerBelangen) Verder aanwezig Wethouders de heren E. Lievers, W. Mulder en de dames J.E Oude Alink Insprekers Afwezig m.k. Verslag en, M.A. ten Heuw en de heer K. van `t Hof bij agendapunt 16. De heer H. Limburg (lid van het bewonersoverleg Nijverheid, Natuur en Milieuraad) bij agendapunt 7 en de heer H. van Dam (voorzitter Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen, Hengelo) bij agendapunt 9. De heer J.T.J. Heijstek (Pro Hengelo) Mevrouw M.M. Westenbrink (Kantoorprofs) 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. De heer Kok van de VVD zal de commissie vergadering van 8 december voorzitten. Mevrouw Veneberg (D66) meldt dat mevrouw Uitslag iets later komt. 2. Vaststellen van de agenda Agendapunt 10 komt te vervallen. In verband met insprekers wordt agendapunt 9 behandeld na agendapunt Ingekomen stukken ter informatie a. Startnotitie transitie jeugdzorg Twente(11G201523) b. Bezuinigingalternatieven ogv schuldhulpverlening (11G201050) c. Overlast jongeren Jan Prinsstraat (11G201640) d. Onderzoek Jongeren en vrije tijd (11G201701) De heer A. Oflazoglu (Pro Hengelo) merkt op naar aanleiding van punt c dat jongeren nog steeds na schooltijd voor de kooi in de buurt van het schoolplein blijven hangen zodat kinderen daar niet durven te spelen.de voorzitter constateert dat de verantwoordelijk wethouder mevrouw Oude Alink niet aanwezig is maar de opmerking zal aan haar door worden gegeven. 4. Verslag vergadering 26 oktober en bijbehorende actielijst Tekstuele opmerkingen van de heer Heijstek zijn verwerkt, de bijgestelde versie ligt nu ter beoordeling voor. Verder geen op- of aanmerkingen waarop het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt vastgesteld. 5. Mededelingen van het college *Wethouder Oude Alink gaat in op de door de heer Oflazoglu gemaakte opmerking bij agendapunt 3. De commissieleden hebben een brief gezien waarin melding wordt gemaakt van overlast in Groot Driene in de Jan Prinsstraat bij de voetbalkooi. Hier is een behoorlijk stevige actie op ingezet. De wethouder heeft net een bijeenkomst gehad met ouders en kinderen en allerlei organisaties die hierbij betrokken zijn. Alle kinderen en ouders hebben een brief gehad. Er is met betrokkenen besproken wat de consequenties zijn van het gedrag. Er wordt heel consequent contact gezocht met ouders én ouders en kinderen worden met elkaar in contact gebracht. De samenwerking met politie en zorg is erg goed. *De wethouder meldt dat er een convenant is gesloten over de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het betreft een doeluitkering. Het gaat om een bedrag van rond de euro. Dit is waarschijnlijk structureel. Er zal een behoorlijk inzet moeten plaatsvinden. Er wordt een bestandsopname gemaakt. De onderwijsinspectie is daarbij betrokken. Het betreft met name 2 tot 4 jarigen. In de loop van het voorjaar komt er een nadere uitwerking over hoe het geld zal worden ingezet en welke prestaties ervoor geleverd gaan worden. *Naar aanleiding van de moties in de raadsvergadering is er contact opgenomen met jongerencentra. De jongerencentra is meegedeeld dat de gemeente van hen verwacht dat ze met elkaar tot een samenwerking komen, dat er afspraken worden gemaakt over jongerenprogrammering, activiteiten. In februari 2012 zijn er vervolgafspraken. De raad wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen en de vervolgstappen die nodig zijn om het een en ander af te stemmen. Op het moment dat het de wethouder duidelijk is wat de jongerencentra willen zal de wethouder het in de commissie terugbrengen. Dat zal waarschijnlijk in de commissievergadering van maart 2012 zijn. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

4 * Wethouder Mulder meldt dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep dat de gemeente heeft ingesteld tegen de eis van Horeca Nederland afdeling Hengelo om de ontheffing die de gemeente heeft verleend aan het Rabotheater om horecagerelateerde activiteiten te mogen uitvoeren in te trekken. De gemeente Hengelo is gerechtigd om een dergelijke ontheffing te verlenen. De Raad van State is van mening dat de gemeente in dit geval onvoldoende heeft beargumenteerd waarom de ontheffing verleend zou moeten worden. Op dit moment is het hoger beroep voor de gemeente Hengelo verworpen. Horeca Nederland afdeling Hengelo heeft de ontheffing terecht bestreden. De gemeente kan wel opnieuw ontheffing verlenen aan het Rabotheater. Het college gaat dit doen in samenspraak met het Rabotheater en Horeca Hengelo. De wethouder zal aansturen op een goed convenant waar alle partijen mee kunnen leven en het in de vorm van een ontheffing ruimtelijk vastleggen. De heer Fens (VVD) geeft aan dat het landelijk beeld is dat er koffie en eventueel een glaasje geschonken wordt. De heer Fens vraagt of de wethouder er al zicht op heeft dat er in Hengelo een uitzondering wordt gemaakt. De heer Van Grouw (SP) vraagt of het zo is dat als partijen er in Hengelo onderling uitkomen Horeca Nederland niet meer zal procederen. De heer Winter (PvdA) geeft aan dat er misschien kansen zijn om in de breedte afspraken te maken tussen Rabotheater en Horeca zodat het elkaar kan versterken. Mevrouw Veneberg (D66) vraagt of het ook onderdeel gaat uitmaken van de Horecavisie. Wethouder Mulder geeft aan dat het landelijk beeld wisselend is. Er zijn schouwburgen die horeca als onderdeel van hun exploitatie hebben. Dit wordt ook door de Koninklijke Horeca Nederland geaccepteerd. Het is zo dat de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hengelo het beroep heeft aangetekend. Op dit moment is de gemeente in gesprek met partijen om er een goed compromis uit te halen. De wethouder verwacht er in goede overeenstemming uit te komen. * Wethouder Ten Heuw geeft aan dat er gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de horecaondernemers. De inzet is een zo groot mogelijk evenwicht tussen aan de ene kant de activiteiten van het Rabotheater en aan de andere kant de activiteiten van de reguliere horeca. Het krijgt een plek in de Horecavisie. Er zijn meer accommodaties in Hengelo die horeca-achtige activiteiten hebben die aanschurken tegen reguliere horeca activiteiten. Dit zal in de Horecavisie geduid moeten worden. * Op 8 november is er overleg geweest met minister Donner. Conclusie is dat het beleid om twaalf concentratiepunten voor Rijksgebouwen aan te wijzen van tafel is. In plaats hiervan wordt er gesproken over 59 steden in Nederland die op dit moment Rijksgebouwen herbergen en die dat ook in de toekomst zullen blijven doen. Hengelo en Enschede staan op die lijst. Belangrijker is dat de provincies een belangrijke rol krijgen toebedeeld om in overleg met gemeenten te komen tot provinciale masterplannen waarin wordt beschreven welke gebouwen op welke manier in de provincie een plek krijgen. In de masterplannen zal worden aangegeven welke functies voor welke regio`s van belang zijn. De gehele beweging wordt ingezet door BZK om structureel 70 miljoen te bezuinigen. De wethouder is op 7 december bij de provincie geweest om een eerste aanzet aan het masterplan te geven. Het is de bedoeling dat het masterplan voor Overijssel binnen vijf á zes maanden bij de minister op tafel ligt. Op het moment dat er een concept is zal de wethouder aangeven hoe Twente hierin staat. *Wethouder Lievers meldt dat op 6 december een brief in het college is besproken en ook naar de raadsleden is gezonden over de samenwerking tussen de HSV en `t Heem. In de brief wordt aangegeven wat de consequenties zijn en wat de volgende stappen zijn. * In het college is ook een verzoek geweest aan de IBR commissie om de raad verder bij te praten over de routing ten aanzien van de huisvesting c.q. herhuisvesting van een aantal basisscholen. Het onderzoek betreffende samenwerkingsmogelijkheden is inmiddels afgerond. Er wordt nu gekeken wat de huisvestingsconsequenties zijn. De wethouder wil graag in januari de raad verder bij praten. * Hengelo heeft van het Rijk geld gekregen voor een sport en leercentrum tegen het FBK stadion aan. Dit moet gaan gebeuren in het hoofdgebouw. In de afgelopen weken is de wethouder in overleg getreden met MPM, FC Twente en FBK. De wethouder is met de partijen tot overeenstemming gekomen. Dit moet nog wel worden bekrachtigd door de ledenraad van MPM en de raad van commissarissen. Zodra de wethouder akkoord heeft gekregen van de partijen zal hij de raad uitgebreid informeren. Er spelen nog een aantal andere ontwikkelingen rond het FBK terrein. De tennisvereniging heeft aangegeven een aantal velden ter beschikking te willen stellen c.q. te willen verhuizen. FC Twente heeft een aantal ambities. De handbalclub heeft een aantal ambities. De wethouder heeft alle ambities in kaart gebracht en is bezig er concrete plannen voor te maken. De wethouder hoopt dat hij in januari het plan zo ver heeft uitgewerkt dat het aan de commissie kan worden gepresenteerd. * De wethouder meldt dat de begroting van Primato binnen is. De begroting wordt op 20 december in het college behandeld net als de begroting van het OSG. Zodra het college een besluit heeft genomen komt het via de reguliere weg naar de commissie. * Hengelo heeft het jeugdjournaal gehaald in het kader van het wakzwemmen. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

5 6. Actualiteiten en vragen van de commissie De heer Vis (CDA) geeft aan dat op 1 december de bibliotheek Hengelo heeft meegedeeld dat hun vestiging Kulturhus Hasselo in week 52 gesloten zal zijn. Reden is dat het Kulturhus op die datum gesloten zal zijn. Het is de eerste keer dat het Kulturhus tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten is. Dit is het gevolg van een krap budget en een tekort aan personeel. De heer Vis vindt het jammer dat de bibliotheek in deze week gesloten zal zijn. Het is jammer voor de inwoners van de wijk die er alles aan hebben gedaan om de bibliotheek in het Kulturhus te handhaven. De heer Vis vraagt of er door de gemeente afspraken zijn gemaakt met het Kulturhus en de bibliotheek ten aanzien van openingstijden en zo ja wat is dan de mogelijkheid is om de bibliotheek in Hasseler Es toegankelijk te houden. Wethouder Mulder geeft aan dat er contact is opgenomen met het Kulturhus en de bibliotheek. Het initiatief om te sluiten gaat uit van het Kulturhus omdat men erg weinig drukte verwacht in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het is besproken met de bibliotheek. Aan de bibliotheek is aangeboden om te zorgen voor open en dicht als de bibliotheek er voor kan zorgen dat er twee medewerkers van de bibliotheek aanwezig zijn. Het lukt de bibliotheek niet om een tweede medewerker daarvoor vrij te maken. De bibliotheek zit geen andere optie dan ook in die week te sluiten. Ter compensatie wordt de klanten een langere uitleentermijn aangeboden en kunnen de klanten meer media tegelijkertijd lenen. Het is niet met de gemeente van te voren overlegd. De wethouder weet niet of het structureel gaat worden. De wethouder vindt het wel een punt dat op de agenda van de beide organisaties moet worden gezet om te kijken of het in de toekomst kan worden vermeden. De wethouder weet niet hoe de sluiting naar de wijk is gecommuniceerd en zal nagaan of dit genoegzaam bekend is gemaakt. 7. Nota Wijkeconomie Hengelo (11G201857) De heer Limburg is inspreker bij dit onderwerp. De bijdrage van de heer Limburg is integraal in het verslag gevoegd: Door Han Limburg. Lid Bewonersoverleg Nijverheid, Natuur en Milieuraad. Reden Waarom ik het woord vraag. Gisteren stonden de cijfers over failliete bedrijven en het aantal verloren banen in de krant. Vandaag: Zeer modem bedrijf in Haaksbergen dat er aan is gegaan. Weer met velen die hun baan verliezen. Het wordt moeilijk voor velen. Was ooit zelf ZZP r. Het is mij niet gelukt dit vol te houden. De zeer goede sociale wetten maakte het niet noodzakelijk genoeg. Heb toen gratis mijn diensten aangeboden bij: Innovatiecentrum, Bewonersoverleg en Natuur Milieu raad. Beloning: sociaalcontact. Interessante dingen meemaken. Bij het lezen van: Nota wijkeconomie komen vele ideeën en opmerkingen naar boven.dit thema is ook steeds ter sprake geweest bij de bijeenkomsten voor het Wijkperspektief dat tot het wijkplan Wildrinkshoek moest leiden. De sterk toenemende werkeloosheid maakt actie urgent. Daarom bemoei ik me ermee.wat is er nodig om bestendig te kunnen ZZP n: (Dit is slechts een deel van de problemen die er zijn) *Markt. Je moet wel iets doen dat men wil betalen. Hoe kom je aan opdrachtgevers. Vroeger ging dit op een beurs. Nu op prikbord, internet, mond op mond, verenigingsleven etc. Dit moet en kan de gemeente stimuleren, wijkbladen rubriek laten opnemen, collectieve advertenties, markten faciliteren. De Esrein markt is een dergelijk grote stimulans. Mensen toestaan met kraampjes te staan op evenementen, op de markt en dat voor weinig geld. Zo krijg je bekendheid en klanten. Gezien in ontwikkelingslanden, zo kom je aan inkomsten! *Werklocatie. In de nota wordt de garage als werkplaats genoemd. Leuk als je slechts een schuurtje achter je huis hebt. In de buurt de Nijverheid liggen de straten ver uit een omdat de bewoners vroeger hun eigen aardappels en groente wilden verbouwen. Zorg dat deze huizen ook aan de achterzijde met auto goed bereikbaar zijn. Er is één eigenaar en dus eenvoudig te regelen! Dan zijn die bijna 100 jaar oude woningen opeens zeer geschikt voor ZZP rs. Verzamellocaties zijn nuttig maar voor velen te duur en niet geschikt om iets uit te proberen, lawaai te maken als je iets maakt, moeilijk als je iets wil uitvinden en geen pottenkijkers kan gebruiken. Het is simpel en niet duur te realiseren. Deze huizen worden ook veel waardevoller! *Financiering. Mensen die hun baan kwijt raken zijn meestal ook financieel in de problemen. Lopende uitgaven stop je niet zo snel en je moet ook verder leven. We geven elders in de wereld Micro-Krediet, misschien moet dit ook hier gebeuren. Misschien plannen die goed in elkaar steken belonen met een lening op zachte voorwaarden. Bijstand kost ook geld. * Communicatie. Waarom loopt het glasvezelnet tot grote kasten, her en der in de buurten. In andere steden en dorpen tot aan de voordeur. Pagina grote advertenties! Snelheid is een van de voorwaarden voor succesvol gebruik van internet communicatie en de basis van veel activiteit en zaken doen. Waarom wordt dit niet tot prioriteit verheven. Internet is een grote bron van kennis, ook hier speelt snelheid een grote rol. Besturing van productie. Werkvoorbereiding. Ook hier kans voor ZZP! *Kennis. Door het steeds gezonder ouder worden is er een zeer groot reservoir van kennis aanwezig en beschikbaar in een stad als Hengelo. Maak hier gebruik van! Het is toch normaal dat je wat terug doet voor de AOW die door de werkende opgebracht wordt. Het zou goed zijn als er een discussiegroep wordt gevormd die het probleem ZZP en hoe hier mee verder onder de loep gaat nemen. Het is een te belangrijk probleem om dit over te laten aan alleen de politiek en de overheid. Han Limburg Laurastraat 17 Hengelo.O. T: ; Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

6 Mevrouw Luttikholt (PvdA) maakt een compliment over de positieve nota. Het toevoegen van een afwegingskader staat wat de PvdA-fractie betreft misschien wel op gespannen voet met het verminderen van administratieve lasten. Mevrouw Luttikholt vraagt hoe de ROZ hier mee om gaat. Welke regels worden geschrapt bij toevoeging van een nieuw toetsingskader. Hoe vinden ondernemers hun weg in het woud van regels. Is het mogelijk om doorlooptijden van aanvragen te verkorten. Mevrouw Luttikholt vraagt of de wijk een logisch schaalniveau is. Zijn er alternatieven zoals buurt- of stedelijk niveau. Mevrouw Luttikholt begrijpt het wijkgericht inzetten van de ondernemersfactory niet. Waarom moet het wijkgericht zijn en niet gericht op bijvoorbeeld het versterken van elkaars ondernemer zijn. De heer Theunissen (GroenLinks) vindt het een prima visie. Dit geldt ook voor de uitgangspunten die goed aansluiten bij de sociale doelstellingen van de gemeente Hengelo. De heer Theunissen is een groot voorstander van de ondernemersfactory. Het vormgeven van werkgelegenheid en vitale wijken past heel goed bij elkaar en zouden communicerende vaten moeten zijn. De heer Limburg heeft een aantal goede suggesties gegeven. GroenLinks ondersteunt de visie van de nota. Mevrouw Zenginoglu (BurgerBelangen) geeft aan dat wijkeconomie essentieel is voor het benutten van de potentie van de wijk en haar bewoners. De aangegeven manier van monitoren maakt het evalueren en bijsturen van projecten toetsbaar. Communicatie met belanghebbenden is altijd essentieel. De nota is helder en duidelijk van opzet. Met betrekking tot het bureauonderzoek vraagt mevrouw Zenginoglu zich af dit werkelijk toetsbaar is omdat het invullen door de ondernemers vrijblijvend is. Mevrouw Veneberg (D66) onderschrijft de doelen in de nota en vindt het behoud van de leefbaarheid in de wijk van belang. Het is prima dat er een afwegingskader ontwikkeld wordt waaraan aanvragen getoetst kunnen worden met betrekking tot verkeer en overlast aantrekkende werking. D66 ondersteunt de aan huis gebonden beroepen. Mevrouw Veneberg vraagt, hoe de bestemmingsplannen zodanig kunnen worden gewijzigd, dat de aan huisgebonden beroepen mogelijk worden. Het is prima dat de aanpak van leegstaande panden in de wijk benoemd is. Vraag is hoe dit wordt aangepakt. Internet wordt gebruikt om kleinschalige locaties in beeld te brengen. Vraag is of dit ook geldt voor opslaglocaties. Digitalisering is nadrukkelijk benoemd in de Sociale visie. D66 vindt het van belang om dit in te zetten. Mevrouw Veneberg vraagt of er al initiatieven zijn in het land als het gaat om subsidies.bij trends wordt aangegeven, dat mensen elkaar willen ontmoeten. De functie van bijvoorbeeld bibliotheek, café`s, speeltuinen neemt toe. Aangegeven wordt dat hier rekening mee moet worden gehouden. Mevrouw Veneberg vraagt wat hiermee wordt bedoeld en welke concrete acties er op dit punt te verwachten zijn. Mevrouw Veneberg vraagt of het reëel is dat pandeigenaren mee willen doen aan het mogelijk maken van flexibele huurcontracten, kleinschalige huisvesting in de wijken en in hoeverre de gemeente flexibel kan zijn in het omvormen van leegstaande locaties in kleinere units. Mevrouw Veneberg wil horen hoe de raad geïnformeerd gaat worden over deze zaken en wanneer de uitwerking aan de raad wordt voorgelegd. De heer Van Grouw (SP) vindt dat er een goede nota voorligt. Er staan drie prima indicatoren in de nota. De heer Van Grouw zou het prima vinden dat de nota wordt afgesloten met een aantal punten waarover jaarlijks wordt gerapporteerd. De functiemenging is heel belangrijk. Ook het op een goede manier behouden van de bedrijfslocaties die er zijn is prima. Dit geldt ook voor het aanpakken van de leegstand. De heer Van Grouw deelt de zorg van mevrouw Veneberg over hoe dit moet worden aangepakt. Iedereen onderkent het belang van de vindbaarheid van kleinschalige huisvesting. De heer Van Grouw vraagt de wethouder of dit kan worden uitgewerkt. Aangegeven moet worden wie er achter de ruimtes aangaat. De accountmanager moet richting de wijken gaan. De heer Van Grouw vraagt dit niet alleen voor het accountmanagement. Er zijn meer ondersteunende diensten die er ook aan bij moeten dragen. Het accountmanagement speelt een centrale rol en moet andere afdelingen benoemen. Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Veneberg met betrekking tot de ondernemersfactory en het samenwerken over de wijken heen merkt de heer Van Grouw op dat dit heel goed kan. De heer Van Grouw denkt dat het heel krachtig is in een wijk als twee bedrijven in een buurt kunnen samenwerken. Er moet eerste gekeken worden of dit kan worden ontwikkeld. Ter interruptie: Mevrouw Luttikholt (PvdA) is het in principe eens met de heer Van Grouw alleen moet er wel worden opgepast dat je anderen niet vergeet. De heer Van Grouw (SP) kan zich vinden in de opmerking van mevrouw Luttikholt. In hoofdstuk twee wordt iets gezegd over plekken om te ontmoeten. De heer Van Grouw kan zich hier geen voorstelling bij maken en vraagt een toelichting op dit punt. De heer Alkema (ChristenUnie) vindt dat er een goede nota ligt. Hij vraagt of ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) en H164 samenwerken en of andere gemeenten in het kader van de Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

7 bezuinigingen ook het ROZ gaan korten. Op pagina 4 wordt gesproken over samenwerking met partners. De heer Alkema vraagt hoe dit gestalte gaat krijgen. De heer Alkema vraagt welke belemmeringen voor de aan huis gebonden beroepen moeten worden weggenomen. Op pagina 12 worden percentages aangegeven. De heer Alkema vraagt of in een volgende nota de percentages kunnen worden vervangen door getallen. Dit geeft veel meer duidelijkheid. De voorzitter geeft aan dat technische vragen voorafgaand aan de vergadering moeten worden gesteld. Het gaat hier om het politieke debat. De heer Van Wakeren (Pro Hengelo) vindt de nota een helder geschreven stuk. Er is sprake van duidelijke ambities met duidelijke doelen waarbij de acties worden benoemd. Het ROZ krijgt in de nota op een aantal plaatsen een heel prominente rol. Pro Hengelo is van mening dat er taken zijn van het ROZ die ook door andere marktpartijen kunnen worden uitgevoerd. De heer Van Wakeren vraagt of er aansluiting kan worden gezocht bij andere marktpartijen en waarom er zo eenzijdig wordt gefocust op het ROZ. De heer Vis (CDA) sluit zich aan bij de vorige sprekers. Het is een goed leesbaar, compact en over het algemeen duidelijk visiedocument. Het is goed om de relaties met de andere zes nota`s en visies aan te geven. De doelstellingen zijn duidelijk. De heer Vis sluit zich aan bij de suggestie van de heer Van Grouw om in ieder geval indicatoren toe te voegen. Het gaat om het vergroten van kleinschalige ondernemingen die in de woonwijkomgeving succesvol van de grond kunnen komen. Dus het wegwerken van bottlenecks. Dit betekent bijvoorbeeld het versoepelen van de mogelijkheden om garages als werkruimtes in te richten maar ook versoepeling van de mogelijkheden om bepaalde beroepen in een woonomgeving te mogen uitoefenen. Een ruimschalige menging van wonen en werken. Het CDA is voorstander van ontbureaucratisering maar dit moet wel op een acceptabele manier gebeuren. Het is goed dat een van de actiepunten het ontwikkelen van een afwegingskader is. Het is logisch dat het nieuwe afwegingskader wordt toegevoegd aan de beleidsregels mogelijkheden afweging bestemmingsplan. In de visie wordt opgemerkt dat bijna de helft van de thuiswerkende zelfstandig ondernemers behoefte heeft aan een werkplek buitenshuis. Voor deze mensen zou een kleinschalige, laagdrempelige werkplek in de wijk een uitkomst kunnen zijn. De heer Vis stelt dat er ook gekeken moet worden naar de inzetbaarheid van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. De heer Vis vraagt of er ook wordt gekeken naar de additionele inzetbaarheid van de grote wijkcentra. De heer Vis geeft aan dat het van groot belang is om te weten welke mogelijkheden Welbions ziet in het faciliteren van het ondernemerschap in hun eigen huurpanden. De CDA-fractie vindt het vanzelfsprekend om de wijk in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen te betrekken. Een belangrijk punt voor de ondernemers is de communicatie met en de vakkundige ondersteuning door de gemeente bij voorkeur via één loket. Het idee om accountmanagement voor de bedrijven in de wijk te intensiveren is uitstekend. Voor een beginnend ondernemer is het snel krijgen van de vereiste vergunningen vaak een belangrijk punt. Ander punt is dat de visie wordt gebruikt in het kader van de sociale economie zoals beschreven in de nota Sterker aan het werk. Voorbeeld is de ondernemersfactory en de andere activiteiten die door ROZ worden genomen, met name die activiteiten om beginnende ondernemers te ondersteunen. Deze twee invalshoeken hoeven elkaar niet te bijten. Bij de uitvoeringenprogramma`s is het voor de partners wel van belang te weten in welk kader zij bij de uitvoering betrokken zijn. Het lijkt de CDA-fractie raadzaam om bij de uitwerking van de visie in het uitvoeringsprogramma een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee invalshoeken. Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma ligt voor de CDA-fractie de prioriteit bij de eerste categorie: de zelfstandige ondernemers. ROZ doet al veel voor de tweede categorie. Deze categorie kan in een later stadium als zij zelf ondernemer zijn geworden profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan met de eerste categorie. De heer Vis vraagt of het mogelijk is om het concept uitvoeringsprogramma te bespreken voordat het in zijn definitieve vorm verschijnt. De heer Fens (VVD) stelt dat de nota een goed overzicht geeft van de situatie zoals die er nu voorstaat. Er is nogal wat leegstand in Hengelo. De heer Fens heeft het idee dat het college wat betreft bestemmingsplannen wat soepeler is geworden. Dit lijkt de heer Fens een veranderd politiek standpunt. Graag een toelichting van het college op dit punt. De heer Fens sluit zich aan bij mevrouw Luttikholt daar waar zij vraagt hoe ondernemers de weg vinden in het woud van regels. Het ROZ verricht uitstekend werk voor startende ondernemers. Vraag is wel waar de grens van de hulp ligt. De heer Fens vraagt hoever blijvend inzetten van hulp gaat. Er zijn in Hengelo diverse particuliere ondersteuningsbedrijven en die komen wat in de knel. Wethouder Ten Heuw geeft aan dat het gaat om een visie document waarin de grove lijnen worden weergegeven waar het college met wijkeconomie naar toe wil. Er zijn twee zaken te onderscheiden. Het ondersteunen van ondernemers enerzijds en anderzijds de fysieke belemmeringen die er zijn in een wijk om aan het ondernemerschap vorm te geven. Verder is de nota uitgebreid met een aantal acties. Het college moet nog met de raad in gesprek over de Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

8 programma`s en prestatie-indicatoren die aan programma`s worden gegeven. Dit zijn de vijf programma`s die in het begin staan en de vijf facetprogramma`s, het aantal indicatoren zal beperkt zijn. Ter interruptie: De heer Van Grouw (SP) is van mening dat bij iedere beleidsnota aangekaart moet worden hoe een en ander gevolgd gaat worden. Er moet gemonitord kunnen worden of het goed gaat en als dit niet het geval is wat dan de oorzaken kunnen zijn. Wethouder Ten Heuw concludeert dat de heer Van Grouw aangeeft dat als de houdbaarheid van de nota is afgelopen het helder moet zijn op welke indicatoren jaarlijks en aan het eind te zien is wat het beleid heeft opgeleverd zodat het kan worden betrokken bij de bijstelling of actualisatie van de nota. De wethouder geeft toe dat dit niet zo helder in het raadsvoorstel is opgenomen. De wethouder zegt toe drie punten te benoemen. Functiemening is het meest prominente onderdeel van de nota. Zonder functiemening geen wijkeconomie. Bij wijkeconomie liggen kansen voor groei. Met name voor bedrijven die uitgroeien tot meer dan de ZZP`er. Gevraagd is hoe er wordt omgegaan met het afwegingskader. In het afwegingskader wordt aangegeven wat de grens is voor wat er mogelijk is. Er worden daarmee niet nog meer regels toegevoegd. Het instrument voor het college om af te wijken van de regels is al een bestaand beleidskader. Wat wordt toegevoegd is een paragraaf over hoe er wordt omgegaan met functiemenging als er combinatie moet komen tussen wonen en werken. Door het toevoegen van de paragraaf wordt het soepeler op het gebied van de functiemenging. Hengelo heeft al een vrij uitgebreid afwegingskader waarbinnen ontheffingen kunnen worden gegeven en daar wordt nu een paragraaf aan toegevoegd. Op pagina 10 van de nota wordt heel duidelijk aangegeven wat de belemmeringen op dit moment zijn voor de aan huisgebonden beroepen. Er mag naar 40m² worden gebruikt, een derde deel van de woning tot een maximum. In de praktijk blijkt dit wat te beperkt. Wat betreft het aanpakken van de leegstand is het zo dat als dat werkelijk moet worden aangepakt er geld nodig is. Het college is op dit moment niet van plan om geld vrij te maken om een stimuleringsfonds op te richten. Het is wel een onderwerp dat heel breed in de belangstelling staat. De wethouder kan zich voorstellen dat er vanuit de provincie of het Rijk subsidiepotten komen om iets te gaan doen. De afdeling Projecten en subsidies wordt heel nadrukkelijk in beeld gebracht om te kijken wat hier de mogelijkheden zijn om extern geld aan te trekken. Dit moet vaak tripartiete worden gedaan en dat wil deze nota ook uitstralen. De vindplaats van kleinschalige huisvesting geldt ook voor opslaglocaties. Het college heeft aangegeven een overleg te willen met alle pandeigenaren van leegstaande panden en RO om te bekijken wat er allemaal mogelijk is. Vaak blijven mensen hangen in de bestemming die er is. De eigenaar zal moeten investeren in veranderingen zodat de mogelijkheden om het pand te verhuren wordt vergroot. Op sommige locaties zal hiervoor een wat actievere regierol van de gemeente nodig zijn. De gemeente gaat niet investeren in de transformatie van de panden. Dit is een verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Ook hier geldt dat de gemeente maximaal wil meewerken aan gunstige functiewijzigingen die het pand een andere invulling geven. De wethouder kan zich voorstellen dat ook pandeigenaren er rechtstreeks belang bij hebben om zichtbaar te zijn op een website en samen met de gemeente vorm willen geven aan een website. Er liggen kansen om in bijvoorbeeld in de grotere Wijkwelzijnsorganisaties plekken in te richten waar ZZP`ers uit de wijk kunnen werken. Het CDA ziet een tegenstelling tussen aan de ene kant het accountmanagement van de afdeling EZ en aan de andere kant het begeleiden van mensen die uit een uitkering komen richting ondernemerschap door het ROZ. De wethouder is van mening dat het complementair is. Ter interruptie: De heer Vis (CDA) geeft aan dat hij het niet ziet als een tegenstelling maar als twee aparte aandachtgebieden die best in elkaars verlengde kunnen liggen. De wethouder stelt dat de beide aandachtsgebieden inderdaad in elkaar verlengde kunnen liggen. Er zit ook een bepaalde overlap in. De nota is een samenspel van EZ en het ROZ. Het ROZ is een afdeling van de gemeente Hengelo. Het ROZ heeft wel een soort centrumfunctie ten opzichte van andere gemeenten. In het woud van regels worden de ondernemers geholpen een weg te vinden door de laagdrempelige voorzieningen zoals de accountmanager van EZ en het ROZ. Het blijvend inzetten op een breed pakket moet worden gelezen als het blijven inzetten op de ondersteuning van ZZP`ers. Dit is een dynamisch verhaal. Er stromen mensen uit. Mensen hebben soms minder behoefte aan voorzieningen. Het college blijft inzetten op het brede scala. Meestal is de ondersteuning na een jaar of twee niet meer nodig. Er is wel veel behoefte bij ZZP`ers aan een vorm van netwerk om als ZZP`er gekend te worden maar ook om vragen en bevindingen met elkaar te delen. Ter interruptie: De heer Fens (VVD) vraagt wie aangeeft wanneer de begeleiding moet stoppen. Wethouder Ten Heuw vindt het prima als de raad een keer apart over het ROZ wil praten. In de eerste twee drie jaar kunnen startende ondernemers gebruik maken van de kennis en ervaring van ervaren ondernemers. Het werpt zijn vruchten af. Het is een stuk investering in de toekomst. Het traject duurt maximaal 3 jaar. De ondernemersfactory is een intensief begeleidingstraject om zo goed mogelijk, mogelijk te maken dat mensen succesvol een bedrijf starten. Het is ook mogelijk dat er per branche geschakeld wordt. Voor de ondernemersfactory heeft het college extern geld aangetrokken via subsidie van de provincie om de eigen begroting te ontlasten. Voor Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

9 de provincie geeft het een stukje vernieuwend inzicht. Twee tot drie keer per jaar wordt er een ZZP café georganiseerd. Sommige ondernemers vinden het plezierig om op het niveau van hun wijk bij elkaar te komen. De heer Van Grouw (SP) vraagt of het in de nota iets explicieter kan worden gemaakt dus aangeven dat het maatschappelijk vastgoed wordt ingezet. Wethouder Ten Heuw antwoordt dat zij aanbodgericht te werk wil gaan. Er is geïnventariseerd waar behoefte aan is. Het college wil het eerst oppakken in wijken waarvan bekend is dat er veel ZZP`ers zijn en waarvan bekend is dat een aantal behoefte heeft om bij elkaar te komen. ROZ en H164 zitten in hetzelfde pand aan de Enschedesestraat. In november heeft de raad de nota Herontwerp vastgesteld. In deze nota is een paragraaf over het ROZ opgenomen. Hierin is de financiële situatie ten aanzien van het ROZ aangegeven. Het college wil voor het stimuleren van wijkeconomie euro blijvend inzetten. Dit wordt met name door het ROZ ingevuld. Het college heeft geen enkele intentie om het bedrag naar beneden bij te stellen. Het ROZ vervult een centrumfunctie. Andere gemeenten kunnen bij de gemeente Hengelo inkopen wat zij in het kader van hun beleid wenselijk vinden. Hier past het ROZ de dienstverlening op aan. Het college is aan het onderzoeken in hoeverre zij het ROZ wil verzelfstandigen. Met Enschede en Almelo worden hierover gesprekken gevoerd. Op het moment dat het college hierover een keuze heeft gemaakt komt het terug in de commissie. Het ROZ vervult als afdeling van de gemeente een prominente rol. Waar mogelijk wordt er met marktpartijen samengewerkt. Tweede termijn Mevrouw Luttikholt (PvdA) stelt dat het ROZ heel hard nodig is. Het werkt om nieuwe ondernemers eerst te begeleiden om vervolgens particuliere voorzieningen het over te laten nemen. De heer Theunissen (GroenLinks) is van mening dat de wethouder de vragen uitstekend heeft beantwoord. Het stuk kan door naar de raad. Mevrouw Zenginoglu (BurgerBelangen) vraagt welke meetmethode er wordt gehanteerd door Bureauonderzoek. Mevrouw Veneberg (D66) vraagt of de gemeente iets kan betekenen als het gaat om internetgebruik in ontmoetingsruimten zoals café` s, speeltuinen en bibliotheken waar ZZP`ers. Mevrouw Veneberg vraagt hoe de uitwerkingsplannen gecommuniceerd zullen worden. De heer Vis (CDA) vraagt of het conceptuitvoeringsplan voor vaststelling in de commissie besproken kan worden. Wat is het standpunt van Welbions over het faciliteren als eigenaar van huurwoningen. Wethouder Ten Heuw vraagt zich af of het bespreken van het concept-uitvoeringsprogramma in de commissie veel toevoegt aan de bespreking zoals die nu is gevoerd. De wethouder kan zich voorstellen om tijdens een ZZP café bijvoorbeeld met en in H164 een aantal aspecten uit het uitvoeringsprogramma te lichten en toe te lichten. De nota Wijkeconomie geeft de kaders aan waarmee het college op pad gaat. Met wethouder Lievers gaat wethouder Ten Heuw bekijken hoe het maatschappelijk vastgoed een plek gegeven kan worden. De heer Vis (CDA) geeft aan dat het hem met name gaat om de uitbreiding van de ruimtelijke fysieke regels. Dus inpassing in het bestemmingsplan. De vraag is dus welke ruimte er gegeven gaat worden.wethouder Ten Heuw doet het aanbod om invulling te geven aan het bovengenoemde voorstel om tijdens een ZZP café nader in te gaan op een aantal aspecten van het uitvoeringsprogramma. De indicatoren die er staan zijn allemaal factoren die de gemeente kan meten. Hiervoor hoeven geen extra inspanningen geleverd te worden. De wethouder zegt toe om de indicatoren aan het raadsvoorstel toe te voegen. 8. Concept detailhandelsvisie en concept reactienota(11g201913) Dit agendapunt wordt behandeld in de voorgezette vergadering van de commissie Sociaal op 8 december Beheer en exploitatie wijkwelzijnsvoorzieningen (11G201308) De heer Van Dam, voorzitter Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen, Hengelo is inspreker bij dit agendapunt. De bijdrage van de heer Van Dam is integraal bij het verslag gevoegd: Overzicht interventie bij het Spreekrecht bij agendapunt 9 van de Commissie Sociaal, in vergadering bijeen op woensdag 7 december Gewezen op het centrale document: brief van B&W van 23 augustus Ik spreek namens de gehele Vereniging, zo gevarieerd als die is met kleine en grote instellingen. Thans voer ik het woord ter begeleiding van het memo aan wethouder en Raad van 4 december. Vooraf een Sfeerbeeld: - veel mensen werken met trots in het wijkwelzijnswerk: honderden Hengeloers voor duizenden Hengeloers. En onder die honderden vrijwilligers zit veel kunde en ervaring. Natuurlijk ontstaat er altijd ook een botsing over geld: altijd krapte, onze afhankelijkheid van overheidsgeld is groot. - Het debat over het wijkwelzijnswerk mag niet vastlopen in een debat over geld. Het gaat over sociale waarden, die wij met de politiek vaststellen, geld volgt daarna, komt op het tweede plan. - Tot het sfeerbeeld behoort ook meegaan met de maatschappelijke ontwikkeling: meegaan met dynamiek, nieuwe tijden en nieuwe vormen. Daarop willen wij niet angstvallig reageren. In de dynamiek, ook neergelegd in de brief van 23 augustus, willen wij meegaan: - Andere relatie met Scala, met het WGI gaan wij graag mee. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

10 - Andere taken: wij stellen ons (zie ons memo aan de Raad) in op WMO-taken in onze accommodaties. De wetsgeschiedenis van de WMO was moeizaam, de gemeentelijke praktijk overal in het land is dat eveneens. Wij willen daarvan het nodige zien waar te maken. - Andere opbouw van ons werk. Dat is veelvormig, van formele en grootschalige activiteiten in programma s tot de kleinschalige informaliteit met allerlei hulp en ontmoeting. De kleinschaligheid was een toon, die in de krant over de Sterrentuin goed was verwoord. - Onderlinge afstemming tussen instellingen kan beter worden, meer samenhang en uitwisseling van personeel zijn haalbaar. Aan veranderingen in de brief van 23 augustus zitten ook rafelranden, die overleg over invulling, reparatie en afhechting noodzakelijk maken: - Aan het WGI zitten de nodige onzekerheden vast, zoals detachering en de geleidelijke losmaking van het personeel van hun vaste plaatsen. - Voor de opvolging van de zgn. Fitis-regeling voor assistenten is nog geen nieuwe regeling gemaakt. - Ik vertegenwoordig grote en kleine instellingen. Aan de kleine instellingen zijn veel sympathieke woorden gewijd in de afgelopen maanden, ook in de Raad. Ik wil dringend wijzen op de met het memo meegeleverde cijfers, veel in ROOD. Als de wethouder zegt, dat hij de kleine instellingen niet zal sluiten, is onze wedervraag: kunnen alle instellingen 2012 overleven, gelet op de rode cijfers? De start van het WGI gaat niet goed met deze molensteen om de nek. - De positie van de besturen ten opzichte van een aantal nieuwe zaken in de koers van de gemeente is niet duidelijk. Sommige besturen ervaren dat als stank voor dank. - Nu toch over geld: de opening van de brief van 23 augustus met de aanleiding, dat er keer op keer exploitatietekorten zijn is bij het ontbreken van verdere analyse, specificatie en historische kaders tendentieus. Er zijn geen knoeiers in de besturen, geen primitieve penningmeesters zonder overzicht etc., er wordt zuinig bestuurd. Een belangrijk deel van de oorzaken zit in de stapeling van door de gemeente opgelegde kortingen op subsidies, zie de tabel. Bezinning op de aard van de exploitatietekorten raden wij de gemeenteraad dringend aan. Wij hebben geleidelijkheid van verandering nodig, ook een open mind en open overleg om het draagvlak bij alle dynamiek niet kwijt te raken. Ons beeld van de toekomst is een drieledig overleg met wethouder en Raad: over vernieuwing, over doelen en sociale waarden, over geld. Dat is de volgorde: geld na doelen en stukken vernieuwing. Een opmerking over de voorbereiding van dit debat: aan de Commissie is meegestuurd het Plan van Aanpak van november 2010: dat heeft de wethouder op 28 april 2011 terzijde geschoven. Aan de stukken ontbreekt het memo van het Algemeen Bestuur van 2 september 2011 in antwoord op de brief van B&W van 23 augustus. Voorts ontbreekt een interne gemeentelijke notitie van 28 september die veel verder gaat dan de brief van 23 augustus. Deze selectieve manier van het informeren van de Raad vinden wij niet passend. Hans van Dam, voorzitter Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen, Hengelo. De heer Rikkerink (VVD) meldt dat op 23 augustus 2011 het college door middel van een brief de raad op de hoogte gesteld van de toekomst en beheer en exploitatie van de wijkwelzijnsvoorzieningen. De brief geeft uitvoering aan het KPMG rapport van 2009 over problemen in het welzijnswerk. Het rapport spreekt van problemen op een viertal terreinen: - Beheer. - Exploitatie van maatschappelijk vastgoed. - Subsidierelatie. - Werkgeversinstituut. Er is een relatieve leegstand in de wijkwelzijn accommodaties. Men wil dit tegengaan door de activiteiten te concentreren in de grotere wijkcentra. Dit heeft gevolgen voor het beheer. Er komt een stedelijk facilitair wijkwelzijnsoverleg. Subsidies voor beheer en programmering en bedrijfsvoering zullen op termijn via het facilitair overleg worden verdeeld. De VVD-fractie is voorstander van het werkgeversinstituut. Het is goed dat het college het voortvarend heeft opgepakt. Keuze moet worden gemaakt tussen Scala en SWB Fitis.. De heer Rikkerink vraagt of dit een goede partij is als er breder wordt gegaan naar ook Crea en muziekschool. Er kan maar een keer van start gegaan worden en dat moet goed zijn. De VVD-fractie vindt dat er goede stappen worden gezet. Belangrijk is de communicatie richting bestuurder. De VVD-fractie heeft wat moeite met de verandering voor de kleine vier partijen. De Nijverheid, De Jeugd, Weidedorp en De Tempel. De VVD-fractie is bang dat deze tussen wal en schip gaan vallen. Als het beheer en subsidie wordt weggehaald dan is het voor deze vier een sterfhuisconstructie. De heer Rikkerink geeft aan dat er in deze commissie alles aan moet worden gedaan om `t Geerdink te behouden. Mevrouw Muller (CDA) stelt dat met het besluit van het college de kleine wijkwelzijnsinstellingen de dupe dreigen te worden. Dit is met name zo omdat de concentraties van de subsidiegelden worden gericht op de grote wijkwelzijnsinstellingen. De CDA-fractie vindt dit een verkeerd signaal richting kleine wijkwelzijnsinstellingen die met relatief weinig geld veel voor hun buurt betekenen. De CDA-fractie vindt dat vrijwilligersorganisaties sportverenigingen en mantelzorgers ontzien moeten worden bij de bezuinigingen. De kleine organisaties vormen het cement van de wijk. Misschien kan er in het kader van de Wmo wat worden gedaan voor de kleine wijkwelzijnsvoorzieningen of eventueel het buurt ondernemerschap daar onder te brengen. De Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

11 CDA-fractie staat niet negatief tegenover het WGI. De zeggenschap moet wel blijven bij de besturen van de wijkwelzijnsinstellingen. De heer Van Wakeren (Pro Hengelo) stelt dat het college de problemen benadert vanuit het aanbod denken. Er zijn teveel wijkwelzijnsaccommodaties. Dat kost te veel geld en dus moet de financiële aandacht beperkt blijven tot enkele. Aan de vraagkant wordt volledig voorbij gegaan. Waarom is de bezetting van de wijkwelzijnsaccommodaties te laag. Sluiten de aangeboden voorzieningen aan bij vraag van de wijk of de buurt en wordt er niet gekeken naar de problemen in de wijk of buurt of de aanwezigheid van doelgroepen. Het bestaande vastgoed wordt als uitgangspunt genomen en van daaruit worden de veranderingen gepland. Volgens Pro Hengelo kunnen de mensen hieraan onmogelijk de bevlogenheid ontlenen die de basis is voor een succesvol veranderingstraject. Dit is jammer. Pro Hengelo adviseert en vraagt het college om eerst een grondige analyse te maken van de problematiek van de vraagkant. De waarom vraag moet eerst worden beantwoord. De aanpak van het college is niet motiverend voor het vrijwilligerswerk in de buurt. Vrijwilligerswerk draait alleen bij de gratie van continuïteit met betrekking tot beheer en ondersteuning. Als dit weg valt lost het vrijwilligerswerk op en ontstaat er een hobbylocatie voor enkelingen. Het tweede probleem is dat de subsidieverlening gericht moet zijn op de buurt of de wijk en niet op de accommodatie. Pro Hengelo vindt de voorgenomen maatregelen voorbarig. Dit geldt niet voor het werkgeversinstituut en het bezien van de subsidierelatie. Dit zijn op zich zelf staande onderwerpen. Het instellen van een werkgeversinstituut is een prima maatregel. Het is de vraag of dit SVB moet zijn. Aan deze organisatie wordt ook een rol geven met betrekking tot het aansturen van de medewerkers. De heer Van Wakeren vraagt waarom er niet wordt gekozen voor Scala. Als er voor Scala wordt gekozen dan kunnen alle welzijnswerkers onder dezelfde werkgever vallen. Pro Hengelo heeft het gevoel dat de aanpak voorsorteert op de gehele of gedeeltelijke ontmanteling van Scala. De heer Van Wakeren vraagt de wethouder om aan te geven dat deze vooronderstelling niet juist is. De SVB is minder deskundig op het wijk en welzijnsgebied dan Scala. De heer Van Wakeren vraagt de wethouder om de gemaakte afwegingen in dit licht toe te lichten. De heer Alkema (ChristenUnie) geeft aan dat het hem het meeste raakt dat de besturen vanuit wijkwelzijn de handdoek in de ring willen gooien. De heer Alkema vraagt uitleg op dit punt. De heer Van Grouw (SP) constateert dat iedereen eigenlijk wel op een lijn zit maar dat er toch wel troebeling is. Er is veel onzekerheid, er liggen heel veel uitdagingen en er moet inderdaad iets veranderen. De heer Van Grouw mist in veel gevallen de band met de bewoners. Het is zo dat de activiteiten leidend moeten zijn. Bekeken moet worden of er nog wel behoefte is aan bepaalde zaken. De heer Van Grouw zou het goed vinden als de besturen samen met de gemeente de uitdaging aangaan. Er moet teruggegaan worden naar de bewoners, de gebruikers van de wijkwelzijnsvoorzieningen. Deze cessie kan een goede eerste stap zijn. De heer Van Grouw wil graag van de wethouder horen hoe het verder gaat. Er moet worden gestreefd naar een stukje gezamenlijkheid. De heer Van Grouw denkt dat Fitis wel een hele goede plek is voor het werkgeversinstituut en Scala wat minder. Het gaat om het aansturen van beheerders. Fitis heeft ook een grote relatie met de integratieactiviteiten en de activeringsactiviteiten die de gemeente moet gaan doen. Het moet niet zo zijn dat het werkgeversinstituut onder de besturen van de wijkwelzijnsinstituten moet gaat vallen. Er moet met zijn allen worden gekeken naar waar de beheerders nodig zijn en naar waar men het zelf op kan lossen. Het moet op de een of andere manier centraal worden aangestuurd. De besturen mogen wel zeggenschap hebben in hoe het geregeld wordt maar het werkgeversinstituut moet niet onder de besturen gaan vallen. In de brief van 23 augustus staat dat de huuropbrengsten van de gesubsidieerde activiteitenvoor een belangrijk deel weg zullen vallen. De heer Van Grouw wil dit geconcretiseerd zien met wat voorbeelden. De heer Van Grouw is van mening dat voor het grootste deel van de activiteiten het geen subsidie voor de huur moeten zijn. De heer Van Grouw heeft het idee dat er niet zo veel activiteiten zijn die moeten verdwijnen. Ook de heer Van Grouw maakt zich zorgen over `t. Geerdink. De wethouder zou een gesprek aangaan met `t Geerdink over verschuiving van activiteiten. Vraag is of hier al iets nieuws over te melden is. Gestreefd zal worden naar een clustering van instellingen. Vraag is hoe de wethouder dit ziet en hoe dit organisatorisch een rol gaat spelen. Het gaat om de burgers in de wijken. Daar moet het voor gedaan worden. Mevrouw Uitslag (D66) vraagt zich af of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zullen komen. D66 is van mening dat als er over wordt gegaan op vrijwilligers er een goede screening plaats moet vinden. Er wordt gewerkt met kwetsbare groepen: tieners en kinderen. De Tempel heeft een heel andere rol dan de andere speeltuinen omdat het meer een verhuurders rol heeft. Mevrouw Zenginoglu (BurgerBelangen) geeft dat BurgerBelangen van mening is dat er ook in de kleine centra beheer moet zijn in overleg met de zakelijk leider van de WGI. Een beheerder is een vast aanspreekpunt voor de vrijwilligers en bestuur. BurgerBelangen is van mening dat de Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

12 exploitatie en beheer onder de verantwoordelijkheid van een bestuur kan worden uitgevoerd. De sociale cohesie in de wijken neemt toe door de sociale filialen in de wijken te laten. BurgerBelangen heeft de volgende vragen: - Is het duidelijk met hoeveel subsidie de organisaties vanaf 1 januari 2012 rekening kunnen houden. - Is bij de organisaties bekend hoeveel uur beheer en wie. - Kunnen kleine centra nog op dezelfde manier als nu gebruik maken van bureau Bouwservice. - In hoeverre is het WGI qua vorm en inhoud klaar om over drie weken operationeel te zijn. Op pagina 7 staat dat afstemming gewenst is omdat ook in andere instellingen welzijnsactiviteiten plaatsvinden. Mevrouw Zenginoglu vraagt welke instellingen en gebouwen hiermee worden bedoeld. De inventarisatie van maatschappelijk vastgoed is ondanks herhaaldelijke verzoeken nog niet afgerond. Vraag is wat hier de belemmeringen zijn. De heer Theunissen (GroenLinks) kan zich heel goed vinden in de woorden van de heer Van Grouw. De heer Theunissen is het eens met de lijn die in het voorliggende stuk te zien is. Het organiseren gaat over geld en middelen. Wat betreft de samenleving gaat het om de vraag die er achter zit. Dit zijn verschillende dingen. Het is goed om `t Geerdink hier los van te maken. De heer Theunissen sluit zich aan bij de heer Rikkerink en pleit voor de instandhouding van `t Geerdink. `t Geerdink zou buiten de bezuinigingen moeten vallen. Het facilitair bedrijf vindt de heer Theunissen een goed idee vanwege het overzicht en de professionaliteit van het geheel. Hierdoor worden de instellingen op een goede manier in stand gehouden. De professional wordt ingeschakeld waar het nodig is en de vrijwilliger treedt op waar het kan. De organisatie van de buurthuizen vindt GroenLinks minder belangrijk. Het gaat om de vraag die vanuit de buurten komt. Het gaat er om hoe er antwoord wordt gegeven op die vraag. Het is de heer Theunissen niet duidelijk hoe er moet worden omgegaan met de subsidiering van de huisvestingslasten van de buurthuizen. De heer Theunissen vraagt uitleg op dit punt. De heer Theunissen leest in het stuk dat men gematigd positief is over de ontwikkelingen terwijl er in de krant heel andere dingen te lezen zijn. Hij vraagt hoe het kan dat er twee verschillende dingen te horen zijn. GroenLinks ondersteunt ten volle de voorgestelde ontwikkeling. De heer Winter (PvdA) constateert dat er vernieuwd moet worden. Dit gebeurt stap voor stap. Het draagvlak onder de vrijwilligers is een belangrijk punt dat niet verloren mag gaan. Hier moet in de communicatie rekening mee worden gehouden. De PvdA-fractie wil graag stap voor stap op de hoogte worden gehouden om te kunnen bekijken of er ongewenste effecten optreden. Ook de heer Winter is van mening dat `t Geerdink niet de dupe mag worden. Dit geldt ook voor de kleine wijkwelzijnsvoorzieningen. De PvdA-fractie is voorstander van het werkgeversinstituut ook om het onder te brengen bij Fitis. Dit is een onafhankelijke partij met veel kennis van werkgeverschap. De allocatie van de mensen over de verschillende instellingen is een punt van zorg. De heer Winter wil het eerste allocatievoorstel in de commissie voorbespreken zodat er snel kan worden geschakeld op de mogelijke consequenties die het kan hebben. De PvdA-fractie vindt dat de 9.6 fte van de Fitis medewerkers, die van uit de SW als assistent beheerder zijn gedetacheerd, behouden moet blijven. Als gevolg van het niet uitkeren van het accres zit er een gat tussen de subsidie en de feitelijke kosten. De wijkwelzijnsinstellingen zijn het beheer meer gaan betalen vanuit hun eigen inkomsten. Het aantal fte beheer kan niet meer worden gedekt vanuit de subsidie. De heer Winter vraagt de wethouder om hier naar te kijken. Pijnpunten zijn de kleine welzijnsvoorzieningen, de betrokkenheid van de burgers. De heer Winter vraagt op korte termijn om evaluaties op de ontwikkelingen. Wethouder Lievers herkent zich niet in de sfeerbeelden uit de krant die de heer Van Dam naar voren heeft gebracht. Voorbeeld is kleine niet geprogrammeerde activiteiten waarbij wordt gesuggereerd dat er geen beheer meer zou zijn. De wethouder geeft aan dat de insteek steeds is geweest om te proberen om met de financiële middelen die de gemeente heeft de hoeveelheid beheer gelijk te laten blijven. Gesproken moet worden over de verdeling hiervan. Wat betreft het bestuur van de Sterrentuin is het zo dat de wethouder het bestuur heeft bedankt voor de inzet en aan hen gevraagd om mee te denken over de opvolging. De wethouder herkent zich niet in het beeld van de ondeskundige vrijwilligers versus professionals. De wethouder voert vrij intensief discussies met de verenigingen en de besturen. De wethouder merkt dat besturen heel trots zijn op hun wijkaccommodatie en het ook zien als hun wijkaccommodatie. Dit belemmert wel de mogelijkheid om mee te denken over de vernieuwing. De koers van het werken in clusters gaat langzaam vorm en inhoud krijgen. Er wordt binnen de besturen verschillend over gedacht. De tendens is dat er een bereidheid is tot vernieuwing. De clustervorming maakt hier deel vanuit. De heer Van Dam heeft richting de wethouder aangegeven, dat de wethouder de memo mag zien als steunbetuiging voor de koers. Het college heeft bewust voor SWB Fitis gekozen omdat een aantal mensen, die nu bij wijkwelzijnsorganisaties aan het werk zijn, daar al zijn ondergebracht. De belangrijkste reden voor de keuze is dat het college op zoek was naar een organisatie met een Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

13 zekere omvang die een werkgeversinstituut met meer dan 40 personen kan uitvoeren. SWB Fitis voldoet wel aan dit criterium en Scala niet. SWB Fitis heeft aangegeven, dat een werkgeversinstituut per 1 januari 2012 realiseerbaar is. Per 1 januari zal er voor een aantal mensen een payroll constructie gaan gelden. Dit zijn mensen die in dienst zijn bij Skala en gedetacheerd zijn bij de wijkwelzijnsorganisaties (ongeveer 15) en voor mensen die in dienst zijn van de instellingen. Het werkgeversinstituut is een poule van mensen. Er zitten ongeveer 45 beheerders in en deze moeten worden verdeeld over de wijkwelzijnsorganisaties. Voor deze verdeling zijn nog geen normen bepaald voor welke activiteiten hoeveel beheer zal worden ingezet. De wethouder wil de basisnormen met de raad delen. Vanaf 1 januari 2012 wordt er gewerkt zoals er nu ook wordt gewerkt maar er wordt wel overgegaan naar een poel van mensen die verdeeld worden. De wethouders heeft de beheerders gesproken en verteld wat er concreet gaat gebeuren. De wethouder heeft ook aangegeven, dat er van de beheerders een zekere flexibiliteit wordt verwacht. Het voordeel van een poel van mensen is dat er ook afspraken kunnen worden gemaakt over wat de gemeente belangrijk vindt. Er ligt een bezuinigingsopdracht van euro op het maatschappelijk vastgoed. Op dit moment is het college bezig met het inventariseren van activiteiten die in de verschillende wijken plaatsvinden. Het totaal overzicht zal waarschijnlijk begin januari 2012 klaar zijn. Dan kan ook bekeken worden of activiteiten op de juiste plek plaatsvinden. De kleine accommodaties zoals die in de notitie staan genoemd maken gewoon onderdeel uit van de cluster en worden gewoon aangestuurd door een zakelijk leider. De wethouder heeft aan de heer Van Dam, voorzitter Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen, gevraagd om in een werkgroep bestaande uit leden van de vereniging en twee mensen van de gemeente dit facilitair overleg verder uit te werken. De wethouder verwacht het rapport in de loop van de week. De wethouder zal het rapport zo snel mogelijk aan de raadsleden doen toekomen. De wethouder heeft niet de insteek om de kleine accommodaties te sluiten. Er wordt wel gekeken naar de activiteiten die er plaats vinden en welk beheer er op zit. Ter interruptie: De heer Rikkerink (VVD) stelt dat in het stuk staat dat activiteiten van kleine centra naar grote centra zullen worden verplaatst. Wethouder Lievers sluit niet uit dat dit gaat gebeuren, maar voordat hierover besluiten worden genomen moet de inventarisatie worden afgewacht en moeten eerst de normen voor beheer zijn vastgesteld. De instandhoudingsubsidie zal er ook voor de kleine accommodaties blijven. De wethouder vindt het belangrijk dat besturen een goed gevoel houden over de activiteiten die in een wijkcentrum plaats gaan vinden. Dat het dus activiteiten zijn die passen bij de wijk en waar de wijk om heeft gevraagd. De besturen behouden een belangrijke rol als het gaat om de programmering, de dagelijkse gang van zaken, de aansturing van de zakelijk leider alleen zijn ze geen werkgever meer. De wethouder zal in de gesprekken met de besturen in de gaten houden dat de juiste zaken op de juiste plaats gebeuren. Er vindt nu een grondige analyse van aanbodkant plaats. De wethouder denkt er over na hoe het aanbod op de vraag kan worden aangepast. De wethouder komt hierop terug. Er is één bestuur dat de handdoek in de ring heeft gegooid. De wethouder heeft een voorstel gedaan. Het bestuur van de Sterrentuin heeft via de mail laten weten er voor gekozen te hebben om een interim-bestuur aan te wijzen in ieder geval voor de periode tot 1 juli Een van de vragen die het interim-bestuur moet beantwoorden is of ze zelfstandig blijven of dat ze opgaan in een clusterbestuur en zo ja in welke vorm moet dat dan. De wethouder heeft aangegeven nog te willen onderzoeken wat de bevoegdheden en taken van een interim-bestuur zijn. Hoe de band met de bewoners is, is iets wat aan besturen zelf moet worden gevraagd. De wethouder geeft aan dat er gewerkt moet worden aan het benoemen van zakelijk leiders. De clusters moeten definitief worden bepaald. De inventarisatie moet worden afgewacht en de normen voor beheer moeten worden bepaald. Dit moet allemaal in januari/februari worden gedaan. Als het is afgerond bepaalt de wethouder met de voorzitter hoe en in welke vorm er wordt gerapporteerd aan de raad zodat de raad ook een inbreng kan hebben. `t Geerdink maakt geen onderdeel uit van de plannen. De gemeente is nu bezig met stap één van de vernieuwing. Er worden voornamelijk gesprekken gevoerd met bestuurders. De wethouder gaat er van uit dat in deze opzet de vrijwilligers een belangrijke rol blijven vervullen en dat zij zich actief blijven opstellen. De Tempel is wel een verhuurder maar is wel een wijkwelzijnsorganisatie die ook subsidie krijgt.vanaf 1 januari 2012 gaat de wethouder er van uit dat het beheer zoals het er nu is ook gewoon blijft. Er moet wel gekeken worden naar hoe groot de poel van beheerders zal zijn. De insteek is om dit dezelfde omvang te laten zijn. Er wordt nu wel met de wijkwelzijnsorganisaties gekeken hoe het financieel is afgedekt. In de memo van de heer Van Dam is te lezen dat er een tekort was van euro in 2011 en een verwacht tekort van euro. Het overzicht is een onderdeel van het een onderdeel van de totale exploitatie namelijk de kosten van het beheer. Een aantal zaken waar ook subsidie voor wordt gekregen staan er niet in. Er moet nog eens goed naar worden gekeken want het gaat om veel geld. Bijna 2 miljoen euro aan subsidie wordt er aan uitgegeven. Het geld moet op een goede en verstandige manier worden besteed met een beheer dat passend is. Het gebruik maken van het bureau Bouwservice blijft. Er is afgesproken dat dit niet meer wordt gesubsidieerd maar dat het bureau Bouwservice groot en klein technisch onderhoud uitvoert. Er zal ook zeker gekeken worden naar sportkantines bij de Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

14 inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed. Wat betreft Fitis is het zo dat er 13 detacheringen zijn. In totaal 9.6 fte. Er werd een inleenvergoeding van 50 euro voor betaald door de afnemers van deze mensen. De regeling eindigt per januari Er is intensief contact geweest met SWB over de inleenvergoeding. De wethouder heeft inmiddels een bedrag gehoord van 200 euro aan inleenvergoeding die zou moeten worden betaald. Voor de komende zes maanden zal de gemeente het verschil van 150 euro bijdragen om de tijd te hebben om het werkgeversinstituut op een genuanceerde wijze vorm te geven. De assistent-beheerders kunnen in ieder geval blijven tot 1 juli De kosten daarvan zijn ongeveer euro. Wethouder Ten Heuw geeft aan dat bij behandeling van de nota Sterker aan het werk ook aandacht is gevraagd voor `t Geerdink. `t Geerdink is geen welzijnsorganisatie. `t Geerdink doet nu met name werk in het toeleiden van mensen naar werk en het fit maken van mensen voor het moment dat ze toegeleid kunnen worden naar werk. `t Geerdink krijgt nog een kleine subsidie vanuit de welzijnskant. De primaire financiering vindt plaats vanuit het sociale zakenbudget. De wethouder is met het bestuur van `t Geerdink in gesprek over hoe `t Geerdink zich zelf positioneert in het kader van de opgave die straks in het kader van de Wet werken naar vermogen uitgevoerd moet worden. Op 4 november heeft de wethouder met een bestuurlid en beroepskrachten gesproken en drie weken daarvoor met een delegatie van het hele bestuur. Voor de jaarwisseling is er nog een keer een afspraak om te kijken of er al een aanzet kan worden gemaakt voor een businesscase. Wethouder Lievers geeft aan dat de brief van de VVD over de Trefpunt commissie niet bijdraagt aan een goed sfeerbeeld. Kort samengevat is de inhoud van de brief geeft ons, ons Trefpunt terug. In de brief wordt aangegeven, dat het thema wijkwelzijnsorganisatie van het Trefpunt is gehaald omdat dat blijkbaar het college goed uitkomt. De wethouder heeft hier moeite mee omdat met name de CDA-fractie heeft gevraagd om in de commissie over het onderwerp te praten. De wethouder heeft dus geluisterd naar wat er is gezegd. Het verwijt van de VVD-fractie vindt de wethouder dus niet bevorderlijk voor het sfeerbeeld. De heer Fens (VVD) stelt dat het Trefpunt is bedoeld voor onderwerpen die nog niet ter besluitvorming worden aangeboden en waarover het college nog geen uitspraken heeft gedaan. De wijkwelzijnsinstellingen waren typisch een onderwerp voor het Trefpunt. Tweede termijn Mevrouw Zenginoglu (BurgerBelangen) geeft aan dat zij met inventarisatie, inventarisatie van maatschappelijk vastgoed heeft bedoeld. De wethouder heeft geantwoord dat dit in januari 2012 komt. BurgerBelangen vindt het vreemd dat het er na herhaaldelijk verzoek er nog steeds niet is. Mevrouw Uitslag (D66) constateert dat het WGI in januari van start gaat. Vraag is hoe wordt bepaald wie de zakelijk leiders worden en aan welke criteria moeten ze voldoen. De heer Van Grouw (SP) mist in de discussie de bewoners en de vrijwilligers. Er wordt veel gepraat met bestuurders en verenigingen. De heer Van Grouw is van mening dat de vrijwilligers vallen onder de bestuurders en niet onder de zakelijk leiders. De zakelijk leider faciliteert hun behoeftes. Mevrouw Muller (CDA) is het eens met de SP dat het gaat om de vraag van de mensen. Mevrouw Muller heeft het idee dat bij de kleintjes de emotionele binding veel groter is dan bij de grote. Mevrouw Muller heeft gehoord dat de wethouder er alles aan zal doen om de kleintjes in stand te houden en dat de beheerder zeker niet weg gaat. Mevrouw Muller is heel benieuwd naar de vormgeving van het WGI en wie hier de verantwoording in neemt. Wethouder Lievers geeft aan dat de inventarisatie maatschappelijk vastgoed een enorme klus is. Het gaat ook om wat andere organisaties in de wijk doen. Bij het bepalen wie zakelijk leider wordt gaat het er om dat het iemand is die meerdere wijkcentra kan vertegenwoordigen, die als dat nodig is een goede tegenspraak kan bieden aan het bestuur. Er moet nog een duidelijke profielschets worden gemaakt. De wethouder heeft gezegd dat hij zijn uiterste best zal doen om de kleine accommodaties overeind te houden. De wethouder heeft verder gezegd dat hij het beheer wil koppelen aan activiteiten en dat er met elkaar moet worden bepaald of de activiteiten die nu in de kleine accommodaties plaatsvinden activiteiten zijn die echt buurtactiviteiten zijn en of daar een beheerder bij hoort. Als dat zo is krijgt men beheer. Als het gaat om activiteiten die niet aan de buurt zijn gekoppeld en er met elkaar wordt afgesproken dat daar geen beheer voor is dan vindt dit niet meer in de kleine accommodaties plaats. De heer Van Grouw heeft het aansturen van de vrijwilliger prima verwoord. De voorzitter constateert dat er toezeggingen zijn gedaan over het vervolgproces en dat dit terugkomt via het presidium. De vergadering wordt kort geschorst. 10. Vaststelling programma Thuis in de buurt (11G200224) Agendapunt is van de agenda afgevoerd. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

15 11. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012 (11G201729) Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 12. Jaarverslag en Jaarrekening 2010 OSG (11G201140) Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 13. Duurzaam verlichten Twentebad (11G201164) De heer Alkema (ChristenUnie) geeft aan, dat in de vorige commissievergadering door de wethouder is aangegeven dat er euro was gespaard voor de vervanging van de verlichting van het Twentebad. In het voorstel aan de raad staat dat er euro eigen vermogen is en aan subsidie en voorgesteld wordt om voor de rest een krediet ter beschikking te stellen. De heer Alkema vraagt of de commissie in de vorige vergadering bewust op het verkeerde been is gezet. De heer Van Doren (SP) stelt dat als er iets vernieuwd of aangepast moet worden het duurzaam moet worden uitgevoerd. De SP stemt in met het voorstel. Wethouder Lievers antwoordt dat het inderdaad zo is dat er een regulier onderhoudbudget is van euro en er in het verleden een krediet is verstrekt voor installatie van het 25 meter bad. De wethouder heeft in de vorige vergadering gezegd dat euro het budget is dat beschikbaar is. Er is afgesproken dat uitgaven niet meer mocht zijn dan het beschikbare totaal. De heer Alkema (ChristenUnie) had dit vorige keer ook graag gehoord. De ChristenUnie stemt wel in met het voorstel. Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 14. Wijzigingen Verordeningen WWB (11G201801) De heer Van Doren (SP) geeft aan dat er veel sancties in de vorm van hogere kortingen op de uitkeringen door gevoerd. De SP hoopt dat er door deze maatregelen geen mensen die het nu al zwaar hebben kopje onder zullen gaan. Er wordt wel door het college geprobeerd om dit zo veel mogelijk te beperken. Wethouder Ten Heuw geeft aan dat de raad op 20 december de verordeningen vaststelt in de veronderstelling dat de Eerste Kamer zal hebben ingestemd met de Wet werk en bijstand en alles wat daarmee annex is. Het is onzeker of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Als de wetswijziging niet in werking treedt dan treden de verordeningen ook niet in werking. Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 15. (her)benoeming leden programmaraad Twente (11G201837) Mevrouw Zenginoglu (BurgerBelangen) vraagt of het college op de hoogte is van het schrappen van lokale programmaraden nu er benoemingen met terugwerkende kracht voor de deur staan. De heer Theunissen (GroenLinks) vindt iedere dubbeltje dat aan deze poppenkast wordt besteed er een teveel is. Wethouder Oude Alink geeft aan dat het gaat om tijdelijke benoemingen voor zolang dat het van kracht is. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 16. Kredietaanvraag Boortorenweg (11G201154) De heer Theunissen (GroenLinks) vraagt of de veiligheid en routing van fietsers goed geregeld is. De heer Van Grouw (SP) stelt dat er aan het begin van de collegeperiode is afgesproken dat zeker bij grote projecten extra strak de vinger aan de pols wordt gehouden. De heer van Grouw ziet dit niet terug in de plannen. De heer Van Grouw vraagt hoe hier invulling aan wordt gegeven. Er is een hoge post onvoorzien. De heer Van Grouw wil weten hoe er aan het eind van het project inzicht wordt gegeven in hoe deze post is ingezet. Mevrouw Luttikholt (PvdA) vraagt waarom de agendapunten 16 en 17 niet op de agenda van de commissie Fysiek zijn geplaatst. De heer Fens (VVD) brengt naar voren dat Veilig Verkeer Nederland onlangs nog heeft aangegeven, dat er ongelukken gebeuren op vrijliggende fietspaden. De heer Fens is dan ook verbaasd dat het voorliggende project op deze wijze doorgaat. Wethouder Oude Alink antwoordt dat er inderdaad is afgesproken dat er binnen de kredieten gebleven zal worden als het gaat om de projecten. Er hebben zich nog geen overschrijdingen voor gedaan in de eerste twee fasen. In de afrondende fase zal er op worden gestuurd om het ook nu niet te doen. De behoorlijke post onvoorzien heeft te maken met risico`s binnen dit project. In de stad zijn afspraken gemaakt dat vrijliggende fietspaden de veiligheid bevorderen. Er zijn veel meningen over de veiligheid en die wijzigen ook nogal eens in de loop van de tijd. In dit geval is wel in het kader van de veiligheid voor vrijliggende fietspaden gekozen. Het presidium bepaalt welke punten naar welke commissie gaan. De heer Van `t Hof geeft aan dat in het werk een aantal grote boringen zitten voor het riool. Deze boringen liggen vier meter diep. Een gaat naar het Twentekanaal (1 meter 60). Een gaat vanaf de containerterminal richting AKZO onder het kruispunt door (90 centimeter) en een van 700 langs Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

16 de Boekeloseweg. In het gebied ligt een grote koelleiding van Akzo. Dat is een betonnen leiding en die is erg kwetsbaar. Er liggen twee hoogspanningsleidingen en er liggen twee 40 bar Gasunie leidingen. Er is ongeveer euro extra opgenomen. Verder wordt niet uitgesloten dat er nog bodemvervuiling wordt aangetroffen. De vrijliggende fietspaden die nu worden aangelegd langs de Boekeloseweg zijn niet te vergelijken met de fietspaden die in de bebouwde kom worden aangelegd. De fietspaden worden met een brede berm en een sloot aangelegd. Langs de Boekeloseweg wordt een opstaand profiel aangelegd waardoor de auto`s beter op de weg blijven. Bij de Boortorenweg komt er nu een fietspad voor beide richtingen met een hoge band voor langs de rijweg. Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 17. Herinrichting en verbetering Industriestraat (11G201613) Conclusie: Het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. 18. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /14

17 Concept Notulen van de commissievergadering Sociaal gemeente Hengelo 8 december 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Verder aanwezig Dhr. R.G.Kok (VVD) Mevrouw A.M.G. Haarhuis- Oude Luttikhuis commissiegriffier De heer E. Alkema (ChristenUnie), mevr. J.M.J. Doornbos Geerdink (BurgerBelangen), de heer H. van Doren (SP), De heer W. Dragt (CDA), de heer R.J Fens (VVD), de heer F. van Grouw (SP), de heer J.T.J.Heijstek (Pro Hengelo), de heer M.M. Klaver (Pro Hengelo), mevrouw M. Luttikholt (PvdA), De heer A. Oflazoglu (Pro Hengelo), de heer R. Theunissen (GroenLinks), mevrouw G.A.M. Uitslag (D66), de heer B.J. van Veen (CDA), mevrouw K. Veneberg (D66), de heer J.H. Vis (CDA), de heer B.G. van Wakeren (Pro Hengelo), de heer W.A. Winter (PvdA), mevrouw D. Zenginoglu (BurgerBelangen) Wethouders de dames J.E Oude Alink en, M.A. ten Heuw 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. Dhr. Klaver doet een mededeling van orde. Hij heeft door het tumult bij agendapunten 11 en 12 van de vergadering van 7 december j.l. geen reactie gegeven. Pro Hengelo zal tijdens de raadsvergadering daarom met een stemverklaring komen bij agendapunten 11 en 12. Verder vraagt dhr. Klaver aan eenieder om bij zichzelf na te gaan of hij /zij niet onnodig lang van stof is geweest de vorige vergadering, zowel commissieleden alsook wethouders. 2 Vaststellen van de agenda De commissie stelt de agenda vast. 3 Concept detailhandelsvisie en concept reactienota(11g201913) De voorzitter deelt mee dat de Stichting Centrummanagement Hengelo middels een brief aan de commissie heeft laten weten dat zij op dit moment niet wensen in te spreken maar dat zij dat mogelijk bij de definitieve vaststelling van de visie zullen doen. Wethouder Ten Heuw schetst als korte inleiding op dit agendapunt even het proces tot nu toe. Aan de commissieleden wordt gevraagd om een mening te geven over het voorliggende concept, zodat het college dit mee kan nemen bij het opstellen van de definitieve visie. Dhr van Grouw maakt de volgende opmerkingen: * goede nota met realiteitszin * heldere kaders * aandacht voor belang van kleinere zelfstandige ondernemen, zowel in de binnenstad als in de wijkcentra * Hengelo niet als toeristisch gebied instellen * benieuwd naar actieplan * Lintmarkt * de winkeltijden zijn erg ruim, heeft vragen bij de noodzakelijkheid van de opening van winkels op zondag. Mevr. Luttikholt merkt het volgende op: * Er ligt een duidelijke visie * Het IBR heeft geholpen bij de verduidelijking en bedankt de wethouder voor het meenemen in het proces * Vraag mbt. de 1500 m2 uitbreiding van het Esrein. Moet het college dit niet opnieuw heroverwegen de tijd is nu anders dan toen dit bedacht is. Dhr. Theunissen maakt de volgende opmerkingen: * Een goede leesbare visie, helder beeld. * Zorgen om de Lambertushof * Zorgen om de leegstand * Zorgen om het marktplein Is benieuwd naar de ontwikkeling(en) maar deelt de zorgen van het college * Openingstijden, als ondernemers kansen zien, gun ze dit ook. Ook het Midden en Klein bedrijf. * Een prima visie, ook de reactie op de zienswijzen. Mevr. Veneberg merkt het volgende op: * Goed om te zien dat er veel reacties op het concept zijn geweest. * De insprekers maken zich zorgen om concurrentie door de zondagsopenstelling van de MAKRO. *Openstelling op zondag is wel begrijpelijk in deze tijd. * Zorgen om de leegstand, Veranderingen van bestemmingen mogelijk maken. * Winkels moeten zelf zorgen dat ze attractief zijn, exclusiviteit en betaalbaarheid. Dat is geen rol voor de gemeente. * BIZ draagt in positieve zin bij aan de ontwikkeling van de binnenstad * Zijn er ook andere profielen denkbaar voor Hengelo? Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /4

18 * Zijn er ervaringen elders met de ruime openingstijden? * Is er inzichtelijkheid van de bestedingen als aanvulling op de koopstromen? * Ondernemers zijn zelf de belangrijkste spil. * Is er ook een visie op kinderen meegenomen t.a.v. de daghoreca? * Mist inbreng van de horeca bij deze visie. Mevr. Zeninoglu maakt de volgende opmerkingen: * Ze is blij met de actualisatie * Er is sprake van veel contact met de ondernemers * blijven communiceren * leegstand is niet des gemeentes -> we moeten wel faciliteren bij een oplossing. Dhr. Dragt merkt het volgende op: * De nieuwe nota is logisch, ook qua demografische ontwikkelingen * de warenmarkt is erg belangrijk! Dit prominent benoemen en goed positioneren. * T.a.v. de winkeltijden, deze geven een mogelijkheid om de binnenstad aantrekkelijker te maken en daarmee beter te positioneren. * City-marketing: Het evenementenbeleid goed vorm geven, ook dit kan de binnenstad aantrekkelijker maken. * Leegstand, een belangrijk vraagstuk van vandaag& morgen. De gemeente zal transformaties moeten faciliteren, mogelijk dat dit zelfs op provinciaal en landelijk niveau noodzakelijk zal zijn. * De koppeling met de horeca stevig neerzetten om mensen langer in de binnenstad te houden. Ook is hier een stevig verhaal wenselijk van de ondernemers! * Partners zijn belangrijk, denk o.a. aan BIZ, marktbond, centrummanagement. Deze clubs moeten een plek krijgen in het actieplan *Westermaat plein: de discussie gaat m.n. over de branchering. Hiervoor moeten kaders worden gesteld, maar we kunnen niet alles dichtregelen. * een goed vervolg is zeer wenselijk< waarbij met name nadere focus op de transformaties zal moeten komen te liggen. Dhr. van Wakeren maakt de volgende opmerkingen: * Een grootse visie wordt gemist, er is geen samenhangend geheel * Zorgen om de leegstand in de stad, zien de eigenaren dit ook in? * Er dient sprake te zijn van een pro-actieve houding van het college naar eigenaren toe. De regiorol is voor de gemeente * Winkelcentrum Klein Driene, de Marktstraat en de Drienestraat missen een aantrekkelijke winkeluitstraling. * Door het verplaatsen van een supermarkt naar t Agathaplein zijn er parkeerproblemen ontstaan in de Oelerweg. * Oproep aan het college om zelf initiatief te nemen richting de MAKRO, er gaan veel mensen winkelen die geen bedrijf of onderneming hebben. INTERRUPTIE Dhr. Dragt: Wat vraagt u concreet van het College? Antw. Dhr. van Wakeren: dat het College in gesprek gaat met de directie van MAKRO. AANVULLING Weth. Ten Heuw: ik wijs u er voor de volledigheid op dat er vanavond iemand namens de MAKRO aanwezig is. Dhr. Alkema merkt het volgende op: * Een heldere nota met dito standpunten * vraag is of wij iets aan bepaalde zorgen kunnen doen? * We moeten niet alles aan de ondernemers over laten. * De ChristenUnie heeft zorgen om de ruime openingstijden en de koopzondagen. Meer koopzondagen zijn overbodig. * leegstaand in winkelpanden. Bij panden aan de randen van winkelcentra/gebieden probeer ze over te zetten naar huur/verhuur -> of eventuele andere mogelijkheden. * Zorgen over Westermaatplein / Makro / Binnenstad delen wij ook. * We blijven de ontwikkeling volgen, ook mbt het internetaankopen en de visie geeft duidelijk de pijnpunten aan. De inbreng van de VVD wordt schriftelijk aangeleverd. Reactie wethouder ten Heuw: * Het College proeft in z n algemeenheid dat de commissie het eens is met het proces en zich kan vinden in de structuur van de nota. Ze deelt de mening van Pro Hengelo niet dat het geen samenhangend verhaal is. Er zijn eerst trends en ontwikkelingen beschreven en vervolgens wordt de koppeling gemaakt tussen actuele ontwikkelingen en trends en lijnen voor de toekomst. * T.a.v. het Esrein: bij sanering Meijersweg -> dan een toevoeging van 1500m2 bij EMGA. Het College ziet echter (nog) geen sanering gebeuren. INTERRUPTIE PvdA: stel bij een sanering over 5 jaar, dan alsnog ervan afzien. Aanscherping t.a.v van bestaand beleid. * T.a.v. Klein Driene: Stand van zaken een langdurig verhaal, ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid. In de ontwikkelingsvisie is vastgelegd dat we toe willen naar clustering, mits verplaatsing van de supermarkt. De supermarkt stelt echter een voorwaarde van een te groot Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /4

19 aantal m2 winkelvloeroppervlak. Dit wordt voor het college te groot, en dus zien we niet veel mogelijkheden voor de verplaatsing. * T.a.v de Drienerstraat/Marktstraat, daar hebben de ondernemers gevraagd om het geen aanloopstraat te noemen. Er is verantwoordelijkheid voor het geheel gevraagd, ook aan pandeigenaren. Dhr. Dragt vraagt nogmaals om vanuit een positieve instreek de transformatie van de leegstand aan te pakken. Weth. Ten Heuw antwoord dat het college ondersteuning wil bieden bij andere mogelijkheden om een pand in te vullen, maar dat ondernemers/pandeigenaren zelf de stap moeten zetten om hierin te investeren. * T.a.v Lambertushof hebben we nog te maken met de kortlopende huurcontracten en is er voorlopig nog geen zicht op andere actie van de pandeigenaar. * Ze neemt kennis van de bespiegelingen over de markt. * Leegstand en Transformatie. We moeten eens een diepere bespiegeling houden hoe we daar mee om willen/moeten gaan. De raad wordt gevraagd om in de toekomst mee te denken over kansrijke transformaties. We moeten nieuwe kansen zoeken. * T.a.v. de warenmarkt, deze is belangrijk voor de binnenstad. Het is een vorm van detailhandel. De mogelijkheden onderzoeken hoe dat een betere kwaliteit kan krijgen. Mogelijk dat dat iets breder in de nota beschreven moet worden. Een kwalitatief goede markt, heeft ook een aantrekkingskracht op zaterdag. Er zijn gesprekken gaande met de betrokken partijen (o.a. de marktbond en stichting centrummanagement) om elkaar te versterken. * Horecaplein. Actualisatie van de Horecavisie volgt na deze visie. Het is complementair aan elkaar. De Horecavisie gaat dieper in op de horecaontwikkeling. * Doelgericht winkelen i.r.t. de perifere locaties. Een aantal fracties maakt zich zorgen om t Plein en dat mensen die daar komen niet naar de binnenstad komen. Koopstromen wijzen uit dat Plein een regionale aantrekkingskracht heeft. Bovendien trekken ook andere binnensteden (o.a Almelo en Enschede) ook minder bezoekers, en dit is niet alleen de aantrekkingskracht van Plein. * De nieuwe winkeltijden moeten een plek krijgen in de verordening. Deze komt in januari/februari naar de commissie en raad. Ze constateert dat er in de commissie verschil van inzicht bestaat over de zondagsopening. * T.a.v. de MAKRO ziet het College niet meer mogelijkheden dan die in de nota zijn beschreven om met de concurrerende positie van de MAKRO om te gaan. De MAKRO is een groothandel en valt dus niet onder de winkeltijdenwet en de detailhandelsvisie. Concluderend constateert de wethouder brede steun voor de lijn en uitwerking van de visie. Tweede termijn: Dhr. van Grouw: Westermaat trekt toch een andersoortig bezoeker aan dan in de nota beschreven staat. En de SP is t.a.v. het Esrein voor een daling van het winkelvloeroppervlak, maar vind dat daar op dit moment niet persé getallen voor genoemd hoeven te worden. Mevr. Veneberg: vraagt naar de kinderen in relatie tot de daghoreca? De wethouder antwoord dat er speelvoorzieningen zijn in de binnenstad en dat het verder onderdeel uitmaakt van het concept van de horeca-ondernemer. Deze is daar vrij in wat zijn invulling betreft. Dhr. Dragt: t.a.v de wijzigingen in oppervlaktes van bijv Winkelcentrum Klein Driene graag in de fractie bespreken, ook in relatie tot vitaliteit van de buurt. Datzelfde geld voor de constructie van de Meijersweg, dit is een publiek-private constructie met contractuele afspraken waar je niet zomaar van af kunt stappen. Dhr. van Wakeren vult aan dat het gebrek aan visie met name richting de aantrekkelijkheid van de binnenstad is bedoeld. Dhr. Alkema: is het eens met een verlaging van de m2 winkelvloeroppervlak. Leegstand moet opgeruimd worden, alleen de gesignaleerde discrepantie is dat we dat niet alleen moeten overlaten aan de ondernemers. Wethouder ten Heuw: geeft aan dat er een sprake moet zijn van een zorgvuldige afweging van vitaliteit van de wijken in relatie tot bovenwijkse winkelcentra. Hiermee heeft de commissie de concept- detailhandelsvisie besproken en wacht zij het definitieve raadsvoorstel af. 4 Transitie Jeugdzorg, AWBZ en WMO Mevr. Kristen (programmaregisseur Programma 2 Zorg voor de mens gegarandeerd) houdt een korte inleiding en geeft daarna het woord aan dhr. Gerrit Overbeek (Afdelingshoofd WMO) die een presentatie geeft over de WMO en de kanteling. Vervolgens houdt mevr. Kristen een presentatie met uitleg en stand van zaken Transitie AWBZ. Daarna is het woord aan de commissie voor een reactie. Dhr. Alkema vraagt wat de kans van slagen is voor de mensen die nog geen gebruik maken van de AWBZ, om hoeveel personen gaat het? Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /4

20 Dhr. Klaver heeft zijn reactie op schrift en geeft mondeling een verkorte weergave. De menselijke maat betekent, mensen volgen op hun woorden. Het niet aanspreken op mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid noemen we pamperen. Onder neoliberale wind spreken we over eigen kracht. De term is dubbel. Mogelijkheden en talenten van mensen aanboren, motivatie kennen en volgen én aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Kantelen betekent pamperen veranderen in aanspreken op eigen verantwoordelijkheid dit wezenlijke aspect missen we in de toegezonden memo. Een aantal vragen/opmerkingen die wij mee willen geven zijn: * Worden tzt duidelijke criteria voor verlening van PGB aangegeven? *Worden naast de beperkingen, de motivatie en instelling, als determinanten van eigen kracht in kaart gebracht? * Hoe soepel is de gemeente in de verstrekking van tijdelijke toekenningen, bijv. aan preterminale patiënten? * Hoe gaat de gemeente om met de begeleidingsfunctie van bijv. zwakbegaafden (IQ tussen 70-85), en zijn er mogelijk nog andere kwetsbare groepen in kaart gebracht? * Wat voor consequentie heeft de korting van het macrobudget door het rijk met 5% voor het gemeentelijk budget, en kunt u dat inzichtelijk maken? Dhr. van Veen heeft zijn uitgebreide reactie op de conceptvisie die is toegezonden, op schrift. Hij heeft zich met name voorbereid op een inhoudelijke discussie over het toegezonden document, en niet zozeer op een informatieve presentatie met een korte reactieronde van de commissie. De griffie zal zijn schriftelijke inbreng overbrengen aan de betrokken ambtenaren. Hieronder volgt een korte weergave. * in eerste aanzet is het een goed document * mist de inspraak van de gebruikers in het groeidocument, vooral ook de nieuwe groepen. Deze dienen goed gehoord te worden. * Het CDA wil in ieder geval een motie aankondigen mbt het WMO-platform. * Conclusies< de transities zijn omvangrijk, ingrijpend en geen sinecure. * Vertrouwen erop dat het college op inhoud en vorm bij de uitvoering van de transities de juiste keuzes maakt, maar zullen dat nauwlettend volgen. Burgerparticipatie is nu en straks essentieel voor het welslagen van de transities. O.a. door te investeren in: - faciliteren en ondersteunen van mantelzorgers/vrijwilligers(organisaties) - wijkgerichte aanpak door wijkcentra mee te laten denken over wat zij i.h.k.v. de transities kunnen betekenen - inspraak van (nieuwe) cliënten en cliëntenbelangenorganisaties als WMO-raad - verstandige keuze s om PGB overeind te houden - investeren in verdere regionale bestuurlijke samenwerking om een adequaat kader voor toekomstige uitvoering van begeleiding en jeugdzorg te ontwikkelen. Tevens heeft hij een vraag aan de SP, hoe denken zij over de motie van landelijk SP om het budget voor begeleiding aan gemeenten beschikbaar te stellen in de vorm van een doeluitkering? Mevr. Zeninoglu dankt voor de gegeven presentatie en heeft op dit moment geen verdere vragen Mevr. Veneberg is positief t.o.v. het traject. Het groeidocument is helder. ZE vraag nog even aandacht voor de taak van het CAK, voor de mantelzorg en ondersteunt de positieve uitgangspunten. Dhr. van Doren dankt voor de goede voorlichting. Het komt uiteraard nog terug bij de commissie maar is het eens met de nu uitgezette koers van het College. In reactie op de vraag van het CDA mbt de doeluitkering geeft hij aan dat de SP Hengelo vindt dat het geld van de AWBZ die naar de WMO gaat, ook daarvoor moet worden gebruikt. Wethouder Oude Alink ondersteunt deze gedachte. Dhr. Fens geeft aan dat we nog maar aan het begin staan van dit proces. Complimenten voor het feit dat de raad zo goed wordt meegenomen, dat is erg prettig. In hoeverre zijn onze ambtenaren voorbereid op dat wat we hier gaan doen? En is het mogelijk nog een keuze om te bekijken wat we zelf gaan doen of dat we mogelijk het één en ander gaan uitbesteden? Wethouder Oude Alink geeft aan dat we samen dit proces doormaken. We nemen de tijd om op alle vragen antwoorden te geven. Uitgangspunt is om het goede te behouden en te innoveren daar waar dat nodig is. We staan rustig in dit proces en gaan ervan uit dat alles goed komt. Ze sluit af met we zijn pragmatisch, maar wel met ambitie!. 5 Rondvraag Geen. Gemeente Hengelo Commissie Sociaal, d.d. 7 december /4

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S B E S L U I T E N L I J S T - P L U S Van de openbare van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag te 19.30 uur Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00156 Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - vormend Beknopte samenvatting Beantwoording van de motie

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo dinsdag 12 april 2011

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo dinsdag 12 april 2011 Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo dinsdag 12 april 2011 Aanwezig: Kerckhaert (burgemeester), Bron, Ten Heuw, Mulder, Lievers, Oude Alink (wethouders), Licht (gemeentesecretaris),

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

BUNDEL COMMISSIE SOCIAAL. 18 mei 2011

BUNDEL COMMISSIE SOCIAAL. 18 mei 2011 BUNDEL COMMISSIE SOCIAAL 18 mei 211 GRIFFIE HENGELO Aan de leden van de raadscommissie Sociaal RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 4 mei 211 Geachte leden, Hierbij

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.059045 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Geheim Nee Visie Welgelegen Het College

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00542407 Op voorstel B&W d.d.: 23 juni 2015 Datum vergadering: 8 september 2015 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Rol gemeenteraad: Subregionale

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie