QuickScan Profieldeel 2 Mens en omgeving Onderwijsmateriaal nieuw beroepsgericht examenprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QuickScan Profieldeel 2 Mens en omgeving Onderwijsmateriaal nieuw beroepsgericht examenprogramma"

Transcriptie

1 QuickScanProfieldeel2Mensenomgeving Onderwijsmateriaalnieuwberoepsgerichtexamenprogramma Kwartiermaker: AnnetteHeesakkers Uitgiftedatum: 2002 Sector: Zorg&Welzijn Profiel: Zorg&Welzijn Naamaanbieder: TrajectNijghVersluysviauitgeverijThieme Profieldeel2: Mensenomgeving Aanbodpaperbased: Katernenenwerkboeken Aanboddigitaal: Praktijkopdrachten examenprogramma Onderwijsprogramma/leermiddelen Profieldeel2 Taak/deeltaak Bronmateriaal:kennis,vaardigheden LOB Integralepraktijkopdracht Enkelvoudigepraktijkopdracht 1.2Mensen omgeving Taak:representatiefoptredenenhelpeneenverzorgde,schoneenveiligeleef enwerkomgevingcreëren. P/ZW/1.2.1Deeltaak:kanschoonmakenenonderhoudswerkzaamhedenuitvoeren. BBL LOBalgemeen 1.10eenorganisatie 1.11samenwerken 3.1professioneelwerken 4.9hoekomikover 4.10vooroordelen 4.11omgaanmetkritiek 4.12opdewerkplek 11.1werkenaanjeeigentoekomst 11.2lerenopjeeigenniveau 11.3lerenopjeeigenmanier 11.4beroepsmogelijkhedeninZorg enwelzijn KBL LOBalgemeen 1.4waaromkiesjevoorzorgen welzijn? 1.7werkenineenorganisatie 1.8samenwerken 1.12jetoekomstigeberoepsopleiding 3.1professioneelwerken 11.1richtinggevenaanjeloopbaan 11.2kwalificatieniveaus,takenen verantwoordelijkheden 11.7aanhetwerkvoorjetoekomst Dekandidaatkan: 1.werkvolgordeenplanning makenvoordeuittevoeren werkzaamheden BBL 8.7schoonmakeneenvak 8.8organisatie KBL 8.6schoonmaken,waarom? 8.7organisatievanhetschoonmaken BBL PO8.7dedagelijksebeurtvaneenbewonerskamer KBL PO8.6dedagelijksebeurtvaneenbewonerskamer

2 2.onderhoudsvoorschriftenlezen eninterpreteren BBL 8.9reinigingsmiddelen 3.9werkenmetmaterialen KBL 3.9werkenmetmaterialen QuickScanProfieldeel2Mensenomgeving Onderwijsmateriaalnieuwberoepsgerichtexamenprogramma BBL PO3.9werkenmetmaterialen KBL PO3.9werkenmetmaterialen 3.schoonmaakmiddelenenapparatuurkiezenengebruiken 4.werkzaamhedenuitvoeren volgensplan 5.schoonmakenenopruimenvan degebruiktematerialen 1.2Mensen omgeving BBL 3.12milieubewustwerken 8.9reinigingsmiddelen 8.10werkmateriaal 8.11apparatuurwerkmateriaal KBL 8.8schoonmaakmiddelen 8.9schoonmaken,waarmee? 8.10apparatuurvoorschoonmaken 8.11consumentzijn(milieubewustzijn) BBL 8.8organisatie KBL 8.7organisatievanhetschoonmaken 8.12rondomschoonmaken BBL 8.12omgaanmetschoonmaakmateriaal Taak:representatiefoptredenenhelpeneenverzorgde,schoneenveiligeleef enwerkomgevingcreëren. BBL PO8.12bdedagelijksebeurtvaneen bewonerskamerinaanwezigheidvan debewoner KBL PO8.12dedagelijksebeurtvaneen bewonerskamerinaanwezigheidvan debewoner BBL PO8.7dedagelijksebeurtvaneenbewonerskamer PO8.8hetschoonmakenvaneenkoelkastenkookbron PO8.9hetpoetsenvanmetalen PO8.10hetzemenvanramenenhetwerkenmeteen trap PO8.11detussenbeurtvaneenslaapkamer PO8.12ahetschoonmakenvaneensanitaireruimte KBL PO8.6dedagelijksebeurtvaneenbewonerskamer PO8.7hetschoonmakenvaneenkoelkastenkookbron PO8.8hetpoetsenvanmetalen PO8.9hetzemenvanramenenhetwerkenmeteentrap PO8.10detussenbeurtvaneenslaapkamer PO8.11hetschoonmakenvaneensanitaireruimte P/ZW/1.2.2Deeltaak:textielverzorgen Dekandidaatkan: 1.etikettenlezenen interpreteren BBL 8.1vanvezeltottextiel KBL 8.1vanvezeltottextiel 2.wassorteren BBL 8.2sorterenvantextiel KBL 8.2sorterenvandewas BBL PO8.3hetsorterenvanwasgoed KBL PO8.2hetsorterenvanwasgoed

3 3.wasbehandelinguitvoeren BBL 8.3vuilwordtschoon 8.4wasmiddelen 8.5was enstrijkapparaten 8.6consumentzijnintextiel(milieubewust handelen) KBL 8.3vuilwordtschoon 8.4wasmiddelen 8.5apparatuur 4.strijken,vouwenenopbergen vandewas 1.2Mensen omgeving BBL 8.3vuilwordtschoonblz.10 Taak:representatiefoptredenenhelpeneenverzorgde,schoneenveiligeleef enwerkomgevingcreëren. QuickScanProfieldeel2Mensenomgeving Onderwijsmateriaalnieuwberoepsgerichtexamenprogramma BBL PO8.4hetdoenvaneenhandwas PO8.5hetdoenvaneenmachinewasenhetstrijkenvan blouses,overhemdenenjurken PO8.6hetverzorgenvandewasvooreencliënt KBL PO8.3hetdoenvaneenhandwas PO8.4hetdoenvaneenmachinewasenhetstrijkenvan blouses,overhemdenenjurken PO8.6hetverzorgenvandewasvooreencliënt BBL PO8.1hetstrijkenenvouwenvanplatgoed PO8.2hetstrijkenenvouwenvanplatgoed(2) PO8.5hetdoenvaneenmachinewasenhetstrijkenvan blouses,overhemdenenjurken KBL PO8.1hetstrijkenenvouwenvnplatgoed PO8.4hetdoenvaneenmachinewasenhetstrijkenvan blouses,overhemdenenjurken P/ZW/1.2.3Deeltaak:baliewerkzaamhedenverrichten Dekandidaatkan: 1.zichrepresentatiefopstellen BBL 4.1omgaanmetmensen 4.6socialevaardigheden 4.9hoekomikover? KBL 4.1levenenwerkenmetmensen 4.6socialevaardigheden 4.9presenteren(jezelf) BBL 14.1Watisfacilitaire dienstverlening 14.2zorgenvoorjegastenblz.6en 7 KBL 11.6beroepenindefacilitaire dienstverlening 14.2gastvrijheidalsberoepblz.5en 6t/mwerkenbijdereceptie BBL PO4.1omgaanmetmensen PO4.9eengoedeindrukmaken 2.deanderontvangenen begroeten 3.eeninformatiefenzakelijk gesprekvoeren 4.taalgebruikafstemmenopde andermetnamewoordkeuze, wijzevansprekenen BBL 4.8mensenontvangen KBL 4.8begroetenenafscheidnemen BBL 4.5eengesprekvoeren KBL 4.5contactmetmensen BBL 4.2communicatie KBL 4.2verbaleennon verbalecommunicatie BBL PO4.8mensengastvrijontvangen KBL PO4.8aeengastvrijwelkom PO4.8beengastvrijontvangst PO4.9eenverzorgdepresentatie BBL PO4.2vertellenenluisteren PO4.5akennismakeneneen gesprekvoeren KBL PO4.5gesprekjevoeren

4 stemgebruik. QuickScanProfieldeel2Mensenomgeving Onderwijsmateriaalnieuwberoepsgerichtexamenprogramma 5.eentelefoonnotitieboodschap aannemenendoorgeven 6.eentelefonischeafspraak maken BBL 4.5eengesprekvoeren KBL 4.6socialevaardigheden BBL 4.5eengesprekvoeren KBL 4.6socialevaardigheden 7.schriftelijkrapporteren BBL 1.12 Praten,luisterenenschrijven KBL 1.9taalvaardigheden 1.10computervaardigheden 8.afscheidnemen KBL 4.8begroetenenafscheidnemen 1.2Mensen omgeving KBL PO4.6btelefoonennotities BBL PO4.5btelefoneren KBL PO1.9taalvaardigheden PO1.10zakelijkebriefopdecomputer Taak:representatiefoptredenenhelpeneenverzorgde,schoneenveiligeleef enwerkomgevingcreëren. P/ZW/1.2.4Deeltaak:informatiegevenoveraanpassingenenhulpmiddeleninenrondomhetgebouwdietoegankelijkheidenveiligheidbevorderen Dekandidaatkan: 1.informatiegevenover veelvoorkomendeaanpassingen enhulpmiddeleninenrondom gebouw zoalskinderhekjes,rubberen tegels,handgrepen,verhoogd BBL 3.7wettelijkeregelsenafspraken(o.a. ARBOwet 3.8veiligwerken 3.10gezondzijnengezondblijven (ergonomie) KBL 3.7wettelijkeregelsenafspraken(o.a. ARBOwet) 3.8eenveiligewerkomgeving BBL PO3.7(wettelijke)regelsenafspraken PO3.8Veiligwerken PO3.10gezondzijnengezondblijven KBL PO3.7(wettelijke)regelsenafspraken PO3.8veiligwerken PO3.10gezondzijnengezondblijven toilet 3.10gezondheidsklachtenvoorkomen (ergonomie) 2.devoor ennadelenbenoemen vandomotica 1.2Mensen omgeving Taak:representatiefoptredenenhelpeneenverzorgde,schoneenveiligeleef enwerkomgevingcreëren. P/ZW/1.2.5Deeltaak:voorstellendoenvoorhetaankledeneninrichtenvaneenfysiekeruimtewaarbijhetwelbevindenvandeandervooropstaat Dekandidaatkan: BBL 3.12milieubewustwerken KBL 3.12milieubewustwerken BBL PO3.12milieubewustwerken KBL PO3.12milieubewustwerken

5 1.wensenvandeander(en) inventariseren 2.eenschetsmakenvoorde aankledingendeinrichtingvan eenruimte QuickScanProfieldeel2Mensenomgeving Onderwijsmateriaalnieuwberoepsgerichtexamenprogramma Voorhetuitvoerenvandetaakbeheerstdekandidaatdevoorwaardelijkekennis, vaardighedenenhouding. endoorgebruiktemakenvandevolgendekennisenvaardigheden: noodzaakvanschoonmaakenonderhoud onderhoudsvoorschriftenenetiketten routing was enreinigingsmiddelkiezen,gebruikenendoseren apparatuurvoorwasbehandelingbedienen strijk enopmaakmethodentoepassen veilig,hygiënisch,duurzaamenmilieubewusthandelen ergonomie(technologischeontwikkelingen) Arbo,AWBZ WMO factorendieeengunstigeinvloedhebbenophetpsychosociaalwelbevindenvanmensenbijdeinrichtingvandefysiekeomgeving inrichtingenaankleding:deinvloedvankleur,planten,decoratie,materialengebruikmetnamehout,leer,stof,metaal,vormgevingmetnamepraktischofonhandig. representatie:deinvloedvanlichaamsgeur,kleding,schoenen,sierraden(piercing)entatoeages,nonverbaalgedrag,taalgebruik basisvaardighedencommuniceren initiatiefenverantwoordelijkheidnemen Legenda: waarstaat1.1wordtbedoeldkatern1leereenheid1;hierbijhoortookeenwerkboekmetdezelfdenummering PO=Praktijkopdrachtuitpraktijkopdrachtenbehorendebijdemethodeendehierbijbehorendewerkkaartenvande methode Roodgemarkeerd=Nietofonvoldoendediepgang N.B.Deonderwerpenbijdelaatstealinea: Voorhetuitvoerenvandetaakbeheerstdekandidaatdevoorwaardelijke kennis,vaardighedenenhouding.zijnnietverderuitgewerkt,deonderwerpenkomenmeestalaanbodindedaar bovenstaandeomschrijvingen. Letop:zoweldekaternenvanhetafdelingsprogrammaalsvanhetintrasectoraleprogrammazijnhierinverwerkt.Erzijn intotaal19katernen. Hetafdelingsprogrammaheeftdekaternen2/12/15/en18niet Hetintrasectoraleprogrammaheeftdekaternen3/13/16/en19niet

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Risico s inventariseren: hoe werkt het?

Risico s inventariseren: hoe werkt het? Risico s inventariseren: hoe werkt het? In de kinderopvang hebben mensen, groot en klein, te maken met zichtbare én onzichtbare risico s. Om deze risico s in kaart te brengen is het noodzakelijk én verplicht

Nadere informatie

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014 Association La Mer Samen op reis: de brug van angst naar liefde. Welzijn en zingeving voor kind en volwassenen. Inleiding Dit document omschrijft de aanleiding tot het oprichten van de association, haar

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

1nergiek. Succes begint bij aandacht voor mens en welzijn.

1nergiek. Succes begint bij aandacht voor mens en welzijn. 1nergiek. Succes begint bij aandacht voor mens en welzijn. Wij zijn 1nergiek. Wij geloven dat een bewuste en betere werk- en leefwereld begint bij energieke, gezonde en opgewekte mensen. Daarom leveren

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Jaap de Koning Arie Gelderblom José Gravesteijn TECHNIEK: EXACT GOED? HET KEUZEPROCES VAN ALLOCHTONE

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Infectieziekten onder controle

Infectieziekten onder controle Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een

Nadere informatie

Informatiebundel selectie Directeur Mens 1

Informatiebundel selectie Directeur Mens 1 Informatiebundel selectie Directeur Mens 1 Stad Roeselare op weg naar een smart city 3.0 Heb jij de bruisende ambitie voor een stad met visie? Word jij de architect van de cluster Mens binnen de nieuwe

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Design for All in werksituaties

Design for All in werksituaties Design for All in werksituaties inventarisatie van werkaanpassingen In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbo en Directie A&O Uitvoering: Dr. ir. Johan F.M. Molenbroek

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak? Deze Informatiekaart biedt een overzicht van wat artsen nodig hebben voor de toekomstige van hun vak. Waar op deze kaart gesproken wordt over artsen, gaat het in eerste instantie over artsen in dienstverband.

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie