Jaarverslag Achmea Dutch Health Care Property Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Achmea Dutch Health Care Property Fund"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

2 Kerngegevens Achmea Dutch Health Care Property Fund (bedragen x 1.000) Aantal objecten Acquisities Disposities Portefeuilleomvang (inclusief financiële vaste activa) Fondsvermogen Brutohuuropbrengsten Exploitatiekosten Overige kosten Netto-omzetresultaat Bezettingsgraad financieel 100% 100% n.v.t. Direct resultaat Indirect resultaat Totaal resultaat Beschikbaar voor participanten Reeds uitgekeerd aan participanten Nog uit te keren aan participanten Financieel rendement Direct rendement 2,4% 0,7% -0,7% Indirect rendement -0,4% 0,7% 0,0% Totaal rendement 1 2,0% 1,4% -0,7% Aantal participanten Aantal participaties In enkele gevallen tellen de percentages niet juist op. Dit wordt veroorzaakt door de rekenmethode conform IPD (time-weighted). 02/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

3 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund 3/68

4 Buitensingel, Zutphen 4/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

5 Inhoudsopgave Kerngegevens 02 Voorwoord 07 Profiel van het Fonds 08 Verslag van de Beheerder Inleiding 10 Strategie 11 Marktontwikkelingen 14 Samenstelling portefeuille 18 Performance 26 Vooruitzichten 29 Risicomanagement 30 Besluiten van de Vergadering van Participanten 35 Verslag van de Raad van Toezicht Algemeen 36 Opdracht van de Raad van Toezicht 36 Belangrijkste onderwerpen in Werkzaamheden Audit Committee Leden van de Raad van Toezicht 35 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de jaarrekening 46 Overige gegevens 59 Bijlagen 1. Objectgegevens Begrippenlijst 64 Inhoudsopgave 05/68

6 6/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

7 Voorwoord De zorgmarkt is in beweging De politieke ontwikkelingen in 2012 hebben de trends in de zorgmarkt versneld. De enorme groei van het aantal senioren en de nationale zorguitgaven de afgelopen jaren heeft politieke, zorg- en vastgoedpartijen in beweging gebracht. De overheid trekt zich steeds meer terug uit de woon-zorgsector. Ouderen worden vitaler en wonen langer thuis. Door de snelle invoering van het scheiden van wonen en zorg is de vraag naar passende huisvesting verder toegenomen. Er is duidelijk sprake van een fundamentele overgangsfase in de zorgsector. Naar verwachting stijgt in de komende jaren het aantal mensen met een zorgbehoefte en daarmee de vraag naar kostenefficiënte combinaties van huisvesting en zorgverlening. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund van Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert juist daarom in de categorieën die een toenemende of veranderende vraag naar zorg(huisvesting) laten zien. Het grootste deel van de portefeuille (50%) is gericht op levensloopbestendige woningen. Daarmee wordt ingespeeld op de trend dat mensen langer thuis kunnen en willen wonen. Een kwart van de portefeuille is gealloceerd naar verpleegcomplexen, waarmee wordt ingezet op huisvesting voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben. Het resterende kwart wordt benut voor investeringen in eerstelijnszorgcentra die zorgen voor ondersteuning bij de levensloopbestendige woningen en ziekenhuisgeoriënteerd vastgoed. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund klaar voor de volgende stap Sinds 2008 speelt het Fonds in op de ontwikkelingen in de zorgmarkt. In 2010 hebben wij de belangrijke grens van een gecommitteerd belegd vermogen van 100 miljoen doorbroken. In 2012 hebben wij ingezet om objecten op te leveren aan zorginstellingen en de pijplijn van het Fonds verder te vullen met aantrekkelijke acquisities. Het rendement van het Fonds is uitgekomen op 2,0%. De komende jaren verwachten wij dat het rendement zal uitkomen op 7,0%. AIFMD heeft impact In 2012 werden de eisen en richtlijnen bekend waaraan beleggingsinstellingen moeten voldoen bij de implementatie van de Europese richtlijnen in het Nederlandse toezichtsregime. De regels staan beschreven in de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Belangrijkste onderdeel is dat de Beheerder volgens vaste procedures en administratieve processen de activiteiten voor de beleggers verricht. Daarnaast moet een Bewaarder binnen het Fonds worden aangesteld. Dit heeft naar verwachting een behoorlijke impact op de manier van opereren. De AIFMD biedt echter ook de kans om als Beheerder het onderscheid te maken en een verdere verbetering van de dienstverlening naar participanten te bewerkstelligen. De Beheerder dient per 1 juli 2014 AIFMD-compliant te zijn. Marktkansen zorgvastgoed stijgen sterk De zorgmarkt is een belangrijke groeisector in de komende decennia. Door de toenemende vergrijzing wordt de zorg voor met name ouderen steeds belangrijker. Veranderende voorkeuren van consumenten en het overheidsbeleid spelen daarbij een belangrijke rol. Syntrus Achmea Real Estate & Finance verwacht dan ook een toename in de vraag naar huisvesting waarbij de zorgcomponent flexibel kan worden ingezet. Nieuwbouw op de juiste locaties van kwalitatief hoogwaardige huisvesting laat een verwacht stabiel en sterk rendement zien voor beleggers, dat minder afhankelijk is van de economische omstandigheden. Beleggen in zorgvastgoed is daarmee een toekomstbestendige keuze. Directie Syntrus Achmea Real Estate & Finance Henk Jagersma, George Dröge, Cindy Rombouts Voorwoord 07/68

8 Profiel van het Fonds Onze missie Het Achmea Dutch Health Care Property Fund streeft naar een stabiel en duurzaam rendement uit vastgoed waarin is belegd met de gelden van de participanten. Met onze vastgoedexpertise en onze kennis van de markt zijn wij in staat om in te spelen op enerzijds de hervormingen in de zorgmarkt en anderzijds op de toenemende vergrijzing en individualisering van de zorgbehoefte in de samenleving. Door het beleggen in en het (laten) ontwikkelen van zorgvastgoed leveren wij een bijdrage aan specifieke, op de doelgroep afgestemde, woon- en/of zorgvoorzieningen. Doel van het Fonds Het Achmea Dutch Health Care Property Fund richt zich op de Nederlandse markt voor zorgvastgoed. Een schatting van de huidige marktomvang komt uit op 22 miljard. Door de sterke demografische ontwikkeling is de verwachting dat de omvang van de markt van zorgvastgoed in 2040 zal zijn toegenomen tot 46 miljard. Participanten Het Achmea Dutch Health Care Property Fund belegt primair voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het belegd vermogen van het Fonds ad 64,9 miljoen (2011: 36,5 miljoen) is verdeeld over 15 participanten (2011: 13 participanten). Beleggingsdoelstelling Het Achmea Dutch Health Care Property Fund beoogt waardevermeerdering op lange termijn alsmede inkomsten ten behoeve van zijn participanten te realiseren door te beleggen in registergoederen in de sector zorgvastgoed. Het Fonds streeft daarbij naar een optimaal rendement-risicoprofiel. Het Fonds stelt zich ten doel om op basis van een driejaarsgemiddelde ten minste een rendement van 7% per jaar te realiseren. Dit doelrendement is tevens de benchmark waartegen de behaalde rendementen van het Fonds afgezet kunnen worden. In de eerste vijf jaar van het Fonds kunnen de gerealiseerde rendementen afwijken van de eerder genoemde rendementsdoelstelling. Dit houdt verband met de opbouwfase van het Fonds. Uitgangspunten Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een core beleggingsfonds dat participanten toegang biedt tot de Nederlandse markt voor zorgvastgoed. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal: stabiele kasstroom, laag risico, waardestijging en flexibiliteit. Conform het Informatie Memorandum kan het Achmea Dutch Health Care Property Fund tot niet meer dan 25% van de boekwaarde van de activa met vreemd vermogen financieren. Ultimo 2012 is er geen vreemd vermogen aangewend om activa te financieren. Fiscale structuur Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onder voorwaarden onder worpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Voor de belangrijkste voorwaarden verwijzen wij u naar de Toelichting op de jaarrekening. De Beheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de Beheerder van het Achmea Dutch Health Care Property Fund. Met een totale vastgoedportefeuille van circa 9,7 miljard is Syntrus Achmea Real Estate & Finance een van de grootste vastgoedbeleggers in Nederland. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is actief in alle vastgoedsectoren: woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten en zorg. Het totaal aantal werknemers is 265,6 fte s per jaareinde. Door ruime ervaring in de genoemde vastgoedsectoren is expertise op het vlak van ontwikkelen, acquireren en beheer van (zorg)vastgoed volop aanwezig. 08/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

9 Fondsstructuur Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een beleggingsinstelling met een sui generisconstructie 1 gebaseerd op contractuele afspraken tussen de Beheerder (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), de Bewaarder (Stichting Achmea Dutch Health Care Property Fund) en de participanten 2. Dividendbeleid In oktober van elk jaar verricht het Achmea Dutch Health Care Property Fund een tussentijdse voorlopige winstuitkering, gebaseerd op een schatting van de Voor Uitdeling Beschikbare Winst in het voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het Fonds vervolgens een additionele voorlopige winstuitkering. Deze voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de schatting van de Voor Uitdeling Beschikbare Winst in het voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige winstuitkeringen). Uitkering van dividend vindt in beginsel plaats in de vorm van participaties. Voor de uitgifte van dergelijke participaties worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan uitkering in contanten plaatsvinden. Door het Fonds uit te keren dividenden zijn onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting. In Nederland gevestigde participanten die zelf zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, zoals pensioenfondsen, kunnen deze ingehouden dividendbelasting terugvorderen. Productkenmerken Alle belangrijke kenmerken van het Achmea Dutch Health Care Property Fund zijn uitgebreid vastgelegd in het Informatie Memorandum van het Fonds. Een exemplaar wordt u op verzoek toegestuurd. Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slotdividend vast. Indien blijkt dat de Voor Uitdeling Beschikbare Winst hoger is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan keert het Fonds vervolgens in juli een slotdividend uit. Indien blijkt dat de Voor Uitdeling Beschikbare Winst lager is dan de reeds verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor zover uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de participanten hetgeen zij te veel ontvangen hebben te retourneren voor zover uitkering in contanten plaatsvond. Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividendbeleid indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de criteria voor een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). 1 Dit is een constructie die niet als zodanig in de wet genoemd is. 2 Degene die blijkens het participantenregister gerechtigd is tot één of meer participaties. Profiel van het Fonds 09/68

10 Verslag van de Beheerder Inleiding Het afgelopen jaar is de markt voor institutioneel zorgvastgoed een volgende fase ingegaan. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund loopt voorop in deze ontwikkeling. In 2010 waren reeds de eerste tekenen zichtbaar van een kentering in zowel de zorgmarkt als de zorgvastgoedmarkt. De kentering wordt gedreven door veranderende wensen van consumenten betreffende zorghuisvesting en zorgfaciliteiten en krijgt extra brandstof door de ingezette liberalisering van de zorgmarkt. In 2011 en 2012 nam zowel de vraag vanuit consumenten naar levensloopbestendige woningen sterk toe als de vraag vanuit zorginstellingen om vastgoed te institutionaliseren. Dit wordt mede gedreven door het overheidsbeleid op de zorgsector dat een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de markt voor zorgvastgoed. Het aanbod van zorgvastgoed is inmiddels fors gestegen en heeft het Fonds in staat gesteld aantrekkelijke acquisities te verrichten. Hierbij is gebruik gemaakt van externe experts op het gebied van huisvesting in de zorg. De afgelopen jaren is ook de interesse van institutionele beleggers om te investeren in zorgvastgoed toegenomen. De unieke kenmerken van zorgvastgoed worden herkend door beleggers. Zorgvastgoed speelt in op de verwachte sterke demografische ontwikkeling en is daardoor minder conjunctuurgevoelig dan andere vastgoedcategorieën. Het risico wordt verder beperkt door stabiliteit in de verhuur aan consumenten en zorginstellingen. Bovendien vormt de alternatieve aanwendbaarheid, bijvoorbeeld als woonfunctie zonder zorgcomponent, vaak een meerwaarde. De combinatie van een aantrekkelijk rendement en beperkt risico zorgt ervoor dat de correlatie van zorgvastgoed met andere beleggings categorieën laag is en daardoor diversificatie voordelen geeft. Eveneens een uniek maat schappelijk kenmerk is dat zorgvastgoedbeleggingen voor de pensioenfondsen de mogelijkheid vormen om Nederland vergrijzingsklaar te maken en daarmee te voorzien in de behoefte aan zorg voor de doel groep van pensioenfondsen: de gepensioneerden. De komende jaren zullen in het teken blijven staan van verschuivingen in de zorgmarkt door politieke besluitvorming. Hierbij zien wij wel een voortzetting van de lijn van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen. Het beleid van het Fonds is erop gericht om het politieke risico te beperken. Een maatregel vormt het investeren in segmenten met een beperkte invloed van de overheid. Bovendien vormt de alternatieve aanwendbaarheid, bijvoorbeeld als woonfunctie zonder zorgcomponent, een belangrijke overweging in de acquisitie en bouw van zorgobjecten. In 2012 is de exploitatieportefeuille verder uitgebreid. De vijf objecten in de exploitatieportefeuille genereren inmiddels huurinkomsten. Het Fonds heeft in 2012 een totaal financieel rendement behaald van 2,0% (2011: 1,4%). Dit rendement is toe te schrijven aan de huur inkomsten en waarde ontwikkeling van objecten in het Fonds. Het jaarverslag over 2012 van het Achmea Dutch Health Care Property Fund bevat het Verslag van de Beheerder, de jaarrekening (balans, winst-enverliesrekening, kasstroomoverzicht en toelichting op de jaarrekening) en de overige gegevens, waaronder de controleverklaring van de onafhankelijke externe accountant. Het jaarverslag gaat in op de strategie van het Fonds, de ontwikkelingen in 2012 en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan risicomanagement. Ten slotte wordt ingegaan op de besluiten van de Vergadering van Participanten en is een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. 10/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

11 Strategie Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is opgericht op 4 april 2008 als sectoraal fonds met als doel te investeren in zorgvastgoed in Nederland. Beleggingsbeleid Het Fonds wil inspelen op de kansen die zich voordoen op de markt van zorgvastgoed. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille over de twee hoofdsegmenten Care en Cure. Het segment Care is gericht op verpleging en verzorging. In dit segment vallen onder meer woonzorg, verpleegcomplexen, eerstelijnszorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke gehandicaptenzorg. Het segment Cure is gericht op genezen en in dit segment vallen onder meer ziekenhuizen, private klinieken en zelfstandige behandelcentra. De doelstellingen van het Fonds zijn het behalen van een aantrekkelijk rendement tegen een beperkt risico. Het Fonds stelt zich ten doel om op basis van een driejaarsgemiddelde ten minste een rendement van 7% per jaar te realiseren. Het verwachte totaalrendement bestaat grotendeels uit directe (huur-) inkomsten. Dit doelrendement is tevens de benchmark waartegen de behaalde rendementen van het Fonds afgezet kunnen worden. Portefeuillebeleid Een modelportefeuille is opgesteld aan de hand waarvan acquisities voor het Fonds worden verricht. Door het ontbreken van objectieve (markt)gegevens is de portefeuille opgesteld op basis van de kwalitatieve risico s die wij in de markt onderkennen. De marktverkenningen geven aan om de focus te leggen op de care-sector. Deze focus wordt vooral ingegeven door de verwachte goede spreiding, zowel in objectomvang, huurders als regio, terwijl in de cure-sector (en dan met name de ziekenhuizen) veelal sprake is van omvangrijke gebouwen die zeer gebruiksspecifiek zijn opgezet. Tegen deze achtergrond is driekwart naar de care-sector gealloceerd en een kwart van de Streefportefeuille 15% 10% Levensloopbestendige woningen Intramurale zorgvoorzieningen Eerstelijnszorgcentra Ziekenhuisgeoriënteerd vastgoed 50% 25% Verslag van de Beheerder 11/68

12 portefeuille naar de cure-sector. Vervolgens is deze onderverdeling doorvertaald naar de verschillende segmenten. Dit heeft geresulteerd in een onderverdeling van de streefportefeuille naar levensloopbestendige woningen (50% van de portefeuille), intramurale zorgvoorzieningen (25%), eerstelijnszorgcentra (15%) en ziekenhuisgeoriënteerd vastgoed (10%). Onderliggend is het van belang bij de selectie van objecten voor het Fonds de objectspecifieke risico s, mogelijkheden en ontwikkelingen in te schatten. Het is bijvoorbeeld te verwachten dat in de curesector nieuwe initiatieven worden ontplooid, zoals het inrichten van zelfstandige behandelcentra (ZBC s), die vanuit vastgoedoogpunt in courante gebouwen gehuisvest kunnen zijn. De lengte van het huurcontract, de kwaliteit van de huurder, de vooruitzichten voor het marktsegment, de kwaliteit van de locatie voor de huidige en toekomstige functie en de mogelijkheden van functieverandering van het vastgoed zijn de belangrijkste criteria bij de objectselectie. Objectbeleid Naast een weloverwogen portefeuillebeleid vormt het objectbeleid een tweede motor voor het rendement van het Achmea Dutch Health Care Property Fund. Het objectbeleid kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een doordacht aan- en verkoopbeleid van objecten. Het tweede onderdeel betreft actief management van de portefeuille. Objecten worden aangekocht in lijn met het bovenstaande portefeuillebeleid, waarbij de focus ligt of het object inspeelt op de (zorg)behoefte van bewoners, de kwaliteit van de locatie, het object en de huurders. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt aandacht besteed aan een afgewogen samenstelling van huurders naar contractduur en segment. Gezien de opstartfase van het Fonds is er geen sprake van het verkopen van objecten. Actief management betreft een samenspel tussen het realiseren van maximale huurverhogingen en beperking van de leegstandsrisico s om de waarde te maximaliseren. Dit wordt bereikt door goede contacten te onderhouden met de huurders en andere relevante partijen in de (zorg)markt. Onderscheidende kenmerken Het Fonds heeft een aantal onderscheidende kenmerken ten opzichte van andere (vastgoed-) categorieën. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is dat het Fonds inspeelt op demografische ontwikkelingen. Zoals eerder beschreven is de demografische trend voor de korte en lange termijn (zeer) positief te noemen. Ook is de verwachting dat de intensiteit in de zorgverlening, vooral in de ouderenzorg, zal toenemen. Hierdoor is het Fonds duidelijk minder conjunctuurgevoelig dan andere vastgoedcategorieën. Naast minder gevoeligheid voor economische schommelingen is het risico van een belegging in het Fonds beperkt door de looptijd van de huurcontracten. In zorgvastgoed is het gebruikelijk om langlopende huurcontracten af te sluiten, waarbij looptijden van 20 jaar geen uitzondering zijn. De combinatie van een aantrekkelijk rendement, beperkte conjunctuurgevoeligheid én beperkt risico door langlopende huurcontracten, zorgt ervoor dat de rendementen van zorgvastgoed laag gecorreleerd zijn met andere beleggingscategorieën, zoals de traditionele vastgoedsegmenten, maar ook met beleggingen in aandelen en obligaties. Hierdoor kan een aanzienlijk diversificatievoordeel worden behaald door zorgvastgoed toe te voegen aan de portefeuille. Door de sterke relatie met een primaire levensbehoefte (zorgproducten en -diensten) speelt het Fonds tevens in op het thema maatschappelijk betrokken beleggen. 12/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

13 Duurzaamheid Duurzaam zorgvastgoed draagt in de ogen van de Beheerder bij aan een beter milieu, een lange levensduur, huurdertevredenheid en waardeontwikkeling. Een duurzame zorgvastgoedportefeuille is noodzakelijk om ook in de toekomst goede rendementen te kunnen blijven behalen. Demografische trends (vergrijzing) zullen leiden tot een groeiende vraag naar zorgvastgoed in Nederland. Deze vraag dient te worden beantwoord met duurzame vastgoedconcepten. Comfort, alternatieve aanwendbaarheid, een goede milieuprestatie, belevingswaarde en bereikbaarheid zijn hierbij enkele essentiële voorwaarden. Het Fonds richt zich daarom op het verduurzamen van de bestaande portefeuille en het stellen van eisen aan acquisities. In deze paragraaf volgt een overzicht van de voortgang van beleid gedurende Ontwikkeling meetinstrument Daarnaast zullen acquisities in de toekomst beoordeeld gaan worden op hun duurzaamheidsprestatie in brede zin. Op dit moment is er echter nog geen geschikt meetinstrument op de markt waarmee zorgvastgoed kan worden beoordeeld. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een gebruiksfunctie voor zorgvastgoed binnen GPR Gebouw, een van de bekendste meetinstrumenten op de Nederlandse markt. Deze tool wordt momenteel gebruikt voor woningen en kantoren. Als enige vastgoedbelegger is de Beheerder hierbij betrokken. Bij gebleken geschiktheid zullen acquisities voor het Fonds in de toekomst met GPR Gebouw voor zorgvastgoed worden beoordeeld op vijf duurzaamheidsaspecten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bestaande portefeuille Het Fonds bestaat uit relatief jonge objecten. Hierdoor voldoet het vastgoed aan de huidige wensen en eisen met betrekking tot duurzaamheid. De bestaande portefeuille wordt verduurzaamd waar dat op een rendabele manier mogelijk is: bij natuurlijk onderhoud, bij renovatie of bij huurmutatie. De Beheerder stelt eisen aan de duurzaamheidsprestatie van acquisities. Zorgvastgoed dat wordt toegevoegd aan de portefeuille dient te voldoen aan: Minimaal een energielabel C. Duurzaamheidscriteria uit het Programma van Eisen, bijvoorbeeld het gebruik van FSC-gecertificeerd hout en energiezuinige verlichtingsarmaturen. Verslag van de Beheerder 13/68

14 Marktontwikkelingen Zorgvastgoed 2012 Inleiding 2012 is een belangrijk jaar geweest voor de zorgsector. Het is een jaar waarin, na zes jaar voorbereiding, de eerste elementen van marktwerking in de zorg voor het eerst echt zichtbaar werden. Vanaf 1 januari 2012 krijgen zorginstellingen (in de care-sector) voortaan een huisvestingsvergoeding per cliënt in plaats van per gebouw. Daarbij werd in het Lenteakkoord besloten dat het scheiden van wonen en zorg voor mensen met een beperkte zorgbehoefte definitief wordt ingevoerd. Bij de vorming van het kabinet Rutte II kregen deze care-patiënten met de lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP 1 tot en met 4) meer vrijheid bij de keuze van hun huisvesting. Gebruikersmarkt Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en ABF Research zijn er in Nederland ruim 2,71 miljoen 65-plussers in Dit is circa 16% van de totale bevolking en ruim personen meer dan in Bijna de helft van alle 65-plussers, ongeveer 1,2 miljoen, is ouder dan 75 jaar. Op dit moment is dat de gangbare leeftijdsgrens waarbij ouderen beslissen om te verhuizen naar een geschikte woning (met bredere deuren, ruime doucheruimte, gelijkvloers) vanwege het hogere wooncomfort en de veel mindere onderhoudsverplichtingen. Wanneer de zorgbehoefte groter wordt, kan men kiezen voor verzorgd wonen, waarbij onder andere diensten in de administratieve ondersteuning en het verzorgen van de dagelijkse boodschappen worden aangeboden. In deze fase is het zelfstandigheidsniveau nog relatief hoog, waardoor zelfstandig wonen goed mogelijk is. Eind 2012 waren er in Nederland circa 1,85 miljoen woningen geschikt voor 75-plussers en (licht) gehandicapten, inclusief een klein deel verzorgd wonen. De totale vraag bedraagt echter ruim 2,0 miljoen. Hiermee is het tekort aan geschikte woningen opgelopen van circa in 2011 tot ruim woningen in Het aantal senioren t.o.v. de totale bevolking (x miljoen) 20 Totale bevolking 65-plussers jaar 75 jaar en ouder Bronnen: CBS statistiek bevolking - bewerking ABF Research B.V., Fortuna 2012 prognose Wonen met zorg, ABF Research - Primos prognose /68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

15 Onder druk van de invoering van marktwerking heeft een toenemend aantal zorginstellingen hun vastgoed afgestoten aan vastgoedbeleggers en vervolgens teruggehuurd. De zorgpartijen maken zo vermogen vrij om zich te kunnen focussen op hun kerndoel: het leveren van goede zorg. Ook bij nieuwbouw wordt vaker gekozen voor samenwerking met institutionele investeerders. Nieuw ontwikkeld zorgvastgoed wordt daarbij steeds meer aangepast aan de woonbehoefte van de nieuwe generatie ouderen. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar indien nodig willen ze daarbij wel een beroep kunnen doen op zorgvoorzieningen. Met nieuwe ontwikkelingen wordt hierop ingespeeld. Bij een levensloopbestendig complex zien we in een complex een mix van zelfstandige woningen zonder zorgcomponent, intramurale woningen voor als er wel zware zorg noodzakelijk is en een gezondheidscentrum voor simpele behandelingen. Omdat ouderen steeds langer vitaal zijn, zijn in nieuwbouwcomplexen, naast de woon- en de zorgfunctie, vaak ook winkels en andere meer servicegerichte functies aanwezig, zoals een kapper. Met de komst van nieuwe zorgcomplexen kiezen steeds minder ouderen voor verzorgingshuizen, als ze al kiezen om hun bestaande woning te verlaten. Het gevolg is dat de verzorgingshuizen meer en meer leeg raken. De verzorgingshuizen zijn vaak nog niet afgeschreven. De relatief hoge boekwaarde staat herontwikkeling van de leegkomende verzorgingshuizen in de weg, zodat de gebouwen bijna letterlijk een blok aan het been van de zorginstellingen worden. In De agenda voor de zorg (september 2012) dringen diverse grote partijen in de zorg, zoals ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland daarom aan op nieuwe mogelijkheden om vreemd kapitaal aan te kunnen trekken. Op dit vlak wachten de zorgpartijen momenteel nog op reactie van de overheid. Vraag en aanbod van geschikte woningen en verzorgd wonen (x miljoen huishoudens) Aanbod van verzorgd wonen Vraag naar verzorgd wonen Aanbod van overige geschikte woningen Vraag naar overige geschikte woningen 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bronnen: CBS statistiek bevolking - bewerking ABF Research B.V., Fortuna 2012 prognose Wonen met zorg, ABF Research - Primos prognose 2011 Verslag van de Beheerder 15/68

16 Beleggersmarkt Mede door de boekwaardeproblematiek, de onzekerheid over de politieke agenda en besluitvorming groeit de zorgvastgoedsector fors maar minder snel dan men op basis van de stijgende kosten in de zorg zou verwachten. De aanhoudende groei van de zorgsector, gedreven door de vergrijzing, maakt dat de belangstelling voor beleggen in zorgvastgoed nog steeds toeneemt. Behalve Syntrus Achmea Real Estate & Finance onderzoeken daarom nu ook andere institutionele beleggers de mogelijkheid om een zorgvastgoedfonds op te richten. Ook diverse private beleggers zijn actief binnen het zorgvastgoed. Het totale investeringsvolume binnen de sector is op dit moment nog moeilijk exact vast te stellen, omdat het zorggerelateerde vastgoed deel uitmaakt van verschillende vastgoedsectoren en fondsen (waaronder woningen en kantoren). De gerealiseerde BAR (bruto-aanvangsrendement) voor zorgvastgoed schommelt tussen 5,2% (voor woningen) en 7,4% (voor aan zorg gerelateerde kantoren). Binnen de intramurale sector ligt de BAR ergens tussen de 6,0% en 7,2%, afhankelijk van de kwaliteit van de locatie en de mogelijkheid van herbestemming. Korte blik naar de toekomst Steeds vaker weten zorgpartijen en institutionele investeerders elkaar te vinden bij de ontwikkeling van zorgvastgoed. Partijen spreken steeds beter elkaars taal. Gezien de snel groeiende zorgsector ligt er een enorme potentie om het aantal investeringen vanuit pensioenfondsen in de zorgsector te vergroten. Bij investeringen in de zorg dienen maatschappelijke trends en politieke ontwikkelingen zorgvuldig gevolgd te worden. Een deel van het zorgvastgoed blijft zeer courant, maar een deel van het bestaande zorgvastgoed zal zijn waarde verliezen. De traditionele verzorgingstehuizen zijn hier een goed voorbeeld van. Vastgoed in gebruik door zorginstellingen (x miljoen m 2 ) 90 Cure Care intramuraal Care extramuraal Bron: BAG bewerking EIB 16/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

17 Het Achmea Dutch Health Care Property Fund ziet voor de toekomst de meeste waarde in appartementencomplexen waarin service en zorg facultatief en gecombineerd worden aangeboden. Senioren kunnen op deze manier zo lang mogelijk zelfstandig wonen en pas overschakelen naar zorg als dat echt noodzakelijk is. Net als bij reguliere woningbouw is daarbij wel de kwaliteit van de woonomgeving en het voorzieningenniveau in de directe omgeving van belang voor de toekomstwaarde van de appartementencomplexen. Verslag van de Beheerder 17/68

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Retail Property Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007 Aantal objecten 64 75 66 65 83 Acquisities en investeringen

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2013 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 15 JAARREKENING 30 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten

Jaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Jaarverslag Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Inhoudsopgave Belangrijkste gebeurtenissen 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten 5 Altera Vastgoed: sectoraal vastgoedfonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 LEYENBURG WONINGFONDS C.V.

JAARVERSLAG 2014 LEYENBURG WONINGFONDS C.V. Leyenburg Woningfonds CV Jaarverslag 2014» ³ ² ¹»³»² JAARVERSLAG 2014 LEYENBURG WONINGFONDS C.V. Het jaar 2014 is voor Leyenburg Woningfonds C.V. (het fonds) grosso modo verlopen met een nulresultaat,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bericht van de directievoorzitter 6 1. Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

Investeren in zorgvastgoed

Investeren in zorgvastgoed Investeren in zorgvastgoed Katwijk, Zeehos www.syntrusachmea.nl Inhoudsopgave 01. Samenvatting 03 02. Inleiding 04 03. Definitie zorgvastgoed 05 04. Drempels voor investeringen in zorgvastgoed 10 05. Risico

Nadere informatie

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda Jaarverslag 2010 nsi jaarverslag 2010 Algemene gegevens Raad van commissarissen H. Habas, voorzitter Drs. H.J. van den Bosch ra, secretaris Mr. G.L.B. de Greef mre Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude, vicevoorzitter

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001 Jaarverslag 2001 1 2 Inhoudsopgave kantoorgebouw aan de Dr. van Deenweg te Zwolle Algemene gegevens 3 Algemene gegevens 3 Financiële kerngegevens 5 Profiel 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Inhoudsopgave. Voorwoord van de voorzitter

Jaarbericht 2014. Inhoudsopgave. Voorwoord van de voorzitter Jaarbericht 2014 Jaarbericht 2014 Inhoudsopgave 2 Voorwoord van de voorzitter 4 Rabo Vastgoedgroep in 2014 4 Kerncijfers 4 Bestuur en toezicht per 31 december 2014 5 Organogram 6 Kerngegevens 8 Marktontwikkelingen

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Introductie: strategische uitdagingen 6. 2 De meerwaarde van vastgoedbeleggingen 8

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Introductie: strategische uitdagingen 6. 2 De meerwaarde van vastgoedbeleggingen 8 s t r at e g i s c h e k e u z e s v o o r 2 0 1 1-2 0 1 3 B e l e g g i n g s n o ta va s t g o e d e n h y p o t h e k e n Inhoud Voorwoord 5 1 Introductie: strategische uitdagingen 6 2 De meerwaarde

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder,

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder, Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). De Nederlandse economie vertoonde in 2013 eindelijk tekenen van herstel.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 NSI N.V.

Jaarverslag 2011 NSI N.V. 2011 Jaarverslag 2011 NSI N.V. Jaarverslag 2011 2 nsi jaarverslag 2011 algemeen Een enerverend fusiejaar Het boekjaar 2011 is voor NSI historisch geweest. Door de fusie met VastNed Offices/Industrial (VNOI)

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie