VOORJAARSNOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORJAARSNOTA 2013 - 1 -"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA

2 - 2 -

3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 7 Openbare orde en veiligheid 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Economische zaken 15 Onderwijs 17 Cultuur en recreatie 19 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 23 Volksgezondheid en milieu 27 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 31 Financiën 35 Kostenplaatsen 36 Investeringskredieten 37 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 38 Reserves en voorzieningen Vrij aanwendbare algemene reserve 40 Onvoorzien 41 Stelposten 41 Kapitaallasten 42 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 45 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 48 Bijlage 1 Investeringslijsten Bijlage 2 Overzicht van Reserves en Voorzieningen 54 Bijlage 3 Schematisch overzicht stand van zaken BMW projecten 59 Bladzijde - 3 -

4 Inleiding In 2012 had onze voorjaarsnota, vanwege de late verschijning van de meicirculaire, geen kaderstellend karakter, maar hebben wij u een aparte kadernota gepresenteerd. Onze voorjaarsnota heeft dit jaar zoals gebruikelijk weer een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2013 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2014 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er dan ook voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Hiervoor is een goed beeld van de financiële huishouding noodzakelijk. De aangekondigde extra bezuinigingsmaatregelen zijn in afwachting van de economische ontwikkelingen eerst door het rijk in de ijskast gezet. Het is echter niet gezegd dat de aangekondigde maatregelen niet zullen worden doorgevoerd. De septembercirculaire zal hierover wellicht meer duidelijkheid geven. Hoewel de extra bezuinigingen nog niet zijn doorgevoerd, geeft de meicirculaire wel aan wat de effecten zijn van een aantal reeds eerder aangekondigde maatregelen. Hoewel het begrotingsjaar 2014 een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds laat zien, door onder andere grote infrastructurele investeringen van het rijk, waar wij op meeliften via de trap op, trap af systematiek, blijken de meerjarige effecten van de meicirculaire erg negatief te zijn. Door de late verschijningsdatum van de meicirculaire hebben we helaas niet meer de mogelijkheid gehad deze integraal in de voorjaarsnota te verwerken. We hebben er daarom voor gekozen u via een afzonderlijk addendum bij deze voorjaarsnota te informeren over de financiële gevolgen van de meicirculaire. Het zal tevens duidelijk zijn dat op deze korte termijn de tijd ontbreekt om de financiële gevolgen van de meicirculaire middels voorstellen en maatregelen op te vangen. Wij stellen u daarom voor u in de aanloop naar de begroting 2014 een notitie voor te leggen met een voorgestelde oplossingsrichting voor de sluitende meerjarenraming bij de begroting Wij verwachten u deze notitie in september te kunnen voorleggen. De nu voorliggende voorjaarsnota zal zich daarom beperken tot de effecten en de kaderstelling zonder de gevolgen van de meicirculaire. Uitkomsten voorjaarsnota De voorjaarsnota geeft voor 2013 een negatieve bijstelling van de ramingen te zien van ongeveer Het saldo van de primitieve begroting 2013 was ruim positief. Met deze voorjaarsnota moet dat worden bijgesteld tot een begroot saldo voor 2013 van ongeveer nadelig. Saldo begroting Saldo voorjaarsnota Bijgesteld structureel saldo

5 Het effect van de voorjaarsnota is echter inclusief incidentele voordelen van per saldo Het structurele effect van deze voorjaarsnota voor de jaren na 2013 komt daarmee uit op een negatieve bijstelling van ruim Dit saldo wordt meegenomen in de kaderstelling voor de begroting Structureel saldo voorjaarsnota Incidenteel saldo voorjaarsnota Totaal saldo voorjaarsnota Meerjarig financieel beeld De meerjarenraming in de begroting 2013 gaf een structureel positief saldo van aan voor Daarvoor moeten wel alle voorgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd. Uitgaande van de in de voorjaarsnota bijgestelde ramingen inclusief de effecten van de meicirculaire en de aangegeven mutaties in de ontwikkelingen voor de komende jaren, krijgen we het volgende beeld voor 2017: Structureel saldo 2017 in begroting Saldo voorjaarsnota Structurele gevolgen kadernota Gevolgen meicirculaire per saldo (2017) Bijgesteld structureel saldo Voor een totaaloverzicht van de meerjarenramingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota. Beleidswensen Naast de hierboven weergegeven mutaties hebben we te maken met een aantal wensen, waarvoor tot op heden nog geen financiële ruimte is gevonden. Verschillende hiervan hebben wij ook reeds in het verleden aan u voorgelegd, zoals o.a. de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers en een aantal andere wensen. Voor een totaal overzicht verwijzen wij u naar de voorjaarsnota Van deze wensen kunnen nu twee concreter worden ingevuld. Het gaat dan om de wens tot een ontsluitingsweg ter ontlasting van de Wilhelminalaan en de Stationsweg en het vervangen van een groot deel van de openbare verlichting. Deze twee posten worden hieronder kort toegelicht. Ontsluiting Bedum Wij stellen u voor om in de begroting 2014 ruimte te reserveren voor een gemeentelijke bijdrage in de ontsluitingsweg. Deze zal grotendeels worden gefinancierd door de provincie. Indicatief reserveren wij een bedrag van Openbare verlichting Momenteel wordt er gewerkt aan een vervangingsplan van een deel van onze openbare verlichting. De totale investering voor de komende 5 jaar schatten wij vooralsnog op een bedrag van rond de (indicatief). Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, betekent dit een structurele verzwaring van de lasten met ongeveer De jaarlijkse energie- en onderhoudskosten zullen door deze investering worden verlaagd. Deze besparing schatten wij vooralsnog op ca

6 Graag vernemen wij van u in hoeverre u deze wensen wilt meenemen in de kaderstelling voor de begroting 2014 en verder. Bedum, 3 juni 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, De secretaris, De burgemeester, R. Wiltjer drs. H.P. Bakker - 6 -

7 Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Doorontwikkeling samengevoegde Ondanks uitstel van de invoering van de Participatiewet organisatieonderdelen, onderzoek effecten wordt de voorbereiding van de decentralisaties samenwerking voor de WOZ en gemeentelijke heffingen onverminderd doorgezet. De projectstructuur is en onderzoek naar meer samenwerking in het sociale aangepast waardoor meer input vanuit de staande domein in het kader van Werk aan de Winkel. organisatie moet komen. Samenhang moet worden geborgd in een aparte projectgroep waarin de transities in samenhang worden beschouwd. Dossieronderzoek naar de voordelen van samenwerking WOZ / belastingen heeft nog niet plaats gevonden. Eventuele vervolgstappen moeten worden afgewogen in het kader van de visie van de provincie op de bestuurlijke inrichting van de Groningen Subsidiekansen worden planmatig verkend. Klanttevredenheidsonderzoek in het kader van "waarstaatjegemeente.nl". Doorontwikkeling van het digitale kanaal, o.a. kennisbank, DMS/zaaksysteem en uitbreiding aanbod producten via gemeentewinkel. Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. In BMW verband inzetten op verdere harmonisering van rechtspositie en voorbereiding implementatie werkkostenregeling. We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Milieuhandhaving onderbrengen bij de RUD en gevolgen nieuw politiebestel. Naar aanleiding van de overschrijding van het automatiseringsbudget vanwege de migratie zijn aanvullende beheersafspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De kredietrapportage over het eerste kwartaal geeft geen reden tot zorg en is voor uw raad ter inzage gelegd. Aan dit uitgangspunt wordt onverkort uitvoering gegeven, meest recent in het kader van het project verbetering structuur buitenwegen. Op dit moment is nog geen actie gezet op herhaling van dit onderzoek in Hierover moet nog een besluit worden genomen. Ambtelijk wordt de samenhang in de diverse projecten verkend en nader beschouwd, onder ander middels demonstraties en een werkbezoek aan de gemeente Borger Odoorn. Uitgangspunt blijft dat burgers niet verstrikt mogen raken in techniek. Direct contact tussen burger enerzijds en bestuur of ambtelijke organisatie blijft leidend. Harmonisering van de rechtspositie is in voorbereiding. De invoering van de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat wij geen initiatief nemen om de regeling eerder te implementeren. Zo wordt voorkomen dat maatregelen worden geïmplementeerd die strijdig zijn met nog vast te stellen wetgeving. Met partnergemeente Amt Peitz is een Comeniusproject gestart waarbij ook scholen uit Frankrijk en Engeland betrokken zijn. De RUD gaat - uiteindelijk- 1 november 2013 van start. Aansluiting op de gemeenten moet nog plaats vinden. Politiebestel; Bedum maakt onderdeel uit van het basisteam Ommelanden West. Prioriteitstelling vindt, in overleg met gemeenten, in het verband van de nieuwe Politieregio plaats, die de provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvat

8 Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Burgernet Op dit moment hebben inwoners van onze gemeente zich aangemeld voor burgernet. Procentueel betekent dit de eerste positie van Bedum in de provincie Groningen. Commissie bezwaarschriften Overeenkomstig onze toezegging aan de raad is het verslag ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. In totaal is er één zitting in het eerste kwartaal belegd. Drank- en Horecawet Op 1 januari jl. is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Dit brengt met zich mee dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor handhaving en toezicht. In provinciaal verband wordt bezien hoe aan deze taak invulling kan worden gegeven. Daarnaast dienen de gemeenteraden vóór 1 januari 2014 een verordening voor de para commerciële horecabedrijven vast te stellen. Ook hierover worden gemeenten in provinciaal verband geadviseerd. Wet openbaarheid van bestuur Wij moeten op dit moment constateren dat de WOB misbruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor de WOB is bedoeld. Bij gemeenten worden op dit moment regelmatig verzoeken van uiteenlopende aard ingediend die, op grond van een onduidelijke informatiebehoefte, slechts tot doel dienen om een kostenvergoeding te incasseren ingeval gemeenten niet alert zijn op termijnen of indien naar het oordeel van de aanvrager niet op passende wijze op de aanvraag is beschikt. Wij blijven hechten aan transparantie maar verzetten ons tegen de cultuur die nu ontstaat en een zuivere toepassing van de doelstelling van de wet belemmert. Wij zullen bij de VNG wederom verzoeken om aandacht voor dit probleem. Evenementen Als doelmatigheidsonderzoek 2013 hebben wij gekozen voor het onderwerp evenementen. Er komt een onderzoeksrapport over evenementen (huidig beleid, inventarisatie, evaluatie, ontwikkelingen, werkwijze, leges, enz.). Stand van zaken: het onderzoek is gestart. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Telefooninstallatie gemeentehuis In onderzoek. 3 Cv-ketels gymzaal De Vlijt (MJOP) In voorbereiding. 2 Cv-ketels gemeentehuis In voorbereiding. Gebouw buitendienst afrastering terrein In voorbereiding. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting - 8 -

9 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor de pensioenrechten van (oud-) bestuurders hebben we een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt -/ S S zodat de voorziening op niveau gebracht/gehouden kan worden. In de begroting houden we al rekening met een jaarlijkse storting in deze voorziening, maar de laatste jaren blijkt deze raming niet hoog genoeg te zijn. Daarnaast worden de pensioenbetalingen nu nog in de exploitatie geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het saldo van de actuariële berekening en de uitbetaalde pensioenen verrekend met de voorziening. Om meer inzicht te geven stellen we voor om de uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorziening te brengen en de geraamde storting te verhogen Debatavonden herindeling I Indien iemand op onnatuurlijke wijze komt te overlijden, is het wettelijk S verplicht om de doodsoorzaak door een schouwarts te laten vaststellen. Voor het eerst is in de voorjaarsnota 2012 een bedrag hiervoor geraamd. We zien een toename in het aantal schouwingen en stellen daarom voor om het budget met ingang van 2013 met te verhogen Voor de aanschaf van aktepapier en formulieren is tot op heden geen S bedrag opgenomen in de begroting De kosten voor het lidmaatschap NVVB, HBA en kennisbanken vallen S structureel iets hoger uit dan geraamd Dit jaar zijn er geen verkiezingen. De geraamde post voor portokosten in dit kader kan derhalve voor 2013 vervallen I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Kosten kwaliteitsmonitor GBA In plaats van de GBA audit wordt er een PM kwaliteitsmonitor ingevoerd voor de GBA gegevens. Deze moet in 2013 zijn gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande (structurele) kosten zijn nog niet duidelijk. Basisregistratie Personen (BRP) In het kader van de modernisering van het GBA moet de BRP worden ingevoerd. Dit wordt opgepakt in BMW verband. De kosten zijn nog niet inzichtelijk. PM - 9 -

10 - 10 -

11 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Veiligheidsregio Groningen, Nationale Politie Dit jaar zal een nieuw integraal veiligheidsbeleid worden opgesteld, dat aan zal sluiten op het Regionaal Beleidsplan van de politie Noord-Nederland. Samenwerking en voorbereiding bestrijding van rampen Er wordt nog steeds gewerkt aan verdere en calamiteiten op regionale schaal professionalisering van crisisbeheersing. Actueel is het nieuw te vormen team Bevolkingszorg en het invoeren Sociale veiligheid: nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting Afspraken maken met het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) over de overdracht van meldingen. Activiteiten toezicht in de buurt. Wat gaan we nog meer doen in 2013? van expertteams. Meerjarenplan openbare verlichting; Door alle ontwikkelingen op het gebied van beëindiging van de EGD SOK is besloten om eerst de aanbestedingen af te wachten. Momenteel wordt het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en naar verwachting wordt deze in het derde kwartaal 2013 aan de raad aangeboden. De bestrijding van huiselijk geweld ligt vooral bij de politie en gemeenten. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is verantwoordelijk voor ondersteuning bij huisverboden. Evenals in 2012 is aanpak huiselijk geweld ondergebracht bij OGGz. In totaal zijn voor onze gemeente 25 incidenten gemeld. Dit heeft geresulteerd in 7 aangiften. Naar aanleiding daarvan zijn 2 huisverboden opgelegd en zijn 4 1 e hulptrajecten ingezet. Op dit moment is er geen aanleiding voor extra toezicht in de buurt. Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Veiligheidsmonitor In september 2013 zal wederom gestart worden met de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor, waarbij onderzoek wordt gedaan naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Regionalisering brandweer Het proces van regionalisering wordt onverkort met ingang vanaf voortgezet. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de regionalisering Bedum extra kosten in Voor de verdeling van de kosten is de allocatie van het gemeentefonds gekozen, voorzien van overgangsregeling. Hierdoor loopt het nadeel terug naar in Deze bedragen zijn meegenomen in de meerjarenraming. De regionalisering is ons bij wet opgelegd: brandweerzorg is met ingang van geen gemeentelijke taak meer, hoewel een aantal verantwoordelijkheden lokaal blijft belegd. De vrijwilligers en het dagdienstpersoneel komen in dienst van de nieuwe regionale brandweer

12 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

13 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en Voor de zomer is het noodzakelijke onderhoud aan onze bruggen. stalen- en metselwerk bruggen uitgevoerd. Uitvoering van het constructief opwaarderen van een aantal buitenwegen incl. aanbrengen van permanente bermverharding. Verbetering bereikbaarheid station Fietsroute plus Bedum-Groningen door de provincie. Vrachtverkeer en geparkeerde vrachtauto's Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Gemeentelijk VerkeersveiligheidsPlan Het onderhoud aan onze asfaltwegen zal zich met name richten op de buitenwegen en op het uitvoeren van noodzakelijk klein onderhoud. Het herstraatprogramma loopt door tot de bouwvak. De aanbesteding heeft in maart plaatsgevonden en in mei zullen de werkzaamheden beginnen. De uitvoering van dit project zal tot half oktober 2013 duren. Het schetsontwerp is gereed; aan de financiële uitwerking wordt nog gewerkt. Met name wordt voor de eigen bijdrage -naast de subsidies- nadere dekking onderzocht. Overleg met de Provincie, OV-bureau en RGA is gaande over de subsidies. Voor de eigen bijdrage doen wij mogelijk een separaat verzoek aan uw raad. Het project is in uitvoering. Naar alle waarschijnlijkheid is de fietsroute plus in december 2013 grotendeels gereed voor gebruik. In 2013 hebben zich geen gevallen voorgedaan waarop actie ondernomen moest worden. Dit onderwerp maakt deel uit van het GVP. Begonnen is met de uitvoering van het in het GVP opgenomen en vastgesteld uitvoeringsprogramma. Aanpak schoolomgeving, inclusief educatie en gedragsbeïnvloeding, is daar een onderdeel van. Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting

14 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Verbeteren bereikbaarheid station P.M In 2012 is het project Fietsknooppuntennetwerk afgerond. In de S voorjaarsnota 2012 is voor het onderhoud een bedrag van opgevoerd; dit bedrag had structureel moeten zijn (in plaats van incidenteel) en wordt daarom nu nogmaals opgevoerd Bij deze activiteit worden de kosten en opbrengsten (leges) van S parkeerkaarten voor gehandicapten verantwoord; deze kosten en opbrengsten vallen in principe tegen elkaar weg De uitgaven in het kader van verkeerseducatie worden deels gesubsidieerd door de provincie. Inschatting is ongeveer S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

15 Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Structureel overleg met BvgB, bedrijfsbezoeken, Het structureel overleg met de BvgB zal ook 2013 vier promotiedagen keer plaats vinden. Een tweetal bedrijfsbezoeken is gepland. De gemeente zal ook in 2013 een stand innemen op het Plein Bedum tijdens de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven in Martiniplaza. Oost-west verbinding. In opdracht van de provincie is een verkeersonderzoek Kentekenonderzoek Bedum opgesteld; dit is in de raadscommissie VROM van 9 mei 2012 behandeld en dit is ook in de Statencommissie behandeld. Naar aanleiding van een brief van de BMW-gemeenten aan GS zijn er verschillende werksessies gehouden. Uitkomst is dat de afwikkeling van het verkeer van/door Bedum (vooral het vrachtverkeer voor de FCD) in principe los staat van de N361. Voor de verkeersafwikkeling wordt een apart traject gestart, dat moet leiden tot het aanbieden van een voorstel aan de Statencommissie voor de zomervakantie van Revitalisering oudste deel bedrijventerrein, Bedrijvenpark Boterdiep Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni Investeringen Voor de revitalisering van het oudste deel van het bedrijventerrein zijn geen plannen. Bij de actualisatie van de grondexploitatie van bedrijvenpark Boterdiep fase 2 hebben wij een onderzoek naar het 'uitnemen' van de kavel Appelhof toegezegd; het resultaat bieden wij u inclusief de eventuele financiële gevolgen aan in de loop van Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Resultaat onderzoek uitnemen kavel Appelhof uit de grondexploitatie P.M

16 Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

17 Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Basisonderwijs In de gemeente Bedum loopt het aantal leerlingen terug, als gevolg van ontgroening. Dit heeft met name gevolgen voor de Venhuisschool en de Akker in Zuidwolde. De beide schoolbesturen, Marenland en VCPONG, zijn in gesprek over de toekomst van beide scholen. De inzet van de gemeente is, het behoud van een school in Zuidwolde en heeft daarom regelmatig overleg met genoemde schoolbesturen. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Implementatie wet OKE Hoewel de gemeente Bedum geen onderwijsachterstanden gemeente is, blijkt wel duidelijk een behoefte aan extra zorg voor een groep kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. Het beleid (opgesteld door de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum) t.a.v. de uitvoering van de wet OKE wordt door Kids2b, de GGD en de bibliotheek uitgewerkt het komende jaar. Het speerpunt in deze is, vroegtijdig signaleren en terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Lokale en Regionale Educatieve Agenda (LEA/REA) De gemeente is verplicht een maal per jaar met de schoolbesturen en diverse andere instellingen, zoals peuterspeelzalen, te overleggen over bijvoorbeeld het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. In het najaar 2013 wordt de LEA georganiseerd. De onderwerpen die dan aan bod komen zijn: stand van zaken VVE, kindvoorzieningen, krimp, en passend onderwijs. Met de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond is de gemeente in gesprek, op welke wijze er vervolg gegeven wordt aan de REA. Eind 2013 zal dit overleg plaatsvinden. Leerlingenvervoer In mei 2013 vinden twee presentaties plaats over het (kosten overzicht 2013 in afwachting van aanmeldingen gebruik van een OV coach in het openbaar vervoer door schooljaar , de aanvraagformulieren zijn eind leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, die nu april verstuurd.) (nog) gebruik maken van het taxivervoer. De OV coach is een hulpmiddel in de vorm van een app op een IPod, waarmee leerlingen in staat gesteld worden zelf met het openbaar vervoer te reizen. Dit is ter bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen. Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni

18 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld. Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Volwasseneneducatie wordt overgeheveld naar de activiteit -/ / S Participatiebudget (636000) Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

19 Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Nieuwe overeenkomst VVV-Lauwersland, samenhang Per 1 januari 2014 wordt formeel de tussen toeristisch-recreatieve mogelijkheden in samenwerkingsovereenkomst en de subsidierelatie met noordwest Groningen en noordoost Friesland. de VVV-Lauwersland beëindigd. Na een onderzoekrapportage van ZKA is de conclusie getrokken dat het format van de VVV Lauwersland niet (meer) aan de wensen van de ondernemers en de gemeenten tegemoet kwam. Daarbij is aangegeven dat voor de promotie en informatievoorziening de VVV Lauwersland voor de gemeenten niet meer automatisch de enige aanbieder is. Uiteindelijk hebben de deelnemende Friese gemeenten besloten om binnen de eigen Noordoostelijke verbanden aan de toeristischrecreatieve infrastructuur te zullen gaan werken. Hiermee komt een eind aan de samenwerking tussen de betreffende Friese- en Groninger gemeenten. De Groninger gemeenten beraden zich op dit moment over een nieuw toeristisch-recreatief model/perspectief. Fiets- en wandelpaden: vaststelling plan begin Het perspectief voor De Woldstreek biedt mogelijkheden om fietspaden aan te leggen. Zie ook programma 8. Aanleg kunstgrasvoetbalveld en nieuwe gemeentelijke sportnota. Vrijwilligerswerk: Uitvoering beleidsplan Aanpassingen bibliotheekvoorzieningen Onderzoek verdere bezuinigingen Muziekschool De aanleg van het kunstgrasvoetbalveld zal medio mei 2013 in uitvoering worden genomen. De werkzaamheden zijn inmiddels gegund. Afronding van de werkzaamheden staat gepland voor augustus Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe sport- en beweegnota Naar verwachting zal deze nota in het derde kwartaal 2013 door de raad worden behandeld. De Stichting Welzijn Bedum (SWB) is belast met de uitvoering van het vrijwilligerswerk. In overleg met de SWB zijn speerpunten opgesteld. Op basis hiervan maakt de SWB een plan voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk in De activiteiten worden uit het bestaande budget bekostigd. In het kader van de decentralisatie AWBZ, waarbij allerlei vormen van begeleiding uit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO in 2015, is de verwachting dat er meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers bij bijvoorbeeld vervoer en dagbesteding. Het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerswerk is zodoende van groot belang. Dit zal verder vorm moet krijgen, afhankelijk van de uitwerking van de decentralisatie plannen AWBZ. In het voorjaar 2013 vindt de verbouw van de Meenschaar plaats. Biblionet wil in de bibliotheek van Bedum het retail-concept realiseren. Verwacht wordt dat het bezoek aan de bibliotheek hierdoor gestimuleerd wordt. Er is dit jaar een coördinator projecten voor de muziekschool Hunsingo aangesteld. De muziekschool speelt in op de bezuinigingen die door de gemeente zijn opgelegd. Daarnaast zijn er geen bijzonderheden te melden

20 Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Stand van zaken juni 2013 Viering Koninginnedag en Koningspelen Met de abdicatie van koningin Beatrix is Willem Alexander koning geworden. Hiervoor zijn festiviteiten georganiseerd van uiteenlopende aard. Met de Oranje - verenigingen is afgesproken dat wij, naast materiële, extra financiële ondersteuning bieden aan de verenigingen. Opstelling en uitvoering van het nieuwe Eind 2012 zijn we gestart met het opstellen van een groenbeheersplan. groenbeheersplan. De verwachting is dat we dit in het Medewerking aan een provinciale serie over vrijwilligers in Groningen, uitgezonden door RTV Noord. derde kwartaal 2013 aan de raad kunnen aanbieden. Bedum draagt bij aan de serie 'Goud bezig' van RTV Noord. Dit is een serie over vrijwilligers in de provincie Groningen. In Bedum worden 2 portretjes gemaakt van mensen die vrijwilligerswerk doen, wat hun persoonlijke drijfveren zijn en over het nut van wat ze doen. Uitvoering gaat in overleg met SWB; de bekostiging wordt vanuit bestaand budget van de SWB gedaan. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Installatie zwembad Kunstgrasveld Verbouw c.a. De Meenschaar Voorgestelde mutaties investeringskredieten Stand van zaken Besluitvorming hieromtrent is te verwachten in het najaar van De aanbesteding van de aanleg heeft in april 2013 plaats gevonden. De opdracht is gegund. Inmiddels is gestart met de uitvoering, de werkzaamheden zullen volgens planning in augustus 2013 worden afgerond. Dit is voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie. De voorbereidingen voor de verbouw zijn gestart; gekoerst wordt op afronding van de werkzaamheden begin juli. De verhuizing van de activiteiten van Stichting Welzijn Bedum vanuit De Schakel naar de Meenschaar kan dan plaatsvinden. Omschrijving Toelichting Shovel Eén van de tractoren is uitgevallen. Deze was reeds 40 jaar in gebruik en daarmee ook volledig afgeschreven. Wij stellen voor om deze tractor te vervangen door een kleine shovel. Het voordeel hiervan is dat deze ook kan worden ingezet bij gladheidsbestrijding. Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van Deze wordt afgeschreven in 10 jaar. Daarmee komt de kapitaallast uit op

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Najaarsnota 2014. Colofon. Oktober 2014. De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum. Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum

Najaarsnota 2014. Colofon. Oktober 2014. De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum. Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum Najaarsnota 2014 Oktober 2014 Colofon De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum Druk Huisdrukkerij gemeente Renkum Oplage 95 exemplaren Inhoudsopgave

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017

Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 PAGINA 2 Aanbieding Voor u ligt de programmabegroting 2014 inclusief de meerjarenraming 2015 2017. Het is de laatste begroting van het huidige college en die

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer

Nadere informatie