Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 1 september 2014 nr. 33 redactie: Christa Haelvoet T F Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen A.1. Het Sociaal Fonds Leon Bekaert Zwevegem heeft tot doel tegemoetkomingen te verlenen ten bate van : - de personeelsleden met een contract van onbepaalde* duur of met een contract van bepaalde duur van minstens 1 jaar ** ; * Medewerkers waarvan het contract van onbepaalde duur tijdelijk (volledig) geschorst is (omwille van (volledig) tijdskrediet, ouderschapsverlof,...) komen verder in aanmerking. ** Verduidelijking : de som van de tijdelijke contracten moet minstens 1 jaar zijn ; het is pas daarna dat men in aanmerking komt. De contracten van bepaalde duur moeten niet aaneensluitend zijn, maar wel binnen de 3 jaar na de ingangsdatum van het eerste contract van bepaalde duur. - de personeelsleden met (brug)pensioen ; medewerk(st)ers in einde loopbaan ; - de personen die onder het statuut van aanvullende invaliditeitsrente (A.I.R) vallen ; - de weduwen en weduwnaars van hogervermelde rechthebbenden ; die op vandaag behoren tot de Technische Bedrijfseenheid Zwevegem (Zwevegem, Kortrijk, Deerlijk, Groepskantoren, BCC, Brussel, Dramix -Moen en SC Waregem) of tot de vroegere vestigingen SC Moen, SC Kuurne en Oudenaarde. De personeelsleden met stagecontract en personeelsleden met een contract van bepaalde duur korter dan 1 jaar komen niet in aanmerking. Bepaalde tegemoetkomingen zijn uitgebreid tot de leden van het gezin. Het recht op een tegemoetkoming gaat in op datum van indiensttreding, behoudens anders vermeld. Personeelsleden die parttime werken, genieten van bepaalde tegemoetkomingen slechts in verhouding tot het aantal gepresteerde uren, wanneer het uitdrukkelijk vermeld is. De definitie rechthebbenden is voor alle tegemoetkomingen van toepassing, uitgezonderd voor deze waar het uitdrukkelijk anders vermeld is. A.2. Vergoedbaarheidsdrempel De personeelsleden, wiens brutobasismaandloon per hoger is dan 5165,56 euro, zijn voor dat jaar uitgesloten van alle tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds, uitgezonderd voor deze waar het uitdrukkelijk anders vermeld is. Deze grens wordt op 1 juli van elk jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer en geldt dan voor het hele jaar. Het brutobasismaandloon is het loon dat iemand ontvangt, wanneer hij/zij gedurende een maand normaal heeft gewerkt. Personeelsleden, die uitgesloten zijn van het Sociaal Fonds, op grond van deze jaarlijkse vastgelegde vergoedbaarheidsdrempel, blijven ook na hun (brug)pensionering en gedurende de eventuele periode(s) AIR of in einde loopbaan verder van het Sociaal Fonds uitgesloten. Datzelfde geldt ook voor weduwen en weduwnaars, wiens overleden echtgenoot of echtgenote van het Sociaal Fonds was uitgesloten, op grond van de vergoedbaarheidsdrempel. A.3. Begripsomschrijving Kinderen Dit zijn de inwonende, ongehuwde kinderen van de rechthebbende of diens wettige echtgenote of echtgenoot, die gerechtigd zijn op kinderbijslag en de mindervalide kinderen zonder beroepsinkomen. De door de rechthebbende wettelijk geadopteerde kinderen worden als eigen kinderen beschouwd. Weduwen en weduwnaars van personeelsleden De niet hertrouwde echtgenoot of echtgenote van 1 1 september 2014 nr. 33

2 overleden personeelsleden, van overleden (brug)gepensioneerden of van overleden personen die onder het AIR-statuut of in einde loopbaan vallen. Het statuut van rechthebbende vervalt vanaf het ogenblik dat de weduwe of weduwnaar een nieuw wettelijk of feitelijk gezin vormt. Inwonend bij kinderen of omgekeerd wordt niet beschouwd als nieuwe gezinsvorm. A.4. Formaliteiten Voor alle tegemoetkomingen kunt u terecht bij : Silvie SOENEN, Personeelsadministratie, Blokkestraat, Zwevegem. Tel of intern : Postcode : BELANGRIJK. Verstuur zoveel mogelijk uw attesten en documenten in verband met het Sociaal Fonds per post of per interne post aan Silvie SOENEN met vermelding van uw bedrijfsnummer. Wenst u haar persoonlijk te spreken? Maak dan zoveel mogelijk vooraf een afspraak. Zo vermijdt u nutteloze verplaatsingen. Normale openingsuren PZ: > 12 uur > uur Het hierna volgend overzicht van tegemoetkomingen is van toepassing sedert 1 juli Dit reglement kan ten allen tijd door de Raad van Beheer gewijzigd worden. Tussentijdse wijzigingen worden in INFO gepubliceerd. B. Tegemoetkomingen B.1. Tegemoetkomingen voor mindervalide kinderen (code 3191) Zie A. Algemene Bepalingen. Deze tegemoetkoming wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, toegekend voor het mindervalide kind dat beantwoordt aan de verhoogde kinderbijslag of FOD Sociale Zekerheid (6 punten gekregen hebben op de drie pijlers samen of minstens 4 punten hebben voor de eerste pijler). De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald voor kinderen, die in een instelling geplaatst zijn en waarvoor de rechthebbende ouders geen financiële bijdrage moeten leveren. Voor kinderen vanaf 21 jaar zal, op vraag van het Sociaal Fonds, het volgende moeten voorgelegd worden : 1. een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid; 2. een verklaring op erewoord betreffende de niettewerkstelling van het kind of niet-gratis verblijf in een instelling. De tegemoetkoming wordt uitbetaald zolang één van de ouders van het kind rechthebbend is van het Sociaal Fonds. Wanneer beide echtgenoten rechthebbend zijn van het Sociaal Fonds, wordt de tegemoetkoming enkel aan één van beiden uitbetaald. De tegemoetkoming voor mindervalide kinderen bedraagt 25,00 euro per maand. De uitbetaling gebeurt om de maand. B.2. Loonderving wegens ziekte (Code 3522). De actieve personeelsleden, die tengevolge van ziekte een loon- of weddeverlies ondergaan en voldoen aan de voorwaarden. Personeelsleden, die deeltijds werken, zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Deze tegemoetkoming wordt verleend bij elke werkonbekwaamheid die door de mutualiteit wordt vergoed. Dit houdt o.a. in dat voor de ziektedagen, waarvoor de mutualiteit geen vergoeding uitbetaalt, wegens het cumulatieverbod ziektevergoeding - jaarlijkse vakantie, ook het Sociaal Fonds geen dagvergoeding uitbetaalt. Vanaf de 7de t/m de 12de maand van de ziekte : 2,50 euro per werkdag. Hier geldt de vijfdagen week voor alle werkstelsels. De uitbetaling gebeurt om de maand. Eén jaar ziekte is een ononderbroken ziekteperiode van één jaar ; bij hervalling worden de gewerkte dagen (voor zover zij een periode van 14 kalenderdagen niet overschrijden) niet als onderbreking beschouwd. BIJ ONGEVAL : BETALING ONDER VOORBEHOUD. Bij een ongeval, dat geen arbeidsongeval is en veroorzaakt door een derde, betaalt het Sociaal Fonds de voorziene dagvergoeding TEN VERLOPIGE TITEL uit. Bij schadeloosstelling van het personeelslid door de verantwoordelijke derde, vordert het Sociaal Fonds de als voorschot door haar uitgekeerde vergoedingen van het personeelslid terug. Wanneer het personeelslid dit ongeval bij de Personeelsadministratie aangeeft, wordt hij of zij van deze regeling op de hoogte gebracht. B.3. Gezins- en bejaardenhulp (Code 498). Zie A. Algemene bepalingen, uitgebreid tot alle personen gedomiciliëerd op hetzelfde adres (voorlegging domicilie noodzakelijk voor niet-bekaert medewerkers). Het Sociaal Fonds komt tegemoet in de kosten voor gezins- en bejaardenhulp, verleend door instanties, die door het Sociaal Fonds erkend zijn. Poetsdiensten zijn hier niet inbegrepen. Er wordt, volgens het aantal kinderen dat gerechtigd is op kinderbijslag, een bepaald procent van de kosten voor gezins- en bejaardenhulp terugbetaald en dit met een maximum van 1,61 euro per uur. Aantal kinderen gerechtigd op kinderbijslag Procent teruggave geen of 1 kind 70% 2 kinderen 80% 3 kinderen 90% 4 of meer kinderen 100% De uitbetaling gebeurt om de maand. De gerechtigden op de tegemoetkoming Gezins- en Bejaardenhulp dienen na betaling zo snel als mogelijk hun betaalde rekening over te maken aan de 2 1 september 2014 nr. 33

3 Personeelsadministratie. B.4. Verblijf in een herstellingsoord (Code 4166) Bij verblijf van een actief personeelslid of een persoon gedomiciliëerd op hetzelfde adres (voorlegging domicilie noodzakelijk voor niet-bekaert medewerkers). Maximaal 1 aanvraag per adres. - Het Sociaal Fonds komt slechts tussen, wanneer het gaat over een verblijf in een instelling, die door de Koepel van Mutualiteiten erkend wordt als HERSTELLINGSOORD. - Gewone hospitalisatie, verblijf in rustoorden en gespecialiseerde verzorgingsinstellingen komen niet in aanmerking. - De opname moet gebeuren op advies van een geneesheer. De tegemoetkoming van het Sociaal Fonds bedraagt 2,50 euro per dag en per opgenomen persoon. De uitbetaling gebeurt om de maand. De betaalde rekening van het herstellingsoord, met opgave van het aantal verblijfsdagen moet, na betaling bezorgd worden aan de Personeelsadministratie. B.5. Tussenkomst voor begrafeniskosten (Code 4168) en bedragen 1. De weduwe van een rechthebbende arbeider waarvan zijn wettelijk pensioen ingegaan is voor ontvangt bij het overlijden van haar echtgenoot een vergoeding van 250 euro. 2. Alle personeelsleden, (brug)gepensioneerden en personen onder AIR-statuut of in einde loopbaan zonder beperking van anciënniteitsvoorwaarde of vergoedbaarheidsdrempel tot de leeftijd van 65 jaar voor mannen, 60 jaar voor vrouwen, ontvangen bij het overlijden van hun echtgeno(o)t(e), of partner waarmee men wettelijk samenwoont, of een kind ten laste, 500 euro. Deze gebeurt onmiddellijk op naam van de rechthebbende. De aanvraag gebeurt door middel van een overlijdensbericht. Het Sociaal Fonds kan eventueel de betalingsbewijzen van de kosten van de begrafenis opvragen. B.6. Tussenkomst in het loonverlies wegens dwingende familiale redenen (Code 3192) Actieve arbeiders en cao-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. werknemer/werkneemster die in de absolute en door medisch attest bevestigde noodzakelijkheid verkeert om zijn (haar) echtgenote (echtgenoot) of rechtstreekse bloedverwant in de eerste graad, die ernstig ziek is of slachtoffer van een ongeval, te verzorgen of bij te staan. - Personen, die bij de rechthebbende inwonen en deel uitmaken van het gezin, worden met de echtgenote (echtgenoot) gelijkgesteld. 25,00 euro per dag, doch beperkt tot de waarde, per kalenderjaar, van 10 werkdagen van 8 uren in het vijfdagenstelsel. Indien evenwel bepaalde van deze dagen vergoed worden door het bedrijf, komen zij in mindering van bovenvermelde 10 dagen. Onmiddellijk, zodra de voorwaarden vervuld zijn. B.7. Collectieve verzekering voor gezondheidszorgen / hospitalisatie (Code 4165) - Personen die onder het AIR-statuut vallen - Arbeiders en weduwen ouder dan 65 jaar - Het Sociaal Fonds komt slechts tussen, wanneer het gaat om een collectieve verzekering voor gezondheidszorgen / hospitalisatie bij: NV Bekaert SA Of (enkel geldig voor wie op brugpensioen is gegaan vanaf 1 juli 2007) onder de koepel van de - Christelijke Mutualiteiten - Landsbond der Liberale Mutualiteiten - Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten - Jaarlijks (uitgezonderd voor verzekering bij NV Bekaert SA) wordt een attest van betaling van de premies bezorgd aan de personeelsdienst. - De keuze van hospitalisatieverzekering gebeurt bij de beëindiging van de actieve loopbaan. Vergoeding Voor personen onder het AIR-statuut worden de premies voor 100% terugbetaald en dit voor het gehele gezin. Voor de +65-jarige arbeiders is er een maandelijkse tussenkomst van 6,20 euro per persoon. - Verzekering bij NV Bekaert SA: de uitbetaling gebeurt maandelijks. - Voor de andere verzekeringen (zie hierboven): de betaling gebeurt na afgifte van attest van betaling van de premies aan de personeelsdienst. B.8. Tegemoetkoming bij tijdelijke werkloosheid (Code 3660) Alle personeelsleden. Het dagbedrag is afhankelijk van ploeg, activiteitspercentage en werksysteem. - Gewettigde afwezigheid op het werk van de 3 1 september 2014 nr. 33

4 Ploegsysteem t/m 60ste dag vanaf 61ste dag Dag 0 2,63 Voor- en namiddagploeg 0 5,25 Nachtploeg 5,25 7,88 Gemiddeld ploeggeld 0 6,12 SWEO Laat 5,25 7,88 Voor speciale werkstelsels wordt rekening gehouden met de uitbetaalde uurloonwaarde. Voorbeelden. Eén weekend tijdelijke werkloosheid in het 6-ploegenstelsel geeft 3.5 dagbedragen (zaterdag = 1.5 en de zondag = 2 dagen). Eén weekend tijdelijke werkloosheid in het SWEO-stelsel geeft 5 dagbedragen. De uitbetaling gebeurt maandelijks. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. - De bedragen worden jaarlijks, per 1 juli, aangepast rekening houdend met de index en cao-verhogingen. - De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. - Er is ook opleg door Bekaert die de basispijler op zich neemt, zie info 32, d.d. 22 augustus B.9. Tegemoetkoming bij werkloosheid ten gevolge van collectieve sluiting (Code 3668) en voorwaarden Werknemers, die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen, om de volledige periode van collectieve sluiting wegens vakantie te overbruggen. Het bedrag van 10,29 euro per dag wordt aan de rechthebbende uitbetaald. De uitbetaling gebeurt in de maand waarin zich (een) werkloosheidsdag(en) wegens collectieve sluiting voordoe(t)n. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks, per 1 juli aangepast, rekening houdend met de index en cao-verhogingen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. B.10. Tegemoetkoming bij jeugd-/seniorvakantiedagen (Code 3667) en voorwaarden Medewerkers die hun recht op jeugd-/seniorvakantiedagen benutten. Het bedrag van 10,29 euro per dag (= deel van het Sociaal Fonds) wordt aan de rechthebbende uitbetaald. De uitbetaling gebeurt met de maandafrekening. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks, per 1 juli aangepast, rekening houdend met de index en cao-verhogingen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. B.11. Tegemoetkoming bij aanschaf van brilglazen, montuur en lenzen (Code 4167) Kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. Het betreft kinderen (zie omschrijving in A. Algemene Bepaling) van rechthebbenden, wiens brutobasismaandloon lager is dan de vergoedbaarheidsdrempel. De tegemoetkoming bedraagt maximum 50,00 euro per twee jaar. Het moet gaan om correctieglazen. Volgende documenten worden aan de Personeelsadministratie bezorgd : bij de eerste aanvraag : voorschrift van de oogarts, op naam van het kind. een factuur van de opticien, met vermelding van de prijs van de brilglazen, montuur of lenzen, op naam van het kind. De uitbetaling gebeurt bij de maandafrekening. B.12. Maandelijkse aanvullende kinderbijslag (Code 3071) Zie A. Algemene Bepalingen. Voor studerende kinderen, die kinderbijslag genieten. De premie wordt toegekend vanaf het jaar waarin hij of zij 12 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij of zij 25 jaar wordt. 5,00 euro Opmerking Voor de kinderen van niet-actieve medewerkers wordt het bedrag jaarlijks in de maand september uitbetaald (60,00 euro), na de controle al of niet kinderbijslaggerechtigd. B.13. Tegemoetkoming bij zorgverlof voor palliatieve zorgen (Code 3195) Actieve arbeiders en CAO-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Gewettigde afwezigheid voor zorgverlof bij palliatieve zorg van een familielid tot in de 2e graad en alle personen gedomicilieerd onder hetzelfde dak. 25 euro per opgenomen dag palliatief verlof met een maximum van 10 dagen per maand. 4 1 september 2014 nr. 33

5 B.14. Tegemoetkoming bij loopbaanonderbreking voor zorg van een minderjarig ziek kind (Code 3196) Actieve arbeiders en CAO-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Gewettigde afwezigheid voor zorgverlof bij hospitalisatie van een zwaar ziek kind. 125 euro per week, doch beperkt tot 2 weken per maand. C. Leningen C.1. Lening voor het verwerven van een eigen enige woning (Code 5217) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Een hypothecaire lening bekomen hebben. De prijs van de aan te kopen bestaande woning zonder grond of appartement, mag niet meer bedragen dan euro, BTW inclusief. Voor een nieuwbouw of bestaande woning met grond is dit euro. en uitbetaling Maximaal euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is. Basisintrest van deze éénmalige lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 125 euro % 124 euro % 123 euro 3 en meer 2.80% 121 euro - De lening wordt aangevraagd bij de Personeelsadministratie en dit vóór het bouwen of de aankoop. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoetkoming een jaarlijks budget. - De lening wordt maximaal 1 maal toegestaan. C.2. Leningen voor verbouwingswerken of herstellingen aan eigen enige woning (Code 5218) 1) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. 2) (Brug)gepensioneerden, personen die onder het AIRstatuut of in einde loopbaan vallen, alsook weduwen en weduwnaars komen enkel in aanmerking voor punt 4 van de voorwaarden. 1. Noodzakelijke verbouwingswerken. 2. Noodzakelijke installatie, herstelling, vernieuwing in of aan de woning. 3. Energiebesparende investeringen. 4. Noodzakelijke aanpassing van de woning om gezondheidsredenen van een inwonend gezins- of familielid of ten behoeve van een mindervalid inwonend gezins- of familielid. De noodzakelijkheid dient via een doktersattest gestaafd te worden. en uitbetaling Maximum het bedrag van een gedetailleerde kostenraming begrensd tot euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is, na voorlegging factuur. (zie tweede opmerking **). Het bedrag kan worden opgevraagd en opgenomen in maximum 3 schijven (minimum 1500 euro voor de eerste 2 schijven), telkens na voorlegging van de factuur. Basisintrest van deze lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %. Dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 94 euro % 93 euro % 92 euro 3 en meer 2.80% 91 euro - De lening wordt maximaal 4 maal toegestaan. - De lening wordt aangevraagd bij de Personeels-administratie en dit voor de aanvang van de werken, met duidelijke omschrijving en voorlopige kostenraming van de werken. De lening wordt voorlopig goedgekeurd. Bij voorlegging factuur wordt de lening definitief **. De aanvrager dient vooraf kenbaar te maken of hij de lening in één of meerdere schijven wenst op te nemen. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Een persoon, die geniet van een lening voor het verwerven van een eerste woning (5217) of lening voor verbouwingswerken of herstellingen aan een eigen enige woning (5218), komt pas in aanmerking voor de volgende lening lening voor verbouwingswerken of herstellingen aan een eigen enige woning (5218), wanneer de vorige lening volledig afbetaald is. 5 1 september 2014 nr. 33

6 - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoet-koming een jaarlijks budget. C.3. Studieleningen (Code 5216) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Ten laatste voor 15 oktober wordt de aanvraag ingediend bij de Personeelsadministratie. Volgende attesten worden bij de aanvraag gevoegd : een bewijs van inschrijving in de onderwijsinstelling en voor de kotstudenten een kopie van het huurcontract van het kot. en uitbetaling - Kotstudent = euro/jaar. - Andere = euro/jaar. - Secundair onderwijs = 350 euro/jaar. De uitbetaling gebeurt onmiddellijk na afhandeling van het dossier. Basisintrest van deze lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Kinderen ten laste 1 3,60% 2 3,20% 3 en meer 2,80% - Kotstudent = 128 euro per maand gedurende 12 maanden of 86 euro per maand gedurende 18 maanden. - Andere = 86 euro per maand gedurende 12 maanden. De aflossing gebeurt voor een kotstudent of andere vanaf januari van het jaar, dat volgt op de uitbetaling van de lening, door afhouding op het loon of de vergoedingen, door de NV Bekaert SA uitbetaald, of door terugbetaling door middel van een bestendige opdracht. - Secundair onderwijs = 35 euro per maand gedurende 10 maanden. Vanaf november, volgend op de uitbetaling, gebeurt de aflossing door afhouding op het loon of de vergoedingen, door de NV Bekaert SA uitbetaald of door terugbetaling door middel van bestendige opdracht. - De lening kan JAARLIJKS worden toegestaan tot en met het schooljaar waarin de student(e) 25 jaar wordt. - Studenten die een jaar moeten overdoen kunnen ook voor dat jaar een lening bekomen. Dit wordt echter slechts éénmaal toegestaan gedurende de normale studietermijn. Voorbeeld : Voor universitaire opleidingen met normale studietermijn van 4 jaar kan maximaal 5 maal een studielening worden verleend. - Bij overlijden van de rechthebbende, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Men kan per gezin evenveel leningen bekomen, als er kinderen in aanmerking komen. C.4. Lening voor de aanschaf van een computer (Code 5210) en voorwaarden De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Aankoopfactuur van de computer voorleggen. en uitbetaling 75 % van de aankoopfactuur met een maximum van 650 euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is. Gedurende 18 maanden. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Kinderen ten laste Afbetaling 0 4,00% 38 euro/maand 1 3,60% 38 euro/maand 2 3,20% 37 euro/maand 3 en meer 2,80% 37 euro/maand - De lening kan om de 5 jaar toegestaan worden. - De lening wordt aangevraagd bij de personeelsadministratie. Bij de aanvraag moet de aankoopfactuur van de computer worden gevoegd. - De cumulatie met andere leningen is mogelijk. C.5 Lening adoptie (Code 5220) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst en een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Gewone of volle adoptie van een inlands (binnenland) / interlandelijk (buitenland) kind. Voorlegging kopie adoptieverzoekschrift bij de jeugdrechtbank (aanvraag) en bewijs van overschrijving in het register van de burgelijke stand (definitieve goedkeuring adoptie). en uitbetaling Voor werknemers alleenverdieners - tweeverdieners maximaal 8000 euro. De uitbetaling gebeurt zodra de getekende documenten goedgekeurd en administratief geregeld zijn. Basisintrest van deze lening is 4 %. Er wordt een vermindering van 0,40 % toegepast per kind (adoptiekind telt mee) ten laste, begrensd tot 2,80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1,20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 124 euro % 123 euro 3 en meer 2.80% 121 euro 6 1 september 2014 nr. 33

7 - De lening wordt aangevraagd bij de Personeelsadministratie. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoetkoming een jaarlijks budget. - De lening kan opnieuw aangevraagd worden na afbetaling vorige lening adoptie. C.6. Lening voor de aanschaf van een tandbeugel (Code 5221) Kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. Het betreft kinderen (zie omschrijving in A. Algemene Bepalingen) van rechthebbenden, wiens bruto basismaandloon lager is dan de vergoedbaarheidsdrempel. Voor betaling van de eerste schijf (bedragen zie verder) dient een attest, te bekomen in de loonadministratie, ingevuld te worden door de behandelende orthodontist of tandarts. Dit ingevuld attest dient terug ingediend te worden bij de loonadministratie, VOOR de behandeling opstart. Vooraleer de 2e schijf kan worden opgenomen, dient een attest van het ziekenfonds afgeleverd te worden dat de opstart van de behandeling bevestigt. en uitbetaling Er kan maximaal 1500 euro uitgeleend worden in 2 schijven. De eerste schijf van 1000 euro en de tweede schijf van 500 euro. Basisintrest van deze lening is 4% Er wordt een vermindering van 0.40% toegepast per kind ten laste begrensd tot 2.80%, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20% voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaande kapitaal. C.7 Algemene bemerkingen voor leningen 1. Indien meerdere leningen samenlopen, zullen meerdere afhoudingen gebeuren in dezelfde maand. 2. Wanneer meerdere personeelsleden van eenzelfde gezin een lening voor hetzelfde doel aanvragen, wordt de lening slechts aan 1 van hen toegekend. 3. Indien de werknemer uit dienst treedt van de NV Bekaert SA vooraleer deze lening volledig afbetaald is, verbindt de werknemer zich ertoe om het resterend verschuldigd bedrag ineens terug te betalen. Hij geeft hierbij, te bevestigen in een afzonderlijk document, uitdrukkelijk toelating aan de NV Bekaert SA om dit saldo in te houden van het verschuldigd nettoloon bij eindafrekening. Indien dit nettoloon ontoereikend is verbindt de werknemer zich ertoe het resterend saldo te betalen binnen de 60 dagen na uitdiensttreding via overschrijving. 4. Indien het personeelslid dat de lening aanvraagt in AIR/voltijds tijdskrediet/verlof zonder loon gaat, dan dient hij een bestendige opdracht te openen ten bedrage van de maandelijkse aflossing. 5. Bij kinderen ten laste telt een mindervalide kind voor twee. D. Samenstelling Raad van beheer van het Sociaal Fonds Leon Bekaert VOORZITTER : SECRETARIS : LEDEN : ADVISERENDE LEDEN : Kristof DEGROOTE Wim VANDEVELDE Thijs AMEELE Arnold BALCAEN Daniel DAUWE Gino DEBELS Mario PATTYN Koen VANDAMME Dieter VAN HERPE Lieve VANSEVENANT Frank VERBEKE Christophe VASSEUR Silvie SOENEN Gedurende 36 maanden Kinderen ten laste Afbetaling % 44, % 44,0 3 en meer 2.80% 43,5 - De lening wordt maximaal 1 maal per kind toegestaan. - Men kan per gezin evenveel leningen bekomen als er kinderen in aanmerking komen (die kinderbijslag gerechtigd zijn). - De cumulatie met andere leningen bij het Sociaal Fonds is mogelijk. 7 1 september 2014 nr. 33

8

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2012. A. Algemene bepalingen

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2012. A. Algemene bepalingen Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 21 september 2012 nr. 38 redactie: Christa Haelvoet christa.haelvoet@bekaert.com

Nadere informatie

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2015. A. Algemene bepalingen

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2015. A. Algemene bepalingen Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 18 september 2015 nr. 36 redactie: Christa Haelvoet christa.haelvoet@bekaert.com

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32 WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 17 Anderlecht tel. 2/513.13.32 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE 215 ARBEIDERS A. VOORWAARDEN A.1. Premie voor

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool ZEEGEWENNING VAN MARITIEME STUDENTEN AFDELING DEK EN MACHINE TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2016 (KB 19.12.12) Onder volgende modaliteiten kunnen maritieme studenten worden aangeworven aan boord van zeeschepen

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Nationale gemengde mijncommissie

Nationale gemengde mijncommissie 1010000 Nationale gemengde mijncommissie Een eindejaarsuitkering... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1977 (4.559)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1996 (42.959)... 7 Premies

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet algemene informatie pensioen ziekte kinderbijslag fiscaal

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet algemene informatie pensioen ziekte kinderbijslag fiscaal Loopbaanonderbreking / tijdskrediet algemene informatie pensioen ziekte kinderbijslag fiscaal Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie