Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 1 september 2014 nr. 33 redactie: Christa Haelvoet T F Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen A.1. Het Sociaal Fonds Leon Bekaert Zwevegem heeft tot doel tegemoetkomingen te verlenen ten bate van : - de personeelsleden met een contract van onbepaalde* duur of met een contract van bepaalde duur van minstens 1 jaar ** ; * Medewerkers waarvan het contract van onbepaalde duur tijdelijk (volledig) geschorst is (omwille van (volledig) tijdskrediet, ouderschapsverlof,...) komen verder in aanmerking. ** Verduidelijking : de som van de tijdelijke contracten moet minstens 1 jaar zijn ; het is pas daarna dat men in aanmerking komt. De contracten van bepaalde duur moeten niet aaneensluitend zijn, maar wel binnen de 3 jaar na de ingangsdatum van het eerste contract van bepaalde duur. - de personeelsleden met (brug)pensioen ; medewerk(st)ers in einde loopbaan ; - de personen die onder het statuut van aanvullende invaliditeitsrente (A.I.R) vallen ; - de weduwen en weduwnaars van hogervermelde rechthebbenden ; die op vandaag behoren tot de Technische Bedrijfseenheid Zwevegem (Zwevegem, Kortrijk, Deerlijk, Groepskantoren, BCC, Brussel, Dramix -Moen en SC Waregem) of tot de vroegere vestigingen SC Moen, SC Kuurne en Oudenaarde. De personeelsleden met stagecontract en personeelsleden met een contract van bepaalde duur korter dan 1 jaar komen niet in aanmerking. Bepaalde tegemoetkomingen zijn uitgebreid tot de leden van het gezin. Het recht op een tegemoetkoming gaat in op datum van indiensttreding, behoudens anders vermeld. Personeelsleden die parttime werken, genieten van bepaalde tegemoetkomingen slechts in verhouding tot het aantal gepresteerde uren, wanneer het uitdrukkelijk vermeld is. De definitie rechthebbenden is voor alle tegemoetkomingen van toepassing, uitgezonderd voor deze waar het uitdrukkelijk anders vermeld is. A.2. Vergoedbaarheidsdrempel De personeelsleden, wiens brutobasismaandloon per hoger is dan 5165,56 euro, zijn voor dat jaar uitgesloten van alle tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds, uitgezonderd voor deze waar het uitdrukkelijk anders vermeld is. Deze grens wordt op 1 juli van elk jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer en geldt dan voor het hele jaar. Het brutobasismaandloon is het loon dat iemand ontvangt, wanneer hij/zij gedurende een maand normaal heeft gewerkt. Personeelsleden, die uitgesloten zijn van het Sociaal Fonds, op grond van deze jaarlijkse vastgelegde vergoedbaarheidsdrempel, blijven ook na hun (brug)pensionering en gedurende de eventuele periode(s) AIR of in einde loopbaan verder van het Sociaal Fonds uitgesloten. Datzelfde geldt ook voor weduwen en weduwnaars, wiens overleden echtgenoot of echtgenote van het Sociaal Fonds was uitgesloten, op grond van de vergoedbaarheidsdrempel. A.3. Begripsomschrijving Kinderen Dit zijn de inwonende, ongehuwde kinderen van de rechthebbende of diens wettige echtgenote of echtgenoot, die gerechtigd zijn op kinderbijslag en de mindervalide kinderen zonder beroepsinkomen. De door de rechthebbende wettelijk geadopteerde kinderen worden als eigen kinderen beschouwd. Weduwen en weduwnaars van personeelsleden De niet hertrouwde echtgenoot of echtgenote van 1 1 september 2014 nr. 33

2 overleden personeelsleden, van overleden (brug)gepensioneerden of van overleden personen die onder het AIR-statuut of in einde loopbaan vallen. Het statuut van rechthebbende vervalt vanaf het ogenblik dat de weduwe of weduwnaar een nieuw wettelijk of feitelijk gezin vormt. Inwonend bij kinderen of omgekeerd wordt niet beschouwd als nieuwe gezinsvorm. A.4. Formaliteiten Voor alle tegemoetkomingen kunt u terecht bij : Silvie SOENEN, Personeelsadministratie, Blokkestraat, Zwevegem. Tel of intern : Postcode : BELANGRIJK. Verstuur zoveel mogelijk uw attesten en documenten in verband met het Sociaal Fonds per post of per interne post aan Silvie SOENEN met vermelding van uw bedrijfsnummer. Wenst u haar persoonlijk te spreken? Maak dan zoveel mogelijk vooraf een afspraak. Zo vermijdt u nutteloze verplaatsingen. Normale openingsuren PZ: > 12 uur > uur Het hierna volgend overzicht van tegemoetkomingen is van toepassing sedert 1 juli Dit reglement kan ten allen tijd door de Raad van Beheer gewijzigd worden. Tussentijdse wijzigingen worden in INFO gepubliceerd. B. Tegemoetkomingen B.1. Tegemoetkomingen voor mindervalide kinderen (code 3191) Zie A. Algemene Bepalingen. Deze tegemoetkoming wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, toegekend voor het mindervalide kind dat beantwoordt aan de verhoogde kinderbijslag of FOD Sociale Zekerheid (6 punten gekregen hebben op de drie pijlers samen of minstens 4 punten hebben voor de eerste pijler). De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald voor kinderen, die in een instelling geplaatst zijn en waarvoor de rechthebbende ouders geen financiële bijdrage moeten leveren. Voor kinderen vanaf 21 jaar zal, op vraag van het Sociaal Fonds, het volgende moeten voorgelegd worden : 1. een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid; 2. een verklaring op erewoord betreffende de niettewerkstelling van het kind of niet-gratis verblijf in een instelling. De tegemoetkoming wordt uitbetaald zolang één van de ouders van het kind rechthebbend is van het Sociaal Fonds. Wanneer beide echtgenoten rechthebbend zijn van het Sociaal Fonds, wordt de tegemoetkoming enkel aan één van beiden uitbetaald. De tegemoetkoming voor mindervalide kinderen bedraagt 25,00 euro per maand. De uitbetaling gebeurt om de maand. B.2. Loonderving wegens ziekte (Code 3522). De actieve personeelsleden, die tengevolge van ziekte een loon- of weddeverlies ondergaan en voldoen aan de voorwaarden. Personeelsleden, die deeltijds werken, zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Deze tegemoetkoming wordt verleend bij elke werkonbekwaamheid die door de mutualiteit wordt vergoed. Dit houdt o.a. in dat voor de ziektedagen, waarvoor de mutualiteit geen vergoeding uitbetaalt, wegens het cumulatieverbod ziektevergoeding - jaarlijkse vakantie, ook het Sociaal Fonds geen dagvergoeding uitbetaalt. Vanaf de 7de t/m de 12de maand van de ziekte : 2,50 euro per werkdag. Hier geldt de vijfdagen week voor alle werkstelsels. De uitbetaling gebeurt om de maand. Eén jaar ziekte is een ononderbroken ziekteperiode van één jaar ; bij hervalling worden de gewerkte dagen (voor zover zij een periode van 14 kalenderdagen niet overschrijden) niet als onderbreking beschouwd. BIJ ONGEVAL : BETALING ONDER VOORBEHOUD. Bij een ongeval, dat geen arbeidsongeval is en veroorzaakt door een derde, betaalt het Sociaal Fonds de voorziene dagvergoeding TEN VERLOPIGE TITEL uit. Bij schadeloosstelling van het personeelslid door de verantwoordelijke derde, vordert het Sociaal Fonds de als voorschot door haar uitgekeerde vergoedingen van het personeelslid terug. Wanneer het personeelslid dit ongeval bij de Personeelsadministratie aangeeft, wordt hij of zij van deze regeling op de hoogte gebracht. B.3. Gezins- en bejaardenhulp (Code 498). Zie A. Algemene bepalingen, uitgebreid tot alle personen gedomiciliëerd op hetzelfde adres (voorlegging domicilie noodzakelijk voor niet-bekaert medewerkers). Het Sociaal Fonds komt tegemoet in de kosten voor gezins- en bejaardenhulp, verleend door instanties, die door het Sociaal Fonds erkend zijn. Poetsdiensten zijn hier niet inbegrepen. Er wordt, volgens het aantal kinderen dat gerechtigd is op kinderbijslag, een bepaald procent van de kosten voor gezins- en bejaardenhulp terugbetaald en dit met een maximum van 1,61 euro per uur. Aantal kinderen gerechtigd op kinderbijslag Procent teruggave geen of 1 kind 70% 2 kinderen 80% 3 kinderen 90% 4 of meer kinderen 100% De uitbetaling gebeurt om de maand. De gerechtigden op de tegemoetkoming Gezins- en Bejaardenhulp dienen na betaling zo snel als mogelijk hun betaalde rekening over te maken aan de 2 1 september 2014 nr. 33

3 Personeelsadministratie. B.4. Verblijf in een herstellingsoord (Code 4166) Bij verblijf van een actief personeelslid of een persoon gedomiciliëerd op hetzelfde adres (voorlegging domicilie noodzakelijk voor niet-bekaert medewerkers). Maximaal 1 aanvraag per adres. - Het Sociaal Fonds komt slechts tussen, wanneer het gaat over een verblijf in een instelling, die door de Koepel van Mutualiteiten erkend wordt als HERSTELLINGSOORD. - Gewone hospitalisatie, verblijf in rustoorden en gespecialiseerde verzorgingsinstellingen komen niet in aanmerking. - De opname moet gebeuren op advies van een geneesheer. De tegemoetkoming van het Sociaal Fonds bedraagt 2,50 euro per dag en per opgenomen persoon. De uitbetaling gebeurt om de maand. De betaalde rekening van het herstellingsoord, met opgave van het aantal verblijfsdagen moet, na betaling bezorgd worden aan de Personeelsadministratie. B.5. Tussenkomst voor begrafeniskosten (Code 4168) en bedragen 1. De weduwe van een rechthebbende arbeider waarvan zijn wettelijk pensioen ingegaan is voor ontvangt bij het overlijden van haar echtgenoot een vergoeding van 250 euro. 2. Alle personeelsleden, (brug)gepensioneerden en personen onder AIR-statuut of in einde loopbaan zonder beperking van anciënniteitsvoorwaarde of vergoedbaarheidsdrempel tot de leeftijd van 65 jaar voor mannen, 60 jaar voor vrouwen, ontvangen bij het overlijden van hun echtgeno(o)t(e), of partner waarmee men wettelijk samenwoont, of een kind ten laste, 500 euro. Deze gebeurt onmiddellijk op naam van de rechthebbende. De aanvraag gebeurt door middel van een overlijdensbericht. Het Sociaal Fonds kan eventueel de betalingsbewijzen van de kosten van de begrafenis opvragen. B.6. Tussenkomst in het loonverlies wegens dwingende familiale redenen (Code 3192) Actieve arbeiders en cao-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. werknemer/werkneemster die in de absolute en door medisch attest bevestigde noodzakelijkheid verkeert om zijn (haar) echtgenote (echtgenoot) of rechtstreekse bloedverwant in de eerste graad, die ernstig ziek is of slachtoffer van een ongeval, te verzorgen of bij te staan. - Personen, die bij de rechthebbende inwonen en deel uitmaken van het gezin, worden met de echtgenote (echtgenoot) gelijkgesteld. 25,00 euro per dag, doch beperkt tot de waarde, per kalenderjaar, van 10 werkdagen van 8 uren in het vijfdagenstelsel. Indien evenwel bepaalde van deze dagen vergoed worden door het bedrijf, komen zij in mindering van bovenvermelde 10 dagen. Onmiddellijk, zodra de voorwaarden vervuld zijn. B.7. Collectieve verzekering voor gezondheidszorgen / hospitalisatie (Code 4165) - Personen die onder het AIR-statuut vallen - Arbeiders en weduwen ouder dan 65 jaar - Het Sociaal Fonds komt slechts tussen, wanneer het gaat om een collectieve verzekering voor gezondheidszorgen / hospitalisatie bij: NV Bekaert SA Of (enkel geldig voor wie op brugpensioen is gegaan vanaf 1 juli 2007) onder de koepel van de - Christelijke Mutualiteiten - Landsbond der Liberale Mutualiteiten - Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten - Jaarlijks (uitgezonderd voor verzekering bij NV Bekaert SA) wordt een attest van betaling van de premies bezorgd aan de personeelsdienst. - De keuze van hospitalisatieverzekering gebeurt bij de beëindiging van de actieve loopbaan. Vergoeding Voor personen onder het AIR-statuut worden de premies voor 100% terugbetaald en dit voor het gehele gezin. Voor de +65-jarige arbeiders is er een maandelijkse tussenkomst van 6,20 euro per persoon. - Verzekering bij NV Bekaert SA: de uitbetaling gebeurt maandelijks. - Voor de andere verzekeringen (zie hierboven): de betaling gebeurt na afgifte van attest van betaling van de premies aan de personeelsdienst. B.8. Tegemoetkoming bij tijdelijke werkloosheid (Code 3660) Alle personeelsleden. Het dagbedrag is afhankelijk van ploeg, activiteitspercentage en werksysteem. - Gewettigde afwezigheid op het werk van de 3 1 september 2014 nr. 33

4 Ploegsysteem t/m 60ste dag vanaf 61ste dag Dag 0 2,63 Voor- en namiddagploeg 0 5,25 Nachtploeg 5,25 7,88 Gemiddeld ploeggeld 0 6,12 SWEO Laat 5,25 7,88 Voor speciale werkstelsels wordt rekening gehouden met de uitbetaalde uurloonwaarde. Voorbeelden. Eén weekend tijdelijke werkloosheid in het 6-ploegenstelsel geeft 3.5 dagbedragen (zaterdag = 1.5 en de zondag = 2 dagen). Eén weekend tijdelijke werkloosheid in het SWEO-stelsel geeft 5 dagbedragen. De uitbetaling gebeurt maandelijks. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. - De bedragen worden jaarlijks, per 1 juli, aangepast rekening houdend met de index en cao-verhogingen. - De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. - Er is ook opleg door Bekaert die de basispijler op zich neemt, zie info 32, d.d. 22 augustus B.9. Tegemoetkoming bij werkloosheid ten gevolge van collectieve sluiting (Code 3668) en voorwaarden Werknemers, die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen, om de volledige periode van collectieve sluiting wegens vakantie te overbruggen. Het bedrag van 10,29 euro per dag wordt aan de rechthebbende uitbetaald. De uitbetaling gebeurt in de maand waarin zich (een) werkloosheidsdag(en) wegens collectieve sluiting voordoe(t)n. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks, per 1 juli aangepast, rekening houdend met de index en cao-verhogingen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. B.10. Tegemoetkoming bij jeugd-/seniorvakantiedagen (Code 3667) en voorwaarden Medewerkers die hun recht op jeugd-/seniorvakantiedagen benutten. Het bedrag van 10,29 euro per dag (= deel van het Sociaal Fonds) wordt aan de rechthebbende uitbetaald. De uitbetaling gebeurt met de maandafrekening. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks, per 1 juli aangepast, rekening houdend met de index en cao-verhogingen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. B.11. Tegemoetkoming bij aanschaf van brilglazen, montuur en lenzen (Code 4167) Kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. Het betreft kinderen (zie omschrijving in A. Algemene Bepaling) van rechthebbenden, wiens brutobasismaandloon lager is dan de vergoedbaarheidsdrempel. De tegemoetkoming bedraagt maximum 50,00 euro per twee jaar. Het moet gaan om correctieglazen. Volgende documenten worden aan de Personeelsadministratie bezorgd : bij de eerste aanvraag : voorschrift van de oogarts, op naam van het kind. een factuur van de opticien, met vermelding van de prijs van de brilglazen, montuur of lenzen, op naam van het kind. De uitbetaling gebeurt bij de maandafrekening. B.12. Maandelijkse aanvullende kinderbijslag (Code 3071) Zie A. Algemene Bepalingen. Voor studerende kinderen, die kinderbijslag genieten. De premie wordt toegekend vanaf het jaar waarin hij of zij 12 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij of zij 25 jaar wordt. 5,00 euro Opmerking Voor de kinderen van niet-actieve medewerkers wordt het bedrag jaarlijks in de maand september uitbetaald (60,00 euro), na de controle al of niet kinderbijslaggerechtigd. B.13. Tegemoetkoming bij zorgverlof voor palliatieve zorgen (Code 3195) Actieve arbeiders en CAO-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Gewettigde afwezigheid voor zorgverlof bij palliatieve zorg van een familielid tot in de 2e graad en alle personen gedomicilieerd onder hetzelfde dak. 25 euro per opgenomen dag palliatief verlof met een maximum van 10 dagen per maand. 4 1 september 2014 nr. 33

5 B.14. Tegemoetkoming bij loopbaanonderbreking voor zorg van een minderjarig ziek kind (Code 3196) Actieve arbeiders en CAO-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Gewettigde afwezigheid voor zorgverlof bij hospitalisatie van een zwaar ziek kind. 125 euro per week, doch beperkt tot 2 weken per maand. C. Leningen C.1. Lening voor het verwerven van een eigen enige woning (Code 5217) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Een hypothecaire lening bekomen hebben. De prijs van de aan te kopen bestaande woning zonder grond of appartement, mag niet meer bedragen dan euro, BTW inclusief. Voor een nieuwbouw of bestaande woning met grond is dit euro. en uitbetaling Maximaal euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is. Basisintrest van deze éénmalige lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 125 euro % 124 euro % 123 euro 3 en meer 2.80% 121 euro - De lening wordt aangevraagd bij de Personeelsadministratie en dit vóór het bouwen of de aankoop. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoetkoming een jaarlijks budget. - De lening wordt maximaal 1 maal toegestaan. C.2. Leningen voor verbouwingswerken of herstellingen aan eigen enige woning (Code 5218) 1) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. 2) (Brug)gepensioneerden, personen die onder het AIRstatuut of in einde loopbaan vallen, alsook weduwen en weduwnaars komen enkel in aanmerking voor punt 4 van de voorwaarden. 1. Noodzakelijke verbouwingswerken. 2. Noodzakelijke installatie, herstelling, vernieuwing in of aan de woning. 3. Energiebesparende investeringen. 4. Noodzakelijke aanpassing van de woning om gezondheidsredenen van een inwonend gezins- of familielid of ten behoeve van een mindervalid inwonend gezins- of familielid. De noodzakelijkheid dient via een doktersattest gestaafd te worden. en uitbetaling Maximum het bedrag van een gedetailleerde kostenraming begrensd tot euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is, na voorlegging factuur. (zie tweede opmerking **). Het bedrag kan worden opgevraagd en opgenomen in maximum 3 schijven (minimum 1500 euro voor de eerste 2 schijven), telkens na voorlegging van de factuur. Basisintrest van deze lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %. Dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 94 euro % 93 euro % 92 euro 3 en meer 2.80% 91 euro - De lening wordt maximaal 4 maal toegestaan. - De lening wordt aangevraagd bij de Personeels-administratie en dit voor de aanvang van de werken, met duidelijke omschrijving en voorlopige kostenraming van de werken. De lening wordt voorlopig goedgekeurd. Bij voorlegging factuur wordt de lening definitief **. De aanvrager dient vooraf kenbaar te maken of hij de lening in één of meerdere schijven wenst op te nemen. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Een persoon, die geniet van een lening voor het verwerven van een eerste woning (5217) of lening voor verbouwingswerken of herstellingen aan een eigen enige woning (5218), komt pas in aanmerking voor de volgende lening lening voor verbouwingswerken of herstellingen aan een eigen enige woning (5218), wanneer de vorige lening volledig afbetaald is. 5 1 september 2014 nr. 33

6 - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoet-koming een jaarlijks budget. C.3. Studieleningen (Code 5216) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Ten laatste voor 15 oktober wordt de aanvraag ingediend bij de Personeelsadministratie. Volgende attesten worden bij de aanvraag gevoegd : een bewijs van inschrijving in de onderwijsinstelling en voor de kotstudenten een kopie van het huurcontract van het kot. en uitbetaling - Kotstudent = euro/jaar. - Andere = euro/jaar. - Secundair onderwijs = 350 euro/jaar. De uitbetaling gebeurt onmiddellijk na afhandeling van het dossier. Basisintrest van deze lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Kinderen ten laste 1 3,60% 2 3,20% 3 en meer 2,80% - Kotstudent = 128 euro per maand gedurende 12 maanden of 86 euro per maand gedurende 18 maanden. - Andere = 86 euro per maand gedurende 12 maanden. De aflossing gebeurt voor een kotstudent of andere vanaf januari van het jaar, dat volgt op de uitbetaling van de lening, door afhouding op het loon of de vergoedingen, door de NV Bekaert SA uitbetaald, of door terugbetaling door middel van een bestendige opdracht. - Secundair onderwijs = 35 euro per maand gedurende 10 maanden. Vanaf november, volgend op de uitbetaling, gebeurt de aflossing door afhouding op het loon of de vergoedingen, door de NV Bekaert SA uitbetaald of door terugbetaling door middel van bestendige opdracht. - De lening kan JAARLIJKS worden toegestaan tot en met het schooljaar waarin de student(e) 25 jaar wordt. - Studenten die een jaar moeten overdoen kunnen ook voor dat jaar een lening bekomen. Dit wordt echter slechts éénmaal toegestaan gedurende de normale studietermijn. Voorbeeld : Voor universitaire opleidingen met normale studietermijn van 4 jaar kan maximaal 5 maal een studielening worden verleend. - Bij overlijden van de rechthebbende, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Men kan per gezin evenveel leningen bekomen, als er kinderen in aanmerking komen. C.4. Lening voor de aanschaf van een computer (Code 5210) en voorwaarden De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Aankoopfactuur van de computer voorleggen. en uitbetaling 75 % van de aankoopfactuur met een maximum van 650 euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is. Gedurende 18 maanden. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Kinderen ten laste Afbetaling 0 4,00% 38 euro/maand 1 3,60% 38 euro/maand 2 3,20% 37 euro/maand 3 en meer 2,80% 37 euro/maand - De lening kan om de 5 jaar toegestaan worden. - De lening wordt aangevraagd bij de personeelsadministratie. Bij de aanvraag moet de aankoopfactuur van de computer worden gevoegd. - De cumulatie met andere leningen is mogelijk. C.5 Lening adoptie (Code 5220) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst en een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Gewone of volle adoptie van een inlands (binnenland) / interlandelijk (buitenland) kind. Voorlegging kopie adoptieverzoekschrift bij de jeugdrechtbank (aanvraag) en bewijs van overschrijving in het register van de burgelijke stand (definitieve goedkeuring adoptie). en uitbetaling Voor werknemers alleenverdieners - tweeverdieners maximaal 8000 euro. De uitbetaling gebeurt zodra de getekende documenten goedgekeurd en administratief geregeld zijn. Basisintrest van deze lening is 4 %. Er wordt een vermindering van 0,40 % toegepast per kind (adoptiekind telt mee) ten laste, begrensd tot 2,80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1,20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 124 euro % 123 euro 3 en meer 2.80% 121 euro 6 1 september 2014 nr. 33

7 - De lening wordt aangevraagd bij de Personeelsadministratie. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoetkoming een jaarlijks budget. - De lening kan opnieuw aangevraagd worden na afbetaling vorige lening adoptie. C.6. Lening voor de aanschaf van een tandbeugel (Code 5221) Kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. Het betreft kinderen (zie omschrijving in A. Algemene Bepalingen) van rechthebbenden, wiens bruto basismaandloon lager is dan de vergoedbaarheidsdrempel. Voor betaling van de eerste schijf (bedragen zie verder) dient een attest, te bekomen in de loonadministratie, ingevuld te worden door de behandelende orthodontist of tandarts. Dit ingevuld attest dient terug ingediend te worden bij de loonadministratie, VOOR de behandeling opstart. Vooraleer de 2e schijf kan worden opgenomen, dient een attest van het ziekenfonds afgeleverd te worden dat de opstart van de behandeling bevestigt. en uitbetaling Er kan maximaal 1500 euro uitgeleend worden in 2 schijven. De eerste schijf van 1000 euro en de tweede schijf van 500 euro. Basisintrest van deze lening is 4% Er wordt een vermindering van 0.40% toegepast per kind ten laste begrensd tot 2.80%, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20% voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaande kapitaal. C.7 Algemene bemerkingen voor leningen 1. Indien meerdere leningen samenlopen, zullen meerdere afhoudingen gebeuren in dezelfde maand. 2. Wanneer meerdere personeelsleden van eenzelfde gezin een lening voor hetzelfde doel aanvragen, wordt de lening slechts aan 1 van hen toegekend. 3. Indien de werknemer uit dienst treedt van de NV Bekaert SA vooraleer deze lening volledig afbetaald is, verbindt de werknemer zich ertoe om het resterend verschuldigd bedrag ineens terug te betalen. Hij geeft hierbij, te bevestigen in een afzonderlijk document, uitdrukkelijk toelating aan de NV Bekaert SA om dit saldo in te houden van het verschuldigd nettoloon bij eindafrekening. Indien dit nettoloon ontoereikend is verbindt de werknemer zich ertoe het resterend saldo te betalen binnen de 60 dagen na uitdiensttreding via overschrijving. 4. Indien het personeelslid dat de lening aanvraagt in AIR/voltijds tijdskrediet/verlof zonder loon gaat, dan dient hij een bestendige opdracht te openen ten bedrage van de maandelijkse aflossing. 5. Bij kinderen ten laste telt een mindervalide kind voor twee. D. Samenstelling Raad van beheer van het Sociaal Fonds Leon Bekaert VOORZITTER : SECRETARIS : LEDEN : ADVISERENDE LEDEN : Kristof DEGROOTE Wim VANDEVELDE Thijs AMEELE Arnold BALCAEN Daniel DAUWE Gino DEBELS Mario PATTYN Koen VANDAMME Dieter VAN HERPE Lieve VANSEVENANT Frank VERBEKE Christophe VASSEUR Silvie SOENEN Gedurende 36 maanden Kinderen ten laste Afbetaling % 44, % 44,0 3 en meer 2.80% 43,5 - De lening wordt maximaal 1 maal per kind toegestaan. - Men kan per gezin evenveel leningen bekomen als er kinderen in aanmerking komen (die kinderbijslag gerechtigd zijn). - De cumulatie met andere leningen bij het Sociaal Fonds is mogelijk. 7 1 september 2014 nr. 33

8

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Wat zijn je rechten en plichten?

Wat zijn je rechten en plichten? Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2.

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN AZ ALMA

ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN AZ ALMA ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN AZ ALMA 0806-PD-WI-A5-RVBK - 3/5/2010 Inhoudstafel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 : Toepassingsbereik... 5 Artikel 2 : Nalevingsverbintenis... 5

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Onderrichtingen aan de Werkgevers

Onderrichtingen aan de Werkgevers Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid aan de Werkgevers In het Belgisch Staatsblad van 16.02.1965 verscheen het Koninklijk Besluit van 10.02.1965 waarbij de beslissing van het

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Reglement Sociale Dienst UZ Gent Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Deze tegemoetkomingen hangen niet af van je inkomen en zijn bestemd voor alle actieve UZ-personeelsleden, maw medewerkers die statutair

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie