Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 1 september 2014 nr. 33 redactie: Christa Haelvoet T F Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2014. A. Algemene bepalingen A.1. Het Sociaal Fonds Leon Bekaert Zwevegem heeft tot doel tegemoetkomingen te verlenen ten bate van : - de personeelsleden met een contract van onbepaalde* duur of met een contract van bepaalde duur van minstens 1 jaar ** ; * Medewerkers waarvan het contract van onbepaalde duur tijdelijk (volledig) geschorst is (omwille van (volledig) tijdskrediet, ouderschapsverlof,...) komen verder in aanmerking. ** Verduidelijking : de som van de tijdelijke contracten moet minstens 1 jaar zijn ; het is pas daarna dat men in aanmerking komt. De contracten van bepaalde duur moeten niet aaneensluitend zijn, maar wel binnen de 3 jaar na de ingangsdatum van het eerste contract van bepaalde duur. - de personeelsleden met (brug)pensioen ; medewerk(st)ers in einde loopbaan ; - de personen die onder het statuut van aanvullende invaliditeitsrente (A.I.R) vallen ; - de weduwen en weduwnaars van hogervermelde rechthebbenden ; die op vandaag behoren tot de Technische Bedrijfseenheid Zwevegem (Zwevegem, Kortrijk, Deerlijk, Groepskantoren, BCC, Brussel, Dramix -Moen en SC Waregem) of tot de vroegere vestigingen SC Moen, SC Kuurne en Oudenaarde. De personeelsleden met stagecontract en personeelsleden met een contract van bepaalde duur korter dan 1 jaar komen niet in aanmerking. Bepaalde tegemoetkomingen zijn uitgebreid tot de leden van het gezin. Het recht op een tegemoetkoming gaat in op datum van indiensttreding, behoudens anders vermeld. Personeelsleden die parttime werken, genieten van bepaalde tegemoetkomingen slechts in verhouding tot het aantal gepresteerde uren, wanneer het uitdrukkelijk vermeld is. De definitie rechthebbenden is voor alle tegemoetkomingen van toepassing, uitgezonderd voor deze waar het uitdrukkelijk anders vermeld is. A.2. Vergoedbaarheidsdrempel De personeelsleden, wiens brutobasismaandloon per hoger is dan 5165,56 euro, zijn voor dat jaar uitgesloten van alle tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds, uitgezonderd voor deze waar het uitdrukkelijk anders vermeld is. Deze grens wordt op 1 juli van elk jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer en geldt dan voor het hele jaar. Het brutobasismaandloon is het loon dat iemand ontvangt, wanneer hij/zij gedurende een maand normaal heeft gewerkt. Personeelsleden, die uitgesloten zijn van het Sociaal Fonds, op grond van deze jaarlijkse vastgelegde vergoedbaarheidsdrempel, blijven ook na hun (brug)pensionering en gedurende de eventuele periode(s) AIR of in einde loopbaan verder van het Sociaal Fonds uitgesloten. Datzelfde geldt ook voor weduwen en weduwnaars, wiens overleden echtgenoot of echtgenote van het Sociaal Fonds was uitgesloten, op grond van de vergoedbaarheidsdrempel. A.3. Begripsomschrijving Kinderen Dit zijn de inwonende, ongehuwde kinderen van de rechthebbende of diens wettige echtgenote of echtgenoot, die gerechtigd zijn op kinderbijslag en de mindervalide kinderen zonder beroepsinkomen. De door de rechthebbende wettelijk geadopteerde kinderen worden als eigen kinderen beschouwd. Weduwen en weduwnaars van personeelsleden De niet hertrouwde echtgenoot of echtgenote van 1 1 september 2014 nr. 33

2 overleden personeelsleden, van overleden (brug)gepensioneerden of van overleden personen die onder het AIR-statuut of in einde loopbaan vallen. Het statuut van rechthebbende vervalt vanaf het ogenblik dat de weduwe of weduwnaar een nieuw wettelijk of feitelijk gezin vormt. Inwonend bij kinderen of omgekeerd wordt niet beschouwd als nieuwe gezinsvorm. A.4. Formaliteiten Voor alle tegemoetkomingen kunt u terecht bij : Silvie SOENEN, Personeelsadministratie, Blokkestraat, Zwevegem. Tel of intern : Postcode : BELANGRIJK. Verstuur zoveel mogelijk uw attesten en documenten in verband met het Sociaal Fonds per post of per interne post aan Silvie SOENEN met vermelding van uw bedrijfsnummer. Wenst u haar persoonlijk te spreken? Maak dan zoveel mogelijk vooraf een afspraak. Zo vermijdt u nutteloze verplaatsingen. Normale openingsuren PZ: > 12 uur > uur Het hierna volgend overzicht van tegemoetkomingen is van toepassing sedert 1 juli Dit reglement kan ten allen tijd door de Raad van Beheer gewijzigd worden. Tussentijdse wijzigingen worden in INFO gepubliceerd. B. Tegemoetkomingen B.1. Tegemoetkomingen voor mindervalide kinderen (code 3191) Zie A. Algemene Bepalingen. Deze tegemoetkoming wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, toegekend voor het mindervalide kind dat beantwoordt aan de verhoogde kinderbijslag of FOD Sociale Zekerheid (6 punten gekregen hebben op de drie pijlers samen of minstens 4 punten hebben voor de eerste pijler). De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald voor kinderen, die in een instelling geplaatst zijn en waarvoor de rechthebbende ouders geen financiële bijdrage moeten leveren. Voor kinderen vanaf 21 jaar zal, op vraag van het Sociaal Fonds, het volgende moeten voorgelegd worden : 1. een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid; 2. een verklaring op erewoord betreffende de niettewerkstelling van het kind of niet-gratis verblijf in een instelling. De tegemoetkoming wordt uitbetaald zolang één van de ouders van het kind rechthebbend is van het Sociaal Fonds. Wanneer beide echtgenoten rechthebbend zijn van het Sociaal Fonds, wordt de tegemoetkoming enkel aan één van beiden uitbetaald. De tegemoetkoming voor mindervalide kinderen bedraagt 25,00 euro per maand. De uitbetaling gebeurt om de maand. B.2. Loonderving wegens ziekte (Code 3522). De actieve personeelsleden, die tengevolge van ziekte een loon- of weddeverlies ondergaan en voldoen aan de voorwaarden. Personeelsleden, die deeltijds werken, zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Deze tegemoetkoming wordt verleend bij elke werkonbekwaamheid die door de mutualiteit wordt vergoed. Dit houdt o.a. in dat voor de ziektedagen, waarvoor de mutualiteit geen vergoeding uitbetaalt, wegens het cumulatieverbod ziektevergoeding - jaarlijkse vakantie, ook het Sociaal Fonds geen dagvergoeding uitbetaalt. Vanaf de 7de t/m de 12de maand van de ziekte : 2,50 euro per werkdag. Hier geldt de vijfdagen week voor alle werkstelsels. De uitbetaling gebeurt om de maand. Eén jaar ziekte is een ononderbroken ziekteperiode van één jaar ; bij hervalling worden de gewerkte dagen (voor zover zij een periode van 14 kalenderdagen niet overschrijden) niet als onderbreking beschouwd. BIJ ONGEVAL : BETALING ONDER VOORBEHOUD. Bij een ongeval, dat geen arbeidsongeval is en veroorzaakt door een derde, betaalt het Sociaal Fonds de voorziene dagvergoeding TEN VERLOPIGE TITEL uit. Bij schadeloosstelling van het personeelslid door de verantwoordelijke derde, vordert het Sociaal Fonds de als voorschot door haar uitgekeerde vergoedingen van het personeelslid terug. Wanneer het personeelslid dit ongeval bij de Personeelsadministratie aangeeft, wordt hij of zij van deze regeling op de hoogte gebracht. B.3. Gezins- en bejaardenhulp (Code 498). Zie A. Algemene bepalingen, uitgebreid tot alle personen gedomiciliëerd op hetzelfde adres (voorlegging domicilie noodzakelijk voor niet-bekaert medewerkers). Het Sociaal Fonds komt tegemoet in de kosten voor gezins- en bejaardenhulp, verleend door instanties, die door het Sociaal Fonds erkend zijn. Poetsdiensten zijn hier niet inbegrepen. Er wordt, volgens het aantal kinderen dat gerechtigd is op kinderbijslag, een bepaald procent van de kosten voor gezins- en bejaardenhulp terugbetaald en dit met een maximum van 1,61 euro per uur. Aantal kinderen gerechtigd op kinderbijslag Procent teruggave geen of 1 kind 70% 2 kinderen 80% 3 kinderen 90% 4 of meer kinderen 100% De uitbetaling gebeurt om de maand. De gerechtigden op de tegemoetkoming Gezins- en Bejaardenhulp dienen na betaling zo snel als mogelijk hun betaalde rekening over te maken aan de 2 1 september 2014 nr. 33

3 Personeelsadministratie. B.4. Verblijf in een herstellingsoord (Code 4166) Bij verblijf van een actief personeelslid of een persoon gedomiciliëerd op hetzelfde adres (voorlegging domicilie noodzakelijk voor niet-bekaert medewerkers). Maximaal 1 aanvraag per adres. - Het Sociaal Fonds komt slechts tussen, wanneer het gaat over een verblijf in een instelling, die door de Koepel van Mutualiteiten erkend wordt als HERSTELLINGSOORD. - Gewone hospitalisatie, verblijf in rustoorden en gespecialiseerde verzorgingsinstellingen komen niet in aanmerking. - De opname moet gebeuren op advies van een geneesheer. De tegemoetkoming van het Sociaal Fonds bedraagt 2,50 euro per dag en per opgenomen persoon. De uitbetaling gebeurt om de maand. De betaalde rekening van het herstellingsoord, met opgave van het aantal verblijfsdagen moet, na betaling bezorgd worden aan de Personeelsadministratie. B.5. Tussenkomst voor begrafeniskosten (Code 4168) en bedragen 1. De weduwe van een rechthebbende arbeider waarvan zijn wettelijk pensioen ingegaan is voor ontvangt bij het overlijden van haar echtgenoot een vergoeding van 250 euro. 2. Alle personeelsleden, (brug)gepensioneerden en personen onder AIR-statuut of in einde loopbaan zonder beperking van anciënniteitsvoorwaarde of vergoedbaarheidsdrempel tot de leeftijd van 65 jaar voor mannen, 60 jaar voor vrouwen, ontvangen bij het overlijden van hun echtgeno(o)t(e), of partner waarmee men wettelijk samenwoont, of een kind ten laste, 500 euro. Deze gebeurt onmiddellijk op naam van de rechthebbende. De aanvraag gebeurt door middel van een overlijdensbericht. Het Sociaal Fonds kan eventueel de betalingsbewijzen van de kosten van de begrafenis opvragen. B.6. Tussenkomst in het loonverlies wegens dwingende familiale redenen (Code 3192) Actieve arbeiders en cao-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. werknemer/werkneemster die in de absolute en door medisch attest bevestigde noodzakelijkheid verkeert om zijn (haar) echtgenote (echtgenoot) of rechtstreekse bloedverwant in de eerste graad, die ernstig ziek is of slachtoffer van een ongeval, te verzorgen of bij te staan. - Personen, die bij de rechthebbende inwonen en deel uitmaken van het gezin, worden met de echtgenote (echtgenoot) gelijkgesteld. 25,00 euro per dag, doch beperkt tot de waarde, per kalenderjaar, van 10 werkdagen van 8 uren in het vijfdagenstelsel. Indien evenwel bepaalde van deze dagen vergoed worden door het bedrijf, komen zij in mindering van bovenvermelde 10 dagen. Onmiddellijk, zodra de voorwaarden vervuld zijn. B.7. Collectieve verzekering voor gezondheidszorgen / hospitalisatie (Code 4165) - Personen die onder het AIR-statuut vallen - Arbeiders en weduwen ouder dan 65 jaar - Het Sociaal Fonds komt slechts tussen, wanneer het gaat om een collectieve verzekering voor gezondheidszorgen / hospitalisatie bij: NV Bekaert SA Of (enkel geldig voor wie op brugpensioen is gegaan vanaf 1 juli 2007) onder de koepel van de - Christelijke Mutualiteiten - Landsbond der Liberale Mutualiteiten - Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten - Jaarlijks (uitgezonderd voor verzekering bij NV Bekaert SA) wordt een attest van betaling van de premies bezorgd aan de personeelsdienst. - De keuze van hospitalisatieverzekering gebeurt bij de beëindiging van de actieve loopbaan. Vergoeding Voor personen onder het AIR-statuut worden de premies voor 100% terugbetaald en dit voor het gehele gezin. Voor de +65-jarige arbeiders is er een maandelijkse tussenkomst van 6,20 euro per persoon. - Verzekering bij NV Bekaert SA: de uitbetaling gebeurt maandelijks. - Voor de andere verzekeringen (zie hierboven): de betaling gebeurt na afgifte van attest van betaling van de premies aan de personeelsdienst. B.8. Tegemoetkoming bij tijdelijke werkloosheid (Code 3660) Alle personeelsleden. Het dagbedrag is afhankelijk van ploeg, activiteitspercentage en werksysteem. - Gewettigde afwezigheid op het werk van de 3 1 september 2014 nr. 33

4 Ploegsysteem t/m 60ste dag vanaf 61ste dag Dag 0 2,63 Voor- en namiddagploeg 0 5,25 Nachtploeg 5,25 7,88 Gemiddeld ploeggeld 0 6,12 SWEO Laat 5,25 7,88 Voor speciale werkstelsels wordt rekening gehouden met de uitbetaalde uurloonwaarde. Voorbeelden. Eén weekend tijdelijke werkloosheid in het 6-ploegenstelsel geeft 3.5 dagbedragen (zaterdag = 1.5 en de zondag = 2 dagen). Eén weekend tijdelijke werkloosheid in het SWEO-stelsel geeft 5 dagbedragen. De uitbetaling gebeurt maandelijks. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. - De bedragen worden jaarlijks, per 1 juli, aangepast rekening houdend met de index en cao-verhogingen. - De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. - Er is ook opleg door Bekaert die de basispijler op zich neemt, zie info 32, d.d. 22 augustus B.9. Tegemoetkoming bij werkloosheid ten gevolge van collectieve sluiting (Code 3668) en voorwaarden Werknemers, die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen, om de volledige periode van collectieve sluiting wegens vakantie te overbruggen. Het bedrag van 10,29 euro per dag wordt aan de rechthebbende uitbetaald. De uitbetaling gebeurt in de maand waarin zich (een) werkloosheidsdag(en) wegens collectieve sluiting voordoe(t)n. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks, per 1 juli aangepast, rekening houdend met de index en cao-verhogingen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. B.10. Tegemoetkoming bij jeugd-/seniorvakantiedagen (Code 3667) en voorwaarden Medewerkers die hun recht op jeugd-/seniorvakantiedagen benutten. Het bedrag van 10,29 euro per dag (= deel van het Sociaal Fonds) wordt aan de rechthebbende uitbetaald. De uitbetaling gebeurt met de maandafrekening. Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks, per 1 juli aangepast, rekening houdend met de index en cao-verhogingen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor om deze tegemoetkoming te allen tijde te wijzigen of op te heffen. B.11. Tegemoetkoming bij aanschaf van brilglazen, montuur en lenzen (Code 4167) Kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. Het betreft kinderen (zie omschrijving in A. Algemene Bepaling) van rechthebbenden, wiens brutobasismaandloon lager is dan de vergoedbaarheidsdrempel. De tegemoetkoming bedraagt maximum 50,00 euro per twee jaar. Het moet gaan om correctieglazen. Volgende documenten worden aan de Personeelsadministratie bezorgd : bij de eerste aanvraag : voorschrift van de oogarts, op naam van het kind. een factuur van de opticien, met vermelding van de prijs van de brilglazen, montuur of lenzen, op naam van het kind. De uitbetaling gebeurt bij de maandafrekening. B.12. Maandelijkse aanvullende kinderbijslag (Code 3071) Zie A. Algemene Bepalingen. Voor studerende kinderen, die kinderbijslag genieten. De premie wordt toegekend vanaf het jaar waarin hij of zij 12 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij of zij 25 jaar wordt. 5,00 euro Opmerking Voor de kinderen van niet-actieve medewerkers wordt het bedrag jaarlijks in de maand september uitbetaald (60,00 euro), na de controle al of niet kinderbijslaggerechtigd. B.13. Tegemoetkoming bij zorgverlof voor palliatieve zorgen (Code 3195) Actieve arbeiders en CAO-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Gewettigde afwezigheid voor zorgverlof bij palliatieve zorg van een familielid tot in de 2e graad en alle personen gedomicilieerd onder hetzelfde dak. 25 euro per opgenomen dag palliatief verlof met een maximum van 10 dagen per maand. 4 1 september 2014 nr. 33

5 B.14. Tegemoetkoming bij loopbaanonderbreking voor zorg van een minderjarig ziek kind (Code 3196) Actieve arbeiders en CAO-bedienden, zonder beperking van de vergoedbaarheidsdrempel. Personeelsleden met deeltijdse arbeid zijn rechthebbend naar verhouding tot het aantal uren arbeid dat zij presteren. Gewettigde afwezigheid voor zorgverlof bij hospitalisatie van een zwaar ziek kind. 125 euro per week, doch beperkt tot 2 weken per maand. C. Leningen C.1. Lening voor het verwerven van een eigen enige woning (Code 5217) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Een hypothecaire lening bekomen hebben. De prijs van de aan te kopen bestaande woning zonder grond of appartement, mag niet meer bedragen dan euro, BTW inclusief. Voor een nieuwbouw of bestaande woning met grond is dit euro. en uitbetaling Maximaal euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is. Basisintrest van deze éénmalige lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 125 euro % 124 euro % 123 euro 3 en meer 2.80% 121 euro - De lening wordt aangevraagd bij de Personeelsadministratie en dit vóór het bouwen of de aankoop. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoetkoming een jaarlijks budget. - De lening wordt maximaal 1 maal toegestaan. C.2. Leningen voor verbouwingswerken of herstellingen aan eigen enige woning (Code 5218) 1) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. 2) (Brug)gepensioneerden, personen die onder het AIRstatuut of in einde loopbaan vallen, alsook weduwen en weduwnaars komen enkel in aanmerking voor punt 4 van de voorwaarden. 1. Noodzakelijke verbouwingswerken. 2. Noodzakelijke installatie, herstelling, vernieuwing in of aan de woning. 3. Energiebesparende investeringen. 4. Noodzakelijke aanpassing van de woning om gezondheidsredenen van een inwonend gezins- of familielid of ten behoeve van een mindervalid inwonend gezins- of familielid. De noodzakelijkheid dient via een doktersattest gestaafd te worden. en uitbetaling Maximum het bedrag van een gedetailleerde kostenraming begrensd tot euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is, na voorlegging factuur. (zie tweede opmerking **). Het bedrag kan worden opgevraagd en opgenomen in maximum 3 schijven (minimum 1500 euro voor de eerste 2 schijven), telkens na voorlegging van de factuur. Basisintrest van deze lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %. Dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 94 euro % 93 euro % 92 euro 3 en meer 2.80% 91 euro - De lening wordt maximaal 4 maal toegestaan. - De lening wordt aangevraagd bij de Personeels-administratie en dit voor de aanvang van de werken, met duidelijke omschrijving en voorlopige kostenraming van de werken. De lening wordt voorlopig goedgekeurd. Bij voorlegging factuur wordt de lening definitief **. De aanvrager dient vooraf kenbaar te maken of hij de lening in één of meerdere schijven wenst op te nemen. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Een persoon, die geniet van een lening voor het verwerven van een eerste woning (5217) of lening voor verbouwingswerken of herstellingen aan een eigen enige woning (5218), komt pas in aanmerking voor de volgende lening lening voor verbouwingswerken of herstellingen aan een eigen enige woning (5218), wanneer de vorige lening volledig afbetaald is. 5 1 september 2014 nr. 33

6 - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoet-koming een jaarlijks budget. C.3. Studieleningen (Code 5216) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Ten laatste voor 15 oktober wordt de aanvraag ingediend bij de Personeelsadministratie. Volgende attesten worden bij de aanvraag gevoegd : een bewijs van inschrijving in de onderwijsinstelling en voor de kotstudenten een kopie van het huurcontract van het kot. en uitbetaling - Kotstudent = euro/jaar. - Andere = euro/jaar. - Secundair onderwijs = 350 euro/jaar. De uitbetaling gebeurt onmiddellijk na afhandeling van het dossier. Basisintrest van deze lening is : 4 %. Er wordt een vermindering van 0.40 % toegepast per kind ten laste, begrensd tot 2.80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Kinderen ten laste 1 3,60% 2 3,20% 3 en meer 2,80% - Kotstudent = 128 euro per maand gedurende 12 maanden of 86 euro per maand gedurende 18 maanden. - Andere = 86 euro per maand gedurende 12 maanden. De aflossing gebeurt voor een kotstudent of andere vanaf januari van het jaar, dat volgt op de uitbetaling van de lening, door afhouding op het loon of de vergoedingen, door de NV Bekaert SA uitbetaald, of door terugbetaling door middel van een bestendige opdracht. - Secundair onderwijs = 35 euro per maand gedurende 10 maanden. Vanaf november, volgend op de uitbetaling, gebeurt de aflossing door afhouding op het loon of de vergoedingen, door de NV Bekaert SA uitbetaald of door terugbetaling door middel van bestendige opdracht. - De lening kan JAARLIJKS worden toegestaan tot en met het schooljaar waarin de student(e) 25 jaar wordt. - Studenten die een jaar moeten overdoen kunnen ook voor dat jaar een lening bekomen. Dit wordt echter slechts éénmaal toegestaan gedurende de normale studietermijn. Voorbeeld : Voor universitaire opleidingen met normale studietermijn van 4 jaar kan maximaal 5 maal een studielening worden verleend. - Bij overlijden van de rechthebbende, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Men kan per gezin evenveel leningen bekomen, als er kinderen in aanmerking komen. C.4. Lening voor de aanschaf van een computer (Code 5210) en voorwaarden De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst, en met een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Aankoopfactuur van de computer voorleggen. en uitbetaling 75 % van de aankoopfactuur met een maximum van 650 euro. De uitbetaling gebeurt zodra de aanvraag goedgekeurd en administratief geregeld is. Gedurende 18 maanden. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Kinderen ten laste Afbetaling 0 4,00% 38 euro/maand 1 3,60% 38 euro/maand 2 3,20% 37 euro/maand 3 en meer 2,80% 37 euro/maand - De lening kan om de 5 jaar toegestaan worden. - De lening wordt aangevraagd bij de personeelsadministratie. Bij de aanvraag moet de aankoopfactuur van de computer worden gevoegd. - De cumulatie met andere leningen is mogelijk. C.5 Lening adoptie (Code 5220) De actieve personeelsleden na minimum 1 jaar dienst en een contract van onbepaalde duur. Zie ook punt C.6 Algemene bemerkingen voor leningen. Gewone of volle adoptie van een inlands (binnenland) / interlandelijk (buitenland) kind. Voorlegging kopie adoptieverzoekschrift bij de jeugdrechtbank (aanvraag) en bewijs van overschrijving in het register van de burgelijke stand (definitieve goedkeuring adoptie). en uitbetaling Voor werknemers alleenverdieners - tweeverdieners maximaal 8000 euro. De uitbetaling gebeurt zodra de getekende documenten goedgekeurd en administratief geregeld zijn. Basisintrest van deze lening is 4 %. Er wordt een vermindering van 0,40 % toegepast per kind (adoptiekind telt mee) ten laste, begrensd tot 2,80 %, dus bedraagt de maximale vermindering 1,20 % voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaand kapitaal. Gedurende 72 maanden. Kinderen euro ten laste % 124 euro % 123 euro 3 en meer 2.80% 121 euro 6 1 september 2014 nr. 33

7 - De lening wordt aangevraagd bij de Personeelsadministratie. - Bij het overlijden van het personeelslid, op wiens naam de lening werd toegestaan, moet het saldo van de lening niet meer worden terugbetaald. - Het Sociaal Fonds voorziet voor deze tegemoetkoming een jaarlijks budget. - De lening kan opnieuw aangevraagd worden na afbetaling vorige lening adoptie. C.6. Lening voor de aanschaf van een tandbeugel (Code 5221) Kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. Het betreft kinderen (zie omschrijving in A. Algemene Bepalingen) van rechthebbenden, wiens bruto basismaandloon lager is dan de vergoedbaarheidsdrempel. Voor betaling van de eerste schijf (bedragen zie verder) dient een attest, te bekomen in de loonadministratie, ingevuld te worden door de behandelende orthodontist of tandarts. Dit ingevuld attest dient terug ingediend te worden bij de loonadministratie, VOOR de behandeling opstart. Vooraleer de 2e schijf kan worden opgenomen, dient een attest van het ziekenfonds afgeleverd te worden dat de opstart van de behandeling bevestigt. en uitbetaling Er kan maximaal 1500 euro uitgeleend worden in 2 schijven. De eerste schijf van 1000 euro en de tweede schijf van 500 euro. Basisintrest van deze lening is 4% Er wordt een vermindering van 0.40% toegepast per kind ten laste begrensd tot 2.80%, dus bedraagt de maximale vermindering 1.20% voor 3 kinderen ten laste. De intrest wordt berekend per jaar op het uitstaande kapitaal. C.7 Algemene bemerkingen voor leningen 1. Indien meerdere leningen samenlopen, zullen meerdere afhoudingen gebeuren in dezelfde maand. 2. Wanneer meerdere personeelsleden van eenzelfde gezin een lening voor hetzelfde doel aanvragen, wordt de lening slechts aan 1 van hen toegekend. 3. Indien de werknemer uit dienst treedt van de NV Bekaert SA vooraleer deze lening volledig afbetaald is, verbindt de werknemer zich ertoe om het resterend verschuldigd bedrag ineens terug te betalen. Hij geeft hierbij, te bevestigen in een afzonderlijk document, uitdrukkelijk toelating aan de NV Bekaert SA om dit saldo in te houden van het verschuldigd nettoloon bij eindafrekening. Indien dit nettoloon ontoereikend is verbindt de werknemer zich ertoe het resterend saldo te betalen binnen de 60 dagen na uitdiensttreding via overschrijving. 4. Indien het personeelslid dat de lening aanvraagt in AIR/voltijds tijdskrediet/verlof zonder loon gaat, dan dient hij een bestendige opdracht te openen ten bedrage van de maandelijkse aflossing. 5. Bij kinderen ten laste telt een mindervalide kind voor twee. D. Samenstelling Raad van beheer van het Sociaal Fonds Leon Bekaert VOORZITTER : SECRETARIS : LEDEN : ADVISERENDE LEDEN : Kristof DEGROOTE Wim VANDEVELDE Thijs AMEELE Arnold BALCAEN Daniel DAUWE Gino DEBELS Mario PATTYN Koen VANDAMME Dieter VAN HERPE Lieve VANSEVENANT Frank VERBEKE Christophe VASSEUR Silvie SOENEN Gedurende 36 maanden Kinderen ten laste Afbetaling % 44, % 44,0 3 en meer 2.80% 43,5 - De lening wordt maximaal 1 maal per kind toegestaan. - Men kan per gezin evenveel leningen bekomen als er kinderen in aanmerking komen (die kinderbijslag gerechtigd zijn). - De cumulatie met andere leningen bij het Sociaal Fonds is mogelijk. 7 1 september 2014 nr. 33

8

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2012. A. Algemene bepalingen

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2012. A. Algemene bepalingen Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 21 september 2012 nr. 38 redactie: Christa Haelvoet christa.haelvoet@bekaert.com

Nadere informatie

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2015. A. Algemene bepalingen

Info. Speciale editie. Tegemoetkomingen van het Sociaal Fonds Leon Bekaert van kracht vanaf 1/07/2015. A. Algemene bepalingen Info Speciale editie Informatiekrant van de TBE Zwevegem voor de personeelsleden en hun gezin. NV Bekaert SA Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem 18 september 2015 nr. 36 redactie: Christa Haelvoet christa.haelvoet@bekaert.com

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32 WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 17 Anderlecht tel. 2/513.13.32 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE 215 ARBEIDERS A. VOORWAARDEN A.1. Premie voor

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

01.01.1994 : B TB WEG WIJS. Afgiftekantoor : 2000 Antwerpen 1. Verantw.Uitgever : A. DE KIE Paardenmarkt 66-2000 Antwerpen

01.01.1994 : B TB WEG WIJS. Afgiftekantoor : 2000 Antwerpen 1. Verantw.Uitgever : A. DE KIE Paardenmarkt 66-2000 Antwerpen B TB WEG WIJS Afgiftekantoor : 2000 Antwerpen 1. Tweemaandelijks - september ~ oktober 1993. Redaktie : Jeannine HERMANS Verantw.Uitgever : A. DE KIE Paardenmarkt 66-2000 Antwerpen In verband met de bagageverzekering

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie