Planning afdeling Toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning afdeling Toezicht"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Planning afdeling Toezicht 2014 maart 2015 Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Sociale verhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erkende kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaams Woningfonds Lokale besturen Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Sociale verhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erkende kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaams Woningfonds Lokale besturen Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Sociale verhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erkende kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaams Woningfonds Lokale besturen Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Sociale verhuurkantoren AFDELING TOEZICHT PLANNING

2 Prioriteiten en planning april 2014 Inhoud 1.1. Meer doen met minder personeel Opleiding CRM Transparante communicatie via een eigen website en webapplicatie Themafiches Samenwerking met andere entiteiten/controlediensten Netwerking Interne werking organisatie toezicht Planning gesteund op een geobjectiveerde risicoanalyse 8 2. TOEZICHTACTIVITEITEN Vraaggestuurde toezichtactiviteiten Behandeling klachten Behandeling verhalen kandidaat-huurders Behandeling beroepen kandidaat-kopers Parlementaire vragen / vragen om uitleg Sociale huurders 11 o Bestrijding domiciliefraude 11 o Behandeling inbreuken taal- of inburgeringsbereidheid Controlerende toezichtactiviteiten Opvolging samenstelling van de bestuursorganen Rapportering aan de afdeling Toezicht Agenda s en notulen raden van bestuur Bijwonen bestuursvergaderingen Risicogestuurde toezichtprojecten Sociale verhuring 15 o Inschrijven van kandidaat-huurders en toewijzen huurwoningen bij SHM s en SVK s 15 o Huurwaarborgen bij SHM s en SVK s 15 o Inschrijven kandidaat-huurders, toewijzen huurwoningen, huurprijzen en huurlasten bij VWF en lokale besturen 16 o Huurprijzen bij SHM s 16 o Huurlasten bij SHM s en SVK s 16 o Leegstand en overbezette woningen Overdracht en in beheer geven van sociaal huurpatrimonium van lokale besturen aan SHM Overdrachten 17 o Inschrijven kandidaat-kopers, toewijzingen sociale en middelgrote koopwoningen en kavels en verkoopprijzen kavels bij SHM s en lokale besturen 17 o Verkoopprijzen koopwoningen bij SHM s 17 o Verplichtingen kopers (bouwvolumenormen en bewoningsplicht) bij SHM s en lokale besturen 18 AFDELING TOEZICHT PLANNING

3 Sociale leningen / erkenningsvoorwaarden 18 o VMSW en VWF 18 o EKM s Interne controle en administratief beheer 18 o Interne controle bij SHM s en SVK s 18 o Statuten SVK s Financieel beheer 19 o Vergoedingen bestuurders bij SHM s 19 o Verloning directeurs bij SHM s 19 o Financiële inspecties bij SHM s 19 o Financiële inspecties bij SVK s, (huurderorganisaties en Vlaams huurdersplatform) 19 o Financiële opvolgingsinspecties bij EKM s Overheidsopdrachten 20 o Gunning door SHM s 20 o Bestellen van herstellingswerken en afsluiten van onderhoudscontracten door SVK s Tegemoetkomingen (renovatiepremies) GEVOLGEN TOEZICHT: SANCTIES, SIGNAALFUNCTIE EN (RECHTS)HERSTEL 22 Bijlage 1: Organogram 23 Bijlage 2: overzicht prioritaire toezichtdomeinen 24 AFDELING TOEZICHT PLANNING

4 1. ORGANISATIE EN WERKING Om de doelstelling van het Vlaams Woonbeleid - menswaardig wonen voor iedereen - te realiseren, verstrekt het Vlaams Gewest steun aan particulieren, zowel rechtstreeks als via intermediaire organisaties, de sociale woonactoren. Het agentschap Inspectie RWO ziet via verschillende handhavingsinstrumenten toe op de naleving van de reglementering betreffende (sociale) huisvesting, ruimtelijke ordening, de verhuring van kamers en woningen, de monumenten en landschappen, het archeologisch patrimonium en het varend erfgoed. Bij inbreuken kan het preventief of correctief optreden. De afdeling Toezicht 1 waakt erover dat de externe sociale huisvestingsactoren handelen conform de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Met behulp van haar toezichthouders ziet zij toe op hun werking en activiteiten, in het bijzonder op de toewijzing van hun gesubsidieerde woningen. Tevens ziet zij er door middel van een georganiseerde controle op toe dat de begunstigden, zowel actoren als particulieren, de gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen met betrekking tot huisvesting aanwenden voor de doeleinden waarvoor ze worden toegekend. Hiertoe beschikt het agentschap met zijn toezichthouders over verschillende handhavingsinstrumenten. De specifieke bevoegdheden van de toezichthouders zijn vervat in artikel 29bis van de VWC Meer doen met minder personeel Op 1 januari 2014 telde de afdeling Toezicht 36 personeelsleden, waaronder 16 personen met de bevoegdheid van toezichthouder en 20 personeelsleden in de binnendienst. Vier Toezichthouders nemen ook leidinggevende of coördinerende taken op zich. De globale werking van de afdeling wordt ondersteund door een secretariaat en een informaticadienst, die zich beiden op agentschapsniveau situeren. Op 1 maart vervoegt één aspirant-toezichthouder de afdeling Toezicht. Op 1 mei loopt de tijdelijke arbeidsovereenkomst van één contractuele medewerker af, één medewerkster keert wellicht niet meer terug uit een gunstverlof en op 1 augustus vangt de pensionering van één personeelslid aan. In het kader van de door de Vlaamse regering opgelegde personeelsbesparingen en het personeelsplan, zal in de loop van 2014 bekeken worden of er nog ruimte is voor aanwervingen Opleiding Voortdurend verbeteren vraagt vorming. Ook hierop wordt in 2014 volop ingezet. Daartoe wordt, in uitvoering van het personeelsplan en rekening houdend met het HRM-luik van het 1 Deze informatie en meer uitleg zijn ook terug te vinden op de website AFDELING TOEZICHT PLANNING

5 ondernemingsplan, een vormingskalender opgemaakt voor het agentschap en de afdeling. Samen met hun leidinggevende stellen alle personeelsleden een individueel ontwikkelingsplan op. Van sommige kennis en vaardigheden wordt verwacht dat het personeelslid ze verwerft via zelfstudie of via het leren van collega s. Voor andere te ontwikkelen competenties zal een interne of externe opleiding vereist zijn. Voor bepaalde bij meerdere personen terugkerende opleidingsbehoeften zal op het niveau van de afdeling Toezicht een initiatief genomen worden. Zo gaat op 4 april eerstkomende een infosessie door over de werkzaamheden van de commissaris-revisor en de structuur van de jaarrekening CRM De afdeling Toezicht maakt sinds het najaar van 2013 gebruik van een nieuwe databank, het CRM, voluit Customer Relationship Management. CRM is zowel een werkwijze als een technologie waarbij het optimaliseren van klantcontacten centraal staat. De bestaande access databank was immers niet meer aangepast aan de noden van de afdeling. In deze databank wordt alle mogelijke informatie bijgehouden met betrekking tot de actoren, de inspecties en de andere toezichtactiviteiten. In 2014 zal Toezicht de eerste rapporten over het voorbije jaar uit de databank kunnen halen. De implementatie van dit krachtige systeem zou op termijn moeten leiden tot een nog meer geobjectiveerde en een minder arbeidsintensieve manier om de individuele risico s bij de diverse actoren te detecteren. Bovendien verwacht de afdeling Toezicht dat er op een vlotte manier heel wat managementinformatie beschikbaar gesteld zal kunnen worden vanuit de nieuwe databank Transparante communicatie via een eigen website en webapplicatie De vorig jaar al aangekondigde website en de daaraan gekoppelde webapplicatie zullen stapsgewijs ontwikkeld worden vanaf eind De webapplicatie zal onder meer gebruikt worden voor de rapportering van de actoren, en het uploaden van informatie. In afwachting kunnen de actoren de info en documenten die ze nodig hebben voor de rapportering, evenals een overzicht van de instrumenten waarover de afdeling Toezicht beschikt, en de principes die ze hanteert bij de aanpak van bepaalde inbreuken, terugvinden via de website Daar zijn ook de rapporten over de verschillende toezichtprojecten, evenals het jaarverslag en deze planning digitaal te consulteren Themafiches Ter ondersteuning van de toezichthouders volgen de in de materie gespecialiseerde teams de wijzigingen aan de wetgeving op. Ze verwerken deze informatie in themafiches en wanneer er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de interpretaties wordt overleg gepleegd met Woonbeleid. Het resultaat hiervan wordt vervolgens verwerkt in de themafiches. Dat zijn praktisch opgebouwde fiches waarbinnen één specifiek onderdeel van een wetgeving 2 verder wordt geduid en waarbij toelichting wordt gegeven over de interpretatie en de praktische problemen die zich op het terrein kunnen voordoen. 2 Vb. actualisatie register huurwoningen, inschrijvingsvoorwaarden sociale kavels, AFDELING TOEZICHT PLANNING

6 1.6. Samenwerking met andere entiteiten/controlediensten Maandelijks vindt er een overleg plaats met de afdeling Woonbeleid en de VMSW over de toepassing van het kaderbesluit sociale huur. Binnen dat overleg worden knelpunten gesignaleerd, interpretaties op elkaar afgestemd en informatie, documenten en adviezen uitgewisseld. Ook met betrekking tot het overdrachtenbesluit zal een dergelijk gestructureerd overlegmoment opgestart worden. Sinds eind 2012 wordt ook op regelmatige basis overlegd met de visitatieraad. Op basis van de doorlichting van de SHM s door de visitatiecommissies, legt de minister aan bepaalde actoren verbeterplannen op. Met betrekking tot de opvolging van die plannen en de rol van de toezichthouder daarin zal Toezicht afspraken maken met Wonen-Vlaanderen. De actoren zullen aangespoord worden om de verbeterplannen en de daaraan gekoppelde benodigde bijsturingen in een monitoringsysteem te gieten. Dit moet mogelijk maken om het actieplan op een schematische en systematische wijze op te volgen, zowel door de directie als door het bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij. Inhoudelijk moet het weergeven welke acties met welke instrumenten en financiële middelen binnen welke termijn gerealiseerd zullen worden. Wat de woningkwaliteit betreft, werkt de afdeling Toezicht samen met de Wooninspectie en met Wonen-Vlaanderen. Die samenwerking zal in 2014 verder geïntensifieerd worden. Verder is er ook samenwerking met het agentschap Wonen-Vlaanderen voor terug- en invordering van subsidies bij actoren en particulieren. Beleidsmatig wordt toezicht betrokken bij de beleidsvoorbereiding van nieuwe en wijzigende regelgeving. Zo wordt Toezicht betrokken bij de opmaak van het nog op te maken BVR interne beheeraspecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. In het kader van het toezicht op particulieren wordt er overlegd en samengewerkt met de Huizen van het Nederlands, het agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Inburgering) voor de opvolging van de taalbereidheid en de inburgering, en met de politiediensten en federale instanties voor domiciliefraude Netwerking Het agentschap is lid van MOVI, het netwerk voor management binnen de Vlaamse Overheid. Toezicht maakt deel uit van het MOVI-netwerk Inspectie waarin ervaringen en kennis met andere inspectiediensten worden uitgewisseld rond uiteenlopende thema s, zoals scheiding toezicht en advies, toepassing van de Salduz-wet, bestuurlijke beboeting, deontologie, subsidiefraude,. In 2014 zal de afdeling Toezicht verder actief deelnemen aan de voorbereiding van een mogelijke clustering van de Vlaamse inspectiediensten. Een eerste stap daartoe is de inventarisering ervan. Toezicht heeft binnen dit hele proces bijzondere aandacht voor de multidisciplinaire aanpak van het toezicht en de aansprakelijkheid van de toezichthouders. AFDELING TOEZICHT PLANNING

7 Indien er feiten vastgesteld worden die mogelijk strafbaar zijn, zal Toezicht steeds contact opnemen met de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) Interne werking organisatie toezicht Om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren en in het kader van de uitvoering van het personeelsplan, werd in de loop van 2013 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Daarbij werd de nodige aandacht geschonken aan de besparingsobjectieven van de Vlaamse regering en de daarmee gepaard gaande personeelsinperking. Deze organisatiestructuur zal in de loop van 2014 inhoudelijk verder haar beslag krijgen en sluit aan bij de visie op de opdracht van toezicht, gericht op het bewaken van de rechten van de woonbehoeftigen en het behoud van het vermogen van de sector. Het agentschap zet hierbij sterk in op multifunctionaliteit en competentieontwikkeling. Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij beschikken over een basiskennis van alle toezichtdomeinen. Ter ondersteuning van die toezichthouders zullen de binnendiensten hun specialisaties verder uitbouwen. Zij werden gehergroepeerd binnen twee directies. Binnen de directie klanten werden de domeinen sociale verhuring, overdrachten en sociale leningen geclusterd. De directie beheer actoren behelst de vakgebieden overheidsopdrachten, financiële controle, verwervingen en administratief beheer. Binnen de twee directies is het de bedoeling dat medewerkers multi-inzetbaar worden, dat ze ook kunnen ingeschakeld worden in een ander domein dan dat waarin ze gespecialiseerd zijn. De binnendiensten blijven waken over de eenvormige interpretatie en toepassing van de regelgeving en blijven instaan voor de inhoudelijke ondersteuning van de toezichthouders. Verder zorgen ze ook voor de coördinatie en stroomlijning van de toezichtacties via o.m. de opmaak van praktische richtlijnen en aanbevelingen m.b.t. de organisatie van het toezicht, het opstarten van specifieke thematische onderzoeken, mee opmaken risicoanalyse... Verschillende personeelsleden uit de directies werken ook mee aan de stroomlijning van de interne werkwijze door het uitschrijven en updaten van interne procedures, zoals de behandeling van verhalen, beroepen, klachten, briefwisseling, de werkwijze bij ingebrekestelling, Het principe wordt ook behouden dat aan elke sociale woonorganisatie en sociale kredietverstrekker een toezichthouder toegewezen wordt die fungeert als aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de coördinatie van het toezicht op de betrokken actor. De toezichthouder zelf kan bij de uitoefening van zijn taken steeds een beroep doen op de medewerking van de binnendiensten en collega-toezichthouders. Aan de lokale besturen, het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest APB en Domus Flandria is geen individuele toezichthouder toegewezen. Het toezicht op die actoren wordt aangestuurd en gecoördineerd vanuit de binnendienst. Voor het toezicht op de domiciliefraude wordt gewerkt met een team van gespecialiseerde toezichthouders. Bij het opleggen van administratieve geldboetes waakt een specifiek daartoe opgericht intern comité over de eenvormige toepassing en gelijke behandeling. AFDELING TOEZICHT PLANNING

8 Het toezicht wordt in principe a posteriori en steekproefsgewijs georganiseerd door middel van controles en inspecties, het bijwonen van bestuursvergaderingen en het nalezen van bestuursdocumenten van de sociale woonactoren. Het is echter niet uitgesloten dat een toezichthouder a priori onderzoek verricht en desgevallend optreedt op basis van de agenda waarin belangrijke bestuursbeslissingen worden aangekondigd (zie ook 2.9) Planning gesteund op een geobjectiveerde risicoanalyse Bij het opmaken van haar jaarplanning baseert de afdeling zich zowel op een inhoudelijke analyse om de prioritaire toezichtdomeinen te bepalen als op een risicoanalyse per actor. Voor 2014 werden de prioritaire domeinen opnieuw geëvalueerd en ingevolg o.a. gewijzigde wetgeving en de resultaten van vorige controleacties waar nodig bijgestuurd. Daarbij is er op gelet dat: de selectie van de toezichtactiviteiten aansluiten bij de doelstellingen van het woonbeleid; de risico s op inbreuken zo objectief mogelijk ingeschat worden; er kan worden aangegeven waarom bepaalde gedetecteerde risico s al dan niet (op korte termijn) onderzocht worden; naast een jaarplanning ook prioriteiten en acties op langere termijn bepaald worden 3. De prioritaire toezichtdomeinen voor 2014 zijn de volgende: Inschrijven kandidaat-huurders en toewijzen huurwoningen Huurprijzen Huurlasten Huurwaarborgen Overdracht en in beheer geven van sociaal huurpatrimonium van lokale besturen aan SHM Inschrijven kandidaat-kopers en toewijzingen koopwoningen en kavels Verkoopprijzen koopwoningen en kavels (SHM s) Verplichtingen kopers (bouwvolumenormen en bewoningsplicht) Sociale leningen Woningkwaliteit en bezetting Gunnen van werken Organisatie en werking van de bestuursorganen Rapportering aan de afdeling Toezicht Interne controle Financieel beheer Toezicht op sociale huurders (domiciliefraude, taalbereidheid, leefbaarheid) Tegemoetkomingen aan particulieren (renovatiepremies) Met betrekking tot die domeinen worden toezichtprojecten verder gezet of opgestart. Deze lopen over één of meerdere jaren. Voor elk project is een projectleider verantwoordelijk. Bij 3 Zie ook bijlage prioritaire toezichtsdomeinen AFDELING TOEZICHT PLANNING

9 welke actoren bij voorrang inspecties of controles zullen plaatsvinden, wordt bepaald aan de hand van de risicoanalyse en profielschets per actor. Het betreft steeds steekproefsgewijze controles. Van elke inspectie ter plaatse maakt de toezichthouder een verslag op. De vastgestelde inbreuken geven aanleiding tot verdere opvolging 4. De profielschets bevat relevante objectieve informatie over de actor, zoals de rechtsvorm, het aantal en de aard van de bestuursorganen, het organogram, naast kwantitatieve gegevens (voorlopig voornamelijk financiële ratio s) en vaststellingen van Toezicht. Aan die vaststellingen wordt een kwalificatie gekoppeld, die bepaald is aan de hand van een genormeerde inschatting van de ernst van de inbreuken. Elementen die het risicoprofiel per domein bepalen zijn: de totale score van de vastgestelde inbreuken of problemen, het aantal zware of lichte inbreuken, verzachtende of verzwarende omstandigheden en het aantal en de aard van opgelegde sancties of andere uitgevoerde opvolgingsacties in verhouding tot het aantal uitgevoerde controles en de reikwijdte van die controles. De invoering van het CRM in het najaar van 2013 moet de automatisering van de profielschets in de loop van 2014 mogelijk maken. De afdeling zal daarna ook onderzoeken welke kwantitatieve elementen nog aan de profielschets toegevoegd kunnen worden - naast de financiële indicatoren waarmee al eerder gedeeltelijk rekening gehouden werd - en welk gewicht eraan toegekend zal worden bij het bepalen van het risicoprofiel. Bij actoren met een verhoogd risicoprofiel kunnen extra toezichtacties gepland worden. Voorbeelden van dergelijke aanvullende acties zijn het opvolgen van gerapporteerde beslissingen binnen de schorsings- en vernietigingstermijn of het uitvoeren van bijkomende steekproeven. Welke specifieke acties moeten voortvloeien uit de risicoanalyse wordt afgesproken in projectgroepen waarin zowel de toezichthouders als de interne diensten betrokken zijn. Op die manier kan de haalbaarheid van de toezichtacties beter ingeschat worden. De ingebruikname van het nieuwe informaticasysteem kan ook daarbij zijn nut bewijzen en maakt tevens een betere opvolging van de planning mogelijk. Die planning mag uiteraard niet beschouwd worden als een keurslijf, maar wel als een richtsnoer en een middel om objectiviteit en efficiëntie bij de uitoefening van het toezicht te waarborgen. De uitvoering ervan kan immers doorkruist worden door vraaggestuurde acties (behandeling van klachten, verhalen en beroepen en specifieke, ad hoc onderzoeken op vraag van o.a. de minister) of problemen die zich in de loop van het jaar voordoen. Daarvoor moet dus ook de nodige ruimte voorzien worden. 4 Zie ook 3.3. Risicogestuurde toezichtprojecten AFDELING TOEZICHT PLANNING

10 2. TOEZICHTACTIVITEITEN In de toezichtactiviteiten kunnen drie luiken onderscheiden worden: a) vraaggestuurde, b) controlerende en c) risicogestuurde activiteiten. De vraaggestuurde toezichtactiviteiten vloeien doorgaans rechtstreeks voort uit de diverse reglementeringen. De afdeling Toezicht heeft weinig tot geen vat heeft op het aantal noch op de keuze. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de verhalen van kandidaat-huurders die zich benadeeld achten door de toewijzing van een sociale huurwoning aan een andere kandidaathuurder. Om al deze toezichtactiviteiten naar behoren te kunnen vervullen, ondersteunen de interne diensten de toezichthouders op verschillende wijzen, zowel met betrekking tot de vraaggestuurde activiteiten als doorheen het hele proces van de toezichtprojecten. Zo volgen ze onder meer de rapporteringen op, zowel naar indienen als naar inhoud. Daarnaast kunnen zowel toezichthouders als binnendiensten de agenda s, notulen en rapporteringen van actoren selectief opvolgen, zowel ter controle als ter bepaling van het actorgerelateerde risicoprofiel. Tenslotte gaat een aanzienlijk deel van de tijd op aan controleprojecten. De planning hiervan wordt gestuurd door een geobjectiveerde risicoanalyse (zie hiervoor) Vraaggestuurde toezichtactiviteiten Behandeling klachten De afdeling behandelt klachten over onder meer sociale verhuring, overdrachten van woningen en kavels, volumenormen, leningen, woningkwaliteit en -bezetting. De afhandeling van deze klachten gebeurt in principe door de interne dienst binnen de wettelijke termijn van 45 dagen. Ingeval de inhoud van een klacht een diepgaander onderzoek vereist, kan de toezichthouder worden ingeschakeld. Indien de klacht handelt over de woningkwaliteit, kan de afdeling Toezicht samenwerken met de Vlaamse Wooninspectie of met de buitendiensten van Wonen-Vlaanderen. Het is de bedoeling om in 2014 die samenwerking te intensifiëren. Wonen-Vlaanderen zal onderzoeken of er niet meer controles ter plaatse kunnen uitgevoerd worden op basis van klachten en verhalen die Inspectie RWO ontvangt Behandeling verhalen kandidaat-huurders. Een kandidaat-huurder kan zich schriftelijk in de door de wet bepaalde gevallen tegen een beslissing van de verhuurder beroepen op een bijzondere klachtprocedure, genaamd het verhaalrecht. Dit kan onder meer tegen de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder en bij het weigeren van een toewijzing. Het aantal te behandelen verhalen van kandidaat-huurders stijgt jaar na jaar. Voor 2014 AFDELING TOEZICHT PLANNING

11 wordt een verdere stijging verwacht gelet op de wetswijziging einde 2013 waarbij een aantal nieuwe verhaalgronden werden toegevoegd Behandeling beroepen kandidaat-kopers In tegenstelling tot het aantal verhalen van kandidaat-huurders blijft het aantal beroepen van kandidaat-kopers tot op heden zeer beperkt. Een gedeeltelijke verklaring hiervan is dat er enkel beroep kan ingesteld worden tegen de toewijzing van een sociale koopwoning of kavel, een transactie die veel minder voorkomt dan de toewijzing van een huurwoning. Verder moet de kandidaat-koper enkel bij de inschrijving in de registers op deze procedure gewezen worden. De afdeling beraadt zich bijgevolg over mogelijkheden om ze beter bekend te maken bij de kandidaat-kopers Parlementaire vragen / vragen om uitleg Alle parlementaire vragen worden prioritair en met de grootste zorg binnen de gestelde termijnen beantwoord Sociale huurders De afdeling vervult op dit vlak een tweedelijnsfunctie, aangezien de sociale verhuurders de eerstelijnscontrole uitoefenen. o Bestrijding domiciliefraude De informatie over de aanpak en sanctionering van domiciliefraude en de bevoegdheden van de toezichthouders is terug te vinden op de website De sanctionering van domiciliefraude was één van de thema s die aan bod kwamen tijdens een rondetafelconferentie die tijdens het najaar 2013 werd georganiseerd door de minister van Wonen en de staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. Het was - en is - de bedoeling om te komen tot een gecoördineerde aanpak van fraudebestrijding door de belanghebbende overheden/instanties. Met verschillende betrokken partijen, waaronder het agentschap Inspectie RWO, had er een eerste grondige gedachtewisseling plaats over dat thema, over de vaststelling van domiciliefraude en de uitwisseling van gegevens tussen de betrokken diensten, zowel op Vlaams als op federaal niveau. Dat resulteerde in de volgende afspraken: - de knelpunten inzake sanctionering wegwerken en de administratieve procedure vereenvoudigen; - een draaiboek domiciliefraude ten behoeve van de sociale verhuurders opmaken; - meer gegevensuitwisseling tussen verschillende diensten/instanties mogelijk maken. Voorstellen tot decreetswijzigingen met betrekking tot het wegwerken van knelpunten en de vereenvoudiging van de administratieve procedure en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen verschillende diensten/instanties, werden begin 2014 door AFDELING TOEZICHT PLANNING

12 het agentschap geformuleerd. Dit wordt verder opgevolgd. Er wordt in overleg met diverse betrokken diensten gewerkt aan de opmaak van een draaiboek domiciliefraude. Dit draaiboek zal ook gepubliceerd worden op Woonnet. De afdeling Toezicht neemt ook deel aan de organisatie van de sessie op Woonforum die zal handelen over domiciliefraude. o Behandeling inbreuken taal- of inburgeringsbereidheid Op de website zijn ook een algemene toelichting over taalbereidheid, de bevoegdheden van de toezichthouders op dit gebied en een tekst over inburgering terug te vinden. Deze teksten worden ook aangepast aan de eind 2013 gewijzigde reglementering. Bij de behandeling van de dossiers inzake taalbereidheid heeft Toezicht vastgesteld dat de reglementering met betrekking tot de taalbereidheid leidt tot interpretatieproblemen bij de actoren en dat het ook niet altijd duidelijk is wie (de actor of het Huis van Nederlands) bevoegd is voor het toevoegen van bepaalde informatie in de KBI-databank. Deze problematiek zal verder opgevolgd - en indien mogelijk uitgeklaard - worden met de bevoegde instanties. o Behandeling inbreuken leefbaarheid/burenhinder Ingevolge de antwoorden op de parlementaire vragen en de wijzigingen aan het kaderbesluit sociale huur wordt de informatie op de website stelselmatig bijgewerkt Controlerende toezichtactiviteiten Opvolging samenstelling van de bestuursorganen Het team administratieve organisatie en beheer volgt op basis van de notulen van de algemene vergadering de samenstelling van de bestuursorganen van de actoren op en vult de CRM-databank aan Rapportering aan de afdeling Toezicht De actoren moeten rapporteren aan de afdeling met betrekking tot onder meer de klachten, overheidsopdrachten en verhuring. De termijnen waarbinnen die rapporteringen moeten ingediend worden, evenals de volledigheid en correctheid ervan, worden steekproefsgewijs opgevolgd. Aangaande de overdrachten rapporteerden de SHM s tot en met 2013 per kwartaal en de lokale besturen op jaarlijkse basis. Er wordt in 2014 verder overlegd met de VMSW om naast de toegekende subsidies ook deze informatie op regelmatige basis te bekomen, zodat de AFDELING TOEZICHT PLANNING

13 actoren deze rapportering niet meer moeten indienen. Ook wordt een evaluatie gemaakt van de andere nog te rapporteren gegevens. Deze rapporteringen worden gebruikt om de risicoanalyses te stofferen. Ze kunnen ook gebruikt worden als basisinformatie bij het selecteren van de te controleren projecten, gunningen, of er kunnen rechtstreekse controles op gebeuren. Zo wordt op de financiële informatie van de SHM s jaarlijks een aantal inhoudelijke controles uitgevoerd m.b.t.: - de neerlegging van de jaarrekening; - de overeenstemming van de financiële rapportering met de neergelegde jaarrekening (steekproefsgewijs). Dit jaar wordt specifiek ook het debiteurenreglement nagekeken. Voor de SVK s worden de volgende financiële items jaarlijks nagekeken: - overeenstemming van de financiële rapportering met de neergelegde jaarrekening (steekproefsgewijs); - uniformiteit met het sjabloon van Wonen Vlaanderen; - balansgelijkheid; - saldi op actief-, passief-, kosten- en opbrengstenrekeningen; - dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen Agenda s en notulen raden van bestuur De toezichthouder volgt op of de actor de termijnen die vooropgesteld worden in het Toezichtbesluit respecteert: - agenda: uiterlijk 3 kalenderdagen vóór de vergadering; - bestuursbeslissingen: max. 5 kalenderdagen na de vergadering. De agenda s en notulen van de raden van bestuur worden niet systematisch volledig doorgenomen. Voor actoren met een normaal risicoprofiel bestaat het toezicht uit het nalezen van een beperkt aantal vergaderdocumenten per toezichtdomein en per jaar. Bij actoren met een verhoogd risicoprofiel kan de steekproef uitgebreid worden tot alle vergaderdocumenten tijdens een bepaalde periode. Voor 2014 gaat de toezichthouder hoofdzakelijk de items opvolgen waarop inbreuken werden vastgesteld of een verhoogd risico werd gedetecteerd. De opvolging is dus verschillend per actor. Ze kan onder meer de volgende items betreffen: - Toewijzingen huurwoningen (standaard) - Versnelde toewijzingen - Gemotiveerde weigeringen - Kandidatenregisters en de toewijzingen van sociale koopwoningen bij SHM s - Kandidatenregisters en de toewijzing van sociale kavels bij SHM s - Verkoopprijzen koopwoningen en kavels - Wederinkopen en recht van voorkoop - Verkoop (niet-verhuurbare) woningen - Gunningen overheidsopdrachten AFDELING TOEZICHT PLANNING

14 - Woningkwaliteit (SHM s en SVK s) - Leegstand en woningbezetting - Vaststellen huurprijzen - Vaststellen huurlasten - Begroting (SVK s + huurdersbonden) - Financiële planning (SHM s) - Interne controle (aanpassing procedures en intern reglement) - Bespreking inspectieverslagen De toezichthouder kan, indien hierbij tekorten werden vastgesteld, de hierna vermelde punten opvolgen: - Laat de agenda - inclusief bijlagen - toe om in te schatten wat op de vergadering zal besproken worden? - Is de notulering duidelijk en volledig? Zijn de beslissingen gemotiveerd op basis van feitelijke en juridische overwegingen? - Stemmen de besproken punten overeen met de agenda of werden er punten toegevoegd aan de agenda? - Bij toevoeging van punten aan de agenda: is er sprake van hoogdringendheid? Hoe wordt die hoogdringendheid gemotiveerd? Als bij het nalezen van de beslissingen inbreuken vastgesteld worden op de toepassing van de reglementering of de principes van behoorlijk bestuur, zal de toezichthouder optreden en worden de inbreuken vermeld in de profielschets van betrokken actor Bijwonen bestuursvergaderingen De toezichthouder woont een bestuursvergadering bij: - met het oog op de evaluatie van de werking van het bestuursorgaan; - indien de toezichthouder zelf een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, bijvoorbeeld omdat de actor een beslissing moet nemen met betrekking tot een bepaald dossier; - als een mondelinge toelichting van een inspectieverslag voor de bestuurders nodig / nuttig geacht wordt; - wanneer er punten op de agenda staan die als gevolg van de risico-inschatting moeten opgevolgd worden; - als er twijfel bestaat over de correcte of volledige weergave van de beraadslagingen en beslissingen in de notulen; - als het rapport van de visitatiecommissie wordt besproken. AFDELING TOEZICHT PLANNING

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Visitatierapport WoninGent, Gent

Visitatierapport WoninGent, Gent Visitatierapport WoninGent, Gent Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 31 maart 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen

Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Directie Actoren Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen 10 december 2013 Philip Dingemans

Nadere informatie

Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren

Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren Verkennend onderzoeksrapport In opdracht van Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Gent, 23/12/2013 Opdrachtgever Interlokale

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

EIGENAARS DIE WONINGEN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR

EIGENAARS DIE WONINGEN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR EIGENAARS DIE WONINGEN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR Profiel, motieven en tevredenheid Pascal De Decker Elias Vlerick Marie Le Roy Auteurs en info: Auteurs: o o o Pascal De Decker Elias Vlerick

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2012 Definitief visitatierapport van 4 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1911 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF E-government en Wetsmatiging Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 27 januari 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities...

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 4 Zitting 2006-2007 Januari 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN DEEL II Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007-475- MARINO KEULEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie