VOORJAARSNOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORJAARSNOTA 2013 - 1 -"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA

2 - 2 -

3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 7 Openbare orde en veiligheid 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Economische zaken 15 Onderwijs 17 Cultuur en recreatie 19 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 23 Volksgezondheid en milieu 27 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 31 Financiën 35 Kostenplaatsen 36 Investeringskredieten 37 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 38 Reserves en voorzieningen Vrij aanwendbare algemene reserve 40 Onvoorzien 41 Stelposten 41 Kapitaallasten 42 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 45 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 48 Bijlage 1 Investeringslijsten Bijlage 2 Overzicht van Reserves en Voorzieningen 54 Bijlage 3 Schematisch overzicht stand van zaken BMW projecten 59 Bladzijde - 3 -

4 Inleiding In 2012 had onze voorjaarsnota, vanwege de late verschijning van de meicirculaire, geen kaderstellend karakter, maar hebben wij u een aparte kadernota gepresenteerd. Onze voorjaarsnota heeft dit jaar zoals gebruikelijk weer een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2013 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2014 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er dan ook voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Hiervoor is een goed beeld van de financiële huishouding noodzakelijk. De aangekondigde extra bezuinigingsmaatregelen zijn in afwachting van de economische ontwikkelingen eerst door het rijk in de ijskast gezet. Het is echter niet gezegd dat de aangekondigde maatregelen niet zullen worden doorgevoerd. De septembercirculaire zal hierover wellicht meer duidelijkheid geven. Hoewel de extra bezuinigingen nog niet zijn doorgevoerd, geeft de meicirculaire wel aan wat de effecten zijn van een aantal reeds eerder aangekondigde maatregelen. Hoewel het begrotingsjaar 2014 een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds laat zien, door onder andere grote infrastructurele investeringen van het rijk, waar wij op meeliften via de trap op, trap af systematiek, blijken de meerjarige effecten van de meicirculaire erg negatief te zijn. Door de late verschijningsdatum van de meicirculaire hebben we helaas niet meer de mogelijkheid gehad deze integraal in de voorjaarsnota te verwerken. We hebben er daarom voor gekozen u via een afzonderlijk addendum bij deze voorjaarsnota te informeren over de financiële gevolgen van de meicirculaire. Het zal tevens duidelijk zijn dat op deze korte termijn de tijd ontbreekt om de financiële gevolgen van de meicirculaire middels voorstellen en maatregelen op te vangen. Wij stellen u daarom voor u in de aanloop naar de begroting 2014 een notitie voor te leggen met een voorgestelde oplossingsrichting voor de sluitende meerjarenraming bij de begroting Wij verwachten u deze notitie in september te kunnen voorleggen. De nu voorliggende voorjaarsnota zal zich daarom beperken tot de effecten en de kaderstelling zonder de gevolgen van de meicirculaire. Uitkomsten voorjaarsnota De voorjaarsnota geeft voor 2013 een negatieve bijstelling van de ramingen te zien van ongeveer Het saldo van de primitieve begroting 2013 was ruim positief. Met deze voorjaarsnota moet dat worden bijgesteld tot een begroot saldo voor 2013 van ongeveer nadelig. Saldo begroting Saldo voorjaarsnota Bijgesteld structureel saldo

5 Het effect van de voorjaarsnota is echter inclusief incidentele voordelen van per saldo Het structurele effect van deze voorjaarsnota voor de jaren na 2013 komt daarmee uit op een negatieve bijstelling van ruim Dit saldo wordt meegenomen in de kaderstelling voor de begroting Structureel saldo voorjaarsnota Incidenteel saldo voorjaarsnota Totaal saldo voorjaarsnota Meerjarig financieel beeld De meerjarenraming in de begroting 2013 gaf een structureel positief saldo van aan voor Daarvoor moeten wel alle voorgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd. Uitgaande van de in de voorjaarsnota bijgestelde ramingen inclusief de effecten van de meicirculaire en de aangegeven mutaties in de ontwikkelingen voor de komende jaren, krijgen we het volgende beeld voor 2017: Structureel saldo 2017 in begroting Saldo voorjaarsnota Structurele gevolgen kadernota Gevolgen meicirculaire per saldo (2017) Bijgesteld structureel saldo Voor een totaaloverzicht van de meerjarenramingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota. Beleidswensen Naast de hierboven weergegeven mutaties hebben we te maken met een aantal wensen, waarvoor tot op heden nog geen financiële ruimte is gevonden. Verschillende hiervan hebben wij ook reeds in het verleden aan u voorgelegd, zoals o.a. de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers en een aantal andere wensen. Voor een totaal overzicht verwijzen wij u naar de voorjaarsnota Van deze wensen kunnen nu twee concreter worden ingevuld. Het gaat dan om de wens tot een ontsluitingsweg ter ontlasting van de Wilhelminalaan en de Stationsweg en het vervangen van een groot deel van de openbare verlichting. Deze twee posten worden hieronder kort toegelicht. Ontsluiting Bedum Wij stellen u voor om in de begroting 2014 ruimte te reserveren voor een gemeentelijke bijdrage in de ontsluitingsweg. Deze zal grotendeels worden gefinancierd door de provincie. Indicatief reserveren wij een bedrag van Openbare verlichting Momenteel wordt er gewerkt aan een vervangingsplan van een deel van onze openbare verlichting. De totale investering voor de komende 5 jaar schatten wij vooralsnog op een bedrag van rond de (indicatief). Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, betekent dit een structurele verzwaring van de lasten met ongeveer De jaarlijkse energie- en onderhoudskosten zullen door deze investering worden verlaagd. Deze besparing schatten wij vooralsnog op ca

6 Graag vernemen wij van u in hoeverre u deze wensen wilt meenemen in de kaderstelling voor de begroting 2014 en verder. Bedum, 3 juni 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, De secretaris, De burgemeester, R. Wiltjer drs. H.P. Bakker - 6 -

7 Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Doorontwikkeling samengevoegde Ondanks uitstel van de invoering van de Participatiewet organisatieonderdelen, onderzoek effecten wordt de voorbereiding van de decentralisaties samenwerking voor de WOZ en gemeentelijke heffingen onverminderd doorgezet. De projectstructuur is en onderzoek naar meer samenwerking in het sociale aangepast waardoor meer input vanuit de staande domein in het kader van Werk aan de Winkel. organisatie moet komen. Samenhang moet worden geborgd in een aparte projectgroep waarin de transities in samenhang worden beschouwd. Dossieronderzoek naar de voordelen van samenwerking WOZ / belastingen heeft nog niet plaats gevonden. Eventuele vervolgstappen moeten worden afgewogen in het kader van de visie van de provincie op de bestuurlijke inrichting van de Groningen Subsidiekansen worden planmatig verkend. Klanttevredenheidsonderzoek in het kader van "waarstaatjegemeente.nl". Doorontwikkeling van het digitale kanaal, o.a. kennisbank, DMS/zaaksysteem en uitbreiding aanbod producten via gemeentewinkel. Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. In BMW verband inzetten op verdere harmonisering van rechtspositie en voorbereiding implementatie werkkostenregeling. We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Milieuhandhaving onderbrengen bij de RUD en gevolgen nieuw politiebestel. Naar aanleiding van de overschrijding van het automatiseringsbudget vanwege de migratie zijn aanvullende beheersafspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De kredietrapportage over het eerste kwartaal geeft geen reden tot zorg en is voor uw raad ter inzage gelegd. Aan dit uitgangspunt wordt onverkort uitvoering gegeven, meest recent in het kader van het project verbetering structuur buitenwegen. Op dit moment is nog geen actie gezet op herhaling van dit onderzoek in Hierover moet nog een besluit worden genomen. Ambtelijk wordt de samenhang in de diverse projecten verkend en nader beschouwd, onder ander middels demonstraties en een werkbezoek aan de gemeente Borger Odoorn. Uitgangspunt blijft dat burgers niet verstrikt mogen raken in techniek. Direct contact tussen burger enerzijds en bestuur of ambtelijke organisatie blijft leidend. Harmonisering van de rechtspositie is in voorbereiding. De invoering van de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat wij geen initiatief nemen om de regeling eerder te implementeren. Zo wordt voorkomen dat maatregelen worden geïmplementeerd die strijdig zijn met nog vast te stellen wetgeving. Met partnergemeente Amt Peitz is een Comeniusproject gestart waarbij ook scholen uit Frankrijk en Engeland betrokken zijn. De RUD gaat - uiteindelijk- 1 november 2013 van start. Aansluiting op de gemeenten moet nog plaats vinden. Politiebestel; Bedum maakt onderdeel uit van het basisteam Ommelanden West. Prioriteitstelling vindt, in overleg met gemeenten, in het verband van de nieuwe Politieregio plaats, die de provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvat

8 Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Burgernet Op dit moment hebben inwoners van onze gemeente zich aangemeld voor burgernet. Procentueel betekent dit de eerste positie van Bedum in de provincie Groningen. Commissie bezwaarschriften Overeenkomstig onze toezegging aan de raad is het verslag ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. In totaal is er één zitting in het eerste kwartaal belegd. Drank- en Horecawet Op 1 januari jl. is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Dit brengt met zich mee dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor handhaving en toezicht. In provinciaal verband wordt bezien hoe aan deze taak invulling kan worden gegeven. Daarnaast dienen de gemeenteraden vóór 1 januari 2014 een verordening voor de para commerciële horecabedrijven vast te stellen. Ook hierover worden gemeenten in provinciaal verband geadviseerd. Wet openbaarheid van bestuur Wij moeten op dit moment constateren dat de WOB misbruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor de WOB is bedoeld. Bij gemeenten worden op dit moment regelmatig verzoeken van uiteenlopende aard ingediend die, op grond van een onduidelijke informatiebehoefte, slechts tot doel dienen om een kostenvergoeding te incasseren ingeval gemeenten niet alert zijn op termijnen of indien naar het oordeel van de aanvrager niet op passende wijze op de aanvraag is beschikt. Wij blijven hechten aan transparantie maar verzetten ons tegen de cultuur die nu ontstaat en een zuivere toepassing van de doelstelling van de wet belemmert. Wij zullen bij de VNG wederom verzoeken om aandacht voor dit probleem. Evenementen Als doelmatigheidsonderzoek 2013 hebben wij gekozen voor het onderwerp evenementen. Er komt een onderzoeksrapport over evenementen (huidig beleid, inventarisatie, evaluatie, ontwikkelingen, werkwijze, leges, enz.). Stand van zaken: het onderzoek is gestart. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Telefooninstallatie gemeentehuis In onderzoek. 3 Cv-ketels gymzaal De Vlijt (MJOP) In voorbereiding. 2 Cv-ketels gemeentehuis In voorbereiding. Gebouw buitendienst afrastering terrein In voorbereiding. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting - 8 -

9 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor de pensioenrechten van (oud-) bestuurders hebben we een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt -/ S S zodat de voorziening op niveau gebracht/gehouden kan worden. In de begroting houden we al rekening met een jaarlijkse storting in deze voorziening, maar de laatste jaren blijkt deze raming niet hoog genoeg te zijn. Daarnaast worden de pensioenbetalingen nu nog in de exploitatie geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het saldo van de actuariële berekening en de uitbetaalde pensioenen verrekend met de voorziening. Om meer inzicht te geven stellen we voor om de uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorziening te brengen en de geraamde storting te verhogen Debatavonden herindeling I Indien iemand op onnatuurlijke wijze komt te overlijden, is het wettelijk S verplicht om de doodsoorzaak door een schouwarts te laten vaststellen. Voor het eerst is in de voorjaarsnota 2012 een bedrag hiervoor geraamd. We zien een toename in het aantal schouwingen en stellen daarom voor om het budget met ingang van 2013 met te verhogen Voor de aanschaf van aktepapier en formulieren is tot op heden geen S bedrag opgenomen in de begroting De kosten voor het lidmaatschap NVVB, HBA en kennisbanken vallen S structureel iets hoger uit dan geraamd Dit jaar zijn er geen verkiezingen. De geraamde post voor portokosten in dit kader kan derhalve voor 2013 vervallen I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Kosten kwaliteitsmonitor GBA In plaats van de GBA audit wordt er een PM kwaliteitsmonitor ingevoerd voor de GBA gegevens. Deze moet in 2013 zijn gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande (structurele) kosten zijn nog niet duidelijk. Basisregistratie Personen (BRP) In het kader van de modernisering van het GBA moet de BRP worden ingevoerd. Dit wordt opgepakt in BMW verband. De kosten zijn nog niet inzichtelijk. PM - 9 -

10 - 10 -

11 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Veiligheidsregio Groningen, Nationale Politie Dit jaar zal een nieuw integraal veiligheidsbeleid worden opgesteld, dat aan zal sluiten op het Regionaal Beleidsplan van de politie Noord-Nederland. Samenwerking en voorbereiding bestrijding van rampen Er wordt nog steeds gewerkt aan verdere en calamiteiten op regionale schaal professionalisering van crisisbeheersing. Actueel is het nieuw te vormen team Bevolkingszorg en het invoeren Sociale veiligheid: nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting Afspraken maken met het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) over de overdracht van meldingen. Activiteiten toezicht in de buurt. Wat gaan we nog meer doen in 2013? van expertteams. Meerjarenplan openbare verlichting; Door alle ontwikkelingen op het gebied van beëindiging van de EGD SOK is besloten om eerst de aanbestedingen af te wachten. Momenteel wordt het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en naar verwachting wordt deze in het derde kwartaal 2013 aan de raad aangeboden. De bestrijding van huiselijk geweld ligt vooral bij de politie en gemeenten. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is verantwoordelijk voor ondersteuning bij huisverboden. Evenals in 2012 is aanpak huiselijk geweld ondergebracht bij OGGz. In totaal zijn voor onze gemeente 25 incidenten gemeld. Dit heeft geresulteerd in 7 aangiften. Naar aanleiding daarvan zijn 2 huisverboden opgelegd en zijn 4 1 e hulptrajecten ingezet. Op dit moment is er geen aanleiding voor extra toezicht in de buurt. Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Veiligheidsmonitor In september 2013 zal wederom gestart worden met de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor, waarbij onderzoek wordt gedaan naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Regionalisering brandweer Het proces van regionalisering wordt onverkort met ingang vanaf voortgezet. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de regionalisering Bedum extra kosten in Voor de verdeling van de kosten is de allocatie van het gemeentefonds gekozen, voorzien van overgangsregeling. Hierdoor loopt het nadeel terug naar in Deze bedragen zijn meegenomen in de meerjarenraming. De regionalisering is ons bij wet opgelegd: brandweerzorg is met ingang van geen gemeentelijke taak meer, hoewel een aantal verantwoordelijkheden lokaal blijft belegd. De vrijwilligers en het dagdienstpersoneel komen in dienst van de nieuwe regionale brandweer

12 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

13 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en Voor de zomer is het noodzakelijke onderhoud aan onze bruggen. stalen- en metselwerk bruggen uitgevoerd. Uitvoering van het constructief opwaarderen van een aantal buitenwegen incl. aanbrengen van permanente bermverharding. Verbetering bereikbaarheid station Fietsroute plus Bedum-Groningen door de provincie. Vrachtverkeer en geparkeerde vrachtauto's Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Gemeentelijk VerkeersveiligheidsPlan Het onderhoud aan onze asfaltwegen zal zich met name richten op de buitenwegen en op het uitvoeren van noodzakelijk klein onderhoud. Het herstraatprogramma loopt door tot de bouwvak. De aanbesteding heeft in maart plaatsgevonden en in mei zullen de werkzaamheden beginnen. De uitvoering van dit project zal tot half oktober 2013 duren. Het schetsontwerp is gereed; aan de financiële uitwerking wordt nog gewerkt. Met name wordt voor de eigen bijdrage -naast de subsidies- nadere dekking onderzocht. Overleg met de Provincie, OV-bureau en RGA is gaande over de subsidies. Voor de eigen bijdrage doen wij mogelijk een separaat verzoek aan uw raad. Het project is in uitvoering. Naar alle waarschijnlijkheid is de fietsroute plus in december 2013 grotendeels gereed voor gebruik. In 2013 hebben zich geen gevallen voorgedaan waarop actie ondernomen moest worden. Dit onderwerp maakt deel uit van het GVP. Begonnen is met de uitvoering van het in het GVP opgenomen en vastgesteld uitvoeringsprogramma. Aanpak schoolomgeving, inclusief educatie en gedragsbeïnvloeding, is daar een onderdeel van. Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting

14 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Verbeteren bereikbaarheid station P.M In 2012 is het project Fietsknooppuntennetwerk afgerond. In de S voorjaarsnota 2012 is voor het onderhoud een bedrag van opgevoerd; dit bedrag had structureel moeten zijn (in plaats van incidenteel) en wordt daarom nu nogmaals opgevoerd Bij deze activiteit worden de kosten en opbrengsten (leges) van S parkeerkaarten voor gehandicapten verantwoord; deze kosten en opbrengsten vallen in principe tegen elkaar weg De uitgaven in het kader van verkeerseducatie worden deels gesubsidieerd door de provincie. Inschatting is ongeveer S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

15 Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Structureel overleg met BvgB, bedrijfsbezoeken, Het structureel overleg met de BvgB zal ook 2013 vier promotiedagen keer plaats vinden. Een tweetal bedrijfsbezoeken is gepland. De gemeente zal ook in 2013 een stand innemen op het Plein Bedum tijdens de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven in Martiniplaza. Oost-west verbinding. In opdracht van de provincie is een verkeersonderzoek Kentekenonderzoek Bedum opgesteld; dit is in de raadscommissie VROM van 9 mei 2012 behandeld en dit is ook in de Statencommissie behandeld. Naar aanleiding van een brief van de BMW-gemeenten aan GS zijn er verschillende werksessies gehouden. Uitkomst is dat de afwikkeling van het verkeer van/door Bedum (vooral het vrachtverkeer voor de FCD) in principe los staat van de N361. Voor de verkeersafwikkeling wordt een apart traject gestart, dat moet leiden tot het aanbieden van een voorstel aan de Statencommissie voor de zomervakantie van Revitalisering oudste deel bedrijventerrein, Bedrijvenpark Boterdiep Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni Investeringen Voor de revitalisering van het oudste deel van het bedrijventerrein zijn geen plannen. Bij de actualisatie van de grondexploitatie van bedrijvenpark Boterdiep fase 2 hebben wij een onderzoek naar het 'uitnemen' van de kavel Appelhof toegezegd; het resultaat bieden wij u inclusief de eventuele financiële gevolgen aan in de loop van Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Resultaat onderzoek uitnemen kavel Appelhof uit de grondexploitatie P.M

16 Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

17 Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Basisonderwijs In de gemeente Bedum loopt het aantal leerlingen terug, als gevolg van ontgroening. Dit heeft met name gevolgen voor de Venhuisschool en de Akker in Zuidwolde. De beide schoolbesturen, Marenland en VCPONG, zijn in gesprek over de toekomst van beide scholen. De inzet van de gemeente is, het behoud van een school in Zuidwolde en heeft daarom regelmatig overleg met genoemde schoolbesturen. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Implementatie wet OKE Hoewel de gemeente Bedum geen onderwijsachterstanden gemeente is, blijkt wel duidelijk een behoefte aan extra zorg voor een groep kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. Het beleid (opgesteld door de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum) t.a.v. de uitvoering van de wet OKE wordt door Kids2b, de GGD en de bibliotheek uitgewerkt het komende jaar. Het speerpunt in deze is, vroegtijdig signaleren en terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Lokale en Regionale Educatieve Agenda (LEA/REA) De gemeente is verplicht een maal per jaar met de schoolbesturen en diverse andere instellingen, zoals peuterspeelzalen, te overleggen over bijvoorbeeld het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. In het najaar 2013 wordt de LEA georganiseerd. De onderwerpen die dan aan bod komen zijn: stand van zaken VVE, kindvoorzieningen, krimp, en passend onderwijs. Met de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond is de gemeente in gesprek, op welke wijze er vervolg gegeven wordt aan de REA. Eind 2013 zal dit overleg plaatsvinden. Leerlingenvervoer In mei 2013 vinden twee presentaties plaats over het (kosten overzicht 2013 in afwachting van aanmeldingen gebruik van een OV coach in het openbaar vervoer door schooljaar , de aanvraagformulieren zijn eind leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, die nu april verstuurd.) (nog) gebruik maken van het taxivervoer. De OV coach is een hulpmiddel in de vorm van een app op een IPod, waarmee leerlingen in staat gesteld worden zelf met het openbaar vervoer te reizen. Dit is ter bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen. Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni

18 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Volwasseneneducatie wordt overgeheveld naar de activiteit -/ / S Participatiebudget (636000) Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

19 Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Nieuwe overeenkomst VVV-Lauwersland, samenhang Per 1 januari 2014 wordt formeel de tussen toeristisch-recreatieve mogelijkheden in samenwerkingsovereenkomst en de subsidierelatie met noordwest Groningen en noordoost Friesland. de VVV-Lauwersland beëindigd. Na een onderzoekrapportage van ZKA is de conclusie getrokken dat het format van de VVV Lauwersland niet (meer) aan de wensen van de ondernemers en de gemeenten tegemoet kwam. Daarbij is aangegeven dat voor de promotie en informatievoorziening de VVV Lauwersland voor de gemeenten niet meer automatisch de enige aanbieder is. Uiteindelijk hebben de deelnemende Friese gemeenten besloten om binnen de eigen Noordoostelijke verbanden aan de toeristischrecreatieve infrastructuur te zullen gaan werken. Hiermee komt een eind aan de samenwerking tussen de betreffende Friese- en Groninger gemeenten. De Groninger gemeenten beraden zich op dit moment over een nieuw toeristisch-recreatief model/perspectief. Fiets- en wandelpaden: vaststelling plan begin Het perspectief voor De Woldstreek biedt mogelijkheden om fietspaden aan te leggen. Zie ook programma 8. Aanleg kunstgrasvoetbalveld en nieuwe gemeentelijke sportnota. Vrijwilligerswerk: Uitvoering beleidsplan Aanpassingen bibliotheekvoorzieningen Onderzoek verdere bezuinigingen Muziekschool De aanleg van het kunstgrasvoetbalveld zal medio mei 2013 in uitvoering worden genomen. De werkzaamheden zijn inmiddels gegund. Afronding van de werkzaamheden staat gepland voor augustus Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe sport- en beweegnota Naar verwachting zal deze nota in het derde kwartaal 2013 door de raad worden behandeld. De Stichting Welzijn Bedum (SWB) is belast met de uitvoering van het vrijwilligerswerk. In overleg met de SWB zijn speerpunten opgesteld. Op basis hiervan maakt de SWB een plan voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk in De activiteiten worden uit het bestaande budget bekostigd. In het kader van de decentralisatie AWBZ, waarbij allerlei vormen van begeleiding uit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO in 2015, is de verwachting dat er meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers bij bijvoorbeeld vervoer en dagbesteding. Het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerswerk is zodoende van groot belang. Dit zal verder vorm moet krijgen, afhankelijk van de uitwerking van de decentralisatie plannen AWBZ. In het voorjaar 2013 vindt de verbouw van de Meenschaar plaats. Biblionet wil in de bibliotheek van Bedum het retail-concept realiseren. Verwacht wordt dat het bezoek aan de bibliotheek hierdoor gestimuleerd wordt. Er is dit jaar een coördinator projecten voor de muziekschool Hunsingo aangesteld. De muziekschool speelt in op de bezuinigingen die door de gemeente zijn opgelegd. Daarnaast zijn er geen bijzonderheden te melden

20 Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Viering Koninginnedag en Koningspelen Met de abdicatie van koningin Beatrix is Willem Alexander koning geworden. Hiervoor zijn festiviteiten georganiseerd van uiteenlopende aard. Met de Oranje - verenigingen is afgesproken dat wij, naast materiële, extra financiële ondersteuning bieden aan de verenigingen. Opstelling en uitvoering van het nieuwe Eind 2012 zijn we gestart met het opstellen van een groenbeheersplan. groenbeheersplan. De verwachting is dat we dit in het Medewerking aan een provinciale serie over vrijwilligers in Groningen, uitgezonden door RTV Noord. derde kwartaal 2013 aan de raad kunnen aanbieden. Bedum draagt bij aan de serie 'Goud bezig' van RTV Noord. Dit is een serie over vrijwilligers in de provincie Groningen. In Bedum worden 2 portretjes gemaakt van mensen die vrijwilligerswerk doen, wat hun persoonlijke drijfveren zijn en over het nut van wat ze doen. Uitvoering gaat in overleg met SWB; de bekostiging wordt vanuit bestaand budget van de SWB gedaan. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Installatie zwembad Kunstgrasveld Verbouw c.a. De Meenschaar Voorgestelde mutaties investeringskredieten Stand van zaken Besluitvorming hieromtrent is te verwachten in het najaar van De aanbesteding van de aanleg heeft in april 2013 plaats gevonden. De opdracht is gegund. Inmiddels is gestart met de uitvoering, de werkzaamheden zullen volgens planning in augustus 2013 worden afgerond. Dit is voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie. De voorbereidingen voor de verbouw zijn gestart; gekoerst wordt op afronding van de werkzaamheden begin juli. De verhuizing van de activiteiten van Stichting Welzijn Bedum vanuit De Schakel naar de Meenschaar kan dan plaatsvinden. Omschrijving Toelichting Shovel Eén van de tractoren is uitgevallen. Deze was reeds 40 jaar in gebruik en daarmee ook volledig afgeschreven. Wij stellen voor om deze tractor te vervangen door een kleine shovel. Het voordeel hiervan is dat deze ook kan worden ingezet bij gladheidsbestrijding. Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van Deze wordt afgeschreven in 10 jaar. Daarmee komt de kapitaallast uit op

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014 RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014 GEMEENTE BEDUM VOORSTEL : Wij stellen u voor: 1. De aangeboden programmabegroting 2014 inclusief meerjarenraming 2015 2018 en de bijlagen

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM Structureel saldo kaderstelling (afgerond)

GEMEENTE BEDUM Structureel saldo kaderstelling (afgerond) Commissie ABZ : 4 september 2014 AGENDAPUNT : 6 RV NUMMER : ONDERWERP : Kadernotitie 2014 GEMEENTE BEDUM VOORGESTELD BESLUIT : Het maatregelenpakket 2015-2018 vaststellen en verwerken in de begroting 2015

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

: Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016

: Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016 Nummer : 11-05.2016 Onderwerp : Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016 Korte inhoud : Bijstellen van de begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE op basis van verbeterd inzicht

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de grondexploitatie Krimpenerwaard College vast te stellen; 2. de voorziening ter dekking van de

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie