Recht op wonen voor gezinnen met een laag inkomen in Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recht op wonen voor gezinnen met een laag inkomen in Antwerpen"

Transcriptie

1 Nota Stop Armoede Nu 2010: Recht op wonen voor gezinnen met een laag inkomen in Antwerpen 1. De huisvestingsmarkt voor mensen in armoede Vlaamse Wooncode art. 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Belgen hebben een baksteen in hun maag. Een eigen huis is een droom van iedereen en de overheid tracht die mee te verwezenlijken. Tal van fiscale aanmoedigingen, voor zowel de aankoop van een woning als van renovatiewerken en energiebesparende maatregelen, komen eigenaars ten goede. Maar wat als je een laag inkomen hebt? In Antwerpen bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Voor een appartement werd gemiddeld neergeteld. In tien jaar tijd verdubbelde het bedrag dat diende betaald te worden voor een appartement of een woonhuis. De koopkracht van gezinnen is niet in de zelfde mate gestegen. Een eigendom verwerven wordt voor steeds meer mensen erg moeilijk. De laagste inkomensgroepen zijn daardoor oververtegenwoordigd op de private huurmarkt. Vaak betreft het gezinnen met één (vervangings-) inkomen: alleenstaanden (43%), een stijgende groep eenoudergezinnen (11% ), gezinnen waarvan slechts één van de partners een inkomen heeft; en gepensioneerden. (cijfers Woonsurvey 2005) De vraag naar private huurwoningen stijgt, terwijl het aanbod om verschillende redenen afneemt. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, kunnen eigenaars ook slechte panden aan hoge prijzen verhuren. Vooral de huurprijzen in het lagere (en dus kwalitatief slechtere) segment stijgen sterker dan gemiddeld. Eigenaars proberen vaak zo veel mogelijk winst te halen uit hun huurwoningen en splitsen ze op in zo veel mogelijk wooneenheden. Ook immokantoren spelen een steeds grotere rol. Hun commissies hebben zeker mee bijgedragen aan de stijging van de prijzen. 1

2 Katelijne D'Hauwers, Algemeen Eigenaarssyndicaat (04/05/2009): Hét gemiddelde loon en dé gemiddelde huurprijs voor een tweekamerflat zijn abstracte cijfers. 'Maar gemiddeld zou je kunnen stellen dat een appartement met twee slaapkamers tussen de 600 en de 650 euro kost, heel afhankelijk van waar het gelegen is', zegt D'Hauwers. 'Bij een alleenstaande met een 'gemiddeld' inkomen van euro gaat dan al snel minstens de helft op aan de huur alleen. En de maandjes volgen elkaar snel op.' Bovendien geven verhuurders de voorkeur aan huurders met een klein risico van wanbetaling. Werklozen, vervangingsinkomens, of zij die voor de waarborg beroep moeten doen op het OCMW, hebben het nog veel moeilijker om een kwalitatief goede huurwoning te vinden. De druk op de private huurmarkt maakt degelijk wonen voor de laagste inkomensgroepen onbetaalbaar. In deze nota leggen we de nadruk op huisvesting voor gezinnen met kinderen met lage inkomens. Het feit dat zij een grotere woning nodig hebben, maakt de zoektocht nog moeilijker. Grote huurappartementen zijn niet alleen schaars, de prijzen liggen gevoelig hoger. Gezinnen die privaat huren, wonen daardoor vaak veel te klein. Klemtonen van het Antwerpse woonbeleid Het huidige woonbeleid legt een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten. De stad houdt leegstandsregisters bij, voert wooncontroles uit, voert Antwerpse premies in, organiseert een lokale entiteit energie, zorgt mee voor daklozenopvang, bepaalt een stuk de toewijzingsregels voor de sociale huisvesting in Antwerpen, moet overleg organiseren tussen de verschillende woonactoren, enz. In het Bestuursakkoord van , legt het stadbestuur de klemtonen voor het woonbeleid van de huidige bestuursperiode. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan één specifieke doelgroep: Antwerpen wil een aangename stad zijn voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Het stadsbestuur wil blijven ijveren voor een betaalbare en comfortabele woning voor al deze mensen. Toch wil de stad de komende jaren in de eerste plaats extra inzetten op één doelgroep: het is voor de toekomst van de stad van groot belang dat gezinnen met kinderen in de stad blijven wonen. Of, nog ambitieuzer, dat deze gezinnen terug in de stad komen wonen. (Bestuursakkoord , p17) De doelgroep gezinnen met kinderen wordt elders in het bestuursakkoord nog verder gespecificeerd: 2

3 Het stadsbestuur wil gezinnen van tweeverdieners met kinderen in de stad houden. P17 Ook omdat Antwerpen meer jonge gezinnen van tweeverdieners met kinderen in de stad wil houden en op termijn naar de stad wil halen, wil het bestuur de komende zes jaar een aantal grote projecten van stadsvernieuwing realiseren. P7 Deze keuze is duidelijk te merken in het gevoerde woonbeleid van stad Antwerpen. Prioriteit geven aan de ene groep heeft echter steeds implicaties voor de andere, in dit geval(jonge) gezinnen met een lager inkomen in Antwerpen. De gemiddelde gezinsgrootte in Antwerpen is de laatste 10 jaar licht gestegen (van 2,03 in 2000 tot 2,06 in 2008).Ook het aantal geboortes steeg. Antwerpen kent een groot aantal alleenstaanden. Toch wonen 1 op 3 Antwerpenaren in een gezin met 4 of meer leden. 1 op 5 Antwerpenaren woont in een gezin met 5 of meer leden. De grootste gezinnen vinden we vooral terug onder de allochtone bevolking en de joodse gemeenschap. Huren op de private markt De private huurmarkt is een vrije markt, waar de wet van vraag en aanbod geldt. Toch heeft het woonbeleid in Antwerpen ook invloed op het aanbod en de huurprijzen. Het stadsbestuur gaf AG Vespa de opdracht voor het uitvoeren van het grond- en pandenbeleid. Jaarlijks kopen ze een dertigtal leegstaande en verwaarloosde panden op. Die worden grondig gerenoveerd en opnieuw verkocht. De opbrengsten komen in een rollend fonds dat wordt ingezet tegen storende kankerplekken in de stad. Daarnaast worden ook strategisch gronden en panden opgekocht met het oog op de ontwikkeling van een bepaald (imagoverlagend) stadsdeel. Zo werden er grote stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd in onder meer de stationsomgeving en Antwerpen Noord. Stadsvernieuwing en heropwaardering van buurten zijn nodig. Alleen mogen die projecten geen sociale verdringing van de meest kwetsbare groepen tot gevolg hebben. Dit is omwille van de expliciete keuze voor het aantrekken van jonge tweeverdieners met kinderen helaas soms het geval. Waar men geen rekening mee houdt, is dat deze wijken een belangrijke functie hebben voor de stad en haar minder begoede bewoners. Het percentage huurwoningen is hier hoger dan in andere 3

4 wijken, zeker wat betreft het onderste segment van de private huurmarkt. Deze woningen zijn voor veel gezinnen met lage inkomens een laatste toevlucht. De aanleg van Park Spoor Noord bijvoorbeeld, heeft de huur- en verkoopprijzen in de omringende straten sterk doen stijgen. De waardestijging van de huizen maakt het voor eigenaar-verhuurders bovendien aantrekkelijk om hun woningen te verkopen. De woonmarkt in deze stadsvernieuwingsgebieden verandert. Mensen met een laag inkomen zijn genoodzaakt te verhuizen naar goedkopere wijken (vaak Deurne Noord). Veel panden die AG Vespa opkocht, waren voordien huurwoningen. De gerenoveerde woningen worden verkocht aan prijzen die voor de gemiddelde bewoner van deze wijken onbetaalbaar zijn. (Twee nieuwbouwwoningen in de Lange Slachterijstraat 61 en 63, 206 Antwerpen werden verkocht aan een minimumbiedingprijs van respectievelijk euro en euro, exclusief BTW en registratiekosten.) AG Vespa staat bovendien in voor de verhuur van alle stadspatrimonium, waaronder ook woonhuizen en appartementen. Die worden aan marktconforme prijzen verhuurd. Het stadsbestuur zet ook positieve stappen op de private huurmarkt. De controles van Krot Spot zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van het patrimonium op de private huurmarkt. De sociaal verhuurkantoren in Antwerpen worden door het beleid sterker ondersteund en dat werpt vruchten af. De aanwerving van een extra prospectiemedewerker (contacteren van eigenaars die nog niet samenwerken met het sociaal verhuurkantoor) heeft ervoor gezorgd dat op 6 maanden tijd het aantal woningen verhuurd via het SVKA is toegenomen met 30 wooneenheden. Het gaat in vele gevallen echter om kleinere woningen (studio s, appartementen met 1 of 2 slaapkamers). Dit type wooneenheden is nog voldoende aanwezig op de private huurmarkt en daardoor nog aan een betaalbare prijs inhuurbaar. Grotere woongelegenheden zijn schaarser en de huurprijzen zijn dikwijls te hoog voor het SVKA.. 4

5 Huren op de sociale markt Bestuursakkoord , p17: Het stadsbestuur erkent de noodzaak aan bijkomende sociale huisvesting in Antwerpen. Maar omdat de huidige regelgeving weinig ruimte laat voor een autonoom stedelijk woonbeleid, staat het stadsbestuur voorlopig terughoudend tegenover bijkomende sociale huurwoningen op het eigen grondgebied. De stad wil meer autonomie om de woningen toe te wijzen, ook aan gezinnen met een modaal inkomen uit arbeid of aan gezinnen die bedreigd worden door de sociale verdringing. De wachtlijst voor een sociale woning is erg lang. Voor appartementen of woningen met meer dan twee slaapkamers, loopt de wachttijd al gauw op tot 9 à 10 jaar. De huidige politiek binnen de sociale huisvesting werkt dit mee in de hand. Nieuwe sociale huurwoningen Omdat er lange wachtlijsten zijn, wil men bij nieuwbouw zo veel mogelijk wooneenheden halen uit de beschikbare oppervlakte. Er komen dus vooral kleine wooneenheden bij, met één of twee slaapkamers. Ook een financiële keuze ligt hier aan de basis: meerdere kleine appartementen brengen meer op dan enkele grote woonheden. Rationele bezetting Een groot deel van de grotere sociale wooneenheden wordt vandaag bewoond door koppels of alleenstaande ouderen waarvan de kinderen al lange tijd het huis uit zijn. Er zijn in het verleden pogingen gedaan door huisvestingsmaatschappijen om deze mensen naar een kleinere woning te verhuizen of hen de woning te laten kopen, zodat middelen vrijkomen voor de aankoop van nieuwe wooneenheden. Dit was geen succesverhaal. Een oude boom is niet zomaar te verplanten. Leegstand Binnen de sociale huisvesting staan ook heel wat panden leeg. Het betreft hier niet enkel frictieleegstand. Sommige panden staan jarenlang leeg zonder duidelijk reden. Dit is een doorn in het oog van zowel zittende als wachtende sociale huurders. Mutatie Het aanbod sociale woningen voor grote gezinnen is erg beperkt en zal in de nabije toekomst niet sterk toenemen. 5

6 Sta je als groot gezin op de wachtlijst, dan moet je ook nog rekening houden met het feit dat een aantal van de vrijgekomen of nieuwe grote sociale woningen eerst toegekend worden aan gezinnen die al een sociale, maar te kleine, woning huren. Een krot kopen Door het lange wachten op een sociale woning en het ontbreken van een betaalbaar en kwalitatief alternatief op de private huurmarkt, zien gezinnen in armoede zich soms genoodzaakt een krot te kopen. Het inkomen gaat haast volledig op aan de terugbetaling van de lening (bij de bank of bij familie en vrienden), waardoor er amper geld over blijft om van te leven, laat staan om de gekochte woning te renoveren. Op de renovatiepremie doet men geen beroep. Men kent ze niet, de administratieve afhandeling schrikt af en vooral: er is geen geld om de werken voor te financieren. Ook op de premies en sociale leningen voor energiebesparende maatregelen doet men geen beroep. Meestal moeten er nog stabiliteitswerken uitgevoerd worden aan de (krot)woning. Het isoleren wordt daardoor bijkomstig en onmogelijk. Mensen in armoede worstelen in tal van levensdomeinen met haast onoverkoombare problemen Het alleen opstarten en (constant) opvolgen van een renovatie- of isolatiedossier vergt in hun omstandigheden onhaalbare inspanningen. 6

7 3. Beleidsaanbevelingen 3.1. Meer betaalbare, grote private huurwoningen Het stadsbestuur wil maximaal gebruik maken van de bestaande instrumenten om de woonkwaliteit en de prijs van de privéhuurwoningen te sturen (huursubsidies, premies, conformiteitsattesten huurwoningen, kwaliteitslabel voor studentenkamers, ) Bestuursakkoord Sociaal verhuurkantoor Een blijvende en meer uitgebreide financiële ondersteuning van de stad is nodig om de rol sociaal verhuurkantoren op de private huurmarkt verder te versterken. De middelen om een prospectiemedewerker aan te stellen leveren alvast directe resultaten en biedt de stad ook extra kansen om de mogelijkheden en problemen op de private huurmarkt verder te verkennen en te onderzoeken. Sociaal verhuurkantoren werken veel met de Vlaamse huursubsidie. Het huidige huursubsidiesysteem is echter dringend aan herziening toe. Zie de aanbeveling rond huursubsidie. 2. Saneringscontracten Eigenaars die een huurpand of studentenkamer willen renoveren, kunnen hiervoor gebruik maken van de saneringscontracten van stad Antwerpen. Ze hebben nadien nog de vrije keuze om te verhuren via het SVKA of niet, maar de verhuring via het SVKA wordt wel expliciet vermeld. Het is voor de prospectiemedewerkers van het SVKA een instrument om eigenaars te overtuigen aan hen te verhuren, door bijkomend te wijzen op alle voordelen van verhuring via het SVKA. Het geld voor de saneringscontracten voor 2010 is echter al op. Eigenaars moeten wachten tot Dit is geen goede reclame voor de stad en vermindert ook de overtuigingskracht voor het SVKA. Er moet dus meer geld voorzien worden voor de saneringscontracten. De saneringscontracten zijn aangevuld met renovatiecontracten voor eigenaar-bewoners uit drie wijken in Deurne Noord: Kronenburg, Conforta en Ten Eeckhovelei. We vragen meer duidelijkheid over de verdeling van het budget over de saneringscontracten en de renovatiecontracten. 7

8 De hoogte van de premie is afhankelijk van de grootte van de woongelegenheid (studio: 6000, 1 slpk: 7000, 2 slpk: 8000, 3 of meer slpk: 9000). Deze verdeling is nadelig voor eigenaars van grotere woningen: zij krijgen in verhouding tot hun renovatiekosten veel minder subsidie. Daarom vragen we een verdeling die ook rekening houdt met de grootte van de woongelegenheid. 3. Stimuleren verhuur grote huurwoningen Veel woningen worden door de notaris verkocht als opbrengsteigendom, zonder dat door de notaris is gecontroleerd of het inderdaad een opbrengsteigendom is en geen gezinswoning. Is er ooit een stedenbouwkundige vergunning voor bestemmingswijziging afgeleverd? Zo nee, is er dan een regularisatie aangevraagd? Of is er al sprake van verjaring van de feiten? De notaris moet dit controleren. Het stadsbestuur moet om hier actiever in op te treden. We vragen stad Antwerpen om 2 architecten in te zetten om die woningen te bezoeken en een volledig dossier op te stellen. Stad Antwerpen kan dit ook controleren door verschillende databanken aan elkaar te koppelen. In het bevolkingsregister kan men zien hoeveel mensen op een bepaald adres wonen. Via het kadaster kan men zien wat de bestemming van het pand is. Om het opdelen van grote woningen te vermijden, zou de stad een jaarlijkse premie kunnen instellen voor verhuurders die hun woning in het geheel verhuren, mogelijk gekoppeld aan verhuring via het sociaal verhuurkantoor. 4. Stimuleren van nieuwbouw bij erg slechte huurpanden Er zijn huurpanden die in zo n slechte staat zijn of zo afwijken van de huidige woonnormen, dat het niet veel zin heeft deze nog te renoveren. We vragen de stad om werk te maken van een premie gelijkaardig aan het huidige saneringscontract, maar dan voor nieuwbouw van huurpanden (/ studentenkamers / ). De stad kan voorwaarden opleggen om gebruik te kunnen maken van deze premie: nadien gedurende lange tijd verhuren aan sociale prijzen, mogelijk via het SVKA. Wil men zo n maatregel ook echt laten aanslaan, dan moet men hem bekend maken. Stad Antwerpen moet dan mensen op stap sturen die eigenaars daarvan op de hoogte brengen (naar 8

9 analogie van de prospectiemedewerker SVK): in plaats van te renoveren, laten we eens een raming maken voor een nieuwbouw. 5. Vrij maken grote private woningen De stad plant deze bestuursperiode de bouw van 2000 nieuwe serviceflats. De realisatie hiervan zal een groot deel oude woningen opnieuw op de woningmarkt brengen. We hopen op een effectieve realisatie van deze plannen. 6. Verder zetten van de strijd tegen leegstand en verkrotting Sinds januari 2010 is het opmaken van een leegstandsregister en het heffen van taksen de volledige bevoegdheid van stad Antwerpen. We vragen de stad om dit instrument zo effectief mogelijk in te zetten en zeker werk te maken van de jaarlijkse actualisatie. 7. Signaalfunctie in wijziging systeem huursubsidie De huursubsidie is Vlaamse materie, dus op het eerste zicht geen taak van de stad. Toch heeft de stad via haar kanalen (parlementairen) een belangrijke signaalfunctie. Volgende knelpunten dienen zeker meegenomen te worden: De huursubsidie is gekoppeld aan een maximum huurprijs. Dit maximum moet opgetrokken worden, wil men sociaal verhuurkantoren en private huurders in staat stellen om grotere wooneenheden te huren. Bovendien krijgt een alleenstaande voor een studio nu het zelfde bedrag als een groot gezin voor een grotere woning. Het zou veel beter zijn om het bedrag van de huursubsidie te koppelen het aantal nodige slaapkamers (en het inkomen) zodat er voor grotere, dus duurdere woningen een groter subsidiebedrag mogelijk is. De uitbreiding van het huursubsidiestelsel naar mensen die al meer dan 5 jaar op de wachtlijst staan omwille van een werkelijk tekort op de sociale huurmarkt, is nog steeds niet van kracht. Het is een taak van stad Antwerpen om te ijveren voor een snel akkoord en uitvoering van deze maatregel. 9

10 8. Investeren in woonbegeleiding Eigenaars haken vaak af na negatieve ervaringen met zittende huurders. Om dit te voorkomen moet meer geïnvesteerd worden in woonbegeleiding op de private huurmarkt. Stad Antwerpen heeft middelen vrijgemaakt voor preventieve woonbegeleiding binnen de sociale woonmarkt. Er is grote nood aan meer langdurige woonbegeleiding op de private woonmarkt. Ook hierin moet geïnvesteerd worden. 9. Zicht op private huurmarkt Om een goed woonbeleid te voeren, is het als stad noodzakelijk een totaalbeeld te krijgen op de private huurmarkt: wat zijn gangbare prijzen, wat jaagt prijzen de hoogte in, wat is de rol van de immokantoren, wie zijn de grote en kleine eigenaars, wie zijn de huurders, enz. Om dit te bekomen is een goede samenwerking nodig met alle partners op het veld, onderzoeksinstellingen en de verschillende stadsdiensten onderling. Het stadsbestuur moet werk maken van een beter overleg tussen de verschillende actoren op de private huurmarkt Meer grote sociale woningen 1. Sociale Huisvestingsmaatschappijen Aanpak van de leegstand binnen de sociale huisvesting Leegstand binnen de sociale huisvesting blijft een hekel punt waar zowel sociale huurders als mensen op de wachtlijst zich erg aan storen. We vragen de stad werk te blijven maken van een zo kort mogelijke frictieleegstand en ook de overige leegstaande panden duidelijk in kaart te brengen en aan te pakken. Een duidelijke communicatie naar bewoners toe over de oorzaken van leegstand kunnen al heel wat frustraties wegnemen. Werk maken van rationele bezetting Wil men grotere sociale wooneenheden vrij krijgen, dan dient met een volwaardig en aantrekkelijk alternatief aan te bieden voor deze mensen die na jarenlang hun huis verlaten. Zaken die door deze mensen als belangrijk worden aangegeven: een woning in de zelfde 10

11 buurt, gelijkvloers of voorziening van een lift, mogelijkheid van twee slaapkamers voor verblijf van kleinkinderen, winkel en dienstverlening in de buurt. Een manier om deze situatie in de toekomst te vermijden, is het opnemen van een nieuwe voorwaarde in het contract dat de huurder afsluit met de sociale huisvestingsmaatschappij. Voorrang voor werkende mensen en hogere inkomens tot een noodzakelijk minimum beperken Het aantrekken van hogere inkomens is deels een noodzaak om de sociale huisvesting financieel leefbaar te houden. Dit moet de voornaamste reden blijven. Er mogen geen onnodige wooneenheden voor lagere inkomens verloren gaan. Investeren in de bouw van grotere sociale wooneenheden Het nieuwe grond- en pandenbeleid legt bouwpromotoren een verplicht percentage op aan sociale woningen. Ondanks het feit dat Antwerpen voldoet aan het minimum percentage sociale huisvesting en dus kan afwijken van de maatregelen in het grond- en pandenbeleid, hopen we dat ze bouwpromotoren deze verplichting blijven opleggen. Hiervan zou een verplicht percentage sociale woningen moeten betreffen met twee of meer slaapkamers. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen zouden bij nieuwbouw en renovatie een verplicht percentage grote sociale woningen moeten voorzien. Compensatie voor sociale huisvestingsmaatschappijen voor de bouw van grotere wooneenheden Het bouwen van grotere wooneenheden impliceert dat er minder huurwinsten gemaakt zullen worden. Om sociale huisvestingsmaatschappijen in staat te stellen dit te realiseren, zouden er extra subsidies kunnen worden toegekend vanuit de Vlaamse overheid. AG Vespa moet ook sociaal verhuren / verkopen Een bepaald percentage van de opgeknapte panden die AG Vespa verkoopt in de strijd tegen kankerplekken in de stad, zou aan sociale prijzen verkocht moeten worden. Een andere mogelijkheid is een bepaald percentage van het rollend fonds te gebruiken voor de renovatie van grotere woningen die nadien sociaal verhuurd worden, mogelijk via een sociaal verhuurkantoor. AG Vespa zou vb. 10 % van het verhuurde en bewoonbare stadspatrimonium sociaal moeten verhuren. Dit in eigen beheer of via een sociaal verhuurkantoor. Vlaams Woningfonds Meer financiële middelen voor het Vlaams Woningfond zodat meer gezinswoningen kunnen worden aangekocht. Meer logistieke ondersteuning om de zoektocht naar beschikbare woningen op te drijven. 11

12 Sociale koopwoningen Het stadsbestuur wil dat er meer sociale koopwoningen worden aangeboden op het grondgebied van Antwerpen. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven dient hier expertise rond op te bouwen. (Bestuursakkoord p 18) Sociale koopwoningen zijn echter geen oplossing voor een groot deel van de gezinnen in armoede. Om een woning aan te kopen, ook al is dit tegen een voordeliger prijs, dient de koper over een beginkapitaal te beschikken, aangevuld met de zekerheid dat in de toekomst het inkomen stabiel zal blijven of hoger wordt Meer ondersteuning voor arme eigenaars Sociale leningen uitbreiden Energiebesparende investeringen in slechte woningen zijn zinloos en onmogelijk. Aan isolatiewerken moeten, indien nodig, voorbereidende werken kunnen vooraf gaan. Voor deze voorbereidende werken zijn geen sociale leningen voorzien. We pleiten daarom dat het stadsbestuur tegelijk werkt aan de basiskwaliteit van de woningen en aan energiebesparende investeringen en dat ze er mee voor ijveren dat leningen ook vanuit die bredere visie kunnen worden opgenomen. De FRGE leningen voor mensen met een laag inkomen zouden moeten worden uitgebreid met renteloze leningen voor de nodige stabiliteitswerken. Voorfinanciering De meeste premies en leningen moeten eerst door de gebruiker betaald worden en worden na indiening van het dossier en betalingsbewijzen pas terugbetaald. Voor mensen met een laag inkomen zou voorfinanciering mogelijk moeten zijn. Ook het renovatiecontract van stad Antwerpen zou middelen moeten voorzien om arme eigenaars te prefinancieren. Ondersteuning door trajectbegeleiders Om de sociale leningen en renovatiepremies voor noodkopers bereikbaar te maken, moet er extra geïnvesteerd worden in begeleiding. De technische en administratieve hulp die woonkantoren bieden is voor deze doelgroep niet voldoende. Een persoonlijke begeleider, 12

13 die het traject (aanvraag lening tot uitvoering werken en afhandelen dossier met uitbetaling premies) volledig doorloopt samen met de noodkoper-eigenaars, is noodzakelijk. We pleiten bij het Antwerps stadsbestuur voor het structureel betrekken van gespecialiseerde sociale partners, organisaties die voeling hebben met de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Zij kunnen actief op zoek gaan naar noodkopers en zich mee bekommeren om de doelgroepdossiers. Betere afstemming tussen actoren We pleiten daarnaast voor een meer doorgedreven Antwerps overleg tussen de actoren actief op het terrein van energiebesparing en woonkwaliteit (zitten nu reeds samen binnen de werkgroep Energie in de breedte, Ecohuis) en sociale partners die voeling hebben met de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. om samen de drempels, die er voor zorgen dat energiebesparingsmaatregelen en premies ten voordele van woonverbetering niet gebruikt worden door de zwakste groepen, nog beter te definiëren, om samen actief op zoek te gaan naar maatregelen die deze drempels kunnen wegwerken en ze effectief te bepleiten bij verantwoordelijke overheden Namens het Antwerps Platform Wonen Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Sociale Verhuurkantoren Antwerpen Vzw Rot op huisjesmelkers CAW Metropool, Straathoekwerk CAW Metropool, Woonbegeleiding Huurdersbond Antwerpen Daklozen Aktie Komitee De Acht ACW Antwerpen Antwerps Platform GeneratieArmen 13

Tijd voor een ernstig woonbeleid. Een woning voor Allen?

Tijd voor een ernstig woonbeleid. Een woning voor Allen? Een woning voor Allen? Tijd voor een ernstig woonbeleid. Sinds het eind van de jaren negentig heerst in België een wooncrisis die met het jaar ernstiger wordt. In tien jaar tijd verdubbelde het bedrag

Nadere informatie

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad De Woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor: is het aanspreekpunt voor wonen, (ver)bouwen en premies in Antwerpen Wie kan in

Nadere informatie

Een woning voor Allen? Achtergrondtekst

Een woning voor Allen? Achtergrondtekst Een woning voor Allen? Achtergrondtekst Sinds het eind van de jaren negentig heerst in België een wooncrisis die met het jaar ernstiger wordt. In tien jaar tijd verdubbelde het bedrag dat diende neergeteld

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Sanerings- en renovatiecontract

Sanerings- en renovatiecontract Sanerings- en renovatiecontract Wilt u een woning, studio, appartement of studentenkamer renoveren? Of wilt u een handelsruimte verbouwen tot een woning om ze nadien te verhuren? Dan kan de stad Antwerpen

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C190 WON16 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 31 maart 2011 2 Commissievergadering nr. C190 WON16 (2010-2011)

Nadere informatie

Een sociaal woonbeleid voor Antwerpen november 2012

Een sociaal woonbeleid voor Antwerpen november 2012 Een sociaal woonbeleid voor Antwerpen november 2012 Artikel 3 uit de Vlaamse wooncode: Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman 1. STUDIE HUREN IN GENT Centrum voor Duurzame Ontwikkeling RESULTATEN TECHNISCH

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen EcoHuis Antwerpen Centrum duurzaam (ver)bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen EcoHuis Antwerpen (EHA) = onderdeel van bedrijf Stadsontwikkeling, afdeling

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Community Land Trust (CLT)

Community Land Trust (CLT) Community Land Trust (CLT) WAAROM? GROOT WOONONDERZOEK 2013 Studie woonnood in Vlaanderen 2015 wie weinig geld heeft, betaalt steeds meer, vaak voor een kwalitatief ondermaatse woning BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit

Werken aan woonkwaliteit Dienst Wonen 1 Werken aan woonkwaliteit De dienst wonen wil de woonkwaliteit van de woningen en (studenten)kamers in Leuven verbeteren. Iedereen heeft tenslotte recht op een goede woning. Klachten in verband

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

Reglement sanerings- en renovatiecontract

Reglement sanerings- en renovatiecontract Reglement sanerings- en renovatiecontract Artikel 1 Doelstelling van het sanerings- en renovatiecontract Doelstelling saneringscontract: De stad Antwerpen verleent ondersteuning bij saneringswerken van

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Reglement sanerings- en renovatiecontract

Reglement sanerings- en renovatiecontract Reglement sanerings- en renovatiecontract Artikel 1 Doelstelling van het sanerings- en renovatiecontract Doelstelling saneringscontract: De stad Antwerpen verleent ondersteuning bij saneringswerken van

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

EEN STEDELIJKE WOONRAAD VOOR ANTWERPEN? Een initiatief van het Antwerps Platform Wonen. Inleiding

EEN STEDELIJKE WOONRAAD VOOR ANTWERPEN? Een initiatief van het Antwerps Platform Wonen. Inleiding EEN STEDELIJKE WOONRAAD VOOR ANTWERPEN? Inleiding Een initiatief van het Antwerps Platform Wonen Sedert enkele jaren voeren 11 Antwerpse sociale organisaties geregeld overleg in het Antwerps Platform Wonen.

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

2 Betaalbaar Wonen / do. 10 november CM-Eeklo (Stassano-site)

2 Betaalbaar Wonen / do. 10 november CM-Eeklo (Stassano-site) CREATIEF BESTUREN Module WONEN 2 Betaalbaar Wonen / do. 10 november CM-Eeklo (Stassano-site) Programma: 14u00 14u30: bezoek aan de Stassano-site in Eeklo, rondleiding door Dirk Waelput (milieuambtenaar

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Renovatiebegeleiding

Renovatiebegeleiding Renovatiebegeleiding Wijkgericht ( bowblokrenovatie ) Omgeving Pluimstraat Overleie Kortrijk Stads breed Kwetsbare eigenaars ( ocmw, caw ) Iedereen (via balie wonen) Omgeving Pluimstraat Kenmerkend :

Nadere informatie

Overzicht verloop. - Beleidsmatig. Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt. Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium Antwerpen

Overzicht verloop. - Beleidsmatig. Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt. Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium Antwerpen Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt 4 mei 2010 - Financieel kader en historische groei - 2 Werken aan woonkwaliteit Vlaamse Wetgeving Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Kiezen voor Community Land Trust

Kiezen voor Community Land Trust Kiezen voor Community Land Trust woningmodel met meerwaarde voor iedereen 1 Inleiding De term Community Land Trust wordt in Vlaanderen meer en meer gebruikt. Nochtans zijn er op dit moment nog geen CLT

Nadere informatie

Kiezen voor Community Land Trust

Kiezen voor Community Land Trust Kiezen voor Community Land Trust woningmodel met meerwaarde voor iedereen 1 Inleiding De term Community Land Trust wordt in Vlaanderen meer en meer gebruikt. Nochtans zijn er op dit moment nog geen CLT-woonprojecten

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond Kwaliteit van woningen Studiedag Sociale Plattegrond 29 april 2014 Overzicht Even voorstellen Recht op kwaliteitsvol wonen Help, ik huur een slechte woning Praktijkvoorbeelden Rookmeldersverplichting Vragen

Nadere informatie

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2283 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Felix Strackx houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

Renovatiepact werkgroep communicatie 16/03/2015

Renovatiepact werkgroep communicatie 16/03/2015 Renovatiepact werkgroep communicatie 16/03/2015 Bepaling van doelgroepen Doelgroepen klassiek Leeftijdscategorieën Jongeren

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

Community Land Trust. Wonen op gemeenschapsgrond

Community Land Trust. Wonen op gemeenschapsgrond Community Land Trust Wonen op gemeenschapsgrond Filmpje CLT 1. Wat is een CLT? Community Land Trust definitie: een verenigingsvorm die een (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert ambitie:

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS.

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS. Kinderarmoede en huisvesting Gerlinde Verbist Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS 12 juni 2014 Inhoud 1. Kinderarmoede en woonstatus 2. Financiële maatregelen wonen 3.

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Inleiding Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. 2.460 daarvan liggen hier, op de Luchtbal. We zorgen ervoor dat elke huurder

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

KOSTPRIJS WONEN BINNEN DIENSTEN INCLUSIEVE ONDERSTEUNING

KOSTPRIJS WONEN BINNEN DIENSTEN INCLUSIEVE ONDERSTEUNING KOSTPRIJS WONEN BINNEN DIENSTEN INCLUSIEVE ONDERSTEUNING Thomas HEYNDERICKX 1 Net zoals bij de ondersteuningsvormen beschermd wonen en geïntegreerd wonen kan de cliënt zich binnen het pilootproject diensten

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Boek uitgegeven bij Garant Redactie: Sien Winters Auteurs: Sien Winters, Kristof Heylen, Marietta Haffner, Pascal De Decker, Frank Vastmans, Erik Buyst Boekvoorstelling

Nadere informatie

(Geen) koppeling prijs kwaliteit De huursubsidie Premies bij werken aan je woning Gas en elektriciteit

(Geen) koppeling prijs kwaliteit De huursubsidie Premies bij werken aan je woning Gas en elektriciteit 1 INHOUD EEN AANTAL STATISTISCHE GEGEVENS De woning Staat van de woning Isolatie Comfort Bewoonbare oppervlakte en centrale verwarming Dossiers leegstand en verwaarlozing Woningen bewoond door huurder

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Bouwmateriaal voor een ambitieus beleid inzake energie en woonkwaliteit in Vlaanderen

Bouwmateriaal voor een ambitieus beleid inzake energie en woonkwaliteit in Vlaanderen Bijlage Bouwmateriaal voor een ambitieus beleid inzake energie en woonkwaliteit in Vlaanderen De bouwkit die Samenlevingsopbouw, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen overhandigden aan

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

OVERZICHT SAMENWERKING TUSSEN DE STAD EN HET SVK IVM WONINGKWALITEITSCONTROLE

OVERZICHT SAMENWERKING TUSSEN DE STAD EN HET SVK IVM WONINGKWALITEITSCONTROLE OVERZICHT SAMENWERKING TUSSEN DE EN HET SVK IVM WONINGKWALITEITSCONTROLE AALST SVK is ingebed in de stadsdiensten (Dienst Woonbeleid); erkend maar geen subsidie vanuit Vlaanderen 2 technische controleurs

Nadere informatie

CLT Hilde Reynvoet, directeur dienst Wonen Stad Gent 15 januari 2015

CLT Hilde Reynvoet, directeur dienst Wonen Stad Gent 15 januari 2015 CLT Hilde Reynvoet, directeur dienst Wonen Stad Gent 15 januari 2015 CLT of de vraag naar betaalbaar wonen oefening denk aan jouw netto gezinsinkomen denk aan je woonkost: huur of lening meer of minder

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR?

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? Wat doet SVK WoonregT? erkend door de Vlaamse Gemeenschap (57 SVK s in Vlaanderen) eigen werkingsgebied (Tienen, Landen en Zoutleeuw, Boutersem, Linter, Hoegaarden,

Nadere informatie

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN'

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' Stedenbouwkundige verordening tot regeling van het opdelen en het wijzigen van de functie van woningen, met het oog op het behoud van de gezinswoning. Art. 01 Terminologie

Nadere informatie

Bouwblokrenovatie. 4 mei 2010

Bouwblokrenovatie. 4 mei 2010 Bouwblokrenovatie 4 mei 2010 BOUWBLOKRENOVATIE Projectgebied Bouwfysische analyse Luchtfoto omgeving site Plangebied Aanduiding plangebied Omgevingsanalyse site Concreet : Aaneengesloten bebouwing Hoge

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herenthout

Infobrochure leegstand Herenthout Infobrochure leegstand Herenthout 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

RECHT OP WONEN. Zeven voorstellen van PVDA+ voor een progressief woonbeleid in Gent. Enquête

RECHT OP WONEN. Zeven voorstellen van PVDA+ voor een progressief woonbeleid in Gent. Enquête RECHT OP WONEN Zeven voorstellen van PVDA+ voor een progressief woonbeleid in Gent Enquête De dure woonkost baart de Gentenaars zorgen. Dat blijkt uit onze enquête bij 1.052 Gentenaars. Méér dan de helft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Trends op de Vlaamse woningmarkt

Trends op de Vlaamse woningmarkt Trends op de Vlaamse woningmarkt Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement, De Schelp 3 maart 2015 www.steunpuntwonen.be

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen 1 Kenmerken Vlaams woningenbestand Overgrote meerderheid individuele woningen, elke woning quasi anders. Oud met slechte energieprestatie.

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herselt

Infobrochure leegstand Herselt Infobrochure leegstand Herselt 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt leegstand

Nadere informatie

Regionalisering energiebeleid: kansen en bedreigingen voor gezinnen met lage inkomens

Regionalisering energiebeleid: kansen en bedreigingen voor gezinnen met lage inkomens Regionalisering energiebeleid: kansen en bedreigingen voor gezinnen met lage inkomens Actualiteitsnota februari 2012 1 De context: het Vlinderakkoord De zesde staatshervorming verankerd in het zogenaamde

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

BETAALBAARHEID WONEN

BETAALBAARHEID WONEN BETAALBAARHEID WONEN 112 Deel I. Socio-economische gegevens gemiddeld inkomen per inwoner gemiddelde verkoopprijs woonhuizen 28.100 23.100 18.100 13.100 8.100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie