wonen wonen Organisatie van het woonbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wonen wonen Organisatie van het woonbeleid"

Transcriptie

1 Met het aantreden van de huidige Vlaamse regering heeft het Vlaamse woonbeleid een nieuw elan gekregen. Een beleid dat tijdens de vorige regeerperiode vooral gekenmerkt werd door het elkaar in snel tempo opvolgende aantal ministers van Wonen (Anciaux, Sauwens, Van Grembergen, Gabriëls en Keulen), werd omgebogen in een beleid waarbij maatregelen worden uitgewerkt die de mensen die op zoek zijn naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, ondanks de stijgende prijzen, echt helpen. Samen met de provincies en de gemeenten worden er ook in West-Vlaanderen heel wat initiatieven rond genomen. Voor CD&V blijft het thema in elk geval een aandachtspunt. Organisatie van het woonbeleid De Vlaamse wooncode De Vlaamse Wooncode kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Ze geeft immers het kader aan voor het woonbeleid. Het centrale uitgangspunt van de Vlaamse Wooncode is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger: Iedereen heeft recht op menswaardig. Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van dit recht door het bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Het decreet legt ondermeer de minimale kwaliteitsvereisten voor alle woningen vast. Ze bevat ook een uiteenzetting over de wijze waarop de sociale huursector werkt. Bijzonder aan de Vlaamse Wooncode is dat zij de gemeenten een coördinerende rol toekent op het vlak van het lokale woonbeleid. Dit gebeurt via samenwerking met andere instanties als het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor, welzijnsorganisaties. In de Vlaamse Wooncode worden de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) beschouwd als de bevoorrechte uitvoerders van het Vlaamse woonbeleid. De SHM specialiseerden zich in de bouw van degelijke en betaalbare woningen die vervolgens worden verhuurd of verkocht. De expliciete taakstelling in de Vlaamse Wooncode en de opgebouwde deskundigheid inzake de bouw van woningen met gunstige prijs-kwaliteitsverhouding, maakt de SHM tevens tot bevoorrechte partners van de lokale besturen bij de ontwikkeling van een lokaal sociaal woonbeleid. De zeven krachtlijnen van het vernieuwde decreet zijn: 1. Meer betrokkenheid van de gemeente bij het toewijzingsbeleid. Nu kan bijvoorbeeld het gemeentebestuur het te voeren sociaal woonbeleid opnemen in zijn lokaal sociaal beleidsplan. 2. Actualisering en aanvulling van enkele bijzondere doelstellingen van het woonbeleid. Als streefdoel van het nieuwe Vlaams woonbeleid wordt een optimale leefbaarheid van de wijken, het bevorderen van de integratie van de bewoners in de samenleving en het bevorderen van gelijke kansen voor eenieder ingeschreven. 3. Uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle verhuurde woningen door de erkende sociale verhuurkantoren. 70

2 Vroeger beperkte het toepassingsgebied van de sociale verhuurkantoren zich tot die woningen waarvoor projectsubsidies werden verleend. Nu is dit toepassingsgebeid uitgebreid naar alle woningen die door een erkend sociaal verhuurkantoor worden verhuurd. 4. Explicitering van de verplichtingen van de verhuurder en huurder. De voornaamste verplichtingen van de verhuurder (bijvoorbeeld het onderhoud en de herstellingen evenals de juiste aanrekening van de huurlasten) worden in de nieuwe Vlaamse Wooncode vermeld. Ook de verplichtingen van de huurder worden gepreciseerd en aangevuld in het licht van de geactualiseerde bijzondere doelstellingen van het woonbeleid. Eén van die verplichtingen is de bereidheid tonen om het Nederlands aan te leren. De kandidaat-huurder moet eveneens kunnen aantonen voor zover hij onder het toepassingsgebied van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid valt dat hij bereid is tot het volgen van het inburgeringstraject. 5. Een typehuurovereenkomst voor andere sociale verhuurders dan de sociale huisvestingsmaatschappijen. In de Vlaamse Wooncode is bepaald dat voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en alle andere sociale huurders een typehuurovereenkomst wordt vastgesteld. 6. Domiciliefraude aanpakken. Het decreet zorgt ervoor dat naast een agent of officier van de gerechtelijke politie, ook beëdigde ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap domiciliefraude kunnen opsporen en vaststellen. Er wordt tevens voorzien in een administratieve maatregel en administratieve geldboete. 7. Opvolging en begeleiding van de huurders. Het decreet voorziet de mogelijkheden om in bepaalde probleemgevallen in te grijpen en de huurders te begeleiden teneinde verdere problemen te voorkomen in het belang van de leefbaarheid van woonprojecten. Territoriale planning De Vlaamse Regering bakent de volgende gebieden af: 1. Gebieden waarbinnen grote inspanningen noodzakelijk zijn om de woonkwaliteit te verbeteren = woonvernieuwingsgebieden; 2. Gebieden waarin het Vlaams Gewest de bouw van nieuwe woningen stimuleert via de uitkering van subsidies en tegemoetkomingen = woningbouwgebieden. De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden werden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden. Dit Besluit legt deze gebieden vast tot op wijk- en straatniveau. Atlas van woonuitbreidingsgebieden Sinds 1 december 2005 is de Atlas van woonuitbreidingsgebieden beschikbaar. Deze Atlas doet uitspraken over de bebouwbaarheid van gebieden die op het gewestplan staan aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Deze afgebakende gebieden zijn bepalend voor de subsidiëringsgraad voor projectsubsidiëring. Naargelang een project binnen of buiten een bijzonder gebied is gelegen, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de grootte van subsidie. Onze voorstellen Er is nood aan een evaluatie en actualisatie van de woonuitbreidingsgebieden zodat de financiële inspanningen beter afgestemd en optimaal geconcentreerd zijn. 71

3 Sociaal Decreet grond- en pandenbeleid Het decreet biedt een kader voor alle aspecten van het grond- en pandenbeleid, maar is toch vooral gericht op het aspect. Het bevat normen voor de realisatie van een sociale woningaanbod via: Activatie van de overheid: Het is de bedoeling dat, waar overheden beschikken over gronden in publieke handen, een soort actieprogramma tot stand komt, waarbij het de ambitie zou zijn om op macroniveau 25 percent van deze gronden te activeren naar een bescheiden en sociaal woonaanbod. Sociale lasten: Via onderhandelingen en convenanten. Bepalingen betreffende het aandeel nieuwbouw sociale woningen. Bij nieuwe verkavelingen kan de gemeente sociale lasten opleggen. Er zijn twee voorwaarden: het moet gaan over minstens tien kavels en een grondoppervlakte van minstens een halve hectare en over potentieel vijftig appartementen, bouw of vernieuwbouw. Het decreet grond- en pandenbeleid geeft een aantal concrete praktische uitwerkingen aan doelstellingen die het woonbeleid moeten structureren. Volgende thema s komen er in aan bod: a. Opmaak plannen b. Opmaak registers en invoer heffingen c. Subsidies voor activeringsprojecten d. Ontwikkelen van gemengde projecten e. Invoer van bestemmingswijzigingscompensatie Verhoging van het aantal sociale woningen De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) staat in voor de tijdige realisatie en de financiering van het door de Vlaamse Regering geplande programma voor sociale woonprojecten. Zij stimuleert, ondersteunt en begeleidt lokale organisaties om betaalbare en kwaliteitsvolle projecten te realiseren en neemt indien nodig zelf initiatieven. De VMSW stelt een jaarlijks uitvoeringsprogramma op voor de aankoop, bouw en renovatie van sociale huur- en koopwoningen. Tijdens het bouwproces begeleidt zij de uitvoeringsactoren, voornamelijk sociale huisvestingsmaatschappijen, en in mindere mate ook gemeenten en OCMW s. De VMSW is zelf verantwoordelijk voor de aanleg van wooninfrastructuur bij de sociale woonprojecten. Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode: Het besluit behandelt onder meer de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, de verplichtingen van de huurder en de proefperiode, het toewijzingsbeleid, de huurprijsberekening en het toezicht. Het kaderbesluit geeft uitvoering aan de nieuwe Wooncode. 72

4 Deze hervorming garandeert een betaalbare woning voor elke huurder. Ze maakt het steden en gemeenten mogelijk een eigen toewijzingsbeleid te voeren binnen een algemeen Vlaams kader. En ze geeft de huurder door de invoering van de taal- en inburgeringsbereidheid en de proefperiode van twee jaar rechten, maar ook plichten. Het kaderbesluit sociale huur Dit is in tegenstelling tot het vorige besluit van toepassing op alle sociale gesubsidieerde huurwoningen (van de SHM s, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, van de gemeenten en OCMW s, van de sociale verhuurkantoren, van het Vlaams Woningfonds, ). Hierdoor komt er eenvormigheid in de sociale huisvesting in Vlaanderen. Investeringsprogramma voor woonprojecten De Vlaamse Regering stelt periodiek een beleidsmatig investeringsprogramma voor woonprojecten vast. Dat investeringsprogramma heeft betrekking op vijf jaar. Het houdt een verdeling in van de middelen over sociale koop- en huurwoningen en een regionale spreiding tot op het niveau van gemeenten of groepen van gemeenten. Zowel de verdeling van de middelen als de regionale spreiding beantwoordt aan de reële woonbehoeften. Het investeringsprogramma kan jaarlijks geactualiseerd worden. Projectsubsidiëring voor sociale woonprojecten De middelen voor de verhoging van het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen zijn toegenomen. Tot een sterke uitbreiding heeft dit eigenlijk niet geleid. De productie aan sociale huur- en koopwoningen ligt reeds een paar jaar op een gemiddelde van minder dan bijkomende woningen per jaar. De redenen zijn ondermeer de overgang naar een nieuw sociaal huurbesluit en financieringsstelsel en het feit dat de orderboeken van de aannemers overvol zijn. Cijfergegevens: Aantal sociale huurwoningen Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne West-Vlaanderen Vlaanderen In Vlaanderen werden sociale huurwoningen gebouwd in , tegenover in Als we opdelen naar de verschillende provincies komen we aan het volgende resultaat: Antwerpen 561 Vlaams-Brabant 475 West-Vlaanderen 641 Oost-Vlaanderen 795 Limburg 561 TOTAAL

5 Aantal nieuwe huurwoningen Aantal realisaties nieuwbouw en renovatie SOCIALE HUURWONINGEN nieuwbouw Renovatie nieuwbouw renovatie nieuwbouw renovatie BRUGGE BLANKENBERGE BRUGGE DAMME 10 OOSTKAMP 32 4 TORHOUT 19 9 ZEDELGEM 21 DIKSMUIDE DIKSMUIDE 4 HOUTHULST 9 KORTEMARK LO-RENINGE 4 IEPER HEUVELLAND 14 3 IEPER POPERINGE 6 8 WERVIK ZONNEBEKE 4 KORTRIJK HARELBEKE KORTRIJK KUURNE 53 MENEN SPIERE-HELKIJN 7 WAREGEM WEVELGEM ZWEVEGEM OOSTENDE DE HAAN 8 5 GISTEL ICHTEGEM OOSTENDE OUDENBURG 18 ROESELARE HOOGLEDE 25 IZEGEM LICHTERVELDE 23 ROESELARE STADEN 7 TIELT DENTERGEM 13 MEULEBEKE 16 TIELT WIELSBEKE 15 VEURNE ALVERINGEM 4 DE PANNE 16 KOKSIJDE NIEUWPOORT 49 VEURNE 58 Totaal Het aantal kandidaat-huurders in Vlaanderen blijft stijgen. Dit aantal is nu om en bij de kandidaathuurders, tegenover medio In West-Vlaanderen is het aantal kandidaat-huurders

6 De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen is 821 dagen, of twee jaar en drie maanden. In West-Vlaanderen ligt dit hoger en is dit 842 dagen. Gezien het groeiend aantal kandidaten, wordt er echter nog een bijkomende stijging van deze wachttijden verwacht. Lokaal woonbeleidsplan Met het nieuw sociaal huurbesluit worden de mogelijkheden om de sociale vermenging van de sociale woonprojecten te realiseren, verbeterd. Er is een grotere rol toebedeeld aan de gemeenten zodat het mogelijk wordt om een eigen lokaal huisvestingsbeleid te voeren dat tegemoet komt aan de specifieke noden die er zich in een bepaalde stad of gemeente voordoen. In de hernieuwde Vlaamse Wooncode werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat in de toekomst de gemeente(n) het lokaal woon overleg dienen te organiseren met alle ac to ren ook deze uit de welzijnssector die raak vlakken hebben met om een lokaal woon be leidsplan uit te werken dat na aftoetsing met de Vlaamse beleidsaccenten zal omgezet worden in een uitvoeringsplan waarbij de respectievelijke woon actoren in een meerjarenplanning en en ve lop pe financiering via beheerscontracten ge res pon sabiliseerd zullen worden omtrent de uitvoering hier van. Meer aandacht voor de leefbaarheid van de sociale woonprojecten In het kader van het verhogen van de leefbaarheid dient ook de maatregel tot het tonen van de bereidheid tot het aanleren van het Nederlands gekaderd te worden. Hierbij gaat het duidelijk om het tonen van de bereidheid tot het aanleren van de Nederlandse taal; er moet na het volgen van de cursus geen examen afgelegd te worden. Onze voorstellen Wachttijd en aangroei In de volgende legislatuur moet de wachttijd voor een sociale woning in West-Vlaanderen onder het Vlaams gemiddelde liggen. Dat kan volgens ons in de eerste plaats door het aantal woningen aanzienlijk te verhogen. Het aangroeitempo van nieuwe sociale woningen moet in de volgende legislatuur worden verdubbeld. Dit via nieuwbouw en vooral ook via initiatieven die de aankoop van oude woningen voor renovatie stimuleren. De doelstelling is dat het aandeel sociale woningen per gemeente 6% van het gemeentelijke woningpatrimonium is. Daarom moeten er in West-Vlaanderen minimaal sociale woningen worden gerealiseerd. Tevredenheidsbarometer en leefbaarheidssleutel Alle West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen moeten beschikken over een tevredenheidsbarometer. Zo kan de tevredenheid van de huurders worden opgevolgd en heeft het beleid een basis voor bijsturing. De invoering van een leefbaarheidssleutel is noodzakelijk bij de inplanting van nieuwe woonprojecten. Hiermee wordt voor nieuwe projecten niet enkel gekeken naar de woningkwaliteit, maar ook naar de leefbaarheid van de omgeving en de nabijheid van faciliteiten als openbaar vervoer, parken en sportinfrastructuur. Sociale huurkantoren en de private markt De private huurmarkt wordt meer en meer een zorgenkind dat dringend nood heeft aan bijkomende impulsen. Investeringen in woningen die verhuurd (kunnen) worden op de private huurmarkt dienen dan ook aangemoedigd te worden. 75

7 Cijfers over de private huurmarkt De Vlaamse regering gaf reeds een aantal belangrijke aanzetten binnen de beperkte mogelijkheden die zij heeft voor wat de private huurmarkt betreft - met de nieuwe regeling m.b.t. de huursubsidies en de renovatiepremies en met de verdere verhoging van de middelen voor het bijkomend erkennen van sociale verhuurkantoren met zowat een miljoen euro. Het aandeel van de private huurmarkt in de totale woningmarkt bedraagt momenteel nog 18,5%. In 1981 bedroeg dit nog meer dan 30%. Dergelijke evolutie toont aan dat het absoluut noodzakelijk is om het aanbod op de private huurmarkt op te drijven. De inschakeling van sociale verhuurkantoren is daarbij een essentiële factor. Inschakeling van sociale verhuurkantoren Sociale verhuurkantoren (SVK) spelen een belangrijke rol in het verhogen van het aanbod aan betaalbare woongelegenheden op de private huurmarkt. Het werken via sociale verhuurkantoren biedt heel wat voordelen en dit zowel voor de verhuurder als voor de huurder: SVK s nemen een groot deel van de verhuurlasten voor hun rekening; de kleine verhuurder krijgt de huur altijd op zijn rekening gestort; de huurder wordt begeleid opdat hij op tijd zijn huur zou betalen; er wordt een brandverzekering afgesloten; eventuele herstellingen aan de huurwoning worden effectief uitgevoerd; als het nodig is toezicht te houden op de huurders gebeurt dat ook; het is een heel spontaan mechanisme om sociale vermenging te organiseren; er is individuele huurdersbegeleiding. In een krimpende private huurmarkt, kunnen de SVK s private huurders er toch van overtuigen om te blijven investeren in woningen om te verhuren. Zij kunnen de verhuurders immers een hele reeks belangrijke waarborgen bieden en zij dienen dan ook ondersteund te worden in het verhogen van hun inspanningen. Een aantal cijfers Eind 2006 verhuurden de SVK s in Vlaanderen woningen (2.905 daarvan werden verhuurd door gesubsidieerde SVK s en 638 door niet-gesubsidieerde SVK s). De afgelopen jaren is het aantal door SVK s verhuurde woningen gestadig toegenomen zoals blijkt uit onderstaande tabel: Provincie Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Met de verhoging van de middelen voor het jaar 2008 wordt gestreefd naar een toename van het aantal verhuurde woningen met 500. Hoe nobel ook, deze geplande toename blijft een druppel op een hete plaat. Eind 2006 stonden in Vlaanderen mensen op de wachtlijst voor een SVK-woning. Per provincie geeft dat volgend beeld: Provincie Aantal wachtenden Antwerpen Limburg 458 Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant 853 West-Vlaanderen Vlaanderen

8 Het subsidiëringssysteem voor de sociale verhuurkantoren werd in 2004 gewijzigd. Nu bedraagt de basissubsidie euro. Van de 31e tot de 60e woning komt er euro extra per woning. Van de 61e tot de 90e woning komt er euro extra per woning. Vanaf de 91e woning komt er euro extra bij per woning. Sinds 1 januari 2007 krijgt een eigenaar die zijn woning renoveert en daarna verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor een belastingvermindering (onder voorwaarden) die kan oplopen tot 45% van de kosten (gespreid over 9 jaar met een maximum van 750 euro per jaar). Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten: Het besluit bevat een reglementair kader voor de financiering van sociale huurwoningen beheerd door sociale huisvestingsmaatschappijen. In een eerste fase zullen het nieuwe financieringssysteem en de huurprijsberekening enkel van toepassing zijn op de bouwprojecten van de SHM s. In een tweede fase wordt het stelsel uitgebreid worden tot alle sociale huisvestingsactoren Het nieuwe financieringsstelsel is tweedelig. Er is vooreerst de goedkope lening op 33 jaar tegen 0% intrest voor de realisatie van projecten (aankoop grond, bouw en renovatie). Daarnaast zal er jaarlijks per SHM een gewestelijke sociale correctie gebeuren. Het verschil tussen de inkomsten en genormeerde uitgaven van de SHM wordt bijgepast. Sommige SHM s zijn immers structureel verlieslatend doordat een groot aandeel van hun huurders over een laag inkomen beschikt. De huurprijs die de sociale huurder betaalt, is immers berekend op basis van het inkomen. De inkomsten uit de sociale verhuring voor het hele patrimonium van een SHM zal jaarlijks worden vergeleken met een aantal reële en een aantal genormeerde kosten. Onze voorstellen Blinde vlekken wegwerken Er moet worden gestreefd naar een gebiedsdekkend netwerk aan sociale verhuurkantoren in West- Vlaanderen. Op vandaag worden de gemeenten De Haan, Zuienkerke, Wielsbeke en Anzegem niet bereikt voor de werking van een sociaal verhuurkantoor. Deze blinde vlekken moeten weggewerkt worden. Fiscale stimuli Eigenaars die hun woning ter beschikking stellen van een sociaal verhuurkantoor, moeten een fiscale stimulans krijgen zoals bvb een vrijstelling van onroerende voorheffing. Ook korting op de gemeentelijke opcentiemen moet mogelijk zijn. Bevordering eigendomswerving Sociale leningen De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) staat in voor de bouw van sociale woningen, met de bedoeling om deze te verkopen of te verhuren aan gezinnen met een bescheiden inkomen. Zij kent ook goedkope sociale leningen toe aan de gezinnen die een sociale woning wensen aan te kopen, of die hun eigen woning wensen te kopen (met renovatie), te bouwen of te renoveren. Voor de aanvraag van een sociale lening kan men terecht bij één van de door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. Momenteel erkent de VMSW 115 sociale huisvestingsmaatschappijen, waaronder Vivendo uit het Brugse, t Heist Best in Knokke-Heist, De Mandel in het Roeselaarse, 77

9 Recht van wederinkoop en recht van voorkoop De overheid had nauwelijks vat op de uiteindelijke bestemming van verkochte sociale woningen. Door het recht van wederinkoop in te voeren, kunnen het Vlaams Agentschap voor Sociaal Wonen, de gemeenten, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de OCMW s de woning terug inkopen voor twintig jaar wanneer de kopers de voorwaarden en de verbintenissen niet nakomen die voortvloeien uit de Vlaamse Wooncode en de besluiten ervan. De woning wordt teruggekocht aan dezelfde prijs als bij de oorspronkelijke verkoop. In Vlaanderen geldt op bepaalde woningen en percelen bestemd voor woningbouw een recht van voorkoop. Wanneer de eigenaars van dergelijke woningen of percelen deze goederen wensen te verkopen, zijn zij verplicht die eveneens aan te bieden aan de begunstigden van het recht van voorkoop en dat tegen dezelfde prijs en voorwaarden als definitief overeengekomen met de kandidaat-koper. Het recht van voorkoop heeft tot doel die begunstigden in staat te stellen bepaalde woningen en percelen bestemd voor woningbouw te verwerven om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren. Huursubsidies en kooprecht voor de zittende huurder Met ingang van 1 mei 2007 werd een nieuwe huursubsidieregeling van kracht. Deze tijdelijke tegemoetkoming in de huurprijs kan voor behoeftigen ademruimte creëren. Ze is vooral gericht op huurders van SVK s. Het nieuw stelsel werd zo uitgewerkt dat het eenvoudig en simpel is. Mensen moeten zelf duidelijk kunnen opmaken of zij al dan niet in aanmerking komen voor een huursubsidie. De huurder van een sociale huurwoning heeft het recht gekregen om de woning die hij reeds ten minste vijf jaar heeft bewoond, aan te kopen. Daartoe werd, mede onder impuls van CD&V op 6 juli 2005 een voorstel van decreet door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het biedt sociale huurders die de stap willen zetten naar het eigenaar zijn, daartoe de mogelijkheid zonder dat ze hun vertrouwde omgeving en/of woning dienen achter te laten. Geen kampeertoestanden meer Iedereen kent de taferelen die zich afspelen op de stoep van huisvestingsmaatschappijen die een aantal sociale kavels of sociale koopwoningen te koop aanbieden. Mensen gaan dagen op voorhand kamperen om zich toch maar als een van de eersten te kunnen aanmelden en aldus kans te maken op betaalbare bouwgrond of woning. Dat zal nu veranderen. Dit door de invoering van zogenaamde open registers waarin mensen die in een bepaalde gemeente of in het werkgebied van een bepaalde SHM een bouwgrond of een woning zoeken, zich steeds kunnen gaan inschrijven. Kandidaat-kopers die aan alle voorwaarden (inzake inkomen, bezit en meerderjarigheid) voldoen, kunnen zich bij de SHM inschrijven in het kandidatenregister. Per bouwplaats krijgt men een volgnummer dat de chronologische plaats weergeeft in het register. Vrijstelling successierechten, kortingen registratierechten en verminderde schenkingsrechten Sinds 1 januari 2007 moet de langstlevende partner geen successierechten meer betalen op de gezinswoning die hij of zij samen met de overleden partner zelf gebouwd of gekocht en jarenlang bewoond heeft. De Vlaamse registratierechten voorzien kortingen voor bescheiden woningen, e.d. De algemene verlaging van de registratierechten bij aankoop van een eerste gezinswoning werd echter niet gerealiseerd. 78

10 Onze voorstellen Het recht van voorkoop en dat van wederinkoop moeten in elk geval de nodige stimulansen krijgen. Niet enkel de bestaansmogelijkheden, maar ook de toepassingsmogelijkheden van deze rechten moeten daarbij bekeken worden. Want enkel wanneer ze ook daadwerkelijk toegepast worden, kunnen we de sociale woningmarkt een extra uitbreiding bieden. Binnen datzelfde verhaal verdienen de sociale leningen dan ook zeker een uitbreiding. CD&V wil ook de afschaffing van het registratierecht op de hypothecaire inschrijving van een lening voor de eerste schijf van euro voor de bouw, renovatie of verwerving van de enige gezinswoning. Woonkwaliteit Toestand in West-Vlaanderen - Sociale woningen Vlaanderen West-Vlaanderen Woningen zonder centrale verwarming Woningen zonder badkamer Woningen zonder toilet Opgericht voor Opgericht Opgericht Opgericht Opgericht Opgericht Opgericht na (2005) Vlaamse renovatiepremie Per 26 maart 2007 is een nieuw premiestelsel in werking getreden. Daarvoor wordt voorzien in een budget van 50 miljoen euro. Deze maatregel moet mensen die een bestaande woning plannen aan te kopen en te renoveren, een duwtje in de rug geven zodat zij daadwerkelijk in de mogelijkheid gesteld worden om de stap naar het bezit van een eigen woning te zetten. Met deze maatregel wordt terug aangeknoopt met een jarenlange traditie van het verlenen van huisvestingspremies. Onze voorstellen De Vlaamse renovatiepremie en de verbetering- en aanpassingspremies moeten beter afgestemd en uitgebreid worden met specifieke renovatie- en aanpassingswerken in het kader van duurzaam verbouwen en levenslang. Ook moet er worden gezocht naar de mogelijkheid om naargelang de specifieke noden van een provincie, in functie van de kwaliteit van het patrimonium, bijkomende mogelijkheden van de Renovatiepremie te creëren. 79

11 Kwaliteits- en veiligheidsnormen Het agentschap Wonen-Vlaanderen voert het Vlaamse woonbeleid uit, met het oog op een betaalbaar en kwaliteitsvol voor iedereen. Het verstrekt financiële tegemoetkomingen aan particulieren, in het bijzonder huursubsidie en renovatie- en verbeteringspremies, rechtstreeks of via intermediaire actoren. Het agentschap staat in voor de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden. Tevens volgt het agentschap de erkende huurdiensten op en begeleidt en ondersteunt het de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid. Vanuit zijn terreinervaring formuleert het agentschap voorstellen ter verbetering van het beleid inzake. Bij decreet van 7/7/2006 werden wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Wooncode (decreet van 15/7/1997) en aan het decreet van 4/2/1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Het instrumentarium om op te treden tegen ongeschikte en onbewoonbare woningen en kamers werd uitgebreid en beide decreten werden beter op elkaar afgestemd. Op 19/7/2007 werd het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering goedgekeurd dat ook de inwerkingtreding regelt. Onze voorstellen De gemeenten moeten verder aangemoedigd worden in hun strijd om de kwaliteit en veiligheid van de woningen op te voeren. Wanneer zij inspanningen leveren, komt het Vlaamse gewest met een gelijkaardige inspanning over de brug. We denken hier ondermeer aan rookmelders. Net omdat ze hun grote nut al bewezen is het voornaamste voor onze partij dat de bestaande premies behouden kunnen worden. In functie van de middelen die ter beschikking staan van de regering kan dan ook gekeken worden naar de uitbreidingsmogelijkheden van het gamma aan premies. Energiezuinig In Vlaanderen kunnen er via 4 kanalen premies voor energiebesparende investeringen gekregen worden: 1) Fiscaal voordeel voor energiebesparende maatregelen: - vervanging of onderhoud van stookketels; - installatie van een zonneboiler; - installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen; - plaatsing van een warmtepomp; - plaatsing van hoogrendementsbeglazing of superisolerende beglazing; - plaatsing van dakisolatie; - plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; - uitvoering van een energie-audit in de woning. 2) Premies van de elektriciteitsnetbeheerder. Bv bij installatie van een zonneboiler, dakisolatie, condensatieketel op aardgas, 3) Premies van heel wat lokale besturen voor de installatie van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen. Enkele gemeenten geven ook steun voor dakisolatie, superisolerende beglazing of de vervanging van de oude cv-ketel. Zo hebben o.a. Diksmuide, Zonnebeke, Ardooie en Roeselare een premiestelsel voor zowel zonneboilers als voor zonnepanelen. In o.a. Kortrijk kun je terecht met de aanvraag voor een premie voor dakisolatie. 4) Premie van de provincies voor een zonneboiler of dakisolatie in bestaande woningen. 80

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens 1. Inleiding GPB 2020: 64.000 nieuwe sociale woningen + ERP 2020: 50.000 bestaande sociale huurwoningen = + 15.000.000.000,00 Vlaamse

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

Overzicht West-Vlaamse gemeenten mei 2013 Premie voor hernieuwbare energie, isolatie, enz.

Overzicht West-Vlaamse gemeenten mei 2013 Premie voor hernieuwbare energie, isolatie, enz. Overzicht West-Vlaamse gemeenten mei 2013 Premie voor hernieuwbare energie, isolatie, enz. Aangevuld met info van duurzaamheidsambtenarenoverleg 23 mei 2013 GEMEENTE SUBSIDIE VOOR EXTRA INFO Anzegem Ardooie

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond Kwaliteit van woningen Studiedag Sociale Plattegrond 29 april 2014 Overzicht Even voorstellen Recht op kwaliteitsvol wonen Help, ik huur een slechte woning Praktijkvoorbeelden Rookmeldersverplichting Vragen

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

De bouwsector in West-Vlaanderen

De bouwsector in West-Vlaanderen Werkt 4, 2007 Foto: Lode Steen De bouwsector in Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES De bouwsector overkoepelt een grote diversiteit aan beroepen en is dan ook ruim vertegenwoordigd. Ook in.

Nadere informatie

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU!

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU! SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS Kwalitatief Voldoende aanbod Behoorlijke woonomgeving Voor woonbehoeftigen & met woonzekerheid Betaalbaar SOCIALE HUISVESTING: NU! WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Vlaams Rampenfonds - Erkenning van de ramp van 29 en 30 augustus 2015

Vlaams Rampenfonds - Erkenning van de ramp van 29 en 30 augustus 2015 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 72 van BART DOCHY datum: 13 november 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Vlaams Rampenfonds

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

2 Betaalbaar Wonen / do. 10 november CM-Eeklo (Stassano-site)

2 Betaalbaar Wonen / do. 10 november CM-Eeklo (Stassano-site) CREATIEF BESTUREN Module WONEN 2 Betaalbaar Wonen / do. 10 november CM-Eeklo (Stassano-site) Programma: 14u00 14u30: bezoek aan de Stassano-site in Eeklo, rondleiding door Dirk Waelput (milieuambtenaar

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

Sociaal huren/kopen/bouwen. Een overzicht. Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Sociaal huren/kopen/bouwen. Een overzicht. Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Sociaal huren/kopen/bouwen Een overzicht Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36

Nadere informatie

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad De Woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor: is het aanspreekpunt voor wonen, (ver)bouwen en premies in Antwerpen Wie kan in

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

De Vlaamse Woonraad werd op 24 juli 2012 verzocht binnen een termijn van 30 kalenderdagen advies uit te brengen over dit ontwerpbesluit.

De Vlaamse Woonraad werd op 24 juli 2012 verzocht binnen een termijn van 30 kalenderdagen advies uit te brengen over dit ontwerpbesluit. Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2012/08 datum 10 september 2012 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche,

Nadere informatie

Sociale koopwoningen in gent

Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen Je wilt graag een woning kopen maar je denkt dat dit niet haalbaar is? Dan is een sociale koopwoning misschien iets voor jou. Wat is een sociale koopwoning?

Nadere informatie

Aanpasbaar bouwen, kostprijs?

Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Hannelore Knevels, sectorarchitect vmsw Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Inhoud presentatie 1. Situering VMSW 2. C2008 3. Kostprijs aanpasbaar bouwen 4. Voorbeeldprojecten 5.

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

RECHT VAN VOORKOOP. Het moet wel gaan om een verkoop van volle eigendom of naakte eigendom (niet van het vruchtgebruik) van een onroerend goed.

RECHT VAN VOORKOOP. Het moet wel gaan om een verkoop van volle eigendom of naakte eigendom (niet van het vruchtgebruik) van een onroerend goed. Regelgeving/relevante links RECHT VAN VOORKOOP - BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

1.1 De Vlaamse Wooncode als decretale basis

1.1 De Vlaamse Wooncode als decretale basis Inhoudstafel 1 Institutioneel kader 1.0 Toepasselijke wetgeving 1.0 Inleiding 1.1 De Vlaamse Wooncode als decretale basis 1.2 Andere relevante beleidsdomeinen 1.2.1 Fiscaliteit 1 1.2.2 Steden- en plattelandsbeleid

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders VLAAMSE OVERHEID 2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

Deel II: Financiering van sociale woonprojecten

Deel II: Financiering van sociale woonprojecten Deel II: Financiering van sociale woonprojecten Overzicht van dit onderdeel 1. Wie realiseert sociaal wonen? 2. Financieringswijzen 3. Huurprijsberekening 4. Procedure om financiering te krijgen Wie realiseert

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

C196 WON15. Zitting 2006-2007. 24 mei 2007 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

C196 WON15. Zitting 2006-2007. 24 mei 2007 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN C196 WON15 Zitting 2006-2007 24 mei 2007 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN C196WON1524 mei Commissievergadering C196 WON15 24 mei 2007

Nadere informatie

wonen STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT

wonen STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT Betaalbaar en kwaliteitsvol voor iedereen SD 10. IN 2019 IS AANGEPAST EN COMFORTABEL WONEN VERZEKERD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN.

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Woontrends & Woonmarkten. Woonseminar Kortrijk 14-12-2012 Nick.Schuermans@luca-arts.be

Woontrends & Woonmarkten. Woonseminar Kortrijk 14-12-2012 Nick.Schuermans@luca-arts.be Woontrends & Woonmarkten Woonseminar Kortrijk 14-12-2012 Nick.Schuermans@luca-arts.be 1. Inleiding en methodologie Door SumResearch en Sint-Lucas Architectuur Voor de provincie West-Vlaanderen Ondersteuning

Nadere informatie

Energielening aan 2% of 0%

Energielening aan 2% of 0% Voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit.

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl. Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014 Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.be Evoluties : vermaatschappelijking van de zorg In verschillende sectoren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

WOONMARKT. 23 juni 2012

WOONMARKT. 23 juni 2012 WOONMARKT 23 juni 2012 Voorwaarden voor het huren van een sociale woning inkomensvoorwaarde voorwaarde van meerderjarigheid eigendomsvoorwaarde voorwaarde van taalbereidheid voorwaarde van inburgeringsbereidheid

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman 1. STUDIE HUREN IN GENT Centrum voor Duurzame Ontwikkeling RESULTATEN TECHNISCH

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Op 10 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan bovenvermeld programmadecreet.

Op 10 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan bovenvermeld programmadecreet. Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/03 bestemmeling datum 22 april 2015 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid is de stad verplicht een overzicht op te stellen van alle gronden die in eigendom zijn van (semi-)

Nadere informatie

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s)

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) 1 Sociale Verhuurkantoren (SVK s) De Sociale Verhuurkantoren (SVK s) zijn erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR?

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? Wat doet SVK WoonregT? erkend door de Vlaamse Gemeenschap (57 SVK s in Vlaanderen) eigen werkingsgebied (Tienen, Landen en Zoutleeuw, Boutersem, Linter, Hoegaarden,

Nadere informatie

BZW tussen de regels. Een praktisch overzicht van de steunmaatregelen naar jongeren die begeleid zelfstandig wonen

BZW tussen de regels. Een praktisch overzicht van de steunmaatregelen naar jongeren die begeleid zelfstandig wonen BZW tussen de regels Een praktisch overzicht van de steunmaatregelen naar jongeren die begeleid zelfstandig wonen Inleiding... A. Huursubsidie & Installatiepremie... B. Sociale Verhuring... C. Verblijfssubsidie...

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie