Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO."

Transcriptie

1 Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO jaarverslag 2007

2 voorwoord

3 Mevrouw, Mijnheer, Met fierheid stelt ons Instituut u zijn eerste jaarverslag voor. De opdrachten van het Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers zijn: materiële hulp aan zijn rechthebbenden (terugbetaling van kosten inzake medische zorgen) sociale bijstand het bewaren en het doorgeven van de Herinnering (de offers gebracht door onze rechthebbenden en de idealen die aan de grondslag van deze offers lagen). In de hierna volgende bladzijden vindt u inlichtingen over de categorieën en aantallen van onze rechthebbenden, ons personeel en ons budget, de verwezenlijkte uitgaven U zult aldus meer te weten komen, niet alleen over hoe ons Instituut werkt, maar ook over de wijze waarop wij ons van voormelde opdrachten kwijten door het verlenen van diensten van optimale kwaliteit aan onze rechthebbenden. Teneinde die kwaliteit nog te kunnen verbeteren werden in 2007, ten behoeve van ons personeel, strategische objectieven vastgelegd rond vijf grote assen: materiële hulp, sociale bijstand, herinnering, expertise en communicatie. Die objectieven worden per Directie verder uitgewerkt en aangepast aan de specifieke situatie van hen die geroepen zijn om op het terrein onze opdrachten te verwezenlijken. Want achter de cijfers en grafieken zitten onze personeelsleden, beroepsspecialisten in een zeer gespecialiseerd domein: de dienstverlening aan mannen en vrouwen die, dikwijls met inzet van hun fysische en psychische integriteit, zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor hun land, het Onze. Ik wens u een aangename lectuur toe. Victor GODIN, Administrateur-Generaal IV-INIG IV-NIOOO

4 inhoudstafel

5 Voorwoord... 3 Inhoudstafel... 5 Historiek... 7 Onze rechthebbenden... 9 De oud-strijder De krijgsgevangene De weggevoerde dwangarbeider tijdens de oorlog De politieke gevangene De werkweigeraar De weerstander De verplicht ingelijfde in het Duitse leger De zeevisser Het slachtoffer van raciale nazivervolgingen Het burgerlijk oorlogsslachtoffer De veteraan De Veteranen Terugbetaling Gezondheidszorgen Gerechtigden Structuur van het departement Activiteiten van het departement Sociale actie Herinnering Oog in oog met de Herinnering Wapenstilstand en Te Jong Herdenkingen en ceremonies Veteranendag Buchenwald en Dora Lerarenconferentie in Ciney Dit nooit meer?! Klassedag Bibliotheek La Coupole en het Fort van Bondues Budget Cel synthese Oprichting van een secretariaat voor de vaderlandse verenigingen Voorgeschiedenis Evolutie Wettelijke basis De logistiek Het personeel Opleidingen Begroting Uitvoering van het budget 2007 van het Instituut Evolutie van de eigen fondsen en van de fondsen van derden Communicatie Publicaties gerealiseerd door de dienst Budget De Raad van Beheer Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Organigram Nuttige telefoonnummers... 60

6 historiek

7 kort na de Eerste Wereldoorlog ( ) besloot de wetgever tot de oprichting van twee instellingen die tot doel hadden in alle levensomstandigheden de nodige bijstand te verlenen aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Zo zagen in 1919 het Nationaal Werk voor Oorlogswezen (NWOW) en het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden (NWOI) het licht. 20 jaar later, in 1938, kwam er een derde organisatie bij de vorige twee: het Nationaal Werk voor Oud-strijders, Weggevoerden en Politieke Gevangenen (NWOS). De oorlog van had een uitbreiding tot gevolg van de bevoegdheden van die drie grote instellingen tegenover de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In 1948 breidde het Nationaal Werk voor Oorlogswezen zijn activiteiten uit en werd het omgedoopt tot Nationaal Werk voor Wezen, Weduwen en Gelijkgestelden en dat naar alle oorlogsslachtoffers toe (NWWWG). De noodzaak van een meer doeltreffende instelling ten gunste van de oorlogsslachtoffers liet zich voelen en in 1956 fuseerden het NWWWG en het NWOS. In 1981 ging men over tot het samenbrengen van de twee overblijvende werken (met name het NWOS en het NWOI) en werd het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO) opgericht. Ten slotte verscheen op 6 mei 2003 in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 april 2003 houdende de wijziging van de oprichtingswet van het Instituut van 8 augustus 1981 en ter oprichting van het INSTITUUT VOOR VETERANEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR OORLOGSINVALIDEN, OUD- STRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS (IV-NIOOO genoemd). Sindsdien is dit Instituut, als parastatale B, afhankelijk van Defensie.

8 onze rechthebbenden

9 onze Anciens, zo noemen we ze veralgemenend, vormen een zeer diverse groep mensen die niet eenvoudig is samen te vatten. De termen Ancien en Oud-strijder zijn verzamelnamen die een grote lading dekken: militairen of burgers, gewapend of niet, al dan niet gevangen genomen. Al die verschillende benamingen hebben soms voor heel wat verwarring gezorgd: iemand die naar een concentratiekamp werd gedeporteerd was geen weggevoerde dwangarbeider, een politieke gevangene is geen krijgsgevangene, een weerstander is niet noodzakelijk een maquisard, enzovoort. Daarbovenop creëert de vertaling van de termen ook wel eens problemen: een oud-strijder in het Nederlands is a veteran in het Engels, maar die benaming is in België voorbehouden aan een andere categorie. Het is niet de bedoeling om in de hierna volgende beschrijvingen de juridische verschillen uit de doeken te doen. Onderstaande tekst zou daartoe niet volstaan. De tekst wil vooral de essentiële verschillen tussen de belangrijkste categorieën duidelijk maken en op die manier het publiek attenter maken op de waarden die aan de basis lagen van hun strijd, eerst voor de democratie en later voor het behoud van de vrede. Het is aan de lezer om te beseffen dat de individuele ervaringen van deze mensen, zelfs al zijn ze complementair, uitermate uiteenlopend zijn, net zoals hun persoonlijke geschiedenis, waarvan de globale som een essentiële bladzijde vormt uit de geschiedenis van ons land en waarvan de overdracht tot ons gemeenschappelijke erfgoed behoort, tot onze Herinnering. Bovendien kregen die verschillende categorieën oud-strijders elk een juridisch etiket toebedeeld: de meeste oud-strijders werden door de Belgische Staat erkend en kregen een wettelijk bepaald statuut of titel toegewezen.

10 De oud-strijder De oud-strijder in de strikte zin van het woord, is iemand die soldaat was tijdens een conflict waaraan België deelnam. De oud-strijders die nog in leven zijn, zijn voor het grootste deel die van de Tweede Wereldoorlog. Zowel diegenen die deelnamen aan de 18-daagse Veldtocht (van 10 tot 28 mei 1940) als diegenen die als vrijwilliger werden ingelijfd in het heropgerichte Belgische leger, aan de zijde van het geallieerde leger na de Landing in Normandië. Tot die categorie behoren o.a. ook de roemrijke Oorlogsontsnapten en de Oudstrijders van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië, alsook de leden van de Openbare Weermacht van Belgisch Kongo, enzovoort. De krijgsgevangene Een krijgsgevangene is een militair die wordt gevangen genomen door een vijandelijke mogendheid in oorlogstijd of juist na het beëindigen van een gewapend conflict. Internationale verdragen moeten erover waken dat de krijgsgevangenen op een humane manier behandeld worden. Ze treden in voege vanaf de gevangenneming tot aan de vrijlating of de repatriëring. Een van de hoofdrichtlijnen van deze conventies verbiedt het folteren van gevangenen en stipuleert dat men de gevangene slechts zijn naam, geboortedatum, graad en stamnummer mag vragen. Het statuut van krijgsgevangene geldt niet voor ongewapende burgers die werden gevangen genomen in oorlogstijd. Die worden beschermd door de vierde conventie van Genève. Het aantal Belgische soldaten dat tijdens de Tweede Wereldoolog werden gevangen genomen bedraagt De weggevoerde dwangarbeider tijdens de oorlog Een weggevoerde dwangarbeider van de oorlog is een persoon die, ondanks de toelating om op regelmatige tijdstippen terug naar huis te keren, door de vijand of door zijn agenten tijdens de oorlog verplicht werd om te gaan werken in Duitsland of in één van de door Duitsland bezette landen, behalve België. Men werd dwangarbeider ten gevolge van de toepassing van de Duitse verordening van 6 maart 1942, die de dwangarbeid in Duitsland algemeen oplegde aan alle valide mannen van 18 tot 50 jaar en aan alle ongehuwde vrouwen tussen 21 en 35 jaar. 10

11 De politieke gevangene Een politieke gevangene is een persoon die tijdens de oorlog gevangen genomen of opgesloten werd door de vijand of door personen in dienst van de vijand, op basis van ideologische, sociale, religieuze redenen of wegens het plegen van Verzetsdaden. Algemeen werd een politieke gevangene geïnterneerd in een concentratiekamp. In de door sommige staten ingerichte concentratiekampen werden op grote schaal mensen opgesloten - meestal burgers - die de overheid als gevaarlijk of als ongewenst beschouwde op basis van ideologische, politieke, raciale, religieuze of sociale redenen, en dat zonder enige vorm van proces of veroordeling. Om in België het statuut van politieke gevangene te verkrijgen, moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan: Gevangenschap van ten minste 30 dagen (om de titel te verkrijgen volstaat echter 1 dag). Zware mishandelingen hebben ondergaan. Ter dood veroordeeld zijn of ter dood gebracht zijn door de vijand of gestorven zijn in gevangenschap. Van de vrijheid beroofd als rechtstreeks gevolg van een belangeloze daad van patriottisme. Aangeduid zijn als gijzelaar. Zich een houding van verzet hebben aangemeten tijdens de gevangenschap. Hier dienen we aan toe te voegen dat politieke gevangenen, in geval van overlijden op het ogenblik van de feiten, dikwijls een familie achterlieten, soms ook wezen. De oorlogswezen kregen dan ook een statuut van Nationale erkentelijkheid toegekend. 11

12 De werkweigeraar Een werkweigeraar is een persoon die zich vrijwillig onttrokken heeft aan de arbeidsverplichting opgelegd door de Duitse verordeningen. De weggevoerde die op verlof naar België kwam of ontsnapte en zich vrijwillig aan de dwangarbeid had onttrokken, wordt eveneens als werkweigeraar beschouwd, op voorwaarde dat de werkweigering gebeurde voor 6 juni De weerstander Een weerstander is een persoon die deelnam aan de clandestiene strijd tegen de vijand door het plegen van gevaarlijke, risicovolle daden. Bij daden van verzet kunnen we vier hoofdvormen onderscheiden: De gewapende strijd, guerilla-aanslagen of sabotage, hoofdzakelijk in Oost-Europese landen als Joegoslavië en Rusland, in mindere mate bij ons; De politieke strijd door het verspreiden van pamfletten of sluikpers. In België waren er tijdens de oorlog 650 clandestiene kranten in omloop waaraan mensen meewerkten; Hulp aan geallieerde parachutisten (via de bekende vluchtnetwerken Komeet of Pat O Leary), aan vluchtelingen, aan werkweigeraars, aan Joden. Duizenden Joodse kinderen werden door de Belgen verstopt om hen te onttrekken aan de grote razzia s van 1943 en 1944; Het verzamelen van inlichtingen die van belang waren voor de geallieerden bv. het doorgeven van uurschema s en routeplannen van Duitse konvooien. In veel gevallen bleek het doorgeven van informatie van vitaal belang, zoals het doorspelen van informatie naar Londen die bijdroeg tot het ontcijferen van de codes die de vijand gebruikte bij radiocommunicatie. Zo konden troepenbewegingen gelokaliseerd worden. Zonder dat voorbereidend werk zou de bevrijding van ons land voor de geallieerden veel gevaarlijker geweest zijn. In België beschikte het Gewapend Verzet over mensen (mannen en vrouwen), verdeeld over een vijftiental bewegingen. Actief tijdens de oorlog en meestal georganiseerd op een militaire structuur, werden ze soms belast met zeer riskante opdrachten. Overal waar het enigzins kon probeerden ze de Duitse oorlogsmachine te dwarsbomen: brandstofopslagplaatsen aanvallen en vernietigen, Duitse militaire konvooien tot stilstand brengen, gevangen genomen kameraden bevrijden, munitiedepots leegplunderen, kortom, ze waren de stok in het wiel van de nazi s. 12

13 De verplicht ingelijfde in het Duitse leger Iemand die verplicht werd ingelijfd in het Duitse leger: ten gevolge van zijn arrestatie door de vijand of zijn agenten; ten gevolge van zijn aanbieding bij de rekruteringsbureaus van de Duitse overheid in uitvoering van Duitse verordeningen (Musterung Musterung); ten gevolge van het opvolgen van een persoonlijk bevel, in toepassing van de Duitse verordeningen met betrekking tot de rekrutering en mobilisatie in het Duitse leger. In de praktijk kwamen deze mensen meestal uit de Oostkantons (Eupen, Malmédy). De zeevisser Beroepsvissers die, onder het mom van de zeevisserij, instonden voor het vervoer van personen of goederen vanuit Britse havens tijdens de oorlog Het slachtoffer van raciale naziver volgingen Een slachtoffer van raciale naziver volgingen is een persoon die werd opgesloten omwille van zijn Joodse-, Slavische- of zigeunerafkomst en meestal weggevoerd naar een vernietigingskamp. De Wet kent ook het statuut van ondergedoken kind toe. Dat heeft betrekking op een kind van Joodse origine dat werd gered van de raciale vervolgingen door het in de clandestiniteit onder te brengen. Het burgerlijk oorlogsslachtoffer Een burgerlijk oorlogsslachtoffer is een niet-militair persoon die van een nationale erkentelijkheid geniet als hij kan blijk geven van een belangeloze vaderlandslievende activiteit tegen de bezetter. Hij kan eventueel ook genieten van een burgerlijk invaliditeitspensioen indien kan aangetoond worden dat een onherstelbare fysische of psychologische schade het gevolg is van een oorlogsfeit. Dergelijke personen die als oorlogsinvaliden erkend zijn, genieten van een invaliditeitsspensioen waarvan het bedrag in verhouding staat tot de ernst van de aandoening. De veteraan Een veteraan is een militair of een burger, al dan niet in actieve dienst, die deelnam aan minstens één, bij koninklijk besluit erkende, operatie in het buitenland, nà de Koreanse Oorlog ( ). In het algemeen, zijn de missies waaraan een veteraan deelneemt humanitaire missies of missies voor het behoud van de vrede. 13

14 de veteranen

15 het statuut van veteraan, dat ingesteld werd bij de wet van 10 april 2003, kreeg binnen ons Instituut pas echt invloed vanaf 1 januari 2007, de datum waarop de cel Veteranen, die afhangt van het Departement Herinnering en Communicatie, werd opgericht. Deze dienst volgt, met de hulp van DGHR (Algemene Directie Human Resources), de evolutie op van de behoeften en verwachtingen van de veteranen op het gebied van sociale bijstand. Hij zet ook de bakens uit voor een herinneringsbeleid, geconcentreerd op de conflicten, de gewapende operaties voor het behoud van de vrede en humanitaire operaties waaraan de veteranen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog deelnamen. De oprichting van het statuut van veteraan en dus van de officiële erkentelijkheid van de staat ging gepaard met de organisatie van een speciale Veteranendag op 7 april 2007 voor een hoogstaand publiek van zowel militaire als burgerlijke autoriteiten. Op die dag werd er in het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis, voor de 800 genodigden, een documentaire getoond over de veteranen, gerealiseerd door de DGIPR-archieven en het Instituut. De eerste tweehonderd veteranenkaarten en pins werden er door ons Instituut uitgedeeld. Sindsdien werden er niet minder dan kaarten aangemaakt door onze dienst. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de cel Veteranen al enkele projecten verwezenlijkt en zijn er nog velen in ontwikkeling. De cel creëerde ook het model van de veteranenkaart (type kredietkaart) en de folder die de kaart vergezelt bij verzending. We organiseerden verschillende infosessies rond het statuut van Veteraan binnen het Instituut en binnen Defensie. Op 27 juni werd dit statuut voorgesteld voor een publiek van vakbondsafgevaardigden van Defensie. De vele vragen die gesteld werden na de projectie van de presentatie gaven blijk van de belangstelling voor dit statuut. Verder overwegen we de realisatie van een documentaire over de verschillende missies die ons leger uitvoerde sinds de jaren 1950 die de evolutie toont naar peace keeping. Ter aanvulling van die documentaire wordt er eveneens een woordenboek van de missies voorbereid dat de context van het historisch moment en de redenen die de overheid ertoe aanzetten om tussen te komen uit de doeken doet. We voorzien het woordenboek uit te delen tijdens de herinneringseducatieve projectdagen. De cel heeft eveneens als taak banden aan te knopen met de vriendenkringen en federaties van veteranen om ons werk bekend te maken en een pool van getuigen samen te stellen die de ervaring, die zij meemaakten op de verschillende strijdtonelen waar de Belgische Defensie aanwezig was, zullen komen vertellen tijdens ontmoetingen met de jeugd. Daardoor zal het de reserve van overbrengers van de herinnering van het Instituut, die onder druk van de omstandigheden afnam, versterkt kunnen worden. Bovendien zullen er dankzij de actieve deelname van de federaties andere acties ondernomen kunnen worden binnen de dienst: permanenties in de kazernes van de federaties van veteranen, deelname aan verschillende debatten... of andere herinneringsactiviteiten. 15

16 terugbetaling gezondheidszorgen

17 de voornaamste opdracht van de Directie Gezondheidszorgen bestaat uit de terugbetaling van medische, paramedische, farmaceutische en ziekenhuiszorgen, alsook van de kosten voor prothesen volgens de modaliteiten vastgelegd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 en andere besluiten die daaruit voortvloeien. De specificiteit van de tussenkomst van het Instituut in de kosten van geneeskundige verzorging ten gunste van de oorlogsinvaliden en andere oorlogsslachtoffers is één van de uitingen van de nationale erkentelijkheid ten opzichte van diegenen die Koning Albert 1 de eerste schuldeisers van de Natie noemde. Deze specificiteit vindt haar bestaansrecht in de bijzondere pathologie van de begunstigden ingevolge de fysieke en psychologische onderwerpingen ondergaan tijdens de oorlogen. Gerechtigden Op 1 januari 2008 mogen rechthebbenden van het I.V. N.I.O.O.O. aanspraak maken op de terugbetaling van geneeskundige verzorging door tussenkomst van het Nationaal Instituut, namelijk: 20 burgerlijk invaliden van de Eerste Wereldoorlog invaliden van de Tweede Wereldoorlog, van de Korea-oorlog, van de gebeurtenissen in Kongo en ingevolge humanitaire operaties onder VN-vlag ofwel in totaal invaliden die recht hebben op de kosteloosheid van geneeskundige verzorging krijgsgevangenen van korte duur (6 tot 12 maanden) titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid gerechtigden van het statuut van politiek gevangene slachtoffers van de raciale ver volging door de nazi s voor wie het Nationaal Instituut aanvullend op de ziekenfondsen tussenkomt. Structuur van het departement Het Departement Geneeskundige Verzorging wordt onderverdeeld in verschillende diensten. I. Terugbetalingdiensten: a. Dienst Terugbetaling van het remgeld b. Dienst Prothesen c. Dienst voor medische en farmaceutische verzorging II. Medische en farmaceutische dienst III. Dienst Inspectie IV. Dienst Boekjes V. Dienst Klassement VI. Onthaal Op 31 december 2007, telt het volledige departement 64 ambtenaren (55,5 EVT). 17

18 Activiteiten van het departement A. Activiteiten van de verschillende diensten I. Terugbetalingsdiensten a. Dienst Terugbetaling van het remgeld. Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan krijgsgevangenen Terugbetalingen aan andere rechthebbenden op het remgeld Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) , ,26 Totaal dienst ,06 Volgende personen genieten, door tussenkomst van het Nationaal Instituut, van de terugbetaling van geneeskundige verzorging binnen de grenzen van het R.I.ZI.V.-barema: De krijgsgevangenen van 60 jaar oud, die geen titularis zijn van een invaliditeitspensioen en die een gevangenschap van minstens 6 maanden ondergingen de titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid van een periode van minstens 6 maanden in één of meerdere statuten de kinderen van politiek gevangenen die de hoedanigheid van rechthebbende van het statuut van politiek gevangene verwierven de slachtoffers van rassenvervolgingen tijdens de oorlog Alvorens de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen opgenomen in de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur (medische, paramedische, farmaceutische zorgen, hospitalisaties, prothesen) aan het Nationaal Instituut te vragen, moeten zij zich eerst tot de instelling richten die hen verzekert tegen ziekte en invaliditeit (ziekenfonds). Het Nationaal Instituut betaalt het verschil (remgeld) terug tussen de basiserelonen (R.I.Z.I.V.-tarief aan 100%) en het bedrag van de tussenkomst van de verzekeringsinstelling. b. Dienst Prothesen Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) ,37 Terugbetalingen aan derden ,61 Terugbetalingen aan het buitenland ,27 Totaal Dienst Prothesen ,25 Deze dienst betaalt de brillen en andere oogprothesen, gehoorapparaten, verstrekkingen die vallen onder de bevoegdheid van bandagisten, orthopedische prothesen en andere prothesen voor alle letstels of aandoeningen al dan niet ontstaan door de oorlog terug ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Bovendien is de Dienst Prothesen, in sommige bijzondere en zeer specifieke gevallen, bevoegd om diverse vergoedingen toe te kennen. De terugbetalingen worden uitgevoerd door de Dienst Prothesen ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (leveranciers, tandartsen, bandagisten...). 18

19 c. Diensten voor geneeskundige en farmaceutische verzorging Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B2) Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B3) Terugbetalingen aan het buitenland Totaal terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) , , , ,32 Deze diensten betalen de medische, paramedische en farmaceutische zorgen terug voor alle letsels en aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog, ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Die terugbetalingen worden uitgevoerd ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen...) volgens de diensten. Twee diensten houden zich bezig met het uitvoeren van de terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden volgens de aard van de betreffende verstrekkingen. Een dienst betaalt volgende medische en paramedische verstrekkingen terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, op basis van de attesten van verstrekte zorgen: de pedicureverstrekkingen, de remgelden op de medische en paramedische verstrekkingen, de contant geleverde farmaceutische producten voor zover de medische en farmaceutische dienst zijn goedkeuring gaf Een dienst betaalt volgende kosten terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden: de hospitalisatiekosten die ten laste blijven, de vervoerskosten, de huurkosten van sanitair materiaal, de kosten voor logopedie, de kosten van kuren, alsook de kosten van de medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen die daarmee gepaard gaan Een andere dienst houdt zich bezig met de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan derden, namelijk aan ziekenhuizen en algemene klinieken, aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, aan laboratoria, aan rusthuizen, rust- en zorgtehuizen, psychiatrische zorgtehuizen, alsook aan transportfirma s en firma s die sanitair materiaal verhuren. Wat de farmaceutische verstrekkingen betreft, die worden aan derdebetalersregeling terugbetaald aan de tariferingsdiensten die ze aan hun aangesloten apothekers terugbetalen. Terugbetalingen uitgevoerd in 2007 Terugbetalingen aan derden (behalve apothekers) Terugbetalingen aan de tariferingsdiensten. Totaal terugbetaling aan derden Aantal terugbetalingen Bedragen (euro) , , ,20 19

20 II. Medische en farmaceutische dienst De activiteiten van de dienst bestaan uit: het onderzoeken van de goedkeuringsaanvragen, het geven van adviezen en het nemen van beslissingen betreffende: - de terugbetaling van zorgen met betrekking tot medische, paramedische, medisch-technische of hospitalisatieverstrekkingen - de terugbetaling van farmaceutische leveringen - het vervoer van zieken - de terbeschikkingstelling van zorgmateriaal - de terugbetaling en/of de levering van prothesen het verzekeren van het secretariaat van de Ministeriële Commissie voor Geneeskundige Verzorging geïnstalleerd bij het Instituut betreffende: - de indiening van de medische dossiers bij de Commissie - de medisch-administratieve opvolging van de beroepsprocedures - het opstellen van de notulen met betrekking tot de medische gevallen; - de uitwerking van technische verslagen betreffende het zorgmateriaal, de prothesen en de zorgen die niet opgenomen zijn in de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur. het toezien op en het uitvoeren van de tarifering van de geneesmiddelen het uitwerken van ontwerpen van besluiten die de voorwaarden vastleggen voor tussenkomst door het I.V.-N.I.O.O.O. in de kosten van de farmaceutische leveringen die niet door het R.I.Z.I.V. worden terugbetaald. het bijwerken van de lijsten van farmaceutische specialiteiten die terugbetaald worden aan de oorlogsinvaliden het opstellen van brieven in het kader van de dossiers die hun worden toevertrouwd in hun functie III. Dienst Inspectie Deze dienst vormt één van de beheersingselementen van de toename van de uitgaven inzake tussenkomst in geneeskundige zorgen door de misbruiken te berispen en fraude op te sporen. Deze dienst heeft zowel een afschrikkings- als een onderdrukkingsrol. IV. Dienst Boekjes Deze dienst centraliseert de vragen om vernieuwing van de medische en farmaceutische boekjes en codeert ze. Die procedure brengt het drukken van de gevraagde blaadjes met zich mee. Bovendien worden de aanvragen voor de formulieren M en P die verzameld worden door de dienst voor de terugbetaling van het remgeld eveneens door deze dienst gedrukt en behandeld. Aantal boekjes bezorgd in 2007: Boekjes met verzorgingsattesten Voorschriftboekjes Categorieën van O.I Subtotaal Taal Antal Fr 2 Nl 9 Fr Nl 699 Fr Nl 708 Totaal Subtotaal Fr 2 Nl 13 Fr Nl Fr Nl Totaal

21 V. Dienst klassement Deze dienst beheert het klassement van de papieren dossiers van de oorlogsinvaliden, alsook van de begunstigden van de terugbetaling van het remgeld. Hij beheert de stroom van die dossiers tussen de diensten onderling en verzekert de bijwerking ervan. VI. Onthaal Deze dienst verzekert het onthaal van en de raadgeving aan de bezoekers die zich naar het Instituut begeven om inlichtingen in te winnen en/of hun documenten te overhandigen met het oog op de terugbetaling van hun kosten voor geneeskundige verzorging. In functie van hun beschikbaarheid verzekeren de ambtenaren van die dienst bovendien de rechtstreekse behandeling van de vragen tot terugbetaling die hun worden afgegeven. B. Uitgaven voor geneeskundige verzorging in 2007 De uitgaven 2007 gewijd aan de terugbetaling van geneeskundige verzorging bedragen in totaal Apotheek (36,14%) Hospitalisatieverblijven (4,82%) Andere verblijven(rh, RZT, PZT ) (8,93%) Kuren (0,52%) Vervoer (1,46%) Specialisten (1,44%) Verzorging in het buitenland (0,97%) Bandagisterie - Prothese (5,85%) Huisartsen (9,18%) Verpleegkundigen (9,84%) Huur zorgmateriaal (0,36%) Diversen (0,25%) Technische handelingen (3,31%) Pedicuren (0,59%) Kinesitherapeuten (5,14%) Tandverzorging behalve prothesen (0,24%) Logopedisten (0,04%) Tussenkomst na ziekenfonds (7,38%) Palliatieve zorgen aan huis (0,06%) Saldo niet behandeld in 2007 (3,48%) 0,06% 7,38% 0,04% 0,24% 5,14% 3,48% 0,59% 3,31% 0,25% 0,36% De grafiek hieronder toont de verdeling van de uitgaven volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen voor alle uitgaven aan geneeskundige verzorging in ,84% 9,18% 5,85% 36,14% 4,82% 8,93% 0,52% 1,46% 1,44% 0,97% 21

22 De tabel hieronder geeft de verdeling weer van de uitgaven volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen enerzijds en volgens de 3 grote categorieën van rechthebbenden op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging anderzijds. Verstrekkers/Verstrekkingen Oorlogsinvaliden Gevangenen 6-12 maanden Andere statuten TOTAAL Verdeling Huisartsen , , , ,45 9,18% Specialisten ,00 963, , ,03 1,44% Technische handelingen ,89 637, , ,18 3,31% Tandverzorging behalve prothesen ,64 176, , ,00 0,24% Verpleegkundigen , , , ,92 9,84% Kinesitherapeuten , , , ,02 5,14% Logopedisten , ,30 0,04% Pedicuren , ,13 0,59% Apotheek , , , ,81 36,14% Hospitalisatieverblijven , , , ,25 4,82% Andere verblijven (RH,RZT,PZT, ) , , , ,26 8,93% Kuren , ,60 0,52% Vervoer , ,15 1,46% Tussenkomst na ziekenfonds , , , ,40 7,38% Verzorging in het buitenland ,85 34, , ,69 0,97% Bandagisterie - Prothese , , , ,99 5,85% Huur zorgmateriaal , ,66 0,36% Palliatieve zorgen aan huis , ,15 0,06% Diversen , ,09 0,25% Saldo niet behandeld in , , , ,09 3,48% TOTAAL , , , ,17 Verdeling 86,30% 1,90% 11,80% 22

Burgerlijke oorlogsslachtoffers

Burgerlijke oorlogsslachtoffers Directie-generaal Oorlogsslachtoffers Burgerlijke oorlogsslachtoffers in België: tussen rechten en herinnering ONZE ACTIETERREINEN Meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog kan je je afvragen waarom de

Nadere informatie

w w w. w a r v e . b e r a n s t e Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers

w w w. w a r v e . b e r a n s t e Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers w w w. w a r v e t e r a n s. b e Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers Gezondheidszorgen S ociale ac tie Herinnering Veteranen Personeel

Nadere informatie

Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel

Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel Synthese Raad van Beheer Organigram Praktische inlichtingen

Nadere informatie

6 Oorlogsslachtoffers

6 Oorlogsslachtoffers 6 Oorlogsslachtoffers 6.1 Toekennen van statuten, uitkeringen en voordelen moeten leven. Wanneer de houder van een invaliditeitspensioen overlijdt, zal de overlevende partner of het weeskind het reversiepensioen

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

1 DG Oorlogsslachtoffers

1 DG Oorlogsslachtoffers DG Oorlogsslachtoffers 1 DG Oorlogsslachtoffers DG Oorlogsslachtoffers 2 1 VOORSTELLING A. Historiek Directie Generaal Na de Eerste Wereldoorlog voerde de Belgische staat een regeling in voor de compensatie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

De lijst van de toegetreden verzekeringsondernemingen kan worden geconsulteerd op de website van Assuralia (http://www.assuralia.be/).

De lijst van de toegetreden verzekeringsondernemingen kan worden geconsulteerd op de website van Assuralia (http://www.assuralia.be/). VS14054 VERZEKERING VAN OVERLIJDENSRISICO VAN DEELNEMERS AAN EEN BUITENLANDSE ZENDING VAN DE BELGISCHE KRIJGSMACHT TOELICHTING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE OVERHEID EN DE VERZEKERINGSSECTOR De Overheid

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Arigato opdrachtenblad Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Lesuurpakket Arigato Thema s: oorlogsverleden; mensenrechten; vergeven; herdenken. Verdiepingsopdrachten:

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN (niet officiële Nederlandse vertaling). (VP = Voorafgaande paragraaf) VP 1

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 Inhoud Inleiding 2 Wie kan financiële ondersteuning krijgen? 3 Welke financiële ondersteuning kunt u krijgen? 4 Hoe dient u een aanvraag in? 5 Wat gebeurt er tijdens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/119 BERAADSLAGING NR. 14/064 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. WIE IS B2B PRESS? 2 3 B2B Press: de federatie van de vakpers B2B Press is één van de vijf departementen * die samen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

Voorbeeld van een medische conventie met specifieke artikels inzake DMH OVEREENKOMST

Voorbeeld van een medische conventie met specifieke artikels inzake DMH OVEREENKOMST Voorbeeld van een medische conventie met specifieke artikels inzake DMH OVEREENKOMST Tussen Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van., te..., vertegenwoordigd door zijn Voorzitter,..., en

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT SOLIDARITEITSREGLEMENT Vastgesteld door de raad van bestuur op 14 juni 2004 TITEL I. Doel 1. Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders is opgericht op 10 juni 2004, als een vereniging

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur)

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... wordt overeengekomen: Art. 1 - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie