Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel"

Transcriptie

1

2

3 Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel Synthese Raad van Beheer Organigram Praktische inlichtingen

4 Geachte Mevrouw, geachte Heer, Elk jaar stelt het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers u een verslag voor van haar activiteiten. Het is elk jaar opnieuw de gelegenheid om de toekomstgerichtheid van onze opdracht aan te tonen. In 2010 volgen de gebruikelijke activiteiten en punctuele acties elkaar op. Aan de ene kant hebben we de dienstverlening ten gunste van onze rechthebbenden. Deze richt zich vooral op de terugbetaling van de gezondheidszorg en op sociale en morele actie. Aan de andere kant hebben we de talrijke evenementen die thuis horen in ons herinneringswerk was eveneens het jaar waarin de Administrateur-generaal, de heer Victor Godin op pensioen ging. Ik heb dan, bezield met de wil om een nieuwe dynamiek aan te brengen, de leiding over het Instituut ad interim overgenomen. Binnen deze optiek werd het Instituut versterkt met een nieuwe ploeg, de cel Media. Naast het verslaan van alle evenementen die het Instituut organiseert of waar het Instituut bij

5 voorwoord betrokken is, speelt deze Cel, uitgerust met topmateriaal, een specifieke rol bij het doorgeven van de Herinnering. Deze Cel registreert immers de getuigenissen van de Anciens en legt een archief aan voor pedagogisch doeleinden. problemen. Het Instituut is er ook voor de Veteranen. Dit zijn de mannen en vrouwen die hun leven hebben geriskeerd tijdens gewapende humanitaire opdrachten of tijdens vredesmissies. Ook zij verdienen de nationale erkentelijkheid. Sinds 1919 staat het Instituut in voor de nationale erkentelijkheid voor allen die gediend of geleden hebben tijdens de grote conflicten. Dit zijn de oorlogsinvaliden, oud-strijders, oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden. Deze erkentelijkheid uit zich vooral in het terugbetalen van de kosten voor de gezondheidszorgen. In 2010 heeft het Instituut haar gerechtigden zien aangroeien met ongeveer personen die tot dan toe niet op de hoogte bleken te zijn van hun rechten. Naast haar opdracht tot het terugbetalen van de gezondheidszorgen staat het Instituut tevens in voor sociale actie. De rechthebbenden kunnen beroep doen op de maatschappelijke assistenten van het Instituut. Zij verzorgen maandelijkse permanenties in de lokalen van het Instituut en in verschillende provinciesteden. Ze doen ook huisbezoeken. De geboden hulp kan zeer verschillend zijn : dit kan gaan over financiële en morele hulp tot het helpen bij administratieve Onder de recurrente activiteiten van het Instituut valt ook het doorgeven van de Herinnering. Het Instituut staat in voor gidsbeurten aan plaatsen die verbonden zijn met de tragische gebeurtenissen van de voorbije eeuw. Ook stelt het Instituut gratis tijdelijke tentoonstellingen ter beschikking van de scholen. De leidraad is steeds de wil om democratie, vrijheid en burgerzin te bevorderen. Door de geschiedenis door te geven, blijven we eer betonen aan onze overleden rechthebbenden en dragen we hun waarden en idealen uit bij een jongere generatie. Ik wens u veel leesgenot. Michel Jaupart Administrateur-generaal ad interim

6

7 inhoudsopgave 1 Terugbetaling Gezondheidszorgen 6 1. Gerechtigden 8 2. Structuur van de Directie 9 3. Activiteiten van de Directie 9 2 Sociale actie Sociale en morele bijstand aan de gerechtigden Sociale leningen aan de gerechtigden van het Instituut De Sociale actie in cijfers Departement Sociale actie 22 3 Herinnering Live the future, remember the past Live and Remember Tentoonstelling " Tokopesa Saluti! " Oog in oog met de Herinnering Auschwitz Struthof Te Jong Tentoonstelling " Deportatie en Genocide, 31 een Europese tragedie " 9. Internationaal Jongerenkamp van Langenhorla V-day Deelname van het Instituut aan het Colloquium en het 33 tweejarig feest van de Vereniging van Italiaanse Partizanen in Ancona 12. Tentoonstelling over de burgeroorlog in Spanje Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) 35 4 Graven en Militaire begraafplaatsen 36 5 Veteranen Communicatie acties Samenwerking met de vriendenkringen en verenigingen 45 van Veteranen en Herinneringsprojecten 3. Verdeling van de Veteranen per provincie 47 6 Personeel Verdeling van het personeel Opleidingen 53 7 Begroting Uitvoering van het budget 2010 van het Instituut Evolutie van de eigen fondsen en van de fondsen van derden 57 8 Logistiek 58 9 Communicatie Cel Media Cel Synthese Raad van Beheer Organigram Contacten - praktische inlichtingen 70

8 6

9 terugbetaling gezondheidszorgen 7

10 1. Gerechtigden De hoofdopdracht van de Directie Gezondheidszorgen van het Instituut voor Veteranen-NIOOO is het terugbetalen van de medische, paramedische, farmaceutische en ziekenhuiszorgen. Ook kosten voor prothesen worden terugbetaald, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 en andere besluiten die hieruit voortvloeien. Het Instituut betaalt geneeskundige verzorging van oorlogsinvaliden en andere oorlogsslachtoffers. Die tegemoetkoming is één van de uitingen van de nationale erkentelijkheid voor de mensen die koning Albert 1 de eerste schuldeisers van de Natie noemde. De aanpak van het Instituut is afgestemd op de bijzondere pathologieën van de begunstigden, die fysieke en psychologische onderwerpingen ondergingen tijdens de oorlogen. Op 31 december 2010 maken rechthebbenden van het Instituut voor Veteranen - NIOOO aanspraak op de terugbetaling van geneeskundige verzorging door tussenkomst van het Nationaal Instituut, namelijk : 9 invaliden van de Oorlog invaliden van de Oorlog , van de Oorlog van Korea, van de gebeurtenissen van Congo en ingevolge humanitaire operaties onder UNO-vlag ofwel in totaal invaliden die recht hebben op de kosteloosheid van geneeskundige verzorging krijgsgevangenen van korte duur (6 tot 12 maand) titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid gerechtigden van het statuut van politiek gevangene slachtoffers van de nazirassenvervolgingen voor wie het Instituut aanvullend op de ziekenfondsen tegemoetkomt. Bij het vergelijken van het bestand van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen met het bestand van de gerechtigden bij het Instituut voor Veteranen, heeft de Directie Sociale Actie in de loop van 2010 gemerkt dat een aantal titularissen van een pensioen of een rente nooit een aanvraag hadden ingediend bij het Instituut m.b.t. hun kosten voor gezondheidszorg personen in kwestie ontvingen een infomailing met als resultaat nieuwe gerechtigden per 31 december 2010 die aanspraak maken op terugbetaling van hun kosten voor gezondheidszorg. 8

11 2. STRUCTUUR VAN de directie De Directie Geneeskundige Verzorging wordt onderverdeeld in verschillende diensten : 1. Terugbetalingsdiensten : a. Dienst Terugbetaling van het remgeld b. Dienst Prothesen c. Dienst voor Medische en Farmaceutische Verzorging 2. Medische en Farmaceutische dienst 3. Dienst Boekjes 4. Dienst Klassement 5. Onthaal Op 31 december 2010 telt de Directie Gezondheidszorgen 50 ambtenaren (42,4 Full Time Equivalents of FTE). 3. ACTIVITEITEN VAN de directie 3.1. Activiteiten van de verschillende diensten Terugbetalingsdiensten a Dienst Terugbetaling van het remgeld De krijgsgevangenen van meer dan 60 jaar oud, die geen titularis zijn van een invaliditeitspensioen en die een gevangenschap van minstens 6 maanden ondergingen, de titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid van een periode van minstens 6 maanden in één of meerdere statuten, de kinderen van politiek gevangenen die de hoedanigheid van rechthebbende van het statuut van politiek gevangene verwierven alsook de slachtoffers van rassenvervolgingen tijdens de oorlog kunnen, door tussenkomst van het Nationaal Instituut, genieten van de terugbetaling van geneeskundige verzorging binnen de grenzen van het RIZIV-barema. Alvorens de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (medische, paramedische, farmaceutische zorgen, hospitalisaties, prothesen) aan het Nationaal Instituut te vragen, moeten zij zich eerst tot de instelling richten die hen verzekert tegen ziekte en invaliditeit (ziekenfonds). Het Nationaal Instituut betaalt het verschil (remgeld) terug tussen de basiserelonen (RIZIV-tarief aan 100%) en het bedrag van de tussenkomst van de verzekeringsinstelling. Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Aantal terugbetalingen Bedragen Terugbetalingen aan krijgsgevangenen ,37 Terugbetalingen aan andere rechthebbenden op het remgeld ,17 Totaal ,54 9

12 b Dienst Prothesen Deze dienst betaalt de brillen en andere oogprothesen, gehoorapparaten, verstrekkingen die vallen onder de bevoegdheid van bandagisten, orthopedische prothesen en andere prothesen voor alle letstels of aandoeningen al dan niet ontstaan door de oorlog terug ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Bovendien is de Dienst Prothesen, in sommige bijzondere en zeer specifieke gevallen, bevoegd om diverse vergoedingen toe te kennen. c Diensten voor geneeskundige en farmaceutische verzorging Deze diensten betalen de medische, paramedische en farmaceutische zorgen voor alle letsels en aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog, terug ten gunste van de oorlogsinvaliden, militairen, burgers en gelijkgestelden. Deze terugbetalingen worden uitgevoerd ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen,...) volgens de diensten. De terugbetalingen worden uitgevoerd door de Dienst Prothesen ofwel aan de invaliden, ofwel aan derden (leveranciers, tandartsen, bandagisten,...). Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen ,80 Terugbetalingen aan derden ,80 Terugbetalingen aan het buitenland ,73 Totaal dienst prothesen ,33 Twee diensten houden zich bezig met het uitvoeren van de terugbetalingen aan de oorlogsinvaliden volgens de aard van de betreffende verstrekkingen. De dienst B2 betaalt de medische en paramedische verstrekkingen, op basis van de attesten van verstrekte zorgen, de pedicureverstrekkingen, de remgelden op de medische en paramedische verstrekkingen alsook de contant geleverde farmaceutische producten voor zover de medische en farmaceutische dienst haar goedkeuring gaf, terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden. De dienst B3 betaalt de hospitalisatiekosten die ten laste blijven, de vervoerskosten, de huurkosten van sanitair materiaal, de kosten voor logopedie, de kosten van kuren alsook de kosten van de medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen die hiermee gepaard gaan terug aan de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden. 10

13 Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B2) Terugbetalingen aan de invaliden (dienst B3) Terugbetalingen aan het buitenland Totaal terugbetalingen aan oorlogsinvaliden Aantal terugbetalingen Bedragen , , , ,37 Een andere dienst houdt zich bezig met de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan derden, namelijk aan ziekenhuizen en algemene klinieken, aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, aan laboratoria, aan rusthuizen, rust- en zorgtehuizen, psychiatrische zorgtehuizen alsook aan transportfirma's en firma's die sanitair materiaal verhuren. De farmaceutische verstrekkingen worden aan derdebetalersregeling terugbetaald aan de tariferingsdiensten die ze op hun beurt aan hun aangesloten apothekers terugbetalen. Terugbetalingen uitgevoerd in 2010 Terugbetalingen aan derden (behalve apothekers) Terugbetalingen aan de tariferingsdiensten. Totaal terugbetaling aan derden Aantal terugbetalingen Bedragen , , ,29 11

14 Medische en farmaceutische dienst De activiteiten van deze dienst bestaan uit : het onderzoeken van de goedkeuringsaanvragen, het geven van adviezen en het nemen van beslissingen betreffende : de terugbetaling van zorgen met betrekking tot medische, paramedische, medisch-technische of hospitalisatieverstrekkingen de terugbetaling van farmaceutische leveringen het vervoer van zieken de terbeschikkingstelling van zorgmateriaal de terugbetaling en/of de levering van prothesen het verzekeren van het secretariaat van de ministeriële commissie voor Geneeskundige Verzorging geïnstalleerd bij het Instituut betreffende : de indiening van de medische dossiers bij de commissie de medisch-administratieve opvolging van de beroepsprocedures de vormgeving van de notulen met betrekking tot de medische gevallen de uitwerking van technische verslagen betreffende het zorgmateriaal, de prothesen en de zorgen die niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur het toezien op en het uitvoeren van de tarifering van de geneesmiddelen het uitwerken van ontwerpen van besluiten die de voorwaarden van tussenkomst vastleggen van het IV-NIOOO in de kosten van de farmaceutische leveringen die niet door het RIZIV worden terugbetaald. het bijwerken van de lijsten van farmaceutische specialiteiten die terugbetaald worden aan de oorlogsinvaliden het opstellen van brieven in overeenstemming met de dossiers die hun worden toevertrouwd in het kader van hun functie Dienst Inspectie Deze dienst vormt één van de beheersingselementen van de toename van de uitgaven inzake tussenkomst in geneeskundige zorgen door de misbruiken te berispen en fraude achterna te zitten. Deze dienst heeft zowel een afschrikkings- als een onderdrukkingsrol Dienst Boekjes Deze dienst centraliseert de vragen om vernieuwing van de medische en farmaceutische boekjes en codeert ze. Deze procedure brengt het drukken van de gevraagde blaadjes met zich mee. Bovendien worden de aanvragen voor de formulieren M en P die verzameld worden door de dienst voor de terugbetaling van het remgeld eveneens door deze dienst gedrukt en behandeld. Boekjes met verzorgingsattesten in 2010 Voorschriftboekjes in 2010 OI-categorieën Taal Aantal Fr 1 Nl Fr Nl 543 Subtotaal Fr Nl 546 Totaal Fr 2 Nl Fr Nl Subtotaal Fr Nl Totaal

15 0,04 % Dienst klassement Deze dienst beheert het klassement van de papieren dossiers van de oorlogsinvaliden alsook van de begunstigden van de terugbetaling van het remgeld. Zij beheert de stroom van deze dossiers tussen de diensten onderling en verzekert het bijwerken ervan Onthaal Deze dienst verzekert het onthaal en de raadgeving van de bezoekers die zich naar het Instituut begeven om inlichtingen in te winnen en/of hun documenten te overhandigen met het oog op de terugbetaling van hun kosten van geneeskundige verzorging. In functie van hun beschikbaarheid verzekeren de ambtenaren van deze dienst bovendien de rechtstreekse behandeling van de vragen tot terugbetaling die hun worden voorgelegd Uitgaven voor geneeskundige verzorging in 2010 De uitgaven 2010 met betrekking tot de terugbetaling van geneeskundige verzorging bedragen in totaal De tabel hiernaast geeft de verdeling weer van de uitgaven volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen van geneeskundige verzorging in ,23 % 0,21 % 0,04 % 0,28 % 1,28 % 6,23 % 2,41 % 1,16 % 0,29 % 10,57 % 7,44 % 1,64 % 4,63 % 1,48 % 0,57% 9,04 % 4,44 % 40,00 % Huisartsen (8,23%) Specialisten (1,28%) Technische handelingen (2,41%) Tandverzorging behalve prothesen (0,29%) Verpleegkundigen (7,44%) Kinesitherapeuten (4,63%) Logopedisten (0,04%) Pedicuren (0,57%) Apotheek (40,00%) Hospitalisatieverblijven (4,44%) Andere verblijven (RH,RZT,PZT, ) (9,04%) Kuren (1,48%) Vervoer (1,64%) Tussenkomst na ziekenfonds (10,57%) Verzorging in het buitenland (1,16%) Bandagisterie - Prothese (6,23%) Huur zorgmateriaal (0,28%) Palliatieve zorgen aan huis (0,04%) Diversen (0,21%) 13

16 De tabel hieronder geeft de verdeling weer van de uitgaven in euro volgens de zorgverstrekkers of de verstrekkingen enerzijds en volgens de 3 grote categoriën van rechthebbenden op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging anderzijds. Verstrekkers / Verstrekkingen Oorlogsinvaliden Gevangenen 6-12 maand Andere statuten TOTAAL Verdeling Huisartsen ,68 0,00 391, ,99 8,23% Specialisten ,14 0,00 858, ,56 1,28% Technische handelingen ,00 0, , ,31 2,41% Tandverzorging behalve prothesen ,38 0,00 226, ,54 0,29% Verpleegkundigen ,75 0,00 0, ,75 7,44% Kinesitherapeuten ,22 0,00 0, ,22 4,63% Logopedisten , ,79 0,04% Pedicuren , ,92 0,57% Apotheek , , , ,18 40,00% Hospitalisatieverblijven , , , ,39 4,44% Andere verblijven (RH,RZT,PZT, ) ,54 0,00 0, ,54 9,04% Kuren , ,66 1,48% Vervoer , ,39 1,64% Tussenkomst na ziekenfonds , , , ,67 10,57% Verzorging in het buitenland ,61 0, , ,81 1,16% Bandagisterie - Prothese , , , ,56 6,23% Huur zorgmateriaal , ,20 0,28% Palliatieve zorgen aan huis , ,37 0,04% Diversen ,29-1,25-677, ,80 0,21% TOTAAL , , , ,65 Verdeling 81,73% 1,12% 17,15% 14

17 De volgende grafiek toont de verdeling van de uitgaven volgens de 3 grote categorieën van rechthebbenden op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging 1,12 % 17,15 % 81,73 % Oorlogsinvaliden (81,73 %) Gevangenen 6-12 mnd (1,12 %) Andere statuten (17,15 %) Ten slotte geven zowel de tabel als de grafiek hieronder de evolutie weer van de gemiddelde jaarlijkse kosten in euro van de grote categorieën van onze rechthebbenden op de terugbetaling van geneeskundige verzorging tussen 2003 en Gemiddelde jaarlijkse kosten Oorlogsinvalide Gemiddelde jaarlijkse kosten Krijgsgevangene 6-12 maand Gemiddelde jaarlijkse kosten Ander statuut 3.546, , , , , , , ,99 230,11 237,62 245,54 258,26 247,21 253,53 209,77 206,44 267,64 282,28 288,77 282,17 282,98 285,15 285,95 321,07 Gemiddelde jaarlijkse kosten (in ) 4.000, , , , , , ,00 500,00 0, ,15 230,11 267, ,84 237,62 282, ,99 245,54 288, ,30 258,26 282, ,70 247,21 282, ,34 253,53 285, ,41 285,95 209, ,99 206,44 321,

18 16

19 sociale Actie 17

20 1. sociale en morele bijstand aan de gerechtigden Alle gerechtigden van het Instituut voor Veteranen - NIOOO, ongeacht de categorie of het statuut waartoe zij behoren, kunnen aanspraak maken op hulpverlening in het kader van de Sociale Actie van het IV - NIOOO. De Directie Sociale Actie heeft als doelstelling het welzijn van elke gerechtigde na te streven en beschikt daarvoor over een ploeg maatschappelijke werkers, die door het verstrekken van inlichtingen, door sociale begeleiding, door financiële hulpverlening of door een combinatie van die middelen zal trachten het welzijnspeil van de gerechtigden te optimaliseren. Het Instituut kan eveneens via zijn sociale actie de diverse aanvragen om hulpverlening kanaliseren naar andere professionele dienstverleners toe, waarbij het zal opvolgen of de gewenste resultaten bereikt worden. De maatschappelijke werkers worden bijgestaan door een administratief team om de werking van de Sociale Actie in goede banen te leiden. Rekening houdend met de demografische evolutie van zijn gerechtigden heeft het Instituut zijn sociaal beleid aangepast aan hun veranderende noden. De vergrijzing zet zich sterk door en de gerechtigden, die minder mobiel zijn geworden, hebben het vaak moeilijk om hun noden te communiceren en om zich zonder steun te behelpen in de complexe hedendaagse samenleving. Om haar opdrachten ten volle te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het Instituut voor Veteranen - NIOOO een dynamische politiek voert, waarbij het zelf naar haar gerechtigden toe gaat. De sociale actie wordt georganiseerd vanuit drie logistieke secretariaten, die ieder een welbepaald gebied voor hun rekening nemen. Concreet betekent dit dat een gerechtigde, die een beroep wenst te doen op de werking van de sociale actie, zich kan wenden tot het logistieke secretariaat dat bevoegd is voor de regio waarin hij of zij woont. Voor de gerechtigden wonende in de provincies West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en voor de Nederlandstalige inwoners van Brussel-Hoofdstad is dat : IV - NIOOO - Logistiek Secretariaat van Gent Voskenslaan GENT T Voor de gerechtigden in de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals-Brabant en de Franstalige inwoners van Brussel-Hoofdstad is dat : IV - NIOOO - Logistiek Secretariaat van Namen Rue des Croisiers 8/ NAMUR T Voor de gerechtigden in het Duitstalige landsgedeelte is dat : IV - NIOOO - logistiek secretariaat van Eupen Neustrasse 66, 4700 EUPEN T

21 Alle gerechtigden kunnen zich eveneens richten tot het secretariaat van de Sociale Actie op het hoofdbestuur van het IV - NIOOO : IV - NIOOO - Secretariaat Sociale Actie Regentlaan 45/46, 1000 BRUSSEL T De hierboven vermelde diensten zijn alle werkdagen geopend van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Om de gerechtigden zoveel mogelijk te behoeden voor lastige verplaatsingen wordt in de volgende grote steden van vijf andere provincies gedurende een of twee dagen per week van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur een permanentie georganiseerd, met name te : 3500 Hasselt Guffenslaan 24 (lokaal 4) T dinsdag 2018 Antwerpen Belgiëlei 117 (Provinciecommando) T maandag en woensdag 8000 Brugge Kuipersstraat 21 T dinsdag en vrijdagvoormiddag 4000 Luik Rue St.-Laurent 79 (bloc C - lokaal 27) T maandag en woensdag 6000 Charleroi Administration communale, Place Charles II T alle dinsdagen behalve de 4 de van de maand en alle woensdagen behalve de eerste van de maand. In mei en in juni heeft de permanentie plaats op woensdagvoormiddag van 9 tot 12u Daarnaast worden in verschillende steden en gemeenten een of twee keer per maand " plaatselijke permanenties " gehouden met een beperkte tijdsduur. De lijst van deze permanenties is verkrijgbaar op aanvraag en is ook beschikbaar op 2. Sociale leningen aan de gerechtigden van het Instituut Via haar Dienst voor Kredietverstrekking kan de Sociale Actie aan alle gerechtigden van het IV - NIOOO sociale leningen toestaan om buitengewone en onvoorziene kosten te dekken. De aanvragen hiervoor moeten gericht worden aan het bevoegde logistieke secretariaat, waar een sociaal verslag zal opgemaakt worden. Voorwaarden voor een dergelijke lening zijn o.m. : dat het voorwerp van de lening sociaal verantwoord is het bedrag beperkt is tot max de looptijd beperkt wordt tot max. 5 jaar tezelfdertijd geen andere lening bij het IV- NIOOO hebben bovendien moet er een aanvaardbare waarborg zijn die bv. kan bestaan uit de afstand van het oorlogspensioen en/of de borgstelling door een persoon met stabiele en voldoende inkomsten 19

22 3. De Sociale Actie in cijfers Personeelseffectief Het gemiddeld personeelseffectief, uitgedrukt in equivalent voltijdse tewerkstelling was in 2010 als volgt : Aantal bezoekers op de logistieke secretariaten en de permanenties In 2010 bezochten gerechtigden onze burelen in de logistieke secretariaten en de vaste permanenties. Het aantal gerechtigden dat de Sociale Actie op het Hoofdbestuur te Brussel bezoekt, wordt niet geregistreerd. Voor de bezoekers op de logistieke secretariaten en de permanenties is de verdeling als volgt : Administratieve zetel Hoofdbestuur te Brussel Logistiek Secretariaat te Gent Logistiek Secretariaat te Namen Logistiek Secretariaat te Eupen Type personeel Administratief personeel Maatschappelijke werkers Administratief personeel Maatschappelijke werkers Administratief personeel Maatschappelijke werkers Administratief personeel Maatschappelijke werkers Aantal personeelsleden 3,5 0,5 7,65 6,5 8, Locatie Aantal Gent 896 Hasselt 451 Antwerpen Brugge Namen 927 Charleroi 429 Luik 761 Aarlen 58 Eupen Totaal Gent Hasselt Antwerpen Brugge Namen Charleroi Luik Aarlen Eupen 20

23 Onze maatschappelijke werkers bezochten in gerechtigden. De verdeling per provincie is als volgt : Sociale onderzoeken door de maatschappelijke werkers Provincie Aantal Provincie Aantal West-Vlaanderen 822 Namen 544 Oost-Vlaanderen 664 Luxemburg 436 Antwerpen 448 Waals-Brabant 475 Limburg 298 Luik 585 Vlaams-Brabant 438 Oostkantons 214 Henegouwen 828 In 2010 werden door de logistieke secretariaten poststukken behandeld. Een flink deel van de correspondentie komt van of is bestemd voor het hoofdbestuur. Briefwisseling gevoerd door de logistieke secretariaten Soort Aantal Soort Aantal Inkomend van het hoofdbestuur Uitgaand naar het hoofdbestuur West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams- Brabant Henegouwen Namen Luxemburg Waals- Brabant Luik Oostkantons Inkomend Uitgaand van het hoofdbestuur naar het hoofdbestuur Zitdagen gehouden door de maatschappelijke werkers in verschillende gemeenten Aantal zitdagen 590 Aantal bezoekers

24 4. Departement sociale ActiE Jaaruitgaven per regio Gent Namen Eupen Buitenland Sociale hulp ,00 31,64 % ,31 24,71 % 6.324,00 48,19 % 6.985,00 28,14 % Levensminimum 1.815,00 0,26 % 5.593,00 0,82 % 0,00 0,00 % 7.386,50 29,76 % Medisch - farmaceutische hulp ,00 17,15 % ,00 21,52 % 1.250,00 9,52 % 1.052,00 4,24 % Wintertoelage ,00 50,94 % ,00 52,95 % 5.550,00 42,29 % 9.400,00 37,87 % TOTAAL ,00 100,00 % ,31 100,00 % ,00 100,00 % ,50 100,00 % Jaaruitgaven per logistiek secretariaat Budget Saldo Budget Saldo Budget Saldo Budget Saldo , , , , ,03 0, , ,71 22

25 23

26 24

27 HERINNERING 25

28 1. Live the future, remember the past 2. Live and Remember In België liggen geallieerde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog begraven. Het project Live and Remember nodigt iedereen uit om hun verhaal te vertellen met een fanpagina op Facebook. De fanpagina helpt de Herinnering aan de soldaten die ons land bevrijdden levendig te houden. Hun verhaal wordt opgezocht en aan zoveel mogelijk personen verteld aan de hand van foto s, kaarten, filmpjes, getuigenissen, informatie uit archieven, enzovoort. Zo wordt hun verhaal ook bewaard voor de volgende generaties. De dienst Herinnering is één van de vier diensten in het departement Herinnering en Communicatie en organiseert sinds 1998 projecten voor scholen in het kader van de Herinneringseducatie. Daarbij wordt gewerkt rond thema s als Wereldoorlog I en II, maar ook rond recentere conflicten, zoals de Rwanda-genocide en de conflicten waar België militair bij betrokken was na de Korea-oorlog (bijvoorbeeld Congo, Kosovo). De kernwoorden in onze activiteiten zijn Herinnering, burgerzin, oorlog en vrede, democratie en vrijheid. De projecten zijn toegankelijk voor Nederlands- en Franstalige leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs. Hierbij volgt een overzicht van de verschillende activiteiten die de dienst Herinnering in de loop van het jaar 2010 organiseerde. 26

29 Live and Remember is ook een wedstrijd. De beste fanpagina s worden beloond met een DVD-pakket en een dagtrip naar Londen. Het project loopt nog tot De winnaars worden jaarlijks gekozen rond 8 mei. In september 2010 gingen de Belgische scholen een eerste keer aan de slag. Ondertussen kent het project al 348 vrienden en werden er 133 soldaten geëerd met een fanpagina. Maak kennis met die soldaten op Het project maakte ook heel wat reacties los in de pers en kon rekenen op een grote interesse, nationaal en internationaal. De medewerkers van de dienst Herinnering werden regelmatig uitgenodigd om te komen spreken over dit project en het gebruik van nieuwe media in de Herinneringseducatie. Enkele plaatsen waar we uitgenodigd werden : de Universiteit Gent, de Senaat naar aanleiding van de 8 meiviering en een studiedag over communicatie voor federale ambtenaren. 3. Tentoonstelling " Tokopesa Saluti! " 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden In het kader van de 50 ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid werkte het Instituut in 2010 een tentoonstelling uit met als titel: Tokopesa Saluti! 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden. Het project was een rondreizende tentoonstelling rond de Belgische- Congolese geschiedenis met als ankerpunt de Openbare Weermacht Er waren drie hoofdpunten : Congo en België hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis ; Congo heeft een rol gespeeld in de beide Wereldoorlogen ; België bleef aanwezig in Centraal Afrika ook na de Congolese onafhankelijkheid. Ten gevolge van al die positieve aandacht vroeg de gemeente Harelbeke aan het Instituut om het project Live and Remember aan te passen voor de lokale scholen. De gemeente heeft een Britse begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog op zijn grondgebied en wou zijn leerlingen betrekken in de herinnering aan de soldaten die er begraven liggen. De dienst Herinnering heeft dan ook een aangepaste versie van het project opgemaakt voor deze plaats. 27

w w w. w a r v e . b e r a n s t e Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers

w w w. w a r v e . b e r a n s t e Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers w w w. w a r v e t e r a n s. b e Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers Gezondheidszorgen S ociale ac tie Herinnering Veteranen Personeel

Nadere informatie

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO.

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO. Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers IV-INIG IV-NIOOO jaarverslag 2007 voorwoord Mevrouw, Mijnheer, Met fierheid stelt ons Instituut

Nadere informatie

Burgerlijke oorlogsslachtoffers

Burgerlijke oorlogsslachtoffers Directie-generaal Oorlogsslachtoffers Burgerlijke oorlogsslachtoffers in België: tussen rechten en herinnering ONZE ACTIETERREINEN Meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog kan je je afvragen waarom de

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers Voorwoord Inhoudstafel Mevrouw, Mijnheer, Het jaar 2014 is een symbolisch jaar. 100 jaar geleden

Nadere informatie

6 Oorlogsslachtoffers

6 Oorlogsslachtoffers 6 Oorlogsslachtoffers 6.1 Toekennen van statuten, uitkeringen en voordelen moeten leven. Wanneer de houder van een invaliditeitspensioen overlijdt, zal de overlevende partner of het weeskind het reversiepensioen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel.

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst 1) Missie Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. 2) Visie Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Bivakplaatsen en tenten. Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen.

Bivakplaatsen en tenten. Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen. Bivakplaatsen Bivakplaatsen en tenten Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen. De volgende tabel toont in welke provincie je een militair terrein

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Bivakplaatsen en Tenten

Bivakplaatsen en Tenten Bivakplaatsen en Tenten Bivakplaatsen Zoek je jeugdbeweging nog een mooi plaatsje voor jullie kamp? Misschien kan Defensie je een handje helpen. Volgende tabel toont in welke rovincie je een militair terrein

Nadere informatie

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming Visum voor de sponsoring van de permanente vorming DEONTOLOGISCH GEZONDHEIDSPLATFORM Gemeenschappelijk deontologisch platform De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen

Nadere informatie

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). Wie zijn wij? Wat bieden wij? Waar vind je ons?

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). Wie zijn wij? Wat bieden wij? Waar vind je ons? De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). De CDSCA is een team van gemotiveerde medewerkers dat zich inspant om tegemoet te komen aan de verwachtingen en individuele behoeften

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

penitentiair beambte

penitentiair beambte De Federale Overheidsdienst Justitie is op zoek naar integere, sterke persoonlijkheden die als een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen. Om je als potentiële kandidaat alvast een goed beeld te geven van

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Voor een betere opvang. van de chronische zieken

Voor een betere opvang. van de chronische zieken 1 Voor een betere opvang van de chronische zieken Het verbeteren van de sociale dekking voor chronische zieken is een absolute prioriteit voor Laurette Onkelinx, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur)

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... wordt overeengekomen: Art. 1 - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Taken Jobstudenten - zomer 2015

Taken Jobstudenten - zomer 2015 Taken Jobstudenten - zomer 2015 Departement Gezinnen PB Antwerpen PB Oost-Vlaanderen (Gent) PB West-Vlaanderen (Brugge) PB Limburg (Hasselt) Internationale Overeenkomsten Onderwijs Scanning Gewaarborgde

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval!

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! Opvolging van de Seveso Informatiecampagne 2012 8 november 7 december 2012 FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Op 8 november 2012 startte de AD Crisiscentrum

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Diversiteit : actieplan 2009-12

Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit Waarom? Belangrijk en noodzakelijk begin: Alleen iemand die met twee ogen naar de wereld kijkt, ziet perspectief. Wie met 1 oog kijkt, ziet geen perspectief.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor:

De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor: De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor: JOB REF. COM01 Als assistent van onze webmasters mee ingeschakeld worden in de actualisatie en het up-to-date houden van alle websites van de FOD alsook

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende Stad Brussel Departement Personeel Dienstorder Nr 6479 Ville de Bruxelles Département Personnel De Stad Brussel zoekt een directeur van de Directie Ontwikkeling en Organisatie Het College heeft, in zitting

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie