Een onderzoek naar het effect van publiek sturende middelen tijdens de Vierdaagsefeesten 2012 in Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een onderzoek naar het effect van publiek sturende middelen tijdens de Vierdaagsefeesten 2012 in Nijmegen"

Transcriptie

1 Master of Crisis and Public order Management (MCPM) Leeropdracht Kernopgaven: & Masterthesis Wat beweegt ons? Een onderzoek naar het effect van publiek sturende middelen tijdens de Vierdaagsefeesten 2012 in Nijmegen Student: Begeleider: Richard Couwenberg O.M.J. Adang Dr. Lemmenstraat AM Meterik GSM: / GSM: Studentennummer: Intakedatum: 14 oktober 2010

2 Wat beweegt ons? Pagina 2

3 Samenvatting Wat beweegt ons? is een onderzoek naar het effect van het gebruik van elektronische lichtkranten en Twitter als publiek sturende middelen tijdens de Vierdaagsefeesten van 2012 in Nijmegen. De aanleiding tot dit onderzoek is gelegen in het feit dat grote evenementen nog steeds onveilig zijn. Grote evenementen kenmerken zich door veel bezoekers en risico s. Deze risico s bepalen de publieksveiligheid van een evenement. Overcrowding, een begrip binnen evenementenveiligheid, wordt als een van de grootste risico s gezien. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan risico s bij evenementen. Bezien wordt hoe deze risico s door wetenschap en professie worden gecategoriseerd en welke maatregelen in het kader van Public order management mogelijk zijn om ze te beheersen en aldus de veiligheid te verhogen. Een belangrijk element tijdens grote evenementen is het gedrag van het publiek. Gedraagt het publiek zich als één homogene massa of dient men iedere bezoeker als individu te beschouwen? De wetenschappelijke inzichten hierover nemen binnen dit onderzoek een belangrijke plaats in. Zij krijgen aandacht langs de lijn van de wetenschap en de professie. Een conclusie die vanuit de literatuur kan worden getrokken is dat mensen stuurbaar zijn, ook als zij zich in groepen begeven en bewegen. Het sturen van het publiek is de kern van crowdmanagement en crowd control. Deze begrippen komen binnen dit onderzoek verder uitgebreid aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan een van de meest belangrijke beïnvloedingsmogelijkheden van de groep en het individu tijdens evenementen: communicatie. Communicatie kent zijn gebreken. De mogelijkheid bestaat dat de boodschap de ontvanger niet bereikt zoals dat door de zender is bedoeld. Er kan sprake zijn van vervorming door allerlei invloeden, zoals interne en externe ruis. Lichtkranten en Twitter zijn middelen ten behoeve van massacommunicatie tijdens evenementen. Hun inzet neemt toe, maar zo is als centrale probleemstelling binnen dit onderzoek gedefinieerd er is onvoldoende inzicht in het effect van deze middelen. In hoeverre kan met deze middelen het gedrag van groepen en individuen worden gestuurd tijdens evenementen? Bezoekers van evenementen kunnen grofweg worden onderscheiden in bezoekers met bekendheid van de lokale situatie en bezoekers die daarmee niet bekend zijn. Verschillen zij in hun waarneming van lichtkranten en gedragen zij zich anders nadat hun informatie is aangeboden? Door hiernaar onderzoek te doen kan informatie worden verkregen over het gedrag van deze twee soorten bezoekersgroepen. Kennis hierover kan leiden tot een effectievere inzet van middelen en een anticipatie op verwacht gedrag. In het veldonderzoek dat in juli 2012 werd gehouden tijdens de Vierdaagse in Nijmegen is hier nader onderzoek naar gedaan. Het onderzoek vond plaats door 829 mensen op straat te bevragen naar hun waarneming van lichtkranten en Twitterboodschappen en de acties die men naar aanleiding van die informatie heeft genomen. In totaal werden 257 mensen bevraagd terwijl lichtkranten een publiek sturende boodschap uitzonden. De resultaten vormen de kern van het onderzoek. De meest in het oog springende resultaten van dit onderzoek zijn dat: lokaal bekenden de lichtkranten meer waarnemen dan niet lokaal bekenden; men in algemene zin veel vertrouwen heeft in de informatie die langs lichtkranten wordt aangeboden; in totaal ongeveer 28 % van al degenen die bevraagd zijn, terwijl de lichtkranten hun werk deden, actie onderneemt op basis van de aangeboden informatie op lichtkranten; 2 % van de bevraagden informatie heeft gekregen via Twitter; 57 % van de respondenten het belangrijk vindt om informatie over drukte te ontvangen; 42 % van de respondenten zich veiliger zou voelen als zij hierover informatie ontvingen; vrouwen (percentueel) informatie belangrijker vinden dan mannen en zich vervolgens ook veiliger voelen dan mannen als zij informatie aangeboden krijgen; Wat beweegt ons? Pagina 3

4 informatie over drukte langs verschillende kanalen moet worden aangeboden. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt binnen dit onderzoek geconcludeerd dat lichtkranten effect hebben. Dat het effect per bezoekersgroep, lokaal bekend en niet lokaal bekend, verschilt. Mensen hebben vertrouwen in de aangeboden informatie via lichtkranten. Ook heeft het publiek behoefte aan informatie over drukte en veiligheid en deze informatie wil men langs verschillende kanalen (middelen) ontvangen. Verder wordt geconcludeerd dat Twitter en social media beperkingen kennen als het gaat om het sturen van publiek tijdens evenementen. Een deel van het publiek bepaalt het gedrag op basis van het gedrag van mede groepsleden en is in die zin ook niet ontvankelijk voor aangeboden publiek sturende informatie middels lichtkranten of Twitter. Aan de conclusies worden aanbevelingen gekoppeld. Professionals die verantwoordelijk zijn voor het organiseren of beveiligen van evenementen moeten communiceren, communiceren, communiceren! Zij dienen zich bewust te zijn van de kracht van de lichtkrant als het gaat om het communiceren met het publiek, maar ook de beperking van die lichtkrant te kennen waar het gaat om de waarneming door mensen die niet lokaal bekend zijn. Men dient bij evenementen een breed scala van communicatiemiddelen in te zetten en de boodschappen die men daarmee verzendt ook op elkaar af te stemmen (communicatiemanagement). Het gebruik van de lichtkrant dient men verder te professionaliseren. Dat wil zeggen dat op basis van dit onderzoek verondersteld wordt dat het effect van lichtkranten kan toenemen als de algemene bekendheid van het middel en het nut en de noodzaak van dit middel ook bij het publiek, dus alle Nederlanders die evenementen bezoeken, toeneemt. Dit is te realiseren door gestandaardiseerde tekstboodschappen te gebruiken bij alle evenementen waar lichtkranten worden ingezet en door onderzoek te doen naar het ontwikkelen van pictogrammen die waarde krijgen in de belevingswereld of scripts van mensen. Het gebruik van Twitter en social media kan verder worden ontwikkeld, maar kent met name in zeer dynamische omstandigheden ook beperkingen waarvan professionals zich bewust moeten blijven. Een anticiperende en veerkrachtige aanpak van veiligheid bij evenementen vraagt een scala aan vaardigheden en middelen die daarbij passen. Door al deze elementen te betrekken bij de inzet van publiek sturende maatregelen komt men tot een optimale voorbereiding en uitvoering. Dit rapport sluit af met een persoonlijke en inhoudelijke evaluatie en discussie. De meest belangrijke elementen hieruit zijn dat onderzoek doen naar gedrag een complexe bezigheid is; dat het doen van veldonderzoek naar gedrag zijn beperkingen kent, maar wel enorm boeiend is. En, zoals altijd: hoe meer je leert, hoe meer je je ervan bewust bent dat je nog zo weinig weet! Wat beweegt ons? Pagina 4

5 Voorwoord Het waren twee bewogen jaren! Vader, echtgenoot, politieman, leidinggevende, student, onderzoeker, broer en vriend. In de afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier en soms de nodige tegenzin tijd besteed aan de Master of Crisis and Public Order Management. Een periode waarin ik keuzes moest maken. Vaker onderweg, thuis fysiek aanwezig maar met de aandacht in een boek, een artikel of achter de computer. Het afronden van dit onderzoek en daarmee deze studie is enerzijds dus een bevrijding. Het is al vaker gezegd. Ook is het de afsluiting van een periode van verrijking, waarin nieuwe kennis zich aandiende, waarmee bestaande patronen werden doorbroken. Nieuwe mensen, nieuwe situaties en vooral veel plezier. Dit had ik niet kunnen doen zonder de steun van vele mensen. Allereerst dank aan Tiny en de kinderen, Kelly en Patrick. Zij hebben geduld opgebracht. Vaak was ik niet beschikbaar en bleven belangrijke taken in en rond het gezin liggen. Dat zal ik de komende jaren weer goedmaken! Verder heel veel dank aan al de mensen die mij bij het maken van dit werkstuk hebben voorzien van kennis en inspiratie. Daarbij wil ik vooral een woord van dank richten aan Nic Bakker, die door zijn vrolijkheid, positivisme en wetenschappelijk inzicht mij wist te inspireren en aan Willem van Schoonhoven die als een trouwe kameraad een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verwerken van de data die het veldonderzoek opleverde. Tot slot een woord van dank aan Otto Adang. Je vasthoudendheid als onderzoeker is een voorbeeld voor velen en dus ook voor mij. Je begeleiding tijdens het proces van onderzoek heb ik als zeer plezierig ervaren. Aan die twee bewogen jaren komt dus nu een einde. Ik ben benieuwd naar wat de toekomst ons allen biedt Wat beweegt ons? Pagina 5

6 Wat beweegt ons? Pagina 6

7 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 2 Algemene inhoudelijke oriëntatie, begrippen Vierdaagsefeesten in Nijmegen 2.2 Publieksveiligheid 2.3 Openbare orde 2.4 Evenementen 2.5 Public order management en crowd management 2.6 Overcrowding 2.7 Paniek 2.8 Publiek sturende maatregelen Elektronische lichtkranten en hun werking Twitter 3 Probleem, doel en vraag Probleemstelling 3.2 Doelstelling 3.3 Hoofdvraag Subvragen 4 Opzet en uitvoering van het onderzoek Algemeen 4.2 Twee situaties, lichtkrant aan en uit 4.3 Afbakening onderzoek Lokaal bekend en lokaal niet bekend Leeftijd Tijdstippen onderzoek 4.4 Complicaties tijdens het veldonderzoek 4.5 Registratie, verwerking en preparatie van gegevens Wat beweegt ons? Pagina 7

8 5 Bestaande wetenschappelijke en professionele inzichten Collectief, groep en menigte 5.2 Wat is een menigte? 5.3 Typen menigten 5.4 Theorieën over groepsgedrag 5.5 Evenementen en veiligheid 5.6 Infopunt veiligheid 5.7 Crowd management en communicatie 5.8 Communicatie Effecten die de communicatie bedreigen Massacommunicatie 5.9 Literatuur en begrippen samengevat 6 Resultaten Nijmegen, crowd management en het gebruik van lichtkranten 6.2 Politie Gelderland Zuid en Twitter 6.3 Politie Gelderland Zuid en crowd management 6.4 Resultaten veldonderzoek 6.5 Methode van analyse 6.6 Algemene gegevens Man / vrouw Leeftijd Lokaal bekend en lokaal niet bekend 6.7 Bevindingen In de situatie van de lichtkrant aan In de situatie lichtkrant aan en uit 7 Conclusies en aanbevelingen 45 8 Evaluatie en discussie 49 Literatuur Bijlagen 1 Een overzicht van de interviewresultaten 2 Een overzicht van theorieën over groepsgedrag 3 Interview vragenlijst veldonderzoek 4 Onderzoeksplan Wat beweegt ons? Pagina 8

9 1 Inleiding In 2011 ben ik gestart met de opleiding Master of Crisis and Public order Management, een studie over veiligheid. Tijdens de studie raakte ik geboeid door thema s over gedrag van mensen en wat dit gedrag beïnvloedt. In colleges over bestuurskunde, procesmanagement, veiligheidskunde, psychologie, terrorismebestrijding, sociale media en Public order management werd keer op keer stil gestaan bij de factor M, de mens, die in zijn kunnen en falen bepalend is voor de uitkomst in vele situaties. Wat beweegt die mens of wat beweegt ons? Dat is een vraag die voor mij centraal staat. Telkens weer ben ik verbaasd over wat ik mensen in verschillende situaties zie en hoor doen. Hoe verschillend men handelt en naar zaken en thema s kijkt. Mijn diepgaande interesse in menselijk gedrag bepaalt ook de keuze van mijn onderzoeksonderwerp voor de Masterthesis die ik in het kader van de opleiding schrijf. Tijdens de colleges over Public order management stond het menselijk gedrag centraal. Een koppeling met mijn dagelijkse praktijk als politieleider lag voor de hand. Hoe kan ik als verantwoordelijke voor de ordehandhaving het gedrag van mensen, burgers zodanig sturen dat die burgers veilig zijn? Welke extra inzichten kan ik verwerven en vervolgens verstrekken? Ik meen met het voorliggende onderzoek iets te kunnen bijdragen aan de kennis over menselijk gedrag tijdens grootschalige evenementen in Nederland. Kennis die van nut is voor vele professionals die net als ik een zo mooie taak uitvoeren in onze samenleving. Het onderzoek gaat over het effect van de publiek sturende berichten die met lichtkranten en Twitter worden verspreid in de binnenstad van Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten in Het effect van deze middelen en berichten is onderzocht aan de hand van hetgeen de burgers, de bezoekers van de binnenstad van Nijmegen daarvan melden. Hoe zij de verzonden boodschappen waarnemen en interpreteren en in hoeverre zij daardoor hun gedrag laten beïnvloeden. Of het hen beweegt daarheen te gaan waar de overheid, in dit geval de politie wil dat men heen gaat. De Vierdaagsefeesten in Nijmegen zijn als onderzoekslocatie en onderzoek gelegenheid gekozen, omdat het hier een van de grootste meerdaagse evenementen in Nederland betreft. Er is binnen de gemeente Nijmegen en de politie Nijmegen al veel ervaring opgedaan met de inzet van de lichtkranten. Ook met Twitter wordt actief getracht informatie te verstrekken, hoewel de ervaringen met dit medium nog beperkt zijn. Het onderzoek is relevant omdat de uitkomsten van het onderzoek mogelijk meer inzicht kunnen brengen in het menselijk gedrag tijdens evenementen en in menigten. Ook kan meer kennis worden verworven over het effect van de communicatiemiddelen die gebruikt worden. Deze nieuwe en verdiepende inzichten kunnen een verdere bijdrage leveren aan het veiliger maken van dit soort evenementen en het kan een bijdrage leveren aan een effectievere inzet van de middelen door de overheid. Het onderzoek kan daarmee bijdragen aan de meer wetenschappelijke inzichten die er over het gedrag van mensen bestaat en het kan aan de professionele kant van de overheid, politie, gemeenten, maar ook organisatoren van grote evenementen kennis en vakkennis toevoegen. Het veldonderzoek is uitgevoerd in juli 2012 in Nijmegen. Het is gebaseerd op theoretische inzichten over Public order management, gedrag van mensen in groepen, communicatie en media. Het veldonderzoek is geoperationaliseerd in een vragenlijst. Op basis van deze vragenlijst zijn op donderdag 18 en vrijdag 19 juli 2012 in totaal 829 voetgangers in de binnenstad van Nijmegen bevraagd. Hun antwoorden vormen de kern van dit onderzoek. U treft deze aan in hoofdstuk 6, Resultaten en in bijlage 1. Bent u nieuwsgierig en gaat u recht op uw doel af, dan raad ik u aan deze hoofdstukken eerst te lezen. Wat beweegt ons? Pagina 9

10 Bent u meer geïnteresseerd in de bestaande theoretische en wetenschappelijke inzichten, dan vindt u deze in met name in hoofdstuk 5, Bestaande wetenschappelijke en professionele inzichten. De conclusies van het uitgevoerde onderzoek en de daarop gebaseerde aanbevelingen treft u aan in hoofdstuk 7. Het doen van onderzoek en verslag is ook een leerproces, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Een weergave van dit leerproces vindt u in het slothoofdstuk: 8, Evaluatie en discussie. Wat beweegt ons? Pagina 10

11 2 Algemene inhoudelijke oriëntatie, begrippen Onderzoek verruimt het inzicht van zowel de lezer als de onderzoeker. Om het onderzoek te kunnen lezen, treft u als lezer in dit hoofdstuk een aantal centrale begrippen aan die de basis vormen van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt met name aandacht besteed aan evenementen, groepsgedrag, publieksveiligheid en de effecten van communicatie met burgers, voetgangers tijdens een grootschalig evenement. 2.1 Vierdaagsefeesten in Nijmegen Nijmegen wordt ieder jaar in de derde week van juli bezet door wandelaars. Deelnemers en bezoekers aan de Vierdaagse wandelmarsen verblijven in die week in Nijmegen en omgeving. Sedert 1969 wordt gelijktijdig aan de wandelmarsen feest gevierd in het centrum van Nijmegen. De Vierdaagsefeesten die ook wel de Zomerfeesten worden genoemd, kenmerken zich door een uitgebreid programma van activiteiten. Gedurende één week, beginnende op zaterdag loopt de binnenstad van Nijmegen met name tijdens de avonduren vol met mensen. Er zijn dan veel met name door de horeca van Nijmegen georganiseerde activiteiten. Artiesten treden op, er zijn op het publiek gerichte activiteiten met muziek en vuurwerk. De binnenstad is ingericht als een grote horecagelegenheid. Terrassen spreiden zich uit over hele straten. Straten zijn hiervoor afgesloten en overkapt. Diverse media melden dat het bezoekersaantal in de feestweek rond 1,4 miljoen ligt. De gehele organisatie van de Vierdaagsefeesten is al sinds jaren in handen van stichting de Vierdaagsefeesten. Op de site van deze stichting schrijft men dat de Vierdaagsefeesten het grootste evenement van Nederland is. Veiligheid is onderdeel van de verantwoordelijkheid van de stichting. Op de site verwijst men naar de maatregelen die in het kader van die veiligheid door de stichting worden genomen. Men verwijst naar de lichtkranten, politiecamera s, Cityguides en een goede bewegwijzering. 2.2 Publieksveiligheid In het Handboek Publieksveiligheid evenementen, hanteert Theunissen (pag. 9) het begrip publieksveiligheid zoals dat door het voormalige Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) wordt gebruikt, namelijk: 1. Publieksveiligheid betreft risicosituaties; Van personen die zich in een bepaald tijdvak in een begrensd en openbaar toegankelijk bedrijf, instelling, inrichting of terrein bevinden of bewegen en die geen arbeidsrelatie hebben met het bedrijf, de instelling of de inrichting. Wanneer deze groepen als groep herkenbaar zijn en de leden van de groep risico s ondervinden. Waarin deze groep personen in aantal continu of regelmatig groter is dan de groep aanwezige personen die wel een arbeidsrelatie heeft met het bedrijf, de instelling of de inrichting. Waarbij de omvang van deze groep tenminste 25 personen is. 2. Het gaat bij publieksveiligheid om de interne veiligheid van herkenbare groepen personen en om dreigingen van zowel fysieke als sociale aard in het kader van verantwoordelijkheden die ten aanzien van de arbeidsveiligheid zijn vastgelegd. 2.3 Openbare orde Evenementen of publieksgebeurtenissen, publieksveiligheid en openbare orde zijn aan elkaar verbonden. Ook een nadere beschouwing van het begrip openbare orde is dus op zijn plaats. Adang (2007), verwijzend naar Van der Meulen (1993), verstaat onder openbare orde, de naar tijd en plaats bepaalde normale gang van zaken op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Elementen binnen dit begrip zijn, tijd en plaats en de normale gang van zaken op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Als de veiligheid wordt bedreigd, doordat de bewegingsvrijheid wordt aangetast of personen en goederen in gevaar zijn, dan wordt de openbare orde verstoord. Wat beweegt ons? Pagina 11

12 Evenementen als de Vierdaagsefeesten brengen door hun massaliteit, de aard van het evenement, de aard en de staat van de bezoekers risico s met zich mee. Deze risico s kunnen als een bedreiging voor de veiligheid van andere mensen worden gezien. In de binnenstad van Nijmegen wordt tijdens de Vierdaagsefeesten naar mijn mening per definitie de openbare orde verstoord. De verschillende bestemmingen van de binnenstad verhouden zich qua openbare orde niet met elkaar. Het is meer een situatie van elkaar opvolgende of overlappende openbare orde regimes. Hiermee bedoel ik dat op verschillende tijdstippen de normen rond openbare orde verschuiven. In de dag situatie een gezellig winkelgebied met gereguleerd winkel en bewonerspubliek. Tijdens de avonduren verschuivend naar het domein van de horeca. Feesten. Geluid, jonge mensen, luidruchtig, vrolijk, dronken en ziek. In Politie, Studies over haar werking en organisatie (Fijnaut, Muller, Rosenthal & van der Torre, 2007) verwijst Adang (2007) naar Reicher e.a. en Stott en Adang die een aantal uitgangspunten voor succesvolle openbare ordehandhaving hanteren. Hierbij benoemen zij buiten balans, inschatting, het faciliteren binnen grenzen en differentiatie van de communicatie. Men stelt dat potentiele conflictsituaties kunnen worden voorkomen door actief en duidelijk met alle betrokkenen te communiceren. Zij stellen dat deze communicatie het beste kan gebeuren door personen die bekend zijn bij betrokkenen en door hen vertrouwd worden, en op een manier (en in een taal) die ze begrijpen. Adang schetst een ontwikkeling van de handhaving van de openbare orde van het eenzijdig bestrijden van ordeverstoringen in de vorm van riot control of riot management naar enerzijds crisisbeheersing en anderzijds Public order management. Adang stelt daarbij dat deze vormen van handhaving een proactieve aanpak een multidisciplinaire aanpak vereisen. Openbare ordehandhaving is hiermee niet alleen een zaak van de politie. Zij dient gebaseerd te zijn op een goede informatiepositie van alle betrokken partijen. Partijen dienen de informatie adequaat uit te wisselen en in samenhang maatregelen te ontwerpen die de openbare orde ten tijde van een evenement of gebeurtenis kunnen beheersen. 2.4 Evenementen Het groot woordenboek der Nederlandse taal (1992) verstaat onder meer onder evenement, een publieke gebeurtenis, met name op het gebied van kunst of sport. In Veilige evenementen, komen Schaap, Rosenthal, Van Duin en Spaaij (2009) niet tot een eensluidende definitie van het begrip evenement, maar beschouwen zij het begrip evenement vanuit vier perspectieven, namelijk het sociaalwetenschappelijke, het juridische, het gemeentelijke en het politiële perspectief. Uit de APV van de gemeente Nijmegen (2012) blijkt dat men als evenement definieert, elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van bioscoop, theater en schouwburgvoorstellingen, markten, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen, het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, bepaalde typen voetbalwedstrijden en een braderie. Onder een evenement wordt volgens de APV mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid, een optocht op de weg niet zijnde een betoging, een feest, een muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, behoudens straatmuziek, een straatfeest of een barbecue. In Managing crowds safely (1996) beschrijft men evenementen als: Sport of niet sportevenementen in voetbalstadions of op andere sportterreinen Evenementen op terreinen die niet dit doel hebben, zoals parken, industrieterreinen, zoals bijvoorbeeld een jaarmarkt of kermis op het stadhuisplein of een luchtshow op een vliegveld Evenementen in straten of bebouwde omgevingen, bijvoorbeeld jaarmarkten, carnavalsoptochten, Nieuwjaarsvieringen. Wat beweegt ons? Pagina 12

13 Voor dit onderzoek is een verdere verbijzondering van het begrip evenement niet van belang. Helder is dat een evenement een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis is. Of daar uiteindelijk wel of geen publiek naartoe komt is in deze theoretische beschouwing niet van belang. De Vierdaagsefeesten in Nijmegen vallen duidelijk onder de gehanteerde definities van evenementen. 2.5 Public order management en crowd management Met Public order management wordt het werkterrein van de veiligheid rondom evenementen en andere grote ordeverstoringen aangeduid. De studies naar Public order management en naar het onderliggende crowd management kunnen ook als een domein binnen de politiewetenschappen worden geduid. Adang (2007, pag. 803 en verder) beschrijft dat de moderne ordehandhavers aan Public order management doen. Hij stelt dat Public order management verder gaat dan het crowd management. Het crowd management wordt in deze zin gezien als een systematische planning van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij zich grote aantallen mensen verzamelen. Binnen crowd management worden nog de begrippen crowd control en riot control onderscheiden. In algemene zin kan men bij de termen control spreken van beperkende maatregelen die op mensen worden toegepast. Riot control wordt in Nederlandse termen aangeduid met relbestrijding en duidt feitelijk op een interventiestrategie van de politie tijdens rellen. Public order management betreft de systematische planning voor en het sturing geven aan gebeurtenissen in het publieke domein waarbij risico s voor verstoring van de openbare orde bestaan, ongeacht het aantal mensen dat zich verzamelt. Adang (2012) beschrijft deze term. De term Public order management is relatief nieuw en wordt internationaal nog niet als zodanig gebruikt. De term crowd management onderscheidt zich in die zin van het begrip Public order management, dat bij crowd management een concrete gebeurtenis aan de orde is, wordt voorbereid of wordt uitgevoerd. In de onderzochte literatuur die voornamelijk afkomstig is uit Engelstalige landen, hanteert men doorgaans de term crowd management. Het uitgangspunt van zowel Public order management als crowd management is volgens Adang altijd orde en niet de verstoring van de orde. Ook als er geen of nauwelijks geweldrisico s zijn, kan in mensenmassa s de publieksveiligheid in het geding zijn. Crowd management is daarom altijd een onderdeel van Public order management. Figuur 1: Public order management Bovenstaand model tracht het geheel van gehanteerde begrippen in beeld te brengen. Wat beweegt ons? Pagina 13

14 In het geval van de Vierdaagsemarsen en feesten in Nijmegen wordt aan Public order management gedaan, doordat in een integrale en multidisciplinaire aanpak systematisch de risico s rond deze evenementen in beeld worden gebracht en uitgewerkt in plannen. De uitvoering wordt systematisch geëvalueerd en hiermee heeft dit een zeker cyclisch karakter. Er is ook sprake van crowd management omdat op de concrete gebeurtenissen tijdens deze evenementen maatregelen worden gepland, ingesteld en uitgevoerd. Het plaatsen en in werking brengen van de elektronische lichtkranten is hier een duidelijk voorbeeld van. Slechts in enkele gevallen of op enkele momenten tijdens deze evenementen is er sprake van crowd control. Hiervan is sprake als men op een concreet moment op een bepaalde plaats de mensenmassa s actief wil beheersen of beïnvloeden. Van riot control is bij de Vierdaagsefeesten nagenoeg geen sprake, hoewel met name de politie zich hierop wel voorbereidt. Dat laatste mag onder meer blijken uit het beschikbaar houden van de Mobiele Eenheid tijdens een aantal momenten. 2.6 Overcrowding Er is sprake van overcrowding als het aantal mensen dat zich op een bepaalde locatie bevindt groter is dan die locatie naar plaats, tijd en gebruik toelaat in termen van veiligheid. Een dicht opeen gepakte menigte beweegt zich als een eenheid. De krachten binnen deze eenheid zorgen ervoor dat individuen in verdrukking geraken. Zij kunnen niet meer zelfstandig bewegen. Uiteindelijk kunnen mensen onder de voet worden gelopen, vertrapt of door de dichtheid verstikt raken. In Managing Crowds Safely (1996), worden vier criteria benoemd voor het berekenen van de maximum capaciteit van een locatie. Dit zijn: de tijd die het kost om een locatie te betreden de tijd die het kost om een locatie te verlaten de tijd die nodig is om in noodsituaties te evacueren / ontruimen de capaciteit van de accommodatie Overcrowding verhoogt de risico s. De gevaren voor de veiligheid ontstaan in situaties van bijvoorbeeld paniek en als een locatie vervolgens in korte tijd ontruimd moet worden. Op dit soort momenten kunnen mensen verdrukt raken of onder de voet worden gelopen met desastreuze gevolgen. Overcrowding kan worden voorkomen door het instellen van een maximum aantal bezoekers middels een toegangsregeling en controle. In open evenementen, zonder toelating, zoals de Vierdaagsefeesten van Nijmegen is het risico op overcrowding groot. Het geheel aan crowd managementmaatregelen, publiek sturende maatregelen, waaronder de inzet van lichtkranten, moet voorkomen dat bepaalde pleinen of straten volstromen en er onbeheersbare situaties met hoge risico s ontstaan. Het Deeldraaiboek Crowd control 4 Daagse 2012 van de politie Gelderland Zuid, verwijst hiernaar door te stellen: Een combinatie van de inzet van de middelen moet leiden tot een betere doorstroming van het publiek en verspreiding van het toegestroomde publiek over andere locaties. 2.7 Paniek In het Groot woordenboek der Nederlandse taal (1992) vinden we een passende beschrijving van het begrip paniek, namelijk een plotselinge, algemene, hevige schrik of angst veroorzaakt door een reëel of verondersteld gevaar, en die leidt tot buitensporige of onoordeelkundige pogingen om zich daartegen te beveiligen. Paniek wordt algemeen genoemd en gezien als een van de factoren die een menigte onbeheersbaar kunnen maken. Forsyth (2006) beschrijft twee soorten paniek: ontsnappingspaniek, men wil vluchten van een ongewenste situatie, of verkrijgende paniek, men wil naar iets toe, omdat men bang is dat men dit later niet meer kan krijgen. Een voorbeeld hiervan is de run op een winkel om de eerste Iphone 5 te bemachtigen, of om de beste plaatsen bij een popconcert te verkrijgen. Uit de beschrijving van paniek mag blijken dat paniek een individueel karakter heeft. Wat beweegt ons? Pagina 14

15 In de oudere theorieën (lees onder meer Le Bon 1908) over groepsgedrag kan paniek worden gezien als een algemene reactie binnen een groep of menigte. Men ging er immers toen vanuit dat het individu zijn identiteit binnen een groep of menigte verliest en dat paniek derhalve ook een groepsreactie is. Men ging ervan uit dat het individu binnen de groep alle realiteitszin en normen verloor en niet meer te sturen was. Nieuwe inzichten over gedrag in menigten geven aan deze algemene vorm van paniek in menigten niet bestaat. Ook tijdens panieksituaties zijn reacties van mensen verschillend en kunnen zij open staan voor impulsen en communicatie van buiten. Adang (2012) verwijst in dit kader naar het Elaborated Social Identity Model (ESIM) van collectief gedrag van sociale identiteiten van Reicher, Spears & Postmes 1995, Reicher Hij stelt dat er binnen het ESIM van wordt uitgegaan dat mensen over een persoonlijke en een sociale identiteit beschikken. 2.8 Publiek sturende maatregelen Het gedrag van individuen en groepen kan worden gestuurd. Deze sturing van mensen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Onderscheid kan worden gemaakt in fysieke aanpassingen van de (openbare) ruimte en communicatie. Voorbeelden van fysieke publiek sturende maatregelen zijn afsluitingen van wegen, het werken met soorten en intensiteit van verlichting, en het plaatsen van zogenoemde barrières om publieksstromen te remmen of te breken. Inrichten van toegangsplaatsen en uitgangen. Inrichten van parkeerplaatsen en looproutes. Het kiezen van locaties voor muziek, vertier, eten, drinken en toiletteren bepaalt in grote mate hoe individuen en groepen zich bewegen. In Managing crowds safely (1996) worden deze inzichten en maatregelen gesystematiseerd opgesomd. Vaak worden fysieke maatregelen door communicatiemiddelen en maatregelen ondersteund. Voorbeelden van communicatiemiddelen zijn: tickets (elektronische) bebording pamfletten / folders vlaggen tekens en teksten op gebouwen en op het wegdek. sms diensten radio en televisie internet, Twitter en andere sociale media Elektronische lichtkranten zijn communicatiemiddelen die steeds een andere boodschap kunnen uitstralen en daarmee in crowd management meerdere doelen kunnen dienen. Communicatie kan ook in meer persoonlijke vorm plaatsvinden. Zo communiceren politiemensen, toezichthouders op interactieve wijze met bezoekers van een evenement. Cityguides zijn speciaal voor het evenement aangestelde medewerkers die actief informatie over bepaalde locaties met het publiek delen. Door cityguides opvallend en vriendelijk te kleden wordt zoveel mogelijk aandacht van het aanwezige publiek getrokken Elektronische lichtkranten en hun werking Tijdens evenementen in Nederland wordt gebruik gemaakt van elektronische lichtkranten. Andere benamingen voor een lichtkrant zijn matrixbord of LED scherm. Elektronische lichtkranten zijn beeldschermen waarop middels computertechnologie afbeeldingen en teksten kunnen worden getoond. Lichtkranten worden ook benoemd in de handreiking evenementenveiligheid Zij worden genoemd onder de maatregelen communicatie. Lichtkranten worden hier beschreven als: elektronische displays met veranderbare en actuele informatie. De afmetingen van de borden zijn divers. Veelal en ook zo in Nijmegen worden de borden op afstand bediend. Dat wil zeggen dat de zogenoemde operator zich niet in de nabijheid van de borden bevindt, maar op afstand in een centrale ruimte of commandopost. Wat beweegt ons? Pagina 15

16 Tijdens de Vierdaagsefeesten 2012 zijn conform het Deeldraaiboek crowd control van de politieregio Gelderland Zuid in het centrum van Nijmegen veertien lichtkranten geplaatst. De lichtkranten zijn geplaatst op zogenoemde portalen. Tijdelijke stalen constructies die een weg overspannen. In Nijmegen vindt de operationele bediening van de lichtkranten tijdens de Vierdaagsefeesten plaats vanuit het politiebureau aan de Stieltjesstraat in Nijmegen. Operators zijn aanwezig tussen uur en maximaal uur de volgende ochtend. De politie in Nijmegen heeft ervoor gekozen om, op momenten dat er geen teksten in het kader van crowd management op de lichtkranten worden getoond, wel een digitale klok te tonen. Men motiveert dit door te stellen dat het permanent tonen van andere beelden of teksten de werking van de lichtkranten in het kader van crowd management teniet zullen doen. De attentiewaarde van de lichtkranten neemt af als voortdurend teksten worden getoond. De politie Nijmegen hanteert in het plaatsen van teksten op de lichtkranten een zeer terughoudend beleid. Lichtkranten worden alleen geactiveerd als daartoe in het kader van crowd management of crowd control een direct aanwijsbare aanleiding toe bestaat. Met betrekking tot de werking van de lichtkranten zijn er tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen drie situaties mogelijk: Overzicht 1: lichtkranten Lichtkrant niet in werking Lichtkranten uit Lichtkranten aan Er wordt niets getoond De digitale klok wordt getoond Er wordt een tekst getoond Twitter Twitter (2012) is sinds 2006 een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarop men zichzelf, zoals bij Facebook, een profiel en een avatar kan aanmeten. Met Twitter versturen gebruikers tekstberichten (tweets) van maximaal 140 karakters via sms, e mail, IM, de Twitter website of via een applicatie zoals Twitterrific of TweetDeck. Deze tweets worden getoond op de gebruikerspagina en bij andere gebruikers die hebben opgegeven deze te willen ontvangen. De zender kan de aflevering beperken tot een groep vrienden, maar standaard worden de berichten afgeleverd bij alle belangstellenden. Een hashtag is een woord of meerdere woorden die aan elkaar geschreven zijn met een # ervoor (Bijvoorbeeld #burendag). Via Twitter kun je op deze hashtags zoeken en alle tweets met zo'n zelfde hashtag zien. Dit wordt vaak gebruikt bij evenementen of actuele onderwerpen waar veel over gesproken wordt. Wat beweegt ons? Pagina 16

17 3 Probleem, doel en vraag 3.1 Probleemstelling Wereldwijd worden grote evenementen georganiseerd. Voetbalwedstrijden, straatfeesten, popconcerten en wandelmarsen zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Waar mensen in groten getale bijeenkomen zijn er risico s en kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. In Veilige evenementen (2009) stellen Schaap et al., dat veiligheid op en rond een evenement allereerst draait om de veiligheidsrisico s die voortkomen uit het gedrag van mensenmassa s. Het gedrag van de mens levert volgens hen veiligheidsrisico s op voor een individu of groep mensen. In het verleden hebben ernstige incidenten laten zien dat, wanneer de massa niet wordt beheerst er grote risico s ontstaan. Op 24 juli 2010 vielen er bij een incident tijdens de Love Parade in Duisburg (Duitsland) 21 doden en ruim 500 gewonden. Grote evenementen met veel publiek vormen dus een potentieel risico. Het beheersen van het gedrag van mensen in menigten is een verantwoordelijkheid van de organisatoren en de lokale overheid. In de afgelopen jaren zijn er mede door nieuwe technologische ontwikkelingen meer en meer communicatiemogelijkheden ontstaan waarmee men het gedrag van menigten beïnvloedt. Voorbeelden hiervan zijn de sociale media, als Facebook en Twitter en het gebruik van Burgernet middels mobiele telefonie. Ook gebruiken politie en andere instanties camera s om het gedrag van menigten continu te monitoren om daarmee de mogelijkheid te creëren direct op het gedrag van menigten te interveniëren. Het gebruik van deze middelen om het gedrag van mensen en menigten met gerichte berichten te sturen lijkt inmiddels algemeen aanvaard. Is echter helder of de inzet van dit soort middelen effectief is? Beïnvloeden zij daadwerkelijk het gedrag van mensen en menigten en in welke mate? Zijn er binnen de menigte of binnen alle bezoekers aan een evenement groepen te identificeren, aan te wijzen, die ten opzichte van elkaar anders reageren op aangeboden, publiek sturende informatie? Heeft dit gevolgen voor de inzet van dit soort informatie en middelen voor professionals? Grofweg kan er bij een evenement een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten bezoekers. De eigenschapbegrippen zijn lokale bekendheid en niet lokale bekendheid. Figuur 2: lokaal bekend / niet bekend Bezoeker Lokaal bekend Lokaal niet bekend Mensen die wel of geen kennis hebben van de infrastructuur in en rond een evenement. Is het effect van de boodschappen op het getoonde gedrag van de bezoeker verschillend naar de achtergrond van de bezoeker? Kennis hierover kan bijdragen aan een meer effectieve en efficiënte inzet van dit soort middelen bij evenementen met een lokale, regionale, landelijke of internationale aantrekkingskracht. De kern van de probleemstelling is dat onduidelijk is of en hoeveel effect de door de politie verzonden sturende informatieboodschappen hebben op het gedrag van mensen in groepen, in menigten die een groot evenement bezoeken. Tot slot is meer inzicht noodzakelijk in verschil van effect op basis van de achtergrond van de bezoekers aan een evenement. Het onderzoek beperkt zich tot voetgangers die een evenement bezoeken. Wat beweegt ons? Pagina 17

18 3.2 Doelstelling Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te verschaffen in het effect van het gebruik van de communicatiemiddelen Twitter en elektronische lichtkranten op individuen en menigten. Specifiek als deze middelen zijn ingezet ten behoeve van het crowd management tijdens grootschalige evenementen. Een geldende hypothese hierbij is dat het gebruik van deze middelen om met menigten te communiceren effect heeft en dat de menigte met gerichte communicatieboodschappen te sturen valt. Ik bouw deze hypothese voor dit onderzoek uit met de stelling dat het effect van communicatie bij lokaal bekende bezoekers evident geringer is dan bij niet lokaal bekende bezoekers. Op basis van de onderzoeksdoelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 3.3 Hoofdvraag Laten bezoekers van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen zich in hun gedrag sturen door op hen gerichte informatie door middel van elektronische lichtkranten en Twitter? Subvragen Zet de politie tijdens de Vierdaagse gerichte communicatiemiddelen in om bezoekers van evenementen in hun gedrag te sturen? Welke middelen zijn dit en hoe gaat de politie hierbij te werk? In hoeverre geven bezoekers van een evenement aan gebruik te maken van communicatiemiddelen als Twitter en elektronische lichtkranten voor het bepalen van hun looproute tijdens een evenement? Is er een onderscheid vast te stellen in het effect van de communicatie middels Twitter en elektronische lichtkranten tussen lokaal bekende en lokaal niet bekende bezoekers van het evenement? Wat beweegt ons? Pagina 18

19 4 Opzet en uitvoering van het onderzoek 4.1 Algemeen Dit onderzoek naar de effectiviteit van publiek sturende maatregelen via lichtkranten en Twitter is een kwalitatief onderzoek met kwantitatieve elementen. Omdat er al opvattingen bestaan over de inzet van communicatiemiddelen en het gedrag van mensen in menigten en hun stuurbaarheid door communicatie, kent dit onderzoek ook een deductieve invalshoek. Literatuur en in het werkveld van crowd management gehanteerde begrippen en inzichten zijn verkend en in beeld gebracht. Er werd een kwalitatief enquêteonderzoek uitgevoerd met gestructureerde focused interviews. De keuze voor de methodiek van straatinterviews is gelegen in een van de hoofdvragen van het onderzoek. Om te bepalen in hoeverre bezoekers van dit evenement van communicatiemiddelen als Twitter en elektronische lichtkranten gebruik maken voor het bepalen van hun looproute tijdens een evenement is het belangrijk hen direct na hun waarneming van een lichtkrant, of na het verzenden van een Twitterbericht te bevragen. Hiermee wordt in het onderzoek zoveel mogelijk aangesloten op de normale gang van zaken tijdens het evenement en de belevingswereld van de respondent, waarmee een zo hoog mogelijke mate van ecologische validiteit wordt nagestreefd. De onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd in interviewvragen ten behoeve van het veldonderzoek. De interviews zijn gehouden aan de hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst met genummerde vragen (zie bijlage 3). In totaal acht enquêteurs hebben de interviews afgenomen op donderdag 19 en vrijdag 20 juli 2012 op verschillende locaties in de binnenstad van Nijmegen. De locaties voor het afnemen van de interviews zijn gekozen op basis van de plaatsing van de lichtkranten in de binnenstad van Nijmegen. Steeds is gekozen voor een interviewlocatie die zich in de directe nabijheid van een lichtkrant bevond. Op deze wijze kon de respondenten worden gevraagd of zij de lichtkranten hadden waargenomen. Overzicht 2: onderzoekslocaties donderdag 19 juli 2012 vrijdag 20 juli Molenstraat, hoek In de Betouwstraat Molenstraat, hoek In de Betouwstraat 2 Ziekerstraat, hoek Molenstraat Ziekerstraat, hoek Molenstraat 3 Pauwelstraat 4 Mariënburg Voorafgaand aan de interviewsessies op straat zijn de enquêteurs geïnstrueerd aan de hand van het onderzoeksplan en de vragenlijst. De enquêteurs is gevraagd aselect te interviewen. Dat wil zeggen dat zij willekeurige voorbijgangers aan dienden te spreken. De interviews zijn individueel afgenomen. Jongeren beneden de leeftijd van 12 jaar zijn buiten beschouwing gehouden. Een maximum leeftijd voor de respondenten is niet bepaald. Hoewel interviews individueel zijn afgenomen dient één effect wel te worden gemeld. Veel bezoekers van de binnenstad komen in groepen. Op het moment dat mensen uit de groep zijn aangesproken, vindt ook binnen de groep van de geïnterviewde een groeps en beïnvloedingsproces plaats. Omstanders, groepsleden, luisteren mee met de vraagstelling en uiten in sommige gevallen hun eigen opvattingen. Dit kan de uitspraak van de geïnterviewde hebben beïnvloed. Dit effect valt niet vast te stellen, maar dient zeker niet te worden uitgesloten bij de beoordeling van de hier gepresenteerde gegevens. De methode van straatinterviews brengt nog een aantal complicaties met zich mee. De interviews worden afgenomen in een zeer dynamische en rumoerige omgeving. Een van de kenmerken van het publiek in de binnenstad van Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten is dat men doorgaans in een vrolijke stemming is. Velen gaan niet alleen of solo naar de binnenstad, maar in groepen of duo s. Bekend is dat er alcohol wordt gebruikt en dat bezoekers van de binnenstad van Nijmegen ook onder invloed verkeren. Ook het gebruik van andere bewustzijn veranderende middelen moet niet worden uitgesloten. Wat beweegt ons? Pagina 19

20 Verder zijn de drukte, de straatmuziek en de duisternis factoren die de gang van het interview of het resultaat van het interview kunnen beïnvloeden. Het is echter inherent aan deze wijze van onderzoek. 4.2 Twee situaties, lichtkrant aan en uit De lichtkranten zijn gedurende de Vierdaagsefeesten permanent opgesteld in de binnenstad van Nijmegen. Begrijpelijk is dat de lichtkranten niet voortdurend publiek sturende boodschappen weergeven. Er worden teksten getoond op het moment dat daartoe gelet op de drukte in de binnenstad aanleiding is. Dat moment wordt primair bepaald door de leiding van de politie in Nijmegen die hierover via het personeel van de crowd managementruimte wordt geïnformeerd. Op momenten dat daartoe geen aanleiding is, wordt op de lichtkranten in groene cijfers een digitale klok getoond. Binnen het onderzoek was dit een complicerende factor. De momenten waarop de lichtkranten geactiveerd worden met tekstboodschappen zijn namelijk niet vooraf bekend. Dit maakte het dus onvoorspelbaar op welke momenten de enquêteurs ingezet moesten worden. Door ervoor te kiezen enquêteurs ook in te zetten op momenten dat er geen tekstboodschappen werden uitgezonden, is dit probleem ondervangen. Ook bood dit binnen het onderzoek een kans de respondenten op hun intentioneel gedrag te bevragen. Schematisch weergegeven bestaan er binnen het veldonderzoek de volgende situaties Schema 1: twee situaties binnen het onderzoek lichtkrant aan lokaal bekend lokaal niet bekend lichtkrant uit lokaal bekend lokaal niet bekend De lichtkranten zijn op beide onderzoeksdagen geactiveerd. Hieronder is in een schema weergegeven welke lichtkranten geactiveerd zijn op welke momenten en welke publiek sturende teksten op die tijdstippen werden getoond. Overzicht 3: tijdstippen lichtkranten aan donderdag 19 juli 2012 tijd locatie tekst uur Koningsplein Koningsplein druk, zoek andere locatie vrijdag 20 juli 2012 tijd locatie tekst uur Koningsplein Koningsplein druk, zoek andere locatie uur Matrixx Matrixx is druk, zoek andere locatie Matrixx is vol, zoek andere locatie In de situatie dat de lichtkranten aan waren, is de bezoekers aan de hand van de vastgestelde vragenlijst (bijlage 3) gevraagd naar hun feitelijke reactie op de tekstboodschap op de lichtkrant; in de situatie dat de lichtkranten uit waren is hun gevraagd naar hun intenties. Zo nodig werden de lichtkranten aangewezen met de vraag Wat zou u doen als.. Methodisch gezien is er dus sprake van twee groepen respondenten, de respondenten in de situatie lichtkrant aan en de groep respondenten in de situatie lichtkrant uit. In de weergave van de resultaten zijn beide situaties steeds weergeven voor waar het de reacties op de lichtkranten betreft. Wat beweegt ons? Pagina 20

Social media for social order. De inzet van Twitter ten behoeve van crowd control

Social media for social order. De inzet van Twitter ten behoeve van crowd control Social media for social order De inzet van Twitter ten behoeve van crowd control Danielle Fictorie Universiteit Utrecht 1 februari 2013 1 Voorwoord Met deze scriptie komt voor mij een einde aan lang en

Nadere informatie

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men.

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. Pagina 1 van 54 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave. 2

Nadere informatie

Zijn ze helemaal gek geworden?!

Zijn ze helemaal gek geworden?! Een onderzoek naar het profiel van een ordeverstoorder, uit de databank van notoire ordeverstoorders, binnen het betaald voetbal in Nederland. ordeverstoorders R.M. Moes Masterthesis MCPM studentnummer

Nadere informatie

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013)

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) Onderzoeksrapport Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) #The Next Level @Crisis via Crossmedia - Daan Verbrugge (1503521) daan.verbrugge@student.hu.nl

Nadere informatie

Generatie Einstein! Ervaringen, behoeften en aanbevelingen van en voor professionals en jongeren

Generatie Einstein! Ervaringen, behoeften en aanbevelingen van en voor professionals en jongeren Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011. Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs. Wij wensen u veel

Nadere informatie

De werkwijze van de ME bij grootschalige ordehandhaving

De werkwijze van de ME bij grootschalige ordehandhaving De werkwijze van de ME bij grootschalige ordehandhaving Martijn van den Brink Studentnummer: 0073555 Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Opleiding Bedrijfswetenschappen Apeldoorn, januari

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie

Eindscriptie Master of Crisis and Public Order Management

Eindscriptie Master of Crisis and Public Order Management Eindscriptie Master of Crisis and Public Order Management Het proces van ontmanteling tot vernietiging Marijn van Eijsden januari 2015 Een onderzoek naar nut, noodzaak en wenselijkheid voor geprotocolleerd

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Oefenen in crisismanagement

Oefenen in crisismanagement Oefenen in crisismanagement Een onderzoek naar trainingsmethodieken voor een gemeentelijk beleidsteam en de wijze waarop daar in Noord-Holland gebruik van wordt gemaakt A.J. Krom Alkmaar, augustus 2001

Nadere informatie

Openbare orde Risicomanagement

Openbare orde Risicomanagement Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Openbare orde Risicomanagement Wat vooraf onvoorspelbaar lijkt, dat achteraf voorspelbaar blijkt. E. Biginski en H. van Hijum Inhoud Voorwoord... iii 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Student Julian Daniel Student Integrale Veiligheidskunde, Saxion Hogeschool. Praktijkcoach Dhr. J. Verweij Algemeen directeur Sport & Event Security

Student Julian Daniel Student Integrale Veiligheidskunde, Saxion Hogeschool. Praktijkcoach Dhr. J. Verweij Algemeen directeur Sport & Event Security Buitenspel Een literatuuronderzoek naar deviant gedrag en een empirisch onderzoek naar de noodzaak van een mogelijke methodiek vanuit het perspectief van Sport & Event Security. Julian Daniel Rotterdam,

Nadere informatie

De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat?

De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat? De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat? Een onderzoek naar het competentieprofiel van de Verpleegkundige Informaticus Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica 2002 Ans Zijderveld - 1 -

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

Een organisatie onderweg

Een organisatie onderweg Een organisatie onderweg Een onderzoek naar betrokkenheid en cohesie bij de Arbeidsinspectie Tilburg, augustus 2011 Menno Jacobs Marcel Quanjel Kazimier Helfenrath Joris de Rooij IVA beleidsonderzoek en

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaalmaatschappelijk. dienstverlener

Analyseverslag: Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaalmaatschappelijk. dienstverlener Analyseverslag Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-maatschappelijk Begeleidende docent: B. van Veldhuizen Master Professioneel Meesterschap in het MBO Centrum voor

Nadere informatie

Waarom kennen operationele medewerkers de bedrijfsstrategie niet?

Waarom kennen operationele medewerkers de bedrijfsstrategie niet? MASTER THESIS: Bedrijfskunde, Strategisch Management Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Rotterdam Waarom kennen operationele medewerkers de bedrijfsstrategie niet? Begeleider: Dr. M.G.

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie - eindrapport - drs. M. Groenewoud drs. S.T. Slotboom dr.

Nadere informatie