Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO."

Transcriptie

1 Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO jaarverslag 2007

2 voorwoord

3 Mevrouw, Mijnheer, Met fierheid stelt ons Instituut u zijn eerste jaarverslag voor. De opdrachten van het Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers zijn: materiële hulp aan zijn rechthebbenden (terugbetaling van kosten inzake medische zorgen) sociale bijstand het bewaren en het doorgeven van de Herinnering (de offers gebracht door onze rechthebbenden en de idealen die aan de grondslag van deze offers lagen). In de hierna volgende bladzijden vindt u inlichtingen over de categorieën en aantallen van onze rechthebbenden, ons personeel en ons budget, de verwezenlijkte uitgaven U zult aldus meer te weten komen, niet alleen over hoe ons Instituut werkt, maar ook over de wijze waarop wij ons van voormelde opdrachten kwijten door het verlenen van diensten van optimale kwaliteit aan onze rechthebbenden. Teneinde die kwaliteit nog te kunnen verbeteren werden in 2007, ten behoeve van ons personeel, strategische objectieven vastgelegd rond vijf grote assen: materiële hulp, sociale bijstand, herinnering, expertise en communicatie. Die objectieven worden per Directie verder uitgewerkt en aangepast aan de specifieke situatie van hen die geroepen zijn om op het terrein onze opdrachten te verwezenlijken. Want achter de cijfers en grafieken zitten onze personeelsleden, beroepsspecialisten in een zeer gespecialiseerd domein: de dienstverlening aan mannen en vrouwen die, dikwijls met inzet van hun fysische en psychische integriteit, zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor hun land, het Onze. Ik wens u een aangename lectuur toe. Victor GODIN, Administrateur-Generaal IV-INIG IV-NIOOO

4 inhoudstafel

5 Voorwoord... 3 Inhoudstafel... 5 Historiek... 7 Onze rechthebbenden... 9 De oud-strijder De krijgsgevangene De weggevoerde dwangarbeider tijdens de oorlog De politieke gevangene De werkweigeraar De weerstander De verplicht ingelijfde in het Duitse leger De zeevisser Het slachtoffer van raciale nazivervolgingen Het burgerlijk oorlogsslachtoffer De veteraan De Veteranen Terugbetaling Gezondheidszorgen Gerechtigden Structuur van het departement Activiteiten van het departement Sociale actie Herinnering Oog in oog met de Herinnering Wapenstilstand en Te Jong Herdenkingen en ceremonies Veteranendag Buchenwald en Dora Lerarenconferentie in Ciney Dit nooit meer?! Klassedag Bibliotheek La Coupole en het Fort van Bondues Budget Cel synthese Oprichting van een secretariaat voor de vaderlandse verenigingen Voorgeschiedenis Evolutie Wettelijke basis De logistiek Het personeel Opleidingen Begroting Uitvoering van het budget 2007 van het Instituut Evolutie van de eigen fondsen en van de fondsen van derden Communicatie Publicaties gerealiseerd door de dienst Budget De Raad van Beheer Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Organigram Nuttige telefoonnummers... 60

6 historiek

7 kort na de Eerste Wereldoorlog ( ) besloot de wetgever tot de oprichting van twee instellingen die tot doel hadden in alle levensomstandigheden de nodige bijstand te verlenen aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Zo zagen in 1919 het Nationaal Werk voor Oorlogswezen (NWOW) en het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden (NWOI) het licht. 20 jaar later, in 1938, kwam er een derde organisatie bij de vorige twee: het Nationaal Werk voor Oud-strijders, Weggevoerden en Politieke Gevangenen (NWOS). De oorlog van had een uitbreiding tot gevolg van de bevoegdheden van die drie grote instellingen tegenover de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In 1948 breidde het Nationaal Werk voor Oorlogswezen zijn activiteiten uit en werd het omgedoopt tot Nationaal Werk voor Wezen, Weduwen en Gelijkgestelden en dat naar alle oorlogsslachtoffers toe (NWWWG). De noodzaak van een meer doeltreffende instelling ten gunste van de oorlogsslachtoffers liet zich voelen en in 1956 fuseerden het NWWWG en het NWOS. In 1981 ging men over tot het samenbrengen van de twee overblijvende werken (met name het NWOS en het NWOI) en werd het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO) opgericht. Ten slotte verscheen op 6 mei 2003 in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 april 2003 houdende de wijziging van de oprichtingswet van het Instituut van 8 augustus 1981 en ter oprichting van het INSTITUUT VOOR VETERANEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR OORLOGSINVALIDEN, OUD- STRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS (IV-NIOOO genoemd). Sindsdien is dit Instituut, als parastatale B, afhankelijk van Defensie.

8 onze rechthebbenden

9 onze Anciens, zo noemen we ze veralgemenend, vormen een zeer diverse groep mensen die niet eenvoudig is samen te vatten. De termen Ancien en Oud-strijder zijn verzamelnamen die een grote lading dekken: militairen of burgers, gewapend of niet, al dan niet gevangen genomen. Al die verschillende benamingen hebben soms voor heel wat verwarring gezorgd: iemand die naar een concentratiekamp werd gedeporteerd was geen weggevoerde dwangarbeider, een politieke gevangene is geen krijgsgevangene, een weerstander is niet noodzakelijk een maquisard, enzovoort. Daarbovenop creëert de vertaling van de termen ook wel eens problemen: een oud-strijder in het Nederlands is a veteran in het Engels, maar die benaming is in België voorbehouden aan een andere categorie. Het is niet de bedoeling om in de hierna volgende beschrijvingen de juridische verschillen uit de doeken te doen. Onderstaande tekst zou daartoe niet volstaan. De tekst wil vooral de essentiële verschillen tussen de belangrijkste categorieën duidelijk maken en op die manier het publiek attenter maken op de waarden die aan de basis lagen van hun strijd, eerst voor de democratie en later voor het behoud van de vrede. Het is aan de lezer om te beseffen dat de individuele ervaringen van deze mensen, zelfs al zijn ze complementair, uitermate uiteenlopend zijn, net zoals hun persoonlijke geschiedenis, waarvan de globale som een essentiële bladzijde vormt uit de geschiedenis van ons land en waarvan de overdracht tot ons gemeenschappelijke erfgoed behoort, tot onze Herinnering. Bovendien kregen die verschillende categorieën oud-strijders elk een juridisch etiket toebedeeld: de meeste oud-strijders werden door de Belgische Staat erkend en kregen een wettelijk bepaald statuut of titel toegewezen.

10 De oud-strijder De oud-strijder in de strikte zin van het woord, is iemand die soldaat was tijdens een conflict waaraan België deelnam. De oud-strijders die nog in leven zijn, zijn voor het grootste deel die van de Tweede Wereldoorlog. Zowel diegenen die deelnamen aan de 18-daagse Veldtocht (van 10 tot 28 mei 1940) als diegenen die als vrijwilliger werden ingelijfd in het heropgerichte Belgische leger, aan de zijde van het geallieerde leger na de Landing in Normandië. Tot die categorie behoren o.a. ook de roemrijke Oorlogsontsnapten en de Oudstrijders van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië, alsook de leden van de Openbare Weermacht van Belgisch Kongo, enzovoort. De krijgsgevangene Een krijgsgevangene is een militair die wordt gevangen genomen door een vijandelijke mogendheid in oorlogstijd of juist na het beëindigen van een gewapend conflict. Internationale verdragen moeten erover waken dat de krijgsgevangenen op een humane manier behandeld worden. Ze treden in voege vanaf de gevangenneming tot aan de vrijlating of de repatriëring. Een van de hoofdrichtlijnen van deze conventies verbiedt het folteren van gevangenen en stipuleert dat men de gevangene slechts zijn naam, geboortedatum, graad en stamnummer mag vragen. Het statuut van krijgsgevangene geldt niet voor ongewapende burgers die werden gevangen genomen in oorlogstijd. Die worden beschermd door de vierde conventie van Genève. Het aantal Belgische soldaten dat tijdens de Tweede Wereldoolog werden gevangen genomen bedraagt De weggevoerde dwangarbeider tijdens de oorlog Een weggevoerde dwangarbeider van de oorlog is een persoon die, ondanks de toelating om op regelmatige tijdstippen terug naar huis te keren, door de vijand of door zijn agenten tijdens de oorlog verplicht werd om te gaan werken in Duitsland of in één van de door Duitsland bezette landen, behalve België. Men werd dwangarbeider ten gevolge van de toepassing van de Duitse verordening van 6 maart 1942, die de dwangarbeid in Duitsland algemeen oplegde aan alle valide mannen van 18 tot 50 jaar en aan alle ongehuwde vrouwen tussen 21 en 35 jaar. 10

11 De politieke gevangene Een politieke gevangene is een persoon die tijdens de oorlog gevangen genomen of opgesloten werd door de vijand of door personen in dienst van de vijand, op basis van ideologische, sociale, religieuze redenen of wegens het plegen van Verzetsdaden. Algemeen werd een politieke gevangene geïnterneerd in een concentratiekamp. In de door sommige staten ingerichte concentratiekampen werden op grote schaal mensen opgesloten - meestal burgers - die de overheid als gevaarlijk of als ongewenst beschouwde op basis van ideologische, politieke, raciale, religieuze of sociale redenen, en dat zonder enige vorm van proces of veroordeling. Om in België het statuut van politieke gevangene te verkrijgen, moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan: Gevangenschap van ten minste 30 dagen (om de titel te verkrijgen volstaat echter 1 dag). Zware mishandelingen hebben ondergaan. Ter dood veroordeeld zijn of ter dood gebracht zijn door de vijand of gestorven zijn in gevangenschap. Van de vrijheid beroofd als rechtstreeks gevolg van een belangeloze daad van patriottisme. Aangeduid zijn als gijzelaar. Zich een houding van verzet hebben aangemeten tijdens de gevangenschap. Hier dienen we aan toe te voegen dat politieke gevangenen, in geval van overlijden op het ogenblik van de feiten, dikwijls een familie achterlieten, soms ook wezen. De oorlogswezen kregen dan ook een statuut van Nationale erkentelijkheid toegekend. 11

12 De werkweigeraar Een werkweigeraar is een persoon die zich vrijwillig onttrokken heeft aan de arbeidsverplichting opgelegd door de Duitse verordeningen. De weggevoerde die op verlof naar België kwam of ontsnapte en zich vrijwillig aan de dwangarbeid had onttrokken, wordt eveneens als werkweigeraar beschouwd, op voorwaarde dat de werkweigering gebeurde voor 6 juni De weerstander Een weerstander is een persoon die deelnam aan de clandestiene strijd tegen de vijand door het plegen van gevaarlijke, risicovolle daden. Bij daden van verzet kunnen we vier hoofdvormen onderscheiden: De gewapende strijd, guerilla-aanslagen of sabotage, hoofdzakelijk in Oost-Europese landen als Joegoslavië en Rusland, in mindere mate bij ons; De politieke strijd door het verspreiden van pamfletten of sluikpers. In België waren er tijdens de oorlog 650 clandestiene kranten in omloop waaraan mensen meewerkten; Hulp aan geallieerde parachutisten (via de bekende vluchtnetwerken Komeet of Pat O Leary), aan vluchtelingen, aan werkweigeraars, aan Joden. Duizenden Joodse kinderen werden door de Belgen verstopt om hen te onttrekken aan de grote razzia s van 1943 en 1944; Het verzamelen van inlichtingen die van belang waren voor de geallieerden bv. het doorgeven van uurschema s en routeplannen van Duitse konvooien. In veel gevallen bleek het doorgeven van informatie van vitaal belang, zoals het doorspelen van informatie naar Londen die bijdroeg tot het ontcijferen van de codes die de vijand gebruikte bij radiocommunicatie. Zo konden troepenbewegingen gelokaliseerd worden. Zonder dat voorbereidend werk zou de bevrijding van ons land voor de geallieerden veel gevaarlijker geweest zijn. In België beschikte het Gewapend Verzet over mensen (mannen en vrouwen), verdeeld over een vijftiental bewegingen. Actief tijdens de oorlog en meestal georganiseerd op een militaire structuur, werden ze soms belast met zeer riskante opdrachten. Overal waar het enigzins kon probeerden ze de Duitse oorlogsmachine te dwarsbomen: brandstofopslagplaatsen aanvallen en vernietigen, Duitse militaire konvooien tot stilstand brengen, gevangen genomen kameraden bevrijden, munitiedepots leegplunderen, kortom, ze waren de stok in het wiel van de nazi s. 12

13 De verplicht ingelijfde in het Duitse leger Iemand die verplicht werd ingelijfd in het Duitse leger: ten gevolge van zijn arrestatie door de vijand of zijn agenten; ten gevolge van zijn aanbieding bij de rekruteringsbureaus van de Duitse overheid in uitvoering van Duitse verordeningen (Musterung Musterung); ten gevolge van het opvolgen van een persoonlijk bevel, in toepassing van de Duitse verordeningen met betrekking tot de rekrutering en mobilisatie in het Duitse leger. In de praktijk kwamen deze mensen meestal uit de Oostkantons (Eupen, Malmédy). De zeevisser Beroepsvissers die, onder het mom van de zeevisserij, instonden voor het vervoer van personen of goederen vanuit Britse havens tijdens de oorlog Het slachtoffer van raciale naziver volgingen Een slachtoffer van raciale naziver volgingen is een persoon die werd opgesloten omwille van zijn Joodse-, Slavische- of zigeunerafkomst en meestal weggevoerd naar een vernietigingskamp. De Wet kent ook het statuut van ondergedoken kind toe. Dat heeft betrekking op een kind van Joodse origine dat werd gered van de raciale vervolgingen door het in de clandestiniteit onder te brengen. Het burgerlijk oorlogsslachtoffer Een burgerlijk oorlogsslachtoffer is een niet-militair persoon die van een nationale erkentelijkheid geniet als hij kan blijk geven van een belangeloze vaderlandslievende activiteit tegen de bezetter. Hij kan eventueel ook genieten van een burgerlijk invaliditeitspensioen indien kan aangetoond worden dat een onherstelbare fysische of psychologische schade het gevolg is van een oorlogsfeit. Dergelijke personen die als oorlogsinvaliden erkend zijn, genieten van een invaliditeitsspensioen waarvan het bedrag in verhouding staat tot de ernst van de aandoening. De veteraan Een veteraan is een militair of een burger, al dan niet in actieve dienst, die deelnam aan minstens één, bij koninklijk besluit erkende, operatie in het buitenland, nà de Koreanse Oorlog ( ). In het algemeen, zijn de missies waaraan een veteraan deelneemt humanitaire missies of missies voor het behoud van de vrede. 13

14 de veteranen

15 het statuut van veteraan, dat ingesteld werd bij de wet van 10 april 2003, kreeg binnen ons Instituut pas echt invloed vanaf 1 januari 2007, de datum waarop de cel Veteranen, die afhangt van het Departement Herinnering en Communicatie, werd opgericht. Deze dienst volgt, met de hulp van DGHR (Algemene Directie Human Resources), de evolutie op van de behoeften en verwachtingen van de veteranen op het gebied van sociale bijstand. Hij zet ook de bakens uit voor een herinneringsbeleid, geconcentreerd op de conflicten, de gewapende operaties voor het behoud van de vrede en humanitaire operaties waaraan de veteranen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog deelnamen. De oprichting van het statuut van veteraan en dus van de officiële erkentelijkheid van de staat ging gepaard met de organisatie van een speciale Veteranendag op 7 april 2007 voor een hoogstaand publiek van zowel militaire als burgerlijke autoriteiten. Op die dag werd er in het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis, voor de 800 genodigden, een documentaire getoond over de veteranen, gerealiseerd door de DGIPR-archieven en het Instituut. De eerste tweehonderd veteranenkaarten en pins werden er door ons Instituut uitgedeeld. Sindsdien werden er niet minder dan kaarten aangemaakt door onze dienst. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de cel Veteranen al enkele projecten verwezenlijkt en zijn er nog velen in ontwikkeling. De cel creëerde ook het model van de veteranenkaart (type kredietkaart) en de folder die de kaart vergezelt bij verzending. We organiseerden verschillende infosessies rond het statuut van Veteraan binnen het Instituut en binnen Defensie. Op 27 juni werd dit statuut voorgesteld voor een publiek van vakbondsafgevaardigden van Defensie. De vele vragen die gesteld werden na de projectie van de presentatie gaven blijk van de belangstelling voor dit statuut. Verder overwegen we de realisatie van een documentaire over de verschillende missies die ons leger uitvoerde sinds de jaren 1950 die de evolutie toont naar peace keeping. Ter aanvulling van die documentaire wordt er eveneens een woordenboek van de missies voorbereid dat de context van het historisch moment en de redenen die de overheid ertoe aanzetten om tussen te komen uit de doeken doet. We voorzien het woordenboek uit te delen tijdens de herinneringseducatieve projectdagen. De cel heeft eveneens als taak banden aan te knopen met de vriendenkringen en federaties van veteranen om ons werk bekend te maken en een pool van getuigen samen te stellen die de ervaring, die zij meemaakten op de verschillende strijdtonelen waar de Belgische Defensie aanwezig was, zullen komen vertellen tijdens ontmoetingen met de jeugd. Daardoor zal het de reserve van overbrengers van de herinnering van het Instituut, die onder druk van de omstandigheden afnam, versterkt kunnen worden. Bovendien zullen er dankzij de actieve deelname van de federaties andere acties ondernomen kunnen worden binnen de dienst: permanenties in de kazernes van de federaties van veteranen, deelname aan verschillende debatten... of andere herinneringsactiviteiten. 15

16 terugbetaling gezondheidszorgen

17 de voornaamste opdracht van de Directie Gezondheidszorgen bestaat uit de terugbetaling van medische, paramedische, farmaceutische en ziekenhuiszorgen, alsook van de kosten voor prothesen volgens de modaliteiten vastgelegd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 en andere besluiten die daaruit voortvloeien. De specificiteit van de tussenkomst van het Instituut in de kosten van geneeskundige verzorging ten gunste van de oorlogsinvaliden en andere oorlogsslachtoffers is één van de uitingen van de nationale erkentelijkheid ten opzichte van diegenen die Koning Albert 1 de eerste schuldeisers van de Natie noemde. Deze specificiteit vindt haar bestaansrecht in de bijzondere pathologie van de begunstigden ingevolge de fysieke en psychologische onderwerpingen ondergaan tijdens de oorlogen. Gerechtigden Op 1 januari 2008 mogen rechthebbenden van het I.V. N.I.O.O.O. aanspraak maken op de terugbetaling van geneeskundige verzorging door tussenkomst van het Nationaal Instituut, namelijk: 20 burgerlijk invaliden van de Eerste Wereldoorlog invaliden van de Tweede Wereldoorlog, van de Korea-oorlog, van de gebeurtenissen in Kongo en ingevolge humanitaire operaties onder VN-vlag ofwel in totaal invaliden die recht hebben op de kosteloosheid van geneeskundige verzorging krijgsgevangenen van korte duur (6 tot 12 maanden) titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid gerechtigden van het statuut van politiek gevangene slachtoffers van de raciale ver volging door de nazi s voor wie het Nationaal Instituut aanvullend op de ziekenfondsen tussenkomt. Structuur van het departement Het Departement Geneeskundige Verzorging wordt onderverdeeld in verschillende diensten. I. Terugbetalingdiensten: a. Dienst Terugbetaling van het remgeld b. Dienst Prothesen c. Dienst voor medische en farmaceutische verzorging II. Medische en farmaceutische dienst III. Dienst Inspectie IV. Dienst Boekjes V. Dienst Klassement VI. Onthaal Op 31 december 2007, telt het volledige departement 64 ambtenaren (55,5 EVT). 17

18 Activiteiten van het departement A. Activiteiten van de verschillende diensten I. Terugbetalingsdiensten a. Dienst Terugbetaling van het remgeld. Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan krijgsgevangenen Terugbetalingen aan andere rechthebbenden op het remgeld Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) , ,26 Totaal dienst ,06 Volgende personen genieten, door tussenkomst van het Nationaal Instituut, van de terugbetaling van geneeskundige verzorging binnen de grenzen van het R.I.ZI.V.-barema: De krijgsgevangenen van 60 jaar oud, die geen titularis zijn van een invaliditeitspensioen en die een gevangenschap van minstens 6 maanden ondergingen de titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid van een periode van minstens 6 maanden in één of meerdere statuten de kinderen van politiek gevangenen die de hoedanigheid van rechthebbende van het statuut van politiek gevangene verwierven de slachtoffers van rassenvervolgingen tijdens de oorlog Alvorens de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen opgenomen in de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur (medische, paramedische, farmaceutische zorgen, hospitalisaties, prothesen) aan het Nationaal Instituut te vragen, moeten zij zich eerst tot de instelling richten die hen verzekert tegen ziekte en invaliditeit (ziekenfonds). Het Nationaal Instituut betaalt het verschil (remgeld) terug tussen de basiserelonen (R.I.Z.I.V.-tarief aan 100%) en het bedrag van de tussenkomst van de verzekeringsinstelling. b. Dienst Prothesen Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) ,37 Terugbetalingen aan derden ,61 Terugbetalingen aan het buitenland ,27 Totaal Dienst Prothesen ,25 Deze dienst betaalt de brillen en andere oogprothesen, gehoorapparaten, verstrekkingen die vallen onder de bevoegdheid van bandagisten, orthopedische prothesen en andere prothesen voor alle letstels of aandoeningen al dan niet ontstaan door de oorlog terug ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Bovendien is de Dienst Prothesen, in sommige bijzondere en zeer specifieke gevallen, bevoegd om diverse vergoedingen toe te kennen. De terugbetalingen worden uitgevoerd door de Dienst Prothesen ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (leveranciers, tandartsen, bandagisten...). 18

19 c. Diensten voor geneeskundige en farmaceutische verzorging Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B2) Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B3) Terugbetalingen aan het buitenland Totaal terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) , , , ,32 Deze diensten betalen de medische, paramedische en farmaceutische zorgen terug voor alle letsels en aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog, ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Die terugbetalingen worden uitgevoerd ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen...) volgens de diensten. Twee diensten houden zich bezig met het uitvoeren van de terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden volgens de aard van de betreffende verstrekkingen. Een dienst betaalt volgende medische en paramedische verstrekkingen terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, op basis van de attesten van verstrekte zorgen: de pedicureverstrekkingen, de remgelden op de medische en paramedische verstrekkingen, de contant geleverde farmaceutische producten voor zover de medische en farmaceutische dienst zijn goedkeuring gaf Een dienst betaalt volgende kosten terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden: de hospitalisatiekosten die ten laste blijven, de vervoerskosten, de huurkosten van sanitair materiaal, de kosten voor logopedie, de kosten van kuren, alsook de kosten van de medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen die daarmee gepaard gaan Een andere dienst houdt zich bezig met de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan derden, namelijk aan ziekenhuizen en algemene klinieken, aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, aan laboratoria, aan rusthuizen, rust- en zorgtehuizen, psychiatrische zorgtehuizen, alsook aan transportfirma s en firma s die sanitair materiaal verhuren. Wat de farmaceutische verstrekkingen betreft, die worden aan derdebetalersregeling terugbetaald aan de tariferingsdiensten die ze aan hun aangesloten apothekers terugbetalen. Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan derden (behalve apothekers) Terugbetalingen aan de tariferingsdiensten. Totaal terugbetaling aan derden Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) , , ,20 19

20 II. Medische en farmaceutische dienst De activiteiten van de dienst bestaan uit: het onderzoeken van de goedkeuringsaanvragen, het geven van adviezen en het nemen van beslissingen betreffende: - de terugbetaling van zorgen met betrekking tot medische, paramedische, medisch-technische of hospitalisatieverstrekkingen - de terugbetaling van farmaceutische leveringen - het vervoer van zieken - de terbeschikkingstelling van zorgmateriaal - de terugbetaling en/of de levering van prothesen het verzekeren van het secretariaat van de Ministeriële Commissie voor Geneeskundige Verzorging geïnstalleerd bij het Instituut betreffende: - de indiening van de medische dossiers bij de Commissie - de medisch-administratieve opvolging van de beroepsprocedures - het opstellen van de notulen met betrekking tot de medische gevallen; - de uitwerking van technische verslagen betreffende het zorgmateriaal, de prothesen en de zorgen die niet opgenomen zijn in de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur. het toezien op en het uitvoeren van de tarifering van de geneesmiddelen het uitwerken van ontwerpen van besluiten die de voorwaarden vastleggen voor tussenkomst door het I.V.-N.I.O.O.O. in de kosten van de farmaceutische leveringen die niet door het R.I.Z.I.V. worden terugbetaald. het bijwerken van de lijsten van farmaceutische specialiteiten die terugbetaald worden aan de oorlogsinvaliden het opstellen van brieven in het kader van de dossiers die hun worden toevertrouwd in hun functie III. Dienst Inspectie Deze dienst vormt één van de beheersingselementen van de toename van de uitgaven inzake tussenkomst in geneeskundige zorgen door de misbruiken te berispen en fraude op te sporen. Deze dienst heeft zowel een afschrikkings- als een onderdrukkingsrol. IV. Dienst Boekjes Deze dienst centraliseert de vragen om vernieuwing van de medische en farmaceutische boekjes en codeert ze. Die procedure brengt het drukken van de gevraagde blaadjes met zich mee. Bovendien worden de aanvragen voor de formulieren M en P die verzameld worden door de dienst voor de terugbetaling van het remgeld eveneens door deze dienst gedrukt en behandeld. Aantal boekjes bezorgd in 2007: Boekjes met verzorgingsattesten Voorschriftboekjes Categorieën van O.I Subtotaal Taal Antal Fr 2 Nl 9 Fr Nl 699 Fr Nl 708 Totaal Subtotaal Fr 2 Nl 13 Fr Nl Fr Nl Totaal

21 V. Dienst klassement Deze dienst beheert het klassement van de papieren dossiers van de oorlogsinvaliden, alsook van de begunstigden van de terugbetaling van het remgeld. Hij beheert de stroom van die dossiers tussen de diensten onderling en verzekert de bijwerking ervan. VI. Onthaal Deze dienst verzekert het onthaal van en de raadgeving aan de bezoekers die zich naar het Instituut begeven om inlichtingen in te winnen en/of hun documenten te overhandigen met het oog op de terugbetaling van hun kosten voor geneeskundige verzorging. In functie van hun beschikbaarheid verzekeren de ambtenaren van die dienst bovendien de rechtstreekse behandeling van de vragen tot terugbetaling die hun worden afgegeven. B. Uitgaven voor geneeskundige verzorging in 2007 De uitgaven 2007 gewijd aan de terugbetaling van geneeskundige verzorging bedragen in totaal Apotheek (36,14%) Hospitalisatieverblijven (4,82%) Andere verblijven(rh, RZT, PZT ) (8,93%) Kuren (0,52%) Vervoer (1,46%) Specialisten (1,44%) Verzorging in het buitenland (0,97%) Bandagisterie - Prothese (5,85%) Huisartsen (9,18%) Verpleegkundigen (9,84%) Huur zorgmateriaal (0,36%) Diversen (0,25%) Technische handelingen (3,31%) Pedicuren (0,59%) Kinesitherapeuten (5,14%) Tandverzorging behalve prothesen (0,24%) Logopedisten (0,04%) Tussenkomst na ziekenfonds (7,38%) Palliatieve zorgen aan huis (0,06%) Saldo niet behandeld in 2007 (3,48%) 0,06% 7,38% 0,04% 0,24% 5,14% 3,48% 0,59% 3,31% 0,25% 0,36% De grafiek hieronder toont de verdeling van de uitgaven volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen voor alle uitgaven aan geneeskundige verzorging in ,84% 9,18% 5,85% 36,14% 4,82% 8,93% 0,52% 1,46% 1,44% 0,97% 21

22 De tabel hieronder geeft de verdeling weer van de uitgaven volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen enerzijds en volgens de 3 grote categorieën van rechthebbenden op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging anderzijds. Verstrekkers/Verstrekkingen Oorlogsinvaliden Gevangenen 6-12 maanden Andere statuten TOTAAL Verdeling Huisartsen , , , ,45 9,18% Specialisten ,00 963, , ,03 1,44% Technische handelingen ,89 637, , ,18 3,31% Tandverzorging behalve prothesen ,64 176, , ,00 0,24% Verpleegkundigen , , , ,92 9,84% Kinesitherapeuten , , , ,02 5,14% Logopedisten , ,30 0,04% Pedicuren , ,13 0,59% Apotheek , , , ,81 36,14% Hospitalisatieverblijven , , , ,25 4,82% Andere verblijven (RH,RZT,PZT, ) , , , ,26 8,93% Kuren , ,60 0,52% Vervoer , ,15 1,46% Tussenkomst na ziekenfonds , , , ,40 7,38% Verzorging in het buitenland ,85 34, , ,69 0,97% Bandagisterie - Prothese , , , ,99 5,85% Huur zorgmateriaal , ,66 0,36% Palliatieve zorgen aan huis , ,15 0,06% Diversen , ,09 0,25% Saldo niet behandeld in , , , ,09 3,48% TOTAAL , , , ,17 Verdeling 86,30% 1,90% 11,80% 22

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging I. Administratieve organisatie en financiering Inleiding In de praktijk heeft de volledige Belgische bevolking een verplichte verzekering

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

Gezondheid 137 HET RECHT OP BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID. of in de best mogelijke lichamelijke en mentale gezondheid te kunnen verkeren

Gezondheid 137 HET RECHT OP BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID. of in de best mogelijke lichamelijke en mentale gezondheid te kunnen verkeren Gezondheid 137 HET RECHT OP BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID of in de best mogelijke lichamelijke en mentale gezondheid te kunnen verkeren Inhoudstafel PROBLEMATIEK... 138 1. BESTAAT ER GELIJK RECHT OP BESCHERMING

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317]

MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317] MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD 50627 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2013/22317] 21 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228 OPEN

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

1. OPDRACHT 32 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 33 3. EVENEMENTEN 34 4. COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38

1. OPDRACHT 32 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 33 3. EVENEMENTEN 34 4. COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38 ACTIVITEITENVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VAN DE VOORZITTER SAMENSTELLING VAN DE BEHEERSORGANEN ACTIVITEITENVERSLAG 1. MISSIE 10 2. ACTIVITEITEN 11 Inleiding 11 Interfacefunctie met de Europese instellingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WERKING

ONDERZOEK NAAR DE WERKING ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE gesloten CENTRA beheerd door de dienst vreemdelingenzaken Verantw. uitg: juni 2009 Realisatie: Guido Schuermans & Catherine De Bruecker Hertogsstraat 43 1000 Brussel info@federaalombudsman.be

Nadere informatie