Bestemmingsplan Binckhorst Noord. Milieu-invloed bestaande bedrijven en functies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Binckhorst Noord. Milieu-invloed bestaande bedrijven en functies"

Transcriptie

1 Besteingspln Binckhorst oord Milieu-invloed estnde edrijven en functies

2 Besteingspln Binckhorst oord Milieu-invloed vn estnde edrijven en functies ttus vrijgve n versie Definitief opsteller W. Drost dtu septeer projectnuer

3 nhoud nleiding Beschrijving en egrenzing plngeied Beschrijving vn het kder en opzet vn het onderzoek.. De externe veiligheid innen het plngeied... xterne veiligheid hoge druk rdgsleidingen... xterne veiligheid vervoer gevrlijke stoffen.. nvloed vn zittende edrijven op hun ogeving... ichtfstnd voor de geluidelsting... ichtfstnd voor geurelsting Leeswijzer Beschrijving vn de onderzoeksloctie, externe veiligheid.. Het risico vnwege de hoge druk rdgsleidingen.. Het risico vnwege het vervoer vn gevrlijke stoffen Onderzoeksresultten externe veiligheid.. De gevolgen voor de externe veiligheid door hoge druk rdgsleidingen.. De gevolgen voor de externe veiligheid door het vervoer vn gevrlijke stoffen over de.. De gevolgen vn het vervoer vn gevrlijke stoffen over de Mnweg e.. Beschrijving vn de onderzoeksloctie ilieucontouren.. De vestiging vn HM n de Zonweg.. De sfltcentrle n de Zonweg -.. De vestiging vn HM n de Plutostrt.. esué ilieucontouren envtting en conclusie Bijlgen. nventristie inrichtingen innen het plngeied. Plnkrt. pport externe veiligheid esteingspln otterdsen. Popultiegegevens. Geurrpport HM. Geurrpport BM. Contourenkrt ilieu-invloeden zittende edrijven Binckhorst Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer i

4 nleiding De geeente Den Hg ereidt het esteingspln Binckhorst oord voor. Dit plngeied wordt egrensd door de spoorlijnen tussen -sttion Voorurg en Centrl ttion Den Hg en Centrl ttion en Hollnd poor n de oost en noordzijde. n de westzijde wordt het plngeied egrensd door de rekvliet en n de zuidzijde door de Mercuriusweg. Drnst ken het geied rond de Orionstrt en het geied tussen de turnusstrt, Mnplein, Mnweg en de Binckhorstln onderdeel uit vn het plngeied. n de volgende figuur is de ligging vn het plngeied glol ngeven op een overzichtskrt vn Den Hg en ostreken. Figuur, ligging vn het plngeied Binckhorst oord Het esteingspln is conserverend vn rd. iettein wordt et het vststellen vn het esteingspln genticipeerd op een ogelijke toekostige ontwikkeling vn het edrijventerrein Binckhorst. Drij zl het edrijventerrein enerzijds ruite oeten ieden n zittende edrijven, r nderzijds ruite oeten ieden n de ontwikkeling vn kwetsre functies. n dt kder is door het ngenieursureu Den Hg een onderzoek uitgevoerd nr de eïnvloeding vn de ogeving door de innen het plngeied nwezige edrijven. Dit onderzoek heeft zich op de volgende ilieucoprtienten gericht: geluidhinder, geurhinder en externe veiligheid. De resultten vn dit onderzoek kunnen worden geruikt ij de optilistie vn het progr dt op terijn et de ontwikkeling kn worden gereliseerd. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

5 Beschrijving en egrenzing plngeied Het edrijventerrein Binckhorst wordt op dit oent, et uitzondering vn de wooneouwing n de Vestweg, gekenerkt door edrijvigheid vn een grote verscheidenheid. Dit wordt onderstreept door het feit dt innen het edrijventerrein ls geheel, twee op grond vn hoofdstuk V vn de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterreinen. nderszins heeft het edrijventerrein een ontwikkeling doorgekt vn hvengerelteerde edrijvigheid, nr een deels kntoorverzelgeied. Het geengde krkter vn het edrijventerrein wordt verder endrukt door de nwezigheid vn egrfplts t. Brr en nderzijds de reltief zwre edrijvigheid vn de fvloverslg vn de HM, de sfltcentrle vn de BM en de etoncentrle vn Bsl. n het voorgnde is ngegeven dt het plngeied in kwestie slechts een deel vn het hele edrijventerrein Binckhorst insluit. n de volgende figuur is de egrenzing vn het plngeied eer in detil ingetekend. Figuur, egrenzing vn het plngeied en de ligging vn de inrichtingen innen het plngeied Met het esteingspln Binckhorst oord zullen de estnde functies innen het plngeied positief ested worden. Dree krijgt het esteingspln een sterk conserverend krkter. iettein wordt genticipeerd op eventuele toekostige ontwikkelingen innen en rond het plngeied. Drvoor krijgen de zittende functies et een testeing. Bovendien is en voorneens de zonering vn het industrieterrein Binckhorst oord op te heffen. Het plngeied wordt doorsneden door een hoge druk rdgsleiding. Drnst vindt over de en de Mnweg, Binckhorstln en de eherkde trnsport vn gevrlijke stoffen plts. Bij het vststellen vn het esteingspln zl dro rekening gehouden oeten worden et het effect vn deze risicoronnen op de externe veiligheid innen het plngeied. n het voorliggende onderzoeksrpport wordt op deze eide ilieuthe s ingegn. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

6 Beschrijving vn het kder en opzet vn het onderzoek Het voorliggende onderzoek richt zich zols gezegd op de ruite die de estnde edrijven innen het plngeied op grond vn hun edrijfsvoering inneen en op de externe veiligheid innen het plngeied dt senhngt et de hoge druk rdgsleiding en het vervoer vn gevrlijke stoffen. n het nvolgende wordt vn deze eide onderzoeksonderdelen het kder en de onderzoeksopzet eschreven... De externe veiligheid innen het plngeied Bij de eoordeling vn de externe veiligheid innen het plngeied, wordt het effect vn een ongewenste geeurtenis et de eschouwde risicoronnen kwntittief eoordeeld. Drij wordt dit risico uitgedrukt in de kns op het overlijden vn in de ogeving vn de risicoron nwezige personen. n het nvolgende wordt vn zowel de hoge druk rdgsleidingen ls het vervoer vn gevrlijke stoffen over de weg, het eoordelingskder toegelicht.... xterne veiligheid hoge druk rdgsleidingen Met het in werking treden vn het nu vigerende Besluit externe veiligheid uisleidingen in wordt ngesloten ij de systetiek vn de risicoendering door grenswrden voor het pltsgeonden risico en de verntwoordingsplicht voor het groepsrisico. Drij wordt onder het pltsgeonden risico verstn het risico op een plts nij een uisleiding, uitgedrukt ls de kns per jr dt een persoon die onfgeroken en onescherd op die eplde plts zou verlijven, overlijdt ls rechtstreeks gevolg vn een ongewoon voorvl et die uisleiding. Het pltsgeonden risico wordt weergegeven door contouren et een gelijke risicowrde op een krt in te tekenen. ieuwouw vn gevoelige ojecten is niet toegestn innen de contour wrij de kns op het overlijden vn een dr verlijvend onescherd persoon eens in de één iljoen jr is. Onder het groepsrisico wordt verstn de verzeling vn cuultieve knsen per jr per kiloeter uisleiding dt ten inste, of personen overlijden ls rechtstreeks gevolg vn hun nwezigheid in het invloedsgeied vn een uisleiding en een ongewoon voorvl et die uisleiding. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grfiek (de zogenoede F-curve). Op het groepsrisico is geen wettelijke grenswrde of richtwrde vn toepssing. Voor het groepsrisico geldt een verntwoordingsplicht, wrij de wijziging vn het groepsrisico ten opzichte vn een zogenoede oriënttiewrde oet worden verntwoord, die door de ingreep in kwestie optreedt. n gevl vn een ruitelijke ontwikkeling zols het onderhvige, wrij deze invloed heeft op het groepsrisico, dn oet voor het vststellen vn het esteingspln de gevolgen voor het groepsrisico worden verntwoord.... xterne veiligheid vervoer gevrlijke stoffen De rijksoverheid en het edrijfsleven heen in het kder vn de risicoeheersing vn het vervoer vn gevrlijke stoffen over het de infrstructuur het zogenoede Bsisnet ontwikkeld. Dit Bsisnet richt zich op het vervoer vn gevrlijke stoffen over de weg, het spoor en het wter. Het doel vn het Bsisnet is tweeledig: enerzijds het vervoer vn gevrlijke stoffen ogelijk lijven houden en nderzijds de dree senhngende Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

7 risico s innen de wettelijke noren te houden. Beoogd ws het Bsisnet vn krcht te lten worden et het in werking treden vn de Wet Bsisnet vervoer gevrlijke stoffen per jnuri. Dit is iniddels uitgesteld tot eind. ot die tijd geldt de Circulire risiconorering vervoer gevrlijke stoffen. Bij het vststellen vn het esteingspln in kwestie oet rekening gehouden worden et het Bsisnet. Dro is ij het erekenen vn het risico dt et het vervoer vn gevrlijke stoffen over de snelwegen senhngt uitgegn vn de geruiksruiten voor het vervoer vn LPG, zols opgenoen in de Circulire risiconorering vervoer gevrlijke stoffen. De snelwegen en ken onderdeel uit de et het Bsisnet vst te stellen route voor het vervoer vn gevrlijke stoffen. Over de spoorn die n de zuidzijde vn de snelweg loopt, worden geen gevrlijke stoffen vervoerd. Met het vervoer vn gevrlijke stoffen over de snelwegen hngt een zeker risico voor de woonogeving sen. Op grond vn de ot en circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen, wordt ook dit risico eoordeeld n de hnd vn een pltsgeonden risico en groepsrisico, dt et het vervoer vn de gevrlijke stoffen over de weg senhngt. Deze eoordeling is gelijk n de hiervoor eschreven eoordeling voor het risico dt et de rdgsleiding senhngt... nvloed vn zittende edrijven op hun ogeving Op grond vn de Wet ruitelijke ordening oet et een esteingspln een goede ruitelijke ordening worden gewrorgd. Dit houdt onder eer in dt de et het esteingspln te verenigen functies elkr onderling niet zodnig oeten eïnvloeden, dt drdoor feitelijk sprke is vn onverenigre functies. n het voorliggende gevl zl et het esteingspln weliswr geen nieuwvestiging vn gevoelige ojecten worden gefciliteerd, r is niettein de ilieuruite vn de zittende edrijven in krt gercht. Drij is eoogd o de esteing vn de gronden zo nuw ogelijk ij deze ilieuruite n te lten sluiten. Dit o de toekostige relistie vn gevoelige ojecten in de ogeving vn of innen het plngeied te vereenvoudigen. Bij het uitvoeren vn dit onderzoek is geruik gekt vn een edrijvenregister dt door DO/conoie is sengesteld. Op sis vn dit register en een schouw op loctie, zijn deze edrijven ingedeeld in de drop vn toepssing zijnde edrijvenctegorie. Bij deze indeling is geruik gekt vn de tndrd Bedrijfsindeling (B). De tndrd Bedrijfsindeling (B) is een systetische hiërrchische indeling vn econoische ctiviteiten, die door het Centrl Bureu voor de ttistiek is opgesteld. Vervolgens is in eerste nleg, op sis vn deze B-code, de eïnvloeding door de inrichtingen fgeleid uit de VG-pulictie Bedrijven en ilieuzonering vn rt. Op sis vn de inspectie vn de etreffende edrijven is vstgesteld dt op l deze edrijven het Besluit lgeene regels voor inrichtingen ilieueheer vn toepssing is. Drij geldt dt voor geen vn de edrijven in dt kder een zogenoed twerkvoorschrift is vstgesteld, op sis wrvn de ilieu-invloed wrop nsprk gekt kn worden is verijzonderd. n ijlge ij dit rpport is een overzicht opgenoen vn de eschouwde inrichtingen, de drvoor vstgestelde B-code en de drij ehorende richtfstnden volgens de VGpulictie Bedrijven en ilieuzonering. De richtfstnden uit de VG-pulictie zijn fgested op de geiddelde oderne edrijfsctiviteit et geruikelijke edrijfsvoering en voorzieningen zols gngr ij de inrichtingen die innen de etreffende B-code pssen. Drij geven deze richtfstnden een indictie vn de te verwchten ilieu-invloed vn de inrichtingen die innen deze Bcode pssen. n dit gevl is echter sprke vn l in edrijf zijnde inrichtingen die positief Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

8 ested zullen worden. De feitelijke ilieu-invloed vn deze in werking zijnde inrichtingen kn in elngrijke te fwijken vn de richtfstnden uit de VG-rochure. Bovendien zijn de richtfstnden die in de VG-rochure worden genoed deels geseerd op verouderde toetsingskders. Dro is voor het esteingspln in kwestie, vn de innen het plngeied in te pssen inrichtingen de op de rd vn de feitelijke edrijfsvoering fgestede ilieu-invloed vstgesteld. Bij het vststellen vn het esteingspln voor de revitlistie vn Lkhven West kn worden uitgegn vn deze op de feitelijke eïnvloeding vn de ogeving door de nwezige inrichtingen. Het voorliggende onderzoek richt zich op deze verfijning. De wijze wrop de eïnvloeding door de in te pssen inrichtingen is fgested op de feitelijke rd vn de inrichting, wordt in het nvolgende per fzonderlijk ilieuthe toegelicht.... ichtfstnd voor de geluidelsting De in de VG-pulictie geruikte fstnden zijn fgested op de richtwrden uit de Hndreiking industrielwi en vergunningverlening vn het voorlige inisterie vn VOM. n deze Hndreiking zijn richtwrden opgenoen, wrvn ij de vergunningverlening in het kder vn de Wet ilieueheer geruik kn worden gekt. Deze richtwrden werden over het lgeeen ls uitgngspunt genoen voor het vststellen vn grenswrden voor het equivlente geluidsiissieniveu. Deze richtwrden zijn fhnkelijk gesteld vn de rd vn de ogeving vn de inrichting wrvoor vergunning wordt verleend: rd vn de ogeving Dgperiode vondperiode chtperiode Drukke woonwijk in een std db() db() db() ustige woonwijk, weinig verkeer db() db() db() Lndelijke ogeving db() db() db() el, richtwrden voor het equivlente geluidsiissieniveu op grond vn de Hndreiking industrielwi en vergunningverlening vn het voorlige inisterie vn VOM De in de VG-pulictie opgenoen richtfstnden zijn fgested op de in de Hndreiking opgenoen richtwrden voor een rustige woonwijk. Dit etekent dt de richtfstnden uit de VG-rochure voor geluid overeen koen et een fstnd wrop door de edrijven die innen de etreffende B-code pssen, een geluidelsting vn db() ls etlwrde optreedt. Op de inrichtingen die innen het plngeied ingepst oeten worden, is het Besluit lgeene regels voor inrichtingen ilieueheer vn toepssing. Op grond vn rtikel. vn dit esluit geldt voor het equivlente geluidsniveu vn de inrichtingen in kwestie een grenswrde vn db() ls etlwrde. Deze grenswrde kot overeen et de richtwrde voor een drukke woonwijk in een std, zols opgenoen in de eerder genoede Hndreiking. Deze wettelijke grenswrde lijkt, gelet op de drij ehorende ogevingstypologie en het streefeeld dt et de eoogde ontwikkeling wordt ngestreefd, pssend voor de eoordeling vn de voorgenoen ruitelijke ordening. De wettelijke geluidgrenswrde die op de inrichtingen in kwestie vn toepssing is, lt dus een grotere geluidselsting toe dn de richtfstnden op grond vn de VG-rochure. ls wordt uitgegn vn hinderfstnden die zijn fgested op de wettelijke geluidgrenswrden, dn zijn deze kleiner dt de hinderfstnden uit de VG-rochure. en etlwrde vn db() kot overeen et een geluidelsting vn ten hoogste db() in de dgperiode, db() in de vondperiode en db() in de nchtperiode. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

9 Zols gezegd is in dit gevl sprke vn estnde inrichtingen, die oeten worden ingepst in het nieuwe esteingspln voor Lkhven West. Drij oet de estnde edrijfsvoering vn deze inrichtingen worden gewrorgd. De ruitelijke ordening, die et het nieuwe esteingspln wordt vstgelegd, oet niet tot een situtie leiden die voor wt etreft de geluidelsting op gespnnen voet stt et de wettelijke grenswrden. Dro is de richtfstnd uit de VG-rochure (de fstnd wrop ij dergelijke edrijven een equivlente geluidelsting vn db() optreedt) ogerekend nr een fstnd wrij voor dergelijke edrijven een equivlente geluidelsting vn db() optreedt. Dit wordt in de volgende figuur geïllustreerd. Figuur, illustrtie vn de wijze wrop de richtfstnden uit de VG-rochure zijn ngepst ten ehoeve vn het voorliggende onderzoek Het koestische invloedsgeied vn de edrijven is et ehulp vn het koestisch rekenpkket GeoMilieu erekend. Drij is een koestische odellering vn het plngeied gekt, wrin de opstllen vn de inrichting ruitelijk zijn verwerkt. De geluiduitstrling door de individuele edrijven is in dit odel gerepresenteerd door één enkele geluidsron. Door npssing vn het ronverogenniveu vn deze ronnen is ngegn hoe groot dit ronverogenniveu oet zijn o op de in de VG-rochure genoede fstnd een iissieniveu vn db() te veroorzken. Vervolgens is et dit ronverogenniveu de geluidcontour vstgesteld wrop door de etreffende inrichting een geluidsniveu vn db() wordt veroorzkt, hetgeen overeen kot et het ctiviteitenesluit. De op deze wijze vstgestelde contouren, zijn verwerkt in de in ijlge ij dit rpport opgenoen plnkrt. Het innen deze geluidcontour projecteren vn geluidgevoelige ojecten stt in eginsel op gespnnen voet et de n deze inrichting toekoende geluidruite.... ichtfstnd voor geurelsting De richtfstnden voor geurelsting uit de VG-rochure zijn geseerd op een zodnige fstnd tot een inrichting vn een etreffende ctegorie, wrop door de geurverspreidende werkzheden innen de inrichting een geuriissie optreedt vn geureenheid per kuieke eter ls onderschrijdingspercentiel. Dit kot overeen et een zodnige geurlst dt op jrsis, gedurende procent vn de tijd de geurelsting (juist niet) kn worden wrgenoen. De edrijfsctegorieën wr de inrichtingen in kwestie kunnen worden ingedeeld, leiden tot onrelistisch grote geurhinderfstnden in reltie tot de feitelijke edrijfsvoering. Uit de edrijveninventristie kot nr voren dt er innen het edrijventerrein Binckhorst vier ogelijk geureitterende inrichtingen nwezig zijn:. De vestiging vn HM n de Plutostrt ;. De vestiging vn HM n de Zonweg ;. De sfltcentrle n de Zonweg -. Op grond vn de ilieudossiers vn deze inrichtingen, die ij de Ogevingsdienst Hglnden zijn opgevrgd, is de geuriissie door het in werking zijn vn deze Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

10 inrichtingen innen het plngeied vstgesteld. Deze geuriissie is vervolgens eveneens ingetekend in de in ijlge ij dit rpport opgenoen plnkrt. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

11 Leeswijzer n het voorliggende rpport wordt ingegn op de externe veiligheid innen het plngeied door de nwezigheid vn de hoge druk rdgsleiding en het vervoer vn gevrlijke stoffen, r ook de ilieuruite rond de zittende edrijven. O de leesrheid vn het rpport te evorderen wordt drij in het nvolgende eerst ingegn op het onderzoek nr de externe veiligheid. Drn wordt het onderzoek en de onderzoeksresultten nr de ilieucontouren eschreven. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

12 Beschrijving vn de onderzoeksloctie, externe veiligheid Voorfgnde n de eoordeling vn de ilieu-invloeden op het plngeied, is eerst de ovng vn deze ilieu-invloeden vstgesteld. n de volgende prgrfen wordt eschreven op sis vn welke uitgngspunten het risico dt senhngt et de hoge druk rdgsleidingen en het risico dt senhngt et het vervoer vn gevrlijke stoffen zijn vstgesteld. Het plngeied vn het esteingspln Binckhorst oord ligt in het noordoostelijke gedeelte vn de geeente Den Hg. Het plngeied wordt glol egrensd door het spoor tussen Den Hg Centrl en Den Hg Hollnd poor, de spoorverinding tussen Den Hg Centrl en Voorurg, de rekvliet en de Wegstrt. Het plngeied wordt gekenerkt door grotendeels dr drinnen gevestigde edrijvigheid. Zols gezegd wordt het plngeied doorkruist door een hoge druk rdgsleiding. Drnst vindt over de snelweg en de Mnweg trnsport vn gevrlijke stoffen plts. Deze eide ronnen zijn vn invloed op de externe veiligheid innen het plngeied. Dro is door het ngenieursureu Den Hg onderzocht welk groepsrisico et deze risicoronnen enerzijds en de (eperkt) kwetsre ojecten innen het plngeied nderzijds senhngt. n het nvolgende worden de uitgngspunten voor de erekening vn het groepsrisico voor de hoge druk rdgsleidingen en het vervoer vn gevrlijke stoffen eschreven... Het risico vnwege de hoge druk rdgsleidingen Bij het erekenen vn het risico dt senhngt et de hoge druk rdgsleidingen die door het plngeied of in de nijheid drvn liggen, is uitgegn vn leidinggegevens die zijn ngeleverd door de.v. ederlndse Gsunie. n de volgende tel zijn de fysische gegevens vn deze leiding opgenoen: Leidingn Dieter [] Druk [r] W--.. W--.. W---deel-.. W---deel-.. W--.. W--.. W--.. W--.. W--.. W--.. W--.. el, leidinggegevens hoge druk rdgsleidingen in en rond het plngeied Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

13 Op jnuri is ook de egeling externe veiligheid uisleidingen (hiern regeling) in werking getreden. Het erekenen vn het pltsgeonden risico, het groepsrisico en het effect vn tregelen ter eperking vn het risico vnwege het trnsport vn rdgs onder hoge druk door ondergrondse uisleidingen oet pltsvinden volgens de ekenethodiek Bev (volgens rtikel vn de regeling). Op grond vn rtikel vn de regeling (definities) estt de ekenethodiek Bev voor ondergrondse rdgstrnsportleidingen uit de Hndleiding isicoerekeningen Bev, versie (uitgve ) en het rekenpkket COL, versie... De huidige versie vn COL is... et preterestnd versie.. De erekeningen zijn door ngenieursureu Den Hg et deze versie uitgevoerd. Voor een gedetilleerde eschrijving vn het rekenodel wordt kortheidshlve verwezen nr de etreffende Hndleiding en de eschrijving vn het rekenodel op n prgrf.. en prgrf. vn de hndleiding is schetisch weergeven hoe het interessegeied lngs een rdgstrnsportleiding oet worden epld ten ehoeve vn de groepsrisicoerekeningen. Hierij speelt de inventristiefstnd een elngrijke rol. De inventristiefstnd is fhnkelijk vn dieter en druk vn de uisleiding. Het resulterende interessegeied en de ligging vn de uisleidingen voor het esteingspln Binckhorst oord is weergegeven in onderstnde figuur. Figuur, overzichtskrt et ingetekende inventristiefstnden. Bij het erekenen vn het groepsrisico dt et de relevnte uisleidingen senhngt, zijn een ntl uitgngspunten geruikt. ls eerste is uitgegn vn de egrenzing vn het plngeied, zols weergegeven op de ontwerp-plnkrt, die door de opdrchtgever is verstrekt. Op sis vn deze egrenzing vn het plngeied is door de.v. ederlndse Gsunie een opgve gedn vn de hoge uisleidingdelen, die voor het erekenen vn het groepsrisico relevnt zijn. Deze leidingdelen zijn in de voorgnde figuur weergegeven en zijn llen eigendo vn de Gsunie. De selectie vn de leidingdelen door de Gsunie geeurt door het vststellen vn een fstnd vn kiloeter vereerderd et twee l de xile invloedsfstnd vn een ohullende rond het plngeied. Drdoor wordt per definitie een grotere leidinglengte geruikt dt de leidinglengte die volgens prgrf.. vn de Hndleiding risicoerekening Bev wordt vstgesteld. popultiegeied vstgesteld volgens prgrf.. vn de Hndleiding isicoerekening BVB Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

14 Op sis vn de door de Gsunie geleverde leidinggegevens en de egrenzing vn het plngeied is in overeensteing et het gestelde in de voornoede prgrf.. het relevnte interessegeied lngs de uisleidingen vstgesteld. Het plngeied wordt doorsneden door de Binckhorstln. en gedeelte vn de Binckhorstln kt onderdeel uit vn het l vstgestelde esteingspln otterdsen. Dit esteingspln vort de ruitelijke regeling voor de relistie vn een stdsontsluitingsweg tussen het centru vn Den Hg en de snelweg. en ehoeve vn dit esteingspln is voor het dree senhngende interessegeied onderzoek gedn nr de externe veiligheid. Odt dit onderzoeksgeied grotendeels gelijk is n het onderzoeksgeied in kwestie, is in het voorliggende onderzoek erendeels geruik gekt vn de in het otterdsen-onderzoek geruikte popultiegegevens. Die popultiegegevens zijn indertijd door de geeentelijke dienst DO/Onderzoek opgesteld. Drij is per geiedssegent het ntl personen innen dit interessegeied vstgesteld. Deze popultiegegevens zijn opgenoen in ijlge vn het Ornjewoudrpport dt ls ijlge ij het voorliggende onderzoeksrpport is gevoegd. De ij de M otterdsen geruikte popultiegegevens zijn grotendeels toereikend voor de erekening vn het risico dt et de hoge druk rdgsleiding senhngt. Dit et uitzondering vn een gedeelte n de zuidzijde vn het interessegeied. Dit wordt in de volgende figuur ngeduid. Figuur, overzichtskrt et ingetekende nvullende popultiegeieden Voor deze geieden is n de hnd vn de Bsisdinisttie Geeenten het rel edrijfsruite en het ntl woningen vstgesteld. Deze zijn in het volgende overzicht weergegeven: Geied ntl wooneenheden Bedrijfsoppervlk.. M otterdsen: xterne veiligheid en tunnelveiligheid, chtergronddocuent, Ornjewoud (iniddels nte), projectnuer, revisie., ei. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

15 Deze gegevens zijn ogerekend nr het ntl werkneers c.q. ewoners, wrij is uitgegn vn, ewoners per wooneenheid en werkneer per edrijfsoppervlk. n ijlge ij dit rpport is een overzicht opgenoen vn de resulterende ingevoerde popultiegegevens. ekening houdende et de duur vn de nwezigheid vn deze personen innen het interessegeied op jrsis, is in het onderzoek uitgegn vn de drop geseerde, in het nvolgende weergegeven effectieve ntl lootgestelde personen. Bij het in krt rengen vn het ntl innen het invloedsgeied verlijvende personen, is geruik gekt vn de in de ijlge weergegeven geiedsindelingen... Het risico vnwege het vervoer vn gevrlijke stoffen Bij het vststellen vn de gevolgen vn het esteingspln voor de externe veiligheid die senhngt et het vervoer vn gevrlijke stoffen, is het vervoer vn gevrlijke stoffen over zowel de ls de Mnweg geodelleerd. Drij is in overeensteing et prgrf.. Lengte vn de trnsportroute vn de Hndleiding isiconlye rnsport vn noveer de trnsportroute vn dezelfde lengte ls het interessegeied i.c. het plngeied) ingevoerd. Dit rengt et zich ee dt ij de esluitvoring op de resultten vn dit onderzoek, ddwerkelijk het et het plngeied senhngende groepsrisico is eoordeeld. en ehoeve vn het esteingspln otterdsen, dt op oktoer is vstgesteld, zijn erekeningen uitgevoerd nr de gevolgen vn het vervoer vn gevrlijke stoffen over de snelweg Mnweg, Binckhorstln en de Wegstrt. Drnst zijn voor dit esteingspln erekeningen gedn voor de situtie wrin de otterdsen is gereliseerd. n het voorliggende onderzoeksrpport wordt zorgvuldigheidshlve geruik gekt dn deze onderzoeksresultten. Het etreffende rpport is ls ijlge ij deze rpportge gevoegd. n het voornoede onderzoeksrpport ten ehoeve vn het esteingspln otterdsen, zijn geen erekeningen uitgevoerd nr de gevolgen voor de externe veiligheid door het vervoer vn gevrlijke stoffen over de snelweg. Hiervoor zijn fzonderlijke erekeningen uitgevoerd. Voor de vervoersintensiteiten in het peiljr en het peiljr vn LPG (GF) is geruik gekt vn de geruiksruite die is fgeleid vn de geruiksruite vstgelegd in ijlge vn de Circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen. O tot de intensiteiten in het peiljr voor de overige risicostoffen te koen, is geruik gekt vn de volgende groeipercentges: Groeipercentge LF LF ot,, -,, el, overzicht et ij de erekeningen geruikte groeipercentges De ij de erekeningen geruikte vervoersgegevens zijn opgenoen in de volgende tellen. Weg GF LF LF Pr Clusplein Utrechtsen Pr Clusplein Utrechtsen el, overzicht et ij de erekeningen geruikte vervoersintensiteiten gevrlijke stoffen in ritten per jr in het peiljr en het toekostige tgevende jr (einddtu pln) Voor het vervoer vn gevrlijke stoffen over de snelwegen is gekozen voor het scenrio de koude Bleve. Drij kot de inhoud vn een LPG-tnkwgen, ijvooreeld door een otsing, ineens vrij in de vor vn een vuurl. De vuurl heeft een strl vn circ Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

16 eter en in het geied tussen en eter kunnen ook slchtoffers vllen. Odt de koude BLV vrijwel direct n het ongevl optreedt, zijn de ogelijkheden voor zelfredzheid en eheersrheid zeer eperkt. De ongevlsfrequentie is de stndrd otorvoertuigletselongevlfrequentie voor het wegtype utosnelweg en deze edrgt, x - per voertuigkiloeter. Bij de erekeningen is ngenoen dt % vn het totle trnsport in het weekend pltsvindt. Dit percentge is fgeleid vn de door ijkswterstt uitgevoerde tellingen. De ij de erekeningen geruikte popultiegegevens zijn weergegeven in ijlge ij dit rpport. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

17 Onderzoeksresultten externe veiligheid Op sis vn de in het voorgnde eschreven uitgngspunten, is voor het esteingspln Foreprk het groepsrisico dt senhngt et de nwezige hoge druk rdgsleidingen en het vervoer vn gevrlijke stoffen vstgesteld. Dit groepsrisico is getoetst n de zogenoede oriënttiewrde. De resultten vn dit onderzoek worden in het nvolgende esproken... De gevolgen voor de externe veiligheid door hoge druk rdgsleidingen Voor de innen en rond het plngeied gelegen gsleidingen is nst het groepsrisico ook het pltsgeonden risico vstgesteld. Uit de resultten vn deze erekeningen volgt dt geldt dt er zich innen het plngeied geen (geprojecteerde, eperkt) kwetsre ojecten innen de pltsgeonden risico contour vn - per jr evinden. Voor (geprojecteerde) eperkt kwetsre ojecten geldt het - per jr ls richtwrde. n de onderstnde figuur zijn de tgevende pltsgeonden risicocontouren innen het plngeied weergegeven. Figuur, overzichtskrt et ingetekende P-contouren (groen = - < P < - ; luw - < P < - ). Zols l ngegeven, is op sis vn de in hoofdstuk eschreven uitgngspunten is het groepsrisico erekend, dt et de uisleidingen senhngt. Odt het groepsrisico is gedefinieerd ls het risico dt et een leidinglengte vn kiloeter senhngt, en het interessegeied vn de leidingen lnger is dn deze enkele kiloeter, zijn feitelijk verschillende groepsrisicoerekeningen uitgevoerd. De te wrin dit groepsrisico de otiënttiewrde ndert (of zelfs overschrijdt), wordt uitgedrukt in een overschrijdingsfctor. ls deze fctor kleiner is dn, dn wordt de oriënttiewrde niet Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

18 overschreden. s zij groter dn, dn duidt dit op een overschrijding vn de oriënttiewrde. n dit gevl wordt het onderzoeksgeied lleen eïnvloed door de hoge druk rdgsleiding et kenerk W--. Voor deze leiding is een overschrijdingsfctor erekend vn, ij slchtoffers en een frequentie vn, x -. n de volgende figuur is de tgevende kiloeter voor deze uisleiding weergegeven. Figuur, overzichtstekening et tgevende kiloeter (groen gekleurd) voor uisleiding - Op sis vn lle groepsrisicoerekeningen voor lle één-kiloeter-segenten in de huidige situtie vn de uisleiding W-- is de volgende groepsrisico-screening gekt: Figuur, grfische weergve vn de overschrijdingsfctor voor de uisleidingen W--. n de voorgnde figuren is de te wrin het groepsrisico de oriënttiewrde ndert weergegeven ls functie vn de plts lngs segenten vn de uisleidingen -. Uit deze risico-screening kn worden opgekt dt de oriënttiewrde voor het groepsrisico in de tgevende leidingkiloeter in de huidige situtie niet wordt overschreden. Het quotiënt vn het groepsrisico en de oriënttiewrde voor de tgevende leidingkiloeter edrgt ls gezegd,. Dit kot tot uitdrukking in de volgende weergven vn het groepsrisico voor de estnde situtie en toekostige situtie. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

19 Figuur, grfische weergve vn het groepsrisico voor de tgevende kiloeter vn de uisleidingen -. Het esteingspln is niet vn invloed op het groepsrisico, odt in het esteingspln geen ontwikkelingen innen het invloedsgeied ogelijk gekt worden. Op grond vn de voorgnde onderzoeksresultten kn worden gesteld dt et het esteingspln voldoende wrorgen voor de externe veiligheid worden geoden... De gevolgen voor de externe veiligheid door het vervoer vn gevrlijke stoffen over de Voor de lngs het plngeied lopende route voor het vervoer vn gevrlijke stoffen is het pltsgeonden risico epld. Dit pltsgeonden risico is weergegeven in de vor vn iso-risicocontouren op een chtergrondkrt. Voor het pltsgeonden risico geldt dt er zich geen (geprojecteerde) kwetsre ojecten ogen evinden innen de pltsgeonden risico-contour vn - per jr. Voor (geprojecteerde) eperkt kwetsre ojecten geldt het - per jr ls richtwrde. Uit de uitgevoerde erekeningen volgt dt er zich innen het plngeied geen (eperkt) kwetsre ojecten innen de - -contour evinden. Deze contour ligt in zijn geheel innen het profiel vn de eide snelwegen. Op sis vn de in hoofdstuk eschreven uitgngspunten is het groepsrisico erekend, dt et het vervoer vn gevrlijke stoffen senhngt. n de volgende figuur is het groepsrisico dt et het vervoer vn gevrlijke stoffen over de in de toekostige situtie senhngt weergegeven. Figuur, Grfische weergve vn het groepsrisico vervoer gevrlijke stoffen over de. n de voorgnde figuren zijn de groepsrisico s weergegeven die et l het vervoer vn gevrlijke stoffen over de hele route senhngt weergegeven et een donkergroene lijn en het vervoer vn gevrlijke stoffen over de snelweg. De lichtgroene lijn geeft het groepsrisico weer dt et de tgevende kiloeter senhngt. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

20 n de volgende figuren wordt de ligging vn de tgevende kiloeters voor het groepsrisico voor zowel de estnde ls de toekostige situtie weergegeven. Figuur, Grfische weergve vn tgevende kiloeter voor het groepsrisico vervoer gevrlijke stoffen over de. Uit het voorgnde kn worden opgekt dt het groepsrisico de oriënttiewrde in eide gevllen onderschrijdt. De overschrijdingsfctor edrgt, voor de tgevende kiloeter voor het vervoer over de. De oriënttiewrde wordt onderschreden. Bovendien is in dit gevl sprke vn een conserverend esteingspln, wrin geen ontwikkelingen ogelijk worden gekt. Het esteingspln leidt dus niet tot een wijziging vn het groepsrisico. Dit leidt tot de conclusie dt et het esteingspln voldoende wrorgen voor de externe veiligheid wordt geoden... De gevolgen vn het vervoer vn gevrlijke stoffen over de Mnweg e.. en ehoeve vn het M voor de otterdse n in Den Hg is een Q externe veiligheid uitgevoerd. De Q richt zich op het vervoer vn gevrlijke stoffen over de huidige Binckhorstln, ten ehoeve vn de evoorrding vn enkele tnksttions in Den Hg. Het vervoer over de Binckhorstln etreft zowel rndre gssen ls rndre vloeistoffen. ijdens en n relistie vn de otterdse Bn zl het trnsport vn gevrlijke stoffen dt nu over de Binckhorstln pltsvindt, vi ndere routes pltsvinden. O het effect hiervn te eplen op het risico voor de ogeving is deze Q uitgevoerd. n de Q zijn de estnde situtie en de situtie n relistie vn de otterdsen doorgerekend. n de estnde situtie vindt het vervoer vn gevrlijke stoffen plts vi de route -Mnweg-Binckhorstln. de relistie vn de otterdsen vindt vervoer vn gevrlijke stoffen plts vi twee routes: rndre vloeistoffen (stofctegorieën LF en LF, et ne enzine en diesel) worden vervoerd over de otterdse n rndre gssen (stofctegorie GF, et ne LPG) zijn niet toegestn in de tunnel vn de otterdse n en dienen vervoerd te worden over de nieuw n te leggen pooroogweg. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

21 Deze eide situties zijn ten ehoeve vn de M otterdsen doorgerekend. n de volgende figuur zijn de routes en intensiteiten voor de estnde situtie weergegeven. Figuur, ontheffingsroute vervoer gevrlijke stoffen Mnweg en de Binckhorstln estnde situtie De route en intensiteiten voor de toekostige situtie n relistie vn de otterdse n is weergegeven in de volgende figuur. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

22 Figuur, Ontheffingsroute vervoer gevrlijke stoffen n reliseren o over de zogende pooroog. n de estnde situtie edrgt lijkens het voornoede onderderzoek de overschrijdingsfctor voor het groepsrisico,. Deze neet door de relistie vn de otterdsen f nr,. Dit wordt geïllustreerd et de volgende figuur, wrin in luw de estnde en in rood de toekostige situtie is weergegeven. Figuur, Grfische weergve vn het groepsrisico in reltie tot de oriënttiewrde Het risico dt et het vervoer vn gevrlijke stoffen innen het plngeied senhngt, zl dus door de relistie vn de otterdsen in de toekost fneen. Odt het Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

23 esteingspln geen ontwikkelingen innen het plngeied ogelijk kt, is het pln in kwestie niet vn invloed op het groepsrisico. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

24 Beschrijving vn de onderzoeksloctie ilieucontouren n ijlge ij dit rpport is een overzicht opgenoen vn edrijven wrvn de ilieuruite ter voorereiding voor het vststellen vn het esteingspln is epld. Bij een ntl edrijven innen het edrijventerrein Binckhorst hngt et de generieke rd vn de edrijfsctegorie een uitzonderlijk grote ilieucontour sen. Owille vn de toekostige inpssing vn kwestre ojecten innen het plngeied, zijn deze ilieucontouren nder onderzocht. Drij is geruik gekt vn de ilieudossiers, zols deze ter eschikking zijn gesteld door de Ogevingsdienst Hglnden. De Ogevingsdienst Hglnden is het evoegde gezg voor de ogevingsvergunningen ilieu vn deze edrijven. n het nvolgende wordt per individuele inrichting dit ndere onderzoek eschreven... De vestiging vn HM n de Zonweg Op septeer heen gedeputeerde stten vn Zuid-Hollnd n POV.V. (thns HM) een vergunning verleend voor het in werking heen vn een fvloverslg n de Zonweg. Op grond vn de VG-pulictie Bedrijven en Milieuzonering hngt in vernd et ogelijke geureissie door dergelijke inrichtingen een ovngrijke ilieucontour sen vn eter rond de grenzen vn de inrichting. n vernd et verschillende vernderingen in de edrijfsvoering, is op jnuri een onderzoek uitgevoerd nr de geureissie die et de inrichting senhngt. Uit dit onderzoek, dt ls ijlge ij dit rpport is gevoegd, lijkt dt deze geurcontour nzienlijk kleiner is dn wrvn in de VG-pulictie Bedrijven en Milieuzonering wordt uitgegn. Bij het vststellen vn het esteingspln wordt dro vn deze geurcontour uitgegn, in plts vn de richtfstnd die in de VG-pulictie is opgenoen... De sfltcentrle n de Zonweg - Op rt heen gedeputeerde stten vn Zuid-Hollnd een vergunning op grond vn de Wet ilieueheer verleend n BM Wegen BV voor het in werking heen vn een sfltcentrle n de Zonweg -. Op grond vn de VG-pulictie Bedrijven en Milieuzonering hngt in vernd et ogelijke geureissie door dergelijke inrichtingen een ovngrijke ilieucontour sen vn eter rond de grenzen vn de inrichting. en ehoeve vn een vernderingsvergunning die voor deze inrichting in is verleend, is een onderzoek uitgevoerd nr de geurelsting die et het in werking vn de inrichting senhngt. Dit onderzoek is ls ijlge ij dit rpport gevoegd. Uit dit onderzoek lijkt dt de et deze inrichting senhngende geurcontour nzienlijk kleiner is dn wrvn in de VG-rochure is uitgegn. Dro is ij het vststellen vn het esteingspln in kwestie uitgegn vn deze geurcontour. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

25 .. De vestiging vn HM n de Plutostrt Op pril is n Hgse Milieu ervices.v. een vergunning op grond vn de Wet ilieueheer verleend voor het in werking heen vn een fvloverslgsttion n de Plutostrt te Den Hg. Op grond vn de VG-pulictie Bedrijven en Milieuzonering hngt in vernd et ogelijke geureissie door dergelijke inrichtingen een ovngrijke ilieucontour sen vn eter rond de grenzen vn de inrichting. Bij de vergunningstukken die n de ilieuvergunning ten grondslg heen gelegen, is geen geuronderzoek gevoegd. Uit de eschrijving vn de vergunde edrijfssitutie kn worden opgekt dt de cpciteit vn de inrichting vn HM kleiner is dn de cpciteit die is vergund voor de inrichting vn HM n de Zonweg. Ook voor de inrichting vn HM geldt, ls voor de inrichting vn HM, dt de overslg pltsvindt in een hlfoverdekte hl. Dit leidt ertoe dt de geureissie door het in werking vn de inrichting vn HM kleiner zl zijn dn de geureissie die et het in werking zijn vn de inrichting vn HM senhngt. De geurcontour vnwege de fvloverslg vn HM zl dus eveneens kleiner zijn dn de richtfstnd vn eter wrvn in de VG-rochure wordt uitgegn. Veiligheidshlve is ij het vststellen vn het esteingspln voor de ilieu-invloed door de inrichting vn HM uitgegn vn eenzelfde geurcontour ls voor de inrichting vn HM... esué ilieucontouren Bij het vststellen vn de ilieucontouren vn de inrichtingen die op het edrijventerrein Binckhorst zijn gevestigd, is uitgegn vn de richtfstnden zols opgenoen in de VGpulictie Bedrijven en Milieuzonering. Dit et dien verstnde dt de drin opgenoen richtfstnd voor geluid is ngepst n een grenswrde vn db() ls etlwrde, zols opgenoen in het Besluit lgeene regels voor inrichtingen ilieueheer. Drnst zijn de geurcontouren vn een ntl tgevende inrichtingen fgested op onderzoeken die drnr in het kder vn de voor deze inrichtingen (indertijd) geldende Ogevingsvergunning Milieu zijn opgesteld. Voor de inrichtingen die op het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid liggen, is de richtfstnd voor de geluidelsting ngepst n de voor dit gezoneerde industrieterrein geldende geluidzone. Het resultt vn dit onderzoek nr de ilieucontouren rond de zittende edrijven, is vereeld op de figuur die ls ijlge ij het voorliggende rpport is opgenoen. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

26 envtting en conclusie De geeente Den Hg ctuliseert het esteingspln voor het noordelijke gedeelte vn het edrijventerrein Binckhorst. Dit esteingspln ovt het gedeelte vn het edrijventerrein dt wordt egrensd door het spoor tussen Den Hg Centrl en Den Hg Hollnd poor, het spoor tussen Den Hg Centrl en Voorurg, de rekvliet en de Mercuriusweg. Drnst ovt het plngeied de edrijvencluster tussen de Koeetweg en de Wegstrt en het edrijvencluster tussen de turnusstrt en de Mnweg. Uit het onderzoek kot nr voren dt de hoge druk rdgsleiding geen pltsgeonden risico et zich eerengt dt npssing vn het esteingspln vereist. ergens innen het plngeied treedt een pltsgeonden risico vn eer dn - op. n de estnde situtie ligt het groepsrisico ruischoots eneden de oriënttiewrde; drvn getuigt de overschrijdingsfctor vn ten hoogste,. De ontwikkeling vn het kvel n de Veenweg ligt uiten het invloedsgeied vn de uisleidingen. Deze ontwikkeling is dro niet vn invloed op het groepsrisico. Uit het onderzoek kot tot slot nr voren dt het vervoer vn gevrlijke stoffen geen pltsgeonden risico et zich eerengt dt npssing vn het esteingspln vereist. ergens innen het plngeied treedt door het vervoer vn gevrlijke stoffen een pltsgeonden risico vn eer dn - op. De overschrijdingsfctor edrgt, de tgevende kiloeter voor het vervoer over de. Deze wordt niet eïnvloed door het esteingspln odt deze zuiver conserverend is. Het risico dt et het vervoer vn gevrlijke stoffen innen het plngeied senhngt, zl door de relistie vn de otterdsen in de toekost fneen. Dit kot tot uitdrukking in de fne vn de overschrijdingsfctor vn, nr, in de toekostige situtie. Odt het esteingspln geen ontwikkelingen innen het plngeied ogelijk kt, is het pln in kwestie niet vn invloed op het groepsrisico. Het esteingspln is dus niet vn invloed op het groepsrisico en de oriënttiewrde wordt zowel door de hogedruk gsleidingen ls het vervoer vn gevrlijke stoffen ruischoots onderschreden. Het esteingspln heeft dro geen onnvrdr ndelige gevolgen voor de externe veiligheid innen het plngeied dt et de hoge druk rdgsleiding en het vervoer vn gevrlijke stoffen senhngt. Bij het vststellen vn de ilieucontouren vn de inrichtingen die op het edrijventerrein Binckhorst zijn gevestigd, is uitgegn vn de richtfstnden zols opgenoen in de VGpulictie Bedrijven en Milieuzonering. Dit et dien verstnde dt de drin opgenoen richtfstnd voor geluid is ngepst n een grenswrde vn db() ls etlwrde, zols opgenoen in het Besluit lgeene regels voor inrichtingen ilieueheer. Drnst zijn de geurcontouren vn een ntl tgevende inrichtingen fgested op onderzoeken die drnr in het kder vn de voor deze inrichtingen (indertijd) geldende Ogevingsvergunning Milieu zijn opgesteld. Voor de inrichtingen die op het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid liggen, is de richtfstnd voor de geluidelsting ngepst n de voor dit gezoneerde industrieterrein geldende geluidzone. Het resultt vn dit Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

27 onderzoek nr de ilieucontouren rond de zittende edrijven, is vereeld op de figuur die ls ijlge ij het voorliggende rpport is opgenoen. Besteingspln Binckhorst oord; Milieu-invloed estnde edrijven en functies Opdrchtnuer:, ttus: definitief, septeer

28 Bijlgen

29 Bijlge:. Bedrijveninventristie

30 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B Binckhorstln Vn der Hoeven Milieu ervic BV nering en overig fvleheer Binckhorstln Hok Verkeerstechniek B.V. Dienstverlening voor vervoer over lnd Binckhorstln B ntertinent Worldwide Liited Dienstverlening voor uitvoerende kunst Binckhorstln B MC dvies & Mngeent Liited Orgnistie dviesureus Binckhorstln Knon Cr utoschde Hndel in en reprtie vn utos Binckhorstln puitkozijn Overige gespeciliseerde werkzheden in de ouw Binckhorstln B Koelen (niet eer in het register) Binckhorstln Ho Gww BV Wegenouw Binckhorstln utoschde erv V Vreden Binckhorst B.V. Crrosserieherstel Binckhorstln Le Vélo (niet eer in het register) Binckhorstln B Kerkhof en Zn BV hell Benzinesttions Binckhorstln Brugn Keukens & Bdkers Den Hg Winkels in keukens Binckhorstln ystes ederlnd B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie Binckhorstln utodeontgeedrijf Binckhorst BV Groothndel in utosloopteril Binckhorstln Crpetright Winkels in vloeredekking en gordijnen Binckhorstln JL ntertinent Beoefening vn podiukunst Koeetweg De Kneus utosloperij Groothndel in utosloopteril Koeetweg Bouwls Constr Bedr BV lgeene etlewerking Koeetweg esto BV Vervrdiging vn etlen constructiewerken en delen d Koeetweg utoschdeedryf poelstr BV Crrosserieherstel Koeetweg Jero Ppierwrenfriek Vervrdiging vn verpkkingsiddelen vn ppier en krto Mercuriusweg Meeuwisse ederlnd BV Grondverzet Mercuriusweg Pi Prtners in Milieutechniek Overige specilistische zkelijke dienstverlening Meteoorstrt V fvlverwerking (Loctie Den Hg) Behndeling vn onschdelijk fvl Meteoorstrt K interieurouw B.V. nterieurouw Meteoorstrt Vn Gils utootive Groothndel en hndelseiddeling in uto onderdelen, Meteoorstrt Binnenstdgrge Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos Orionstrt Hglnden huisdieren cretoriu Cretori, orturi en egrfpltsen Orionstrt Zgerij chverij ierf Driessen Zgen en schven en overige priire houtewerking Pegsusstrt Lurens Uitzendureu Uitzendureus Pegsusstrt Mrike urope B.V. nterieur en ruitelijk ontwerp Pegsusstrt tudiocheffer rchitecten B rchitecten (geen interieurrchitecten) Pegsusstrt echnische Hndelsonderneing P. vn Lee eprtie vn coputers en rndpprtuur Pegsusstrt exclusivecrngeent Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos Pegsusstrt ent Verhuur vn personenuto s en lichte edrijfsuto s Plutostrt V Hgse Milieu ervices nzeling vn onschdelijk fvl Poolsterstrt ndries it Deontgeedrijf V.O.F. Groothndel in utosloopteril Poolsterstrt C utodeontgeedrijf Goedkoop Groothndel in utosloopteril Poolsterstrt utodeontgeedrijf h. vn Gils B.V. Groothndel in utosloopteril Poolsterstrt Houthndel Jongeneel Binckhorst Groothndel in hout en pltteril rekvlietplein Geeente Den Hg, Dienst tdseheer Venzeling vn onschdelijk fvl rekvlietplein Geeente Den Hg, Dienst tdseheer VeOverige gespeciliseerde werkzheden in de ouw n.e.g rekvlietplein Hvelr Wijniport Groothndel in drnken (geen zuivel) rekvlietplein trsound Productions Productie vn fils (geen televisiefils) rekvlietplein M.. lekinders uinontwerp & dvies Lndschpsverzorging rekvlietplein tio de Lk reidseiddeling rekvlietplein Geeente Den Hg, Dienst tdseheer VeOverige gespeciliseerde werkzheden in de ouw n.e.g rekvlietplein B Diln Hoycentru eprtie vn specifieke uto onderdelen rekvlietplein Gig utopoetsedrijf B.V. Overige reiniging rekvlietplein rk Hoycenter Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos rekvlietplein nckcr De rekvliet Cfetris, lunchroos, snckrs, eetkren e.d. Wegstrt epro vd Kp BV Prepress en preedi ctiviteiten Wegstrt Bureu Opleidingen Loc/W& Middelr eroepsonderwijs en eductie (gecoineerd) Wegstrt chool voor Politiekunde MBO Bedrijfsopleiding en trining Binck Binckhorstln C VF rt & nterior tylist Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen Binckhorstln M COBZ Wedevelopent Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln Colorworks B.V. Overige drukkerijen n.e.g. Binckhorstln irov peur en ontwikkelingswerk op het geied v. de tsch Binckhorstln lgeeen ederlnds Verond Overige elngenehrtiging n.e.g. Binckhorstln Veldhoven rchitecten rchitecten (geen interieurrchitecten) Binckhorstln Doen veneenten Dienstverlening voor uitvoerende kunst Binckhorstln Ontwerpeenheid Cprino en Vn der Meij ndustrieel en productontwerp Binckhorstln tichting Jeugdzorgwerk ederlnd Mtschppelijk werk Binckhorstln tudiow ecleureus Binckhorstln Pedestl nt. Mken en uitgeven vn geluidsopnen Binckhorstln tg tij dvisering op het geied vn ngeent en edrijfsvoeri Binckhorstln skliur heterwerkplts Huizen en dgverlijven voor verstndelijk gehndicpten Binckhorstln tudio Pirt ecleureus Binckhorstln Concernz Orgnistie dviesureus Binckhorstln pn Consultnts BV Orgnistie dviesureus Binckhorstln qufox BV ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies Binckhorstln hrewire B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln lflow B.V. ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies Binckhorstln First Bedrijfsfitness B.V. Fitnesscentr Binckhorstln De Loopnstudio Bedrijfsopleiding en trining Binckhorstln Munki Bordsports & Medi Overige recretie n.e.g.(geen jchthvens)

31 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B Binckhorstln Coprofs B.V. reidseiddeling Binckhorstln. vn Mil Produkties reidseiddeling Binckhorstln Godspill chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln dinistrtiekntoor ldi B.V. Boekhoudkntoren Binckhorstln olf Visuele Counictie eproductie vn opgenoen edi Binckhorstln Mrt Medi ecleureus Binckhorstln hink ecure Overige dienstverlenende ctiviteiten op het geied vn inf Binckhorstln PVH olutions ecleureus Binckhorstln CQ nterntionl ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies Binckhorstln ye C Multiedi Mrkt en opinieonderzoekureus Binckhorstln Plie ccountncy & Belstingen Boekhoudkntoren Binckhorstln Bonus Medi dvisering op het geied vn infortietechnologie Binckhorstln Üer Blick Vriendenkringen op het geied vn cultuur, fnclus Binckhorstln De uperhelden Productie vn fils (geen televisiefils) Binckhorstln Portfolio Fotogrfie Fotogrfie Binckhorstln D.K. Cle etworks lektrotechnische ouwinstlltie Binckhorstln tudio Uerdutch Orgnistie dviesureus Binckhorstln Blue gle, prtner in ngeent & suppoorgnistie dviesureus Binckhorstln Posd ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies Binckhorstln Diel eprtie vn coputers en rndpprtuur Binckhorstln dvieskops ssurntietussenpersonen Binckhorstln Vruchtvlees Counictie en grfisch ontwerp Binckhorstln Muzus peur en ontwikkelingswerk op het geied v. de tsch Binckhorstln COCP rchitecten (geen interieurrchitecten) Binckhorstln yreorvel Weportls Binckhorstln chidt turl tone Broker Groothndel gespeciliseerd in overige ouwterilen Binckhorstln Het Verf L chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln MyOddCopny Vervrdiging vn y en sportkleding, kledingccessoire Binckhorstln onologic dvisering op het geied vn infortietechnologie Binckhorstln Vn esteren Fluck & Vn Lohuizen tichtingngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies Binckhorstln tylishedi Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln erting.nl ecleureus Binckhorstln nj Jnssen nterieur en ruitelijk ontwerp Binckhorstln Crol trtn grfisch ontwerp ecleureus Binckhorstln pers & tijnn Groothndel in cheische grondstoffen en cheicliën Binckhorstln utotique dvisering op het geied vn infortietechnologie Binckhorstln ir nnovtions ecleureus Binckhorstln Bureu Cnrd Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln Hindi Clen nterieurreiniging vn geouwen Binckhorstln tudio Booyse ecleureus Binckhorstln tudio Locust ecleureus Binckhorstln Mrlous de oode ndustrieel en productontwerp Binckhorstln Mrisk de Groot ecleureus Binckhorstln tudio otor Counictie en grfisch ontwerp Binckhorstln Wssink Dekker Mn. nd echn. Cons. BvBHndel in elektriciteit en in gs vi leidingen Binckhorstln Dorrith de oode ndustrieel en productontwerp Binckhorstln oos Koole Fotogrfie Fotogrfie Binckhorstln elke Dekker ecleureus Binckhorstln ony Medi chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln i vn Broekhuizen, eeldend kunstenr chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln Chris Krthus ndustrieel en productontwerp Binckhorstln Zeinstr Veereek rchitecten rchitecten (geen interieurrchitecten) Binckhorstln Mtthijs luiter chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln Jolnd Jnsen chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln oylz Den Hg B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie Binckhorstln Louisin tyle ndustrieel en productontwerp Binckhorstln Drie Dee Grphics ecleureus Binckhorstln v Hofn Fotogrfie Binckhorstln UC rchitects B.V. rchitecten (geen interieurrchitecten) Binckhorstln Ktie McGonigl Counictie en grfisch ontwerp Binckhorstln e nu thuis.nl ventctering Binckhorstln ogier Chng Fotogrfie Fotogrfie Binckhorstln Lruko ndustrieel en productontwerp Binckhorstln Petr vn rigt, nterieurrchitect nterieur en ruitelijk ontwerp Binckhorstln FysioGroep Hglnden Prktijken vn fysiotherpeuten Binckhorstln Wytze vn Mnsu Vervrdiging vn overige goederen n.e.g. Binckhorstln VnHecke.info ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies Binckhorstln iple Cretive olutions ecleureus Binckhorstln Lucky V Productie vn televisieprogr s Binckhorstln M.J.. Bijl chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln Prdice B.V. Overige recretie n.e.g.(geen jchthvens) Binckhorstln Usevine Overige dienstverlenende ctiviteiten op het geied vn inf Binckhorstln Bentvelzen/Bosch VV Beheer Overige dinistrtiekntoren Binckhorstln vn Duijvenoden Qulity Consultncy dvisering op het geied vn infortietechnologie Binckhorstln CB olutions Holding B.V. Prticuliere eveiliging Binckhorstln Bs ckernn Productie vn fils (geen televisiefils)

32 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B Binckhorstln Hoooked B.V. Groothndel in textielwren lgeeen ssortient Binckhorstln Hotzone olutions Overige specilistische zkelijke dienstverlening Binckhorstln OpMt producties Dienstverlening voor uitvoerende kunst Binckhorstln BK VJF HOOG Dienstverlening voor uitvoerende kunst Binckhorstln igs B.V. peur en ontwikkelingswerk, lndouw en visserij Binckhorstln prkkende vereelding ndustrieel en productontwerp Binckhorstln Wodn Brothers Gegevensverwerking, wehosting en nverwnte ctivitei Binckhorstln ewz Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln entfctory B.V. Groothndel in coputers, rndpprtuur en softwre Binckhorstln Key Merchndise B.V. Groothndel in overige consuentenrtikelen (non food) n Binckhorstln Or Munie Clothing ndustrieel en productontwerp Binckhorstln Deurwrderskntoor Den Hg B.V. Deurwrderskntoren Binckhorstln Michiel de Bruijn Chefs on our ventctering Binckhorstln Coptel Counictions Oy, the eth. BrnOverige dienstverlenende ctiviteiten op het geied vn inf Binckhorstln Clshy interntionl Detilh. vi postorder/internet in kleding en ode rtikelen Binckhorstln dviesureu d & espons Orgnistie dviesureus Binckhorstln Vlet P Dienstverlening voor vervoer over lnd Binckhorstln OrngeFruit nterctive Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln Pretog echtskundige dviesureus Binckhorstln B& Group Holdings (geen finnciële) Binckhorstln ickettic ederlnd B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln Go out B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre Binckhorstln Menshophere.co B.V. Detilh. vi postorder/internet in kleding en ode rtikelen Binckhorstln Florius npk & sselge Pkken, sorteren e.d. in loon Binckhorstln Coopertie lluico U chrijven en overige scheppende kunst Binckhorstln & nneing & Detchering Uitzendureus Binckhorstln dinistrtiekntoor onnich Boekhoudkntoren Binckhorstln xel Kunst Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen Binckhorstln CQ Develop B.V. ndustrieel en productontwerp Binckhorstln he Plyful Copny B.V. ecleureus Binckhorstln line H trnsitiengeent Orgnistie dviesureus c Mnweg Kinderdgverlijf de ter Kinderopvng c Mnweg Keukenkpioen Winkels in keukens c Mnweg nterntionl Cr Clening Pitlo B.V. Overige reiniging c Mnweg Zwennes nouwsttion Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos c Mnweg Het Koenehuis BV Winkels in keukens c Mnweg De Profs Verf Wnd&Woonidee Voorurg Winkels in verf, verfwren en ehng c Mnweg De Profs Verf, Wnd en Woonidee ijswijk Winkels in verf, verfwren en ehng c Mnweg neko Kwliteits Meuel Mtw B.V. Vervrdiging vn overige euels c Mnweg de Profs Winkels in verf, verfwren en ehng c Mnweg DVO utoedrijven B.V. Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos c Mnweg C.J. vn Vliet Cfetris, lunchroos, snckrs, eetkren e.d. c Mnweg exco Mnwg Benzinesttions c Mnweg HM Personenvervoer V Werkplts Openr vervoer innen steden c Mnweg lron Ctering BV Lok r Kntines en contrctctering c turnusstrt eprco ndstd BV Groothndel in overige oude terilen en fvlstoffen c turnusstrt B D LZ Crrosserieherstel c turnusstrt City Box Den Hg Binckhorst Opslg in distriutiecentr, overige opslg (niet in tnks) Cllerofriek d d turnusstrt U Hollndsche Wren Groothndel in gls, porselein en rdewerk d turnusstrt U Wielhouwer Brver nfortion echnology dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt u Méét Den Hg B.V. Overige specilistische zkelijke dienstverlening d turnusstrt rchitecten BV rchitecten (geen interieurrchitecten) d turnusstrt DD Bureu Vorgeving ecleureus d turnusstrt on ervice C B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt Vletti Ontwerp ecleureus d turnusstrt HLB B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt weg, Onderneing in Vor ecleureus d turnusstrt Boo Pckging ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies d turnusstrt Uq Design ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies d turnusstrt Brun[O] Un[O] tudi[o] ecleureus d turnusstrt rwich BC B.V. Beheer vn onroerend goed d turnusstrt HK Counictie Pulic reltionsureus d turnusstrt Winkwve Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt X L X Holding dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt Fenetre B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Counityplz dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt Greenstone Consultncy Opsporing d turnusstrt Hoe cdey Pulishers B.V. Mken en uitgeven vn geluidsopnen d turnusstrt ekst en Verhl chrijven en overige scheppende kunst d turnusstrt tudio Bufflo ecleureus d turnusstrt Crossrkpictures B.V. Productie vn fils (geen televisiefils) d turnusstrt BOLD nteri Professionls & xecutive erreidseiddeling d turnusstrt Worth Wedevelopent B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Foto Zoo B.V. Fotogrfie

33 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B d turnusstrt Meet Orgnistie dviesureus d turnusstrt F OLHOO U, DV & Onterieurrchitecten d turnusstrt Yourdesigner Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Betiche Groothndel in ehng d turnusstrt Gh Ctering B.V. ventctering d turnusstrt Vn der Zee portinnov ecleureus d turnusstrt LuvDun ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies d turnusstrt Mgtre B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt ygron erious Ging dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt Merge Medi B.V. ecleureus d turnusstrt Het Bureu vn intnicols Mrkt en opinieonderzoekureus d turnusstrt. vn Pelen Beheer B.V. Holdings (geen finnciële) d turnusstrt HK Counictie Mrkt en opinieonderzoekureus d turnusstrt ipulse B.V. Mrkt en opinieonderzoekureus d turnusstrt Wlvis & Mosns B.V. ecleureus d turnusstrt Front rding Groothndel in wtersportrtikelen d turnusstrt Content trtegy B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt Just Wlk B.V. dvisering op het geied vn ngeent en edrijfsvoeri d turnusstrt Dirk holenr h.o.d.n. Ge Kingdo shop Detilh. vi postorder/internet in kleding en ode rtikelen d turnusstrt Dutch Girffe B.V. Lese vn niet finnciële iteriële ctiv d turnusstrt extceter ndustrieel en productontwerp d turnusstrt Winkwves B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt GM topdel zkelijk Mrkt en opinieonderzoekureus d turnusstrt Firhouse Weportls d turnusstrt ederlndsche Prticiptie xchnge Weportls d turnusstrt Peers Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt ed Fctory Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Buro de Peper Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Four ict B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt Mtsch. vn Proosdij & Koster rchitectuurrchitecten (geen interieurrchitecten) d turnusstrt Cretors Dock B.V. ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies d turnusstrt nthere V.O.F. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt open B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt de nrichting nterieurrchitecten d turnusstrt tionl Direct B.V. Mrkt en opinieonderzoekureus d turnusstrt rchitectuurstudio Kristel rchitecten (geen interieurrchitecten) d turnusstrt HO e Orgnistie dviesureus d turnusstrt dyfly.co B.V. Weportls d turnusstrt Pldin tudios Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Brndies B.V. Lese vn niet finnciële iteriële ctiv d turnusstrt GG nterntionl B.V. Groothndel in overige consuentenrtikelen (non food) n d turnusstrt o Bey Mngeent B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt Zonc B.V. Finnciële holdings d turnusstrt pele.nl Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Logi Medi B.V. Lese vn niet finnciële iteriële ctiv d turnusstrt Moet Ges B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt exist B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt tudio Jeu, Vor en Functie ecleureus d turnusstrt Lonc B.V. Vervrdiging vn overige euels d turnusstrt Puur Design Producties B.V. Dienstverlening voor uitvoerende kunst d turnusstrt More hn Bules Orgniseren vn sporteveneenten d turnusstrt dd Ontwerpers B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt Devote ederlnd B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt Kruit B.V. ecleureus d turnusstrt ugène de Leeuw Grphic Designer BO ecleureus d turnusstrt Concrete Cses B.V. Vervrdiging vn koffers, tssen e.d. d turnusstrt ieuw Visie B.V. dinistrtiekntoren voor ndelen en oligties d turnusstrt Dynit B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt rt Work pot Orgnistie dviesureus d turnusstrt MilWriter Developent B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre d turnusstrt Greenint B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie d turnusstrt LB X B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt nho nterntionl B.V. Orgnistie dviesureus d turnusstrt Coöp. Ver. olr Green Point Cf Den HOverige elngenehrtiging n.e.g. d e uiten esteingsplngeied e Binckhorstln Mcdonlds's esturnt esturnts e Binckhorstln VZB Vstgoed B.V. Beheer vn onroerend goed e Binckhorstln ssentil Blnce Overige predische prktijken (geen fysiotherpie, psych e Binckhorstln MDYL Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre e Binckhorstln B HD B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre e Binckhorstln B Privzorg Hglnden huiszorg e Binckhorstln Multirent Den Hg Verhuur vn personenuto s en lichte edrijfsuto s e Binckhorstln Motorhuis Den Hg Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln Belcr Clening B.V. Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos e Binckhorstln BP sttion 'Binckhorstln' Benzinesttions

34 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B e Binckhorstln D Medicl BV Beheer vn coputerfciliteiten e Binckhorstln erph Consultncy Finnce B.V. Uitleenureus e Binckhorstln Cdtec engineering ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies e Binckhorstln Overdevest dviseurs ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies e Binckhorstln DigiewsPress B.V. Groothndel in chines voor de grfische industrie e Binckhorstln Find Professionls Uitleenureus e Binckhorstln Perfect Potentils V.O.F. Uitleenureus e Binckhorstln CityZooer Weportls e Binckhorstln WOP B.V. Overige specilistische zkelijke dienstverlening e Binckhorstln De Lunchoxx Cfetris, lunchroos, snckrs, eetkren e.d. e Binckhorstln tg de Heilped enwerkingsschool Zok pecil onderwijs in expertisecentr e Binckhorstln striu telecoiniction servises Drdgeonden telecounictie e Binckhorstln Megplz trlight Dnsscholen e Binckhorstln Crglss den Hg Binckhorst eprtie vn specifieke uto onderdelen e Binckhorstln Ponteyer den Hg Groothndel in hout en pltteril e Binckhorstln Fro toc Fotogrfie e Binckhorstln Krwei den Hg BV Bouwrkten, ndere winkels in ouwterilen lgeee e Binckhorstln llysiu nterieur en ruitelijk ontwerp e Binckhorstln XL Fcilities Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre e Binckhorstln Prdis Cfetris, lunchroos, snckrs, eetkren e.d. e Binckhorstln Mitch's Occsion Center Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln Berkhout uikerspin Cfetris, lunchroos, snckrs, eetkren e.d. e Binckhorstln Koortje Boortje lektrotechnische ouwinstlltie e Binckhorstln Gerritse Jzerwren Den Hg Brinckhorstln Winkels in ijzerwren en gereedschppen e Binckhorstln Cre chdeservice Den Hg Binckhorst Crrosserieherstel e Binckhorstln Hgse Fijnhouthndel BV Groothndel in hout en pltteril e Binckhorstln Dylns Cr Center Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln Jchtwerf de Hs Bouw vn sport en recretievrtuigen e Binckhorstln oeiver de Lk oei, kno, zeil en surfsport e.d. e Binckhorstln De Grff Projekten lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Binckhorstln esponcis B.V. Hndel in dvertentieruite en tijd e Binckhorstln nneersedr. J J vn trlen lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Binckhorstln B nneersedrijf chouten ederlnd lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Binckhorstln B C. chouten choonkservice nterieurreiniging vn geouwen e Binckhorstln C Boe nterntionl B.V. Groothndel in oeken, tijdschriften en overig drukwerk e Binckhorstln F ickholt Uw Bnketspecilist Vervrdiging vn rood en vers nketkkerswerk e Binckhorstln G chttechniek Vervrdiging vn chines voor de productie vn v&g. e Binckhorstln J utohndel Jko B.V. Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln B xpoplus B.V. Groothndel in voedings en genotiddelen lgeeen ss. e Binckhorstln Letterop ecleureus e Binckhorstln F dinistrtiekntoor esultt Kinderopvng e Binckhorstln F Copny Cr Clening B.V. i.o. Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos e Binckhorstln F Green B.V. i.o. Uitzendureus e Binckhorstln Medirkt den Hg fhl Goederen Overige specilistische zkelijke dienstverlening e Binckhorstln nstlltieureu nstlltie vn verwrings en luchtehndelingspprtu e Binckhorstln Benfix Crrosserieherstel e Binckhorstln B utoedrijf Mondil Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln C eklevisie ecleureus e Binckhorstln D utoedrijf... Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln utoprof Deontge & Montge Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos e Binckhorstln F Vernn Holding B.V. Finnciële holdings e Binckhorstln G tr x Vervoer per txi e Binckhorstln K Groen Fotopnelen Lijsten Opplkservice Vervrdiging vn overige rtikelen vn hout e Binckhorstln & Ctering en Prtyservice ventctering e Binckhorstln hierry's Plce cheveningen B.V. Kntines en contrctctering e Binckhorstln B creenhouse B.V. Hndelseiddeling gespeciliseerd in overige goederen e Binckhorstln C uto Veloce Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln H utootive Binckhorst Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln K lpvoorlichters xpeditie B.V. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) e Binckhorstln J vd Gg BV Loodgietersedrijf 'Loodgieters en fitterswerk; instlltie vn snitir' e Binckhorstln puigroep BV dinistrtiekntoren voor ndelen en oligties e Binckhorstln chilles Brndstoffen Mtschppij B.V. Benzinesttions e Binckhorstln uropcr utoverhuur BV Opertionl lese v. personenuto s en lichte edrijfsuto s e Binckhorstln chilles utolese BV Opertionl lese v. personenuto s en lichte edrijfsuto s e Binckhorstln Centrl Kntoor Hww Zorg huiszorg e Binckhorstln HWW huiszorg huiszorg e Binckhorstln ell en tutterhei Keukenrch BV Winkels in keukens e Binckhorstln Hertz utooielen ederlnd BV Verhuur vn personenuto s en lichte edrijfsuto s e Binckhorstln dviesuro voor Deler utotisering B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie e Binckhorstln utobinck Holding V Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln ickords Winkels in sportrtikelen (geen wtersport) e Binckhorstln Kringloop Hollnd Winkels in tweedehnds goederen (geen kleding) e Binckhorstln B BV xpertiseureu d Overige specilistische zkelijke dienstverlening e Binckhorstln B Ornge B.V. dvisering op het geied vn infortietechnologie e Binckhorstln Moii Point Medi B.V. Hndelseiddeling in chines, technische enodigdhede e Binckhorstln Köhler utoverhuur B.V. Verhuur vn personenuto s en lichte edrijfsuto s

35 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B e Binckhorstln J de oode en Zn utoedrijf Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln Pitlo nterntionl Cr Clening B.V. Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos e Binckhorstln utooieledrijf Lieuw On Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Binckhorstln Dyckerhoff Bsl Betonortel egio West Vervrdiging vn stortklre eton e Binckhorstln DeltHge B.V. Overige drukkerijen n.e.g. e Binckhorstln lron Ctering BV Lok r Kntines en contrctctering e Binckhorstln Dn Petroleu etherlnds B.V. Dienstverlening voor de winning vn rdolie en rdgs e Cstorstrt Profile yrecenter Blok Bndenserviceedrijven e Cstorstrt rty hings ecleureus e Grote Beerstrt cs tte nd Locl olutions Prticuliere eveiliging e Grote Beerstrt DutchWolf ngenieurs en overig technisch ontwerp en dvies e Grote Beerstrt Bouwindex B.V. lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Grote Beerstrt uys Hndelsvereniging B.V. Groothndel in kntoorchines (geen coputers) e Junostrt utoonteur reidseiddeling e Junostrt Mison Kelder BV Vervrdiging vn rood en vers nketkkerswerk e Jupiterkde Westerduin & Hoogenhout nterieurouw e Jupiterkde tichting esthetic tudio Productie vn fils (geen televisiefils) e Jupiterkde echnische Unie BV Groothndel in snitire rtikelen en instlltieteri e Jupiterkde D Workx Mterieelverhuur B.V. Verhuur en lese vn chines en instllties voor de ouw e Jupiterkde Msterte VB Groep Winkels in ijzerwren en gereedschppen e Jupiterkde Hydro Perslucht echniek BV Groothndel in verrndingsotoren, popen en copres e Jupiterkde Blflex Benelux B.V. Groothndel in elektronische en telecounictiepprtu e Jupiterkde urg Voiture Clssique Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Jupiterkde uincentru Jupiter VOF Winkels in loeen en plnten, zden en tuinenodigdhed e Jupiterkde Colet uinnleg trtenken e Jupiterkde utoedrijf Henk Krouwel Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Mnplein KP B.V. Overige telecounictie e Mnplein Cristin Mrtins chrijven en overige scheppende kunst e Mnplein KP B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre e Mnplein Z etherlnds B.V. Vervrdiging vn elektronische coponenten e Mnplein ech Mhindr Liited Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre e Mnplein KP B.V. Drdgeonden telecounictie e Mnplein KP p Overige telecounictie e Mnplein Persoonlijke Verkoop Zkelijke Mrkt B.V. Overige telecounictie e Mnplein KP B.V. Overige telecounictie e Mnplein KP B.V. Overige telecounictie e Mnplein Genet B.V. Ontwikkelen, produceren en uitgeven vn softwre e Mnplein KP B.V. Overige telecounictie e Mnplein KP B.V. Overige telecounictie e Mnplein KP B.V. Overige telecounictie e Mnweg nterntionl Criinl Court xtrterritorile orgnisties en lichen e Mnweg urojust xtrterritorile orgnisties en lichen e Melkwegstrt Grge G Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Melkwegstrt B Bewr utogrge Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Melkwegstrt Jil Grge Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Melkwegstrt Onderhoudsedrijf O.. lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Melkwegstrt erpo Dieren en plntentuinen, kinderoerderijen e Melkwegstrt Lenn Dienstverlening voor uitvoerende kunst e Melkwegstrt gro & ndustril ervices Groothndel in edische en tndheelkundige instruenten e Melkwegstrt Crline Crrosserieherstel e Mercuriusweg olon dvocten B.V. dvoctenkntoren e Mercuriusweg rde uto Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Mercuriusweg ternent BV Verhuur vn personenuto s en lichte edrijfsuto s e Mercuriusweg tg d V rritge Metlnijverheid Beroepsorgnisties e Mercuriusweg Geelkerken Linskens dvocten dvoctenkntoren e Mercuriusweg uto Hgstd B.V. Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Mercuriusweg utoschdehuis Crrosserieherstel e Mercuriusweg dvoctenprktijk r. C.M.. Verhegh B.V. dvoctenkntoren e Mercuriusweg Dutch Driver olutions B.V. Openr interlokl personenvervoer over de weg e Mercuriusweg BV lgeene ederlndse Drukkerij OndernOverige drukkerijen n.e.g. e Polluxstrt Wieger Hoogendorp Productions Beoefening vn podiukunst e Polluxstrt Vincent vn der Le Producties Productie vn televisieprogr s e Polluxstrt Pollux utooielen Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e egulusweg KP B.V. Overige telecounictie e egulusweg KP B.V. Overige telecounictie e egulusweg KP B.V. Overige telecounictie e egulusweg KP B.V. Overige telecounictie e turnusstrt KP B.V. Overige telecounictie e turnusstrt Verffriek H. de Vos en Zonen B.V. Vervrdiging vn verf, vernis e.d., drukinkt en stiek e turnusstrt chouten chrijven en overige scheppende kunst e turnusstrt Zucc B.V. Vervrdiging vn edrijfseuels e turnusstrt Het tionle oneel Dienstverlening voor uitvoerende kunst e turnusstrt Brr Vos nterieurrchitecten e turnusstrt Dvid Gljrd Fotogrfie e turnusstrt tudio Genne ndustrieel en productontwerp e turnusstrt lootweg D M ndustrieel en productontwerp

36 Binckhorst oord en Mnweg Besteinstrtlng huisnr huislt n B e turnusstrt iddo de uiter ndustrieel en productontwerp e turnusstrt Lis vn Boel chrijven en overige scheppende kunst e turnusstrt Joost ieuwenurg Kunst en Kunstondersteuchrijven en overige scheppende kunst e turnusstrt Floris Kyk Beoefening vn podiukunst e turnusstrt W MP Counictie en grfisch ontwerp e turnusstrt Hrting Bnk Den Hg Groothndel in edische en tndheelkundige instruenten e t. Brrweg Leger des Heils (Directie & DienstencentruMtschppelijk opvng et overnchting e t. Brrweg tg K Begrfpltsen Cretori, orturi en egrfpltsen e Vestweg P Dkwerk Onderhoud & ecurity Dkdekken en ouwen vn dkconstructies e Vestweg Brn's Groothndel Groothndel in ovenkleding e Wegstrt ge Building ecleureus e Wegstrt Pocketreder B.V. Hndelseiddeling gespeciliseerd in overige goederen e Wegstrt De Hgsche Glshndel BV Groothndel in vlkgls e Wegstrt Co's Cr Center (C.C.C.) Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Wegstrt GM & Dtcenter Groothndel in elektronische en telecounictiepprtu e Wegstrt uropower B.V. Orgnistie dviesureus e Wegstrt Kleki ederlnd B.V. Groothndel in ouwterilen lgeeen ssortient e Wegstrt Drnkenhndel Drio xpress Groothndel in drnken (geen zuivel) e Wegstrt uto en Grgeedrijf h.g. Brouwer Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Wegstrt Hizki vn Krlingen BV Verhuisvervoer e Wegstrt Vn Mrseveen Hndelsonderneing Groothndel in werkkleding e Wegstrt BV Bouwedrijf Breuelhof lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Wegstrt.J. Mout lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Wegstrt Prtycentru un Plce B.V. esturnts e Zonweg Kon PG Post Business Point n. Uur tionle post et universele dienstverplichting e Zonweg Bouwt den Hg Binckhorst Groothndel in ouwterilen lgeeen ssortient e Zonweg Boels Verhuur Den Hg Verhuur en lese vn overige chines en werktuigen e Zonweg De Zwrt Den Hg Groothndel in ouwterilen lgeeen ssortient e Zonweg G.H. Knijnenurg Holding B.V. ecleureus e Zonweg Lrhoven Design ecleureus e Zonweg egelzetedrijf De oe & Krel fwerking vn vloeren en wnden e Zonweg Vuurrood B.V. Bedrijfsopleiding en trining e Zonweg Betonorteledrijven Ceentouw B.V. Vervrdiging vn stortklre eton e Zonweg Fortress C Distriution Groothndel in coputers, rndpprtuur en softwre e Zonweg BeeDirect B.V. Vervrdiging vn elektronische coponenten e Zonweg eicon B.V. Groothndel in elektronische en telecounictiepprtu e Zonweg Binckhorst Vuurwerk Winkels gespeciliseerd in overige rtikelen n.e.g. e Zonweg Criolnd Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Zonweg BM nfrconsult B.V. lgeene urgerlijke en utiliteitsouw e Zonweg BM Wegen egio West Wegenouw e Zonweg Hgse sfltcentrle (Hc) BV Groothndel gespeciliseerd in overige ouwterilen e Zonweg uto nter ervice Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Zonweg VOF Boln Motoren Detilhndel in en reprtie vn otorfietsen, onderdelen e Zonweg Meg Crs den Hg BV Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Zonweg utoedrijf de esidentie B.V. Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Zonweg xi hed Vervoer per txi e Zonweg xi Centrle Lk Overige specilistische zkelijke dienstverlening e Zonweg xi ijnlnder Vervoer per txi e Zonweg Leonrd VndeVen chrijven en overige scheppende kunst e Zonweg Cr Center. Dun Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos e Zonweg Grge Buv Overige gespeciliseerde reprtie en slepen vn utos e Zonweg utoedrijf Huro Hndel in en reprtie vn personenutos en edrijfsutos iriusstrt Onursl B.V. Groothndel in ferroetlen en hlffrikten

37 Bijlge:. Plnkrt

38 c M C K L d c V MU CH BO K r t/ n t/ t/ p t/ n t/ l r k d c d e c k k MU V s q n k t r p l B j g e CH c O h f d c d e c c d K d t/ l t/ t/ t/ t/ y t x n s h g t t/ - t/ t/ t/ d t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ g e c f d e c d- d t/ t/ t/ e c d t/ t/ t/ f t/ t/ t/ t/ t/ t/ e t/ e d d t/ t/ c t/ d t/ t/ t/ c t/ t/ c t/ d t/ t/ t/ t/ e e t/ d t/ d t/ c t/ t/ t/ d t/ e e t/ f t/ t/ t/ t/ c t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ f t/ g t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ c c t/ c D L M LUW c c c t/ g t/ h c d d d p t/ e d c r t/ q s t/ t/ t/ g t/ t/ c L c c MW D c W GP c c t t/ CHLO D BO UBO t/ n t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ PL JW JK t/ t/ c t/ j t/ k c c c d g e c f d t/ g e c t/ f d d h t/ j j t/ c d t/ t/ t/ t/ s i w f r v l q k e d c e k d - - t/ t/ c d s / t p t/ f c t/ c t/ d e d L L U Z L Q M D L.MO..BPFBinckoord-CO K File H L K K LD G L G B B W PO W W JK D M D JK D Dtu - Fort Gewijzigd OYFJ Getekend -- O W J W J Dtu D K LD M JF O PO D D c g h g f e h f c h f c i d g i e g d t/ t / c h / t t/ c f g c c j O O / t c / t d L W L / t e t/ p t n / / t e e c k k d p h r t/ j t W G L G L V V UW c t L t/ d e c O H K C d e c B t/ UW t/ U P M D c c d LL K d e e f f g h j s i w k t/ t t/ j M t/ h f d g e c L U UD UW t r n l j Q O M L D s p k L P h f d HO G g e c V M C ZU u s p k V G t r n l j h f d g e c c c D D K LD K LD PO PO D D O O L O O B B D UW G L O W O C K M M D G H JO G O G BO L G W c c d L W JK c O JK H W J W J K G C t/ W B d t/ c U L G G D d d U W W G K LD t/ e c G K L G K O PO f f D W BO L D D c t/ g c K LD O h h W M V PO O D t/ O t/ c d d M O t/ t/ e L U UD L M f f O O G c t/ g O O h h K K D O D ZU t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ Q O O C G O U W t/ c t/ t/ JK W U M J M G P D M L M O D K G D O O K C G KH M O D C B K W t/ M L O B L V H O B (sv-vi) M D d K OU D D K J J F G K O K L W H D V W O O H GD- KH B t/ C B L P O f rug (r) B HO W C K B D G t C t/ / t t/ t/ t/ K L s i t/ G d c t G d c c d e V F O G H W JK V Y M O L GD- W J t O M M O M D C O s i V D V e B V-V H U C (sv-vi) O t/ L t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ / t t/ U P c B L t/ X L G O B K L C J g J P K L P M B L L L F F t K L H O O t/ V d c d c G t/ t/ t/ t/ t/ t/ : M chl M Gecontroleerd Gecontroleerd L U V O G c d e d J V D H J D c D K O O L K O B W c Concept ontwerp Dienst tedelijke Ontwikkeling L U V O G J UP KD M Besteingspln Binckhorst oord G Geeente Den Hg L V U H PL L H JD D J L ZP LO D L Y C W P KL c W L V t - d - f M CKL U G d c L K e - W L P HO C G CH B CK l L K c / c t W L K D Z U O P H UPL G W L G HL C W L ZP U O H G H C B K C - Y L B M CH B CK GD- L G L H C (dhp) O JU V- f f j j (-vl) g g LD PO D O O G ZU D K K L h h L P HO C d d B e e c c L P L G L H C W GD- W GD- O Y L K t/ e t/ t/ t/ t/ t/ t/ d D D K K L W K L t/ t/ c t/ t/ t/ t/ P M O P t/ t/ t/ t/ t/ z u p j t/ L P D D M h f d D K K L D P H C t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ V- U U U U G W K L L P t/ D K U U Q U C G G W W M V- G W L P G e c e c d c D K D U O G t/ h D K H W L OO P t/ G W U U C M D K D U O G d c W ZO KO V Z P K W U L g d c t/ W t/ G W U U C M V W M D M M t/ B G U LU W X U LL PO G B (r) t / (dhp) O G G G W U U C M GD- W (dhp) B f t/ O O B GD- K O H L P V O H C OM VL PL t/ t/ ouwvlk W B B. O G O O L L O M t/ t/ H L P L K V W H G L (dhp) O LU P K D B GD- B W W M KO O K O B GD- K O B O (dhp) O U L P B Bouwvlk verkooppunt otorrndstoffen et lpg uitgesloten (dhp) L P L V K GD- (-vl) D K HOFW J CK c L O O P g t/ (sv-vi) t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ / t l M K D k GD- specifieke vor vn verkeer - viduct W V j V-HO verkooppunt otorrndstoffen et lpg g B (sv-vi) e W Z c (sh-ki) V-V f c h d (dhp) d V-HO specifieke vor vn horec - kiosk C H P M GD- (sh-ki) (sv-vi) W GD- detilhndel perifeer (dhp) (vl) W C (vl) K D M d K V W GD- c c j h D K G V-HO B B G L P P c Functienduidingen D K G k g f V-HO B (sv-vi) C K H O L (sv-vi) P c c d V-HO G B B veiligheidszone - lpg d (sv-vi) e c c W GD- U H Geiedsnduidingen e c Wonen Verkeer - trt V- Verkeer - Verlijfsstrt V-V V-V B W V-V W V-V Wter W CHKWG W D K G Z D K G d e c c c d t/ c t/ P L J Verkeer - ilverkeer d V-V c Verkeer - Hoofdverkeersweg V-HO V D K L Geengd - C L GD- LD H C K M L L V L Geengd - GD- M Bedrijf j g e D K K H C h f d c t/ L J t/ U W t/ t/ VLD G L GV Geengd - W GD- W B C U D V K H C D K K H C Besteingen Plngeiedgrens L t/ t/ G Plngeied Z W K H C L M c t/ t/ t/ t/ t/ t/

39 Bijlge:. xterne veiligheidsonderzoek p otterdsen

40 M otterdsen: xterne veiligheid en tunnelveiligheid chtergronddocuent projectnr. revisie. ei uteur(s) M. Beters Opdrchtgever Geeente Den Hg Geeente Leidschend-Voorurg Geeente ijswijk dtu vrijgve eschrijving revisie. goedkeuring vrijgve Mei Definitief Drs.. rtz M. de Jonge

41 Colofon Projectgroep estnde uit: M. Beters M. de Jonge ekstijdrgen: Fotogrfie: Vorgeving: Dtu vn uitgve: ei Contctdres: Monitorweg BK lere Postus lere td Copyright ngenieursureu Ornjewoud iets uit deze uitgve g worden verveelvoudigd en/of openr worden gekt door iddel vn druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dn ook, zonder schriftelijke toesteing vn de uteurs.

42 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. nhoud nleiding.... nleiding.... eferentiesitutie en plnsitutie.... Voorgeschiedenis.... Doel vn het onderzoek.... Leeswijzer... Beleidskder.... xterne veiligheid..... Begripsepling..... Beleidskder.... unnelveiligheid..... Begripsepling..... Beleidskder... cope vn het onderzoek.... xterne veiligheid..... isicovolle inrichtingen..... rnsport gevrlijke stoffen over de weg..... rnsport gevrlijke stoffen uisleidingen..... Conclusie: relevnte risicoronnen..... Conclusie: verntwoordingsplicht.... unnelveiligheid... Beoordelingskder.... Wt wordt eoordeeld?.... Beoordelingscriteri..... Beoordelingscriteriu pltsgeonden risico en groepsrisico..... Beoordelingscriteriu zelfredzheid..... Beoordelingscriteriu estrijdrheid..... Beoordelingscriteriu tunnelveiligheid... Huidige situtie en utonoe ontwikkeling.... Pltsgeonden risico..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen.... Groepsrisico..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen.... Zelfredzheid..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen.... Bestrijdrheid..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen..... Bereikrheid op groter niveu.... unnelveiligheid... lz. ld vn

43 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. ffecteschrijving.... Pltsgeonden risico..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen..... Conclusie P.... Groepsrisico..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen..... Conclusie G.... Zelfredzheid..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen..... Conclusie zelfredzheid.... Bestrijdrheid..... Vervoer over de weg..... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen..... Conclusie estrijdrheid.... unnelveiligheid..... Persoonlijk risico en groepsrisico..... cenrionlyse..... Conclusie tunnelveiligheid... ffecteoordeling.... Mitigerende tregelen.... Knsen... Bronnen... Bijlge Bijlge Bijlge Bijlge V Berekening pltsgeonden risicocontour Uitgngspunten en resultten Q dvies Coissie unnelveiligheid unnelveiligheidspln ld vn

44 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. nleiding. nleiding Het project otterdsen etreft de nleg vn een nieuwe verindingsweg tussen de en en de Centrle Zone vn Den Hg. Het project otterdsen is gelegen in de geeenten Den Hg, ijswijk en Leidschend-Voorurg en is edoeld o de Hgse regio eter ereikr te ken voor utoverkeer. utooilisten kunnen n de relistie vn de otterdsen geruik ken vn een extr verinding tussen de, en het centru vn Den Hg. Dit iedt een lterntief voor huidige routes door Leidschend-Voorurg, ijswijk of de Utrechtsen (). Figuur.: trcé otterdsen en de pooroogweg (gelegen nst Utrechtsen) ld vn

45 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. xterne veiligheid en tunnelveiligheid Bij het the externe veiligheid gt het o de risico s die ontstn ij de opslg of het trnsport vn gevrlijke stoffen. xterne veiligheid heeft etrekking op situties wr een ongevl kn pltsvinden et gevrlijke stoffen (en een ongevl ls gevolg vn vliegtuigen op of nij luchthvens), wrdoor ensen die verder niets et de risicodrgende ctiviteit te ken heen - o het leven zouden kunnen koen. Hiervoor wordt eestl uitgegn vn het egrip risico, ls cointie vn kns en effect. Odt trnsport vn gevrlijke stoffen over de otterdsen wordt toegestn (in de huidige situtie op de Binchorstln n ontheffing) en in de toekost de weg onderdeel gt uitken vn de routering gevrlijke stoffen in Den Hg, dient n het the externe veiligheid in het M ndcht esteed te worden. en ijzonder spect ten nzien vn (externe) veiligheid is de nwezigheid vn een tunnel in het trcé. Voor de veiligheid vn de tunnel gelden nvullende eisen ten opzichte vn norle wegen, welke zijn opgenoen in een tunnelveiligheidspln. enslotte lopen twee hogedruk rdgsleidingen door het plngeied. Deze leidingen dienen ij de nleg vn de otterdsen verlegd te worden. Hierdoor kunnen de risico s ten gevolge vn deze leidingen ook wijzigen.. eferentiesitutie en plnsitutie Bij de plnvoring vn de otterdsen wordt uitgegn vn de situtie in het jr. Dit wordt de referentiesitutie genoed. n de referentiesitutie wordt er vnuit gegn dt lle ruitelijke plnnen in de ogeving vn de otterdsen, wrover reeds concrete esluitvoring heeft pltsgevonden, gereliseerd zijn. Dit et uitzondering vn de otterdsen zelf en de verinding tussen de egulusweg en de Binckhorstln in zijn definitieve vor, de pooroogweg. De tijdelijke verinding vn de egulusweg en de Binckhorstln: wel onderdeel vn de referentie n de tijdelijke situtie wordt de egulusweg verlengd en ngesloten op de Mercuriusweg (dit wordt de Verlengde egulusweg genoed). De Verlengde egulusweg is noodzkelijk o de Binckhorst te ontsluiten tijdens de ouw vn de tunnel. Het tijdelijke trcé vn de Verlengde egulusweg (wt ls tijdelijk lterntief voor de Binckhorstln wordt ngelegd) is l vstgelegd in het esteingspln ieuw Binckhorst-Zuid. De definitieve verinding vn de egulusweg op de Binckhorstln: geen onderdeel vn de referentie De nsluiting vn de egulusweg op de Binckhorstln in zijn definitieve vor geeurt niet eer vi de Mercuriusweg. n de Voorkeursvrint wordt de egulusweg verder verlengd lngs het spoor o ter hoogte vn de Plutostrt et een -splitsing n te sluiten op de Binckhorstln. De definitieve verinding tussen de egulusweg en de Binckhorstln (dit wordt dn de pooroogweg),is sen et de otterdsen onderdeel vn de voorgenoen ctiviteit. ld vn

46 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Voorgeschiedenis Voorgeschiedenis n het M voor het rekvliettrcé (DHV, ) is een onderzoek externe veiligheid en tunnelveiligheid uitgevoerd. Het spect externe veiligheid is drij eoordeeld op het pltsgeonden risico en groepsrisico vn het trcé zelf. Voor geen vn de trcés ws sprke vn een overschrijding vn de grenswrde voor het pltsgeonden risico. Hieree scoorden de lterntieven gelijk n de referentiesitutie. Het spect tunnelveiligheid is eoordeeld iddels een (ongevls)scenrio-nlyse. Voor de eoordeling vn de verschillende lterntieven op de ongevlscenrio s zijn de volgende drie criteri geruikt: kns, zelfredzheid en hulpverlening. r werden scenrio s ekeken: eenzijdig ongevl, uitstroo vn gevrlijk gs n otsing op file, rnd in vrchtuto n otsing en inundtie (wter in de tunnel ten gevolge vn lekkge of flinke regenui). Bij lle lterntieven (et uitzondering vn het Cointielterntief) wren nvullende veiligheidstregelen nodig. Het tdsgewest Hglnden heeft op grond vn het onderzoek in het M gekozen voor de oordelijke Boortunnel. n het kder vn het rechteringsdocuent zijn geen nvullende onderzoeken uitgevoerd voor externe veiligheid en tunnelveiligheid. n dit rechteringsdocuent is een Voorkeursvrint voor de otterdsen epld, estnde uit de voorkeursoplossing voor de nsluiting op knooppunt Ypenurg en de inpssing in de Vlietzone (+ eter), de oortunnel en de voorkeursoplossing voor de nsluiting op de Centruring. de onderzoeken voor het M rekvliettrcé zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd die etrekking heen op externe veiligheid en tunnelveiligheid, te weten: DHV,. Verkeerscijfers gevrlijke stoffentrnsport otterdsen. Meo MO-F; Geeente Den Hg, Dienst tdseheer,. unnel otterdsen, unnelveiligheidspln. Deze onderzoeken dienen ls input voor de eschouwing vn externe veiligheid en tunnelveiligheid in dit M en onderliggend esteingspln. Zij geven echter geen volledig eeld voor deze the s wrdoor de noodzk estt o deze infortie te undelen en uit te reiden in de rest vn dit docuent. Het rpport vn DHV gt in op de verwchte ntllen gevrlijke stoffen die over het trcé otterdsen vervoerd worden. n de hnd vn in de ogeving nwezige tnksttions en de kortst ogelijke evoorrdingsroute is een inschtting gekt vn hoeveel tnkwgens et gevrlijke stoffen geruik zullen ken vn de otterdsen. Deze infortie is geruikt ij de effecteschrijving vn de otterdsen. Het tunnelveiligheidspln vn de geeente Den Hg vort de uitwerking vn het spect tunnelveiligheid en kt deel uit vn de plnologische esluitvoring. Dit rpport is getoetst door de Coissie unnelveiligheid. Voor de eoordeling vn het spect tunnelveiligheid in dit M is geput uit deze rpportge. Het rpport vn DHV gt in op de verwchte ntllen gevrlijke stoffen die over het trcé otterdsen vervoerd worden. n de hnd vn in de ogeving nwezige tnksttions en de kortst ogelijke evoorrdingsroute is een inschtting gekt vn hoeveel tnkwgens et gevrlijke stoffen geruik zullen ken vn de otterdsen. Dit is infortie die geruikt wordt ij de effecteschrijving vn de otterdsen. ld vn

47 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Doel vn het onderzoek Dit onderzoek externe veiligheid is in het kder vn de.e.r.-procedure uitgevoerd en dient tegelijkertijd ls ruitelijke onderouwing voor het esteingspln. Onderdeel vn dit onderzoek vort dus zowel de.e.r.-eoordeling ls keuzes die gekt worden voor het esteingspln.. Leeswijzer Het chtergronddocuent is ls volgt opgeouwd: n hoofdstuk wordt ingegn op de relevnte eleidskders en egrippen; n hoofdstuk wordt de scope vn het onderzoek epld; n hoofdstuk is het eoordelingskder opgenoen wrin een toelichting wordt gegeven op de verschillende eoordelingscriteri; n hoofdstuk is de situtie et etrekking tot de eoordelingscriteri in de huidige situtie eschreven; n hoofdstuk vindt de effecteschrijving plts et etrekking tot de eoordelingscriteri; n hoofdstuk zijn conclusie getrokken en wordt de effecteoordeling toegelicht; n hoofdstuk zijn de geruikte ronnen weergegeven. ld vn

48 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Beleidskder n dit hoofdstuk gn we in op de chtergrond vn externe veiligheid. llereerst gn we in op de egrippen pltsgeonden risico en groepsrisico, welke de sis voren vn het externeveiligheidseleid. Vervolgens espreken we de juridische chtergrond.. xterne veiligheid.. Begripsepling xterne veiligheid eschrijft de risico's die ontstn ls gevolg vn opslg of hndelingen et gevrlijke stoffen. Dit kn etrekking heen op inrichtingen (edrijven) of trnsportroutes. Op eide ctegorieën is verschillende wet- en regelgeving vn toepssing. Binnen het eleidskder voor externe veiligheid stn twee kernegrippen centrl: het pltsgeonden risico en het groepsrisico. Hoewel eide egrippen onderlinge senhng vertonen zijn er elngrijke verschillen. Hieronder worden eide egrippen verder uitgewerkt.... Pltsgeonden risico en groepsrisico Het pltsgeonden risico (P) geeft de kns, op een eplde plts, o te overlijden ten gevolge vn een ongevl ij een risicovolle ctiviteit. De kns heeft etrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plts nwezig is. Het P kn op de krt vn het geied worden weergeven et zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verinden et eenzelfde P. Binnen de - contour (welke ls wettelijk hrde nor fungeert) ogen geen nieuwe kwetsre ojecten geprojecteerd worden. Voor eperkt kwetsre ojecten geldt de - contour niet ls grenswrde, r ls een richtwrde. Het groepsrisico (G) is een t voor de kns dt ij een ongevl een groep slchtoffers vlt et een eplde ovng. Het G is dree een t voor de tschppelijke ontwrichting ij een cliteit. Het G kn niet op de krt worden weergegeven, r wordt weergegeven in een grfiek wr de kns (f) fgezet wordt tegen het ntl slchtoffers (), de f-curve. Het G wordt epld innen het invloedsgeied vn een risicovolle ctiviteit. Dit invloedsgeied wordt doorgns egrensd door de % letliteitsgrens (tenzij nders epld), ofwel door de fstnd wrop nog % vn de lootgestelde ensen in de ogeving kot te overlijden ij een cliteit et gevrlijke stoffen. Figuur Weergve pltsgeonden risicocontouren, invloedsgeied en groepsrisicogrfiek et oriënttiewrde voor trnsport ld vn

49 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.... Verntwoordingplicht vn het groepsrisico n het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid uisleidingen en de circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen is voor ruitelijke esluiten vllend onder de Wro (ijvooreeld voor het neen vn een projectesluit of vststelling/wijzigen vn het esteingspln) de verntwoordingplicht vn het groepsrisico opgenoen. De verntwoordingsplicht drit kort gezegd o de vrg in hoeverre risico's, ls gevolg vn een ruitelijke ontwikkeling, worden geccepteerd en indien noodzkelijk welke veiligheidsverhogende tregelen dree geprd gn. Met de verntwoordingsplicht worden etrokken prtijen gedwongen o een goede ruitelijke fweging te ken wrin de veiligheid voor de tschppij ls geheel voldoende gewrorgd wordt. Op deze nier wordt eoogd een situtie te creëren, wrij zoveel ogelijk de risico's zijn fgewogen en genticipeerd is op de ogelijke gevolgen vn een incident. Deze fweging is kwlittief vn rd en richt zich op specten ls de ogelijkheden vn estrijdrheid vn een ogelijke cliteit en de te vn zelfredzheid vn de evolking. Onderstnde Fout! Verwijzingsron niet gevonden. geeft een overzicht vn onderdelen die in een verntwoording nr voren koen. n de Hndreiking Verntwoordingsplicht Groepsrisico (Ornjewoud/ve in opdrcht vn de Ministeries vn VOM en Binnenlndse Zken, deceer ) zijn deze onderdelen nder uitgewerkt en toegelicht. Figuur. Verplichte en onisre onderdelen vn de verntwoordingsplicht vn het groepsrisico... Beleidskder Het huidige eleid voor inrichtingen (edrijven) is fkostig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), welke oktoer vn krcht is geworden et de ijehorende egeling externe veiligheid inrichtingen (evi).het huidige eleid voor trnsportodliteiten stt eschreven in de circulire 'isiconorering vervoer gevrlijke stoffen' (cvgs), die op terijn vervngen zl worden door het 'Besluit trnsportroutes externe veiligheid' (Btev). Het eleid voor uisleidingen is vstgelegd in het Besluit externe veiligheid uisleidingen (Bev).... Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Het Bevi legt veiligheidsnoren op n edrijven die een risico voren voor personen uiten het edrijfsterrein. Het gt drij onder eer o edrijven die onder het BZO vllen, LPG-tnksttions, opslgpltsen (PG), onikkoelinstllties en spoorwegeplceenten. Het esluit evt eisen voor het pltsgeonden risico en regels voor het groepsrisico. Het verplicht geeenten en provincies ij het verlenen vn ilieuvergunningen en het ken vn esteingsplnnen hieree rekening te houden.... Circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen (cvgs) Vervoer vn gevrlijke stoffen vindt sinds jr en dg plts vi het spoor, over de weg en het wter. De risiconorering voor het vervoer vn gevrlijke stoffen stelt veiligheidseisen n trnsportroutes et gevrlijke stoffen, de ogeving drvn en sos n lleei. Het gt drij o de odliteiten weg, wter en spoor. De gectuliseerde circulire is de voorloper vn het Besluit trnsportroutes gevrlijke stoffen (Btev) dt eind ls telijk concept is gepuliceerd, r nog geen vstgesteld eleid is.. ld vn

50 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Bsisnet voor het vervoer vn gevrlijke stoffen Knelpunt ij het vervoer vn gevrlijke stoffen is dt er geen plfond estt voor de ovng en senstelling vn dit vervoer. heoretisch kn het vervoer ongeliiteerd toeneen, et dn eveneens ongeliiteerde gevolgen voor de ruitelijke ordening. Het eleid chter het lndelijke Bsisnet is dt een plfond vstgesteld wordt voor dit vervoer vn gevrlijke stoffen. Het Bsisnet zl onderdeel uitken vn het wettelijke kder vn het Btev. Met de kost vn het Bsisnet en het Btev wordt ook een nieuw toetsingseleent toegevoegd: het plsrndndchtsgeied. Uitgnde vn deze koende wetgeving etreft dit een strook vn eter, geeten vnf de uitenzijde vn de trnsportroute. Het plsrndndchtsgeied wordt geen zone wrinnen veroden gn gelden zols ij het pltsgeonden risico. Binnen dit geied oet onderzocht worden hoe schde en letsel ten gevolge vn de wrte vn een plsrnd eheerst kn worden Wijziging 'Circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen' n de wijziging vn de 'Circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen' (Cvgs), gepuliceerd op juli in de ttscournt, is ingespeeld op de ontwikkelingen rondo Bsisnet Weg, poor en Bsisnet Wter. Vernderingen die vnwege de ontwikkelingen otrent Bsisnet Weg doorgevoerd, etreffen de volgende: erekeningen vn P - /jr.-contouren voor (rijks)wegen zijn niet eer nodig, ngezien veiligheidszones in ijlge zijn gegeven die ls pltsvervngend voor de P - /jr.-contouren gelden; Bij de erekening vn het groepsrisico voor dienen de getllen uit respectievelijk ijlge te worden geruikt. n het gevl vn de Weg wordt lleen nog geruik gekt vn de hoeveelheden lpg. Hndleiding risiconlyse trnsport (H) Bij de eoordeling vn het pltsgeonden risico en het groepsrisico ij het vervoer vn gevrlijke stoffen wordt in eerste plts geruik gekt vn de vuistregels vn de Hndleiding isiconlyse rnsport (H). n deze hndleiding is vstgelegd hoe de risico s vn trnsport vn gevrlijke stoffen confor het vigerende eleid genlyseerd oeten worden. n de circulire isiconorering vervoer gevrlijke stoffen is ngegeven dt in soige gevllen de erekening vn het pltsgeonden risico en het groepsrisico chterwege kn lijven. Hiervoor zijn vuistregels in de vor vn drepelwrden voor vervoersntllen opgesteld die de geruiker een indictie geven wnneer een risicoerekening zinvol is. Met de vuistregels kn ingescht worden of de vervoersntllen, eouwingsfstnden en/of nwezigheidsdichtheden te klein zijn o tot een overschrijding vn grenswrde of richtwrde voor het pltsgeonden risico dn wel of een overschrijding vn de oriënttiewrde of. l de oriënttiewrde voor het groepsrisico te kunnen leiden.... Besluit externe veiligheid uisleidingen Op jnuri is het Besluit externe veiligheid uisleidingen (Bev) in werking getreden. Het Bev rengt het externe veiligheidseleid voor uisleidingen op dezelfde lijn ls het eleid voor inrichtingen en vervoer vn gevrlijke stoffen. Hier geldt eveneens een grenswrde en richtwrde voor het pltsgeonden risico lsede een verntwoordingsplicht ten nzien vn het groepsrisico voor het evoegd gezg voor de ruitelijke ordening. Voor de verntwoordingsplicht is een onderscheid gekt tussen het %-letliteitsgeied en het %-letliteitsgeied. Binnen eerstgenoed geied geldt een uitgereide verntwoordingsplicht, in ltstgenoed geied dient lleen estrijdrheid en zelfredzheid eschouwd te worden. en esteingspln geeft de ligging weer vn de in het plngeied nwezige uisleidingen lsede de drij ehorende eleeringenstrook ten ehoeve vn het onderhoud vn de uisleiding. De eleeringenstrook edrgt ten inste vijf eter n weerszijden vn een uisleiding geeten vnuit het hrt vn de uisleiding.... Geeentelijk eleid externe veiligheid Op dit oent, egin rt, eschikt de geeente niet over vstgesteld geeentelijk eleid op het geeid vn externe veiligheid. De ot xterne Veiligheid wordt nr verwchting op korte terijn vstgesteld. ngezien dit geen vigerend eleid is, wordt de ot niet in het onderzoek eegenoen. ld vn

51 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. unnelveiligheid.. Begripsepling Bij het ontwerp, de ouw en het geruik vn de unnel otterdsen dient de generieke regelgeving voor de veiligheid vn tunnels te worden gerespecteerd. Deze regelgeving ligt vst in de Wet nvullende regels veiligheid wegtunnels (WVW, ook genoed unnelwet). De WVW geeft n dt in de plnfse een tunnelveiligheidspln (VP) opgesteld dient te worden. Met het tunnelveiligheidspln wordt ngetoond dt de veiligheid voor de tunnelgeruiker voldoet n de wettelijke voorgeschreven eisen. De elngrijkste onderdelen vn het tunnelveiligheidspln zijn de risiconlyses interne veiligheid wronder een kwntittieve risiconlyse (Q) en een kwlittieve risiconlyse, de scenrionlyse, vllen. De deelneende diensten ij het tot stnd koen vn het VP zijn: de tunneleheerder, de rndweer, de politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorgnistie in de egio (GHO). Bij de kwntittieve risiconlyse wordt gekeken nr het persoonlijk risico en het groepsrisico. Het persoonlijk risico is gedefinieerd ls de kns vn een persoon o dodelijk slchtoffer te worden per fgelegde kiloeter. Het groepsrisico is de kns per jr dt een groep personen in één keer kot te overlijden ij een ongevl in de tunnel. De toetswrden zijn vstgelegd in de Hndreiking isiconlyse unnelveiligheid: Het persoonlijk risico oet kleiner zijn dn x - per reizigerskiloeter; Het groepsrisico (ij >=) oet kleiner zijn dn,/ per k per jr, ( = ntl dodelijke slchtoffers); het groepsrisico wordt in een grfiek weergegeven door iddel vn een f/ curve. Bij de kwlittieve nlyse, de scenrionlyse, wordt door iddel vn het ken vn scenrionlyse op een ntl incidenten getrcht n te tonen dt de veiligheidsdoelstellingen zijn gehld en dt het tunnelsystee voldoende veilig is. Drij wordt de veiligheid eoordeeld n de hnd vn vier verschillende processen: Verkeersfwikkeling: De veiligheidsvoorzieningen zijn gericht op een veilige en ongestoorde doorstroing vn het verkeer, het zo goed ls redelijkerwijs ogelijk voorkoen vn incidenten en ingrijpen ij verstoringen in het verkeer; ncidenteheersing: Het tunnelsystee is zodnig ingericht dt voortschrijding en escltie vn incidenten zoveel ogelijk wordt voorkoen; Zelfredding: vluchtroutes, voorzieningen en veilige ruiten zijn zodnig ingericht dt tunnelgeruikers en personeel zich tijdig in veiligheid kunnen stellen en dt de veilige ruite veilig lijft; Hulpverlening: De tunnel is zodnig vorgegeven en uitgerust dt de hulpverlening hr tk optil en veilig uit kn voeren. r wordt ij de genoede doelstellingen onderscheid gekt in scenrio s et een kns vn optreden groter of kleiner dn x - /jr. n het eerste gevl oet het tunnelsystee voldoen n de verelde doelstellingen ten nzien vn verkeersfwikkeling, incidenteheersing, zelfredzheid en hulpverlening. ls op sis vn de scenrionlyse lijkt dt een of eerdere doelstellingen niet worden gehld, dn oet het tunnelsystee worden ngepst. Bij de scenrio s et een kns vn optreden kleiner dn x - /jr hoeft niet n de doelstellingen te worden voldn... Beleidskder De ederlndse wet- en regelgeving is geseerd op de Beleidsnot unnelveiligheid. Het eerste deel vn deze not (deel ) is opgesteld in en het tweede deel (deel B) in. Doordt in de Wet nvullende regels veiligheid wegtunnels (Wrvw) vn krcht werd, zijn de in de not vstgestelde eisen feitelijk chterhld. De not geeft echter nog wel een goed inzicht in de filosofie, chtergronden, uitgngspunten en ities vn het eleid. ld vn

52 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Wet nvullende regels veiligheid wegtunnels (WVW) De Wet nvullende regels veiligheid wegtunnels (Wrvw) geeft een veiligheidskder voor tunnels et een gesloten gedeelte lnger dn eter. De wet stelt niet lleen eisen n de n te rengen technische voorzieningen en de te treffen orgnistorische tregelen, r ook n het esluitvoringsproces dt oet worden doorlopen o een tunnel veilig te ken. De Wrvw is nder uitgewerkt in het Besluit nvullende regels veiligheid wegtunnels (Brvw) en in de egeling nvullende regels veiligheid wegtunnels (rvw). Drnst zijn eisen et etrekking tot tunnelveiligheid toegevoegd n het Bouwesluit, de egeling Bouwesluit en het Geruiksesluit. De noren en criteri die worden gehnteerd ij de wettelijk voorgeschreven risiconlyses zijn vstgelegd in de Hndreiking isiconlyse unnelveiligheid. U-richtlijnen De Wrvw geeft invulling n de verplichting vn de U-lidstten o de richtlijn //G op te neen in de ntionle wet- en regelgeving. n deze richtlijn worden de inile veiligheidseisen voor tunnels vn het trns-uropese wegennet enoed. Gevrlijke stoffen en de unnel-indeling sinds jnuri Gevrlijke stoffen ogen niet zor door lle tunnels worden vervoerd. inds jnuri oet ederlnd voldoen n uropese regels voor de veiligheidsindeling vn tunnels in het wegennet. Dit etekent dt dezelfde ctegorie-indeling voor heel urop eplt welke gevrlijke stoffen door welke tunnel ogen. ld vn

53 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. cope vn het onderzoek n dit onderzoek wordt gekeken nr externe veiligheid en tunnelveiligheid in reltie tot de nleg vn de otterdsen. n dit hoofdstuk worden de fkeningen gegeven innen dit onderzoek en ngegn welke risicoronnen relevnt zijn innen het onderzoek. Vervolgens wordt een korte eschrijving gegeven vn de relevnte risicoronnen; zowel de risicoronnen die in de huidige situtie vn elng zijn ls die in de toekostige situtie vn elng zijn. De infortie over de ligging vn risicoronnen kot voort uit de professionele risicokrt, infortie vn de geeente Den Hgen de Gsunie. Voor specifieke infortie zijn tevens ndere infortieronnen gehnteerd, welke in de etreffende prgrf worden enoed. Ook wordt in dit hoofdstuk ingegn op de eleenten vn de verntwoordingsplicht die vn toepssing zijn ij de.e.r-eoordeling en de vststelling vn het esteingspln. enslotte wordt ingegn op de tunnel en de voorzieningen die worden ngelegd innen de tunnel.. xterne veiligheid.. isicovolle inrichtingen Bevi-inrichtingen Odt het M en het onderliggende esteingspln enkel kijken nr het trcé vn de otterdsen en er innen het esteingspln geen (eperkt) kwetsre ojecten worden ogelijk gekt, vllen de risicovolle inrichtingen uiten de scope vn dit onderzoek. Confor het Besluit externe veiligheid inrichtingen dienen nelijk lleen deze inrichtingen in eschouwing te worden genoen ij een ruitelijk esluit op grond wrvn de ouw of vestiging vn kwetsre of eperkt kwetsre ojecten wordt toegelten. n deze risicoronnen wordt derhlve geen ndcht esteed in dit rpport. Gsdrukregel- en eetsttion n de ogeving vn het plngeied is n de Plutostrt een gsdrukregel- en eetsttion type C (>. ) gesitueerd. Deze vlt niet onder de werkingssfeer vn het Bevi, r onder het Besluit lgeene regels inrichtingen ilieueheer (ctiviteitenesluit). Op grond vn dt esluit geldt een n te houden fstnd vn eter tot kwetsre ojecten. Odt het esteingspln de ouw vn kwetsre ojecten niet toestt, wordt het gsdrukregel- en eetsttion niet ls relevnte risicoron eegenoen... rnsport gevrlijke stoffen over de weg Op verschillende wegen in de ogeving vn de toekostige otterdsen worden gevrlijke stoffen vervoerd: Binckhorstln Het gedeelte vn het trcé vn de otterdsen dt door de Binckhorst zl lopen, wordt in de huidige situtie ingenoen door de Binckhorstln. Hoewel dit geen hoofdroute voor VG is, kn de weg wel worden geruikt voor evoorrding vn onder eer tnksttions en kn er derhlve VG over plts vinden. De lokle trnsporten worden door een geeente (vk) vstgelegd in een lokle routering, die ngeeft over welke innenstedelijke wegen VG plts g vinden. ld vn

54 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Ligging Binckhorstln Figuur : lokle routering Den Hg et zwrte lijnen weergegeven (rcdis, ) n het rpport " vlutie routering gevrlijke stoffen (rcdis, )" dt voor de regio Hglnden is opgesteld, is de lokle routering vn de geeente Den Hg opgenoen, zie figuur Fout! Verwijzingsron niet gevonden.. Zols zichtr in de figuur vort de Binckhorstln geen onderdeel vn de huidige lokle routering vervoer vn gevrlijke stoffen. Uit de rpportge nventristie verkeerscijfers gevrlijke stoffentrnsport otterdsen (DHV, ) en op sis vn infortie vn de geeente Den Hg lijkt dt drie verkooppunten vn otorrndstoffen, wronder twee LPGtnksttions zich in de directe ogeving vn de Binckhorstln evinden. Het gt o verkooppunt, en uit onderstnde figuur. ngezien deze tnksttions evoorrd worden over de Binckhorstln, kn worden geconcludeerd dt wel VG over de Binckhorstln pltsvindt in de huidige situtie. Het gt drij o circ tnkwgens et rndre vloeistoffen die de Binchorstln psseren per jr (dit is een optelling vn de stofctegorieën LF en LF) en circ trnsporten et rndre gssen (GF). n de toekostige situtie worden geen trnsporten eer over deze weg verwcht. De trnsporten vn rndre gssen verpltsen zich nr de pooroogweg, de rndre vloeistoffen worden over de otterdsen vervoerd. De Binckhorstln is een relevnte trnsports en wordt derhlve in het onderzoek eegenoen. ld vn

55 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Figuur : Ligging tnksttions in de ogeving vn de otterdsen Verlengde egulusweg ngezien de Verlengde egulusweg ls een lterntief wordt geruikt voor de Binchorstln tijdens de nlegwerkzheden voor de otterdsen, gn hier dezelfde trnsporten overheen ls ij de Binckhorstln. Ook deze trnsports is relevnt voor het onderzoek. rnsportssen in ogeving n de ogeving vn het geplnde trcé otterdsen is een ntl trnsportssen gelegen wrover VG pltsvindt. De rijkswegen,, en de wegen, zijn routes gevrlijke stoffen. Uit de verkeersrpportge is geleken dt op deze wegen de grootste effecten op de verkeersstroen op de, en zijn te verwchten. Op de en zijn geen effecten te verwchten en deze wegen zijn derhlve niet eegenoen in de effecteschrijving. De rijkswegen, en zijn opgenoen in het Bsisnet en in de ijlge vn de wijzing vn de circulire 'isiconorering vervoer gevrlijke stoffen', zodt het ntl trnsporten dt voor die wegen geldt, reeds vstgelegd is. n tel is een overzicht opgenoen vn de verschillende wegen in de ogeving vn het plngeied et ijehorende stofctegorieën. De invloedsgeieden vn de stofctegorieën zijn overgenoen uit de Hndleiding isiconlyse rnsport (H) en worden geeten vnuit het hrt vn de weg. ld vn

56 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. el rnsport vn gevrlijke stoffen over wegen in ogeving vn trcé otterdsen tof nvloedsgeied Brndre vloeistoffen LF j j j eter Zeer rndre LF j j j vloeistoffen eter Licht toxische vloeistoffen L j nee j eter oxische vloeistoffen L j nee j eter oxische vloeistoffen L j nee j > eter oxische vloeistoffen L nee nee nee > eter Brndre gssen GF nee nee nee eter Brndre gssen GF nee nee nee eter Brndre gssen GF j j j eter oxische gssen G nee nee nee eter terk toxische gssen G j nee j > eter Bron: W, Voor de geldt dt confor het Bsisnet op het gedeelte vnf fslg Voorurg tot in het centru vn Den Hg geen trnsport vn gevrlijke stoffen zou pltsvinden. Op sis vn infortie vn de geeente Den Hg lijkt dit wel zo te zijn: het gt drij o inder dn trnsporten vn rndre gssen per jr. De drie rijkswegen zijn ls relevnte trnsportssen in het onderzoek eegenoen. otterdsen Voor de toekostige situtie geldt dt een gedeelte vn het trcé vn de otterdsen een tunnel wordt. en nzien vn veiligheid gelden diverse ctegorieën tunnels, die ook iets zeggen over het vervoer vn gevrlijke stoffen door een tunnel. De tunnel op het trcé otterdsen wordt uitgevoerd ls een 'ctegorie C tunnel'. en ctegorie C tunnel etekent dt eperkt vervoer vn gevrlijke stoffen (dt relevnt is voor externe veiligheid) toegestn is in de tunnel. n ctegorie C is onder ndere het ulktrnsport vn enzine, diesel, vloeir stikstof en vloeir kooldioxide toegestn, r geen trnsport vn rndre gssen (lpg) en toxische stoffen. n tel is een overzicht opgenoen vn te verwchten ntllen trnsporten, overgenoen uit de rpportge "nventristie verkeerscijfers gevrlijke stoffentrnsport otterdsen (DHV, ). el ntl trnsporten gevrlijke stoffen otterdsen in. Brndstoftype ntl ritten in eëel Worstcse Benzine. Diesel otl.. n de rpportge vn DHV is toegelicht hoe deze hoeveelheden zijn epld: de tnksttions in het centru die in de huidige situtie vi de of een ndere lterntieve route worden evoorrd kunnen voor een gedeelte nu vi de otterdsen worden evoorrd. Drij is ervn uitgegn dt de tnkwgens de kortste route neen. De otterdsen wordt ls relevnte risicoron in het onderzoek eegenoen. pooroogweg st de ontwikkeling vn de otterdsen wordt een verindingsweg ngelegd vnf de Mnweg, dichtij fslg Voorurg op de tot ten noorden vn de Mercuriusweg, de pooroogweg. n de referentiesitutie is deze weg niet nwezig. Deze route wordt in de plnsitutie geruikt ter evoorrding vn LPG-tnksttions in de ogeving vn de Binchorstln en Mercuriusweg, ngezien rndre gssen niet over de otterdsen vervoerd ogen worden. Het gt drij o circ wgens et rndre gssen. ld vn

57 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Binnenstedelijke wegen Op eerdere innenstedelijke wegen is een significnt verkeerseffect te verwchten, r geen verndering in de trnsportstroen: deze wegen worden lleen geruikt ter evoorrding vn een tnksttion of ndere risicovolle inrichting. ngezien deze lokle route voor evoorrding vn tnksttions en ndere inrichtingen niet verndert (innen het centru zelf), lijven de trnsportstroen gelijk. Deze wegen zijn derhlve niet relevnt en niet etrokken in de effecteschrijving. n ijlge zijn lle relevnte trnsportstroen ten ehoeve vn de Q weergegeven... rnsport gevrlijke stoffen uisleidingen n de huidige situtie zijn twee hogedruk rdgsleidingen gelegen die in het kder vn de ontwikkeling vn de otterdsen gewijzigd worden en in het onderzoek worden eegenoen. Koend vnuit Voorurg loopt er vnf de Mnweg een hogedruk rdgsleiding, de W-- eheerd door de Gsunie ( r en inch) nr de Plutostrt in het noorden vn Binckhorst. Het invloedsgeied (%-letliteitsgeied) edrgt eter confor de risicokrt; n de Vlietzone is een hogedruk rdgsleiding gelegen, -, eheerd door de Gsunie. Het invloedsgeied edrgt eter confor de risicokrt. Figuur trcé hogedruk rdgsleiding in de Binckhorst (links) en knooppunt Ypenurg (rechts) Door nleg vn de otterdnsen vindt een zeer lokle verlegging plts vn eide hogedruk rdgsleidingen. Ze vllen eide innen het plngeied vn de otterdsen. De leidingen worden enkel eschouwd op de locties wr ze innen het plngeied liggen... Conclusie: relevnte risicoronnen Op sis vn de infortie uit de voorgnde prgrf zijn de volgende risicoronnen relevnt: Binckhorstln (utonoe situtie);, en (utonoe en plnsitutie); Verlengde egulusweg (utonoe situtie); otterdsen (plnsitutie); pooroogweg (plnsitutie); wee hogedruk rdgsleidingen (utonoe en plnsitutie)... Conclusie: verntwoordingsplicht De verntwoordingsplicht en de eleenten druit zols enoed in hoofdstuk zijn: ld vn

58 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. confor de cvgs vn toepssing op trnsportssen wr een toene vn het groepsrisico wordt verwcht en of het groepsrisico oven de oriënttiewrde ligt; confor het Bev op esteingsplnnen innen het invloedsgeied vn hogedruk rdgsleidingen; Ook uit het oogpunt vn een goede ruitelijke ordening kn de verntwoordingsplicht vn toepssing zijn, zols nu ij de otterdsen het gevl is, die ls risicoron n de ogeving wordt toegevoegd. De er-eoordeling en de verntwoordingsplicht worden derhlve uitgewerkt voor: otterdsen; Verlengde egulusweg in tijdelijke situtie; pooroogweg; De twee hogedruk rdgsleidingen. wee vn de specten vn de verntwoording kunnen hier reeds worden ehndeld odt deze vn eer lgeene rd zijn: ijdsspect Onder het tijdsspect wordt innen externe veiligheid gekeken nr ogelijke toekostige (eestl lndelijke) veiligheidsverhogende tregelen die in ontwikkeling zijn. r zijn geen toekostige tregelen ekend voor de relevnte risicoronnen die invloed heen op de hoogte vn de risico s, zodt verder niet op dit spect wordt ingegn. ut- en noodzk Onderdeel vn een reguliere verntwoordingplicht is het onderdeel nut- en noodzk. Hierij wordt gekeken nr de wenselijkheid vn de ontwikkeling, niet lleen vnuit het oogpunt vn de externe veiligheid, r tegen redere chtergrond vn lle econoische, socile en plnologische specten. Deze fweging kn niet in deze externe veiligheidsrpportge gekt worden en drvoor wordt verwezen nr het M wrin de noodzk vn deze ontwikkeling wordt esproken. n deze rpportge wordt de nut een noodzk dro niet verder eoordeeld. Dree lijven de onderdelen groepsrisico, zelfredzheid en ogelijkheden voor de hulpverlening (verder in dit rpport estrijdrheid genoed) over ls relevnte onderdelen vn de verntwoordingsplicht.. unnelveiligheid Bij tunnelveiligheid richt dit onderzoek zich op de uitkosten vn de Q en de scenrionlyse zols eschreven in het tunnelveiligheidspln. Zols eerder is esproken, kn de veiligheid vn een tunnel worden fgeleid uit deze twee specten. Voor de effecteschrijving vn de tunnelveiligheid is het tunnelveiligheidspln gerdpleegd en is geen nvullend onderzoek gedn. n het rpport "unnel otterdsen, unnelveiligheidspln" (Geeente Den Hg, ) is de tunnel ls volgt eschreven: De unnel otterdsen eschikt over twee verkeersuizen die onderling veronden zijn door iddel vn dwrsverindingen die xil eter vn elkr stn. De ontwerpsnelheid op het trcé ob is k/uur. Het dwrsprofiel is vstgesteld op x rijstroken zonder vluchtstrook. De rijstroken heen een inile reedte vn, eter. De totle reedte vn de rijn dient in de volgende fse verder uitgewerkt te worden en is inil, eter en xil, eter. Het geoorde gedeelte vn de tunnel edrgt c. eter. n weerszijde vn de geoorde tunnel worden toeritten vnf iveld gekt wrvn het eerste gedeelte gesloten zl zijn. nclusief de toeritten heeft de tunnel een lengte vn eter. echnische voorzieningen n het docuent unnel otterdsen unnelsystee is uitgereid eschreven vn welke instllties de tunnel wordt voorzien. n het kort zijn onder eer de volgende tunneltechnische ld vn

59 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. instllties ls uitgngspunt genoen voor het tunnelveiligheidspln en de drij ehorende scenrionlyse en Q. Verlichtingsinstlltie De tunnelverlichtingsinstlltie voorziet in verlichting vn de rijnen, de verlichting vn de vluchtwegnduidingen en de vluchtwegverlichting in de tunnel. Bedienings en ewkingsinstlltie De unnel otterdsen wordt ngesloten op de unnelngeent Centrle (MC) vn Den Hg. Drnst wordt er in het dienstgeouw vn de tunnel voorzien in een lokle ediening. De lokle ediening wordt lleen geruikt indien de centrle ediening op de MC niet eschikr is. Counictie instlltie n de tunnel wordt een CCV instlltie (Closed Circuit elevision) ngercht die lle plekken in de tunnel en relevnte pltsen op het tunneltrcé ij de wegverkeersleider in eeld kn rengen. n hulpposten zijn noodtelefoons nwezig voor een direct contct tussen weggeruiker en de wegverkeersleider. Vi een luidsprekersystee in de tunnel kn de weggeruiker nwijzingen ontvngen. Bij een cliteit kunnen ijvooreeld vluchtinstructies worden ogeroepen en de locties vn de vluchtdeuren worden ngegeven. n de tunnel wordt eveneens C dekking voorzien. Ventiltie instlltie Mechnische lngsventiltie wordt in de tunnel geïnstlleerd o ij rnd rook en hete gssen gecontroleerd te kunnen fvoeren in de rijrichting en o hoge concentrtie luchtverontreiniging f te voeren ij lngz rijdend en of stilstnd verkeer. Brndeveiligingsinstlltie en ehoeve vn lussen door de rndweer wordt in de tunnel een ntte lusleiding en een luswterreservoir et ijehorende popen ngelegd. Op de lusleiding kunnen rndslngen vn de rndweer worden ngesloten door iddel vn törz koppelingen die in de hulppostksten zijn ngercht. O de eter worden hulppostksten geïnstlleerd n de rechter zijde vn elke tunneluis. en hulppostkst is voorzien vn een noodtelefoon, wndcontctdozen, storzkoppelingen, een drgr luspprt en een hspel et een rndslng die een wter/schui engsel verspuit. n de tunnel wordt geen utotisch lussystee ingeouwd. Verkeersinstllties n de tunnel worden systeen voor snelheidsdiscriintiesystee (D) toegepst. Hieree zijn fwijkingen in de verkeersstroo snel te detecteren. n de tunnel wordt verkeerssignlering toegepst, wree nwijzingen (snelheidsnduiding of rood kruis) n de weggeruikers worden gegeven. Vóór de toerit vn de tunnel worden fsluitoen et een verkeersregelinstlltie gepltst. Hieree is het ogelijk dt de verkeersstroo vóór de tunnel wordt stilgezet of een toeritdosering wordt uitgevoerd. fvoersysteen De popinstlltie en de wterfvoer voorzien de tunnel vn dringe. O vloeistoffen snel te kunnen fvoeren worden riolen et een voldoende groot fvoerverogen toegepst. De wtererging en lle elektrische pprtuur vn de fvoerinstlltie worden explosieveilig uitgevoerd. De veiligheid vn de tunnel is eschouwd op een kwntittieve nier, et een Q, en een kwlittieve nier, et een scenrionlyse, zie prgrf.. De evindingen zijn weergegeven in het rpport unnel otterdsen, unnelveiligheidspln" (Geeente Den Hg, ). ld vn

60 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Wterveiligheid n wterveiligheid is ndcht esteed in het the Wter in het M. Hierin is geconcludeerd dt wt etreft wterveiligheid geen knelpunten zijn te verwchten. n de scenrionlyse ij het unnelveiligheidspln is geconcludeerd dt overstroing vn de tunnel geen relevnt scenrio is. Dit scenrio eschrijft een overstroing vn de Vlietpolder door een dijkdoorrk. De werkgroep unnelveiligheid otterdsen heeft in een vroegtijdig stdiu dit scenrio nr voren geschoven o het toenlige ontwerp te toetsen. n dit ontwerp zt geen knteldijk wrdoor dit scenrio wel degelijk zijn eerwrde hd. chter het ontwerp is iniddels op dit punt is ngepst, wrdoor het voorkoen vn het scenrio niet lnger relevnt is. Hier wordt verder niet op ingegn in dit onderzoek. ld vn

61 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Beoordelingskder n prgrf. wordt eerst ingegn op de voorgenoen ctiviteiten die worden getoetst. Vervolgens wordt in prgrf. ngegeven welke scores gegeven worden n de relevnte externe veiligheidcriteri. n de volgende suprgrfen wordt per criteri een kder gegeven voor de eoordeling vn de ogelijke effecten.. Wt wordt eoordeeld? Priir wordt de ontwikkeling vn de otterdsen en de nleg vn de pooroogweg fgezet tegen de utonoe ontwikkeling. n dit gevl vort de tijdelijke situtie et de Verlengde egulusweg onderdeel vn de utonoe ontwikkeling en wordt dr esproken. en nvullende ontwikkeling is de nleg vn een duelstrooks weefvk op de voor knooppunt Ypenurg die de doorstroing ldr oet evorderen. De nleg vn dit weefvk heeft geen invloed op externe veiligheid en wordt niet eegenoen in de effecteschrijving.. Beoordelingscriteri De invulling vn de zevenpuntsschl is ls volgt gedn voor de vier criteri. Beoordeling Pltsgeonden risico en Zelfredzheid Bestrijdrheid unnelveiligheid groepsrisico P G Vluchten Beperkt zelfredze personen Bereikrheid Bluswtervoorzieningen P G cen rionlys e +++ fne P niet eer over kwetsr oject fne G tot onder % vn de oriënttiewrde Grote verindering hindernissen Wegvllen lle locties innen invloedsgeied Wegvllen lle knelpunten Wegvllen lle knelpunten nvt nvt nvt ++ fne P niet eer over eperkt kwetsr oject fne G tot onder oriënttiewrde + fne P Beperkte fne G Minder hindernissen ij locties Minder hindernissen ij loctie locties inder in invloedsgeied loctie inder in invloedsgeied Grote veretering Kleine veretering Grote veretering nvt nvt nvt Kleine veretering nvt nvt nvt P gelijk G gelijk neutrl neutrl neutrl neutrl neutrl neutr l - oene P oene G oven % oriënttiewrde Hindernissen ij loctie loctie eer innen invloedsgeied Kleine verslechtering Kleine verslechtering % oven nor % oven nor Knelp unt criteri u - - oene P over eperkt kwetsr oject oene P over kwetsr oject oene G tot oven orienttiewrde oene G tot oven x orienttiewrde Hindernissen ij twee locties Groot ntl hindernissen wee locties eer innen invloedsgeied Meerdere locties extr innen invloedsgeied Grote verslechtering Ontstn eerdere knelpunten Grote verslechtering -% oven nor Ontstn eerdere knelpunten >% oven nor -% oven nor >% oven nor Knelp unt criteri Knelp unt of eer criteri ld vn

62 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... Beoordelingscriteriu pltsgeonden risico en groepsrisico ls kder voor de eoordeling vn het P hnteren we het uitgngspunt dt de ontwikkeling 'neutrl' scoort ls geen sprke is vn een uitreiding vn de P - ij de verschillende risicoronnen. en vrint scoort 'enigszins negtief' indien een P - contour zich uitreidt, r geen eleeringen oplegt. en 'negtief' effect ontstt indien wel sprke is vn een P-contour die over één of eerdere eperkt kwetsre ojecten heen is gelegen. en zeer negtief effect ontstt indien de ontwikkeling leidt tot een P-contour die over één of eerdere kwetsre ojecten is gelegen. en positief effect ontstt in de ogekeerde situtie: een verkleining vn de P-contour, een verkleining wrij de Pcontour niet eer over eperkt kwetsre ojecten ligt of een fne vn de P-contour wrij deze niet eer over kwetsre ojecten ligt. De toetsing n het pltsgeonden risico is ook een toetsing n de hlrheid vn het project: ligging vn kwetsre ojecten innen een P-contour zorgt voor een wettelijke eleering. Dit wordt ngegeven indien dt het gevl is. Bij de eoordeling vn het groepsrisico wordt gekeken nr een toene of fne vn het groepsrisico. ls neutrl wordt er gehnteerd dt ij de verschillende risicoronnen geen toe- of fne is te zien of een toene ij de één leidt tot een fne ij de ndere risicoron. Deze inschtting leidt tot een oordeel of dit spect positiever of negtiever wordt eoordeeld, wrij ij een toene vn het groepsrisico tot oven de oriënttiewrde sprke is vn een 'negtief' effect. en fne vn het groepsrisico leidt tot een positieve eoordeling... Beoordelingscriteriu zelfredzheid Zelfredzheid is het zichzelf kunnen onttrekken n een dreigend gevr, zonder ddwerkelijke hulp vn hulpverleningsdiensten. Voor een goede nlyse vn de zelfredzheid wordt eerst ingegn op de ogelijke cliteiten. ffecten vn ongelukken et rndre vloeistoffen (LF en LF) en gevolge vn een cliteit et rndre vloeistoffen kn zich een vloeistofpls voren en n ontsteking een plsrnd. De ovng vn het effect wordt eïnvloed door de oppervlkte vn de plsrnd. Het effect dt optreedt ij een ongevl et deze groep stoffen is voorl wrtestrling ten gevolge vn rnd. Het invloedsgeied vn een plsrnd edrgt eter vnf het idden vn de weg. Voor het estrijden vn een cliteit et rndre vloeistoffen kn de verspreiding vn rndre vloeistoffen worden tegengegn door het opwerpen vn fysieke lokkdes (zols dijkjes) en dree het verspreidingsgeied worden eperkt. Cliteiten et rndre vloeistoffen zijn oeilijk te estrijden indien de vloeistofrnd reeds n feit is. en ogelijkheid is het nrengen vn een schuideken wrdoor de zuurstof toevoer fgesloten wordt. Bij een cliteit et enkel rndre vloeistoffen oet de plek vn de cliteit zo snel ogelijk ontvlucht worden. ffecten vn ongelukken et rndr gs (GF) Het elngrijkste effect dt optreedt ij een ongevl et rndre gssen is een BLV (Boiling Liquid xpnding Vpour xplosion). en BLV is een scenrio, wrij een tnkwgen of tnkreservoir gevuld et een tot vloeistof verdicht, rndr gs (ijv. LPG) door een rnd en/of eschdiging openscheurt/flt, wrdoor de totle inhoud in korte tijd vrijkot. ndien zich een ontstekingsron in de uurt evindt, verrndt de inhoud in een grote vuurl et een verwoestende uitwerking op de ogeving. De BLV geeft zowel een drukgolf ls een intense wrtestrling. Voor een tnkwgen geldt dt de indictieve wrde voor de effectfstnd ij een grote cliteit, wrij de gehele ld vn

63 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. wgeninhoud vrijkot, circ eter is. Binnen een strl vn eter vn de ron geldt voor onescherde personen een letliteit vn % door wrtestrling. Op een fstnd vn eter of eer geldt dt de ensen innenshuis (niet chter gls) in principe voldoende escherd zijn tegen de effecten vn een BLV. ndien een cliteit op eer dn eter pltsvindt, heen personen dus de kns een cliteit te overleven. en 'koude' BLV is niet te estrijden, odt ij een cliteit et enkel rndre gssen de cliteit eteen pltsvindt. Voor ontvluchting of schuilen is geen tijd. n deze situtie is geen hndelingsperspectief voorhnden vóór een cliteit geeurt. Wel dienen overlevenden vn de cliteit het plngeied te kunnen ontvluchten in vernd et secundire rnden. ffecten vn ongelukken et hogedruk rdgsleiding (fkkelrnd) Voor de hogedruk rdgstrnsportleiding is het tscenrio een (externe) eschdiging wrdoor gs vrijkot dt vervolgens ontsteekt en een fkkelrnd vort. Bij een fkkelrnd is de wrtestrling tgevend voor de fstndsepling. n gevl vn een cliteit spuit rdgs onder hoge druk uit de leiding. Voor de rndweer estt geen estrijdingsstrtegie o de ron te doven. De Gsunie zl op fstnd de leiding fsluiten, wrn het gs oet oprnden en de fkkelrnd dooft. De rol vn de rndweer eperkt zich tot het fzetten vn de ogeving, zo ogelijk het redden vn de slchtoffers, het koelen vn de ogeving en het estrijden vn secundire rnden Beoordelingskder voor ontvluchting ls eoordelingskder voor de vrinten op het spect ontvluchting, is de inrichting vn het geied rond de wegen vn elng. Voor ontvluchting dienen de personen zo snel ogelijk vn de cliteit f te vluchten. en vrint scoort 'neutrl' ls personen geen onneere hindernissen tegenkoen in gevl vn een noodzkelijke ontvluchting. Bij toeneende te vn hindernissen wordt de eoordeling 'negtiever'. en 'positieve' score kn ereikt worden doordt de ontwikkelingen leiden tot inder locties wr deze hindernissen nwezig zijn ij het vluchten. Beoordelingskder eperkt zelfredze personen r is ook een ctegorie eperkt zelfredze personen die hulp nodig heeft vn nderen o in veiligheid te koen: jonge kinderen, ouderen die slecht ter een zijn, edlegerige zieken etc. Deze personen verdienen specile ndcht. Bij de eoordeling wordt gekeken of de ontwikkelingen leiden tot eer of inder eperkt zelfredze personen innen het invloedsgeied vn de risicoronnen. Hierij wordt gekeken hoeveel extr locties (ojecten) et eperkt kwetsre personen koen te liggen innen het invloedsgeied vn de risicoronnen of juist niet eer liggen innen het invloedsgeied. Dit is vn elng, ngezien de nwezigheid vn eperkt zelfredze personen innen het invloedsgeied vn een risicoron de kns op slchtoffers vergroot. Deze personen kunnen iers zichzelf niet of nuwelijks in veiligheid rengen. Voor de eoordeling is geruik gekt vn de professionele risicokrt wrop dergelijke ojecten et eperkt zelfredze personen zijn ngegeven en nvullend is gekeken nr de ligging vn kinderdgverlijven in de ogeving. ld vn

64 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... Beoordelingscriteriu estrijdrheid Bestrijdrheid wordt op een tweetl specten vn eoordeeld: de ereikrheid vn een cliteit, en de luswtervoorzieningen. Bereikrheid Bij dit spect drit het o de tijdige nwezigheid et voldoende rndweerterieel op de plts vn de cliteit. Drnst speelt de tweezijdige ereikrheid vn de locties vn de (dreigende) cliteit een rol in de eoordeling. Odt de nleg vn de otterdsen ook een redere ruitelijke ipct heeft, wordt ook nr ereikrheid in de ruiere ogeving gekeken. ls eoordelingskder wordt ngehouden dt de eoordeling 'positief' scoort ls de ereikrheid veretert. en slechtere ereikrheid scoort 'negtiever'. Bij de eoordeling vn de ereikrheid wordt onder eer geruik gekt vn Figuur wrin de rndweerkzernes in de ogeving zijn weergegeven. Figuur : ligging rndweerkzernes Den Hg ld vn

65 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Bluswtervoorziening Voor rpestrijding oet voldoende luswter nwezig zijn. Voor estrijding wordt onderscheid gekt in priir, secundir en tertiir luswter. en priire luswtervoorziening kn innen inuten opertioneel zijn. Bluswter wordt geleverd door rndkrnen of lterntieve voorzieningen en hieree kn instens uur gelust worden. en secundire luswtervoorziening kn innen een hlf uur worden opgeouwd en opertioneel zijn. Hieree kn instens uur gelust worden. Het gt hierij o vijvers, sloten en dergelijke. en tertiire luswtervoorziening kn innen een uur worden opgeouwd en opertioneel zijn en oneperkt geruikt worden. Hierij gt het o knlen, grote vijvers en dergelijke. en cointie vn priir en secundir/tertiir luswtervoorzieningen zorgt derhlve voor voldoende ogelijkheden ij het lussen. Voor de eoordeling wordt gehnteerd dt een knelpunt ontstt of wordt opgelost indien de cointie priir en secundir/tertiir luswtervoorziening wel of niet voorkot... Beoordelingscriteriu tunnelveiligheid Hier zijn drie sucriteri die prt eoordeeld worden en vervolgens sengevoegd: P: ngezien hier sprke is vn een nieuwe risicoron kn enkel een neutrle tot negtieve eoordeling worden gegeven. Drij is de eoordeling neutrl indien de ontwikkeling niet leidt tot een P groter dn x-. Hoe groter de overschrijding vn de noren, hoe negtiever de eoordeling. G: ngezien hier sprke is vn een nieuwe risicoron kn enkel een neutrle tot negtieve eoordeling worden gegeven. Drij is de eoordeling neutrl indien de ontwikkeling niet leidt tot een groepsrisico oven de nor. Hoe groter de overschrijding vn de noren, hoe negtiever de eoordeling. cenrionlyse: ook hier is lleen een neutrle tot negtieve eoordeling ogelijk. n de scenrionlyse zijn vier criteri geforuleerd wrn de scenrio s dienen te voldoen, verkeersfwikkeling, incidenteheersing, hulpverlening en zelfredding. fhnkelijk vn het ntl knelpunten dt is geconstteerd wordt de eoordeling negtiever. Bij nul knelpunten is sprke vn een neutrle eoordeling. ld vn

66 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Huidige situtie en utonoe ontwikkeling n dit hoofdstuk wordt ingegn op de huidige situtie en de utonoe ontwikkeling wt etreft de relevnte risicoronnendit wordt gedn door lle eoordelingscriteri fzonderlijk f te gn en te eschrijven of er knelpunten nwezig zijn.. Voor de eschrijving vn de referentiesitutie wordt uitgegn vn de huidige situtie.. Pltsgeonden risico.. Vervoer over de weg Binckhorstln Het gt o circ tnkwgens et rndre vloeistoffen die de Binchorstln psseren per jr (dit is een optelling vn de stofctegorieën LF en LF) en circ trnsporten et rndre gssen (GF). De vuistregels uit het H (die specifiek zijn opgesteld o een eerste inschtting vn risico s te geven), zie..., voor een weg innen de eouwde ko luiden ls volgt: Vuistregel : en weg innen de eouwde ko heeft geen --contour. Vuistregel : en weg innen de eouwde ko heeft geen --contour. Hieruit wordt geconcludeerd dt de Binckhorstln geen P - /jr-contour heeft., en n de cvgs, zie..., is de veiligheidszone opgenoen voor deze rijkswegen. Voor de is lleen voor het gedeelte tussen het knooppunt Ypenurg en het Prins Clusplein een zone groter dn eter opgenoen, deze zone edrgt eter. Deze zone wordt vnuit het idden vn de weg epld; ngezien de hier erg reed is ngelegd, vlt de contour niet over ojecten uiten de wegrnd heen. De veiligheidszone voor de vn knooppunt Ypenurg richting Delft edrgt eter. Deze zone wordt vnuit het idden vn de weg epld; ngezien de hier erg reed is ngelegd, vlt de contour niet over ojecten uiten de wegrnd heen. Voor de is een veiligheidszone vn eter opgenoen in het Bsisnet tot n fslg Voorurg (vnf Prins Clusplein gezien). Odt de situtie uit het Bsisnet vnf fslg Voorurg richting het centru niet het werkelijke eeld weergeeft, is uitgegn vn de infortie vn de geeente Den Hg; dit etekent inder dn trnsporten vn rndre gssen. De vuistregels uit het H voor een snelweg luiden ls volgt: Vuistregel : en utosnelweg heeft geen --contour. Vuistregel : Wnneer het ntl GF trnsporten per jr lger is dn heeft een utosnelweg geen --contour. Concluderend kn gesteld worden dt de geen P - /jr-contour heeft... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen n de huidige situtie zijn twee hogedruk rdgsleidingen gelegen die et hun invloedsgeied het esteingspln vn de otterdsen overlppen: De hogedruk rdgsleiding, de W--, in de Binckhorst. en dergelijke leiding heeft een eleeringenstrook vn eter, wrinnen geen ojecten ogen zijn gelegen. Dit is ook niet het gevl. Op sis vn een eerder uitgevoerde erekening ( isicoerekening gstrnsportleiding W---K- t/, KM, ) is ekend dt geen P-contour nwezig is ij deze leiding. ld vn

67 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Groepsrisico n de Vlietzone is een hogedruk rdgsleiding gelegen, -. en dergelijke leiding heeft een eleeringenstrook vn eter, wrinnen geen ojecten ogen zijn gelegen. Dit is ook niet het gevl. Voor deze leiding is geen P-contour nwezig confor de risicokrt... Vervoer over de weg Binckhorstln n figuur is de groepsrisico grfiek gegeven vn de Binckhorstln. De rode lijn etreft het groepsrisico in de referentiesitutie. De uitgngspunten voor deze erekeningen zijn weergegeven in ijlge gfedc gfedc Oriënttiew rde Hoogste groepsrisico per k. ijdelijke situtie ntl slchtoffers gfedc Hoogste groepsrisico per k. Huidige situtie gfedc Hoogste groepsrisico per k. oekostige situtie vrint orwrde groepsrisico Frequentie ntl slchtoffers eferentie situtie,, * - ijdelijke situtie,, * - oekostige situtie,, * - Figuur : Groepsrisico curven vn de referentie, tijdelijke en toekostige situtie,, Het groepsrisico voor de drie rijkswegen is niet kwntittief epld in dit onderzoek. Het groepsrisico is ij erekeningen in het kder vn het Bsisnet Weg wel epld voor deze rijkswegen ( indrpportge Bsisnet Weg Hoofdrpport rcdis, ). Hierij zijn geen overschrijdingen vn de oriënttiewrde geconstteerd voor de rijkswegen en. Het groepsrisico is derhlve ij deze twee rijkswegen onder de oriënttiewrde gelegen. Bij de is wel een overschrijding vn de oriënttiewrde geconstteerd. Het groepsrisico is derhlve ij deze rijksweg gelegen oven de oriënttiewrde. ld vn

68 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen Voor de hogedruk rdgsleiding, de W-- in de Binckhorst is ekend dt het groepsrisico niet oven, l de oriënttiewrde ligt ( isicoerekening gstrnsportleiding W---K- t/, KM, ). Voor de hogedruk rdgsleiding die in de Vlietzone is gelegen, de -, is ekend dt het groepsrisico niet oven de oriënttiewrde is gelegen. Dit volgt uit een project nr nleiding vn invoering vn het Besluit externe veiligheid uisleidingen wrin knelpunten voor het groepsrisico, dit wil zeggen ligging vn het groepsrisico oven de oriënttiewrde, werden opgespoord. Voor deze leiding is een dergelijk knelpunt niet gevonden.. Zelfredzheid.. Vervoer over de weg Binckhorstln Vluchtogelijkheden ondo de Binckhorstln zijn voldoende wegen die loodrecht op deze weg stn en vn de risicoron f leiden. Hoewel de wegen uiteindelijk dood lopen op de rekvliet of het spoor kunnen personen ver genoeg vluchten o uiten het invloedsgeied vn rndre vloeistoffen en gssen te koen. n onderstnde figuur zijn et groene pijlen enkele ogelijke vluchtwegen ngegeven. Figuur : in groen weergegeven vluchtwegen Beperkt zelfredze personen Beperkt zelfredze personen verdienen extr eschering, ngezien ze zichzelf niet of nuwelijks in veiligheid kunnen rengen; functies ls kinderdgverlijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen dn ook eter niet te dicht ij de risicoron liggen. Confor de risicokrt, zie groene ojecten in Figuur, zijn er enkele functies et eperkt zelfredze personen gelegen in het invloedsgeied vn de Binckhorstln dt circ eter edrgt. Één drvn ligt innen de eter vn de Binckhorstln. Het gt hier o een edische kliniek: hier zijn nr verwchting enkele eperkt zelfredze personen nwezig die n een opertie edlegerig zijn. Ook is een kinderdgverlijf op ld vn

69 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. circ eter vn de weg gelegen. r liggen dderhlve twee ojecten et eperkt zelfredze personen innen het invloedsgeied vn de weg. Loctie kinderdgverlijf Figuur : ojecten et eperkt zelfredze personen in de Binckhorst Verlengde egulusweg Vluchtogelijkheden ondo de Verlengde egulusweg zijn voldoende wegen die loodrecht op deze weg stn en vn de risicoron f leiden. n de oostknt vn de weg is het niet ogelijk o te vluchten, r hier verlijven ook geen personen, zodt dit niet relevnt is. r zijn voldoende ogelijkheden o uiten het invloedsgeied vn rndre vloeistoffen en gssen te koen. Figuur :in groen weergegeven vluchtwegen Beperkt zelfredze personen ld vn

70 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Confor de risicokrt, zie Figuur, zijn er geen functies et eperkt zelfredze personen gelegen in het invloedsgeied vn de Verlengde egulusweg dt circ eter edrgt. Het groene oject n de oostzijde vn de Utrechtsen is een onderwijsinstelling voor iddelre scholieren die net uiten het invloedsgeied vlt. Figuur : ojecten et eperkt zelfredze personen in ogeving Verlengde egulusweg ld vn

71 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen Vluchtogelijkheden De vluchtogelijkheden ij de hogedruk rdgsleiding in de Binckhorst koen gedeeltelijk overeen et de vluchtwegen ij de Binckhorstln. Ook hier zijn voldoende ogelijkheden o vn de ron f te vluchten. n Figuur zijn de vluchtwegen ngegeven voor de hogedruk rdgsleiding in de Vlietzone. Ook hier zijn voldoende vluchtwegen voorhnden wrij vn de ron f gevlucht kn worden. Figuur : in groen weergegeven vluchtwegen voor gsleiding Binckhorst ld vn

72 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Figuur : in groen weergegeven vluchtwegen voor gsleiding Vlietzone Beperkt zelfredze personen n de Binckhorst gt het o een edische kliniek die innen het invloedsgeied, dt circ eter edrgt, vn de gsleiding vlt: hier zijn nr verwchting enkele eperkt zelfredze personen nwezig, die n een opertie edlegerig zijn. De overige ojecten zijn te ver gelegen, zodt kn worden geconcludeerd dt innen het invloedsgeied vn de eide risicoronnen één oject et eperkt zelfredze personen nwezig is. n de ogeving vn de hogedruk rdgsleiding op knooppunt Ypenurg is één oject gelegen, drij gt het o een oogkliniek voor poliklinische oogzorg; hier zijn geen eperkt zelfredze personen nwezig. Figuur : ojecten et eperkt zelfredze personen in de Binckhorst (links) ij knooppunt Ypenurg (rechts) ld vn

73 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Bestrijdrheid.. Vervoer over de weg Binckhorstln Bereikrheid De ereikrheid voor rndweer is vn groot elng voor de estrijding vn eide scenrio s. n de huidige situtie zijn eerdere rndweerkzernes nwezig in de ogeving vn de Binckhorstln wrvndn de rndweer op tijd ij een incident nwezig kn zijn. Drij kn echter wel de verkeersdruk in het centru deet zijn n een goede ereikrheid in de huidige situtie. Voor het zuiden vn Den Hg dt vi de ereikt dient te worden, geldt hetzelfde, ngezien de proleen kent et doorstroing in de spitsperioden. en incidentloctie op de Binckhorstln is tweezijdig ereikr. Bluswtervoorzieningen Op sis vn infortie vn de Veiligheidsreio is ekend dt voldoende priire luswtervoorzieningen nwezig zijn (rndkrnen). n het zuidelijke gedeelte vn de Binckhorstln is ovendien de hven nwezig die ls tertiir luswter dienst kn doen. egulusweg Bereikrheid n de huidige situtie zijn eerdere rndweerkzernes nwezig in de ogeving vn wrvndn de rndweer in principe ij een incident nwezig kn zijn op deze weg. Het tweezijdig nrijden is ook ogelijk. Bluswtervoorzieningen Hier geldt ook dt voldoende priire luswtervoorzieningen nwezig (rndkrnen) zijn. De hven kn ook in dit gevl dienst doen ls tertiire luswtervoorziening... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen Hogedruk rdgsleiding Binckhorst Voor de estrijdrheid ij de gsleiding in de Binchorst wordt verwezen nr de eoordeling hieroven voor de Binckhorstln en de Verlengde egulusweg; hier volgt uit dt de ereikrheid en luswtervoorzieningen voldoende zijn. Hogedruk rdgsleiding Vlietzone Bereikrheid n de huidige situtie is de rndweerkzerne in ijswijk op voldoende korte fstnd gelegen, zodt de rndweer in principe op tijd ij een incident nwezig kn zijn. Ook de tweezijdige ereikrheid is geen prolee. Bluswtervoorzieningen en noorden vn de hogedruk rdgsleiding, n de Ln vn Zuid-Hoorn is stedelijk geied nwezig en zijn voldoende priire luswtervoorzieningen voorhnden (rndkrnen). en oosten ervn is de Molensloot gelegen die ls secundire luswtervoorziening kn fungeren. ld vn

74 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... Bereikrheid op groter niveu Hieroven is gekeken nr ereikrheid voor de rndweer en hulpverlening rondo de risicoronnen zelf. De ereikrheid op een groter niveu, in de std Den Hg en druiten, levert de volgende eoordeling op: De verkeersdruk in het centru kn deet zijn n een goede ereikrheid op groter niveu in de huidige situtie. Voor het zuiden vn Den Hg dt vi de ereikt dient te worden, geldt dt de proleen kent et doorstroing in de spitsperioden. Dit vort ook een prolee voor de hulpdiensten.. unnelveiligheid n de huidige situtie is de otterdsen nog niet gereliseerd er niet en is geen sprke vn een tunnel. unnelveiligheid speelt dree geen rol in de huidige situtie. ld vn

75 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. ffecteschrijving. Pltsgeonden risico.. Vervoer over de weg Binckhorstln n de plnsitutie vindt geen vervoer vn gevrlijke stoffen eer plts over deze weg. Dit etekent dt geen P-contour nwezig is; dit is gelijk n de utonoe situtie. Verlengde egulusweg ngezien de Verlengde egulusweg, ls lterntief wordt geruikt in de tijdelijke situtie voor de Binchorstln, gelden hier dezelfde verkeersewegingen et gevrlijke stoffen ls voor de Binckhorstln. Dit etekent dt confor de vuistregels uit het H voor een weg innen de eouwde ko deze weg geen P - /jr-contour heeft. otterdsen n de ijlge is een erekening opgenoen et de worst-cse trnsporten, zie ijlge. Uit de Q lijkt dt geen P - /jr.-contour is erekend op dit trcégedeelte. Dit strookt et de vuistregels uit H voor een weg uiten de eouwde ko (gezien de snelheidsliiet vn k/u is geen sprke vn een weg innen de eouwde ko confor het H): Vuistregel : en weg uiten de eouwde ko heeft geen --contour. Vuistregel : Wnneer het ntl GF trnsporten per jr lger is dn heeft een weg uiten de eouwde ko geen --contour. Op sis vn vuistregel wordt geconcludeerd dt geen P - /jr.-contour nwezig is. en toene vn VG over het trcé leidt dree niet tot een toene vn de P - /jr.-contour en wettelijke eperkingen vnuit het pltsgeonden risico. pooroogweg Confor de vuistregels uit H voor wegen innen de eouwde ko is er voor deze weg geen P - /jr.-contour. De toene vn VG over het trcé leidt dree niet tot een toene vn de P - /jr.- contour en wettelijke eperkingen vnuit het pltsgeonden risico., en Het pltsgeonden risico wordt niet eïnvloed door de voorgenoen ontwikkelingen, ngezien in het Bsisnet de xile risicoruite is vstgelegd voor een weg en hierop gestuurd wordt. Deze toene vn rndre vloeistoffen ten gevolge vn de otterdsen leidt niet tot een toene vn deze risicoruite, sipelweg odt deze is vstgelegd... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen De voorgenoen lokle verleggingen heen geen invloed op het pltsgeonden risico. Ook in de toekostige situtie is er geen P voor eide leidingen... Conclusie P Het pltsgeonden risico legt geen wettelijke eperkingen op n de ontwikkelingen. De ontwikkeling vn de otterdsen heeft een neutrl effect op het P vn de verschillende risicoronnen. ld vn

76 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Groepsrisico.. Vervoer over de weg Binckhorstln en Verlengde egulusweg n de utonoe situtie, de tijdelijke situtie en de eindsitutie is een groepsrisico erekend voor deze wegen, zie onderstnde feelding. n de erekening vn het groepsrisico zijn drie situties doorgerekend.. De uitgngspunten voor deze erekeningen zijn weergegeven in ijlge.. de referentiesitutie: in deze situtie vindt het vervoer vn gevrlijke stoffen plts vi de route -Mnweg-Binckhorstln. de situtie tijdens de werkzheden: in deze situtie vindt het vervoer vn gevrlijke stoffen plts vnf de /Mnweg vi de tijdelijke route over de egulusweg, Wegstrt en Mercuriusweg.. de eindsitutie: in deze situtie vindt vervoer vn gevrlijke stoffen plts vi twee routes:. rndre vloeistoffen (stofctegorieën LF en LF, et ne enzine en diesel) worden vervoerd over de otterdse n. rndre gssen (stofctegorie GF, et ne LPG) zijn niet toegestn in de tunnel vn de otterdse n en dienen vervoerd te worden over de nieuw n te leggen pooroogweg. Het groepsrisico neet in de tijdelijke en de eindsitutie f ls gevolg vn het gewijzigd geruik vn de Mnweg-Brinckhorstln. evens lijkt dt in de toekostige situtie het groepsrisico het lgst is. Dit ls gevolg vn een herroutering vn gevoeg gevrlijke stoffen over de pooroogweg gfedc gfedc Oriënttiew rde Hoogste groepsrisico per k. ijdelijke situtie ntl slchtoffers gfedc Hoogste groepsrisico per k. Huidige situtie gfedc Hoogste groepsrisico per k. oekostige situtie vrint orwrde groepsrisico Frequentie ntl slchtoffers eferentie situtie,, * - ijdelijke situtie,, * - oekostige situtie,, * - Figuur : Groepsrisico curven vn de huidige, tijdelijke en toekostige situtie ld vn

77 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. otterdsen De stoffen die over de otterdsen vervoerd worden, heen een reltief klein invloedsgeied dt voor rndre vloeistoffen (zols enzine en diesel) niet verder reikt dn eter uit het idden vn de weg. Uit de vuistregels voor het H is ekend dt zonder vervoer vn GF (en geen vervoer vn L, G en G) over een weg het groepsrisico verwrloosr is, odt deze stofctegorie in vrijwel lle gevllen het groepsrisico eplt. Dit is n te lezen in H en de indrpportge Bsisnet Weg. Deze stofctegorie wordt niet over de otterdsen vervoerd. ngezien de hoeveelheid trnsporten vn rndre vloeistoffen op de otterdsen onder de drepel voor het plsrndndchtsgeied lijven (circ trnsporten) lijkt hieruit dt de hoeveelheid rndre vloeistoffen eperkt is. Op sis hiervn wordt geconcludeerd dt het groepsrisico op het gehele trcé niet rekenkundig wr te neen is en derhlve niet toeneet., en De herverdeling vn verkeersstroen en de vernderingen in VG zols eerder eschreven, kunnen een effect heen op het groepsrisico. Odt de route vn trnsporten vn rndre gssen (GF) niet verndert (over otterdsen ogen deze stoffen iers niet vervoerd worden) is de invloed op het groepsrisico niet nwezig. De (zeer) rndre vloeistoffen heen nelijk een te verwrlozen invloed op de hoogte vn het groepsrisico. r is dree sprke vn een neutrl effect op het groepsrisico vn deze drie trnsportroutes... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen Gezien de lokle en zeer eperkte vernderingen in het trject vn eide gsleidingen wordt er geen verndering in het groepsrisico wrgenoen. Dit kot odt de verlegging niet leidt tot extr ojecten innen het invloedsgeied vn de leidingen... Conclusie G De ontwikkeling vn de otterdsen leidt niet tot een toene vn het groepsrisico op het trcé zelf. Ook het groepsrisico ij de,, en de hogedruk rdgsleidingen wijzigt niet. ld vn

78 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Zelfredzheid.. Vervoer over de weg otterdsen De effecteschrijving richt zich op het deelgeied De Binckhorst, ngezien in de overige deelgeieden geen tot weinig ojecten nwezig zijn die dichtij de weg liggen. Op knooppunt Ypenurg zijn innen het invloedsgeied vn de weg, eter vnuit het hrt vn de weg, geen ojecten nwezig. Vluchtogelijkheden et ls in de utonoe situtie zijn voldoende vluchtogelijkheden voorhnden; de nleg vn de otterdsen heeft wrschijnlijk zelfs tot gevolg dt het geied eter ontsloten wordt en de nwezige personen gekkelijker het geied kunnen ontvluchten. st de otterdsen lijft de Binckhorstln ls prllelweg nwezig, wrover ensen vn de cliteit f kunnen vluchten. Bovendien worden pnden verworven voor de nleg vn de otterdsen, zodt eer ruite wordt gecreëerd tussen het trcé en de ojecten ernst. en vooreeld hiervn zijn de huizen n de Vestweg die worden geoveerd in het kder vn dit project: hierdoor zijn er inder personen nwezig dicht nst de weg. Beperkt zelfredze personen De nleg vn het trcé heeft wel invloed op het ntl eperkt zelfredze personen dt in het invloedsgeied vn de risicoron verlijft. Het kinderdgverlijf n de Mnweg ligt niet innen het invloedsgeied vn de weg, ngezien het trcé dr onder de grond ligt. Het invloedsgeied vn de otterdsen edrgt slechts eter odt lleen rndre vloeistoffen ogen worden vervoerd; hierinnen liggen geen ojecten et eperkt zelfredze personen. De edische kliniek in de Binckhorst vlt nu eveneens uiten het invloedsgeied. r is sprke vn een positief effect. pooroogweg Vluchtogelijkheden rondo de pooroogweg zijn voldoende wegen die loodrecht op deze weg stn en vn de risicoron f leiden. n de oostknt vn de weg is het niet ogelijk o te vluchten, r hier verlijven ook geen personen, zodt dit niet relevnt is. r zijn voldoende ogelijkheden o uiten het invloedsgeied vn rndre vloeistoffen en gssen te koen. Beperkt zelfredze personen Confor de risicokrt zijn er geen functies et eperkt zelfredze personen gelegen in het invloedsgeied vn de pooroogweg (zie Verlengde egulusweg)... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen De zeer lokle verlegging vn de hogedruk rdgsleidingen heeft geen effect op de vluchtogelijkheden of de ligging vn ojecten et eperkt zelfredze personen ten opzichte vn de utonoe situtie... Conclusie zelfredzheid r zijn geen knelpunten geconstteerd et etrekking tot vluchtogelijkheden. Dit is gelijk n de huidige situtie en levert een neutrle eoordeling op. Het ntl ojecten et eperkt zelfredze personen innen het invloedsgeied vn de risicoronnen neet f vn één tot nul. Dit is een veretering ten opzichte vn de huidige situtie en levert een licht positieve eoordeling op. ld vn

79 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Bestrijdrheid.. Vervoer over de weg otterdsen Bereikrheid Gezien de ligging vn de rndweerkzernes in de huidige situtie, vort het tijdig ereiken vn een cliteitenloctie op de otterdsen geen prolee. Ook het tweezijdig nrijden vort geen knelpunt. De nleg vn de otterdsen is edoeld o het centru vn Den Hg eter te ontsluiten wrdoor een rouustere verinding ontstt vnf het centru vn Den Hg nr de zuidelijk gelegen snelwegen en toe. Bovendien verindert de otterdsen de verkeersdruk op de en de innenstedelijke wegen, zodt deze wegen eter toegnkelijk zijn. Dit heeft een positief effect voor de ereikrheid vn de hulpdiensten die sneller ter pltse kunnen zijn ij een cliteit. ngezien eerdere rndweerkzernes en ziekenhuizen in het centru vn Den Hg zijn gelegen, vort een vereterde ontsluiting vn het centru een positief effect vn de otterdsen. Bluswtervoorzieningen Uit de huidige situtie is ekend dt voldoende priire luswtervoorzieningen nwezig (rndkrnen) zijn in de Binckhorst. n het zuidelijke gedeelte vn de Binckhorst is ovendien de hven nwezig die ls tertiir luswter dienst kn doen pooroogweg Bereikrheid De ereikrheid voor hulpdiensten (rndweer) is vn groot elng voor de estrijding vn eide scenrio s. n de huidige situtie zijn eerdere rndweerkzernes nwezig in de ogeving vn de wrvndn de rndweer in principe op tijd ij een incident nwezig kn zijn op deze weg. Het tweezijdig nrijden is ook ogelijk. Bluswtervoorzieningen Hier geldt ook dt gezien de ligging in stedelijk geied voldoende priire luswtervoorzieningen nwezig (rndkrnen) zijn. De hven kn ook in dit gevl dienst doen ls tertiire luswtervoorziening... Vervoer door hogedruk rdgsleidingen De zeer lokle verlegging vn de hogedruk rdgsleidingen heeft geen effect op de ereikrheid of luswtervoorzieningen ten opzichte vn de utonoe situtie... Conclusie estrijdrheid r zijn geen knelpunten geconstteerd et etrekking tot ereikrheid. De nleg vn de otterdsen zorgt voor een vereterde ereikrheid voor de hulpdiensten in de wijdere ogeving. Dit is een licht positief effect. venin zijn knelpunten ngetoond et etrekking tot de luswtervoorzieningen. Dit is vergelijkr in de utonoe situtie en levert een neutrle eoordeling op. ld vn

80 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. unnelveiligheid De veiligheid vn de tunnel is eschouwd op een kwntittieve nier, et een Q, en een kwlittieve nier, et een scenrionlyse, zie prgrf.. De evindingen zijn weergegeven in het rpport unnel otterdsen, unnelveiligheidspln" (Geeente Den Hg, )... Persoonlijk risico en groepsrisico Persoonlijk risico Het erekende persoonlijk risico heeft een wrde vn,x per k welke kleiner is dn de gestelde oriënttiewrde vn het persoonlijk risico vn,. per k. Groepsrisico Het erekende groepsrisico (per k tunnel) wordt gepresenteerd in een grfiek et logritische schlen wrij het ntl dodelijke slchtoffers wordt fgezet tegen de overschrijdingsfrequentie, de zogende f/ curve. De norlijn is het toetscriteriu ( / per k per jr). n Figuur is de curve voor één tunneluis uitgezet. De curve lijft onder de oriënterende wrde. Figuur : weergve groepsrisico voor tunnel otterdsen Met de Q is ngetoond dt de tunnel voldoet n de noren voor het persoonlijk risico en het groepsrisico. Hieruit volgt een neutrle eoordeling voor eide sucriteri. De Coissie unnelveiligheid heeft in hr dvies de dto jnuri wel ngegeven dt de Q uitgt vn een situtie zonder files en et het huidige tunnelveiligheidspln filevoring niet uitgesloten kn worden. n het tunnelveiligheidspln wordt hier het volgende over gezegd: Vnuit het oogpunt vn tunnelveiligheid is een file in de tunnel zeer ongewenst. n de volgende fse wordt onderzocht op welke wijze het ogelijk o file in de tunnel te voorkoen. Het is ovendien ekend dt het voorkoen vn filevoring een voorwrde is voor doorgng vn het project. Hier wordt er dn ook vnuit gegn dt filevoring in het definitieve ontwerp niet n de orde is. Op voorehoud dt de filevoring dequt wordt tegengegn in het ontwerp, worden geen knelpunten verwcht et etrekking tot het persoonlijk risico en het groepsrisico. ld vn

81 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... cenrionlyse Middels de scenrionlyse is het tunnelsystee getoetst op de veiligheidscriteri ten nzien vn verkeersfwikkeling, incidenteheersing, zelfredzheid en hulpverlening. n de werkgroep tunnelveiligheid zijn scenrio s geselecteerd o in deze fse uit te werken. Het etreft de volgende scenrio s;. grote vrchtutornd;. gswolkexplosie gevolgd door een rnd;. toxisch gs;. wteroverlst door overstroing. llereerst is getoetst of de kns op het optreden vn de gekozen scenrio s groter of kleiner is dn de genoede x - /jr. Dit eplt of het tunnelsystee wel of niet oet voldoen n de verelde doelstellingen ten nzien vn verkeersfwikkeling, incidenteheersing, zelfredzheid en hulpverlening. Druit is geconcludeerd dt lleen de ldingrnd n lle criteri vn de veiligheiddoelstellingen oet voldoen. Voor het opstellen en het toetsen vn de scenrio s is de Leidrd cenrionlyse Ongevllen in unnels geruikt. De scenrionlyse is uitgevoerd n de hnd vn deze leidrd en is gerpporteerd in het docuent unnel otterdsen cenrionlyse (Geeente Den Hg ). Op sis vn de toetsing vn de esproken scenrio s is geconcludeerd dt er één ndchtspunt is dt nder ekeken oeten worden. n de overige voorwrden wordt voldn. ndchtspunt : ncidenteheersing De gevoeligheid vn het snelheidsdiscriintiesystee (D) (hieree zijn fwijkingen in de verkeersstroo snel te detecteren en kn zo een ongevl worden opgeerkt) oet op zo worden fgesteld dt de geloofwrdigheid niet wordt ngetst (eis is inder dn fouten onterechte eldingen per uur). estrisico Verwcht wordt dt ij grote rnden et veel rookontwikkeling de ensen die niet zelfredz zijn zonder ostnderhulp niet innen vijf inuten xil eter kunnen overruggen ten einde een veilige ruite te ereiken. Hieree estt een kns dt personen, ls gevolg vn een grote rnd, koen te overlijden. Dit dient door evoegd gezg ls restrisico geccepteerd te worden. estrisico Het gevr vn een rnd veroorzkt door een trnsport gevrlijke stoffen, wrij een verod op vervoer geldt wordt genegeerd, wrij de tunnelinrichting verloren zl worden gn, dient ls restrisico geccepteerd. ld vn

82 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie... Conclusie tunnelveiligheid Het persoonlijk risico en groepsrisico leveren geen knelpunt op. Dit leidt tot een neutrle eoordeling. De eoordeling voor de scenrionlyse is licht negtief vnwege het knelpunt voor het criteriu incidenteheersing. ld vn

83 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. ffecteoordeling n dit hoofdstuk worden de effecten eoordeeld vn het Voorkeurslterntief et het Duelstrooksweefvk. Het verschil et het enkelstrooksweefvk leidt niet tot ndere effecten voor de criteri innen het the externe veiligheid en tunnelveiligheid. Pltsgeonden risico en Zelfredzheid Bestrijdrheid unnelveiligheid groepsrisico P G Vluchten Beperkt Bereikrheid Bluswtervoor P G cenrionlyse zelfredze personen zieningen + oelichting eoordeling pltsgeonden risico en groepsrisico Hier is een neutrle eoordeling gekozen voor het P, ngezien ij geen vn de wegen in de ogeving wrover VG pltsvindt een toene vn de P - /jr.-contour te verwchten is. Voor de otterdsen is ngetoond dt de toene vn trnsporten niet leidt tot een P - /jr.-contour. Ook het groepsrisico op de otterdsenis neutrl eoordeeld: het groepsrisico neet in eperkte te f. Op de oliggende rijkswegen,, is evenin sprke vn een toene vn het groepsrisico. Het groepsrisico ij de twee hogedruk rdgsleidingen wijzigt niet. oelichting eoordeling zelfredzheid De ontwikkeling is ls licht positief eoordeeld, ngezien een licht positief effect vn de ontwikkeling te verwchten is op eperkt zelfredze personen in de ogeving en ngezien de ogelijkheden tot ontvluchting niet slechter of eter zijn dn in de huidige situtie. Odt de ontsluiting vn de Binckhorst wordt evorderd, is eerder sprke vn een positief dn een negtief effect. Deze ontsluiting is ij estrijdrheid l ls positief ngeerkt. oelichting eoordeling estrijdrheid De ontwikkelingen heen een neutrl effect op de luswtervoorzieningen; er zijn geen knelpunten geconstteerd. De ontwikkelingen heen een licht positief effect op de ereikrheid voor de hulpdiensten. Door de nleg vn de otterdsen wordt het centru eter ontsloten (dit is het doel vn de ontwikkeling) wt etekent dt ook de hulpdiensten een etere verinding krijgen nr et ne het zuiden vn Den Hg. Zo kunnen ij ijvooreeld een cliteit rond knooppunt Ypenurg de hulpdiensten sneller nwezig zijn. oelichting eoordeling tunnelveiligheid Het P en G vn de tunnel zijn ls neutrl eoordeeld, odt is geleken dt ze geen knelpunten opleveren. Bij de scenrionlyse is een neutrle eoordeling toegekend.. Mitigerende tregelen Uit dit onderzoek nr externe veiligheid en tunnelveiligheid koen geen negtieve effecten voor externe veiligheid nr voren. Hiervoor zijn dn ook geen itigerende tregelen noodzkelijk. Voor tunnelveiligheid geldt dt een ndchtspunt is enoed volgend uit de scenrionlyse et etrekking tot incidenteheersing. Hiervoor heeft de Coisie unnelveiligheid het volgende voorstel gedn: Cer s en een D-systee over het hele trcé in te pssen, zodt ook incidenten in de verdiepte k gedetecteerd en geïdentificeerd kunnen worden. ld vn

84 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie.. Knsen O de veiligheid verder te evorderen kn risicocounictie geruikt worden, zodt personen een eter hndelingsperspectief krijgen. Dit is et ne n te evelen ij de ojecten in de ogeving vn de otterdsen en de pooroogweg. Hierij kn onder eer gedcht worden n: nstructie evcutieegeleiders. Deze ngewezen egeleiders zijn ekend et lgeene evcutieprocedures. nfortie over de specifieke wijze vn evcutie in gevl vn een (dreigende) cliteit oet ook ij de egeleiders ekend zijn. rining vn evcutie. rining verhoogt de efficiëntie vn de evcutie. Het regeltig uitvoeren vn proefevcuties kn hiertoe een goede ijdrge zijn. Ostkelvrije ontvluchting. De toevluchtswegen oeten duidelijk herkenr en toegnkelijk zijn, zodt het geouw eenvoudig te ontvluchten is. Deze tregelen kunnen niet innen het esteingspln georgd worden. n het tunnelveiligheidspln worden de volgende nevelingen eegegeven: dt een incident in de tunnel heeft plts gevonden oeten de V s voorij de tunnel zodnig worden ingesteld dt het verkeer uit de tunnel doorgng heeft zodt het verkeer voorij het incident de tunnel snel kn verlten. Wnneer een tnkuto ij een incident etrokken is, is het n te evelen direct n de cliteitenknop ook de evcutieknop in werking te stellen. Het invloedsgeied vn verdunde toxische gssen kn zonder toepssing vn wterscheren c. eter uiten de tunnelonden zijn. De slgoen voor de tunnelonden evinden zich voor de toerit dt op c. voor de tunnelond egint. Het opzetten vn een wterscher n de tunnelond kn dit invloedsgeied eperken. r dient georgd te worden dt de niet incidentenuis vrij lijft vn rook en toxische gssen. ede odt de in de niet incidentenuis slchtoffers ehndeld worden door GHO. Het heeft de wens o n eide zijden vn de tunnel een wrkkenplts te reliseren. Hieree worden lngdurige streingen eperkt en in gevl vn grote incidenten kn deze ruite geruikt worden ls opstelruite voor hulpverleningsvoertuigen. ld vn

85 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Bronnen rcdis,. indrpportge Bsisnet Weg Hoofdrpport DHV,. Verkeerscijfers gevrlijke stoffentrnsport otterdsen. Meo MO-F Geeente Den Hg, Dienst tdseheer,. unnel otterdsen, unnelveiligheidspln KM,. isicoerekening gstrnsportleiding W---K- t/ Peutz,. Berekeningen groepsrisico ten gevolge vn het trnsport vn gevrlijke stoffen over de Utrechtsen () ld vn

86 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. ld vn

87 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Bijlge Berekening P Op sis vn expert judgeent kn worden gesteld dt het vervoer vn enkel LF en LF niet leidt tot een P - /jr.-contour die uiten de weg ligt. O dit te stven et een kwntittieve nlyse is een erekening uitgevoerd in BM. Hierin is voor het wegtype innen de eouwde ko een erekening gekt et de trnsporthoeveelheden over de otterdsen zols deze in het worst-cse scenrio voor kunnen koen. Onderstnd is de figuur weergegeven et de P-contouren voor het trject. De groene lijn geeft de P - /jr.-contour weer. De gridgrootte is eter. Het is duidelijk dt een P - /jr.-contour ontreekt en er derhlve geen eperkingen gelden vnuit het pltsgeonden risico. Bovendien lijkt dt de P - /jr.-contour slechts eter edrgt; de personendichtheden innen deze contour eplen in hoge te het groepsrisico. Doordt deze contour zo dicht op de weg ligt, etekent dit dt het groepsrisico inil zl zijn (lleen ls geouwen zeer dicht op de weg stn). ld vn

88 M otterdsen: chtergrondrpport externe veiligheid en tunnelveiligheid Projectnr. ei, revisie. Bijlge Uitgngspunten en resultten Q ld vn

89 nleiding en ehoeve vn het M voor de otterdse n in Den Hg is een Q externe veiligheid uitgevoerd. De Q richt zich op het vervoer vn gevrlijke stoffen over de huidige Binckhorstln, ten ehoeve vn de evoorrding vn enkele tnksttions in Den Hg. Het vervoer over de Binckhorstln etreft zowel rndre gssen ls rndre vloeistoffen. ijdens en n relistie vn de otterdse Bn zl het trnsport vn gevrlijke stoffen dt nu over de Binckhorstln pltsvindt, vi ndere routes pltsvinden. O het effect hiervn te eplen op het risico voor de ogeving is deze Q uitgevoerd. n de Q zijn drie situties doorgerekend:. de referentiesitutie: in deze situtie vindt het vervoer vn gevrlijke stoffen plts vi de route - Mnweg-Binckhorstln. de situtie tijdens de werkzheden: in deze situtie vindt het vervoer vn gevrlijke stoffen plts vnf de /Mnweg vi de tijdelijke route over de egulusweg, Wegstrt en Mercuriusweg.. de eindsitutie: in deze situtie vindt vervoer vn gevrlijke stoffen plts vi twee routes:. rndre vloeistoffen (stofctegorieën LF en LF, et ne enzine en diesel) worden vervoerd over de otterdse n. rndre gssen (stofctegorie GF, et ne LPG) zijn niet toegestn in de tunnel vn de otterdse n en dienen vervoerd te worden over de nieuw n te leggen pooroogweg. O de rekenresultten vn de verschillende situties onderling goed te kunnen vergelijken, is voor lle situties uitgegn vn het referentiejr. Dit etekent dt er voor de erekening vn de tijdelijke situtie sprke is vn een (geringe) overschtting vn de vervoersntllen, en dree ook vn de risico's.

90 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn Uitgngspunten erekening Vervoersntllen Brndre gssen GF Op sis vn gegevens vn de geeente Den Hg wordt ngenoen dt het vervoer vn stofctegorie GF in ritten per jr edrgt. n de referentiesitutie vindt dit trnsport plts vi de route Mnweg-Binckhorstln, tijdens de werkzheden over de egulusweg-mercuriusweg en in de eindsitutie over de pooroogweg. Brndre vloeistoffen LF en LF Het vervoer vn rndre vloeistoffen over de otterdse Bn is geïnventriseerd door DHV, jnuri. r is in deze inventristie zowel een reële ls een worst cse situtie genlyseerd voor het jr. n deze Q is uitgegn vn het worst-cse scenrio uit deze inventristie. Dit etekent dt voor de vervoersstroo vn de stofctegorie LF (et ne diesel) c. ritten per jr wordt ngehouden, en voor de stofctegorie LF (et ne enzine) c.. ritten per jr. De verdeling vn de gevrlijke stoffen over de verschillende wegen per vrint is in de onderstnde figuren ngegeven. Voor de verdeling vn de rndre stoffen is uitgegn vn een evenredige verdeling richting de eherkde/binckhorstln. evens is voor het vervoer richting het tnksttion n de Mnweg een inschtting gekt (worst-cse). Het tnksttion n de Mnweg ws niet relevnt voor de het onderzoek zols uitgevoerd door DHV. De huidige inschtting voor dit tnksttion is wgens LF per jr een wgens LF per jr. Dit uitgngspunt is fgested et de ogevingsdienst Hglnden.

91 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn GF = LF = LF =. GF = LF = LF =. GF = LF = LF = GF = LF = LF =. Figuur referentie situtie

92 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn GF = LF = LF =. GF = LF = LF =. GF = LF = LF = GF = LF = LF = Figuur ijdelijke situtie

93 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn GF = LF = LF =. GF = LF = LF = GF = LF = LF = GF = LF* = LF* =. GF = LF = LF = Figuur oekostige situtie unnel otterdse n (*) De risico's vn incidenten et rndre vloeistoffen in tunnels worden, confor de H, verondersteld geen effect te heen op de evolking in de ogeving vn de tunnel. Het vervoer vn rndre vloeistoffen in tunnels wordt o deze reden niet eegenoen in de epling vn de externeveiligheidsrisico's.

94 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn Personendichtheden Voor de erekening vn het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden innen het invloedsgeied vn de vervoerde stoffen over de etreffende wegen. De grootte vn het invloedsgeied is vstgelegd in het H. n het odel voor deze Q is rond lle relevnte wegen een personeninventristie gedn op eter n weerszijden vn de relevnte wegen. nvloedsgeieden vervoer gevrlijke stoffen over de weg, per stofctegorie tofctegorie nvloedsgeied - % letliteitsfstnd (in eter) LF LF GF Voor de personeninventristie is geruik gekt vn een ntl eerdere veiligheidsstudies: pport xterne veiligheid esteingsplnnen Voorurg West en Koningin Wilhelinln, VV/geeente Leidschend-Voorurg, pril isicoerekening gstrnsportleiding W---K- t/, Ke, septeer. Geruikte ronnen evolkingsgegevens Berekening groepsrisico ten gevolge vn het trnsport vn gevrlijke stoffen over de Utrechtsen (), Peutz, deceer voor het grondgeied vn geeente Leidschend-Voorurg: Popultieestnd groepsrisicoerekeningen evolkingsgegevens geeente Den Hg chtergrondrpport externe veiligheid M eherkde, ingenieursureu uw, jnuri. Voor overige delen in het invloedsgeied is op sis vn stellietfoto's een nne gedn over de nwezigheid vn personen. Dit is per vlk ngegeven in ijlge.

95 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn esultten ekenpkket De erekeningen zijn uitgevoerd et het BM-rekenpkket, versie.. Het BM-rekenpkket voldoet n het gestelde in PG en is ls stndrdrekenpkket opgenoen in de circulire isconorering vervoer vn gevrlijke stoffen. BM is ontwikkeld voor de evlutie vn de externe veiligheid ten gevolge vn het trnsport vn gevrlijke stoffen. Groepsrisico n figuur zijn de groepsrisico grfieken gegeven vn de drie eschouwde vrinten gfedc gfedc Figuur Oriënttiew rde Hoogste groepsrisico per k. ijdelijke situtie Groepsrisico curven vn lle drie de vrinten. ntl slchtoffers gfedc Hoogste groepsrisico per k. Huidige situtie gfedc Hoogste groepsrisico per k. oekostige situtie vrint orwrde groepsrisico Frequentie ntl slchtoffers eferentie situtie,, * - ijdelijke situtie,, * - oekostige situtie,, * - Het groepsrisico neet f ls gevolg vn het gewijzigd geruik vn de Mnweg-Brinckhorstln. evens lijkt dt in de toekostige situtie het groepsrisico het lgst is ls gevolg vn de herroutering vn GF over de pooroogweg. Pltsgeonden risico n de onderstnde drie figuren is het pltsgeonden risico vn de drie vrinten gegeven. n geen vn de drie vrinten wordt een - risicocontour erekend. ls gevolg vn de herroutering koen de P-contouren over ndere evolking heen te liggen.

96 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn Groene lijn Bluwe lijn Lichtluwe ollen Figuur. - risicocontour - risicocontour Ligging kiloeter et het hoogste groepsrisico Pltsgeonden risico vn de referentiesitutie Groene lijn Bluwe lijn Lichtluwe ollen Figuur. - risicocontour - risicocontour Ligging kiloeter et het hoogste groepsrisico Pltsgeonden risico vn de tijdelijke situtie

97 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn Groene lijn Lichtluwe ollen Figuur. - risicocontour Ligging kiloeter et het hoogste groepsrisico Pltsgeonden risico vn de toekostige situtie n de toekostige situtie wordt geen - risicocontour eer erekend. Conclusie ls gevolg vn de nleg vn de nieuwe otterdsen wijzigen de trnsportstroen vn gevrlijke stoffen in het geied Binckhorst. Het groepsrisico neet f ls gevolg vn het gewijzigd geruik vn de Mnweg-Binckhorstln. Uit de studie is lijkt dt in de toekostige situtie het groepsrisico het f is genoen ls gevolg vn de herroutering vn GF over de pooroogweg. Voor het pltsgeonden risico geldt dt deze ls gevolg vn de eschouwde wijzigingen verschuift. Dit vort geen knelpunt odt geen - -risicocontour wordt epld.

98 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn Bijlge : Gehnteerde popultiegegevens el B. Personeninventritie woonevolking uer Herkost ntl ewoners per ouwlok ntl personen dg ntl personen ncht W M eherkde. W M eherkde W M eherkde. W M eherkde. W M eherkde W M eherkde. W M eherkde W M eherkde W M eherkde W M eherkde W M eherkde. W M eherkde W M eherkde W M eherkde. W M eherkde. W M eherkde. W M eherkde. W M eherkde. W Q wilhelinln-voorurg (VV) W Q wilhelinln-voorurg (VV) W Q wilhelinln-voorurg (VV) W igen inzicht /h W igen inzicht /h W igen inzicht /h W Q wilhelinln-voorurg (VV) W Q wilhelinln-voorurg (VV) W Q wilhelinln-voorurg (VV) W Q wilhelinln-voorurg (VV)

99 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn Figuur B. Ligging woonevolking el B. Personeninventritie dgdienstedrijven (lleen overdg personen nwezig) uer Herkost ntl reidspltsen per ntl personen dg ntl personen ncht ouwlok B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde

100 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn uer Herkost ntl reidspltsen per ouwlok ntl personen dg ntl personen ncht B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B M eherkde B Q wilhelinln-voorurg (VV) B Q wilhelinln-voorurg (VV) B Q wilhelinln-voorurg (VV) B Q wilhelinln-voorurg (VV) B igen inzicht pers. per ; verdieping B igen inzicht pers. per ; verdieping B igen inzicht /h B igen inzicht /h Figuur B. Ligging vlkken et dgdienst edrijven el B. Personeninventritie edrijven (continue dienst) uer Herkost ntl personen dg ntl personen ncht BC Q wilhelinln-voorurg (VV)

101 eonuer: - etreft: pportge Q externe veiligheid tv M otterdse Bn uer Herkost ntl personen dg ntl personen ncht BC Q wilhelinln-voorurg (VV) BC igen inzicht /h /h BC igen inzicht /h /h BC igen inzicht /h /h Figuur B. Ligging vlkken et continuedienst edrijven

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting.

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting. 1. EVENWICHT Zols in het eerste gedeelte over krchten en momenten reeds n de orde is gesteld werken op een lichm meestl meerdere krchten tegelijkertijd. We zeggen dt het lichm onderhevig is n een stelsel

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe CDV I NR 7. 8. 91 SEPTEMBER 2001 161 Beoeizuht stt lt geen diversiteit en flexibiliteit toe G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP Een gezonde groei vn rbeidsprtiiptie is de uitdging voor de koende tijd en vrgt

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage Wiskundige denkctiviteiten: digitle ijlge Suggesties voor opdrchten wrij de leerlingen uitgedgd worden wiskundige denkctiviteiten te ontplooien. De opdrchten heen de volgende structuur. In de kop stn chtereenvolgend:

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

Bijlage C Profielen van de secundaire inkomensverdeling 1999

Bijlage C Profielen van de secundaire inkomensverdeling 1999 Bijlge C Profielen vn de secundire inkomensverdeling 1999 In deze ijlge wordt de smenstelling en verdeling vn het secundire inkomen fgezet tegen verschillende kenmerken vn het huishoudens. Tel C1 geeft

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken MTKUN 2 Lengte - fstnd - hoeken M7 Lengtemten en meetinstrumenten 186 M8 Lengte en fstnd 187 M9 Gelijke fstnden 194 M10 Hoeken meten en tekenen 198 185 M7 1 Titel Lengtemten en meetinstrumenten 579 Vul

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150 Inhoud leereenheid 3 Integreren Introductie 5 Leerkern 6 Integrl ls oppervlkte 6 De functie ls fgeleide vn zijn oppervlktefunctie 3 3 Primitieven 33 4 Beplde en oneplde integrl 35 5 Oneigenlijke integrlen

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Platte en bolle meetkunde

Platte en bolle meetkunde Hoofdstuk I Pltte en olle meetkunde F. vn der lij Dit hoofdstuk evt een door de redctie gemkte ewerking vn een in Utrecht op 6 oktoer 1993 gegeven Kleidoscoop college vn F. vn der lij. Grg willen we professor

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek naar de externe veiligheid hoge druk aardgasleidingen

Nadere informatie

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband Leesvrdigheidsexmens moderne vreemde tlen in Europees vernd De reltie tussen de centrle exmens leesvrdigheid en het Europees Referentiekder José Noijons, Henk Kuijper juni 6 An deze uitgve heen meegewerkt:

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie