DOSSIER YOUNG GRADUATES. Hebben jongeren baat bij een soepel ontslagrecht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.213 DOSSIER YOUNG GRADUATES. Hebben jongeren baat bij een soepel ontslagrecht?"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 6 T / M V R I J D A G 1 2 O K T O B E R Voor de job van je leven DOSSIER YOUNG GRADUATES Hebben jongeren baat bij een soepel ontslagrecht? Onderzocht: jongeren op zoek naar werk Helft hr managers zit niet op LinkedIn Minister van Werk mag niet tevreden zijn jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant vanaf blz. 27 +handigoverzichtvanallejobsinjouwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Ongevoelig voor crisis Met alle alarmbellen waar de voorbije maanden aan getrokken is, kunnen we zo onderhand een internationaal beveiligingsbedrijf van een volledige jaarvoorraad,, voorzien. De regering, de Nationale bank, de Europese Centrale Bank, het IMF, werkgeversorganisaties allerhande, denktanken allerhande, vakbonden, Eurostat, de Oeso, onderzoekscentra, individuele politici en opiniemakers... Elk deed het voorbije jaar meer dan een duit in de alarmbelzak. Deze week was het aan de Europese Commissie. Die reageerde op de melding dat de eurozone inmiddels al 18,2 miljoen werklozen telt, 25,2 miljoen in de ruimere Europese Unie. Maar het echte alarm ging af bij de cijfers over de jeugdwerkloosheid. In Griekenland zit 55,4 procent van de 25 jarige beroepsbevolking zonder werk. Spanje volgt op de voet met 52,9 procent. Ook bij ons is jeugdwerkloosheid een issue. In België bedraagt die 17,7 procent. Dat is minder dan het Europese gemiddelde, maar een pak hoger dan de 8,1 procent van Duitsland. Allemaal onaanvaardbaar, zei een woordvoerder van Dat zij die de crisis moeten aanpakken, diezelfde crisis amper voelen, draagt wellicht niet bij tot een snelle oplossing. de Europese Commissie die almaar meer bellen deed afgaan. Er wacht ons een economische en sociale ramp, er dreigt een verloren generatie. Voor de duidelijkheid: het is goed dat er massaal alarm wordt geslagen, alleen moet er daarna ook actie volgen. En die ontbreekt. Dat de nood nochtans hoog is bewijzen ook het dalende consumentenvertrouwen en het groeiend pessimisme bij werkgevers. Die crisis aanpakken vergt onpopulaire maatregelen. Veel politici zien dat als politieke zelfmoord. En dus twijfelen ze, aarzelen ze, en geven ze wel wat gas, maar nooit plankgas. Maar misschien heeft het er ook mee te maken dat zij die de crisis moeten aanpakken, diezelfde crisis zelf amper voelen. De eigen nood is altijd het hoogst. De huidige context niet zo ervaren, draagt wellicht niet bij tot een snelle oplossing. G E Z E G D Spruyt, persverantwoordelijke van het Vlaams ABVV,,,Marc waseenvandevele Belgen die woensdag thuiswerkten. Dat liet hij weten op Twitter. Dankzij#spoorstaking mag ik vandaag een dagje thuiswerken. Hebt u ook zo n toffe baas?: )#ABVV A R B E I D S V R A A G Hoewel hierover nogal wat misverstanden bestaan, kan er geen twijfel over bestaan dat een werkgever een werknemer mag ontslaan tijdens een periode van afwezigheid als gevolg van bijvoorbeeld ziekte. Een ontslag met inachtneming van een opzeggingstermijn is weliswaar moeilijk omdat de opzeggingstermijn wordt geschorst maar een ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding kan steeds. De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet zelfs uitdrukkelijk dat de werkgever het gewaarborgde loon mag aftrekken van het bedrag van de opzeggingsvergoeding bij ontslag van een bediende die meer dan 6 maanden ziek is. Een andere vraag is of je werkgever je mag ontslaan omdat je langdurig afwezig bent. Dit hangt in niet onbelangrijke mate af van de reden van je afwezigheid. Als je zonder wettige reden Stijn Demeestere advocaat bij Lydian Kan ik ontslagen worden omdat ik langdurig afwezig ben? afwezig bent, kan de werkgever je uiteraard ontslaan, eventueel zelfs om dringende reden zonder betaling van een opzeggingsvergoeding. Ziekte Een hele reeks wettige oorzaken van afwezigheid roepen een ontslagbescherming in het leven. Het gaat bijvoorbeeld om zwangerschaps en bevallingsverlof of tijdskrediet. Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met deze oorzaak van afwezigheid. Ontslaat je werkgever je toch, dan heb je boven op de normale ontslagvergoeding recht op een beschermingsvergoeding die in de meeste gevallen 6 maanden loon bedraagt. Een bijzonder geval is het ontslag om reden van langdurige afwezigheid wegens ziekte. De Algemene Discriminatiewet verbiedt discriminatie op grond van de huidige gezondheidstoestand (of handicap). Een ontslag dat wordt gemotiveerd door de afwezigheid wegens ziekte is daarom slechts toegelaten indien het ontslag een legitiem doel dient, dit ontslag de realisatie van dit doel mogelijk maakt en dit doel niet op een minder schadelijke wijze kan worden bereikt. De rechtspraak toont aan dat een ontslag op grond van ziekte kan gerechtvaardigd zijn wanneer de werkgever kan aantonen dat de langdurige afwezigheid de arbeidsorganisatie of het productieproces verstoort. In dergelijke omstandigheden werd al geoordeeld dat het ontslag een legitiem doel dient, pertinent is en niet onredelijk. In andere omstandigheden zal het ontslag om reden van ziekte moeilijker te rechtvaardigen zijn en aanleiding kunnen geven tot de betaling van een schadevergoeding....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 YOUNG GRADUATES Opinie Meer kansen met een soepel ontslagrecht? 6 ONDERZOEK Pas afgestudeerd Werk vinden is moeilijker dan verwacht 7 HUMAN RESOURCES & Social Media Helft hr managers zit niet op LinkedIn 9 INTERIM 25 jaar uitzendarbeid Reden tot feesten? 11 COLUMN San F. Yezerskiy Links heeft nog altijd de beste soundtrack A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Werkt activering wel of niet? In 2004 zette toenmalig Federaal Minister van Werk, Frank Vandenbroucke, het activeringsbeleid op poten. Werklozen werden sindsdien opgevolgd. Deze opvolging had zowel een ondersteunende, begeleidende als een repressieve kant. Werklozen werden niet langer aan hun lot overgelaten maar werden actief ondersteund in het zoeken naar werk. Daartegenover stond dat degene die onvoldoende inspanningen leverde om werk te vinden werd gesanctioneerd en uiteindelijk geschorst. Het activeringsbeleid was een hoeksteen van de actieve welvaartstaat' filosofie die Vandenbroucke had meegebracht uit Oxford. Het was ook, tot op de dag van vandaag, een alternatief voor het beperken van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Sindsdien zijn er verschillende studies verschenen over het activeringsbeleid. Activeren blijkt een lastige praktijk. Wanneer moet je ermee beginnen? Als je het proces snel opstart, riskeer je middelen en energie te verspillen aan zij die vanzelf wel hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Wacht je te lang, dan hebben zich misschien al processen in werking gezet die moeilijker te keren zijn. Maatwerk is nodig,, maar dit vereist dan weer veel middelen. De belangrijkste vraag is echter of activering nu al of niet werkt. Het antwoord is, zoals steeds, genuanceerd. Als we uitstroomcijfers van werkzoekenden bekijken en vergelijken tussen 2003 en 2010 dan liggen deze in 2010 duidelijk hoger. De minister van Werk kan hier niet tevreden mee zijn. Het effect is merkbaar voor alle leeftijdscategorieën. Alleen voor 55 plussers is er niets veranderd. Wellicht is dit niet toevallig die leeftijdscategorie die tot voor kort helemaal niet geactiveerd werd. Een sluitend bewijs is het niet maar er zijn sterke aanwijzingen dat het activeringsbeleid mee voor de hogere uitstroom heeft gezorgd. Heeft België door het activeringsbeleid zijn positie in de Europese Unie nu verbeterd? De positie van België was voor de invoering van dit beleid in elk geval heel zwak. Onderzoek van Eurostat (op basis van de arbeidskrachtentelling) wees uit dat in bijna geen enkel ander land van de toenmalige Europese Unie zo weinig werkzoekenden doorstroomden naar de arbeidsmarkt. Alleen Italië en Luxemburg scoorden toen nog iets slechter. Meer recente gegevens van Eurostat (2010) tonen aan dat deze positie de voorbije jaren niet verbeterd is. België blijft aan de staart van het Europese peloton bengelen. Merkwaardig is dat ook Duitsland niet echt goed scoort, zij het wel beter dan België. Alleen Griekenland doet het nog slechter. We kunnen concluderen dat het activeringsbeleid in België de voorbije jaren heeft gezorgd voor een hogere uitstroom van werklozen naar werk. Dit was echter niet voldoende om de structureel zwakke positie van België in Europa te verbeteren. De minister van Werk kan hier niet tevreden mee zijn. Jan Denys arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk

4 4 Y O U N G G R A D U A T E S Nederlandse onderzoekers doen opmerkelijk voorstel Versoepel ontslagrecht kans op werk te geven De Nijmeegse onderzoekers Maarten Wolbers en Marloes De Lange (Departement Sociologie Radboud Universiteit) buigen zich over de problematiek van de jeugdwerkloosheid in Europa. Een al te strenge ontslagwetgeving zou jongeren kansen kosten op de arbeidsmarkt, zeggen de onderzoekers. Een controversiële denkpiste, want sluimert daar geen generatieconflict? Achter elke oplossing loert potentieel alweer een nieuw probleem. Voor uw doctoraatsonderzoek bekeek u de situatie van jongeren op de Europese arbeidsmarkt. Het beeld dat naar voren kwam was allesbehalve rooskleurig. De Lange: Uit onderzoek blijkt dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt de laatste decennia steeds minder soepel verloopt. Het wordt moeilijker om snel aan een vaste baan te komen: werkloosheid of een opeenvolging van tijdelijke banen zijn voor veel jongeren de norm. Hoe komt dat? De Lange: Er zijn een aantal verklaringen. Ten eerste is er natuurlijk de economische crisis. Bij laagconjunctuur is het voor iedereen moeilijker om aan werk te komen, maar jongeren hebben het nog moeilijker. Globalisering speelt ook een rol: de concurrentie tussen bedrijven neemt toe, wat zich vertaalt in onzekerheid voor werknemers: werkgevers zijn geneigd om eerder met tijdelijke contracten te werken, naargelang de pieken en dalen in de vraag. Een tijdelijke job kan toch leiden naar vaste tewerkstelling? De nieuwe Belgische uitzendwet erkent uitzendarbeid zelfs als instroomkanaal. De Lange: De focus van ons onderzoek ligt op de intrede in de arbeidsmarkt, met andere woorden: de allereerste baan van de jongeren. Wolbers: We hebben ook onderzocht of zo n hobbelende start op de,, arbeidsmarkt, met een opeenvolging van tijdelijke jobs, ook op de lange termijn nadelige gevolgen heeft. Na zeven, acht jaar is het litteken van die turbulente eerste stappen grotendeels verdwenen. Maarten Wolbers Radboud Universiteit Nijmegen Economische onzekerheid zorgt ervoor dat je later het ouderlijk huis verlaat, later aan een eigen huis en een gezin begint. Tekst: Michiel Leen ZitereenlijnindeEuropese jeugdwerkloosheidsstatistieken? De Lange: Onze vermoedens over de contextuele kenmerken werden alleszins bevestigd. In landen met een rigide ontslagbescherming raken jongeren moeilijker aan een eerste baan. Ook de positieve impact van een uitgebreid beroepsonderwijs komt in alle resultaten terug. Wolbers: Jeugdwerkloosheid en algehele werkloosheid zijn sterk gecorreleerd; jongeren zijn gemiddeld twee keer zo vaak werkloos als oudere werknemers. Maar dat is een gemiddelde; er zijn uitschieters in positieve en negatieve zin. Dat suggereert dat de macro economische context niet de enige bepalende factor is voor een hoge of lage jongerenwerkloosheid. Maarhetfeitdatdieeerstejob steedsvakereen erg tijdelijke baanis,baartuzorgen? De Lange: Precies. Vaak zijn het banen van korter dan een jaar. In het zoeken naar oorzaken voor die moeilijke intrede onderzocht u ook institutionele kenmerken? De Lange: Hoe beïnvloedt bijvoorbeeld het onderwijssysteem de overgang van school naar werk voor jongeren? Hoe meer het gericht is op beroepsonderwijs, hoe meer vaardigheden jongeren hebben die inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Anderzijds: hoe zit de arbeidsmarktwetgeving in elkaar? Daar speelt ontslagbescherming een rol: hoe uitvoeriger die is, hoe meer jongeren benadeeld worden op de arbeidsmarkt. Immers: wie al een job heeft, is erg beschermd. Er komen minder snel plaatsen vrij voor jongeren. De facto bepleit u een versoepeling van het ontslagrecht. Wolbers: Een versoepeling van het ontslagrecht helpt jongeren sneller aan werk. Alleen: wat voor werk is dat? Steeds vaker een tijdelijke baan. Vervolgens moeten we ons afvragen hoe een dergelijke start doorwerkt in de verdere loopbaan. Een gebrekkige start achtervolgt jongeren misschien niet lang in hun carrière, maar op andere domeinen van het leven speelt het wel een rol. Economische onzekerheid zorgt ervoor dat je later het ouderlijk huis verlaat, later aan een eigen huis en een gezin begint. Op die domeinen is de invloed van een precaire arbeidssituatie natuurlijk ingrijpender. Iserweleendraagvlakomaan het ontslagrecht te morrelen in naam van de vlotte doorstroom van jongeren? Het gaat tenslotte om verworven rechten. Wolbers: In de jaren 80 kenden landen als Nederland en België ook zware werkloosheidsproblemen. Toen is er geprobeerd om jongeren aan het werk te krijgen door ouderen vroeger te laten uitstromen. In Nederland was dat via arbeidsongeschiktheid, in Vlaanderen boomde het brugpensioen. In die zin is de discussie niet zo nieuw. Intussen is vervroegd pensioen niet meer zo vanzelfsprekend: gingenwenietmetz nallenlanger werken? Wolbers: Het sociale stelsel is intussen veel meer uitgekleed. Nederland telde ooit één miljoen arbeidsongeschikten. Dat is dezer dagen ondenkbaar. De arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog, al is het maar om het systeem betaalbaar te houden. Dat maakt het vandaag natuurlijk lastiger om plaats te maken voor jongeren. Het staat wel haaks op de idee dat we langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Dat is meteen een van de belangrijkste tegenstrijdigheden in deze discussie. Oudere werknemers zijn nochtans een even kwetsbare groep geworden op de arbeidsmarkt: het isvoorhennietevidentomna ontslagnogaanwerktekomen? Stuurt u aan op een generatieconflict? De Lange: Ons onderzoek is erg gericht op de situatie van jongeren. Oudere werknemers zijn natuurlijk net zo belangrijk op de arbeidsmarkt. Wolbers: Wij wilden vooral uitzoeken op welke manier jongeren gemakkelijker aan de bak komen op de

5 5 om jongeren meer arbeidsmarkt. Uit dat onderzoek blijkt dat een versoepeling van het ontslagrecht een grote rol speelt. Uiteraard mag je de consequenties voor oudere werknemers niet uit het oog verliezen. In een flexicuritymodel zou dat geen probleem mogen zijn: zowel voor jongeren als voor ouderen maakt baanzekerheid plaats voor,, werkzekerheid. Als je sector getroffen wordt door tegenslag, hoeft dat geen ramp te zijn, zolang er tenminste faciliteiten worden voorzien die je in staat stellen om je aan te passen en bij te scholen. Marloes De Lange Radboud Universiteit Nijmegen In landen met een rigide ontslagbescherming raken jongeren moeilijker aan een eerste baan. Ontstaat daar geen paradox: u klaagt de opeenvolging van tijdelijke jobs bij jongeren aan, maar tegelijkertijd pleit u voor flexicurity,dienetdezekerheidvaneen klassieke baan op de helling zet? De Lange: Het probleem zit hem eerder in het feit dat de arbeidsmarkt, zeker waar het jongeren betreft, qua flexibiliteit verder staat dan andere instellingen waarmee je als werknemer en als burger te maken krijgt. Wie geen vaste baan heeft, raakt moeilijker aan kredieten of huurcontracten. Zolang banken, verzekeringen en verhuurders hun diensten afstemmen op mensen met een klassieke vaste baan, zijn vooral jongere werknemers in flexibele werksituaties de dupe. Wolbers: Dat is net het probleem van het hele flexicurityverhaal. Zolang de discussies over flexibiliteit zich enkel op de werkvloer richten, zullen jongeren die van baan naar baan zwermen daar hinder van ondervinden. De discussies over de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, zullen niet in de eerste plaats door werkgevers worden gevoerd. Arbeidsmarktflexibilisering leidt tot een verloren generatie, schrijft u stellig in een opiniestuk? Wolbers: Wanneer de arbeidsmarkt flexibiliseert, moeten jongeren op andere terreinen compensaties krijgen die een beetje zekerheid bieden. Bijvoorbeeld bij gezinsvorming of op de huizenmarkt. In landen met een hogere jeugdwerkloosheid krijgen vrouwen op latere leeftijd hun eerste kind en wordt er later getrouwd. Mensen met onzekere jobs maken dergelijke transities veel later in hun leven mee. Wij pleiten ervoor dat er daar een compensatie nodig is. Je moet voorkomen dat er een generatie van jongeren ontstaat die op sociaal en privévlak achterop hinkt op basis van zijn economische situatie. Ook de langetermijngevolgen van die onzekere startperiode mogen we niet uit het oog verliezen: pensioenrechten opbouwen wordt minder evident in tijdelijke of flexibele contracten. Toch zullen vakbewegingen u niet graag zien raken aan het ontslagrecht. Wolbers: Hun scepsis is te begrijpen. Zij bekommeren zich om de insiders, mensen die een vaste baan hebben en al tot de organisatie behoren. De mensen aan de zijlijn, of dat nu langdurig werklozen zijn of jongeren, zijn meestal niet hun eerste bekommernis. Op zich een begrijpelijk standpunt, maar misschien wat naïef, in het licht van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In Nederland zijn maar weinig jongeren nog lid van een vakbeweging. Zij voelen zich niet aangesproken door wat die bonden doen, ondanks pogingen daartoe. Wat met anciënniteit? Wolbers: Anciënniteit bepaalt voor een deel de jobzekerheid. Een werknemer met een groot aantal dienstjaren wordt snel erg duur om te ontslagen. Hun ervaring is natuurlijk ook iets waard, al plafonneert dat voordeel ook weer op een bepaald moment. Anciënniteit zal dan ook niet snel uit de arbeidswetgeving verdwijnen. Maar welke rol speelt ervaring nog wanneer het de norm wordt dat je tijdens je carrière regelmatig van baan verandert? In de ene sector is een werknemer gemakkelijker inwisselbaar dan in een andere. Daar zal het belang van ervaring en dus van anciënniteit minder een rol spelen. Een goed uitgebouwd beroepsonderwijs is voor u een prioriteit? Wolbers: Wie een dergelijke opleiding volgt, heeft een voet tussen de deur, beschikt over een aantal vaardigheden en heeft een klein netwerkje op de werkvloer. Als er in Spanje een hoge jongerenwerkloosheid is, heeft dat te maken met de belabberde macro economische toestand, maar evengoed met de rigide ontslagbescherming en de hiaten in het onderwijssysteem. Uw pleidooi echoot de slogan Les vieuxaurepos,lesjeunesauboulot. Werkloze vijftigplussers staan vaak echter even kwetsbaar op de arbeidsmarkt als jongeren. Wolbers: Dat is de uitdaging waar we voor staan. Oudere werknemers moeten het perspectief op nuttig en zinvol werk kunnen behouden. Het is al heel wat wanneer je twee jaar langer moet gaan werken. Als je die tijd ook nog eens op een zijspoor moet doorbrengen, weegt dat door.

6 6 Y O U N G G R A D U A T E S Onderzoek bij pas afgestudeerden Werk zoeken is moeilijker dan verwacht Sinds wanneer heb je je job gevonden? 68.9% 5.7% 0.9% 2.7% Nog voor mijn laatste jaar Sept-Dec % 9.1% Jan-Apr 2012 Mei-Juni 2012 Na de examens Nog geen job gevonden Young Graduates Wat verwachten pas afgestudeerde jongeren van hun eerste stappen op de arbeidsmarkt? We vroegen het deze zomer via een online enquête aan 331 young graduates. Hoe lang verwacht je te moeten zoeken naar een job? Enkele verrassende resultaten. Een derde van de bevraagden zegt dat hij of zij op het moment van de be vraging al een job gevonden heeft. De zoektocht naar een eerste baan begint trouwens vrij laat: meer dan twee derden van de bevraagden schiet pas in actie tijdens de laatste twee maan den van het laatste academiejaar, of na de examens. De enquête geeft een mooi inzicht in de verwachtingen waarmee jonge af gestudeerden de arbeidsmarkt betre den. Ongeveer de helft verwacht bin nen de twee maanden na het afstude ren een job te vinden. Iets meer dan de helft van de bevraagden stuurt maxi mum één sollicitatie per week. De an dere helft stuurt er meerdere per week, één op de tien zelfs meerdere per dag. Waarschijnlijk gaat het hier om een piekmoment, waarbij jonge ren tijdens een korte periode erg in tensief solliciteren.,, 33.5% en de regio waarin een bedrijf actief. De vragen die ze tijdens het sollicita tiegesprek zelf willen stellen, gaan ook over de jobinhoud, maar ook over het loon, de bedrijfscultuur en de extrale gale voordelen. Een op de twee pas afgestudeerden verwacht binnen de twee maanden na afstuderen een job te 39.3% 15.4% 11.8% Minder dan een maand 1 tot 2 maanden 3 to 5 maanden Langer dan 5 maanden Young Graduates Hoeveel sollicitaties verstuur je gemiddeld? 21.6% 14.8% 1 per maand 26.7% 18.2% 7.2% 2 tot 3 1 per week 2 tot 4 per 5 tot 6 per per maand week week 2.1% 1 per dag 9.3% Meerdere per dag Young Graduates vinden. Loon Potentiële werkgevers wachten best niet te lang met hun antwoord: de be vraagden hebben liefst nog binnen de week een reactie op hun sollicitatie. Opvallend is nog dat een op de drie be vraagden resoluut zegt niet naar het buitenland te willen voor het werk. 16 percent is wel bereid, desnoods defini tief, in het buitenland te gaan wonen als de job dat vereist. Pas afgestudeerden hechten het mees te belang aan de jobinhoud, de sector De mogelijkheid tot thuiswerken vindt slechts 15 procent interessant genoeg om op tafel te leggen. Nochtans vindt drie kwart de regio waarin ze zullen werken belangrijk en willen zes op de tien niet meer dan drie kwartier beste den aan het woon werkverkeer. Botsen de verwachtingen van de jonge afgestudeerden met de werkelijkheid op de arbeidsmarkt? De helft van de bevraagden besluit alvast: Ik vind werk zoeken toch moeilijker dan ik had verwacht. (ml) Hoe lang wil je maximaal onderweg zijn van thuis naar je werk (enkele reis)? 33.2% 27.2% 26.0% 4.2% 0.9% 5.4% 3.0% 15 min 30 min 45 min 1 uur 1u30 min 2 uur De reistijd maakt niet uit Young Graduates

7 7 H U M A N R E S O U R C E S Onderzoek bij hr professionals verrast Helft hr managers zit niet op LinkedIn Zijn sociale media dan toch niet meer dan een hype en enkel groots in de ogen van een kleine kring? Wie de ontnuchterende resultaten van de Kluwer Learning Indicator er op naleest, zou haast zeggen van wel. Tekst: Wim Verdoodt Kluwer bevraagt jaarlijks hr professionals, leidinggevenden en medewerkers(exclusief arbeiders, red.) over hun leergewoonten en voorkeuren. Dit jaar peilde de Kluwer Learning Indicator bij de deelnemers* ook naar hun aanwezigheid op sociale media. Werpen we een blik op de grote drie Facebook, LinkedIn en Twitter dan is Facebook zonder twijfel het populairste medium. Zes op de tien medewerkers zeggen een Facebook account te hebben waarop ze berichten lezen (33,7%) of berichten posten en aan discussies deelnemen (26,1%). Bij zowel hr professionals als leidinggevenden daalt die actieve aanwezigheid naar ongeveer 50 procent. Facebook mag dan populair zijn, het is van de drie ook het minst professionele netwerk. Leuk om te sharen met je vrienden, maar vanwege de vaak zeer persoonlijke info minder aangewezen om daar ook je baas bij te betrekken. Kleine club Opvallender is de grote afwezigheid op LinkedIn. Veel leidinggevenden (43,8%), medewerkers (57,7%) en hrprofessionals (40,9%) hebben geen account op deze netwerksite die als de meest professionele omschreven wordt. Reken daar per doelgroep nog 15 procent bij die wel een account,, Lang niet iedereen heeft een LinkedIn profiel, maar dé grote onbekende is Twitter. Drie kwart heeft geen account op de site. heeft maar de site amper bezoekt en we kunnen stellen dat meer dan de helft van de Belgische werknemers LinkedIn niet of nauwelijks kent en gebruikt. De actieve aanwezigheid dan. Van de hr professionals zegt 8,8 procent berichten te posten en aan discussies deel te nemen op LinkedIn. Bij leidinggevenden is dat 5,2 procent, bij medewerkers 3,4 procent. De grote onbekende is Twitter. Drie kwart van respondenten zegt geen Twitter account te hebben. Nog eens 10 procent zegt wel een account te hebben maar de site amper of nooit te bezoeken, wat de uiteindelijke Twitterclub wel heel klein maakt. Het werkt! W W W Slechts9%vandehr professionalsplaatst berichten op LinkedIn of neemt er deel aan discussies. Dat onbekend onbemind maakt, blijkt uit de aan, of beter gezegd, afwezigheid van sociale media in het leeraanbod binnen organisaties. Niet meer dan 6,3 procent van de bevraagde hr professionals en leidinggevenden zegt dat zij leren via sociale media aanbieden aan hun medewerkers. Voor zo ntrending topic, om in het jargon te blijven, is dat een ronduit mager resultaat. Maar de hr en opleidingsverantwoordelijken verwachten verandering. 37,9 procent voorspelt dat het belang van sociale media als leerkanaal zal toenemen. 29,3 procent wil het komende jaar onderzoeken of en hoe toepassingen als LinkedIn groepen en Yammer (een microblog waarop bijvoorbeeld werknemers van hetzelfde bedrijf berichten, vragen en reacties kunnen posten, red.) kunnen worden ingezet voor opleiding en ontwikkeling. Goed nieuws voor hen is dat leren via sociale media lijkt te werken. Zij die er wel actief zijn, beschouwen sociale media als een ideale manier om snel, altijd en overal up to date te blijven. Bijna zeven op de tien actieve gebruikers zeggen dat ze dankzij de sociale media heel gemakkelijk zowel de belangrijkste ontwikkelingen als de experts binnen hun vakgebied en collega s kunnen volgen. * werknemers, leidinggevenden en hr verantwoordelijken

8 8 O V E R H E I D Tewerkstelling gemeenten op kantelpunt? Spanning tussen kandidaat en job W W W StadGenthanteertproevenopmaatvandevacantejobs.Kandidaatprojectleiders stellen een plan van aanpak op, kandidaat tuiniers planten een boom. De stad Gent neemt een nieuw computerplatform in dienst om sollicitaties efficiënter af te handelen. Jobs bij lokale overheden zijn in crisistijd dan ook ongemeen populair. Toch stuiten gemeentebesturen op zoek naar personeel op belangrijke uitdagingen. Tekst: Michiel Leen In Gent is de interesse voor een job bij de stad het afgelopen jaar spectaculair toegenomen. Ten opzichte van 2010 vertonen de statistieken voor 2011 een stijging met maar liefst 25 procent, klinkt het bij Amélie Malaise van de Gentse dienst voor rekrutering en selectie. Maar liefst kandidaten solliciteerden voor openstaande vacatures of schreven zich in op het sollicitantenbestand. De Oost Vlaamse provinciehoofdstad heeft momenteel 162 jobs te verdelen. Om de juiste kandidaat op de juiste plaats te krijgen, hanteert de stad een praktijkgerichte aanpak. We proberen zoveel mogelijk te werken met proeven op maat van de vacante job. Kandidaat projectleiders wordt bijvoorbeeld gevraagd om een plan van aanpak op te stellen, maar evengoed wordt aan kandidaat tuiniers gevraagd om een boompje te planten. Het grote aantal kandidaten brengt met zich mee dat sommige selectieprocedures over enige tijd zijn gespreid, zegt Malaise. Om de stroom aan documenten die met een dergelijk aantal sollicitaties gepaard gaat, vlotter langs de bevoegdedienstentelatenlopen,doetdestad nu beroep op een nieuw systeem. Het Oost Vlaamse informaticabedrijf into it ontwierp een handtekenplatform, waardoor de toestroom aan documenten die de vele sollicitaties met zich meebrengen, sneller elektronisch ondertekend kan worden. De nieuwe applicatie maakt het mogelijk om meerdere documenten tegelijk te tekenen met de elektronische identiteitskaart. Op die manier wordt de afhandeling van sollicitatieprocedures gevoelig versneld, zeker als het om documenten gaat die door verschillende mensen getekend moeten worden, klinkt het bij ontwerper Michallis Pashidis. Ook Jobpunt Vlaanderen bevestigt dat jobs bij de overheid in crisistijd populair blijven. Het algemene beeld is echter redelijk stabiel, het aantal sollicitanten vertoont geen wilde schommelingen. Knelpuntvacatures krijgt ook de overheid overigens maar moeilijk ingevuld, weet stafmedewerkster Silke Verheyen. Een voorbeeld hiervan zijn de ingenieurs, die binnen de overheid vaak de kans krijgen om aan projecten met een grote maatschappelijke impact te werken. Ondanks de goede startlonen stellen we vast dat deze vacatures niet makkelijk kunnen worden ingevuld. Strenge voorwaarden Het aantal personeelsleden in de lokale besturen in de drie Gewesten blijft in stijgende lijn gaan, zo blijkt uit cijfermateriaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). Sinds 1972 is het aantal werknemers bij de lokale besturen steeds toegenomen, zegt Marijke De Lange, stafmedewerker personeelsbeleid gemeenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het aantal statutaire ambtenaren bleef gelijk, vooral het aandeel van de contractuelen nam toe. De Lange ziet enkele evoluties waarmee beleidsmakers op de korte termijn aan de slag moeten. De tewerkstelling bij de lokale overheden is aanbeland op een scharniermoment. De vergrijzing slaat toe in het werknemersbestand van steden en gemeenten. Heel wat statutaire medewerkers gaan op pensioen of zullen dat in de komende jaren doen. De vraag is: gaan we die vervangen door statutaire of contractuele medewerkers? Die vraag heeft zowel voor de betrokken werknemer als voor het lokale bestuur enkele langetermijngevolgen. Een contractueel aangesteld personeelslid heeft een merkelijk lager pensioen dan een statutaire collega, zegt De Lange. De financiële last van dat pensioen weegt zwaar door op de begroting van kleine gemeenten. Het jobaanbod groeit en op het eerste zicht mangelt het niet aan kandidaten om die vacatures ingevuld te krijgen. Toch ziet De Lange een probleem. Er is een spanningsveld tussen de beschikbare kandidaten en de strenge aanwervingseisen die worden opgelegd vanuit de Vlaamse en federale overheid. Er is een grote reserve aan kandidaten die op zich valabel zijn, maar niet aan die strenge voorwaarden voldoen. Een hervorming dringt zich dan ook op.

9 9 I N T E R I M 25 jaar wet op de uitzendarbeid Reden tot feesten? De wet op de uitzendarbeid bestaat 25 jaar. Voor Randstad reden genoeg om een studienamiddag over het onderwerp in te richten. Na een kwarteeuw is de wetgeving duidelijk aan een update toe. En daarover zijn de debatten nog niet de toename van het aantal dagcontracten zorgde voor problemen. Het is dus goed dat daar iets aan gebeurt. Ook de uitbreiding van de Europese Unie zorgt voor nieuwe uitdagingen. Fenomenen als mensensmokkel en uitbuiting door malafide koppelbazen zijn in de eengemaakte arbeidsmarkt de orde van de dag. De impact daarvan straalt negatief af op de uitzendsector. Ook enkele discriminatieschandalen gaven het imago van de sector een knauw. Toch sluit Denys af met een voorzichtig positieve noot. Hij schetst het beeld van een loopbaan als een bootje, waarin de interimsector dienst doet als een tijdelijke haven. beslecht. Geen komedie Tekst: Michiel Leen / Foto: Koen Bauters MonicaDeConincktraptafmet een brokje historiek. We kunnen het ons vandaag moeilijk voorstellen, maar in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was uitzendarbeid in België een marginaal gegeven dat kampte met een imago van louche afspraken en koppelbazerij. De Wet op de Uitzendarbeid van 1987 haalde de sector uit de semi illegale sfeer. Onverdeeld positief is De Coninck niet. Ze grijpt de gelegenheid aan om een kritische kanttekening te plaatsen bij de voortschrijdende eisen voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. We mogen niet in een situatie verzeilen waarin de grootste flexibiliteit geëist wordt van de zwakste werknemers, die door hun thuissituatie of opleiding er het minste toe in staat zijn, klinkt het. Recent onderging de wetgeving rond uitzendarbeid enkele belangrijke wijzigingen. In 2013 komt er een einde aan de praktijk waarbij werknemers via opeenvolgende dagcontracten tewerkgesteld worden.als ondernemingen toch van die formule gebruik willen maken, moeten ze kunnen bewijzen dat de omstandigheden een dergelijke flexibiliteit vereisen. Ook de rechten van uitzendkrachten worden, in navolging van Europese eisen, nauwkeuriger vastgelegd. Zo moet een uitzendkracht binnen een bedrijf toegang krijgen tot dezelfde voorzieningen als zijn collega s in vas,, Monica De Coninck federaal minister van Werk We mogen niet in een situatie verzeilen waarin de grootste flexibiliteit geëist wordt van de zwakste werknemers. tedienst.ookmoethijofzijzichtkrij gen op de interne vacatures. Uitzendarbeid is inmiddels een belangrijk instroomkanaal voor werknemers. In de praktijk doen opeenvolgende periodes als uitzendkracht vaak dienst als proefperiode. Het nieuwe wettelijke kader zorgt ervoor dat een werknemer recht heeft op een gedegen uitleg wanneer zijn of haar sollicitatie afgewezen wordt. Wonderjaren De markt voor uitzendarbeid heeft twee decennia van gestage groei achter de rug. Randstads arbeidsmarktexpert Jan Denys vervalt echter niet in euforie. Misschien, zo doceert Denys, heeft de uitzendsector in België zijn wonderjaren achter de rug. De echte boom in de uitzendsector vond plaats tussen 1990 en Uitzendarbeid gold als een wonderoplossing voor zowat alle arbeidsmarktproblemen. Na 2005 leek het momentum wat te verzwakken. De bonden, die altijd al een zekere argwaan tegenover uitzendarbeid koesterden, werden kritischer en Ook de heikele rol van uitzendarbeid tijdens stakingen komt aan bod. Hoe voorkom je dat uitzendkrachten worden ingezet als stakingbreker? En hoe bescherm je uitzendkrachten tegen het loonverlies dat ze lijden wanneer er in hun bedrijf een staking uitbreekt die hen het werken belet? Immers: een echte keuze wordt hen niet gelaten in het huidige bestel, vindt Manou Doutrepont, expert sociaal overleg. De situatie zorgt voor bezorgdheid bij de bonden. Het stakingsrecht hangt dan af van de zwakste schakel, de uitzendkracht die tussen twee stoelen valt, stelt Mathieu Verjans van het ACV. Uitzendarbeid in het openbaar ambt is nog zo n probleem dat voor een geanimeerde discussie zorgt tussen Herwig Muyldermans (Federgon) en vakbondsman Verjans. De bonden zijn het idee van uitzendarbeid in het openbaar ambt niet genegen. Muyldermans werpt tegen dat België op dat vlak in goed gezelschap is; enkel Griekenland kent volgens hem nog een dergelijk verbod. De facto doen overheidsdiensten al massaal beroep op uitzendarbeid, besluit Muyldermans. Laten we stoppen met komedie spelen. Een politieke oplossing is niet voor morgen, al schuift Federgon een deadline naar voor: juli Eva Van Hoorde, adviseur op het kabinet van MonicaDeConinck,geeftnogmeedat de beslissing over uitzendarbeid in het openbaar ambt grotendeels gewestmaterie wordt in het kader van de lopende staatshervorming.

10 10 I N T E R V I E W Dejobvanjeleven Had ik gewacht, was iemand anders met het idee gaan lopen Als de job van je leven niet bestaat, moet je hem zelf creëren. Zo deed Amor Mistiaen het. De jonge, technisch aangelegde Brusselaar zag een gat in de markt voor een fietsherstel Jeoudershebbenjedirectgesteund, neem ik aan? Zeker wat betreft de zakelijke kant, ja. Mijn vader pushte mij zelfs een beetje. Had ik zelf het gevoel dat ik nog wat tijd had, dan drukte mijn vader me op het hart dat ik er best zo snel mogelijk voor ging. Hij had gelijk. Het was echt het juiste moment om met zo'n fietshersteldienst te beginnen. Had ik te lang gewacht, was iemand anders met het idee gaan lopen. dienst en startte enkele maanden geleden met Velofixer zijn eigen bedrijf. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters Waarkomtjouwpassievoormechaniek vandaan? Had ik als kind een speelgoedrobot, dan haalde ik die met plezier uit elkaar. Ik speelde ook graag met Lego. Dat technische zat duidelijk in mij. Later studeerde ik aan de kunsthumaniora, maar toen ik mijn laatste jaar moest dubbelen, had ik geen zin meer om verder te gaan. Ik besloot bij fietswinkel Velodroom te gaan werken. Daar heb ik het vak van fietshersteller geleerd. Ik zag er hoe het moet, maar evengoed hoe het niet moet. Wanneer ontstond het idee voor Velofixer? Heel toevallig: een vriendin had een lekkeband.toenzediewoulatenherstellen, bleken de wachttijden bij de traditionele fietswinkels verschrikkelijk lang te zijn. Ik zei dat ik haar wel wou helpen. Ik stak wat materiaal in mijn rugzak en reed naar haar werk om daar ter plaatse haar band te vervangen. Meteen zag ik het potentieel in van dat soort herstellingen aan huis.ervaringhadiknadiezesmaanden al genoeg om de stap naar een eigen zaak te zetten, maar ik had nog een extra halfjaar nodig om alles voor te bereiden. Om genoeg in handen te hebben, volgde ik nog een opleiding bedrijfsbeheer bij Syntra en haalde ik mijn diploma mechaniek voor de middenjury. Wasdateendroomvanjou,een eigen zaak beginnen? Ja. Mijn ouders zijn zelfstandigen, dat zal wel meegespeeld hebben. Ik vind het fijn mijn eigen baas te zijn. Ik kan alles zelf beheren en ik beslis zelf hoe ik de dingen aanpak.,, Amor Mistiaen Velofixer Ik ben zonder enige financiële hulp gestart. Ik kon niet wachten tot mijn dossier was goedgekeurd. Over het ondernemersklimaat in onslandisalveelgezegd.vindje dat jonge mensen voldoende worden gestimuleerd om een onderneming te starten? De meeste mensen van mijn leeftijd zijn nog zoekende. Maar als je weet wat je wil, moet je er echt voor durven gaan. Zelf ben ik zonder enige financiële hulp gestart. Nu heb ik er wel spijt van dat ik geen subsidies heb aangevraagd. Zoals gezegd, moest het snel gaan. Ik kon niet wachten tot mijn dossier was goedgekeurd. Loopt alles nu zoals je gehoopt had? Toch wel. Na drie maanden stond mijn agenda helemaal vol. De mondtot mondreclame en de media aandacht hebben effect gehad. Ik ben ook blij dat organisaties als Mobistar en Artsen Zonder Grenzen mij gevonden hebben. Ik onderhoud de fietsen van hun personeel. Het bedrijf betaalt de werkuren en de medewerkers betalen de onderdelen, als iets aan vervanging toe is. Een goed systeem. Zo pas heb ik mijn eerste werknemer aangenomen. Dat was een noodzaak omdat ik intussen een fietswinkel geopend heb. Terwijl ik in de winkel sta, gaat mijn collega de baan op. Zo heb ik meer tijd voor de administratie en kan ik opnieuw bedrijven opbellen met de vraag of ze niet in onze diensten geïnteresseerd zijn.

11 11 M I J N L O O N C O L U M N San F. Yezerskiy combineert een voltijdse jobs in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af. Links Nena Baeyens L E E F T I J D 28 W O O N P L A A T S Gent B E R O E P communicatieverantwoordelijke EVA vzw (Ethisch Vegetarisch Alternatief) P R I V É woont samen B R U T O L O O N 2.135,97 euro N E T T O L O O N 1.437,76 euro E X T R A S maaltijdcheques, fietsvergoeding Watdoejevoorjob? EVA wil mensen informeren over vegetarische voeding. We hebben een driemaandelijks magazine en een website, maar we organiseren ook kookworkshops, gastronomische diners en consultingsessies voor koks en grote keukens. Als communicatieverantwoordelijke sta ik in voor het redactiewerk van alle publicaties die we maken, voor het versturen van persberichten en de promotie van evenementen en campagnes, zoals Donderdag Veggiedag. Doejejejobgraag? Ja. Ik eet zelf vegetarisch en sta helemaal achter de missie van EVA. Watvindjevanjeinkomen? Omdat we een vzw zijn, is dat niet heel hoog. Maar het gevoel dat ik een verschil kan maken, maakt veel goed. Watisjegrootstekost? De afbetaling van ons huis en voeding. Mijn vriend en ik vinden het belangrijk om lekker en gezond te eten,. We kopen vaak biologische producten. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Aan reizen, concerten en etentjes. Gent is dé stad in België voor wie lekker vegetarisch wil eten. Ook op citytrips is eten iets waar we niet op besparen. In Berlijn bijvoorbeeld kun je lekker veggie eten en ook in Amerika is het fantastisch om als vegetariër rond te reizen. Watzoujedoenalsjedelottowint? Als het echt veel geld is, zou ik eerst een lange wereldreis maken en daarna deels onbetaald voor EVA blijven werken. Heb ik nog iets over, dan zie ik een buitenverblijf in het zuiden wel zitten. Ik hou niet zo van de koude Belgische winters: het lijkt me leuk om naar een warmer oord te kunnen ontsnappen. (mr) Mijn ouders hebben mij links progressief opgevoed. Dat hield vooral in dat wij thuis De Morgen lazen, in de tijd dat dat nog iets betekende, en dat mijn zus niet op tennis mocht omdat dat een sport was voor bourgeois. Alle andere levenslessen werden eerder onderhuids doorgegeven. Toen ik als puber naar loeiharde protestpunk begon te luisteren, was dat niet om mij af te zetten tegen de opvattingen van mijn ouders, maar slechts een luidere en minder toonvaste manier om daarin mee te gaan. Toen ik later afstudeerde en merkte dat het moderne bedrijfsleven niet zat te wachten op de dingen die ik kon, leek het mij logisch dat ik mij bij een vakbond zou aansluiten om de papieren voor mijn wachtuitkering in orde te brengen. Een vriendelijk meisje met dreadlocks maakte mij op tien minuten tijd wegwijs in mijn dossier. Van vrienden die alles rechtstreeks met de overheid regelden, hoorde ik dat zij verdronken in de administratie en aan het loket het verwijt kregen dat zij niet hard genoeg zochten naar werk. Vandaag, meer dan zes jaar later, draag ik nog steeds elke maand een onvoelbaar klein deel van mijn loon af, uit dankbaarheid en als steun aan jonge mensen die nu met dezelfde problemen zitten als ik toen. Maar hoewel ik links ben én lid van een vakbond, is er nooit een zware activist aan mij verloren gegaan. Verontwaardigd was ik,, Er zijn misschien almaar minder mensen die denken zoals wij, maar wij hebben nog steeds de beste soundtrack. nochtans genoeg, zeker de afgelopen jaren, waarin het bon ton werd om te schieten op alles wat nog maar naar belastingen en herverdeling ruíkt, waarin een voormalig Unizo baas de Vlaamse regering mocht uitkleden tot enkel nog Economie als enige beleidsdomein overbleef en waarin het bij momenten zelfs leek alsof er in de studio van Terzake veldbedden waren geïnstalleerd voor de economen van Itinera, zodat zij daar iedere dag nóg sneller hun theorieën zouden kunnen verkondigen voor de camera, daarbij in hun vuist grinnikend omdat niemand doorhad dat de onafhankelijk in hun naam niet hetzelfde betekende als onpartijdig. Ik zag de maatschappij opschuiven en deed niets, omdat ik wist dat daartegen niets kon worden gedaan. Solidariteit met een naamloze onbekende bestaat niet meer. We hebben het tegenwoordig zo goed dat we niet alleen niet meer zien dat anderen het minder goed hebben, maar dat het ons zelfs ergert wanneer zij dat kenbaar willen maken. Wij klagen over iedereen die ons in de weg staat tussen het werk en thuis en het liefst van al doen we dat anoniem op het internet. Omdat ik niet hou van slechte dienstverlening, maar net zomin van medepassagiers die de hele tijd zuchten, vloeken en met hun ogen rollen, sta ik al enkele maanden iedere dag een half uur vroeger op om in plaats van de trein de bus te nemen naar het werk. Woensdag was voor mij dan ook een ochtend als alle andere. Alleen luisterde ik nu de hele weg lang naar het verzamelde werk van Billy Bragg. Want zoals een vriend eerder deze week opmerkte: er zijn misschien almaar minder mensen die denken zoals wij, maar wij hebben nog steeds de beste soundtrack....online j o b a t. b e / m i j n l o o n

12 12 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien engroeien. Aldie bedrijvigheid maakt van dehaven van Antwerpen een van degrootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt ommensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons je koers uit voor de toekomst? senior juridisch consulent solliciteer voor 19/10/2012 senior technisch manager werkplaatsen solliciteer voor 30/10/2012 CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE T E preventieadviseur veiligheidskunde niveau 1 permanent openverklaard DOSSIER 13/10 JOBDOSSIER BOUW Ziejij een job in de bouw-of vastgoedsector welzitten? Mis dan Jobatvan zaterdag 13 oktober niet! Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar Solvint Supply Management is the one stop shop for purchasing and supply chain management. Our client is a strong and leading company in their industry. To reinforce and further develop their procurement department, based in Brussels, we are looking for a: De Vlaamse Hogescholenraad werft aan: beleidsmedewerker halftijds meer informatie: Sourcing Manager Energy You will set up, develop and manage the purchasing activities for all energy related spend (electricity, gas, gasoil...) for the group, with acategory spend of ±120 mio /year, and build out strong in- and external relationships on a high and professional level. You will manage and coach a team of 2 Senior buyers that will support you in your activities. Sourcing Manager MRO Youwill manage the purchasing of all mroand electronics for the group (category spend ±15mio ) and manage and coach ateam of 2Senior buyers. Youidentify the lowest TCO by taking into account costs, lead time reductions, delivery, flexibility, quality improvement ) and strive for continuous improvement. Profile: Next to amaster degree and astrong purchasing background within MRO or energy management we are looking for a strong negotiator, pioneer and relationship builder. Fluency in Dutch/ French and English is required. for the complete job Profile or to apply Please visit our website: for further information feel free to contact: Stéphanie Brughmans, Recruitment Manager Solvint on

13 In onze snel evoluerende samenleving dreigen ernog altijd mensen uit de boot te vallen. Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW van Mechelen daarom een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, zodat iedereen optimaal en op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met zijn 750 personeelsleden realiseert het OCMW Mechelen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg. Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken (m/v): OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN Meer informatie? Je kan terecht bij mevr. Suzanne Rocher, directeur De Lisdodde tel Meer informatie over de functie als verpleegkundige of zorgkundige? Contacteer dhr. Patrick Decolvenaer, verpleegkundig dienthoofd wzc, tel Interesse? Stuur je kandidatuur met cv aan OCMW, departement Personeel, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen of via mail: hoofdverpleegkundigen woonzorgcentrum (voltijds, statutair) -2vacatures inwzc De Lisdodde Jouw functie: je hebt sterk ontwikkelde coachende vaardigheden en een visie op bewonerszorg die gericht is op het creëren van een thuis waarin er aandacht is voor de individuele noden van de bewoner. Je kan anderen enthousiasmeren om op deze manier te werk te gaan. Jouw profiel: je hebt minstens 2 jaar ervaring als gegradueerde verpleegkundige en een bijkomende kaderopleiding voor hoofdverpleegkundige of een master ziekenhuiswetenschappen, medisch-sociale wetenschappen of gerontologie behaald. Als je laatstejaarsstudent bent in één van deze opleidingen kan je ook deelnemen. verpleegkundigen woonzorgcentrum (voltijds/deeltijds, contractueel) -wisselende diensten of vaste nachtploeg Jouw functie: je bouwt een optimale woon- en leefomgeving uit voor de bewoners in één van de drie woonzorgcentra. Je streeft naar een maximale levenskwaliteit door een uitstekende zorgverlening. Je draagt bij aan het zoeken naar een optimale woon- en leefomgeving. Jouw profiel: je hebt een diploma van verpleegkundige. Jebent teamgericht enkan zelfstandig werken met zin voor verantwoordelijkheid. Je bent bereid inwisselende uurroosters of s nachts te werken. zorgkundigen woonzorgcentrum (voltijds/deeltijds, contractueel) -wisselende diensten of vaste nachtploeg Jouw functie: je staat garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met denoden van de bewoners. Jewaakt over de hygiëne, voeding, verzorging, beweging en rust. Je draagt bij aan een optimale woon- en leefomgeving. Jouw profiel: je hebt een diploma als verzorgende en een erkenning/visum als zorgkundige of je bent laatstejaarsstudent. Jebent teamgericht enhebt een zelfstandige werkhouding met een positieve ingesteldheid enzin voor verantwoordelijkheid. Wij bieden jou: voor hoofdverpleegkundige: een voltijdse statutaire functie eneen brutoaanvangswedde van 2897,55 euro/maand; voor verpleegkundige: een contract onbepaalde duur (voltijds of deeltijds) en een brutoaanvangswedde van 2545,31 euro/maand (voltijds) relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend voor zorgkundige: een contract onbepaalde duur (voltijds of deeltijds) en een brutoaanvangswedde van 2023,74 euro/maand relevante anciënniteit in de openbare sector wordt onbeperkt verrekend relevante anciënniteit in de privésector wordt meteen maximum van 10 jaar verrekend extra s: een interessante verlofregeling, opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, fietsvergoeding,

14 14 Neem een sterke carrière start! Aanjelaatstejaar bezig?dan hebjebinnenkortjouw diploma op zak. Maar hoegajedit omzetten in een aantrekkelijke carrière? Jobathelpt jouverder! Met actuele artikels maar uiteraard ook boeiende jobsvoorstarters. Ontdekzeopvolgendepagina s. Registreer je beslist op en ontvang alle jobsopmaatinj box. Bachelor of master op zak? Dan iservoor jou... Werk winkel! Werk aan de aan de winkel! Management Trainees Verkoop Jean-Louis: Jekrijgt enorm veel terug Als pas afgestudeerde in de Criminologie, startte Jean-Louis (26) twee jaar geleden in het traineeprogramma Verkoop. Nustuurt hijals volleerd verkoopmanager vijf Limburgse filialen aan. Als verkoopmanager werk je op de winkelvloer tussen de klanten. Je bent veel bezig met het motiveren en aansturen van je mensen. Mijn mening over het opleidingstraject? Er is heel wat informatie te verwerken. Het traineeship vraagt serieuze inspanningen maar je krijgt enorm veel terug. De goede voorwaarden zijn natuurlijk ook mooi meegenomen! Interesse? Surf naar voor meer informatie! OOK GEZOCHT! Jobstudenten voor zaterdag of in de week ALTIJD DE BESTE WILLEN ZIJN

15 Aan de slag als commercieel adviseur bij KBC? Zit het in je bloed, die commerciële drive omeraltijd weer keihard tegenaan te gaan? Dan is een job als commercieel adviseur in het KBC-bankkantorennet zeker iets voor jou! Wat verwachten wevan jou? Als commercieel adviseur ben jij het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de aan jou toegewezen cliënten binnen je eigen vakgebied (Beleggingen, Kredieten, Verzekeringen, enz.). Je staat erelke dagmet professioneel advies in klare taal. Mensentaal! Op die manier bouw jeeen langetermijnrelatie opmet je cliënten en speel je in op hun financiële behoeften. Telkens opnieuw ga je ervoor om verkoopsdoelstellingen te halen en proactief te werken. Je werkt in eigen streek en hebt geen probleem met flexibele uren tijdens een laatavond- ofzaterdagvoormiddagopening. En de opleiding? Er staat een uitgebreide waaier aan opleidingen en trainingen voor je klaar. Zo word je helemaal klaargestoomd voor de job van je leven enkrijg je alle kansen omjeteontplooien enverder teevolueren. Ben jij een Young Graduate met commerciële feeling? Momenteel hebben wij verschillende commerciële functies in ons bankkantorennet in Vlaanderen en Brussel. Een actueel overzicht vind je op Ben je sterk in telefonische contacten? Bekijk dan zeker ook onze vacature cliëntondersteuner Infodesk voor ons Telecenter in Antwerpen. Meer info over deze functies? Surf naar Breng leven in je werk. Volg KBC Bank &Verzekering op Linkedin.

16 Jobs voor YOUNG GRADUATES Bekijk ons eens metandereogen! Colruyt Group, da s meer dan alleen winkels! Pas afgestudeerd? Onze jobmogelijkheden zijn eindeloos! Ontdek welke job bij jou past op startatcolruytgroup.be Online shopping UW BOODSCHAPPEN THUIS Young Professionals There is no limit to what you can achieve! Dat jemogelijkheden grenzeloos zijn, wist je waarschijnlijk zelf ook al. Wat jemisschien niet weet is dat ergeen betere omgeving bestaat omjouw carrière tot bloei te brengen dan bij Robert Half.Wij zijn s werelds grootste speler op het vlak van professionele rekrutering. Endat al meer dan 60 jaar lang! Bij Robert Half draait het ommensen: ons hoofddoel is het helpen van professionals met het vinden van defunctie die bij hen past en het ondersteunen van bedrijven in hun zoektocht naar talent. Solliciteer je bij Robert Half, dan kies jevoor: Een flitsende start bij het beste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Een internationale werkomgeving waar jezowel de vibe van een multinational als de charme van een lokaal team voelt. Een uitgelezen kans om je commerciële en onderhandelingsvaardigheden te ontplooien. Een zeer aantrekkelijk salarispakket, dat je zelf kan opbouwen door concrete resultaten neer te zetten. Dynamische en enthousiaste collega s die zorgen voor fun en drive, die jouw passie om te winnen delen. Training encoaching om je persoonlijke groei te garanderen. Talrijke carrièrekansen. Interesse omonze groei te ondersteunen? Kom meer teweten over demogelijkheden bij Robert Half: Contacteer ons op of stuur een gedetailleerd cv naar Move Up in the World Antwerpen Brussel Charleroi Gent Groot-Bijgaarden Hasselt Herentals Liège Roeselare Wavre Zaventem RobertHalfInternational (www.roberthalf.be)iseen Amerikaansebeursgenoteerde groep en internationaal marktleideringespecialiseerde tijdelijke en permanente rekrutering.sinds hetontstaanin1948 groeiderobert Half International uit tot een organisatie waar de hoogste professionele standaarden gehanteerd worden. Wij rekruteren momenteel voor de volgende divisies:

17 Jobs voor YOUNG GRADUATES Decathlon rekruteert (m/v) Sportieve Afdelingsmanagers passie Ben je sportbeoefenaar en liefhebber? Wie wordt de HR-Ambassadeur 2012? beslissing Ontdek het op donderdag 25 oktober ICC - Gent Programma: uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief Zin om businessmanager te worden? ontwikkeling Heb je potentieel om je medewerkers te laten doorgroeien? uur: diner met tussen de gangen in: Enkele actuele statements Bekendmaking van de Vlaamse HR-Ambassadeur 2012 door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door Minister Joke Schauvliege De Vlaamse HR-Ambassadeurs 2011 en 2012 krijgen het laatste woord Uw gastvrouw is Bieke Illegems Carte blanche voor onze hofnar van dienst Dirk Denoyelle uur: einde diner, en verder gezellig netwerken aan de bar... Work Ga de uitdaging aan en surf naar: jobs.decathlon.be Ook dank voor de medewerking aan volgende organisaties en vakbladen: HRMagazine - HR Square - Club Personeelsmanagers W-VL. - PMClub - VBO - VDAB - VDP Antwerpen - Vlerick Leuven Gent Management School - VOCAP - VOKA Kamer van Kh. O-Vl., VOV en Arteel.

18 18 jobs in sales &marketing Opzoek naar eeninteressant functie als Marketing Manager, Sales promotor,key Account Manager? Zoek en vind jouw nieuwe uitdaging. Surf ooknaar nog meer jobs in sales en marketing. GIVE WINGS TO YOUR CAREER IOTTA Communications is een Gents reclamebureau gespecialiseerd in geïntegreerde communicatie; zowel offline, als online. Wij verzorgen de communicatie voor o.a.: Appelsientje, Honda Europe, Fristi, Brouwerij Roman, Vlerick, Mexx, Makita, Rogers Corporation, Panasonic Energy Europe ACCOUNT MANAGER M/V Taakomschrijving Je beheert klantencampagnes van atot zencoördineert zowel off- als online projecten Je werkt mee doeltreffende strategieën uit, briefings analyseer je kritisch en speel je in klare taal door aan ons creatief team. Je volgt je projecten professioneel en nauwgezet op, ook budgettair,enzorgt en ervoor dat ze de verwachtingen van onze klanten overstijgen Jeneemt de verdereuitbouw van IOTTAonder je vleugels en gaat op zoek naar bedrijven en merken die nood hebben creatieve &ijzersterke geïntegreerde campagnes Profiel Je bent een marketeer,gebeten door communicatie en nieuwe media Je koppelt je gedrevenheid aan een commerciële en klantgerichte attitude Jebeschikt over een bachelor-of masterdiploma en minstens 3jaar relevante ervaring Je bent flexibel, kunt zelfstandig werken en je beheerst je talen (NL/ENG en/of FR) MANAGEMENT ASSISTANT Taakomschrijving Jeverleent nauwe assistentie aan het management en de commerciële afdeling Je volgt onze klanten intern op&onderhoudt onderhoudt contacten met leveranciers en externe medewerkers Jestaat in voor de integrale opvolging van projecten; planning, organisatie, controle, budgetbeheer Je verzorgt onze commerciële administratie: correspondentie, prijsaanvragen, offertes, klassement Profiel Jehebt minstens een bachelordiploma en relevante ervaring Jehebt organisatorisch inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel, werkt nauwkeurig en efficiënt Jebent flexibel, commercieel ingesteld &hebt een enthousiaste persoonlijkheid Jebent uiterst vlot met de Office-pakketten (Outlook, Word,Excell, Ppt,...) Ervaring in de reclame/marketingsector is een pluspunt, maar geen noodzaak Wij bieden je Een gevarieerde job met verantwoordelijkheid in een dynamische omgeving Een aantrekkelijk salaris op basis van opleiding, kennis &ervaring Dekans je te ontplooien in een solide onderneming met vooraanstaande klanten Een ruime en vlot bereikbare werkplek aan de rand van Gent Stuur uw CV +motivatiebrief naar Nancy Van Hulle -

19 Een loopbaan bij Van Marcke, nét dat ietsje meer passie voor warmte en water. Van Marcke bouwde devoorbije 83 jaar aan een sterke reputatie als dé specialist van warmte en water. Als distributeur van badkamers, keukensenverwarmingstoestellenzijn wijmet 1300 medewerkersen 130 winkels marktleider in België. Wil jij samen met ons werken voor een sterk merk als Van Marcke? Wij zoeken momenteel: Directeur AdministratieenTax standplaats Kortrijk Functie: Als Directeur Administratie entaxgeef jeleiding aan een team van15 werknemers en ben jeverantwoordelijk voor een correct gehouden boekhouding tijdens het jaar eneen tijdige afsluiting van de jaarrekening van deverschillende firma s behorende tot degroep. Hiertoe doe jede nodige controlesopgegevens en procedures. Je staat in voor opmaak,beheer en opvolgingvan alle fiscale dossiersvoor de verschillende ondernemingen behorende totdegroep. Dithoudt o.a.in: overleg met CFO, accountantsenauditors, controlesvoorbereiden enmee onderhandelen, formuleren van adviezen voor fiscale optimalisatie, opvolgingvan de relevantewetgevinginverband met BTWenfiscaliteit. Je staat eveneens in voor hetpersoonlijk opvolgenvan eenaantal dossiers zoals onder meer voorraadwaardering, provisies enwaardeverminderingen,fusies, splitsingen,overnames, Je staat in voor het dagelijkse thesauriebeheer van deverschillende ondernemingen behorende totdegroep. Je overlegt regelmatig met de CFO over de organisatie endecoördinatie van dedienstverlening naar de interne enexterne klanten toe, met name de organisatie van definancieel enadministratieve stafafdelingen, de coördinatie van dewerking en de samenwerking, meewerken aan de lean sixsigma projects Je rapporteertaan de CFO. Profiel: Masterdiploma in eenfinancieel-economische richting. Werk-endenkniveau situeert zich op eenuniversitair niveau. Kennis van en ervaring met detoepassing van moderne enrecente technieken inzakefinancieelenadministratief management en taxbeheer. Ervaring metpeoplemanagement,teamspeler. TaalkennisN-F-E. Vaardigmet IT-toepassingen (o.a.msoffice, LotusNotes,...). Onderhandelingsvaardigenervaringmet onderhandelingenmet de fiscus. Communicatief en toch discreet. Open-minded, oplossings-enresultaatgericht. 2Key AccountManagersDIY voor onze afdeling Bouwmarkt Functie: AlsK.A.M. beheer je de commerciële vertrouwensrelaties met de bestaande klanten (doe-het-zelf winkelketens en aankoopgroeperingen in België) en bouw je de klantenportefeuille verder uitdooractieve prospectie. Op basisvan behoeftenanalyse verstrek je technische adviezen en promoot je onzediensten,producten,... Je bent verantwoordelijk voor prijsnegotiaties, het afsluiten van verkoopcontracten en de uitbouwvan hetproductengamma bijklanten. Je volgt de verkoopresultaten op enonderneemt de nodige acties in functie vandevooropgestelde objectieven. Je rapporteert aan de Afdelingsverantwoordelijke DIY. Profiel: Je hebt bij voorkeur een hogere commerciële opleiding genoten of gelijkwaardigdoorervaring. Je hebteen gedegen kennisenervaringvan de DIY-branche. Kennisvan sanitaireproductenvormteen extratroef. Een klant-, dynamische en resultaatgerichte aanpak kenmerken jouw handelen. Gedegen kennis van courante tekstverwerking- en spreadsheetprogrammma s is eenvereiste. Je druktjevlot uitinhet Nederlands en in het Frans. Aanbod: Een motiverend salarispakket in verhouding tot je kennis en ervaring, inclusief firmawagen,aangevuld met aantrekkelijkeextralegalevoordelen. Continue bijscholing en verdere ontwikkeling van jouw vaardigheden via opleidingen georganiseerddoor ons eigen VanMarckeCollege. Deel onze passie om duurzame oplossingen televeren voor warmte en water. Solliciteer vandaag nog via mail naar of scan deze QR-code:

20 The autonomous management school of the University of Antwerp 20 Personnel Managers Club Een event dat je niet mag negeren. Leiden en managen in turbulente tijden 18 oktober 2012 de best passende job: Communicatie Talent regio Roeselare Gastsprekers: Eugène Valentijn, expert in veranderkunde, organisatie en leiderschap Philip Hellemans, directeur Organisatie KBC Delphine Guiot, HR-manager Barco Angeleah Smallwood,Sr. Quality Manager FEI Company Met ondersteuning van: Wees erbij: schrijf in via Ius Laboris BELGIUM CLAEYS &ENGELS Waarom als communicatie talent? overtroef jezelf met de opbouw van een innovatief en doelgericht marketingplan haal succes uit het opzetten van interne &externe marketingcampagnes verzilver je acties in meetbare resultaten voed onze folders, mailings, social media, website met jouw vlotte pen en grafisch talent ondersteun ons team om consistent, overtuigend te communiceren ontplooi jezelf via samenwerking met een communicatiebureau verscherp jouw onderhandelingsskills door het kostenefficiënt aankopen van marketing-gerelateerd materiaal verruim jouw netwerk door contacten met scholen, federaties, HR-clubs Waarom jij? zet je nieuwsgierigheid in verstuif jouw enthousiasme grijp de kans om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen zet jouw kennis van grafische programma s in sleutel aan jouw technische kennis van websitebeheer blijf geen zoek-er,word een vind -er! Waarom vind ervaar het enthousiasme van een jong, gedreven team verhoog jouw marktwaardedoor onze investeringen in jouw talent haal voldoening uit de implementatie van eigen ideeën laat jouw ruime jobervaring waarderen door ons team. i i Word een vind -er? Maak een afspraak met Melanie Defrancq i In samenwerking met: VG 158/U en je carrière begint Ieper Kortrijk Roeselare Tielt Waregem

21 21 Antwerpen Brussel Hasselt Mont-Saint-Guibert Ontdek de boeiendste jobs op Een aanbod van meer dan 100 jobaanbiedingen. Hieronder alvast enkele voorbeelden: Inside Sales Professional Key link between customer &organization Paal -Wecan offer you akey position with a varied job content within an enthusiastic team. Alcoa is an international, renowned and growing organization that is worldwide market leader and attaches importance to training &development of employees. Please apply online -reference Sales &Marketing Director Ambitieus -hands-on -drietalig N/F/E Zingem -Ambitieus, dynamisch en resultaatgericht? Weet umensen te motiveren en te overtuigen? Hilding Anders -specialist in slaapcomfort - biedt udep&l-verantwoordelijkheid voor de verdere uitbouw van de verkooporganisatie in België. Reageer snel online -referentie Commercieel Verantwoordelijke Aankopen en relatienetwerk ontwikkelen Brussel -Jeontwikkelt en onderhoudt een netwerk van leveranciers van ferro en nonferro metalen. Je analyseert volumes, stelt prijzen voor en onderhandelt met jouw klanten. Je bent bereid om te investeren in een commerciële rol. Je spreekt Nederlands en Frans. Reageer snel online -referentie Sales &Purchase Advisor Maak deel uit van een sterk groeiend bedrijf! Vilvoorde -Jehebt een eerste ervaring in de verkoop en idealiter in de remarketing in de automobielsector.spreek je Nederlands, Frans, Duits en/of een andere Slavische taal? Sluit je aan bij het team van VDFin en haar 160 dynamische en gemotiveerde medewerkers! Reageer snel online -referentie Accountmanager Installatietechniek Technische innovatie en Duitse kwaliteit Regio O/W-Vlaanderen of regio Brabant -Je stimuleert de verkoop bij de belangrijkste distributiepartner én bij de professionele gebruikers (loodgieters) van hoogkwalitatieve systemen voor de bouw: innovatieve leidingsystemen, voorwand- en spoeltechnieken. Reageer snel online -referentie Account Manager Oost-/West-Vlaanderen Afwisselende commerciële projecten Oost- en West-Vlaanderen - Je onderhandelt duurzame sales projecten met klanten in diverse industriële sectoren in Oost- en West-Vlaanderen. Heb je een technische opleiding en reeds ervaring in sales? Of ben je net afgestudeerd en zoek je een fascinerende job in een bedrijf met toekomst? Reageer snel online -referentie Making strategies work. It s all about people. Recruitment Solutions Board &Executive Talent Management Business Transformation We l c o m e i n I T K U W A Job offer in Kuwait hospital We arelooking form/f DEPARTMENTAL FLOOR MANAGER NURSING Bachelor sdegree in nursing or related field or Master sdegree in nursing 10 yearsclinical experience 5yearsexperienceatmanagerial level English communication skills verbal/written essential Arabic communication skills an asset. SENIOR NURSE ADMINISTRATOR Bachelor sdegree in nursing or Master sdegree in nursing 10 yearsmanagerial experience English communication skills verbal/written essential Arabic communication skills an asset. OPERATING ROOM MANAGER Bachelor sdegree in nursing Minimum 10 yearsoperating Room experience 5yearsexperienceatmanagerial levelinabusy Operating Room English communication skills verbal/written essential Arabic communication skills an asset. INFECTION CONTROL MANAGER Bachelor sdegree in nursing or related field or Master sdegree in nursing or healthcare-related field with at least3yearsofcurrent, full-time Infection Control Services Management experienceinamid- to large-sized acute-care hospital or Operation Room Advanced Infection Control Practice(ICP) certification Excellent clinical skills and expert in the field of Infection Control Experienceinmanaging an Infection Control Programme foralarge hospital/healthcareorganization English communication skills verbal/written essential Arabic communication skills an asset. Interested? Please send your cv before October 14th to the centrehospitalier interrégional Edith Cavell to the attention of MrsCambier, director of the Chirec snursing department by bypost:8-10 rue Jules Cockx, 1160 Auderghem

22 22 Onzenieuwe.com ontdek ons en de carrièreopportuniteiten bij onze klanten Open en fairebegeleiding Transparante communicatie Duurzame samenwerking Erkend bureau - Kijk -Oordeel -Reageer Onzejobs worden exclusiefbegeleid =ernstig-betrouwbaar-confidentieel Verken ook onzecompetencecenters en HR businessconsultancy activiteiten Why the biggest is not always the best, Winner Hercules HR Trophy 2012 B-2800 Mechelen Zemstbaan 24 Tel. +32(0)15/ B-8500 Kortrijk Doorniksesteenweg81Bbus 10 Tel. +32(0)56/ B-3500 Hasselt Hendrik van Veldekesingel 150 bus 94 Tel. :+32(0)11/ F Roubaix 2, Avenue Jean Lebas Tel. :+33(0)3/ Erkend bureau -VG.513/B -Lid Federgon Wie wordt de 2013? 2xuitgebreide BMW i3 ervaring Wil je jezelf graag eens meten met andere marketeers? Dan is de Marketing Genius Challenge 2013 de juiste uitdaging! Deze wedstrijd, georganiseerd door The House of Marketing in samenwerking met Jobat, is toegankelijk voor studenten en marketing professionals die maximum 30 jaar oud zijn. Naast de titel van Marketing Genius 2013 gaan 1winnende student en 1winnende jonge professional naar huis met : 1. Een prachtige reis aangeboden door Surfblend en Snowblend 2. Een spiegelreflexcamerad7000 van Nikon 3. Deelname aan de trainingen vanthe House of Marketing gedurende 5jaar 4. Publicatie van hun visie 5. Presentatie van hun visie aan het grote publiek op de Young Creatives Day 6. Als kers op de taart: VIP aanwezigheid bij de lancering van BMWi met uitgebreide BMW i3 ervaring Waag je kans op Surfweek voor 4 2xNikon D7000 kit Skiweek voor 2

23 23 Securex helpt klanten inhet hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven weinons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maak je deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat je belangrijk vindt,ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele,informele en integereprofessionele omgeving. Briljante accountmanager, commerciëlekei, payrollwizard, wonderconsulent of ander toptalent? Ik bensabine... en ik bener. Waar dan, vraag je? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elkedag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in benénwat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf.net zoals zoveel andere Securexcollega s.enjij,ben jij er ook? Bekijk jouw carrièrekansen op ikbener.be en ga met Securex in zee! Bezoek ons op Steek uw lichtopbij Brugel! BRUGEL,deRegulering vande Commissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die wordtbekleed met een opdrachttot verlening vanadvies aandeoverheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds,enmet een algemene opdrachtvan toezichtopencontrole vandetoepassing vandeermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. De Brusselse Regering organiseerteen oproep totkandidaatstelling voor een (m/v) Bestuurder vanbrugel De kandidatenmoeten tenminste: grondige kennis hebben vandeelektriciteits- en gassector een goede kennis hebben van demilieu-, sociale en economische toestand, evenals van deinstellingen vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijk geven van belangstelling voor het algemeen belang en van een geest van onafhankelijkheid ten opzichte vandespelers vandeenergiemarkt een goed begriphebben vandefranse en Nederlandse taal. DepreciezevoorwaardenvoordebenoemingvandebestuurderswordeninhetRegeringsbesluit van 3mei 2007 en in artikel 30ter, 4van de elektriciteitsordonnantie nauwkeurig beschreven. Voor meer inlichtingen over de voorwaarden, raadpleeg onzewebsite: Richtuwkandidatuur per aangetekende brief of tegen berichtvan ontvangst tenlaatsteop 9november 2012 naar het volgend adres: Leefmilieu Brussel (BIM), Dienst Energiemarkten T.a.v.deheer MauriceBOHET, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

24 OP EEN DAG ONTDEK JE WAT JE COLLEGA VERDIENT. EN DAN WIL JE OPSLAGNATUURLIJK. COLLEGA JIJ Jobat vergeleek de loonbrief vanduizenden Belgen. Ga nu naar Jobat.be en vergelijk jouw loon met dat vananderen in jouw sector met de Jobat Loonwijzer. Het volledige dossier met duidingenanalyse kan je op 13 oktober lezenindejobat krant.

25 25 pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische - humane en diergeneeskundige -farmaceutische sector. Zij vertegenwoordigt de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het RIZIV en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van apothekers, artsen, dierenartsen, patiënten en ziekenfondsen. pharma.be is namens de sector nauw betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. Beleid rond klinische studies en Volksgezondheid in de bredere zin is een belangrijk domein binnen de vereniging. Daarbinnen zoeken we versterking in de rol van (m,v): Expert Volksgezondheid/Biomedisch onderzoek Met je ervaring rond Clinical Trials, eventueel ook met RegulatoryAffairs, nu gaan werken op beleidsadviesniveau? Belgische en Europese richtlijnen in kaart brengen en strategische impulsen geven? Als je interesse ook naar de juridische en maatschappelijke aspecten van biomedisch onderzoek en van Volksgezondheid in het algemeen gaat is een job bij pharma.be wellicht wat voor jou. Je groeit uit tot allrounder en kennisexpert die sterk staat in strategie en overleg. Je werkt nauw samen met de Adviseur Volksgezondheid. Als Expert Clinical Trials -via opvolging, studie en netwerking -ben je het centrale aanspreekpunt voor de sector: de farmabedrijven, de ethische ziekenhuiscomités, de overheid, derde instanties. Je bent drietalig (N,F,E),intellectueel alert en vlot communicatief. En medisch of farmaceutisch geschoold. pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen en een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaaleconomische sectoren van het land. Interesse? Lees meer op of op Bezorg met referentie Ph168 je cv en motivatie aan of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking. Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: Functie: Beheer en uitbreiding van het klantenbestand in Oost- & West-Vlaanderen Lange termijn relaties uitbouwen en opvolgen Verantwoordelijk voor het behalen van vooropgestelde targets Marktontwikkelingen op de voet volgen Wekelijks rapporteren aan de Sales Manager in de hoofdzetel ProFiel: Communicatief met overtuigingskracht Commercieel gedreven en resultaatgericht Hoge mate van zelfstandigheid Minimum 10 jaar relevante werkervaring Ervaring in de bouwsector is een pluspunt Is gespecialiseerd in watermanagement en dit in de meest ruime zin: Regenwaterbeheer, afvalwaterzuivering in alle facetten: huishoudelijk en industriële tot mobiele behandeling of polishing met hergebruik als resultaat. ACCOUNT MANAGER B2B M/V voor de regio Oost- &West-Vlaanderen Wij bieden: Contract van onbepaalde duur Extralegale voordelen Bonussysteem interesse? Stuur je CV naar ecobeton water technologies NV t.a.v.j.aquilani, Hasseltsesteenweg 119, 3800 Sint -Truiden of via mail GSM: 0485/ Wijgaranderen een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur. bezoek zeker onze website: De V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze is een christelijk geïnspireerd kleinschalig streekziekenhuis.. Onze voortdurende inspanningen om kwalitatief hoogstaande basiszorgen aan te bieden worden beloond door een steeds toenemende groei van het aantal patiënten. Daarom zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. MOMenteel Zijn Wij Op ZOek naar een: 1) DIENSTHOOFD PERSONEELSZAKEN 2) HOOFDVERPLEEGKUNDIGE DAGZIEKENHUIS 3) MANAGER LOGISTIEKE PROCESSEN OK EN STERILISATIE Functieomschrijving, profiel en algemene inlichtingen vind je op: (rubriek vacatures). Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Herbert Lecomte (09/ ) voor de vacature onder 1) en bij Frieda Ghekiere (09/ ) onder 2) en 3). BOEKHOUDER - NOTARIEEL MEDEWERKER Onmiddellijke indiensttreding Opleiding binnen het kantoor Aangename werkomgeving Persoonlijkeaanpak Marktconforme verloning CV naar: Notariskantoor te Oostduinkerke Op een dag heb je niet langer de job vanjeleven. En dan wil je weg natuurlijk. Test of jij nogdejob van je levenhebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod. VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT bvba, met vestigingen in MENEN en OOSTENDE, iseen onafhankelijk, erkend wervings- en selectiebureau. Sedert 1989 bieden wij een professionele service op maat van de KMO s, non-profitorganisaties en regionale overheidsdiensten. Onder het motto amateurisme is te duur stellen wij onze gespecialiseerde psychologische knowhow ten dienste van opdrachtgevers en sollicitanten. Aldus bereiken wij optimale resultaten en genereren wij long term partnerships. Voor onze vestiging in Menen wensen wij ons team te versterken met een (m/v): Junior psycholoog (Ma) (ref ) communicatief en KMO-minded Functie: Na een korte interne opleiding in onze gespecialiseerde aanpak zal je volledige rekruterings- en selectieopdrachten voor staf-, kader- en commercieel personeel vervullen. Je wordt het aanspreekpunt voor sollicitanten vanaf de profielbepaling tot de eindselectie door middel van curriculumanalyses, gedragsgerichte interviews, psychologische onderzoeken, assessments en potentieelbeoordelingen. Tevens sta je in voor rapportage aan de opdrachtgevers (mondeling advies, psychologische rapporten, enz.). Aldus word je ook een volwaardig KMO-relatiebeheerder. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de zaakvoerders. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Profiel: Je genoot een universitaire opleiding in de psychologie of bent gelijkw. door ervaring Jebent analytisch sterk en getuigt van een vlotte zelforganisatie Jebent een gedreven en communicatief persoon (N/F) met een goede mensenkennis Je voelt je aangesproken door een KMO-spirit Jewoont in een straal van 30 km rond Menen. Aanbod: Een groeifunctie met een veelzijdige betrokkenheid Een grote diversiteit in taken, contacten, opdrachten en sectoren Een professioneel kantoor met een sterke regionale reputatie Dekans om mee te bouwen aan de verdere ontwikkelingen in onze gespecialiseerde diensten Aantrekkelijke salarisvoorwaarden (te bespreken). INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T

26 OP 1 CAREER LAUNCH: DAGVIND JE DE JOBVAN JE LEVEN. Vorige woensdag vond in Antwerp Expo het job-event Career Launch plaats. En met succes! De deelnemende bedrijven waren in ieder gevalopgetogen overhun deelname zoals blijktuit enkele getuigenissen hieronder. Op deze editie vandecareer Launchhebben we meer dan 250 kandidatengezien op de Randstad-stand: van preventieadviseursovermeertalige bedienden tot bio-ingenieurs. Maar de Career launch is ook een goede opportuniteitvoor de kandidaten om onze consultants aan het werk te zien buiten het kader vaneen kantoor. Dit geefteen breder beeld vandejob vaneen consultantevenals vandediensten en divisies vanrandstad. Ik heb een 30-tal kandidaten gesprokendie interesse toonden om te werkenbij Randstad zelf.deeerste gesprekken zijn reeds ingepland! Aïda Gaye,Consultant -Randstad Heel veel zeer gemotiveerde werkzoekenden ontmoet op onzestand op de Career Launch vanjobatinantwerp Expo en op die manier ook de Universiteit Antwerpen als één vandegrootste werkgevers in de Antwerpse regio indeschijnwerperskunnen plaatsten Philippe VanHecke, HR Manager-Universiteit Antwerpen Onzestand werd overspoeld door bezoekersdie hun interesse toonden voor een job bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De profielen waren net als onzejobs erg divers: technische vaklui en ingenieurs, maar ook veel masters. Een 200-tal bezoekers solliciteerden meteen voor een specifiekevacatureter plaatse of via onzejobsite www. havenvanantwerpen.be/jobs. Het viel op datdebezoekerserg gemotiveerdwaren en een mooi CV konden voorleggen. De organisatie was top en de sfeer prima. Christel Paeshuys, HR-assistentwerving en selectie Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen De veelzijdigheid die de Provincie Antwerpen vanfuncties aan te bieden heeft, matcht met de verscheidenheid vanprofielen die onzestand op de Career Launch bezocht hebben. Jo VanWoensel, Adviseur Werving &Selectie -Provincie Antwerpen Heb jij Career Launch gemist? Noteer alvast21november,brabanthal Leuven in jouw agenda voor de volgende editie van Career Launch. Deelnemen aancareer Launch? Wijwerken graag voor ueen voorsteluit. Contacteer uw Jobat-adviseur op 02/ of mail naar

27 jobs in VL-BRABANT & BRUSSEL Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

28 staat voor talent. Zin om je talenten te ontwikkelen? Dat treft. Wij zijn op zoek naar nieuw talent (m/v). VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid. Talent ontwikkelen is de core business van t-groep. Wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaalethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Voor t-groep Credit Controller - voor de hoofdzetel in Mechelen Voor t-interim Office Managers - regio Asse, Puurs en Wallonië (Ottignies, Doornik) Uitzendconsulenten - regio Asse, Haacht en Zaventem Voor t-office Consulent R&S - regio Hasselt Kijk snel op voor alle vacatures en solliciteer meteen online! t-interim en Ascento behoren tot t-groep NV Taxichauffeurs (m/v) Autolux - Brussels Airport Je zoekt een stabiele werkomgeving en houdt van klantencontact op hoog niveau? Je drukt je vlot uit zowel in het Frans als in het Nederlands? Je bestuurt al meer dan 5 jaar een voertuig zonder veroordelingen? Autolux is een onderneming die bekend staat voor haar kwalitatieve service en prestigieuze voertuigenvloot. Een cliënteel van zakenmensen en toeristen van over heel de wereld, de steun van een team van meer dan 300 mensen, de stabiliteit van een bedrijf dat al 75 jaar de top van de sector domineert en een aantrekkelijk remuneratiepakket, dat kan je allemaal bij Autolux verwachten. Wij gaan voor een hoog niveau, jij toch ook? CDI-Bwamanda-België vzw, NGO voor internationale samenwerking CDI-Bwamanda-België werkt aan een leefbaar platteland in enkele specifieke streken in Congo en Benin via een multidisciplinaire aanpak. Ter versterking van ons secretariaat in HEVERLEE (LEUVEN) zoeken we een B-AA Interesse? Mail je cv naar of per post naar Brusselsesteenweg Overijse BOEKHOUDER (V/M) Meer info op Op een dag heb je niet langer de job van je leven. En dan wil je weg natuurlijk. Test of jij nog de job van je leven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod.

29 Met Human Interface Group helpen we bedrijven om informatiesystemen te ontwikkelen die een maximale gebruikservaring nastreven. Zie het als technologie een menselijk gelaat geven. Zo groeiden we uit tot een bijzonder inno vatieve dienstverlener en tot het grootste usability consultingbedrijf in Europa. Dat is de reden waarom ook de grootste onder nemingen naar Human Interface Group komen. Groei met ons mee als (m/v): HR Officer deeltijds (4/5) - Mechelen Functie: Je bent verantwoordelijk voor de personeels administratie. Je onderhoudt de contacten met het sociaal secretariaat en staat in voor de loonverwerking. Je zorgt voor de administratieve verwerking van de extralegale voordelen (bedrijfswagens, verzekeringen, gsm,...) Ook het organiseren en plannen van rekrutering en selectie, opleidingen, evaluaties en teambuildingevents behoren tot je takenpakket. Je treedt op als vertrouwenspersoon voor het personeel en rappor teert aan de HR Manager. Profiel: Je hebt een bachelordiploma (toegepaste psychologie, personeels werk of gelijkaardig). Je kan terugvallen op minimaal drie jaar relevante ervaring. Een goede kennis van de sociale wetgeving en het arbeids recht is aangewezen. Ervaring met loonsoftware van SD Worx is een pluspunt. Je bent communicatief en empathisch en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Met vertrouwelijke informatie ga je op een discrete manier om. Je hebt een goede kennis van MS Office-applicaties (Word/Excel/ PowerPoint). Aanbod: Human Interface Group biedt je een uitdagende functie in een dynamische en stimulerende werkomgeving. Je werkt op 4/5 basis (niet op woensdag) en komt terecht in een jong, gedreven team waar open communicatie primeert. Verder kan je rekenen op een aantrekkelijk loon aangevuld met diverse extralegale voordelen waaronder bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, internetvergoeding en gsm-abonnement. Laat het niet langer kriebelen! Mail je cv en motivatiebrief met referentie HIGJOB naar A Priori, t.a.v. Bart Van Woinsel, tel.: fax: Gasthuisstraat 15, 3200 Aarschot. Relevante kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. VG.2/B B-AB W.RS141

30 ONLINE2PRINT online jobs in de kijker AXA AXA heeft ambitie. Wereldwijd de referentie worden op het vlak van financiële bescherming. Voor minder gaan we niet. In België begeleiden en adviseren we onze 3 miljoen klanten bij elke stap van hun leven. Als bank, als verzekeraar en als belegger. Daarvoor kunnen we rekenen op een pak enthousiaste en professionele medewerkers. Onze collega s geven elke dag het beste van zichzelf om die ambities te realiseren. Dat zijn evenveel unieke persoonlijkheden en talenten. En ze worden daar uiteraard goed voor beloond. Kansen om verantwoordelijkheid te nemen. Om te groeien. Zowel professioneel als privé. Want AXA hecht veel belang aan een gezonde balans tussen werk en vrije tijd. Gerichte opleidingen, interne mobiliteitsmogelijkheden en een aantrekkelijke rekruteringspolitiek. Werken bij AXA is een heuse filosofie. Het betekent bewegen, evolueren en je goed voelen. Productleider UNIT LINKED (Tak 23) (2012/0265) Contact: via de website van onze vertrouwde partner AXA. JOB ID: Mijn loopbaan begint bij de MIVB MIVB Technicus analyse maintenance engineering via de website van onze vertrouwde partner STIB-MIVB. JOB ID: Smals Meer dan 1600 professionals omarmen bij Smals elke dag de toekomst door zich in te zetten voor ICT for Society. Hoogtechnologische ICT-systemen zorgen voor meer efficiëntie in de belangrijke sociale verantwoordelijkheidsdomeinen van onze klanten zoals werk, gezin en gezondheid. Het ehealthplatform, een beveiligd uitwisselingsplatform voor medische informatie, zal papieren doktersbriefjes en doktersvoorschriften op termijn overbodig maken. Daarnaast zorgt de ICT-service Dimona er voor dat de RSZ de sociale bescherming van 4 miljoen werknemers snel kan laten evolueren, ongeacht hoe snel ze van job veranderen. Handig? Jazeker, en uitdagend ook. Development Project Leader via de website van onze vertrouwde partner Smals JOB ID: KU Leuven De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is één van de 14 faculteiten van de KU Leuven. Haar 350 professoren, onderzoekers en medewerkers zetten zich dagelijks in voor hoogstaand onderwijs, leggen zich toe op innoverend en vaak baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en op advisering aan beleidskringen en bedrijfswereld. De Dienst ICT verzorgt met een team van zes medewerkers een kwalitatief hoogstaande ICT ondersteuning voor de faculteit. Zij verzekeren een hoog niveau van bedrijfszekerheid en spelen daarnaast in op de constant evoluerende noden voor onderzoek en onderwijs binnen het universitair onderwijs via een uitgebreid gamma van producten en diensten en met een permanent streven naar vernieuwing en uitbreiding. Deeltijds web developer (m/v) VBC201230W Contact: via de website van onze vertrouwde partner KU Leuven. JOB ID : Group ICF Onze persgroep, leider in de Benelux en Frankrijk voor de overdracht van bedrijven en ondernemingen (41 jaar ervaring, 4 nationale magazines) is ter versterking van haar commercieel team in uw streek op zoek naar AUTONOOM VERKOPER (m/v) VAN HOOG NIVEAU Contact : JOB ID : Field & Concept Field & Concept is een field marketing agentschap dat de visibiliteit van haar klanten (Nespresso, Nintendo, Walt Disney, Proximus,...) versterkt in winkelpunten, in gespecialiseerde zaken, op strategische plaatsen. Dit dankzij de commerciële ondersteuning van Animatrices, Demonstratrices, Sales Promoters en Merchandisers. SALES PROMO NESPRESSO BRUSSEL (M/V) (Brussel) Contact: JOB ID: DE UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING VIND JE OP JOBAT.BE Meer info en tarieven via uw jobat sales:

31 Acerta Brussels Ekiden Schrijf in voor de grootste aflossingsmarathon ter wereld. Go the extra mile! zaterdag 13 oktober Koning Boudewijnstadion Met zijn deelnemers is Acerta Brussels Ekiden het grootste sportieve bedrijfsevenement van het jaar. Teambuilding staat centraal in deze aflossingsmarathon, waar steeds meer ondernemers, werknemers en bedrijfsleiders aan deelnemen. Laat je daarom niet onbetuigd en haal het beste uit jezelf samen met je collega s. Tia Hellebaut en de broers Borlée wachten je alvast op aan de startlijn. Schrijf nu in op acertabrusselsekiden.be! Volg ons op Facebook

32 Hieronder vind je een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Surf meteen naar Jobat.be en stel jouw kandidatuur voor de job van je leven. BRUSSEL OFFICE MANAGER A&S CAREERS ASSISTENT RESTAURANTMANAGER / SHIFTLEADER (H/F - M/V) (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS BRUSSEL SHOPMANAGER BOUTIQUE D'ENFANTS (H/F) ACCENT JOBS4SHOPS BRUSSEL VERKOPER/VERKOOPSTER GERENOMEERDE JUWELENZAAK (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS BRUSSEL (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT IN EVERE (BEDIENDEPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) EVERE (BEDIENDEPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE CALL AGENT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST MEDEWERKER DRUPAL (M/V) (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUSSEL 5 SECRETARY (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUSSEL 5 IN BOUND CUSTOMER SERVICE AGENT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD JUNIOR AUDITOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD SALES SUPPORT CHEMIST (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD ACCOUNTANT ACCOUNTEMPS BRUSSELS AIDE COMPTABLE ACCOUNTEMPS BRUSSELS AIDE-COMPTABLE ACCOUNTEMPS BRUSSELS ASSISTANT ACCOUNTANT ACCOUNTEMPS BRUSSELS ASSITANT-COMPTABLE ACCOUNTEMPS BRUSSELS BOEKHOUDER ACCOUNTEMPS BRUSSELS CONTRÔLEUR DE GESTION ACCOUNTEMPS BRUSSELS EXPERIENCED ASSISTANT ACCOUNTANT ACCOUNTEMPS BRUSSELS HULPBOEKHOUDER ACCOUNTEMPS BRUSSELS ADVISEUR OPLEIDINGEN - ARBEIDSMARKT EN SOCIAAL OVERLEG BIJ CONFEDERATIE BOUW - CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION ADVER-ONLINE B.V. TWEETALIG(E) JURIST(E) PART-TIME AES- ALGEMEEN EIGENAARS-EN MEDE-EIGENAARS SYNDICAAT BACK OFFICE DOSSIERBEHEERDER (BRUSSEL) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS BIJSTANDSVERLENER - CENTRALE BELGIE (FULL-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS BIJSTANDSVERLENER - CENTRALE BELGIE (PART-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CHARGE D ASSISTANCE - CENTRALE BELGIQUE (FULL-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CHARGE D ASSISTANCE - CENTRALE BELGIQUE (PART-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS HR ADMINISTRATIVE (BRUSSEL) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CUSTOMER SERVICE ADVISOR AGO JOBS & HR GENK PART-TIME RECEPTIONIST(E) AVOND-SHIFT TE GENT AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN AGENT DE RECHERCHE AMBASSADE CANADA ADMINISTRATIVE ASSISTANT AMBASSADE DU CANADA BUILDING MECHANIC AMERICAN EMBASSY SECURITY GUARD AMERICAN EMBASSY VERTEGENWOORDIGER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS PROGRAMMEUR ANTIGIFCENTRUM JUNIOR JAVA DEVELOPER REGIO BRUSSEL AT RECRUITMENT REWARD PARTNER ATTENTIA ACHETEUR EN SERVICES ET PRODUITS IT AUDI BRUSSELS ANALYSTE PROCESSUS EN TÔLERIE AUDI BRUSSELS BOEKHOUDER AUDI BRUSSELS ELECTRICIEN INDUSTRIEL AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR DE PROJET POUR APPLICATIONS CLIENT, SERVEUR ET DATACENTER AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR MÉCANIQUE EN TÔLERIE AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR PROJETS EN ÉLECTRICITÉ AUDI BRUSSELS BI SYSTEM ANALYST AXA BUSINESS INFORMATION ANALYST (2012/0384) AXA BUSINESS INFORMATION ARCHITECT (2012/0387) AXA BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST AXA CATEGORY OWNER, IT (2012/0395) AXA CHEF DE PRODUITS UNIT LINKED (BR 23) ( ) AXA CHEF DE PROJETS PM & ETUDES SR / SR PROJECTLEIDER PM & STUDIES (2012/0293) - (BUSINESS & FINANCIAL ANALYST LAR) AXA CHEF DE PROJETS PRODUCT MANAGEMENT - CREST (2012/0132) AXA EXPERT INCENDIE, BRUXELLES AXA EXPERT INCENDIE, FLANDRE AXA HR - PROJECT LEADER / SPOC LEARNING & DEVELOPMENT (2012/0360) AXA ICT ANALYST AXA JUNIOR RETAIL RISK OFFICER AXA SWIFT APPLICATION ENGINEER AXA IT BUSINESS RELATIONSHIP OFFICER DOMAINE CRM BANK VAN DE POST PROJECT OFFICER MARKETING - ONLINE BANKING BANK VAN DE POST ENGINEERS & EXPERTS BEL V JOB COMPTABLE JUNIOR COMPTABILITÉ FILIALES À EVERE (H/F) CARREFOUR JOB MANAGER DE RAYON MULTIMEDIA CARREFOUR HYPERMARCHÉ BERCHEM STE AGATHE CARREFOUR JOB REBUYER NON FOOD SAISONNIER H/F CARREFOUR DESSINATEUR BETON CFE FISCALIST EXPERIMENTE CFE STUDIE - INGENIEUR CFE BUSINESS ANALIST CM HR EXPERT COMPENSATION & BENEFITS CM ICT FINANCIAL MANAGER CM MANAGEMENT ASSISTANT CM MARKETING & SALES MANAGER CM MEDEWERKER INFOPUNT CHRONISCH ZIEKEN CM RESPONSABLE POUR LA SOUS-UNITÉ STANDARDISATION BIOLOGIQUE (H/F) CODA CONSEILLER COMMERCE DURABLE COMEOS EEN ADVISEUR COMEOS VLAANDEREN (M/V) COMEOS TECHNICIEN DE LA SECTION DES ANALYSES CHIMIQUES (M/F) CRIC-OCCN MEERTALIGE SCHADEBEHEERDER RECHTBIJSTAND D.A.S MANAGEMENT ASSISTANT (JURIDISCHE SECTOR) - (NL/ FR/ ENG) - (M/V) DAOUST SELECTION MEDISCHE SECRETARESSE (NL/ FR) - (M/V) DAOUST SELECTION FULLTIME HOSPITALITY OFFICER DELOITTE JUNIOR RECRUITMENT ADMINISTRATOR DELOITTE CREDIT PORTFOLIO MODELLING & PRICING TEAM - SENIOR QUANTITATIVE ANALYST DEXIA DEPUTY SITE MANAGER - FACILITIES & REAL ESTATE D IETEREN SENIOR.NET DEVELOPER DOUBLE PASS BVBA APPLICATION ARCHITECT CLEARING HOUSE - BRUXELLES EANDIS ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DU DÉPARTEMENT SÉMINAIRES & EVENTS EBP ACCOUNT MANAGER B2B ECOBETON WATER TECHNOLOGIES ADMINISTRATIVE SUPPORT AND COORDINATION LOGISTICS (DUTCH/FRENCH/ENGLISH) EGEMINPLUS AGENT DE VOYAGE BUSINESS TRAVEL F/A EGEMINPLUS ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET ADMINISTRATIF(VE) FRANÇAIS/NÉERLANDAIS EGEMINPLUS COLLABORATEUR(TRICE) CUSTOMER SERVICE (NL/FR) MODE EGEMINPLUS COLLABORATEUR(TRICE) CUSTOMER SERVICE (NL/FR) MODE EGEMINPLUS RÉCEPTIONNISTE - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) POUR SOCIÉTÉ INTERNATIONALE À BRUXELLES (NL/FR/ANGL) EGEMINPLUS ACCOUNT MANAGER B2B ASSURANCES IARD POUR LA WALLONIE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER DOCUMENT SYSTEMEN VOOR BRUSSEL OF ANTWERPEN ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER PROFESSIONS LIBÉRALES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER REAGENTS ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACTUAIRE EN MODÉLISATION - PILIER I DE SOLVENCY II À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACTUAIRE/ANALYSTE FINANCIER EN TARIFICATION À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR ICT À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR INTERNE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COLLABORATEUR POUR L ACTUARIAT VIE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COMPTABLE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COMPTABLE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CONSEILLER CRÉDIT COURTIERS À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CONSEILLER(E) QUALITÉ EN ASSURANCES À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CREDIT COLLECTOR ERGON RECRUITMENT BRUSSELS DIGITAL DISTRIBUTION MANAGER IN BRUSSELS ERGON RECRUITMENT BRUSSELS GENERAL LEDGER ACCOUNTANT ERGON RECRUITMENT BRUSSELS GESTIONNAIRE SINISTRE PROTECTION JURIDIQUE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS JEUNE DIPLOMÉ EN ASSURANCES BILINGUE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS JUNIOR TREASURY OFFICER TE ZAVENTEM ERGON RECRUITMENT BRUSSELS RISK ENGINEER TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SALES ACCOUNT MANAGER POUR LE LUXEMBOURG ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SCHADEBEHEERDER AUTO TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SENIOR ACCOUNTANT TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS TEAM LEADER GESTION PRODUCTION ET SINISTRE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CONSEILLER CLIENTÈLE (H/F) EUROMUT CONSEILLER CLIENTÈLE CALL CENTER BRUXELLES (H/F) EUROMUT BOEKHOUDER VERZEKERINGEN (M/V) ELSENE EXPERIS BUSINESS ANALYST/ PROCESS OFFICER EXPERIS CLINICAL TRIAL ASSISTANT EXPERIS CLOSING & REPORTING OFFICER UK-FR EXPERIS ECO-TOXICOLOGIST (M/F) EXPERIS HR PROJECT CONSULTANT EXPERIS OCCUPATIONAL RISK ASSESSOR (M/F) EXPERIS STAGIAIR(E) RECRUITMENT CONSULTANT FINANCE EXPERIS TREASURY OFFICER FR-UK EXPERIS UNDERWITER INSURANCE - INTERNATIONAL COMPANY! EXPERIS ADMINISTRATIEF UITZENDCONSULENT BRUSSEL EXPRESS MEDICAL METHODE ENGINEER FABRICOM (GDF SUEZ) SALES PROMO NESPRESSO BRUSSEL (M/V) (BRUSSEL) FIELD & CONCEPT SECURITY COORDINATOR (NL/FR/EN) - BRUSSELS EXPO G4S ASSISTANT ACCOUNTANT BRUSSELS GFK ASSISTANT ACCOUNTANT GHK DATABASE CENTER ASSISTANT BRUSSEL HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) KLANTENBEHEERDER MEDCONSULT BRUSSEL HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIAAL RISK MANAGEMENT BRUSSEL - VLAAMS- BRABANT HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) SALES REPRESENTATIVE GRANDS COMPTES HILTI SALES REPRESENTATIVE MECHANICAL HILTI COUNTRY MANAGER BELGIE HUDSON SENIOR CONSULTANT INTERIM MANAGEMENT (FINANCE) HUDSON SALES ASSISTANT HUMAN CAPITAL INTERNATIONAL GESTIONNAIRE PRODUCTION ASSURANCES IARD (H/F) IC VERZEKERINGEN COMMUNICATION/JOURNALISM ING FINANCIAL ANALYST RETAIL BANKING ING FUNCTIONAL ANALYST - INSURANCE ING PROGRAM MANAGER ING TEAM MANAGER FINANCIAL CONTROL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES ING TEAM MANAGER REQUIREMENTS ONLINE/MOBILE BANKING ING TEST COÖRDINATOR ING ECONOMIST/JURIST INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN JURIST INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN (SR) INGENIEUR LABO EQUIPMENT VALIDATIE JANSSEN BUSINESS EXCELLENCE LEAD JANSSEN PROCESINGENIEUR CHEMISCHE PRODUCTIE JANSSEN PROCESINGENIEUR CHEMISCHE PRODUCTIE/FUNCTIONAL LEAD HYDROGENATIE JANSSEN HOOFDREDACTEUR JOBPUNT VLAANDEREN DIRECTEUR-GENERAL JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ KBC ADVISEUR BANKGARANTIES KBC KBC ADVISEUR RISICOBEHEER VERZEKERINGSRISICOBEHEER KBC KBC ALM MANAGER KBC KBC COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET BANKKANTORENNET REGIO BRUSSEL KBC KBC INTEGRATED RISK MANAGEMENT ADVISER KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR BETWISTE ZAKEN KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR BIJZONDER KREDIETBEHEER KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR COMPLIANCE ASSET MANAGEMENT KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR CORPORATE KBC KBC QUANTITATIVE RISK MODEL DEVELOPER KBC KBC SENIOR ADVISOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT KBC KBC SENIOR JURIDISCH ADVISEUR KBC KBC SENIOR ONDERSCHRIJVER EXPERT KBC KBC SENIOR RELATIONSHIP MANAGER FINANCIAL INSTITUTIONS GERMAN-SPEAKING REGIONS KBC MANAGEMENT ASSISTANT KPMG COLLABORATEUR JURIDIQUE (M/F) LEGAL ASSIST ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT LEGAL FORCES BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT LEGAL FORCES JUNIOR RELATIONSHIP MANAGER INTERTRUST GROUP LEGAL FORCES JURISTE D ENTREPRISE LEGAL FORCES LEGAL COUNSEL - BEFIMMO LEGAL FORCES LEGAL COUNSEL INTERNATIONAL PAPER LEGAL FORCES PARTNER ADMINISTRATIEF RECHT /OVERHEIDSOPDRACHTEN LEGAL FORCES RELATIONSHIP MANAGER INTERTRUST GROUP LEGAL FORCES JURIDISCHE SECRETARESSE/SECRETARIS LORENZ CVBA TIJDELIJKE GEMOTIVEERDE KEUKENHULP / 74 C 3 COMMERCIELE MEDEWERKERS SALES PROJECT GENT / 6 C 5 VERKOPERS ENERGIE / 213 C 5 VERKOPERS ENERGIE / 25 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE IT AFDELING / 391 C AIDE COMPTABLE (H/F) / 68 C ANALYSTE, BUSINESS DEVELOPMENT / 296 C ASSISTANT ADMIN REGULATORY AFFAIRS / 355 C ASSISTANTE NL-FR-ENG FULL TIME / 130 C ASSISTANTE TRILINGUE NL/FR/ANG - CDI / 67 C ASSISTENT(E) NL-FR-ENG FULL TIME CDI / 355 C BEDIENDE KLANTENDIENST / 46 C BUSINESS MANAGER ENGINEERING BRUXELLES - BRABANT WALLON BUSINESS MANAGER RESSOURCES HUMAINES BUYER/PROCUREMENT & FACILITIES TEAMLEADER FOR BELGIUM CHAUFFAGISTE AVEC CEDICOL CDI DIRECT TOUTES REGIONS / 67 C CHEF DE PARTIE / 12 C COMERCIEEL TALENT NL/FR - VASTE JOB / 67 C COMMERCIELE ASSISTENT (M/V) NL-FR-ENG FULL TIME / 130 C CONSEILLER EN PREVENTION NIVEAU 2 (H/F) - SECTEUR FMCG - CDI / 67 C COORDINATOR/ OFFICE BEHEERDER NL- FR-ENG OPTIE VAST / 130 C CREDIT ADVISOR NL/FR (COMMERCIAL) - VASTE JOB / 67 C CREDIT COLLECTOR / 391 C DISPATCHER ALARMCENTRALE / 391 C DISPATCHER TECHNIQUE BILINGUE NL-FR (H/F) / 67 C DRIVER AND TEAM ASSISTANT -PERMANENT / 382 C ELECTROMECANICIEN / 67 C EMPLOYE/ENCODAGE COMPTABLE (H/F) / 68 C ENERGY EFFICIENCY EMPLOYEE / 1 C ETALAGISTE/ VISUAL MERCHANDISING / 349 C FIELD SALES REPRESENTATIVE (H/F) / 69 C FIELD SERVICE ENGINEER PACKAGING SYSTEMS CDI / 67 C FUTURE STORE MANAGER / 67 C FUTURSKILL CONTENT STRATEGY AND DEVELOPMENT DIRECTOR GESTIONNAIRE DE DOSSIER BILINGUE FR/NL - CDI / 67 C GRAPHICS DESIGNER - INTERIM COCA-COLA / 296 C HANDYMAN/ ELEKTRICIEN NL-FR OPTIE VAST / 130 C HEFTRUCKCHAUFFEUR / 46 C HVAC TECHNIEKER / 67 C

33 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant INSIDE SALES CONSULTANT / 327 C INTERNAL LEASE CONSULTANT (COMMERCIAL) FR/NL - CDI / 67 C JUNIOR ASSISTANT / 355 C JUNIOR ASSISTANT / 355 C JUNIOR ASSISTANTE TRILINGUE FR/NL/ANG - CDI / 67 C JUNIOR ASSISTENTE NL/FR/ANG - VASTE JOB / 67 C JUNIOR BEHEERDER SCHADEGEVALLEN NL-FR (M/V) / 355 C KLANTENDIENST MEDEWERKER (DOSSIER BEHEERDER) FR/NL / 67 C KLEDINGVERK(O)P(ST)ER - 25U PER WEEK / 18 C MAINTENANCE TECHNICIAN / 67 C MANAGEMENT ASSISTANT / 327 C MANAGEMENT ASSISTANT ANDERLECHT / 177 C MANAGEMENT ASSISTANT DU/ENG/FR - PERM JOB / 67 C MANAGEMENT ASSISTANT FULL TIME / 355 C MANAGER PERMANENT PLACEMENT (BRUSSELS - WALLONIA) / 67 C MANAGER PERMANENT PLACEMENT (BRUXELLES - WALLONNIE) / 67 C ONE DEVELOPER / 252 C MARKETING %26 CRM OFFICER (H/F) / 68 C MEDEWERKER AFDELING RIJBEWIJS / 69 C MERCHANDISER REGION BRUXELLES / 296 C MERCHANDISER REGION NAMUR / 296 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 67 C ONDERHOUDSTECHNIEKER DAG- EN NACHTPLOEG / 57 C OPERATEUR/TELEPHONISTE / 1 C PERM- CONSULENT IN CIOA EN CFOA NL-FR / 355 C PERM- CONSULENT IN PUBLIEKE SECTOR NL-FR / 355 C PERM- SENIOR MANAGER CFOA NL-FR (ERVARING IN TRANSPORT) / 355 C PERSONAL ASSISTANT VOOR EEN INTERNATIONAAL ADVOCATENKANTOOR / 67 C PROCES EVALUATIE MEDEWERKER (FARMACEUTICA) / 57 C PROGRAM PLANNER TV / 391 C QUALITY CONTROLER NIGH SHIFT / 1 C QUALITY EXPERT (H/F) / 41 C RAYON VERANTWOORDERLIJK / 349 C RECEPTIONNISTE ANDERLECHT 4/5IEME (9H30-18H, 4J/SEMAINE) / 170 C RECRUITMENT CONSULTANT ENGINEERING RESPONSABLE DU SERVICE CENTER BILINGUE NL/FR - CDI / 67 C RESPONSABLE GARANTIES APRES VENTE / 217 C SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 391 C SALES ASSISTANT FR/NL - SECTOR / 355 C SALES SUPPORT AGENT / 1 C SECRETAIRE GENERALE ET JURIDIQUE FR-NL-ANG CDI / 130 C SHOP MANAGER / 67 C SHOP MANAGER BILINGUE FR/NL / 67 C SHOP MANAGER BILINGUE FR/NL / 67 C SHOP MANAGER FR/NL - CDI / 67 C SHOP MANAGER NL/FR - VASTE JOB / 67 C SITE MANAGER NL/ENG/FR - PERM JOB / 130 C STORE MANAGER BILINGUE / 67 C STORE MANAGER TWEETALIG FR/NL / 67 C SUPPORT ELECTRONIC ENGINEER GER/ NL / FR / ANG CDI / 67 C TALENT COMMERCIAL FR/NL (SECTEUR FINANCIER) - CDI / 67 C TEAM COACH (CUSTOMER SERVICE) / 67 C TECHNICAL SUPPORT / 355 C TECHNICIEN ELECTRONIQUE (LABORATOIRE) / 1 C TECHNICIENS HVAC - FRIGORISTES (H/F) TOUTES REGIONS / 67 C TECHNIEKER ALARM, BRAND EN CAMERA BEWAKING / 391 C TECHNISCH BEDIENDE MET GLASHELDER INZICHT / 452 C TECHNISCH COMMERCIEEL BEDIENDE BINNENDIENST / 146 C TECHNISCH TEKENAAR / 57 C TIJDELIJKE LABORANT (IN SHIFTEN TUSSEN 6U EN 22U) / 57 C TV PRODUCTIE ASSISTANT / 46 C VASTE JOB: ACCOUNT MANAGER ENGLISH - GERMAN / 78 C VENDEUR/VENDEUSE / 349 C VERKOPER LUMINUS PROJECT / 109 C HR SPECIALIST RECRUITMENT & RESOURCING (M/V) MARTENS & BRIJS OFFICE COORDINATOR BRUSSEL MERCURI URVAL COMPLIANCE OFFICER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS BANKING SALES MANAGER- INSTITUTIONAL CLIENTS (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS BANKING IT VENDOR MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS ENGINEERING PURCHASING MANAGER ENERGY (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS ENGINEERING DISTRICT MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M KEY ACCOUNT MANAGER BELUX (H/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M DIRECTEUR-GENERAAL VAN RANG A5 (M / V) MINISTERIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST CSR CREDIT CONTROL & COLLECTION/RETENTION (BUSINESS & PARTNERS) MOBISTAR CUSTOMER PROJECT LEADER MOBISTAR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE - BUSINESS FIRST TEAM MOBISTAR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE - EXECUTIVE TEAM MOBISTAR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TECHNICAL BACK OFFICE BROADBAND MOBISTAR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TECHNICAL BACK OFFICE MOBILE MOBISTAR DATABASE ADMINISTRATOR MOBISTAR ONLINE SALES MANAGER MOBISTAR SYSTEMS EXPERT - UNIX MOBISTAR SYSTEMS EXPERT - UNIX MOBISTAR TECHNICAL INTEGRATION PROJECT LEADER MOBISTAR CONSEILLER EN KNOWLEDGE MANAGEMENT -INFRABEL (H/F) (RÉF.: I298) NMBS-GROEP TEAMLEADER CELLULE PEOPLE & TEAM DEVELOPMENT - INFRABEL (H/F) (RÉF.: I299) NMBS-GROEP ASSISTANT ADMINISTRATIF DÉPARTEMENT SUPPLY CHAIN OFFICETEAM BRUSSELS PERSONAL ASSISTANT OFFICETEAM BRUSSELS PERSONAL ASSISTANT OFFICETEAM BRUSSELS RÉCEPTIONNISTE TRILINGUE OFFICETEAM BRUSSELS SECRETAIRE PART-TIME OFFICETEAM BRUSSELS INSIDE SALES REPRESENTATIVE OODRIVE NV TECHNISCH VASTGOEDBEHEERDER OPTIMA BANK BEHEERDER ONDERSCHRIJVER SUPPORT TEAM KMO (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS BANKING ACCOUNTING AND ADMINISTRATIVE ASSISTANT (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE SALES ASSISTANT AUTOMOTIVE SECTOR (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS OFFICE HR GENERALIST (M/F) PAGE PERSONNEL HR BRUSSELS COMMERCIËLE MEDEWERKER PARFULUX PROJECTLEIDER PASS SELECTIE SALES ENGINEER PASS SELECTIE.NET DEVELOPER BUSINESS ANALYST CAD DESIGNER HIGH VOLTAGE CONSTRUCTION CONTRACT MANAGER LOW VOLTAGE CONTRACT ENGINEER CONTRACT ENGINEER DATA PREPARATOR DESIGN ENGINEER LINES & ENVIRONMENT HELPDESK AGENT INFRASTRUCTURE ARCHITECT PROJECTLEIDER SOFTWARE QUALITY OFFICER SENIOR DEVELOPER.NET SENIOR PHP DEVELOPER SERVICE DELIVERY MANAGER BI PROJECTS SERVICE DESK MEDEWERKER SITE LEADER LOW VOLTAGE TECHNICUS SEININRICHTING TECHNICUS SEININRICHTING INSIDE SALES ENGINEER UKKEL PLUS PROFILES VILVOORDE CREDIT ADVISER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG DATABASE CENTER ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG EMPLOYÉ ADMINISTRATIF TRILINGUE ( UK-NL-FR) PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG GESTIONNAIRE CLIENTÈLE DANS UN SECRÉTARIAT SOCIAL PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG HR MANAGER / PAYROLL OFFICER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG INSIDE SALES PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG MAGASINIER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG MANAGEMENT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG PLANIFICATEUR PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG SALES SUPPORT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG TECHNICIEN DE MAINTENANCE ( H/F) PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG TECHNICO-COMMERCIAL PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG VERKOPER / VERKOOPSTER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG HELPDESK SPECIALIST PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA MANAGEMENT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA SECRETARESSE PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA ACCOUNT MANAGER (ANVERS + LIMBURG + BRABANT FLAMAND) BILINGUAL JUNIOR HR-CONSULTANT BUSINESS DEVELOPPER CONCEPT PHARMACIES MULTI-SERVICE CHIEF FINANCIAL OFFICER CLIENT ADMINISTRATOR COMPTABLE CORPORATE EXTERNAL AFFAIRS MANAGER COSMETIC ENGINEER INTERNAL AUDITOR - ECONOMIC/FINANCE INTERNATIONAL SALES GERMAN / ENGLISH JUNIOR BUSINESS MANAGER JUNIOR DÉLÉGUÉ COMMERCIAL JUNIOR IN-HOUSE BANK EMPLOYEE (M/F) JUNIOR INSIDE SALES REPRESENTATIVE - ACTIVITÉS VÉTÉRINAIRES JUNIOR OPERATIONS BANK ADMINISTRATOR JURIDISCH CONSULENT LECTEUR - RÉSUMEUR AU DÉPARTEMENT MORNING INFO MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MULTIMEDIA GENERALIST PAYROLL COORDINATOR PERSONAL ASSISTANT RECEPTIONIST ADMINISTRATIVE ASSISTANT REGIO ACCOUNTMANAGER RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE SALES ASSISTANT SALES MANAGER SECRÉTAIRE JUNIOR ORIENTÉ CHIFFRES SENIOR PROJECT MANAGER WIND ENERGY (BELGIUM AND EUROPE) SERVICE ENGINEER STRATEGIC MARKETING ANALYST MANAGER EN RESTAURATION (H/F) QUICK À BRUXELLES QUICK RESTAURANTS AP/GL ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS COMPTABLES FILIALES ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS CONTRÔLEUR DE GESTION ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL CONTROLLER/COMPANY SECRETARY ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS DIRECTOR ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS JUNIOR INVESTMENT ASSOCIATE ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS TREASURY INFORMATION SYSTEMS MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS BUSINESS ANALYST IT ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS FINANCIAL CONTROLLER/COMPANY SECRETARY ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS JUNIOR INVESTMENT ASSOCIATE ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS JUNIOR PORTFOLIO MANAGER ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS AVOCAT EN DROIT PATRIMONIAL ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS EXPERT-JURIST ANTWERPEN-BRUSSEL ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS LEGAL COUNSEL ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS TAX REPORTING ADVISOR ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS FINANCE MANAGER ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS IT INFRASTRUCTURE MANAGER ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS VAT CONSULTANT ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS VERPLEEGKUNDIGE JETTE (M/V) RODE KRUIS VLAANDEREN LOSS PREVENTION ENGINEER SEARCH & SELECTION BRUSSEL OFFICE MANAGER UKKEL SEARCH & SELECTION BRUSSEL CONSEILLER TECHNIQUE SEARCH & SELECTION GENT SALES MANAGER/ KEY ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT SALES MANAGER/ KEY ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VOOR MODEBEDRIJF TE HARTJE BRUSSEL (LDG366303) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD ASSISTANT(E) BILINGUE FR/ANG POUR BUREAU D AVOCATS - SCHAERBEEK - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CLIENT ADMINISTRATOR SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD HIGH LEVEL PERSONAL ASSISTANT(F/ANG + NL) POUR SOCIÉTÉ RENOMMÉE (LDG359990) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD JUNIOR ADMINISTRATIEVE BEDIENDE TE ELSENE (LV365788) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD MEDEWERKER PERSONEELSDIENST(N/F)VOOR BEDRIJF ACTIEF IN MODESECTOR TE HARTJE BXL! (367142) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD OFFICE ASSISTANT TRILINGUE (F/N/A) AVEC TURQUE (EB365439) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD STAGIAIR VOOR HR CONSULTANCY TEAM SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD TIJDELIJKE(3 TOT 6 MAANDEN)PT ADMINISTRATIEF BEDIENDE(N/F/E - ARAB IS PLUSPUNT) (366880) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD TWEETALIGE DOSSIERBEHEERDER TE TOURS EN TAXIS (LV365889) (365889) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD TWEETALIGE RECEPTIONIST(E) VOOR CENTRUM BRUSSEL - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD WELCOME & OFFICE ASSISTANT H/F - PART-TIME 12H-19H (LV362676) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD ENTHOUSIASTE SALES ASSISTANTS GEZOCHT VOOR DYNAMISCH TEAM TE ANDERLECHT! (M/V) SECRETARY PLUS HALLE ENTHOUSIASTE SALES ASSISTANTS GEZOCHT VOOR DYNAMISCH TEAM TE ANDERLECHT! (M/V) SECRETARY PLUS HALLE ENTHOUSIASTE SALES ASSISTANTS GEZOCHT VOOR DYNAMISCH TEAM TE ANDERLECHT! (M/V) SECRETARY PLUS HALLE CUSTOMER CARE ASSISTANT VOOR EEN HIP BEDRIJF TE ANDERLECHT SECRETARY PLUS HALLE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER VOOR DYNAMISCH BEDRIJF TE ANDERLECHT M/V (365267) SECRETARY PLUS HALLE DRIETALIGE RECEPTIONIST(E) VOOR TOONAANGEVEND BEDRIJF TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE INTERNAL SALES TE ANDERLECHT (359072) SECRETARY PLUS HALLE POLYVALENT SECRETARESSE VOOR TOF FAMILIEBEDRIJF IN ANDERLECHT (364094) SECRETARY PLUS HALLE SALES ADMINISTRATOR TE ANDERLECHT SECRETARY PLUS HALLE TWEETALIGE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR HR AFDELING TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE TWEETALIGE JURIDISCH SECRETARIS/SECRETARESSE TE VORST! SECRETARY PLUS HALLE TWEETALIGE POLYVALENTE OFFICE ASSISTANT TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE VEELZIJDIGE PROJECT ASSISTANT VOOR GROTE ONDERNEMING TE ANDERLECHT! (366107) SECRETARY PLUS HALLE BILINGUAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE (ENG/FR) AT BRAINE L ALLEUD (M/F) (363363) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS DRIVEN ENGLISH NATIVE PERSONAL ASSISTANT FOR PUBLIC AFFAIRS - BRUSSELS - HL SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS JA_ R&S SENIOR PERSONAL ASSISTANT EN FR IT, BRUSSELS (JA366231) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT GERMAN/ENGLISH - BRUSSELS - HL SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS MANAGEMENT ASSISTANT FOR TAX TEAM IN AN INTERNATIONAL COMPANY SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS STAGIAIR VOOR HR CONSULTANCY TEAM SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS ASSISTANT (M/V) DIENST NAVERKOOP COMMERCIEEL BEDIENDE WORKSHOP JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT RECEPTIONIST(E)-TELEFONIST(E) SECRETARESSE MET EERSTE ERVARING ASSISTANT(E) POUR LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE À AUDERGHEM SECRETARY PLUS WOLUWE ENERGIEKE DRIETALIGE MANAGEMENT ASSISTANT GEZOCHT TE SINT-LAMBRECHTS- WOLUWE SECRETARY PLUS WOLUWE ASSISTANT COMMUNICATION ET MARKETING SPÉCIALISÉ EN MÉDIAS SOCIAUX (H/F) (366918) SECRETARY PLUS WOLUWE GESTIONNAIRE CLIENTS BILINGUE À WATERMAEL-BOISFORT SECRETARY PLUS WOLUWE INVOICING ASSISTANT TRILINGUE À WATERMAEL-BOISFORT SECRETARY PLUS WOLUWE JUNIOR ADMINISTRATIVE TEAM ASSISTANT TE OUDERGEM (M/V) (359177) SECRETARY PLUS WOLUWE JUNIOR ASSISTANT TRILINGUE À AUDERGHEM SECRETARY PLUS WOLUWE JUNIOR COMMERCIEEL SECRETARESSE (M/V) SECRETARY PLUS WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT À WATERMAEL-BOITSFORT (M/F) (366690) SECRETARY PLUS WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT MET PIT VOOR WOLUWE - NL FR ENG (M/V) (358427) SECRETARY PLUS WOLUWE PERSONAL ASSISTANT VOOR WAALS-BRABANT GEZOCHT (M/V) (366818) SECRETARY PLUS WOLUWE POLYVALENT ADMINISTRATIEF ASSISTENT(E) (366437) SECRETARY PLUS WOLUWE TRILINGUAL CLINICAL PROJECT ADMINISTRATOR IN WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT (366242) SECRETARY PLUS WOLUWE TRILINGUAL FLOATING PERSONAL ASSISTANT FOR WOLUWE (346615) SECRETARY PLUS WOLUWE REGIONAL ACCOUNT MANAGER SECUREX.NET ARCHITECT BUSINESS OBJECTS SPECIALIST DEVELOPMENT PROJECT LEADER EHEALTH PROJECT LEADER IT SUPPORT OFFICER JAVA ARCHITECT JUNIOR FUNCTIONAL ANALYST JUNIOR JAVA DEVELOPER LINUX SYSTEM ENGINEER MIDDLEWARE SYSTEM ENGINEER NETWORK ADMINISTRATOR ORACLE DBA QUALITY TEST COORDINATOR SENIOR.NET ANALYST SENIOR FUNCTIONAL ANALYST SENIOR JAVA DEVELOPER SENIOR PROJECT MANAGER TEAM LEADER IT SERVER INFRASTRUCTURE TECHNICAL PROJECT MANAGER TEST DEVELOPER TRANSLATOR WEB INTEGRATOR WINDOWS SYSTEM ENGINEER COLLABORATEUR POUR PRESTATIONS D EXTRA FOOD & BEVERAGE SOCIETE HOTELIERE DU WILTCHER S SOURCING MANAGER ENERGY SOLVINT SUPPLY MANAGEMENT SOURCING MANAGER MRO SOLVINT SUPPLY MANAGEMENT CHEF DE CUISINE (CAT IX) 114 (H/F) START PEOPLE ANDERLECHT CONSULTANT EN INTÉRIM START PEOPLE ANDERLECHT VRACHTWAGENBESTUURDER RIJBEWIJS C START PEOPLE ANDERLECHT JUNIOR TECHNICIAN QUALITY START PEOPLE BRUSSEL SENIOR ADMINISTRATOR WARRANTY START PEOPLE BRUSSEL

34 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant AGENT OUTBOUND (H/F) AGENT SERVICE CLIENTÈLE H/F COMMERCIEEL ADVISEUR M/V COMMERCIEEL TALENT M/V CONSEILLER COMMERCIAL F/M CONSULTANT EN INTÉRIM CALL CENTER (H/F ) CUSTOMER SERVICE AGENT M/V CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FIRST LINE M/V CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE KEY AND LARGE ACCO CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE RETENTION B2B M/V INTERNATIONAL CALL AGENTS M/F INTERNATIONALE CALL AGENT GEZOCHT M/V INTERNE ADVISEUR LEVENSVERZEKERINGEN M/V PERMANENT GERMAN CUSTOMER CARE ADVISOR F/M TEAMCOACH M/V TELEVERKOPER M/V TEMPORARY BILINGUAL CUSTOMER CARE ADVISORS F/M TEMPORARY ENGLISH CUSTOMER CARE ADVISOR F/M TEMPORARY FRENCH CUSTOMER CARE ADVISOR WITH A PASS TEMPORARY ITALIAN CUSTOMER CARE ADVISOR F/M TEMPORARY ITALIAN/SPANISH CUSTOMER CARE ADVISOR M/V UITZENDCONSULENT CALL M/V TIJDELIJKE ICT-MEDEWERKER (M/V) START PEOPLE DENDERMONDE UITZENDCONSULENT (M/V) BRUSSEL CENTRUM START PEOPLE HR COMMERCIEEL ADVISEUR START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS CONSEILLER COMMERCIAL FRANCOPHONE BRUXELLES (M/F) START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS FLEET ACCOUNT SPECIALIST / BACK OFFICE MEDEWERKER START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS MEDEWERKER FACILITY HELPDESK START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS PORTEFEUILLEBEHEERDER LEVENSVERZEKERINGEN START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS AGENTS COMMERCIAUX EXPÉRIMENTÉS START PEOPLE INHOUSE IPG HELPDESK AGENT FLEX START PEOPLE INHOUSE IPG JUNIOR ACCOUNT MANAGER - VACATURE START PEOPLE INHOUSE IPG SALES ADVISOR - ATOS WORLDLINE START PEOPLE INHOUSE IPG URGENT: AGENTS HELPDESK BELGACOM (30H/SEMAINE) START PEOPLE INHOUSE IPG ASSISTANT CLIENT ADMINISTRATION (V/M) START PEOPLE UCCLE ASSISTANT CLIENT ADMINISTRATION (V/M) START PEOPLE UCCLE BEDIENDE-VERKOPER REGIO BRUSSEL (M/V) START PEOPLE UCCLE ONDERHOUDSTECHNIEKER (V/M) START PEOPLE UCCLE SALES MANAGER START PEOPLE UCCLE SALES MANAGER START PEOPLE UCCLE AUTOMOTIVE TECHNICIAN BUYER ASSISTANT COMMERCIEEL ADVISEUR ENGINEER (CHASSIS ENGINEERING DIVISION) EXECUTIVE ASSISTANT TECHNICIAN (VEHICLE TESTING DEPARTMENT/ RELIABILIT ADMINISTRATION & PAYROLL OFFICER START PEOPLE WOLUWE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER START PEOPLE WOLUWE CLINICAL PROJECT ADMINISTRATOR START PEOPLE WOLUWE EMPLOYÉ ALL ROUND START PEOPLE WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) START PEOPLE WOLUWE RECRUITMENT OFFICER START PEOPLE WOLUWE RESPONSABLE DE PARC START PEOPLE WOLUWE TECHNICIEN DE DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONI START PEOPLE WOLUWE BUSINESS ANALYST REVENUE ASSURANCE STIB-MIVB ENTITY MANAGER STIB-MIVB MANAGER DATA & ANALYSIS STIB-MIVB MANAGER SECURITY & SOCIAL COHESION STIB-MIVB SECURITY SCHOOL MANAGER STIB-MIVB TECHNICIEN D ANALYSE EN MAINTENANCE ENGINEERING STIB-MIVB PROJECT MANAGER CONTINUOUS IMPROVEMENTS (BLACK BELT) STRAND ASSOCIATES CONSULTING SALES ENGINEER REGIO BRUSSEL (M/V) SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN PROJECTLEIDER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN AUTOMECHANICA MET RIJBEWIJS B SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CDD: ADJOINT-GÉRANT SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CHEF BOUCHER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL KWALITEITSCONTROLEUR AUTOMOTIVE TE VORST SYNERGIE INTERIM BRUSSEL MÉCANICIEN / AUTOMÉCANICIEN SYNERGIE INTERIM BRUSSEL VERTEGENWOORDIGERS / BEVEILIGINGSADVISEURS SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WANTED: CAISSIERS & RÉASSORTISSEURS SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WINKELMEDEWERK(ER)STER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SERVICE ENGINEER VOOR BRUSSEL SYNERGIE INTERIM LOKEREN TECHNICAL ACCOUNT MANAGER SYNERGIE INTERIM LOKEREN WERKKRACHT MET RIJBEWIJS C SYNERGIE INTERIM LOKEREN CALLCENTERMEDEWERKER GEZOCHT IN BRUSSEL COLLECTOR FRONT END DAY SHIFT COMMERCIËLE AGENT CUSTOMER SERVICE ADVISOR / KLANTENDIENST (PROJECT PROXIMUS ) CUSTOMER SERVICE ADVISOR ATOS DISPATCHER DISPATCHER : ALARMOPERATOR EXECUTIVE ASSISTENT TOYOTA INTERNAL SALES AND SUPPORT OFFICER PROJECT ATOS WORLDLINE JUNIOR TEST TECHNICIAN OPERATOR/TELEFONIST PLAY-OUT OPERATOR SALES MANAGEMENT ASSISTANT TEAM COACH TELESALES BRUSSEL VENDEUR À DOMICILE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN ASSISTANT ACADEMIC STAFF GRADUATE TEACHING ASSISTANT 50% DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH - GESG ASSISTANT(E) DE DIRECTION ATTACHE COMMERCIAL COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST DATABASE ADMINISTRATOR (ORACLE) DÉLÉGUÉ COMMERCIAL DIERENVERZORGER FACULTEIT GENEESKUNDE & FARMACIE ENTERPRISE ARCHITECT FUNCTIONEEL ANALIST IT-MEDEWERKER APPLICATIONS/SOFTWEB JUNIOR FUNCTIONEEL ANALIST JUNIOR ICT PROJECTLEIDER PROCESS ENGINEER PROJECTLEIDER ICT SENIOR INTERNAL AUDITOR SYSTEEMBEHEERDER LINUX ACCOUNT MANAGER T-OFFICE COMMERCIEEL-TECHNISCH BINNENDIENSTMEDEWERKER T-OFFICE DIRECTIEASSISTENT T-OFFICE EXPORT FORWARDER T-OFFICE KLANTENBEHEERDER T-OFFICE MANAGEMENT ASSISTENT T-OFFICE RELATIONSHIP MANAGER T-OFFICE GESTIONNAIRE DE DOSSIERS AVEC CONNAISSANCES JURIDIQUES TOURING INGENIEUR ELEKTRICITEIT TRACTEBEL ENGINEERING PROJECT MANAGER TRAITEUR LORIERS COORDINATEUR SÉCURITÉ PROJET TUC RAIL DESIGN ENGINEER: SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ TUC RAIL HEAD OF UNIT SITES LOGISTICS & EXECUTION TUC RAIL HR ADMINISTRATOR TUC RAIL QUALITY-SAFETY ENGINEER TUC RAIL SAFETY COUNSELOR TUC RAIL ACCOUNT EXECUTIVE USERFULL ANALYST-PROGRAMMEUR USERFULL SYSTEEMBEHEERDERS USERFULL PROJECTLEIDER CONCEPT USG INNOTIV PROJECTLEIDER UITVOERING USG INNOTIV WERFSECRETARESSE/-SECRETARIS USG INNOTIV VERANTWOORDELIJKE INTERNE COMMUNICATIE UZ BRUSSEL PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN HR GENERALIST SYSTEMS (FULLTIME - BRUSSELS - TEMPORARY - ENG + NED/FRA) VERA INTERIM ANTWERPEN LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING ADMINISTRATIEVE ASSISTENT(E) FINANCE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ADMINISTRATIEVE ASSISTENT(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ASSISTANT ACCOUNTANT - PART TIME CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS DATA HANDLING COORDINATOR - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EMPLOYÉ ADMINISTRATIF BILINGUE EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF SERVICE TRANSPORT ÉNERGIE FR/NL/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN EMPLOYE(E) COMPTABLE FR/ANG BRUXELLES - MI-TEMPS EMPLOYE(E) COMPTABLE FR/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN FIELD SERVICE ENGINEER HOSTESS - 3 DAGEN IN OKTOBER INTÉRIMAIRE TEMPORAIRE FR/NL BRUXELLES - PLEIN TEMPS INTERNAL AUDITEUR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME KLANTVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PARTNER SUPPORT CENTER MEDEWERKER LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS DATA HANDLING COORDINATOR NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME EMPLOYÉ ADMINISTRATIF SERVICE TRANSPORT ÉNERGIE FR/NL/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS INTERNAL AUDITEUR INTERNAL AUDITOR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PROCES MANAGERS NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS PRODUCT MANAGER SOFTWARE TRADE MARKETEER BEDIENDE TRANSPORT ENERGIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME VERA INTERIM PLUS GENT BUSINESS ANALYST VERA INTERIM PLUS GENT CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT ENTERPRISE ARCHITECT VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT - JURIST VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT TEAM LEADER DEVELOPMENT VERA INTERIM PLUS GENT ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS EMPLOYE(E) COMPTABLE FR/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN BEDIENDE TRANSPORT ENERGIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS PROCES MANAGERS NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF BEDIENDE COLLECTION NL/FR WOLUWE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME DATA EXCHANGE TECHNICIAN DATA HANDLING COORDINATOR - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS FIELD COORDINATOR NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS INGENIEUR MANUFACTURING REVIEW BOARD INGENIEUR STRUCTUURBEREKENING INTERNAL AUDITOR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME INTERNAL LEASE CONSULTANT NL/FR/ENG EVERE - VOLTIJDS KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE STRUCTUREN LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME MANAGER CONTRACTEN MARKETING MEDEWERKER MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER ACTUARIAAT NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS NOTARIS ASSISTENT(E) / MEDEWERK(ST)ER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ONTWERPER / TEKENAAR ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PRODUCT MANAGER SOFTWARE RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS SERVICE MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS TECHNICUS ELECTRICIEN VENDEUR(SE) MANAGER FR/ANG/NL EVERE - TEMPS PLEIN EXPERT VOLKSGEZONDHEID/BIOMEDISCH ONDERZOEK VERIS HR-CONSULT MEDEWERKER HOTLINE KWALITEITSAFDELING VIO HR ACCOUNTING & REPORTING ANALYST ACCOUNTING & REPORTING ANALYST ASSISTANT REPORTING (AVEC EXPERIENCE EN COMPTABILITE BANCAIRE!) ASSISTANT(E) COMPTABLE ASSISTANT(E) COMTABLE BILINGUAL FRENCH/ENGLISH BILLING ACCOUNTANT BOEKHOUDER BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST CASH COLLECTOR CHEF COMPTABLE (SECTEUR: ASSURANCES) CHEF COMPTABLE (SECTEUR: ASSURANCES)

35 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant COMPTABLE COMPTABLE COMPTABLE COMPTABLE AVEC INTERET POUR LE CONTROLE DE GESTION COMPTABLE AVEC PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE COMPTABLE EXPERIMENTE AVEC EXPERIENCE EN FIDUCIAIRE CREDIT COLLECTOR EXPERIMENTE CREDIT CONTROLLER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE ERVAREN AUDITOR ERVAREN CREDIT COLLECTOR EXPERIENCED ACCOUNTANT FINANCIAL ADVISOR FLUENT IN JAPANESE FINANCIAL ANALYST FINANCIAL ANALYST GESTIONNAIRE DE DOSSIER D ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE GESTIONNAIRE DE DOSSIER D ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE GL ACCOUNTANT HR OFFICER HR OFFICER JOB D ETUDIANT (2JOURS/SEM) : RECRUITMENT/OFFICE ASSISTANT JUNIOR BOEKHOUDER LEGAL MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT TRILINGUE MEERTALIGE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE PERSONAL ASSISTANT RECRUITMENT/OFFICE ASSISTANT RISK ANALYST (SOLVENCY II) SECRÉTAIRE MI-TEMPS SENIOR ACCOUNTANT SPECIALIST CASH COLLECTOR STAGIAIRE NON REMUNÉRÉ: ASSISTANT RECRUTEMENT STAGIAIRE: ASSISTANT RECRUTEMENT STAGIAIRE: ASSISTANT RECRUTEMENT TREASURER & TAX OFFICER TREASURY ASSISTANT (MISSION TEMPORAIRE DE 9 MOIS) TREASURY OFFICER CONTRACTING & MARKET MANAGER WEEKENDESK BACHELOR PERSONEELSWERK VERLONING & ARBEIDSVOORWAARDEN WIV COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE - ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE WIV ACCOUNT MANAGER ANONIEM DÉLÉGUÉ COMMERCIAL JUNIOR POUR BRUXELLES - FLANDRES ANONIEM HALLE ELCTROMECHANIEKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SERVICE TECHNIEKER OP DE BAAN (M/V) ACCENT SELECT SERVICES HALLE COMMERCIEEL ASSISTENT NL-F (HALLE) EGEMINPLUS SALES ENGINEER ENERGIEVOORZIENINGEN VL. BRABANT/BRUSSEL G-308 EGEMINPLUS SERVICE DESK OPERATOR COLRUYT / 391 C VERKOPER TELENET MOBILE REGIO HALLE - VILVOORDE / 391 C VERKOPER/VERKOOPSTER / 36 C 1 HALFTIJDSE WOONAMBTENAAR OCMW HALLE BUSINESS PROCESS ANALIST E-PLAN TEKENAAR PCS7 ENGINEER COMMERCIEEL EXPERT VERZEKERINGEN SEARCH & SELECTION GENT CONSEILLER VENDEUR EN DÉCORATION (H/F) NLS-FR START PEOPLE ENGHIEN UITZENCONSULENT (M/V) HALLE START PEOPLE HR ELEKTROTECHNICI POLYVALENT REGIO BRUSSEL SYNERGIE INTERIM LOKEREN APPLICATIEBEHEERDER/PROJECTVERANTWOORDELIJKE IT LEMBEEK DRIETALIGE SALES ADMINISTRATION OFFICER VOOR LEUK BEDRIJF TE HALLE! SECRETARY PLUS HALLE OUDENAKEN HERWIKKELAAR/BOBINEUR (M/V) ASSISTANTS ADMINISTRATIFS INTERIEUR ADVISEUR KEUKENS KEUKENVERKOPER VERKOPER/WINKELMEDEWERKER CUSTOMER SERVICE AGENT RUISBROEK (BRABANT) TECHNICIEN SERVICE APRÈS-VENTE DROGENBOS ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE OCMW SINT-PIETERS-LEEUW USG MARKETING & SALES PROFESSIONALS START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS ELECTROMECHANIEKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE RECEPTIONNAIRE-RECEPTIONIST(E) CARROSSERIE PORSCHE D IETEREN VERANTWOORDELIJKE DIENST NA VERKOOP / 36 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE FACTURATIE VOOR TOF INTERNATIONAAL BEDRIJF TE DROGENBOS SECRETARY PLUS HALLE ADMINISTRATIEF BEDIENDE FACTURATIE VOOR TOF INTERNATIONAAL BEDRIJF TE DROGENBOS (366206) SECRETARY PLUS HALLE TECHNIEKER START PEOPLE UCCLE RESPONSABLE GARANTIE APRÈS-VENTE FR / NDL / ANG SYNERGIE INTERIM LIÈGE LINKEBEEK ELEKTROMECHANIEKER &/OF MECHANIEKER EURO MOTORS LINKEBEEK SINT-GENESIUS-RODE TECHNIEKER VERWARMING (H/F) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE PARALEGAL (M/F) LEGAL ASSIST DEUR-AAN-DEURVERKOPER REGIO LIMBURG (M/V) / 34 C LOT BUSINESS PROCESS ENGINEER NON-FOOD (DREAMLAND ET COLLISHOP) COLRUYT GROEP VERKOPER / 9 C VERKOOPSMEDEWERKER AFDELING DIEPVRIES SYNERGIE INTERIM GENT-CENTRUM HUIZINGEN PRODUCTIEARBEIDER M/V (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE CUSTOMER SERVICE / 262 C PLC ENGINEER HUIZINGEN PLUS PROFILES VILVOORDE DATABASE ADMINISTRATOR ORACLE REALDOLMEN EAM IMPLEMENTATION CONSULTANT REALDOLMEN INFRASTRUCTURE ARCHITECT REALDOLMEN SENIOR TEST ENGINEER REALDOLMEN TECHNICAL CONSULTANT JAVA REALDOLMEN TECHNICAL CONSULTANT UNIX/LINUX REALDOLMEN TECHNICAL PROJECT LEADER INFRASTRUCTURE REALDOLMEN TEST MANAGER REALDOLMEN BOGAARDEN ALROUND ERVAREN ADMIN. BEDIENDE TE PEPINGEN (363878) SECRETARY PLUS HALLE DILBEEK MECANICIEN / 138 C HULPBOEKHOUDER (PART TIME 3/5) ITTERBEEK VERKOPER AUTOMOBIEL BUITENDIENST / 40 C GROOT-BIJGAARDEN ANALYST-DEVELOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT PREOJECT & SERVICE ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT ONDERHOUDSTECHNIEKER GROOT BIJGAARDEN AGO JOBS & HR MULTIPOST ACCOUNT ADVISOR IMMO EN BOUWEN (TIJDELIJK) CORELIO PUBLISHING CLIENT SERVICE MEDEWERKER (INTERIM) CORELIO PUBLISHING COLLABORATEUR COMMERCIAL (M/F) CORELIO PUBLISHING EINDREDACTEUR DE STANDAARD DER LETTEREN (PARTTIME) CORELIO PUBLISHING ONLINE INTERNAL SALES (INTERIM) CORELIO PUBLISHING RESEARCH MARKETEER CORELIO PUBLISHING SENIOR FUNCTIONAL WEB ANALYST CORELIO PUBLISHING GROUP QUALITY CONTROL MANAGER (M/F) EXPERIS 4 SHOPMEDEWERKERS / 40 C COORDINATOR / 40 C KLANTENDIENST ESSENT / 391 C KLANTENDIENST FORTIS ISABEL / 46 C KLANTENDIENST TELENET / 46 C KLANTENDIENST TELENET GROOT-BIJGAARDEN / 391 C KLANTENDIENSTMEDEWERKER BNP PARIPAS FORTIS / 391 C MANAGEMENT ASSISTANT / 391 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 391 C OUTBOUND MEDEWERKER TELENET / 391 C OUTBOUND MEDEWERKER WALIBI / 46 C PERM JOB: SALES REP WINES BRUSSEL / 78 C PROCESOPERATOR FOOD / 391 C REPACKING OPERATOR / 391 C TELENET KLANTENDIENST OUTBOUND / 46 C PRAGMATISCHE MEGANALYST MEDIAGENIX PROJECT SUPERMANAGER MEDIAGENIX ASSISTENT OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN CUSTOMER SERVICE OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN LOGISTIEK BEDIENDE (M/V) - ANDERLECHT OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN PROJECT OFFICER (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE RECRUITMENT CONSULTANT ROBERT HALF INTERNATIONAL SALES SUPPORT ACCOUNTEMPS ROBERT HALF INTERNATIONAL TEAMLEADER DIENST NA VERKOOP SEARCH & SELECTION BRUSSEL 2 ANALYST DEVELOPERS SEARCH & SELECTION GENT ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT CONSULTANT ERP SOFTWARE SEARCH & SELECTION GENT CUSTOMER SUPPORT OFFICER M/V.NET DEVELOPER STYLELABS CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE(INBOUND) THE PHONE HOUSE BELGIUM VENDEUR TELECOM THE PHONE HOUSE BELGIUM ONDERHOUDSTECHNIEKER PLANNER AUDIT SENIORS VRC BEDRIJFSREVISOREN RECRUITMENT ASSISTANT (STUDENTENJOB) RECRUITMENT CONSULTANT RECRUITMENT CONSULTANT ASSE BANKETBAKKER MET ERVARING / 391 C BEDIENDE OPMAAK OFFERTES / 40 C CHAUFFEUR C VOLTIJDS / 391 C REACHTRUCKBESTUURDER / 40 C SCHRIJNWERKER / 40 C TOONZAALVERKOPER / 40 C TOONZAALVERKOPER GARDEN / 391 C WEEKENDCHAUFFEUR C / 391 C PERSONAL ASSISTANT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE SALES ASSISTANT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE POSTUITREIKER - DILBEEK/HALLE/ASSE/ZAVENTEM/VILVOORDE/MEISE/LEUVEN/ TERVUREN SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SALES ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT SALES REPRESENTATIVE HVAC ANDRESS CONSULTING & PARTNERS BANDENMONTEURS / 18 C BANDENMONTEURS / 34 C BANDENMONTEURS / 7 C GARAGIST MET RIJBEWIJS CE / 36 C PERM JOB: SALES ENGINEER VLAAMS BRABANT - ANTWERP - LIMBURG / 78 C RECEPTIE GOEDERENONTVANGST / 40 C SUPPLY CHAIN ANALIST / 36 C TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER (V/M) - VASTE JOB / 67 C COMMERCIEEL ADVISEUR ZELLIK SEARCH & SELECTION ANTWERPEN TERNAT COMMERCIËLE UITZENDCONSULENT(E) TERNAT (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE ORDERPICKER / 40 C SHOP ASSISTANT ( DEELTIJDS ) / 40 C SHOP ASSISTANT ( DEELTIJDS ) / 40 C ONTWIKKELAAR / 1ST LINE SUPPORT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE GEMOTIVEERDE AY ACCOUNTANT MET OOG VOOR DETAIL USG FINANCIAL FORCES GENT ALGEMEEN BOEKHOUDER MAZENZELE KANTOORVERANTWOORDELIJKE SENIOR DOSSIERBEHEERDER LIEDEKERKE PROJECTVOORBEREIDER (M/V) WEMMEL ACCOUNT MANAGER (JUNIOR) BELEGGINGSADVISEUR (JUNIOR) BELEGGINGSADVISEUR JUNIOR EXTERNE AUDITOR MET EEN PASSIE VOOR CIJFERS! BRUSSEGEM CHAUFFEUR B - MAGAZIJNIER / 40 C SALES ADMINISTRATOR / 40 C TECHNIEKER LIFTEN VLAANDEREN / 391 C VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN / 40 C VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN / 40 C PEUTIE GROEP KVLV - LANDELIJK DIENSTENCOÖPERATIEF SYNERGIE INTERIM WAREGEM ACCENT SELECT SERVICES AALST KINNARPS INSTALLATEUR CARTUNING (M/V) ACCENT TECHNICAL FORCES VILVOORDE REPAIR TECHNIEKER (TIJDELIJK) AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN GILLAIN&CO ARCHETYPE CONSULTING ACCOUNTANCY ASSISTANT (M/V) CARLO GAVAZZI NV LOGISTIEKE MEDEWERKER/MAGAZIJNIER CLEAR CHANNEL BELGIUM SALES ADVISOR D IETEREN FINANCE & ADMINISTRATION ASSISTANT EXPERIS SALESVERANTWOORDELIJKE PHILIPS MEDICAL, VLAANDEREN GRAFIMEDICS BVBA ACCOUNT MANAGERS JAN VANDENHENDE CUSTOMER RELATIONS COUNSEL LEGAL FORCES MAÎTRE M/V LIVING TOMORROW CDI - LOGISTICS OPERATIONS MANAGER NL-FR-EN / 131 C ESTHETICIENE / 349 C TIJDELIJKE BEDIENDE BROODJESBAR/AANVULLER / 57 C VASTE JOB: VLOTTE RECEPTIONISTE MET PIT! / 78 C VASTE JOB: MARKETING PROGRAM SPECIALIST / 78 C VASTE JOB:ENTHOUSIASTE VEHICLE SPECIALIST / 78 C VERKOPER MULTIMEDIA / 46 C VUILNISMAN / 57 C FLEET ACCOUNTANT PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE TWEETALIGE INSIDE SALES EXECUTIVE PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE ACCOUNTS PAYABLE ADMINISTRATOR/ JUNIOR ACCOUNTANT SAFIR CONSULTING MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF BEDIENDE REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ENTHOUSIASTE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ERVAREN CLINICAL TRIAL ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ERVAREN CLINICAL TRIAL ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS KLANTENBEHEERDER (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE ASSISTANT (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE MANAGER (M/V) REGIO LEUVEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE MANAGER (M/V) REGIO LIMBURG SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS WERF ASSISTENT(E) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS DYNAMISCHE JUNIOR SALES ASSISTANT ADMINISTRATIEF - COMMERCIEEL BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR FINANCE AFDELING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET GOEDE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN DATA SUPPORT TEAM MEDEWERKER DEPARTEMENT ASSISTENT MET ANALYTISCHE GEEST DRIETALIGE PROJECT ASSISTANT EVENT OFFICER HR MEDEWERKER JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT TE VILVOORDE JURIDISCH ASSISTENT(E) MANAGEMENT ASSISTANT MET COMMERCIËLE FLAIR OFFICE MANAGER PART-TIME RECEPTIONISTE MET GOEDE TALEN TE HAREN PAYROLL MEDEWERKER PERSONAL ASSISTANT RETAIL CARE ADVISOR SECRETARESSE / OFFICE MANAGER SECRETARESSE MET ANALYTISCHE VAARDIGHEDEN STAGE MARKETING DEPARTMENT VIERTALIG COMMERCIEEL - ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) CLIENT TEAMMANAGER M/V START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-OUTBOUND COLLECTIO START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-TV VLAANDEREN OUTB START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES COMMERCIAL DEVELOPMENT MANAGER CUSTOMER SERVICE PARTS SALES DEELTIJDSE CREDIT CONTROLLER E-MARKETEER EXPERIENCED KEY ACCOUNT MANAGER FLEET ACCOUNTANT GENERAL ACCOUNTANT HR ASSISTANT HR ASSISTANT (M/V) MECHANICIEN PLOEGBAAS POSTBODE VILVOORDE TECHNIEK(ST)ER TECHNISCH MEDEWERKER TECHNISCHE FACTURIST IN DE CUSTOMER SERVICE AFDELI ZAALVERANTWOORDELIJKE FACILITY MANAGER SYNERGIE CONSTRUCT ACCOUNTS RECEIVABLE - CASH COLLECTOR CREDIT COLLECTOR OUTBOUND NUON (TWEETALIG FR/NL) CUSTOMER SERVICE NUON CARE ICT HELPDESK

36 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant ONDERSTEUNENDE BEDIENDE IN MARKETING TRANSPORT PLANNER LEGAL ASSISTANT OFFICE MANAGEMENT ASSISTANT (PART-TIME) FINANCIEEL ASSISTENT UFINITY ACCOUNTANT VASTGOEDBEHEER M/V REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE BOEKHOUDER MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN TE LONDERZEEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F), BRUXELLES USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE COÖRDINATOR KLANTENBOEKHOUDING (M/V) TE BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT COLLECTOR USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT COLLECTOR USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT CONTROLLER M/V REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE DOSSIERBEHEERDER JUNIOR - SENIOR M/V - REGIO LEUVEN USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE SENIOR FINANCIAL ACCOUNTANT USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE VERANTWOORDELIJKE BOEKHOUDING (M/V) TE BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE ASSISTENT PROJECTLEIDER INFRA USG INNOTIV ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS FLEET ACCOUNTANT NL/FR/ENG VILVOORDE - VOLTIJDS QA ASSISTANT NL/FR/ENG VILVOORDE - PARTTIME (ASSISTENT) STOREMANAGER M/V VONQ ACCOUNTANT ASSISTANT ACCOUNTANT CREDIT CONTROLLER JUNIOR GENERAL LEDGER ACCOUNTANT JUNIOR GENERAL LEDGER ACCOUNTANT WITH PERFECT KNOWLEDGE OF ENGLISH AND ITALIAN/SPANISH PAYROLL OFFICER PAYROLL OFFICER GESTIONNAIRE DE CONTRATS WERELDHAVE BELGIUM MELSBROEK VASTE JOB: HEAD OF STORES %26 LOGISTICS / 78 C DIGITAL MARKETING SPECIALIST WEB ANALYTICS MARKETING COORDINATOR INSIDE SALES MEDEWERKER TECHNISCH TEKENAAR/ONTWERPER MACHELEN (BRABANT) WINKELBEDIENDE MAKRO MACHELEN DEELTIJDS / 391 C ELEKTRICIEN CUSTOMER SERVICE NL/FR DIEGEM - VOLTIJDS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL/FR DIEGEM - VOLTIJDS ACCOUNTANT ASSISTANT ACCOUNTANT DIEGEM CATERING & GARAGE MANAGER BRUSSELS AIRLINES COMPLIANCE ACCOUNTANT DELOITTE FIELD SERVICE SUPERVISOR HVAC EXPERIS SALES ASSISTENT INTERHOME NV CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 46 C DISPATCHER / 46 C INSIDE SALES MEDEWERKER / 46 C JUNIOR PLANNER LUCHTVAART / 46 C PLANNER VLIEGTUIGEN / 391 C SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 57 C SALES ENGINEER OIL AND GAS / 78 C TIJDELIJK BEDIENDE KLANTENDIENST/ADMINISTRATIE / 57 C TOURNEUR - FRAISEUR - OPERATEUR CNC - EN VUE DE CDI / 130 C VASTE JOB: EXPEDITEUR IMPORT/EXPORT / 78 C VASTE JOB: HANDS-ON EXPEDITEUR IMPORT / 78 C VASTE JOB: JUNIOR LUCHTHAVENDISPATCHER / 78 C VASTE JOB: TEAM MANAGER / 78 C BUSINESS ANALYST (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE ADMINISTRATIEF BEDIENDE IMMIGRATION COMMERCIEEL BEDIENDE/SALES ADMINISTRATOR (M/V) INTERNAL SALES SUPPORT INTERNAL SALES SUPPORT JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT JUNIOR PERSONAL / MANAGEMENT ASSISTANT TE DIEGEM KANTOORVERANTWOORDELIJKE/OFFICE MANAGER (M/V) MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MET STERKE TALENKENNIS TRAINING ASSISTANT CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V INBOUND AGENTS GEZOCHT! INBOUND AGENTS M/V SUPPLY PLANNER/BUYER (H/F) START PEOPLE WOLUWE CALLCENTER INBOUND: ENERGIECONSULENT KLANTENDIENST: ADVISOR TELENET JUNIOR BUYER TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM AGENT CUSTOMER SERVICE CONTACT AGENT CUSTOMER SERVICE ICT SERVICE DESK ANALYST DIEGEM - FULLTIME ICT SERVICE DESK ANALYST FR/IT/ENG DIEGEM - FULLTIME ICT SERVICE DESK ANALYST FR/NL/ENG DIEGEM - FULLTIME ICT SERVICE DESK ANALYST NL/FR/ENG DIEGEM - FULLTIME CASH COLLECTOR DYNAMISCHE EN LEERGIERIGE BOEKHOUDER LONDERZEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) ACCENT SELECT SERVICES VILVOORDE HR MANAGER STRATEGISCH EN HANDS-ON KERN SELECTION COMMERCIAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE / 296 C CUSTOMER SERVICE AGENT COCA COLA LONDERZEEL / 391 C PLANNER / 296 C PLANNER / 391 C PLANNER COCA-COLA LONDERZEEL / 46 C VASTE JOB: POLYVALENT STORINGSTECHNIEKER (LOON: EURO) / 312 C DIRECTEUR OPERATIONS MERCURI URVAL CHANNEL & KEY ACCOUNT MANAGER OUT OF HOME PALM BREWERIES PRODUCT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BOOM PRODUCT ASSISTANT TE LONDERZEEL GEZOCHT! (366121) SECRETARY PLUS MECHELEN BOEKHOUDER/SUPERVISOR ACCOUNTS PAYABLE SYNERGIE INTERIM BORNEM CALL CENTER MEDEWERKER SYNERGIE INTERIM BORNEM CHAUFFEUR/AFLEVERAAR LONDERZEEL SYNERGIE INTERIM BORNEM INSTALLATEUR - SERVICETECHNIEKER SYNERGIE INTERIM BORNEM TECHNICAL SALES ENGINEER SYNERGIE INTERIM BORNEM TECHNIEKER ONDERHOUD EN REPAIR SYNERGIE INTERIM BORNEM MERCHANDISER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL ASSISTENT PLOEGBAAS SYNERGIE INTERIM MECHELEN DISTRIBUTIECHAUFFEUR C SYNERGIE INTERIM MECHELEN ERVAREN ORDERPICKER M/V SYNERGIE INTERIM MECHELEN MAGAZIJNIER NACHT SYNERGIE INTERIM MECHELEN MAGAZIJNMEDEWERKER/ORDERPICKER SYNERGIE INTERIM MECHELEN NACHTCHAUFFEUR CE SYNERGIE INTERIM MECHELEN ORDERPICKERS (VRIESMAGAZIJN) SYNERGIE INTERIM MECHELEN PLOEGBAZEN SYNERGIE INTERIM MECHELEN ZATERDAGCHAUFFEUR C SYNERGIE INTERIM MECHELEN DATA ANALIST/DBA USG INNOTIV GRIMBERGEN FINANCIAL ANALIST EXPERIS FIELD ENGINEERING MANAGER FABRICOM (GDF SUEZ) ADVISEUR BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER LEEFMILIEU GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER LOKALE ECONOMIE GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL & ORGANISATIE GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE GRIMBERGEN PERSONEELSCHEF GEMEENTE GRIMBERGEN CHAUFFEUR C / 46 C MECANICIEN BUSSEN DE LIJN / 391 C PAYROLL ASSISTANT / MEDEWERKER PERSONEELSDIENST TE VILVOORDE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER LOGISTIEKE SECTOR (MV START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS KEY ACCOUNT MANAGER LOGISTIEKE SECTOR (MV) START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS PRODUCTIEOPERATOR LOGISTIEK BEDIENDE SYNERGIE INTERIM MECHELEN MANAGER VOEDINGSWINKEL VLIEGENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE DOSSIERBEHEERDER DOSSIERBEHEERDER STROMBEEK-BEVER PERSONAL ASSISTANT RELATIONSHIP MANAGER MEISE SOCIAL MEDIA AND E-MARKETEER GAMING BUSINESS AT RECRUITMENT WOLVERTEM JUNIOR PRODUCTIELEIDER FRIGOMIL NV JUNIOR HIGH POTENTIAL KAPELLE-OP-DEN-BOS SCHRIJNWERKER/PLAATSER SYNERGIE CONSTRUCT GENERAL LEDGER ACCOUNTANT BERG (BRABANT) KASSAMEDEWERKER (M/V) - 38U - OPTIE VAST! / 248 C LADER/LOSSER MET RIJBEWIJS C / 248 C MACHINEOPERATOR/MACHINEBEDIENER (M/V) / 248 C TECHNISCH TEKENAAR- KAMPENHOUT / 248 C WINKELVERANTWOORDELIJKE / 248 C NOSSEGEM ACCOUNTING ASSISTENT (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN ACCOUNTING MANAGER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN MEDEWERKER FIDUCIAIRE (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN OFFSET DRUKKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZAVENTEM IT CONSULTANT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZAVENTEM PLAN AND SALES SUPPORT (M/F) (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZAVENTEM COLLABORATEUR COMMERCIAL INTERNE CHEZ ARVAL BELGIUM NV/SA ADVER-ONLINE B.V. HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGER (HSE MANAGER) ASCO INDUSTRIES LOGISTICS COORDINATOR ASCO INDUSTRIES PRODUCTION SHOP MANAGER ASCO INDUSTRIES PRODUCTION SUPERVISOR ASCO INDUSTRIES PROGRAM MANAGER ASCO INDUSTRIES SENIOR BUYER ASCO INDUSTRIES TEST & DEVELOPMENT ENGINEER ASCO INDUSTRIES SECTORMANAGER - INGÉNIEUR INDUSTRIEL COFELY SERVICES VERKOPER - VENDEUR AUDI ZAVENTEM D IETEREN PRODUCT SPECIALIST EGEMINPLUS SOFTWARE ENGINEER KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS BELGIUM ACCOUNTMANAGER / 57 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 57 C BEDIENDE KLANTENDIENST / 46 C CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 391 C ELEKTRICIEN/ELECTROMECANICIEN / 67 C FEEDER AANVULLER / 46 C FULL-TIME RECEPTIONIST(E) ZAVENTEM / 170 C INTERNATIONAL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - VAST JOB / 67 C JUNIOR CALCULATOR NL/FR - VASTE JOB / 67 C LOADER/SORTER / 391 C LOADER/SORTER LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 46 C OPERATOR - FEEDER / 391 C ORDER ADMINISTRATOR / 138 C PRODUCTIEARBEIDER / 138 C SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 391 C SALES MEDEWERKER / 46 C SALES REPRESENTATIVE ICT / 46 C SALES REPRESENTATIVE LEASING IT / 391 C SENIOR SUPERVISOR ADMINISTRATION / 138 C SHIFTLEADER / 138 C SHIFTLEADER DAGPLOEG - INDIEN FLEXIBEL OOK NACHT (NOSSEGEM) / 179 C SHIFTLEADER PRODUCTIE / 46 C TECHNIEKER / 57 C TECHNIEKER LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 391 C TECHNISCH - COMMERCIEEL BEDIENDE BINNENDIENST / 57 C TEMPORARY DESKTOP SUPPORT / 57 C VASTE JOB: ADMIN MARKETING %26 COMMUNICATION ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET PIT / 78 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEVE MARKETING ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE / 78 C VASTE JOB: CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR EMEA / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE ADMIN SALES ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE CUSTOMER SERVICE ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: HVAC TECHNICUS / 78 C VASTE JOB: INTERIOR DESIGNER OFFICE FURNITURE / 78 C VASTE JOB: JUNIOR CALCULATOR / 78 C VASTE JOB: JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: NETWERKBEHEERDER EN IT HELPDESK / 78 C VASTE JOB: SYSTEM ADMINISTRATOR AIRFREIGHT / 78 C VASTE JOB: SCHIFTLEADER (VASTE NACHT) / 78 C GENERAL MANAGER BENELUX MERCURI URVAL ADMINISTRATIEF BEDIENDE OFFICETEAM ZAVENTEM ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OFFICETEAM ZAVENTEM ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OFFICETEAM ZAVENTEM ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ACCOUNTING DPT OFFICETEAM ZAVENTEM BILLING MEDEWERLER OFFICETEAM ZAVENTEM CONTRACT & SUPPORT OFFICER OFFICETEAM ZAVENTEM DISPATCHER OFFICETEAM ZAVENTEM HR ASSISTANT OFFICETEAM ZAVENTEM RECEPTIONISTE OFFICETEAM ZAVENTEM RECEPTIONISTE/ADMINISTRATIEF BEDIENDE OFFICETEAM ZAVENTEM SALES ASSISTANT OFFICETEAM ZAVENTEM SALES SUPPORT OFFICETEAM ZAVENTEM SALES SUPPORT OFFICETEAM ZAVENTEM SERVICES MEDEWERKER OFFICETEAM ZAVENTEM BENCHMARKING ENGINEER CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR EMEA PRODUCTION ENGINEER SALES ANALYST CLIENT SERVICE SALES REPRESENTATIVE - ANTWERPEN SALES REPRESENTATIVE - LIMBURG SALES REPRESENTATIVE OOST-VLAANDEREN, VLAAMS-BRABANT & LIMBURG TESTING TECHNICIAN ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM ACCOUNTING MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM SENIOR ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM SENIOR FINANCIAL RISK & BUSINESS MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM REPRÉSENTANT SEARCH & SELECTION BRUSSEL CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (M/V) JUNIOR SECRETARESSE / JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT OFFICE MANAGER / DIRECTIE ASSISTENT(E) CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-HET BELGISCHE MUNT START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-TELENET M/V START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES ADMINISTRATIEF BEDIENDE IN EEN LOGISTIEKE OMGEVING START PEOPLE INHOUSE DHL - AVIATION ZAVENTEM ACCOUNTMANAGER OPÉRATEUR SUR PRESSE NUMÉRIQUE PRECIEZE PRODUCTION ASSISTENT TECHNISCH BINNENDIENSTMEDEWERK(ST)ER TELEFONIST(E) - RECEPTIONIST(E) PLANNING BUSINESS ADMINISTRATOR START PEOPLE WOLUWE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING HR BUSINESS PARTNER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN KASSIER/KASSIERSTER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL TEAMLEADER (ZAVENTEM OF LEUVEN) SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WERFLEIDER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CALLCENTER MEDEWERKER TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SALES REPRESENTATIVE OUTBOUND SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE NUON SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TV VLAANDEREN SYNERGIE INTERIM MECHELEN KLANTENDIENSTMEDEWERKER TELENET VOLTIJDS/DEELTIJDS SYNERGIE INTERIM MECHELEN ADMINISTRATIEF BEDIENDE : SECRETARESSE ASSISTENT-WINKELVERANTWOORDELIJKE AUTOMECHANIEKER - AUTOMOTIVE TECHNICIAN TOYOTA VAST CONTRACT CALL CENTER AGENT NUON AANSLUITINGEN CALLCENTER MEDEWERKER TELENET CLIENT TEAM DIRECTOR CONTACT CENTER DEELTIJDS KASSIER/KASSIERSTER SUPERMARKT

37 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant ELECTRO-MECHANICAL OR MECHANICAL ENGINEER EPPEGEM ENGINEER TOYOTA JUNIOR ACCOUNTMANAGER MET AFFINITEIT VOOR TECHNIEK FIZZLE EXPEDITEUR CARISTE NUIT 21H - 5H / 46 C HR BUSINESS PARTNER HEFTRUCKCHAUFFEUR NACHT 21U - 5U / 391 C INTERIEURADVISEUR MAGAZIJNIER DEELTIJDS 22U - 2U / 391 C KASSIER(STER) PARTTIME MAGAZIJNIER MET HEFTRUCK SHIFT 22U-2U PARTTIME / 46 C KLANTENDIENST TELENET (VOLTIJDS OF DEELTIJDS) MAGAZIJNIER - REACHTRUCKCHAUFFEUR SYNERGIE INTERIM MECHELEN MEDEWERKER FACTURATIEDIENST NUON CALLCENTERMEDEWERKER OUTBOUND MEDEWERKER PRICING (IMPORT & EXPORT LUCHTVRACHT) OFFERTECALCULATOR LEUVEN OFFICE MANAGER/TEAM LEADER HULPBOEKHOUDER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN OUTBOUND SALES TV VLAANDEREN JUNIOR ACCOUNT MANAGER LEUVEN IT-PROFIELEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SALES ASSISTANT MANAGER JUNIOR ACCOUNT MANAGER LEUVEN-TECHNICAL (M/V) TEAMLEADER ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TECHNISCH BEDIENDE OP DE KLANTENDIENST (JUNIOR) MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE BOFROST* ACCOUNT MANAGER ROBTV CORELIO PUBLISHING TELEFONIST-RECEPTIONIST ALLROUND AANKOMEND JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER M/V EPPENDORF BELGIUM TOYOTA - BUSINESS PLANNING ADMINISTRATOR VERKOOPSADVISEUR DESKUNDIGE MARKTEN EN HANDELSWIJKEN - STATUTAIR JOBPUNT VLAANDEREN VERKOPER VLAAMS-BRABANT ONTWERPER-TOEZICHTER - STATUTAIR JOBPUNT VLAANDEREN AUTO MECHANIEKER SYNERGIE INTERIM WILRIJK DEELTIJDS WEB DEVELOPER (M/V) - VBC201230W KU LEUVEN LABORATORY TESTING TECHNICIAN VERA INTERIM ANTWERPEN BANDENMONTEURS - VLAAMS BRABANT / 248 C RECRUITMENT OFFICER VERA INTERIM ANTWERPEN KELNERS VOOR LOSSE OPDRACHTEN,OOK VOOR STUDENTEN! / 113 C LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIM KEUKENHULP/TOONBANKBEDIENDE (M/V) VOOR LOSSE OPDRACHTEN / 113 C E COLLABORATEUR MARKETING KLEDINGVERKOPER (M/V) KINDERWINKEL 3 DAGEN/WEEK / 7 C EXECUTIVE ASSISTANT NL/ENG KRAAINEM - FULLTIME KOETSWERKHERSTELLER / 138 C SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME RECEPTIONIST VOOR EEN HOTEL IN LEUVEN / 113 C TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS VASTE JOB: ASSISTENT FILIAALMANAGER ELECTRO/MULTIMEDIA / 149 C EXECUTIVE ASSISTANT NL/ENG KRAAINEM - VOLTIJDS VASTE JOB: CONSULTANT WERVING %26 SELECTIE / 78 C LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME VASTE JOB: SHOPMANAGER FASHION, NIEUWE WINKEL / 149 C SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME VASTE JOB: VISUAL MERCHANDISER INSTORE / 149 C TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS WINKELVERANTWOORDELIJKE 35U/WEEK / 7 C ACCOUNT MANAGER OUTWARD BOUND TRAINING CENTER NV LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME FREELANCE VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR CLINICAL RESEARCH SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME PHARMACOVIGILANCE OFFICER CUSTOMER CARE EXECUTIVE ENG ZAVENTEM - FULLTIME DOSSIERBEHEERDER/ ACCOUNTANT SBB EXECUTIVE ASSISTANT FISCAAL ADVISEUR SBB MARKETING ASSISTENT(E) NL/FR/ENG ZAVENTEM - VOLTIJDS JUNIOR.NET ONTWIKKELAAR SBB ACCOUNT EXECUTIVE (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) AFDELING FINANCE SECRETARY PLUS LEUVEN ASSISTANT OFFICE MANAGER SECRETARY PLUS LEUVEN DYNAMISCHE ACCOUNTANT ASSISTANT VOOR COMMUNICATIEDIRECTEUR SECRETARY PLUS LEUVEN FINANCIAL CONTROLLER COMMERCIEEL BEDIENDE SECRETARY PLUS LEUVEN GL-ACCOUNTANT COMMERCIEEL BEDIENDE (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN TREASURY OFFICER COMMERCIEEL BEDIENDE PLANNING MET KENNIS FRANS & DUITS TE AARSCHOT (351741) SECRETARY PLUS LEUVEN BRUCARGO DATA SPECIALIST (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN SPECIAL SERVICES BACKLINE OPERATIONS AGENT BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV DEELTIJDSE ADMINISTRATIEF ASSISTENT (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN ADVER-ONLINE B.V. EXECUTIVE ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN SPECIAL SERVICES DISPATCHER BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. FACTURATIEMEDEWERKER SECRETARY PLUS LEUVEN SITE BUSINESS CONTROLLER FOR REGION MECHELEN & ANTWERP EXPERIS MANAGEMENT ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 138 C MEDEWERKER BOEKHOUDING SECRETARY PLUS LEUVEN EXPORT FORWARDER / 46 C PEOPLE MANAGER / COÖRDINATOR DISPATCH SECRETARY PLUS LEUVEN EXPORT OPERATOR BRUCARGO / 391 C PRODUCT MARKETING ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN IMPORT CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER BRUCARGO / 391 C PROJECT ASSISTANT MET PIT!! SECRETARY PLUS LEUVEN MAGAZIJNIER / LADER-LOSSER NACHT - DEELTIJDS / 365 C SALES ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN PROCUREMENT OFFICER AIR FREIGHT / 391 C SECRETARESSE (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN PROCUREMENT OPERATOR / 46 C FLEXIBELE MEDEWERKER LEUVEN NL/FR START PEOPLE INHOUSE IPG SENIOR EXPORT OPERATOR / 46 C KLANTENDIENSTMEDEWERKER NESPRESSO LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG VASTE JOB: ACCOUNT MANAGER - TRANSPORTPLANNER / 78 C SALES ADVISOR PROXIMUS IPG LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG VASTE JOB: TRANSPORT PLANNER / 78 C STUDENT RECRUITER START PEOPLE START PEOPLE INHOUSE IPG SINT-STEVENS-WOLUWE AUDITOR START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN LOKETBEDIENDE (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN GEDREVEN EN LEERGIERIGE VERKOPER M/V KEUKENS / 57 C ONDERHOUDSTECHNIEKER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN INTERIEURADVISEUR BADKAMERS / 57 C COMMODITY MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING TECHNICAL ACCOUNT MANAGER TEAMLEADER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN BUSINESS TRAVEL COUNSELOR PROJECTLEIDER UITVOERING REGIO LEUVEN SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN HANDIGE TECHNIEKER (M/V) DOUCHES EN LIGBADEN TEAMLEADER SYNERGIE INTERIM OFFICE ANTWERPEN DISPATCHER / KLANTENDIENSTMEDERWEKER DEELTIJDS (24U/WEEK) SCHADEBEHEERDERS ( SENIOR) VOOR DE AFDELING INTERN KLANTENDIENST MEDEWERKER NACHT VERZEKERING : SCHADEBEHEERDERS ( SENIOR) VOOR DE AFDELING INTERNATIONALE SCHADE AUTO (M/V) KLANTENDIENSTMEDEWERKER DEELTIJDS (20U/WEEK) TE LEUVEN BUSINESS DEVELOPER PLANNER/TRAFFICER EMPLOYÉ TECHNIQUE COMMERCIAL - FR/ENG WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE - PLEIN TEMPS SALES ADVISOR PROXIMUS EMPLOYÉ TECHNIQUE COMMERCIAL FR/ENG WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE - PLEIN VERKOPER ALARMSYSTEMEN TEMPS BELEIDSADVISEUR SOCIALE ZAKEN T-OFFICE ZAVENTEM TECHNISCH DESKUNDIG TEKENAAR T-OFFICE SENIOR MEDEWERKER PAYROLL EN PERSONEELSADMINISTRATIE (M/V) % UZ LEUVEN 3 GERMAN SALES ADVISORS (ZAVENTEM) / 308 C SPECIALIST ONLINECOMMUNICATIE (M/V) 80 % UZ LEUVEN 5 ENGLISH CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C STAFMEDEWERKER ONTWIKKELING EN OPLEIDING (M/V) 80 % UZ LEUVEN 7 ENGLISH SALES ADVISORS (ZAVENTEM) / 308 C ADMINISTRATIVE ASSISTANT ZAVENTEM / 177 C TELESALES MANAGER CUSTOMER SERVICE PROJECT COORDINATOR / 177 C LABORATORIUMTECHNOLOOG VIB - VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE DANISH CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C AUDITOR FRONT DESK AGENT (ANTWERPEN) / 308 C CREDIT ANALYST GERMAN CLICK TO CHAT AGENT ( ZAVENTEM ) / 308 C HOOFDBOEKHOUDER PERMANENT JOB: GERMAN CUSTOMER SERVICE AGENT / 78 C AUTOMOTIVE ENGINEER Z-OFFICE LIMBURG PERMANENT JOB: GERMAN SALES AGENT / 78 C CAD INGENIEURS GEZOCHT (M/V) Z-OFFICE LIMBURG SALES ADVISOR - SALES AGENT (OUTBOUND CALLS) / 308 C OPERATIONAL BUYER Z-OFFICE LIMBURG SAP ADMINISTRATOR PURCHASING / 177 C PRODUCTIE MANAGER Z-OFFICE LIMBURG SERVICE DESK AGENT / 308 C TELEMARKETEER DUITSE MARKT Z-OFFICE LIMBURG SERVICE DESK AGENT (ZAVENTEM) / 177 C HEVERLEE TEMPORARY ADMINISTRATIVE EMPLOYEE IT (3-6 MONTHS) / 57 C WAREHOUSE HANDLER APPLICATIE ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT OFFICE MANAGER NL/FR/ENG ZAVENTEM VOLTIJDS DATA / INFORMATIE ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT FUNCTIONEEL ANALIST AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT KRAAINEM TECHNICAL ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT JOB ASSISTANT MANAGER BOUCHERIE CARREFOUR HYPERMARCHÉ KRAAINEM H/F BALIEMEDEWERKER/MAGAZIJNIER AGO JOBS & HR DEINZE CARREFOUR BUSINESS UNIT MANAGER DIP DRINGEND! JUNIOR ASSISTANT VOOR EEN COMMERCIËLE DEPARTEMENT IN KRAAINEM SENIOR CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE (M/F) EXPERIS (360427) SECRETARY PLUS WOLUWE AUTOMECANICIEN MET ERVARING TE LEUVEN OF VILVOORDE / 7 C TWEETALIGE CRM ASSISTANT GEZOCHT VOOR KRAAINEM SECRETARY PLUS WOLUWE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 7 C DISPATCHER / 7 C DYNAMIC CUSTOMER SERVICE AGENT SWEDISH/ENGLISH / 78 C ENTHOUSIASTE INTERVENTIEPLANNER MET STERKE TALENKENNIS / 78 C ONDERHOUDSMEDEWERKER / 138 C ONDERHOUDSMEDEWERKER MET REDDERSDIPLOMA (M/V) / 138 C PEOPLE MANAGER / 7 C PERMANENT JOB: AREA SALES ENGINEER AFRICA / 78 C PERMANENT JOB: DYNAMIC E-LEARNING COORDINATOR / 78 C PERMANENT JOB: OUTBOUND SALES OFFICER GERMAN / 78 C PERMANENT POSITION: EXPERIENCED MARKETING MANAGER MEDICAL / 78 C PERMANENT POSITION: MOTIVATED JUNIOR BUYER / 78 C VASTE JOB: BUYER / 78 C VASTE JOB: ADMIN %26 SALES SUPPORT OFFICER / 78 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING AANKOOP / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE ICT SUPPORT SPECIALIST / 78 C VASTE JOB: GEDREVEN JUNIOR AANKOPER / 78 C VASTE JOB: SALES ENGINEER LASER PRODUCTS / 78 C VASTE JOB: TECHNICAL PURCHASER / 78 C.NET ARCHITECT MATERIALISE NV EUROPEAN MARKETING MANAGER MATERIALISE NV JUNIOR PRODUCTION ENGINEER MATERIALISE NV MARKETING SPECIALIST MATERIALISE NV MEDICAL APPLICATION ENGINEER MATERIALISE NV MEDICAL APPLICATION ENGINEER MATERIALISE NV ONDERHOUDSTECHNIEKER MATERIALISE NV SOFTWARE ENGINEER C++ MATERIALISE NV FIELD SERVICE ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT HARDWARE SYSTEM ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT PROCES INGENIEUR PLUS PROFILES HASSELT PRODUCTION MANAGER PLUS PROFILES HASSELT OPERATOR (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN JOBSTUDENTEN PEOPLE MANAGER PEOPLE MANAGER NL/FR HEVERLEE - VOLTIJDS SALES REPRESENTATIVE (M/V) YOPLAIT BENELUX KESSEL-LO (LEUVEN) BOEKHOUDER (M/V) CPM CONSULTANTS IN PERSONNEL MANAGEMENT ALGEMEEN DIRECTEUR DE SPIEGEL MEDEWERKERS OP BELEIDSNIVEAU EN UITVOEREND NIVEAU DIE-S-LEKTI-KUS VASTE JOB: ADMIN SUPPORT PRODUCT MANAGER / 78 C PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER OMBRELO PRODUCTIEMEDEWERKER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN WILSELE ACCOUNT MANAGER VERZEKERINGEN (M/V) TOONZAALVERKOPER KORBEEK-LO / 7 C WIJGMAAL (BRABANT) CATALOOGVERDELERS ZELFSTANDIGE KLANTENWERVERS CONSULENT(E) GROENE ZORG REGIOMANAGER DIENSTENCHEQUES VERANTWOORDELIJKE PSYCHISCHE ZORG SUPERVISORS PACKAGING HERENT INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROMECHANICA TECHNISCH ONTWERPTEKENAAR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VORMINGSAMBTENAAR CLIENT ASSISTANT IN DE BANKSECTOR (M/V) SINT-JORIS-WEERT ERVAREN KEUKENMEDEWERKER REGIO HASSELT / 109 C KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG ERPS-KWERPS CREDIT COLLECTORS MAGASINIER - MAGAZIJNIER PRODUCT ASSISTANT SALES SUPPORT COORDINATOR VERTEGENWOORDIGER M/V VOOR NEDERLANDSTALIG BELGIË ADMINISTRATION ADVISOR / 7 C CREDIT COLLECTORS JUNIOR RISK ANALYST EVERBERG SCHRIJNWERKER ALUMINIUM (M/V) DUISBURG ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN BOFROST* BOFROST* GROEP KVLV GROEP KVLV GROEP KVLV HUMAN CAPITAL INTERNATIONAL AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS GEMEENTEBESTUUR HERENT GEMEENTEBESTUUR HERENT START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS D IETEREN D IETEREN D IETEREN D IETEREN LUC DE VOS MERCURI URVAL MERCURI URVAL START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN ERVAREN MEDEWERKER VOOR KLEDINGZAAK GEZOCHT! (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS ANTWERPEN VICE PRINCIPAL AND HEAD OF SECONDARY SCHOOL THE BRITISH SCHOOL OF BRUSSELS VZW OVERIJSE SALES ENGINEER (M/F) ATLAS COPCO ACCOUNT MANAGER FEDRIGONI BENELUX ARBEIDER ATELIER / 57 C ELEKTRICIEN-ELEKTROMECHANICIEN BUITENDIENST / 57 C HR ASSISTANT / 57 C TECHNIEKER BINNENDIENST / 57 C TECHNISCH EN LOGISTIEK COORDINATOR / 57 C VASTE JOB: INSIDE SALES ENGINEER IN OVERIJSE / 78 C VASTE JOB: TECHNIEKER BINNENDIENST / 78 C VASTE JOB: TECHNIEKER BUITENDIENST / 78 C ADMINISTRATION OFFICER NL/FR OVERIJSE - VOLTIJDS ROTSELAAR KWALITEITSOPERATOR 3 PLOEGEN / 248 C

38 38 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Directieassistent Iotta Communications 18 COMMUNICATIE Communicatie Talent Vind! 20 Boekhouder - Notarieel Medewerker Anoniem 25 GEZONDHEID Departmental Floor Manager Nursing Chirec 21 Diensthoofd Personeelszaken V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis 25 Expert Volksgezondheid/Biomedisch Onderzoek Pharma Be via Veris HR-Consult 25 Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 12 MARKETING Product Manager Copaco via Michael Page International 40 OVERHEID Beleidsmedewerker De Vlaamse Hogescholenraad 12 Bestuurder Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sales Engineer Liften Coopman via Michael Page International 40 Sales Manager Iptor via Michael Page International 40 Sportieve Afdelingsmanagers Decathlon Benelux 17 Nog meer jobs? DIRECTIE Directeur Administratie & Tax Van Marcke 19 Sales & Marketing Director Hilding Anders via Mercuri Urval 21 Hoofdverpleegkundige Dagziekenhuis V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis 25 Hoofdverpleegkundigen Woonzorgcentrum OCMW Mechelen via Jobpunt Vlaanderen VERKOOP Account Manager Iotta Communications 18 Account Manager Op jobat.be vind je jobs. Verkoopdirecteur Globo Lighting 20 ENGINEERING Manager Logistieke Processen & Sterilisatie Infection Control Manager Chirec 21 Junior Psycholoog Verdonck Personeelsmanagement 25 Operating Room Manager Air Liquide via Mercuri Urval 21 Account Manager B2B Ecobeton Water Technologies 25 Accountmanager Installatietechniek TECE via Mercuri Urval 21 C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis 25 Preventieadviseur Veiligheidskunde Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 12 Senior Technisch Manager Werkplaatsen Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 12 Sourcing Manager Energy Solvint Supply Management 12 Sourcing Manager MRO Solvint Supply Management 12 FINANCIEEL Boekhouder Iotta Communications 18 Chirec 21 Senior Nurse Administrator Chirec 21 Verpleegkundigen Woonzorgcentrum OCMW Mechelen via Jobpunt Vlaanderen 13 Zorgkundigen Woonzorgcentrum OCMW Mechelen via Jobpunt Vlaanderen 13 HR Young Professionals Robert Half 16 JURIDISCH Senior Juridisch Consulent Commercieel Adviseur Kbc Bank 15 Commercieel Verantwoordelijke Derichebourg via Mercuri Urval 21 Inside Sales professional Anoniem via Mercuri Urval 21 Junior Sales Engineer Liften Coopman via Michael Page International 40 Key Account Managers DIY Van Marcke 19 Management Trainees Verkoop Lidl 14 Sales & Purchase Advisor D'ieteren via Mercuri Urval 21 Management team Sales & marketing director: Patrick Boon Online development manager: Marc Van de Woestijne Financieel manager: Jos Vandersmissen Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen Key account managers: Nils Dero, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede Account advisors: Ine Mannaerts Client services Sales manager: Roxanne De Ryck Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support Manager operations : Marcos Muino Naveiro Coördinator operations: Ariane Van de Gucht Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie Redacteur: Wim Verdoodt Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing Product managers: Sabrina Pinxten Research Research manager: Bart Gunst Research executive: Bart Vanhaelewyn

39 NETWORKINGFORTHE NEWGENERATION 11 okt MarCom Meetup Havana Club Brussel 18 okt HR Meetup Café Storm(MAS) Antwerpen 25 okt WebMeetup Bar DesAmis Gent 15 nov Finance Meetup Havana Club Brussel 22 nov HealthCare Meetup Bar Des Amis Gent 29 novgovern Meetup Bar DesAmis Gent 6dec Design Meetup Café Storm(MAS) Antwerpen YoungProzzziseenopennetwerkgroep vanjongeenstartendeprofessionals. Laatjeinspirerenindeonline communityenontmoetandereypsop Meetupsbinnenjouwvakgebied. Dedoelstelling:groeiendoorte netwerken. Young Prozzz is een initiatief van

40 Sales Manager Iptorisaleading European system integratorwith astrong local presence. We supportour customers to achievebusiness success by optimizing the utilization of their IT assets and a value orientated treatment of their core company assets; people,information and processes.in order to further develop their growth, we are looking for a Sales Manager. Oost-Vlaanderen MCOT M/F As asales Manager,you will be organizing and leading ateam of Sales Representatives who areresponsible forselling IT infrastructureservices and solutions. Key tasks: Translate the commercial strategy and objectives into action plans in order to ensure attainment of company sales goals and profitability Responsible forthe performanceand developmentofthe sales team Assist in developmentofaction plans to penetratenew markets Accountable to drivep&l, budgeting and forecasting forthe Sales Team Assist in developmentand implementation of marketing plans as needed Cooperation with deliveryteam and responsible forfurther built-out of the team Establish astrong relationship with key customers,built out anetwork on C-level Provide timely feedback to global VP Profile: 10 à15years working experienceinasimilar position with relevantand proven commercial experience in the ICT business (hard- and software) Customer focused,qualityminded Strong understanding of Belgian ICTmarket dynamics and requirements Proven leadership and abilitytodrive and motivatesales teams Strong business and financial acumen Able to actonall organizational levels with strong communication and negotiation skills Dynamic person, entrepreneur,committed to results Languages: Dutch, French, English Interested candidates should send an up-to-date CV to with reference check MCOT or contact Tom Van Coillie on Liften Coopman is één van de toonaangevende spelers op de markt van de liftinstallaties.de BU Modernisation staat in voor het moderniseren vanliftenennieuweinstallaties (particuliereenopenbaresector). De BU Services staatinvoor het onderhoud en moderniseren van liften(particuliere als openbare sector). Om hun verdere groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een Sales Engineer BU Service Oost en West-Vlaanderen MCOT M/V Alssales Engineer word je verantwoordelijk voor de projectverkoop het verkopen van nieuwe en het opvolgen van bestaande onderhoudscontracten. Je zal hoofdzakelijk contactenonderhouden met syndici, mede-eigenaars en industriële klanten. Daarnaast zal je ook openbareaanbestedingen uitwerken en de onderhoudscontracten voor de modernisering van grotere loten liften. Eenbachelor/master met werk-endenkniveau in een technische richting. Naast jouw technische bagage beschik je over voldoende commerciêle affiniteit, Eeneersteervaring in het sales gebeuren is een pluspunt Je kanjeuitdrukken in beide landstalen. Junior Sales Engineer BU New Installations Oost en West-Vlaanderen MCOT M/V Je bentverantwoordelijk voor de verkoop vanrenovatieprojecteninbelgië. AlsSales Engineer houd je voeling met de markt vandeindustriële klanten, de medeeigenaars en syndici. Je volgt ook de aanbestedingen op voor de modernisering vangrotere loten liftenvan verschillende merken. Je beschikt over een opleiding hoger onderwijs,bij voorkeur in een technische richting. Je hebt één àtweejaar ervaring in de verkoop in een B2B omgeving. Je benttweetalig Nederlands en Frans,kennis vanengels is een pluspunt. Je bentbereid om een intensieveopleiding te volgen "onthe job". Je bentcommercieel gedreven door resultatenenwerkt graag in teamverband. Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van bijhorend referentienummer of contacteer Tom Van Coillie op Product Manager Werken bij Copaco betekent werken bij één van de grootste ICT verkoop-en serviceorganisaties van de Benelux. Samen met 350 enthousiaste collega's zorgen zij voor computer-, printer-, network-, dataopslag en mobile telefonie oplossingen. Ter uitbreiding van hun team zijn zij op zoek naar een Product Manager. Ninove MVIR M/V Functie: Je bentverantwoordelijk voor één of meerder merken waar je de centrale persoon wordtvoor de marketing activiteiten (acties &promoties), pricing, marktanalyse, stock management, verkoopsondersteuning, communicatie, Je bentanalytisch sterkenbentinstaatommarktanalyses in kaarttebrengen alsookprijszettingte analyseren Je werktmet het sales team en je vendors doelgerichte acties uit en verwerkje de feedback die zij krijgen vanuit de markt Je staatinnauw contactmet zowel je vendor als met de eindklant(retail & industrie) Je bentbinnen onzeorganisatie de ambassadeur vanjeproductgroepen Profiel: Je hebt enkele jaren ervaring in een marketing /sales functie Je hebt een interesse in de sectorvan de ICThardware Je bentanalytisch ingesteld Je komtterechtineen jong en dynamisch groeibedrijf en hebt de nodige driveen enthousiasme Je krijgt een degelijke opleiding en producttraining Je bentdetweelandstalen machtig Je benteen teamplayerdie ook zelfstandig kanwerken Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van het referentienummer MVIR of contacteer Rebecca Vilain op Tee off, aim for the next step in your career Worldwide leaders in specialist recruitment VLAAMS BRABANT

+7.213 DOSSIER YOUNG GRADUATES. Hebben jongeren baat bij een soepel ontslagrecht?

+7.213 DOSSIER YOUNG GRADUATES. Hebben jongeren baat bij een soepel ontslagrecht? Z A T E R D A G 6 T / M V R I J D A G 1 2 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven DOSSIER YOUNG GRADUATES Hebben jongeren baat bij een soepel ontslagrecht? Onderzocht: jongeren op zoek naar

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

In mijn ideale eerste job

In mijn ideale eerste job Resultaten YTIA-peiling Verkiezen de YTIA Ambassadors flexibele werkuren boven een hoog startloon in hun eerste ideale job? En wat is voor hen de grootste drempel om een geschikte job te vinden? Dat kwamen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA Selectie V: Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan het traineeprogramma? A: Alle laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden in de ingenieurs- of industriële

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN De Universiteit Gent biedt haar personeelsleden twee menu's aan die volledig willekeurig worden geserveerd. We vatten alvast kort de belangrijkste kenmerken samen van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015 Ontwikkelingen arbeidsmarkt Workshop 45 plus 30 september 2015 Maar er is een klein probleem: het telefoontje Komt nooit En we wachten maar af En wachten En wachten En de wereld gaat zijn eigen weg Zo

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie