Inhoud. 1 Achtergrond en gevolgde benadering De context voor Afspraak Afspraak 2015 in een notedop Samenvattend...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1 Achtergrond en gevolgde benadering... 3. 2 De context voor Afspraak 2015... 5. 3 Afspraak 2015 in een notedop... 13. 4 Samenvattend..."

Transcriptie

1

2 Inhoud 1 Achtergrond en gevolgde benadering Achtergrond Gevolgde werkwijze De contet voor Afspraak De realisatie van Strategie Strategy 2020 van het internationale Rode Kruis De maatschappelijke contet Verwachtingen van de Rode Kruisvrijwilligers De capaciteit van Rode Kruis-Vlaanderen Afspraak 2015 in een notedop Het algemeen kader De missie van Rode Kruis-Vlaanderen Vier grote actiegebieden De acht krachtlijnen van Afspraak Stimulans voor zelfredzaamheid Paraat bij rampen Uitmuntend in bloedvoorziening Zorgzaam voor kwetsbaren Inspirerend voor vrijwilligers Samenwerkend voor meer impact Performant en kwaliteitsbewust Visibel met een sterk profiel Samenvattend Bijlagen Bijlage 1. Samenstelling van de stuurgroep, denkgroepen en adviescommissies Bijlage 2. Realisatie van Strategie 2010 en voortzetting activiteiten in Afspraak

3 1 Achtergrond en gevolgde benadering 1.1 Achtergrond In 2005 keurde Rode Kruis-Vlaanderen een ambitieus strategisch plan goed, Strategie Dit plan was het resultaat van een intensief denk- en discussieproces waarbij honderden vrijwilligers, personeelsleden en eternen waren betrokken. De strategie werd gelanceerd op een Staten- Generaal van de afdelingen in januari Strategie 2010 werd ook gepubliceerd in een brochure die aan alle medewerkers en vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen werd bezorgd, evenals aan tal van eternen. In de jaarverslagen van Rode Kruis-Vlaanderen, die ruim verspreid worden in de samenleving, werd aandacht besteed aan de stand van zaken van de uitvoering van de strategie. De Gemeenschapsraad van Rode Kruis-Vlaanderen besloot in 2009 om voort te bouwen op de golf van veranderingen en verwezenlijkingen die het resultaat waren van Strategie Een stuurgroep werd opgericht om een nieuw strategisch plan met tijdshorizon 2015 uit te werken. Deze stuurgroep bestond uit de leden van de Raden van Bestuur van de Humanitaire Diensten en de Dienst voor het Bloed, de provincievoorzitters, en enkele sleutelfiguren uit de hoofdzetel. Deze strategische oefening kwam op een goed moment. Er was net een nieuwe equipe leidinggevende vrijwilligers aangesteld en de implementatie van Strategie 2010 begon zijn vruchten af te werpen. Van meet af aan werd beslist om te focussen op de optimalisatie van de kernactiviteiten. Het was niet de bedoeling om de interne werking en besluitvormingsprocessen van Rode Kruis- Vlaanderen fundamenteel in vraag te stellen. Het nieuwe strategisch plan kreeg de naam Afspraak 2015, met als subtitel de vertrouwde slogan Paraat. Altijd en overal. Met Afspraak 2015 geeft Rode Kruis-Vlaanderen duidelijk de tijdshorizon van het plan mee. Tegelijkertijd is er een duidelijk engagement om de vooropgezette doelstellingen ook te realiseren. 1.2 Gevolgde werkwijze De strategische oefening die leidde tot Afspraak 2015 omvatte verschillende onderdelen: evaluatie van Strategie 2010 analyse van maatschappelijke evoluties beoordeling van de bestaande missie reflectie over bestaande en mogelijke nieuwe activiteiten bepaling van doelstellingen en actieplannen identificatie van de noodzakelijke randvoorwaarden. Al deze activiteiten werden gecoördineerd door de stuurgroep en regelmatig teruggekoppeld naar de Gemeenschapsraad. Vrij snel werd beslist om voor een aantal werkingsgebieden denkgroepen op te richten. Deze denkgroepen bogen zich over de volgende thema s: Rampenparaatheid Zorg Eerste hulpopleiding Provinciale werking Vrijwilligersbeleid Medische strategie m.b.t. bloed Optimalisatie van de werking van de Dienst voor het Bloed Positionering van de Dienst voor het Bloed. 3

4 De denkgroepen bestonden uit een mi van vrijwilligers, personeelsleden en eternen. De vrijwilligers waren goed geografisch gespreid, en kwamen uit alle geledingen van Rode Kruis-Vlaanderen. Er was minstens één jongere vertegenwoordigd in elke denkgroep. Voor het voorzitterschap werd telkens een deskundige eterne gezocht én gevonden. Voor verschillende van deze denkgroepen fungeerden de bestaande adviescommissies als klankbordgroep. Voor een aantal thema s (internationale samenwerking, opvang asielzoekers, advocacy,...) werden geen denkgroepen opgericht maar vonden er wel besprekingen plaats binnen de stuurgroep op voorstel van teksten uit de disciplines 1 en diensten van Rode Kruis-Vlaanderen. In een eerste fase maakte de stuurgroep de balans op van de resultaten van Strategie De verschillende doelstellingen, actieplannen en resultaten werden tegen het licht gehouden. De stuurgroep ging na wat succesvol was en wat minder - en waarom. Er werd ook een omgevingsanalyse uitgevoerd, met nadruk op maatschappelijke evoluties die relevant konden zijn voor Rode Kruis-Vlaanderen. Ook in denkgroepen vonden diepgaande reflecties plaats over de veranderende omgeving en de implicaties daarvan voor Rode Kruis-Vlaanderen. De denkgroepen gebruikten deze informatie bij het beoordelen van de relevantie van de bestaande activiteiten, de effectiviteit van de initiatieven die voortkwamen uit Strategie 2010 en de mogelijk lancering van nieuwe activiteiten. Tijdens het strategisch denkproces werden talrijke ideeën, concrete voorstellen en streefdoelen geformuleerd. Ze werden vervolgens verder uitgewerkt in concrete doelstellingen en actieplannen door de personeelsleden en vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen. Dit alles werd finaal geclusterd in een aantal strategische doelen, met daaraan verbonden concrete actiepunten en een timing. Daarin werden ook actiepunten opgenomen die een voortzetting waren van projecten uit Strategie 2010 die nog niet volledig gerealiseerd waren of waarvoor verdere uitbreiding wenselijk was. De ontwikkeling van het strategisch plan werd begeleid door Wouter Van den Berghe, directeur van het Studie- en Adviesbureau Tilkon. 1 Een discipline omvat het geheel van de werking van Rode Kruis-Vlaanderen in een bepaald activiteitsgebied, zowel op lokaal, als op provinciaal en centraal niveau. Momenteel telt Rode Kruis-Vlaanderen 8 disciplines: Communicatie & Werving, DSI, Hulpdienst, Internationale Samenwerking, Jeugd Rode Kruis, Sociale Hulpverlening, Vorming en Zorgbib. 4

5 2 De contet voor Afspraak De realisatie van Strategie 2010 Strategie 2010 was opgehangen aan 9 strategische doelen: Een grotere eerstehulpcapaciteit bij de bevolking Een eigen plaats en stem in de rampenbestrijding Zorgactiviteiten verdiepen en verbreden Voldoende bloed en menselijke weefsels dankzij vrijwillige donoren Meer vrijwilligers en een aantrekkelijke vrijwilligersomgeving Acties met impact We zijn zichtbaar en geloofwaardig, Een referentie als kwaliteitsbewuste humanitaire organisatie Een duurzame basis en een gezonde financiële structuur Aan deze strategische doelen waren operationele doelstellingen en actieplannen gekoppeld. Concreet resulteerde dit in 129 projecten die elk een aantal te realiseren actiepunten omvatten. De lijst en de stand van zaken in september 2010 is opgenomen als bijlage. De implementatie van Strategie 2010 werd nauwgezet opgevolgd. Elk kwartaal werd de stand van zaken van de projecten gepeild en geregistreerd. In elk nummer van het vrijwilligersmagazine inz verscheen hierover een beknopte neerslag en jaarlijks werd erover gecommuniceerd in het jaarverslag van Rode Kruis-Vlaanderen. De jaarlijkse evolutie is weergegeven in de volgende grafiek. Halverwege 2010 waren ruim 80% van de 129 projecten gerealiseerd of in de finale uitvoeringsfase. Gelet op het ambitieuze en veelomvattend karakter van Strategie 2010 is dit een zeer goed resultaat, zeker als we er rekening mee houden dat sommige projecten niet konden gerealiseerd worden omwille van eterne factoren (o.a. regelgeving, medewerking van andere actoren). Een kanttekening bij deze goede cijfers is ook dat enkele projecten weliswaar gerealiseerd werden maar voorlopig niet het gewenste resultaat opgeleverd hebben. 5

6 Hieronder vatten we kort de resultaten samen voor elk van de 9 strategische doelen, te beginnen met deze die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van Rode Kruis-Vlaanderen: De actieplannen m.b.t. het verhogen van de eerste hulpcapaciteit werden over het algemeen gerealiseerd. Belangrijke successen zijn het realiseren van de Europese eerste hulpnormen, het vernieuwde en gedifferentieerde cursusaanbod en de samenwerking met het onderwijs met o.m. de integratie van eerste hulp in de lerarenopleiding. Ook op vlak van e-learning zijn een aantal stappen gezet, zij het dat RKV hier minder ver staat dan was gepland. Alleszins is de basis gelegd om in de toekomst te komen tot een substantiële toename van het aantal Vlamingen met eerste hulpkennis. Het beeld voor de realisatie van het bekomen van een eigen plaats en stem in rampenbestrijding is gemengd. Er bestaat, ondanks alle inspanningen naar de federale overheid toe, nog geen duidelijke en coherente wettelijke regeling voor de rol van het Rode Kruis bij de binnenlandse hulpverlening. Naast een aantal kleinere overeenkomsten zijn er wel drie KB s over de rol van het Rode Kruis bij rampenhulpverlening tot stand gekomen. Deze leggen de medisch-sanitaire en de psychosociale taken van het Rode Kruis vast, evenals de snel inzetbare middelen van het Rode Kruis. De financiering van de noodzakelijke investeringen gebeurde voornamelijk met eigen middelen. De beoogde duidelijke focus voor internationale activiteiten werd eveneens gerealiseerd. Zo is er operationele samenwerking met het Nederlandse en Duitse Rode Kruis en ook binnen de eigen organisatie is de internationale werking meer zichtbaar geworden en in belang toegenomen. De resultaten voor de zorgactiviteiten zijn over het algemeen boven de verwachtingen. In het bijzonder de vakantieactiviteiten zijn een succes. Sinds de start in 2006 van de aangepaste vakanties voor mensen met een handicap is het aantal deelnemers en ingezette vrijwilligers meer dan verdrievoudigd. Ook het aantal vakantiekampen voor kansarme kinderen is sterk gegroeid, waarbij voor de komende jaren nog een verdere groei wordt voorzien. Momenteel wordt de opstart van een eigen zorghotel nabij de kust bestudeerd. Naast de vakantieactiviteiten is ook het project Brugfiguren in omvang toegenomen. Tenslotte is ook de Zorgbib fors gegroeid en staat nu aan de vooravond van een diversificatie en modernisering van zijn aanbod. Dit alles ging niet ten koste van de meer traditionele zorgactiviteiten die, net zoals het aantal zorgvrijwilligers, langzaam in aantal toenemen. Net zoals voor de Zorgactiviteiten zijn ook de doelstellingen voor de Dienst voor het Bloed over het algemeen gehaald of op schema. Vooral op vlak van kwaliteitsborging zijn belangrijke successen gerealiseerd, culminerend in het behalen van de ISO en JACIEnormen. Het realiseren van de doelstellingen op vlak van donorrekrutering en -motivatie heeft o.m. tot gevolg gehad dat er sinds 2008 geen enkele noodoproep diende gelanceerd te worden, m.a.w. Rode Kruis-Vlaanderen beschikte steeds over voldoende bloed. Tweejarig tevredenheidonderzoek wees uit dat de ziekenhuizen over het algemeen zeer tot uiterst tevreden zijn met de geleverde service. Naast de vier strategische doelen gericht op de uitbreiding of verbetering van de activiteiten omvatte Strategie 2010 ook een aantal doelen die betrekking hadden op het scheppen van de juiste voorwaarden om de eerste vier te kunnen realiseren: Het verhogen van het aantal vrijwilligers en het scheppen van een attractieve werkomgeving is één daarvan. Het aantal vrijwilligers is globaal genomen stabiel gebleven en op gebied van vrijwilligerswerking dient er nog heel wat te gebeuren. Onder meer de vooropgestelde verhoging van het aandeel van ondervertegenwoordigde groepen in de beleidsorganen is nog niet gerealiseerd. Ook de ambities voor een globaal vormingsbeleid zijn nog niet gerealiseerd en zijn overgedragen naar het volgende strategisch plan. Daarentegen zijn functioneringsgesprekken en functiebeschrijvingen voor zowel personeelsleden als vrijwilligers gerealiseerd of in de implementatiefase. 6

7 Strategie 2010 bevatte ook de ambitie om de impact van Rode Kruis-Vlaanderen te vergroten. Op een aantal gebieden is dit ontegenzeggelijk gebeurd. Zo is er o.m. veel vooruitgang geboekt in de werking naar het onderwijs. Dit is ook het geval voor de internationale werking waar in het bijzonder de actie 'Music for Life' al vijf jaar achtereen zeer belangrijke projectgebonden inkomsten genereert waardoor de impact van Rode Kruis-Vlaanderen op het terrein sterk is toegenomen. De doelstellingen op het gebied van een verbetering van de communicatie zijn zonder uitzondering gerealiseerd. Zowel de aanwezigheid op Internet als de zichtbaarheid in de media is sterk toegenomen. Om een referentie te kunnen worden als kwaliteitsbewuste organisatie werd tijdens de voorbije periode de interne organisatie sterk verbeterd. Naast het vastleggen van de kerntaken en een grondige herziening van het huishoudelijk reglement is de efficiëntie toegenomen en werd zowel de interne en eterne financiële transparantie als de interne controle aanzienlijk verhoogd. Tenslotte is er dankzij een toename van de fondsenwerving en een beheersing van de kosten ook sprake van een duurzame basis en een gezonde financiële structuur. Naarmate Strategie 2010 werd geïmplementeerd zijn er ook nieuwe aandachtspunten ontstaan. Dit heeft aanleiding gegeven tot opstarten van bijkomende projecten en initiatieven; de meeste daarvan worden opgenomen in Afspraak 2015 (enkele voorbeelden: de optimalisatie van de werking van de provinciale zetels, diverse software-ontwikkelingen met het oog op een grotere standaardisatie en efficiëntieverhoging, de beslissing om een zorghotel te bouwen voor de aangepaste vakanties, de ontwikkeling van een CRM-toepassing voor een beter beheer van het vrijwilligersbestand, ). Een thema dat de voorbije jaren steeds meer aandacht kreeg is het evidence-based werken. De oprichting van het epertisecentrum helpt deze omslag mee verwezenlijken. Ook dit thema wordt ten volle meegenomen in Afspraak 2015 Strategie 2010 is dus geen dode letter gebleven binnen Rode Kruis-Vlaanderen. Het heeft de organisatie in staat gesteld een aantal belangrijke stappen in de goede richting te zetten. Een belangrijk deel van de doelstellingen en projecten werd gerealiseerd. Het is ook duidelijk dat de negen oorspronkelijke strategische doelen weinig aan relevantie hebben ingeboet. Daarnaast zijn er de voorbije jaren ook nieuwe aandachtspunten opgedoken. Tegelijk is duidelijk dat het werk nog niet af is. Voor een aantal projecten werden de streefcijfers niet gehaald en voor andere projecten waren de doelstellingen te vaag geformuleerd. Ook was er voor sommige doelen een grote aandacht voor de specifieke projecten maar minder voor de overkoepelende strategische doelen zelf. Ook de vertaalslag op het terrein van sommige ambitieuze doelstellingen blijkt meer tijd te vergen dan verhoopt. 2.2 Strategy 2020 van het internationale Rode Kruis Rode Kruis-Vlaanderen maakt deel uit van het internationale Rode Kruis 2. Deze wereldwijde beweging heeft onlangs een nieuwe strategie ontwikkeld, Strategy 2020, met als slogan: Saving lives, changing minds. Het gaat hier eerder om een voortzetting van het vorig strategisch plan (Strategy 2010), en niet om radicale koerswijzigingen. De beginselen en waarden van het Rode Kruis blijven ongewijzigd. 2 Meer precies: via het Belgische Rode Kruis is Rode Kruis-Vlaanderen lid van de Internationale Federatie van de Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen. We verwijzen gemakshalve naar het internationale Rode Kruis. 7

8 Het internationale Rode Kruis vertrok bij zijn ontwikkeling van het nieuw strategisch plan van een evaluatie van Strategy 2010 en van een beoordeling van de mogelijke impact van (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen op vrijwilligerswerk gericht op kwetsbaren. Kwamen onder meer aan bod: migratiestromen, de invloed van klimaatveranderingen op rampen, trends in de gezondheidszorg, demografische ontwikkelingen, urbanisatie, geloof en cultuur, veranderende politieke en economische machtsverhoudingen, economische onzekerheid, enz. Enkele algemene accentverschuivingen in Strategy 2020 t.o.v. Strategy 2010 zijn: erkenning van de waarde van ontwikkelingswerk naast humanitaire acties versterking van de nationale Rode Kruisverenigingen grotere openheid naar partnerschappen met andere organisaties meer humanitaire diplomatie om op te komen voor de kwetsbaren meer aandacht voor responsabilisering, accountability, performantie en standaardisatie. Het raamwerk voor Strategy 2020 is weergegeven in de volgende figuur: Visie 2020 Strategisch Doel 1 Levens redden, bestaanszekerheid beschermen en versterken van de rehabilitatie na rampen en crisissen. Strategisch Doel 2 Gezonde en veilige levensomstandigheden mogelijk maken. Strategisch Doel 3 Sociale inclusie en een cultuur van geweldloosheid en vrede bevorderen. Flankerende Actie 2 Humanitaire diplomatie bedrijven om kwetsbaarheid in een geglobaliseerde wereld te voorkomen en te verminderen. Flankerende actie 3 Effectief functioneren als Internationale Federatie. Flankerende actie 1 Sterke nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen uitbouwen. Het eerste strategisch doel, Levens redden, bestaanszekerheid beschermen en versterken van de rehabilitatie na rampen en crisissen, bestrijkt het traditionele werkterrein van het Rode Kruis. Hier verwacht men van de nationale Rode Kruis-vereningingen vooral dat ze hun rampenparaatheid optimaliseren zodat de menselijke en stoffelijke schade bij rampen zo beperkt mogelijk is. Speciale aandacht wordt ook gevraagd om te helpen bij het opnieuw laten functioneren van gemeenschappen na rampen. 8

9 Met het tweede strategisch doel, Gezonde en veilige levensomstandigheden mogelijk maken, vraagt het internationale Rode Kruis aan de nationale verenigingen om mee te werken aan de verbetering van de gezondheid en van de zelfredzaamheid van de bevolking bij rampen. Een nieuw actiegebied is het helpen opvangen van gevolgen van klimaatveranderingen op de bevolking. Verhoopt wordt dat de acties van Rode Kruis-verenigingen zullen bijdragen tot een beter gezondheidszorgsysteem, tot verminderde blootstelling aan, en verhoogde zelfredzaamheid bij incidenten en rampen, en tot grotere aanvaarding bij het publiek van het belang van milieubewust leven. Het derde strategisch doel, Sociale inclusie en een cultuur van geweldloosheid en vrede bevorderen, sluit rechtstreeks aan bij de zeven fundamentele beginselen van het Rode Kruis. De nadruk ligt daarbij op een betere integratie van kansarmen in onze samenleving. Het Rode Kruis wil ingaan tegen discriminatie en stigmatisering en hoopt door zijn acties bij te dragen tot vermindering van geweld en meer vreedzaam samenleven van mensen. 2.3 De maatschappelijke contet Ook Rode Kruis-Vlaanderen hield bij de totstandkoming van Afspraak 2015 rekening met maatschappelijke evoluties. De analyse hiervan gebeurde zowel op niveau van de stuurgroep als binnen de denkgroepen. Talrijke maatschappelijke noden en ontwikkelingen passeerden de revue. Het was de bedoeling na te gaan of deze ontwikkelingen het aangewezen maakten om nieuwe activiteiten te ontwikkelen of bestaande bij te sturen. De onderzochte thema s waren zeer divers: veranderende behoeften in de welzijns- en gezondheidszorg, internationalisatie, nieuwe of in het vooruitzicht gestelde regelgeving, maatschappelijke verwachtingen naar NGO s, enz. Deze analyse bevestigde grotendeels de tendensen die reeds naar voor gekomen waren naar aanleiding van de opstelling van het vorig strategisch plan. Zeker te vermelden daarbij zijn de groeiende zorgbehoeften bij bepaalde groepen zoals mensen onder de armoedegrens, vereenzaamden, mensen met een handicap, Ook werd zoals in 2005 vastgesteld dat slechts een kleine fractie van de Vlaamse bevolking over eerstehulpcompetenties beschikt en dat de rol van het Rode Kruis bij rampenbestrijding nog steeds niet afdoende wettelijk geregeld is. Voor de bloedvoorziening zijn relevante ontwikkelingen de internationalisering en de nood aan schaalvergroting, o.m. omwille van het openstellen van de grenzen en de steeds hogere veiligheidsvereisten. Ook de controlerende overheidsdienst voor de Dienst voor het Bloed is veranderd (nu het FAGG), wat nog hogere eisen met zich mee brengt. Een ontwikkeling die van groot belang is voor de internationale activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen is de nieuwe strategie van het DGOS (Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking) naar inschakelen van NGO s. Deze strategie is erop gericht om de middelen vooral te besteden via multilaterale benadering of via organisaties ter plekke. NGO s die enkel een administratieffinancieel doorgeefluik worden steeds meer gemeden. Algemene maatschappelijke veranderingen waarmee Rode Kruis-Vlaanderen rekening moet houden zijn de toenemende scholingsgraad bij de bevolking en de hoge werkdruk bij de actieve bevolking. Deze evoluties hebben impact op de interesse en beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk. Andere aandachtspunten zijn de toenemende kwaliteitsverwachtingen naar non-profit-organisaties (zonder dat daar bijkomende financiële ondersteuning mee gepaard gaat) en veranderingen in regelgeving op diverse gebieden (o.a. rond weefselbanken, statuut hulpdiensten, ). Ook in het Vlaamse onderwijs is heel wat aan het gebeuren: de voorbije jaren vooral in het hoger 9

10 onderwijs, maar wellicht de komende jaren ook in het secundair onderwijs. Tenslotte is het onduidelijk in welke mate een aantal materies die Rode Kruis-Vlaanderen aanbelangen maar waarover nu op federaal niveau beslist wordt, in de toekomst mogelijk geregionaliseerd zullen worden. Uit de analyse van de maatschappelijke contet is ook gebleken dat Rode Kruis-Vlaanderen zijn opdracht beter zou kunnen realiseren door meer samen te werken met andere organisaties. Concluderend mogen we dus stellen dat er zowel een noodzaak is om bestaande activiteiten en projecten voort te zetten als een aantal nieuwe accenten te leggen. 2.4 Verwachtingen van de Rode Kruisvrijwilligers Als onderdeel van het strategisch denkproces werd ook een grootschalige enquête georganiseerd bij de Rode Kruis-vrijwilligers. De bedoeling van deze enquête was om hun mening te kennen over de huidige werking en een aantal mogelijke ontwikkelingen binnen het nieuw strategisch plan. Meer dan 1800 vrijwilligers namen aan de enquête deel. De resultaten werden uitvoerig geanalyseerd en besproken in de denkgroep vrijwilligersbeleid, in de stuurgroep en in de Gemeenschapsraad. Een samenvatting van de resultaten is te vinden op de website van Rode Kruis-Vlaanderen. Enkele interessante bevindingen laten we hier de revue passeren. Eerste vaststelling: de leeftijdsverdeling van de RK-vrijwilligers is een goede afspiegeling van de Vlaamse bevolking tussen 20 en 70 jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van de RK-vrijwilliger is wel iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Meer dan een derde van de actieve vrijwilligers blijkt niet (meer) professioneel actief te zijn, hoofdzakelijk omwille van (pre-)pensionering. Vrijwilligers die werken in de private sector zijn ondervertegenwoordigd t.o.v. de gemiddelde Vlaamse populatie. De belangrijkste trigger om als vrijwilliger aan te sluiten bij Rode Kruis-Vlaanderen is nog steeds het volgen van een opleiding eerste hulp. Twee andere belangrijke kanalen zijn via vrienden en via familiale banden. Verder neemt het belang van het internet als rekruteringskanaal toe. Gemiddeld blijft een vrijwilliger zo n 11 jaar bij RKV. De meeste vrijwilligers staan positief tegenover het huidige vrijwilligersbeleid binnen Rode Kruis- Vlaanderen. Ze vinden dat ze goed onthaald werden als vrijwilliger, dat hun integratie vlot verliep en dat ze veel kansen krijgen voor vorming en opleiding. Ze menen ook over voldoende kennis en epertise te kunnen beschikken om hun opdracht goed te kunnen uitvoeren. Grootste pijnpunt blijft dat ze vinden dat er te weinig vrijwilligers zijn in de afdelingen om alle kerntaken goed te kunnen uitvoeren. Zowat iedereen vindt dat er etra inspanningen moeten gebeuren om jongere vrijwilligers te kunnen aantrekken. Twee derden staat achter het idee om taken zodanig te concipiëren dat ook occasionele vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden. Eveneens twee derden vindt dat er meer activiteiten moeten komen waaraan vrijwilligers kunnen meedoen zonder een opleiding hoeven te volgen. Acht op de tien vrijwilligers vindt het normaal dat RKV, als vrijwilligersorganisatie, een kostenvergoeding vraagt voor de kost van de geleverde diensten. Een even grote groep vindt dat Rode Kruisvrijwilligers een beter statuut en een officiële erkenning moeten krijgen. Twee derden van de respondenten vindt het belangrijk dat Rode Kruisvrijwilligers onbetaald hun werk doen. Bijna drie vierden van de vrijwilligers vindt ook dat de door RKV ondernomen acties en ingenomen standpunten wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Rode Kruis-Vlaanderen is intern wel ver- 10

11 deeld over de vraag of voor sommige nieuwe activiteiten het mogelijk moet zijn om vrijwilligersstructuren op te richten los van de afdelingswerking. In de enquête werd aan de vrijwilligers ook gevraagd hoe zij stonden tegenover mogelijke nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen Rode Kruis-Vlaanderen. Er bleek een breed draagvlak te zijn voor een aantal voorstellen van de denkgroep rampenparaatheid zoals de band van de snelle interventieteams met de afdelingen, de evolutie naar meer fleibel inzetbare kleine logistieke componenten en de verhoging van de zelfredzaamheid van de bevolking. Inzake bloedinzameling bleek meer dan 90% van de RK-vrijwilligers akkoord te gaan met de stelling: Het Rode Kruis weigert soms bloedgevers, daarom moet RKV de bevolking blijven informeren over wie wel of niet in aanmerking komt en waarom. Negen op de tien vrijwilligers vinden ook dat Rode Kruis-Vlaanderen nog meer aandacht moet besteden aan het verspreiden van eerstehulpcompetenties via het onderwijs. Bijna twee derden van de vrijwilligers is akkoord met het idee om een specifiek aanbod te creëren van eerstehulpopleidingen voor 55-plussers. Net de helft van de RK-vrijwilligers gaat ermee akkoord dat de eerstehulpopleidingen van de afdelingen meer moeten gericht worden op specifieke doelgroepen. Een even grote groep vindt dat Rode Kruis-Vlaanderen veel meer eterne lesgevers moet opleiden die op hun beurt Rode Kruisbrevetten voor eerste hulp mogen uitreiken. De enquête bevatte ook een specifieke vraag over welke doelgroepen prioritair zouden moeten zijn voor zorgactiviteiten. Het hoogst scoren maatschappelijk kwetsbare kinderen en personen met een handicap. Drie vierden van de RK-vrijwilligers vindt dat dit prioritaire groepen moeten zijn voor zorgactiviteiten. Zeven op de tien vrijwilligers zijn van mening dat Rode Kruis-Vlaanderen zijn activiteiten en standpunten (meer) onder de aandacht van de politieke verantwoordelijken moet brengen. De helft vindt het logisch dat het Rode Kruis vanuit zijn positie actie voert tegen racisme en onverdraagzaamheid. Eveneens de helft van de vrijwilligers vindt dat Rode Kruis-Vlaanderen zijn rol als pleitbezorger van de kwetsbaren sterker moet opnemen. Algemeen gesproken bleek uit de enquête een sterke identificatie van de vrijwilligers met Rode Kruis-Vlaanderen, een grote tevredenheid over de huidige werking en activiteiten (met als voornaamste zorg het aantrekken van nieuwe vrijwilligers) en een openheid naar nieuwe evoluties binnen de bestaande disciplines. 2.5 De capaciteit van Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen is een grote organisatie. Met meer dan vrijwilligers en zo n 1000 personeelsleden. Er is een goede dekking over het Vlaamse grondgebied en de werking is sterk gedecentraliseerd. Rode Kruis-Vlaanderen bereikt impact met zijn acties en met Afspraak 2015 is het de bedoeling die nog te verhogen. Daarbij moeten we er ons van bewust zijn dat de veranderingscapaciteit van een grote organisatie als Rode Kruis-Vlaanderen, die bovendien grotendeels afhangt van de vrijwillige inzet van vele duizenden mensen, niet onbeperkt is. Een belangrijk leerpunt uit Strategie 2010 vormt het realistischer kunnen inschatten van het verwerkingsvermogen van de organisatie en van het tempo waarin nieuwe projecten door de afdelingen kunnen worden gerealiseerd. 11

12 Bij het beoordelen van lopende en mogelijke nieuwe activiteiten hielden de denkgroepen, de stuurgroep en finaal ook de Gemeenschapsraad vier criteria voor ogen (in volgorde van belangrijkheid): 1. Is er een maatschappelijke nood (m.a.w. kunnen we de activiteiten verantwoorden t.o.v. de maatschappij)? 2. Kunnen we voor de activiteiten (voldoende) vrijwilligers motiveren? 3. Kunnen we dergelijke activiteiten aan, kunnen we ze op een kwaliteitsvolle manier organiseren? 4. Kunnen we de activiteiten op een duurzame wijze financieren? Op basis van de vier hoger noemde criteria is het duidelijk dat Rode Kruis-Vlaanderen als organisatie keuzes moet maken en niet met alle maatschappelijke ontwikkelingen en noden even sterk rekening kan houden. Op gebied van zorg en welzijn werd het principe behouden dat Rode Kruis-Vlaanderen niet moet trachten in te staan voor de structurele basisbehoeften op gebied van zorg en welzijn. Problemen zoals de structurele toename van de armoede in bepaalde middens, het oprukken van non-communicable diseases (zoals obesitas), de afname van een gezonde levensstijl, de toename van het aantal psychisch zieken, de lage maatschappelijke participatie van sociaal zwakkeren, zijn weliswaar belangrijke maatschappelijke problemen, maar Rode Kruis-Vlaanderen beschikt niet over de mogelijkheden om hier afdoende oplossingen te bieden (tenzij RKV daarvoor vergoed zou worden en dit grotendeels kan organiseren met betaalde personeelsleden, zoals bij de opvang van asielzoekers en de bloedvoorziening). Ook inzake rampenparaatheid en de bevordering van de zelfredzaamheid (o.m. via de eerstehulpopleidingen) zijn de mogelijkheden van Rode Kruis-Vlaanderen begrensd. We zijn als Rode Kruis- Vlaanderen slechts een schakel in de rampenbestrijding en zelfs met sterk verhoogde inspanningen kunnen we onmogelijk alle gevolgen van rampen opvangen. Ook het substantieel verhogen van de zelfredzaamheid van de Vlaamse bevolking is een werk van lange adem dat de huidige capaciteit van Rode Kruis-Vlaanderen ver overstijgt. Het is daarom dat besloten werd om geen grote koerswijzigingen door te voeren in de aard van de interventies en de soorten activiteiten. Het is belangrijk de dienstverlening verder uit te bouwen in de gebieden waar we al sterk staan. De focus van Rode Kruis-Vlaanderen zal dus ook in de toekomst blijven liggen op activiteiten waarbij kwetsbare groepen worden geholpen (sociale hulpverlening, zorgbib, rampenhulp, bloedvoorziening, ziekenvervoer, zorgvakanties, tracing, ) zodat hun levenskwaliteit verbetert of hun zelfredzaamheid verhoogt (eerstehulpopleidingen, preventie hulpacties, capaciteitsopbouw bij buitenlandse RK-afdelingen, ). Twee belangrijke principes zullen daarbij permanent voor ogen worden gehouden: samenwerking: meer interne synergie en samenwerking met eterne organisatie evidence-based werken: zorgen dat de doelmatigheid van onze interventies optimaal is en onderbouwd is door wetenschappelijk onderzoek. De cultuuromslag in deze richting is de voorbije jaren ingezet en zal met Afspraak 2015 nog versterkt worden. 12

13 3 Afspraak 2015 in een notedop 3.1 Het algemeen kader De missie van Rode Kruis-Vlaanderen De voorgestelde missie van Rode Kruis-Vlaanderen is een lichte aanpassing van bestaande formulering: Missie van Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen is (binnen het Belgische Rode Kruis) de Vlaamse schakel van de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. We komen op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. We zijn actief, in woord en daad, op het gebied van rampenbestrijding, zelfredzaamheid, bloedvoorziening en zorg voor kwetsbaren. We zijn een vrijwilligersorganisatie en doen dus maimaal een beroep op vrijwilligers Vier grote actiegebieden Er komen geen grote wijzigingen in het activiteiteitenspectrum. Rode Kruis-Vlaanderen zal ook de komende jaren actief zijn op verschillende gebieden. De belangrijkste activiteiten en diensten kunnen gegroepeerd worden als volgt: Rampenbestrijding Medico-sanitaire assistentie bij rampenbestrijding Bloedvoorziening Donorwerving Logistieke hulp bij rampen / calamiteiten / incidenten Bloedinzameling Psychologische bijstand aan slachtoffers van rampen Internationale rampenhulp Tracing met het oog op familiehereniging na rampen Sensibilisering over internationaal humanitair recht Verwerking en levering van bloedproducten Navelstrengbank Zorg en sociale hulp voor kwetsbaren Vereenzaming tegengaan (Zorgbib, Thuis in mijn tehuis, Spring eens binnen) Vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en mensen met een handicap Opvang van asielzoekers Tutoring (Brugfiguren) Zelfredzaamheid Eerstehulpopleidingen Preventieve hulpacties Uitleendienst Capaciteitsopbouw RK-verenigingen in ontwikkelingslanden 13

14 Basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden Jeugd Rode Kruis is actief op verschillende van deze gebieden De acht krachtlijnen van Afspraak 2015 Afspraak 2015 bouwt voort op Strategie Een aantal projecten worden voortgezet of verder uitgebouwd. Daarnaast komen er een aantal nieuwe activiteiten bij. We hebben al deze doelstellingen en activiteiten samengebracht onder acht krachtlijnen: 1) Stimulans voor zelfredzaamheid 2) Paraat bij rampen 3) Uitmuntend in bloedvoorziening 4) Zorgzaam voor de kwetsbaren 5) Inspirerend voor vrijwilligers 6) Samenwerkend voor meer impact 7) Performant en kwaliteitsbewust 8) Visibel met een sterk profiel Elk van deze acht krachtlijnen omvat meerdere doelstellingen (in het totaal 41) die op hun beurt één of meerdere projecten of actiepunten omvatten (in het totaal 161). In wat volgt worden deze doelstellingen en projecten 3 opgesomd, gegroepeerd per krachtlijn. Deze doelstellingen en projecten zijn verder uitgewerkt in een actiefiche. 3.2 Stimulans voor zelfredzaamheid Rode Kruis-Vlaanderen heeft een lange traditie en geldt als de referentie in Vlaanderen op gebied van eerstehulpopleidingen. Deze rol willen we in de toekomst blijven spelen. Zoals in het vorig strategisch plan blijven we sterk inzetten op de verhoging van de eerstehulpcapaciteit van de bevolking. We willen zelfs een stap verder gaan en ook bijdragen tot andere facetten van zelfredzaamheid. De traditionele eerstehulpopleidingen van de afdelingen blijven een centrale en belangrijke activiteit. Met Strategie 2010 werd reeds een eerste stap naar het onderwijs gezet. We willen nog verder gaan met ons langetermijnstreefdoel dat alle leerkrachten in Vlaanderen eerstehulpvaardig zijn en dat alle leerlingen de kans hebben om eerstehulpcompetenties te verwerven. Er zullen ook aanzienlijke inspanningen geleverd worden om de ouderen in onze samenleving eerste hulp aan te leren. Ook internationaal willen we een voortrekkersrol bij eerstehulp in ontwikkelingslanden blijven spelen. Last but not least, we beseffen maar al te goed dat deze ambitieuze doelstellingen staan of vallen met het beschikken over voldoende, bekwame en gemotiveerde lesgevers. Vrijwilligers voor deze rol warm maken, hen blijven motiveren en up to date houden, zal de komende jaren een permanent aandachtspunt blijven. Doelstellingen en projecten: 3 De term project wordt hier in algemene zin gebruikt en kan ook slaan op een actiepunt. 14

15 1. Alle leerlingen de kans geven om eerstehulpcompetenties te verwerven 1. Kaderen van eerste hulp binnen de vakoverschrijdende eindtermen en het gezondheidsbeleid van de scholen, op basis van een akkoord met de onderwijsnetten en -koepels 2. Aanmaken van klasklare leseenheden rond eerste hulp die gegeven kunnen worden binnen het kader van de vakoverschrijdende eindtermen 3. Uitwerken van een certificeringsmechanisme voor leerlingen die de leseenheden eerste hulp hebben gevolg en geslaagd zijn in een toets en praktijksessie 4. Integreren van eerste hulp in opleidingen op gebied van arbeidsveiligheid (VCA) 2. Op termijn alle leerkrachten eerstehulpvaardig maken 5. Verder ondersteunen van eerstehulpopleidingen binnen de lerarenopleidingen aan de hogescholen 6. Uitbouwen van een aanbod eerstehulpopleidingen voor de lerarenopleidingen van de universiteiten en de centra voor volwassenonderwijs (CVO s) 7. Uitbouwen van het aanbod aan eerstehulpopleidingen aan scholengemeenschappen voor leerkrachten, het ondersteunend personeel en middenkader van scholen 3. Een specifiek aanbod creëren van eerstehulpopleidingen voor ouderen 8. Opzetten van samenwerkingsverbanden met verenigingen en vertegenwoordigers van ouderen 9. Ontwikkelen van opleidingsmodules op maat van de specifieke behoeften van verschillende segmenten van de ouderenpopulatie 10. Recruteren van ouderen om als lesgever eerste hulp aan de slag te gaan. 11. Opzetten van train-the-trainer systemen gericht naar ouderen 4. De zelfredzaamheid van de bevolking verhogen (buiten eerstehulpopleidingen) 12. Uitvoeren van een nulmeting in Vlaanderen naar de operationele eerstehulp- en zelfredzaamheidscompetenties 13. Ontwikkelen van een strategie over de rol van Rode Kruis-Vlaanderen bij het verhogen van de zelfredzaamheid van de bevolking 14. Creëren van documenten en webpagina s met tips en advies m.b.t. zelfredzaamheid 15. Verder uitbouwen van het aanbod opleidingen inzake ongevallenpreventie 16. Zorgen voor een significante toename van het aantal Vlamingen dat psychologische eerste hulp kan toepassen 5. Het aanbod aan eerstehulpopleidingen verder diversifiëren 17. Uitwerken van een strategie om bewust specifieke doelgroepen (bv. reisleiders, gehoorgestoorden, ) te benaderen met geëigend materiaal 18. Het concept doelgroepenbenadering ingang doen vinden in de afdelingen 19. Onderzoeken wanneer er bij eerstehulpopleidingen bijzondere aandacht moet zijn voor het hulp bieden aan een ouder slachtoffer 20. Nieuwe markten aanboren voor bedrijfseerstehulp (o.a. KMO s) met behoud van de marktpositie 21. Meer opleidingen toegankelijk maken via e-learning 15

16 22. Uitbouwen van langetermijnrelaties met e-cursisten om zo hun eerste hulp competenties up-todate te houden 6. Voldoende eerstehulpopleiders hebben die up to date zijn 23. Aantrekken en opleiden van meer eerstehulplesgevers (i.h.b. vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn) 24. Systematisch in rekening brengen van EVC/EVK bij het aantrekken en opleiden van lesgevers 25. Stroomlijnen en attractiever maken van de opleidingstrajecten en bijscholing van EH-lesgevers 26. Ingang doen vinden van train the trainers bij een toenemend aantal doelgroepen 27. Invoeren van een kwaliteitscontrolesysteem op uitbestede opleidingen 28. Betere pedagogische ondersteuning geven aan lesgevers (ook eterne), simulanten en afdelingsverantwoordelijken vorming 7. De eerstehulpepertise van RKV verder internationaal uitdragen 29. Opzetten van projecten gelinkt aan de introductie van AFAM en EFAM 3.3 Paraat bij rampen Meer dan de helft van de vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen zijn actief op het gebied van rampenparaatheid en rampenbestrijding. Rode Kruis-Vlaanderen heeft een goede dekking over het grondgebied zodat we overal snel ter plaatse kunnen zijn. Ook bij internationale rampen zijn we in staat om gericht hulp te geven. Met de projecten voorzien in Afspraak 2015 beogen we vooral om een nog grotere paraatheid en kwaliteitsvolle inzet bij rampen te realiseren (assistentie bij de dringende medische hulpverlening en psychosociale hulpverlening). Er gaat aandacht naar verdere uitbouw van middelen, standaardisering van ziekenwagens, competentieontwikkelingen en effectievere structuren. Een sterke binding met de afdelingswerking blijft een must. Daarnaast streven we naar een zekere uitbreiding van het activiteitenspectrum: logistieke hulpverlening bij rampen en incidenten, ondersteuning van de bevolking bij langdurige rampen zoals een pandemie en bijkomende rollen bij internationale rampen. Doelstellingen en projecten: 8. Een systeem uitbouwen voor de Snel Inzetbare Middelen bij rampen 30. Verder investeren en uitbouwen van de middelen voor de SIM s 31. Lokaal verankeren van de SIM s 32. Integreren van alle disciplines Interventie in één systeem 9. De licht logistieke ondersteuning bij rampen ontwikkelen 33. Bepalen van de rol Rode Kruis als LLO-eenheid (m.i.v. samenwerking met civiele bescherming of individueel partnership met Binnenlandse Zaken) 34. Opstarten van het project Licht Logistieke Ondersteuning 16

17 10. De rampenparaatheid verhogen 35. Zorgen voor een voldoende geschoold beroepskader voor permanentieondersteuning 36. Optimaliseren van de commandostructuren en organieke ontplooiingsstructuur 37. Aanpassen van de opleidingsaanpak (o.a. preventieve oefeningen, leren uit praktijkervaringen, ) 38. Stimuleren van de lokale uitbouw voor rampen hulpverlening (via opleidingen, investeringen, middelen, en eenduidige alarmeringsprocedures) 39. Evalueren van de rol van de Logistieke Eenheid binnen de rampenhulpverlening 40. Lokaal integreren van de psychosociale hulpverlening (via hogere graad van kennis beschermende psychosociale maatregelen voor hulpverleners) 41. Evalueren en optimaliseren van de organisatie van TIC s 42. Optimaliseren van de buitenlandse interventies van DSI 11. De hulpverlening bij langdurige rampen uitbouwen 43. De rol bepalen van RKV bij langdurige binnenlandse rampen (bv pandemie, grote overstromingen, ) 44. Opmaken van een continuïteitsplan voor Rode Kruis-Vlaanderen (garantie blijvende werking) 45. Bepalen van de aanpak voor het inschakelen van gelegenheidsmedewerkers bij rampen 12. Een coherent kwaliteitsbeleid voeren voor het ziekenvervoer bij rampen 46. Zorgen dat ingezette ziekenwagens voldoen aan de norm ICM/DGH/ Zorgen dat alle ziekenwagenmedewerkers een gepaste opleiding hebben genoten 48. Creëren van duidelijkheid over de inzet van andere ziekenwagens bij rampen 13. De haalbaarheid nagaan van de versterking van de internationale noodhulpcapaciteit 49. Nagaan van de haalbaarheid van een hogere eigen betrokkenheid bij internationale noodhulp en rehabilitatie 50. Versterken van de capaciteit als partner in rampenmanagement en rampenparaatheid 3.4 Uitmuntend in bloedvoorziening Op gebied van bloeddiensten heeft Rode Kruis-Vlaanderen twee grote kernactiviteiten, die met elkaar in wisselwerking staan. Naast de bekende bloedvoorzieningsdiensten, die de afname, productie en distributie van bloed- en bloedproducten omvatten, zijn er ook de bloedbankdiensten via de klinische laboratoria van het Rode Kruis en het medisch advies van de klinisch biologen. Kwaliteit, kwantiteit op tijd (niet te veel en niet te weinig bloed) en veiligheid zijn hier de sleutelwoorden. Het kwaliteitsniveau en het professionalisme die met Strategie 2010 werden bereikt zullen nog versterkt worden binnen Afspraak De Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen kiest er resoluut voor om een op kennis gestoelde en door kwaliteit gedreven organisatie te worden die via de bevordering van de transfusiegeneeskunde en bloedbankpraktijken bijdraagt tot de verbetering van de gezondheid. Ze wil een organisatie zijn die waarde creëert voor én patiënten, én donoren én zorgverstrekkers. 17

18 De volgend jaren streeft Rode Kruis-Vlaanderen ernaar om de veiligheid voor donoren en patiënten nog verder te verhogen. Uitmuntendheid bereiken in de medische processen is een epliciet doel, evenals te innoveren op gebied van technologie. De R&D-activiteiten zullen verder worden uitgebouwd. 14. Toegevoegde waarde creëren voor patiënten, donoren en zorgverstrekkers 51. Analyseren in welke mate de Dienst voor het Bloed waarde kan creëren voor de donoren 52. Implementeren van een QA-gemonitored veiligheidsprogramma 53. Produceren van gespecialiseerde bloedproducten op gestandaardiseerde wijze 54. Verhogen van de traceerbaarheid en automatisatie 55. Ontwikkelen van een donor-patiënt data systeem 15. Uitmuntendheid bereiken in de medische processen 56. Streven naar uitmuntendheid in medische kennis en medische processen 57. Implementeren van een systeem van Integrale Kwaliteitszorg (TQM) 58. Ontwikkelen van eigen, evidence-based medische standaarden 16. Innoverend zijn op gebied van technologie 59. Invoeren van de pathogeen reductie technologie 60. Gebruik maken van nieuwe methoden in klinische labo s 61. Gebruik maken van nieuwe methoden bij het afnemen, bereiden en testen van bloed 62. Onderzoeken van de mogelijkheden voor biobanking 17. Verder uitbouwen van R&D bij de Dienst voor het Bloed 63. Uitvoeren van operationeel onderzoek met het oog op innovatie in de werking 64. Uitvoeren van bloedbankgericht ontwikkelingswerk gericht op betere producten en betere klinische utilisatie 65. Uitbouwen van de participatie in fundamenteel onderzoek op gebied van bloedbanken en transfusiegeneeskunde m.b.v. de stichting Onderzoeks- en ontwikkelingsfonds RKV 3.5 Zorgzaam voor kwetsbaren De zorgactiviteiten van Rode Kruis-Vlaanderen hebben het laatste decennium steeds maar aan belang gewonnen. Ze kregen een verdere boost onder Strategie Ze bestrijken een heel breed gebied, bereiken diverse doelgroepen en trekken ook een grote verscheidenheid aan vrijwilligers aan. Sommige activiteiten zijn traditioneel ingebed in de afdelingswerking (Spring eens binnen, Brugfiguren, ); andere staan wat losser van de afdelingsstructuren (Aangepaste vakanties, Asielcentra, ). De essentie van de doelstellingen m.b.t. de bestaande zorgactiviteiten is deze te verdiepen en, waar mogelijk, te verbreden. Met andere woorden: zowel meer mensen uit de bestaande doelgroepen bereiken als een aantal nieuwe doelgroepen. Daarnaast is het de intentie om de komende jaren ook een zorghotel voor aangepaste vakanties op te starten en de begeleiding en omringing van asielzoekers in de centra te verbeteren. 18

19 Rode Kruis-Vlaanderen is ook internationaal actief op een beperkt aantal zorggebieden. Doelstellingen daar zijn de tracing-activiteiten optimaliseren en bij te dragen tot de verbetering van de basisgezondheidszorg in enkele ontwikkelingslanden. Een nieuwe rol die Rode Kruis-Vlaanderen wil opnemen is lokale organisaties te coachen bij het opstarten van zorgactiviteiten met vrijwilligers in gebieden waarover binnen RKV epertise aanwezig is. Doelstellingen en projecten: 18. Meer mensen bereiken binnen de bestaande doelgroepen 66. Zorgbib 67. Spring eens binnen 68. Aangepaste vakanties 69. Vakantiekampen voor kinderen 70. Brugfiguren 19. De haalbaarheid onderzoeken van nieuwe doelgroepen en/of nieuwe diensten 71. Aangepaste vakanties: mentale of psychische handicap, autisme 72. Zorgbib: boeken aan huis 73. Brugfiguren: kleuters, jongeren 74. Spring eens binnen: allochtonen, jongeren, langdurige noodsituaties 75. Vakantiekampen kinderen: jongeren Een coachende rol spelen naar andere initiatieven met vrijwilligers 76. Thuis in mijn tehuis 77. Brugfiguren 78. Aangepaste vakanties 79. Vakantiekampen voor kinderen 21. Een zorghotel opstarten 80. Opstarten van zorgactiviteiten in een zorghotel 22. Asielzoekers optimaal begeleiden en omringen in de opvangcentra 81. Creëren van een aangename en veilige leefomgeving door een correcte huisvesting, ondersteuning van het groepsgebeuren en integratie 82. Helpen van asielzoekers op juridisch, psychologisch, medisch en educatief gebied 23. De Tracing-activiteiten optimaliseren 83. Aligneren van de werking van de Vlaamse tracing met de RFL strategie van het ICRC 84. Inschakelen van de Tracing vrijwilligers in de vrijwilligerswerking van RKV 85. Elektronisch beheren van de Tracingdossiers 19

20 24. Epertise opbouwen en valoriseren m.b.t. basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden 86. Identificeren van de gebieden waar RKV-Internationaal een grote meerwaarde kan leveren 87. Heroriënteren van de ontwikkelingsprojecten naar deze epertisegebieden 3.6 Inspirerend voor vrijwilligers Als grote vrijwilligersorganisatie is het cruciaal voor Rode Kruis-Vlaanderen om zijn vrijwilligers te koesteren, hen te inspireren en een attractieve werkomgeving te bieden. Binnen Strategie 2010 werden een aantal stappen gezet om het vrijwilligersbeleid verder te versterken. De enquête bij de vrijwilligers heeft aangetoond dat de meeste actuele vrijwilligers heel tevreden zijn over het beleid en hoe zijn als vrijwilliger kunnen functioneren binnen Rode Kruis-Vlaanderen. Toch zijn er ook heel wat aandachtspunten naar boven gekomen. Knelpunt nummer één is dat veel vrijwilligers vinden dat de afdelingen over te weinig vrijwilligers beschikken om de vele activiteiten in de verschillende disciplines goed te kunnen uitvoeren. Er is een groot draagvlak voor aantrekken van nieuwe vrijwilligers, ook via nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Met Afspraak 2015 wil Rode Kruis-Vlaanderen het vrijwilligersbeleid stroomlijnen en verder uitzaaien in alle afdelingen en vrijwilligersgroepen. Er is ook veel nadruk op de rekrutering, begeleiding en vorming van nieuwe vrijwilligers. Dit moet leiden tot een diversificatie en een toename van het aantal actieve vrijwilligers. Speciale aandacht gaat ook naar het blijven aantrekken van voldoende donoren voor aanleveren van bloed. Er zal ook voor worden gezorgd dat alle vrijwilligers, ook deze die niet verbonden zijn aan afdelingen, een duidelijke plaats krijgen binnen de structuren van Rode Kruis- Vlaanderen. Doelstellingen en projecten: 25. Het aantal vrijwilligers verhogen en verder diversifiëren 88. Opbouwen van kennis over vrijwilligerswerk in verandering 89. Opstarten van een aantal projecten waar nieuwe concepten van vrijwilligerswerk worden uitgetest 90. Invoeren van een aantal drempelverlagende maatregelen naar kandidaat-vrijwilligers 91. Aanstellen van een coördinator vrijwilligersbeleid en een permanente reflectiegroep 92. Zorgen voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen en jongeren in de beleidsorganen 93. Streven naar afdelingen die representatief zijn voor de samenstelling van de bevolking 26. Het vrijwilligersbeleid stroomlijnen 94. Uitwerken van het bloemconcept over vrijwilligerswerk in handleidingen en checklists (zowel voor reguliere als gelegenheidsvrijwilligers) 95. Actualiseren van de erecode van de vrijwilligers, met bijzonder aandacht voor integriteit en verantwoordelijkheidszin 96. Begeleiden van de verschillende spelers bij het implementeren van het vrijwilligersbeleid op alle niveaus, met focus op afdelingsniveau 97. Verfijnen van de functieprofielen van de vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen 98. Opmaken van eenvoudige en attractieve competentieprofielen voor alle soorten vrijwilligers 20

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Pagina 2 van 10 Broydenborglaan 2, 2660 Hoboken

Pagina 2 van 10 Broydenborglaan 2, 2660 Hoboken en Inhoud ALGEMEEN PROFIEL... 3 SPECIFIEKE PROFIELEN... 3 VOORZITTER/ONDERVOORZITTER... 4 SECRETARIS... 5 PENNINGMEESTER... 5 ECONOOM... 6 HOOFDGENEESHEER... 6 APOTHEKER... 6 AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CONTEXT > Het doel Draagvlak en engagementen aftoetsen en stimuleren in ganse werkveld van relevante actoren Kennis van bewezen strategieën

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier:

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier: Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger Versie: 12 september 2011 Thema: vrijwilligersregistratie Contact: je provinciale zetel Je kan al deze gegevens ook rechtstreeks in het CRM-systeem

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb)

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb) Sterkte zwakte analyse CLB GO! Gent Sterkte : Strategy System Structure - het CLB beschikt over een visie op leerlingenbegeleiding - het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 18-2-2014 pag. 1 Doelstelling & methode Doelstelling: procesevaluatie Nagaan in welke mate aanpak tov plan is bijgestuurd Inzicht verwerven in factoren die de

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving Globaal Preventieplan 2015 2020 Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving De inzet van ons preventiebeleid: Onze veiligheidsattitude moet een weerspiegeling worden van ons professionalisme

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school Bergen Project Welzijn op school FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Bergen Project

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net

Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net 2 oktober 2007 Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net. Sinds de lancering van het Renault Contract 2009 in februari 2006 ontwikkelt Renault een wereldwijd

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen 2. BOUWSTENEN VOOR EEN ADAPTATIEPLAN Deze bouwstenen zijn gericht op de uitwerking van een adaptatieplan vanuit een Vlaams beleidsdepartement of beleidsveld. Het globale proces kan eveneens door een ander

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen werkt aan zelfredzaamheid van de bevolking door eerstehulpopleidingen aan te bieden. Daarvoor doet Rode Kruis-Vlaanderen beroep op vrijwillige

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Wegwijs in het. Brugfigurenproject. Paraat. Altijd, overal.

Wegwijs in het. Brugfigurenproject. Paraat. Altijd, overal. Wegwijs in het Brugfigurenproject Paraat. Altijd, overal. Na de infoavond van het Rode Kruis over het Brugfigurenproject was ik onmiddellijk overtuigd. Ik geef nu één namiddag per week huiswerkbegeleiding

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie