De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Xtreem Transport B.V. Ekkersrijt 3133, 5692 CD Son en Breugel Xtreem Transport Groep B.V. F.01/14/ maart 2014 mr. drs. F.P.G. Dix mr. S.J.O de Vries Goederenvervoer over de weg ,14 29 september 2014 tim 8 april ,2 uren 214,4 uren Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. Aanvullingen/wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag zijn dik gedrukt. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: De gefailleerde is bij akte van 24 juni 2010 opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 28 juni Nadien heeft er geen statutenwijziging meer plaatsgevonden. Vanaf de oprichting waren de heren Stolker en Spanjers (indirect) respectievelijk meer- en minderheidsaandeelhouder. De heer Stolker was vanaf de oprichting (indirect) bestuurder van gefailleerde. De heren Stolker en Spanjers hebben de onderneming middels een management buy out verworven. Voor de overname (middels een activapassivatransactie) in 28 juni 2010 was de onderneming vanaf 1934 in handen van de familie Priems. Na de activa-passiva transactie heeft de oud-

2 eigenaar geen betrokkenheid meer bij gefailleerde gehad. Vanaf 24 juni 2010 werden de aandelen in het kapitaal van gefailleerde voor 100% gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xtreem Transport Groep B.V., hierna te noemen "Groep", welke eveneens bestuurder is van gefailleerde. De aandelen in Groep worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xtreem Holding B.V., hierna te noemen Holding, die tevens bestuurder is van Groep. De aandelen in Holding worden (voor 85%) door de heer P. Stolker en (voor 15%) door de heer Spanjers gehouden. Uit onderstaand organogram blijkt met welke vennootschappen gefailleerde gelieerd is. P.G.J.W. Stolker M. M.Spanjers 85% 15% Extreem Holding B.V. Extreem Transport Groep B.V. Xtreem Bulktransport B.V. (failliet per november 2013) Xtreem Forwarding B.V. (momenteel geen activiteiten) More You Trainingen B.V. (momenteel geen activiteiten) XIGRIXB.V. (momenteel geen activiteiten) Op 17 februari 2015 is Extreem Forwarding in staat van faillissement verklaard met benoeming mr. drs. F.P.G. Dix tot curator.

3 1.2 Winst en verlies: Over de boekjaren (voor belastingen): : , : , : ,- 1.3 Balanstotaal: Over de boekjaren: : verlengd boekjaar met : , : , : ,- 1.4 Lopende procedures: Per faillissementsdatum waren twee dagvaardingen betekend aan gefailleerde. Een van de crediteuren, te weten Alphatrans, heeft afgifte van een aantal voertuigen verzocht; waarbij zij stelt eigenaar te zijn. Een dergelijk standpunt wordt eveneens ingenomen door BTL Lease. De curator heeft betreffende partijen gesproken om te bezien of een regeling mogelijk is. Zie De tweede dagvaarding omvat een vordering van een oud-werknemers (de heer Pieters) betreffende een vermeende loonvordering. De procedure is ex artikel 29 FW geschorst. 1.5 Verzekeringen: Door de curator worden de lopende verzekeringen geïnventariseerd. De betreffende polissen op naam van gefailleerde zijn of zullen worden beëindigd. 1.6 Huur: Gefailleerde huurde van Samenwerkingversband C.M.J. van Heertum, M.x.M. van Heertum en B.C.M.J. van Heertum het bedrijfspand aan Ekkersrijt 3133 te Son. De huurovereenkomst is - met toestemming van de rechter-commissaris - op 7 april 2014 opgezegd per met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. 1.7 Oorzaak faillissement: De curator verricht thans onderzoek teneinde te kunnen vaststellen welke oorzaak/oorzaken aan het faillissement ten grondslag ligt/liggen. In verband met een sterk teruggelopen omzet wegens de crisis in de bouw, reorganisatie door ontslag van 40 werknemers van het concern begin 2013 en het faillissement van een zustervennootschap (deze vennootschap richtte zich meer op regulier transport) in oktober 2013 kwam de liquiditeit onder druk te staan. De directie heeft gezocht naar een partner die zou kunnen participeren in de onderneming en waarmee synergie voordeel zou kunnen worden behaald. In oktober kwam zij in gesprek met een collega transporteur, zijnde op dat moment tevens schuldeiser met een vordering van circa ,-,. De gesprekken liepen aanvankelijk goed. Betreffende partij heeft, als blijk van goede wil, in

4 oktober/november 2013 een bedrag van ,- op de ING rekening van failliet gestort zodat de ING Bank het krediet voorlopig zou continueren. Betrokken crediteur heeft op enig moment aangegeven graag dekking c.q. betaling te krijgen van haar openstaande vordering alvorens te participeren als aandeelhouder én een vorm van samenwerking aan te gaan. Partijen zijn wegens omstandigheden niet tot overeenstemming kunnen komen en de betrokken crediteur heeft gemeende het faillissement te moeten aanvragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faili:. Ten tijde van de faillietverklaring waren er 25 personen bij gefailleerde in loondienst werkzaam. 2.2 Aantal in jaar voor faill.: Het is nog onbekend hoeveel personen in het jaar voor faillissement werkzaam waren bij gefailleerde. 2.3 Datum ontslagaanzegging: Het voltallige personeel is na verkregen toestemming van de rechter commissaris ontslag aangezegd op 21 maart Door de curator zijn de nodige inspanningen verricht om overname van loonverplichtingen door het UWV te bespoedigen. Inmiddels heeft een centrale intake van het UWV op de bedrijfslocatie van gefailleerde plaatsgevonden. Voor zover het zich thans laat aanzien behoeven er geen bijzondere werkzaamheden meer te worden verricht. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: De gefailleerde beschikt over een inventaris behorende bij het kantoorpand gelegen aan Ekkersrijt 3133 te Son en Breugel. De inventaris zal middels een openbare veiling, die nog moet plaatsvinden, worden verkocht. Een taxatie is inmiddels uitgevoerd.

5 3.6 Verkoopopbrengst: 3.7 Boedelbijdrage: ,43 Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% ten aanzien van de netto-(veiling)opbrengst. De opbrengst wordt echter vooralsnog ex artikel 57 lid 3 Fw volledig opgeëist ten behoeve van de fiscus. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: zie punt 3.7. De verkoop van de inventaris moet nog worden geëffectueerd. Voorraden! onderhanden werk 3.9 Beschrijving: De veiling is afgerond en de goederen zijn uitgeleverd Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage Werkzaamheden Andere activa 3.12 Beschrijving Andere activa worden gevormd door de mogelijke overwaarde die voortvloeit uit de gesloten leaseovereenkomsten betreffende het wagenpark (waarover thans, zie punt 1.4 en 9, een procedure wordt gevoerd tussen Alphatrans, de leasemaatschappij en de boedel) Verkoopopbrengst Eerste deel betaling ad 6.513,05. Inmiddels is een aanvullend bedrag voldaan van 9.602,80 Werkzaamheden Te gelden maken van de overwaarde van het wagenpark. De verkoop en levering van de bewuste goederen waarop een overwaarde zou rusten heeft plaatsgevonden tussen Alphatrans en BTL Lease. Failliet was zodoende geen (directe) partij bij deze overeenkomst en heeft dan ook nimmer het eigendom verworven van de betrokken goederen. De overeenkomst tussen failliet en BTL Lease was destijds een zgn. operational lease. Desalniettemin heeft de curator zich na bestudering van diverse stukken zich op het standpunt gesteld dat met een beetje goede wil gesteld zou kunnen worden dat er tussen partijen, Xtreem Transport, Alphatrans en BTL Lease sprake was van een drie partijen overeenkomst, althans dat de pre contractuele fase door de reeds verrichte handelingen en vergaande gesprekken dermate ver gevorderd was dat men niet meer terug zou kunnen. Kort door de bocht zou men op het standpunt kunnen

6 stellen dat de overwaarde (gedeeltelijk) toch failliet zou toekomen. Hoewel dit verworpen is, heeft BTL Lease in overleg met de curator gemeend te moeten onderzoeken of een regeling mogelijk zou zijn. Eerstens hebben Alphatrans en BTL Lease een regeling getroffen ten aanzien van een drietal trekkers. Met betrekking tot de resterende objecten heeft de curator met BTL de volgende schikking getroffen: De regeling tussen de curator en BTL ziet enkel op de objecten die onderdeel uitmaakten van de deal met AlphatranslXtreem/BTL. De curator zal niet verschijnen in de procedure tussen BTL en Alphatrans. De nog resterende objecten zullen door BTL (over een redelijke periode) zelfstandig verkocht worden, waarbij aan de curator een boedelbijdrage zal worden betaald door BTL van 15% van de gegenereerde overwaarde van de te verkopen objecten. BTL zal ter zake alle verkoopinspanningen verrichten. Op eerste verzoek van de curator zal BTL verslag doen van de voortgang. De 'overwaarde' wordt berekend over het verschil tussen door BTL gehanteerde boekwaarde excl. BTW en de uiteindelijke verkoopprijs. BTL zal deze boedelbijdragen direct betalen zonder verrekening, korting en/of opschorting. De rechter-commissaris heeft de betreffende regeling akkoord bevonden. In het kader van bovenstaande schikking is door de boedel inmiddels een bedrag van ,85 ontvangen. Zie verder Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per faillissementsdatum had failliet een bedrag aan debiteuren van in totaal ,15. In opdracht van de pandhouder is de curator momenteel bezig deze debiteurenvorderingen te innen. Alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. 4.2 Opbrengst Inmiddels is een bedrag van ,85 geïnd. Stand thans: ,83. Het nog resterende bedrag bedraagt , waarvan op dit moment duidelijk is dat 5.943,49 niet te incasseren is. Thans staat vast dat het initiële openstaande saldo van de debiteurenvorderingen ,15 bedraagt. Van dit bedrag is thans ,46 geïnd. Een bedrag van ,19 blijkt oninbaar. Het resterende bedrag van ,- is verschuldigde door één (Belgische) afnemer aan wiens adres (op kosten van de pandhouder) inmiddels een dagvaarding is betekend ter incasso van de vordering. 4.3 Boedelbijdrage Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% ten aanzien van de netto geinde bedragen voor zover

7 het geclaimde pandrecht van toepassing. Zie verder punt 5.3. Werkzaamheden Verdere inning van de debiteurenvorderingen. In overleg met pandhouder zal bezien worden of en op welke wijze de resterende debiteuren geïncasseerd worden. Ter zake zijn nadere afspraken gemaakt aangaande de boedelbijdrage. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De gefailleerde bankiert bij ING Bank NV. (hierna te noemen: "ING") en had een financiering van ,--. Thans stond de rekening van gefailleerde (na verrekening) ,92 credit. ING stelt verder dat gefailleerde als gevolg van een gesloten compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst tevens aansprakelijk gehouden kan worden voor de openstaande vordering van ING op zusteronderneming Xtreem Bulk Transport voor een bedrag ,55. ING heeft een totaalvordering ingediend van ,47 + PM. 5.2 Leasecontracten: Gefailleerde had voor een twintigtal voertuigen een leaseovereenkomst gesloten met B.T.L. Lease. Gelet op de afspraken tussen B.T.L., gefailleerde en Alphatrans staat ter discussie wie juridisch eigenaar is van de betreffende voertuigen. Inmiddels is afgifte van de betreffende voertuigen door zowel B.T.L. Lease als Alphatrans verzocht. Zodra uitsluitsel kan worden gegeven over de eigendomsvraag (zie punt 1.4) zullen de voertuigen worden afgegeven aan de rechtmatige eigenaar. Zie onderdeel Beschrijving zekerheden: De ING Bank N.V. claimt een eerste pandrecht op: Alle huidige en toekomstige inventaris van de gefailleerde; Alle huidige en toekomstige vorderingen op derden Alle huidige en toekomstige voorraden. De pandakte is op 13 januari 2012 geregistreerd. De laatste verzamelpandakte zou op 17 maart 2014 zijn gereg istreerd.

8 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xtreem Bulktransport B.v. (ook failliet) heeft een Compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst ondertekend voor onderhavige schuld aan ING Bank N.v. Xtreem Bulktransport B.v. biedt als gevolg van haar eigen faillissement geen verhaal. De curator onderzoekt momenteel de rechtmatigheid en de reikwijdte van de zekerheden. De zekerheden zijn rechtens juist gevestigd. 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: Met de bank is in onderling overleg overeengekomen dat de curator vooralsnog voor uitwinning van haar zekerheden zorgdraagt. Voor de verkoop van roerende zaken is een boedelbijdrage van 10% van de netto-opbrengst overeengekomen. Voor de verkoop of incasso van vorderingen is eveneens een boedelbijdrage van 10% overeengekomen voor standaard inningswerkzaamheden. Indien de werkzaamheden of de situatie dit vereist worden er afwijkende afspraken met de bank gemaakt. Nadere afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de incasso van de nog resterende debiteuren. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: 5.7 Reclamerechten: 5.8 Retentierechten: Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator is nog aan het inventariseren of deze zekerheden rechtsgeldig zijn bedongen en of de goederen aanwezig zijn. Op korte termijn zal worden aangevangen met de uitlevering van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het recht van reclame. Er zijn geen crediteuren die zich op het retentierecht hebben beroepen. Een en ander blijkt genoegzaam uit het voorgaande. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie I zekerheden: De werkzaamheden zijn enkele dagen (gedeeltelijk) met toestemming van de rechter - commissaris voortgezet in verband met het bereiken van een mogelijke doorstart. De werkzaamheden zijn

9 uiteindelijk vrijdag 28 maart 2014 volledig geëindigd. 6.2 Financiële verslaglegging: In het volgende verslag zal een nadere specificatie worden gegeven van de kosten en baten over de periode dat de werkzaamheden zijn voortgezet. De curator heeft gedurende deze periode 3.051,51 (excl. BTW) aan kosten moeten voldoen. Curator heeft een bedrag van ,40 (incl. BTW) kunnen factureren aan derden. Een bedrag van ,- (incl. BTW) is inmiddels voldaan. Het resterend bedrag zal door de curator nog getracht geïncasseerd te worden. Ten aanzien van de debiteurenvorderingen betreffende na faillissementsdatum verrichtte transporten is een bedrag van 5.152,20 geïnd. Innen debiteurenvorderingen over de boedelperiode. Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst: 6.6 Boedelbijdrage: Aanvankelijk hadden zich een viertal doorstart kandidaten zich bij de curator gemeld. Hiervan hebben een tweetal kandidaten tot en met vrijdagmorgen 28 maart 2014 zich actief en serieus opgesteld. Diezelfde dag besloot een (grote) opdrachtgever de samenwerking te staken. Mede als gevolg van de problematiek rondom de eigendomsvraag betreffende de voertuigen die bij gefailleerde in gebruik waren en het voorgaande, is door geen van de geïnteresseerden partijen een bieding uitgebracht gericht op een doorstart. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: De curator zalonderzoeken of deze aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De curator heeft een onderzoek verricht met betrekking tot de administratie. Deze lijkt compleet te zijn.

10 7.2 Depotjaarrekeningen: 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: 7.4 Stortingsverpl. Aandelen: 7.5 Onbehoorlijk bestuur: 7.6 Paulianeus handelen: De jaarrekeningen zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 31 januari gedeponeerd op: 15 januari 2014 Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. In onderzoek. Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal nader onderzoek worden ingesteld. De curator zal nader onderzoek verrichten of er sprake is van paulianeus handelen. Een en ander blijk genoegzaam uit het voorgaande. De curator heeft onderzoek gedaan ten aanzien van de administratie, bankafschriften en veilig gestelde digitale documentatie (zoals mails). De curator heeft met name aandacht gehad voor de transactie van het pand in 2010, dividenduitkering 2011, rekening-courant posities, mutaties kentekens (RDW) en ontwikkeling app. De curator heeft geen indicaties dat er sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur dan wel paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Tot op heden zijn er 3 boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van ,91. Met de dieselleverancier is tijdens de boedelperiode overeengekomen dat de dieselkosten op 27 maart 2014 zullen worden aangemerkt als bijzondere faillissementskosten. Deze zullen worden voldaan uit de opbrengst als gerealiseerd gedurende de boedelperiode. Na ontvangst van de boedelvorderingen door de boedel zal deze post pas voldaan worden. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Er is door de fiscus voor een bedrag van ,00 aan vorderingen ingediend.

11 8.3 Pref. vord. van het UWV: Er is door het UWV voor een bedrag van ,77 aan vorderingen ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren: De leverancier van diesel heeft een preferente vordering van ,65 ingediend ten aanzien van verschuldigde accijns. Tevens hebben 3 ex werknemers een vordering ingediend voor een bedrag van 8.667, Bedrag preferente crediteuren: De preferente crediteuren hebben gezamenlijk een bedrag van ,06 te vorderen. 8.6 Aantal concurrente crediteuren: Inmiddels hebben 48 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.7 Bedrag concurrente crediteuren:er is voor een bedrag van ,43 aan concurrente vorderingen ingediend. 8.8 Verwachte wijze van afw.: Nog onbekend. Opheffing bij gebrek aan baten dan wel een vereenvoudigde afwikkeling. Een betaling aan concurrent-crediteuren wordt niet verwacht. Verder inventarisatie van de crediteurenvorderingen 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en): Procedure 1 Alphatrans B.v. Procedure 2 De heer T.A. M. Pieters 9.2 Aard procedure: Procedure 1 Civiele procedure betreffende een vordering tot afgifte van een aantal voertuigen (zie verder punt 1.4). Procedure 2 Civiele procedure betreffende een vermeende loonvordering van een oud-werknemers van gefailleerde. 9.3 Stand procedure: Procedure 1 Tijdelijk op verzoek van partijen aangehouden in het kader van onderhandelingen aangaande een minnelijke regeling. De curator is nog niet ex. artikel 28 lid 1 FW opgeroepen in het geding.

12 Procedure 2 Geschorst ex artikel 29 FW. De vordering is reeds door de betreffende oud-werknemer ter verificatie ingediend. Procedure 1 Afronden onderhandelingen in het kader van een minnelijke regeling dan wel verweer voeren in de procedure. Inmiddels is er een regeling getroffen. Zie verder 3.13 e.v. Procedure Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill.: De afwikkeling van het faillissement zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen. De curator zal de incasso van de debiteuren voortzetten. Afhankelijk van de hiermee gemoeide tijd en verzet debiteuren zal de afwikkeling voortduren Plan van aanpak: Het plan van aanpak blijkt genoegzaam uit het vorenstaande Indiening volgend verslag: september 2015 Best, 10 april 2015 F.P.G. Dix, Curator

13 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-com missaris Rechtbank tim mr. drs. F.P.G. Dix F.01/14/207 Faillissement Xtreem Transport B.V. mr. S.J.O. de Vries Oost-Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 28:12 1 :18 29:30 2. Personeel 7:00 0:12 7:12 3. Activa 20:24 1 :36 22:00 4. Debiteuren 31:54 12:00 43:54 5. Bank/zekerheden 10:48 4:36 15:24 6. DoorstartlVrtz. 9:30 0:00 9:30 7. Rechtmatigheden 34:24 0:48 35:12 8. Crediteuren 21:48 4:00 25:48 9. Procedures 2:00 0:00 2: Overige 19:12 2:06 21 : P.M. 0:00 2:36 2:36 TOTAAL 185:12 29:12 214:24 Pagina 1 van 6

14 Pagina 1/1 Tussentijds financieel verslag per mr. sw,e. de Vries F-{f}!lptlo; lncl. B.T.W. B.T.W. 1. Aangetroffen middelen: ~ Opbrengst verkoop activa: Veiling opbrengst , , ,43 ~ Debiteuren: Boedeldebiteuren ,01 Pré-faillissement ,02 naar Pandhouder , ,03 ~ Overige baten: - bankrente en -kosten 1.120,26 - Schikking BTL Lease ,85 - dubbele betaling Beton Son ,72 - btw teruggave Gb 103,12 - restitutie m rb 1.872,00 - crediteur HRB , , ,54-1. Salaris en verschotten mr. F.P.G. Dix , ,30-2. Vollenhoven brandstof 3.051,51-529,60-3. kosten veiling 9.477, ,54-4. Deurwaarderskosten 349,60-5. Assist veilig stellen admi 1.500,40-260,40-6. ROW 31, , ,84- Totaal A (incl. BTW) Totaal B (incl. BTW) Saldo boedelrekening (afschriftnr.., d.d ) NL66 RABO , ,27- Financieel,

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specialisten De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 februari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/301 NL:TZ:0000006602:F001 07-06-2016 mr. S.M.P. Jacobs mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Bernheze Transport

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 oktober 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 november 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 november 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 november 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 28 april 2015 Curator: mr. J. van Oijen R-C: mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 10 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 1:1 Turnaround De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2013 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/580 NL:TZ:0000001361:F001 17-11-2015 mr. D. Meulenberg mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming Naam gefailleerde: Vloerencentrum

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Fokuswonen B.V. Adres Revital B.V.

Nadere informatie

Er zou een procedure aanhangig zijn tegen de voormalig accountant.

Er zou een procedure aanhangig zijn tegen de voormalig accountant. FAI LLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2010 Gegevens onderneming : Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn onderstreept weergegeven.

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn onderstreept weergegeven. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 24 april 2012 t/m 11 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 12,2 28,8 Bestede uren totaal : 41 Saldo boedelrekening 8.

Verslagperiode : 24 april 2012 t/m 11 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 12,2 28,8 Bestede uren totaal : 41 Saldo boedelrekening 8. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 augustus 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 december 2010 Gegevens onderneming: Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Sintra International B.V. Datum: 14 oktober 2016 Nummer: verslag 4 Gegevens onderneming : Sintra International B.V. Dossiernummer : F03150019

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/151 NL:TZ:0000004450:F001 15-03-2016 mr. P. Beerens mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd te Datum uitspraak: 10 maart 2015

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Sintra Transport B.V. Datum: 14 oktober 2016 Nummer: verslag 4 Gegevens onderneming : Sintra Transport B.V. Dossiernummer : F03150018 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2010 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer : F13/202.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 3 maart 2014

Nummer: 6 Datum: 3 maart 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 januari 2013 Gegevens onderneming : De Badkamerspecialist B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : 12/45 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

: Verver Standbouw & Events B.V. Den Haag nr. 28060360 Faillissementsnummer : 13/230F Datum uitspraak : 19 maart 2013

: Verver Standbouw & Events B.V. Den Haag nr. 28060360 Faillissementsnummer : 13/230F Datum uitspraak : 19 maart 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Verver Standbouw & Events B.V. Den Haag nr. 28060360 Faillissementsnummer : 13/230F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/172 NL:TZ:0000013038:F001 09-05-2017 mr. N. Vinke mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Naam: E.A.S.E. B.V. Adres:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : Ons Behaeghen Strijbeek B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/211 F Datum uitspraak : 18 maart 2014 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Hét wapen legen schijnzekerheid De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 juni 2014 Gegevens onderneming Naam Adres

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/14/18 NL:TZ:0000002172:F001 07-01-2014 Mr. H.J. Alberts mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Vorselaars Hout B.V., gevestigd

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 6 mei 2015. Gegevens onderneming: Frank van de Camp kraan- en minigraver verhuur B.V. Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: ~- Datum: 12-07-2016 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: N L: TZ:0000004450: F001 15-03-2016 m r. P. Beerens mr. Hanneke Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., gevestigd te Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/14/18 NL:TZ:0000002172:F001 07-01-2014 Mr. H.J. Alberts mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Vorselaars Hout B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. 1. 1 Directie en organisatie : 1.3 Balanstotaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 november 2009

Turnaround Advocaten. 1. 1 Directie en organisatie : 1.3 Balanstotaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 november 2009 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 februari 2011

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 februari 2011 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 februari 2011 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) Faillissementsnummer : 12/378 F, 12/372 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ASB4U B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/104 NL:TZ:0000002817:F001 10-02-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie