Jaarverslag & Jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening 2011

2

3 INHOUDSOPGAVE pagina: JAARVERSLAG Inleiding 3 Belangrijkste ontwikkelingen Organisatie 15 Volkshuisvestingsverslag 19 Leefbaarheid 20 Huisvesten van doelgroepen 27 Wonen met oog voor zorg en welzijn 33 Kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod 38 Overleg met belanghouders 47 Organisatorische en financiële continuïteit 53 Verklaring van de directie 70 Verslag van de Raad van Toezicht 71 Kengetallen 80 Toelichting kengetallen 82 JAARREKENING Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling 89 1

4 2 Stadsdichter Maarten van den Elzen schreef een gedicht ter gelegenheid van het jubileum van SVUwonen.

5 INLEIDING In 2011 is de voorbereiding van de fusie met buurcorporatie Woonbelang Veghel afgerond en is een juridische fusie per 1 januari 2012 een feit. Woonbelang Veghel en SVUwonen gaan samen verder onder de naam Area. Over 2011 wordt nog een afzonderlijk jaarverslag opgesteld voor SVUwonen. Hoewel in 2011 gewerkt is aan een nieuw ondernemingsplan voor Area is in 2011 door SVUwonen voortgeborduurd op het bestaande ondernemingsplan Op weg naar beter voor de periode In dit jaarverslag verwijzen wij daar ook nog naar. SVUwonen is een sociaal maatschappelijke onderneming, gevestigd en werkzaam in de gemeente Uden. In totaal beheerde SVUwonen ruim verhuureenheden, waarvan wooneenheden. De missie van SVUwonen was: Zorgen voor een goed woongenot binnen betaalbare grenzen. Om te laten zien hoe SVUwonen als organisatie wilde zijn en hoe wij te werk gingen hanteerden wij de volgende kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en transparant. De hoofddoelstellingen welke aansluiten op de prestatievelden uit het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waarin de overheid de spelregels voor woningcorporaties heeft uitgewerkt, waren: - verbeteren van de leefbaarheid; - effectiever huisvesten van de doelgroepen; - verbeteren van wonen met zorg en welzijn; - verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod; - verbeteren van het overleg met belanghouders; - behouden van organisatorische en financiële continuïteit. Hoewel de accenten anders liggen komt een deel van deze doelstellingen terug in het ondernemingsplan van Area. Het jaar 2011 is zeer intensief geweest en er is veel van onze medewerkers gevraagd. Daarom past hier een oprechte dank aan onze medewerkers. Ook bedanken wij onze belanghouders. Samen met hen is in 2011 een verdere invulling gegeven aan de vele voornemens uit het Activiteitenplan 2011, gebaseerd op bovenstaande hoofddoelstellingen. Wij bieden u hierbij het Jaarverslag 2011 aan, waarin wij op een transparante wijze inzicht geven in onze prestaties. Met een tevreden gevoel kijken we terug op de afgelopen periode. We hebben belangrijke doelstellingen gerealiseerd, maar beseffen ook dat er nog veel is te doen. Artikel 1 AedesCode Wij zijn maatschappelijke ondernemingen met een langetermijn-verantwoordelijkheid. Wij werken aan vitale buurten en wijken in kernen, dorpen en steden waar mensen graag wonen en leven en zich kunnen ontwikkelen/ontplooien. Wij werken in het bijzonder voor mensen die om financiële of andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben om kwalitatief goed te wonen. Wij verbinden ons met bewoners en dagen ze uit om hun talenten in te zetten. Wij werken samen met onze partners en zijn responsief naar onze omgeving. Wij zetten onze middelen in in de fysieke en sociaal maatschappelijke infrastructuur daar waar ze het hardst nodig zijn en verantwoorden ons over onze keuzes en prestaties. Talenten van onze medewerkers zetten wij in om onze prestaties te realiseren. Onze verscheidenheid is onze kracht. 3

6 SVUwonen sluit aan op de verbreding van de maatschappelijke functie van corporaties en onderschrijft dan ook van harte de AedesCode, de bedrijfstakcode voor corporaties. Het doel van de code is om aan te geven dat een thuis meer is dan een stenen huis. Het gaat ook over buren, een schone, prettige en veilige woonomgeving en andere voorzieningen. Dit laatste jaarverslag van SVUwonen bevat achtereenvolgens: een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen; informatie over de organisatie; het volkshuisvestingsverslag 2011; de balans per 31 december 2011; de winst- en verliesrekening over

7 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2011 Woonvisie In een zestal ambities is de regionale woonvisie voor Uden-Veghel voor de komende jaren neergelegd. Hoewel deze visie in de gemeente Uden geen formele status heeft gekregen, hanteren wij deze wel. Extra aandacht voor samenwerken en leefbaarheid zijn kenmerkend. Dit betekent een integrale gebiedsaanpak, een verdere differentiatie van wijken en dorpen. Ambities die ook terugkomen in de beleving van de fusiecorporaties. Ambitie 1: We zien de regio Uden-Veghel als één woongebied en treden zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten. Ambitie 2: We hebben gemeenschappelijke belangen en pakken de woonvraagstukken aan met de meest betrokken partijen in de regio. Ambitie 3: We houden leefbare dorpen en wijken met ruimte voor een eigen koers in de gemeenten Uden en Veghel. Ambitie 4: Optimaal benutten van wat er al is: de meeste woningen van 2030 staan er al. Ambitie 5: We willen graag duurzaam investeren in het wonen: gericht op lange termijn doelen. Ambitie 6: Woningmarktontwikkelingen worden periodiek gevolgd en vormen de basis voor afspraken. Leefbaarheid Voor een positieve werking op de leefbaarheid bepleit SVUwonen differentiatie in huuren koopwoningen in al haar bestaande wijken en in nieuwbouwplannen. Verhoudingsgewijs met de rest van Uden is het aandeel huurwoningen in de wijk Uden Zuid aan de lage kant. De laatste jaren is het aantal wel gestegen. In 2012 komen er nog eens 48 huurwoningen bij. Bij toewijzing in 2011 is gebleken dat de belangstelling voor deze woningen hoog was. In 2011 zijn vier bestaande huurwoningen en twee autoboxen verkocht. Met verkoop in bestaande wijken beoogt SVUwonen de doorstroming en leefbaarheid te bevorderen. Er is geen actief verkoopbeleid gevoerd. De verkoop van bestaande woningen blijft daarom al enkele jaren achter op de geplande aantallen. Na actualisatie van het strategisch voorraadbeleid (SVB) wordt het verkoopbeleid geïntensiveerd. Dit zal medio 2012 gaan plaatsvinden. SVUwonen neemt sinds 1996 deel aan het Discusproject. Er wordt samengewerkt met gemeente, politie en andere maatschappelijke instellingen. In 2011 heeft een evaluatie van dit project plaatsgevonden en is de werkwijze daarop aangepast. Er is extra geïnvesteerd in de aanpak van overlast. Onze bijdrage aan project Buurtbemiddeling is tot 2013 toegezegd. Alle huurders hebben het burenboekje Prettig wonen doen we samen ontvangen, waarin staat hoe mensen een goede buur kunnen zijn en rekening kunnen houden met hun omgeving. Met leefbaarheidsprojecten betrekken we bewoners meer bij hun omgeving om hen bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid. In 2011 kreeg de buurt Morel een groot-onderhoudsbeurt, waarbij tevens in samenwerking met bewoners, Vivaan en politie invulling is gegeven aan de aandachtspunten uit de wijkschouw. Er is verder invulling gegeven aan brandgangverlichting en schuttingprojecten in de wijk Hoevenseveld. In 2011 is meegewerkt aan een onderzoek door het interventieteam (een samenwerkingsverband van de Belastingsdienst, UWV, gemeente, SVB, politie, SVUwonen en het kenniscentrum Handhaving Zuidoost Nederland) met als doel het woon- en leefklimaat van de Flatwijk te verbeteren. 5

8 In 2011 is door een 60-tal bewonersinitiatieven een beroep gedaan op het leefbaarheidbudget Voor elkaar. SVUwonen heeft financieel bijgedragen in het Project Oog voor Oost, met als doel door middel van kunstprojecten een verbinding maken tussen de bewoners uit de diverse wijken in het gebied. SVUwonen heeft verder meegewerkt aan de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsplannen voor Uden West en Uden Zuid. Huisvesten van doelgroepen Eind 2009 is een geactualiseerde woningmarktverkenning verschenen. In het kader van de fusiebesprekingen is tevens de portefeuillestrategie voor de komende jaren vastgesteld. Op basis van Primos gegevens 2010 wordt onderstaande ontwikkeling van huishoudens in Uden voorzien voor de komende 10 en 20 jaren. Leeftijden Bij-Af 2030 Bij-Af in % tov 2011 < 35 jaar % jaar % jaar % > 75 jaar % Totaal Uden % Uit alle prognoses komt naar voren dat er sprake is van een sterke vergrijzing en ontgroening. Door verdergaande gezinsverdunning en het stijgende aantal alleenstaanden zullen er de komende jaren nog gemiddeld 60 huurwoningen per jaar extra nodig zijn. SVUwonen heeft op basis van de geactualiseerde ontwikkelingen de volgende speerpunten vastgesteld: A. Realiseren van nultredenwoningen dichtbij voorzieningen (appartementen en patio s). B. Behoud van een kwalitatief, toekomstgericht woningbezit, door nieuwbouw, herstructurering en verkoop bestaand bezit. C. Investeren in vitale/leefbare wijken, door betere verhouding huur-koop en mix van bewoners. In 2011 is tevens de toekomstige behoefte en het huidig aanbod aan geschikte woningen voor mensen met functiebeperkingen onderzocht. Hieruit blijkt een grotere behoefte aan woningen die geschikt zijn voor mensen met matige en zware beperkingen. Tevens is gebleken dat ook Uden de komende jaren te maken krijgt met een transformatie van haar bezit. In 2012 zal de invulling van het strategisch voorraadbeleid (SVB) duidelijkheid moeten geven op welke wijze de vastgoedstrategie de komende jaren invulling gaat krijgen. De vastgoedmarkt stagneerde ook in 2011 en vooralsnog is een verbetering niet in zicht. Het gemeentebestuur haalt haar geplande groei aan woningen niet. De bouwplannen van ontwikkelaars blijven achter en worden deels heroverwogen. Voor betaalbare woningen benut SVUwonen alle kansen om haar productie op peil te houden. De procedures nemen veel tijd in beslag, waardoor ook SVUwonen de planning steeds bij moet stellen. In deze moeilijke tijd bewijst het instrument Koopgarant haar nut. Tot en met 2011 is in totaal circa vijf miljoen aan kortingen verleend voor 101 nieuwbouwwoningen. Voor nog eens 27 appartementen is een bedrag van bijna een miljoen aan kortingen gereserveerd. In 2011 zijn 33 woningen opgeleverd: 4 eengezins-huurwoningen Muntmeester; 11 eengezins-koopgarant-woningen Abdijlaan; 18 appartementen Koopgarant Abdijlaan. 6

9 In 2012 leveren we 98 woningen en 12 wooneenheden op: 22 eengezins-koopgarant-woningen Volkel-West 20 eengezins-huurwoningen Velmolen Buiten; 12 eengezins-koopgarant-woningen Velmolen Buiten; 28 huurappartementen Muntmeester; 16 CPO eengezins-koopgarantwoningen Kroon; 12 zorg-units De Wieken. In 2012 staat de start bouw gepland van 59 woningen: 15 eengezins-huurwoningen Muntmeester; 8 huur- en 8 Koopappartementen Kloosterstraat Volkel; 12 zorg-appartementen Oude Maasstraat; 10 appartementen Beukenlaan; 6 eengezins-koopgarant-woningen Spechtenlaan. De 202 wooneenheden (109 huur en 93 koop) zijn bestemd voor starters, senioren, alleenstaanden en zorggroepen. Hiermee wordt ook de doorstroming bevorderd. Het plan aan de Oude Maasstraat voor een woonvorm voor 12 bewoners met een verstandelijke beperking is in procedure gebracht. Voor de huisvesting van een groep mensen die lijden aan schizofrenie, in de 16 appartementen aan de Muntmeester, is brede politieke steun verkregen. Het pand aan De Wieken is in verbouw genomen voor de huisvesting van de woongroep Stichting Zelo voor kinderen met een verstandelijke beperking. Naast nieuwbouw, investeren wij in wijken waar wij een aanmerkelijk bezit hebben, ook in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. Besloten is mee te investeren in De Wijde Wereld in Uden Zuid. Daarmee willen wij een verbinding met de wijk versterken, Met ingang van 1 januari 2011 houden wij bij de toewijzing van huurwoningen rekening met de zogenaamde Europamaatregel. In 2011 is hierop sterk gestuurd. Omdat wij constateren dat door deze maatregel de woningzoekenden met een middeninkomen tussen en , buiten de boot dreigen te vallen is bij het bepalen van de streefhuren een deel van het bezit bereikbaar gemaakt voor deze groep middeninkomens. De mutatiegraad is in 2011 ten opzichte van 2010 nauwelijks gewijzigd, respectievelijk 7,13% versus 7,10%. De verhuisgeneigdheid onder huurders blijft opnieuw erg laag. Belangrijkste redenen voor verhuizing worden genoemd: kopen van een woning (21%); medische noodzaak (16%) en samenwonen (12%). Het aantal woningzoekenden bedroeg eind 2011 ruim De gemiddelde wachttijd voor nieuwe klanten bedroeg 6 jaar in De gemiddelde woonduur voor bestaande klanten die doorstroomden naar een andere huurwoning bedroeg circa 14 jaar. Gemiddeld reageerden 58 woningzoekenden per geadverteerde huurwoning. Van het totale bezit is 96% (4.548 huurwoningen), met een huurprijs lager dan.555,00, betaalbaar voor de primaire doelgroep. SVUwonen blijft hiermee ruim boven afgesproken minimum voorraad van huurwoningen. In 2011 is bij 29 verhuringen (9%) een huurwoning onder de.652,52 verhuurd aan een woningzoekende met een inkomen boven Daarmee is binnen de kaders van de Europamaatregel gebleven. Kwaliteit van het bezit In 2011 is voor ruim planmatig onderhoud verricht. De huurders krijgen bij vraaggestuurde woningverandering keuzemogelijkheden aangeboden. Binnen het nieuwe keuzebeleid zijn 254 nieuwe keukens en 163 badkamers en toiletten geplaatst. In deze 7

10 cijfers zitten 4 nieuwbouwwoningen. Voor een standaard woningverandering worden de huren niet extra verhoogd. De huurder kan een beperkt aantal specifieke wensen toevoegen, tegen een éénmalige of maandelijkse bijdrage. Ook in 2011 heeft SVUwonen in ruime mate energiebesparende maatregelen toegepast. Er zijn voor diverse woningen spouwmuur-, dak- en leidingisolaties aangebracht. Verder zijn 198 individuele CV-ketels vervangen door een HR-ketel. De gemiddelde huur van SVUwonen is nominaal gezien nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Uit Corporatie in Perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) blijkt over 2010 dat de woningen van SVUwonen qua woningwaardering gemiddeld 16 waarderingspunten meer scoren dan landelijk. SVUwonen scoort in prijs-kwaliteitsverhouding dan ook gunstig. De gemiddelde puntprijs is.2,79 ten opzichte van.3,15 landelijk. Relatief zijn de huurwoningen van SVUwonen hierdoor zo n.50 per maand goedkoper dan landelijk. Er kan dus worden gesproken van een forse verdiencapaciteit. Hier komt nog bij dat SVUwonen een deel van het onderhoud, dat wettelijk gezien de huurder zelf zou moeten betalen, voor haar rekening neemt. Het gaat hier om een bedrag van circa per jaar. Daarom is per 1 juli 2011 de volle ruimte van 1,3% huurverhoging benut conform besluit van de minister. Verder is een voorzichtige start gemaakt met het doorvoeren van huurharmonisatie. Dit beleid is na de Europamaatregel verder doorgezet. Overleg belanghouders en verantwoording In het volkshuisvestingsverslag noemen wij onze externe en interne belanghouders. Naast het meer intensieve overleg met belanghouders zoals Stichting Bewonersraad SVUwonen en de gemeente Uden, is er overleg met meerdere belanghouders. In het kader van de governancecode willen wij onze belanghouders op een transparante wijze betrekken bij de invulling van ons meerjarenbeleid. In juli 2011 is samen met de gemeente Uden een evaluatie gehouden over de effectiviteit van Discus. Er wordt gewerkt aan een andere structuur van overleg. Discus is gesplitst in buurtnetwerk en lokaal zorgnetwerk en dit is in 2012 geëffectueerd. Area zal vooral deelnemen aan het buurtnetwerk. In 2011 heeft SVUwonen zich in het Udens Weekblad aan de Udense gemeenschap verantwoord over de activiteiten in Onze huurders informeren wij per kwartaal via het bewonersblad Scharnier en via onze website. Wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn communiceren wij daarnaast via persberichten. Om te leren door verantwoorden nemen wij al enkele jaren deel aan het initiatief Het Glazen Huis. Dit initiatief wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van de maatschappelijke verantwoording door corporaties. Het jaarverslag over 2010 scoorde een 7,11. Aan de Raad van Toezicht is eind 2011 verantwoord in hoeverre de voorgenomen activiteiten voor 2011 zijn gerealiseerd dan wel zijn opgepakt. Door de drukke werkzaamheden in het kader van de voorgenomen fusie is zonder onderlinge weging circa 80% gerealiseerd dan wel opgepakt. De gemeente Uden en SVUwonen zien elkaar als belangrijke partners in het realiseren van doelstellingen op het brede terrein van wonen. Als vervolg op de meer algemene overeenkomst Prestatieafspraken gemeente Uden en SVUwonen, van 20 april 2009 is medio 2010 een Convenant Samenwerking Ruimtelijke Projecten Gemeente Uden/SVUwonen, overeengekomen waarin concrete afspraken zijn gemaakt. 8

11 Onderstaande projecten zijn als speerpunten aangemerkt. MFA Bitswijk; medio 2012 vindt aanbesteding plaats Plan omgeving Retraitehuis; heeft nog niet tot resultaten geleid. Duurzame wijk Velmolenbuiten; woningen worden in 2012 opgeleverd. Oude Maasstraat: start bouw vermoedelijk eind Kloosterstraat: start bouw mei In een overleg met het college is aandacht gevraagd voor huisvesting van de middengroepen, die door de strikte Europamaatregel in de knel dreigen te komen. In 2011 hebben wij een reactie gegeven op het concept-volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Uden. Begin 2012 is de nota Volkshuisvestingsbeleid 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met onze opmerkingen. SVUwonen blijft onder voorwaarden bereid lokaal te investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Mits dit niet ten koste gaat van haar primaire taak, maar juist een meerwaarde oplevert voor haar doelgroepen of bezit in haar wijken. Hieronder benoemen wij de gezamenlijke inspanningen en resultaten met betrekking tot de samenwerking met de gemeente Uden in 2011 en volgende jaren: Continuering project buurtbemiddeling; Gebiedsontwikkelingsplannen Uden West en Uden Zuid; Bijdrage aan het Ontmoetingsplein Bitswijk; Brandgangverlichting met aansluiting op de straatverlichting in de wijk Hoevenseveld. Financiële continuïteit Er is rekening gehouden met de bijgestelde meerjaren-onderhoudsbegroting, op basis van de uitkomsten van de conditiemeting. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van vooral het planmatig onderhoud voor de buitenkant van de woningen. Voor het interieur van de woningen wordt een meer klantgericht onderhoud gevolgd. De huurder krijgt meer keuze in kleurstellingen en het moment waarop hij een keuken of het interieur van toiletruimte en badkamer wil laten vervangen. Per 31 december 2011 is op complexniveau een bedrijfswaardeberekening opgesteld. In 2011 is er als onrendabele investering ten laste van het resultaat gebracht voor de in voorbereiding en in ontwikkeling zijnde huurwoningen. Het jaarresultaat vóór vennootschapsbelasting bedraagt , na verwerking van de belasting bedraagt het resultaat Vervolgens wordt de waardeverandering vaste activa, groot , verwerkt waarna het resultaat na belastingen en na waardeverandering vaste activa op uitkomt. Met ingang van 2010 waardeert SVUwonen haar vastgoed in exploitatie tegen bedrijfswaarde. De voornaamste reden voor deze stelselwijziging is het gelijk trekken van de waardering met fusiepartner Woonbelang Veghel. In het jaar 2011 is wederom een stelselwijziging toegepast. De voornaamste reden hiervoor is dat wij in 2010 de regels van de best practices niet volledig nageleefd hebben. In 2011 hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de door de regeringspartijen aangekondigde betaalbaarheidsheffing was door ons ten onrechte als vastgoed gerelateerde kosten in de bedrijfswaarde verwerkt. Dit hebben wij met terugwerkende kracht hersteld; - de restant levensduur van de in exploitatie zijnde woningen is op 10 jaren gesteld, voorheen hadden wij de restant exploitatieduur op 5 jaar staan; - de geprognosticeerde verkopen voor de komende 5 jaren zijn in de bedrijfswaarde ingerekend. Voorheen hadden wij met de verkoopprognoses niet in de bedrijfswaarde verwerkt. 9

12 De cijfers zijn hierdoor beter vergelijkbaar. De Overige reserve bedroeg per 31 december Kredietwaardigheid volgens WSW In het Financieel Statuut (2003) zijn kaders aangegeven met als doel de financiële continuïteit van SVUwonen op korte en lange termijn te waarborgen. Daarbij is ruime aandacht besteed aan beheersing van de renterisico s, zowel voor de financiering als voor beleggingen. Door nieuwbouw ontstaan de komende jaren financieringsbehoeften. Door middel van nieuwe geldleningen wordt hierin voorzien. Voor het sluiten van geldleningen kan SVUwonen gebruik maken van borging door het WSW. Gemeente Uden en WSW hebben daarvoor in juni 2002 een achtervang-overeenkomst gesloten. Op basis van onze investerings- en herfinancieringsprognose voor de jaren heeft het Waarborgfonds verklaard dat SVUwonen voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid. Het vrijgegeven faciliterings-volume bedraagt in oktober Oordeel CFV Jaarlijks beoordeelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de financiële positie van SVUwonen en brengt hiervan verslag uit middels: Een continuïteitsoordeel op basis van prognosegegevens; Een solvabiliteitsoordeel aan de hand van de laatste jaarcijfers; Een algemene oordeelsbrief. In haar geactualiseerd continuïteitsoordeel 2011, gebaseerd op de prognoses t/m 2015, berekent het CFV het volkshuisvestelijke vermogen ultimo 2015 op 48% van het balanstotaal. Als ondergrens voor risico s is 18,2% becijferd. Op basis hiervan ontving SVUwonen een A1-oordeel. Hetgeen inhoudt dat de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie. Het solvabiliteitsoordeel over het verslagjaar 2010, bedraagt 51,2% en krijgt van de minister de status voldoende. Gezien het bovenstaande komt de minister in zijn oordeelsbrief 2011 tot positieve conclusies over het voortbestaan van SVUwonen. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid heeft de minister na onze aanvullende informatie aangegeven dat de investering in het maatschappelijk vastgoed De Wijde Wereld aangemerkt wordt als een DAEB-investering. Organisatie-ontwikkelingen en fusieproces Nadat in oktober 2010 op de meerwaardenotitie groen licht is gegeven, is gestart met het voorbereiden van de fusie met Woonbelang Veghel per 1 januari Dit heeft van alle medewerkers een extra inspanning gevraagd, omdat we ons tevens tot doel hadden gesteld dat de dienstverlening aan de huurders er geen nadelen van zou ondervinden. Naast het afstemmen van beleid en werkprocessen is gebouwd aan een nieuwe integrale organisatie. Het sociaal plan is in goed overleg tot stand gekomen en alle medewerkers waren tijdig op de hoogte van hun (nieuwe) functie. Er is geen gebruik gemaakt van de bezwarencommissie. Het formele fusieproces is doorlopen en medio 2011 is de naam Area van de fusie-organisatie bekend gemaakt. Op 31 december 2011 is de fusie-akte getekend. In het fusieproces hebben de gezamenlijke Ondernemingsraden van Woonbelang Veghel en SVUwonen en de afzonderlijke huurdersorganisaties een belangrijke rol vervuld. Eind 2011 is Jan van Vucht benoemd tot mede-directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is bemand door 6 leden, 3 uit iedere bestaande Raden van Toezicht. Begin 2012 is een nieuwe voorzitter geworven. Door fusie kunnen wij de gezamenlijke opgave beter invullen en willen wij de kwetsbaarheid van de werkorganisatie verkleinen. Er is qua structuur gekozen voor 4 10

13 afdelingen en tevens is ruimte ontstaan om naast een afdeling Financiën de functie Control in te vullen. De afdeling Klant en Wonen zal zich vooral richten op de klantprocessen en binnen de afdeling Wijkontwikkeling worden verbindingen gemaakt tussen het vastgoed en de wijken. Verder vervult de afdeling Strategie & Ontwikkeling de nodige staftaken. Er is op verschillende momenten gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor Area. In januari en februari zijn belanghouders uit Uden en Veghel gevraagd daarover mee te denken. Dit heeft geleid tot een ambitieus Ondernemingsplan Hierin is rekening gehouden met een geactualiseerde vastgoedstrategie, die in de vorm van een due diligence extern is getoetst. Toekomstverwachtingen Op 2 januari 2012 zijn alle medewerkers gaan werken in hun nieuwe functie. De onderlinge samenvloeiing van de medewerkers uit beide organisaties is bijzonder goed verlopen. Door de veranderingen zijn er wel knelpunten opgetreden met name in de werking van de automatiseringssystemen. Deze zijn ondertussen voor het overgrote deel opgelost. Hoewel de focus voor een belangrijk deel intern gericht was heeft Area zich gelijktijdig extern geprofileerd. Naast kennismaking is tevens stevig ingezet om verbindingen met andere maatschappelijke organisaties te leggen. Dit heeft in april 2012 uitgemond in een drukbezochte werkconferentie onder de naam: Kantelen van de wijk. Na een toetsing bij een aantal externe partijen is gebleken dat de kernwaarden verbindend, uitdagend en hartelijk van Area overkomen. Huurders van SVUwonen en belanghouders zullen zich bij Area zeker thuis voelen. Er is voortvarend begonnen invulling te geven aan doelstellingen uit het Jaarplan In het verkoopbeleid Area is de aanpak van verkoop van het bestaande bezit vastgesteld. Naast koopgarant zal Area ook andere arrangementen toepassen om de verkoop te stimuleren. Het huurprijsbeleid 2012, waarbij Area kiest voor een eerlijkere verdeling van de huurverhoging. Doordat de wetgeving formeel niet tijdig is afgerond kan in 2012 dit beleid nog niet worden geëffectueerd voor zittende huurders. Het strategisch voorraadbeleid is gestructureerd opgepakt en in het najaar zal Area duidelijk hebben hoe de ontwikkeling van haar bezit zich vertaald naar nieuwbouw en transformatie-opgave voor het bestaande bezit. Er is begonnen met het opstellen van wijkanalyses, waardoor per wijk/gebied duidelijk wordt waarop Area zich zal moeten richten. Effectuering projecten uit de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Een belangrijke opdracht is het realiseren van nieuwe woningen. In 2011 en 2012 verwachten wij circa 200 huur- en koopwoningen op te leveren. Verbetering van de intern controle en risico-beheersing. In Uden en Veghel zijn een groot aantal woningbouwprojecten in aanbouw genomen en in voorbereiding. Door de stagnerende verkoop is besloten een aantal nieuwbouwwoningen die bestemd waren voor de verkoop om te zetten naar verhuur. Op basis van bijgestelde prognoses voor behoudt Area de komende jaren positieve kasstromen. Hierdoor zal borging door het WSW van aan te trekken leningen mogelijk blijven. Er is nog onvoldoende inzicht in hoeverre de financiering van zogenaamde niet-daeb- activiteiten gaat lukken. (DAEB = diensten van algemeen 11

14 economisch belang) Dit zal duidelijk moeten worden na wijziging van de Woningwet. Afronding hiervan wordt in het najaar verwacht. Naast de reeds aangekondigde bijdrage aan het betaalbaar houden van de huurtoeslag verwacht Area dat de extra bezuiniging van het Rijk opnieuw gevolgen zal hebben voor de corporaties. Het continuïteitsoordeel van het CFV voor Area zal de komende jaren positief blijven (Aoordeel). Belangrijkste besluiten in 2011 Leefbaarheid: Verplaatsing entreepui Sacramentsweg t.b.v. leefbaarheid; Bijdrage aan onderzoek SBU naar behoeften en wensen van senioren in Uden; Ondersteuning Muzikaal Uden; Samenwerkingsovereenkomst woonfraude Flatwijk, Abdijlaan met gemeente; Deelname diverse medewerkers aan De Uitdaging; Vervangen schuttingen en poorten diverse complexen; Participatie in herinrichting openbare ruimte Schoutenhoek/Rentmeestershoef. Doelgroepen: Huurprijsbeleid per juli 2011; Invoering Europamaatregel; Vaststelling beleid huisvesting doelgroep middeninkomens. Wonen, Zorg en Welzijn: Samenwerkings- en huurovereenkomst Chapeau Woonkring 16 appartementen Velmolen; Realisatie plan Ontmoetingsplan Bitswijk; Groen licht voor mede-investering in de Wijde Wereld; Actualisatie haalbaarheid plan Retraitehuis. Kwantiteit woningen: Instemming aankoop grond ten behoeve van 15 eengezinswoningen Velmolen-Oost; Instemming aankoop pand De Wieken ten behoeve van huisvesting doelgroep Zelo; Instemming met de afname van 27 appartementen Mr. van Coothstraat; Verkoop 5 inleunwoningen Carolushof aan BrabantZorg; Aanbesteding bouw 16 appartementen Kloosterstraat Volkel; Initiatieffase met verwerving grond Spechtenlaan. Kwaliteit woningen: Groot onderhoud aan 122 woningen Morel; Renovatie exterieur Adbijlaan; Modernisering liften bij appartementen Sacramentsweg; Julianastraat en Botermarkt; Na-isolatie spouwmuren, vervanging UF-schuim; Evaluatie project keukenvervanging; Aanbesteding klantgestuurde woningveranderingen; Vervanging dakbedekking diverse complexen; Reinigen en hydrofoberen 147 woningen Eikenwal; Geluidswerende voorzieningen woningen Kastanjeweg. Belanghouders: Relatiedag met Raad van Toezicht, Bewonersraad, adviescommissies; Verruiming openstelling kantoor; KWH-meting. 12

15 Organisatie/Continuïteit: Vaststelling afdelingplannen 2011; Conversie WIF certificaten ter verbetering liquiditeit WIF; Deelname aan Benchmark Bedrijfsprocessen ; Jaarverslag en jaarrekening 2010; RI&E opgemaakt en vastgesteld; Erkenning SVUwonen als erkend leerbedrijf. In relatie tot fusie Vaststelling inplaatsing medewerkers en vaststelling functieomschrijvingen; Instemming met voorgenomen besluit tot een juridische fusie; Opstelling due diligence rapportage; Ontwikkeling website, intranet en huurdersportaal; Keuze primair systeem; Invoering DMS-systeem; Afschaffing inschrijfgeld en administratiekosten per ; Keuzebepaling huisvesting kantoor; Onderhouds ABC vastgesteld; Concept ondernemingsplan voor ; Vaststelling beleids- en begrotingskader 2012; Jaarplan 2012 vastgesteld; Vaststelling begroting 2012; Onderhoudsbegroting 2012; Investeringbegroting vastgesteld voor ; Vaststelling beleidsnota inkoop ; Beleidsplan keuken en sanitair vastgesteld; Vaststelling integriteitscode; ZAV-beleid vastgesteld; Vaststelling risico-managementportefeuille Uden en Veghel; Notitie ketensamenwerking. 13

16 In juli 2011 werd de nieuwe naam van de fusieorganisatie bekend gemaakt: Area 14

17 II DE ORGANISATIE Toelating en inschrijving Toelating bij Koninklijk besluit van: 15 mei 1939 nr. 11, 18 juni 1962 nr. 16, en 13 oktober 1982 nr. 10 Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven: Registratie onderschrijving Bedrijfstakcode en AedesCode Woningcorporaties in het Nationaal 25 november 1996 NRV-nr 2158 Register Volkshuisvestingsinstellingen: Statuten Laatste wijziging 11 juli Relatie en verbindingen met andere rechtspersonen Stichting Bewonersraad SVUwonen (BR) Ingevolge de Overlegwet huurders-verhuurder is op 27 november 2001 voor het overleg met huurders een zelfstandig orgaan opgericht, zijnde de BR. Voor het overleg met het bestuur van SVUwonen is op 12 november 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor inhoudelijke punten van overleg wordt verwezen naar het Volkshuisvestingsverslag. De BR startte in 2011 met acht bestuursleden, allen huurders van SVUwonen. Het lid mw. J. van den Elsen is gestopt, omdat ze geen huurder meer is. De samenstelling van het bestuur van de BR is per 31 december 2011 als volgt: Naam en functie: Dhr. H. Brouns, voorzitter Dhr. Th. Vullers, penningmeester Naam en functie: Mw. K. van Wijk-Witzier, secretaris Dhr. R. van Drie, lid Mw. A. van Heulen-Paprotte, lid Mw. A. van Geffen-Netten, lid Dhr. T. Jansen, lid Het secretariaat werd ingevuld door een medewerkster van de afdeling Bedrijfsvoering. Vacatures zijn niet ingevuld in afwachting van het fusietraject. Overige rechtspersonen Huurovereenkomsten, niet rechtstreeks met bewoners, zijn gesloten met: Dichterbij, Philadelphia Zorg en Zonnehuizen t.b.v. gezinsvervangende woonruimten; - Stichting Fokus t.b.v. twee ADL-eenheden; - Stichting Steunpunt Odiliapeel voor een ontmoetingsruimte; - Stichting BrabantZorg voor twee activiteitenruimten; - Stichting SZW voor woonruimte t.b.v. lichamelijk gehandicapten; - Stichting De Ontmoeting voor een Brede School Landschrijversveld; - Stichting Zonnehuizen voor twee verblijfunits bij Brede school Landschrijversveld; - Gemeente Uden voor één lokaal Germenzeel; - Kinderopvang Uden B.V. voor één lokaal Germenzeel. SVUwonen is verder: - lid van de landelijke koepel Aedes; - lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW); - vertegenwoordigd in 16 Verenigingen van Eigenaren. Organisatie/Werkapparaat SVUwonen kent vanaf 1 januari 1993 een tweelagenstructuur, het zogenaamde Raad van Toezichtmodel, met de volgende organen: 15

18 Bestuur/Directie Het bestuur van SVUwonen is opgedragen aan een directie, bestaande uit de directeur. Per 1 februari 2005 is dhr. J. Schepers benoemd tot directeur-bestuurder. Hij is eindverantwoordelijke. In het managementteam deelt hij deze verantwoordelijkheid met drie managementleden op basis van collegiale besluitvorming. De taakafbakening tussen directie en Raad van Toezicht is geregeld in een reglement Verantwoord besturen en toezichthouden welke is gebaseerd op de governancecode. De Raad van Toezicht (RvT) De RvT bestaat uit tenminste vijf personen. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken en staat de directie met raad terzijde. De RvT overlegt jaarlijks met het bestuur van de Bewonersraad en met de Ondernemingsraad in aanwezigheid van de directeur-bestuurder over de algemene gang van zaken en de daaruit voortvloeiende thema s. Deze overleggen hebben een meningsvormend karakter en/of thematisch karakter. Voor een inhoudelijk verslag van de RvT wordt verwezen naar hoofdstuk V. De Ondernemingsraad (OR) Op 9 februari 1989 is de OR opgericht en bestaat in 2011 uit vijf personeelsleden. Naam: Functie: Naam: Functie: Dhr. T. van de Brand voorzitter Mw. J. Verbueken secretaris Dhr. A. van Rooij lid Mw. J. Dortmans Lid Dhr. A. Abels lid De werkzaamheden stonden vooral in het licht van de op handen zijnde fusie. In een 10-tal vergaderingen is samen met de OR van Woonbelang Veghel overlegd met de bestuurders. De volgende onderwerpen zijn besproken, van advies voorzien dan wel is instemming verleend: Hoofdstructuur van de fusieorganisatie (adviesrecht) Sociaal plan (adviesrecht) Secundaire arbeidsvoorwaarden (instemmingsrecht) Werkkostenregeling (ter kennisname) Organisatie-formatieplan (adviesrecht) Voorstel tot fusie (instemmingsrecht) Benoeming bestuur (adviesrecht) Kwaliteitsprofielen RvC (adviesrecht) Implementatieplan Area tweede helft 2011 (ter kennisname) Resultaat gericht werken (instemmingsrecht) Werktijden / Tijdregistratie (instemmingsrecht) Het Nieuwe Werken (adviesrecht) Huisvesting Area (adviesrecht) Opleidingsbeleidsplan (adviesrecht) De Geschillenadviescommissie (GAC) De GAC, die uit drie personen bestaat, is haar werkzaamheden begonnen op 1 oktober De samenstelling en werkwijze van deze commissie is vastgelegd in een reglement. De GAC heeft tot taak de directie te adviseren over de behandeling van klachten van huurders, over het handelen of nalaten van SVUwonen of van personen die voor SVUwonen werkzaamheden verrichten. De samenstelling per 31 december 2011 is als volgt: 16

19 Naam: Voordracht door: Naam: Voordracht door: Dhr. H.M.F Brouns Raad van Toezicht Mw. A. Heerkens Bewonersraad Dhr. M. van Hout Ondernemingsraad Het secretariaat wordt gevoerd door een medewerkster van de afdeling Bedrijfsvoering. In 2011 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Voor een inhoudelijk verslag van de GAC wordt verwezen naar het onderdeel: Organisatorische en financiële continuïteit in hoofdstuk III. Woonadviescommissie (WAC) De WAC, die uit vijf personen bestaat, is in 2007 ontstaan uit het samenvoegen van een bouwadviescommissie en een vrouwenadviescommissie. De WAC heeft tot taak de directie te adviseren over de inrichting van nieuwbouwwoningen. De adviezen van de WAC worden zonodig besproken met de betreffende architect. De samenstelling per 31 december 2011 is als volgt: Naam en functie: Dhr. H. van Schijndel, voorzitter Mw. H. Damsma-Kemperman, secr/penningmeester Mw. N. Peters-van Rixtel, lid Naam en functie: Mw. M. Pijpers, lid Dhr. G. de Groot, lid Werkapparaat Het werkapparaat is eind 2011 verdeeld over drie afdelingen, afdeling Woondiensten, afdeling Vastgoed en afdeling Bedrijfsvoering. Personeelsmutaties Medewerkers Fte s Aantal per 1 januari ,7 Vertrokken Mutatie in uren -1.4 Aangenomen Aantal per 31 december Waarvan tijdelijk: structureel niet structureel 0 0 Opgemerkt wordt dat de benoeming van de 3 aangenomen medewerkers is gebeurd in het licht van de fusie. Van de totale bezetting zijn circa 20 fte s toe te rekenen aan nieuwbouw, dagelijks onderhoud, schoonmaken en huismeesterstaken. Door deze fte s en de nietstructurele fte s buiten beschouwing te laten resteert een netto bezetting van 46,2 fte s. (66,2 20). Dit aantal past binnen de benchmarks voor de sector. Voor meer informatie over de organisatie zie het onderdeel: Organisatorische en financiële continuïteit in hoofdstuk III. 17

20 Organisatieschema Bezien vanuit een klantgerichte filosofie ziet de organisatie er schematisch als volgt uit. Bewoners Stichting bewonersraad Geschillen-adviescommissie Medewerkers Klantenservice - Woonbemiddeling - Sociaal beheer - Onderhoud Woondiensten Vastgoed Bedrijfsvoering - klantenservice - ontwikkeling - huuradministratie - woonbemiddeling - technisch beheer - financiën en control - sociaal beheer - servicedienst - algemene - wijkbeheer ondersteuning Ondernemingsraad Directie Raad van Toezicht 18

Jaarverslag & Jaarrekening

Jaarverslag & Jaarrekening Jaarverslag & Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE pagina: JAARVERSLAG Inleiding 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2010 5 Organisatie 15 Volkshuisvestingsverslag 19 Leefbaarheid 21 Huisvesten van doelgroepen

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Voor verhuur beschikbaar van 7 woningen voor cliënten van De Waerden (begeleid wonen).

Voor verhuur beschikbaar van 7 woningen voor cliënten van De Waerden (begeleid wonen). Prestatie-afspraken Stichting Woontij-Gemeente Texel, stand 5 april 0 Nr Omschrijving Activiteit Doelstelling Actie jaar Bouw woningen Bouw 7 woningen aan de Wilhelminalaan in Den Burg. voormalig terrein

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie