van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra"

Transcriptie

1 Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 APRIL 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin, Paul Van Marcke, Dina Verhavert, Hilde Dierickx, raadsleden; Katrien Aerts, secretaris Jurgen Jacobs, Ann Pauwels, raadsleden De voorzitter opent de vergadering om uur. OPENBARE ZITTING Algemene zaken Punt 1 Lezing en goedkeuring van de notulen van de openbare zitting d.d. 17 februari 2015 (na wijziging zoals gevraagd op vorige raad) en van 17 maart De notulen van de openbare zitting van de vergadering van 17 februari 2015 en 17 maart 2015 worden voorgelezen en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Raadslid Paul Van Marcke (nv-a) Akkoord verklaren met geplande werken. Voor wat betreft de naamswijziging vraagt men momenteel nog uitstel zodat in laatste instantie toch nog de adviesorganen inspraak kunnen doen inzake de naamswijziging. Voorstel dus om dat artikel momenteel nog niet op te nemen en toch standpunt van de adviesraden af te wachten. Voorzitter Geeft aan dat de meerderheid toch opteert om dit goed te keuren. Raadslid Hilde Dierickx Kan akkoord gaan met verbouwingen maar niet met de naamswijziging. Betreurt dat de deskundigen inzake cultuur van de stad, met name de leden van de adviesraden, niet geraadpleegd werden. Vanuit geschiedkundig oogpunt vraagt Hilde Dierickx om de naam te behouden zoals deze nu is. Voorzitter Geeft aan dat binnen de fracties iedereen het standpunt kon innemen. Punt 2 Werken zaal Steenpoort - aanpassing huurovereenkomst met stad. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op zijn besluit van 10 mei 1996 waarbij de verhuring van de zalen Steenpoort en Helleput aan de stad Dendermonde werd goedgekeurd;

2 Gelet op artikel 9 van de huurovereenkomst dat als volgt luidt: Onder geen enkel beding wordt aan de stad, noch aan het cultureel centrum Belgica noch aan een ander organisme toegestaan wijzigingen aan te brengen in de indeling van de plaatsen of vaste toestellen weg te nemen; Gelet op de beslissing van het vast bureau van 10 december 2013 waarbij akkoord werd gegaan met de werken die uitgevoerd zullen worden om o.a. de toegang tot de zalen Steenpoort en Helleput te wijzigen; Overwegende dat in zitting van 17 maart 2015 door dhr. Bart Van Den Broucke, cultuurfunctionaris - directeur CC Belgica, een toelichting werd gegeven omtrent de uit te voeren werken; Overwegende dat er opmerkingen werden geformuleerd over de brandveiligheid, nooduitgangen en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers; Overwegende dat er een nooduitgang blijft bestaan langs de kant van de zaal Helleput; dat de keuze van te gebruiken materialen nog dient gemaakt te worden; dat aan de stad de vraag gesteld is in welke mate het voetpad kan aangepast worden voor rolstoelgebruikers; Overwegende dat er verder geen bezwaren zijn aangaande deze werken; dat in een addendum bij de huurovereenkomst duidelijk dient gesteld te worden dat bij beëindiging van de huur, de ruimtes naar het OCMW terugkeren zonder enige tegemoetkoming voor de gemaakte kosten; Overwegende dat de cultuurraad voorstelt de naam van zaal Steenpoort te wijzigen in Belgica Bis ; 6 ja stemmen (Patrick Meulebroek, Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Gino Bertin, Dina Verhavert) 3 onthoudingen (Veronique Van Den Steen, Paul Van Marcke, Hilde Dierickx) Het OCMW gaat akkoord met de aanpassingswerken aan de zaal Steenpoort zoals toegelicht door dhr. Bart Van Den Broucke, cultuurfunctionaris-directeur CC Belgica. De huidige overeenkomst wordt via een addendum als volgt aangepast: Artikel 9 dat stelt dat er onder geen enkel beding wijzigingen mogen aangebracht worden aan de in huur gegeven lokalen, is niet van kracht op de werken zoals toegelicht in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 maart 2015: wijzigen van de toegangsweg (niet meer via ingang OCMW maar via de huidige nooduitgang); plaatsen van een geluidssas t.h.v. de gewijzigde toegang; aankoop en plaatsing nieuwe toegangsdeur op maat (huidige nooddeur moet gewijzigd worden); plaatsen van afscheidingswand tussen gang OCMW en caféruimte (uitvoering door OCMW); warme en akoestisch betere muurbekleding aanbrengen; plaatsen van massieve parket in de zaal; plaatsen van nieuwe verlichting; wegbreken van de huidige trap naar het doksaal; gieten van een strook betonvloer langs de zijflanken van de zaal met het oog op verplaatsen van zware materialen; foyer: aanpassing kleur, verlichting, vloer (eveneens gietbeton), parketteren van de bar, plaatsen van een lichtfilter onder de dakkoepel; plaatsen van een signalisatie op de deur die de ingang en de naam van de zaal weergeeft; hergebruik van de noodsignalisatie op de nieuwe noodzakelijke plaatsen. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst met de stad zullen de verhuurde ruimtes naar het OCMW terugkeren zonder enige vergoeding voor de door de stad ten laste genomen werken. Artikel 3: Het OCMW gaat akkoord met de nieuwe naam voor zaal Steenpoort, zijnde Belgica Bis. Artikel 4: De voorzitter en secretaris worden gemachtigd alle bescheiden betreffende deze overeenkomst te tekenen.

3 De voorzitter stelt voor om in toepassing van artikel 39 van het OCMW-decreet, volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. De leden van de raad stemmen unaniem toe. Hoogdringend punt 1 Aanstelling gespecialiseerde advocaat - Kapittelstraat. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde onder dossiernummer 2014/358 voor de sloop en heropbouw van het pand Kapittelstraat 7/9 te 9200 Dendermonde; Gelet op het schrijven van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent betreffende het beroepschrift ingediend door dhr. Frank Verbesselt; Overwegende dat het wenselijk is een advocaat aan te stellen met het oog op het verdedigen van de rechten van het OCMW; dat voor het verkavelingsdossier te Lebbeke, Brugstraat-Langestraat, beroep werd gedaan op meester Peter De Smedt van LDR-advocaten, Kasteellaan 141 te 9000 Gent om de rechten van het OCMW te verdedigen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen; dat dit advocatenkantoor gespecialiseerd is in omgevingsrecht; met eenparigheid De hoogdringendheid van het dossier wordt vastgesteld. Meester Peter De Smedt van LDR-advocaten, met kantoor Kasteellaan 141 te 9000 Gent, wordt aangesteld als raadsman om het OCMW van Dendermonde te vertegenwoordigen voor de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in verband met het beroepschrift van dhr. Frank Verbesselt over de stedenbouwkundige vergunning 2014/358 voor de sloop en heropbouw van het pand Kapittelstraat 7/9 te 9200 Dendermonde. Personeelszaken Punt 3 Vacantverklaring coördinator rusthuizen A4a-A4b Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; maatschappelijk welzijn;

4 Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van 28 juni 2011 houdende verdeling van de personeelsgroepen conform artikel 104 van het OCMW-decreet en vaststelling van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van artikel van het OCMW-decreet, artikel 4 en 20; Gelet op zijn besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de nieuwe en uitdovende personeelsformatie van het statutair OCMW-personeel, en latere wijzigingen; Gelet op het besluit van 3 november 2010 houdende aanvaarding van het ontslag van de toenmalige coördinator rusthuizen/woonzorgcentra met uitwerking op 31 december 2010; Gelet op het besluit van de raad van 15 maart 2011 houdende kennisgeving van het resultaat van het aanwervingsexamen van coördinator rusthuizen/woonzorgcentra; Overwegende dat de enige geslaagde kandidaat, na een aanwervingsprocedure in , aan haar benoeming verzaakte; dat de functie van coördinator rusthuizen/woonzorgcentra sinds 2011 vacant is; dat de huidige directeurs van de rusthuizen/woonzorgcentra de taken van de coördinator rusthuizen/woonzorgcentra in beperkte mate opnemen; dat dit evenwel op lange termijn niet haalbaar is, aangezien o.a. de fusie van 2 woonzorgcentra dient voorbereid en geïmplementeerd te worden; dat de het wenselijk is, omwille van de continuïteit van het werk, om de functie van coördinator rusthuizen/woonzorgcentra zo spoedig mogelijk in te vullen; Overwegende dat de aanstellende overheid bij de vacantverklaring dient te bepalen op welke wijze de vacature zal worden ingevuld, zijnde bij wijze van aanwerving, bij wijze van bevordering, bij wijze van interne mobiliteit of door een combinatie van de eerder vermelde procedures; dat het wenselijk is ook de interne kandidaten kansen te geven om deel te nemen aan deze procedure; Overwegende dat het raadzaam voorkomt een wervingsreserve aan te leggen; dat de duur van deze wervingsreserve overeenkomstig artikel 25 van bovengenoemde rechtspositieregeling 2 jaar bedraagt; met eenparigheid Eén voltijdse statutaire betrekking van coördinator rusthuizen/woonzorgcentra wordt vacant verklaard. De benoeming zal geschieden bij wijze van aanwerving en bevordering. Artikel 3: Voor deze betrekking zal een wervingsreserve worden aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar. Financiën Punt 4 Aankoop liftbus: goedkeuring lastenboek. Raadslid Paul Van Marcke Heeft enkele kanttekeningen; wilde graag de dienstverlening van de liftbus volgende raadszitting aan de kaak stellen. Vorig jaar was er 42 dagen geen dienstverlening. Ook problemen naar adequate dienstverlening. Voorbeeld van iemand die verplaatsing nodig had naar AZ Sint-Blasius. Na uur werd persoon opgehaald door iemand van MMC. Deze man had steunverbod en mocht niet steunen

5 op zijn voet, dus gebruik van rolstoel was nodig. Liftbus is qua dienstverlening ook enkel gericht op voornamelijk senioren. Volwassenen met een handicap die in het weekend een verplaatsing willen, kunnen hiervan geen gebruik maken. Geen weekend dienstverlening, geen dienstverlening na uur, wat heel erg beperkt is. In kader van de lokale diensteconomie was er de mogelijkheid om samen te werken met IKOO. Hierop is op dat moment niet ingegaan. Zij bereiken meer dan één doelgroep en hebben een bredere/ruimere dienstverlening (7 op 7). Dit kan mmc niet bieden. In samenwerking moet je ook geen eigen wagenpark beheren. Wanneer nu een wagen aangekocht wordt en deze niet optimaal gebruik wordt, is dit een gemiste kans. Voorzitter Geeft aan dat er inderdaad met IKOO gesproken is. Het prijskaartje voor de gebruikers is echter aanzienlijk hoger. Voorval dat net vermeld werd, is een spijtig voorval want er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat mmc geen gebruikers in rolstoel vervoert. Al meerdere keren is geopperd dat er moet nagegaan worden of vervoer in het weekend niet aangewezen is. Dit is geen concrete vraag vanuit de welzijnsraad. Raadslid Paul Van Marcke Doelgroep is nu enkel senioren. In opdracht van liftbus staat wel dat mensen met een mobiliteitshandicap van de bus gebruik moeten kunnen maken. Voor deze doelgroep is er momenteel geen oplossing. De overeenkomst met IKOO is te weinig bestudeerd geworden want de kostprijs van een personeelslid had kunnen ingezet worden ten voordele van de samenwerking met IKOO. Voorzitter Geeft aan dat meer optimale bezetting en gebruik van de liftbus zal bekeken worden. Raadslid Gino Bertin Geeft aan dat het inderdaad beter zou zijn om de bus efficiënter in te zetten, maar dit betekent niet dat we enkel voor senioren werken. Raadslid Paul Van Marcke Die die zou vrij komen, hadden we kunnen inzetten om de gebruikers van IKOO te ondersteunen. Voorzitter Geeft aan dat naast de prijs ook het tijdstip een probleem was. Ze kunnen voor ons rijden tussen uur en uur, dus op momenten dat er geen verplaatsingen zijn of vanuit hun dagverzorgingscentrum. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, artikel 26, 1, 1, a); maatschappelijk welzijn, artikel 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

6 Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Overwegende dat men voor de aankoop van een nieuwe liftbus een bestek heeft opgesteld; dat er voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd gekozen aangezien het bedrag van de aankoop minder bedraagt dan (exclusief btw); dat het bovendien weinig waarschijnlijk is dat er firma s zouden inschrijven mocht er gekozen worden voor een offerteaanvraag; dat de procedure van een aanbesteding in deze situatie onbruikbaar is aangezien het enige criterium (prijs) onvoldoende toelaat de meest voordelige offerte voor het bestuur te selecteren; Overwegende dat er voor deze aankoop de firma s vermeld in het beschikkend gedeelte van onderhavig besluit worden aangeschreven; Overwegende dat voor de selectie van de aan te schrijven firma s o.a. gebruik gemaakt werd van de kruispuntenbank ondernemingen; Overwegende dat men bij het opstellen van het lastenboek rekening heeft gehouden met de behoeften van het OCMW en de gebruikers van de liftbus; 6 ja stemmen (Patrick Meulebroek, Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Gino Bertin, Dina Verhavert) 2 neen stemmen (Veronique Van Den Steen, Paul Van Marcke) 1 onthouding (Hilde Dierickx) Het lastenboek 2015/007 - Leveren van een liftbus wordt goedgekeurd. De volgende firma s worden aangeschreven: 1. Romein, Bevrijdingslaan 199, 9200 Dendermonde, 2. John Buggenhout, Grootzand 43, 9200 Dendermonde, 3. Garage Van Der Straeten, Hoogveld 13, 9200 Dendermonde, 4. D.A.B., Hoogveld 15, 9200 Dendermonde, 5. A.D. Motors Dendermonde, Hoogveld 18, 9200 Dendermonde, 6. Dendermotors, Hoogveld 23, 9200 Dendermonde, 7. Garage Stamaco, Hoogveld 24, 9200 Dendermonde, 8. Caudron Dendermonde, Hoogveld 54, 9200 Dendermonde, 9. Nebim, Hoogveld 62, 9200 Dendermonde, 10. D.T.T.S. bvba, Hoogveld 99, 9200 Dendermonde, 11. Buslot, Korte Dijkstraat 75, 9200 Dendermonde, 12. Garage Van Houts, Martelarenlaan 15, 9200 Dendermonde, 13. Van den Abbeele, Mechelsesteenweg 5, 9200 Dendermonde, 14. Cardoen, Mechelsesteenweg 35, 9200 Dendermonde, 15. Van Der Smissen, Mechelsesteenweg 53, 9200 Dendermonde, 16. Garage Van Kasteren, Steenweg van Grembergen 17, 9200 Dendermonde, 17. Garage De Decker, Vlassenhout 3, 9200 Dendermonde, 18. Holvoet, Vriesenrot 19, 9200 Dendermonde, 19. Autoservice De Keukeleire, Vriesenrot 21, 9200 Dendermonde.

7 Punt 5 Leveren van motorbrandstoffen af te nemen aan de pompen gelegen in België van een petroleumfirma door middel van magneetkaarten voor de voertuigen van de stad Dendermonde, de lokale politie, zone Dendermonde, het OCMW Dendermonde en het SWOD: 2e verlenging - kennisgeving. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; maatschappelijk welzijn, artikel 51, 52 en 161; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 25 juni 2013 houdende leveren van motorbrandstoffen af te nemen aan de pompen gelegen in België van een petroleumfirma door middel van magneetkaarten voor de voertuigen van de stad Dendermonde, de lokale politie, zone Dendermonde, het OCMW Dendermonde en het SWOD: gunning - kennisgeving ; Gelet op ons besluit van 18 maart 2014 houdende leveren van motorbrandstoffen af te nemen aan de pompen gelegen in België van een petroleumfirma door middel van magneetkaarten voor de voertuigen van de stad Dendermonde, de lokale politie, zone Dendermonde, het OCMW Dendermonde en het SWOD: 1 ste verlenging - kennisgeving ; Overwegende dat de procedure voor het leveren van motorbrandstoffen voor de voertuigen van de stad Dendermonde, de lokale politie, zone Dendermonde, het OCMW Dendermonde en het SWOD voor een periode van maximum vier jaar werd gevoerd door de stad Dendermonde; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 maart 2015 de tweede verlenging heeft goedgekeurd; dat de opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige, regelmatige (rekening houdende met de gunningcriteria) bieder, zijnde de firma Dats24 nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle; dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer 2013/040; dat de firma een korting geeft van 15,5% op de officiële prijzen; dat de firma op 16 februari 2015 de prijzen heeft bevestigd; Overwegende dat kan ingestemd worden met de motieven van het college van burgemeester en schepenen; NEEMT KENNIS van: Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde (zitting van 2 maart 2015), waarbij de opdracht voor het leveren van motorbrandstoffen af te nemen aan de pompen gelegen in België van een petroleumfirma door middel van magneetkaarten voor de voertuigen van de stad Dendermonde, de lokale politie, zone Dendermonde, het OCMW Dendermonde en het SWOD wordt verlengd voor 1 jaar bij de firma Dats24 nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle tegen een korting van 15,5% op de officiële prijzen. Het OCMW zal zelf instaan voor de uitvoering van de door haar aangegane verbintenissen m.b.t. voormelde overheidsopdracht.

8 Artikel 3: Onderhavig besluit zal, voor verder gevolg, aan het stadsbestuur van Dendermonde toegestuurd worden. Punt 6 Goedkeuring lastenboek voor het aanstellen van een aannemer en de keuze van de procedure voor de bouw van de zaal Zonnebloem en aanhorigheden. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, artikel 25; maatschappelijk welzijn, artikel 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; Gelet ons besluit van 20 maart 2012 betreffende dossier lokaal dienstencentrum Zonnebloem - aanduiding architect - bestek + aan te schrijven architecten ; Gelet op het besluit van 21 augustus 2012 betreffende Bouwen van een zaal en aanhorigheden voor het lokaal dienstencentrum Zonnebloem - aanstellen architect - lage energieconstructie - gunning ; Gelet op het besluit van 15 oktober 2013 houdende goedkeuring voorontwerp bouw zaal Zonnebloem en aanhorigheden ; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende vaststelling huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 15 april 2014 houdende bouw zaal Zonnebloem en aanhorigheden - aanvraag stedenbouwkundige vergunning; Overwegende dat men voor de opdracht renovatie van het lokaal dienstencentrum Zonnebloem en aanhorigheden een bestek heeft opgesteld; dat het voorwerp van deze opdracht om administratiefeconomische reden geschikt is om te werken met een aanbesteding; dat er geen gebruik kan gemaakt worden van artikel 26, van de wet van 15 juni 2006 en artikel 105, 1 van het KB van 15 juli 2011 (limiet van , euro excl. btw niet overschreden) waardoor de opdracht niet kan gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; dat met toepassing van artikel 23 en 24 van de Wet van 15 juni 2006 de opdracht wordt gegund bij wijze van een open aanbesteding; Overwegende dat de waarde van de werken ruimschoots de waarde van de diensten en leveringen overschrijdt, dat onderhavige overheidsopdracht met toepassing van artikel 3, 2, van de wet van 15 juni 2006 een overheidsopdracht voor werken betreft;

9 Overwegende dat er geen aannemers mogen worden aangeschreven; dat een ruwe raming zoals opgesteld door het architectenbureau TV Enter Architecten minder dan 1,4 miljoen euro exclusief btw bedraagt; dat de opdracht derhalve enkel gepubliceerd dient te worden in het Bulletin der Aanbestedingen; Overwegende dat men bij het opstellen van het lastenboek rekening heeft gehouden met de behoeften van het OCMW en zijn instellingen, met eenparigheid Het lastenboek 2015/010 met voorwerp renovatie van het lokaal dienstencentrum Zonnebloem en aanhorigheden, wordt goedgekeurd met het oog op het aanstellen van de aannemer. Er wordt gekozen voor de procedure open aanbesteding. Het lastenboek wordt enkel bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen. Punt 7 Goedkeuring ontwerpbestek met het oog op de tweede fase van de VIPA-procedure. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, artikel 25; maatschappelijk welzijn, artikel 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende vaststelling huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 21 februari 2012 houdende bouw site Kroonveldlaan - aanstellen architect - lage energieconstructie - goedkeuring lastenboek 2011/037; Gelet op ons besluit van 18 december 2012 houdende bouw site Kroonveldlaan - aanstellen architect na gunningfase; Gelet op ons besluit van 17 september 2013 houdende goedkeuring voorontwerp Kroonveldlaan; Gelet op ons besluit van 15 april 2014 houdende bouw site Kroonveldlaan - aanvraag stedenbouwkundige vergunning; Gelet op het schrijven van VIPA van 22 april 2014; Overwegende dat de subsidiebelofte twee jaar geldig is vanaf 22 april 2014; dat binnen deze termijn de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidiebeslissing moet ingediend worden bij VIPA;

10 Overwegende dat het dossier voor VIPA volgende zaken dient te bevatten: 1 de ondertekende notulen met de beslissing tot aanvraag; 2 eventueel een geactualiseerd financieel plan met het advies van de financier, (het financieel plan); 3 een bijzonder bestek; 4 de algemene plannen op schaal 1/100, de nodige doorsneden en detailtekeningen; 5 de raming van de kostprijs per artikel van de samenvattende opmeting; 6 een bekrachtigd programma van eisen; 7 een akkoordbrief duurzaam bouwen; 8 in voorkomend geval een verslag duurzaam bouwen; 9 de stedenbouwkundige vergunning (of een kopie van de aanvraag); 10 het (ondertekend) verslag van de bevoegde brandweerdienst; 11 een verslag over de sondering van het bouwterrein; 12 controle van de verwantschapsband; 13 bewijs zakelijk of genotsrecht; Overwegende dat men voor de opdracht bouw Campus Kroonveldlaan een bestek heeft opgesteld met nummer 2015/015; dat het voorwerp van deze opdracht om administratief-economische reden geschikt is om te werken met een aanbesteding; dat er geen gebruik kan gemaakt worden van artikel 26, van de wet van 15 juni 2006 en artikel 105, 1, van het KB van 15 juli 2011 (limiet van , euro excl. btw niet overschreden) waardoor de opdracht niet kan gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; dat met toepassing van artikel 23 en 24 van de wet van 15 juni 2006 de opdracht wordt gegund bij wijze van een open aanbesteding; Overwegende dat de waarde van de werken ruimschoots de waarde van de diensten en leveringen overschrijdt; dat onderhavige opdracht met toepassing van artikel 3, 2, van de wet van 15 juni 2006 een overheidsopdracht voor werken betreft; Overwegende dat er geen aannemers mogen worden aangeschreven; dat de opdracht dient gepubliceerd te worden in het Bulletin der Aanbestedingen en het Europees Publicatieblad; Overwegende dat men bij het opstellen van het lastenboek rekening heeft gehouden met de behoefte van het OCMW en zijn instellingen; Overwegende dat alle fasen van het project, zoals ruwbouw, technieken, afwerking, inbegrepen zijn in het voorliggende ontwerp van bestek; met eenparigheid Het lastenboek 2015/015 met voorwerp bouw Campus Kroonveldlaan wordt goedgekeurd met het oog op het aanstellen van een aannemer. Er wordt gekozen voor de procedure open aanbesteding. Het lastenboek wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en het Europees Publicatieblad. Artikel 3: Het dossier wordt aan VIPA bezorgd met het oog op het verkrijgen van een definitieve subsidiebeslissing voor alle projectfasen opgenomen in het ontwerp van bestek. Punt 8 Gunning opdracht in kader van de verplichte EPB-verslaggeving betreffende de bouw van Campus Kroonveldlaan. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 17; maatschappelijk welzijn, artikel 51, 52, 160 en 161;

11 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende vaststelling huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 21 februari 2012 houdende bouw site Kroonveldlaan - aanstellen architect - lage energieconstructie - goedkeuring lastenboek 2011/037; Gelet op ons besluit van 18 december 2012 houdende bouw site Kroonveldlaan - aanstellen architect na gunningfase; Gelet op ons besluit van 17 september 2013 houdende goedkeuring voorontwerp Kroonveldlaan; Gelet op ons besluit van 15 april 2014 houdende bouw site Kroonveldlaan - aanvraag stedenbouwkundige vergunning; Overwegende dat er voor de bouw van de Campus Kroonveldlaan een EPB-verslaggever dient aangesteld te worden om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen; dat deze opdracht niet opgenomen was in de opdracht voor het aanstellen van een architect; dat de architectenvennootschap AtelierKyoto voor deze opdracht een bijkomende offerte heeft ingediend aangezien zij over personeel beschikt met de benodigde kwalificaties; dat door het gunnen van deze opdracht als uitbreiding van de bestaande opdracht een aantal al uitgevoerde berekeningen slechts eenmaal zullen moeten gebeuren, wat aanleiding geeft tot een kostenreductie; dat het om die reden alleen al wenselijk is ervoor te opteren om de basisopdracht uit te breiden; dat daarnaast een duidelijke afstemming zal zijn van wat in de basisopdracht opgenomen is en wat in de EPB-verslaggeving opgenomen zal worden; dat hierdoor maximaal afstemmingproblemen kunnen worden vermeden; dat de opdracht om deze reden wordt toegewezen aan de architectenvennootschap AtelierKyoto, Martelarenplein 3/3, 1980 Eppegem-Zemst; Overwegende dat de financieel beheerder zijn visum verleent, Gehoord de OCMW-voorzitter; Gehoord de OCMW-secretaris; Gehoord de financieel beheerder; met eenparigheid Enig artikel: De opdracht betreffende het aanstellen van een EPB-verslaggever in kader van de verplichte EPBverslaggeving betreffende de bouw van de Campus Kroonveldlaan wordt toegewezen aan de Architectenvennootschap AtelierKyoto, Martelarenplein 3/3, 1980 Eppegem-Zemst volgens de prijs van euro exclusief btw en een eventuele meerkost van 50 euro per bouwknoop indien er naar nog een beter E-peil gestreefd wordt. Raadslid Hilde Dierickx (open vld) Wat is de raming voor de opgraving en hoe werd dit begroot?

12 Voorzitter Geeft aan dat er een bedrag voorzien is voor de realisatie van de volledige site en dat de uitgave aan deze opdracht op deze post zal worden voorzien. Punt 9 Goedkeuring lastenboek archeologische opgravingen. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, art. 26, 1, 1, a); maatschappelijk welzijn, artikel 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Overwegende dat er op het perceel grond aan de Kroonveldlaan archeologische proefopgravingen zijn uitgevoerd; dat het bureau in zijn eindverslag mede deelt dat er enkele vondsten uit de metaaltijd werden ontdekt; dat het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen bevestigd heeft dat er verdere archeologische opgravingen dienen te worden uitgevoerd; dat er om deze reden een bestek dient te worden opgesteld; Overwegende dat het voorwerp van deze opdracht om administratief-economische reden niet geschikt is om te werken met een aanbesteding, een offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking; dat het weinig waarschijnlijk is dat er inschrijvingen zouden bekomen worden op grond van een offerteaanvraag, een aanbesteding of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking gelet op de hoegrootheid van het bedrag van onderhavige opdracht; dat de opdracht om die reden met toepassing van artikel 26, 1, 1, a), van de wet van 15 juni 2006 en artikel 105, 1 van het KB van 15 juli 2011 (limiet van euro excl. btw niet overschreden) wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; dat de waarde van de werken ruimschoots de waarde van de leveringen of diensten overschrijdt, dat onderhavige overheidsopdracht met toepassing van artikel 3, 2 van de wet van 15 juni 2006 een overheidsopdracht voor werken betreft; Overwegende dat voor deze werken de firma s vermeld in het beschikkend gedeelte zullen worden aangeschreven; Overwegende dat men bij het opstellen van het lastenboek rekening heeft gehouden met de behoeften van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde en zijn instellingen, met eenparigheid Het lastenboek met voorwerp archeologische opgravingen wordt goedgekeurd.

13 Volgende firma s worden aangeschreven: 1 Monument Vandekerckhove, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster; 2 De Logi & Hoorne bvba, Gentstraat 50 bus 2, 9800 Deinze; 3 GATE bvba, Dorpsstraat 73, 8450 Bredene. Sociaal Huis Punt 10 Meerdaagse reis ldc t Plein (Oostenrijk 06/09/15-12/09/15). Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de raad van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het feit dat sedert najaar 1999 in het dienstencentrum t Plein te Baasrode taallessen Engels en Duits gegeven, zowel voor beginners als gevorderden. In totaal volgen 65 cursisten deze lessenreeksen onder begeleiding van drie enthousiaste begeleiders. Met deze groep maakte het ldc door de jaren heen verscheidene - telkens succesvolle - buitenlandse uitstappen: - daguitstap naar Canterbury (2000) - 3-daagse reis naar Londen (2001) - 3-daagse reis naar Kent en een daguitstap naar Blue Water (2002) - 3-daagse naar Winchester en een daguitstap naar Winchester (2003) - 3-driedaagse naar the Cotswolds en een daguitstap naar Londen (2004) - 3-daagse naar The Isle of Wight (2005) - een daguitstap naar Duitsland en een 3-daagse naar Zuid-Wales en Bath (2006) - een daguitstap naar Amsterdam en een 3-daagse naar de Eifel in Duitsland (2007) - een daguitstap naar Parijs en een 4-daagse naar Normandië (2008) - een daguitstap naar Keulen en een 4-daagse reis naar Oxford, Bath en the Cotswolds (2009) - 4-daagse reis naar Torquay en een dagreis naar Brussel (2010) - een daguitstap naar Delft en een 5-daagse reis naar York (2011) - een daguitstap naar Rijsel (2012) - een zesdaagse naar Praag (2012) - een daguitstap naar Zeeland (2013) - een citytrip van 4 dagen naar Londen (2013) - een daguitstap naar Aken (2014) en een zesdaagse reis naar Tjechië (2014); Dit jaar staat een meerdaagse reis naar Oostenrijk (Feldkirch) op het programma; Gelet op het feit dat de reis pas doorgaat bij een minimum aantal inschrijvingen van 30 personen (zonder begeleiding), dat de prijs wordt vermeerderd met de administratiekosten en dat de prijs van het reisbureau wordt aanzien als de prijs voor houders van een vrijetijdspas. Er wordt een prijs berekend voor houders en voor niet-houders van een vrijetijdspas. Gelet op het feit dat bij voorkeur alles tegen 11 mei 2015 rond dient te zijn aangezien we de kandidaat - deelnemers nog dienen te informeren over de reis;

14 Gelet op het feit dat de reis door elke deelnemer afzonderlijk betaald wordt (voorschot 30% en saldo maand voor vertrek) via overschrijving op de provisierekening voor de aanvang van de reis, het OCMW maximum een voorschot van 30% betaalt en het saldo ten vroegste 14 dagen voor vertrekdatum; Gelet op het feit dat de centrumleider contact opneemt met de financiële dienst wanneer de definitieve bestelbon geplaatst wordt; Overwegende dat in de loop van de maand maart reisbureaus aangeschreven werden om een prijs te bezorgen aan het dienstencentrum en dat slechts één reisbureau, nl. De Vriendt, Lebbeke gereageerd heeft; Overwegende dat de prijsofferte (zie bijlage) nog niet volledig is gezien we enkel een prijs voor het vervoer hebben, zouden we toch met deze firma willen verder werken gezien enkel zij reageerden; met eenparigheid Positief advies om de meerdaagse reis met de firma De Vriendt (Lebbeke) te organiseren en de modaliteiten van de reis verder met hen te bespreken. De voorzitter stelt voor om in toepassing van artikel 39 van het OCMW-decreet, volgend punt bij de agenda toe te voegen. De leden van de raad stemmen unaniem toe. Bijkomend punt 1 Raadslid Gino Bertin (spa) Op vraag van raadslid Gino Bertin: energiezuinige toestellen, haalbare kaart voor mensen in armoede? Geeft toelichting bij zijn nota. Gino Bertin vraagt om de steun voor deze aankopen op te nemen in het financieel referentiekader. Voorzitter Geeft aan dat de sociale dienst het referentiekader m.b.t. dergelijke steunverlening aan het evalueren is. Men zou dergelijke aankopen ook opnemen in het nieuwe voorstel van referentiekader dat in opmaak is. Kennisgevingen - Nieuwsflash - maart Kennisgeving rapport aanvullende thuiszorgdiensten Kennisgeving bevraging lokale dienstencentra Kennisgeving rapport gezinszorg Mededelingen - Verslag basisoverlegcomité van 11 maart 2015.

15 De punten van de agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering gesloten om uur. Waarvan akte, dato als ten hoofde. Katrien Aerts secretaris Patrick Meulebroek voorzitter

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART 2017 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 MEI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 MAART

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 MAART Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 MAART 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 NOVEMBER

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 NOVEMBER VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 APRIL

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 APRIL Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 APRIL 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 22 JULI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 22 JULI Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 22 JULI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Ann Pauwels, Gino Bertin, Paul Van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 JUNI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 JUNI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 JUNI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 AUGUSTUS Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 AUGUSTUS 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 MEI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 MEI VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 MEI 2017 Aanwezig: Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Ann Pauwels, raadslid verontschuldigd voor Punt 1, Punt 2, Punt 3, Punt 11

Ann Pauwels, raadslid verontschuldigd voor Punt 1, Punt 2, Punt 3, Punt 11 Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 12 NOVEMBER 2014 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 APRIL

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 APRIL Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 APRIL 2017 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 17 MEI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 17 MEI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 17 MEI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 20 OKTOBER

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 20 OKTOBER Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 20 OKTOBER 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Raad van 19 oktober 2011

Raad van 19 oktober 2011 Raad van 19 oktober 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe J.,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie