VOORJAARSNOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORJAARSNOTA 2013 - 1 -"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA

2 - 2 -

3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 7 Openbare orde en veiligheid 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Economische zaken 15 Onderwijs 17 Cultuur en recreatie 19 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 23 Volksgezondheid en milieu 27 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 31 Financiën 35 Kostenplaatsen 36 Investeringskredieten 37 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 38 Reserves en voorzieningen Vrij aanwendbare algemene reserve 40 Onvoorzien 41 Stelposten 41 Kapitaallasten 42 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 45 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 48 Bijlage 1 Investeringslijsten Bijlage 2 Overzicht van Reserves en Voorzieningen 54 Bijlage 3 Schematisch overzicht stand van zaken BMW projecten 59 Bladzijde - 3 -

4 Inleiding In 2012 had onze voorjaarsnota, vanwege de late verschijning van de meicirculaire, geen kaderstellend karakter, maar hebben wij u een aparte kadernota gepresenteerd. Onze voorjaarsnota heeft dit jaar zoals gebruikelijk weer een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2013 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2014 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er dan ook voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Hiervoor is een goed beeld van de financiële huishouding noodzakelijk. De aangekondigde extra bezuinigingsmaatregelen zijn in afwachting van de economische ontwikkelingen eerst door het rijk in de ijskast gezet. Het is echter niet gezegd dat de aangekondigde maatregelen niet zullen worden doorgevoerd. De septembercirculaire zal hierover wellicht meer duidelijkheid geven. Hoewel de extra bezuinigingen nog niet zijn doorgevoerd, geeft de meicirculaire wel aan wat de effecten zijn van een aantal reeds eerder aangekondigde maatregelen. Hoewel het begrotingsjaar 2014 een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds laat zien, door onder andere grote infrastructurele investeringen van het rijk, waar wij op meeliften via de trap op, trap af systematiek, blijken de meerjarige effecten van de meicirculaire erg negatief te zijn. Door de late verschijningsdatum van de meicirculaire hebben we helaas niet meer de mogelijkheid gehad deze integraal in de voorjaarsnota te verwerken. We hebben er daarom voor gekozen u via een afzonderlijk addendum bij deze voorjaarsnota te informeren over de financiële gevolgen van de meicirculaire. Het zal tevens duidelijk zijn dat op deze korte termijn de tijd ontbreekt om de financiële gevolgen van de meicirculaire middels voorstellen en maatregelen op te vangen. Wij stellen u daarom voor u in de aanloop naar de begroting 2014 een notitie voor te leggen met een voorgestelde oplossingsrichting voor de sluitende meerjarenraming bij de begroting Wij verwachten u deze notitie in september te kunnen voorleggen. De nu voorliggende voorjaarsnota zal zich daarom beperken tot de effecten en de kaderstelling zonder de gevolgen van de meicirculaire. Uitkomsten voorjaarsnota De voorjaarsnota geeft voor 2013 een negatieve bijstelling van de ramingen te zien van ongeveer Het saldo van de primitieve begroting 2013 was ruim positief. Met deze voorjaarsnota moet dat worden bijgesteld tot een begroot saldo voor 2013 van ongeveer nadelig. Saldo begroting Saldo voorjaarsnota Bijgesteld structureel saldo

5 Het effect van de voorjaarsnota is echter inclusief incidentele voordelen van per saldo Het structurele effect van deze voorjaarsnota voor de jaren na 2013 komt daarmee uit op een negatieve bijstelling van ruim Dit saldo wordt meegenomen in de kaderstelling voor de begroting Structureel saldo voorjaarsnota Incidenteel saldo voorjaarsnota Totaal saldo voorjaarsnota Meerjarig financieel beeld De meerjarenraming in de begroting 2013 gaf een structureel positief saldo van aan voor Daarvoor moeten wel alle voorgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd. Uitgaande van de in de voorjaarsnota bijgestelde ramingen inclusief de effecten van de meicirculaire en de aangegeven mutaties in de ontwikkelingen voor de komende jaren, krijgen we het volgende beeld voor 2017: Structureel saldo 2017 in begroting Saldo voorjaarsnota Structurele gevolgen kadernota Gevolgen meicirculaire per saldo (2017) Bijgesteld structureel saldo Voor een totaaloverzicht van de meerjarenramingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota. Beleidswensen Naast de hierboven weergegeven mutaties hebben we te maken met een aantal wensen, waarvoor tot op heden nog geen financiële ruimte is gevonden. Verschillende hiervan hebben wij ook reeds in het verleden aan u voorgelegd, zoals o.a. de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers en een aantal andere wensen. Voor een totaal overzicht verwijzen wij u naar de voorjaarsnota Van deze wensen kunnen nu twee concreter worden ingevuld. Het gaat dan om de wens tot een ontsluitingsweg ter ontlasting van de Wilhelminalaan en de Stationsweg en het vervangen van een groot deel van de openbare verlichting. Deze twee posten worden hieronder kort toegelicht. Ontsluiting Bedum Wij stellen u voor om in de begroting 2014 ruimte te reserveren voor een gemeentelijke bijdrage in de ontsluitingsweg. Deze zal grotendeels worden gefinancierd door de provincie. Indicatief reserveren wij een bedrag van Openbare verlichting Momenteel wordt er gewerkt aan een vervangingsplan van een deel van onze openbare verlichting. De totale investering voor de komende 5 jaar schatten wij vooralsnog op een bedrag van rond de (indicatief). Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, betekent dit een structurele verzwaring van de lasten met ongeveer De jaarlijkse energie- en onderhoudskosten zullen door deze investering worden verlaagd. Deze besparing schatten wij vooralsnog op ca

6 Graag vernemen wij van u in hoeverre u deze wensen wilt meenemen in de kaderstelling voor de begroting 2014 en verder. Bedum, 3 juni 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, De secretaris, De burgemeester, R. Wiltjer drs. H.P. Bakker - 6 -

7 Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Doorontwikkeling samengevoegde Ondanks uitstel van de invoering van de Participatiewet organisatieonderdelen, onderzoek effecten wordt de voorbereiding van de decentralisaties samenwerking voor de WOZ en gemeentelijke heffingen onverminderd doorgezet. De projectstructuur is en onderzoek naar meer samenwerking in het sociale aangepast waardoor meer input vanuit de staande domein in het kader van Werk aan de Winkel. organisatie moet komen. Samenhang moet worden geborgd in een aparte projectgroep waarin de transities in samenhang worden beschouwd. Dossieronderzoek naar de voordelen van samenwerking WOZ / belastingen heeft nog niet plaats gevonden. Eventuele vervolgstappen moeten worden afgewogen in het kader van de visie van de provincie op de bestuurlijke inrichting van de Groningen Subsidiekansen worden planmatig verkend. Klanttevredenheidsonderzoek in het kader van "waarstaatjegemeente.nl". Doorontwikkeling van het digitale kanaal, o.a. kennisbank, DMS/zaaksysteem en uitbreiding aanbod producten via gemeentewinkel. Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. In BMW verband inzetten op verdere harmonisering van rechtspositie en voorbereiding implementatie werkkostenregeling. We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Milieuhandhaving onderbrengen bij de RUD en gevolgen nieuw politiebestel. Naar aanleiding van de overschrijding van het automatiseringsbudget vanwege de migratie zijn aanvullende beheersafspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De kredietrapportage over het eerste kwartaal geeft geen reden tot zorg en is voor uw raad ter inzage gelegd. Aan dit uitgangspunt wordt onverkort uitvoering gegeven, meest recent in het kader van het project verbetering structuur buitenwegen. Op dit moment is nog geen actie gezet op herhaling van dit onderzoek in Hierover moet nog een besluit worden genomen. Ambtelijk wordt de samenhang in de diverse projecten verkend en nader beschouwd, onder ander middels demonstraties en een werkbezoek aan de gemeente Borger Odoorn. Uitgangspunt blijft dat burgers niet verstrikt mogen raken in techniek. Direct contact tussen burger enerzijds en bestuur of ambtelijke organisatie blijft leidend. Harmonisering van de rechtspositie is in voorbereiding. De invoering van de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat wij geen initiatief nemen om de regeling eerder te implementeren. Zo wordt voorkomen dat maatregelen worden geïmplementeerd die strijdig zijn met nog vast te stellen wetgeving. Met partnergemeente Amt Peitz is een Comeniusproject gestart waarbij ook scholen uit Frankrijk en Engeland betrokken zijn. De RUD gaat - uiteindelijk- 1 november 2013 van start. Aansluiting op de gemeenten moet nog plaats vinden. Politiebestel; Bedum maakt onderdeel uit van het basisteam Ommelanden West. Prioriteitstelling vindt, in overleg met gemeenten, in het verband van de nieuwe Politieregio plaats, die de provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvat

8 Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Burgernet Op dit moment hebben inwoners van onze gemeente zich aangemeld voor burgernet. Procentueel betekent dit de eerste positie van Bedum in de provincie Groningen. Commissie bezwaarschriften Overeenkomstig onze toezegging aan de raad is het verslag ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. In totaal is er één zitting in het eerste kwartaal belegd. Drank- en Horecawet Op 1 januari jl. is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Dit brengt met zich mee dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor handhaving en toezicht. In provinciaal verband wordt bezien hoe aan deze taak invulling kan worden gegeven. Daarnaast dienen de gemeenteraden vóór 1 januari 2014 een verordening voor de para commerciële horecabedrijven vast te stellen. Ook hierover worden gemeenten in provinciaal verband geadviseerd. Wet openbaarheid van bestuur Wij moeten op dit moment constateren dat de WOB misbruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor de WOB is bedoeld. Bij gemeenten worden op dit moment regelmatig verzoeken van uiteenlopende aard ingediend die, op grond van een onduidelijke informatiebehoefte, slechts tot doel dienen om een kostenvergoeding te incasseren ingeval gemeenten niet alert zijn op termijnen of indien naar het oordeel van de aanvrager niet op passende wijze op de aanvraag is beschikt. Wij blijven hechten aan transparantie maar verzetten ons tegen de cultuur die nu ontstaat en een zuivere toepassing van de doelstelling van de wet belemmert. Wij zullen bij de VNG wederom verzoeken om aandacht voor dit probleem. Evenementen Als doelmatigheidsonderzoek 2013 hebben wij gekozen voor het onderwerp evenementen. Er komt een onderzoeksrapport over evenementen (huidig beleid, inventarisatie, evaluatie, ontwikkelingen, werkwijze, leges, enz.). Stand van zaken: het onderzoek is gestart. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Telefooninstallatie gemeentehuis In onderzoek. 3 Cv-ketels gymzaal De Vlijt (MJOP) In voorbereiding. 2 Cv-ketels gemeentehuis In voorbereiding. Gebouw buitendienst afrastering terrein In voorbereiding. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting - 8 -

9 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor de pensioenrechten van (oud-) bestuurders hebben we een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt -/ S S zodat de voorziening op niveau gebracht/gehouden kan worden. In de begroting houden we al rekening met een jaarlijkse storting in deze voorziening, maar de laatste jaren blijkt deze raming niet hoog genoeg te zijn. Daarnaast worden de pensioenbetalingen nu nog in de exploitatie geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het saldo van de actuariële berekening en de uitbetaalde pensioenen verrekend met de voorziening. Om meer inzicht te geven stellen we voor om de uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorziening te brengen en de geraamde storting te verhogen Debatavonden herindeling I Indien iemand op onnatuurlijke wijze komt te overlijden, is het wettelijk S verplicht om de doodsoorzaak door een schouwarts te laten vaststellen. Voor het eerst is in de voorjaarsnota 2012 een bedrag hiervoor geraamd. We zien een toename in het aantal schouwingen en stellen daarom voor om het budget met ingang van 2013 met te verhogen Voor de aanschaf van aktepapier en formulieren is tot op heden geen S bedrag opgenomen in de begroting De kosten voor het lidmaatschap NVVB, HBA en kennisbanken vallen S structureel iets hoger uit dan geraamd Dit jaar zijn er geen verkiezingen. De geraamde post voor portokosten in dit kader kan derhalve voor 2013 vervallen I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Kosten kwaliteitsmonitor GBA In plaats van de GBA audit wordt er een PM kwaliteitsmonitor ingevoerd voor de GBA gegevens. Deze moet in 2013 zijn gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande (structurele) kosten zijn nog niet duidelijk. Basisregistratie Personen (BRP) In het kader van de modernisering van het GBA moet de BRP worden ingevoerd. Dit wordt opgepakt in BMW verband. De kosten zijn nog niet inzichtelijk. PM - 9 -

10 - 10 -

11 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Veiligheidsregio Groningen, Nationale Politie Dit jaar zal een nieuw integraal veiligheidsbeleid worden opgesteld, dat aan zal sluiten op het Regionaal Beleidsplan van de politie Noord-Nederland. Samenwerking en voorbereiding bestrijding van rampen Er wordt nog steeds gewerkt aan verdere en calamiteiten op regionale schaal professionalisering van crisisbeheersing. Actueel is het nieuw te vormen team Bevolkingszorg en het invoeren Sociale veiligheid: nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting Afspraken maken met het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) over de overdracht van meldingen. Activiteiten toezicht in de buurt. Wat gaan we nog meer doen in 2013? van expertteams. Meerjarenplan openbare verlichting; Door alle ontwikkelingen op het gebied van beëindiging van de EGD SOK is besloten om eerst de aanbestedingen af te wachten. Momenteel wordt het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en naar verwachting wordt deze in het derde kwartaal 2013 aan de raad aangeboden. De bestrijding van huiselijk geweld ligt vooral bij de politie en gemeenten. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is verantwoordelijk voor ondersteuning bij huisverboden. Evenals in 2012 is aanpak huiselijk geweld ondergebracht bij OGGz. In totaal zijn voor onze gemeente 25 incidenten gemeld. Dit heeft geresulteerd in 7 aangiften. Naar aanleiding daarvan zijn 2 huisverboden opgelegd en zijn 4 1 e hulptrajecten ingezet. Op dit moment is er geen aanleiding voor extra toezicht in de buurt. Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Veiligheidsmonitor In september 2013 zal wederom gestart worden met de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor, waarbij onderzoek wordt gedaan naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Regionalisering brandweer Het proces van regionalisering wordt onverkort met ingang vanaf voortgezet. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de regionalisering Bedum extra kosten in Voor de verdeling van de kosten is de allocatie van het gemeentefonds gekozen, voorzien van overgangsregeling. Hierdoor loopt het nadeel terug naar in Deze bedragen zijn meegenomen in de meerjarenraming. De regionalisering is ons bij wet opgelegd: brandweerzorg is met ingang van geen gemeentelijke taak meer, hoewel een aantal verantwoordelijkheden lokaal blijft belegd. De vrijwilligers en het dagdienstpersoneel komen in dienst van de nieuwe regionale brandweer

12 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

13 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en Voor de zomer is het noodzakelijke onderhoud aan onze bruggen. stalen- en metselwerk bruggen uitgevoerd. Uitvoering van het constructief opwaarderen van een aantal buitenwegen incl. aanbrengen van permanente bermverharding. Verbetering bereikbaarheid station Fietsroute plus Bedum-Groningen door de provincie. Vrachtverkeer en geparkeerde vrachtauto's Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Gemeentelijk VerkeersveiligheidsPlan Het onderhoud aan onze asfaltwegen zal zich met name richten op de buitenwegen en op het uitvoeren van noodzakelijk klein onderhoud. Het herstraatprogramma loopt door tot de bouwvak. De aanbesteding heeft in maart plaatsgevonden en in mei zullen de werkzaamheden beginnen. De uitvoering van dit project zal tot half oktober 2013 duren. Het schetsontwerp is gereed; aan de financiële uitwerking wordt nog gewerkt. Met name wordt voor de eigen bijdrage -naast de subsidies- nadere dekking onderzocht. Overleg met de Provincie, OV-bureau en RGA is gaande over de subsidies. Voor de eigen bijdrage doen wij mogelijk een separaat verzoek aan uw raad. Het project is in uitvoering. Naar alle waarschijnlijkheid is de fietsroute plus in december 2013 grotendeels gereed voor gebruik. In 2013 hebben zich geen gevallen voorgedaan waarop actie ondernomen moest worden. Dit onderwerp maakt deel uit van het GVP. Begonnen is met de uitvoering van het in het GVP opgenomen en vastgesteld uitvoeringsprogramma. Aanpak schoolomgeving, inclusief educatie en gedragsbeïnvloeding, is daar een onderdeel van. Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting

14 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Verbeteren bereikbaarheid station P.M In 2012 is het project Fietsknooppuntennetwerk afgerond. In de S voorjaarsnota 2012 is voor het onderhoud een bedrag van opgevoerd; dit bedrag had structureel moeten zijn (in plaats van incidenteel) en wordt daarom nu nogmaals opgevoerd Bij deze activiteit worden de kosten en opbrengsten (leges) van S parkeerkaarten voor gehandicapten verantwoord; deze kosten en opbrengsten vallen in principe tegen elkaar weg De uitgaven in het kader van verkeerseducatie worden deels gesubsidieerd door de provincie. Inschatting is ongeveer S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

15 Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Structureel overleg met BvgB, bedrijfsbezoeken, Het structureel overleg met de BvgB zal ook 2013 vier promotiedagen keer plaats vinden. Een tweetal bedrijfsbezoeken is gepland. De gemeente zal ook in 2013 een stand innemen op het Plein Bedum tijdens de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven in Martiniplaza. Oost-west verbinding. In opdracht van de provincie is een verkeersonderzoek Kentekenonderzoek Bedum opgesteld; dit is in de raadscommissie VROM van 9 mei 2012 behandeld en dit is ook in de Statencommissie behandeld. Naar aanleiding van een brief van de BMW-gemeenten aan GS zijn er verschillende werksessies gehouden. Uitkomst is dat de afwikkeling van het verkeer van/door Bedum (vooral het vrachtverkeer voor de FCD) in principe los staat van de N361. Voor de verkeersafwikkeling wordt een apart traject gestart, dat moet leiden tot het aanbieden van een voorstel aan de Statencommissie voor de zomervakantie van Revitalisering oudste deel bedrijventerrein, Bedrijvenpark Boterdiep Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni Investeringen Voor de revitalisering van het oudste deel van het bedrijventerrein zijn geen plannen. Bij de actualisatie van de grondexploitatie van bedrijvenpark Boterdiep fase 2 hebben wij een onderzoek naar het 'uitnemen' van de kavel Appelhof toegezegd; het resultaat bieden wij u inclusief de eventuele financiële gevolgen aan in de loop van Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Resultaat onderzoek uitnemen kavel Appelhof uit de grondexploitatie P.M

16 Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

17 Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Basisonderwijs In de gemeente Bedum loopt het aantal leerlingen terug, als gevolg van ontgroening. Dit heeft met name gevolgen voor de Venhuisschool en de Akker in Zuidwolde. De beide schoolbesturen, Marenland en VCPONG, zijn in gesprek over de toekomst van beide scholen. De inzet van de gemeente is, het behoud van een school in Zuidwolde en heeft daarom regelmatig overleg met genoemde schoolbesturen. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Implementatie wet OKE Hoewel de gemeente Bedum geen onderwijsachterstanden gemeente is, blijkt wel duidelijk een behoefte aan extra zorg voor een groep kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. Het beleid (opgesteld door de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum) t.a.v. de uitvoering van de wet OKE wordt door Kids2b, de GGD en de bibliotheek uitgewerkt het komende jaar. Het speerpunt in deze is, vroegtijdig signaleren en terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Lokale en Regionale Educatieve Agenda (LEA/REA) De gemeente is verplicht een maal per jaar met de schoolbesturen en diverse andere instellingen, zoals peuterspeelzalen, te overleggen over bijvoorbeeld het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. In het najaar 2013 wordt de LEA georganiseerd. De onderwerpen die dan aan bod komen zijn: stand van zaken VVE, kindvoorzieningen, krimp, en passend onderwijs. Met de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond is de gemeente in gesprek, op welke wijze er vervolg gegeven wordt aan de REA. Eind 2013 zal dit overleg plaatsvinden. Leerlingenvervoer In mei 2013 vinden twee presentaties plaats over het (kosten overzicht 2013 in afwachting van aanmeldingen gebruik van een OV coach in het openbaar vervoer door schooljaar , de aanvraagformulieren zijn eind leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, die nu april verstuurd.) (nog) gebruik maken van het taxivervoer. De OV coach is een hulpmiddel in de vorm van een app op een IPod, waarmee leerlingen in staat gesteld worden zelf met het openbaar vervoer te reizen. Dit is ter bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen. Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni

18 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Volwasseneneducatie wordt overgeheveld naar de activiteit -/ / S Participatiebudget (636000) Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

19 Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Nieuwe overeenkomst VVV-Lauwersland, samenhang Per 1 januari 2014 wordt formeel de tussen toeristisch-recreatieve mogelijkheden in samenwerkingsovereenkomst en de subsidierelatie met noordwest Groningen en noordoost Friesland. de VVV-Lauwersland beëindigd. Na een onderzoekrapportage van ZKA is de conclusie getrokken dat het format van de VVV Lauwersland niet (meer) aan de wensen van de ondernemers en de gemeenten tegemoet kwam. Daarbij is aangegeven dat voor de promotie en informatievoorziening de VVV Lauwersland voor de gemeenten niet meer automatisch de enige aanbieder is. Uiteindelijk hebben de deelnemende Friese gemeenten besloten om binnen de eigen Noordoostelijke verbanden aan de toeristischrecreatieve infrastructuur te zullen gaan werken. Hiermee komt een eind aan de samenwerking tussen de betreffende Friese- en Groninger gemeenten. De Groninger gemeenten beraden zich op dit moment over een nieuw toeristisch-recreatief model/perspectief. Fiets- en wandelpaden: vaststelling plan begin Het perspectief voor De Woldstreek biedt mogelijkheden om fietspaden aan te leggen. Zie ook programma 8. Aanleg kunstgrasvoetbalveld en nieuwe gemeentelijke sportnota. Vrijwilligerswerk: Uitvoering beleidsplan Aanpassingen bibliotheekvoorzieningen Onderzoek verdere bezuinigingen Muziekschool De aanleg van het kunstgrasvoetbalveld zal medio mei 2013 in uitvoering worden genomen. De werkzaamheden zijn inmiddels gegund. Afronding van de werkzaamheden staat gepland voor augustus Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe sport- en beweegnota Naar verwachting zal deze nota in het derde kwartaal 2013 door de raad worden behandeld. De Stichting Welzijn Bedum (SWB) is belast met de uitvoering van het vrijwilligerswerk. In overleg met de SWB zijn speerpunten opgesteld. Op basis hiervan maakt de SWB een plan voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk in De activiteiten worden uit het bestaande budget bekostigd. In het kader van de decentralisatie AWBZ, waarbij allerlei vormen van begeleiding uit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO in 2015, is de verwachting dat er meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers bij bijvoorbeeld vervoer en dagbesteding. Het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerswerk is zodoende van groot belang. Dit zal verder vorm moet krijgen, afhankelijk van de uitwerking van de decentralisatie plannen AWBZ. In het voorjaar 2013 vindt de verbouw van de Meenschaar plaats. Biblionet wil in de bibliotheek van Bedum het retail-concept realiseren. Verwacht wordt dat het bezoek aan de bibliotheek hierdoor gestimuleerd wordt. Er is dit jaar een coördinator projecten voor de muziekschool Hunsingo aangesteld. De muziekschool speelt in op de bezuinigingen die door de gemeente zijn opgelegd. Daarnaast zijn er geen bijzonderheden te melden

20 Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Viering Koninginnedag en Koningspelen Met de abdicatie van koningin Beatrix is Willem Alexander koning geworden. Hiervoor zijn festiviteiten georganiseerd van uiteenlopende aard. Met de Oranje - verenigingen is afgesproken dat wij, naast materiële, extra financiële ondersteuning bieden aan de verenigingen. Opstelling en uitvoering van het nieuwe Eind 2012 zijn we gestart met het opstellen van een groenbeheersplan. groenbeheersplan. De verwachting is dat we dit in het Medewerking aan een provinciale serie over vrijwilligers in Groningen, uitgezonden door RTV Noord. derde kwartaal 2013 aan de raad kunnen aanbieden. Bedum draagt bij aan de serie 'Goud bezig' van RTV Noord. Dit is een serie over vrijwilligers in de provincie Groningen. In Bedum worden 2 portretjes gemaakt van mensen die vrijwilligerswerk doen, wat hun persoonlijke drijfveren zijn en over het nut van wat ze doen. Uitvoering gaat in overleg met SWB; de bekostiging wordt vanuit bestaand budget van de SWB gedaan. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Installatie zwembad Kunstgrasveld Verbouw c.a. De Meenschaar Voorgestelde mutaties investeringskredieten Stand van zaken Besluitvorming hieromtrent is te verwachten in het najaar van De aanbesteding van de aanleg heeft in april 2013 plaats gevonden. De opdracht is gegund. Inmiddels is gestart met de uitvoering, de werkzaamheden zullen volgens planning in augustus 2013 worden afgerond. Dit is voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie. De voorbereidingen voor de verbouw zijn gestart; gekoerst wordt op afronding van de werkzaamheden begin juli. De verhuizing van de activiteiten van Stichting Welzijn Bedum vanuit De Schakel naar de Meenschaar kan dan plaatsvinden. Omschrijving Toelichting Shovel Eén van de tractoren is uitgevallen. Deze was reeds 40 jaar in gebruik en daarmee ook volledig afgeschreven. Wij stellen voor om deze tractor te vervangen door een kleine shovel. Het voordeel hiervan is dat deze ook kan worden ingezet bij gladheidsbestrijding. Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van Deze wordt afgeschreven in 10 jaar. Daarmee komt de kapitaallast uit op

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen enlijst B&W Smallingerland - week 13-2012 Afd. Nr. Onderwerp 22 maart 2012 Saza 1. Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen In het kader van een kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen is in 2011

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V.

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V. D. Overzicht aangenomen en overgenomen moties Openstaande moties vorige raadsperiode Alle aangenomen/overgenomen moties 2014 ev Stand van zaken mei 2015. Moties 2013 Datum Nummer Partijen Onderwerp Aan

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 8 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595-447709 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie