Jaarverslag & Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening 2011

2

3 INHOUDSOPGAVE pagina: JAARVERSLAG Inleiding 3 Belangrijkste ontwikkelingen Organisatie 15 Volkshuisvestingsverslag 19 Leefbaarheid 20 Huisvesten van doelgroepen 27 Wonen met oog voor zorg en welzijn 33 Kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod 38 Overleg met belanghouders 47 Organisatorische en financiële continuïteit 53 Verklaring van de directie 70 Verslag van de Raad van Toezicht 71 Kengetallen 80 Toelichting kengetallen 82 JAARREKENING Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling 89 1

4 2 Stadsdichter Maarten van den Elzen schreef een gedicht ter gelegenheid van het jubileum van SVUwonen.

5 INLEIDING In 2011 is de voorbereiding van de fusie met buurcorporatie Woonbelang Veghel afgerond en is een juridische fusie per 1 januari 2012 een feit. Woonbelang Veghel en SVUwonen gaan samen verder onder de naam Area. Over 2011 wordt nog een afzonderlijk jaarverslag opgesteld voor SVUwonen. Hoewel in 2011 gewerkt is aan een nieuw ondernemingsplan voor Area is in 2011 door SVUwonen voortgeborduurd op het bestaande ondernemingsplan Op weg naar beter voor de periode In dit jaarverslag verwijzen wij daar ook nog naar. SVUwonen is een sociaal maatschappelijke onderneming, gevestigd en werkzaam in de gemeente Uden. In totaal beheerde SVUwonen ruim verhuureenheden, waarvan wooneenheden. De missie van SVUwonen was: Zorgen voor een goed woongenot binnen betaalbare grenzen. Om te laten zien hoe SVUwonen als organisatie wilde zijn en hoe wij te werk gingen hanteerden wij de volgende kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en transparant. De hoofddoelstellingen welke aansluiten op de prestatievelden uit het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waarin de overheid de spelregels voor woningcorporaties heeft uitgewerkt, waren: - verbeteren van de leefbaarheid; - effectiever huisvesten van de doelgroepen; - verbeteren van wonen met zorg en welzijn; - verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod; - verbeteren van het overleg met belanghouders; - behouden van organisatorische en financiële continuïteit. Hoewel de accenten anders liggen komt een deel van deze doelstellingen terug in het ondernemingsplan van Area. Het jaar 2011 is zeer intensief geweest en er is veel van onze medewerkers gevraagd. Daarom past hier een oprechte dank aan onze medewerkers. Ook bedanken wij onze belanghouders. Samen met hen is in 2011 een verdere invulling gegeven aan de vele voornemens uit het Activiteitenplan 2011, gebaseerd op bovenstaande hoofddoelstellingen. Wij bieden u hierbij het Jaarverslag 2011 aan, waarin wij op een transparante wijze inzicht geven in onze prestaties. Met een tevreden gevoel kijken we terug op de afgelopen periode. We hebben belangrijke doelstellingen gerealiseerd, maar beseffen ook dat er nog veel is te doen. Artikel 1 AedesCode Wij zijn maatschappelijke ondernemingen met een langetermijn-verantwoordelijkheid. Wij werken aan vitale buurten en wijken in kernen, dorpen en steden waar mensen graag wonen en leven en zich kunnen ontwikkelen/ontplooien. Wij werken in het bijzonder voor mensen die om financiële of andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben om kwalitatief goed te wonen. Wij verbinden ons met bewoners en dagen ze uit om hun talenten in te zetten. Wij werken samen met onze partners en zijn responsief naar onze omgeving. Wij zetten onze middelen in in de fysieke en sociaal maatschappelijke infrastructuur daar waar ze het hardst nodig zijn en verantwoorden ons over onze keuzes en prestaties. Talenten van onze medewerkers zetten wij in om onze prestaties te realiseren. Onze verscheidenheid is onze kracht. 3

6 SVUwonen sluit aan op de verbreding van de maatschappelijke functie van corporaties en onderschrijft dan ook van harte de AedesCode, de bedrijfstakcode voor corporaties. Het doel van de code is om aan te geven dat een thuis meer is dan een stenen huis. Het gaat ook over buren, een schone, prettige en veilige woonomgeving en andere voorzieningen. Dit laatste jaarverslag van SVUwonen bevat achtereenvolgens: een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen; informatie over de organisatie; het volkshuisvestingsverslag 2011; de balans per 31 december 2011; de winst- en verliesrekening over

7 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2011 Woonvisie In een zestal ambities is de regionale woonvisie voor Uden-Veghel voor de komende jaren neergelegd. Hoewel deze visie in de gemeente Uden geen formele status heeft gekregen, hanteren wij deze wel. Extra aandacht voor samenwerken en leefbaarheid zijn kenmerkend. Dit betekent een integrale gebiedsaanpak, een verdere differentiatie van wijken en dorpen. Ambities die ook terugkomen in de beleving van de fusiecorporaties. Ambitie 1: We zien de regio Uden-Veghel als één woongebied en treden zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten. Ambitie 2: We hebben gemeenschappelijke belangen en pakken de woonvraagstukken aan met de meest betrokken partijen in de regio. Ambitie 3: We houden leefbare dorpen en wijken met ruimte voor een eigen koers in de gemeenten Uden en Veghel. Ambitie 4: Optimaal benutten van wat er al is: de meeste woningen van 2030 staan er al. Ambitie 5: We willen graag duurzaam investeren in het wonen: gericht op lange termijn doelen. Ambitie 6: Woningmarktontwikkelingen worden periodiek gevolgd en vormen de basis voor afspraken. Leefbaarheid Voor een positieve werking op de leefbaarheid bepleit SVUwonen differentiatie in huuren koopwoningen in al haar bestaande wijken en in nieuwbouwplannen. Verhoudingsgewijs met de rest van Uden is het aandeel huurwoningen in de wijk Uden Zuid aan de lage kant. De laatste jaren is het aantal wel gestegen. In 2012 komen er nog eens 48 huurwoningen bij. Bij toewijzing in 2011 is gebleken dat de belangstelling voor deze woningen hoog was. In 2011 zijn vier bestaande huurwoningen en twee autoboxen verkocht. Met verkoop in bestaande wijken beoogt SVUwonen de doorstroming en leefbaarheid te bevorderen. Er is geen actief verkoopbeleid gevoerd. De verkoop van bestaande woningen blijft daarom al enkele jaren achter op de geplande aantallen. Na actualisatie van het strategisch voorraadbeleid (SVB) wordt het verkoopbeleid geïntensiveerd. Dit zal medio 2012 gaan plaatsvinden. SVUwonen neemt sinds 1996 deel aan het Discusproject. Er wordt samengewerkt met gemeente, politie en andere maatschappelijke instellingen. In 2011 heeft een evaluatie van dit project plaatsgevonden en is de werkwijze daarop aangepast. Er is extra geïnvesteerd in de aanpak van overlast. Onze bijdrage aan project Buurtbemiddeling is tot 2013 toegezegd. Alle huurders hebben het burenboekje Prettig wonen doen we samen ontvangen, waarin staat hoe mensen een goede buur kunnen zijn en rekening kunnen houden met hun omgeving. Met leefbaarheidsprojecten betrekken we bewoners meer bij hun omgeving om hen bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid. In 2011 kreeg de buurt Morel een groot-onderhoudsbeurt, waarbij tevens in samenwerking met bewoners, Vivaan en politie invulling is gegeven aan de aandachtspunten uit de wijkschouw. Er is verder invulling gegeven aan brandgangverlichting en schuttingprojecten in de wijk Hoevenseveld. In 2011 is meegewerkt aan een onderzoek door het interventieteam (een samenwerkingsverband van de Belastingsdienst, UWV, gemeente, SVB, politie, SVUwonen en het kenniscentrum Handhaving Zuidoost Nederland) met als doel het woon- en leefklimaat van de Flatwijk te verbeteren. 5

8 In 2011 is door een 60-tal bewonersinitiatieven een beroep gedaan op het leefbaarheidbudget Voor elkaar. SVUwonen heeft financieel bijgedragen in het Project Oog voor Oost, met als doel door middel van kunstprojecten een verbinding maken tussen de bewoners uit de diverse wijken in het gebied. SVUwonen heeft verder meegewerkt aan de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsplannen voor Uden West en Uden Zuid. Huisvesten van doelgroepen Eind 2009 is een geactualiseerde woningmarktverkenning verschenen. In het kader van de fusiebesprekingen is tevens de portefeuillestrategie voor de komende jaren vastgesteld. Op basis van Primos gegevens 2010 wordt onderstaande ontwikkeling van huishoudens in Uden voorzien voor de komende 10 en 20 jaren. Leeftijden Bij-Af 2030 Bij-Af in % tov 2011 < 35 jaar % jaar % jaar % > 75 jaar % Totaal Uden % Uit alle prognoses komt naar voren dat er sprake is van een sterke vergrijzing en ontgroening. Door verdergaande gezinsverdunning en het stijgende aantal alleenstaanden zullen er de komende jaren nog gemiddeld 60 huurwoningen per jaar extra nodig zijn. SVUwonen heeft op basis van de geactualiseerde ontwikkelingen de volgende speerpunten vastgesteld: A. Realiseren van nultredenwoningen dichtbij voorzieningen (appartementen en patio s). B. Behoud van een kwalitatief, toekomstgericht woningbezit, door nieuwbouw, herstructurering en verkoop bestaand bezit. C. Investeren in vitale/leefbare wijken, door betere verhouding huur-koop en mix van bewoners. In 2011 is tevens de toekomstige behoefte en het huidig aanbod aan geschikte woningen voor mensen met functiebeperkingen onderzocht. Hieruit blijkt een grotere behoefte aan woningen die geschikt zijn voor mensen met matige en zware beperkingen. Tevens is gebleken dat ook Uden de komende jaren te maken krijgt met een transformatie van haar bezit. In 2012 zal de invulling van het strategisch voorraadbeleid (SVB) duidelijkheid moeten geven op welke wijze de vastgoedstrategie de komende jaren invulling gaat krijgen. De vastgoedmarkt stagneerde ook in 2011 en vooralsnog is een verbetering niet in zicht. Het gemeentebestuur haalt haar geplande groei aan woningen niet. De bouwplannen van ontwikkelaars blijven achter en worden deels heroverwogen. Voor betaalbare woningen benut SVUwonen alle kansen om haar productie op peil te houden. De procedures nemen veel tijd in beslag, waardoor ook SVUwonen de planning steeds bij moet stellen. In deze moeilijke tijd bewijst het instrument Koopgarant haar nut. Tot en met 2011 is in totaal circa vijf miljoen aan kortingen verleend voor 101 nieuwbouwwoningen. Voor nog eens 27 appartementen is een bedrag van bijna een miljoen aan kortingen gereserveerd. In 2011 zijn 33 woningen opgeleverd: 4 eengezins-huurwoningen Muntmeester; 11 eengezins-koopgarant-woningen Abdijlaan; 18 appartementen Koopgarant Abdijlaan. 6

9 In 2012 leveren we 98 woningen en 12 wooneenheden op: 22 eengezins-koopgarant-woningen Volkel-West 20 eengezins-huurwoningen Velmolen Buiten; 12 eengezins-koopgarant-woningen Velmolen Buiten; 28 huurappartementen Muntmeester; 16 CPO eengezins-koopgarantwoningen Kroon; 12 zorg-units De Wieken. In 2012 staat de start bouw gepland van 59 woningen: 15 eengezins-huurwoningen Muntmeester; 8 huur- en 8 Koopappartementen Kloosterstraat Volkel; 12 zorg-appartementen Oude Maasstraat; 10 appartementen Beukenlaan; 6 eengezins-koopgarant-woningen Spechtenlaan. De 202 wooneenheden (109 huur en 93 koop) zijn bestemd voor starters, senioren, alleenstaanden en zorggroepen. Hiermee wordt ook de doorstroming bevorderd. Het plan aan de Oude Maasstraat voor een woonvorm voor 12 bewoners met een verstandelijke beperking is in procedure gebracht. Voor de huisvesting van een groep mensen die lijden aan schizofrenie, in de 16 appartementen aan de Muntmeester, is brede politieke steun verkregen. Het pand aan De Wieken is in verbouw genomen voor de huisvesting van de woongroep Stichting Zelo voor kinderen met een verstandelijke beperking. Naast nieuwbouw, investeren wij in wijken waar wij een aanmerkelijk bezit hebben, ook in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. Besloten is mee te investeren in De Wijde Wereld in Uden Zuid. Daarmee willen wij een verbinding met de wijk versterken, Met ingang van 1 januari 2011 houden wij bij de toewijzing van huurwoningen rekening met de zogenaamde Europamaatregel. In 2011 is hierop sterk gestuurd. Omdat wij constateren dat door deze maatregel de woningzoekenden met een middeninkomen tussen en , buiten de boot dreigen te vallen is bij het bepalen van de streefhuren een deel van het bezit bereikbaar gemaakt voor deze groep middeninkomens. De mutatiegraad is in 2011 ten opzichte van 2010 nauwelijks gewijzigd, respectievelijk 7,13% versus 7,10%. De verhuisgeneigdheid onder huurders blijft opnieuw erg laag. Belangrijkste redenen voor verhuizing worden genoemd: kopen van een woning (21%); medische noodzaak (16%) en samenwonen (12%). Het aantal woningzoekenden bedroeg eind 2011 ruim De gemiddelde wachttijd voor nieuwe klanten bedroeg 6 jaar in De gemiddelde woonduur voor bestaande klanten die doorstroomden naar een andere huurwoning bedroeg circa 14 jaar. Gemiddeld reageerden 58 woningzoekenden per geadverteerde huurwoning. Van het totale bezit is 96% (4.548 huurwoningen), met een huurprijs lager dan.555,00, betaalbaar voor de primaire doelgroep. SVUwonen blijft hiermee ruim boven afgesproken minimum voorraad van huurwoningen. In 2011 is bij 29 verhuringen (9%) een huurwoning onder de.652,52 verhuurd aan een woningzoekende met een inkomen boven Daarmee is binnen de kaders van de Europamaatregel gebleven. Kwaliteit van het bezit In 2011 is voor ruim planmatig onderhoud verricht. De huurders krijgen bij vraaggestuurde woningverandering keuzemogelijkheden aangeboden. Binnen het nieuwe keuzebeleid zijn 254 nieuwe keukens en 163 badkamers en toiletten geplaatst. In deze 7

10 cijfers zitten 4 nieuwbouwwoningen. Voor een standaard woningverandering worden de huren niet extra verhoogd. De huurder kan een beperkt aantal specifieke wensen toevoegen, tegen een éénmalige of maandelijkse bijdrage. Ook in 2011 heeft SVUwonen in ruime mate energiebesparende maatregelen toegepast. Er zijn voor diverse woningen spouwmuur-, dak- en leidingisolaties aangebracht. Verder zijn 198 individuele CV-ketels vervangen door een HR-ketel. De gemiddelde huur van SVUwonen is nominaal gezien nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Uit Corporatie in Perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) blijkt over 2010 dat de woningen van SVUwonen qua woningwaardering gemiddeld 16 waarderingspunten meer scoren dan landelijk. SVUwonen scoort in prijs-kwaliteitsverhouding dan ook gunstig. De gemiddelde puntprijs is.2,79 ten opzichte van.3,15 landelijk. Relatief zijn de huurwoningen van SVUwonen hierdoor zo n.50 per maand goedkoper dan landelijk. Er kan dus worden gesproken van een forse verdiencapaciteit. Hier komt nog bij dat SVUwonen een deel van het onderhoud, dat wettelijk gezien de huurder zelf zou moeten betalen, voor haar rekening neemt. Het gaat hier om een bedrag van circa per jaar. Daarom is per 1 juli 2011 de volle ruimte van 1,3% huurverhoging benut conform besluit van de minister. Verder is een voorzichtige start gemaakt met het doorvoeren van huurharmonisatie. Dit beleid is na de Europamaatregel verder doorgezet. Overleg belanghouders en verantwoording In het volkshuisvestingsverslag noemen wij onze externe en interne belanghouders. Naast het meer intensieve overleg met belanghouders zoals Stichting Bewonersraad SVUwonen en de gemeente Uden, is er overleg met meerdere belanghouders. In het kader van de governancecode willen wij onze belanghouders op een transparante wijze betrekken bij de invulling van ons meerjarenbeleid. In juli 2011 is samen met de gemeente Uden een evaluatie gehouden over de effectiviteit van Discus. Er wordt gewerkt aan een andere structuur van overleg. Discus is gesplitst in buurtnetwerk en lokaal zorgnetwerk en dit is in 2012 geëffectueerd. Area zal vooral deelnemen aan het buurtnetwerk. In 2011 heeft SVUwonen zich in het Udens Weekblad aan de Udense gemeenschap verantwoord over de activiteiten in Onze huurders informeren wij per kwartaal via het bewonersblad Scharnier en via onze website. Wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn communiceren wij daarnaast via persberichten. Om te leren door verantwoorden nemen wij al enkele jaren deel aan het initiatief Het Glazen Huis. Dit initiatief wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van de maatschappelijke verantwoording door corporaties. Het jaarverslag over 2010 scoorde een 7,11. Aan de Raad van Toezicht is eind 2011 verantwoord in hoeverre de voorgenomen activiteiten voor 2011 zijn gerealiseerd dan wel zijn opgepakt. Door de drukke werkzaamheden in het kader van de voorgenomen fusie is zonder onderlinge weging circa 80% gerealiseerd dan wel opgepakt. De gemeente Uden en SVUwonen zien elkaar als belangrijke partners in het realiseren van doelstellingen op het brede terrein van wonen. Als vervolg op de meer algemene overeenkomst Prestatieafspraken gemeente Uden en SVUwonen, van 20 april 2009 is medio 2010 een Convenant Samenwerking Ruimtelijke Projecten Gemeente Uden/SVUwonen, overeengekomen waarin concrete afspraken zijn gemaakt. 8

11 Onderstaande projecten zijn als speerpunten aangemerkt. MFA Bitswijk; medio 2012 vindt aanbesteding plaats Plan omgeving Retraitehuis; heeft nog niet tot resultaten geleid. Duurzame wijk Velmolenbuiten; woningen worden in 2012 opgeleverd. Oude Maasstraat: start bouw vermoedelijk eind Kloosterstraat: start bouw mei In een overleg met het college is aandacht gevraagd voor huisvesting van de middengroepen, die door de strikte Europamaatregel in de knel dreigen te komen. In 2011 hebben wij een reactie gegeven op het concept-volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Uden. Begin 2012 is de nota Volkshuisvestingsbeleid 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met onze opmerkingen. SVUwonen blijft onder voorwaarden bereid lokaal te investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Mits dit niet ten koste gaat van haar primaire taak, maar juist een meerwaarde oplevert voor haar doelgroepen of bezit in haar wijken. Hieronder benoemen wij de gezamenlijke inspanningen en resultaten met betrekking tot de samenwerking met de gemeente Uden in 2011 en volgende jaren: Continuering project buurtbemiddeling; Gebiedsontwikkelingsplannen Uden West en Uden Zuid; Bijdrage aan het Ontmoetingsplein Bitswijk; Brandgangverlichting met aansluiting op de straatverlichting in de wijk Hoevenseveld. Financiële continuïteit Er is rekening gehouden met de bijgestelde meerjaren-onderhoudsbegroting, op basis van de uitkomsten van de conditiemeting. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van vooral het planmatig onderhoud voor de buitenkant van de woningen. Voor het interieur van de woningen wordt een meer klantgericht onderhoud gevolgd. De huurder krijgt meer keuze in kleurstellingen en het moment waarop hij een keuken of het interieur van toiletruimte en badkamer wil laten vervangen. Per 31 december 2011 is op complexniveau een bedrijfswaardeberekening opgesteld. In 2011 is er als onrendabele investering ten laste van het resultaat gebracht voor de in voorbereiding en in ontwikkeling zijnde huurwoningen. Het jaarresultaat vóór vennootschapsbelasting bedraagt , na verwerking van de belasting bedraagt het resultaat Vervolgens wordt de waardeverandering vaste activa, groot , verwerkt waarna het resultaat na belastingen en na waardeverandering vaste activa op uitkomt. Met ingang van 2010 waardeert SVUwonen haar vastgoed in exploitatie tegen bedrijfswaarde. De voornaamste reden voor deze stelselwijziging is het gelijk trekken van de waardering met fusiepartner Woonbelang Veghel. In het jaar 2011 is wederom een stelselwijziging toegepast. De voornaamste reden hiervoor is dat wij in 2010 de regels van de best practices niet volledig nageleefd hebben. In 2011 hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de door de regeringspartijen aangekondigde betaalbaarheidsheffing was door ons ten onrechte als vastgoed gerelateerde kosten in de bedrijfswaarde verwerkt. Dit hebben wij met terugwerkende kracht hersteld; - de restant levensduur van de in exploitatie zijnde woningen is op 10 jaren gesteld, voorheen hadden wij de restant exploitatieduur op 5 jaar staan; - de geprognosticeerde verkopen voor de komende 5 jaren zijn in de bedrijfswaarde ingerekend. Voorheen hadden wij met de verkoopprognoses niet in de bedrijfswaarde verwerkt. 9

12 De cijfers zijn hierdoor beter vergelijkbaar. De Overige reserve bedroeg per 31 december Kredietwaardigheid volgens WSW In het Financieel Statuut (2003) zijn kaders aangegeven met als doel de financiële continuïteit van SVUwonen op korte en lange termijn te waarborgen. Daarbij is ruime aandacht besteed aan beheersing van de renterisico s, zowel voor de financiering als voor beleggingen. Door nieuwbouw ontstaan de komende jaren financieringsbehoeften. Door middel van nieuwe geldleningen wordt hierin voorzien. Voor het sluiten van geldleningen kan SVUwonen gebruik maken van borging door het WSW. Gemeente Uden en WSW hebben daarvoor in juni 2002 een achtervang-overeenkomst gesloten. Op basis van onze investerings- en herfinancieringsprognose voor de jaren heeft het Waarborgfonds verklaard dat SVUwonen voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid. Het vrijgegeven faciliterings-volume bedraagt in oktober Oordeel CFV Jaarlijks beoordeelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de financiële positie van SVUwonen en brengt hiervan verslag uit middels: Een continuïteitsoordeel op basis van prognosegegevens; Een solvabiliteitsoordeel aan de hand van de laatste jaarcijfers; Een algemene oordeelsbrief. In haar geactualiseerd continuïteitsoordeel 2011, gebaseerd op de prognoses t/m 2015, berekent het CFV het volkshuisvestelijke vermogen ultimo 2015 op 48% van het balanstotaal. Als ondergrens voor risico s is 18,2% becijferd. Op basis hiervan ontving SVUwonen een A1-oordeel. Hetgeen inhoudt dat de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie. Het solvabiliteitsoordeel over het verslagjaar 2010, bedraagt 51,2% en krijgt van de minister de status voldoende. Gezien het bovenstaande komt de minister in zijn oordeelsbrief 2011 tot positieve conclusies over het voortbestaan van SVUwonen. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid heeft de minister na onze aanvullende informatie aangegeven dat de investering in het maatschappelijk vastgoed De Wijde Wereld aangemerkt wordt als een DAEB-investering. Organisatie-ontwikkelingen en fusieproces Nadat in oktober 2010 op de meerwaardenotitie groen licht is gegeven, is gestart met het voorbereiden van de fusie met Woonbelang Veghel per 1 januari Dit heeft van alle medewerkers een extra inspanning gevraagd, omdat we ons tevens tot doel hadden gesteld dat de dienstverlening aan de huurders er geen nadelen van zou ondervinden. Naast het afstemmen van beleid en werkprocessen is gebouwd aan een nieuwe integrale organisatie. Het sociaal plan is in goed overleg tot stand gekomen en alle medewerkers waren tijdig op de hoogte van hun (nieuwe) functie. Er is geen gebruik gemaakt van de bezwarencommissie. Het formele fusieproces is doorlopen en medio 2011 is de naam Area van de fusie-organisatie bekend gemaakt. Op 31 december 2011 is de fusie-akte getekend. In het fusieproces hebben de gezamenlijke Ondernemingsraden van Woonbelang Veghel en SVUwonen en de afzonderlijke huurdersorganisaties een belangrijke rol vervuld. Eind 2011 is Jan van Vucht benoemd tot mede-directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is bemand door 6 leden, 3 uit iedere bestaande Raden van Toezicht. Begin 2012 is een nieuwe voorzitter geworven. Door fusie kunnen wij de gezamenlijke opgave beter invullen en willen wij de kwetsbaarheid van de werkorganisatie verkleinen. Er is qua structuur gekozen voor 4 10

13 afdelingen en tevens is ruimte ontstaan om naast een afdeling Financiën de functie Control in te vullen. De afdeling Klant en Wonen zal zich vooral richten op de klantprocessen en binnen de afdeling Wijkontwikkeling worden verbindingen gemaakt tussen het vastgoed en de wijken. Verder vervult de afdeling Strategie & Ontwikkeling de nodige staftaken. Er is op verschillende momenten gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor Area. In januari en februari zijn belanghouders uit Uden en Veghel gevraagd daarover mee te denken. Dit heeft geleid tot een ambitieus Ondernemingsplan Hierin is rekening gehouden met een geactualiseerde vastgoedstrategie, die in de vorm van een due diligence extern is getoetst. Toekomstverwachtingen Op 2 januari 2012 zijn alle medewerkers gaan werken in hun nieuwe functie. De onderlinge samenvloeiing van de medewerkers uit beide organisaties is bijzonder goed verlopen. Door de veranderingen zijn er wel knelpunten opgetreden met name in de werking van de automatiseringssystemen. Deze zijn ondertussen voor het overgrote deel opgelost. Hoewel de focus voor een belangrijk deel intern gericht was heeft Area zich gelijktijdig extern geprofileerd. Naast kennismaking is tevens stevig ingezet om verbindingen met andere maatschappelijke organisaties te leggen. Dit heeft in april 2012 uitgemond in een drukbezochte werkconferentie onder de naam: Kantelen van de wijk. Na een toetsing bij een aantal externe partijen is gebleken dat de kernwaarden verbindend, uitdagend en hartelijk van Area overkomen. Huurders van SVUwonen en belanghouders zullen zich bij Area zeker thuis voelen. Er is voortvarend begonnen invulling te geven aan doelstellingen uit het Jaarplan In het verkoopbeleid Area is de aanpak van verkoop van het bestaande bezit vastgesteld. Naast koopgarant zal Area ook andere arrangementen toepassen om de verkoop te stimuleren. Het huurprijsbeleid 2012, waarbij Area kiest voor een eerlijkere verdeling van de huurverhoging. Doordat de wetgeving formeel niet tijdig is afgerond kan in 2012 dit beleid nog niet worden geëffectueerd voor zittende huurders. Het strategisch voorraadbeleid is gestructureerd opgepakt en in het najaar zal Area duidelijk hebben hoe de ontwikkeling van haar bezit zich vertaald naar nieuwbouw en transformatie-opgave voor het bestaande bezit. Er is begonnen met het opstellen van wijkanalyses, waardoor per wijk/gebied duidelijk wordt waarop Area zich zal moeten richten. Effectuering projecten uit de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Een belangrijke opdracht is het realiseren van nieuwe woningen. In 2011 en 2012 verwachten wij circa 200 huur- en koopwoningen op te leveren. Verbetering van de intern controle en risico-beheersing. In Uden en Veghel zijn een groot aantal woningbouwprojecten in aanbouw genomen en in voorbereiding. Door de stagnerende verkoop is besloten een aantal nieuwbouwwoningen die bestemd waren voor de verkoop om te zetten naar verhuur. Op basis van bijgestelde prognoses voor behoudt Area de komende jaren positieve kasstromen. Hierdoor zal borging door het WSW van aan te trekken leningen mogelijk blijven. Er is nog onvoldoende inzicht in hoeverre de financiering van zogenaamde niet-daeb- activiteiten gaat lukken. (DAEB = diensten van algemeen 11

14 economisch belang) Dit zal duidelijk moeten worden na wijziging van de Woningwet. Afronding hiervan wordt in het najaar verwacht. Naast de reeds aangekondigde bijdrage aan het betaalbaar houden van de huurtoeslag verwacht Area dat de extra bezuiniging van het Rijk opnieuw gevolgen zal hebben voor de corporaties. Het continuïteitsoordeel van het CFV voor Area zal de komende jaren positief blijven (Aoordeel). Belangrijkste besluiten in 2011 Leefbaarheid: Verplaatsing entreepui Sacramentsweg t.b.v. leefbaarheid; Bijdrage aan onderzoek SBU naar behoeften en wensen van senioren in Uden; Ondersteuning Muzikaal Uden; Samenwerkingsovereenkomst woonfraude Flatwijk, Abdijlaan met gemeente; Deelname diverse medewerkers aan De Uitdaging; Vervangen schuttingen en poorten diverse complexen; Participatie in herinrichting openbare ruimte Schoutenhoek/Rentmeestershoef. Doelgroepen: Huurprijsbeleid per juli 2011; Invoering Europamaatregel; Vaststelling beleid huisvesting doelgroep middeninkomens. Wonen, Zorg en Welzijn: Samenwerkings- en huurovereenkomst Chapeau Woonkring 16 appartementen Velmolen; Realisatie plan Ontmoetingsplan Bitswijk; Groen licht voor mede-investering in de Wijde Wereld; Actualisatie haalbaarheid plan Retraitehuis. Kwantiteit woningen: Instemming aankoop grond ten behoeve van 15 eengezinswoningen Velmolen-Oost; Instemming aankoop pand De Wieken ten behoeve van huisvesting doelgroep Zelo; Instemming met de afname van 27 appartementen Mr. van Coothstraat; Verkoop 5 inleunwoningen Carolushof aan BrabantZorg; Aanbesteding bouw 16 appartementen Kloosterstraat Volkel; Initiatieffase met verwerving grond Spechtenlaan. Kwaliteit woningen: Groot onderhoud aan 122 woningen Morel; Renovatie exterieur Adbijlaan; Modernisering liften bij appartementen Sacramentsweg; Julianastraat en Botermarkt; Na-isolatie spouwmuren, vervanging UF-schuim; Evaluatie project keukenvervanging; Aanbesteding klantgestuurde woningveranderingen; Vervanging dakbedekking diverse complexen; Reinigen en hydrofoberen 147 woningen Eikenwal; Geluidswerende voorzieningen woningen Kastanjeweg. Belanghouders: Relatiedag met Raad van Toezicht, Bewonersraad, adviescommissies; Verruiming openstelling kantoor; KWH-meting. 12

15 Organisatie/Continuïteit: Vaststelling afdelingplannen 2011; Conversie WIF certificaten ter verbetering liquiditeit WIF; Deelname aan Benchmark Bedrijfsprocessen ; Jaarverslag en jaarrekening 2010; RI&E opgemaakt en vastgesteld; Erkenning SVUwonen als erkend leerbedrijf. In relatie tot fusie Vaststelling inplaatsing medewerkers en vaststelling functieomschrijvingen; Instemming met voorgenomen besluit tot een juridische fusie; Opstelling due diligence rapportage; Ontwikkeling website, intranet en huurdersportaal; Keuze primair systeem; Invoering DMS-systeem; Afschaffing inschrijfgeld en administratiekosten per ; Keuzebepaling huisvesting kantoor; Onderhouds ABC vastgesteld; Concept ondernemingsplan voor ; Vaststelling beleids- en begrotingskader 2012; Jaarplan 2012 vastgesteld; Vaststelling begroting 2012; Onderhoudsbegroting 2012; Investeringbegroting vastgesteld voor ; Vaststelling beleidsnota inkoop ; Beleidsplan keuken en sanitair vastgesteld; Vaststelling integriteitscode; ZAV-beleid vastgesteld; Vaststelling risico-managementportefeuille Uden en Veghel; Notitie ketensamenwerking. 13

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK. Nijkerk, mei 2011. Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk

Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK. Nijkerk, mei 2011. Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK Nijkerk, mei 2011 Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk Plaats van vestiging: Van t Hoffstraat 40 3863 AX Nijkerk Postbus 98 3860 AB Nijkerk Telefoon: 033-2477400

Nadere informatie

Met dorpse kracht presteren

Met dorpse kracht presteren Met dorpse kracht presteren Jaarverslag Habeko wonen 2013 Habeko wonen Dorpsstraat 48 50 2391 BJ Hazerswoude-Dorp KvK 28023105 Oprichting 6 februari 1919 bij Koninklijk besluit d.d. 22 mei 1919 nummer

Nadere informatie

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw 2013 Jaarstukken 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw INHOUD JAARSTUKKEN 2013 I. ALGEMEEN 4 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 4 BELANGRIJKE BESLUITEN 5 II. ORGANISATIE 7 II.1 TOELATING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Bezoekadres Plein 1945 nr. 12 1971 GA IJmuiden Postadres Postbus 269 1970 AG IJmuiden Openingstijden maandag

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

1 Voorwoord 2 2 Externe relaties 4 3 Interne organisatie 8

1 Voorwoord 2 2 Externe relaties 4 3 Interne organisatie 8 Jaarverslag 2013 Inhoud I Bestuursverslag 1 Voorwoord 2 2 Externe relaties 4 3 Interne organisatie 8 II Volkshuisvestingsverslag 0 Algemeen 12 1 Ontwikkelingen in de voorraad 13 2 Het bij voorrang huisvesten

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG 2012 2 De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt.

Jaarverslag 2014. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. Jaarverslag 2014 Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie