van Mens tot Mens Stichting voor Palliatief-spirituele zorg te s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van Mens tot Mens Stichting voor Palliatief-spirituele zorg te s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 van Mens tot Mens Stichting voor Palliatief-spirituele zorg te s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 bron: Goed Begin.nl Inleiding Het bestuur van de Stichting van Mens tot Mens biedt u met veel genoegen zijn jaarverslag van het jaar 2013 aan. De beschreven activiteiten, de gegevens van 2013 en de geplande voornemens van 2014 geven de lezer - naar wij hopen - een passende indruk van doel en werkwijze van de stichting. vmtm jaarverslag

2 1. Beleid a. Palliatieve zorg Palliatieve zorg wordt gekenmerkt als zorg voor de hele mens; als zorg die de kwaliteit van leven tracht te behouden. Juist omdat palliatieve zorg een integrale benadering van de ernstig zieke mens en zijn naaste inhoudt, krijgen alle aspecten van zorg (het lichamelijke, het sociale, het psychische en het spirituele welzijn) aandacht. De specialisaties in de zorg worden gecoördineerd en afgestemd tussen de diverse betrokkenen. Dat is de winst van palliatieve zorg. Het bevordert tevens dat de ervaring van zorgvragers een rol kan spelen en dat er aandacht is voor de existentiële dimensie van palliatieve zorg ofwel de spirituele zorg: aandacht voor de levensvragen, de zinvragen en de zorg in de crisissituatie. Palliatief-spirituele zorg is het beleidsuitgangspunt van de Stichting van Mens tot Mens. Kenmerkende aspecten hiervan zijn de volgende: niet de genezing van de patiënt is het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het nog resterende leven, die het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloedt; sterven is te beschouwen als een normaal en natuurlijk proces, dat niet vertraagd noch versneld wordt door de spirituele zorg; er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten; de psychologische en spirituele aspecten worden in de zorg geïntegreerd benaderd; er is emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven; er is emotionele ondersteuning van de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met de naderende eigen rouwgevoelens; indien nodig wordt vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan de noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking). b. Palliatief-spirituele zorg: verbinden Van Mens tot Mens is in het proces van zorgverlening een schakel. De zorgverlener/ ondersteuner is een schakel die de zorgvrager verbinding doet zoeken met zijn bronnen, die mee-reflecteert met hem over de vraag van zijn ZIJN, zijn verdriet, zijn leven, zijn crisis, kortom: over de zin en waarde van zijn leven op zulke moeilijke momenten. Spirituele zorg zoals hier verwoord kan de ernstig en/of chronisch zieke mens in elke woonsituatie worden verleend. c. Het spirituele van de zorg. Van Mens tot Mens verleent spirituele zorg in een gesprek, vol aandacht en respect, heel dichtbij. In het gesprek wordt meegedacht over de vragen van de zieke; soms is een troostend woord mogelijk, soms blijft de vraag over en is er geen antwoord. Dit gesprek kan troost en warmte, nabijheid en steun geven: voor de zieke kan het een mantel (palliatief pallium) zijn die beschermt. vmtm jaarverslag

3 Hoe wordt het doel zingeving als antwoord op de levensvraag bereikt? Wat is het spirituele? Daarover is veel nagedacht en gereflecteerd, en er is heel veel over gezegd. De situatie waarin een mens verkeert, kan van dien aard zijn dat het einde van het leven naderbij komt; dat het leven in zijn ogen geen zin meer heeft, en dat er geen antwoord is op de vraag waarom nu? Of waarom zo? Op dat moment kan een mens zich gaan realiseren dat het einde van zijn eigen zijn nabij komt, dat de naderende dood een onomkeerbaar feit is. En dan komt de moeilijke vraag wat is de dood? En ook: wat is het einde van mijn leven? En: wat is mijn leven nu waard? Is er leven na de dood? Onze Stichting communiceert hierover met de zorgvrager, met de intentie een antwoord op deze vragen te vinden, opdat een betekenis kan worden gegeven aan deze situatie. Het spirituele is dat wat op dat moment door de zorgvrager als een waarde gevoeld wordt. Dat kan bijvoorbeeld een mooi of zelfs pijnlijk moment in zijn leven zijn, of een herstel van zijn band met de religie van vroeger of een andere waarde. Het kan ook een crisis van het leven zijn, waardoor het spirituele proces het kenmerk krijgt van angst, zinloosheid en machteloosheid. Het leven, het bestaan loopt langzaam ten einde. Wat rest, zijn vragen en onzekerheid, angst over het waarom... Niet altijd is sprake van een crisis. Maar het moment van besef dat de eindigheid van het leven onomkeerbaar is, is een indrukwekkend moment. Het kan aan waarde en spirit winnen door een gesprek met iemand die goed luistert, begrip en respect toont, en de zieke niet alleen laat maar nabij blijft. 2. Resultaten uitvoering beleid 2013: a. zorgaanvraag-gegevens In 2013 is in vergelijking met het voorafgaande jaar het aantal zorgaanvragen gegroeid met 6 (24 %), en het aantal gesprekken met 147 (70 %) Aanvragen via: Huisarts/specialist ouderengeneeskunde 1 3 Geestelijk verzorger 4 Verpleegkundige / verzorgende Thuiszorg / huisgenoot 1 2 Divers, welzijnsorganisatie 2 Zorgvrager zelf 4 3 Ziekenhuis 2 Totaal van de aanvragen Totaal van de gesprekken Einde contact: Overlijden zorgvrager 6 7 Verzoek zorgvrager 6 Overleg zorginstelling / naaste 2 1 Totaal van contactbeëindiging 8 14 Aantal ondersteuners 9 9 De zorgaanvrage wordt gedaan via of vmtm jaarverslag

4 b. Algemeen beeld over de Stichting De Stichting van Mens tot Mens heeft een aansprekende doelstelling en werkwijze. Het bestuur en de ondersteuners van de stichting ervaren dat steeds. Een groot netwerk is in de voorbije jaren opgebouwd, met positieve contacten, van belang om het draagvlak van palliatief-spirituele zorg te verbreden en te versterken. De financiële situatie van de stichting is goed, mede vanwege de subsidie en giften van enkele donateurs en zorgvragers. Ook zijn er inkomsten verkregen door het geven van scholing van verzorgenden of verpleegkundigen en het verzorgen van een of meer middagsessies over spirituele zorg bij het levenseinde. We vermeldden al dat er in 2013 een lichte groei was van het aantal zorgaanvragen. Dat stemt overeen met onze ervaring dat er levendige en brede belangstelling bestaat voor spirituele zorg, voor de vraag naar reflectie en zingeving in vele levenssituaties. c. Spiritualiteit bij licht-dementerenden Enkele situaties met betrekking tot sterven, levenseinde en euthanasie, o.a. bij mensen met dementie, zijn door de media uitvoerig in de openbaarheid gebracht. Uiteraard is dit niet de plaats om daarover te berichten, maar door de intense berichtgeving kwamen ook onder onze zorgvragers vragen hierover aan de orde. Discussie over de vraag of een mens die lijdt aan dementie in aanmerking komt voor euthanasie en over bijvoorbeeld het recht van iemand op euthanasie en de plicht van de arts om euthanasie toe te passen. De zorgvuldigheidscriteria in de wet over levensbeëindiging bieden weliswaar ruimte voor euthanasie aan een dementerende, maar het nemen van de beslissing om het daadwerkelijk te doen wordt door velen als zeer moeilijk ervaren omdat er geen mogelijkheid bestaat van communicatie. In 2013 hebben we een contact voortgezet van spirituele zorg verlenen aan een persoon die leed aan een lichte vorm van dementie. Daarbij hebben we onder andere ervaren dat er sprake was van elkaar aanvoelen en wederzijdse herkenbaarheid, maar ook dat een diepgaand gesprek mogelijk was waarin scherpte en spiritualiteit de rode draad vormden. Dat is opvallend omdat een dergelijke ervaring weinig voorkomt. Misschien is het te verklaren uit het feit dat de zorgvrager eerder al gewend was om over zijn gevoelens te praten. d. Presentaties De coördinator heeft in het voorjaar een scholing palliatief-spirituele zorg gegeven aan zorgverleners en verpleegkundigen van woonzorgcentrum De Annenborch te Rosmalen; het aantal deelnemers bedroeg 24, de scholing omvatte 10 bijeenkomsten van elk 2½ uur. Op zaterdag 4 mei hebben 4 ondersteuners en de coördinator van van Mens tot Mens de informatiestand van de stichting bemenst op de info-marktdag van HEVO in het seniorencentrum De Ontmoeting te Rosmalen. e. Overleg Vertrouwen winnen en behouden is het eerste kenmerk van een sterke basis in het realiseren van goed overleg en effectieve samenwerking met zorgverlenende instellingen en zorgverleners. Voor spirituele zorg gaan de deuren meestal niet helemaal open, maar de aandacht voor spirituele vragen, voor levens- en zingevingsvragen groeit wel langzaam. Door veelvuldig contact, goed overleg met zorgmanagers en hun team vmtm jaarverslag

5 werkers, en soms door een eenvoudige trainingsoefening met verzorgenden en/of verpleegkundigen, ontstaat een verhouding die leidt tot genoemd vertrouwen. De coördinator van de Stichting van Mens tot Mens heeft hieraan veel aandacht besteed: presentatie van de stichting met een duidelijk en zorggericht profiel; nieuwe mogelijkheden van samenwerking(svormen) zoeken en bespreken; spirituele zorg bepleiten als aspect van kwaliteit van zorgverlening; bevorderen dat zorgverleners gevoelig worden voor de levens- en zinvraag, voor het spirituele in de ander. Overleg heeft plaatsgevonden: a. met de zorgmanagers of -coördinatoren van Park De Taling en Park Anthoniegaarde, Park Zuiderschans en Park De Grevelingen, zorglocaties van Van Neynsel; b. met het woonzorgcentrum De Annenborch te Rosmalen; c. met Mariaoord en De Hooghe Clock, alle behorende tot de verzorgings- en verpleeghuizen van Vivent; d. met geestelijk verzorgers van De Hooghe Clock, Mariaoord en Boswijk; e. met collega-zorgcoördinatoren, door deelname aan het contactpersonenoverleg van het Netwerk Palliatieve Zorg regio s-hertogenbosch Bommelerwaard; drie bijeenkomsten; f. met hospice De Duinsche Hoeve, manager Dorien Aarts: bespreking over voortgang scholing van vrijwillige medewerksters van de stichting; g. door deelname aan vergaderingen (5) van Platform Religie en Levensbeschouwing te s-hertogenbosch; daarnaast is de coördinator lid van de subcommissie spirituele zorg bij rampen ; h. ter kennismaking met de nieuw benoemde geestelijk verzorger in het JBZ te s-h.; i. ter kennismaking met de hartfalenverpleegkundige in het JBZ te s-h.; j. met de teamleider patiëntencommunicatie van het JBZ te s-h. k. met de coördinatoren van de Praktijkondersteuners huisartsen. f. Netwerken landelijke contacten De coördinator nam deel aan overleg- en studiebijeenkomsten of symposia op stedelijk, regionaal en landelijk niveau. De volgende activiteiten in dezen zijn vermeldenswaard: a. Overleg betreffende spirituele zorg met de directeur/bestuurder van woonzorgcentrum De Annenborch te Rosmalen. b. Tweemaal in het verslagjaar deelgenomen te Utrecht aan een vergadering van PRIL (Positionering van de Regionale Initiatieven Levensvragen). Het is een landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg. c. Deelname aan jaarvergadering van de vereniging van Geestelijk Werkers Albert Camus. d. Op 6 juni deelname aan de Prudentiaconferentie 2013 te Harderwijk. Het onderwerp was: De patiënt overvraagd? Autonomie opnieuw doordacht. Het betreft een landelijke conferentiereeks op initiatief van het UMC St.Radboud. e. Op 7 november namen de coördinator en een lid van het stichtingsbestuur deel aan het symposium Palliatieve Zorg, belegd door het JBZ s-hertogenbosch, gehouden in kasteel Maurick te Vught, getiteld: Diversiteit en imperfectie in de dagelijkse praktijk. vmtm jaarverslag

6 3. Financiële resultaten 2013 Voor 2013 is de verleende subsidie van de gemeente s-hertogenbosch van belang geweest voor de continuïteit van de palliatief-spirituele zorg in s-hertogenbosch. De financiële lasten bestaan uit de kosten van telefoon, reiskosten, zaalhuur (voor vergaderingen van het bestuur en de scholingssessies van ondersteuners), administratie, drukwerk en public relations, en deelname aan studiebijeenkomsten, symposia, enz. In 2013 zijn inkomsten verworven uit betaling door derden voor training en lezingen. De werkzaamheden worden door medewerkers van de stichting zonder betaling verricht. In 2013 was het totaalbedrag aan inkomsten 2680 als volgt te rubriceren: een bedrag aan subsidie van 1700 en daarnaast een bedrag van 980 aan inkomsten (donaties 160 en betaling door derden voor verrichte werkzaamheden 820). De uitgaven bedroegen Beleid 2014 Het beleid van de Stichting van Mens tot Mens is onlosmakelijk gericht op het verlenen van palliatief-spirituele zorg aan ernstig zieke mensen thuis, in een zorgcentrum of in een hospice. Het klinkt misschien consequent eentonig maar. zo blijft het ook in 2014: zingeving verwoorden over levensvragen, inspiratie bieden voor moeilijke momenten en iemand oprecht ondersteunen op zijn weg naar het levenseinde. 5. Organisatie van de stichting a. Bestuur Gedurende het jaar 2013 was het bestuur van de Stichting van Mens tot Mens als volgt samengesteld: mevrouw Trix Coerts, bestuurder, oud-intensive care verpleegkundige van het JBZ te 's-hertogenbosch, en religieuze, lid van de orde van de Camillianen; de heer Jos Hendrikx, bestuurder tevens penningmeester, chemicus; mevrouw Gertrud van der Plas, bestuurder, intensive care verpleegkundige van het JBZ te s-hertogenbosch; de heer Hans Rinkel, bestuurder, op voordracht van het Beraad van Kerken s- Hertogenbosch; de heer Piet Ronnes, bestuurder tevens voorzitter, en coördinator van de Stichting, theoloog/ethicus; de heer Raymond van de Walle, bestuurder, specialist ouderengeneeskunde bij Van Neynsel; de heer Ad van Wezel, bestuurder, r.-k. pastor in de Maaspoort s-hertogenbosch. Het bestuur kwam in 2013 viermaal in vergadering bijeen. Op de agenda stonden: a. de voortgang van de organisatie en uitvoering van de spirituele zorg; b. de herbenoeming van bestuursleden en de vaststelling van het rooster van aftreden; c. de continuïteit op langere termijn van de functie van coördinator van de Stichting; d. de vaststelling van het profiel van de functie van voorzitter en de taken binnen de stichting; e. de subsidietoekenning door de gemeente s-hertogenbosch voor het jaar 2013 en de subsidieaanvrage aan haar voor het jaar 2014; vmtm jaarverslag

7 f. de externe contacten en de publiciteit; de flyer, de affiche en de poster zijn vernieuwd en meer uitnodigend gemaakt met gebruikmaking van veel toegepaste uitdrukkingen met betrekking tot het naderende levenseinde bijvoorbeeld; g. het onderzoek naar mogelijkheden om meer in de aandacht te komen door bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten te beleggen. b. Ondersteuners De ondersteuners, in vele organisaties vrijwilligers genoemd, zijn degenen die binnen de stichting de zorggesprekken voeren. Wegens vertrek van enkelen zijn er na een training van vijf sessies drie nieuwe ondersteuners aangewezen. In 2013 zijn negen ondersteuners beschikbaar. Zij zijn in 2013 viermaal als zodanig bijeen geweest voor vergadering/training. De bijeenkomsten vonden steeds plaats in een vergaderruimte van Park Eemwijk en hadden als nagenoeg vaste agenda: 1) het versterken van de onderlinge contacten, het uitwisselen van ervaring; reflectie op het zorgwerk door de ervaringen met elkaar te bespreken geeft meer diepte in het werk van ieder persoonlijk; 2) het trainen in deskundigheid door de bespreking van een of meer casussen, en de richtlijn Spirituele zorg; 3) subsidie van de gemeente, opbouw van een netwerk met zorg- en verpleeginstellingen; 4) voortgang van het werk van de Stichting en nieuws uit de palliatieve zorg-wereld, in het bijzonder van de kant van Netwerk Palliatieve Zorg regio s-hertogenbosch- Bommelerwaard. De ondersteuners hebben deelgenomen aan regionaal of elders door zorginstellingen georganiseerde scholings- of themamiddagen of aan een symposium/congres. Vermeldenswaard zijn: 4 april: bijeenkomst Familiezorg, organisatie Vrijwilligers Terminale Zorg, in JBZ s-hertogenbosch. Deelname van 1 ondersteuner. 5 april: Lustrum Symposium Palliatieve Zorg, thema: Toen-Nu-waarheen, Later begint vandaag, te Ede, 10 Jaar Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland [afgekort: V&VN]. Deelname van 1 ondersteuner. 5 mei: Ricoh nodigt uit! Annie de Musical in Theater aan de Parade. Deelname van 2 ondersteuners. 21 mei: Casuïstiekbespreking: Beslissingen rondom levenseinde. Organisator: Netwerk Palliatieve Zorg, te s-hertogenbosch. Deelname van 6 ondersteuners. 27 juni: de Vonk organiseert Rouwen in de tijd, studiedag over rouw- en verliesbegeleiding, te s-hertogenbosch. Deelname van 1 ondersteuner. vmtm jaarverslag

8 Ten slotte Het bestuur van de Stichting van Mens tot Mens spreekt zijn waardering en dank uit aan hen die door hun positieve houding, hun volhouden en hun creativiteit bijdragen aan het werk van de Stichting. s-hertogenbosch, 18 januari 2014 Het Bestuur van de Stichting van Mens tot Mens w.g. Piet Ronnes, voorzitter Jos Hendrikx, penningmeester Zwartbroekweg KX s-hertogenbosch (06) bankrekeningnummer vmtm jaarverslag

van Mens tot Mens Stichting voor Palliatief-spirituele zorg te s-hertogenbosch

van Mens tot Mens Stichting voor Palliatief-spirituele zorg te s-hertogenbosch van Mens tot Mens Stichting voor Palliatief-spirituele zorg te s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 Zwartbroekweg 30 5237 KX s-hertogenbosch (06) 46 43 13 45 info@vanmenstotmens.eu www.vanmenstotmens.eu bankrekeningnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Aandacht en steun vragen in een moeilijk te begrijpen levensfase

Jaarverslag 2014. Aandacht en steun vragen in een moeilijk te begrijpen levensfase Jaarverslag 2014 Aandacht en steun vragen in een moeilijk te begrijpen levensfase Inleiding Het bestuur van de Stichting van Mens tot Mens biedt met veel genoegen hierbij het jaarverslag 2014 aan. In het

Nadere informatie

van Mens tot Mens Jaarverslag 2015 Stichting voor palliatief-spirituele zorg s-hertogenbosch dat ik niet mijn gedachten ben maar ze heb.

van Mens tot Mens Jaarverslag 2015 Stichting voor palliatief-spirituele zorg s-hertogenbosch dat ik niet mijn gedachten ben maar ze heb. van Mens tot Mens Stichting voor palliatief-spirituele zorg s-hertogenbosch Jaarverslag 2015 dat ik niet mijn gedachten ben maar ze heb. Janny Leggedoor Inleiding door Thijs Meulemans, voorzitter Stichting

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie Wanneer genezing niet meer mogelijk is Palliatieve zorg en consultatie Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod

Nadere informatie

rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014

rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014 rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014 Jacqueline van Meurs: geestelijk verzorger/consulent spirituele zorg Gerda Bronkhorst: oncologieverpleegkundige/verpleegkundig consulent palliatieve

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg 00 Als je weet dat je niet meer beter wordt Palliatieve zorg Het is moeilijk voor u en uw naasten om te horen dat u niet meer beter wordt. Er is geen genezing meer mogelijk voor uw ziekte. Maar er is nog

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? 2 Definitie Palliatieve zorg (WHO 2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten,

Nadere informatie

HET PALLIATIEF ZORGBELEID. Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden

HET PALLIATIEF ZORGBELEID. Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden HET PALLIATIEF ZORGBELEID Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden Palliatieve zorg is totaalzorg De term palliatie is afgeleid van het latijnse woord: pallium

Nadere informatie

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen. De Hazelaar Hospice De Hazelaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen. In een huiselijke sfeer wordt de cliënt ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te brengen. Hospice De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Uw specialist heeft u verteld dat u ongeneeslijk ziek bent. Niet meer kunnen genezen is een bericht met ingrijpende gevolgen en het valt niet mee om hier

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

De palliatieve benadering als alternatief voor therapeutische verbetenheid? Dr. An Haekens P.K. Broeders Alexianen Tienen

De palliatieve benadering als alternatief voor therapeutische verbetenheid? Dr. An Haekens P.K. Broeders Alexianen Tienen De palliatieve benadering als alternatief voor therapeutische verbetenheid? Dr. An Haekens P.K. Broeders Alexianen Tienen Casus : terechte vragen!! Psychiatrie vandaag Vooruitgangsdenken Toename van diagnostische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Beleid rondom het levenseinde

Beleid rondom het levenseinde Beleid rondom het levenseinde V1_2012 Inleiding Veel van onze cliënten zijn op vergevorderde leeftijd en dan komt het levenseinde dichterbij. Omdat veel cliënten binnen de muren van onze organisatie overlijden

Nadere informatie

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Zorg in de laatste levensfase Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Verschillen Nederland buitenland Palliatieve zorg is geen specialisme Palliatieve zorg is in principe

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen (NPZA) is een grootstedelijk netwerk. Er zijn naast de huidige 14 partners, een groot aantal andere zorgorganisaties en individuele

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE WAARD ZUID - BEIJERLAND 1 Inleiding De verpleegkundigen hebben een enorme inzet getoond en zijn een hecht team, waar wij trots op kunnen zijn. Er zijn geen wisselingen

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU)

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Afdeling 3.37 interne geneeskunde Locatie Veldhoven Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding U bent of wordt opgenomen op de unit voor palliatieve

Nadere informatie

Psychosociale hulp voor patiënten met kanker

Psychosociale hulp voor patiënten met kanker Psychosociale hulp voor patiënten met kanker Beter voor elkaar Psychosociale hulp voor patiënten met kanker Inhoud Inleiding 2 Oncologieverpleegkundigen 3 Stomaverpleegkundigen 4 Geestelijke verzorging

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Scholingen Najaar 2015

Scholingen Najaar 2015 Scholingen Najaar 2015 verpleegkundigen en verzorgenden Expertisecentrum Palliatieve Zorg Basiscursus Palliatieve Zorg verpleegkundigen De basistraining Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen besteedt

Nadere informatie

De Beroepsstandaard wordt aangepast op de volgende punten.

De Beroepsstandaard wordt aangepast op de volgende punten. BESLUIT VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VGVZ (7 JUNI 2010) inzake het advies van de Commissie Spiritualiteit en Beroepsstandaard vastgesteld te Amsterdam door de Algemene Leden Vergadering van

Nadere informatie

Goede zorg, als genezing niet meer mogelijk is

Goede zorg, als genezing niet meer mogelijk is Goede zorg, als genezing niet meer mogelijk is Stichting Senioren Belangen Geldrop-Mierlo - 2011 Ten geleide Op 20 januari 2010 organiseerde de Stichting Senioren Belangen Geldrop- Mierlo (SBG-M) een lezing

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 1: Inleiding Het beleid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ouderen en de terminale zorg in de laatste levensfase is gericht op een steeds grotere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7.

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7. Beleidsplan Hospice Nijkerk e.o. 2013 t/m 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Historie 2. Inleiding 3. Grondslag, missie en visie 4. Doelstelling 5. Uitwerking van de doelstelling 6. Doelgroep 7. Organisatie 8. Beleidsvoornemens

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde foto (c) Ben Biondina voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl Cliëntenbrochure van Goedleven foto (c) Jan Kooren voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl 1.

Nadere informatie

Sterven hoort bij het leven, maar

Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar... Ervaar je persoonlijk de ruimte om na te denken over je levenseinde en neem je die ook?... Is er ruimte voor een eigen invulling van

Nadere informatie

Hospice Jasmijn. Als thuis sterven niet meer mogelijk is

Hospice Jasmijn. Als thuis sterven niet meer mogelijk is Hospice Jasmijn Als thuis sterven niet meer mogelijk is Zorggroep Noordwest-Veluwe In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Module 3. Zorg rondom het levenseinde En dan hoor je dat je dood gaat. De glimlach in de zorgverlening. Module 3 Zorg rondom het levenseinde 2013 1

Module 3. Zorg rondom het levenseinde En dan hoor je dat je dood gaat. De glimlach in de zorgverlening. Module 3 Zorg rondom het levenseinde 2013 1 Module 3 Zorg rondom het levenseinde En dan hoor je dat je dood gaat De glimlach in de zorgverlening Module 3 Zorg rondom het levenseinde 2013 1 Dialogic-care als sleutel tot het geven van integrale zorg

Nadere informatie

Stichting Hospice Dedemsvaart. Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013

Stichting Hospice Dedemsvaart. Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013 Stichting Hospice Dedemsvaart Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Locatie Hospice 2 Indicatie 2 Eigen bijdrage 2 Aanmelding

Nadere informatie

KNMG richtlijn Tijdig praten over het overlijden

KNMG richtlijn Tijdig praten over het overlijden KNMG richtlijn Tijdig praten over het overlijden L.Paulides, huisarts S.Vollenberg, maatschappelijk werk JBZ T.Smilde, Internist oncoloog Margot Verkuylen, specialist ouderengnk voorzitter 07 November

Nadere informatie

Palliatieve zorg. 1. Wat is palliatieve zorg? 1.1 Definitie WHO 2002

Palliatieve zorg. 1. Wat is palliatieve zorg? 1.1 Definitie WHO 2002 Palliatieve zorg 1. Wat is palliatieve zorg? 1.1 Definitie WHO 2002 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld: "Palliatieve zorg bevordert

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 VERENIGING & BEWEGING STRATEGIE EN BELEID V1 Reliëf bereidt het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 voor. V2 Reliëf werkt volgens een beleids- en begrotingscyclus en een daaraan gekoppeld

Nadere informatie

Wat te doen als er niets meer aan te doen is? Over palliatieve zorg en ergotherapie

Wat te doen als er niets meer aan te doen is? Over palliatieve zorg en ergotherapie Groeien in leven en sterven Wat te doen als er niets meer aan te doen is? Over palliatieve zorg en ergotherapie Dr. Alexander Verstaen (psycholoog) Centrum PERENNIS Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK II: HET BEGRIP SPIRITUALITEIT IN DE PALLIATIEVE ZORG

HOOFDSTUK II: HET BEGRIP SPIRITUALITEIT IN DE PALLIATIEVE ZORG HOOFDSTUK II: HET BEGRIP SPIRITUALITEIT IN DE PALLIATIEVE ZORG INLEIDING In dit hoofdstuk willen we meer ingaan op de kenmerken van spiritualiteit, zodat de betekenis van deze dimensie concreter wordt

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Pallium = Latijns woord voor mantel Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming

Wat is palliatieve zorg? Pallium = Latijns woord voor mantel Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming Wat is palliatieve zorg? Pallium = Latijns woord voor mantel Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming 1 Palliatieve zorg is de totale zorg voor de zorgvrager en zijn naasten vanaf het moment

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

Robert is een man van 79 jaar, terminaal ziek (prognose max. maand). Hij is nog heel helder. Zijn echtgenote verzorgt hem De palliatief equipe is

Robert is een man van 79 jaar, terminaal ziek (prognose max. maand). Hij is nog heel helder. Zijn echtgenote verzorgt hem De palliatief equipe is Robert is een man van 79 jaar, terminaal ziek (prognose max. maand). Hij is nog heel helder. Zijn echtgenote verzorgt hem De palliatief equipe is ingeschakeld Er kan met Robert niet over het naderende

Nadere informatie

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013 Wegwijzer Hospice Sint-Annaland, oktober 2013 Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 3 Waarom een Hospice in de Schutse?... 4 Voor wie is het Hospice bestemd?... 5 Wat biedt het Hospice?... 5 Betrokkenheid

Nadere informatie

Identiteitsstatuut. Zorgcentrum Horizon

Identiteitsstatuut. Zorgcentrum Horizon Identiteitsstatuut Zorgcentrum Horizon Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 1 Identiteitsstatuut zorgcentrum Horizon Voorwoord Voor u ligt het identiteitstatuut van zorgcentrum

Nadere informatie

Hoe we met sterven omgaan. GVO groepering van voorzieningen voor ouderenzorg

Hoe we met sterven omgaan. GVO groepering van voorzieningen voor ouderenzorg Hoe we met sterven omgaan GVO groepering van voorzieningen voor ouderenzorg Hoe we met sterven omgaan Allemaal denken we wel eens aan de dood. Door media of door wat er rondom ons gebeurt, worden we wel

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o.

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. Jaarverslag 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. In de afgelopen 29 jaar heeft de Stichting haar bestaansrecht ondubbelzinnig bewezen, hetgeen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsflits juni 2014

Nieuwsflits juni 2014 Nieuwsflits juni 2014 Spirituele zorg, hoe kaart je dat aan? Hoewel patiënten aangeven dat ze het erg belangrijk vinden brengen huisartsen spirituele, existentiële, issues weinig in discussie. Dat blijkt

Nadere informatie

Evaluatie thema avond Help! Ik wil een spuitje! d.d. 11 maart 2014, Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht Breda

Evaluatie thema avond Help! Ik wil een spuitje! d.d. 11 maart 2014, Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht Breda Evaluatie thema avond Help! Ik wil een spuitje! d.d. 11 maart 2014, Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht Breda Aantal aanwezige personen 190 Aantal ingevulde formulieren 170 (wijk)verpleegkundige

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. 1. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. 1. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 1. Inleiding Het jaar 2014 verliep voor ons werk goed. In punt 2 van dit,

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning Vroegtijdige zorgplanning Een planning die zorg vraagt WZC Onze Lieve Vrouw WAT IS VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING? Welke zorg zou u wensen indien u ernstig ziek zou worden? Wilt u een levensverlengende behandeling

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Nieuwsbrief Sint Annaklooster voor verwijzers en relaties IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid Ketenpartnertevredenheid Cliëntenraad

Nadere informatie

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRODUCTBESCHRIJVING: GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING SPITITUAL CARE Januari 2009 1 Dit is de

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Leven tot het einde PALLIATIEVE ZORG. Vzw CASSIERS Woon- en zorgcentrum. 7 e Geniestraat Houthulst

Leven tot het einde PALLIATIEVE ZORG. Vzw CASSIERS Woon- en zorgcentrum. 7 e Geniestraat Houthulst Leven tot het einde PALLIATIEVE ZORG Vzw CASSIERS Woon- en zorgcentrum 7 e Geniestraat 3 8650 Houthulst Laat dankbare herinneringen verder leven in momenten van verdriet zoals vogels zingen in de regen.

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

aandacht en zorg in laatste levensfase

aandacht en zorg in laatste levensfase aandacht en zorg in laatste levensfase *Palliatieve zorg komt van palliare, wat verzachten betekent. Hoe gaat u verder met uw leven als u niet meer beter wordt? Deze informatie is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Complexiteit dus samen werken!!!

Complexiteit dus samen werken!!! Complexiteit dus samen werken!!! Florien van Heest, Huisarts consulent Palliatieve Zorg IKNL PalHAG- huisarts Schoonoord Clary Wijenberg, verpleegkundig specialist Thuiszorg Icare Palliatieve zorg - IKNL

Nadere informatie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Workshop Paul Vogelaar, verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn Lux Nova, palliatieve zorg & training 2 Work-shoppen 3 Dementie Combinatie

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

Medische ethiek. Euthanasie

Medische ethiek. Euthanasie Medische ethiek Euthanasie Medische ethiek in het St. Anna Ziekenhuis Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin een ingrijpende beslissing genomen moet worden. Om hierover goed met elkaar te kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Informatie voor verwijzers F0483-0899 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Palliatieve sedatie 14 oktober 2015. Margot Verkuylen Specialist ouderengeneeskunde www.margotverkuylen.nl

Palliatieve sedatie 14 oktober 2015. Margot Verkuylen Specialist ouderengeneeskunde www.margotverkuylen.nl Palliatieve sedatie 14 oktober 2015 Margot Verkuylen Specialist ouderengeneeskunde www.margotverkuylen.nl Palliatieve sedatie in het hospice Veel kennis en ervaring Wat weten we over de praktijk? Dilemma

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis. Inleiding. Inleiding 21/11/2014. De grote impact van het kleine gebaar

Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis. Inleiding. Inleiding 21/11/2014. De grote impact van het kleine gebaar Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis De grote impact van het kleine gebaar Liselotte Van Ooteghem Mia Vervaeck Studiedag Kronkels - 27 november 2014 Wie we zijn en waarom we hier staan Inleiding

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Psychosociale begeleiding in het Centrum Inleiding Als u te horen krijgt dat u kanker heeft of een hematologische ziekte, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie