Jaarverslag Achmea Dutch Health Care Property Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Achmea Dutch Health Care Property Fund"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

2 Kerngegevens Achmea Dutch Health Care Property Fund (bedragen x 1.000) Aantal objecten Acquisities Disposities Portefeuilleomvang (inclusief financiële vaste activa) Fondsvermogen Brutohuuropbrengsten Exploitatiekosten Overige kosten Netto-omzetresultaat Bezettingsgraad financieel 100% 100% n.v.t. Direct resultaat Indirect resultaat Totaal resultaat Beschikbaar voor participanten Reeds uitgekeerd aan participanten Nog uit te keren aan participanten Financieel rendement Direct rendement 2,4% 0,7% -0,7% Indirect rendement -0,4% 0,7% 0,0% Totaal rendement 1 2,0% 1,4% -0,7% Aantal participanten Aantal participaties In enkele gevallen tellen de percentages niet juist op. Dit wordt veroorzaakt door de rekenmethode conform IPD (time-weighted). 02/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

3 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund 3/68

4 Buitensingel, Zutphen 4/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

5 Inhoudsopgave Kerngegevens 02 Voorwoord 07 Profiel van het Fonds 08 Verslag van de Beheerder Inleiding 10 Strategie 11 Marktontwikkelingen 14 Samenstelling portefeuille 18 Performance 26 Vooruitzichten 29 Risicomanagement 30 Besluiten van de Vergadering van Participanten 35 Verslag van de Raad van Toezicht Algemeen 36 Opdracht van de Raad van Toezicht 36 Belangrijkste onderwerpen in Werkzaamheden Audit Committee Leden van de Raad van Toezicht 35 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de jaarrekening 46 Overige gegevens 59 Bijlagen 1. Objectgegevens Begrippenlijst 64 Inhoudsopgave 05/68

6 6/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

7 Voorwoord De zorgmarkt is in beweging De politieke ontwikkelingen in 2012 hebben de trends in de zorgmarkt versneld. De enorme groei van het aantal senioren en de nationale zorguitgaven de afgelopen jaren heeft politieke, zorg- en vastgoedpartijen in beweging gebracht. De overheid trekt zich steeds meer terug uit de woon-zorgsector. Ouderen worden vitaler en wonen langer thuis. Door de snelle invoering van het scheiden van wonen en zorg is de vraag naar passende huisvesting verder toegenomen. Er is duidelijk sprake van een fundamentele overgangsfase in de zorgsector. Naar verwachting stijgt in de komende jaren het aantal mensen met een zorgbehoefte en daarmee de vraag naar kostenefficiënte combinaties van huisvesting en zorgverlening. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund van Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert juist daarom in de categorieën die een toenemende of veranderende vraag naar zorg(huisvesting) laten zien. Het grootste deel van de portefeuille (50%) is gericht op levensloopbestendige woningen. Daarmee wordt ingespeeld op de trend dat mensen langer thuis kunnen en willen wonen. Een kwart van de portefeuille is gealloceerd naar verpleegcomplexen, waarmee wordt ingezet op huisvesting voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben. Het resterende kwart wordt benut voor investeringen in eerstelijnszorgcentra die zorgen voor ondersteuning bij de levensloopbestendige woningen en ziekenhuisgeoriënteerd vastgoed. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund klaar voor de volgende stap Sinds 2008 speelt het Fonds in op de ontwikkelingen in de zorgmarkt. In 2010 hebben wij de belangrijke grens van een gecommitteerd belegd vermogen van 100 miljoen doorbroken. In 2012 hebben wij ingezet om objecten op te leveren aan zorginstellingen en de pijplijn van het Fonds verder te vullen met aantrekkelijke acquisities. Het rendement van het Fonds is uitgekomen op 2,0%. De komende jaren verwachten wij dat het rendement zal uitkomen op 7,0%. AIFMD heeft impact In 2012 werden de eisen en richtlijnen bekend waaraan beleggingsinstellingen moeten voldoen bij de implementatie van de Europese richtlijnen in het Nederlandse toezichtsregime. De regels staan beschreven in de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Belangrijkste onderdeel is dat de Beheerder volgens vaste procedures en administratieve processen de activiteiten voor de beleggers verricht. Daarnaast moet een Bewaarder binnen het Fonds worden aangesteld. Dit heeft naar verwachting een behoorlijke impact op de manier van opereren. De AIFMD biedt echter ook de kans om als Beheerder het onderscheid te maken en een verdere verbetering van de dienstverlening naar participanten te bewerkstelligen. De Beheerder dient per 1 juli 2014 AIFMD-compliant te zijn. Marktkansen zorgvastgoed stijgen sterk De zorgmarkt is een belangrijke groeisector in de komende decennia. Door de toenemende vergrijzing wordt de zorg voor met name ouderen steeds belangrijker. Veranderende voorkeuren van consumenten en het overheidsbeleid spelen daarbij een belangrijke rol. Syntrus Achmea Real Estate & Finance verwacht dan ook een toename in de vraag naar huisvesting waarbij de zorgcomponent flexibel kan worden ingezet. Nieuwbouw op de juiste locaties van kwalitatief hoogwaardige huisvesting laat een verwacht stabiel en sterk rendement zien voor beleggers, dat minder afhankelijk is van de economische omstandigheden. Beleggen in zorgvastgoed is daarmee een toekomstbestendige keuze. Directie Syntrus Achmea Real Estate & Finance Henk Jagersma, George Dröge, Cindy Rombouts Voorwoord 07/68

8 Profiel van het Fonds Onze missie Het Achmea Dutch Health Care Property Fund streeft naar een stabiel en duurzaam rendement uit vastgoed waarin is belegd met de gelden van de participanten. Met onze vastgoedexpertise en onze kennis van de markt zijn wij in staat om in te spelen op enerzijds de hervormingen in de zorgmarkt en anderzijds op de toenemende vergrijzing en individualisering van de zorgbehoefte in de samenleving. Door het beleggen in en het (laten) ontwikkelen van zorgvastgoed leveren wij een bijdrage aan specifieke, op de doelgroep afgestemde, woon- en/of zorgvoorzieningen. Doel van het Fonds Het Achmea Dutch Health Care Property Fund richt zich op de Nederlandse markt voor zorgvastgoed. Een schatting van de huidige marktomvang komt uit op 22 miljard. Door de sterke demografische ontwikkeling is de verwachting dat de omvang van de markt van zorgvastgoed in 2040 zal zijn toegenomen tot 46 miljard. Participanten Het Achmea Dutch Health Care Property Fund belegt primair voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het belegd vermogen van het Fonds ad 64,9 miljoen (2011: 36,5 miljoen) is verdeeld over 15 participanten (2011: 13 participanten). Beleggingsdoelstelling Het Achmea Dutch Health Care Property Fund beoogt waardevermeerdering op lange termijn alsmede inkomsten ten behoeve van zijn participanten te realiseren door te beleggen in registergoederen in de sector zorgvastgoed. Het Fonds streeft daarbij naar een optimaal rendement-risicoprofiel. Het Fonds stelt zich ten doel om op basis van een driejaarsgemiddelde ten minste een rendement van 7% per jaar te realiseren. Dit doelrendement is tevens de benchmark waartegen de behaalde rendementen van het Fonds afgezet kunnen worden. In de eerste vijf jaar van het Fonds kunnen de gerealiseerde rendementen afwijken van de eerder genoemde rendementsdoelstelling. Dit houdt verband met de opbouwfase van het Fonds. Uitgangspunten Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een core beleggingsfonds dat participanten toegang biedt tot de Nederlandse markt voor zorgvastgoed. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal: stabiele kasstroom, laag risico, waardestijging en flexibiliteit. Conform het Informatie Memorandum kan het Achmea Dutch Health Care Property Fund tot niet meer dan 25% van de boekwaarde van de activa met vreemd vermogen financieren. Ultimo 2012 is er geen vreemd vermogen aangewend om activa te financieren. Fiscale structuur Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onder voorwaarden onder worpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Voor de belangrijkste voorwaarden verwijzen wij u naar de Toelichting op de jaarrekening. De Beheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de Beheerder van het Achmea Dutch Health Care Property Fund. Met een totale vastgoedportefeuille van circa 9,7 miljard is Syntrus Achmea Real Estate & Finance een van de grootste vastgoedbeleggers in Nederland. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is actief in alle vastgoedsectoren: woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten en zorg. Het totaal aantal werknemers is 265,6 fte s per jaareinde. Door ruime ervaring in de genoemde vastgoedsectoren is expertise op het vlak van ontwikkelen, acquireren en beheer van (zorg)vastgoed volop aanwezig. 08/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

9 Fondsstructuur Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een beleggingsinstelling met een sui generisconstructie 1 gebaseerd op contractuele afspraken tussen de Beheerder (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), de Bewaarder (Stichting Achmea Dutch Health Care Property Fund) en de participanten 2. Dividendbeleid In oktober van elk jaar verricht het Achmea Dutch Health Care Property Fund een tussentijdse voorlopige winstuitkering, gebaseerd op een schatting van de Voor Uitdeling Beschikbare Winst in het voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het Fonds vervolgens een additionele voorlopige winstuitkering. Deze voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de schatting van de Voor Uitdeling Beschikbare Winst in het voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige winstuitkeringen). Uitkering van dividend vindt in beginsel plaats in de vorm van participaties. Voor de uitgifte van dergelijke participaties worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan uitkering in contanten plaatsvinden. Door het Fonds uit te keren dividenden zijn onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting. In Nederland gevestigde participanten die zelf zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, zoals pensioenfondsen, kunnen deze ingehouden dividendbelasting terugvorderen. Productkenmerken Alle belangrijke kenmerken van het Achmea Dutch Health Care Property Fund zijn uitgebreid vastgelegd in het Informatie Memorandum van het Fonds. Een exemplaar wordt u op verzoek toegestuurd. Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slotdividend vast. Indien blijkt dat de Voor Uitdeling Beschikbare Winst hoger is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan keert het Fonds vervolgens in juli een slotdividend uit. Indien blijkt dat de Voor Uitdeling Beschikbare Winst lager is dan de reeds verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor zover uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de participanten hetgeen zij te veel ontvangen hebben te retourneren voor zover uitkering in contanten plaatsvond. Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividendbeleid indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de criteria voor een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). 1 Dit is een constructie die niet als zodanig in de wet genoemd is. 2 Degene die blijkens het participantenregister gerechtigd is tot één of meer participaties. Profiel van het Fonds 09/68

10 Verslag van de Beheerder Inleiding Het afgelopen jaar is de markt voor institutioneel zorgvastgoed een volgende fase ingegaan. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund loopt voorop in deze ontwikkeling. In 2010 waren reeds de eerste tekenen zichtbaar van een kentering in zowel de zorgmarkt als de zorgvastgoedmarkt. De kentering wordt gedreven door veranderende wensen van consumenten betreffende zorghuisvesting en zorgfaciliteiten en krijgt extra brandstof door de ingezette liberalisering van de zorgmarkt. In 2011 en 2012 nam zowel de vraag vanuit consumenten naar levensloopbestendige woningen sterk toe als de vraag vanuit zorginstellingen om vastgoed te institutionaliseren. Dit wordt mede gedreven door het overheidsbeleid op de zorgsector dat een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de markt voor zorgvastgoed. Het aanbod van zorgvastgoed is inmiddels fors gestegen en heeft het Fonds in staat gesteld aantrekkelijke acquisities te verrichten. Hierbij is gebruik gemaakt van externe experts op het gebied van huisvesting in de zorg. De afgelopen jaren is ook de interesse van institutionele beleggers om te investeren in zorgvastgoed toegenomen. De unieke kenmerken van zorgvastgoed worden herkend door beleggers. Zorgvastgoed speelt in op de verwachte sterke demografische ontwikkeling en is daardoor minder conjunctuurgevoelig dan andere vastgoedcategorieën. Het risico wordt verder beperkt door stabiliteit in de verhuur aan consumenten en zorginstellingen. Bovendien vormt de alternatieve aanwendbaarheid, bijvoorbeeld als woonfunctie zonder zorgcomponent, vaak een meerwaarde. De combinatie van een aantrekkelijk rendement en beperkt risico zorgt ervoor dat de correlatie van zorgvastgoed met andere beleggings categorieën laag is en daardoor diversificatie voordelen geeft. Eveneens een uniek maat schappelijk kenmerk is dat zorgvastgoedbeleggingen voor de pensioenfondsen de mogelijkheid vormen om Nederland vergrijzingsklaar te maken en daarmee te voorzien in de behoefte aan zorg voor de doel groep van pensioenfondsen: de gepensioneerden. De komende jaren zullen in het teken blijven staan van verschuivingen in de zorgmarkt door politieke besluitvorming. Hierbij zien wij wel een voortzetting van de lijn van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen. Het beleid van het Fonds is erop gericht om het politieke risico te beperken. Een maatregel vormt het investeren in segmenten met een beperkte invloed van de overheid. Bovendien vormt de alternatieve aanwendbaarheid, bijvoorbeeld als woonfunctie zonder zorgcomponent, een belangrijke overweging in de acquisitie en bouw van zorgobjecten. In 2012 is de exploitatieportefeuille verder uitgebreid. De vijf objecten in de exploitatieportefeuille genereren inmiddels huurinkomsten. Het Fonds heeft in 2012 een totaal financieel rendement behaald van 2,0% (2011: 1,4%). Dit rendement is toe te schrijven aan de huur inkomsten en waarde ontwikkeling van objecten in het Fonds. Het jaarverslag over 2012 van het Achmea Dutch Health Care Property Fund bevat het Verslag van de Beheerder, de jaarrekening (balans, winst-enverliesrekening, kasstroomoverzicht en toelichting op de jaarrekening) en de overige gegevens, waaronder de controleverklaring van de onafhankelijke externe accountant. Het jaarverslag gaat in op de strategie van het Fonds, de ontwikkelingen in 2012 en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan risicomanagement. Ten slotte wordt ingegaan op de besluiten van de Vergadering van Participanten en is een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. 10/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

11 Strategie Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is opgericht op 4 april 2008 als sectoraal fonds met als doel te investeren in zorgvastgoed in Nederland. Beleggingsbeleid Het Fonds wil inspelen op de kansen die zich voordoen op de markt van zorgvastgoed. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille over de twee hoofdsegmenten Care en Cure. Het segment Care is gericht op verpleging en verzorging. In dit segment vallen onder meer woonzorg, verpleegcomplexen, eerstelijnszorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke gehandicaptenzorg. Het segment Cure is gericht op genezen en in dit segment vallen onder meer ziekenhuizen, private klinieken en zelfstandige behandelcentra. De doelstellingen van het Fonds zijn het behalen van een aantrekkelijk rendement tegen een beperkt risico. Het Fonds stelt zich ten doel om op basis van een driejaarsgemiddelde ten minste een rendement van 7% per jaar te realiseren. Het verwachte totaalrendement bestaat grotendeels uit directe (huur-) inkomsten. Dit doelrendement is tevens de benchmark waartegen de behaalde rendementen van het Fonds afgezet kunnen worden. Portefeuillebeleid Een modelportefeuille is opgesteld aan de hand waarvan acquisities voor het Fonds worden verricht. Door het ontbreken van objectieve (markt)gegevens is de portefeuille opgesteld op basis van de kwalitatieve risico s die wij in de markt onderkennen. De marktverkenningen geven aan om de focus te leggen op de care-sector. Deze focus wordt vooral ingegeven door de verwachte goede spreiding, zowel in objectomvang, huurders als regio, terwijl in de cure-sector (en dan met name de ziekenhuizen) veelal sprake is van omvangrijke gebouwen die zeer gebruiksspecifiek zijn opgezet. Tegen deze achtergrond is driekwart naar de care-sector gealloceerd en een kwart van de Streefportefeuille 15% 10% Levensloopbestendige woningen Intramurale zorgvoorzieningen Eerstelijnszorgcentra Ziekenhuisgeoriënteerd vastgoed 50% 25% Verslag van de Beheerder 11/68

12 portefeuille naar de cure-sector. Vervolgens is deze onderverdeling doorvertaald naar de verschillende segmenten. Dit heeft geresulteerd in een onderverdeling van de streefportefeuille naar levensloopbestendige woningen (50% van de portefeuille), intramurale zorgvoorzieningen (25%), eerstelijnszorgcentra (15%) en ziekenhuisgeoriënteerd vastgoed (10%). Onderliggend is het van belang bij de selectie van objecten voor het Fonds de objectspecifieke risico s, mogelijkheden en ontwikkelingen in te schatten. Het is bijvoorbeeld te verwachten dat in de curesector nieuwe initiatieven worden ontplooid, zoals het inrichten van zelfstandige behandelcentra (ZBC s), die vanuit vastgoedoogpunt in courante gebouwen gehuisvest kunnen zijn. De lengte van het huurcontract, de kwaliteit van de huurder, de vooruitzichten voor het marktsegment, de kwaliteit van de locatie voor de huidige en toekomstige functie en de mogelijkheden van functieverandering van het vastgoed zijn de belangrijkste criteria bij de objectselectie. Objectbeleid Naast een weloverwogen portefeuillebeleid vormt het objectbeleid een tweede motor voor het rendement van het Achmea Dutch Health Care Property Fund. Het objectbeleid kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een doordacht aan- en verkoopbeleid van objecten. Het tweede onderdeel betreft actief management van de portefeuille. Objecten worden aangekocht in lijn met het bovenstaande portefeuillebeleid, waarbij de focus ligt of het object inspeelt op de (zorg)behoefte van bewoners, de kwaliteit van de locatie, het object en de huurders. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt aandacht besteed aan een afgewogen samenstelling van huurders naar contractduur en segment. Gezien de opstartfase van het Fonds is er geen sprake van het verkopen van objecten. Actief management betreft een samenspel tussen het realiseren van maximale huurverhogingen en beperking van de leegstandsrisico s om de waarde te maximaliseren. Dit wordt bereikt door goede contacten te onderhouden met de huurders en andere relevante partijen in de (zorg)markt. Onderscheidende kenmerken Het Fonds heeft een aantal onderscheidende kenmerken ten opzichte van andere (vastgoed-) categorieën. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is dat het Fonds inspeelt op demografische ontwikkelingen. Zoals eerder beschreven is de demografische trend voor de korte en lange termijn (zeer) positief te noemen. Ook is de verwachting dat de intensiteit in de zorgverlening, vooral in de ouderenzorg, zal toenemen. Hierdoor is het Fonds duidelijk minder conjunctuurgevoelig dan andere vastgoedcategorieën. Naast minder gevoeligheid voor economische schommelingen is het risico van een belegging in het Fonds beperkt door de looptijd van de huurcontracten. In zorgvastgoed is het gebruikelijk om langlopende huurcontracten af te sluiten, waarbij looptijden van 20 jaar geen uitzondering zijn. De combinatie van een aantrekkelijk rendement, beperkte conjunctuurgevoeligheid én beperkt risico door langlopende huurcontracten, zorgt ervoor dat de rendementen van zorgvastgoed laag gecorreleerd zijn met andere beleggingscategorieën, zoals de traditionele vastgoedsegmenten, maar ook met beleggingen in aandelen en obligaties. Hierdoor kan een aanzienlijk diversificatievoordeel worden behaald door zorgvastgoed toe te voegen aan de portefeuille. Door de sterke relatie met een primaire levensbehoefte (zorgproducten en -diensten) speelt het Fonds tevens in op het thema maatschappelijk betrokken beleggen. 12/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

13 Duurzaamheid Duurzaam zorgvastgoed draagt in de ogen van de Beheerder bij aan een beter milieu, een lange levensduur, huurdertevredenheid en waardeontwikkeling. Een duurzame zorgvastgoedportefeuille is noodzakelijk om ook in de toekomst goede rendementen te kunnen blijven behalen. Demografische trends (vergrijzing) zullen leiden tot een groeiende vraag naar zorgvastgoed in Nederland. Deze vraag dient te worden beantwoord met duurzame vastgoedconcepten. Comfort, alternatieve aanwendbaarheid, een goede milieuprestatie, belevingswaarde en bereikbaarheid zijn hierbij enkele essentiële voorwaarden. Het Fonds richt zich daarom op het verduurzamen van de bestaande portefeuille en het stellen van eisen aan acquisities. In deze paragraaf volgt een overzicht van de voortgang van beleid gedurende Ontwikkeling meetinstrument Daarnaast zullen acquisities in de toekomst beoordeeld gaan worden op hun duurzaamheidsprestatie in brede zin. Op dit moment is er echter nog geen geschikt meetinstrument op de markt waarmee zorgvastgoed kan worden beoordeeld. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een gebruiksfunctie voor zorgvastgoed binnen GPR Gebouw, een van de bekendste meetinstrumenten op de Nederlandse markt. Deze tool wordt momenteel gebruikt voor woningen en kantoren. Als enige vastgoedbelegger is de Beheerder hierbij betrokken. Bij gebleken geschiktheid zullen acquisities voor het Fonds in de toekomst met GPR Gebouw voor zorgvastgoed worden beoordeeld op vijf duurzaamheidsaspecten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bestaande portefeuille Het Fonds bestaat uit relatief jonge objecten. Hierdoor voldoet het vastgoed aan de huidige wensen en eisen met betrekking tot duurzaamheid. De bestaande portefeuille wordt verduurzaamd waar dat op een rendabele manier mogelijk is: bij natuurlijk onderhoud, bij renovatie of bij huurmutatie. De Beheerder stelt eisen aan de duurzaamheidsprestatie van acquisities. Zorgvastgoed dat wordt toegevoegd aan de portefeuille dient te voldoen aan: Minimaal een energielabel C. Duurzaamheidscriteria uit het Programma van Eisen, bijvoorbeeld het gebruik van FSC-gecertificeerd hout en energiezuinige verlichtingsarmaturen. Verslag van de Beheerder 13/68

14 Marktontwikkelingen Zorgvastgoed 2012 Inleiding 2012 is een belangrijk jaar geweest voor de zorgsector. Het is een jaar waarin, na zes jaar voorbereiding, de eerste elementen van marktwerking in de zorg voor het eerst echt zichtbaar werden. Vanaf 1 januari 2012 krijgen zorginstellingen (in de care-sector) voortaan een huisvestingsvergoeding per cliënt in plaats van per gebouw. Daarbij werd in het Lenteakkoord besloten dat het scheiden van wonen en zorg voor mensen met een beperkte zorgbehoefte definitief wordt ingevoerd. Bij de vorming van het kabinet Rutte II kregen deze care-patiënten met de lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP 1 tot en met 4) meer vrijheid bij de keuze van hun huisvesting. Gebruikersmarkt Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en ABF Research zijn er in Nederland ruim 2,71 miljoen 65-plussers in Dit is circa 16% van de totale bevolking en ruim personen meer dan in Bijna de helft van alle 65-plussers, ongeveer 1,2 miljoen, is ouder dan 75 jaar. Op dit moment is dat de gangbare leeftijdsgrens waarbij ouderen beslissen om te verhuizen naar een geschikte woning (met bredere deuren, ruime doucheruimte, gelijkvloers) vanwege het hogere wooncomfort en de veel mindere onderhoudsverplichtingen. Wanneer de zorgbehoefte groter wordt, kan men kiezen voor verzorgd wonen, waarbij onder andere diensten in de administratieve ondersteuning en het verzorgen van de dagelijkse boodschappen worden aangeboden. In deze fase is het zelfstandigheidsniveau nog relatief hoog, waardoor zelfstandig wonen goed mogelijk is. Eind 2012 waren er in Nederland circa 1,85 miljoen woningen geschikt voor 75-plussers en (licht) gehandicapten, inclusief een klein deel verzorgd wonen. De totale vraag bedraagt echter ruim 2,0 miljoen. Hiermee is het tekort aan geschikte woningen opgelopen van circa in 2011 tot ruim woningen in Het aantal senioren t.o.v. de totale bevolking (x miljoen) 20 Totale bevolking 65-plussers jaar 75 jaar en ouder Bronnen: CBS statistiek bevolking - bewerking ABF Research B.V., Fortuna 2012 prognose Wonen met zorg, ABF Research - Primos prognose /68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

15 Onder druk van de invoering van marktwerking heeft een toenemend aantal zorginstellingen hun vastgoed afgestoten aan vastgoedbeleggers en vervolgens teruggehuurd. De zorgpartijen maken zo vermogen vrij om zich te kunnen focussen op hun kerndoel: het leveren van goede zorg. Ook bij nieuwbouw wordt vaker gekozen voor samenwerking met institutionele investeerders. Nieuw ontwikkeld zorgvastgoed wordt daarbij steeds meer aangepast aan de woonbehoefte van de nieuwe generatie ouderen. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar indien nodig willen ze daarbij wel een beroep kunnen doen op zorgvoorzieningen. Met nieuwe ontwikkelingen wordt hierop ingespeeld. Bij een levensloopbestendig complex zien we in een complex een mix van zelfstandige woningen zonder zorgcomponent, intramurale woningen voor als er wel zware zorg noodzakelijk is en een gezondheidscentrum voor simpele behandelingen. Omdat ouderen steeds langer vitaal zijn, zijn in nieuwbouwcomplexen, naast de woon- en de zorgfunctie, vaak ook winkels en andere meer servicegerichte functies aanwezig, zoals een kapper. Met de komst van nieuwe zorgcomplexen kiezen steeds minder ouderen voor verzorgingshuizen, als ze al kiezen om hun bestaande woning te verlaten. Het gevolg is dat de verzorgingshuizen meer en meer leeg raken. De verzorgingshuizen zijn vaak nog niet afgeschreven. De relatief hoge boekwaarde staat herontwikkeling van de leegkomende verzorgingshuizen in de weg, zodat de gebouwen bijna letterlijk een blok aan het been van de zorginstellingen worden. In De agenda voor de zorg (september 2012) dringen diverse grote partijen in de zorg, zoals ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland daarom aan op nieuwe mogelijkheden om vreemd kapitaal aan te kunnen trekken. Op dit vlak wachten de zorgpartijen momenteel nog op reactie van de overheid. Vraag en aanbod van geschikte woningen en verzorgd wonen (x miljoen huishoudens) Aanbod van verzorgd wonen Vraag naar verzorgd wonen Aanbod van overige geschikte woningen Vraag naar overige geschikte woningen 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bronnen: CBS statistiek bevolking - bewerking ABF Research B.V., Fortuna 2012 prognose Wonen met zorg, ABF Research - Primos prognose 2011 Verslag van de Beheerder 15/68

16 Beleggersmarkt Mede door de boekwaardeproblematiek, de onzekerheid over de politieke agenda en besluitvorming groeit de zorgvastgoedsector fors maar minder snel dan men op basis van de stijgende kosten in de zorg zou verwachten. De aanhoudende groei van de zorgsector, gedreven door de vergrijzing, maakt dat de belangstelling voor beleggen in zorgvastgoed nog steeds toeneemt. Behalve Syntrus Achmea Real Estate & Finance onderzoeken daarom nu ook andere institutionele beleggers de mogelijkheid om een zorgvastgoedfonds op te richten. Ook diverse private beleggers zijn actief binnen het zorgvastgoed. Het totale investeringsvolume binnen de sector is op dit moment nog moeilijk exact vast te stellen, omdat het zorggerelateerde vastgoed deel uitmaakt van verschillende vastgoedsectoren en fondsen (waaronder woningen en kantoren). De gerealiseerde BAR (bruto-aanvangsrendement) voor zorgvastgoed schommelt tussen 5,2% (voor woningen) en 7,4% (voor aan zorg gerelateerde kantoren). Binnen de intramurale sector ligt de BAR ergens tussen de 6,0% en 7,2%, afhankelijk van de kwaliteit van de locatie en de mogelijkheid van herbestemming. Korte blik naar de toekomst Steeds vaker weten zorgpartijen en institutionele investeerders elkaar te vinden bij de ontwikkeling van zorgvastgoed. Partijen spreken steeds beter elkaars taal. Gezien de snel groeiende zorgsector ligt er een enorme potentie om het aantal investeringen vanuit pensioenfondsen in de zorgsector te vergroten. Bij investeringen in de zorg dienen maatschappelijke trends en politieke ontwikkelingen zorgvuldig gevolgd te worden. Een deel van het zorgvastgoed blijft zeer courant, maar een deel van het bestaande zorgvastgoed zal zijn waarde verliezen. De traditionele verzorgingstehuizen zijn hier een goed voorbeeld van. Vastgoed in gebruik door zorginstellingen (x miljoen m 2 ) 90 Cure Care intramuraal Care extramuraal Bron: BAG bewerking EIB 16/68 Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Health Care Property Fund

17 Het Achmea Dutch Health Care Property Fund ziet voor de toekomst de meeste waarde in appartementencomplexen waarin service en zorg facultatief en gecombineerd worden aangeboden. Senioren kunnen op deze manier zo lang mogelijk zelfstandig wonen en pas overschakelen naar zorg als dat echt noodzakelijk is. Net als bij reguliere woningbouw is daarbij wel de kwaliteit van de woonomgeving en het voorzieningenniveau in de directe omgeving van belang voor de toekomstwaarde van de appartementencomplexen. Verslag van de Beheerder 17/68

Jaarverslag 2011. Achmea Dutch Health Care Property Fund

Jaarverslag 2011. Achmea Dutch Health Care Property Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Health Care Property Fund Kerngegevens Achmea Dutch Health Care Property Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 Aantal objecten 7 1 Acquisities en investeringen 29.858 6.347 Disposities

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 Wim Wensing Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 AMVEST: AANDEELHOUDERS, STRUCTUUR EN KLANTEN Aandeelhouders (PfZW en AEGON) Amvest Amvest Development 800 woningen in ontwikkeling (stand 31-12-2012) Development

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten

Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten Daan Tettero Concept Ontwikkelaar Zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Agenda Waarom wonen en zorg? Over ons Van Bernardus naar De Makroon Demografie

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management. OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille. Delft, 17 maart 2010

Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management. OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille. Delft, 17 maart 2010 Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille Delft, 17 maart 2010 ING Real Estate Investment Management ING REIM verzorgt asset management

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Residential Fund

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Residential Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Residential Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Residential Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007 Aantal objecten 74 67 66 65 59 Acquisities en investeringen 54.112

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Vastgoedfinanciering in de cure-sector

Vastgoedfinanciering in de cure-sector Vastgoedfinanciering in de cure-sector Een onderzoek naar de potentie van financieringsconstructies voor investeringen in ziekenhuisvastgoed P4 Presentatie Simone Campman 4 oktober 2013 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Office Fund

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Office Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Office Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Office Fund (bedragen x 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008 Aantal objecten¹ 21 21 21 20 21 Acquisities en investeringen 2-1.718 41

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V.

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V. Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V. juli 2011 Juli 2011 Opgesteld door: Kadans Biofacilities B.V. T:

Nadere informatie

Zorgvastgoed groeit uit de kinderschoenen

Zorgvastgoed groeit uit de kinderschoenen TRANSACTIEVOLUMES EN AANVANGS RENDEMENTEN IN DE NEDERLANDSE ZORGVASTGOEDMARKT Zorgvastgoed groeit uit de kinderschoenen JANUARI 2016 Inhoud VOORAF 04 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 06 BELEGGINGSVOLUME IN DE

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt

Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt Auteur 1 Michel van Oostvoorn Met reden staat de zorg in de belangstelling. Door de vergrijzing en medische innovatie zal de vraag naar zorg,

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Retail Property Fund

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Retail Property Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Retail Property Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Retail Property Fund (bedragen x 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008 Aantal objecten 63 64 75 66 65 Acquisities en investeringen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Residential Fund

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Residential Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Residential Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Residential Fund (bedragen x 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008 Aantal objecten 79 74 67 66 65 Investeringen 69.248 54.112 6.896

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Woningmarkt na de crisis Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Waar staan we met Nederland na de crisis? Nederlandse economie is er heel voorzichtig weer bovenop aan

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 5 juni Sectorcommentaar Vastgoed Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn volgens ons voor zowel

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Zorgvastgoed. Verwachte groei op de korte en lange termijn. Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB. Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1

Zorgvastgoed. Verwachte groei op de korte en lange termijn. Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB. Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1 Zorgvastgoed Verwachte groei op de korte en lange termijn Matthieu Zuidema, Programmaleider Vastgoed EIB Zorgvastgoed Delft, 8 juli 2015 1 Zorgvastgoed Agenda Wat is het perspectief? Wat is de positie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie