Jaarverslag & Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening 2011

2

3 INHOUDSOPGAVE pagina: JAARVERSLAG Inleiding 3 Belangrijkste ontwikkelingen Organisatie 15 Volkshuisvestingsverslag 19 Leefbaarheid 20 Huisvesten van doelgroepen 27 Wonen met oog voor zorg en welzijn 33 Kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod 38 Overleg met belanghouders 47 Organisatorische en financiële continuïteit 53 Verklaring van de directie 70 Verslag van de Raad van Toezicht 71 Kengetallen 80 Toelichting kengetallen 82 JAARREKENING Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling 89 1

4 2 Stadsdichter Maarten van den Elzen schreef een gedicht ter gelegenheid van het jubileum van SVUwonen.

5 INLEIDING In 2011 is de voorbereiding van de fusie met buurcorporatie Woonbelang Veghel afgerond en is een juridische fusie per 1 januari 2012 een feit. Woonbelang Veghel en SVUwonen gaan samen verder onder de naam Area. Over 2011 wordt nog een afzonderlijk jaarverslag opgesteld voor SVUwonen. Hoewel in 2011 gewerkt is aan een nieuw ondernemingsplan voor Area is in 2011 door SVUwonen voortgeborduurd op het bestaande ondernemingsplan Op weg naar beter voor de periode In dit jaarverslag verwijzen wij daar ook nog naar. SVUwonen is een sociaal maatschappelijke onderneming, gevestigd en werkzaam in de gemeente Uden. In totaal beheerde SVUwonen ruim verhuureenheden, waarvan wooneenheden. De missie van SVUwonen was: Zorgen voor een goed woongenot binnen betaalbare grenzen. Om te laten zien hoe SVUwonen als organisatie wilde zijn en hoe wij te werk gingen hanteerden wij de volgende kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en transparant. De hoofddoelstellingen welke aansluiten op de prestatievelden uit het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waarin de overheid de spelregels voor woningcorporaties heeft uitgewerkt, waren: - verbeteren van de leefbaarheid; - effectiever huisvesten van de doelgroepen; - verbeteren van wonen met zorg en welzijn; - verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod; - verbeteren van het overleg met belanghouders; - behouden van organisatorische en financiële continuïteit. Hoewel de accenten anders liggen komt een deel van deze doelstellingen terug in het ondernemingsplan van Area. Het jaar 2011 is zeer intensief geweest en er is veel van onze medewerkers gevraagd. Daarom past hier een oprechte dank aan onze medewerkers. Ook bedanken wij onze belanghouders. Samen met hen is in 2011 een verdere invulling gegeven aan de vele voornemens uit het Activiteitenplan 2011, gebaseerd op bovenstaande hoofddoelstellingen. Wij bieden u hierbij het Jaarverslag 2011 aan, waarin wij op een transparante wijze inzicht geven in onze prestaties. Met een tevreden gevoel kijken we terug op de afgelopen periode. We hebben belangrijke doelstellingen gerealiseerd, maar beseffen ook dat er nog veel is te doen. Artikel 1 AedesCode Wij zijn maatschappelijke ondernemingen met een langetermijn-verantwoordelijkheid. Wij werken aan vitale buurten en wijken in kernen, dorpen en steden waar mensen graag wonen en leven en zich kunnen ontwikkelen/ontplooien. Wij werken in het bijzonder voor mensen die om financiële of andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben om kwalitatief goed te wonen. Wij verbinden ons met bewoners en dagen ze uit om hun talenten in te zetten. Wij werken samen met onze partners en zijn responsief naar onze omgeving. Wij zetten onze middelen in in de fysieke en sociaal maatschappelijke infrastructuur daar waar ze het hardst nodig zijn en verantwoorden ons over onze keuzes en prestaties. Talenten van onze medewerkers zetten wij in om onze prestaties te realiseren. Onze verscheidenheid is onze kracht. 3

6 SVUwonen sluit aan op de verbreding van de maatschappelijke functie van corporaties en onderschrijft dan ook van harte de AedesCode, de bedrijfstakcode voor corporaties. Het doel van de code is om aan te geven dat een thuis meer is dan een stenen huis. Het gaat ook over buren, een schone, prettige en veilige woonomgeving en andere voorzieningen. Dit laatste jaarverslag van SVUwonen bevat achtereenvolgens: een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen; informatie over de organisatie; het volkshuisvestingsverslag 2011; de balans per 31 december 2011; de winst- en verliesrekening over

7 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2011 Woonvisie In een zestal ambities is de regionale woonvisie voor Uden-Veghel voor de komende jaren neergelegd. Hoewel deze visie in de gemeente Uden geen formele status heeft gekregen, hanteren wij deze wel. Extra aandacht voor samenwerken en leefbaarheid zijn kenmerkend. Dit betekent een integrale gebiedsaanpak, een verdere differentiatie van wijken en dorpen. Ambities die ook terugkomen in de beleving van de fusiecorporaties. Ambitie 1: We zien de regio Uden-Veghel als één woongebied en treden zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten. Ambitie 2: We hebben gemeenschappelijke belangen en pakken de woonvraagstukken aan met de meest betrokken partijen in de regio. Ambitie 3: We houden leefbare dorpen en wijken met ruimte voor een eigen koers in de gemeenten Uden en Veghel. Ambitie 4: Optimaal benutten van wat er al is: de meeste woningen van 2030 staan er al. Ambitie 5: We willen graag duurzaam investeren in het wonen: gericht op lange termijn doelen. Ambitie 6: Woningmarktontwikkelingen worden periodiek gevolgd en vormen de basis voor afspraken. Leefbaarheid Voor een positieve werking op de leefbaarheid bepleit SVUwonen differentiatie in huuren koopwoningen in al haar bestaande wijken en in nieuwbouwplannen. Verhoudingsgewijs met de rest van Uden is het aandeel huurwoningen in de wijk Uden Zuid aan de lage kant. De laatste jaren is het aantal wel gestegen. In 2012 komen er nog eens 48 huurwoningen bij. Bij toewijzing in 2011 is gebleken dat de belangstelling voor deze woningen hoog was. In 2011 zijn vier bestaande huurwoningen en twee autoboxen verkocht. Met verkoop in bestaande wijken beoogt SVUwonen de doorstroming en leefbaarheid te bevorderen. Er is geen actief verkoopbeleid gevoerd. De verkoop van bestaande woningen blijft daarom al enkele jaren achter op de geplande aantallen. Na actualisatie van het strategisch voorraadbeleid (SVB) wordt het verkoopbeleid geïntensiveerd. Dit zal medio 2012 gaan plaatsvinden. SVUwonen neemt sinds 1996 deel aan het Discusproject. Er wordt samengewerkt met gemeente, politie en andere maatschappelijke instellingen. In 2011 heeft een evaluatie van dit project plaatsgevonden en is de werkwijze daarop aangepast. Er is extra geïnvesteerd in de aanpak van overlast. Onze bijdrage aan project Buurtbemiddeling is tot 2013 toegezegd. Alle huurders hebben het burenboekje Prettig wonen doen we samen ontvangen, waarin staat hoe mensen een goede buur kunnen zijn en rekening kunnen houden met hun omgeving. Met leefbaarheidsprojecten betrekken we bewoners meer bij hun omgeving om hen bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid. In 2011 kreeg de buurt Morel een groot-onderhoudsbeurt, waarbij tevens in samenwerking met bewoners, Vivaan en politie invulling is gegeven aan de aandachtspunten uit de wijkschouw. Er is verder invulling gegeven aan brandgangverlichting en schuttingprojecten in de wijk Hoevenseveld. In 2011 is meegewerkt aan een onderzoek door het interventieteam (een samenwerkingsverband van de Belastingsdienst, UWV, gemeente, SVB, politie, SVUwonen en het kenniscentrum Handhaving Zuidoost Nederland) met als doel het woon- en leefklimaat van de Flatwijk te verbeteren. 5

8 In 2011 is door een 60-tal bewonersinitiatieven een beroep gedaan op het leefbaarheidbudget Voor elkaar. SVUwonen heeft financieel bijgedragen in het Project Oog voor Oost, met als doel door middel van kunstprojecten een verbinding maken tussen de bewoners uit de diverse wijken in het gebied. SVUwonen heeft verder meegewerkt aan de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsplannen voor Uden West en Uden Zuid. Huisvesten van doelgroepen Eind 2009 is een geactualiseerde woningmarktverkenning verschenen. In het kader van de fusiebesprekingen is tevens de portefeuillestrategie voor de komende jaren vastgesteld. Op basis van Primos gegevens 2010 wordt onderstaande ontwikkeling van huishoudens in Uden voorzien voor de komende 10 en 20 jaren. Leeftijden Bij-Af 2030 Bij-Af in % tov 2011 < 35 jaar % jaar % jaar % > 75 jaar % Totaal Uden % Uit alle prognoses komt naar voren dat er sprake is van een sterke vergrijzing en ontgroening. Door verdergaande gezinsverdunning en het stijgende aantal alleenstaanden zullen er de komende jaren nog gemiddeld 60 huurwoningen per jaar extra nodig zijn. SVUwonen heeft op basis van de geactualiseerde ontwikkelingen de volgende speerpunten vastgesteld: A. Realiseren van nultredenwoningen dichtbij voorzieningen (appartementen en patio s). B. Behoud van een kwalitatief, toekomstgericht woningbezit, door nieuwbouw, herstructurering en verkoop bestaand bezit. C. Investeren in vitale/leefbare wijken, door betere verhouding huur-koop en mix van bewoners. In 2011 is tevens de toekomstige behoefte en het huidig aanbod aan geschikte woningen voor mensen met functiebeperkingen onderzocht. Hieruit blijkt een grotere behoefte aan woningen die geschikt zijn voor mensen met matige en zware beperkingen. Tevens is gebleken dat ook Uden de komende jaren te maken krijgt met een transformatie van haar bezit. In 2012 zal de invulling van het strategisch voorraadbeleid (SVB) duidelijkheid moeten geven op welke wijze de vastgoedstrategie de komende jaren invulling gaat krijgen. De vastgoedmarkt stagneerde ook in 2011 en vooralsnog is een verbetering niet in zicht. Het gemeentebestuur haalt haar geplande groei aan woningen niet. De bouwplannen van ontwikkelaars blijven achter en worden deels heroverwogen. Voor betaalbare woningen benut SVUwonen alle kansen om haar productie op peil te houden. De procedures nemen veel tijd in beslag, waardoor ook SVUwonen de planning steeds bij moet stellen. In deze moeilijke tijd bewijst het instrument Koopgarant haar nut. Tot en met 2011 is in totaal circa vijf miljoen aan kortingen verleend voor 101 nieuwbouwwoningen. Voor nog eens 27 appartementen is een bedrag van bijna een miljoen aan kortingen gereserveerd. In 2011 zijn 33 woningen opgeleverd: 4 eengezins-huurwoningen Muntmeester; 11 eengezins-koopgarant-woningen Abdijlaan; 18 appartementen Koopgarant Abdijlaan. 6

9 In 2012 leveren we 98 woningen en 12 wooneenheden op: 22 eengezins-koopgarant-woningen Volkel-West 20 eengezins-huurwoningen Velmolen Buiten; 12 eengezins-koopgarant-woningen Velmolen Buiten; 28 huurappartementen Muntmeester; 16 CPO eengezins-koopgarantwoningen Kroon; 12 zorg-units De Wieken. In 2012 staat de start bouw gepland van 59 woningen: 15 eengezins-huurwoningen Muntmeester; 8 huur- en 8 Koopappartementen Kloosterstraat Volkel; 12 zorg-appartementen Oude Maasstraat; 10 appartementen Beukenlaan; 6 eengezins-koopgarant-woningen Spechtenlaan. De 202 wooneenheden (109 huur en 93 koop) zijn bestemd voor starters, senioren, alleenstaanden en zorggroepen. Hiermee wordt ook de doorstroming bevorderd. Het plan aan de Oude Maasstraat voor een woonvorm voor 12 bewoners met een verstandelijke beperking is in procedure gebracht. Voor de huisvesting van een groep mensen die lijden aan schizofrenie, in de 16 appartementen aan de Muntmeester, is brede politieke steun verkregen. Het pand aan De Wieken is in verbouw genomen voor de huisvesting van de woongroep Stichting Zelo voor kinderen met een verstandelijke beperking. Naast nieuwbouw, investeren wij in wijken waar wij een aanmerkelijk bezit hebben, ook in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. Besloten is mee te investeren in De Wijde Wereld in Uden Zuid. Daarmee willen wij een verbinding met de wijk versterken, Met ingang van 1 januari 2011 houden wij bij de toewijzing van huurwoningen rekening met de zogenaamde Europamaatregel. In 2011 is hierop sterk gestuurd. Omdat wij constateren dat door deze maatregel de woningzoekenden met een middeninkomen tussen en , buiten de boot dreigen te vallen is bij het bepalen van de streefhuren een deel van het bezit bereikbaar gemaakt voor deze groep middeninkomens. De mutatiegraad is in 2011 ten opzichte van 2010 nauwelijks gewijzigd, respectievelijk 7,13% versus 7,10%. De verhuisgeneigdheid onder huurders blijft opnieuw erg laag. Belangrijkste redenen voor verhuizing worden genoemd: kopen van een woning (21%); medische noodzaak (16%) en samenwonen (12%). Het aantal woningzoekenden bedroeg eind 2011 ruim De gemiddelde wachttijd voor nieuwe klanten bedroeg 6 jaar in De gemiddelde woonduur voor bestaande klanten die doorstroomden naar een andere huurwoning bedroeg circa 14 jaar. Gemiddeld reageerden 58 woningzoekenden per geadverteerde huurwoning. Van het totale bezit is 96% (4.548 huurwoningen), met een huurprijs lager dan.555,00, betaalbaar voor de primaire doelgroep. SVUwonen blijft hiermee ruim boven afgesproken minimum voorraad van huurwoningen. In 2011 is bij 29 verhuringen (9%) een huurwoning onder de.652,52 verhuurd aan een woningzoekende met een inkomen boven Daarmee is binnen de kaders van de Europamaatregel gebleven. Kwaliteit van het bezit In 2011 is voor ruim planmatig onderhoud verricht. De huurders krijgen bij vraaggestuurde woningverandering keuzemogelijkheden aangeboden. Binnen het nieuwe keuzebeleid zijn 254 nieuwe keukens en 163 badkamers en toiletten geplaatst. In deze 7

10 cijfers zitten 4 nieuwbouwwoningen. Voor een standaard woningverandering worden de huren niet extra verhoogd. De huurder kan een beperkt aantal specifieke wensen toevoegen, tegen een éénmalige of maandelijkse bijdrage. Ook in 2011 heeft SVUwonen in ruime mate energiebesparende maatregelen toegepast. Er zijn voor diverse woningen spouwmuur-, dak- en leidingisolaties aangebracht. Verder zijn 198 individuele CV-ketels vervangen door een HR-ketel. De gemiddelde huur van SVUwonen is nominaal gezien nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Uit Corporatie in Perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) blijkt over 2010 dat de woningen van SVUwonen qua woningwaardering gemiddeld 16 waarderingspunten meer scoren dan landelijk. SVUwonen scoort in prijs-kwaliteitsverhouding dan ook gunstig. De gemiddelde puntprijs is.2,79 ten opzichte van.3,15 landelijk. Relatief zijn de huurwoningen van SVUwonen hierdoor zo n.50 per maand goedkoper dan landelijk. Er kan dus worden gesproken van een forse verdiencapaciteit. Hier komt nog bij dat SVUwonen een deel van het onderhoud, dat wettelijk gezien de huurder zelf zou moeten betalen, voor haar rekening neemt. Het gaat hier om een bedrag van circa per jaar. Daarom is per 1 juli 2011 de volle ruimte van 1,3% huurverhoging benut conform besluit van de minister. Verder is een voorzichtige start gemaakt met het doorvoeren van huurharmonisatie. Dit beleid is na de Europamaatregel verder doorgezet. Overleg belanghouders en verantwoording In het volkshuisvestingsverslag noemen wij onze externe en interne belanghouders. Naast het meer intensieve overleg met belanghouders zoals Stichting Bewonersraad SVUwonen en de gemeente Uden, is er overleg met meerdere belanghouders. In het kader van de governancecode willen wij onze belanghouders op een transparante wijze betrekken bij de invulling van ons meerjarenbeleid. In juli 2011 is samen met de gemeente Uden een evaluatie gehouden over de effectiviteit van Discus. Er wordt gewerkt aan een andere structuur van overleg. Discus is gesplitst in buurtnetwerk en lokaal zorgnetwerk en dit is in 2012 geëffectueerd. Area zal vooral deelnemen aan het buurtnetwerk. In 2011 heeft SVUwonen zich in het Udens Weekblad aan de Udense gemeenschap verantwoord over de activiteiten in Onze huurders informeren wij per kwartaal via het bewonersblad Scharnier en via onze website. Wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn communiceren wij daarnaast via persberichten. Om te leren door verantwoorden nemen wij al enkele jaren deel aan het initiatief Het Glazen Huis. Dit initiatief wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van de maatschappelijke verantwoording door corporaties. Het jaarverslag over 2010 scoorde een 7,11. Aan de Raad van Toezicht is eind 2011 verantwoord in hoeverre de voorgenomen activiteiten voor 2011 zijn gerealiseerd dan wel zijn opgepakt. Door de drukke werkzaamheden in het kader van de voorgenomen fusie is zonder onderlinge weging circa 80% gerealiseerd dan wel opgepakt. De gemeente Uden en SVUwonen zien elkaar als belangrijke partners in het realiseren van doelstellingen op het brede terrein van wonen. Als vervolg op de meer algemene overeenkomst Prestatieafspraken gemeente Uden en SVUwonen, van 20 april 2009 is medio 2010 een Convenant Samenwerking Ruimtelijke Projecten Gemeente Uden/SVUwonen, overeengekomen waarin concrete afspraken zijn gemaakt. 8

11 Onderstaande projecten zijn als speerpunten aangemerkt. MFA Bitswijk; medio 2012 vindt aanbesteding plaats Plan omgeving Retraitehuis; heeft nog niet tot resultaten geleid. Duurzame wijk Velmolenbuiten; woningen worden in 2012 opgeleverd. Oude Maasstraat: start bouw vermoedelijk eind Kloosterstraat: start bouw mei In een overleg met het college is aandacht gevraagd voor huisvesting van de middengroepen, die door de strikte Europamaatregel in de knel dreigen te komen. In 2011 hebben wij een reactie gegeven op het concept-volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Uden. Begin 2012 is de nota Volkshuisvestingsbeleid 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met onze opmerkingen. SVUwonen blijft onder voorwaarden bereid lokaal te investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Mits dit niet ten koste gaat van haar primaire taak, maar juist een meerwaarde oplevert voor haar doelgroepen of bezit in haar wijken. Hieronder benoemen wij de gezamenlijke inspanningen en resultaten met betrekking tot de samenwerking met de gemeente Uden in 2011 en volgende jaren: Continuering project buurtbemiddeling; Gebiedsontwikkelingsplannen Uden West en Uden Zuid; Bijdrage aan het Ontmoetingsplein Bitswijk; Brandgangverlichting met aansluiting op de straatverlichting in de wijk Hoevenseveld. Financiële continuïteit Er is rekening gehouden met de bijgestelde meerjaren-onderhoudsbegroting, op basis van de uitkomsten van de conditiemeting. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van vooral het planmatig onderhoud voor de buitenkant van de woningen. Voor het interieur van de woningen wordt een meer klantgericht onderhoud gevolgd. De huurder krijgt meer keuze in kleurstellingen en het moment waarop hij een keuken of het interieur van toiletruimte en badkamer wil laten vervangen. Per 31 december 2011 is op complexniveau een bedrijfswaardeberekening opgesteld. In 2011 is er als onrendabele investering ten laste van het resultaat gebracht voor de in voorbereiding en in ontwikkeling zijnde huurwoningen. Het jaarresultaat vóór vennootschapsbelasting bedraagt , na verwerking van de belasting bedraagt het resultaat Vervolgens wordt de waardeverandering vaste activa, groot , verwerkt waarna het resultaat na belastingen en na waardeverandering vaste activa op uitkomt. Met ingang van 2010 waardeert SVUwonen haar vastgoed in exploitatie tegen bedrijfswaarde. De voornaamste reden voor deze stelselwijziging is het gelijk trekken van de waardering met fusiepartner Woonbelang Veghel. In het jaar 2011 is wederom een stelselwijziging toegepast. De voornaamste reden hiervoor is dat wij in 2010 de regels van de best practices niet volledig nageleefd hebben. In 2011 hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de door de regeringspartijen aangekondigde betaalbaarheidsheffing was door ons ten onrechte als vastgoed gerelateerde kosten in de bedrijfswaarde verwerkt. Dit hebben wij met terugwerkende kracht hersteld; - de restant levensduur van de in exploitatie zijnde woningen is op 10 jaren gesteld, voorheen hadden wij de restant exploitatieduur op 5 jaar staan; - de geprognosticeerde verkopen voor de komende 5 jaren zijn in de bedrijfswaarde ingerekend. Voorheen hadden wij met de verkoopprognoses niet in de bedrijfswaarde verwerkt. 9

12 De cijfers zijn hierdoor beter vergelijkbaar. De Overige reserve bedroeg per 31 december Kredietwaardigheid volgens WSW In het Financieel Statuut (2003) zijn kaders aangegeven met als doel de financiële continuïteit van SVUwonen op korte en lange termijn te waarborgen. Daarbij is ruime aandacht besteed aan beheersing van de renterisico s, zowel voor de financiering als voor beleggingen. Door nieuwbouw ontstaan de komende jaren financieringsbehoeften. Door middel van nieuwe geldleningen wordt hierin voorzien. Voor het sluiten van geldleningen kan SVUwonen gebruik maken van borging door het WSW. Gemeente Uden en WSW hebben daarvoor in juni 2002 een achtervang-overeenkomst gesloten. Op basis van onze investerings- en herfinancieringsprognose voor de jaren heeft het Waarborgfonds verklaard dat SVUwonen voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid. Het vrijgegeven faciliterings-volume bedraagt in oktober Oordeel CFV Jaarlijks beoordeelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de financiële positie van SVUwonen en brengt hiervan verslag uit middels: Een continuïteitsoordeel op basis van prognosegegevens; Een solvabiliteitsoordeel aan de hand van de laatste jaarcijfers; Een algemene oordeelsbrief. In haar geactualiseerd continuïteitsoordeel 2011, gebaseerd op de prognoses t/m 2015, berekent het CFV het volkshuisvestelijke vermogen ultimo 2015 op 48% van het balanstotaal. Als ondergrens voor risico s is 18,2% becijferd. Op basis hiervan ontving SVUwonen een A1-oordeel. Hetgeen inhoudt dat de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie. Het solvabiliteitsoordeel over het verslagjaar 2010, bedraagt 51,2% en krijgt van de minister de status voldoende. Gezien het bovenstaande komt de minister in zijn oordeelsbrief 2011 tot positieve conclusies over het voortbestaan van SVUwonen. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid heeft de minister na onze aanvullende informatie aangegeven dat de investering in het maatschappelijk vastgoed De Wijde Wereld aangemerkt wordt als een DAEB-investering. Organisatie-ontwikkelingen en fusieproces Nadat in oktober 2010 op de meerwaardenotitie groen licht is gegeven, is gestart met het voorbereiden van de fusie met Woonbelang Veghel per 1 januari Dit heeft van alle medewerkers een extra inspanning gevraagd, omdat we ons tevens tot doel hadden gesteld dat de dienstverlening aan de huurders er geen nadelen van zou ondervinden. Naast het afstemmen van beleid en werkprocessen is gebouwd aan een nieuwe integrale organisatie. Het sociaal plan is in goed overleg tot stand gekomen en alle medewerkers waren tijdig op de hoogte van hun (nieuwe) functie. Er is geen gebruik gemaakt van de bezwarencommissie. Het formele fusieproces is doorlopen en medio 2011 is de naam Area van de fusie-organisatie bekend gemaakt. Op 31 december 2011 is de fusie-akte getekend. In het fusieproces hebben de gezamenlijke Ondernemingsraden van Woonbelang Veghel en SVUwonen en de afzonderlijke huurdersorganisaties een belangrijke rol vervuld. Eind 2011 is Jan van Vucht benoemd tot mede-directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is bemand door 6 leden, 3 uit iedere bestaande Raden van Toezicht. Begin 2012 is een nieuwe voorzitter geworven. Door fusie kunnen wij de gezamenlijke opgave beter invullen en willen wij de kwetsbaarheid van de werkorganisatie verkleinen. Er is qua structuur gekozen voor 4 10

13 afdelingen en tevens is ruimte ontstaan om naast een afdeling Financiën de functie Control in te vullen. De afdeling Klant en Wonen zal zich vooral richten op de klantprocessen en binnen de afdeling Wijkontwikkeling worden verbindingen gemaakt tussen het vastgoed en de wijken. Verder vervult de afdeling Strategie & Ontwikkeling de nodige staftaken. Er is op verschillende momenten gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor Area. In januari en februari zijn belanghouders uit Uden en Veghel gevraagd daarover mee te denken. Dit heeft geleid tot een ambitieus Ondernemingsplan Hierin is rekening gehouden met een geactualiseerde vastgoedstrategie, die in de vorm van een due diligence extern is getoetst. Toekomstverwachtingen Op 2 januari 2012 zijn alle medewerkers gaan werken in hun nieuwe functie. De onderlinge samenvloeiing van de medewerkers uit beide organisaties is bijzonder goed verlopen. Door de veranderingen zijn er wel knelpunten opgetreden met name in de werking van de automatiseringssystemen. Deze zijn ondertussen voor het overgrote deel opgelost. Hoewel de focus voor een belangrijk deel intern gericht was heeft Area zich gelijktijdig extern geprofileerd. Naast kennismaking is tevens stevig ingezet om verbindingen met andere maatschappelijke organisaties te leggen. Dit heeft in april 2012 uitgemond in een drukbezochte werkconferentie onder de naam: Kantelen van de wijk. Na een toetsing bij een aantal externe partijen is gebleken dat de kernwaarden verbindend, uitdagend en hartelijk van Area overkomen. Huurders van SVUwonen en belanghouders zullen zich bij Area zeker thuis voelen. Er is voortvarend begonnen invulling te geven aan doelstellingen uit het Jaarplan In het verkoopbeleid Area is de aanpak van verkoop van het bestaande bezit vastgesteld. Naast koopgarant zal Area ook andere arrangementen toepassen om de verkoop te stimuleren. Het huurprijsbeleid 2012, waarbij Area kiest voor een eerlijkere verdeling van de huurverhoging. Doordat de wetgeving formeel niet tijdig is afgerond kan in 2012 dit beleid nog niet worden geëffectueerd voor zittende huurders. Het strategisch voorraadbeleid is gestructureerd opgepakt en in het najaar zal Area duidelijk hebben hoe de ontwikkeling van haar bezit zich vertaald naar nieuwbouw en transformatie-opgave voor het bestaande bezit. Er is begonnen met het opstellen van wijkanalyses, waardoor per wijk/gebied duidelijk wordt waarop Area zich zal moeten richten. Effectuering projecten uit de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Een belangrijke opdracht is het realiseren van nieuwe woningen. In 2011 en 2012 verwachten wij circa 200 huur- en koopwoningen op te leveren. Verbetering van de intern controle en risico-beheersing. In Uden en Veghel zijn een groot aantal woningbouwprojecten in aanbouw genomen en in voorbereiding. Door de stagnerende verkoop is besloten een aantal nieuwbouwwoningen die bestemd waren voor de verkoop om te zetten naar verhuur. Op basis van bijgestelde prognoses voor behoudt Area de komende jaren positieve kasstromen. Hierdoor zal borging door het WSW van aan te trekken leningen mogelijk blijven. Er is nog onvoldoende inzicht in hoeverre de financiering van zogenaamde niet-daeb- activiteiten gaat lukken. (DAEB = diensten van algemeen 11

14 economisch belang) Dit zal duidelijk moeten worden na wijziging van de Woningwet. Afronding hiervan wordt in het najaar verwacht. Naast de reeds aangekondigde bijdrage aan het betaalbaar houden van de huurtoeslag verwacht Area dat de extra bezuiniging van het Rijk opnieuw gevolgen zal hebben voor de corporaties. Het continuïteitsoordeel van het CFV voor Area zal de komende jaren positief blijven (Aoordeel). Belangrijkste besluiten in 2011 Leefbaarheid: Verplaatsing entreepui Sacramentsweg t.b.v. leefbaarheid; Bijdrage aan onderzoek SBU naar behoeften en wensen van senioren in Uden; Ondersteuning Muzikaal Uden; Samenwerkingsovereenkomst woonfraude Flatwijk, Abdijlaan met gemeente; Deelname diverse medewerkers aan De Uitdaging; Vervangen schuttingen en poorten diverse complexen; Participatie in herinrichting openbare ruimte Schoutenhoek/Rentmeestershoef. Doelgroepen: Huurprijsbeleid per juli 2011; Invoering Europamaatregel; Vaststelling beleid huisvesting doelgroep middeninkomens. Wonen, Zorg en Welzijn: Samenwerkings- en huurovereenkomst Chapeau Woonkring 16 appartementen Velmolen; Realisatie plan Ontmoetingsplan Bitswijk; Groen licht voor mede-investering in de Wijde Wereld; Actualisatie haalbaarheid plan Retraitehuis. Kwantiteit woningen: Instemming aankoop grond ten behoeve van 15 eengezinswoningen Velmolen-Oost; Instemming aankoop pand De Wieken ten behoeve van huisvesting doelgroep Zelo; Instemming met de afname van 27 appartementen Mr. van Coothstraat; Verkoop 5 inleunwoningen Carolushof aan BrabantZorg; Aanbesteding bouw 16 appartementen Kloosterstraat Volkel; Initiatieffase met verwerving grond Spechtenlaan. Kwaliteit woningen: Groot onderhoud aan 122 woningen Morel; Renovatie exterieur Adbijlaan; Modernisering liften bij appartementen Sacramentsweg; Julianastraat en Botermarkt; Na-isolatie spouwmuren, vervanging UF-schuim; Evaluatie project keukenvervanging; Aanbesteding klantgestuurde woningveranderingen; Vervanging dakbedekking diverse complexen; Reinigen en hydrofoberen 147 woningen Eikenwal; Geluidswerende voorzieningen woningen Kastanjeweg. Belanghouders: Relatiedag met Raad van Toezicht, Bewonersraad, adviescommissies; Verruiming openstelling kantoor; KWH-meting. 12

15 Organisatie/Continuïteit: Vaststelling afdelingplannen 2011; Conversie WIF certificaten ter verbetering liquiditeit WIF; Deelname aan Benchmark Bedrijfsprocessen ; Jaarverslag en jaarrekening 2010; RI&E opgemaakt en vastgesteld; Erkenning SVUwonen als erkend leerbedrijf. In relatie tot fusie Vaststelling inplaatsing medewerkers en vaststelling functieomschrijvingen; Instemming met voorgenomen besluit tot een juridische fusie; Opstelling due diligence rapportage; Ontwikkeling website, intranet en huurdersportaal; Keuze primair systeem; Invoering DMS-systeem; Afschaffing inschrijfgeld en administratiekosten per ; Keuzebepaling huisvesting kantoor; Onderhouds ABC vastgesteld; Concept ondernemingsplan voor ; Vaststelling beleids- en begrotingskader 2012; Jaarplan 2012 vastgesteld; Vaststelling begroting 2012; Onderhoudsbegroting 2012; Investeringbegroting vastgesteld voor ; Vaststelling beleidsnota inkoop ; Beleidsplan keuken en sanitair vastgesteld; Vaststelling integriteitscode; ZAV-beleid vastgesteld; Vaststelling risico-managementportefeuille Uden en Veghel; Notitie ketensamenwerking. 13

16 In juli 2011 werd de nieuwe naam van de fusieorganisatie bekend gemaakt: Area 14

17 II DE ORGANISATIE Toelating en inschrijving Toelating bij Koninklijk besluit van: 15 mei 1939 nr. 11, 18 juni 1962 nr. 16, en 13 oktober 1982 nr. 10 Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven: Registratie onderschrijving Bedrijfstakcode en AedesCode Woningcorporaties in het Nationaal 25 november 1996 NRV-nr 2158 Register Volkshuisvestingsinstellingen: Statuten Laatste wijziging 11 juli Relatie en verbindingen met andere rechtspersonen Stichting Bewonersraad SVUwonen (BR) Ingevolge de Overlegwet huurders-verhuurder is op 27 november 2001 voor het overleg met huurders een zelfstandig orgaan opgericht, zijnde de BR. Voor het overleg met het bestuur van SVUwonen is op 12 november 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor inhoudelijke punten van overleg wordt verwezen naar het Volkshuisvestingsverslag. De BR startte in 2011 met acht bestuursleden, allen huurders van SVUwonen. Het lid mw. J. van den Elsen is gestopt, omdat ze geen huurder meer is. De samenstelling van het bestuur van de BR is per 31 december 2011 als volgt: Naam en functie: Dhr. H. Brouns, voorzitter Dhr. Th. Vullers, penningmeester Naam en functie: Mw. K. van Wijk-Witzier, secretaris Dhr. R. van Drie, lid Mw. A. van Heulen-Paprotte, lid Mw. A. van Geffen-Netten, lid Dhr. T. Jansen, lid Het secretariaat werd ingevuld door een medewerkster van de afdeling Bedrijfsvoering. Vacatures zijn niet ingevuld in afwachting van het fusietraject. Overige rechtspersonen Huurovereenkomsten, niet rechtstreeks met bewoners, zijn gesloten met: Dichterbij, Philadelphia Zorg en Zonnehuizen t.b.v. gezinsvervangende woonruimten; - Stichting Fokus t.b.v. twee ADL-eenheden; - Stichting Steunpunt Odiliapeel voor een ontmoetingsruimte; - Stichting BrabantZorg voor twee activiteitenruimten; - Stichting SZW voor woonruimte t.b.v. lichamelijk gehandicapten; - Stichting De Ontmoeting voor een Brede School Landschrijversveld; - Stichting Zonnehuizen voor twee verblijfunits bij Brede school Landschrijversveld; - Gemeente Uden voor één lokaal Germenzeel; - Kinderopvang Uden B.V. voor één lokaal Germenzeel. SVUwonen is verder: - lid van de landelijke koepel Aedes; - lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW); - vertegenwoordigd in 16 Verenigingen van Eigenaren. Organisatie/Werkapparaat SVUwonen kent vanaf 1 januari 1993 een tweelagenstructuur, het zogenaamde Raad van Toezichtmodel, met de volgende organen: 15

18 Bestuur/Directie Het bestuur van SVUwonen is opgedragen aan een directie, bestaande uit de directeur. Per 1 februari 2005 is dhr. J. Schepers benoemd tot directeur-bestuurder. Hij is eindverantwoordelijke. In het managementteam deelt hij deze verantwoordelijkheid met drie managementleden op basis van collegiale besluitvorming. De taakafbakening tussen directie en Raad van Toezicht is geregeld in een reglement Verantwoord besturen en toezichthouden welke is gebaseerd op de governancecode. De Raad van Toezicht (RvT) De RvT bestaat uit tenminste vijf personen. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken en staat de directie met raad terzijde. De RvT overlegt jaarlijks met het bestuur van de Bewonersraad en met de Ondernemingsraad in aanwezigheid van de directeur-bestuurder over de algemene gang van zaken en de daaruit voortvloeiende thema s. Deze overleggen hebben een meningsvormend karakter en/of thematisch karakter. Voor een inhoudelijk verslag van de RvT wordt verwezen naar hoofdstuk V. De Ondernemingsraad (OR) Op 9 februari 1989 is de OR opgericht en bestaat in 2011 uit vijf personeelsleden. Naam: Functie: Naam: Functie: Dhr. T. van de Brand voorzitter Mw. J. Verbueken secretaris Dhr. A. van Rooij lid Mw. J. Dortmans Lid Dhr. A. Abels lid De werkzaamheden stonden vooral in het licht van de op handen zijnde fusie. In een 10-tal vergaderingen is samen met de OR van Woonbelang Veghel overlegd met de bestuurders. De volgende onderwerpen zijn besproken, van advies voorzien dan wel is instemming verleend: Hoofdstructuur van de fusieorganisatie (adviesrecht) Sociaal plan (adviesrecht) Secundaire arbeidsvoorwaarden (instemmingsrecht) Werkkostenregeling (ter kennisname) Organisatie-formatieplan (adviesrecht) Voorstel tot fusie (instemmingsrecht) Benoeming bestuur (adviesrecht) Kwaliteitsprofielen RvC (adviesrecht) Implementatieplan Area tweede helft 2011 (ter kennisname) Resultaat gericht werken (instemmingsrecht) Werktijden / Tijdregistratie (instemmingsrecht) Het Nieuwe Werken (adviesrecht) Huisvesting Area (adviesrecht) Opleidingsbeleidsplan (adviesrecht) De Geschillenadviescommissie (GAC) De GAC, die uit drie personen bestaat, is haar werkzaamheden begonnen op 1 oktober De samenstelling en werkwijze van deze commissie is vastgelegd in een reglement. De GAC heeft tot taak de directie te adviseren over de behandeling van klachten van huurders, over het handelen of nalaten van SVUwonen of van personen die voor SVUwonen werkzaamheden verrichten. De samenstelling per 31 december 2011 is als volgt: 16

19 Naam: Voordracht door: Naam: Voordracht door: Dhr. H.M.F Brouns Raad van Toezicht Mw. A. Heerkens Bewonersraad Dhr. M. van Hout Ondernemingsraad Het secretariaat wordt gevoerd door een medewerkster van de afdeling Bedrijfsvoering. In 2011 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Voor een inhoudelijk verslag van de GAC wordt verwezen naar het onderdeel: Organisatorische en financiële continuïteit in hoofdstuk III. Woonadviescommissie (WAC) De WAC, die uit vijf personen bestaat, is in 2007 ontstaan uit het samenvoegen van een bouwadviescommissie en een vrouwenadviescommissie. De WAC heeft tot taak de directie te adviseren over de inrichting van nieuwbouwwoningen. De adviezen van de WAC worden zonodig besproken met de betreffende architect. De samenstelling per 31 december 2011 is als volgt: Naam en functie: Dhr. H. van Schijndel, voorzitter Mw. H. Damsma-Kemperman, secr/penningmeester Mw. N. Peters-van Rixtel, lid Naam en functie: Mw. M. Pijpers, lid Dhr. G. de Groot, lid Werkapparaat Het werkapparaat is eind 2011 verdeeld over drie afdelingen, afdeling Woondiensten, afdeling Vastgoed en afdeling Bedrijfsvoering. Personeelsmutaties Medewerkers Fte s Aantal per 1 januari ,7 Vertrokken Mutatie in uren -1.4 Aangenomen Aantal per 31 december Waarvan tijdelijk: structureel niet structureel 0 0 Opgemerkt wordt dat de benoeming van de 3 aangenomen medewerkers is gebeurd in het licht van de fusie. Van de totale bezetting zijn circa 20 fte s toe te rekenen aan nieuwbouw, dagelijks onderhoud, schoonmaken en huismeesterstaken. Door deze fte s en de nietstructurele fte s buiten beschouwing te laten resteert een netto bezetting van 46,2 fte s. (66,2 20). Dit aantal past binnen de benchmarks voor de sector. Voor meer informatie over de organisatie zie het onderdeel: Organisatorische en financiële continuïteit in hoofdstuk III. 17

20 Organisatieschema Bezien vanuit een klantgerichte filosofie ziet de organisatie er schematisch als volgt uit. Bewoners Stichting bewonersraad Geschillen-adviescommissie Medewerkers Klantenservice - Woonbemiddeling - Sociaal beheer - Onderhoud Woondiensten Vastgoed Bedrijfsvoering - klantenservice - ontwikkeling - huuradministratie - woonbemiddeling - technisch beheer - financiën en control - sociaal beheer - servicedienst - algemene - wijkbeheer ondersteuning Ondernemingsraad Directie Raad van Toezicht 18

Jaarverslag & Jaarrekening

Jaarverslag & Jaarrekening Jaarverslag & Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE pagina: JAARVERSLAG Inleiding 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2010 5 Organisatie 15 Volkshuisvestingsverslag 19 Leefbaarheid 21 Huisvesten van doelgroepen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017

Ondernemingsplan 2013-2017 bewonersavond Ondernemingsplan 2013-2017 woensdag 29 augustus 2012 Theater de Junushoff Programma 19.30 uur Ontvangst 20.00 uur Welkomstwoord avondvoorzitter (Jelle de Gruyter) 20.05 uur Agendacommissie

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN INHOUD Koers op 2015 3 Missie 5 Onze ambities 7 Onze strategie 9 Het resultaat

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

JAARAFSPRAKEN 2012 2013

JAARAFSPRAKEN 2012 2013 BIJLAGE BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE DOETINCHEM SITÉ WOONDIENSTEN 2012-2016 JAARAFSPRAKEN 2012 2013 Aanleiding De prestatieafspraken beschreven in het document Samenwerkingsovereenkomst gemeente

Nadere informatie