Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel"

Transcriptie

1

2

3 Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel Synthese Raad van Beheer Organigram Praktische inlichtingen

4 Geachte Mevrouw, geachte Heer, Elk jaar stelt het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers u een verslag voor van haar activiteiten. Het is elk jaar opnieuw de gelegenheid om de toekomstgerichtheid van onze opdracht aan te tonen. In 2010 volgen de gebruikelijke activiteiten en punctuele acties elkaar op. Aan de ene kant hebben we de dienstverlening ten gunste van onze rechthebbenden. Deze richt zich vooral op de terugbetaling van de gezondheidszorg en op sociale en morele actie. Aan de andere kant hebben we de talrijke evenementen die thuis horen in ons herinneringswerk was eveneens het jaar waarin de Administrateur-generaal, de heer Victor Godin op pensioen ging. Ik heb dan, bezield met de wil om een nieuwe dynamiek aan te brengen, de leiding over het Instituut ad interim overgenomen. Binnen deze optiek werd het Instituut versterkt met een nieuwe ploeg, de cel Media. Naast het verslaan van alle evenementen die het Instituut organiseert of waar het Instituut bij

5 voorwoord betrokken is, speelt deze Cel, uitgerust met topmateriaal, een specifieke rol bij het doorgeven van de Herinnering. Deze Cel registreert immers de getuigenissen van de Anciens en legt een archief aan voor pedagogisch doeleinden. problemen. Het Instituut is er ook voor de Veteranen. Dit zijn de mannen en vrouwen die hun leven hebben geriskeerd tijdens gewapende humanitaire opdrachten of tijdens vredesmissies. Ook zij verdienen de nationale erkentelijkheid. Sinds 1919 staat het Instituut in voor de nationale erkentelijkheid voor allen die gediend of geleden hebben tijdens de grote conflicten. Dit zijn de oorlogsinvaliden, oud-strijders, oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden. Deze erkentelijkheid uit zich vooral in het terugbetalen van de kosten voor de gezondheidszorgen. In 2010 heeft het Instituut haar gerechtigden zien aangroeien met ongeveer personen die tot dan toe niet op de hoogte bleken te zijn van hun rechten. Naast haar opdracht tot het terugbetalen van de gezondheidszorgen staat het Instituut tevens in voor sociale actie. De rechthebbenden kunnen beroep doen op de maatschappelijke assistenten van het Instituut. Zij verzorgen maandelijkse permanenties in de lokalen van het Instituut en in verschillende provinciesteden. Ze doen ook huisbezoeken. De geboden hulp kan zeer verschillend zijn : dit kan gaan over financiële en morele hulp tot het helpen bij administratieve Onder de recurrente activiteiten van het Instituut valt ook het doorgeven van de Herinnering. Het Instituut staat in voor gidsbeurten aan plaatsen die verbonden zijn met de tragische gebeurtenissen van de voorbije eeuw. Ook stelt het Instituut gratis tijdelijke tentoonstellingen ter beschikking van de scholen. De leidraad is steeds de wil om democratie, vrijheid en burgerzin te bevorderen. Door de geschiedenis door te geven, blijven we eer betonen aan onze overleden rechthebbenden en dragen we hun waarden en idealen uit bij een jongere generatie. Ik wens u veel leesgenot. Michel Jaupart Administrateur-generaal ad interim

6

7 inhoudsopgave 1 Terugbetaling Gezondheidszorgen 6 1. Gerechtigden 8 2. Structuur van de Directie 9 3. Activiteiten van de Directie 9 2 Sociale actie Sociale en morele bijstand aan de gerechtigden Sociale leningen aan de gerechtigden van het Instituut De Sociale actie in cijfers Departement Sociale actie 22 3 Herinnering Live the future, remember the past Live and Remember Tentoonstelling " Tokopesa Saluti! " Oog in oog met de Herinnering Auschwitz Struthof Te Jong Tentoonstelling " Deportatie en Genocide, 31 een Europese tragedie " 9. Internationaal Jongerenkamp van Langenhorla V-day Deelname van het Instituut aan het Colloquium en het 33 tweejarig feest van de Vereniging van Italiaanse Partizanen in Ancona 12. Tentoonstelling over de burgeroorlog in Spanje Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) 35 4 Graven en Militaire begraafplaatsen 36 5 Veteranen Communicatie acties Samenwerking met de vriendenkringen en verenigingen 45 van Veteranen en Herinneringsprojecten 3. Verdeling van de Veteranen per provincie 47 6 Personeel Verdeling van het personeel Opleidingen 53 7 Begroting Uitvoering van het budget 2010 van het Instituut Evolutie van de eigen fondsen en van de fondsen van derden 57 8 Logistiek 58 9 Communicatie Cel Media Cel Synthese Raad van Beheer Organigram Contacten - praktische inlichtingen 70

8 6

9 terugbetaling gezondheidszorgen 7

10 1. Gerechtigden De hoofdopdracht van de Directie Gezondheidszorgen van het Instituut voor Veteranen-NIOOO is het terugbetalen van de medische, paramedische, farmaceutische en ziekenhuiszorgen. Ook kosten voor prothesen worden terugbetaald, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 en andere besluiten die hieruit voortvloeien. Het Instituut betaalt geneeskundige verzorging van oorlogsinvaliden en andere oorlogsslachtoffers. Die tegemoetkoming is één van de uitingen van de nationale erkentelijkheid voor de mensen die koning Albert 1 de eerste schuldeisers van de Natie noemde. De aanpak van het Instituut is afgestemd op de bijzondere pathologieën van de begunstigden, die fysieke en psychologische onderwerpingen ondergingen tijdens de oorlogen. Op 31 december 2010 maken rechthebbenden van het Instituut voor Veteranen - NIOOO aanspraak op de terugbetaling van geneeskundige verzorging door tussenkomst van het Nationaal Instituut, namelijk : 9 invaliden van de Oorlog invaliden van de Oorlog , van de Oorlog van Korea, van de gebeurtenissen van Congo en ingevolge humanitaire operaties onder UNO-vlag ofwel in totaal invaliden die recht hebben op de kosteloosheid van geneeskundige verzorging krijgsgevangenen van korte duur (6 tot 12 maand) titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid gerechtigden van het statuut van politiek gevangene slachtoffers van de nazirassenvervolgingen voor wie het Instituut aanvullend op de ziekenfondsen tegemoetkomt. Bij het vergelijken van het bestand van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen met het bestand van de gerechtigden bij het Instituut voor Veteranen, heeft de Directie Sociale Actie in de loop van 2010 gemerkt dat een aantal titularissen van een pensioen of een rente nooit een aanvraag hadden ingediend bij het Instituut m.b.t. hun kosten voor gezondheidszorg personen in kwestie ontvingen een infomailing met als resultaat nieuwe gerechtigden per 31 december 2010 die aanspraak maken op terugbetaling van hun kosten voor gezondheidszorg. 8

11 2. STRUCTUUR VAN de directie De Directie Geneeskundige Verzorging wordt onderverdeeld in verschillende diensten : 1. Terugbetalingsdiensten : a. Dienst Terugbetaling van het remgeld b. Dienst Prothesen c. Dienst voor Medische en Farmaceutische Verzorging 2. Medische en Farmaceutische dienst 3. Dienst Boekjes 4. Dienst Klassement 5. Onthaal Op 31 december 2010 telt de Directie Gezondheidszorgen 50 ambtenaren (42,4 Full Time Equivalents of FTE). 3. ACTIVITEITEN VAN de directie 3.1. Activiteiten van de verschillende diensten Terugbetalingsdiensten a Dienst Terugbetaling van het remgeld De krijgsgevangenen van meer dan 60 jaar oud, die geen titularis zijn van een invaliditeitspensioen en die een gevangenschap van minstens 6 maanden ondergingen, de titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid van een periode van minstens 6 maanden in één of meerdere statuten, de kinderen van politiek gevangenen die de hoedanigheid van rechthebbende van het statuut van politiek gevangene verwierven alsook de slachtoffers van rassenvervolgingen tijdens de oorlog kunnen, door tussenkomst van het Nationaal Instituut, genieten van de terugbetaling van geneeskundige verzorging binnen de grenzen van het RIZIV-barema. Alvorens de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (medische, paramedische, farmaceutische zorgen, hospitalisaties, prothesen) aan het Nationaal Instituut te vragen, moeten zij zich eerst tot de instelling richten die hen verzekert tegen ziekte en invaliditeit (ziekenfonds). Het Nationaal Instituut betaalt het verschil (remgeld) terug tussen de basiserelonen (RIZIV-tarief aan 100%) en het bedrag van de tussenkomst van de verzekeringsinstelling. Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Aantal terugbetalingen Bedragen Terugbetalingen aan krijgsgevangenen ,37 Terugbetalingen aan andere rechthebbenden op het remgeld ,17 Totaal ,54 9

12 b Dienst Prothesen Deze dienst betaalt de brillen en andere oogprothesen, gehoorapparaten, verstrekkingen die vallen onder de bevoegdheid van bandagisten, orthopedische prothesen en andere prothesen voor alle letstels of aandoeningen al dan niet ontstaan door de oorlog terug ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Bovendien is de Dienst Prothesen, in sommige bijzondere en zeer specifieke gevallen, bevoegd om diverse vergoedingen toe te kennen. c Diensten voor geneeskundige en farmaceutische verzorging Deze diensten betalen de medische, paramedische en farmaceutische zorgen voor alle letsels en aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog, terug ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Deze terugbetalingen worden uitgevoerd ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen,...) volgens de diensten. De terugbetalingen worden uitgevoerd door de Dienst Prothesen ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (leveranciers, tandartsen, bandagisten,...). Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen ,80 Terugbetalingen aan derden ,80 Terugbetalingen aan het buitenland ,73 Totaal dienst prothesen ,33 Twee diensten houden zich bezig met het uitvoeren van de terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden volgens de aard van de betreffende verstrekkingen. De dienst B2 betaalt de medische en paramedische verstrekkingen, op basis van de attesten van verstrekte zorgen, de pedicureverstrekkingen, de remgelden op de medische en paramedische verstrekkingen alsook de contant geleverde farmaceutische producten voor zover de medische en farmaceutische dienst haar goedkeuring gaf, terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden. De dienst B3 betaalt de hospitalisatiekosten die ten laste blijven, de vervoerskosten, de huurkosten van sanitair materiaal, de kosten voor logopedie, de kosten van kuren alsook de kosten van de medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen die hiermee gepaard gaan terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden. 10

13 Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B2) Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B3) Terugbetalingen aan het buitenland Totaal terugbetalingen aan oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen , , , ,37 Een andere dienst houdt zich bezig met de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan derden, namelijk aan ziekenhuizen en algemene klinieken, aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, aan laboratoria, aan rusthuizen, rust- en zorgtehuizen, psychiatrische zorgtehuizen alsook aan transportfirma's en firma's die sanitair materiaal verhuren. De farmaceutische verstrekkingen worden aan derdebetalersregeling terugbetaald aan de tariferingsdiensten die ze op hun beurt aan hun aangesloten apothekers terugbetalen. Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Terugbetalingen aan derden (behalve apothekers) Terugbetalingen aan de tariferingsdiensten. Totaal terugbetaling aan derden Aantal terugbetalingen Bedragen , , ,29 11

14 Medische en farmaceutische dienst De activiteiten van deze dienst bestaan uit : het onderzoeken van de goedkeuringsaanvragen, het geven van adviezen en het nemen van beslissingen betreffende : de terugbetaling van zorgen met betrekking tot medische, paramedische, medisch-technische of hospitalisatieverstrekkingen de terugbetaling van farmaceutische leveringen het vervoer van zieken de terbeschikkingstelling van zorgmateriaal de terugbetaling en/of de levering van prothesen het verzekeren van het secretariaat van de ministeriële commissie voor Geneeskundige Verzorging geïnstalleerd bij het Instituut betreffende : de indiening van de medische dossiers bij de commissie de medisch-administratieve opvolging van de beroepsprocedures de vormgeving van de notulen met betrekking tot de medische gevallen de uitwerking van technische verslagen betreffende het zorgmateriaal, de prothesen en de zorgen die niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur het toezien op en het uitvoeren van de tarifering van de geneesmiddelen het uitwerken van ontwerpen van besluiten die de voorwaarden van tussenkomst vastleggen van het IV-NIOOO in de kosten van de farmaceutische leveringen die niet door het RIZIV worden terugbetaald. het bijwerken van de lijsten van farmaceutische specialiteiten die terugbetaald worden aan de oorlogsinvaliden het opstellen van brieven in overeenstemming met de dossiers die hun worden toevertrouwd in het kader van hun functie Dienst Inspectie Deze dienst vormt één van de beheersingselementen van de toename van de uitgaven inzake tussenkomst in geneeskundige zorgen door de misbruiken te berispen en fraude achterna te zitten. Deze dienst heeft zowel een afschrikkings- als een onderdrukkingsrol Dienst Boekjes Deze dienst centraliseert de vragen om vernieuwing van de medische en farmaceutische boekjes en codeert ze. Deze procedure brengt het drukken van de gevraagde blaadjes met zich mee. Bovendien worden de aanvragen voor de formulieren M en P die verzameld worden door de dienst voor de terugbetaling van het remgeld eveneens door deze dienst gedrukt en behandeld. Boekjes met verzorgingsattesten in 2010 Voorschriftboekjes in 2010 OI-categorieën Taal Aantal Fr 1 Nl Fr Nl 543 Subtotaal Fr Nl 546 Totaal Fr 2 Nl Fr Nl Subtotaal Fr Nl Totaal

15 0,04 % Dienst klassement Deze dienst beheert het klassement van de papieren dossiers van de oorlogsinvaliden alsook van de begunstigden van de terugbetaling van het remgeld. Zij beheert de stroom van deze dossiers tussen de diensten onderling en verzekert het bijwerken ervan Onthaal Deze dienst verzekert het onthaal en de raadgeving van de bezoekers die zich naar het Instituut begeven om inlichtingen in te winnen en/of hun documenten te overhandigen met het oog op de terugbetaling van hun kosten van geneeskundige verzorging. In functie van hun beschikbaarheid verzekeren de ambtenaren van deze dienst bovendien de rechtstreekse behandeling van de vragen tot terugbetaling die hun worden voorgelegd Uitgaven voor geneeskundige verzorging in 2010 De uitgaven 2010 met betrekking tot de terugbetaling van geneeskundige verzorging bedragen in totaal De tabel hiernaast geeft de verdeling weer van de uitgaven volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen van geneeskundige verzorging in ,23 % 0,21 % 0,04 % 0,28 % 1,28 % 6,23 % 2,41 % 1,16 % 0,29 % 10,57 % 7,44 % 1,64 % 4,63 % 1,48 % 0,57% 9,04 % 4,44 % 40,00 % Huisartsen (8,23%) Specialisten (1,28%) Technische handelingen (2,41%) Tandverzorging behalve prothesen (0,29%) Verpleegkundigen (7,44%) Kinesitherapeuten (4,63%) Logopedisten (0,04%) Pedicuren (0,57%) Apotheek (40,00%) Hospitalisatieverblijven (4,44%) Andere verblijven (RH,RZT,PZT, ) (9,04%) Kuren (1,48%) Vervoer (1,64%) Tussenkomst na ziekenfonds (10,57%) Verzorging in het buitenland (1,16%) Bandagisterie - Prothese (6,23%) Huur zorgmateriaal (0,28%) Palliatieve zorgen aan huis (0,04%) Diversen (0,21%) 13

16 De tabel hieronder geeft de verdeling weer van de uitgaven in euro volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen enerzijds en volgens de 3 grote categoriën van rechthebbenden op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging anderzijds. Verstrekkers / Verstrekkingen Oorlogsinvaliden Gevangenen 6-12 maand Andere statuten TOTAAL Verdeling Huisartsen ,68 0,00 391, ,99 8,23% Specialisten ,14 0,00 858, ,56 1,28% Technische handelingen ,00 0, , ,31 2,41% Tandverzorging behalve prothesen ,38 0,00 226, ,54 0,29% Verpleegkundigen ,75 0,00 0, ,75 7,44% Kinesitherapeuten ,22 0,00 0, ,22 4,63% Logopedisten , ,79 0,04% Pedicuren , ,92 0,57% Apotheek , , , ,18 40,00% Hospitalisatieverblijven , , , ,39 4,44% Andere verblijven (RH,RZT,PZT, ) ,54 0,00 0, ,54 9,04% Kuren , ,66 1,48% Vervoer , ,39 1,64% Tussenkomst na ziekenfonds , , , ,67 10,57% Verzorging in het buitenland ,61 0, , ,81 1,16% Bandagisterie - Prothese , , , ,56 6,23% Huur zorgmateriaal , ,20 0,28% Palliatieve zorgen aan huis , ,37 0,04% Diversen ,29-1,25-677, ,80 0,21% TOTAAL , , , ,65 Verdeling 81,73% 1,12% 17,15% 14

17 De volgende grafiek toont de verdeling van de uitgaven volgens de 3 grote categorieën van rechthebbenden op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging 1,12 % 17,15 % 81,73 % Oorlogsinvaliden (81,73 %) Gevangenen 6-12 mnd (1,12 %) Andere statuten (17,15 %) Ten slotte geven zowel de tabel als de grafiek hieronder de evolutie weer van de gemiddelde jaarlijkse kosten in euro van de grote categorieën van onze rechthebbenden op de terugbetaling van geneeskundige verzorging tussen 2003 en Gemiddelde jaarlijkse kosten Oorlogsinvalide Gemiddelde jaarlijkse kosten Krijgsgevangene 6-12 maand Gemiddelde jaarlijkse kosten Ander statuut 3.546, , , , , , , ,99 230,11 237,62 245,54 258,26 247,21 253,53 209,77 206,44 267,64 282,28 288,77 282,17 282,98 285,15 285,95 321,07 Gemiddelde jaarlijkse kosten (in ) 4.000, , , , , , ,00 500,00 0, ,15 230,11 267, ,84 237,62 282, ,99 245,54 288, ,30 258,26 282, ,70 247,21 282, ,34 253,53 285, ,41 285,95 209, ,99 206,44 321,

18 16

19 sociale Actie 17

20 1. sociale en morele bijstand aan de gerechtigden Alle gerechtigden van het Instituut voor Veteranen - NIOOO, ongeacht de categorie of het statuut waartoe zij behoren, kunnen aanspraak maken op hulpverlening in het kader van de Sociale Actie van het IV - NIOOO. De Directie Sociale Actie heeft als doelstelling het welzijn van elke gerechtigde na te streven en beschikt daarvoor over een ploeg maatschappelijke werkers, die door het verstrekken van inlichtingen, door sociale begeleiding, door financiële hulpverlening of door een combinatie van die middelen zal trachten het welzijnspeil van de gerechtigden te optimaliseren. Het Instituut kan eveneens via zijn sociale actie de diverse aanvragen om hulpverlening kanaliseren naar andere professionele dienstverleners toe, waarbij het zal opvolgen of de gewenste resultaten bereikt worden. De maatschappelijke werkers worden bijgestaan door een administratief team om de werking van de Sociale Actie in goede banen te leiden. Rekening houdend met de demografische evolutie van zijn gerechtigden heeft het Instituut zijn sociaal beleid aangepast aan hun veranderende noden. De vergrijzing zet zich sterk door en de gerechtigden, die minder mobiel zijn geworden, hebben het vaak moeilijk om hun noden te communiceren en om zich zonder steun te behelpen in de complexe hedendaagse samenleving. Om haar opdrachten ten volle te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het Instituut voor Veteranen - NIOOO een dynamische politiek voert, waarbij het zelf naar haar gerechtigden toe gaat. De sociale actie wordt georganiseerd vanuit drie logistieke secretariaten, die ieder een welbepaald gebied voor hun rekening nemen. Concreet betekent dit dat een gerechtigde, die een beroep wenst te doen op de werking van de sociale actie, zich kan wenden tot het logistieke secretariaat dat bevoegd is voor de regio waarin hij of zij woont. Voor de gerechtigden wonende in de provincies West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en voor de Nederlandstalige inwoners van Brussel-Hoofdstad is dat : IV - NIOOO - Logistiek Secretariaat van Gent Voskenslaan GENT T Voor de gerechtigden in de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals-Brabant en de Franstalige inwoners van Brussel-Hoofdstad is dat : IV - NIOOO - Logistiek Secretariaat van Namen Rue des Croisiers 8/ NAMUR T Voor de gerechtigden in het Duitstalige landsgedeelte is dat : IV - NIOOO - logistiek secretariaat van Eupen Neustrasse 66, 4700 EUPEN T

21 Alle gerechtigden kunnen zich eveneens richten tot het secretariaat van de Sociale Actie op het hoofdbestuur van het IV - NIOOO : IV - NIOOO - Secretariaat Sociale Actie Regentlaan 45/46, 1000 BRUSSEL T De hierboven vermelde diensten zijn alle werkdagen geopend van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Om de gerechtigden zoveel mogelijk te behoeden voor lastige verplaatsingen wordt in de volgende grote steden van vijf andere provincies gedurende een of twee dagen per week van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur een permanentie georganiseerd, met name te : 3500 Hasselt Guffenslaan 24 (lokaal 4) T dinsdag 2018 Antwerpen Belgiëlei 117 (Provinciecommando) T maandag en woensdag 8000 Brugge Kuipersstraat 21 T dinsdag en vrijdagvoormiddag 4000 Luik Rue St.-Laurent 79 (bloc C - lokaal 27) T maandag en woensdag 6000 Charleroi Administration communale, Place Charles II T alle dinsdagen behalve de 4 de van de maand en alle woensdagen behalve de eerste van de maand. In mei en in juni heeft de permanentie plaats op woensdagvoormiddag van 9 tot 12u Daarnaast worden in verschillende steden en gemeenten een of twee keer per maand " plaatselijke permanenties " gehouden met een beperkte tijdsduur. De lijst van deze permanenties is verkrijgbaar op aanvraag en is ook beschikbaar op 2. Sociale leningen aan de gerechtigden van het Instituut Via haar Dienst voor Kredietverstrekking kan de Sociale Actie aan alle gerechtigden van het IV - NIOOO sociale leningen toestaan om buitengewone en onvoorziene kosten te dekken. De aanvragen hiervoor moeten gericht worden aan het bevoegde logistieke secretariaat, waar een sociaal verslag zal opgemaakt worden. Voorwaarden voor een dergelijke lening zijn o.m. : dat het voorwerp van de lening sociaal verantwoord is het bedrag beperkt is tot max de looptijd beperkt wordt tot max. 5 jaar tezelfdertijd geen andere lening bij het IV- NIOOO hebben bovendien moet er een aanvaardbare waarborg zijn die bv. kan bestaan uit de afstand van het oorlogspensioen en/of de borgstelling door een persoon met stabiele en voldoende inkomsten 19

22 3. De Sociale Actie in cijfers Personeelseffectief Het gemiddeld personeelseffectief, uitgedrukt in equivalent voltijdse tewerkstelling was in 2010 als volgt : Aantal bezoekers op de logistieke secretariaten en de permanenties In 2010 bezochten gerechtigden onze burelen in de logistieke secretariaten en de vaste permanenties. Het aantal gerechtigden dat de Sociale Actie op het Hoofdbestuur te Brussel bezoekt, wordt niet geregistreerd. Voor de bezoekers op de logistieke secretariaten en de permanenties is de verdeling als volgt : Administratieve zetel Hoofdbestuur te Brussel Logistiek Secretariaat te Gent Logistiek Secretariaat te Namen Logistiek Secretariaat te Eupen Type personeel Administratief personeel Maatschappelijke werkers Administratief personeel Maatschappelijke werkers Administratief personeel Maatschappelijke werkers Administratief personeel Maatschappelijke werkers Aantal personeelsleden 3,5 0,5 7,65 6,5 8, Locatie Aantal Gent 896 Hasselt 451 Antwerpen Brugge Namen 927 Charleroi 429 Luik 761 Aarlen 58 Eupen Totaal Gent Hasselt Antwerpen Brugge Namen Charleroi Luik Aarlen Eupen 20

23 Onze maatschappelijke werkers bezochten in gerechtigden. De verdeling per provincie is als volgt : Sociale onderzoeken door de maatschappelijke werkers Provincie Aantal Provincie Aantal West-Vlaanderen 822 Namen 544 Oost-Vlaanderen 664 Luxemburg 436 Antwerpen 448 Waals-Brabant 475 Limburg 298 Luik 585 Vlaams-Brabant 438 Oostkantons 214 Henegouwen 828 In 2010 werden door de logistieke secretariaten poststukken behandeld. Een flink deel van de correspondentie komt van of is bestemd voor het hoofdbestuur. Briefwisseling gevoerd door de logistieke secretariaten Soort Aantal Soort Aantal Inkomend van het hoofdbestuur Uitgaand naar het hoofdbestuur West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams- Brabant Henegouwen Namen Luxemburg Waals- Brabant Luik Oostkantons Inkomend Uitgaand van het hoofdbestuur naar het hoofdbestuur Zitdagen gehouden door de maatschappelijke werkers in verschillende gemeenten Aantal zitdagen 590 Aantal bezoekers

24 4. Departement sociale ActiE Jaaruitgaven per regio Gent Namen Eupen Buitenland Sociale hulp ,00 31,64 % ,31 24,71 % 6.324,00 48,19 % 6.985,00 28,14 % Levensminimum 1.815,00 0,26 % 5.593,00 0,82 % 0,00 0,00 % 7.386,50 29,76 % Medisch - farmaceutische hulp ,00 17,15 % ,00 21,52 % 1.250,00 9,52 % 1.052,00 4,24 % Wintertoelage ,00 50,94 % ,00 52,95 % 5.550,00 42,29 % 9.400,00 37,87 % TOTAAL ,00 100,00 % ,31 100,00 % ,00 100,00 % ,50 100,00 % Jaaruitgaven per logistiek secretariaat Budget Saldo Budget Saldo Budget Saldo Budget Saldo , , , , ,03 0, , ,71 22

25 23

26 24

27 HERINNERING 25

28 1. Live the future, remember the past 2. Live and Remember In België liggen geallieerde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog begraven. Het project Live and Remember nodigt iedereen uit om hun verhaal te vertellen met een fanpagina op Facebook. De fanpagina helpt de Herinnering aan de soldaten die ons land bevrijdden levendig te houden. Hun verhaal wordt opgezocht en aan zoveel mogelijk personen verteld aan de hand van foto s, kaarten, filmpjes, getuigenissen, informatie uit archieven, enzovoort. Zo wordt hun verhaal ook bewaard voor de volgende generaties. De dienst Herinnering is één van de vier diensten in het departement Herinnering en Communicatie en organiseert sinds 1998 projecten voor scholen in het kader van de Herinneringseducatie. Daarbij wordt gewerkt rond thema s als Wereldoorlog I en II, maar ook rond recentere conflicten, zoals de Rwanda-genocide en de conflicten waar België militair bij betrokken was na de Korea-oorlog (bijvoorbeeld Congo, Kosovo). De kernwoorden in onze activiteiten zijn Herinnering, burgerzin, oorlog en vrede, democratie en vrijheid. De projecten zijn toegankelijk voor Nederlands- en Franstalige leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs. Hierbij volgt een overzicht van de verschillende activiteiten die de dienst Herinnering in de loop van het jaar 2010 organiseerde. 26

29 Live and Remember is ook een wedstrijd. De beste fanpagina s worden beloond met een DVD-pakket en een dagtrip naar Londen. Het project loopt nog tot De winnaars worden jaarlijks gekozen rond 8 mei. In september 2010 gingen de Belgische scholen een eerste keer aan de slag. Ondertussen kent het project al 348 vrienden en werden er 133 soldaten geëerd met een fanpagina. Maak kennis met die soldaten op Het project maakte ook heel wat reacties los in de pers en kon rekenen op een grote interesse, nationaal en internationaal. De medewerkers van de dienst Herinnering werden regelmatig uitgenodigd om te komen spreken over dit project en het gebruik van nieuwe media in de Herinneringseducatie. Enkele plaatsen waar we uitgenodigd werden : de Universiteit Gent, de Senaat naar aanleiding van de 8 meiviering en een studiedag over communicatie voor federale ambtenaren. 3. Tentoonstelling " Tokopesa Saluti! " 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden In het kader van de 50 ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid werkte het Instituut in 2010 een tentoonstelling uit met als titel: Tokopesa Saluti! 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden. Het project was een rondreizende tentoonstelling rond de Belgische- Congolese geschiedenis met als ankerpunt de Openbare Weermacht Er waren drie hoofdpunten : Congo en België hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis ; Congo heeft een rol gespeeld in de beide Wereldoorlogen ; België bleef aanwezig in Centraal Afrika ook na de Congolese onafhankelijkheid. Ten gevolge van al die positieve aandacht vroeg de gemeente Harelbeke aan het Instituut om het project Live and Remember aan te passen voor de lokale scholen. De gemeente heeft een Britse begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog op zijn grondgebied en wou zijn leerlingen betrekken in de herinnering aan de soldaten die er begraven liggen. De dienst Herinnering heeft dan ook een aangepaste versie van het project opgemaakt voor deze plaats. 27

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging I. Administratieve organisatie en financiering Inleiding In de praktijk heeft de volledige Belgische bevolking een verplichte verzekering

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Jaarverslag 2008 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën JAARVERSLAG 2008 Brussel 2009 INHOUDSTAFEL // WOORD VOORAF... 5 // BESTUUR EN ORGANISATIE... 7 // ORGANOGRAM... 9 // STEEDS EEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2008

ACTIVITEITENRAPPORT 2008 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.be JAARVERSLAG 2010 Lubbeek Aan alle gemeenteraadsleden van Aan alle leden van de GRIS Aan alle medestanders voor een betere

Nadere informatie

GENT THUIN LUIK LEUVENEUPEN. Busch. Antwerpen ENGIS BRUGGE NAMUR. Wolfbuch BRUSSEL/BRUXE NGI IGN. Zellik NGI IGN ALBERTKANAAL. Les Piges Bazelaar

GENT THUIN LUIK LEUVENEUPEN. Busch. Antwerpen ENGIS BRUGGE NAMUR. Wolfbuch BRUSSEL/BRUXE NGI IGN. Zellik NGI IGN ALBERTKANAAL. Les Piges Bazelaar JAARVERSLAG 2012 NGI IGN ALBERTKANAAL LUIK Sabl. Sandgr. St-Hubert Bastogne Pomp. Post.X Pumpwerk Les Piges Bazelaar THUIN Schl. GENT Syn. LEUVENEUPEN Arbre St-Hubert Busch ZONIËNBOS Silly MEER LA SAMBRE

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 1 Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers

Nadere informatie

1. OPDRACHT 32 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 33 3. EVENEMENTEN 34 4. COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38

1. OPDRACHT 32 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 33 3. EVENEMENTEN 34 4. COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38 ACTIVITEITENVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VAN DE VOORZITTER SAMENSTELLING VAN DE BEHEERSORGANEN ACTIVITEITENVERSLAG 1. MISSIE 10 2. ACTIVITEITEN 11 Inleiding 11 Interfacefunctie met de Europese instellingen

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie