Visitatierapport WoonWel, Oostende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visitatierapport WoonWel, Oostende"

Transcriptie

1 Visitatierapport WoonWel, Oostende Visitatiegesprekken op 15 en 16 oktober 2014 Definitief visitatierapport van 11 maart 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P P I J E N

2 Prestatiebeoordeling SHM WoonWel Datum rapport: 11 maart 2015 Datum visitatiegesprekken: 15 en 16 oktober 2014 Datum presentatie aan raad van bestuur: 28 januari 2015 Erkenningsnummer SHM: 3120 Contactgegevens SHM: Clarahoeve Stuiverstraat 401, 8400 Oostende 059/ Directeur: Pat Vansevenant Voorzitter: Ignace Dereeper Actieterrein voor de realisatie en de verhuur van sociale huurwoningen: GISTEL MIDDELKERKE OOSTENDE OUDENBURG Actieterrein voor de realisatie van sociale koopwoningen: BREDENE GISTEL ICHTEGEM MIDDELKERKE OOSTENDE OUDENBURG Samenstelling visitatiecommissie: Luc Joos, commissievoorzitter Peter Putteman, commissielid Wouter Coucke, commissielid Disclaimer: Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door WoonWel geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank, door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De visitatiecommissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en de bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 2 VAN 56

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING SAMENVATTING BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING BESCHRIJVING SHM BESCHRIJVING OMGEVING PRESTATIES VAN SHM WOONWEL PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN VOOR DE SHM AANBEVELINGEN VOOR DE DOOR DE VLAAMSE OVERHEID TE NEMEN MAATREGELEN AANBEVELINGEN VOOR HET VLAAMSE WOONBELEID GOEDE PRAKTIJKEN BIJ DE SHM BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 3 VAN 56

4 1. INLEIDING 1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de SHM WoonWel De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM s, d.d. 5 juli Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit). Meer informatie: Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel: - de SHM s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren; - de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; - transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM s; - de minister toe te laten de prestaties van de SHM s te meten en te volgen De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. Daartoe wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM s onderling vergelijkbare gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale context De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD) 2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD) 3. de betaalbaarheid (SD en OD) 4. het sociaal beleid (OD) 5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD) 6. de klantvriendelijkheid (OD) 1.6. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: - Uitstekend: de SHM levert uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere SHM s; - Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten; - Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; - Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten en de SHM werd op basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode; - Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet beoordeeld Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM s formuleert de Visitatiecommissie een eindoordeel per prestatieveld. Dit eindoordeel komt overeen met de laagste score die is toegekend voor één van de operationele doelstellingen die tot dit prestatieveld PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 4 VAN 56

5 behoren. Indien bijvoorbeeld voor het eerste prestatieveld de beoordeling voor alle operationele doelstellingen goed is en voor één operationele doelstelling voor verbetering vatbaar, dan is het eindoordeel voor dit prestatieveld voor verbetering vatbaar. De tabel in de samenvatting van het visitatierapport verduidelijkt hoe het eindoordeel is tot stand gekomen. Meer informatie over de totstandkoming van de beoordeling kunt u vinden in hoofdstuk 9 van het Draaiboek Conform artikel 35, 5 van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel 'uitstekend', 'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te handelen en geen ongewenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van de visitatiecommissie verklaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel, commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de visitatiecommissie is ook tot stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij of andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de toegankelijkheid te vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en specifieke vaktermen zoveel mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik van vaktermen omdat het om uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden de meest gebruikte afkortingen en vaktermen kort toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren die werkzaam zijn in of raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de lijst van actoren die is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 5 VAN 56

6 2. SAMENVATTING De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een samenvatting van de beoordeling. PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Beoordeling voor huuractiviteiten Goed GOED Beoordeling voor koopactiviteiten Goed OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Uitstekend n.v.t. OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen n.v.t. Goed OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt n.v.t. Goed OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en sociale kavels te realiseren Goed Goed OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Goed Goed PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOON- OMGEVING VOOR VERBETERING VATBAAR Voor verbetering vatbaar Voor verbetering vatbaar OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium waar nodig Goed n.v.t. OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Voor verbetering vatbaar Voor verbetering vatbaar OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed Voor verbetering vatbaar PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed GOED Goed OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed Goed OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed n.v.t. PV 4 SOCIAAL BELEID Voor verbetering vatbaar VOOR VERBETERING VATBAAR Goed OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Goed n.v.t. OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed Goed OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Voor verbetering vatbaar n.v.t. OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed n.v.t. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 6 VAN 56

7 PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Beoordeling voor huuractiviteiten VOOR VERBETERING VATBAAR Beoordeling voor koopactiviteiten Voor verbetering vatbaar Voor verbetering vatbaar OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Voor verbetering vatbaar Voor verbetering vatbaar Voor verbetering vatbaar OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude Goed n.v.t. OD 5.4 OD 5.5 OD 5.6 OD 5.7 PV 6 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle De SHM is bereid tot verandering en verbetering KLANTVRIENDELIJKHEID Voor verbetering vatbaar Goed Voor verbetering vatbaar Goed VOOR VERBETERING VATBAAR Goed Voor verbetering vatbaar OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed Goed OD 6.2 De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk Goed OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten Goed Voor verbetering vatbaar PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 7 VAN 56

8 3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 3.1 Beschrijving SHM WoonWel is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die onder de naam Eigen Haard is Goud Waard in 1922 werd opgericht als sociale huurmaatschappij. In 2006 was er - na een lange voorbereidende fase en verregaande samenwerking - een fusie van de sociale koopmaatschappij Onze Landelijke Woning uit Oostende (opgericht in 1937) met Eigen haard is Goud Waard uit Gistel. Door deze fusie nam de nieuwe maatschappij, die nog tot 2009 de naam Eigen Haard is Goud Waard bleef dragen, het hele arrondissement Oostende aan als actieterrein. Waar Eigen Haard is Goud Waard tot 2006 enkel in Gistel, Oudenburg en Middelkerke actief was, breidde het actieterrein nu uit met de gemeenten Bredene, De Haan, Ichtegem en Oostende. De huuractiviteiten bleven tot op heden evenwel beperkt tot Gistel, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. In 2009 veranderde de SHM haar naam in WoonWel vanuit een bewuste keuze voor goed wonen en de koppeling wonen-welzijn. De raad van bestuur van WoonWel bestaat uit 17 leden, waarvan 1 vertegenwoordiger van de Provincie West-Vlaanderen, telkens 2 vertegenwoordigers van 6 gemeentebesturen in het actieterrein (Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg De Haan is geen aandeelhouder) en 4 particuliere aandeelhouders. De directeur neemt - als niet stemgerechtigd lid - deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De SHM heeft geen directiecomité. WoonWel telt naast de directeur 7 personeelsleden die - in een vlakke structuur onder de directeur - de functies verkoop, leningen, verhuur, projectontwikkeling, beheer van patrimonium en boekhouding op zich nemen. Een van die personeelsleden vervult ook de functie van adjunctdirecteur. WoonWel bezat eind sociale huurwoningen, waarvan 230 eengezinswoningen (58%) en 168 appartementen (42%). Van die 398 wooneenheden stonden er 9 leeg (frictieleegstand geen structurele leegstand). Eind 2013 waren er van de 389 verhuurde woningen 7 verhuurd buiten het sociale huurstelsel (1 appartement en 1 gebouw met 6 studio s). Van het totale patrimonium van bijna 400 woningen heeft WoonWel er slechts 6 in Oostende dit is ook een vrij recent project. Grotere aantallen zijn er in Oudenburg (49) en Middelkerke (100), maar het hoogste aantal woningen heeft WoonWel in Gistel (243), de historische thuisbasis van de maatschappij. De grootste bouwvolumes werden gerealiseerd in de periodes en (goed voor respectievelijk 37 en 34% van het patrimonium wat ver boven het Vlaamse gemiddelde van telkens zowat 20% zit). 17% van het patrimonium dateert van de jaren 90 en 10% werd gerealiseerd sinds ook dat zijn hogere percentages dan gemiddeld in Vlaanderen. Met nauwelijks 9 woningen die dateren van voor 1970 heeft WoonWel een opvallend jong patrimonium. Er zijn in totaal 26% 1-slaapkamerwoningen en 23% 2-slaapkamerwoningen. Bij de grotere woningen zijn er het meest met 3 slaapkamers (45%) en toch ook 6% met 4 slaapkamers; woningen met 5 of meer slaapkamers zijn er niet. De drieslaapkamerwoningen zijn vooral terug te vinden bij de eengezinswoningen waar ze ruim 60% van het totale aantal uitmaken. Bijna 45% van de appartementen is een 1-slaapkamerappartement. Op 31 december 2013 bestond 40% van de gezinnen die een sociale woning huren bij WoonWel uit 1 persoon en 30% uit 2 personen. De drie- en vierpersoonsgezinnen waren samen goed voor PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 8 VAN 56

9 23%, terwijl 7% van de gezinnen 5 of meer gezinsleden telde. Ruim 68% van de gezinnen waren alleenstaanden of eenoudergezinnen. Van de 582 kandidaat-huurders waren er bijna 48% alleenstaand; 25% van de gezinnen bestond uit 2 gezinsleden en 12% uit 3 gezinsleden. De grotere gezinnen maken zowat 15% van het bestand van de kandidaat-huurders uit. 73% van het totale aantal kandidaat-huurders zijn alleenstaanden en eenoudergezinnen. WoonWel telt nauwelijks 5% allochtone huurders wat - net als hun 20% oudere huurders - zeer weinig is in vergelijking met andere Vlaamse SHM s; ook het aantal alleenstaanden ligt beduidend lager dan het mediaan van de sector. De huurders van de SHM en de gezinnen die een sociale lening aangaan via WoonWel hebben een mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen dat iets lager ligt dan de mediaan van de sector; van de kopers van sociale koopwoningen zijn dergelijke gegevens nog niet beschikbaar. Naast de absolute voorrangsregels hanteert WoonWel ook de optionele voorrangsregel die voorrang geeft aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of is geweest van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Een andere optionele voorrangsregel geeft voorrang aan die kandidaat-huurders die geen overeenkomst van onbepaalde duur hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij. Voorts heeft de gemeente Middelkerke een toewijzingsreglement dat voorrang geeft aan kandidaat-huurders die minstens 65 jaar oud zijn. Bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners minstens 65 jaar is. Dit toewijzingsreglement dat dateert van 2013 is echter alleen van toepassing op 15 woningen van het OCMW; het heeft derhalve geen impact op de werking van WoonWel. Behalve huuractiviteiten ontplooit WoonWel sinds de fusie met Onze Landelijke Woning in 2006, ook koop- en leningsactiviteiten. In de voorbije 5 jaar heeft WoonWel 71 koopwoningen gerealiseerd en bemiddeld in 313 sociale leningen. 3.2 Beschrijving omgeving Het actieterrein van WoonWel beslaat de gemeenten Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg, zij het dat de maatschappij geen huuractiviteiten ontplooit in Bredene en Ichtegem. Op het actieterrein van de maatschappij woonden eind huishoudens. De verwachting is dat dit aantal tegen 2020 zal stijgen naar en tegen 2030 naar Van de inwoners zijn er 18% 18- tot 34-jarigen, 41% 35- tot 64-jarigen en 24% 65-plussers. Met een merkelijk lager percentage jarigen en een hoger percentage 65-plussers wijken vooral Middelkerke en Oostende af van de gemiddelde waarden. Het werkloosheidscijfer van de gemeenten in het actieterrein ligt met 6,60% opvallend lager dan het Vlaamse gemiddelde van 8%; het leeflooncijfer van 0,40% ligt op het Vlaamse gemiddelde. De cijfers van de verschillende gemeenten lopen echter sterk uiteen. Vooral in Oostende liggen de werkloosheid en het aantal leefloners een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde (11,60% en 1,07%), gevolgd door Middelkerke (7,58% en 0,66%). Ook Bredene telt met 7,13% een vrij hoge werkloosheidsgraad terwijl Oudenburg een zeer laag aantal leefloners telt (0,05%). In de woningtypes op het actieterrein van WoonWel tekent zich een zeer divers maar duidelijk beeld af. De kustgemeenten Bredene, Middelkerke en Oostende tellen tussen 70% en 90% gesloten bebouwing en appartementen (het patrimonium van Oostende bestaat zelfs voor 75% uit PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 9 VAN 56

10 appartementen) terwijl het patrimonium van de andere gemeenten voor 65% tot 75% bestaat uit open en halfopen bebouwing. De mediaan verkoopprijs van een appartement in het actieterrein van WoonWel bedroeg in euro, met pieken tot rond euro in Oudenburg en de laagste mediaan in Ichtegem, Middelkerke en Oostende (rond euro). Een mediaan verkoopprijs wil zeggen dat er exact evenveel appartementen werden verkocht aan een hogere prijs, als aan een lagere prijs. Voor gewone woonhuizen ligt deze mediaan in het actieterrein op euro, met de hoogste waarden in Bredene en Gistel ( euro) en de laagste ( euro) in Oudenburg. De mediaan prijzen van eengezinswoningen en appartementen zijn de voorbije 5 jaar gemiddeld met respectievelijk 16% en 33% gestegen, maar er zijn grote verschillen tussen de gemeenten onderling. De prijzen zijn het meest gestegen in die gemeenten waar de prijzen nu ook het hoogst zijn. De mediaanprijs van de bouwgrond ligt met zowat 620 euro per m² het hoogst in Bredene en Middelkerke en het laagst in Gistel en Ichtegem (160 euro). De prijs van de bouwgrond is op het actieterrein van WoonWel gemiddeld met 50% gestegen, maar gemiddelden zeggen hier zeer weinig want in Oudenburg en Bredene is de prijs met respectievelijk 160% en 110% gestegen terwijl hij in Gistel en Ichtegem met 4% en 13% gedaald is. Het actieterrein van WoonWel telde in ,25% sociale huurwoningen. Verhoudingsgewijs tellen Oostende (6,20%), Gistel (5,01%) en Bredene (4,07%) het meest sociale woningen. Het minst zijn er in Middelkerke (0,67%), Oudenburg (1,55%) en Ichtegem (3,20%). Behalve WoonWel zijn er op dit actieterrein nog vijf andere sociale verhuurmaatschappijen actief: De Gelukkige Haard en De Oostendse Haard die enkel sociale huurwoningen aanbieden en de gemengde maatschappijen De Mandel, Woonmaatschappij IJzer & Zee en Vivendo. Daarnaast zijn er drie sociale verhuurkantoren actief: SVK Vereniging Bredene-Oostende, RSVK-vereniging Woondienst JOGI Ichtegem en RSVK Westkust. Het bindend sociaal objectief (BSO) inzake bijkomende sociale huurwoningen voor het totale actieterrein werd bepaald op 824 woongelegenheden, waarvan de hoogste aantallen voor Oostende (288), Middelkerke (177) en Bredene (110). De belangrijkste inhaalbeweging wordt verwacht van Oudenburg (82 tegenover 31 bij de nulmeting). Van het objectief voor sociale huurwoningen zijn er in 2011 nauwelijks 120 gerealiseerd, mede door de negatieve evolutie in Ichtegem (-9). Het BSO inzake bijkomende sociale koopwoningen voor het actieterrein bedraagt 511 woongelegenheden, waarvan de meeste in Oostende (273) en Oudenburg (83). Eind 2011 waren er 84 gerealiseerd waarvan 45 in Oostende maar in Oudenburg, Bredene en Middelkerke nog geen enkele. Het BSO voor sociale kavels werd bepaald op 15, waarvan 5 in Bredene. Eind 2011 waren er in Bredene echter al 20 sociale kavels bij gekomen, terwijl er in de andere gemeenten nog geen enkele kavel gerealiseerd was. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 10 VAN 56

11 4. PRESTATIES VAN SHM WOONWEL 4.1 PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen Beoordeling huuractiviteiten: uitstekend Beoordeling koopactiviteiten: n.v.t. In de periode vertoont het patrimonium van WoonWel in vergelijking met de andere SHM s een zeer grote, relatieve groei: de SHM bevindt zich met een gemiddelde jaarlijkse relatieve groei bij de 5% meest productieve van de sector. Met een geplande productie van ruim 52% ten opzichte van het bestaande patrimonium situeert WoonWel zich eveneens bij de 5% meest productieve van de sector. In Gistel en Oudenburg, waar WoonWel alleen instaat voor de realisatie van sociale huurwoningen, zal het BSO sociale huur door de prestaties van WoonWel ruim en vlot gehaald worden. De visitatiecommissie is op basis van deze prestaties van mening dat WoonWel uitstekend scoort voor deze doelstelling. - Het huurpatrimonium van de SHM groeide in de periode aan met gemiddeld ongeveer 3,2% per jaar. Daarmee behoort ze tot de 5% meest productieve SHM s in Vlaanderen. In nominale cijfers nam het patrimonium in de periode gemiddeld toe met 12,6 woningen per jaar. - De bouwactiviteit van WoonWel voor de volgende jaren is met 52,2% (nominaal 208 woningen) ten opzichte van het huidige aantal woningen indrukwekkend te noemen. Het patrimonium zal ook netto aangroeien met 52,2% want de projecten betreffen nieuwbouw en geen vervangingsbouw. Van de geplande productie staat 34,1% (nominaal 136 woningen) al op een concreet uitvoeringsprogramma en bevindt 18,1% (nominaal 72 woningen) zich in de fase van de aanmelding (zie begrippenlijst achteraan waarin uitvoeringsprogramma en aanmelding worden toegelicht). De 208 bijkomende woningen worden gebouwd in Oudenburg (75), Gistel (65), Middelkerke (57) en Oostende (11). - In Gistel staat WoonWel alleen in voor het aanbod van sociale huurwoningen. Het BSO inzake bijkomende sociale huurwoningen bedraagt 76 voor Gistel. Woningen verhuurd door een SVK tellen mee voor het behalen van het BSO. Bij de voortgangstoets van het BSO sociale huur (31 december 2011) blijkt WoonWel al 22 woningen te hebben gerealiseerd. Het RSVK JOGI heeft er 11 gerealiseerd. In totaal moeten er op de datum van de voortgangstoets dus nog 43 woningen worden gecreëerd. Ondertussen zijn 13 woningen in uitvoering door WoonWel. De teller van de voortgang staat dus op 46. WoonWel heeft voor Gistel 65 sociale huurwoningen concreet in de pijplijn zitten (29 op een uitvoeringsprogramma en 36 aangemelde woningen) in Door deze geplande productie is er een overtal op het BSO van 35 woningen. Bovendien heeft WoonWel nog 26 woningen in de planning staan, die nog niet op een uitvoeringsprogramma staan of aangemeld zijn. In totaal zouden er dan 61 sociale huurwoningen bovenop het BSO worden gerealiseerd. De visitatiecommissie merkt hierbij op dat de SHM zonder een woonbeleidsconvenant tussen de gemeente Gistel en de Vlaamse overheid minder kans heeft op de opname van deze woningen op een UP en dus minder kans heeft op financiering van de overheid. Projecten in het kader van een woonbeleidsconvenant en BSO-projecten krijgen binnen de programmatie voorrang op andere projecten. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 11 VAN 56

12 - In Oudenburg staat WoonWel ook alleen in voor het aanbod van sociale huurwoningen. Voor die gemeente is het aantal opgelegde bijkomende sociale huurwoningen via het BSO bepaald op 82. Intussen blijkt WoonWel al 37 woningen te hebben gerealiseerd en zouden er bij RSVK JOGI 6 woningen zijn bijgekomen. In totaal moeten op de datum van de voortgangstoets dus nog 39 woningen worden gecreëerd. Er zijn 21 bijkomende woningen van WoonWel in uitvoering waardoor het saldo nog te realiseren woningen 18 bedraagt. WoonWel heeft voor Oudenburg 75 sociale huurwoningen concreet in de pijplijn zitten (27 op een uitvoeringsprogramma en 48 aangemelde woningen) in Door deze concrete geplande productie is er een overtal op het BSO van 57 woningen. Bovendien heeft WoonWel nog 38 woningen in de planning staan, die nog niet op een uitvoeringsprogramma staan of aangemeld zijn. In totaal zouden er dan 95 sociale huurwoningen bovenop het BSO worden gerealiseerd. Hier geldt dezelfde opmerking over het risico op het mislopen van financiering als er geen woonbeleidsconvenant wordt gesloten. - Voor de andere gemeenten in het actieterrein beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van WoonWel inzake de invulling van het BSO sociale huur niet omdat WoonWel er niet de enige woonactor is (Middelkerke) of omdat WoonWel er volgens de afspraken met andere SHM s niet of nauwelijks sociale huurwoningen realiseert (Bredene, Ichtegem en Oostende). In Bredene en Ichtegem ontplooit WoonWel geen huuractiviteiten. In Oostende zijn ze zeer beperkt omwille van afspraken met SHM De Oostende Haard. WoonWel zet in Oostende vooral in op projecten voor bijzondere doelgroepen. In Middelkerke is de invulling van het BSO sociale huur nog niet ver gevorderd. Bij de voortgangstoets in 2011 bleek dat minder dan een kwart van het opgelegde aantal sociale huurwoningen was gehaald. WoonWel is de grootste aanbieder van sociale huurwoningen in Middelkerke. De visitatiecommissie verwacht dat WoonWel haar verantwoordelijkheid zal opnemen om als grootste aanbieder van sociale huurwoningen het BSO sociale huur gestalte te geven. OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen Beoordeling huuractiviteiten: n.v.t. Beoordeling koopactiviteiten: goed Het gemiddelde jaarlijks aantal door WoonWel gerealiseerde sociale koopwoningen van 2009 tot en met 2013 situeert zich onder de mediaan van de sector. De geplande productie van sociale koopwoningen bevindt zich bijna bij de 25% hoogste van de sector. De toekenning van sociale leningen door de VMSW via de bemiddeling van WoonWel evenals het gemiddelde leenvolume per jaar zit net onder de mediaan van de sector. Op basis van deze gegevens is de visitatiecommissie van mening dat WoonWel goed presteert voor deze doelstelling. - Met een gemiddelde jaarlijkse productie van 14 sociale koopwoningen tussen 2009 en 2013 bevindt WoonWel zich bij de 50% minst productieve SHM s in Vlaanderen. De geplande productie wordt bepaald door de som van het aantal bij de VMSW aangemelde woningen en het aantal koopwoningen dat op een uitvoeringsprogramma staat (maar dat nog niet gerealiseerd is). Eind 2013 zijn er door WoonWel 65 sociale koopwoningen aangemeld en staan er 151 op een uitvoeringsprogramma; bijna 75% van de SHM s heeft minder woningen op een uitvoeringsprogramma staan in Het actieterrein van de verschillende SHM s, die sociale koopwoningen realiseren, kan erg verschillen in grootte; absolute productiecijfers in de sector vergelijken is (in tegenstelling tot de relatieve productie voor sociale huurwoningen) volgens de visitatiecommissie weinig zeggend; de visitatiecommissie hecht aan de onderliggende positie bijgevolg niet veel waarde. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 12 VAN 56

13 - Het BSO sociale koop legt 574 bijkomende sociale koopwoningen op in het actieterrein van WoonWel, wat iets meer is dan een verdubbeling van het aantal sociale koopwoningen dat bij de nulmeting werd meegeteld. WoonWel heeft voor Bredene 79 sociale koopwoningen concreet in de pijplijn zitten (57 op een uitvoeringsprogramma en 22 aangemelde woningen) in Hiermee wordt het opgelegde aantal van 57 in het BSO ruim overschreden. Voor Gistel staan 29 sociale koopwoningen op een uitvoeringsprogramma. Daarnaast heeft WoonWel nog 26 woningen in de planning (Kom Zuid II en Centrumparking) zonder dat die woningen op een uitvoeringsprogramma staan of aangemeld zijn. Dit leidt tot 55 bijkomende sociale koopwoningen, wat er 17 meer zijn dan de 38 opgelegde sociale koopwoningen in het BSO sociale koop. Omdat deze 26 woningen niet aangemeld zijn, schat de visitatiecommissie de kans op realisatie tegen 2020 klein in. In Ichtegem is het BSO sociale koop bepaald op 55. Hiervan heeft WoonWel er momenteel 16 gerealiseerd. Er zijn nog geen andere woningen opgenomen op een uitvoeringsprogramma of aangemeld bij de VMSW. WoonWel heeft wel plannen voor 65 sociale koopwoningen in Akkerbeek op een perceel van ongeveer 3 hectare. Als dit project kan gehaald worden, zou WoonWel 26 sociale koopwoningen meer gecreeerd hebben dan opgelegd in het BSO. Omdat dit project in Akkerbeek nog niet ver gevorderd is, verwacht de visitatiecommissie dat het BSO voor sociale koop niet gehaald wordt tegen In Middelkerke is het BSO sociale koop bepaald op 68. Momenteel is voor 19 sociale koopwoningen een concrete invulling voorzien: 3 wooneenheden (Vaartdijk Noord) staan op een uitvoeringsprogramma en 16 wooneenheden (Oostendelaan Duinenweg) zijn aangemeld bij de VMSW. Daarnaast wordt verwacht op korte termijn 56 sociale koopwoningen te realiseren in woonuitbreidingsgebied; 36 door WoonWel in het woonuitbreidingsgebied Slijpe en 20 in het woonuitbreidingsgebied door een andere woonactor. Als alle projecten gerealiseerd worden, is er een overtal van 7 ten opzichte van het BSO sociale koop. De visitatiecommissie schat de kans op realisatie van de 36 sociale koopwoningen door WoonWel tegen 2020 klein in omdat Woonwel dit project nog niet heeft aangemeld. In Oostende werd het BSO sociale koop bepaald op 273 eenheden, wat 227% is van het aantal dat bij de nulmeting is meegeteld. Op datum van de voortgangstoets heeft WoonWel er 44 gerealiseerd waarvan er momenteel 20 bewoond zijn. 79 sociale koopwoningen zijn concreet gepland (waarvan 52 op een uitvoeringsprogramma en 27 aangemeld bij de VMSW) en er zijn plannen voor nog eens 203 wooneenheden. Van deze 203 wooneenheden is er voor 44 sociale koopwoningen (Blauwkasteellaan en Bootsman Jonson) een voorontwerp gemaakt, voor 43 (Baanhof) is de grond 100% aangekocht en voor 116 (Stene Dorp) is de grond voor 50% aangekocht. WoonWel heeft aangegeven dat het onzeker is of de SHM de resterende 50% grond in Stene Dorp zal kunnen kopen als de Vlaamse overheid geen subsidie meer toekent voor sociale koopwoningen. Dit kan het behalen van het BSO sociale koop in Oostende in het gedrang brengen omdat de realisatie alleen van WoonWel wordt verwacht. In Oudenburg moeten volgens het BSO sociale koop 83 sociale koopwoningen worden gerealiseerd. Op dit ogenblik zijn 22 sociale koopwoningen bewoond (deelgemeente Westkerke project Blekerij). In de deelgemeente Westkerke voorziet Woon- Wel 10 bijkomende wooneenheden (project slachthuis Declerck) via een uitvoeringsprogramma. WoonWel en De Mandel hebben daarnaast plannen voor 49 respectievelijk 14 sociale koopwoningen in Oudenburg. Het BSO sociale koop zal dus naar alle waarschijnlijkheid worden gehaald. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 13 VAN 56

14 De visitatiecommissie suggereert WoonWel om het behalen van het BSO koop te agenderen op het lokaal woonoverleg van de betrokken gemeenten, maar verwacht op dit punt ook belangrijke impulsen van de gemeentebesturen als regisseur van het lokaal woonbeleid. - Een koper van een sociale koopwoning moet zich ertoe verbinden om de woning 20 jaar lang persoonlijk te bewonen. Bij een vervroegde verkoop kan een SHM een schadevergoeding eisen of de woning weder inkopen. WoonWel opteert in principe voor de uittredingsvergoeding en gaat dus niet over tot wederinkoop. De SHM investeert de ontvangen uittredingsvergoedingen in nieuwe projecten. - De VMSW heeft door de bemiddeling van WoonWel 322 sociale leningen toegekend in de periode 2009 tot en met Met dit cijfer situeert WoonWel zich onder de mediaan van de sector. De visitatiecommissie is van mening dat de onderlinge positie in de sector niet veel zegt omdat het actieterrein van de verschillende SHM s, die sociale leningen aanbieden, erg kan verschillen; de visitatiecommissie hecht aan de onderliggende positie bijgevolg niet veel waarde. Het aantal door WoonWel bemiddelde sociale leningen in de periode is als volgt opgedeeld: 1,6% voor private nieuwbouw; 72,0% voor aankoop- en renovatieverrichtingen; 23,6% voor sociale koopwoningen; 2,8% voor de overname van de onverdeelde helft. Behalve voor de overname van de onverdeelde helft situeert WoonWel zich voor de deelsegmenten in de buurt van de mediaan. - Door de verhoging van de budgetten voor sociale leningen vanuit Vlaanderen kreeg WoonWel in 2013 meer kandidaat-ontleners over de vloer; dit uitte zich ook in een toename van de effectief afgesloten leningen door de bemiddeling van de SHM: 116 in 2013 tegen een gemiddelde van 49 in de periode De stijgende tendens zet zich door in 2014 en heeft ertoe geleid dat de SHM gevoelig meer moet investeren in de behandeling van leningsdossiers. De forse toename van kandidaat-ontleners is mogelijk een indirect effect van de bankencrisis: private banken zijn veeleisender geworden voor de eigen inbreng door de ontlener. Voor een sociale lening is geen eigen inbreng vereist. De toename van het aantal kandidaat-ontleners is volgens WoonWel niet te wijten aan een actievere zoektocht van de SHM naar kandidaatontleners. - Het gemiddelde jaarlijkse ontleenvolume bedraagt 9,1 miljoen euro in de periode De toename van het aantal leningen vanaf 2013 vertaalt zich logischerwijs ook in een hoger leenvolume: 18 miljoen euro in 2013 tegenover gemiddeld 6,9 miljoen euro in de periode Het gemiddelde leenbedrag per lening ligt in 2013 met euro ook merkelijk hoger dan het gemiddelde leenbedrag van euro in de periode OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt Beoordeling huuractiviteiten: n.v.t. Beoordeling koopactiviteiten: goed In de periode van 2009 tot en met 2013 is WoonWel bij de 10% grootste aanbieders van sociale kavels in de sector. WoonWel doet wat haar gevraagd wordt om het BSO sociale kavels in te vullen. Als de lokale beleidsactoren het niet zouden vragen zou WoonWel geen sociale kavels aanbieden; de SHM vindt het instrument van de sociale kavel het minst sociale en zou zich liever alleen concentreren op sociale huur- en koopwoningen. De visitatiecommissie is van oordeel dat WoonWel goede prestaties levert voor deze doelstelling. - Met 16 tot stand gebrachte sociale kavels tussen 2009 en 2013 situeert WoonWel zich bij de 10% meest productieve in de sector. WoonWel verkocht deze 16 sociale kavels in 2012 en PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 14 VAN 56

15 2013. De verkoopprijs/m² van deze kavels bedraagt ongeveer 140 euro. De gemiddelde perceelsgrootte is ongeveer 5 are. - In het effectieve actieterrein van de SHM legt het BSO in 4 van de 6 gemeenten 15 bijkomende sociale kavels op tegen 2020: 5 in Bredene, 4 in Ichtegem, en telkens 3 in Middelkerke en Oudenburg. In Bredene is het BSO al ruim overtroffen: er zijn al 20 sociale kavels tot stand gekomen door WoonWel. In Ichtegem voorziet WoonWel in de Akkerbeek in 10 sociale kavels tegen 2016, wat er 6 meer zijn dan het opgelegde aantal. Op een perceel, dat werd aangekocht door Matexi, waarop WoonWel ook sociale huur- en koopwoningen zal realiseren, voorziet de SHM de realisatie van de 3 opgelegde sociale kavels. In Oudenburg zullen meer dan de 3 opgelegde sociale kavels worden aangeboden; WVI, West-Vlaamse Intercommunale, zal er 16 tot stand brengen in de Ettelgemsestraat. - De SHM kan de verkoopprijs zelf bepalen in een vork tussen 50% en 85% van de venale waarde. De SHM hanteert geen vast percentage of vaste prijs per m². - Zowel WoonWel als een aantal lokale beleidsmakers hebben kanttekeningen bij het instrument van de sociale kavels. De grootste kritiek is dat met het realiseren van sociale kavels het beoogde sociale doel niet bereikt wordt. De visitatiecommissie vindt dat de lokale beleidsmakers en de woonactoren nochtans vat kunnen hebben op het sociale karakter door het bepalen van de grootte van de sociale kavels, het type woning dat er mag op gebouwd worden en door de prijsbepaling, zowel relatief als nominaal. OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren Beoordeling huuractiviteiten: goed Beoordeling koopactiviteiten: goed De verwervingsvisie van WoonWel is om een snel bruikbare reserve aan te leggen waarmee minimaal de BSO s (sociale huur, koop en kavels) kunnen gerealiseerd worden uiterlijk tegen Om de objectieven in 2020 te halen verhoogde WoonWel de aankoop van gronden en panden vanaf 2009 teneinde de bestaande grondreserves in haar actieterrein aan te vullen; van 2009 tot en met 2013 kocht WoonWel 33 gronden of panden aan voor een totale investering van ongeveer 11 miljoen euro. Dankzij de inspanningen van WoonWel zullen de meeste objectieven gehaald worden (met vooral een vraagteken bij het BSO sociale koop in Oostende als de Vlaamse overheid geen subsidie meer toekent voor de aankoop van gronden en panden, maar ook voorbehoud voor de projecten die nog niet zijn aangemeld zie OD 1.2). De visitatiecommissie is van mening dat WoonWel goed presteert voor deze doelstelling. - WoonWel vulde haar grondreserves in het actieterrein vanaf 2009 versneld aan om tegemoet te kunnen komen aan de objectieven uit de BSO s. WoonWel investeerde van 2009 tot en met 2013 ongeveer 11 miljoen euro in de aankoop van gronden en panden. WoonWel deed dit hoofdzakelijk met leningen bij de VMSW en deels met subsidie en eigen middelen. - De grondreserve van WoonWel bedraagt eind 2013 ongeveer 16,9 hectare. Hiermee laat WoonWel ongeveer 70% van de SHM s achter zich. Dat Woonwel een actief verwervingsbeleid heeft gevoerd blijkt uit de historische waarden van haar grondreserve; in 2009 bedroeg de reserve 14,2 hectare om toe te nemen tot 14,9 hectare in 2010, te dalen tot 13,5 hectare in 2011, te pieken tot 16,9 hectare in 2013 en weer af te nemen tot 15 hectare in Zoals al vermeld bij OD s 1.1, 1.2 en 1.3 zullen de meeste BSO s sociale huur, koop en kavels gerealiseerd worden. Toch zal WoonWel nog enkele inspanningen moeten doen om alle BSO's te halen. Voor een aantal projecten heeft Woonwel al plannen maar moet de aankoop van grond of van panden nog gebeuren. - WoonWel maakt bij de aankoop van gronden en panden gebruik van diverse instrumenten en strategieën. Zo maakt de SHM gebruik van het recht van voorkoop als de gronden of panden PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 15 VAN 56

16 aansluiten bij haar bouwstrategie en als de aankoop zelf financieel haalbaar is (bijvoorbeeld aansluiten bij grond waarvan WoonWel al eigenaar is). In het gesprek met de ambtenaren vernam de visitatiecommissie dat ambtenaren opportuniteiten van het voorkooprecht systematisch melden aan WoonWel. WoonWel analyseert de casussen snel en koppelt terug of het al dan niet gebruik zal maken van het voorkooprecht. Ook maakt de SHM soms gebruik van openbare aankopen - bijvoorbeeld de aankoop van grond en panden in Gistel aan de Provincieweg in Een andere verwervingsmanier is de ruil van gronden met een andere sociale huisvestingsmaatschappij: een ruil van grond in Bredene met De Oostendse Haard in 2010 is daar een voorbeeld van. Ook met lokale besturen en natuurlijke personen heeft WoonWel al terreinen geruild: in Gistel ruilde WoonWel zowel grond met de gemeente als met natuurlijke personen. - WoonWel heeft ook gronden en panden aangekocht van lokale actoren: zowel de gemeente Middelkerke als het OCMW Middelkerke verkochten in 2011 grond aan de SHM. WoonWel heeft ook gebruik gemaakt van het Rollend Grondfonds van de VMSW; in 2012 verzocht WoonWel de VMSW om met kredieten van het Rollend Grondfonds gronden te verwerven in Middelkerke. De bedoeling is dat de VMSW in nauw overleg met WoonWel en de gemeente Middelkerke een verkaveling ontwerpt met een mix van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, sociale kavels en bescheiden woningen. Na de aanleg van de infrastructuur door de VMSW worden de gronden voor realisatie overgedragen aan WoonWel. - WoonWel vertrekt bij de aankoop van gronden of panden van volgende zaken: Wat zijn de objectieven voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en kavels in de gemeenten in het actieterrein? Sluit de grond aan bij de bestaande grondreserve? Zijn er opportuniteiten in woonuitbreidingsgebieden (die wel aansnijdbaar zijn voor een woonactor zoals een SHM maar niet voor een private ontwikkelaar)? Staat de aankoopprijs toe om een betaalbare sociale huur- of koopwoning of een betaalbare sociale kavel aan te bieden? - WoonWel had voor sociale koopwoningen een maximum verkoopprijs voorzien van euro maar dit blijkt niet realistisch. Er worden al sociale koopwoningen verkocht boven dit bedrag. En om haar financiële gezondheid te vrijwaren is het belangrijk voor WoonWel om voor de verwerving subsidie te krijgen van de Vlaamse overheid. Als de verwervingssubsidie voor sociale koopwoningen wegvalt, zal dit volgens WoonWel een impact hebben op haar activiteiten als aanbieder van sociale koopwoningen. OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Beoordeling huuractiviteiten: goed Beoordeling koopactiviteiten: goed WoonWel houdt bij haar huur- en koopprojecten rekening met de vraag van lokale actoren en de vraag van kandidaat-huurders en -kopers, met de specifieke, lokale karakteristieken (bv. al dan niet aanwezigheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels, scholen, groen, ) en met de vraag vanuit bepaalde welzijnsactoren (bv. projecten voor mensen een beperking). De SHM gelooft sterk dat kleinschalige projecten met een slimme sociale mix wel degelijk kunnen bijdragen aan beter leefbare buurten. De visitatiecommissie ontving hierover positieve signalen met enkele sterke voorbeelden ter staving. WoonWel wil ook meer zijn dan een woonactor en legt zich ook nadrukkelijk toe op welzijnsaspecten. Dit blijkt uit enkele welzijnsprojecten die WoonWel heeft tot stand gebracht. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van WoonWel voor de huur- en de koopsector als goed. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 16 VAN 56

17 - De wachtlijst met kandidaat-huurders (582 eind 2013) bestaat voor 48% uit alleenstaanden en voor 45% uit gezinnen met 2 tot 4 personen. Vanuit de geaggregeerde wachtlijst (dus niet per gemeente, deelgemeente of wijk, waarover de visitatiecommissie geen informatie heeft) blijkt dus nog steeds een grote vraag naar kleinere woongelegenheden en naar middelgrote wooneenheden. Bij de kandidaat-huurders bestaat 7% van de gezinnen uit 5 of meer personen. - WoonWel heeft in bepaalde delen van het actieterrein een overconcentratie aan 1 slaapkamerappartementen en 1 slaapkamer eengezinswoningen voor huurders. De overconcentratie brengt leefbaarheidsproblemen en veel mutaties met zich mee. De SHM bouwt geen woongelegenheden meer met 1 slaapkamer. Dergelijke woningen kunnen alleen aan alleenstaanden worden aangeboden en bieden geen mogelijkheid tot levenslang wonen. De SHM bouwt overwegend eengezinswoningen sociale huur met 3 slaapkamers en sociale huurappartementen met 2 slaapkamers. Deze laatste kunnen ook door alleenstaanden worden betrokken. De meeste eengezinswoningen met 3 slaapkamers worden vanaf de conceptfase zodanig uitgetekend dat een latere uitbreiding naar een vierde slaapkamer mogelijk is. WoonWel consulteert en analyseert alleen bij grotere projecten de betreffende wachtlijst; daarbij focust de SHM vooral op het grootste aantal wachtenden en minder op de duurtijd van het wachten. De visitatiecommissie vindt dat de SHM ook de duurtijd van het wachten in rekening moet brengen bij de totstandkoming van projecten. De gemiddelde wachttijd bedraagt overigens iets meer dan 3 jaar. - Voor sociale koopwoningen heeft de visitatiecommissie alleen cijfers gekregen van de kandidaten per gemeente maar zonder verdere gegevens over de spreiding volgens leeftijd of gezinsgrootte. In het actieterrein van WoonWel hebben 694 kandidaat-kopers zich ingeschreven in de registers voor een sociale koopwoning. Dit aantal heeft behalve voor Oostende betrekking op eengezinswoningen; alleen in Oostende is er een register voor appartementen (met 65 kandidaat-kopers). Voor Oostende is er geen beschikbare grond voor eengezinswoningen sociale koop. WoonWel rust de eengezinswoningen sociale koop overwegend uit met 3 slaapkamers. In functie van de vraag op de wachtlijst bouwt de SHM ook enkele eengezinswoningen sociale koop met meer slaapkamers. De eengezinswoningen worden overwegend bewoond door koppels met kinderen. De sociale koopappartementen voorziet WoonWel standaard van 2 slaapkamers om aan de vraag te voldoen van eenoudergezinnen en van ouderen. Een slaapkamer minder drukt de prijs voor deze doelgroep. De SHM bouwt de meeste sociale koopappartementen trouwens overwegend in de kustgemeenten en vooral in Oostende. In de kustgemeenten is er bijna geen ruimte meer voor de bouw van eengezinswoningen. - De ambtenaren en de lokale beleidsverantwoordelijken geven aan dat de projecten in dialoog tot stand komen, waarbij WoonWel vanaf de potentiële grondaankoop de plannen bespreekt. Op die manier kan er optimaal ingespeeld worden op de plaatselijke noden en opportuniteiten (dus ook naar de juiste doelgroep toe). In Ettelgem, deelgemeente van Oudenburg, bijvoorbeeld bouwde WoonWel 12 sociale woonappartementen die worden verhuurd volgens het sociaal huurstelsel. Daarnaast creëerde de SHM ook 6 studio s, een ruimte voor de begeleider en een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners met autisme. Dit gedeelte wordt verhuurd aan de vzw Het Anker die het op haar beurt ter beschikking stelt van haar doelpubliek; de verhuring gebeurt dus buiten het sociaal huurstelsel. Deze vzw heeft reeds ervaring met dergelijke projecten in andere gemeenten in de regio. - Een tweede integratieproject (project Bruno) realiseerde WoonWel in Oostende in nauwe samenwerking met de stad Oostende. WoonWel bouwde een flatgebouw met appartementen voor personen met een licht mentale handicap; de verhuur gebeurt binnen het sociaal huurstelsel. In het gebouw is ook een appartement voorzien voor een kotmadam ; dit appartement werd gefinancierd door de stad Oostende en wordt verhuurd buiten het sociaal huurstelsel. Het project betreft een perceel in de Christinastraat in het historische centrum van de stad. Deze straat ligt op een boogscheut van het commerciële hart van Oostende, van de Zee- PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 17 VAN 56

18 dijk, het station en de belangrijkste voorzieningen van de kuststad. Dit geeft deze bewoners meer kansen om aan het openbare leven deel te nemen. - De volgende, concrete projecten staan op stapel: In 2015 start WoonWel In Oostende (Rietmusstraat en Stuiverstraat) met de bouw van 11 studio's voor personen met een beperking. In vier van deze studio's kunnen twee personen wonen, de andere zijn geschikt voor één persoon. Vzw Duinhelm, die de studio s buiten het sociaal huurstelsel zal huren, selecteert de kandidaten en neemt de begeleiding van deze personen op. Uniek aan dit project is dat het vlakbij het zorgcentrum van vzw Duinhelm is gelegen waardoor personen met een beperking zelfstandig kunnen wonen en vlot een beroep kunnen doen op de dienstverlening van het zorgcentrum. WoonWel zal in Gistel 6 woongelegenheden bouwen voor personen die begeleiding nodig hebben. Ook voor deze woongelegenheden die buiten het sociaal huurbesluit worden verhuurd is de partner vzw Duinhelm. Een ander project met vzw Duinhelm zal WoonWel realiseren in Oudenburg; 5 personen met autisme zullen hier kunnen gehuisvest worden. De actoren noemen WoonWel een voorloper in het aanbieden van sociale huisvesting aan personen met een beperking en de stad Oostende toont zich zeer tevreden over de bereidheid van WoonWel om die niche in te vullen. De SHM zelf gaat terecht ook zeer prat op deze verwezenlijkingen. - Naast vernoemde, bijzondere projecten heeft de raad van bestuur van WoonWel ook de beleidskeuze gemaakt om in alle projecten van sociale huurwoningen van een zekere omvang steeds enkele woongelegenheden te voorzien die specifiek zijn toegerust voor de bewoning door mensen met een fysieke handicap. Dit is onder meer het geval in de projecten Gistel Godelieveherberg, Gistel Steenbakker, Oudenburg Blekerijstraat, Oudenburg Slachthuis en Oudenburg Gemeenteschool. Voor sociale koopwoningen kunnen woongelegenheden steeds specifiek worden aangepast aan de noden van mensen met een fysieke beperking, zoals dit bijvoorbeeld gebeurde in het project met koopappartementen aan het Paulusplein te Oostende en eerder in een eengezinswoning te Bredene (zie ook OD 2.3). PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Eindoordeel algemeen: goed Eindoordeel huuractiviteiten: goed Eindoordeel koopactiviteiten: goed WoonWel behoort met de realisatie van sociale huurwoningen in de periode en met de geplande productie van sociale huurwoningen bij de 5% productiefste van de sector. De visitatiecommissie vindt dit een uitstekende prestatie. Met de realisatie van sociale koopwoningen en de bemiddeling van sociale leningen situeert zich de SHM eerder in de middenmoot. Woon- Wel brengt daarnaast sociale kavels op de markt en dit op vraag, om te voldoen aan de objectieven uit het BSO. Dankzij een forse investering in de aankoop van gronden en panden zal WoonWel ertoe bijdragen dat de meeste BSO s (sociale huur, sociale koop en sociale kavels) in het actieterrein zullen gehaald worden. Toch zullen de SHM en de betrokken gemeentebesturen het moeilijk hebben om de nog niet aangemelde projecten tijdig te realiseren. WoonWel heeft zowel voor sociale huur- als sociale koopactiviteiten een aanbod voor de reguliere doelgroep en dient zich daarnaast aan als partner om bijzondere projecten met de welzijnssector te realiseren. PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 18 VAN 56

19 4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium waar nodig Beoordeling huuractiviteiten: goed Beoordeling koopactiviteiten: n.v.t. Volgens de meest recente patrimoniumenquête blijkt dat 99,5% van de huurwoningen van WoonWel eind 2013 voldoet aan alle normen van het Vlaams Energie-Renovatie-Programma 2020 (ERP2020). Hiermee staat WoonWel aan de top van de sector. De uitstekende score is het resultaat van een strategie die erop gericht is het oudste patrimonium te verkopen omdat de renovatiekosten hoger zouden zijn dan kosten voor nieuwbouw en om de rest van het patrimonium versneld te laten voldoen aan de ERP2020 doelstellingen. Naast de realisatie van de ERP2020 doelstellingen was de SHM begonnen met het in kaart brengen van de andere kwaliteitsaspecten van het patrimonium en deze op te nemen in een meerjarige renovatie- en onderhoudsplanning. Omdat andere activiteiten (de toestroom van aanvragen voor sociale leningen) onverwacht meer inspanningen vergden, heeft de SHM de langetermijnplanning voor renovatie en onderhoud uitgesteld. Deze planning en de koppeling ervan met de financiële meerjarenplanning is dan ook een werkpunt voor de SHM. Omdat de doelstellingen van het ERP2020 al voor 99,5% gerealiseerd zijn, beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van WoonWel voor deze doelstelling als goed. Wel vraagt de visitatiecommissie WoonWel uitdrukkelijk snel de draad op te pikken bij de verdere uitwerking van het meerjarige renovatie- en onderhoudsplan. - Eind 2013 voldoet 99,5% van het patrimonium van WoonWel aan de doelstellingen van het ERP2020 (dubbele beglazing, dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie). Slechts 2 woningen met een kachel voldoen niet aan de norm voor een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Uit de onderlinge positionering in de sector blijkt dat WoonWel een forse inhaalbeweging heeft gemaakt voor de energiezuinige verwarmingsinstallaties en voor dubbele beglazing; voor dubbele beglazing bekleedde de SHM in 2010 pas de 31 ste plaats, voor energiezuinige verwarmingsinstallaties de 62 ste plaats. - De zeer goede score is het resultaat van een strategie die focuste op de verkoop van het oudste patrimonium en op een inhaaloperatie voor de kwaliteitsaspecten van de rest van het patrimonium inzake de ERP2020 doelstellingen. Daarnaast beschikt WoonWel in vergelijking met andere SHM s over een recent patrimonium. - De voorgelegde renovatie- en meerjarenplanning is summier. Ze maakt per woonblok een onderscheid tussen te verwachten renovatie en onderhoud. Voor schilderwerk gaat de SHM standaard uit van een frequentie van 15 jaar. In het planningsdocument wordt ook opgenomen wanneer de werken gepland zijn, of daarbij een studiebureau wordt ingeschakeld en wanneer verwacht wordt dat de werken voltooid zijn. Omdat de onderhoudsplanning onvoldoende is uitgewerkt, legt de SHM in overleg met de bedrijfsrevisor geen boekhoudkundige voorzieningen meer aan voor onderhoud. Er wordt voorlopig afgenomen van de bestaande boekhoudkundige voorziening in afwachting van de verderzetting van het meerjarige onderhouds- en renovatieplan. De SHM heeft de verdere uitwerking van het onderhouds- en renovatieplan geparkeerd omdat de leningsactiviteiten sinds 2013 buiten verwachting sterk zijn toegenomen en omdat de SHM hieraan prioriteit wenste te geven. De visitatiecommissie beveelt de SHM uitdrukkelijk aan zo snel mogelijk werk te maken van een goede meerjarige onderhouds- en renovatieplanning. Een dergelijke planning is belangrijk om de kwaliteit van het bestaande patrimonium te blijven verbeteren en moet het mogelijk maken te beoordelen of de renovatieactiviteit in verhouding staat tot de renovatiebehoeften. Zoals ook aan bod komt PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 19 VAN 56

20 bij OD 5.4 moet een goede onderhouds- en renovatieplanning ook getoetst worden op de financiële haalbaarheid. - WoonWel heeft ook aangegeven op zoek te zijn naar een manier om de verwachte kosten van het patrimonium optimaal te vertalen in de financiële planning en in de boekhouding. De visitatiecommissie suggereert WoonWel om contact op te nemen met SHM s die op dit domein als een voorloper gelden, zoals Ons Dak in Maaseik. - Omdat WoonWel een recent patrimonium heeft en de oudste woningen verkocht heeft, is het begrijpelijk dat de SHM nog niet veel ervaring heeft met grootschalige renovaties. Tot nog toe voerde de SHM uitzonderlijk renovaties uit waarbij de huurders de woning moesten verlaten. In de Acacialaan in Gistel (Manitobawijk) heeft de SHM 4 woningen gerenoveerd, waarbij de bewoners werden geherhuisvest; dat gebeurde ook met de 6 woningen in de Lijsterbeslaan. WoonWel staat voor het eerst voor een grote renovatie uitdaging, met name in de Eigen Haardwijk in Gistel. Bij gebrek aan ervaring heeft de SHM een opdracht toegekend aan een studiebureau om een renovatieaanpak uit te werken. - WoonWel heeft geen eigen regie voor onderhoud en herstellingen; de SHM besteedt zowel herstellings- als onderhoudswerken uit. Vanaf november 2014 heeft ze alle werken gebundeld bij 1 aannemingsbedrijf dat zal instaan voor alle onderhouds- en herstellingswerken. Voor werken die dit bedrijf niet zelf kan uitvoeren, zal het met onderaannemers werken. Er zal een tweewekelijks overleg plaatshebben tussen de aannemer en de SHM om het verloop te evalueren. De betaling van de uitgevoerde werken blijft zoals vermeld in ZieZo, een brochure waarin duidelijk staat welke kosten voor rekening zijn van de SHM en welke kosten de huurder moet betalen. Als de kosten ten laste zijn van de huurder, zal hij dit rechtstreeks aan de firma moeten betalen. Omdat er voor bepaalde kosten (onder meer bij slijtage) altijd een grijze zone is wie ze zal moeten betalen, pleit de visitatiecommissie ervoor dat de huurder duidelijkheid krijgt over wie welke kosten betaalt vooraleer de werken starten. Ook moet de huurder de kans krijgen om met Woonwel over dergelijke kosten te overleggen vooraleer de kosten te betalen aan de aannemer. De visitatiecommissie raadt WoonWel ook aan om te voorzien in een goede opvolgingsmethodiek zodat de SHM te allen tijde weet wanneer werken gepland zijn, of ze tijdig worden uitgevoerd en of ze goed zijn uitgevoerd. OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Beoordeling huuractiviteiten: voor verbetering vatbaar Beoordeling koopactiviteiten: voor verbetering vatbaar Voor een SHM gelden twee verwachtingen (vereisten) voor milieuvriendelijkheid: beschikken over een goede meerjarige onderhouds- en renovatieplanning om de ERP2020 doelstellingen te halen (zie OD 2.1) en een duidelijke visie hebben op haar bijdrage tot een beter milieu en deze visie goed in praktijk brengen. De wijze waarop een SHM kan bijdragen tot een beter milieu steunt op twee basisprincipes: het voorkomen van onnodig gebruik van schaarse ruimte, grondstoffen en energie en het maximaal gebruiken van (lokale) duurzame alternatieven. De visie van WoonWel over milieuvriendelijkheid is om de normering en de reglementering van de VMSW te volgen en om daar bovenop eventueel iets extra te doen. Deze visiebepaling is erg eng en laat na meetbare doelstellingen te concretiseren. Ook zijn andere aspecten zoals het informeren van de doelgroep over energiezuinigheid of het meewerken aan lokale initiatieven niet in de visie verwerkt. De visitatiecommissie vindt de inzet van Woonwel op enkele aspecten van milieuvriendelijkheid positief maar de enge visie vertaalt zich in de praktijk in prestaties die onvoldoende samenhangend zijn en die onvoldoende structureel ingebed zijn in een duidelijke strategie. Bijgevolg beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van Woonwel voor deze doelstelling zowel voor haar huur- als koop- PRESTATIEBEOORDELING WOONWEL PAGINA 20 VAN 56

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 27 januari 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

Visitatierapport Eigen Haard is Goud Waard, Menen (Lauwe)

Visitatierapport Eigen Haard is Goud Waard, Menen (Lauwe) Visitatierapport Eigen Haard is Goud Waard, Menen (Lauwe) Visitatiegesprekken op 25 en 26 juni 2014 Definitief visitatierapport van 10 november 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E

Nadere informatie

Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Sint-Pieters-Leeuw

Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Sint-Pieters-Leeuw Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Sint-Pieters-Leeuw Visitatiegesprekken op 20 en 21 mei 2014 Definitief visitatierapport van 11 november 2014 V I S I T A T I E R A A D

Nadere informatie

Visitatierapport Dijledal, Leuven

Visitatierapport Dijledal, Leuven Visitatierapport Dijledal, Leuven Visitatiegesprekken op 10-11 februari 2015 Definitief visitatierapport van 20 juni 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A

Nadere informatie

Visitatierapport Volkswoningen van Duffel, Duffel

Visitatierapport Volkswoningen van Duffel, Duffel Visitatierapport Volkswoningen van Duffel, Duffel Visitatiegesprekken op 13 en 14 november 2014 Visitatierapport van 24 maart 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Visitatierapport Ons Dorp, Menen

Visitatierapport Ons Dorp, Menen Visitatierapport Ons Dorp, Menen Visitatiegesprekken op 24 en 25 september 2013 Definitief visitatierapport van 20 januari 2014 VISIT ATIERAAD SOCIALE HUISVEST ING SM AATSCHAPPIJEN Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatiegesprekken op 10 en 11 februari 2014 Definitief Visitatierapport van 21 mei 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Visitatierapport Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Beringen

Visitatierapport Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Beringen Visitatierapport Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Beringen Visitatiegesprekken op 5 en 6 november 2014 Definitief visitatierapport van 2 februari 2015 Prestatiebeoordeling SHM

Nadere informatie

Visitatierapport Kleine Landeigendom Tongeren, Tongeren

Visitatierapport Kleine Landeigendom Tongeren, Tongeren Visitatierapport Kleine Landeigendom Tongeren, Tongeren Visitatiegesprekken op 25 maart 2014 Definitief visitatierapport van 3 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N

Nadere informatie

Visitatierapport Eigen Dak, Wetteren

Visitatierapport Eigen Dak, Wetteren Visitatierapport Eigen Dak, Wetteren Visitatiegesprekken op 21 en 22 oktober 2014 Definitief visitatierapport van 5 maart 2015 V I S I T A T I E R AAD S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Visitatierapport Volkswoningbouw, Herent

Visitatierapport Volkswoningbouw, Herent Visitatierapport Volkswoningbouw, Herent Visitatiegesprekken op 21 en 22 april 2015 visitatierapport van 15 oktober 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A

Nadere informatie

Visitatierapport Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, Kortrijk

Visitatierapport Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, Kortrijk Visitatierapport Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, Kortrijk Visitatiegesprekken op 15 en 16 mei 2013 Visitatierapport van 2 november 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I

Nadere informatie

Visitatierapport Waasse Landmaatschappij Sint-Niklaas

Visitatierapport Waasse Landmaatschappij Sint-Niklaas Visitatierapport Waasse Landmaatschappij Sint-Niklaas Visitatiegesprekken op 18 februari 2014 Definitief visitatierapport van 29 april 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G

Nadere informatie

Visitatierapport T Heist Best, Knokke-Heist

Visitatierapport T Heist Best, Knokke-Heist Visitatierapport T Heist Best, Knokke-Heist Visitatiegesprekken op 26 en 27 februari 2015 Definitief visitatierapport 15 augustus 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WERKING TIJDENS HET DIENSTJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WERKING TIJDENS HET DIENSTJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WERKING TIJDENS HET DIENSTJAAR 2014 1. WERKGEBIED De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel heeft hetzelfde werkgebied als de vroegere vennootschap Onze Landelijke

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

Visitatierapport DE ARK, Turnhout

Visitatierapport DE ARK, Turnhout Visitatierapport DE ARK, Turnhout Visitatiegesprekken op 23 en 24 maart 2015 Definitief visitatierapport, 24 juli 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P

Nadere informatie

Visitatierapport Eigen Woning, Puurs

Visitatierapport Eigen Woning, Puurs Visitatierapport Eigen Woning, Puurs Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2013 Definitief visitatierapport van 30 maart 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Visitatierapport Het Lindenhof, Blankenberge

Visitatierapport Het Lindenhof, Blankenberge Visitatierapport Het Lindenhof, Blankenberge Visitatiegesprekken op 8 en 9 oktober 2014 Definitief visitatierapport van 11 februari 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S

Nadere informatie

Visitatierapport Vivendo, Brugge

Visitatierapport Vivendo, Brugge Visitatierapport Vivendo, Brugge Visitatiegesprekken op 01 en 2 oktober 2015 Definitief visitatierapport van 28 maart 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

Visitatierapport CVBA Diest-Uitbreiding Diest

Visitatierapport CVBA Diest-Uitbreiding Diest Visitatierapport CVBA Diest-Uitbreiding Diest Visitatiegesprekken op 10 en 11 april 2014 Definitief rapport van 19 oktober 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Visitatierapport Vlaamse Ardennen, Oudenaarde

Visitatierapport Vlaamse Ardennen, Oudenaarde Visitatierapport Vlaamse Ardennen, Oudenaarde Visitatiegesprekken op 12 en 13 februari 2014 Definitief Visitatierapport van 22 juni 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S

Nadere informatie

Visitatierapport Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, Hasselt

Visitatierapport Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, Hasselt Visitatierapport Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, Hasselt Visitatiegesprekken op 18 en 19 maart 2013 Definitief visitatierapport van 25 juni 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E

Nadere informatie

Visitatierapport De Gentse Haard Gent

Visitatierapport De Gentse Haard Gent Visitatierapport De Gentse Haard Gent Visitatiegesprekken op 8 en 9 oktober 2014 definitief visitatierapport van 5 maart 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Visitatierapport Woonmaatschappij IJzer en Zee, Veurne

Visitatierapport Woonmaatschappij IJzer en Zee, Veurne Visitatierapport Woonmaatschappij IJzer en Zee, Veurne Visitatiegesprekken op 1-2 juni 2016 Definitief visitatierapport van 4 oktober 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G

Nadere informatie

Visitatierapport CV voor Huisvesting Gewest Aalst, Aalst

Visitatierapport CV voor Huisvesting Gewest Aalst, Aalst Visitatierapport CV voor Huisvesting Gewest Aalst, Aalst Visitatiegesprekken op 10 en 11 december 2014 Definitief visitatierapport van 18 mei 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S

Nadere informatie

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2012 Definitief visitatierapport van 4 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S

Nadere informatie

Visitatierapport Kleine Landeigendom Zuiderkempen, Westerlo

Visitatierapport Kleine Landeigendom Zuiderkempen, Westerlo Visitatierapport Kleine Landeigendom Zuiderkempen, Westerlo Visitatiegesprekken op 11 december 2014 Definitief visitatierapport van 29 maart 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T

Nadere informatie

Visitatierapport De Oostendse Haard, Oostende

Visitatierapport De Oostendse Haard, Oostende Visitatierapport De Oostendse Haard, Oostende Visitatiegesprekken op 10 en 11 januari 2013 Definitief visitatierapport van 15 april 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S

Nadere informatie

Visitatierapport WOONZO, Tongeren

Visitatierapport WOONZO, Tongeren Visitatierapport WOONZO, Tongeren Visitatiegesprekken op 2 en 3 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 10 maart 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

Visitatierapport Woonpunt Zennevallei Halle

Visitatierapport Woonpunt Zennevallei Halle Visitatierapport Woonpunt Zennevallei Halle Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2013 Definitief visitatierapport van 13 juni 2013 VISIT ATIERAAD SOCIALE HUISVEST ING SM AATSCHAPPIJEN Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Visitatierapport. Huisvesting Tienen. Tienen Hoegaarden - Glabbeek. Visitatiegesprekken op 25 en 26 februari 2013

Visitatierapport. Huisvesting Tienen. Tienen Hoegaarden - Glabbeek. Visitatiegesprekken op 25 en 26 februari 2013 Visitatierapport Huisvesting Tienen Tienen Hoegaarden - Glabbeek Visitatiegesprekken op 25 en 26 februari 2013 Definitief visitatierapport van 29 mei 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Visitatierapport Eigen Gift Eigen Hulp, Kuurne

Visitatierapport Eigen Gift Eigen Hulp, Kuurne Visitatierapport Eigen Gift Eigen Hulp, Kuurne Visitatiegesprekken op 12 en 13 juni 2014 Visitatierapport van 11 november 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Visitatierapport Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Brugge

Visitatierapport Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Brugge Visitatierapport Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Brugge Visitatiegesprekken op 19 en 20 november 2012 Definitief visitatierapport van 26 februari 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U

Nadere informatie

Visitatierapport. Nieuw Dak, Genk. Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013. Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013

Visitatierapport. Nieuw Dak, Genk. Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013. Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Visitatierapport Ninove Welzijn, Ninove

Visitatierapport Ninove Welzijn, Ninove Visitatierapport Ninove Welzijn, Ninove Visitatiegesprekken op 12 en 13 november 2015 Definitief visitatierapport van 7 maart 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Visitatierapport Vooruitzien, Beringen

Visitatierapport Vooruitzien, Beringen Visitatierapport Vooruitzien, Beringen Visitatiegesprekken op 10 december 2012 Definitief visitatierapport van 4 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

Visitatierapport Izegemse Bouwmaatschappij, Izegem

Visitatierapport Izegemse Bouwmaatschappij, Izegem Visitatierapport Izegemse Bouwmaatschappij, Izegem Visitatiegesprekken op 8 en 9 juni 2016 Definitief visitatierapport van 18 oktober 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G

Nadere informatie

Visitatierapport Maaslands Huis te Maasmechelen

Visitatierapport Maaslands Huis te Maasmechelen Visitatierapport Maaslands Huis te Maasmechelen Visitatiegesprekken op 25 en 26 april 2013 Definitief visitatierapport van 27 augustus 2013 V ISITATIERAAD S OCIALE H UISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Visitatierapport Woonhaven, Antwerpen

Visitatierapport Woonhaven, Antwerpen Visitatierapport Woonhaven, Antwerpen Visitatiegesprekken op 5-6 - 7-8 -12 november 2013 Definitief visitatierapport van 7 maart 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A

Nadere informatie

Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Het Volk, Gent

Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Het Volk, Gent Prestatiebeoordeling SHM Het Volk, Gent Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Het Volk, Gent Visitatiegesprekken op 9 en 10 september 2014 Definitief visitatierapport van 12 december

Nadere informatie

Visitatierapport Eigen Haard, Zwevegem

Visitatierapport Eigen Haard, Zwevegem Visitatierapport Eigen Haard, Zwevegem Visitatiegesprekken op 7 en 8 maart 2013 Definitief visitatierapport van 9 juni 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

Visitatierapport De Gelukkige Haard, Oostende

Visitatierapport De Gelukkige Haard, Oostende Visitatierapport De Gelukkige Haard, Oostende Visitatiegesprekken op 13 en 14 april 2016 Definitief visitatierapport van 22 augustus 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S

Nadere informatie

Visitatierapport De Dendermondse Volkswoningen, Dendermonde

Visitatierapport De Dendermondse Volkswoningen, Dendermonde Visitatierapport De Dendermondse Volkswoningen, Dendermonde Visitatiegesprekken op 14 en 15 januari 2013 Definitief visitatierapport van 1 juli 2013 PRESTATIEBEOORDELING DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN PAGINA

Nadere informatie

Visitatierapport Volkswelzijn, Dendermonde

Visitatierapport Volkswelzijn, Dendermonde Visitatierapport Volkswelzijn, Dendermonde Visitatiegesprekken op 5 en 6 oktober 2015 Definitief visitatierapport 8 januari 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

Visitatierapport Bouwmaatschappij van Temse, Temse

Visitatierapport Bouwmaatschappij van Temse, Temse Visitatierapport Bouwmaatschappij van Temse, Temse Visitatiegesprekken op 6 en 7 mei 2014 Definitief Visitatierapport van 15 oktober 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S

Nadere informatie

Visitatierapport Molse Bouwmaatschappij, Mol

Visitatierapport Molse Bouwmaatschappij, Mol Visitatierapport Molse Bouwmaatschappij, Mol Visitatiegesprekken op 16 en 17 september 2013 Definitief rapport, 12 januari 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Visitatierapport Denderstreek, Aalst

Visitatierapport Denderstreek, Aalst Visitatierapport Denderstreek, Aalst Visitatiegesprekken op 25 en 26 maart 2015 Definitief visitatierapport van 04 september 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T

Nadere informatie

Visitatierapport De Mandel, Roeselare

Visitatierapport De Mandel, Roeselare Visitatierapport De Mandel, Roeselare Visitatiegesprekken op 24 en 25 september 2015 Definitief visitatierapport - 30 januari 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Visitatierapport Woonpunt Mechelen Mechelen

Visitatierapport Woonpunt Mechelen Mechelen Visitatierapport Woonpunt Mechelen Mechelen visitatiegesprekken gehouden op 2 en 3 april 2014 definitief visitatierapport d.d. 30 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I

Nadere informatie

Visitatierapport De Mandelbeek, Ingelmunster

Visitatierapport De Mandelbeek, Ingelmunster Visitatierapport De Mandelbeek, Ingelmunster Visitatiegesprekken op 12-13 mei 2016 Definitief visitatierapport van 13 oktober 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Visitatierapport WoninGent, Gent

Visitatierapport WoninGent, Gent Visitatierapport WoninGent, Gent Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 31 maart 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Visitatierapport. SHM Tuinwijk, Lokeren. Visitatiegesprekken op 22 en 23 januari 2013. Definitief visitatierapport van 3 mei 2013

Visitatierapport. SHM Tuinwijk, Lokeren. Visitatiegesprekken op 22 en 23 januari 2013. Definitief visitatierapport van 3 mei 2013 Visitatierapport SHM Tuinwijk, Lokeren Visitatiegesprekken op 22 en 23 januari 2013 Definitief visitatierapport van 3 mei 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

EDITIE CIJFERKORF WONEN

EDITIE CIJFERKORF WONEN EDITIE 2011 - CIJFERKORF WONEN Het Steunpunt Sociale Planning en de dienst Wonen, Afdeling Levenskwaliteit en Zorg van de Directie Mens bieden woningmarktgegevens aan op gemeentelijk niveau aan gemeenten,

Nadere informatie

Visitatierapport Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting, Vilvoorde

Visitatierapport Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting, Vilvoorde Visitatierapport Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting, Vilvoorde Visitatiegesprekken op 17 en 18 november 2014 Definitief visitatierapport, 31 maart 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Visitatierapport Cordium, Hasselt

Visitatierapport Cordium, Hasselt Visitatierapport Cordium, Hasselt Visitatiegesprekken op 28 en 29 november 2013 Visitatierapport van 15 april 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P P I

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en omgeving, Mechelen

Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en omgeving, Mechelen Visitatierapport Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en omgeving, Mechelen Visitatiegesprek op 26 maart 2015 Definitief visitatierapport van 17 juli2015 V I S I T A T I E R A A D S O

Nadere informatie

Visitatierapport. SHM Mijn Huis, Harelbeke. Visitatiegesprekken op 21 en 22 februari 2013

Visitatierapport. SHM Mijn Huis, Harelbeke. Visitatiegesprekken op 21 en 22 februari 2013 Visitatierapport SHM Mijn Huis, Harelbeke Visitatiegesprekken op 21 en 22 februari 2013 Definitief visitatierapport van 8 juli 2013 Prestatiebeoordeling SHM Mijn Huis (Harelbeke) Datum rapport: 8.07.2013

Nadere informatie

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan Woonfiche DE HAAN B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Sint-Truiden, Sint-Truiden

Visitatierapport Nieuw Sint-Truiden, Sint-Truiden Visitatierapport Nieuw Sint-Truiden, Sint-Truiden Visitatiegesprekken op 10 en 11 december 2012 Definitief visitatierapport van 6 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N

Nadere informatie

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning en programmatie van sociale woonprojecten. De vragenlijst is zo opgevat dat u in eerste instantie moet aanduiden of

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D

Nadere informatie

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende Woonfiche OOSTENDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Visitatierapport cvba Wonen Zelzate

Visitatierapport cvba Wonen Zelzate Visitatierapport cvba Wonen Zelzate Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2015 Definitief visitatierapport van 25 oktober 2015 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche DE PANNE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B

Nadere informatie

Visitatierapport Landwaarts, Neerpelt

Visitatierapport Landwaarts, Neerpelt Visitatierapport Landwaarts, Neerpelt Visitatiegesprekken op 2 september 2015 Definitief visitatierapport van 7 januari 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Woonfiche HEUVELLAND B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 1 Woonfiche

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O

Nadere informatie

Visitatierapport De Ideale Woning, Berchem

Visitatierapport De Ideale Woning, Berchem Visitatierapport De Ideale Woning, Berchem Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2012 Definitief visitatierapport van 25 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A

Nadere informatie

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index Woonfiche WEVELGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche NIEUWPOORT Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6

Nadere informatie

Visitatierapport A.B.C., Antwerpen

Visitatierapport A.B.C., Antwerpen Visitatierapport A.B.C., Antwerpen Visitatiegesprekken op 10 en 11 november 2012 Definitief visitatierapport van 30 januari 2013 VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN PRESTATIEBEOORDELING ABC

Nadere informatie

Performantiemeting SHM s: Het Project. Gerard van Bortel, Steunpunt Ruimte en Wonen / TU-DELFT

Performantiemeting SHM s: Het Project. Gerard van Bortel, Steunpunt Ruimte en Wonen / TU-DELFT Performantiemeting SHM s: Het Project Gerard van Bortel, Steunpunt Ruimte en Wonen / TU-DELFT Structuur presentatie 1. Aanleiding, organisatie en fasering 2. Ontwikkelproces: stap voor stap naar een prestatiebeoordelingssysteem

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche KOKSIJDE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6 B

Nadere informatie

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene Woonfiche BREDENE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Kortessem Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Kortessem WONINGEN Evolutie

Nadere informatie

Visitatierapport De Voorkempen- H.E., Brecht

Visitatierapport De Voorkempen- H.E., Brecht Visitatierapport De Voorkempen- H.E., Brecht Visitatiegesprekken op 9 en 10 juni 2016 Definitief visitatierapport van 2 september 2016 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S S

Nadere informatie

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge Woonfiche BRUGGE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index Woonfiche KORTRIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index Woonfiche WAREGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22%

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22% Woonfiche IZEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper Woonfiche IEPER B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M G

Nadere informatie

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal Woonfiche DIKSMUIDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem Woonfiche LEDEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst Woonfiche HOUTHULST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index Woonfiche DEERLIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index Woonfiche ZWEVEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index Woonfiche OOSTKAMP B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index Woonfiche DENTERGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Visitatierapport Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting, Willebroek

Visitatierapport Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting, Willebroek Visitatierapport Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting, Willebroek Visitatiegesprekken op 10 en 11 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 21 januari 2014 V I S I T A T I E R A A D S O

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie